Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví rámcový program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví rámcový program"

Transkript

1 Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví rámcový program 1) Podílové spoluvlastnictví a dobré mravy 1a) Vybrané otázky vzniku podílového spoluvlastnictví 1b) Podílové spoluvlastnictví a trestní právo 2) Ekonomické využití společné věci, rozhodování spoluvlastníků a hospodaření se společnou věcí pojmové vymezení a podstata 3) Hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí hmotněprávní aspekty rozhodování 4) Hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí procesněprávní aspekty rozhodování 5) Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování 6) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví procesněprávní aspekty rozhodování 7) Vypořádání podílového spoluvlastnictví v širším smyslu

2 Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví rámcový program - pokračování 8) Řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví a náhrada nákladů řízení 9) Rozhodování podílových spoluvlastníků a odpovědnost za škodu 9a) Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů průniky a praktické problémy 10) Podílové spoluvlastnictví v návrhu nového občanského zákoníku

3 Doporučená literatura Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008 Dvořák, J., Spáčil, J., Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2., rozšířené vydání, Praha : ASPI, a.s., 2007 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009 Králík, M. Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví, v tisku pro nakladatelství ASPI, předpoklad vydání jaro 2010

4 Podílové spoluvlastnictví a dobré mravy Nepoužitelnost 3 odst. 1 ObčZ 1) Řízení končící vydání konstitutivního rozhodnutí -řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 22 Cdo 1326/ Cdo 2335/2006 Soudní rozhledy, 2008, č. 4 - oblast bytového práva Sou R NS č. C 1415 NS 26 Cdo 2858/2006 -řízení o vypořádání neoprávněné stavby R 23/ řízení o zúžení společného jmění manželů 22 Cdo 3515/2006 Soudní rozhledy, 2008, č další řízení směřující k vydání konstitutivního rozhodnutí u podílového spoluvlastnictví zejména o úpravu užívání společné věci

5 Podílové spoluvlastnictví a dobré mravy Nepoužitelnost 3 odst. 1 ObčZ 2) Řízení končící vydání deklaratorního rozhodnutí -řízení o určení vlastnického nebo spoluvlastnického práva Sou R NS č. C 3318 NS sp. zn. 22 Cdo 1917/ šikanozní výkon práva absence naléhavého právního zájmu na požadovaném určení NS 28 Cdo 2385/2007 Soudní rozhledy, 2008, č. 11 Poznámka : Zamítnutí (výjimečně) vlastnické žaloby pro rozpor s dobrými mravy : NS sp. zn. 22 Cdo 740/99 Soudní rozhledy, 2001, č. 4 tři předpoklady : a) výkon práva vlastníka vážně poškodí uživatele věci, b) aniž by přinesl vlastníkovi odpovídající prospěch, c) vyhovění žalobě by se dotýkalo zvlášť významného zájmu žalovaného (zpravidla zajištění bydlení)

6 Podílové spoluvlastnictví a dobré mravy Soudní praxe x dobré mravy v podílovém spoluvlastnictví 1) Zrušení a vypořádání x odepření přiznání náhrady s poukazem na dobré mravy NS sp. 22 Cdo 1640/2006 Právní rozhledy, 2007, č. 14 2) Uplatnění předkupního práva za delší období od vědomosti o porušení předkupního práva NS 22 Cdo 364/2007 3) Hospodaření se společnou věcí jako výkon práva v rozporu s dobrými mravy (rozhodnutí většinových spoluvlastníků) NS sp. zn. 22 Cdo 1773/2003 Sou R NS č. C 2113) 4) Zrušení a vypořádání x snížení peněžité náhrady pro rozpor s dobrými mravy NS sp. zn. 22 Cdo 1927/2004 Soudní rozhledy, 2007, č. 4

7 Ekonomické využití společné věci, rozhodování spoluvlastníků a hospodaření se společnou věcí pojmové vymezení a podstata A) Práva spoluvlastníka na jeho spoluvlastnický podíl jde o určení, jaké konkrétní právní úkony může podílový spoluvlastník vykonávat sám, přičemž k platnosti těchto úkonů se nevyžaduje souhlas ostatních spoluvlastníků B) Společná práva spoluvlastníků jedná se o okruh zásadních právních úkonů, k nimž se pod sankcí absolutní neplatnosti vyžaduje bezvýjimečný souhlas všech podílových spoluvlastníků C) Hospodaření se společnou věcí jde o postižení způsobů ekonomického využití společné věci, které podléhají režimu 139 a nespadají pod kategorii A ani B

8 Práva spoluvlastníka na spoluvlastnický podíl 1) Bezplatné či úplatné zcizení podílu (prodej, darování, směna) 2) Pořízení podílem pro případ smrti závětí 3) Zastavení spoluvlastnického podílu (R 12/2000) 4) Opuštění spoluvlastnického podílu 5) Zatížení spoluvlastnického podílu věcným břemenem s výhradami, jde-li o s povinností strpění nebo zdržení se

9 Společná práva spoluvlastníků 1) Převod celé věci (úplatný i bezúplatný) 2) Zatížení celé věci věcným břemenem 3) Přeměna zahrady na stavební pozemek s výstavbou objektu, který podstatně změní obsah a rozsah předmětu spoluvlastnictví 4) Odstranění a likvidace - literatura a judikatura však řadí k hospodaření se společnou věcí 5) Zatížení celé věci zástavním právem

10 Společná práva spoluvlastníků obecná východiska Obecné závěry, kdy se jedná o společná práva spoluvlastníků literatura ani judikatura neurčují náznak použitelných východisek 1) R 15/1967 2) 27/1989 Slovenská odborná literatura s pojmem společných práv spoluvlastníků vůbec nepracuje a vše podřizuje ustanovení 139 odst. 2, 3 ObčZ.

11 Hospodaření se společnou věcí Pojem není v OZ nijak vymezen. Jde o všechny úkony, které se týkají ekonomické stránky společné věci, k jejichž provedení není nutný souhlas všech spoluvlastníků a ani je nemohou spoluvlastníci vykonávat samostatně bez ohledu na ostatní spoluvlastníky. Judikatorní kategorie hospodaření se společnou věcí : 1) Správa společné věci připuštěna starší judikaturou souhrnné R 54/1973

12 Hospodaření se společnou věcí 2) Oprava, úprava, údržba, změna společné věci 3) Investice do společné věci a vynaložení nákladů na věc zčásti stále použitelné R 37/1982 pro kategorizaci investic 4) Užívání věci R 22/1999, R 31/ tři (resp. čtyři) možnosti úpravy užívání - konstitutivní rozhodnutí - soud není vázán návrhem účastníka - absence zákonných kritérií pro rozhodování - samostatná problematika užívání společného bytu nebo bytu ve společném domě (R 22/1999, Sou R NS č. C 2845 NS sp. zn. 1567/2004, Právní rozhledy, 2003, č. 5 NS sp. zn. 22 Cdo 1524/2001)

13 Hospodaření se společnou věcí 5) Nájemní vztahy - určení nájemce části nemovitosti nebytového prostoru v obytném domě (Soudní rozhledy, 2000, č. 3 NS sp. zn. 22 Cdo 400/98) i určení nájemce bytu ve společném domě (Sou R NS č. C 1239 NS sp. zn. 22 Cdo 205/2002, NS sp. zn. 26 Cdo 1153/ uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě v podílovém spoluvlastnictví (Sou R NS č. C 3248 NS sp. zn. 26 Cdo 436/2004, NS sp. zn. 26 Cdo2033/2005) - udělení souhlasu k dohodě o výměně bytu nacházejícího se v podílovém spoluvlastnictví (Sou R NS č. C 4304 NS sp. zn. 26 Cdo 801/2006)

14 Hospodaření se společnou věcí - ukončení nájemního poměru dohodou k bytu v podílovém spoluvlastnictví (NS sp. zn. 26 Cdo 2908/2005) - dání výpovědi z nájmu bytu v domě v podílovém spoluvlastnictví (Sou R č. 917 NS sp. zn. 26 Cdo 2357/99, NS sp. zn. 26 Cdo 1481/2005, NS sp. zn. 26 Cdo 1153/2006)

15 Hospodaření se společnou věcí hmotněprávní aspekty rozhodování Dohoda spoluvlastníků : Bezformální právní úkon Vyžaduje bezvýjimečný souhlas všech spoluvlastníků Použitelné závěry z R 54/1973 Může být uzavřena na dobu určitou nebo bez časového omezení s výhradou změny poměrů nebo uzavření nové dohody - změna poměrů individuální přístup změna společné věci nebo okruh spoluvlastníků literatura a judikatura žádné stanovisko náznak Ústavní soud II. ÚS 471/2005 Soudní rozhledy, 2008, č. 4.

16 Hospodaření se společnou věcí hmotněprávní aspekty rozhodování Princip majorizace Uplatňuje se od Přehlasovaný spoluvlastník se musí podřídit rozhodnutí a nemůže jej změnit dvě výjimky, jde-li o právní úkon se všemi náležitostmi odst. 3, 3 odst. 1 ObčZ Aktuální problém praxe jednání spoluvlastníka, který ostatní o zamýšleným úkonu neinformuje R 37/1982, Právní rozhledy, 2001, č. 10 NS sp. zn. 22 Cdo 599/99 neschváleno do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek další vývoj shodný s dosavadní judikaturou senátu 22 Cdo Sou R NS č. C 1684 NS sp. zn. 22 Cdo 1658/2001, NS sp. zn. 22 Cdo 277/2005, NS sp. zn. 33 Odo 863/2005, NS sp. zn. 33 Odo 1694/2005 ani toto rozhodnutí nebylo schváleno k publikaci do SSRS; dále např. NS sp. zn. 22 Cdo 626/2007.

17 Hospodaření se společnou věcí hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodování o hospodaření na základě rozhodnutí soudu Tehdy, nelze-li uplatnit dohodu nebo majorizaci, a to v případech : a) První rozhodování o hospodaření se společnou věcí b) Tak, kde již bylo rozhodováno 1) dohoda s následnou změnou poměrů, 2) soudní rozhodnutí s následnou změnou poměrů (R 54/1973) c) Omezení úpravy na dobu určitou s následnou absencí rozhodnutí o hospodaření Absence kritérií pro rozhodování přiměřené použití hledisek jako při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví bez jakékoliv priority velká volnost soudce k rozhodnutí podle okolností konkrétního případu

18 Hospodaření se společnou věcí hmotněprávní aspekty rozhodování Důležitá změna společné věci - pojem Jediný případ, kdy se přehlasovaný spoluvlastník může bránit rozhodnutí většinového spoluvlastníka Pojem důležité změny není v zákoně definován, literatura a soudní praxe nejsou jednotné zahrnuje případy, kdy dochází zejména ke změně podstaty nebo funkce společné věci, avšak stále musí jít o hospodaření se společnou věcí a nikoliv ke změně samotné podstaty věci (R 15/1967, R 54/1973) např. změna stavebního pozemku na zemědělský, přestavba společného domu negativní vymezení Soudní rozhledy, 2000, č. 3 NS sp. zn. 22 Cdo 400/98, Sou R NS č. C 1239 NS sp. zn. 22 Cdo 205/ společná práva spoluvlastníků

19 Hospodaření se společnou věcí hmotněprávní aspekty rozhodování Důležitá změna společné věci postup menšinového spoluvlastníka Právní úprava nestanoví žádný postup zjevný nedostatek žádná lhůta, do rozhodnutí sporu však nesmí být změna provedena vzniká paradox mělo by jít o lhůtu přiměřenou okolnost řeší návrh občanského zákoníku. Zjevně absurdní úvaha o použití promlčecí doby!!

20 Hospodaření se společnou věcí procesněprávní aspekty rozhodování řízení ve věcech hospodaření se společnou věcí Tradiční obtíže v řízeních o úpravu užívání společné věci soud není vázán návrhem účastníka řízení (Soudní rozhledy, 2008, č Cdo 2266/2006), jde o rozhodnutí mající konstitutivní charakter. Žaloba o užívání věci není určovací žalobou podle 80 písm. c) OSŘ (NS sp. zn. 22 Cdo 2528/98 Právní rozhledy, 1999, č. 4), žalobu může podat kterýkoliv spoluvlastník Dochází-li k úpravě užívání, musí rozhodnutí vedle práv zakotvovat také vymezení povinností z důvodu materiální vykonatelnosti rozhodnutí.

21 Hospodaření se společnou věcí procesněprávní aspekty rozhodování řízení ve věcech hospodaření se společnou věcí Výrok rozsudku při neshodě spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ( 139 odst. 2 ObčZ) nahrazení chybějícího projevu vůle spoluvlastníka ke konkrétnímu projevu hospodaření Právní rozhledy, 2003, č. 2 NS sp. zn. 22 Cdo 2613/2000 Řízení podle 139 odst. 3 ObčZ zde je soud naopak vázán návrhem jedná se o speciální žalobu na nepřípustnost rozhodnutí o změně společné věci může jen vyhovět nebo zamítnout rozhodnutí většinového spoluvlastníka nemůže žádným způsobem měnit, žalobu může podat jen přehlasovaný spoluvlastník

22 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Způsoby zániku podílového spoluvlastnictví 1) Speciální důvody likvidace a) dohoda spoluvlastníků, b) rozhodnutí soudu 2) Obecné důvody zániku : a) zaniká předmět spoluvlastnictví (např. zničení věci), b) zaniká spoluvlastnictví jako institut při trvající existenci věci a zčásti shodném okruhu osob (např. spoluvlastnictví se mění ve výlučné vlastnictví některého z dosavadních spoluvlastníků), c) spoluvlastnictví zůstává zachováno, mění se okruh jeho subjektů (např. prodej věci dosavadními spoluvlastníky jiným spoluvlastníkům), d) zaniká spoluvlastnictví a mění se i dosavadní okruh osob při trvající existenci věci (opuštění věci)

23 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : Přednostní forma likvidace spoluvlastnictví, možnost zrušit a vypořádat spoluvlastnictví dohodou není možno omezit či vyloučit smlouvou (R 54/1973) Účastníky dohody musí být všichni spoluvlastnici a jejím předmětem musí být celá věc nikoliv jen spoluvlastnický podíl Aktuální závěr k dohodě NS sp. zn. 22 Cdo 2476/2005, ÚS sp. zn. I. 650/2006 pozor na modifikace!!

24 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : Z dohody musí být patrný konsens spoluvlastníků ohledně zrušení i vypořádání negativní vymezení R 51/1974 Časové určení možného uzavření dohody kdykoliv až do pravomocného rozhodnutí o zrušení a vypořádání PS (R 54/1973) pozor na praktické problémy s tím spojené Obsah dohody zákonem nestanoven spoluvlastníci nejsou vázáni zákonnou posloupností způsobů vypořádání spoluvlastnictví Zvláštní právní předpisy stanoví speciální náležitosti

25 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : Forma dohody ex lege písemná, jde-li o nemovitost; u jiných věci fakultativně písemná Postup při absenci písemné dohody právo domáhat se vydání písemného potvrzení o vypořádání žaloba na plnění dvě varianty

26 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu : Předpoklady pro rozhodnutí soudu : zákon žádné nestanoví a spoluvlastníka nijak nelimituje široké spektrum důvodů Subjekt oprávněný k podání návrhu : pouze spoluvlastník, bez ohledu na velikost podílu (Soudní rozhledy, 2008, č. 4 ÚS I. ÚS 174/2005) a stanovisko ostatních spoluvlastníků. Práva návrh podat se nelze vzdát Předmět vypořádání : Pouze celá věc a nikoliv jen spoluvlastnický podíl!! (R 1/1970) dále Sou R NS č. C 2201 NS sp. zn. 22 Cdo 2281/2003 pozor na formulaci výroku rozsudků!! Pouze věci, které účastníci učiní předmětem řízení NS sp. zn. 22 Cdo 2517/ Vypořádání věci hlavní a příslušenství nutnost označit příslušenství jako předmět vypořádání Sou R NS č. C 3695 NS sp. zn. 22 Cdo 1644/2005

27 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání rozdělení věci podmínkou je dobře možné rozdělení funkční parametr Náklady na rozdělení věci : rozdělení brání : a) nákladné stavební úpravy (Sou R NS č. C 3425 NS sp. zn. 22 Cdo 92/2005, NS sp. zn. 22 Cdo 892/2006, NS sp. zn. 22 Cdo 9960/2006), b) nezájem spoluvlastníků se podílet na úhradě nákladů spojených s rozdělením (R 45/1991)

28 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání rozdělení věci A) Pozemky - podmínka existence samostatných věcí a hledisko povahy a funkčnosti s další specifikací hlediska územního plánování, přístup ke komunikacím a účelný technický způsob navrhovaného řešení NS sp. zn. 2 Cz 47/70. Dále pak poloha pozemků, jejich tvar a celková plocha (R 54/1973) Speciální právní úpravy mohou stanovit zvláštní právní režim zákon č. 180/1995 Z. z. nebo 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích tyto právní úpravy je nutno zohledňovat. Ustálený požadavek rozdělení není možné bez geometrického plánu (S. IV., s. 487 NS ČSR sp. zn. 3 Cz 17/74) s přesnými náležitostmi

29 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání rozdělení věci B) Stavby (budovy) podmínkou je vznik samostatné věci v souladu se samostatnými předpisy (R 108/1967) podle dosavadní judikatury pouze vertikální s akceptací aktuální judikaturou (NS sp. zn. 22 Cdo 425/2007). Nezbytnou náležitostí je geometrický plán (Sou R NS č. C 1130 NS sp. zn. 22 Cdo 1465/2000) Kombinovaný způsob vypořádání opora v judikatuře, nutnost individuálního přístupu s vyplacením náhrady pro její určení obdobná kritéria pro ocenění jako při přikázání do výlučného vlastnictví tzv. obecná cena (Sou R NS č. C 2200 sp. zn. 22 Cdo 1259/2003

30 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání přeměna PS budovy na vlastnictví jednotek Specifický způsob stojící mimo občanský zákoník jeho postavení vymezila ústavněprávní judikatura (Soudní rozhledy, 2008, č. 4 ÚS sp. zn. I. ÚS 174/2005) Judikatura se formuje nelze ji považovat za ustálenou

31 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání přikázání věci některému ze spoluvlastníků Za podmínky, že rozdělení věci není dobře možné, přikázat lze pouze spoluvlastníku (spoluvlastníkům) bez ohledu na jejich procesní postavení Trojí forma : a) přikázání do výlučného vlastnictví některého ze spoluvlastníků, b) přikázání více dosavadním spoluvlastníkům, c) oddělená část je přikázána do podílového spoluvlastnictví (ÚS sp. zn. IV. ÚS 536/05)

32 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání přikázání věci některému ze spoluvlastníků Subjektivní předpoklady zájem spoluvlastníka a jeho solventnost Spoluvlastník musí s přikázáním souhlasit bezvýjimečná podmínka. Aktuální judikatura zdůrazňuje hledisko kredibility (solventnosti) dvojí podoba jednak schopnost vůbec poskytnout a jednak včas poskytnout (NS sp. zn. 22 Cdo 1346/2002, ÚS sp. zn. III. ÚS 687/04, Soudní rozhledy, 2007, č. 1 NS sp. zn. 22 Cdo 1604/2005)

33 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání přikázání věci některému ze spoluvlastníků Objektivní předpoklady účelné využití věci a velikost spoluvlastnických podílů. Kritérium účelného využití věci soudní praxí dlouhodobě a podrobně konkretizováno (R 54/1973, Sou R NS č. C 2058 NS sp. zn. 22 Cdo 1283/2001, Soudní rozhledy, 2007, č. 4 NS sp. zn. 22 Cdo 879/2005) Judikatura připustila zohlednění i okolností v zákoně neuvedených Právní rozhledy, 1994, č. 6 Vrchní soud v Praze sp. zn. 3 Cdo 82/93, Soudní rozhledy, 2005, č. 12 NS sp. zn. 22 Cdo 1914/2004, Sou R NS č. C 3695 NS sp. zn. 22 Cdo 1644/2005, Sou R NS č. C 4247 NS sp. zn. 22 Cdo 879/2005, NS sp. zn. 22 Cdo 1727/2006

34 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Rozhodnutím soudu způsoby vypořádání přikázání věci některému ze spoluvlastníků Přiměřená náhrada zásadní přelom na počátku 90. let a odklon od dosavadní judikatury (R 18/1979, Právní rozhledy, 1996, č. 3 Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. 7 Co 269/92, ÚS sp. zn. III. ÚS 102/94) Od R 15/99 je soudní praxe ustálená

35 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Bytová náhrada při vyklizení po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Stále aktuální problém judikatorní základ R 34/1994, otázka použitelnosti rozhodnutí do budoucna opačný názor např. Sou R NS č. C 110 NS sp. zn. 22 Cdo 356/2000) Střet dvou koncepcí s převahou závěru vyjádřeného v R 34/1994

36 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Nařízení prodeje věci a rozdělení podle výtěžku Nejméně častá forma tehdy, nelze-li věc dělit ani přikázat podle zákona tam, kde věc nechce žádný ze spoluvlastníků subjektivní i objektivní hlediska Pozor na formulací výroku rozhodnutí a jeho náležitosti dvě části z hlediska materiální vykonatelnosti rozusudku. Podmínkou pro faktickou realizaci je obligatorní nařízení výkonu rozhodnutí (R 81/1967) rozsudek o zrušení a vypořádání je pouze exekuční titul opravňující kteréhokoliv spoluvlastníka návrh na výkon rozhodnutí podat (zvláštnost) Soudní rozhledy, 2008, č. 4 NS sp. zn. 20 Cdo 1886/2006)

37 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Možnost nezrušení a nevypořádání podílového spoluvlastnictví odst. 2 ObčZ Nepřichází do úvahy, lze-li vypořádat rozdělením věci (R 41/88, Soudní rozhledy, 2005, č. 11 NS sp. zn. 22 Cdo 704/2005). V ostatních případech lze použít při existenci důvodů hodných zvláštního zřetele. Tyto důvody zákon nijak nevymezuje jde o právní normu s relativně neurčitou hypotézou (Sou R NS č. C 2419 NS sp. zn. 22 Cdo 2288/2003). Shrnutí okolností rozhodných pro aplikaci 142 odst. 2 R 1/89, slovenská judikatura R 100/1999

38 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví hmotněprávní aspekty rozhodování Možnost nezrušení a nevypořádání podílového spoluvlastnictví odst. 2 ObčZ procesní stránka Povinnost tvrzení a důkazní neleží na žalobci, ale na žalovaném (R 45/1986), soud nemá vyhledávací povinnost ohledně těchto skutečností vyjdou-li však najevo, musí k nim přihlédnout i bez návrhu účastníka (VS Praha sp. zn. 3 Cz 52/1992). Zamítnutí žaloby je zamítnutím pro tentokrát - při změně poměrů lze žalobu znovu podat, během neměnného skutkového stavu existuje překážka věci pravomocně rozhodnuté

39 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví procesněprávní aspekty rozhodování Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví před soudem prvního stupně Bezvýjimečně návrhové řízení, účastníky musí být všichni spoluvlastníci (R 16/1967) mají postavení nerozlučných společníků. Právo domáhat se zrušení a vypořádání PS se nepromlčuje. Vztahuje se i na další řízení týkající se PS končící vydáním konstitutivního rozhodnutí (např. úprava užívání věci). V řízení o zrušení a vypořádání PS není soud vázán návrhem může rozhodnout i o jiném způsobu vypořádání, než je navrženo (R 4/1966, Právní rozhledy, 2004, č. 21 NS sp. zn. 22 Cdo 559/2004, Soudní rozhledy, 2008, č. 4 ÚS sp. zn. I. ÚS 174/2005) nevztahuje se na tzv. vypořádání v širším smyslu, kde návrh musí být. Soud také může rozhodnout o jiné výši přiměřené náhrady nebo zřídit věcné břemeno tam, kde to nikdo nenavrhoval odst. 3 ObčZ (NS sp. zn. 22 Cdo 2517/2006).

40 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví procesněprávní aspekty rozhodování Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví před soudem prvního stupně Návrh žalovaného na jiný způsob vypořádání, nejde o vzájemný návrh, ale o procesní obranu nelze vyloučit, pokud by k vyloučení došlo, v původním řízení je nutno se touto procesní obranou zabývat (Sou R NS č. C 1809 NS sp. zn. 22 Cdo 1962/2002). V průběhu řízení lze uzavřít smír jde o dohodu není dána vázanost zákonnými postupy vypořádání jen obecné požadavky na smír a jeho soulad s právními předpisy. Nelze rozhodnout rozsudkem pro zmeškání rozhodnutí rozsudkem pro uznání zřejmě není vyloučeno.

41 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví procesněprávní aspekty rozhodování Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví odvolací řízení Účinky odvolání v případě napadení jen způsobu vypořádání, nenabývá právní moci ani v části zrušení spoluvlastnictví (Lex Data NS sp. zn. 3 Cz 36/80, Soudní rozhledy, 2007, č. 4 NS sp. zn. 22 Cdo 879/2005). Zrušení a vrácení pouze výroku o výši přiměřené náhrady představuje vadu mající za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (Soudní rozhledy, č. 3 NS sp. zn. 22 Cdo 629/2004) Odkladný účinek odvolání podaného jedním ze spoluvlastníků směřující pouze proti části výroku rozsudku se vztahuje vždy na celý výrok (Sbírka nálezů a usnesení ÚS, svazek 39, nález č ÚS sp. zn. III. ÚS 687/04)

42 Vypořádání podílového spoluvlastnictví v širším smyslu Nemá de lege lata přímou oporu v zákoně jedná se především o vypořádání investic, které mohou být uplatňovány v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemohou být vylučovány k samostatnému projednání a rozhodování Spoluvlastníci poukazují na investice za tří důvodů : a) Chtějí podpořit způsob vypořádání přikázáním věci do svého výlučného vlastnictví b) Po druhém spoluvlastníku uplatňují nárok na zaplacení takto vynaložených finančních prostředků c) Chtějí tvrzené nároky započítat na vypořádací podíl

43 Vypořádání podílového spoluvlastnictví v širším smyslu Sub a) nevyžaduje žádné speciální posouzení, s takovým návrhem se nakládá jako s okolností podporující navržený způsob vypořádání kterýmkoliv ze spoluvlastníků Sub b) nárok vyžaduje návrh (vzájemným návrh) účastníka se zákonnými náležitostmi často nutný postup podle 43 OSŘ. O nároku nutno vždy rozhodnout samostatným výrokem. Sub c) započtení na vypořádací podíl vyloučeno Je-li rozhodnuto o širším vypořádání bez řádného návrhu, jde o nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci žaloby

44 Vypořádání podílového spoluvlastnictví v širším smyslu Otázka investic : spadá pod režim hospodaření se společnou věcí (Právní rozhledy, 2001, č. 10 NS sp. zn. 22 Cdo 599/99). Podrobně k investicím R 37/1982 vzhledem ke změně právní úpravy použitelné jen zčásti. Nutno rozlišovat investice : a) se souhlasem spoluvlastníků x bez souhlasu spoluvlastníků, b) investice na nutnou úpravu a údržbu a nikoliv nutnou úpravu a údržbu. Jde-li o investice se souhlasem (bez ohledu na jejich povahu), investující spoluvlastník má právo od ostatních na náhradu vynaložených prostředků podle velikosti spoluvlastnických podílů, není-li dohodnuto jinak. Dohoda nemusí mít povahu toliko finančního vyrovnání (např. Sou R NS č. C 827 NS sp. zn. 25 Cdo 2523/99). Obdobný postup platí i pro případy, kdy o investicích platně rozhodne většinový vlastník. Podíly ostatních spoluvlastníků jsou splatné již za trvání spoluvlastnictví a nikoliv po jeho zrušení (nebyla-li mezi spoluvlastníky uzavřena jiná dohoda) - (Sou R NS č. 696 NS sp. zn. 22 Cdo 1596/2000), a to na základě dohody spoluvlastníků nebo podle 563 ObčZ

45 Vypořádání podílového spoluvlastnictví v širším smyslu Jde-li o investice se nikoliv se souhlasem všech spoluvlastníků a nejde ani o rozhodnutí na základě majorizace : nárok se opírá nikoliv o 137 odst. 1 ObčZ, ale o vydání bezdůvodného obohacení A) Investice na nutné opravy nebo údržbu : dva názory na stanovení výše BO 1) Právní rozhledy, 2001, č. 10 NS sp. zn. 22 Cdo 599/99, 2) Sou R NS č. C 3696 NS sp. zn. 22 Cdo 1644/2005) B Jiné investice než na nezbytné opravy a údržbu povinnost vydat BO až při zániku spoluvlastnictví spoluvlastníka ve výši zhodnocení podílu v důsledku vynaložené investice (Právní rozhledy, 2001, č. 10 NS sp. zn. 22 Cdo 599/99). To je dáno rozdílem mezi cenou podílu před investicí a po ní (Sou R NS č. C 3693 NS sp. zn. 22 Cdo 1644/2005. Diskusní otázka správnosti postupu ad B) pro nárok na vydání BO až v souvislosti se zánikem spoluvlastnictví

46 Řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví a náhrada nákladů řízení Bez specifik ve vztahu k jiným řízením s určitou výjimkou řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví iudicium duplex přesto rozhodováno o nákladech podle procesního úspěchu odst. 1 NS sp. zn. 3 Cz 4/80. Současně je připouštěna aplikace 150 R 31/1972 snad i s úvahou o použití 143 sporné Aktuálně : 1) Soudní rozhledy, 2004, č. 7 Krajský soud v Ústí na Labem sp. zn. 10 Co 101/2003, 2) ke stanovení odměny podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ÚS sp. zn. I. ÚS 199/2006, 3) zavinění na zastavení řízení Soudní rozhledy, 2008, č. 4 Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně sp. zn. 60 Co 57/2006 s vazbou na ústavní stížnost a rozhodnutí ÚS z , sp. zn. I. ÚS 793/06, 4) nutnost individualizace s výchozím principem aplikovatelnosti 142 odst. 1 odvíjející se od procesního úspěchu účastníka řízení

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Práva a povinnosti při výměně bytu

Práva a povinnosti při výměně bytu Práva a povinnosti při výměně bytu Pojednání ke kauze odpírání výměny bytu v domě s pečovatelskou službou ze strany městské části v pozici pronajímatele. Výměna bytu a udělení souhlasu k ní právní analýza

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 16Co 50/2013-255 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Hübnera a soudců JUDr. Ivy Březinové a

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Mgr. Petr Novotný, ev. č. ČAK 11700, Vilímková Dudák Hrnčíř Novotný, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 18600 Praha 8

Mgr. Petr Novotný, ev. č. ČAK 11700, Vilímková Dudák Hrnčíř Novotný, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 Obvodní soud pro Prahu 4 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10 V Praze dne Žalobce 1: [], dat.nar.[], trvale bytem [], (dále jen žalobce 1 ) Žalobce 2: [], dat.nar.[], trvale bytem [], (dále jen žalobce 2

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Judikatura k promlčení a prekluzi. JUDr. Zdeněk Krčmář

Judikatura k promlčení a prekluzi. JUDr. Zdeněk Krčmář Judikatura k promlčení a prekluzi Omšenie 10. 11. 2011 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: Peerův zákon: Vysvětlivky: Např.: Každé vyřešení problému mění jeho podstatu. Artur Bloch: Murphyho zákon R 13/2005 (Rozsudek

Více

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku 2. Ručení 8. Osobní omezení ručitelského závazku Ustanovení 303 a násl. obch. zák. nezakazují omezit ručitelský závazek pouze na jednoho věřitele; není v rozporu s touto úpravou, ani ji neobchází ( 39

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech rozhodčího řízení Sestavil Luděk Lisse Vzor citace: Lisse, L. Přehled

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226 54 Co 480/2014-226 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Čuhelové a soudců Mgr. Ivy Krejčířové a JUDr. Michala Ryšky v právní věci žalobce Statutární

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada škody Dotčené předpisy: 58 odst. 2 předpisu

Více

únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE - BYTOVÉ PRÁVO Jednostranné zvýšení nájemného za pronájem bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.1.2012, sp. zn. 26 Cdo 2654/2010 Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 147/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce může být realizováno nejen snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 73/2010-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Barbary

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nákladû fiízení. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nákladû fiízení. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nákladû fiízení Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nákladů řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009)

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009) HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: POSTA@AKKT.CZ

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více