Kontrola strojírenské výroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrola strojírenské výroby"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 5 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 6 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN VÝUKOVÉ MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 9 PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č Souřadnicová měřidla profilprojektor, mobilní laserové měřidlo PŘÍLOHA Č Kontrola mikrometrických měřidel PŘÍLOHA Č Protokol pro vyhodnocení kontroly dílenského kalibru pasametrem

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 3792, Zlín Kontrola strojírenské výroby Vzdělávací program prohlubující kvalifikaci Minimální střední odborné vzdělání s maturitou Bez omezení Presenční studium 122 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Osvědčení školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent se v rámci programu naučí provádět zkoušky kvality výrobků ve strojírenské výrobě. Pro výkon profese se orientuje v procesech, předpisech, normách souvisejících s oblastí jakosti výrobku. Pro uplatnění na trhu práce využije vhodných softwarových programů k stanovení základních parametrů v oblasti statistických metod při vyhodnocení jakosti výrobku. Připravuje dokumentaci pro provedení nápravných a preventivních opatření. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu: aplikuje metrologický systém v ČR ve své praxi, zajistí kontrolu a certifikaci potřebných měřidel, zpracuje, analyzuje a vyhodnotí naměřená data, zhodnotí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu v oblasti kontroly polotovarů, výrobků, případně jiných komponentů, řeší případné neshody, provádí nápravná a preventivní opatření, používá metody hodnocení jakosti ve firmách provádí, zpracovává a vyhodnocuje praktická měření. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Tento vzdělávací program je koncipován a vhodný především pro technické kontrolory ve strojírenské výrobě. Nejvhodnější se jeví toto pracovní uplatnění pro pracovní pozici Technik kontrolor kvality, tento pracovník je odpovědný za specifikované činnosti v managementu kvality organizace. Do okruhu jeho pracovních činností patří udržování systému kvality dle norem ISO, zpracování postupů a zkoušek, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, analýza ztrát, neshod, provádění nápravných a preventivních opatření, předkládání podkladů a zpráv o měření, péči o provozní a technickou dokumentaci. Poznámka: Určité výrobní podniky mohou klást vyšší požadavky na vzdělání pracovníka ucházejícího se o pozici technického kontrolora. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu dalšího vzdělávání Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit pracovníkům technické kontroly ve strojírenství, aby získali další doplňující vzdělání zaměřené na oblast technické kontroly na různých pracovištích, v různých organizacích. Vzdělávání je zaměřeno na střední management firem, ale také na hospodářské a vedoucí pracovníky a všechny pracovníky, zabývající se jakostí. Tento vzdělávací program slouží jako doplňkové studium pro pracovníky, kteří se zaměřují na oblast jakosti ve strojírenství Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Je členěn do šesti modulů. Modul - Metrologický systém v ČR (MS) Je zaměřen na zajišťování kontrol, koncepcí metrologického systému v ČR, zákony a vyhláškami o metrologii, identifikací měřidel, etalonů. Modul - Certifikace měřidel (CM) Je zaměřen na certifikací měřidel, postupy při schvalování typů měřidel metrologickou návazností měřidel. Modul - Zpracování výsledků měření (ZV) Je zaměřen na otázky zpracování výsledků měření, způsoby sběru dat, používaná měřidla, využití statistické regulace. Modul - Druhy kontrol (DK) Je zaměřen na objasnění druhů kontrol ve firmách, kontrolní činnosti. Modul - Kontrola jakosti výrobku (KJ) Je zaměřen na kontrolu jakosti výrobku, způsoby hodnocení jakosti, otázky chyb při měření, používanými metodami při hodnocení jakosti. Modul - Praktická měření (PM) Je zaměřen na praktická měření délek, kontrolu dílenských měřidel, vyhodnocení parametrů ozubených kol, závitů, měření na souřadnicových strojích. Organizace výuky teoretická i praktická výuka proběhne v odborných učebnách školy a odborných laboratořích školy, teoretická i praktická výuka se uskuteční v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin v blocích po 4 hodinách 2 až 3 krát týdně, výuková hodina teoretické výuky je 45 minut, praktického měření 60 minut, ochrana života a zdraví je dána dodržováním řádu, který na škole platí, dále budou účastníci při zahájení výuky proškoleni v této oblasti, hygiena je zabezpečena celkovým hygienickým vybavením školy. 5

6 Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vyučovacího procesu. V co největší míře je využíváno didaktické techniky, která usnadní práci lektorovi a osvojení si přednášených témat posluchači. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem pedagoga) se využívají: diskuse a diskusní skupiny, vytváření jednoduchých projektů individuálně, nebo ve skupinách, metoda objevování a řízeného objevování, učení se z textu a vyhledávání informací, učení se zkušeností při provádění praktických měření, využití prostředků výpočetní techniky při vyhodnocení výsledků měření, ukázka hotových materiálů, zpracovávající dané téma, zejména prospektů, učebnic. Způsoby zjišťování požadovaných kompetencí: pravidelné opakování probraného učiva, teoretická, praktická zkouška, po ukončení jednotlivých modulů ověření získaných znalostí formou písemného testu, modul PM bude ukončen praktickou zkouškou, provedenou formou praktického měření, účastník odevzdá písemné zprávy o výsledcích měření. Vstupní předpoklady Nejvhodnější přípravou pro tento vzdělávací program je střední odborné vzdělání s maturitou ve skupině oborů strojírenství, strojírenská výroba. Z hlediska dosavadní odborné praxe pak tyto znalosti a dovednosti: znalost technického kreslení ve strojírenství, strojní součásti, polotovary a jejich parametry, zásady kontroly a seřizování měřidel, základy strojírenské technologie, tepelného zpracování, základní druhy obráběcích strojů a zařízení, systémy a standardy jakosti a kvality. orientace v normách pro technickou dokumentaci, orientace v normách jakosti a kvality, kontrola účinnosti u neshodných výrobků, uplatňování a vyřizování reklamací, měření a kontrola délkových rozměrů, kontrola úchylek geometrického tvaru a polohy, způsoby vyhodnocování jakosti povrchu pokročilá znalost práce s výpočetní technikou (programy Word a Excel). Vstupní znalosti a dovednosti budou ověřovány formou: vstupní pohovor, test teoretických znalostí, praktické prověření odborných znalostí. 6

7 4. Učební plán Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Kontrola strojírenské výroby název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Metrologický systém v ČR MS 12 Certifikace měřidel CM 6 Zpracování výsledků měření ZV Druhy kontrol DK 12 4 Kontrola jakosti výrobků KJ 18 Praktická cvičení PC teoretická zkouška teoretická zkouška teoretická zkouška teoretická zkouška teoretická zkouška praktická zkouška součet 122 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY VOLITELNÉ MODULY 7

8 Optimální trajektorie: MS CM ZV DK KJ PC 8

9 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Metrologický systém v ČR kód MS délka modulu 12 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Minimální středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s metrologickým systémem v ČR, zákony, metrologickým řádem, kalibrací a ověřováním měřidel. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vyjmenovat zákony, vyhlášky o metrologii b) popsat metrologický řád c) vyjmenovat pravomoce a úkoly, vyplývající z metrologického řádu d) identifikovat, popsat etalony a měřidla e) vysvětlit kalibraci, ověřování měřidel f) definovat systémy orgánů státní správy v oblasti metrologie učivo / obsah výuky 1) zákony, hlavní orgány státní správy 2) základní zákony o metrologii 3) metrologický řád všeobecná ustanovení, pojmy, definice 4) pravomoce a úkoly, vyplývající z metrologického řádu 5) metrolog kvality 6) identifikace etalonů, měřidel 7) kalibrace a ověřování měřidel doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, procvičení. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Úplně a správně vyjmenuje zákony, vyhlášky v oblasti metrologie. Věcně a správně popíše koncepci metrologického řádu. Přesně a věcně správně vyjmenuje všechny podstatné pravomoce a úkoly, vyplývající z metrologického řádu. Správně popíše a identifikuje měřidla, používá správně odbornou terminologii. Věcně správně vysvětlí kalibraci měřidel, používá správně odbornou terminologii. Věcně správně, úplně a přesně definuje systémy orgánů státní správy, definuje je v souladu s platnou legislativou. 9

10 doporučená literatura a informační zdroje Československo. č. 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1990, částka 86, č. 505, s

11 název modulu Certifikace měřidel kód CM délka modulu 6 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu MS stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je vysvětlit, procvičit certifikaci měřidel, naučit postup při schvalování typů měřidel, seznámit s vypracováním žádosti o schvalování typu měřidel, prováděním schvalovacího procesu, metrologické návaznosti měřidel. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat měřidlo, součásti měřidel b) navrhnout postup pro schvalování typu měřidel c) vyplnit žádost ke schválení typu měřidel d) připravit výstupy schvalovacího procesu e) vypracovat metrologickou návaznost měřidel učivo / obsah výuky 1) měřidla, součásti měřidel, členění měřidel 2) postup při schvalování typu měřidel 3) žádost o schválení typu měřidel 4) výstupy schvalovacího procesu 5) metrologická návaznost měřidel doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše jednotlivá měřidla, jejich součásti a členění měřidel, použité definice jsou v souladu s platnou legislativou. Správně vysvětlí postup pro schválení typu měřidla, použité definice jsou v souladu s normou ČSN, ISO. Věcně správně vyhotoví a vypracuje žádost pro schválení typu měřidla, použité definice jsou v souladu s platnou legislativou. Přesně a správně připraví výstupy schvalovacího procesu měřidel. Přesně a věcně správně vypracuje metrologickou návaznost měřidel, používá správně odbornou terminologii. 11

12 doporučená literatura a informační zdroje Česko. 263 VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. In Sbírka zákonů. 2000, částka 57, s

13 název modulu Zpracování výsledků měření kód ZV délka modulu 30 hodin platnost typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu CM stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit, naučit a prakticky procvičit zpracování získaných výsledků měření, způsobům sběru dat, vhodnost použitého měřidla, využití statistické regulace, stanovit nejistotu měření, vytvořit podklady pro případnou reklamaci. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat vliv konstrukce součásti na měření b) připravit nejvhodnější způsob sběru naměřených hodnot c) vybrat vhodné měřidlo pro dané měření d) využívat statistickou regulaci pro vyhodnocení měření e) vypracovat další způsoby pro vyhodnocení měření f) vyhodnotit výpočtem nejistotu měření učivo / obsah výuky 1) konstrukce součásti a její vliv na měření 2) sběr naměřených dat 3) používaná měřidla 4) využití statistické regulace 5) ostatní způsoby vyhodnocení naměřených hodnot 6) nejistota měření 7) podklady pro případnou reklamaci doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, praktické procvičování, vytvoření jednoduchého projektu způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše vliv konstrukce na měření, používá správné definice, tvoří v souladu s normami platnými v oblasti jakosti. Věcně správně vysvětlí nejvhodnější způsoby sběru naměřených dat, používá správně odbornou terminologii. Přesně a správně provede výběr nejvhodnějšího typu měřidla, pracuje v souladu s normami používaných v jakosti. Statistická regulace použitá pro stanovení výsledků měření je vybraná věcně správně a úplně. 13

14 ad e) ad f) ad g) Věcně správně použije ostatní způsoby pro hodnocení výsledků měření. Úplně a správně vypracuje výpočet nejistoty měření. Správně a úplně vysvětlí podklady pro případnou reklamaci. doporučená literatura a informační zdroje BUMBÁLEK, Leoš, et al. Kontrola a měření. Praha : Informatorium, s. ISBN TOŠENOVSKÝ, Josef; NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : Montanex, s. ISBN X. NOSKIEVIČOVÁ, Darja. Statistická regulace procesu. Ostrava : Dům techniky Ostrava, s. 14

15 název modulu Druhy kontrol kód DK délka modulu 16 hodin platnost typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ZV stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit s jednotlivými druhy technických kontrol ve firmách, podnicích. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní činnosti, oblasti technické kontroly b) popsat činnosti výrobní, mezioperační technické kontroly c) aplikovat jednotlivé kontrolní operace do výroby d) pojmenovat pracovní činnosti výstupní technické kontroly e) reprodukovat kontrolu pracovních prostředků učivo / obsah výuky 1) základní pracovní činnosti vstupní technické kontroly 2) základní činnosti výrobní, mezioperační technické kontroly 3) zařazování kontrolních operací 4) základní pracovní činnosti výstupní technické kontroly 5) kontrola pracovních prostředků doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, praktická exkurze, ukázka dokumentů používaných v jednotlivých kontrolách způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Definice základních činnosti ve vstupní technické kontrole jsou věcně správné, úplné a v souladu s platnou legislativou. Přesně a správně uvádí do praxe základní činnosti ve výrobní technické kontrole, pracuje v souladu s platnými normami v oblasti jakosti. Správně a úplně vysvětlí vhodné kontrolní operace ve výrobě. Přesně a věcně správně popíše základní pracovní činností výstupní technické kontroly, definice jsou v souladu s platnou legislativou. Vhodné metody kontroly pracovních prostředků vyjmenuje a popíše věcně správně v souladu s platnými normami a vyhláškami. doporučená literatura a informační zdroje ČECH, Jaroslav; PERNIKÁŘ, Jiří; JANÍČEK, Libor. Strojírenská metrologie. Brno : CERM, 15

16 s. ISBN

17 název modulu Kontrola jakosti výrobku kód KJ délka modulu 18 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu TK stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s oblastí kontrolní činnosti organizace, tvorbou kontrolních postupů, vzniklých chyb při měření, řešení otázky shody a neshody, kontrolních a nápravných opatření. Dále způsoby hodnocení jakosti, provádění příslušných srovnávacích testů, srovnávacích metod předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat jednotlivé kontrolní činnosti v organizaci b) vytvořit kontrolní postupy c) stanovit, vypočíst, odstranit chyby při měření d) definovat pojmy: shoda, neshoda výrobku e) bude schopen provést nápravné, preventivní opatření f) aplikovat vhodné formy, možnosti zlepšování učivo / obsah výuky 1) kontrolní činnosti v organizaci 2) kontrolní postupy 3) chyby měření 4) shoda, neshoda, nápravná, preventivní opatření, zlepšování 5) způsoby hodnocení jakosti 6) spotřebitelské, testy 7) standardní, srovnávací metoda, metoda nejlepších hodnot doporučené postupy výuky Výklad, ukázka hotových materiálů na dané téma, nácvik postupů výpočtů matematických hodnot, diskuse. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, při které si účastník vylosuje zadání, vypracované formou testu s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 45 minut, každé obsahuje ověření znalostí a dovedností uvedených v oddíle předpokládané výsledky výuky. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Úplně a správně vyjmenuje jednotlivé činnosti v organizaci, týkající se jakosti. Věcně správně vysvětlí kontrolní postupy v souladu s platnou legislativou. Identifikuje a popíše chyby vzniklé při měření správně, požívá správně odbornou terminologii. Definuje pojmy shoda, neshoda, nápravné, preventivní opatření věcně správně, v souladu s normami a vyhláškami používanými v jakosti. 17

18 ad e) ad f) ad g) Správně a přesně provádí rozbor spotřebitelských testů. Přesně a věcně správně specifikuje, případně prakticky provádí metody pro hodnocení jakosti. Definuje a vhodně aplikuje formy a možnosti zlepšování. doporučená literatura a informační zdroje VEBER, Jaromír, et al. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha : Grada, s. ISBN

19 název modulu Praktická měření kód PC délka modulu 40 hodin platnost typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ZV stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem tohoto modulu je teoreticky vysvětlit a prakticky procvičit jednotlivé oblasti měření oblast měření délek, druhy vyhodnocovacích zařízení, kontrolu měřidel, měření úhlů, měření vybraných strojních součástí. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) objasnit oblasti délkového měření b) aplikovat způsoby vyhodnocení formou miniprocesoru c) provádět kontrolu délkových měřidel dílenských kalibrů d) popsat vhodný postup pro měření úhlů e) používat měřidla pro měření a kontrolu závitů f) vyhodnotit parametry při měření ozubených kol g) vysvětlit obsluhu souřadnicových strojů profil projektoru učivo / obsah výuky 1) provádění délkového měření 2) vyhodnocovací zařízení miniprocesor 3) kontrola délkových měřidel válečkových kalibrů 4) měření úhlů přímou a nepřímou metodou 5) kontrola závitů 6) kontrola ozubených kol 7) souřadnicové stroje doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, praktické předvedení, samostatné provádění jednotlivých měření. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen praktickou zkouškou, kterou provádí formou praktického měření. Na základě naměřených a vypočtených hodnot vypracuje účastník písemnou zprávu o výsledcích měření, zpráva bude bodově zhodnocena. Pro celkové hodnocení prospěl je nutné získat alespoň 70 procent bodů, pokud tato procenta nezíská, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Věcně správně provádí jednotlivé délkové měření, používá správně odbornou terminologii. Vyhodnocovací zařízení pro zpracování výsledků měření obsluhuje správně, používá normy pro oblast jakosti. Přesně a úplně definuje metody pro kontrolu měřidel, zejména válečkových kalibrů, pracuje v souladu s platnou legislativou. Úplně a správně popíše postup pro přímé a nepřímé měření úhlů. 19

20 ad e) ad f) ad g) Úplně a přesně provádí kontrolu jednotlivých rozměrů vnitřních i vnějších závitů. Měření a vyhodnocení parametrů u ozubených kol provádí odborně, správně, pracuje v souladu s platnými normami. Definuje obsluhu souřadnicových měřících strojů, úplně a přesně vysvětlí měření pomocí mobilních a laserových měřidel. doporučená literatura a informační zdroje BUMBÁLEK, Leoš, et al. Kontrola a měření. Praha : Informatorium, s. ISBN podklady pro praktická měření viz přílohy č. 4, 5, 6 20

21 Příloha č. 4 Souřadnicová měřidla profilprojektor, mobilní laserové měřidlo 21

22 22

23 23

24 Příloha č. 5 Kontrola mikrometrických měřidel 24

25 25

26 26

27 27

28 Příloha č. 6 Protokol pro vyhodnocení kontroly dílenského kalibru pasametrem KONTROLA DÍLENSKÉHO VÁLEČKOVÉHO KALIBRU PASAMETREM: 1. Ergonomické podmínky: teplota = tlak = datum: čas: vlhkost = 2. Náčrt měřené součásti: 3. Použitá měřidla: Pasametr Carl Zeiss Jena; Základní měrky rovnoběžné: 4. Metoda měření: 5. Postup měření: 28

29 6. Výpočet teoretických rozměrů dle ČSN : z = y = H = D min = D max = MAX DS = D min + z + H/2 = MIN DS = D min y = MAX ZS = D max + H/2 = MIN ZS = D max H/2 = 7. Naměřené hodnoty: Rozměr dobré strany [mm] Rozměr zmetkové strany [mm] x q 8. Vyhodnocení naměřených a vypočtených hodnot: Dobrá strana Zmetková strana Skutečný rozměr Maximální rozměr Minimální rozměr Vyhodnocení 9. Závěr: 29

30 10. Grafické řešení: a) dobrá strana kalibru b) zmetková strana kalibru 11. Legenda: z y H D min D max MAX DS MIN DS MAX ZS MIN ZS 12. Použitá literatura, normy: 13. Podpis: 30

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 6 Graf teplot Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_6 Anotace

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE Vzdělávací program Metrologie a počítačová podpora měření, reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/11.0054 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ V OBLASTI METROLOGIE březen 2009 strana 1/11 CÍL PRŮZKUMU: Cílem průzkumu bylo

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 8 Měření na ventilátoru - graf Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_8

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více