Některé aspekty fungování světové ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Některé aspekty fungování světové ekonomiky"

Transkript

1 Některé aspekty fungování světové ekonomiky 1

2 2

3 František Varadzin Některé aspekty fungování světové ekonomiky Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. 3

4 Prof. PhDr. František Varadzin, CSc Některé aspekty fungování světové ekonomiky Recenze: prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Tato práce vznikla v rámci řešení úkolu v projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/3.2.07/ Konkurenceschopnost ve světové ekonomice a české ekonomice v návaznosti na Moravskoslezský kraj. Grafická úprava: Ing. Miroslav Matis První vydání 2012 ISBN

5 Obsah Úvod 1 SVĚTOVÁ EKONOMICKÁ SOUSTAVA A JEJÍ FUNGOVÁNÍ HISTORIE FORMOVÁNÍ SOUDOBÉHO SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SOUČASNÝ STAV SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SOUDOBÝ SVĚTOVÝ OBCHOD SOUDOBÉ FINANČNÍ A KAPITÁLOVÉ TOKY DOPORUČENÁ LITERATURA GLOBALIZAČNÍ PROCESY V SOUDOBÉM SVĚTĚ FENOMÉN GLOBALIZACE POJEM GLOBALIZACE GLOBÁLNÍ PROBLÉMY Sociálně politické globální problémy Ekologické globální problémy Surovinově energetické globální problémy Ekonomické globální problémy DOPORUČENÁ LITERATURA MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ ORGANIZACE SDRUŽENÉ PŘI OSN ORGANIZACE MIMO OSN A INTEGRAČNÍ SDRUŽENÍ DOPORUČENÁ LITERATURA MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ ORGANIZACE SDRUŽENÉ PŘI OSN ORGANIZACE MIMO OSN A INTEGRAČNÍ SDRUŽENÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH EKONOMICKÝCH ORGANIZACÍ DOPORUČENÁ LITERATURA ZÁKLADY TEORIE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU MEZINÁRODNÍ OBCHOD A NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NEDOSTUPNOST JAKO PŘÍČINA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU KLASICKÉ TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU Merkantilní teorie Autoregulační princip D. Huma Teorie absolutních výhod Teorie komparativních výhod Teorie faktorového vybavení ekonomiky MODERNÍ TEORIE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Teorie technologické mezery Teorie životního cyklu Teorie úspor z rozsahu

6 4.4.4 Teorie preference produktu DOPORUČENÁ LITERATURA DRUHY A FORMY MEZINÁRODNÍHO OBCHODU ZÁKLADNÍ FORMY OBCHODU SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI Vývoz a dovoz Přímý a nepřímý zahraniční obchod JINÉ FORMY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Zušlechťování (zhodnocení) Kooperace Poskytování a získávání licencí a franchising Barterová směna (kompenzace) Switch obchody třístranná kompenzace Leasing Zbožové burzy Aukce Veletrhy SPECIFIKA OBCHODU SE SLUŽBAMI DOPORUČENÁ LITERATURA TARIFNÍ A NETARIFNÍ PŘEKÁŽKY MEZINÁRODNÍHO OBCHODU NELIBERÁLNÍ MYŠLENÍ V OBLASTI ZAHRANIČNÍHO OBCHODU TARIFNÍ PŘEKÁŽKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Vliv cel na ekonomiku Druhy cel NETARIFNÍ PŘEKÁŽKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Administrativní překážky zahraničního obchodu Formální překážky zahraničního obchodu PROEXPORTNÍ POLITIKA JAKO MOMENT NARUŠENÍ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Dumping Měnové kurzy jako překážka mezinárodního obchodu DŮSLEDKY PROTEKCIONISMU DOPORUČENÁ LITERATURA MEZINÁRODNÍ OBCHOD A PŘÍMÉ INVESTICE MOTIVY, CÍLE A FORMY VSTUPU NA MEZINÁRODNÍ TRHY PŘÍMÁ INVESTICE VZTAH PŘÍMÝCH INVESTIC A ZAHRANIČNÍHO OBCHODU MEZINÁRODNÍ SÍTĚ RIZIKA MEZINÁRODNÍCH TRHŮ DOPORUČENÁ LITERATURA FIRMY NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH. FORMY A STRATEGIE HISTORICKÝ VÝVOJ NADNÁRODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADNÁRODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

7 8.3 FORMY MEZINÁRODNÍCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI MEZINÁRODNÍ ČINNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DOPORUČENÁ LITERATURA TEORIE OTEVŘENÉ EKONOMIKY ZÁKLADNÍ VZTAHY MAKROEKONOMIE OTEVŘENÉ EKONOMIKY MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY V OTEVŘENÉ EKONOMICE MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ TOKY V EKONOMICE DOPORUČENÁ LITERATURA PLATEBNÍ BILANCE MONETÁRNÍ TEORIE VNĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ VYMEZENÍ PLATEBNÍ BILANCE Principy sestavení platební bilance Struktura platební bilance VYROVNÁVACÍ PROCESY NA PLATEBNÍ BILANCI Cenový mechanismus vyrovnávání platební bilance Důchodový mechanismus vyrovnání platební bilance Vyrovnávání platební bilance na základě směnných kurzů Transferový problém DOPORUČENÁ LITERATURA MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ TRHY MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM Vývoj mezinárodního měnového systému Současný měnový systém a jeho problémy FORMY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH TRHŮ Mezinárodní peněžní trh Mezinárodní kapitálové a úvěrové trhy Devizový trh TEORIE SMĚNNÝCH KURZŮ DOPORUČENÁ LITERATURA INTEGRAČNÍ PROCESY VE SVĚTOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE JAKO FENOMÉN TEORIE MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ INTEGRACE MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI JAKO ZÁKLAD MIKROINTEGRACÍCH PROCESŮ TERITORIÁLNÍ INTEGRAČNÍ USKUPENÍ Integrační procesy v Evropě Integrační procesy na Americkém kontinentě Integrační procesy v Asii a Pacifiku Integrační procesy v Africe DOPORUČENÁ LITERATURA

8 8

9 Úvod Dnešní doba se vyznačuje neustálým nárůstem složitosti světa a zvětšováním množství informací, které se o něm k nám dostávají. Dále dochází ke vzniku nových států (např. Východní Timor, Jižní Súdán), některé státy ve smyslu existence státní správy fakticky neexistují (Somálsko, Libye), jiné mají speciální statuty (Marshallovy ostrovy, Palau atd.), probíhají integrační procesy a zatím nejsou známy horizonty, kam až se prosadí. Vzniknou nové Spojené státy nebo jakási Svatá říše římská národa Německého, tj. volný svazek států umožňující po naplnění povinností téměř úplnou samostatnost? Otázek při pohledu na soudobý vývoj vzniká více, než soudobá věda dokáže odpovědět. To platí samozřejmě i pro jiné vědní disciplíny, v oblasti vývoje světové ekonomiky je však situace komplikována rychlou dynamickou změnou vlastního předmětu zkoumání, na kterou nedokážou učebnice mnohdy ani zareagovat. Zasvěcenému čtenáři se stačí podívat na vývoj mezinárodního měnového systému a tuší, že se v nejbližší době budou zase přepisovat celé kapitoly. Obdobně lze poukázat na celou řadu dalších procesů zachvacujících světové hospodářství neregulované pohyby mezinárodního kapitálu vedoucí k destabilizaci ekonomické rovnováhy, existence daňových rájů a nárůst potíží fiskálních systémů ve světě, mezinárodní migrační procesy atd. Tím se i hroutí autorita státu, tak jak se rozvíjela několik set let. Přitom nikdo neví, čím bude funkčně nahrazena. Přejme část těchto funkcí mezinárodní organizace, nebo nadnárodní korporace vytvoří nové koordinační mechanizmy? Je nutné si uvědomit skutečnost změny teritoriálního rozmístění ekonomických sil na naší planetě. Tak jako v 15. století začal posun hospodářských center ze Středomoří, kde Benátky, Janov, Neapol začali ztrácet na své konkurenty v Atlantiku a v 18. století již tzv. Euroatlantická civilizace ovládala mezinárodní světovou soustavu, dochází od poslední třetiny 20. století k přesunu ekonomické aktivity do oblasti Jihovýchodní Asie a Číny. Svět se tak vrací do stavu, který byl před dobytím Portugalci marocké Ceuty a objevnými plavbami. Zatím je pro ekonomické laiky vidět ekonomický vzestup Číny, ale mění se i Malajsie, nastupuje Indie a další země. Na svůj sestup reaguje USA a Evropa snahou omezit Irán při vlastnictví jaderných a jiných vojenských technologií, vyostřují se vztahy s muslimským světem a Latinskou Amerikou, vojenské údery dopadají na řadu afrických zemí. Jenomže jak zabránit skutečnosti, že 9

10 s postupnou ztrátou ekonomického vlivu zaniká i vojenský vliv. Jednotlivá vítězství nic nemění na celkové tendenci vývoje. Na bývalých koloniálních trzích se snadněji prosazují úspory z rozsahu, roste jejich technologická úroveň a již nikdo z Evropy se neodvažuje udělovat výchovné lekce zemím jako Pákistán či Vietnam. Proto se autor nesnaží vytvořit práci, která by měla ambice vysvětlit problémy a nalézt řešení, podle kterých by se daly vytvořit algoritmizovatelné způsoby jednání vedoucí k dosažení cíle. Jde zde o učebnici, která má napomoci při hledání volby metodologie, tj. způsobu přístupu k řešení, což znamená důležitý předpoklad pro uplatnění v praxi. Smyslem je ukázat na složitost světa a možné přístupy k jeho interpretaci, přičemž volba jednotlivých témat je výsledkem zhodnocení důležitosti procesů, s nimiž se setkává nespecialista na tuto oblast. To samozřejmě může vyvolat námitky, jako proč zde nejsou rozebrány otázky vlivu kulturního prostředí, je to velmi důležité, nemají se analyzovat problémy specifik mezinárodních trhů z hlediska právních systémů atp.je proto třeba říci, že některá témata jsou nám z důvodů profesionálních vzdálenější a jiná témata by šla za rámec základního seznámení se s problematikou vnějších ekonomických vztahů, byť jejich důležitost pro praxi naprosto uznáváme. Proto tuto práci je možno považovat za východisko pro další vzdělávání a zároveň si autor uvědomuje, že praxe nutně musí být doplněna o akumulaci zkušeností a dovedností, která vzniká na základě skutečně řešených mezinárodních transakcí. To ovšem nemůže nahradit teorie, teorie vytváří předpokladypro řešení, ale řešení bere v úvahu celý komplex souvislostí. Každá práce není pouze následkem úsilí jednotlivce, ale i těch, kteří se spolupodílí různými formami na činnosti autora. Proto chci zde poděkovat dalším osobám doc. PhDr. Lence Adamcové, CSc., ing. Miroslavu Matisovi a Petře Kučerové, kteří se podíleli na této knize vypracováním podkladových materiálů, konzultacemi, zabezpečením administrativních činností. Také dávali této práci konkrétní formu, což umožnilo se autorovi soustředit na obsahové zpracování vlastního výkladu. To samozřejmě neznamená, že případné chyby a slabiny nejdou na účet autora. 10

11 Téma1: Světová ekonomická soustava a její fungování Osnova: 1.1 Historie formování soudobého světového hospodářství 1.2 Soudobý stav světového hospodářství 1.3 Soudobý světový obchod 1.4 Soudobé finanční a kapitálové toky 1.5 Doporučená literatura Učební cíl: Seznámit studenty s formováním soudobého světového ekonomického systému a jeho základními formami. Cílem je i ukázat primární kvantitativnícharakteristiku. Klíčová slova:kolonialismus, centrum, poloperiferie, periferie, průmyslové revoluce rozvojová ekonomika, světová ekonomika, vyspělá ekonomika 11

12 1 Světová ekonomická soustava a její fungování 1.1 Historie formování soudobého světového hospodářství Jak prokazují dnešní vědecké disciplíny jako archeologie nebo genetika, existovaly po celou dobu vývoje vždy kontakty mezi lidskými společenstvími. Je pravda, že některé skupiny žily v relativní uzavřenosti, ale z hlediska vývoje lidstva docházelo ke kontaktům, které ovlivňovaly jejich formy života i další směřování vývoje. V momentu vzniku státních celků začaly vznikat mezi nimi mezinárodní (mezistátní) vztahy a tak vidíme formování prvních regionálních uskupení. Můžeme pozorovat postupné propojování civilizací od Nilu přes Tigris a Eufrat k Indu a navazování kontaktů s čínskou civilizací prostřednictvím Hedvábné stezky. Nelze vynechat přínos pro formování světového ekonomického systému představitele národů jako Féničany, Řeky, později Vikingy či Slovany. Historie mezinárodního obchodu by byla zároveň neúplná, pokud bychom vynechali přínos arabských, čínských kupců, roli židovských a italských bankéřů, nemluvě o zprostředkovatelské úloze Chazarů a dalších obyvatel východních stepí.1 Není však naším cílem popis hospodářského vývoje světa, když existují tisíce knih popisující konkrétní formy mezinárodního hospodářského života, proto zvolíme formu zamyšlení se nad některými problémy historického přístupu. Teorie, které vysvětlují ekonomické dění, jsou vždy do určité míry odrazem reality a vliv na jejich konkrétní podobu mají použité filosofické a metodologické principy. Objevují se v různých formách a zkoumají problém z rozličných zorných úhlů pohledu. Proto při studiu světové ekonomiky je nutné nejprve pochopit její vývoj, tj. seznámit se alespoň se základními obrysy geneze a stavu světového hospodářství. Vzhledem ke kvantitativní omezenosti a funkčnosti tohoto textu půjde zde pouze o úvod do studia, protože nechceme neúčelně suplovat celou problematiku dějin hospodářství a deskriptivní ekonomie, ale pouze stanovit základní body pro vysvětlení výchozích přístupů pro světovou ekonomiku. 1 Blíže viz Beer, A.: AllgemeineGeschichte des Welthandels.Wien, Wilhelm Brauműller 1869, CameronR.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha, Victoria Publishing 1996, Mendl, B.: Hospodářský vývoj Evropy. Praha, Státní nakladatelství 1931, Pirene, H.: SozialundWirtschaftsgeschichteEuropasimMittelalter.TűbingenundBasel, FranckeVerlag 1986, Varadzin, F. a kol.: Ekonomický rozvoj a růst. Praha, Professional Publishing

13 Otázky vzniku světového hospodářství se zpravidla ve standardních učebnicích začínají zkoumat až v souvislosti s nástupem novověké společnosti, tj století. Jenomže tento přístup v sobě skrývá velmi diskutabilní metodologické východisko. 1. Nebere do úvahy výsledky moderního historického bádání, které dokázalo existenci zbožně-peněžních vztahů daleko dříve a dokázalo, že vývojové tendence dnes probíhajících procesů jsou mnohdy starší, než se předpokládalo. Z toho vyplývá i možnost omylu při hodnocení významu jednotlivých faktorů pro světový vývoj a skutečný průběh dynamiky procesů. 2. Jestliže dojde k nesprávnému pochopení příčin procesů pak i teorie, která je vysvětluje, nemusí být pravdivá a její závěry a doporučení mohou být mylná. Vezměme si např. běžné tvrzení, že během 19. století začíná docházet k zapojování zemí Afriky do světového hospodářství. Vychází se z tendencí obchodu prováděného z popudu koloniálních velmocí. Porovnáme-li však trans saharský obchod století se skutečností století 19. zjistíme, že pro 19. století je charakteristický jeho značný úpadek. Otázka zní: Byla Afrika skutečně izolovaná od světového hospodářství, nebo celý problém izolace Afriky byl způsoben přesunem obchodních tras z klasického nasměrování na Středomoří a s úpadkem jeho center? Zdánlivě možná pro někoho akademická otázka. Posuneme-li ji do abstraktnější podoby, objeví se nám její ekonomický význam. Do jaké míry je rozvoj regionálních ekonomických komplexů (v našem případě Středomořská civilizace) závislý na vztazích k okolí? A jak toto okolí závisí na regionálním centru? Je zřejmé, že budeme-li vycházet z nesprávně interpretované skutečnosti reálného ekonomického vývoje, pak i naše závěry nemusí být správné. Chceme-li vytvářet hypotézy na toto téma a ověřit jejich pravdivost nezbude nám nic jiného, než se podrobněji podívat očima historického poznání na fungování těchto komplexů a řada otázek dostane svůj smysl. Z hlediska světové ekonomiky můžeme otázky související s formováním světového hospodářství rozdělit na dva základní okruhy. První zahrnuje otázku vzájemných kontaktů mezi jednotlivými ekonomickými subsystémy, tj. způsoby transferu poznatků, zboží, jejich vzájemnému ovlivňování, apod., druhý v sobě obsahuje zákonitosti a formy vytváření nových kvalitativně vyšších celků z jednotlivých subjektů. Přestože oba dva okruhy spolu úzce souvisí, nemůžeme hovořit o jejich totožnosti. Nemůžeme např. spolu směšovat momenty 13

14 vzájemných kontaktů Japonska se světem v období po reformách Meidži s procesem vytváření Tichooceánského hospodářského regionu. Vzájemné kontakty mezi jednotlivými centry jsou problémem civilizace od jejího samotného počátku. Pokud bychom chtěli zachovat myšlenkovou striktnost, pak si musíme uvědomit, že již v momentu zformování prvních státních celků existovala otázka vlivu vnějších vztahů na jejich vznik. Potvrzuje to nepřeberná řada historických studií, které dokazují, že zrod prvních civilizací se neobešel bez systematických vztahů k okolí (viz vzájemnou propojenost egyptské, sumerské a mohendžedárské kultury, zatím nevyjasněné diskuse o významu námořních cest pro starověké a středověké civilizace apod.) Novodobé poznatky naznačují daleko větší provázanost mezi civilizačními okruhy, než se v klasické historické literatuře předpokládalo. Pokud bychom chtěli shrnout a zobecnit význam vzájemných kontaktů, pak dospíváme k uvedeným závěrům: 1. Každá civilizace se vyvíjí na základě jak svých vnitřních podmínek, tak i pod vlivem vnějších faktorů. Dnes existují i hypotézy, které vysvětlují vývoj u řady civilizací považovaných donedávna za autonomní (kultury mayská, Inků apod.) jako součást šíření civilizační vlny a předpokládají významný podíl vnějších faktorů. 2. Vnější faktory působí často v momentu navázání kontaktu destruktivně na bezprostřední vývoj, avšak z dlouhodobého hlediska téměř vždy, tj. pokud nedojde k totální destrukci vnějšími faktory zasažené civilizace, přináší sebou řadu podnětů vedoucí v konečném důsledku k rozvoji civilizace. 3. Největší civilizační dynamika je zpravidla charakteristická pro oblasti vyvíjející se na hranicích mezi rozličnými kulturami (viz. Portugalsko, Španělsko století, Velká Británie století, Japonsko 19. století, oproti tomu např. úpadek po uzavření Číny koncem 15. století apod.). Přitom s růstem role informací pro sociálně ekonomický vývoj roste i vliv role střetávání rozdílných kultur a společností. 4. Některé historické analýzy naznačují, že význam transferu poznatků pro rozvoj civilizací bude zapotřebí přehodnotit, neboť byl pravděpodobně podceňován. Archeologie sledující tok hmotných prostředků, nemusí totiž vždy v úplnosti zachytit vzájemné civilizační ovlivňování a budoucnost může ještě přinést zásadní revizi na problematiku vývoje (viz např. vliv latiny a univerzální středověké vzdělanosti na rozvoj evropských národů, problematiku masových transferů obyvatel dobyvateli apod.). 14

15 Současný pohled na civilizační vývoj ukazuje, že existovala vždy tendence k vytváření nadstátních ekonomických celků, která z počátku měla regionální rozměr. Dochází tak k vytvoření nejprve blízkovýchodního centra - od Egypta přes Mezopotámii až k civilizacím v údolí Indu, přičemž výslednice těchto vývojových tendencí je vznik univerzalistických monarchií jako asyrská, babylonská a perská. Konečné prosazení se myšlenky univerzalistického státu je pak naplněno v Římské říši, která spojuje do jednoho, byť vnitřně diferencovaného celku veškeré středomořské civilizace. To, že jejím základem nejsou pouhé myšlenky či touha po moci pak dokazuje další vývoj středomořské civilizace, kdy se zde udržují hospodářské a kulturní kontakty po celé další období bez ohledu na konkrétní státní formy. Obdobný civilizační proces podepřený ekonomickými vazbami můžeme pozorovat i v oblasti Dálného východu při formování civilizace v povodí čínských řek Chuan-che a Jang-c-tiang, nebo pro Severní Evropu v menším měřítku by bylo možno ukázat civilizační roli Hansy, jejíž kulturně ekonomický podíl na vytvoření severských států je neoddiskutovatelný. Vliv vnějších faktorů na vytvoření a rozvoj národních sociálně ekonomických útvarů je tak jeden ze základních momentů, který by měl být v dalším bádání objasněn důkladněji, protože není pouze "čistou" historickou záležitostí. Na jeho objasnění čekají totiž další vědy, které musí svůj rozvoj opřít o dokonalejší bázi podmiňujících věd a mezi nimi i světová ekonomika. Vždyť vznik a vývoj univerzalistických států starověku a středověku má svojí analogii (i když samozřejmě na jiné ekonomické základně) v regionálních integračních pokusech. Přitom znalost skutečných historických procesů nám signalizuje určitou dávku opatrnosti vzhledem např. k představám o dalším vývoji postupně integrované Západní Evropy. Uvážíme-li např., že veškerá ekonomická pozitiva Římské říše či císařství Karla Velikého, včetně kulturního přínosu Karolinské renesance, nebyla schopna zabránit dezintegračnímu vývoji, pak pouhý optimismus či sledování jenom některých tendencí vývoje se nejeví jako správný. Jde o to, že v dějinách jsme se stali častokrát svědky, kdy jednoznačně pozitivní transfer poznatků vedoucí k rozvoji určitého teritoria měl za následek také jeho postupné osamostatňování a nikoliv užší přičlenění k tomu, kdo poskytl tyto pozitivní transfery. Podívejme se z tohoto zorného úhlu na současný rozvoj japonské a jihokorejské ekonomiky. Po počátečním úzkém příklonu k severoamerickému trhu pozorujeme nyní u obou států snahu prosazovat svůj rozvoj s dalšími státy, diverzifikovat své vnější vztahy tak, 15

16 aby se sám stal regionálním centrem. A není to pouze dáno faktory nevděčnosti, nýbrž musíme vzít do úvahy možnost ekonomiky USA bez ohrožení své vlastní funkční schopnosti saturovat na svém trhu další a další masy zboží z Japonska, respektive z Jižní Koreje, vliv Číny a tendence rozvoje ruského Dálného východu. Dezintegrační tendence nemusí být pouze záležitostí mezi státy, ale můžeme některé procesy pozorovat také uvnitř jednotlivých zemí, a neodehrávaly se pouze v dávné minulosti. Např. v rámci belgického státu, kde mají od roku 1830 jednotné zákonodárství, jednotný ekonomický prostor, apod., nic zatím nenasvědčuje tomu, že by dezintegrační tendence mezi Valony a Vlámy slábly. Naopak s postupným delegováním pravomocí belgické vlády na Evropskou unii jako by sílily. A to již nehovoříme o rozpadu Československa, Jugoslávie či SSSR. Avšak nelze dezintegrační tendence interpretovat jako absolutní zánik ve smyslu, že se něco změnilo v nic. Středomoří před Římem není Středomoří po Římu, totéž platí i pro Západní Evropu před a po Karlu Velikém. Existence předchozího zintegrovaného celku ovlivnila následné ekonomické, sociální a kulturní toky. Zrovna tak můžeme vidět, že vztah k Velké Británii předurčil na 200 let vývoj USA apod. V tomto smyslu dezintegrace znamená ve většině případů spíše přeměnu forem kontaktů, nikoliv jejich zrušení, a to v tom případě, pokud základem nebylo násilné vojenské a politické spojení bez navázání stabilních a trvalých vztahů. Uvádění historických tendencí a peripetií vývoje musí být provázeno důležitým upozorněním. Je zapotřebí neztratit ze zřetele, že vývoj se odehrává v konkrétních podmínkách a není tak možno mechanicky přenášet analogie z určitých podmínek do jiných. Takto pojatý schematismus by možná umožnil jednoduchá vysvětlení, je však otázkou, zda-li by tato vysvětlení byla adekvátní a mohla sloužit jako správná východiska pro doporučení směrem k praxi. Vlastní formování celistvého systému světové ekonomiky začíná velkými objevitelskými plavbami. Jejich příčin je více a nedají se redukovat pouze na jednu. Mezi hlavní patří zdokonalení stavby lodí, odříznutí západního Středomoří od asijských trhů Turky a vítězství Kastilců a Aragonců nad Maury na Iberském poloostrově. První etapa formování světové ekonomiky měla hlavně charakter navazování pravidelných obchodních vztahů a přerozdělování bohatství užitím bezprostředního násilí. Tuto první vlnu kolonialismu můžeme dokumentovat na zakládání koloniálních říší Španělska a Portugalska, později se k nim na stejných principech připojily další státy. 16

17 Během 18. století však se začíná formovat nová tendence v zapojování politicky ovládaných území do světové ekonomiky. Na základě změněné ekonomické situace v Evropě mateřské země začínají chápat ovládaná území nikoliv jako prostor pro neekonomické odnímání části produktu, nýbrž za možnost nárůstu trhů a to jak v oblasti nabídky tak i poptávky (viz vzájemná výměna jak zboží, tak i výrobních faktorů). Nástup nové etapy vztahů vyvolal krizi předchozí koloniální soustavy. Projevila se v silných otřesech prvních koloniálních soustav jako např. odtržení amerických kolonií od Velké Británie, oslabení francouzského, nizozemského impéria, téměř totální rozpad španělského a portugalského impéria na přelomu 18. a 19. století. Nový rozmach kolonialismu začíná od zmíněného přelomu, kdy jsou systematicky rozdělovány kontinenty mezi mateřské země. Mezinárodní ekonomické vztahy, které se zformovaly ve světové ekonomice, v její koloniální formě zanechávají dodnes hluboké stopy na jejím fungování. Můžeme to ukázat např. na nízkém vzájemném obchodu uvnitř skupiny rozvojových zemí a jejich vysokém podílu směrem k vyspělým státům, problematika hranic rozvojových zemí apod. Nástup průmyslové revoluce v poslední třetině 18. století přinesl spoutání světového hospodářství nejen určitými tržními vztahy, ale také materiálními vazbami. Začíná se formovat železniční a telegrafní síť, na bázi páry vzniká pravidelné námořní spojení, s tím se ustaluje síť přístavů a na ně navazující dopravní tepny. Geografická rozvinutost regionů se mění vzhledem k nalezištím tehdy nejužívanějších surovin - uhlí a železné rudy. Druhá průmyslová revoluce z přelomu 19. a 20. století tento systém doplňuje o leteckou dopravu, telefonní sítě, se zrodem automobilu je to vznik silniční sítě, dálkový rozvod elektřiny začíná měnit závislost rozvoje průmyslových center na přístupu k energetickým zdrojům apod. Pro pochopení setrvačné síly koloniální soustavy si musíme uvědomit, že prakticky tato vybudovaná materiální síť a s ní související organizační vztahy, vznikly právě v jejím uspořádání. Je později obohacována, ale teprve až v posledních 10-ti až 20-ti letech můžeme pozorovat vznik tendencí, které pravděpodobně změní světový ekonomický (a tím i politický) systém na naší planetě. Proces, který v současnosti radikálně mění rozložení a strukturu světové ekonomiky, je někdy nazýván vědeckotechnická revoluce. Narůstající počet vědeckotechnických poznatků a jejich aplikace ve společenské praxi vede k nutnosti zásadně zmodernizovat, v některých případech úplně obměnit, výrobní základnu. To vyrovnává v jistém slova smyslu startovací čáru mezi jednotlivými zeměmi. Je samozřejmé, že zůstávají výhody vyplývající z možnosti disponovat materiálními zdroji. Státy, které jsou bohatší, mohou uvedený proces aplikovat 17

18 rychleji, ale v řadě případů se jeví jako rychlejší než náročně modernizovat a přestavovat stávající ekonomickou základnu začít s novými produkcemi na zeleném drnu. To dává reálnou možnost řadě zemí urychlit svůj vývoj okamžitým zaváděním nových technologií a tím i působit na změnu světové ekonomiky. 1.2 Současný stav světového hospodářství Pokud se chceme zorientovat po soudobém světovém hospodářství, musíme se nejprve podívat na základní kvantitativní údaje. Tabulka č. 1 Základní údaje o světě Popul. v mil. Rozl. tis. km 2 Hustota /ob. na km 2 HND Metoda Atlas 1 HND/os. Metoda Atlas 1 HND 2 Metoda PPP/celkem HND 2 Metoda PPP/osobu HDP Růst 1990/2000 Svět 6, , , ,069 76, , Nízkopříjmové , , , ekonomiky Středně 4,971 82, , , , příjmové ek. Nižší stř. 2,519 23, , ,619 9, , příjmové ek. Vyšší stř. 2,452 59, ,429. 5,884 24, , příjmové ek. Nízko a stř. 5,767 98, , ,286 34, , příjmové ek. Vých. Asie a 1,962 16, , ,696 13, , Pacifik Evropa a Stř , , ,272 5, , Asie Lat. Amerika a , , ,733 6, , Karibik Stř. Východ a 331 8, , ,874 2, , Sev. Afrika Jižní Asie 1,633 5, , ,176 5, , Subsah. Afrika , , ,176 1, , Vysoce příj. 1,127 35, ,682 38,745 42, , ekonomiky Eurozona 332 2, , ,565 11, , ) V mld US dolarů, směnné kurzy 2) V mld. Mezinárodních dolarů, parita kupní síly Pramen:WorldDevelopmentIndicators.Washington,World Bank 2012, s.22 HDP Růst 2000/10 Vidíme, že zatím rozhodující roli sehrávají vyspělé země, které vytváří rozhodující podíl ekonomické aktivity na naší planetě, tj. 55 % (měřeno metodou PPP). V případě směnných 2 Bližší určení jednotlivých zemí viz Příloha 1 18

19 kurzů stoupne tento podíl na 69.9 %. Je to způsobeno vyšším znehodnocením směnných kurzů ekonomicky slabších zemí. Podíváme-li se na dlouhodobou dynamiku HDP, zjistíme jiný obraz. První údaj, který nás musí zaujmout je hospodářská katastrofa devadesátých let proběhnuvší u východoevropských zemí. Podle těchto dat jim 10 let v průměru klesal HND o 1,8 %, tj. dostali se v průměru na 83.4 % úrovně z osmdesátých let. Toto ztracené desetiletí bylo kompenzováno rychlejším růstem počátkem 21. století, ale celkově se postaveni bývalého sovětského a balkánského prostoru ve světovém hospodářství zhoršilo. Důvodem byla dlouhodobá dynamika rozvojových zemí s výjimkou Afriky. Obzvláště je to patrné u Východní Asie. Zatímco v devadesátých letech světový HND vzrostl 1.33 krát ve Východní Asii 2.26 krát. V následujícím desetiletí došlo ve světě k růstu HND 1.30 krát, ve Východní Asii 2.45 krát. Pokud se podíváme na růst vysoce příjmových ekonomik, je snadné udělat závěr, že se jedná sice o veliké trhy, které však nemají potenciál pro další dynamiku. Je to pravděpodobně správný postřeh, ale nesmíme zapomínat, že se jedná o trhy s vysokým inovačním potenciálem. Znamená to, jsou rozhodující pro vědeckotechnický pokrok, jsou hlavním sídlem vědeckotechnicky orientovaných firem a umožňují, v případě nalezení nového řešení (konstrukčního, technologického, materiálového, atd.) velké příležitosti. Je ovšem pravdou, že značná část kapacitotvorných investic míří v posledních desetiletích do Nově industrializovaných zemí. Z hlediska systémového přístupu k interpretaci soudobého světa se stále více prosazuje představa o uspořádání na bázi centrum polo periferie - periferie Pod pojmem centrální ekonomika je chápána ekonomika, která disponuje plným vybavením zdrojů, jak v oblasti kapitálu (technická infrastruktura), tak v oblasti pracovních sil (sociální infrastruktura, znalosti i dovednosti). Polo periferní ekonomika je vybavena částečně potřebnými výrobními faktory, není schopna zvládnout vysoce technicky náročné výroby, specializuje se na produkty středních technologií. Periferní ekonomiky trpí nedostatečným rozvojem fyzického i lidského kapitálu, jsou dodavatelem surovin a produktů nízkých technologií. Kromě polotovarů jsou nejčastěji vybavovány montážními závody. Vzhledem k vysoké konkurenci mezi polo periferiemi a periferiemi pak dochází k tlaku na ceny, což podle některých ekonomů (primární je přínos argentinského ekonoma R. Prebitsche) zhoršuje směnné poměry v jejich neprospěch. To má být i jednou z příčin 19

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Destinace silný provoz slabý provoz VTS v ČR 0,72 Kč 0,48 Kč VTS v ČR 3,36 Kč 3,36 Kč zelené linky v ČR 800, 822 0,00 Kč 0,00 Kč linky v ČR 844, 810, 855

Více

Ceník národního volání

Ceník národního volání Ceník národního volání silný provoz (07:00-19:00), slabý provoz (19:00-07:00, SO, NE, svátky) silný provoz slabý provoz Pevné linky v ČR (místní a meziměsto): 0,6 0,4 Mobilní sítě ČR (O2, T-Mobile, Vodafone):

Více

100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem

100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem 100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem aneb jak prodat chytrou krabičku do celého světa Marcel Fejtek pro barcamp Brno Příběh první Proč vlastně certifikace? = 150+ produktů Dobrá zpráva Evropská unie

Více

Půlstoletí vývoje světových peněz

Půlstoletí vývoje světových peněz Půlstoletí vývoje světových peněz Hlavní historické trendy, neutralita a superneutralita peněz Luboš Komárek, poradce člena bankovní rady ČNB Seminář České společnosti ekonomické a Škoda Auto Vysoká škola,

Více

Rok zahájení Year of new application

Rok zahájení Year of new application Celkem 4 085 7 220 8 788 18 094 8 484 11 400 5 459 4 021 3 016 1 878 1 656 1 258 833 756 753 707 1 156 79 564 Evropa 1 089 1 517 4 465 10 789 4 530 8 630 3 730 2 417 1 102 832 789 441 312 321 326 287 648

Více

1/6/1512_c01t02.xlsx

1/6/1512_c01t02.xlsx Foreigners by category of, sex, and citizenship as at 31 December 2015 Celkem cizinci 464 670 202 474 43,57 458 662 199 318 260 040 123 206 6 008 3 156 Foreigners, total Celkem EU 28 195 499 76 804 39,29

Více

Rozdělení do zón Prefix Destinace Zóna 0093 Afghanistan VI 9370 Afghanistan - Mobile VI 009379 Afghanistan - Mobile VI 00355 Albania IV 0035538 Albania IV 0035568 Albania - Mobile IV 0035569 Albania -

Více

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Ing. Zdeněk BRABEC, CSc Obsah Úvod Pevné telefonní služby Mobilní telefonní

Více

Ceník pro volání do zahraničí platný od 1.6.2015

Ceník pro volání do zahraničí platný od 1.6.2015 ACeS (Garuda) Mobile 312,50 Kč 99 Afghanistan Fix 8,63 Kč +93 Afghanistan Mobile 8,63 Kč +9379, +9370 Albania Fix 19,88 Kč +355 Albania Mobile 16,13 Kč +35569, +35568 Algeria Fix 12,38 Kč +213 Algeria

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010

Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010 Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010 Telefonní linka VoIP Služby telefonní linka VoIP Provoz telefonní linky VoIP ( není účtován žádný paušální poplatek) Cena za měsíc 0,-Kč Aktivační

Více

SLUŽBA VOIP. Typ Popis Cena

SLUŽBA VOIP. Typ Popis Cena SLUŽBA Název služby Cena / min* Volání pevná síť - špička Volání pevná síť mimo špičku Volání mobilní síť špička Volání mobilní síť mimo špičku Volání do partnerských sítí (CESNET, 802, EX, NETWAY) Minimální

Více

Export a konkurenceschopnost co dál?

Export a konkurenceschopnost co dál? Export a konkurenceschopnost co dál? 15.11.2012 Exportní konference Prof. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Jana Gutierrez Chvalkovská, zástupkyně předsedy ICC ČR POZICE

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Kompletní ceník JaryTel

Kompletní ceník JaryTel 1. Bezplatné hovorné v rámci ČR Následující ceny uvedeny v Kč bez DPH/min: Zóna Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Ceník je platný od 1.2.2015 Sazba ČR - Tísňová volání (112,150,155,156,158) zdarma 1+1

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Peníze z Bruselu H2020. Petr Stryk, Ostrava, 3.3.2015

Peníze z Bruselu H2020. Petr Stryk, Ostrava, 3.3.2015 Peníze z Bruselu H2020 Petr Stryk, Ostrava, 3.3.2015 Úvod Proč jsme tady? Seznamme se Budu se ptát Váš příběh nejlíp se pamatuje 2 Obsah dnešní prezentace Evropská podpora MSP - Co je H2020? Jak podporuje

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů. Některé aspekty fungování světové ekonomiky

Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů. Některé aspekty fungování světové ekonomiky Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Některé aspekty fungování světové ekonomiky 1 2 František Varadzin Některé aspekty fungování světové ekonomiky Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu Informační technologie jako nástroj prezentace a prodeje produktů v cestovním ruchu Jedno nebo druhé... Image prezentace Jedno nebo

Více

Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC)

Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC) INSERT INSTITUTE LOGO Czech Republic Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC) Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Špička 7:00-19:00. Špička 7:00-19:00

Špička 7:00-19:00. Špička 7:00-19:00 AIM TELEFON bez paušálu Tarifkace Měsíční paušál 0,00 Kč 0,00 Kč 1+1 Volání na pevnou linku v síti AIM 0,00 Kč 0,00 Kč 1+1 Volání na pevné linky v ČR 0,93 Kč 0,57 Kč 1+1 Volání do mobilních sítí v ČR 3,78

Více

Půlstoletí vývoje světových peněz

Půlstoletí vývoje světových peněz Půlstoletí vývoje světových peněz Jan Frait * Luboš Komárek ** Abstrakt Příspěvek se zabývá vybranými historickými trendy vývoje peněz ve světě po 2. světové válce. Na jejich vývoj je pohlíženo skrze peněžní

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Hmotnosti protonu a neutronu jsou srovnatelné. Hmotnost protonu (resp. neutronu) je mnohonásobně větší (1840 x) než je hmotnost elektronu.

Hmotnosti protonu a neutronu jsou srovnatelné. Hmotnost protonu (resp. neutronu) je mnohonásobně větší (1840 x) než je hmotnost elektronu. Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Ceník hlasových služeb

Ceník hlasových služeb Ceník hlasových služeb ceník platný pro služby zřízené od 15.11.2008 CO JE VoIP Jedná se o telefonování přes internet, zkráceně VoIP (Voice over IP). Komprimovaný hlas je přenášen internetem jako ostatní

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA. Pomáháme srdcem, v srdci Evropy

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA. Pomáháme srdcem, v srdci Evropy CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA Pomáháme srdcem, v srdci Evropy ČESKÁ REPUBLIKA Statistiky podle posledního sčítání v roce 2001 Počet obyvatel 10 200 000 Římskokatolické vyznání 2 700 000 Ostatní vyznání 600 000

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z 2.11.2015 část 1: Motivace k architektuře úřadů OHA, 24.3.2016 Ing. Pavel Hrabě, PhD. Externí poradce Odbor hlavního architekta egov MV ČR

Více

GRAPHS SCATTERPLOT SIMPLE

GRAPHS SCATTERPLOT SIMPLE LEKCE11 ZÁKLADY LINEÁRNÍ REGRESE - VZTAH SPOJITÝCH PRO- MĚNNÝCH Velmi často nás zajímá jaký je VZTAH SPOJITÉ VELIČINY k ostatním veličinám, neboli to, co se ve statistice nazývá REGRESE. Cílem REGRESE

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012, Strana 2714 Zbierka zákonov č. 401/2012 Čiastka 99 401 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných

Více

Zoznam zmluvných štátov k Dohovoru o cestnej premávke Viedeň, 8. November 1968 a k Dohovoru o cestnej premávke Ženeva, 19.

Zoznam zmluvných štátov k Dohovoru o cestnej premávke Viedeň, 8. November 1968 a k Dohovoru o cestnej premávke Ženeva, 19. Zoznam zmluvných štátov k Dohovoru o cestnej premávke Viedeň, 8. November 1968 a k Dohovoru o cestnej premávke Ženeva, 19. September 1949 P. č.: Názov štátu Anglický názov štátu Viedenský dohovor Ženevský

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ GfK Czech, s. r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 1 Jsme z GfK Czech, spol. s r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK a Canopy 430)

Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK a Canopy 430) M.NET Stahuj Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK a Canopy 430) Cena bez DPH Cena s DPH Rychlost stahování / odesílání* maximální/inzerovaná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

white paper 01 02 03 19% 20% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC 29% 32% 22% 16% 35% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU SEZNAM ZEMÍ A JEJICH CH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU NÁZEV ZEMĚ ZEMĚ (ANGLICKY) ČÍSELNÝ AFGHÁNISTÁN AFGHANISTAN 660 AF ALBÁNIE ALBANIA 070 AL ZÁPADNÍ BALKÁN ALŽÍRSKO ALGERIA 208 DZ AMERICKÁ SAMOA

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více