Kontrola strojírenské výroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola strojírenské výroby"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 5 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 6 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN VÝUKOVÉ MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 9 PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č Souřadnicová měřidla profilprojektor, mobilní laserové měřidlo PŘÍLOHA Č Kontrola mikrometrických měřidel PŘÍLOHA Č Protokol pro vyhodnocení kontroly dílenského kalibru pasametrem

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 3792, Zlín Kontrola strojírenské výroby Vzdělávací program prohlubující kvalifikaci Minimální střední odborné vzdělání s maturitou Bez omezení Presenční studium 122 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Osvědčení školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent se v rámci programu naučí provádět zkoušky kvality výrobků ve strojírenské výrobě. Pro výkon profese se orientuje v procesech, předpisech, normách souvisejících s oblastí jakosti výrobku. Pro uplatnění na trhu práce využije vhodných softwarových programů k stanovení základních parametrů v oblasti statistických metod při vyhodnocení jakosti výrobku. Připravuje dokumentaci pro provedení nápravných a preventivních opatření. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu: aplikuje metrologický systém v ČR ve své praxi, zajistí kontrolu a certifikaci potřebných měřidel, zpracuje, analyzuje a vyhodnotí naměřená data, zhodnotí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu v oblasti kontroly polotovarů, výrobků, případně jiných komponentů, řeší případné neshody, provádí nápravná a preventivní opatření, používá metody hodnocení jakosti ve firmách provádí, zpracovává a vyhodnocuje praktická měření. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Tento vzdělávací program je koncipován a vhodný především pro technické kontrolory ve strojírenské výrobě. Nejvhodnější se jeví toto pracovní uplatnění pro pracovní pozici Technik kontrolor kvality, tento pracovník je odpovědný za specifikované činnosti v managementu kvality organizace. Do okruhu jeho pracovních činností patří udržování systému kvality dle norem ISO, zpracování postupů a zkoušek, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, analýza ztrát, neshod, provádění nápravných a preventivních opatření, předkládání podkladů a zpráv o měření, péči o provozní a technickou dokumentaci. Poznámka: Určité výrobní podniky mohou klást vyšší požadavky na vzdělání pracovníka ucházejícího se o pozici technického kontrolora. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu dalšího vzdělávání Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit pracovníkům technické kontroly ve strojírenství, aby získali další doplňující vzdělání zaměřené na oblast technické kontroly na různých pracovištích, v různých organizacích. Vzdělávání je zaměřeno na střední management firem, ale také na hospodářské a vedoucí pracovníky a všechny pracovníky, zabývající se jakostí. Tento vzdělávací program slouží jako doplňkové studium pro pracovníky, kteří se zaměřují na oblast jakosti ve strojírenství Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Je členěn do šesti modulů. Modul - Metrologický systém v ČR (MS) Je zaměřen na zajišťování kontrol, koncepcí metrologického systému v ČR, zákony a vyhláškami o metrologii, identifikací měřidel, etalonů. Modul - Certifikace měřidel (CM) Je zaměřen na certifikací měřidel, postupy při schvalování typů měřidel metrologickou návazností měřidel. Modul - Zpracování výsledků měření (ZV) Je zaměřen na otázky zpracování výsledků měření, způsoby sběru dat, používaná měřidla, využití statistické regulace. Modul - Druhy kontrol (DK) Je zaměřen na objasnění druhů kontrol ve firmách, kontrolní činnosti. Modul - Kontrola jakosti výrobku (KJ) Je zaměřen na kontrolu jakosti výrobku, způsoby hodnocení jakosti, otázky chyb při měření, používanými metodami při hodnocení jakosti. Modul - Praktická měření (PM) Je zaměřen na praktická měření délek, kontrolu dílenských měřidel, vyhodnocení parametrů ozubených kol, závitů, měření na souřadnicových strojích. Organizace výuky teoretická i praktická výuka proběhne v odborných učebnách školy a odborných laboratořích školy, teoretická i praktická výuka se uskuteční v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin v blocích po 4 hodinách 2 až 3 krát týdně, výuková hodina teoretické výuky je 45 minut, praktického měření 60 minut, ochrana života a zdraví je dána dodržováním řádu, který na škole platí, dále budou účastníci při zahájení výuky proškoleni v této oblasti, hygiena je zabezpečena celkovým hygienickým vybavením školy. 5

6 Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vyučovacího procesu. V co největší míře je využíváno didaktické techniky, která usnadní práci lektorovi a osvojení si přednášených témat posluchači. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem pedagoga) se využívají: diskuse a diskusní skupiny, vytváření jednoduchých projektů individuálně, nebo ve skupinách, metoda objevování a řízeného objevování, učení se z textu a vyhledávání informací, učení se zkušeností při provádění praktických měření, využití prostředků výpočetní techniky při vyhodnocení výsledků měření, ukázka hotových materiálů, zpracovávající dané téma, zejména prospektů, učebnic. Způsoby zjišťování požadovaných kompetencí: pravidelné opakování probraného učiva, teoretická, praktická zkouška, po ukončení jednotlivých modulů ověření získaných znalostí formou písemného testu, modul PM bude ukončen praktickou zkouškou, provedenou formou praktického měření, účastník odevzdá písemné zprávy o výsledcích měření. Vstupní předpoklady Nejvhodnější přípravou pro tento vzdělávací program je střední odborné vzdělání s maturitou ve skupině oborů strojírenství, strojírenská výroba. Z hlediska dosavadní odborné praxe pak tyto znalosti a dovednosti: znalost technického kreslení ve strojírenství, strojní součásti, polotovary a jejich parametry, zásady kontroly a seřizování měřidel, základy strojírenské technologie, tepelného zpracování, základní druhy obráběcích strojů a zařízení, systémy a standardy jakosti a kvality. orientace v normách pro technickou dokumentaci, orientace v normách jakosti a kvality, kontrola účinnosti u neshodných výrobků, uplatňování a vyřizování reklamací, měření a kontrola délkových rozměrů, kontrola úchylek geometrického tvaru a polohy, způsoby vyhodnocování jakosti povrchu pokročilá znalost práce s výpočetní technikou (programy Word a Excel). Vstupní znalosti a dovednosti budou ověřovány formou: vstupní pohovor, test teoretických znalostí, praktické prověření odborných znalostí. 6

7 4. Učební plán Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Kontrola strojírenské výroby název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Metrologický systém v ČR MS 12 Certifikace měřidel CM 6 Zpracování výsledků měření ZV Druhy kontrol DK 12 4 Kontrola jakosti výrobků KJ 18 Praktická cvičení PC teoretická zkouška teoretická zkouška teoretická zkouška teoretická zkouška teoretická zkouška praktická zkouška součet 122 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY VOLITELNÉ MODULY 7

8 Optimální trajektorie: MS CM ZV DK KJ PC 8

9 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Metrologický systém v ČR kód MS délka modulu 12 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Minimální středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s metrologickým systémem v ČR, zákony, metrologickým řádem, kalibrací a ověřováním měřidel. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vyjmenovat zákony, vyhlášky o metrologii b) popsat metrologický řád c) vyjmenovat pravomoce a úkoly, vyplývající z metrologického řádu d) identifikovat, popsat etalony a měřidla e) vysvětlit kalibraci, ověřování měřidel f) definovat systémy orgánů státní správy v oblasti metrologie učivo / obsah výuky 1) zákony, hlavní orgány státní správy 2) základní zákony o metrologii 3) metrologický řád všeobecná ustanovení, pojmy, definice 4) pravomoce a úkoly, vyplývající z metrologického řádu 5) metrolog kvality 6) identifikace etalonů, měřidel 7) kalibrace a ověřování měřidel doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, procvičení. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Úplně a správně vyjmenuje zákony, vyhlášky v oblasti metrologie. Věcně a správně popíše koncepci metrologického řádu. Přesně a věcně správně vyjmenuje všechny podstatné pravomoce a úkoly, vyplývající z metrologického řádu. Správně popíše a identifikuje měřidla, používá správně odbornou terminologii. Věcně správně vysvětlí kalibraci měřidel, používá správně odbornou terminologii. Věcně správně, úplně a přesně definuje systémy orgánů státní správy, definuje je v souladu s platnou legislativou. 9

10 doporučená literatura a informační zdroje Československo. č. 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1990, částka 86, č. 505, s

11 název modulu Certifikace měřidel kód CM délka modulu 6 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu MS stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je vysvětlit, procvičit certifikaci měřidel, naučit postup při schvalování typů měřidel, seznámit s vypracováním žádosti o schvalování typu měřidel, prováděním schvalovacího procesu, metrologické návaznosti měřidel. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat měřidlo, součásti měřidel b) navrhnout postup pro schvalování typu měřidel c) vyplnit žádost ke schválení typu měřidel d) připravit výstupy schvalovacího procesu e) vypracovat metrologickou návaznost měřidel učivo / obsah výuky 1) měřidla, součásti měřidel, členění měřidel 2) postup při schvalování typu měřidel 3) žádost o schválení typu měřidel 4) výstupy schvalovacího procesu 5) metrologická návaznost měřidel doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše jednotlivá měřidla, jejich součásti a členění měřidel, použité definice jsou v souladu s platnou legislativou. Správně vysvětlí postup pro schválení typu měřidla, použité definice jsou v souladu s normou ČSN, ISO. Věcně správně vyhotoví a vypracuje žádost pro schválení typu měřidla, použité definice jsou v souladu s platnou legislativou. Přesně a správně připraví výstupy schvalovacího procesu měřidel. Přesně a věcně správně vypracuje metrologickou návaznost měřidel, používá správně odbornou terminologii. 11

12 doporučená literatura a informační zdroje Česko. 263 VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. In Sbírka zákonů. 2000, částka 57, s

13 název modulu Zpracování výsledků měření kód ZV délka modulu 30 hodin platnost typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu CM stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit, naučit a prakticky procvičit zpracování získaných výsledků měření, způsobům sběru dat, vhodnost použitého měřidla, využití statistické regulace, stanovit nejistotu měření, vytvořit podklady pro případnou reklamaci. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat vliv konstrukce součásti na měření b) připravit nejvhodnější způsob sběru naměřených hodnot c) vybrat vhodné měřidlo pro dané měření d) využívat statistickou regulaci pro vyhodnocení měření e) vypracovat další způsoby pro vyhodnocení měření f) vyhodnotit výpočtem nejistotu měření učivo / obsah výuky 1) konstrukce součásti a její vliv na měření 2) sběr naměřených dat 3) používaná měřidla 4) využití statistické regulace 5) ostatní způsoby vyhodnocení naměřených hodnot 6) nejistota měření 7) podklady pro případnou reklamaci doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, praktické procvičování, vytvoření jednoduchého projektu způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše vliv konstrukce na měření, používá správné definice, tvoří v souladu s normami platnými v oblasti jakosti. Věcně správně vysvětlí nejvhodnější způsoby sběru naměřených dat, používá správně odbornou terminologii. Přesně a správně provede výběr nejvhodnějšího typu měřidla, pracuje v souladu s normami používaných v jakosti. Statistická regulace použitá pro stanovení výsledků měření je vybraná věcně správně a úplně. 13

14 ad e) ad f) ad g) Věcně správně použije ostatní způsoby pro hodnocení výsledků měření. Úplně a správně vypracuje výpočet nejistoty měření. Správně a úplně vysvětlí podklady pro případnou reklamaci. doporučená literatura a informační zdroje BUMBÁLEK, Leoš, et al. Kontrola a měření. Praha : Informatorium, s. ISBN TOŠENOVSKÝ, Josef; NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : Montanex, s. ISBN X. NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Statistická regulace procesu. Ostrava : Dům techniky Ostrava, s. 14

15 název modulu Druhy kontrol kód DK délka modulu 16 hodin platnost typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ZV stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit s jednotlivými druhy technických kontrol ve firmách, podnicích. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní činnosti, oblasti technické kontroly b) popsat činnosti výrobní, mezioperační technické kontroly c) aplikovat jednotlivé kontrolní operace do výroby d) pojmenovat pracovní činnosti výstupní technické kontroly e) reprodukovat kontrolu pracovních prostředků učivo / obsah výuky 1) základní pracovní činnosti vstupní technické kontroly 2) základní činnosti výrobní, mezioperační technické kontroly 3) zařazování kontrolních operací 4) základní pracovní činnosti výstupní technické kontroly 5) kontrola pracovních prostředků doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, praktická exkurze, ukázka dokumentů používaných v jednotlivých kontrolách způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Definice základních činnosti ve vstupní technické kontrole jsou věcně správné, úplné a v souladu s platnou legislativou. Přesně a správně uvádí do praxe základní činnosti ve výrobní technické kontrole, pracuje v souladu s platnými normami v oblasti jakosti. Správně a úplně vysvětlí vhodné kontrolní operace ve výrobě. Přesně a věcně správně popíše základní pracovní činností výstupní technické kontroly, definice jsou v souladu s platnou legislativou. Vhodné metody kontroly pracovních prostředků vyjmenuje a popíše věcně správně v souladu s platnými normami a vyhláškami. doporučená literatura a informační zdroje ČECH, Jaroslav; PERNIKÁŘ, Jiří; JANÍČEK, Libor. Strojírenská metrologie. Brno : CERM, 15

16 s. ISBN

17 název modulu Kontrola jakosti výrobku kód KJ délka modulu 18 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu TK stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s oblastí kontrolní činnosti organizace, tvorbou kontrolních postupů, vzniklých chyb při měření, řešení otázky shody a neshody, kontrolních a nápravných opatření. Dále způsoby hodnocení jakosti, provádění příslušných srovnávacích testů, srovnávacích metod předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat jednotlivé kontrolní činnosti v organizaci b) vytvořit kontrolní postupy c) stanovit, vypočíst, odstranit chyby při měření d) definovat pojmy: shoda, neshoda výrobku e) bude schopen provést nápravné, preventivní opatření f) aplikovat vhodné formy, možnosti zlepšování učivo / obsah výuky 1) kontrolní činnosti v organizaci 2) kontrolní postupy 3) chyby měření 4) shoda, neshoda, nápravná, preventivní opatření, zlepšování 5) způsoby hodnocení jakosti 6) spotřebitelské, testy 7) standardní, srovnávací metoda, metoda nejlepších hodnot doporučené postupy výuky Výklad, ukázka hotových materiálů na dané téma, nácvik postupů výpočtů matematických hodnot, diskuse. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Úplně a správně vyjmenuje jednotlivé činnosti v organizaci, týkající se jakosti. Věcně správně vysvětlí kontrolní postupy v souladu s platnou legislativou. Identifikuje a popíše chyby vzniklé při měření správně, požívá správně odbornou terminologii. Definuje pojmy shoda, neshoda, nápravné, preventivní opatření věcně správně, v souladu s normami a vyhláškami používanými v jakosti. 17

18 ad e) ad f) ad g) Správně a přesně provádí rozbor spotřebitelských testů. Přesně a věcně správně specifikuje, případně prakticky provádí metody pro hodnocení jakosti. Definuje a vhodně aplikuje formy a možnosti zlepšování. doporučená literatura a informační zdroje VEBER, Jaromír, et al. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha : Grada, s. ISBN

19 název modulu Praktická měření kód PC délka modulu 40 hodin platnost typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ZV stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem tohoto modulu je teoreticky vysvětlit a prakticky procvičit jednotlivé oblasti měření oblast měření délek, druhy vyhodnocovacích zařízení, kontrolu měřidel, měření úhlů, měření vybraných strojních součástí. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) objasnit oblasti délkového měření b) aplikovat způsoby vyhodnocení formou miniprocesoru c) provádět kontrolu délkových měřidel dílenských kalibrů d) popsat vhodný postup pro měření úhlů e) používat měřidla pro měření a kontrolu závitů f) vyhodnotit parametry při měření ozubených kol g) vysvětlit obsluhu souřadnicových strojů profil projektoru učivo / obsah výuky 1) provádění délkového měření 2) vyhodnocovací zařízení miniprocesor 3) kontrola délkových měřidel válečkových kalibrů 4) měření úhlů přímou a nepřímou metodou 5) kontrola závitů 6) kontrola ozubených kol 7) souřadnicové stroje doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, praktické předvedení, samostatné provádění jednotlivých měření. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, kterou provádí formou praktického měření. Na základě naměřených a vypočtených hodnot vypracuje účastník písemnou zprávu o výsledcích měření, zpráva bude bodově zhodnocena. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Věcně správně provádí jednotlivé délkové měření, používá správně odbornou terminologii. Vyhodnocovací zařízení pro zpracování výsledků měření obsluhuje správně, používá normy pro oblast jakosti. Přesně a úplně definuje metody pro kontrolu měřidel, zejména válečkových kalibrů, pracuje v souladu s platnou legislativou. Úplně a správně popíše postup pro přímé a nepřímé měření úhlů. 19

20 ad e) ad f) ad g) Úplně a přesně provádí kontrolu jednotlivých rozměrů vnitřních i vnějších závitů. Měření a vyhodnocení parametrů u ozubených kol provádí odborně, správně, pracuje v souladu s platnými normami. Definuje obsluhu souřadnicových měřících strojů, úplně a přesně vysvětlí měření pomocí mobilních a laserových měřidel. doporučená literatura a informační zdroje BUMBÁLEK, Leoš, et al. Kontrola a měření. Praha : Informatorium, s. ISBN podklady pro praktická měření viz přílohy č. 4, 5, 6 20

21 Příloha č. 4 Souřadnicová měřidla profilprojektor, mobilní laserové měřidlo 21

22 22

23 23

24 Příloha č. 5 Kontrola mikrometrických měřidel 24

25 25

26 26

27 27

28 Příloha č. 6 Protokol pro vyhodnocení kontroly dílenského kalibru pasametrem KONTROLA DÍLENSKÉHO VÁLEČKOVÉHO KALIBRU PASAMETREM: 1. Ergonomické podmínky: teplota = tlak = datum: čas: vlhkost = 2. Náčrt měřené součásti: 3. Použitá měřidla: Pasametr Carl Zeiss Jena; Základní měrky rovnoběžné: 4. Metoda měření: 5. Postup měření: 28

29 6. Výpočet teoretických rozměrů dle ČSN : z = y = H = D min = D max = MAX DS = D min + z + H/2 = MIN DS = D min y = MAX ZS = D max + H/2 = MIN ZS = D max H/2 = 7. Naměřené hodnoty: Rozměr dobré strany [mm] Rozměr zmetkové strany [mm] x q 8. Vyhodnocení naměřených a vypočtených hodnot: Dobrá strana Zmetková strana Skutečný rozměr Maximální rozměr Minimální rozměr Vyhodnocení 9. Závěr: 29

30 10. Grafické řešení: a) dobrá strana kalibru b) zmetková strana kalibru 11. Legenda: z y H D min D max MAX DS MIN DS MAX ZS MIN ZS 12. Použitá literatura, normy: 13. Podpis: 30

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Bezpečnost práce a řízení jakosti

Bezpečnost práce a řízení jakosti VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Bezpečnost práce a řízení jakosti Autorský tým: Ing. Ivo Mrnuštík Ing. Lubomír Prokop Ing. Martin Baričák Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Kožařský technik kontrolor kvality (kód: 32-015-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kožařský

Více

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize)

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize) Vzdělávací program profesní kvalifikace Hradlář, Hláskař (kód: 37-010-H revize) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik konstruktér (kód: 23-104-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Programování logických modulŧ

Programování logických modulŧ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování logických modulŧ ISŠ technická Mělník Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Obuvník pro gumárenskou výrobu (kód: 32-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Obuvník pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Koželuh (kód: 32-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Koželuh Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Opravář strojů a zařízení (23-001-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení (23-001-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3 Kontrolor kvality dopravy (kód: 37-028-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor kvality dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Kontrolor kvality (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62)

Hodnoticí standard. Kontrolor kvality (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Kontrolor kvality (kód: 62-003-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Technik kontrolor kvality Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Keramický technik mistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Keramický technik mistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Keramický technik mistr (kód: 28-028-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramický technik; Keramický technik

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Technik BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Manipulant v rafinerii cukru - krystalizaci (kód: H)

Manipulant v rafinerii cukru - krystalizaci (kód: H) Manipulant v rafinerii cukru - krystalizaci (kód: 29-088-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Manipulant surovárny (kód: 29-056-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více