1. Anamnéza v neurologii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Anamnéza v neurologii"

Transkript

1 1. Anamnéza v neurologii NO - současné obtíže spontánní anamnéza-nacháme pacienta mluvit cílená anamnéza- cíleně klademe otázky, abychom získali přesně definované údaje, časové i místní, průběh onemocnění, jak se projevují obtíže (trvalé bolesti, ataky...)... objektivní anamnéza-informace od příbuzných, kolegů... (přehnané reakce, simulace, alkohol, léky...) RA -neurologické dědičné choroby, hypertenze, rakovina, zbytek jako v interně OA -porodní trauma, dětské nemoci, kdy začal chodit, učení ve škole, hypertenze, diabetes, alergie, úrazy, onemocnění, kouření, alkohol, drogy... SA -rodinné zázemí PA -fyzicky či psychicky namáhavá práce!! pravák či levák dominance hemisfér 2. Hodnocení stavu vědomí Vědomí uvědomuje si svoji osobu, okolí, reaugeje adekvátně na podněty porucha kvalitativní lucidita, orientace osobou, místem, časem (jméno, přesné datum narození, adresa, kde se momentálně nachází) porucha kvantitativní vigilita, bdělost, pozornost Glasgow coma scale I. otevření očí spontánní 4 na slovní pobídku 3 na bolestivý podnět 2 nereaguje 1 II. nejlepší slovní odpověď orintace v čase... 5 zmatená koverzace 4 nadávání 3 sténání 2 nereaguje 1 III.nejlepší motorická odpověď vyhoví výzvám 6 lokokalizuje bolest 5 normální reakce 4 abnormální flexe 3 extenze (decerebrace) 2 nereaguje 1

2 Stavy vědomí : somnolence (letargie) nemocný je spavý, má malou spontánní aktivitu, ze spánku jej však lze probudit, reflexy jsou zpravidla zachovány - sopor nemocný je v hlubokém spánku, lze jej však z něho probudit bolestivými podněty, ale hned do spánku opět upadá - kóma nejtěžší stav poruchy vědomí, v lehkém kómatu ještě reaguje na bolestivé podněty obrannými pohyby, ale k vědomí se neprobere, v hlubokém kómatu už nereaguje na zevní podněty vůbec, incontinentia alvi eet urinae, vyhasínají reflexy, dostavují se poruchy dechu a oběhu obnubilace mrákotný stav, zachovaná prostorová orientace, ale není si svého počínaní vědom, např u hypoglykemie delirium je dezorientován časově i místně, neklidný, často vykonává neúčelné pohyby, halucinace, poruchy myšlení (alkoholici) - amentní stav nepamatuje si čerstvé informace 3. Poruchy řeči afázie porucha řeči Vznik myšlenky ve Wernickeho poli, přenášena vlákny fasciculus arcuatus do Brockova pole, sestava gramat struktury, fonetika převedena do výkonné obl motor kortexu. Brockova afázie - motorická, expresivní : neschopnost vyjádřit verbální i písemnou myšlenku, verbální produkce není plynulá, abnormální rytmus a melodie, věty jen několik slov, opakování, převaha podst jmen a sloves, gramat. struktura zkomolená, těžší případy-schopnost mluvit se vytrácí. Chápání řeči zachováno, porucha uvědomována, zhoršená schopnost pojmenovat objekty a opakovat slova a věty. Brocovo motorické centrum : gyrus frontalis inferior, slovní a písemné vyjádření myšlenek. Wernickeova afázie - senzorická, percepční : neschopnost chápat mluvenou a psanou řeč, pojmenovat objekty, opakovat slova a věty, sestavit koherentní myšlenku, pokles počtu iformačně výstižných slov, vyjádření myšlenek nesprávná slova (parafazie), neologismy, řeč i grafická produkce působí nesrozumitelně, nemoc není uvědomována. Wernickeho senzorické centrum : zadní část gyrus temporalis superior, propojení zrak a sluch kor oblastí. Pochopení významu slyšené a psané řeči. Konduktivní afázie (přerušení L fasciculus arcuatus, porucha obsahu řeči, neschopnost opakovat věty a slova a pojmenovávat objekty) Globální afázie (léze L fissura Sylvi, nesch verbální i graf. řeč produkce, chápat mluv i psanou řeč, opakovat slova a věty a pojmenovávat objekty) Anomická afázie (léze L gyrus temporalis, neschopnost nalézat vhodná slova pro dané objekty) Transkortikální afázie (léze oblasti hlavních mozkových tepen-izolace řeč oblastí. Tr.Motorická af nesch verb a graf řeč projevu a pojmenování objektů; Tr.Senz.Af-nesch chápat mluv a psanou řeč; Tr.Smíšená afkombinace) 4. Paresa n. III., IV., VI.

3 obrna nervus oculomotorius jednostranná, rozbíhavé šilhání (=divergentní strabismus), rozšířená zornice (=mydriasis), porucha akomodace (do blízka), ptosis, diplopie; střední mozek; m. levator palpebrae, m. sphincter pupilae, m. ciliaris obrna nervus trochlearis jednostranná, diplopie při pohledu dolů laterálně, střední mozek; m. obliquus bulbi superior obrna nervus abducens diplopie, konvergentní strabismus, m. rectus lateralis; pons 5. Paresa n. facialis periferní a centrální jednostranná periferní (Bellova) příznaky podle úrovně postižení, podle odstupujících větví porucha mimických svalů na stejnostranné polovině obličeje (pokleslý koutek úst, pokleslé dolnní víčko =lagoftalmus, vyhlazené vrásky na čele, vyhlazená nasolabilální rýha, neschopnost mračení a hvízdání), porucha m. stapedius = hyperacusis, porucha chorda tympani = čití chutě na předních 2/3 jazyka+snížená sekrece slin z gl. submandibularis a sublingualis, porucha n. petrosus major = porucha sekrece slz, vysychání rohovky, porucha čití chutě měkkého patra centrální patří mezi tzv. supranukleární léze (= postižení dráhy mezi mozkovou kůrou a jádrem v mozkovém kmeni), jedným příznakem pokleslý koutek, neschopnost hvízdání a vyhlazená nasolabilální rýha reflexy chobotkový, bulldog, Janiševského, Chvostek (klepnutí před uchem) 6. Poruchy n. IX. - XII. n. glossopharyngeus jednostranná, porucha polykání (mírná dysfagie), poruchy dávení (chybí aferentace dávicího reflexu), poruchy senzitivity, snížené vnímání chuti a žlázek nevýrazné neuralgie glossopharyngeu iritační bolesti v oblastech inervovaných sensitivními vlákny (ucho, tonsila palatina) n. vagus jednostranná, dysfagie, chraptění, změny krevního tlaku, uchylování uvuly - oboustranná rinolalie (řeč nosem), dysartrie, hypertenze, případné zástavy dechu iritace vagu bradykardie, spasmy trávicí trubice (larymgospasmus, oesophafeospasmus, pylorospasmus) n. accessorius jednostranná, obrna r. internus (Avelisův syndrom) pokleslé patrové oblouky, pokleslá uvula, porucha polykání a řeči; obrna r. externus pokleslé rameno, nemožnost addukce nad horizontálu, poruch rotace hlavy, odstávající lopatka (= scapula alata) obrna celého nervu Schmidtův syndrom velmi vzácná n. hypoglossus jednostranná, jazyk uchýlen v klidu na zdravou stranu, při plazení na stranu postižení!; atrofie svalů a sliznice jazyka při poškození jádra drobné chvění svalových snopců (=fascikulace) při centrální obrně poškozen pouze m. genioglossus, neboť má supranukleární vlákna z obou polokoulí 7. Syndrom neo- a palleocerebellární

4 Neocerebellární syndrom je charakterizován poruchou kooordinace složitých a jemných pohybů končetin - ataxie s hypermetrií a intenčním tremorem při zkoušce taxe (prstem na nos při zavřených očích). Adiadochokinezou - neschopnost provádět současně alternativní pohyby oběma horními končetinami - např. pronace/supinace. Svalová hypotonie na postižené straně je patrna při vyšetřování elementárních reflexů posturálních. Synkinezy HK v chůzi jsou zvýšené, pohyby jsou briskní, inkoordinované - "opilecká" chůze o široké bazi. Sakadovaná řeč, makrografie, hrubé narušení písma. Paleocerebellární syndrom je charakterizován poruchou axiální ekvilibrace - t.j. neschopností koordinace vzpřímeného stoje, tedy regulace polohy tělesného těžiště. Je patrna tendence k pádu naznak - tzv. velká asynergie, někdy znemožňující i sezení. Malá asynergie - při pokusu posadit se z lehu nohy "vystřelí" vzhůru a pacient se nezvedne, neboť trup nevyváží vahou DK. Zkouška záklonu naznak "most" ozřejmí menší stupně velké asynergie, ale pozor na pády, které jsou zcela bez obranných pohybů! Typickým příkladem je roztroušená skleroza nebo degenerativní onemocnění mozečku. 8. Typy parézy a charakteristické znaky parézy centrální, periferní, smíšené, pseudochabé Centrální paréza při postižení centrálního motoneuronu (od kůry až k předním rohům míšním), hypertonus spastický, hyperflexie, normální troficta, kožní reflexy snížené, pyramidové jevy pozitivní, bez atrofie a fascikulací Periferní paréza od předních rohů míšních, svalová hypotonie a hyporeflexie, svalová atrofie, fascikulace, fibrilace, pyramidové jevy nepřítomné idiomuskulární dráždivost (IMD) po klepnutí kladívka se na kůži se vytvoří jamka, která rychle zmizí, patologickým nálezem pomalé vymizení jamky Pseudochabá paréza tváří se jako periferní, ale je centrální, vzniká při postižení kůry (ale jen area 4, aby bal spasmus musí byt postižena i area 6), Míšní léze- zpočátku plegické končetiny, areflexie, hypotonie, následuje postupný přechod do spastické parézy Smíšená paréza atrofie, hyperreflexie, fascikulace, postižení obou motoneuronů 9. Výšková lokalizace u paresy centrální a periferní spastická (centrální) paréza - nad decusatio pyramidum postižení na kontralaterální straně, pod DP na stejné straně, Vzniká při postižení pyramidové dráhy (centrálních motorických vláken = centrální motoneuron) Symptomy spastické parézy : 1) oslabení, pokles svalové síly 2) zánikové pyramidové jevy (Mingazzini, Barré...) jsou pozitivní 3) spastické pyramidové jevy (Juster, Babinski ) jsou pozitivní 4) zvýšení svalového tonu (elementární reflex posturální) 5) míšní segmentální reflexy jsou zvýšené. Bližší topickou diagnostiku umožńuje distribuce paréz, přidružených poruch čití a dalších doprovodných příznaků. dále může dojít k poruše v oblasti capsula ineterna, v míše např v oblasti intumescentia cesrvicalis (C5- C8), v intumescentia lumbalis (L1-L5) chabá (periferní) paréza - Vzniká při postižení součástí míšního reflexního okruhu = myotatický reflex (alfa-motoneuron předního rohu,

5 přední míšní kořen, periferní nerv, myoneurální ploténka, sval, svalové vřeténko, senzitivní vlákna periferního nervu, zadní míšní kořen). Symptomy chabé parézy : 1) oslabení 2) zánikové pyramidové jevy (Mingazzini, Barré...) jsou pozitivní 3) spastické pyramidové jevy (Juster, Babinski...) jsou negativní 4) snížení svalového tonu 5) míšní segmentální reflexy jsou snížené až vyhaslé 6) časně nastupující svalová atrofie. Při postižení předních míšních rohů jsou typické fascikulace. Bližší topickou diagnostiku umožńuje distribuce paréz, přidružených poruch čití a dalších doprovodných příznaků. 10. Reflexy šlachové a okosticové, reflexy kožní masseterový poklep na špachtli opírající se o zuby čelisti, RO-přivření úst, jádro n. V korneální lehký dotyk rohovky vatou sevření víček n. V n. VII naso-palpebrální poklep na kořen nosu sevření víček - n. V n. VII bicipitový poklep na lacertus fibrosus flexe předloktí smíšený segment C5 stylo-radiální poklep na dolní část radiu flexe předloktí segment C5 pronační poklep na capit. radia nebo na proc. styloid. ulny lehká pronace - C6 tricepsový poklep na šlachu m. triceps brachii extenze předloktí - C7 flexorů prstů - poklep na šlachy flexorů prstů flexe prstů - C8 epigastrický kožní, Th 7-8 mezogastrický kožní Th 9-10 hypogastrický kožní Th11-12 mediopubický poklep na symfysu /při flektovaných a abdukovaných dolních končetinách/ - stah mm. recti abdominis a adduktorů stehen Th 7-12 kremastrový L1-2 patelový L2-4 šlachy Achillovy L5-S2 kožní plantární podráždění zevní strany plosky nohy flexe všech prstů L5-S2 medio-plantární L5-S2 tibio-femoro-postrerior poklep na pes anserinus stah m. semitendinosus, semimembranosus a sartorius L4-S1 peroneo-femoro-posterior poklep na šlach m. biceps femoris stah téhož svalu L5-S2 gluteální poklep nebo dráždění hýžďové krajiny stah hýžďového svalstva L4-S1 slizniční anální podráždění anální sliznice stah m. sphincter ani externus - S3-S5 11. Patologické jevy pyramidové a prefrontální Prefrontální syndrom komplex příznaků, vznikající při postižení předních částí čelního laloku, ležících před částí motorického neuroefektoru 1. poruchy vyšší nervové činnosti pacient se stává apatický, ztrácí vůli k jakékoliv činnost, inadekvátní euforie, moria (hrubé a triviální slovní hříčky a

6 žerty), gatismus (=ztráta osobního společenského chování), ganserismus (dětinské chování, mluví o sobě ve třetí osobě a jmenují sebe zdrobnělým dětským jménem), náladovost, emoční labilita,záchvaty zuřivosti, terminální stádia frontální komatózní stav 2. jevy Úchopový reflex Janiševského mimovolně sevře předmět vložený do jeho dlaně, obě strany; Axiální reflexy sací, mento a nasolabiální, který vyvoláme poklepem kladívka nad a pod rty, někdy dosahuje značné intenzity a nazývá se chobotkový; Frontální ataxie nemocný postupně couvá dozadu až padá; Pyramidové jevy - IRITAČNÍ PYRAMIDOVÉ JEVY Babinski - Podráždění kůže planty ostrým předmětem vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů. Roche - Podráždění kůže na laterálním okraji planty ostrým předmětem vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů. Chaddock - Podráždění kůže kolem zevního kotníku ostrým předmětem vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů. Oppenheim - Podráždění kůže planty ostrým předmětem vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů. Vítkův sumační jev - Podráždění bříška palce ostrým předmětem (opakovaně = "sumační" jev) vybavuje při lézi pyramidové dráhy extenzi palce a event. i abdukci ost. prstů. Siccard - Spontánní extenční držení palce na noze při lézi pyramidové dráhy. Rossolimo - Poklep na hlavičky prstů - Rossolimo I nebo metatarsů - Rossolimo II vybavuje při lézi pyramidové dráhy fázický flekční pohyb prstců. Žukovskij Kornilov - Poklep na plosku nohy vybavuje při lézi pyramidové dráhy fázický flekční pohyb prstců. Mendel Bechtěrev - Poklep na os cuboideum vybavuje při lézi pyramidové dráhy fázický flekční pohyb prstců. Juster - Podráždění hypothenaru a hlaviček metacarpů ostrým předmětem. Vhodná špejle nebo jiný nezraňující předmět, nejlépe na jedno použití. Nepoužíváme jehlu ani "klasický" zavírací špendlík! Patologickou odpovědí je addukce palce. Hofmann-Trömner - Rychlá flexe-extenze ("brnknutí") na poslední článek prostředníku při předloktí v pronaci a lehké dorsální flexi dlaně. Abnormní odpovědí je záškub posledního článku palce - iradiace podráždění. Marie-Foix - Podráždění ulnární hrany předloktí vybavuje addukci palce. ZÁNIKOVÉ JEVY PYRAMIDOVÉ

7 Mingazzini DK -Pacient drží DK ve vzduchu (flektované v kolenou a kyčlích), na postižené straně dojde k poklesu. Barré DK - zkouška šikmých bérců - Zkouška šikmých bérců - pacient leží na břiše, bérce zvednuté nad podložku 45 stp, na postižené straně klesá DK vlastní vahou. Mingazzini HK - Předpažené paže bez kontroly zraku - abnormní je pokles. Dufour - Předpažené paže bez kontroly zraku v supinaci - abnormní je přetáčení do pronace. Barré - Předpažené paže bez kontroly zraku s roztaženými prsty - abnormní je slabší abdukce prstů. Hanzal - Jako Mingazzini, poklesá dlaň do plamární flexe -"labutí šíje". Fenomén reatardace - Jako Mingazzini, ale pacient střídavě zvedá a sklání ruce, na postižené straně je patrno opožďování pohybu. 12. Meningeální syndrom soubor příznaků, jež jsou následkem dráždění mozkomíšních plen zánětlivý infekční proces, krvácení do subarachnoideálního prostoru, nádorová infiltrace mozkových plen pseudomeningeální syndrom při likvorové hypotenzi subjektivní příznaky kruté bolesti hlavy difuzního charakteru, nauzea, zvracení, fotofobie, přicitlivělost na akusstické a senzitivní podněty (hyperstezie, hyprpatie), bolestivé výstupy n. V objektivní příznaky ztuhlost šíje, hlava zvrácená nazad, břicho vpadlé a břišní stěna napjatá, dolní končetiny flektované, přitaženy k tělu 1. ztuhlá šíje nemocný se nemůže dotknout bradou horní části hrudníku 2. Příznak Kernigův flektujeme dolní končetinu v kyčli, jestli není možno vést bérec do vertikály, je tento příznak pozitivní, vsedě neusrží kolena natažené péruje 3. Příznak Lessegueůy zvedání natažených dolních končetin, v koleně dochází k odporu v určité šikmé poloze a reflexní flexi v kolenním kloubu 4. Příznak Brudzinského I. typ při pasivní flexi hlavy dochází k flexi v kyčelních a kolenních kloubech; II. typ při tlaku na jařmový oblouk dochází k flexi horních i dolních končštin; III. typ při tlaku na symfysu reflexní flexe dolních končetin 5. Příznak spine sign - nemocný se nemůže dotknout obličejem flektovaných kolen 6. Amosův příznak trojnožky je rovněž příznak paravertebrálních kontraktur, nemůže sedět bez opory obou rukou za trupem 13. Poruchy čití při postižení různých etáží sensitivního systému (nerv, plexus, kořen, mícha, talamus, kapsula, kůra)

8 periferní nerv obsahuje vlákna pro všechny kvality čití, při postižení nervu vzniká v přísslušné oblasti hypestézie nebo anestézie pro dotyk, bolest, teplo a propriocepci, lokalizace poruch odpovífá přesně inervačním zónám (areae nervinae), při částečném poškození nervu nebo jeho dráždění se objevje hyperstezie, dysestesie nebo i krutá neuralgie, též chabé parézy jednotlivých svalových skupin inervovaných daným nervem plexy poruch všech druhů čití v celé oblasti příslušné inervace, př. při poškození brachálního plexu (C5-Th1) kompletní anestézie celé horní končetiny a její úplná plegie; nebo při drážedění lumbálního plexu hyperstezie a difuzní blosti v dolní končetině zadní míšní kořen porucha všech ddruhů citlivosti v dané radikulární zóně, v příslušné zóně je změněna kožní teplota, protože jsou porušena vlákna vegetativní vasomotorická, při dáždění oblasti kruté bolesti v dané kořenové zóně zadní míšní roh disociovaný syndrom, je postižena pouze citlivost pro boles, propriocepce a taktilní čití bývá zachováno, (vlákna míjí zadní rohy a jdou rovnou do zadních provazců) zadní míšní provazce ztráta hlubokého čití, ztráta polohocitu a pohybocitu na končetinách pod úrovní léze, nekoordinovaná chůze, pozitivní Rombergův příznak - postižený padá při zavřených očích, částečně je postiženo i čití taktilní přerušní jedné poloviny míchy porucha čití a polohocitu na homolaterální straně z poškození zadních míšních provazců, disociovaná porucha čití bolesti a tepla na straně kontralaterální pod lézí z tr. spinothalamicus, který vede přes přední komissuru kvality citlivosti z opačné poloviny těla, homolaterálně pod lézí centrální obrna končetiny úplná transverzální míšní léze zmizí úplně čití i volní hybnost thalamus hemianestézie pro všechny kvality čití na kontralaterální straně, zároveň mohou být kruté thalamické bolesti + poškození zraku a někdy i sluchu capsula interna zadní 1/3 vlákna z thalamu do gyrus postcentralis, poškození vede k výrazné hemianestézii pro všechny druhy citlivosti naproti lehlé polovině těla včetně obličeje, porucha vláken pro propriocepci a hluboké čití má za následek hemiataxii a pohybovou inkoordinaci na protilehlé straně těla, postižení blízkých vláken optických i sluchových gyrus postcentralis vzhledem k rozsahu této oblasti bývá postižena jen její část, proto nedochází k tak rozsáhlým poruchám, monohypestézie jedné končetiny, nebo menší části těla, poruchy čití jsou více vyjádřeny na akrálních částech těla, při dráždění vznikají dysestesie (mravenčení, pálení a někdy i bolesti) v protilehlé polovině těla (Jacksonova senzitivní epilepsie při postižení přilehlých oblastí zadní části parietálního laloku vzniká syndrom astereognózie = ztráta vyšší syntézy senzitivních vjemů 14. Poruchy statiky a dynamiky páteře, vyšetření

9 15. Radikulární syndromy, klinický obraz - Vzniká při narušení spinálního nervu, proto sdružuje symptomatiku chabé paresy s charakteristickou distribucí poruchy čití = area radicularis. Symptomy: 1) oslabení 2) pozitivní zánikové pyramidové příznaky 3) negativní iritační, spastické pyramidové příznaky 4) nevýbavné myotatické reflexy 5) svalový tonus je snížen až vymizelý 6) časně nastupující atrofie. Plegie = úplné vymizení pohybu, paréza = jen oslabení. 16. Postup vyšetření u vertebrogenních poruch

Neurologické vyšetření. Martina Hoskovcová, Jiří Klempíř

Neurologické vyšetření. Martina Hoskovcová, Jiří Klempíř Neurologické vyšetření Martina Hoskovcová, Jiří Klempíř Diagnostický postup 1. Anamnéza (celkový dojem, neverbální projevy, vědomí, řeč, poruchy vnímání a myšlení, emoce) 2. Neurologické vyšetření 3. Interpretace

Více

Senzitivní systém a bolest. Hana Kalistová Neurologická klinika 1. LF UK, Praha

Senzitivní systém a bolest. Hana Kalistová Neurologická klinika 1. LF UK, Praha Senzitivní systém a bolest Hana Kalistová Neurologická klinika 1. LF UK, Praha Senzitivní systém - povrchová citlivost (protopatická) hrubé dotykové čití, bolest, teplo, chlad - hluboká citlivost (epikritická):

Více

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 2. Muž 42 let, manažer, stěžuje si na bolest kříže vystřelující do kyčelního kloubu a občas levé

Více

Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška. Jan Roth

Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška. Jan Roth Neurologie pro fyzioterapeuty: vstupní přednáška Jan Roth Obecný úvod Neurologie je lékařský obor zabývající se diagnostikou, terapií a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek, mícha),

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Vyšetřovací metody v neurologii Anamnéza a neurologické vyšetření

Tvorba elektronické studijní opory. Vyšetřovací metody v neurologii Anamnéza a neurologické vyšetření Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Vyšetřovací metody v neurologii Anamnéza a neurologické vyšetření

Více

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu . CERVIKOKRANIÁLNÍ PŘECHOD POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu POHYB: bradu tlačí ke krku, tím provádí vyrovnání extenčního postavení CC přechodu a flekčního

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Svalový tonus Reflexně

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

10-ti minutové neurologické vyšetření

10-ti minutové neurologické vyšetření 10-ti minutové neurologické vyšetření Rudolf Černý, Jaroslav Jeřábek http://www.lf2.cuni.cz/projekty/neuratlas Vyšetření = testování hypotézy stanovené z anamnézy Kde je léze topika Etiologie? Diferenciální

Více

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory (receptory), Kontroluje a poskytuje komplexní komunikační

Více

Vigilita (bdělost, "arousal") Lucidita (jasnost, "awareness")

Vigilita (bdělost, arousal) Lucidita (jasnost, awareness) Poruchy vědomí Vědomí stav, kdy je člověk schopen správně vnímat sebe a své okolí a správně reagovat na podněty vnějšího i vnitřního prostředí kontinuální interakce mozkových hemisfér a aktivačního systému

Více

motorická část x aktivace při vnímání pohybu jiného subjektu sulcus centralis sensorická část x částečně ovládá svalstvo trupu a končetin

motorická část x aktivace při vnímání pohybu jiného subjektu sulcus centralis sensorická část x částečně ovládá svalstvo trupu a končetin Petr Dušek sulcus centralis motorická část x aktivace při vnímání pohybu jiného subjektu sulcus centralis sensorická část x částečně ovládá svalstvo trupu a končetin 1. paréza centrální periferní 2. apraxie

Více

Neurologické vyšetření koně

Neurologické vyšetření koně Neurologické vyšetření koně Cíl neurologického vyšetření Je to neurologický problém? Lokalizace léze? Diagnóza Možnost terapie a prognóza? Anatomie nervového systému CNS - mozek, mícha PNS - periferní

Více

Kmenové syndromy. Martin Srp

Kmenové syndromy. Martin Srp Martin Srp Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Mozkový kmen Jednotlivé syndromy vyplývají z topografické

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

Nemoci nervové soustavy. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

Nemoci nervové soustavy. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. Nemoci nervové soustavy Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. MKN 10 - VI.kap.l G00-99 G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy G10-G13 Systémové atrofie postihující primárně nervovou soustavu G20-G26

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 18. 9. 2009 Mgr. Radka Benešová Nervový systém dělíme na centrální = mozek a mícha periferní

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) Periferní nervový systém Test Periferní nervový systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz

Více

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IV SENZITIVNÍ DRÁHY A JEJICH PORUCHY

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IV SENZITIVNÍ DRÁHY A JEJICH PORUCHY Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IV SENZITIVNÍ DRÁHY A JEJICH PORUCHY Senzitivní systém povrchová citlivost hrubé dotykové čití ( protopatické), bolest, teplo, chlad hluboká citlivost: jemné

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Obsah OSLABENÍ POHYBOVÉ SOUSTAVY... 2 SVALOVÉ DYSBALANCE... 2 Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu... 3 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM 1 Kraniální nervový systém dvanáct párů nervů vystupujících z mozku z lebky vystupují zvláštními otvory inervují hlavu a krk nervus vagus inervuje navíc orgány hrudníku a břišní

Více

MÍŠNÍ REFLEXY PROPRIOCEPTIVNÍ MÍŠNÍ REFLEXY

MÍŠNÍ REFLEXY PROPRIOCEPTIVNÍ MÍŠNÍ REFLEXY MÍŠNÍ REFLEXY Jak již bylo uvedeno v úvodu motorických drah, představuje spinální mícha nejnižší strukturu pro řízení pohybu. Na úrovni spinální míchy je zabezpečena základní pohybová aktivita, která je

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy (záklon hlavy), napomáhá vzpažení horní vlákna elevace lopatek (zvednutí lopatek) střední vlákna

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

Příloha 1 Svaly kyčelního kloubu Příloha 2 Pohybový režim po TEP kyčelního kloubu Příloha 3 Vybrané prvky Bobath konceptu 3 a) Bridging 3 b) Plná

Příloha 1 Svaly kyčelního kloubu Příloha 2 Pohybový režim po TEP kyčelního kloubu Příloha 3 Vybrané prvky Bobath konceptu 3 a) Bridging 3 b) Plná 11. PŘÍLOHY Příloha 1 Svaly kyčelního kloubu Příloha 2 Pohybový režim po TEP kyčelního kloubu Příloha 3 Vybrané prvky Bobath konceptu 3 a) Bridging 3 b) Plná extenze/ flexe v kyčli 3 c) Protažení zkráceného

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi V POHYBOVÉ PROGRAMY REFLEXY

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi V POHYBOVÉ PROGRAMY REFLEXY Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi V POHYBOVÉ PROGRAMY REFLEXY Pohybový program Plán popisující postupný časový sled kontrakcí jednotlivých kosterních svalů během celého pohybu = timing ( vnějším

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické)

P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické) Příloha I: Plexus brachialis, rozdělení p. supraclavicularis a infraclavicularis P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické)

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) Periferní nervový systém Test Periferní nervový systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz

Více

Seznam příloh. Vyjádření etické komise. Znění informovaného souhlasu pacienta. Výstupní vyšetření z tabulky

Seznam příloh. Vyjádření etické komise. Znění informovaného souhlasu pacienta. Výstupní vyšetření z tabulky Seznam příloh Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8 Příloha 9 Vyjádření etické komise Znění informovaného souhlasu pacienta Vstupní vyšetření z 14. 1. 2013 - tabulky

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Korová centra. Anatomie pro antropology III

Korová centra. Anatomie pro antropology III Korová centra Anatomie pro antropology III FUNKČNÍ TOPOGRAFIE MOZKOVÉ KŮRY V mozkové kůře rozlišujeme senzitivní a senzorické korové oblasti - korová pole (všeobecná senzitivita, oblast chuťová, zraková

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

Reflexy u člověka. Reflex je mimovolní odpověď organismu vyvolaná podrážděním receptorů.

Reflexy u člověka. Reflex je mimovolní odpověď organismu vyvolaná podrážděním receptorů. Reflexy u člověka Reflex je mimovolní odpověď organismu vyvolaná podrážděním receptorů. Strukturálním podkladem je reflexní oblouk : Receptor Dostředivá dráha /aferentní Centrum Odstředivá dráha/eferentní

Více

Mícha a míšní syndromy

Mícha a míšní syndromy Mícha a míšní syndromy Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úvod Provazec dlouhý

Více

Centrální nervový systém 3

Centrální nervový systém 3 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Centrální nervový systém 3 Centrální nervový systém 3 Průběh zkoušení Zkoušení z Centrálního nervového systému 3 bude

Více

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING Manipulace s dítětem během běžných aktivit Součást komfortní péče o novorozence Význam kontaktu Prostředek komunikace

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu 4 PŘÍLOHY I. Schematické znázornění plexus brachialis II. III. IV. Motorické nervy plexus brachialis Motorické nervy lumbosakrálního plexu Vyšetření reflexů V. Diagnosticky důležité testy svalové síly

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno

Ortopedie. Neuroortopedie. Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Ortopedie Neuroortopedie Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno Neuroortopedie.. zabývá se chirurgickým řešením neurogenně podmíněných postižení pohybového aparátu Dětská mozková obrna ( DMO ) Poporodní

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Apraxie. Dělení apraxií. Ideomotorická (motorická) apraxie. Ideativní apraxie

Apraxie. Dělení apraxií. Ideomotorická (motorická) apraxie. Ideativní apraxie Poruchy gnose, praxe a dalších kortikálních funkcí. Poruchy chování, prefrontální syndromy Jan Laczó, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Kortikální (symbolické) funkce = kognitivní funkce: Paměť

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov VYŠETŘENÍ RAMENE ANAMNÉZA ASPEKCE PALPACE VYŠETŘENÍ PASIVNÍCH A AKTIVNÍCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ REZISTOVANÝCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ KOMBINOVANÝCH

Více

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Brabencová Svalová soustava - svaly hladké - příčně pruhované - srdeční - do svalové soustavy řadíme jen svaly příčně pruhované - orgány jsou svaly

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA

Více

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva BROŽURA CVIKŮ Příloha k bakalářské práci Cyklista biomechanické a kineziologické

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

BOLEST HLAVY ANAMNÉZA

BOLEST HLAVY ANAMNÉZA BOLEST HLAVY ANAMNÉZA Co nejlépe popsat bolest (viz výše) Co jí předcházelo, resp. co ji vyvolalo? Začátek po námaze? (aneuryzma, krvácení) Úraz v posledních týdnech? Mechanismus? Nevolnost, zvracení?

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Senzorická fyziologie

Senzorická fyziologie Senzorická fyziologie Čití - proces přenosu informace o aktuálním stavu vnitřního prostředí a zevního okolí do formy signálů v CNS Vnímání (percepce) - subjektivní vědomá interpretace těchto signálů na

Více

graf 2a: Vývoj GBS disability scale v čase (obě léčebné modality).

graf 2a: Vývoj GBS disability scale v čase (obě léčebné modality). Grafy a Tabulky k publikaci ad 7a Příloha 7b graf 1: Incidence GBS v závislosti na věku a pohlaví. graf 2a: Vývoj GBS disability scale v čase (obě léčebné modality). graf 2b: Vývoj svalové síly v čase

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Hráči, kteří jsou diagnostikováni DMO, i ti, u kterých není postižení mozkového

Hráči, kteří jsou diagnostikováni DMO, i ti, u kterých není postižení mozkového Klasifikace, fyzický profil hráče 4.2.5. BC 5 Klasifikace Hráči, kteří jsou diagnostikováni DMO, i ti, u kterých není postižení mozkového původu. Charakteristika: Jedná se o sportovce s menším stupněm

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

XXVIII. Registrace reflexu Achillovy šlachy

XXVIII. Registrace reflexu Achillovy šlachy XXVII. Reflexy u člověka XXVIII. Registrace reflexu Achillovy šlachy Fyziologie II - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2016 Mohamed Al-Kubati Reflexy Reflex: mimovolní odpověď organismu vyvolaná podrážděním

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ REFLEXŮ

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ REFLEXŮ PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ REFLEXŮ MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 1. ÚVOD Klinické neurologické vyšetření patří k základním diagnostickým a vyšetřovacím postupům. K preciznímu provedení tohoto vyšetření

Více

Neurologické vyšetření - norma

Neurologické vyšetření - norma 1 z 13 17.05.17 15:31 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Reforma pregraduální výuky neurologie na 1.LF UK v Praze, CZ.2.17/3.1.00/33277. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

Běžné denní aktivity hráče

Běžné denní aktivity hráče Běžné denní aktivity hráče Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 31.8 2017 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

ZÁDOVÁ SESTAVA. 0. Poloha: vleţe na břiše, ruce podél těla, dlaně vzhůru, příp. podloţit břicho při hyperlordóze.

ZÁDOVÁ SESTAVA. 0. Poloha: vleţe na břiše, ruce podél těla, dlaně vzhůru, příp. podloţit břicho při hyperlordóze. ZÁDOVÁ SESTAVA 0. Poloha: vleţe na břiše, ruce podél těla, dlaně vzhůru, příp. podloţit břicho při hyperlordóze. 1. plochami dlaní ve směru kaudokraniální do písmene T (obkrouţit lopatky) a zpět 1.2. Tření

Více

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje Manuál držení těla Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 18. 12. 2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal Kraniocerebrální poranění Z. Rozkydal Poranění hlavy: Poranění lebky Poranění mozkové tkáně Poranění lebky Zlomeniny kalvy: fisury, impresní zlomeniny Zlomeniny báze lební: v přední, střední nebo zadní

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Plexus brachialis (C4-Th1)

Plexus brachialis (C4-Th1) PLEXUS BRACHIALIS Nervus spinalis Plexus brachialis (C4-Th1) ve fissura scalenorum senzoricky kůži na horní končetině motoricky svaly horní končetiny a také heterochtonní svaly zad a hrudníku Plexus brachialis

Více

PNP bez paréz s EMG nálezem těžkého stupně a nutností užívání antiepileptik či opiátů

PNP bez paréz s EMG nálezem těžkého stupně a nutností užívání antiepileptik či opiátů Bonusový indikační seznam - SENIOŘI nad 60 let - 2019 - léčebné čtrnáctidenní lázeňské pobyty Číslo indikace Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt Zvláštní podmínky Vyžadovaná vyšetření/ doklady VI VI/1 - Chabé

Více

Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření?

Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření? Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření? LUBOMÍR VEČEŘA ARO KNTB ZLÍN NEUROLOGICKÉ ODD. KNTB ZLÍN ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE O čem se bude přednáška? 1. Příčiny neurologického deficitu u pacienta

Více

MOZEK A MÍCHA vacíoblast.:

MOZEK A MÍCHA vacíoblast.: VY_52_INOVACE_11 MOZEK A MÍCHA Ročník: 8. Vzdělávac vacíoblast.: Člověk a příroda Vzdělávac vacíobor: Přírodopis Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Petr Chalupný VY_52_INOVACE_11

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

Vojtova metoda. Diagnostika a terapie

Vojtova metoda. Diagnostika a terapie Vojtova metoda Diagnostika a terapie Reflexní lokomoce terapeutický Prof. Václav Vojta 50. a 60. léta se spolupracovníky a žáky v Čechách (p. Klémová) Rozvoj 60. a 70. léta v Mnichově (Kinderzentrum München)

Více

MANUÁL K APLIKACI FUGL-MEYER HODNOCENÍ FYZICKÉHO VÝKONU HKK

MANUÁL K APLIKACI FUGL-MEYER HODNOCENÍ FYZICKÉHO VÝKONU HKK MANUÁL K APLIKACI FUGL-MEYER HODNOCENÍ FYZICKÉHO VÝKONU HKK OBSAH 1. POSTUP...3 2. OBECNÁ PRAVIDLA...3 3. HORNÍ KONČETINA...4 I. Reflexní aktivita...4 II. Synergie flexorů...4 III. Synergie extensorů...5

Více

Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Přednožování vsedě

Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Přednožování vsedě Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Leh na břiše. Čelo položené na zemi a nohy volně natažené s patami u sebe. Ruce ve vzpažení, dlaně směřují dolů. Plynule zvedat jednu nohu a současně

Více

Princip vyšetření A, B, C, D, E. MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK

Princip vyšetření A, B, C, D, E. MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK Princip vyšetření A, B, C, D, E MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK Postup ADCDE A = AIRWAY DÝCHACÍ CESTY B = BREATHING DÝCHÁNÍ C = CIRCULATION KREVNÍ OBĚH D = DISABILITY

Více

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO STEREOTYPU DLE MATHIASE Vyšetřovaný se vzpřímeně postaví, předpaží do 90 a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se postoj podstatně nezmění, jde o správné

Více