číslo ISSN Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ"

Transkript

1 číslo Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN Z ráje do ráje

2 Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové. (EW 66) Toto životně důležité varování se vztahuje právě na naši dobu, na dobu konce, na nejrůznější situace, kterým budeme muset čelit. Od tohoto varování (r.1850) uplynulo již více než 160 let. Jsme připraveni tak, jak bychom být měli? Jako adventisté věříme, že žijeme v době konce. Anděl tehdy slavnostně ohlásil, že Čas je téměř u konce! (doporučuji přečíst v knize Zkušenosti a vidění, kapitolu Znamení šelmy ). Nebudeme-li dokonale, po všech stránkách, připraveni, v boji se šelmou neobstojíme! Jen zřídka se stává, že nějaká událost propukne najednou, nečekaně. Nejdřív se konají plány, příprava, sledování, odposlech tel. hovorů, a když je vše podrobně připraveno, uskuteční se zásah a dlouho sledovaná ryba uvízne v nastavené síti. Pronásledované skupiny křesťanů Dějiny zaznamenaly mnohá nařízení, na základě kterých byli nepřizpůsobiví křesťané určeni k vyhlazení. Mezi první pronásledovatele bych snad mohl zařadit císaře Nerona, po kterém byli mnozí další. To byli ovšem pohanští vládcové, za jejichž krutovlády zahynuli mnozí křesťané. Místo slova pronásledování nebo vyhlazování lze použít výraz holocaust, pocházející z řečtiny, a znamenající oběť, obětovat. V Bibli se často setkáváme s tímto slovem, kdy zvířátko bylo obětováno za hřích některého člověka. Už vychytralý velekněz Kaifáš v obavě o své křeslo nevyššího kněze ve veleradě prohlásil na adresu Pána Ježíše: Jest užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne, aby všechen tento národ zahynul. (J 11,50) Řečeno jinými slovy, aby Ježíš byl obětován na oltář národa, pro záchranu před Římany. To znamená, že ukřižováním, tj. obětováním Pána Ježíše římským prokurátorem Pilátem, byl zahájen římskou mocí holocaust - pronásledování proti Kristovcům! Ján Kováčik Jak už jsem se zmínil, pronásledování křesťanů v římské říši nastartoval Nero a trvalo v silnější nebo slabší intenzitě, dokud se císařem nestal Konstantin. Po rozpadu římské železné říše v 5. stol. na 10 samostatných států, vyrostl na jednom z nich, zvaném Lombardie (dnešní Itálie), podle Danielova vidění, nový politicko-náboženský útvar, pod biblickým názvem Malý roh (Da 7,8.20.) Tímto Malým rohem, vyrostlým z podhoubí římské říše, nebyl nikdo jiný než římské papežství ( ), které, když se zmocnilo ve své síle, začalo pronásledovat a likvidovat ty skupiny křesťanů, kteří se vzepřeli sklonit svoji hlavu pod jeho vedení a uznat jeho suverenitu nad sebou. Odhaduje se, že v době papežské nadvlády padlo za oběť asi 50 milionů křesťanů! Mezi ně patřili Čeští a Moravští bratři, Husité, Hugenoti, Valdenští a mnozí další. Papežský dvůr proti nim vedl křižácké výpravy, které vykonávali fanatičtí katoličtí králové. O jedné takové akci, namířené proti Hugenotům, jsem se dočetl v časopisu Zápas o duši (č.112, duben 2012), ze kterého si dovolím některé myšlenky vypsat: Psal se rok 1685, neblaze proslulý zrušením Nantského ediktu. Tím Ludvík XIV. zbavil francouzské protestanty veškerých práv, která dříve měli práva vlastnit majetek, vydělávat si na živobytí, vychovávat děti, vlastnit Bibli, uctívat Boha podle svého svědomí to vše, pokud nekonvertují k římskému katolicismu. Přestože původní Edikt nantský vydaný roku 1598 Jindřichem IV. Navarrským protestantům zaručoval docela slušnou míru náboženské svobody, podlehla již tehdy Francie vlně pronásledování a náboženských válek, která trvala déle než 150 let. Následoval trvalý odliv hugenotských uprchlíků Počet uprchlíků se ještě zvýšil, když se pronásledování vystupňovalo v souvislosti s masakrem o Bartolomějské noci, 24. srpna 1572, kdy bylo v Paříži a dalších městech vyvražděno na protestantů Nezdá se vám to povědomé s Ježíšovým poselstvím, které ukázal Janovi na ostrově Patmos, o drakovi, pronásledujícím ženu? (Zj 12,13-16) Autor již 2 Z ráje do ráje

3 Z OBSAH ráje do ráje Připravte se... Bohač a Lazar Serál o pravdě Dopisy k VSV Neuveriteľná príležitosť J. Kováčik F. Poslušný O. Vožeh Redakce S. K. Pipim Impressum Nezávislý časopis Z ráje do ráje sleduje misijní účel. Časopis vychází šestkrát za rok. Cena jednotlivého výtisku je 30 kč plus poštovné. Redakce a případní spolupracovníci pracují bez nároku na odměnu. Rádi bychom zasílali časopis na sběrné adresy, snížíme tím náklady na poštovné a uspoříme spoustu práce. Máte-li zájem, můžete si časopis objednat a předplatit na celý rok na adrese redakce. Pokud se vám časopis líbí, nabídněte ho sousedům, známým a spolupracovníkům. Mnozi z nich jistě o radostné zvěsti evangelia neslyšeli. Redakce: Jaroslav Juřica Jana Schlauer Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Juřica Jaroslav - Ráj Lubenská Frýdlant n. Ostr. Tel: IČ: MK ČR E 15637; ISSN Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek Místek Číslo účtu: /0100 IBAN: CZ BIC: KOMBCZPP Ukončení doby milosti Epidemie šílených lidí Dětem: Přál bych si... M. Moore K. Smolka Redakce Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, jenž hynou. Ale mluvíme moudrost Boží v tajemství, kterážto skryta jest, kterouž Bůh předuložil před věky k slávě naší, jížto žádný z knížat světa tohoto nepoznal. Nebo kdyby byli poznali, nebyliť by Pána slávy ukřižovali. 1 K 2, 6-8 3

4 Připravte se... citovaného článku, když objevil, že má své kořeny v Hugenotech, pokračuje: Vyhrkly mi slzy nadšení z takového objevu a soucitu s těmi, kdo byli připraveni tolik obětovat pro svou víru a postavit Krista nade vše, co jim tento svět mohl nabídnout. Byly to také slzy zahanbení, že vlastní oddanost mému Spasiteli se v porovnání s jejich zdála tak slabá. Život v pohodlí rychle otevírá dveře lhostejnosti a spokojenosti se sebou samým. Ta krutá realita mých předků mě ale donutila k zamyšlení Jak dlouho asi v srdcích těch hugenotských uprchlíků hořela ochota všechno ztratit pro Krista? Zůstávala v nich i potom, když si budovali své nové domy v relativním pokoji a pohodlí kentského venkova? Byla vyvýšena známost Krista, jejich Pána, stále v jejich srdcích na prvním místě? To byla pouze jedna ukázka z mnoha holocaustů spáchaných na věrných následovnících Ježíše Krista římským papežstvím! V nebeských knihách jsou o nich přesné záznamy! Věrnost prvních křesťanů Dějiny rané církve jsou svědectvím toho, že se slova Spasitele splnila. Mocnosti země a pekla se spojily proti Kristu a Jeho následovníkům. Pohané se obávali, že zvítězí-li evangelium, budou jejich chrámy a oltáře smeteny: proto sebrali síly, aby zničili křesťanství. Vzplanuly plameny pronásledování. Křesťané byli zbavováni svých majetků a vyháněni ze svých domovů. Přestáli zápas s mnohým utrpením. (Žd 10,32) Podrobili se kruté zkoušce výsměchu a bičování, ano i pout a žalářů. (Žd 11,36) Velký počet jich zpečetil své svědectví krví. Urození i otroci bohatí i chudí, učení i nevědomí, všichni byli bez milosti ubíjeni Byli falešně obviněni že jsou příčinou velkých pohrom VLB30; GC 39,40 Spřádá se na holocaust aneb stupně vedoucí k němu Na Božím lidu Židech byly v minulosti uskutečněny mnohé pogromy: v Egyptě, v době narození Mojžíše (2M,2), plánovaný ale neuskutečněný v Persii, za krále Ahasvera nepřítelem Židů Amanem (5. stol. př. Kr.), krvavé pogromy v Rusku, atd. Nás ovšem bude zajímat ten poslední holocaust, který se zrodil v hlavách nacistických vládců v Německu. Podívejme se, co bylo na počátku jeho zrodu a jaké byly jeho stupně, kroky. Byl nastartován 30. ledna 1933, kdy byl zvolen za německého kancléře Adolf Hitler. Církevně-politický stát Vatikán byl první zemí, která uznala nacistické Německo. Konkordát byl podepsán mezi Německem a Svatým stolcem. (viz snímek) 30. červenec 1933 Hlavní osobou na snímku, reprezentující papežství, byl státní sekretář, kardinál Eugenio Pacelli, (který se pak v roce 1939 stal papežem Piem XII.) Represivní zákony nacistické strany, vydávané proti Židům, osvětlují útlak a brutalitu prováděnou na nich. Malý výběr těchto zákonů, dekretů a směrnic má ukázat na škodlivé účinky zákonů, které porušují každé pravidlo spravedlnosti, práva a nestrannosti. 15. září 1935 Norimberské zákony zbavují Židy německého občanství a zařazují je do postavení poddaných, nemohou se vdávat, ženit, případně mít sexuální vztah s Árijci (nežidy) 7. březen 1936 Židé jsou zbaveni práva být voleni do Parlamentu. 3. prosinec 1938 Židé musí odevzdat oprávnění k řízení mot.vozidel, včetně dokladů svých vozidel. 23. září 1939 Všichni Židé musí odevzdat na policii své radiopřijímače. 29. červenec 1940 Židé nesmí vlastnit telefonické přístroje 1. září 1941 Bez povolení policie Židé nesmí opouštět svá bydliště 26. prosinec 1941 Židé nesmí nadále používat veřejné telefony 10. leden 1942 Židé musí odevzdat všechno vlněné a kožešinové oblečení, které doposud vlastní. 17. únor 1942 Židé nemohou nadále odebírat noviny a časopisy 4 Z ráje do ráje

5 24. duben 1942 Židům je zakázáno používat veřejnou dopravu 15. květen 1942 Židům je zakázáno chovat psy, kočky, ptáky atd. 29. květen 1942 Židé nesmí nadále navštěvovat holičství a kadeřnictví 9. červen 1942 Židé musí odevzdat všechno rezervní oblečení 19. červen 1942 Židé musí odevzdat elektrická a optická zařízení a taktéž psací stroje a jízní kola 17. červenec 1942 Nevidomí a hluší Židé nesmí nadále nosit pásky na rukávech označujících jejich postižení 18. září 1942 Židé nesmí nadále nakupovat maso, vejce ani mléko 21. duben 1943 Židé, kteří budou usvědčeni z kriminálního deliktu, budou odvezeni do vyhlazovacího tábora Auschwitz nebo Lublin. (Fridrich, pp Hans Peter Richter. Puffun Book, New York, Převzato z Remnant Herold May-Jun 2012) Sledovali jste pozorně, jak se postupně omezovala svoboda Židů v Říši? A když bylo vše s německou precizností připraveno, Židé byli houfně transportováni do pro ně připravených vyhlazovacích táborů. HOLOCAUST se rozjel na plné obrátky, a to za tichého souhlasu vatikánského svatého otce! Německá vyhlazovací mašinérie nestačila zlikvidovat jak měla v plánu všechny Židy, neboť svatý nebeský posel dal příkaz strom německého nacionalismu porazit. (Da.4,20) U nás na Slovensku pokud se mi v paměti tyto smutné události vybavují protižidovské zákony nebyly tak kruté, jak v Německu. Vím, že mohli v obchodech nakupovat nejrůznější potraviny. Obchody byly ovšem zařazeny do dvou kategorií: na jedněch bylo uvedeno upozornění, zda se jedná o židovský obchod a na ostatních, že se jedná o nežidovský obchod. Dokonce i já jsem každé ráno při roznášce pečiva z rodinné pekárny přinášel čerstvé pečivo jak do židovských rodin, tak i do nežidovských. A při jedné takové roznášce v jedné židovské rodině jsem od nich obdržel malý fotoaparát, neboť už počítali, že v několika dnech budou sebráni do táborů. Bylo jim dovoleno vzít s sebou asi 30 kg oblečení, ale tam jim bylo vše odebráno! Ó Izraeli, kolik slz vyronil pro tebe tvůj prorok Jeremiáš (1,16) a ještě více Tvůj Spasitel Ježíš Kristus, který tě přišel zachránit, ale (Mt 23,37). Připravte se... Výzva, týkající se přípravy, je stále důležitá a naléhavější, neboť se velice rychle blížíme času, kdy každý z nás bude muset stát na svých vlastních nohou víry, jednou dané svatým! Neboť drak se rozhněval na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteříž ostříhají přikázání Božích a mají svědectví Ježíše Krista. Zj 12,17 Tento text obsahuje předpověď o pronásledování, kterému bude muset čelit určitá skupina křesťanů. Sice ke křesťanům se hlásí velké množství obyvatel naší země, seskupených v různých církvích. Proroctví se ovšem nevztahuje na všechny křesťany! Týká se pouze té skupiny, která nese rozpoznávající znamení, která zachovává Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví! Vztahuje se na malou, nepatrnou, zbytkovou skupinu. Sice všichni křesťané se dovolávají toho, že se řídí Desaterem. Jenže není Desatero jako Desatero! Ne všechny církve mají své Desatero podle biblického originálu 2M 20.kap. Mají je upravené podle římskokatolické předlohy, ve které je slovo SOBOTA nahrazeno slovem NEDĚLE. A zde jsme u jádra prorocké výpovědi. Moře křesťanů světí neděli pohanský den slunce a SOBOTU zachovává jen malý zlomek, jen ostatky Adventisté sedmého dne! A proti této skupině bude křižácké tažení, namířené v době se blížící! Satan vždy měl své lidi, které inspiroval do boje proti těm, kteří se řídili Božím Slovem a kteří se odvážili jít proti proudu odpadnutí! Otázka zní: do jaké míry vnímáme duchovním zrakem, že se schyluje k závěrečnému boji? Pokud to vidíme správně, pak se budeme na tento boj připravovat! Jenom duchovně mrtví lidé nevidí, jak rychlý je sled událostí doby konce. Situace předpověděná v knize Velké drama věků už není záležitostí budoucna, ale odehrává se před našima očima., napsal Clifford Goldstein v knize Narušená rovnováha, str.8. O čem tak důležitém se mluví ve zmíněné knize, (VLB) co bychom měli vědět a náležitě se na to připravit? Římská církev má vypracované plány a způsoby působení do daleké budoucnosti. Používá všechny prostředky k rozšíření svého vlivu a ke zvýšení své moci. Připravuje se na rozhodný boj a znovunabytí vlády nad světem, o zavedení nového pronásledování a o zničení všeho, co vytvořil protestantismus. Katolicismus dobývá půdu na všech stranách Protestanti začali s papežstvím spolupracovat a nadržovat mu. Uzavírají dohody a činí ústupky, jež 5

6 Připravte se... překvapují samotné katolíky VLB 402; GC 565. Vidíš a vnímáš tuto realitu tak, jak ji popsala autorka ve zmíněné knize? Případně si namlouváš, že ze strany katolíků a protestantů nám nehrozí žádné nebezpečí? Jak by mohlo, když se s nimi na modlitbách v aliančních chvílích společně modlíme, jsou k nám tolerantní, rádi nás vidí! Nejsme těmito sbratřenými křesťany často v opovržení a označováni za nepřizpůsobivé fanatiky a zákoníky, když lpíme na své sobotě, případně na židovské sobotě? Nenechejme se oklamat zdáním, že světitelé neděle nejsou vůči nám nepřátelští. Zdání je klamné a můžeš být nepříjemně zaskočen! Písmo se musí naplnit! Vzplane neúprosný boj ze strany světitelů neděle proti těm, kteří budou světit SOBOTU Boží. Budeme obviňováni, že jsme příčinou všech neštěstí, dopadajících na svět, neboť svojí sobotou zneucťujeme křesťanskou neděli. A právě v tento čas všechna ta příjemnost tváře ekumenické a aliančního tábora se rázem změní v zuřivou, nepřátelskou a začnou nás pronásledovat! Satan působí i dnes. V neštěstích, pohromách, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v záplavách. Nakonec původce zla lidem namluví, že všechno zlo způsobují ti, kdo slouží Bohu. Budou tvrdit, že nesvěcením neděle lidé urážejí Boha. VLB 420; GC 589,590 Satan se bude všemožně skrze odpadlé křesťanstvo snažit zničit ostatek Božího lidu, který bude zachovávat svatou sobotu. S tím musíme počítat! Bude to doba strašného smrtelného zápasu. Ve dne v noci budou soužení volat k Bohu za vysvobození Když zápasící vysílají své prosby k Bohu, zdá se, že závoj, který je odděluje od neviditelného světa, je téměř stržen. Nebe se rozhořívá úsvitem věčného dne a jako kouzelná píseň andělského sboru znějí slova: Buďte pevní ve své věrnosti! Přichází pomoc! VLB ; GC Nezapomeňme na to, že všichni světitelé neděle jednu radu mají, mají mocné spojenectví, jsou zajedno ve svém smýšlení a pak vytáhnou do boje proti Beránkovi, který má zde svůj lid. Budou nás nutit, abychom se přizpůsobili většině. Proč z našich kazatelen nezaznívá naléhavé varování před akutním nebezpečím, hrozícím ze strany šelmy z moře a jejího spojence šelmy ze země? Před časem jeden mladý bratr našeho sboru, když stál za kazatelnou, smutně řekl: Proč se ve sborech nemluví o papežském nebezpečí? (Nenarodil se v adventní rodině!) Proč strážní na hradbách Sióna nevysílají varovné poselství před nebezpečím, které se blíží? Proč někdo raději by siónské hradby odstranil a umožnil tak nepřátelské armádě napochodovat triumfálně dovnitř? K této otázce mne vedly myšlenky Žalmu 74. Uvádím je v několika překladech: Jak všecko pohubil nepřítel v svatyni! Řvali nepřátelé tvoji uprostřed shromáždění tvých: a na znamení toho zanechali množství korouhví svých. (3b,4, Kral.) Všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. (B 21) Nepřítel ve svatyni kdeco zpustošil. Řev tvých nepřátel se rozléhal tam, kde tys přicházel. (J.Kunický) Toto jsou velice výmluvná slova! Tak by to vypadalo uvnitř Siona (církve), pokud by spřátelená vojska vstoupila za odstraněné hradby! Závěrečná myšlenka Milý čtenáři, chci tě ovšem povzbudit, že se vyplatí zůstat věrným i za cenu utrpení, posměchu a ztráty všeho, co jsi zde získal, co nám Bůh ve své milosti požehnal. Náš Spasitel, Pán Ježíš, pro nás opustil vše slávu, bohatství, andělské prostředí a přesto se rozhodl vstoupit do našeho světa plného bídy a utrpení, které bude Jeho odměnou. Písmo nás povzbuzuje a ujišťuje mnoha zaslíbeními o Boží věrnosti, ale i o bohaté odměně, když zůstaneme věrní až do konce. Apoštol Pavel tuto vysokou odměnu vyjádřil slovy: Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří jej milují. (1K 2,9) 6 Z ráje do ráje

7 BOHÁČ A LAZAR František Poslušný Tak vidíš, že je to možné, začal vzrušený rozhovor. A co že je možné?, otázal jsem se ho a nechápavě hleděl na příval jeho slov. No, ty jsi přece říkával, že tento život je neopakovatelnou záležitostí k tomu, jaká bude naše budoucnost. To jsem říkal a stále to tvrdím a nevidím důvod na tom něco měnit. Já jsem ale četl v Bibli, že to tak, jak jsi říkal, není. A co tak není, a vůbec, co jsi kde četl v Bibli?, nechápavě jsem se snažil vyzvědět, co má na mysli a kam vlastně míří. No, ty jsi vždycky tvrdil, že Bible má pravdu a já už jsem tomu pomalu uvěřil a teď jsem se v ní dočetl tohle, vedl si svou ten člověk. Tak už mi, prosím tě, konečně řekni, o co jde. Tak dobře. Četl jsem takové zvláštní pojednání v Evangeliu Lukáše 16, A to čtení snad mělo a má mít souvislost s tím, že by neměla mít Bible pravdu? tázal jsem se. Jak si to tedy mám vysvětlit a jak mi to můžeš vysvětlit ty?, odpověděl mi. Bible se většinou vysvětluje sama, odpověděl jsem mu, ale to ty jsi už slyšel mnohokrát; přece jsou ale některá místa obtížná - jen málo je jich nevysvětlitelných, o těch se Písmo ale také nezmiňuje; nezbývá člověku, než že jim buď bude věřit, to bude jen k jeho dobru, nebo je zavrhne, to bude k jeho škodě. Viz 2Pt 3,16. Nejprve si to místo ale důkladně musíme přečíst: Lk 16, Nikde jinde v Bibli se o tom nepíše. Musíme si nejprve uvědomit několik skutečností: Za prvé, je to vyprávění Ježíšovo o fiktivní události, která se nikdy nestala a má za úkol zdůraznit nějakou myšlenku, nebo i více myšlenek. Jinde v evangeliích nacházíme podobné události, ztvárněné v podobenstvích. To je způsob ztvárnění něčeho málo známého, nebo dokonce neznámého, obrazem lidem běžně známým. Má to ale určitá pravidla a zásady, a toho si musíme být neustále vědomi. V praxi to znamená, že to, co se v textu nebo vyprávění říká, často tak nemusí být ve skutečnosti. A to je případ našeho problému. Na tomto světě Některými protichůdnými podrobnostmi líčí Ježíš v příběhu o nejmenovaném boháči a jmenovaném bezdomovci konečný úděl dvou různých typů majetkových skupin lidí. Jedni mají na to, aby žili skvostně, co se týká odívání a jídla, druzí jsou sotva oblečeni a nemají co jíst. První nevědí, co by na sebe dali; i ta nejnovější móda od DIORA pro ně je málo atraktivní a honosná, zatímco druzí jsou rádi, když jim nějaký dobrák dá kus obnošeného oblečení, a přesto se cítí v tom dobře. Nejinak je tomu s jejich potřebami žaludečními. Zatímco ostatní hodují skvostně nad běžné poměry, jiní sotva mají co dát do žaludku. V jednom jsou si ale naprosto rovni. Někdy také lidé říkají, že v tom je na světě jediná spravedlnost. Obě skupiny končí stejně. Jmění a bohatství nic neprospívá multimilionářům, smrt je neúplatná. Na druhé straně zase smrti nevadí bída a chudoba; v tom aby k nim byla shovívavá. Na onom světě Smrt nedělá rozdíl. Jmění a majetek nezachránily boháče od údělu všech lidí. Skončil v pekle. Ježíš tím nechtěl říci, že peklo skutečně existuje, ale vycházel z tehdy obecně mezi lidmi přijímané skutečnosti, že to tak je. Že to tak ve skutečnosti není, dosvědčuje Písmo na mnoha jiných místech. Jedno za všechny je Kazatel 9. kap. Naproti tomu druhý z podobenství, jakýsi žebrák jménem Lazar, což znamená cosi ve smyslu Bůh je pomoc, narozdíl od bezejmenného boháče nesdílel stejný úděl s boháčem, ale jeho úděl skončil v lůnu Abraháma. (Lůno je často ztotožňováno s náručí). Tady se ale zprávy Písma svatého rozcházejí, a to byl hlavní důvod toho, že onen člověk měl jisté pochybnosti o hodnověrnosti Písma. Jeden jde do pekla, druhý (v přeneseném slova smyslu) do nebe. Zatímco Kazatel říká, že všichni jsou na tom stejně, alespoň prozatím, což je správné, říkají lidé, a praxe to potvrzuje. Důvod, proč to takto Ježíš vypravuje, byl už zčásti popsán, ještě ale bude. Samo jméno onoho žebráka by mohlo naznačovat, že jedině Bůh pomůže tomu, kdo se dovolává marně milosrdenství u lidí. 7

8 Boháč a Lazar Nelogické skutečnosti Muka, kterými trpěl boháč, vynutila touhu po úlevě. Kde si ale pomoci a jak? V místech, kde by nebylo nic než trápení. Z toho, co čteme v tomto podobenství, ale plyne, že člověk po smrti vnímá, co se děje kolem něho, cítí a dokáže posuzovat, stručně - ví o sobě. Tady se ale zpráva Písma rozchází s jinou zprávou Písma: Kazatel 9,5.6. Zde platí ale totéž, co už bylo řečeno v prvém případě protichůdnosti zpráv Písma. Odkud by se mu mohlo (boháčovi) dostat úlevy, než od Lazara, ke kterému se nechoval nejlépe. Budiž mu ke cti, že nebránil tomu, aby mu přátelé, (Lazarovi), dá-li se vůbec říci, že nějaké měl, dávali alespoň zbytky, které z bohatých hostin zbyly, nebo padaly na zem. Je to skutečně tak, že každému člověku je stanoveno určité kvantum dobra a zla, které si musí v životě vybrat? To nám chce říci toto vyprávění? Asi sotva. To by byl příliš ukvapený závěr. Před námi stojí jedno z božských tajemství života, těžko proniknutelných nebo nějak řešitelných. Nedá se toto dilematické a problém působící jakoby jednání Boží jen tak snadno vyřešit třeba tím, že bychom tyto věci odsunuli třeba na dobu po smrti, jako je v tomto vyprávění. Jsou situace a neštěstí v životě, které se vymykají lidskému chápání a zdůvodňování. Jako například: Proč se tomu či onomu dobře a šťastně v životě daří, když k Bohu a jeho pravdě se chová z našeho pohledu nedobře, ba zle? Zčásti na to dává Písmo odpověď v Žalmu 73. Rozum člověka na to nestačí a neobsáhne to - verš 16,17. V mnoha případech je možné napomoci lidskému vnímání a v praxi přispět k odstranění takových problémů a zmírnit peklo na zemi tím, že nebudeme pouze přihlížet, ale máme možnost přispět ke zmírnění následků. Co chtěl tedy Ježíš říci V tomto podobenství chce Ježíš říci několik důležitých skutečností. Sebevětší bohatství nezaručuje život, ani věčnou blaženost. Po poměrně krátkém blahobytu může (ale také nemusí) nastat dlouhé utrpení a hoře. Také to může být opačně; bída a utrpení nemusí být trvalé a vše může být jen dočasné. Z toho vyplývá: Nezáviďte těm, kterým se vede dobře, ale také si nezoufejte, nebude-li se vám dařit tak, jak byste si přáli. Proč Bůh dovoluje, aby zbožní byli zkoušeni a bezbožníkům se dařilo dobře? Tím si také lámal hlavu a připravil mnoho zbytečných bezesných nocí jeden biblický pisatel, až posléze zjistil, že na to nestačí. Došel k poznání, že tento život není vše, není hlavní a není konečný. To je kus starozákonní životní náboženské filosofie, kterou si jako člověk osvojil také Ježíš a z ní vycházel při vyprávění tohoto podobenství. Vyhlídkou na budoucí život se do značné míry vyrovnávají a harmonizují nesrovnalosti časného života zde na zemi. Ježíšovo vyprávění tohoto podobenství ani v nejmenším nezpochybňuje možnost budoucího života, který je v Bibli nazýván životem věčným. Naopak, počítá s ním. Co Bible ale odmítá a považuje za blud, je pokračování života, ať již jakýmkoliv způsobem, hned po fyzickém skonu, smrti, zde na zemi. Na toto téma je řada míst v Bibli. Přesto však toto Ježíšovo vyprávění některé lidi, jako onoho člověka zmíněného v úvodu, může mást a malomyslnět. Ježíš tehdy prostě jenom použil představu, na které chtěl ukázat, jak nesprávné a zkreslené představy lidí běžně přetrvávaly. Bylo by pošetilé z jednoho fiktivního líčení pomyslné události odvozovat pravdivost nebo rozporuplnost Bible. Bylo by ale naopak moudré a užitečné z vypravování takové události vyvodit poučení, které chtěl Ježíš demonstrovat lidem, kteří do té doby žili v klamu. Ježíšovým cílem bylo ukázat lidem pravdu, a ne tradici, často založenou na nepravdě a bludu. Neopakovatelná příležitost Nomi S. Tak bychom mohli pojmenovat život, který zde na zemi žijeme. V jakém smyslu? Taková příležitost se už nikdy nebude opakovat. To, jak s touto příležitostí naložíme teď a tady, bude mít určující vliv na život věčný, pokud si vůbec děláme nějakou naději. Příležitost, kterou má člověk v tomto životě, 8 Z ráje do ráje

9 je sotva docenitelná. Zákon o neopakovatelnosti života a jediné příležitosti, která je člověku dána tady na zemi, je nepředstavitelná. Využijeme ji? Měli bychom - už nikdy se nebude opakovat. Mezi nebem a peklem není žádné přechodné území, žádné neutrální pásmo, které by bylo spravováno někým, koho bychom mohli nějak uplatit a jehož prosby a přímluvy by nám mohly zajistit jakousi protekci. Život věčný je pro nás ve víře. Je jistou skutečností, právě tak, jako že v této pozemskosti zemřeme. Mezi těmito dvěma krajnostmi je příčinná souvislost. To, jak žijeme zde a jakým způsobem, odráží to, jak budeme jednou žít věčně. Věčný život vyrůstá ze současného. Časný je zase naopak součástí věčného. Zde je jedinečná příležitost a možnost vírou a činem v Boha a s Ním a z Něho žít jednou věčně. To je jedním z několika naučení Ježíšova fiktivního vyprávění. Stanovené podmínky K začátku věčného života jsou zde na zemi dány podmínky a podněty, pocházející od Boha. Pro Žida bylo všechno dáno v souboru Božského zjevení, zprostředkovaného Mojžíšem a proroky. Byl v nich zákon a návod i výstraha, jak se chovat a co nedělat. Z toho mohl člověk vyvodit, jaká je Boží vůle a také se jí řídit. To bylo velmi prosté a jednoduché, každý tomu mohl, pokud chtěl, rozumět. Ježíš nepřišel, aby na tom cokoliv měnil. Sám jako člověk se s tím plně ztotožnil. Jeho poslání, kromě jiného, spočívalo v tom, aby toto jednoduché, všem plně srozumitelné pravidlo více uvedl v život. Ne vždy se to ale setkalo s pochopením. Národ žil v zajetí tradic a představ, které lidu po staletí vštěpovalo kněžstvo. Je to dnes jiné? Jaké bylo kněžstvo, takový byl lid (až na malé výjimky). Už ve starozákonní době proti tomu marně proroci bojovali. Síla vlivu byla silnější než slovo Hospodinovo. Tradice byla silnější než pravda. Bůh přesto proti tomu nepoužil svoji moc. Proč asi? Jednoduše proto, že patří k Jeho vlastnostem nepřijímat jakkoli vynucenou loajalitu. Buď mi budeš sloužit dobrovolně z vlastního přesvědčení, nebo ne. Takové je rozhodnutí živého Boha a nedá se na něm cokoliv měnit. Bohatý člověk z našeho příběhu si to neuvědomoval, protože nebyl k tomu duchovními vůdci své doby veden, a pak také proto, že jednoduše nechtěl; jeho majetek mu v tom bránil. Abrahámova role v příběhu Podivnou roli v tomto příběhu hraje Abrahám, praotec národa obou hlavních představitelů příběhu. I když byl už více jak dvacet století mrtev, Židé ho stále ctili a uznávali, dokonce víc než samého Ježíše Mesiáše, na něhož už čekali také více než dvacet století. Když boháč tohoto příběhu poznal svízelnost své situace, uvědomil si, že je také příslušníkem Abrahamova národa, a to ho přimělo k tomu, že se modlil k Abrahámovi v domnění, že bude mít snad určitou protekci. Nemodlil se k Bohu, jako Tomu, který všechno může, ale k patronu svého národa, byť už více jak dva tisíce let mrtvému. Tím dal velmi zřetelně najevo svůj poměr k Dárci nejen života, ale všeho, co v životě užíval. Jak odlišně působí lotr na kříži. Neděje se dnes něco podobného mezi vyznavači křesťanství? Nemodlí se místo k Dárci a Opatrovateli života k různým prostředníkům a přímluvcům, kteří v takových případech nejen že nemohou slyšet, ale nejsou schopni ani nijak zasáhnout; protože jsou rovněž mezi mrtvými a ani žádnou přímluvnou sílu nemají. V tomto ohledu je námi zkoumané podobenství a jeho protagonisté srovnatelní s praktikami mnohých křesťanů dnes, kteří žádají o pomoc. Kristus chtěl ukázat, jak je beznadějné doufat v jakoukoli pomoc nejen po smrti, ale i v jakoukoli pomoc kohokoli jiného kromě samého Boha. Také svěřené prostředky mají svůj účel I když jsou naše, jak mnozí říkají, přesto si má člověk uvědomovat, že jsme jenom správci, a z toho plyne povinnost zodpovědně s prostředky nakládat a je používat. Pán Bůh nemá nic proti tomu, je-li někdo bohatý. Ale má výhrady proti tomu, je-li bohatství sobecky a egoisticky užíváno. Co z toho vyplývá pro nás? Při pozorné četbě a přemýšlení by to každý mohl a měl poznat. Ale tak markantní rozdíly dnes už mezi námi nejsou, namítají mnozí. Jsou a nejsou. Začínají být ale čím dál zřetelnější a častější, navzdory tomu, že sociální zabezpečení je dnes neporovnatelně lepší, než v dřívějších dobách. Tisk a sdělovací prostředky o tom denně přinášejí často podrobné zprávy, jak exekutorské praktiky vymahačských organizací udělají během chvíle z lidí chudáky podobné našemu Lazarovi. Často jde o celé rodiny s malými dětmi. 9

10 Boháč a Lazar Bez jakéhokoli soucitu jsou zbaveni téměř všeho, zatímco samotní vykonavatelé těchto praktik si účtují na vrub postiženého nestydaté honoráře. To je dnešní podoba starého biblického vyprávění. Jedni jezdí drahými auty, zatímco jiní sotva chodí pěšky. Jedni utrácejí za drahé obědy a večeře tisíce, jiní musí často ubírat svým dětem a sami sobě to nejnutnější. Jiné je to ale v případě lidí, kteří by pracovat mohli, ale nechtějí. Zvykli si na to být podporováni, a povinnost, kterou mají, plnit nechtějí. Takové podporovat v jejich neodpovědnosti není správné ani z pohledu Písma. Potomstvo Abrahámovo Když Ježíš vyprávěl toto podobenství, bylo v novozákonním Izraeli hodně chudých lidí. Bylo ale také hodně boháčů, kteří zbohatli podobně jako miliardáři dnes, nezákonným, často kriminálním způsobem; ačkoli ještě před lety neměli, podobně jako většina národa, nic, kromě povinnosti stanovené zákonem - pracovat. Drtivá většina bohatých, tehdy i dnes, si nechtějí připustit myšlenku nebo fakt, že všechno dostali od Boha, který je majitelem všeho. Oni říkají: to všechno jsem si svou pílí a pracovitostí musel vydobýt, nic jsem nedostal zadarmo. Snad mohou mít pravdu, to nechceme analyzovat. Právě tak se nemůžeme pouštět do analýzy, proč ten ano a proč já ne. To je mimo rámec našich možností. Je to zvláštní tajemství Prozřetelnosti a je dobře, že to tak zůstává; v opačném případě by to způsobilo nepředstavitelné potíže v soužití lidí ve společnosti. Ještě několik slov k onomu boháčovi z podobenství v souvislosti s národem, z něhož pocházel. Onen muž se těšil neproniknutelnému tajemství Prozřetelnosti, což je fakt, který se nedá nijak zpochybnit. Zpochybnit se ale u tohoto člověka dá skutečnost, že se jakýmkoliv způsobem nechtěl sdílet s jinými, zvláště naléhavě potřebnými. To je sotva omluvitelné a také se to objevilo v posudku Božím. Převedeme-li toto posouzení do roviny národní a náboženské, potom nemůžeme pominout nápadnou podobnost s duchovním předurčením Židů, jako zvěstovatele významných Božích pravd okolním společenstvím a národům. Bůh jim dopřál mnohá časná, hmotná i duchovní privilegia, která jiní neměli, a očekával, že se o ně podělí podle možností s jinými. Počínali si ale podobně jako onen boháč z podobenství. Uzavřeli se do sebe, stali se egocentrickými, a říkali: Otce máme Abraháma. Žili z minulosti a sami zdaleka nedosahovali šlechetnosti a věrnosti Abraháma, jinak také chybujícího, avšak schopného a ochotného si mnohý svůj poklesek přiznat a odčinit ho. Několik staletí před Ježíšovým narozením pak k onomu vzletnému otce máme Abraháma přidali stejně vzletné, když říkali chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův jest. Prorok dále říká, že by bylo lepší, kdyby polepšili své mezilidské vztahy a ještě před tím své vztahy s Bohem, po jehož cestách se jim nelíbilo chodit. Říkali: Nebudeme chodit. Jer 6,7, kap. Pyšně se pokládali za Boží národ, ale Bohu nechtěli sloužit, tím méně ostatním národům, kterými pohrdali. Ježíš v tomto podobenství nepovažoval samotný původ za cosi mimořádného, hodného zvláštního zřetele, byla-li zjevná neochota, dokazující neochotu služby Bohu. Navzdory tomu, že žebrák Lazar patřil podle jejich názoru ke spodině židovské společnosti, Ježíš ho považoval za pravého potomka Abraháma a uznal jej za hodného přátelství s Abrahámem, přičemž ten, který se jím cítil být, této cti nedosáhl. Jak tomu je dnes? V mnohém se dnes situace v této oblasti podobá onomu líčení Ježíšova podobenství. Všichni, kteří se domnívají, že jsou tou pravou a vyvolenou křesťanskou církví, by si měli uvědomit to, že takoví mohou být teprve tehdy, budou-li věrně odrážet obraz svého Pána a Vůdce. Také by neměli, chtějí-li si činit nárok na tak vznešenou poctu, kolaborovat s těmi, kteří vůli nebeského Otce nechtějí plnit cele a mísí ji s ustanoveními, které si sami vymysleli a posvětili, v domnění, že tím slouží Bohu. V tom spočívá nebezpečí křesťanských církví, bez rozdílu, jak se jmenují. Nenápadně, ale o to s větším nasazením, se mění neměnné principy křesťanských obyčejů, zakotvených v Písmu, a to dokonce těmi, kteří kdysi bránili čistotu učení. Říkají, že se doba mění, a proto se také posouvají hranice toho, co zákon povoluje a co ne. Neznám ani jedno místo Písma, které by tomu, byť jen vzdáleně, nasvědčovalo, natož takové závěry potvrzovalo. Má-li některý z čtenářů povědomost o takovém místě Písma, prosím o jeho identifikaci. Rád se s ním seznámím. Nerad bych totiž žil zbytek života v bludu a církví v tom byl utvrzován, v naději, že je to pravda, a posléze se ukázalo, že tomu tak nebylo a bylo to jen ustanovení lidské, nebo snad ustanovení církve. 10 Z ráje do ráje

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Základní verš Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více