THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání"

Transkript

1 THIMM Social Responsibility Trvalá udržitelnost a zodpovědné jednání Lidé, myšlenky, řešení.

2 THIMM Social Responsibility - TSR (Sociální odpovědnost THIMM) THIMM je odpovědný rodinný podnik, který chce hrát vedoucí roli ve vybraných oblastech evropského obalového průmyslu. Aby podnik dostál tomuto nároku, garantuje inovaci, flexibilitu, jistotu a růst a díky vůli zaměstnanců podávat výkony a díky spolupráci se zákazníky a partnery vytváří obalová řešení a poskytuje služby s nejvyššími užitnými hodnotami pro zákazníka. Základem je přitom odpovědnost podniku v oblastech ekonomie, ekologie a v sociální oblasti. THIMM je toho názoru, že odpovědnost podniku může fungovat pouze tehdy, týká-li se celého komplexu. Smyslem TSR-strategie je podnik, který: nabízí inovativní, z hlediska zdrojů efektivní a ekologické výrobky a služby a je dlouhodobě hospodářsky úspěšný (oblast trh). utváří obchodní procesy s ohledem na životní prostředí a trvale tomu přizpůsobuje svůj dodavatelský řetězec (oblast životní prostředí & procesy). je atraktivním zaměstnavatelem (oblast zaměstnanci). je respektovaným členem společenství (oblast společnost). Aby toho THIMM dosáhl, staví při svém obchodování do popředí partnerství, transparentnost a férové jednání a usiluje o intenzivní dialog se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, investory a se všemi relevantními partnery v podnikatelském prostředí. THIMM Social Responsibility

3 Oblasti činnosti a strategické cíle Ekonomie: Oblast Trh Nabízet inovativní, z hlediska zdrojů efektivní a ekologické výrobky a služby znamená pro THIMM partnersky spolupracovat se zákazníky a dodavateli, garantovat nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost výrobků a přitom podporovat inovace a trvalá produktová řešení. Kromě toho platí, že aby byl podnik dlouhodobě ekonomicky úspěšný, je třeba znát relevantní šance a rizika a aktivně je řídit, řádně hospodařit a přitom dynamicky růst a dosahovat ziskovosti. Základem tohoto strategicky vytyčeného cíle jsou nepřetržité investice do růstu skupiny THIMM zpřístupněním nových obchodních oblastí a trhů, obnovením a rozšířením kapacit a také dalším rozvojem podnikových procesů. V kombinaci s vyhraněnou orientací na zákazníka tak může THIMM vytvářet a vyrábět produkty a služby, které vyhovují požadavkům trhu a zákazníků. Inovace je přitom ústředním faktorem úspěchu a část podnikové filozofie. Na druhé straně jsou tím optimalizovány celkové náklady v hodnotovém řetězci z hlediska ekonomického a ekologického a podnik udržují celkově konkurenceschopným. Měřítkem jsou zvláště finanční ukazatele a analýzy konkurenceschopnosti, kterými pravidelně ověřujeme svou výkonnost. Kontakt se zákazníkem a jeho požadavky tak probíhá v nejrůznějších rovinách. Investice do modernizace: High Quality PostPrint Ekonomie: Oblast Trh

4 THIMM je od roku 2008 členem on-line portálu Sedex (Supplier Ethical Data Exchange). On-line portál spojuje členské podniky a umožňuje výměnu společenských standardů v globálním dodavatelském řetězci s cílem celosvětově je uspořádat transparentním způsobem a v souladu s požadavky (an audit for one is an audit for all). Kromě THIMMu jsou zpravidla členy této sítě výrobci značkového spotřebního zboží a obchodní koncerny. Toto probíhá na základě intenzivní diskuze se zákazníky. THIMM Packaging proto pořádá workshopy a semináře šité na míru zákazníkům. Že v THIMMu máme cit pro optimální obalová řešení, dokazuje také velký počet ocenění za inovativní obalová řešení, která již THIMM Packaging a THIMM SCHERTLER Packaging Systems získaly v národní i mezinárodní soutěži (Obal roku, WorldStar for Packaging). Kromě toho provádí podnik pravidelné zákaznické průzkumy a průzkumy spokojenosti zákazníků, které zaručují, že se budoucí výrobky a služby přesvědčivě přizpůsobí požadavkům trhu. Cílem je přesně porozumět potřebám zákazníka, aby byla vyvinuta optimální obalová řešení. Ekonomie: Oblast Trh

5 Oblasti činnosti a strategické cíle Ekologie: Oblast Životní prostředí a procesy Realizovat obchodní činnost s ohledem na životní prostředí znamená pro THIMM hospodařit efektivně se zdroji, jako je například energie, voda, suroviny, pomocné látky a provozní materiály, používat materiály šetrné k životnímu prostředí, vyvarovat se emisí a odpadů, popřípadě snižovat jejich množství nebo je zužitkovat. Takto pracuje podnik na tom, aby investicemi do nejmodernějších technologií kontinuálně snižoval svou spotřebu energie. V současnosti THIMM Packaging ověřuje některé projekty ke snížení spotřeby energie. Například využití odpadního tepla ze strojů k zásobování teplem jiných budov nebo zcela pragmaticky výměnu zářivek za úsporné zářivky. Používání výlučně vodou ředitelných barev i laků a inteligentní management zbytkových barev v závodu Všetaty jsou dalšími příklady opatření v této oblasti. Nedávno také bylo rozhodnuto o investici do zařízení High Quality PostPrint (HQPP). Na rozdíl od ofsetového tisku pracuje tato tisková technika výlučně s vodou ředitelnými barvami a laky. Ekologie: Oblast Životní prostředí a procesy

6 Také hospodaření s vodou je pro závod ve Všetatech republice důležité téma. Na podzim 2010 zde byla instalována vlastní, vysoce moderní, průmyslová čistírna odpadních vod. Toto zařízení upravuje a čistí vodu tak, že se může bez problémů znovu přivést do koloběhu vody. Díky nové čističce tak odpadla jak přeprava odpadových vod v cisternách o objemu m3 za rok do 20 km vzdálené externí čističky, tak také s tím spojené emise CO 2. Do budoucna se plánuje vracet tuto užitkovou vodu zpět do výrobního procesu a využívat ji například k výrobě lepidla. Aby v budoucnu mohla být dále systematicky snižována spotřeba zdrojů a mohly být oceněny úspory, bude THIMM stanovovat odpovídající ukazatele a definovat cíle, kterými se chce podnik nechat poměřovat. K dosažení těchto cílů je nutné provozovat vhodné systémy řízení. Takovým příkladem je systém řízení jakosti podle ISO-9000:2001, který THIMM už mnoho let provozuje v celé skupině. V závodech na výrobu obalů je kromě toho budován systematický management životního prostředí a hygieny. Současně THIMM stále přizpůsobuje svůj dodavatelský řetězec. To znamená, že podnik utváří své logistické procesy s ohledem na životní prostředí a integruje standardy životního prostředí a sociální standardy do své politiky zadávání zakázek. Ekologické hledisko tak bude do budoucna hrát stále větší roli při výběru papíru i jiných materiálů. Obalové výrobky z vlnité lepenky jsou stále časteji poptávány z certifikovaných papírů, které pocházejí z odpovědného lesnictví. Z tohoto důvodu se nechaly divize THIMM Print, THIMM Verpackung (včetně závodu THIMM Packaging ve Všetatech) a THIMM Display certifikovat podle standardů FSC. Fakticky jsou obaly z vlnité lepenky vyráběny z obnovitelných zdrojů. Recyklované papíry se používají již dnes na výrobu obalů z vlnité lepenky, které tak mohou být označeny jako trvale udržitelné výrobky. Podíl používaného starého papíru se v THIMM Packaging blíží 80 procentům. Není ale důležité prokazovat jen to, že je výrobní proces šetrný k životnímu prostředí, ale také použití minimálního množství papíru popř. vlnité lepenky při samotné vývoji konstrukcí obalů. Ekologie: Oblast Životní prostředí a procesy

7 Oblasti činnosti a strategické cíle Sociální oblast: Oblast Zaměstnanci Být atraktivním zaměstnavatelem znamená pro THIMM žít hodnoty leadership (vedení lidí): uznání, ochotu se dál rozvíjet a orientovat se na výkon, uskutečňovat a dále vyvíjet programy osobního rozvoje šité na míru a dále nabízet zaměstnancům zajímavé úkoly a umožnit jim identifikaci s podnikem. V souladu s hodnotami leadership podporují vedoucí pracovníci THIMM Packaging individuálně každého zaměstnance v jeho schopnostech a potřebách. Toto je zajišťováno pravidelnými pohovory. THIMM Packaging ve Všetatech odstartoval začátkem roku 2011 rozsáhlý program školení, který je umožněn v rámci dvouletého dotačního programu Evropské Unie. Tento program nabízí zaměstnancům školení po stránce odborné, například v oblastech Total Productive Maintenance (TPM) nebo management hygieny, ale také možnosti dalšího vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků a kromě toho podnik svým zaměstnancům nabízí také interní, speciálně zaměřená školení, která je podporují při zvládání každodenních úkolů. Na spolupráci s mladými lidmi nahlíží THIMM Packaging jako na důležitý společenský úkol. Z toho důvodu již několik let spolupracuje s Vyšší odbornou školou obalové techniky a doprovázela mladé studenty na cestě k pozici vývojář/ka obalového designu (např. exkurze, dlouhodobé praxe v oddělení vývoje obalů). Sociální oblast: Oblast Zaměstnanci

8 THIMM zajišťuje zdravotně nezávadné pracovní prostředí a minimalizuje bezpečnostní rizika při práci. Podnik provádí pravidelná školení bezpečnosti práce a umožňuje svým zaměstnancům bezplatné očkování proti chřipce u podnikového lékaře. Podnik podporuje účast firemních týmů na místních sportovních událostech, což je velkým přínosem pro identifikaci zaměstnance s podnikem. V oblasti slaďování rodinného a pracovního života THIMM Packaging svým zaměstnancům nabízí flexibilní modely částečných úvazků, a pokud to pracovní náplň či pozice daného zaměstnance dovolí, pak umožňuje také práci z domova. Podmínky pro přijetí do zaměstnání v THIMM Packaging jsou pro všechny uchazečky a uchazeče férové. Noví zaměstnanci poznávají podnik a jeho filozofii v rámci intenzivních programů k zapracování a osvojují si je. Sociální oblast: Oblast Zaměstnanci

9 Oblasti činnosti a strategické cíle Sociální oblast Oblast Společnost Být významným členem společnosti znamená pro THIMM na jedné straně spolupracovat spolehlivě s regionálními zájmovými skupinami, ale také se spolky a organizacemi činnými mimo region. Pokud je to v rámci nabízených služeb a výrobku možné, THIMM Packaging spolupracuje přednostně s firmami, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením (ZTP). THIMM Packaging v Česku například aktivně spolupracuje v českém Svazu výrobců vlnitých lepenek. Předsedou svazu je od roku 2009 jednatel THIMM Packaging a angažuje se zde na dalším rozvoji tohoto odvětví. Dále se podnik angažuje v obalové asociaci SYBA a také svým členstvím v česko-německé průmyslové a obchodní komoře. Kromě toho podnik pomáhá a podporuje formou darů a sponzoringu aktivity v místě podniku. Tyto jsou poskytovány transparentně a podle jednotných zásad a jsou pravidelně kontrolovány. Všechny aktivity poskytování darů a sponzoringu se dokumentují a jsou součástí strategické podnikové komunikace - od vztahů s médii a veřejností až po zprávu TSR. Přednostně jsou podporovány charitativní projekty, zařízení a iniciativy ve Všetatech, kulturní projekty (např. Vánoční trh a den dětí ve Všetatech), ale také místní mateřská a základní škola. Sociální oblast: Oblast Společnost

10 THIMM - THE HIGHPACK GROUP Anke Peter CSR Manager tel.: +49 (0) fax: +49 (0) Stav ke dni: 30. srpen 2012 Sociální oblast: Oblast Společnost

11 Více informací najdete na

12 Königsberger Straße Northeim Nĕmecko tel.: +49 (0) fax: +49 (0) web:

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Automobilový průmysl. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Automobilový průmysl. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Automobilový průmysl Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Automobilový průmysl Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více