US GAAP / IFRS. Robert Mládek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "US GAAP / IFRS. Robert Mládek"

Transkript

1 Robert Mládek

2 Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework Principles Constraints Fair Value (IFRS 13 / ASC 820) The Statement of Financial Position (Balance Sheet) Current Assets Cash and Cash Equivalents Recognition and Measurement Restricted cash ( funds ) Short-Investments Recognition Measurement Receivables and Contracts in Progress Recognition Measurement Subsequent Measurement Inventory Recognition Initial measurement Measurement Exclusions Normal capacity Cost formulas Subsequent Measurement Lower of cost or NVR Derecognition Accruals Long-Lived (Fixed) Assets Recognition Property, Plant and Equipment (PP&E) Land Recognition and Disclosure Initial Measurement Selected Issues in More Detail Subsequent Measurement Additional Issues Non-monetary exchanges Intangible Assets Recognition Measurement Subsequent measurement Measuring goodwill Leasing Recognition Measurement Other Fixed Assets Liabilities And Equity Liabilities Short-Term Liabilities Long-Term Liabilities Contingencies, Provisions Equity The Statement of Changes in Position (Income Statement, Profit & Loss) Recognition and Disclosure Revenue Recognition IFRS 15 / ASC 606: The Five Steps The five steps in more detail Contract costs in more detail Services Project accounting Appendix Organizational elements Impairment Segments in more detail Investments and Financial Instruments Derivatives Foreign Currency Consolidation Sample Chart of Accounts Statement of Changes in Equity Statement of cash flow Copyright Robert Mladek 2

3 Introduction Úvod Language Jazyk IFRS preface: The approved text of any discussion document, exposure draft or IFRS is that approved by the IASB in the English language. The IASB may approve translations in other languages, provided that the translation is prepared in accordance with a process that provides assurance of the quality IFRS předmluva: Schválené znění všech diskusních dokumentů, návrhů či standardů IFRS schválených IASB v anglickém jazyce. IASB může schválit překlady v jiných jazycích, za předpokladu, že překlad je připraven v souladu s procesem, který poskytuje záruku na kvalitu Framework Based Teaching 1 Výuka založená na koncepčním rámci Conceptual Framework FAC / CF: concepts and resulting principles Koncepční rámec: vyjasňuje koncepty a vyplývající zásady Standards ASC / IFRS, IAS: how principals apply to specific accounting areas Standardy: aplikují zásady specifických účetních oblastí Interpretations 2 IFRIC, SIC (IFRS only): how standards apply to special accounting situations Interpretace: upřesňují jak se standardy vztahují na speciální účetní situace 1 Staff event for teachers/teaching material 2014.pdf 2 US GAAP interpretations (EITF consensus opinions) integrated into the ASC (asc.fasb.org) are, unless explicitly stated, as authoritative as other codified pronouncements. Copyright Robert Mladek 3

4 Objective of Accounting Účel účetnictví Users of Accounting Information Uživatelé účetní informace Copyright Robert Mladek 4

5 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP Národní (legislativní) standardy versus IFRS/US GAAP National GAAP Serve a wide range of stakeholders US GAAP / IFRS Serve capital providers (investors and creditors) Statutory (promulgated by government) Non-statutory (promulgated by independent panel of experts) Legalistic (procedural) Principles based and judgmental (substantive) Procedure oriented Defined structure (chart of accounts) Reporting oriented No particular chart of accounts defined (or discussed) Prescribed accounting procedures Establish how to apply principles to transactions or events Prescribe formally defined accounting forms Require comparable financial reports 1 Upravující postupy Procedure oriented ČÚS (celkem slov):...účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží - Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů (například faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), popřípadě příslušného účtu účtové skupiny 21 - Peníze... CAS (1,386 words in total):...sales are, on the basis of on the basis of relevant documents (such as invoices) accounted for in favor of this account group with an offsetting debit to the relevant account in account group 31 - Trade receivables (short or long-term) or the relevant account in account group 21 - Cash... Judgmental Založené na úsudku IFRS / ASC (734 pages and 142,874 words):...an entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service (ie an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset... IFRS / ASC (734 stránek a slov):... Entita uzná výnos, když (nebo jak) splňuje výkonnostní povinnosti tím, že převádí slíbené zboží (výrobek) nebo službu (tj. majetek) na zákazníka. Majetek se převedl, přebere-li (přebírá-li) zákazník kontrolu tímto majetkem... Substance over form Podstata nad formou CF/FAC 8 BC3.26: Faithful representation means that financial information represents the substance of an economic phenomenon rather than merely representing its legal form. Representing a legal form that differs from the economic substance of the underlying economic phenomenon could not result in a faithful representation. CF/FAC 8 BC3.26: Věrné zobrazení znamená, že finanční informace prezentují podstatu ekonomického jevu, nikoli pouze jeho právní formu. Prezentování právní formy, která se liší od ekonomické povahy ekonomického jevu, se může považovat za věrné zobrazení. 1 While both IFRS and US GAAP give preparers considerable flexibility in creating financial reports to reflect each company s unique circumstances, regulators, such as the US SEC, require registrants to submit filings that are similarly formulaic and legalistic as the forms required under national GAAPs or returns required under tax legislation. Copyright Robert Mladek 5

6 The Three Steps Tři kroky 1 st Recognition (a.k.a. classification) Rozpoznání (zaúčtování) 2 nd Measurement (a.k.a. valuation) Měření (ocenění) 3 rd Reporting (presentation, disclosure) Vykazování The accounting equation Účetní rovnice Physical 1 versus financial 2 concept of capital maintenance Fyzický versus finanční koncept údržby kapitálu 1 CF 4.58 (not revised): a financial concept of capital should be adopted if the users of financial statements are primarily concerned with the maintenance of nominal invested capital or the purchasing power of invested capital. If, however, the main concern of users is with the operating capability of the entity, a physical concept of capital should be used. CF Introduction (revised): Financial statements are most commonly prepared in accordance with an accounting model based on recoverable historical cost and the nominal financial capital maintenance concept (not revised):... This Conceptual Framework is applicable to a range of accounting models and provides guidance on preparing and presenting the financial statements constructed under the chosen model. At the present time, it is not the intention of the Board to prescribe a particular model other than in exceptional circumstances... 2 FAC 6.72: The financial capital concept is the traditional view and is generally the capital maintenance concept in present primary financial statements. Copyright Robert Mladek 6

7 Recognition in more detail Rozpoznání podrobněji I Elements / Prvky 1. Assets / Majetek 2. Liabilities / Závazky 3. Equity 1 / Kapitál 4. Revenue 2 / Výnosy (tržby) 5. Expenses 3 / Náklady 6. Gains 4 / Zisky (přírůstky) 7. Losses 5 / Ztráty (úbytky) 8. Investments by owners 6 / Kapitálové vklady 9. Distributions to owners / Výplaty vlastníkům 10. Comprehensive income 7 / Úplný (souhrnný) hospodářský výsledek II Function of expense / Účel nákladů Production: Cost of Sales, cost of revenue / Výroba: Náklady na prodané zboží, služby a výrobky Sales: Distribution costs, selling and marketing expense / Odbyt: Distribuce, odbyt a marketing Administration: General and administrative expense / Správa: Administrativní a obecní náklady Peripheral activity: Other/financial income & exp. / Periferní činnost: Ostatní/finanční výnosy a náklady Events & circumstances: Gains & losses / Události a okolnosti: zisky (přírůstky) a ztráty (úbytky) IIa Nature of expense (IFRS only 8 ) Druhové členění nákladů (pouze IFRS) Increase (decrease) in inventories / Změna zásob výrobků a nedokončené výroby Other work performed by entity and capitalised / Aktivace vlastní práce Raw materials and consumables used / Přímý a nepřímý materiál Employee benefits expense / Zaměstnanecké požitky Depreciation and amortisation expense / Odpisy hmotného a nehmotného majetku 1 IFRS aggregates assets, liabilities and equity as financial position. 2 IFRS aggregates revenue and gains as income. 3 IFRS aggregates expenses and losses as Expenses. 4 US GAAP aggregates gains (events and circumstances) and other revenue (peripherals operations) as gains. 5 US GAAP aggregates losses (events and circumstances) and other expenses (peripherals operations) as losses. 6 IFRS does not formally define investments by owners or distributions to owners as an separate element. 7 Although the IFRS CF does not define comprehensive income, it is mentioned in the preface to IFRS. 8 IAS 1.99 An entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on either their nature or their function within the entity, whichever provides information that is reliable and more relevant An entity classifying expenses by function shall disclose additional information on the nature of expenses, including depreciation and amortisation expense and employee benefits expense. Copyright Robert Mladek 7

8 Summary of basic balance sheet sub-classifications Přehled běžných sub-klasifikací rozvahy Assets = Liabilities + Equity Current Short-term Cash (and current investments) Payables Paid in capital Receivables Accrued liabilities At par Inventory Short-term loans In addition to par Accrued assets Other current liabilities Retained earnings Long-lived Long-term Unappropriated Investments (financial instruments) Bonds payable Appropriated (reserves) Property plant & equipment Loans payable Accumulated OCI Intangible assets Lease obligations Other equity items Resources, biological and other assets Provisions (contingent liabilities) = + IFRS 1 XBRL balance sheet sub-classifications IFRS XBRL sub-klasifikace rozvahy Assets = Equity + Liabilities Non-current Issued capital Non-current Property, plant and equipment Retained earnings Non-current provisions Investment property Share premium Employee benefits Goodwill Treasury shares Other provisions Intangible assets other than goodwill Other equity interest Trade and other payables Investments, equity method Other reserves Deferred tax liabilities Subsidiaries, joint ventures, associates Equity attributable to parent Current tax liabilities, non-current Non-current biological assets Non-controlling interests Other financial liabilities Trade, other non-current receivables Non-current inventories Deferred tax assets Current tax assets, non-current Other non-current financial assets Other non-current non-financial assets Non -cash assets pledged as collateral Current Current inventories Trade and other current receivables Current tax assets, current Current biological assets Other current financial assets Other current non-financial assets Cash and cash equivalents Non-cash assets pledged as collateral Non-current assets or disposal groups Other non-financial liabilities Current Current provisions Trade and other current payables Current tax liabilities, current Other financial liabilities Other non-financial liabilities Liabilities in disposal groups 1 A US GAAP XBRL balance sheet comprises 606 line items: xbrlview.fasb.org/yeti/resources/yeti-gwt/yeti.jsp# Copyright Robert Mladek 8

9 Measurement in more detail Oceňování podrobněji Arm s length transaction Transakce na délku paže (transakce za obvyklých podmínek) Unrelated parties Nezávislé strany Acting voluntarily, willing Jednající dobrovolně, jsou ochotní Fully informed Disponující s dostatkem informací An orderly transaction between market participants Řádné uzavřené transakce mezi účastníky trhu Market participants Účastníci trhu Independent (not related parties) Nezávislí (nejsou spřízněnými stranami) Knowledgeable (have a reasonable understanding & all available information) Informovaní (rozumně chápou situaci a disponují s veškerými dostupnými informacemi) Willing (are motivated but not forced or otherwise compelled) Ochotní (jsou motivováni, nikoli pod nátlakem nebo v tísni) Able (have the wherewithal to transact) Schopní (disponují s dostatkem prostředků) Orderly transaction Řádně uzavřená transakce Not forced (not a forced liquidation or distress sale) Nebyla nucena (není nucený likvidační prodej nebo nebyla uzavřená v tísni) Was exposed to the market (customary and usual marketing was undertaken) Transakce byla nabídnuta na trhu (uskutečnil se obvyklý a běžný marketing) Not orderly Transakce nebyla řádně uzavřená Customary marketing activities (given current market conditions) were not undertaken. Obvyklý marketing (vzhledem k současným podmínkám na trhu) nebyl proveden. Marketing was performed, but asset or liability was marketed to a single market participant. Marketing proveden, ale majetek nebo závazek byl nabídnut pouze jednomu účastníkovi trhu. The seller was distressed (near bankruptcy or receivership). Prodávající byl v nouzi (připravoval se na něj konkurz nebo nucená správa). The seller was forced (compelled by law or regulation). Prodávající byl nucen (přinucen buď zákonem nebo regulací). The transaction price is an outlier compared with other recent prices. Cena, za kterou se transakce uzavřela, byla výrazně odlišná od podobných cen za poslední dobu. Copyright Robert Mladek 9

10 Disclosure and reporting in more detail Vykazování a zveřejňování podrobněji Disclosure: published information / Zveřejňování: zveřejněná informace Reporting 1 : the financial report (financial statements 2 ) / Výkaznictví: finanční zpráva (finanční výkazy) The [body of] the financial statements / Finanční výkazy Statement of Financial Position (SFP) / Balance Sheet (B/S) Statement of Income (a.k.a. Income statement, I/S) / Statement of Profit or Loss (P&L) Statement of Comprehensive Income 3 (SCI) Statement of Changes in Equity (SCE) Statement of Cash Flow (SCF) Footnotes Expanded footnotes disclosure Management Discussion & Analysis 4 (MD&A)/Management Commentary Regulatory filings 5 Press releases, public statements, etc. 1 US GAAP does not have guidance equivalent to IAS 1. SEC registered entities are, however, required to adhere to the commission s reporting requirements. 2 IAS 1.10 uses the term complete set of financial statements to denote a report comprising: a statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows notes, comparative information and a statement of financial position as at the beginning of the preceding period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statements... 3 Statement of Changes in Equity presentation was disallowed by ASC Update No SEC registered entities are required to prepare and publish an MD&A. 5 For example: Copyright Robert Mladek 10

11 Conceptual Framework Koncepční rámec Chapter 1: The objective of general purpose financial reporting: Users První kapitola: Cíl obecně užitečného finančního výkaznictví: Uživatelé Ob2: the objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders, and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. 10: other parties, such as regulators and members of the public other than investors, lenders, and other creditors, also may find general purpose financial reports useful. However, those reports are not primarily directed to these other groups. Chapter 1: The objective of general purpose financial reporting: Information První kapitola: Cíl obecně užitečného finančního výkaznictví: Informace Economic resources and claims Financial performance and accrual accounting and cash flows Changes in economic resources and claims Changes not resulting from financial performance Complete Chapter 2 (currently pending): The reporting entity Druhá kapitola (zatím nedokončená): Reportující jednotka Chapter 3: Qualitative characteristics: Fundamental characteristics Třetí kapitola: Kvalitativní vlastnosti: Základní vlastnosti Faithful representation Věrné zobrazení Predictive value Relevance Relevance Neutral (free of bias free) Free from error Comparability (consistency) Verifiability Confirmatory value Materiality Chapter 3: Qualitative characteristics: Enhancing characteristics Třetí kapitola: Kvalitativní vlastnosti: Doplňující vlastnosti Timeliness Understandability Chapter 3: Qualitative characteristics: The cost constraint (cost versus benefits) Třetí kapitola: Kvalitativní vlastnosti: Nákladové omezení (výhody vs. náročnost) Reporting financial information that is relevant and [faithful] faithfully represents what it purports to represent helps users to make decisions... However, it is not possible to provide all the information that every user finds relevant. Original conceptual framework: elements Původní koncepční rámec: prvky Assets Liabilities Equity Revenue US GAAP Investments by owners Income (revenue + gains) IFRS Expenses Payments to owners Expenses (expenses + losses) Gains (other revenue) Comprehensive income Losses (other expenses) Original framework (implicit): principles Původní rámec (implicitní): zásady Historical cost principle Revenue Recognition principle Matching principle (expense recognition) Full disclosure principle Original framework: assumptions Původní rámec: předpoklady The reporting entity Going concern Monetary unit Periodicity Constraints / Omezení: Cost versus benefit / Výhody vs. náročnost Industry practices / Průmyslové zvyklosti Conservatism (prudence) / Zásada opatrnosti Materiality / Významnost Copyright Robert Mladek 11

12 Elements in More Detail Prvky podrobněji 1 Assets FAC 6.25 (IFRS 1 ): assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events. Majetek: pravděpodobná budoucí ekonomická výhoda obdržená nebo kontrolovaná nějakou (specifickou) entitou (účetní jednotkou) a je důsledkem minulých transakcí nebo (jiných) událostí. --- Economic benefits Ekonomické výhody Probable 2 Pravděpodobné Controlled Kontrolované Transaction 3 Transakce 2 Liabilities FAC 6.35 (IFRS 4 ): liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events. Závazky: pravděpodobné budoucí oběti ekonomických výhod vyplývající ze současné povinnosti nějaké entity předat majetek nebo poskytnout službu jiným entitám v budoucnosti jako důsledek minulých transakcí nebo jiných událostí. 3 Equity FAC 6.49 (IFRS 5 ): equity or net assets is the residual interest in the assets of an entity that remains after deducting its liabilities. Majitelský podíl: Kapitál (zisková organizace) nebo čistý majetek (nezisková) je zbytkový podíl v majetku entity, který zbývá poté, co se odečtou její závazky. 1 CF 4.4.a (SME.2.15.a): an asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected [probably] to flow to the entity. 2 IFRS and US GAAP do not formally quantify probable. Under IFRS (on the basis of IAS 37 and IFRS 5), it is generally understood to mean 50% or more likely. This is the case (as noted in IFRS 15.BC211), even though IAS footnote 1 states: The interpretation of probable in this Standard as more likely than not does not necessarily apply in other Standards. Under US GAAP, probable is generally understood to mean 75% to 80% or more likely, which is equivalent to highly probable as used in IFRS The major exception a loss contingency (ASC ), where probable is generally understood to mean 90% or more likely. 3 CF 38: an item that meets the definition of an element should be recognised if: (a) it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the entity; and (b) the item has a cost or value that can be measured with reliability. 4 CF 4.4.b (SME.2.15.b): a liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits. 5 CF 4.4.c (SME.2.15.c): equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. Copyright Robert Mladek 12

13 4 Revenue FAC 6.78 (IFRS 1 ): revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations. Výnosy (tržby): Výnosy jsou přírůstek nebo jiné zvýšení majetku entity nebo vyrovnání (zánik) jejich závazků (nebo kombinace obou) v důsledku dodání nebo tvorby (v případě projektů) výrobků (zboží), poskytování služeb nebo jiných činností, které představují pokračující hlavní nebo centrální operace entity. 5 Expenses FAC 6.80 (IFRS 2 ): expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations. Náklady: Náklady jsou úbytky nebo jiná spotřeba majetku nebo vznik závazku (nebo kombinace obou) důsledkem dodání nebo tvorby (v případě projektů) výrobků (zboží), poskytování služeb nebo jiných činností, které představují pokračující hlavní nebo centrální operace entity. Costs 3 1/1/Y1 XYZ pays ABC 1,000 for want ad. 1.1.R1 XYZ zaplatí ABC za řádkový inzerát. Dr. Cr. Dr. Cr. 1/1/Y1 XYZ buys a manufacturing machine for 500, R1 XYZ pořídí výrobní stroj za Dr. Cr. Dr. Cr. Production costs Výrobní náklady Buy material Incur wages Use electricity Depreciate asset 1 CF Revenue arises in the course of the ordinary activities of an entity and is referred to by a variety of different names including sales, fees, interest, dividends, royalties and rent. 2 CF 4.33 Expenses that arise in the course of the ordinary activities of the entity include, for example, cost of sales, wages and depreciation. They usually take the form of an outflow or depletion of assets such as cash and cash equivalents, inventory, property, plant and equipment. 3 CON6, Footnote 19: Cost is the sacrifice incurred in economic activities--that which is given up or forgone to consume, to save, to exchange, to produce, and so forth. Copyright Robert Mladek 13

14 Capitalized costs (cost of conversion 1 ) a.k.a. inventoriable or production costs Kapitalizované náklady, skladovatelné nebo výrobní náklady Direct costs: matched directly to revenues Přímé náklady: přiřazené přímo k výnosům Direct material / Přímý materiál Direct wages / Přímé mzdy Indirect manufacturing costs, production overhead: allocated systematically Nepřímé výrobní náklady / výrobní režie: alokované systematicky Fixed / Fixní Variable / Variabilní Expensed costs a.k.a. non-inventoriable or period costs Běžné náklady nebo Neskladovatelné náklady, náklady období Selling, distribution / Odbyt Administrative and general / Správa a obecné náklady Peripheral activities ( other expenses, financial costs) / Periferní ( ostatní náklady, finanční náklady) 6 Gains ( other revenue) FAC 6.82: Gains are increases in equity from peripheral or incidental transactions [other revenue]... and other events and circumstances [losses]... except those that result from revenues [defined above] or investments by owners [listed below]. Neprovozní (ostatní) výnosy a zisky (přírůstky): [Ostatní výnosy] jsou přírůstky vlastního kapitálu (čistých aktiv) z periferní nebo náhodné transakce entity a [zisk] z ostatních událostí a okolností, které ovlivňují entitu, s výjimkou investice vlastníků. 7 Losses ( other expenses) FAC 6.83: Losses are decreases in equity from peripheral or incidental transactions [other expenses]... and other events and circumstances [losses]... except those that result from expenses [defined above] or distributions to owners [listed below]. Neprovozní (ostatní) náklady a ztráty (úbytky): [Ostatní náklady] jsou úbytky vlastního kapitálu (čistých aktiv) z periferní nebo náhodné transakce entity a [zisk] z ostatních událostí a okolností, které ovlivňují entitu, s výjimkou rozdělování mezi vlastníky. 8 Investments by owners (capital contributions) / Vklady vlastníků (kapitálové vklady) 9 Distributions to owners (capital distributions) / Platby vlastníkům (dividendy / nákup vlastních akcií) 10 Comprehensive income FAC 6.70: Comprehensive income is the change in equity of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances from non owner sources. Úplný hospodářský výsledek: Úplný hospodářský výsledek je celková (úplná) změna v kapitálu firmy během období, způsobená transakcemi nebo událostmi a okolnostmi z nevlastnících zdrojů. XYZ Inc. Statement of changes in financial position and OCI For the year ended December 31, 20YY Revenue Expenses Net income +/- Available-for-sale financial assets +/- Cash flow hedges +/- Exchange differences on translating foreign operations +/- Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans + Capital maintenance adjustments (IFRS only) +/- Additional OCI components (US GAAP only) Comprehensive income XYZ a.s. Výkaz změn finanční pozice a OÚHV Za rok, který skončil 31. prosince 20RR 1 IAS The costs of conversion..... direct labour... fixed and variable production overheads... such as depreciation and maintenance... indirect materials and indirect labour / ASC cost means in principle the sum of the applicable expenditures and charges directly or indirectly incurred in bringing an article to its existing condition and location. Copyright Robert Mladek 14

15 Principles Zásady (principy) Cost Hodnota Amounts paid or received in orderly transactions Částky vyplacené nebo přijaté v řádně uzavřených transakcích Historical cost (initial measurement) Historická cena (prvotní ocenění) An amount that was paid or received in a (past) orderly transaction Částka která byla vyplacená nebo přijatá v (minulé) řádně uzavřené transakci Subsequent cost (subsequent measurement) Následná cena (následné ocenění) Amortized cost Amortizovaná cena Historical cost adjusted for accumulated depreciation, amortization, discount (premium), etc. Historická cena upravená o oprávky, diskont (prémii), atd. Fair value Reálná hodnota In theory: an amount that would be paid or received in a orderly transaction. Teoreticky: částka která by se vyplatila nebo přijala v případě řádně uzavřené transakce. In practice: an amount determined per IFRS 13 / ASC 820 V praxi: částka která se zjistila podle pravidel IFRS 13 / ASC 820 Market price / price on market Tržní cena / cena na trhu Market price: amounts currently being paid or received in an active market (a.k.a. level 1 fair value). Tržní cena: částky které se platí nebo přijímají na aktivním trhu (reálná hodnota podle úrovně 1). Price on market: amounts paid / received in an market that are not active (level 2 FV) Cena na trhu: částky který se současně platí / přijímají na trhu který není aktivní (RH úrovně 2) Lower of carrying amount and fair value (fair value less cost to sell) Nižší ze zůstatkové hodnoty nebo reálné hodnoty ( reálné hodnoty mínus náklady na likvidaci) Book value compared with fair value either after cost to liquidate Zůstatková hodnota v porovnání s reálnou hodnotou po odečtení nákladů na likvidaci Lower of cost or market (LCM) Historická nebo tržní cena, podle toho která je nižší Book value compared with net realizable value or (US GAAP only) replacement cost Zůstatková hodnota porovnání s čistou realizovatelnou nebo (pouze US GAAP) reprodukční hodnotou Copyright Robert Mladek 15

16 Revenue Recognition Uznání výnosů In concept: CF 4.47: Income is recognised when an increase in future economic benefits has arisen / CON 5.83: Revenue is recognized when earned and realized (realizable) Konceptuálně: IFRS: Výnosy jsou uznány v okamžiku, kdy nastalo zvýšení budoucích ekonomických přínosů / US GAAP: Výnos se uznává v okamžiku kdy je jak zasloužený, tak realizovaný (realizovatelný) Revenue is earned when: Výnos je zasloužený v okamžiku kdy: Goods are delivered / services rendered Dodá se výrobek či zboží a/nebo se poskytne služba Revenue is realized (realizable) when: Výnos je realizovaný (realizovatelný) v okamžiku kdy: Cash or claim to cash (an asset readily convertible to cash) is received Peníze, nárok na peníze (majetek konvertibilní na peníze) jsou přijaty Revenue Recognition in principle: Revenue is recognised revenue to depict the transfer of goods or services (by applying the following steps) Uznání výnosů, základní princip: Výnos se zaúčtuje, aby zobrazil převod zboží, výrobků nebo služeb (na základě těchto kroků) Step 1: Identify the contract(s) with a customer Krok 1: Identifikace smlouvu (y) se zákazníkem Step 2: Identify the performance obligations in the contract Krok 2: Identifikace výkonnostní povinnosti vyplývající ze smlouvy Step 3: Determine the transaction price Krok 3: Určení transakční ceny Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract Krok 4: Alokace transakční ceny na výkonnostní povinnost vyplývající ze smlouvy Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation Krok 5: Uznávání výnosů když (nebo jak) entita splní výkonnostní povinnosti Revenue Recognition in practice 1 Uznání výnosů v praxi IAS 18.14: Revenue from the sale of goods shall be recognised when... (a) the entity has transferred... significant risks and rewards of ownership of the goods... / IAS (11 22): When the outcome of a transaction involving the rendering of services (construction contract) can be estimated reliably... IAS 18.14: Výnosy z prodeje zboží jsou zaúčtovány, jakmile... (a) účetní jednotka převedla... významná rizika a odměny z vlastnictví zboží... / IAS (11.22): Když se dá výsledek transakce, která zahrnuje poskytnutí služeb (stavební smlouvy) lze spolehlivě odhadnout... IFRS / ASC : An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service (ie an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset. IFRS 15.9 / ASC : An entity shall account for a contract with a customer [if]... e. it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer. Entita zaúčtuje výnos, když splní svou výkonnostní povinnost převodem slíbeného zboží, výrobku nebo služby (tj. majetku) na zákazníka. Majetek se převede, když zákazník získá kontrolu nad tímto majetkem. Entita zaúčtuje smlouvy se zákazníkem, pokud... e. je pravděpodobné, že entita získá protiplnění,na které bude mít nárok výměnou za zboží, výrobek nebo službu, která se převede na zákazníka. 1 ASC simply reiterates CON 5.83 and so is not presented again. Copyright Robert Mladek 16

17 Expense Recognition Uznání nákladů The matching principal in concept: CF 4.50: Expenses are recognised in the income statement on the basis of a direct association between the costs incurred and the earning of specific items of income. This process, commonly referred to as the matching of costs with revenues, involves the simultaneous or combined recognition of revenues and expenses that result directly and jointly from the same transactions or other events... CON a. Some expenses, such as cost of goods sold, are matched with revenues / b. Many expenses, such as selling and administrative salaries, are recognized during the period in which cash is spent or liabilities are incurred / c. Some expenses, such as depreciation and insurance, are allocated by systematic and rational procedures to the periods during which the related assets are expected to provide benefits. Zásada časové shody konceptuálně: CF 4.50: Náklady jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát na základě přímého vztahu mezi vynaloženými prostředkami a na výdělku konkrétních položek příjmů. Tento proces, který se běžně označuje jako přiřazování nákladů s výnosy, zahrnuje simultánní nebo kombinované uznání výnosů a nákladů, které souvisí přímo a společně se stejnou transakcí nebo jinou událostí... CON a. Některé náklady, například náklady na prodané zboží, jsou přiřazené k výnosům / b. Mnoho nákladů, jako například odbyt a správa, je vykázáno v období, ve kterém se vyplatily peníze nebo vznikly závazky / c. Některé náklady, například odpisy a pojištění, jsou alokovány systematickým a racionálním způsobem do období, během kterého se očekává, že související majetek poskytne výhody. Expense Recognition in practice 1 Uznání nákladů konceptuálně v praxi IAS Revenue and expenses that relate to the same transaction or other event are recognised simultaneously; this process is commonly referred to as the matching of revenues and expenses. IAS Výnosy a náklady, které se vztahují ke stejné transakci nebo události, se zachycují současně; tento proces je obvykle označuje jako přiřazování nákladů k výnosům. ASC : This Section consists solely of links to other Subtopics because the asset liability model used in the Codification requires that applicable guidance be included in other Topics. ASC : Tato část se skládá pouze z odkazů na jiné části, protože model majetku závazků použití v kodifikaci vyžaduje, aby pokyny byly uvedení v jiných částech. IFRS 15.91/ ASC : An entity shall recognise as an asset the incremental costs of obtaining a contract with a customer if the entity expects to recover those costs. IFRS 15,91 / ASC : Entita zaúčtuje jako majetek inkrementální náklady na získání smlouvy se zákazníkem, pokud účetní entita očekává, že tyto náklady získá zpět. IFRS / ASC : If the costs incurred in fulfilling a contract with a customer are not within the scope of another Standard (for example, IAS 2 Inventories, IAS 16 Property, Plant and Equipment or IAS 38 Intangible Assets), an entity shall recognise an asset from the costs incurred... IFRS 15,95 / ASC : Pokud náklady vzniklé při plnění smlouvy se zákazníkem, nejsou oblasti působnosti jiného standardu (například IAS 2 Zásoby, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo IAS 38 Nehmotná aktiva), účetní jednotka zaúčtuje tyto náklady do majetku [kapitalizuje je]... IFRS / ASC : An asset recognised in accordance with paragraph 91 or 95 shall be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates.... IFRS / ASC : Majetek zaúčtován v souladu s odstavcem 91 nebo 95 se odepíše [do nákladů] na systematickém základě, který je v souladu s převodem zboží, výrobků nebo služeb na zákazníka, ke kterému se majetek vztahuje IAS 2.34 When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the related revenue is recognised / ASC : A major objective of accounting for inventories is the proper determination of income through the process of matching appropriate costs against revenues. Copyright Robert Mladek 17

18 Constraints Omezení Cost versus benefit Materiality 1 Podstatnost Objective criteria (size 2 ) Objektivní kritérium (velikost) Subjective criteria (nature) Subjektivní kritérium (podstata věci) Significance 3 Významnost 1 Framework (revised September 2010) QC11: Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of financial information about a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude, or both, of the items to which the information relates in the context of an individual entity s financial report. Consequently, the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or predetermine what could be material in a particular situation. 2 While accepted in practice, no authoritative literature explicitly defines the following quantifications: Materiality Balance sheet Income statement Material 5% 10% Possibly material 1 5% 5-10% Not material < 1% < 5% ASC S99-1 (SAB Topic 1.M, Assessing Materiality): One rule of thumb in particular suggests that the misstatement or omission of an item that falls under a 5% threshold is not material in the absence of particularly egregious circumstances, such as self-dealing or misappropriation by senior management. The staff reminds registrants and the auditors of their financial statements that exclusive reliance on this or any percentage or numerical threshold has no basis in the accounting literature or the law. 3 While accepted in practice, no authoritative literature explicitly defines the following quantifications: Significant In general Significant > 20% Possibly significant 10-20% Insignificant < 10% Copyright Robert Mladek 18

19 Fair Value (IFRS 13 / ASC 820) Reálná hodnota (IFRS 13 / ASC 820) Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly [future] transaction directly observable or estimated using a valuation technique (IFRS / ASC A). The three widely used valuation techniques are the market approach, the cost approach and the income approach (IFRS / ASC ) and the three levels of inputs (IFRS / ASC ) are: Level 1 (objective market ) inputs (IFRS / ASC ): Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date. Level 2 (objective observable ) inputs (IFRS / ASC ): Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable either directly or indirectly: a. Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets. b. Quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active. c. Inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability (i.e. interest rates and yield curves, implied volatilities, credit spreads). d. Market-corroborated inputs (inputs derived principally from or corroborated by observable market data by correlation or other means). Level 3 (subjective unobservable ) inputs (IFRS / ASC ): Unobservable inputs shall be used to measure fair value to the extent that relevant observable inputs are not available, thereby allowing for situations in which there is little, if any, market activity for the asset or liability at the measurement date. However, the fair value measurement objective remains the same, i.e. an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability. Therefore, unobservable inputs shall reflect the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, including assumptions about risk. Reálná hodnota je cena, která by se získala prodejem majetku nebo zaplatila za převod závazku v řádně uzavřené [budoucí] transakci přímo pozorovatelná, nebo odhadnutá pomocí oceňovací metodiky. Tři široce používané oceňovací metodiky jsou tržní, reprodukční a současná hodnota (IFRS 13,62 / ASC ). Při aplikaci těchto metod se používají tři úrovně vstupů (IFRS 13,72 / ASC ): Vstupy na úrovni 1 (objektivní, tržní): Kótované ceny (neupravené) na aktivním trhu (ke kterým má entita přístup dnem ocenění) pro identický majetek nebo závazky. Vstupy na úrovni 2 (objektivní, pozorovatelné): Jiné než kótované ceny na úrovni 1, přímo nebo nepřímo pozorovatelné pro majetek nebo závazek: a. Kótované ceny pro podobný majetek nebo závazky na aktivním trhu. b. Kótované ceny pro podobný nebo identický majetek nebo závazky na trhu, který není aktivní. c. Tržně zpozorovatelné vstupy vyjma ceny (například: úrokové sazby, úrokové křivky, míra defaultů, úvěrová rizika, volatilita neboli nestálost, atd.). d. Tržně potvrditelné vstupy neboli (především ty vstupy, které jsou odvozeny od pozorovatelných tržních dat, jsou těmito daty potvrzené nebo se zjistí jiným způsobem). Vstupy na úrovni 3 (subjektivní, nepozorovatelné) Nepozorovatelné vstupy se použijí k určení reálné hodnoty tehdy, když příslušné pozorovatelné vstupy nejsou k dispozici, a umožní zjistit reálnou hodnotu v situacích, kde je málo, nebo není žádná tržní aktivita pro majetek nebo závazek k datu ocenění. Nicméně, cíl reálné hodnoty zůstává neměnný, tj. zjistit cenu na výstupu k datu ocenění z pohledu účastníka trhu, který drží majetek nebo dluží závazek. Proto musí být u nepozorovatelných vstupů reflektovány předpoklady, které by účastníci trhu použili při oceňování majetku či závazku, včetně předpokládaných rizik. Copyright Robert Mladek 19

20 A practical guide to measurement Praktická příručka pro oceňování 1. Historical cost: past, orderly transaction Initial measurement / Prvotní ocenění Subsequent measurement (fair value) / Následné ocenění (reálná hodnota) 2. Market price (market approach using level 1 or 2a inputs): active market, identical assets (similar) and liabilities 3. Generally accepted pricing model (market approach using level 2c & d inputs): Black/Scholes, binomial, lattice, etc. 4. Observed price on market (market approach using 2b inputs): similar assets, market not active 5. Quoted market prices (cost approach using 2b inputs): offers to buy / offers to sell 6. Discounted cash flows (income approach using level 3 inputs: a.k.a. present value) a. Risk adjusted cash flow method (a.k.a. expected cash flow (expected present value) technique 1 ) i. Reflecting assumptions of external market participants (level 3 inputs) ii. Reflecting management s best estimate giving greater weight to external evidence (a.k.a. value in use) b. Risk adjusted discount rate method (a.k.a. discount rate adjustment technique) Financial instruments with determinable timing and amount of cash flow (level 3 inputs) Independent valuer (appraisal 2 ): reflecting assumptions made by external market participants Nezávislý znalec (znalecký posudek): reflektující předpoklady externích účastníků trhu Independence Nezávislost Generally accepted valuation technique 3 Obecně uznávaná metodika Experience Zkušenost 1 IFRS 13.B12 / ASC : paragraphs focus on a discount rate adjustment technique and an expected cash flow (expected present value) technique. Those paragraphs neither prescribe the use of a single specific present value technique nor limit the use of present value techniques to measure fair value to the techniques discussed. 2 Defined by IAS 40.32; discussed in IFRS 13.IE8; mentioned in IAS ( professionally qualified valuer ). Not applicable to intangible assets because IAS requires reference to an active market, while IFRS 13.B11(c) outlines the multi-period excess earnings method (which requires company specific data generally unavailable to outsiders) as the appropriate method. 3 (ckom.cz) / appraisalfoundation.org (uspap.org/index.htm) Copyright Robert Mladek 20

21 The Statement of Financial Position (Balance Sheet) Výkaz finanční pozice (Rozvaha) XYZ Inc. / XYZ a.s. Statement of financial position / Výkaz finanční pozice Y4 As of December 31, Y5 / Ke dni 31. prosince 2RR5 In millions of (CU 1 ) Assets Current assets Cash and short-term investments 550 CU 300 Receivables Inventory Accrued & deferred assets Total current assets Long lived assets Financial instruments held as investments Equity investments (stocks) Fixed income investments (bonds) Total investments 900 1,200 Property, plant and equipment Land, buildings and structures 1,000 1,000 Machinery 3,500 2,000 Equipment 1,500 1,250 Accumulated depreciation (1,500) (1,300) Total property, plant and equipment 4,500 2,950 Intangible assets Assets under capital lease 1,400 1,400 Patents and licenses 1,300 1,200 Goodwill Accumulated amortization (1,100) (1,000) Total intangible assets 1,900 1,900 Total fixed assets 7,300 6,050 Total assets 8,150 CU 6,620 Liabilities and equity Liabilities Current liabilities Payables 250 CU 200 Unearned revenue Current portion of long term debt Total current liabilities Long-term liabilities Bonds outstanding 1,000 1,100 Obligations under capital lease 1,200 1,300 Total long-term liabilities 2,200 2,400 Total liabilities 2,700 2,860 Equity Common stock at par Additional paid/in capital 2,900 2,000 Retained earnings Unappropriated retained earnings 1,300 1,000 Appropriated retained earnings 1, Total retained earnings 2,300 1,500 Non/controlling interest Accumulated OCI Total equity 5,450 3,760 Total liabilities and equity 8,150 CU 6,620 1 Currency units (CU):, $,,, Kc, Sk, Pz, etc. Copyright Robert Mladek 21

22 Assets Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 Current assets Investments 1, Property, plant and equipment 2,950 2,025 1,823 1,640 1,476 Intangible assets 1,900 1,133 3,536 3,182 2,864 Fixed assets 6,050 3,928 3,536 3,182 2,864 Total assets 6,620 4,617 4,155 3,740 3,366 Liabilities and equity Current liabilities Long-term liabilities 2,400 1,580 1,422 1,279 1,151 Total liabilities 2,860 1,782 1,604 1,443 1,299 Common stock at par Additional paid/in capital 2, Retained earnings 1,500 1,944 1,750 1,575 1,417 Non/controlling interest Accumulated Total equity 3,760 2,835 2,552 2,296 2,067 Total liabilities and equity 6,620 4,617 4,155 3,740 3,366 XYZ Group Statement of financial position As at 31 December 20X7 31 Dec 20X7 31 Dec 20X6 ASSETS Non/current assets Property, plant and equipment 350, ,020 Goodwill 80,800 91,200 Other intangible assets 227, ,470 Investments in associates 100, ,770 Available/for/sale financial assets 142, , , ,460 Current assets Inventories 135, ,500 Trade receivables 91, ,800 Other current assets 25,650 12,540 Cash and cash equivalents 312, , , ,740 Total assets 1,466,500 1,524,200 EQUITY AND LIABILITIES Equity attributable to equity holders of the parent Share capital 650, ,000 Retained earnings 243, ,700 Other components of equity 10,200 21, , ,900 Minority interest 70,050 48,600 Total equity 973, ,500 Non/current liabilities Long-term borrowings 120, ,000 Deferred tax 28,800 26,040 Long-term provisions 28,850 52,240 Total non/current liabilities 177, ,280 Current liabilities Trade and other payables 115, ,620 Short-term borrowings 150, ,000 Current portion of long-term borrowings 10,000 20,000 Current tax payable 35,000 42,000 Short-term provisions 5,000 4,800 Total current liabilities 315, ,420 Total liabilities 492, ,700 Total equity and liabilities 1,466,500 1,524,200 Copyright Robert Mladek 22

23 Current Assets Krátkodobý (běžný) majetek Current assets are liquid (cash, cash equivalents, trading securities) or will be liquidated (realized, sold or consumed) within the 12 months (IAS 1.61) / operating cycle ( glossary) of the balance sheet date. Běžný majetek je majetek, který je likvidní (peníze, peněžní ekvivalenty, obchodované cenné papíry) nebo bude likvidován (prodejem či spotřebou) do jednoho roku (operačního cyklu) ode dne závěrky. Cash and Cash Equivalents Peníze a peněžní ekvivalenty Recognition and Measurement Klasifikace a ocenění Petty cash, cash on hand, currency (IAS 7.6 / ASC ) Pokladna (peníze, hotovost) Cash in bank (IAS 7.6 / ASC ) Banka (bankovní hotovost, peníze na účtu) Cash equivalents (IAS 7.6, SME 7.1 / ASC ) Peněžní ekvivalenty (krátkodobé) Very short-term, highly liquid investments Velmi krátkodobé vysoce likvidní investice Original maturity three months (IAS 7.7, SME 7.2 / ASC ) Splatnost v okamžiku pořízení tři měsíce Cash in transit (float) Peníze na cestě Other cash equivalents Ostatní peněžní ekvivalenty Stamps, coupons and vouchers (held for the purpose of meeting short-term cash commitments) Známky, kolky, stravenky a ostatní ceniny (držené aby sloužily jako platidlo) Restricted cash 1 ( funds ) Omezené peněžní prostředky Cash or a cash equivalent that is restricted from being exchanged or used to settle a liability Peníze nebo peněžní ekvivalent, který se nesmí směnit nebo použít na úhradu závazku 1 IAS 1.66.b, SME 4.5.d, ASC Copyright Robert Mladek 23

24 Examples Příklady Transfers: 12/31/Y1, XYZ withdrew 5,000 in currency to replenish petty cash, transferred 250,000 to pay rent, 850,000 to pay wages and salaries and received 100,000 from a customer. All bank transfers clear in real time. Převody: R1 vyzvedla v hotovosti, zaplatila nájem 250,000, platy a mzdy 850,000 a obdržela platbu od zákazníka 100,000. Bankovní styk je online a banka provádí veškeré operace v reálném čase. 12/31/Y1 / R1 Cash: petty cash 5,000 Pre-paid rent 250,000 Wages & salaries 850,000 Cash: cash in bank 100,000 Cash: cash in bank 5,000 Cash: cash in bank 250,000 Cash: cash in bank 850,000 Receivables 100,000 Bank reconciliation: same facts except transfers clear in 48 hours and the year-end balance was 2,000,000. Potvrzení zůstatku: stejná situace, s obměnou, že banky mají 48 hodin, aby realizovaly převody a bankovní zůstatek ke dni R1 byl XYZ Inc. / XYZ a.s. Bank reconciliation schedule / Potvrzení bankovního účtu (rekonciliace) As at 12/31/Y1 / Ke dni R1 Cash in bank (per bank statement) 2,000,000 - Unrealized bank transfer (rent) (250,000) - Unrealized bank transfer (payroll) (850,000) + Unrealized bank transfer (invoice sale) 100,000 Cash in bank (per balance sheet) 1,000,000 Same facts except, XYZ issued / received paper checks. Stejná situace s obměnou, že banka místo převodů vystavuje a přijímá šeky. XYZ Inc. / XYZ a.s. Bank reconciliation table / Potvrzení bankovního účtu (rekonciliace) As at 12/31/Y1 / Ke dni R1 Cash in bank (per bank statement) 2,000,000 Check number 4568 (250,000) Checks number (850,000) Check number ,000 Cash in bank (per balance sheet) 1,000,000 Same facts, except XYZ elected to journalize the cash in transit. Stejná situace s obměnou, že XYZ se rozhodla o všech pohybech účtovat. 12/31/Y1 / R1 Cash: petty cash 5,000 Rent 250,000 Wages & salaries 850,000 Cash: cash in transit (clearing account) 100,000 Cash: cash in bank 5,000 Cash: cash in transit (clearing account) 250,000 Cash: cash in transit (clearing account) 850,000 Receivables 100,000 1/2/Y2 / 2.1.R2 Cash: cash in transit (clearing account) 250,000 Cash: cash in transit (clearing account) 850,000 Cash: cash in bank 100,000 Cash: cash in bank 250,000 Cash: cash in bank 850,000 Cash: cash in transit (clearing account) 100,000 Copyright Robert Mladek 24

25 Stamps and coupons: 1/1/Y1, XYZ purchased postage and revenue stamps with nominal values of 1,000 and 2,000 respectively. On 1/2/Y1 it mailed letters with postage of 100 and used revenue stamps to pay 200 in administrative fees (to the local government). Známky a kolky: 1.1.R1 pořídila poštovní známky s nominální hodnotou a kolky s nominální hodnotou R1 poslala dopisy, které stály 100 a použila kolky za 200 na úhradu administrativních poplatků. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash equivalents: postage stamps 1,000 Cash: Petty cash 1,000 Cash equivalents: revenue stamps 2,000 Petty cash 2,000 1/2/Y2 / 2.1.R2 Postage 100 Cash equivalents: postage stamps 100 Taxes and fees 200 Cash equivalents: revenue stamps 200 Same fact except, instead of stamps, it purchased credit for its postage machine. Stejná situace s tím, že místo známek firma nabila poštovní přístroj. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Pre-paid postage 1,000 Petty cash 1,000 1/2/Y1 / 2.1.R1 Postage 100 Pre-paid postage 100 1/1/Y1, XYZ purchased employee meal coupons with a nominal value of 58,200 for 60,000. On 1/31/Y1, it sold vouchers with a nominal value 19,400 to its employees for 9, R1 XYZ pořídila stravenky s nominální hodnotou 58,200 za celkem R1 vydala stravenky s nominální hodnotou /1/Y1 / 1.1.R1 Cash equivalents: Meal vouchers 58,200 Pre-paid benefits 1,800 Cash 60,000 1/31/Y / 31.1.R1 Cash 9,000 Wages and salaries: fringe benefits: meal coupons 11,000 Cash equivalents: Meal vouchers 19,400 Pre-paid benefits 600 Same facts except the coupons had a nominal value of 60,000, XYZ paid a commission of 1, and gave them to employees free of charge. Stejná situace s obměnou, že stravenky měly hodnotu 60,000, XYZ zaplatila servisní poplatek 1855,67 a zaměstnancům je dala zdarma. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Meal vouchers 60, Pre-paid meal voucher fees 1, Cash in bank 61, /31/Y / 31.1.R1 Wages and salaries: fringe benefits: meal coupons 20, Cash equivalents: Meal vouchers 20, Pre-paid benefits Copyright Robert Mladek 25

26 Short-Investments Krátkodobé investice Recognition Klasifikace Short-term investments Krátkodobé investice Marketable securities Obchodovatelné nástroje Measurement Ocenění Amortized cost (present value): held to maturity Amortizovaná cena (současná hodnota): držené do splatnosti Initially measured at present value, subsequently amortized using the effective interest method Při pořízení se oceňuje v současné hodnotě, následně se amortizuje metodou efektivního úroku Mark to market: trading, fair value through profit and loss, available for sale Přeceňované: Obchodované, v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, na prodej Initially measured at cost, subsequently remeasured to fair value (market price) Při pořízení se oceňuje v pořizovací ceně, následně se přeceňuje na reálnou hodnotu (tržní cenu) Examples Příklady Present value: 1/1/Y1 XYZ bought a non-negotiable, 2,000,000 note maturing on 9/30/Y1 for 1,887,827. Současná hodnota: 1.1.R1 XYZ kupila nesměnitelnou směnku splatnou 30.9.R1 za /1/Y1 / 1.1.R1 Note 2,,000,000 Discount 112,173 Cash in bank 1,887,827 3/31/Y1 / 31.3.R1 Discount 37,391 Interest income 37,391 6/29/Y1 / 29.6.R1 Discount 37,391 Investment gain 37,391 Cash in bank 2,000,000 Note 2,000,000 Copyright Robert Mladek 26

27 Amortized cost: same facts except XYZ elected to apply the effective interest on a quarterly basis. Amortizovaná cena: stejná situace kromě že firma se rozhodla používat metodu efektivního úroku na kvartální bázi. P Net note Interest rate Interest O Čistá směnka Úroková sazba Úrok A B = B (B+1) + D C D= B * C 1 1,887, % 36, ,924, % 37, ,961, % 38,113 2,000,000 * % 1 Mark-to-market (equity instrument): 1/1/Y1, XYZ acquired 10,000 ABC shares for 100 per share. 3/31/Y1, the shares were trading at /30/Y1, the shares were trading at /15/Y1, XYZ sold the shares for Přeceňování, majetkový nástroj: 1.1.R1 XYZ pořídila akcií firmy ABC na trhu za R1 se akcie obchodovaly za 102, 30.6.R1 za 101,5 a 15.9.R1 se prodaly za 102,5. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Shares (ABC) 1,000,000 Cash 1,000,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Shares (ABC) 20,000 Investment gain 20,000 6/30/Y1 / 30.6.R1 Investment loss 5,000 Shares (ABC) 5,000 9/15/Y1 / 15.9.R1 Shares (ABC) 10,000 Investment gain 10,000 Cash 1,025,000 Shares (ABC) 1,025,000 Mark-to-market (debt instrument): 1/1/Y1 XYZ acquired 500, 10-year promissory notes from DEF for 1,000 each with the intent of selling in the shot-term. DEF sold the remainder of the series on the open market at par value. The notes paid a quarterly coupon of They traded for 997 on 3/31/Y1 and 995 on 6/30/Y1. They were sold for on 7/1/Y1. Přeceňování, dlužný nástroj: 1.1.R1 společnost XYZ pořídila 500 obchodovatelných směnek od firmy DEF za 500,000 s úmyslem je prodat v krátké době. DEF prodala zbytek série na trhu za nominální hodnotu. Směnky měly splatnost R10 a platily kupon (16.25) každý kvartál. Směnky se obchodovaly na trhu za 997 dnem 31.3.R1, 995 dnem 30.6.R1 a prodaly se za dnem 1.7.R1. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Notes (ABC) 500,000 Cash in bank 500,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Investment loss 1,500 Notes (ABC) 1,500 Cash in bank 8,125 Interest income 8,125 6/30/Y1 / 30.6.R1 Investment loss 1,000 Notes (ABC) 1,000 Cash in bank 8,125 Interest income 8,125 7/1/Y1 / 1.7.R1 Investment loss 50 Notes (ABC) 50 Cash in bank 497,400 Notes (ABC) 497, % annually scaled down to quarters: C1=(1+A1)^(1/B1)-1; A1 is the rate to be scaled down, B1 the scale down periodicity Copyright Robert Mladek 27

28 Receivables and Contracts in Progress Pohledávky a probíhající projekty Recognition Klasifikace Receivables: a right to consideration that is unconditional 1 (IFRS / ASC ) Pohledávky: nárok na protiplnění který není podmíněný Accounts receivable, trade receivables, trade accounts receivable 2 Pohledávky z obchodního styku Notes (securities) receivable Směnky (cenné papíry) Loans Půjčky Contract assets: a right to consideration that may be conditional (IFRS / ASC ) Smluvní majetek: nárok na protiplnění který může být podmíněný Contracts in progress 3 = contract assets 4 less 5 contract liabilities 6 Probíhající projekty / kontrakty = smluvní majetek mínus smluvní závazky 1 A right to consideration is unconditional if only the passage of time is required before payment of that consideration is due IAS 1.78 (b): receivables are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments and other amounts. US GAAP does not provide similarly explicit guidance, nevertheless ASC a mentions Trade Accounts Receivable implying a distinction between these and items such as loans or standby letters of credit. 3 IFRS / ASC : This Standard uses the terms contract asset and contract liability but does not prohibit an entity from using alternative descriptions... 4 IFRS / ASC: :... A contract asset is an entity s right to consideration in exchange for goods or services that the entity has transferred to a customer... 5 IFRS / ASC : When either party to a contract has performed, an entity shall present the contract in the statement of financial position as a contract asset or a contract liability... 6 IFRS / ASC: :... A contract liability is an entity s obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. Copyright Robert Mladek 28

29 Measurement Ocenění Significant financing component (IFRS 15.60, {IAS a} / ASC , ) Významný komponent financování Discount rate (IFRS 15.64, IFRS 9.B5.1.1{IAS 39.AG64} / ASC , , ) Diskontní sazba Exceptions Výjimky General exception a.k.a. practical expedient! (IFRS / ASC ) Obecná výjimka nebo-li praktické ustanovení Specific exemptions (IFRS / ASC ) Specificky vyjmenované výjimky a. Advance payments (goods held at customer request) Zálohy (zboží / výrobek držené na přání zákazníka) b. Substantially variable timing or amount Výrazně variabilní časování nebo množství c. Holdbacks, security deposits and similar items Zádržné, kauce a podobné položky Symmetry: IFRS / ASC also applies advances (deposits, pre-payments) received Symetrie: IFRS / ASC se vztahují jak na pohledávky, tak na přijaté zálohy Discounting procedure (IFRS a / ASC a & b, a & b) both: Diskontování: je nutné zvážit oba a. Implicit rate (cash selling price versus promised consideration) Implicitní sazba (peněžní prodejní cena versus slibované protiplnění) P FV PV 1 i n b. Imputed rate (length of time and prevailing interest rate) P Imputovaná sazba (doba do splatnosti a převládající úroková sazba) PV n 1 i Copyright Robert Mladek 29

30 Variable consideration (IFRS 15.46, / ASC , 5 to 14) Variabilní (proměnné) protiplnění Examples include discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, sales incentives, performance bonuses, contract penalties, etc. are all examples of variable consideration. Příklady jsou slevy, rabaty, refundace, kredity, cenové úlevy, prodejní pobídky, výkonnostní bonusy, smluvní pokuty, atd. jsou všechny příklady variabilního protiplnění. Highly probable (IFRS only) Pravděpodobný versus vysoce pravděpodobný Estimates (IFRS a & b / ASC a & b) Odhady Warranties Záruky Sum of probability-weighted amounts: most appropriate when multiple outcomes exist Součet částek vážené pravděpodobnosti: nejvhodnější, když existuje vícero možností Most likely amount: most appropriate when two (either/or) outcomes exist Jedna nejpravděpodobnější částka: nejvhodnější, když jsou dvě (buď / nebo) možnosti Not separately priced (IFRS 15.B30 / ASC ) Neoceněné samostatně Assurance type warrantee (IAS 37 / ASC ) Zajištění funkčnosti Assurance plus additional service Zajištění funkčnosti plus další služby Assurance of functionality (IAS 37 / ASC ) Zajištění funkčnosti plus další služby Additional service (IFRS 15.B30-32 / ASC to 35) Zajištění funkčnosti plus další služby Separation not reasonable possible (IFRS 15.B32 / ASC ) Zajištění funkčnosti plus další služby Indemnification, compensation for harm (IFRS 15.B33, IAS 37 / ASC , ) Odškodnění, náhrady škod Warranties priced separately (IFRS 15.B29, ASC ) Záruky prodané samostatně Separate performance obligation (IFRS & 73-86, ASC to 22 & to 41) Samostatná výkonnostní povinnost Consideration paid to a customer (IFRS / ASC to 27) Zálohy placené: protiplnění předané zákazníkovi ASC replaces guidance (ASC / EITFs 01-9, 02-16, 03-10) on slotting fees, cooperative advertising, buydowns with a general distinct good or service criterion. ASC nahrazuje pokyny (ASC / EITFs 01-9, 02-16, 03-10) pro slotting fees, cooperative advertising, buydowns obecnými zřetelný výrobek nebo služba kritérii. Specifically... consideration payable to a customer [is] as a reduction... of revenue unless [it] is in exchange for a distinct good or service (as described in paragraphs / ASC to 22) Konkrétně: Protiplnění splatné zákazníkovi se zaúčtuje jako snížení výnosů, kromě v případě, že je to platba za zřetelný výrobek nebo službu. Copyright Robert Mladek 30

31 Deposits, advances, pre-payments, progress payments, etc. Zálohy, předplatné, atd. Non-refundable deposits, advances or other pre-payments (IFRS B48-51 / ASC to 53) Nevratné zálohy nebo jiné před-platby Activation fees, joining fees, setup fees, and initial fees in supply contracts, etc. Revenue is deferred and recognized over expected term (including expected contract extensions) Aktivační a registrační poplatky, nastavení, jiné počáteční náklady hrazené zákazníkem. Výnosy se odkládají po dobu trvání dohody (včetně doby, kdy se původní smlouva prodlužuje). Refundable deposits (IFRS / ASC ) are always refund liabilities Vratné zálohy: jsou vždy závazkem Discounting: IFRS / ASC applies consideration received Diskontování IFRS / ASC se vztahuje na protiplnění přijaté Goods sold with right to return (IFRS 15.B20-27 / ASC to 29) Zboží prodané s právem vrátit (na zrušení nákupu) No revenue recognized for goods (services refunded) expected to be returned Žádný výnos za zboží nebo výrobek (služby), kde se očekává vrácení (refundace) A refund liability (deferred / unearned revenue) for consideration expected to be returned Závazek (odložené / nezasloužené výnosy) za protiplnění kde se očekává vrácení Expected good returns recognized as inventory (other asset) with adjustment to cost of sales Očekávané vrácení zboží rozeznané jako zásoba (jiný majetek) a úprava nákladů na prodej Consignment sale, principal vs. agent, (IFRS15.B77 a 78, B34-38 / ASC & 80, 36 to 40) Komisní prodej, mandant versus zprostředkovatel Consignment arrangements: no revenue recognized for until control transfers to final customer Komisní prodeje: žádný výnos než kontrola nad zbožím, výrobkem přejde na konečného zákazníka No revenue recognized on goods transferred to an agent until control passes to the customer Žádný výnos u zboží, výrobku předaného zprostředkovateli, než kontrola přejde na zákazníka Revenue is recognized if goods are sold (control transfers) to a principal Výnosy jsou uznány, pokud se zboží, výrobek prodá (kontrola se převede na) mandantovi Repurchase agreements (IFRS B64-76 / ASC to 78) Repo operace (dohody o zpětném odkupu) a. obligation to repurchase (forward), no revenue recognized (additional requirements apply) závazek ke zpětnému odkupu (forvard), žádný příjem uznán (další požadavky se vztahují) b. right to repurchase (call option), no revenue recognized (additional requirements apply) právo na zpětný odkup (call opce), žádný příjem uznán (další požadavky se vztahují) c. obligation to repurchase at customer request (put option), revenue may be recognized if the customer has no economic incentive to exercise option povinnost odkoupit na přání zákazníka (put opce), výnos se smí zaúčtovat, pokud zákazník nemá ekonomickou motivaci využít své právo Bill-and-hold arrangements (IFRS B79-82 / ASC to 84), no revenue recognized unless: Fakturuj a drž, žádný výnos, pokud nejsou splněná všechna následující kritéria: a. the reason for bill-and-hold substantive (i.e. at customer request) důvod proč fakturovat a držet je věcný (tedy na přání zákazníka) b. the product is separately identified as belonging to the customer produkt je separátně identifikovaný a označený jako majetek zákazníka c. the product is currently ready for physical delivery produkt je současně připravený k fyzické dodávce d. the entity cannot use the product or sell it to a different customer účetní jednotka nemůže produkt používat nebo ho prodat jinému zákazníkovi Copyright Robert Mladek 31

32 Examples Příklady Basic credit sale: 1/1/Y1 XYZ delivered 10 units product #123 to ABC and issued invoice #456 for 10,000 payable in 30 days. Product #123 costs 500 to produce and sells, on a stand alone basis, for 1,000 per unit. Základní prodej na fakturu: 1.1.R1 XYZ dodala firmě ABC 10 jednotek výrobku č. 123 a vystavila fakturu č. 456 na celkem splatnou do 30 dní. Náklady na výrobu jsou 500 a výrobek se prodává samostatně za /1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC: ,000 Cost of goods sold 5,000 Revenue 10,000 Inventory: Finished goods: # 123 5,000 2/1/Y1 / 1.2.R1 Cash in bank 10,000 Trade receivable: ABC: ,000 Following examples assume a periodic ( B ) method rather than perpetual ( A ) method except where pertinent. Následující příklady předpokládají periodickou B, nikoli průběžnou A, kromě tam, kde je to žádoucí. Prompt payment discount: same facts except XYZ s offers payment terms 2/10 net 30. Pravděpodobnost: stejná situace s tím, že XYZ nabízí 2% slevu za úhradu do 10 dnů. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC: ,000 Revenue 10,000 1/10/Y1 / 10.1.R1 Cash in bank 9,800 Prompt payment discount 200 Trade receivable: ABC 10,000 Probability of variable consideration: same facts except ABC was a repeat customer that had paid within 10 days for eight of the last ten purchases 1. Pravděpodobnost variabilního protiplnění: stejná situace s tím, že ABC byl stávající zákazník, který zaplatil do 10 dnů za osm z posledních deset nákupů. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC: ,000 Prompt payment discount 200 Revenue (net of discounts) 10,000 Trade receivable: ABC: Discount allowance 200 Or simply Trade receivable: ABC: ,000 Revenue (net of discounts) 9,800 Trade receivable: ABC: allowance 200 1/10/Y1 / 10.1.R1 Cash in bank 9,800 Trade receivable: ABC: Discount allowance 200 Trade receivable: ABC: ,000 Quantity (units based) discount: XYZ commonly offers a 10% discount on purchases of 100 or more units. ABC bought 100 units of a product with a stand-alone selling price of 1,000 per unit. Množstevní sleva: XYZ běžně nabízí slevu 10% za nákupy přes 100 jednotek. ABC koupila 100 jednotek výrobku, který měl samostatnou prodejní cenu /1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC 90,000 Revenue (net of discounts) 90,000 1 IAS 15.56: variable consideration [is included in the transaction price]... to the extent that it is highly probable that a significant reversal... will not occur... (per ASC 606 probable has the same connotation as highly probable ). Copyright Robert Mladek 32

33 Quantity Rebate: XYZ offers 10% rebates on purchases of 100 plus units per annum. 1/1/Y1, ABC purchased 10 units for 1,000 each. ABC had bought more than 100 in 8 or the past 10 years. Množstevní rabat: XYZ nabízí 10% rabat na nákupy 100 a víc za rok. 1.1.R1 firma ABC koupila 10 jednotek za ABC koupila víc než 100 v osmi v posledních deseti letech. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC 10,000 Revenue (net of discounts) 9,000 Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): ABC 1,000 Alternatively Trade receivable: ABC 10,000 Revenue: Quantity discount 1,000 Revenue 10,000 Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): ABC 1,000 2/1/Y1 / 1.2.R1 Cash in bank 10,000 Trade receivable: ABC 10,000 By 11/31/Y1, ABC had purchased and paid for a 90 units. On 12/1/Y1, it acquired 10 more. Do R1 ABC koupila a zaplatila za celkem 90 jednotek R1 pořídila dalších /1/Y1 / 1.12.R1 Rebate obligation (unearned revenue): ABC 9,000 Revenue (net of discounts) 9,000 Same facts except ABC took delivery of 20 more. Stejná situace s tím, že ABC převzala dalších /1/Y1 / 1.12.R1 Trade receivable: ABC 9,000 Rebate obligation (unearned revenue): ABC 9,000 Revenue (net of discounts) 18,000 Same facts except, by 12/31/Y1, ABC purchased only 80 units (IFRS / ASC ). Stejná situace s tím, že ABC koupila jen 80 ke dni R1 (nesprávný odhad nebyl chybou). 12/31/Y1 / R1 Rebate obligation (unearned revenue): ABC 8,000 Revenue 8,000 No rebate obligation recognized: XYZ offers a rebate of 10%. 1/1/Y1, ABC purchased 2 units and XYZ estimated it was not at least 50% likely that it would purchase another 98 units by 12/31/Y1. Rabat bez zaúčtování závazku: XYZ nabízí 10% rabat. 1.1.R1 firma ABC koupila 2 jednotky, a XYZ usoudila, že nebylo minimálně 50% pravděpodobné, že koupí dalších 98 do R1. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC 2,000 Revenue (net of discounts) 2,000 Up to 6/30/Y1 ABC acquired 40 units and, on 6/30/Y1, it purchased another 10. At this point, XYZ reassessed its original estimate, concluding that it was at least 75% likely that ABC would buy another 50 (Example 24). Do 30.6.R1 ABC skutečně pořídila 40 jednotek a stejný den koupila dalších 10. XYZ proto přehodnotila svůj původní odhad a usoudila, že bylo minimálně 75% jisté, že ABC koupí dalších 10 do konce roku. 6/30/Y1 / 30.6.R1 Trade receivable: ABC 10,000 Revenue (net of discounts) 5,000 Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): ABC 5,000 IFRS 15/ASC 606 vs. IAS 18/ASC 605: same facts except XYZ applied the letter of IAS 18 / ASC 605. IFRS 15/ASC 606 vs. IAS 18/ASC 605: stejná situace s tím, že se IAS 18 / ASC 605 aplikovala do písmena. Correcting entry / Opravný zápis 1 Revenue 4,000 Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): ABC 4,000 1 IAS requires trade discounts and volume rebates to be considered. ASC requires refunds to be estimated or recognized at the maximum potential amount implying that not recognizing a refund liability would be an error. Copyright Robert Mladek 33

34 Customer bonus (free merchandise): instead of a discount, XYZ gives customers that buy 100 units during a rolling, 365 day period, 10 free bonus units. On 1/1/Y1, ABC bought 10 units. XYZ estimated it was 80% likely it would buy another 90 within the following 365 days. 1,000 x 100 / 110 = per unit.. Zákaznický bonus (zboží zdarma): místo slevy, XYZ nabízí zákazníkům, kteří koupí 100 jednotek za 365 dní, 10 jednotek zdarma. 1.1.R1 ABC koupila 10 jednotek. XYZ usoudila, že koupí minimálně dalších 90 během následujících 365 dní. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable 10,000 Cost of goods sold 5,000 Revenue: Net of discounts 9,091 Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC 909 Inventory: Finished goods: # 123 5,000 By 6/30/Y1, ABC purchased 90 units. The same day purchased 10 more. XYZ shipped 20. Do 30.6.R1 ABC koupila 90 jednotek. Stejný den koupila dalších 10. XYZ poslala 20. 6/30/Y1 / 30.6.R1 Trade receivable 10,000 Cost of goods sold 5,000 Revenue: Net of discounts 9,091 Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC 909 Inventory: Finished goods 5,000 Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC 9,091 Cost of goods sold 5,000 Revenue: Net of discounts 9,091 Inventory: Finished goods 5,000 Or simply Trade receivable 10,000 Cost of goods sold 10,000 Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC 8,182 Revenue: Net of discounts 18,182 Inventory: Finished goods 10,000 Customer bonus (national GAAP / deferred tax): Same facts except XYZ is also obligated, per national legislation, to maintain national GAAP accounts, which also serve as a basis for determining taxable income. The income tax rate is 20%. Zákaznický bonus (národní standardy / odložená daň): Stejná situace s tím, že, podle národních právních předpisů XYZ musí účtovat podle národních účetních standardů, které také slouží jako podklad pro výpočet daňového základu. Daňová sazba je 20%. US GAAP / IFRS book: 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable 10,000 Cost of goods sold 5,000 Deferred tax asset 182 Revenue: Net of discounts 9,091 Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC 909 Inventory: Finished goods: # 123 5,000 Income tax expense 182 National GAAP book: 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Trade receivable 10,000 Material consumed 5,000 Product revenue 10,000 Products 5,000 6/30/Y1 / 30.6.R1 Trade receivable 10,000 Cost of goods sold 5,000 Income tax expense 2,000 Revenue: Net of discounts 9,091 Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC 909 Inventory: Finished goods 5,000 Deferred tax asset 2,000 Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC 9,091 Cost of goods sold 5,000 Revenue: Net of discounts 9,091 Inventory: Finished goods 5,000 National GAAP book: 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Trade receivable 10,000 Material consumed 10,000 Product revenue 10,000 Products 10,000 Copyright Robert Mladek 34

35 Customer loyalty points (revenue based discount): XYZ is a retailer. On 1/1/Y1, it began a customer loyalty program where customers receive 1 point for each 10 currency units they spend. Customers deduct points from future purchases at a rate of 1 point = 1 currency unit. During the first quarter, XYZ sold goods for 1,000,000 and issued 100,000 points. For reporting purposes 1, it recognizes both sales and points at the end of each quarter. Zákaznické věrnostní body (sleva vypočítaná z výnosů): XYZ je maloobchodní prodejce. 1.1.R1 začal věrnostní program, kde zákazníkům uděluje 1 bod za každých utracených 10. Během prvního kvartálu se prodalo zboží za a udělilo se bodů. Za účelem sestavení finanční zprávy XYZ rozpoznává tržby a body kvartálně. 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cash, Credit card purchases, Consumer credit, etc. 1,000,000 Revenue: Cash sales 909,091 Liabilities: Q1 loyalty points (unearned revenue): ABC 90, ,091=1,000,000/(1+10%); 90,909=1,000,000-(1,000,000/(1+10%)) During the second quarter, XYZ sold goods valued at 2,000,000 and 50,000 loyalty points were redeemed. Během druhého kvartálu XYZ prodala zboží v hodnotě , včetně použitých věrnostních bodů. 6/30/Y1 / 30.6.R1 Cash 1,950,000 Liabilities: Q1 loyalty points (unearned revenue): ABC 50,000 Revenue: Cash sales 1,772,727 Revenue: Loyalty points 50,000 Liabilities: Q2 loyalty points (unearned revenue): ABC 177,273 Same facts except, XYZ estimated that only 90% of the points would eventually be redeemed. Stejná situace s obměnou, že firma odhadla, že pouze 90% bodů bude nakonec využito. 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cash 1,000,000 Revenue: Cash sales 917,431 Liabilities: Q1 loyalty points (unearned revenue): ABC 82,569 Dealer incentives: XYZ is a manufacturer. To motive its dealers, it gives them incentives: 2% for purchases over 1,000,000, 3% for purchases over 5,000,000 and 4% for purchases over 10,000,000 (control passes to dealers). Zákaznické pobídky: XYZ je výrobce, který své dealery motivuje pobídkami: 2% při nákupu přes , 3% přes a 4% přes R1 ABC nakoupila za (kontrola přechází na dealery). On 1/1/Y1, ABC bought goods for 100,000. In the past, XYZ s purchases never exceeded 1,000,000. DEF bought goods for 500,000. In the past five years, it purchased between 2,000,000 and 3,000,000 per year. Finally, EFG bought goods for 1,000,000. In the past five years, EFG purchased between (adjusted for inflation) 8,000,000, 11,000,000, 9,000,000, 12,000,000 and 7,000,000. XYZ gives all customers 30 day credit. 1.1.R1 ABC koupila výrobky za V minulosti nikdy neutratila víc než Stejný den, DEF nakoupila za Během uplynulých pěti let DEF vždy nakoupila mezi a ročně. Stejný den EFG nakoupila za Během uplynulých pěti let EFG nakoupila (očištěné o inflaci) za , , , a XYZ obecně fakturuje se splatností 30 dní. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC 100,000 Trade receivable: DEF 500,000 Trade receivable: EFG 1,000,000 Revenue 1,560,000 Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): DEF 10,000 Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): EFG 30,000 Alternatively Revenue: ABC 100,000 Revenue: DEF 490,000 Revenue: EFG 970,000 Up to 12/1/Y1, ABC purchased 800,000 and, on 12/15/Y1, 50,000 more. Up to 12/1/Y1, DEF purchased 4,000,000 but made no additional Y1 purchases. Up to 12/1/Y1, EFG purchased 7,000,000 and, on 12/15/Y1, another 3,000,000. On 12/31/Y1, XYZ credited EFG s account and, on 1/1/Y2, paid out DEF s incentive. Do 1.12.R1 ABC nakoupila 800,000 a R1 nakoupila za Do 1.12.Y1 DEF nakoupila za , ale žádné další nákupy v roce 1 neudělala. Do 1.12.R1 EFG nakoupila za a R1 za R1 XYZ vystavila firmě EFG dobropis a 1.1.R2 firmě DEF vyplatila pobídku. 1 IFRS 15.4 / ASC state that they apply to the accounting for an individual contract with a customer. However, as a practical expedient, an entity may apply this [them] to a portfolio of contracts... with similar characteristics... Copyright Robert Mladek 35

36 12/15/Y1 / R1 Trade receivable: ABC 50,000 Trade receivable: EFG 3,000,000 Revenue: ABC 50,000 Revenue: EFG 2,810,000 Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): EFG 190,000 7,000,000 x 3% = 210,000; 10,000,000 x 4% = 400,000, 400, ,000 = 190,000 12/31/Y1 / R1 Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): EFG 400,000 Trade receivable: EFG 400,000 1/1/Y2 / 1.1.R2 Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): DEF 80,000 Cash 80,000 Same facts except, even though there were only two outcomes, XYZ elected to apply IFRS a / ASC a (probability weighted estimate) instead of 53/8.b (most likely amount), 3.4%=(3%x60%)+(4%x40%). Stejná situace s tím, že přestože odhad měl pouze dva možné výsledky, XYZ zvolila metodu, kde se zohlední pravděpodobnost těchto různých výsledků 3.4%=(3%x60%)+(4%x40%). 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: EFG 1,000,000 Revenue: EFG 966,000 Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): EFG 34,000 12/15/Y1 / R1 Trade receivable: EFG 3,000,000 Revenue: EFG 2,838,000 Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): EFG 162,000 7,000,000 x 3.4% = 238,000; 10,000,000 x 4% = 400,000, 400, ,000 = 162,000 Sales support: In additional to a fixed dealer rebate of 20% off retail, if a dealer participates in a joint marketing program and its turnover increase by 10%, it receives an additional 1% rebate. If it increase by 25%, 2% and if it increases by 50% or more, 3%. The same incentive applies to employee training. Finally, if a dealer redecorates incorporating XYZ promotional material, it can claim 25% of its costs, up to 20% of its annual turnover. Podpora prodeje: Vedle dealerského rabatu 20% z maloobchodní ceny, pokud se dealer zúčastní společné reklamní akce a jeho nákupy vzrostou o 10% a více, má nárok na další 1%. Pokud vzroste o 25% na 2%, a pokud vzroste o 50% na 3%. Podobné podmínky se také vztahují na školení pracovníků. Také, pokud dealer renovuje své prostory a přidá reklamní materiály XYZ, má nárok na vrácení 25% nákladů, avšak do maximální výše 20% ročních nákupů. Všechny bonusy se vyplácí / vystavuje se dobropis na konci roku. On 1/1/Y1, ABC bought goods with a retail price of 100,000. Over the past ten years, it participated in marketing programs 7 times; its turnover increasing by less than 10% once, 10% or more twice, 25% once, and 50% three times. Over 7 years, it trained employees 6 times; its purchases increased by 10% once, 25% twice, by 50% three times. In the past 5 years, it renovated 3 times incurring costs of 10%, 7% and 30% of annual purchases. 1.1.R1 ABC koupila zboží s maloobchodní cenou Během posledních deseti let se zúčastnila sedmi marketingových akcí. V těchto letech její nákupy vzrostly o méně než 10% jednou, o víc než 10% ve dvou, o víc než 25% jednou a o víc než 50% třikrát. Během posledních sedmi let v šesti proškolila pracovníky. V těchto letech její obrat vzrostl o víc než 10% jednou, o víc než 25% dvakrát a o víc než 50% třikrát. V posledních pěti letech firma renovovala třikrát. Její náklady byly 10%, 7% a 30% ročního obratu. Purch. Prob. Reb. Prob. Reb. Prob. Reb. Prob. Reb. Prob. Total estimated rebate Nákup Prav. Rab. Prav. Rab. Prav. Rab. Prav. Rab. Prav. Celkový odhadnutý rabat A B C D E F G H I J H=AxBx((CxD)+(ExF)+(GxH)+(IxJ)) Marketing 100, % 0% 14.3% 1% 28.6% 2% 14.3% 3% 42.9% 1,300 Training 100, % 0% 0.0% 1% 16.7% 2% 33.3% 3% 50.0% 2,000 3,300 Cost % Eligible cost % Support % Turnover Rebate Ave. Probability Estimate Náklady % Max náklady % Podpora % Obrat Rabat Prům. Pravděpod. Odhad A B=IF(A<20%,A,20%) C D E=BxCxD F G=3/5 H=ExFxG Remodeling 1 10% 10% 25% 100,000 2, Remodeling 1 7% 7% 25% 100,000 1, Remodeling 1 30% 20% 25% 100,000 5, ,250 1/3 60% 1,850 Copyright Robert Mladek 36

37 1/1/Y1 / 1.1.R1 Trade receivable: ABC 80,000 Revenue (net of discounts) 74,850 Liabilities: Sales support (unearned revenue): ABC 5,150 Performance bonus: 1/1/Y1, XYZ sold and agreed to assemble, install, test and break in a production line for ABC. The total price of the line was 300,000 and XYZ s cost 225,000. The contract included a performance bonus of 30,000 provided the line was online by 9/30/Y1. In the past, XYZ was able to finish 4 out of 5 similar projects on time (XYZ s costs were linear, accrued to inventory as incurred and revenue recognized quarterly). Výkonnostní prémie: 1.1.R1 XYZ a ABC se dohodly, že XYZ instaluje a zavede do provozu výrobní linku. Celková cena byla 300,000 a celkové náklady 225,000. Podle dohody XYZ měla nárok na prémie ve výši 10%, pokud projekt dokončí do 30.9.R1. V minulosti byla schopná 4/5 podobných projektů dokončit včas (za účelem jednoduchosti náklady jsou lineární, proudí přes zásoby a výnosy se účtují kvartálně). 3/31/Y1 / 31.3.R1 Receivables: Contract in progress: ABC 110,000 Cost of Sales 75,000 Revenue 110,000 Inventory: Contract in progress 75,000 XYZ completed the installation on 9/27/Y1, the customer accepted it on 9/30/Y1 and XYZ issued an invoice. XYZ projekt dokončila 27.9.R1, zákazník ho akceptoval 30.9.R1 a XYZ vystavila fakturu. 9/30/Y1 / 30.9.R1 Receivables: Trade receivable: ABC 330,000 Cost of Sales 75,000 Receivables: Contract in progress: ABC 220,000 Revenue 110,000 Inventory: Contract in progress 75,000 Same facts except XYZ s generally completes one out of two projects on time. Stejná situace s obměnou, že ze XYZ obvykle dokončí včas jen každý druhý projekt. 3/31/Y1 / 31.3.R1 Receivables: Contract in progress: ABC 100,000 Cost of Sales 75,000 Revenue 100,000 Inventory: Contract in progress 75,000 9/30/Y1 / 30.9.R1 Receivables: Trade receivable: ABC 330,000 Cost of Sales 75,000 Receivables: Contract in progress: ABC 200,000 Revenue 130,000 Inventory: Contract in progress 75,000 Same facts except, instead of a bonus, the contract included a late penalty of 10%. Stejná situace s obměnou, že místo prémie, smlouva obsahovala pokutu 10% za pozdní dokončení. 3/31/Y1 / 31.3.R1 Receivables: Contract in progress: ABC 90,000 Cost of Sales 75,000 Revenue 90,000 Inventory: Contract in progress 75,000 Acceptance: Same facts except ABC formally accepted the line 10/1/Y1 (IFRS 15.B84 / ASC ). Převzetí: Stejná situace s obměnou, že ABC linku převzala 1.10.Y1, což XYZ považovala za pouhou formalitu. 9/27/Y1 / 27.9.R1 Receivables: Trade receivable: ABC 330,000 Cost of Sales 75,000 Receivables: Contract in progress: ABC 200,000 Revenue 130,000 Inventory: Contract in progress 75,000 Copyright Robert Mladek 37

38 Warrantees (assurance): XYZ is a retailer. By law it must provide a 2 year repair/replace warrantee for defects. From 1/1/Y1 to 3/31/Y1, it sold goods for 1,000,000. In its experience, the costs associated with repairing or replacing defective goods are 3% of sales (these costs are not recoverable). Záruky (jakost): XYZ je maloobchodní prodejce a je povinná ze zákona nabízet dvouletou záruku, podle které musí opravit nebo nahradit vadné zboží. Během prvního kvartálu se prodalo zboží za Na základě zkušenosti odhadla reklamace ve výši 3% tržeb (náklady se nemohou získat zpět). 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Cash, payment card receivables 1,000,000 Sales and distribution expense: Warrantees 30,000 Revenue 1,000,000 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 30,000 On 5/1/Y1, a customer returned defective merchandise that was repaired at a cost of 10 (XYZ outsourcers its repairs to DEF). On 5/15/Y1, a customer returned defective merchandise that XYZ replaced. XYZ s cost is 30. On 61/Y1, a customer returned defective merchandise that would have been too expensive to repair, was no longer in stock and could not be purchased. The merchandise was originally sold for R1 zákazník reklamoval vadné zboží, které stálo 10 opravit (opravy zalistuje firma DEF) R1 zákazník vrátil zboží, které XYZ nahradila novým. XYZ zboží kupuje za R1 zákazník vrátil zboží, které původně stálo 50, které by bylo příliš nákladné opravit, nebylo na skladě a nedalo se koupit. 5/1/Y1 / 1.5.R1 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 10 Account payable: DEF 10 5/15/Y1 / 15.5.R1 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 30 Inventory: Merchandise 30 6/1/Y1 / 1.6.R1 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 50 Cash 50 Same facts except XYZ can return and/ or claim compensation from the manufacturer. Stejná situace s tím, že XYZ sama má nárok vůči výrobci vadného zboží. 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Cash, payment card receivables 1,000,000 Contract asset: accrued warranty claim 30,000 Revenue 1,000,000 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 30,000 5/1/Y1 / 1.5.R1 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 20 Account payable: DEF 20 Receivable: accrued warrantees claim 20 Contract asset: accrued warrantees claim 20 5/15/Y1 / 15.5.R1 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 30 Inventory: Merchandise 30 Contract asset: inventory claim 30 Contract asset: accrued warrantees claim 30 5/17/Y1 / 17.5.R1 Inventory: Merchandise 30 Contract asset: inventory claim 30 6/1/Y1 / 1.6.R1 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 50 Cash 50 Receivable: accrued warrantees claim 50 Contract asset: accrued warrantees claim 50 7/1/Y1 / 1.7.R1 Cash 50 Receivable: accrued warrantees claim 50 Copyright Robert Mladek 38

39 Warrantees (extended): Same facts except XYZ also sells an extended warrantee. Under its terms, assurance is extended to three years and customers are entitled to service that extends beyond repairing defects. XYZ sells the warrantee for 10% of the good s stand alone sales price. The costs associated with fulfilling the warrantee vary, but have never fallen below 10% nor exceeded 50% of warrantee revenue. Záruky (rozšířené): Stejná situace s tím, že XYZ také prodává prodlouženou záruku. Podle ní se záruka jakosti prodlouží na tři roky a zákazník má právo na servis při poškození, které sám způsobil. Záruka stojí 10% prodejní ceny zboží a náklady na její plnění se pohybují mezi 10% a 50% prodejní ceny záruky. 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Cash, payment card receivables 1,100,000 Sales and distribution expense: Warrantees 30,000 Revenue: Merchandise 1,000,000 Liabilities: Extended warrantee (unearned revenue) 100,000 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 30,000 On 5/1/Y1, a customer returned defective goods that were repaired at a cost of 20. On 5/15/Y1, a customer returned goods damaged through careless use. The repair cost 30. On 6/30/Y3, a customer returned defective goods that XYZ purchased for 30 in Y1. The goods were replaced with a new model that cost R1 zákazník reklamoval vadné zboží, které stálo 20 opravit (opravy zalistuje firma DEF) R1 zákazník vrátil zboží,které poškodil neopatrným užíváním. Jeho oprava stála R3 zákazník vrátil zboží, který XYZ původně pořídila za 30. Protože oprava by byla příliš nákladná, XYZ zboží vyměnila za nový model, který stál 40. 5/1/Y1 / 1.5.R1 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 20 Account payable: DEF 20 5/15/Y1 / 15.5.R1 Cost of Sales: goods replacement 30 Account payable: DEF 30 6/30/Y1 / 30.6.R1 Liabilities: Extended warrantee (unearned revenue) 8,333 Revenue: Extended warrantee 8,333 6/30/Y3 / 30.6.R3 Cost of Sales: goods replacement 40 Inventory: Merchandise 40 Warrantees (assurance and maintenance): XYZ is a automobile manufacturer. Per law, it provides a 2 year assurance warrantee at a historical cost of 1% of a vehicle s sales price. In addition, it offers retail customers free servicing. The work is performed by independent dealers per XYZ s schedule and price list at a cost of 2% of a vehicle s sales price. XYZ sells identical servicing to fleet customers for 2.5% of a vehicle s sales price. Záruky (jakost a údržba): XYZ je výrobce automobilů. Vedle dvouleté záruky jakosti svým maloobchodním zákazníkům nabízí servis zdarma. Servis zajišťují nezávislí dealeři pode harmonogramu a ceníku XYZ a nemohou překročit 2% prodejní ceny vozu. XYZ stejný servis nabízí velkoodběratelům za 2.5% prodejní ceny vozu. During the first quarter, XYZ sold 50,000 vehicles for 20,000 each for a total of 1,000,000,000. Během prvního kvartálu se prodalo 50,000 vozů za 20,000 za jednotku a celkem. 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Cash, Receivables 1,000,000 t Sales and distribution expense: Warrantees 10,000 t Revenue 975,610 t Liabilities: Servicing obligation (unearned revenue) 24,390 t Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 10,000 t Note: 975,609,756 = 1,000,000,000 / (1+2.5%); 24,390,244 = 1,000,000,000 - (1,000,000,000 / (1+2.5%)) On 4/15/Y1, dealer DEF invoiced 500 for servicing and 250 for replacing defective parts R1 dealer DEF fakturoval 500 za servisní práce a dalších 250 za výměnu vadného dílu. 4/15/Y1 / 15.4.R1 Cost of Sales: servicing 500 Liabilities: Maintenance obligations (unearned revenue) 625 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 250 Revenue 625 Liabilities: Accounts payable: DEF 750 Copyright Robert Mladek 39

40 Warrantees (national GAAP / deferred tax): Same facts except XYZ is also obligated, per national legislation, to maintain national GAAP accounts, which also serve as a basis for determining taxable income. As XYZ is obligated by law to provide an assurance warrantee, it may recognize this provision as a tax deductible expense. As the service warrantee is not mandatory and XYZ is not licensed to provide insurance services, it may not claim this provision as a tax deductible expense. The income tax rate is 20%. Záruky (národní standardy / odložená daň): Stejná situace s tím, že podle národních právních předpisů, XYZ musí účtovat podle národních účetních standardů, které také slouží jako podklad pro výpočet daňového základu. Protože je povinná poskytovat záruky jakosti ze zákona, tvorba těchto rezerv je daňově účinný náklad. Protože servis povinný není a protože XYZ nemá licenci poskytovat pojištění, tvorba této rezervy daňově účinná není. Daňová sazba je 20%. US GAAP / IFRS book: 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Cash, Receivables 1,000,000 t Sales and distribution expense: Warrantees 10,000 t Deferred tax asset 4,878 Revenue 975,610 t Liabilities: Servicing obligation (unearned revenue) 24,390 t Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 10,000 t Income tax expense 4,878 National GAAP book: 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Cash, Receivables Creation of legal provision (tax deductible) Creation of other provision (non-tax deductible) Product revenue Liabilities: Provisions: Legal Liabilities: Provisions: Other 1,000,000 t 10,000 t 20,000 t 1,000,000 t 10,000 t 20,000 t US GAAP / IFRS book: 4/15/Y1 / 15.4.R1 Cost of Sales: servicing 500 Liabilities: Maintenance obligations (unearned revenue) 625 Liabilities: Provisions: Assurance warrantee 250 Income tax expense 125 Revenue 625 Liabilities: Accounts payable: DEF 750 Deferred tax asset 125 National GAAP book: 1/1/ - 3/31/Y1 / R1 Expenses: Services 500 Liabilities: Provisions: Legal 250 Liabilities: Provisions: Other 500 Liabilities: Accounts payable: DEF 750 Reversal of other provision (non-tax deductible) 500 Warrantees (bundle of services): XYZ manufactures and sells computers to consumers and businesses. On average it sells consumer computers for 500 and produces them for 200. It sells corporate computers for 1,000 and produces them for 300. These costs exclude licenses, which are 100 per unit in both cases. Záruky (kombinace služeb): XYZ vyrábí a prodává počítače pro spotřebitele a podniky. V průměru prodává spotřebitelské počítače za 500 a vyrábí je za 200. Firemní počítače prodává za a vyrábí je za 300. Vedle těchto nákladů také kupuje licence, které jí stojí 100 na počítač v obou případech. Per law, consumers are entitled to a 2 year assurance warrantee covering defects. Although the law does not extend to businesses, XYZ provides the same warrantee to corporate customers (this practice is widely known). The warrantee costs XYZ, on average, 2% of a computer s sales price. Dle zákona, spotřebitelé mají právo na dvouletou záruku jakosti. Přestože to zákon nepřikazuje, XYZ dává stejnou záruku firemním zákazníkům (tato praxe je široce známá). Plnit záruční povinnosti ji stojí v průměru 2% prodejní ceny počítače. XYZ also sells a two or five-year extended warrantee. In addition to assurance, it includes cleaning, inspection and light damage repair. If purchased with a new computer, a two-year extended warrantee is priced at 4% of a computer s sales price, a five-year at 10%. XYZ also sells the warrantee separately for 15 per year, 25 for two years and 60 for five years. Business customers are to the same services for free, but only for two years. Costs associated with the warrantee vary from year to year, averaging 5 per unit per year. XYZ také prodává dvou nebo pětiletou rozšířenou záruku. Vedle jakosti tato záruka zahrnuje čištění, kontrolu a opravy lehčích poškození. Pokud je zakoupená s novým počítačem, dvouletá rozšířená záruka stojí 4% z prodejní ceny počítače, s tím že pětiletá stojí 10%. XYZ také prodává tyto záruky samostatně, za 15 na rok, 25 na dva roky a 60 na pět let. Firemní zákazníci získají stejné služby bezplatně, ale pouze po dobu dvou let. Náklady spojené s poskytováním této záruky se rok od roku liší, ale jsou v průměru 5 za počítač za rok. Copyright Robert Mladek 40

41 XYZ also sells a five year full warrantee. This warrantee includes repair / replacement of heavily damaged or misused computers. It also allows one replacement of a stolen or lost computer. The warrantee is priced at 30% of a computer s sales price for consumers and 35% for businesses. On average, 25% of fully warranted computers require major repairs at a cost of between 50 to 200 per unit, 100 on average. On average, 5% of the repairs occur in the first year after sale, 20% in the second, 25% in the third and 35% in the fourth and 15% in the fifth. On average, 10% of consumers and 40% of businesses claim replacements. Replacements occur unpredictably. XYZ také prodává pětiletou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje opravy těžkých poškození, nebo ty způsobené neopatrným zacházením. Také umožní výměnu jednoho ztraceného nebo odcizeného počítače. Tato záruka se prodává za 30% prodejní ceny spotřebitelům a 35% podnikatelům. V průměru se 25% počítačů vrátí na opravu, která stojí mezi 50 až 200 na jednotku, v průměru 100. V průměru se 5% oprav provádí v prvním roce po prodeji, 20% ve druhém, 25% ve třetím a 35% ve čtvrtém a 15% v pátém. V průměru 10% spotřebitelů a 40% podnikatelů uplatní nárok na náhradu ztraceného nebo zničeného počítače. Náhrady se vyskytují nepředvídatelně. From 1/1/Y1 to 3/31/Y1, XYZ sold 2,000 consumer computers at an average price of 500 each. Together with these computers, it sold 100 two-year extended warrantee and 1,000 five-year extended care warranties (54,000 in total). Separately, it sold 100 one-year, 100 two-year and 200 five-year extended (16,000 in total). In addition, it sold 100 full warranties to consumers (15,000 in total). During the same period, it sold 1,500 business computers at an average price of 1,000 each and 500 full warrantees (175,000 in total). For clarity, consumer sales are shown in cash, corporate in receivables. Od 1.1. do 31.3.R1 XYZ prodala 2,000 spotřebitelských počítačů za průměrnou cenu 500 za jeden. Spolu s těmito počítači prodala 100 dvouletých prodloužených záruk a 1000 pětiletých (za celkem). Také prodala samostatné záruky: 100 na jeden rok, 100 na dva a 200 na pět ( celkem). Firma také prodala 100 plných záruk spotřebitelům (za celkem). Během stejného období také prodala firemních počítačů za v průměru za kus. Vedle toho prodala 500 plných warrantees (za celkem). Pro upřesnění, prodeje spotřebního jsou zobrazeny v hotovosti, firemní v pohledávkách. 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cash 1,083,000 Receivables 1,675,000 Sales and Distribution: Warrantees 50,000 Cost of Sales: retail 400,000 Cost of Sales: corporate 450,000 Cost of Sales: licenses 200,000 Revenue: Hardware: Retail 1,000,000 Liabilities: Retail Service: 1 year (unearned revenue) 1,500 Liabilities: Retail Service: 2 year (unearned revenue) 4,500 Liabilities: Retail Service: 5 year (unearned revenue) 62,000 Liabilities: Retail Repair (unearned revenue) 8,333 Liabilities: Retail Replacement (unearned revenue) 6,667 Revenue: Hardware: Corporate 1,442,308 Liabilities: Corporate Service (unearned revenue) 57,692 Liabilities: Corporate Repair (unearned revenue) 30,172 Liabilities: Corporate Replacement (unearned revenue) 144,828 Liabilities: Provisions: Assurance 50,000 Inventory: Finished goods: retail 850,000 Inventory: Pre-paid licenses 200, x 25% x 100 = 2,500; 100 x 10% x 200 = 2000; 15,000 x 25/45 = 8,333; 15,000 x 20/45 = 6,667 1,500,000 / (1 + 4%) = 1,442,308; 1,500,000-1,442,308 = 57, x 25% x 100 = 12,500; 500 x 40% x 300 = 60,000; 175,000 x 125/725 = 30,172; 175,000 x 600/725=144,828 During the second quarter, XYZ repaired a defect at a cost of 200. Performed servicing and repair at a cost of 4,000 and replaced a lost computer for a business (transferring the license from the old machine). Během druhého čtvrtletí XYZ opravila závady za 200. Provedla také údržbu za a nahradila jeden ztracený počítač pro podnikání (přenesením licence ze starého počítače). 5/15/Y3 / 15.5.R3 Liabilities: Retail Service: 1 year (unearned revenue) 375 Liabilities: Retail Service: 2 year (unearned revenue) 813 Liabilities: Retail Service: 5 year (unearned revenue) 5,600 Liabilities: Retail Repair (unearned revenue) 104 Liabilities: Corporate Service (unearned revenue) 2,885 Liabilities: Corporate Repair (unearned revenue) 377 Liabilities: Corporate Replacement (unearned revenue) 300 Cost of Sales: repair and maintenance services 4,000 Liabilities: Provisions: Assurance 200 Revenue: Repairs and maintenance 10,454 Inventory: Finished goods: retail 300 Cash, wages, inventory, etc. 4,200 1,500 / 4 = 375; (2, ,500) / 2 / 4 = 813; (50, ,000) / 5 / 4 = 5,600; 8,333 x 5% / 4 = 104; 57,692 / 5 / 4 = 2,885; 30,172 x 5% / 4 = 377 Copyright Robert Mladek 41

42 Right to return (customers): XYZ sells machines to industrial customers, allowing them to return undamaged machines for up to 180 days. 1/1/Y1, it sold three machines to customers ABC, DEF and GHI. In its experience, ABC has never returned a machine, DEF returns one in 4 and GHI 1 in 2 1. The machines sell for 100,000 and cost 75,000 to manufacture. XYZ uses a perpetual inventory method and gives 30 day credit. Právo vrátit (zákazníci): XYZ prodává stroje průmyslovým zákazníkům, kterým dává možnost vrátit nepoškozené stroje do 180 dnů po nákupu. 1.1.R1 prodala tři stroje firmám ABC, DEF a GHI. Dle její zkušenosti, ABC žádný stroj nikdy nevrátila, DEF vrací každý čtvrtý a GHI každý druhý. Stroje se prodaly za a stály vyrobit. XYZ sleduje pohyby na skladě průběžně a zákazníkům dává splatnost 30 dní. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Receivable: ABC 100,000 Receivable: DEF 100,000 Receivable: GHI 100,000 Cost of Sales 150,000 Inventory: Allowance for returns 75,000 Revenue: ABC 100,000 Revenue: DEF 100,000 Liabilities: Accrued return obligation GHI (deferred revenue) 100,000 Inventory: Finished goods 225,000 1/31/Y1 / 31.1.R1 Cash in bank 300,000 Liabilities: Accrued return obligation GHI (deferred revenue) 100,000 Receivable: ABC 100,000 Receivable: DEF 100,000 Receivable: GHI 100,000 Liabilities: Return obligation: GHI (unearned revenue) 100,000 GHI returned the machine on 2/15Y1 / GHI stroj vrátila 15.2.R1. 2/15/Y1 / 15.2.R1 Liabilities: Return obligation (unearned revenue) 100,000 Inventory: Finished goods 75,000 Cash or Payable 100,000 Inventory: Allowance for returns 75,000 Same facts except GHI did not return the machine / Stejná situace s tím, že GHI stroj nevrátila. 6/30/Y1 / 30.6.R1 Liabilities: Return obligation (unearned revenue) 100,000 Cost of Sales 75,000 Revenue 100,000 Inventory: Allowance for returns 75,000 Right to return (consumers): XYZ sells merchandise to consumers, allowing them to return undamaged goods within 30 days for a full refund. It s December sales were 1,000,000 and, historically, 10% of December sales are returned. XYZ accounts for returns using a portfolio approach (IFRS 15.4 / ASC ) and uses a perpetual inventory method, accruing both at month end. Právo vrátit (spotřebitelé): XYZ prodává zboží konečným spotřebitelům, kteří mohou vrátit nepoškozené zboží do 30 dnů. V prosinci se prodalo zboží za a XYZ odhaduje, že se 10% vrátí. XYZ používá metodu A a reklamace účtuje portfoliově jednou za měsíc. 12/31/Y1 / R1 Cash, Charge cards sales 1,000,000 Cost of Sales 450,000 Inventory: Allowance for returned goods 50,000 Revenue 900,000 Liabilities: Return obligation (unearned revenue) 100,000 Inventory: Merchandise on hand 500,000 By 1/31/Y2, customers returned goods worth 85,000 / Do 31.1.R2 zákazníci vrátili zboží za /31/Y2 / 31.1.R2 Liabilities: Return obligation (unearned revenue) 100,000 Cost of Sales 7,500 Inventory: Merchandise on hand 42,500 Revenue 15,000 Cash 85,000 Inventory: Allowance for returned goods 50,000 1 As IFRS 15.B23 refers to the requirements for constraining estimates of variable consideration (paragraphs 56 58), the highly probable, not the probable threshold applies to sales where a right to return exists. Copyright Robert Mladek 42

43 Right to return (distributors): XYZ sells its products distributors who have 180 days to pay and/or return unsold goods. 1/1/Y1, it delivered 3,000 units, at 100 per unit, to DEF. In the past, DEF returned, on average, 2/3 of goods 50% of the time, 1/2 of the goods 30% of the time and 1/3 of the goods 20% of the time. The products cost 50 to produce, inventory is accounted for perpetually and XYZ applied IFRS b / b. Právo vrátit (distributoři): XYZ prodává své výrobky distributorům, kteří musí buď zaplatit, nebo výrobky vrátit do 180 dnů. 1.1.R1 dodala jednotek firmě DEF za 100 za jednotku. V minulosti DEF vrátila v průměru 2/3 výrobků 50% času, 1/2 výrobků 30% času a 1/3 výrobků 20% času. Výroba každého výrobku stojí 50, XYZ používá průběžnou metodu a aplikovala IFRS b / b. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Contract asset: DEF 100,000 Cost of Sales 50,000 Inventory: Consigned goods 100,000 Revenue 100,000 Inventory: Finished goods 150,000 On 6/30/Y1, DEF returned 40% of the goods and paid for the rest R1 DEF vrátila 40% a za zbytek zaplatila. 6/30/Y1 / 30.6.R1 Cash in bank 180,000 Cost of Sales 40,000 Inventory: Finished goods 60,000 Revenue 80,000 Contract asset: DEF 100,000 Inventory: Consigned goods 100,000 Same facts except, XYZ applied IFRS b / a. Stejná situace s tím, že XYZ aplikovala IFRS b / a. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Contract asset: DEF 135,000 Cost of Sales 67,500 Inventory: Consigned goods 82,500 Revenue 135,000 Inventory: Finished goods 150,000 Note: (300,000 x 2/3 x 50%) + (300,000 x 1/2 x 30%) + (300,000 x 1/3 x 20%) = 135,000 Same facts except ABC paid and took legal title to the goods. Stejná situace s tím, že ABC zaplatila a převzala majitelská práva nad výrobkem. 1/11/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 300,000 Cost of Sales 67,500 Inventory: Consigned goods 82,500 Revenue 135,000 Inventory: Finished goods 150,000 Liabilities: Return obligation (unearned revenue) 165,000 Same facts except ABC had an unconditional obligation to pay per IFRS / ASC Stejná situace s tím, že ABC měla bezpodmínečnou povinnost zaplatit. 1/11/Y1 / 1.1.R1 Receivable 300,000 Cost of Sales 67,500 Inventory: Consigned goods 82,500 Revenue 135,000 Inventory: Finished goods 150,000 Liabilities: Accrued return obligation (deferred revenue) 165,000 Copyright Robert Mladek 43

44 Right to return (unlimited uncertainly): XYZ is a producer and retailer of luxury goods. As a customer service, it has an unwritten, though well known, policy of accepting returns for an unlimited time. Given the nature of its customers and store managers discretion to evaluate individual cases, refunds have averaged 10% of all sales over the past 20 years, though they do fluctuate year to year. Právo vrátit (neomezená nejistota): XYZ je výrobce a prodejce luxusního zboží. Jako službu zákazníkům, přestože nemá tu povinnost, přijímá reklamace neurčitě dlouhou dobu. Tato praxe je obecně známá. Vzhledem k charakteru zákazníků a právu manažerů posoudit jednotlivé případy, za posledních dvacet let vrátila v průměru 10% tržeb, i když rok od roku toto číslo kolísá. Its Q1 sales were 1,000,000. In the past, when it applied IAS 18 / ASC , since it was able to determine probability (paragraph 16.d) / fulfill the six conditions (ASC ), it would have recognized: Tržby za první kvartál byly V minulosti, kdy aplikovala IAS 18 / ASC , protože byla schopna určit pravděpodobnost (bod 16.d) / splnit šest podmínek (ASC ), účtovala: 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cash, charge card receivables 1,000,000 Sales and distribution expense: Warrantees 100,000 Cost of Sales: Merchandise 400,000 Revenue 1,000,000 Liabilities: Provisions: Warrantees and returns 100,000 Inventory: Merchandise 400,000 IFRS / , however, only allow revenue to be recognized if it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognised will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. As the right to return is not time limited, the uncertainly will associated with this variable consideration will never be resolved which implies that, per the letter of the guidance, XYZ cannot recognize any revenue unless it changes its return policy. Obviously, preventing revenue recognition or forcing entities to change successful business practices is not the intent of the guidance. Thus, XYZ interpreted the guidance by applying IFRS b / ASC b. In applying this guidance, it took into consideration (as required by IFRS / ASC ) the susceptibility of returns to outside influences, the period over which the returns would occur, its experience with both the incidence of returns their resolution and finally the number of individual sales. On this basis these considerations it determined that 10% would be an amount that would not be susceptible to reversal even if the uncertainty surrounding this variable consideration was never fully resolved 1. IFRS / však umožňují zaúčtovat pouze ty výnosy, kde "je vysoce pravděpodobné, že nedojde k významnému reversu ve výši kumulovaných výnosů, jakmile se nejistota spojená s variabilním protiplněním následně vyřeší. Protože právo zákazníků vrátit zboží je časově neomezené, tato nejistota se nikdy nevyřeší. Z toho vyplývá, že podle písmena pravidel, XYZ nemůže zaúčtovat žádné výnosy do doby, než svou obchodní politiku nezmění. Je však zřejmé, že znemožnit uznávání výnosů nebo nutit firmy měnit úspěšné obchodní praktiky, není záměrem standardů. Proto XYZ interpretovala standardy tak, že aplikovala IFRS b / ASC b. Při aplikaci těchto pokynů zvážila (jak vyžaduje IFRS / ASC ) citlivost reklamací na vnější prostředí, dobu, během které dochází k reklamacím, své zkušenosti jak s výskytem, tak s řešením reklamací, a nakonec počet jednotlivých případů. Na tomto základě dospěla k závěrům, že průměrné reklamace zůstanou kolem 10%, přestože nejistota ohledně jejich definitivní výše nikdy nezmizí. 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cash, charge card receivables 1,000,000 Cost of Sales: Merchandise 400,000 Revenue 900,000 Liabilities: Refund obligation (unearned revenue) 100,000 Inventory: Merchandise 400,000 Overall, Y1 total sales and actual returns were Q1: 1,000,000 and 95,000, Q2: 1,100,000 and 121,000, Q3: 1,200,000 and 108,000, Q4: 1,600,000 and 168,000 for a total of 4,900,000 and 492,000. Celkově. za rok 1 celkové tržby a skutečné reklamace byly: Q1: a Q2: a Q3: a Q4: a , celkem tedy: a /31/Y1 / R1 Cash, charge card receivables 1,600,000 Cost of Sales: Merchandise 640,000 Revenue 1,442,000 Liabilities: Refund obligation (unearned revenue) 158,000 Inventory: Merchandise 640,000 1 XYZ destroys all returns, making adjustments to inventory and cost of sales (IFRS 15.B21.c / ASC c) unnecessary. Copyright Robert Mladek 44

45 Extended payment terms (implicit rate): 1/1/Y1, XYZ delivered 10 units of product #123 to ABC. Payment was due 12/31/R3 and XYZ invoiced 11,920. The table shows Q4 cash / near cash sales of the same product. Prodloužená splatnost (implicitní sazba): 1.1.R1 XYZ dodala 10 jednotek výrobku č. 123 za celkem Splatnost byla R3. Následující tabulka ukazuje prodej výrobku za běžných platebních podmínek. Date Payment terms Quantity Unit price Total price Datum Platební podmínky Množství Jednotková cena Cena celkem 10/1/Y0 / 1.10.R0 30 days / 30 dní ,800 10/17/Y0 / R0 Cash / hotově 4 1,025 4,100 11/8/Y0 / 8.11.R0 30 days / 30 dní 5 1,015 5,075 11/4/Y0 / 4.11.R0 Cash / hotově ,980 11/15/Y0 / R0 30 days / 30 dní ,975 11/26/Y0 / R0 30 days / 30 dní ,970 12/2/Y0 / 2.12.R0 30 days / 30 dní 6 1,025 6,150 12/3/Y0 / 3.12.R0 30 days / 30 dní 3 1,050 3,150 12/4/Y0 / 4.12.R0 Cash / hotově ,850 12/5/Y0 / 5.12.R0 30 days / 30 dní , ,000 P Receivable Interest rate Interest O Pohledávka Úroková sazba Úrok A B = B (B+1) + D C D = B x C Y1 10, %* 918 Y2 10, % 1,002 11,920 1,920 * % =(1+19.2%) 1/2-1; 19.2% =Rate(1,-11920,10000,0,0,0.1) 1/1/Y1 / 1.1.R1 Receivable 11,920 Revenue 10,000 Deferred interest revenue 1,920 3/31/Y1 / 31.3.R1 Deferred interest revenue 230 Interest revenue /31/Y3 / R3 Cash 11,920 Deferred interest revenue 251 Receivable 11,920 Interest revenue 251 Extended payment terms (explicit rate): 1/1/Y1, XYZ sold a machine to DEF for 100,000. At the same time it gave DEF a 4 year loan, with a 9.25% stated rate, and payments of 7,504 per quarter. Prodloužená splatnost (explicitní sazba): 1.1.R1 XYZ prodá stroj firmě DEF za 100,000. Zároveň DEF dala půjčky na 4 roky s nominální sazbou 9,25% ročně a splátky 8,740 kvartálně. P Principal Discount rate Interest Payment Principle reduction O Jistina Diskontní sazba Úrok Splátka Snížení jistiny A B, (B = B - F) C D = B * C E F = E D Q1 100, %* 2,236 7,504 5,267 Q2 94, % 2,119 7,504 5, Q16 7, % 164 7,504 7,339 20, , ,000 1/1/Y1 / 1.1.R1 Receivable 120,058 Revenue 100,000 Deferred interest revenue 20,058 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cash in bank 7,504 Receivables: Deferred interest revenue 2,236 Receivables: Installment sale 7,504 Interest Revenue 2,236 Copyright Robert Mladek 45

46 Extended payment terms (imputed rate): 1/1/Y1 XYZ sold a machine made to ABC s specifications. ABC agreed to pay 20,000 down and 18,000 per annum for 5 years. Based on its average profit margin (25%) and manufacturing costs (80,000), the sales representative calculated the sales price at 100,000. Prodloužená splatnost (zjištěný úrok): 1.1.R1 XYZ prodá stroj, který vyrobila na zakázku pro firmu ABC. ABC se zaváže zaplatit akontaci a ročně po dobu 5 let. Na základě své průměrné marže (25%) a výrobních nákladů (80.000) obchodní zástupce vypočítá prodejní cenu na P Principal Discount rate Interest Payment Principle reduction O Jistina Diskontní sazba Úrok Splátka Snížení jistiny A B, (B = B - F) C D = B * C E F = E D Y0 100, ,000 20,000 Y1 80, % * 3,247 18,000 14, Y5 17, % ,000 17,298 14, , , % =Rate(5,-18000,80000,0,0,0.1) As 4.06% was not unreasonable, XYZ determined ABC could have borrowed 100,000 from a third party for 9.5%. Protože 4,06% nebyla rozumná, XYZ zjistila, že by si ABC mohla půjčit od třetí nezávislé strany za 9,5%. P Payment Discount rate Present value O Splátka Diskontní sazba Současná hodnota A B C D = B / (1 + C) A Y0 20, % 20,000 Y1 18, % 16, Y5 18, % 11,434 89,115 P Principal Discount rate Interest Payment Principle reduction O Jistina Diskontní sazba Úrok Splátka Snížení jistiny A B, (B = B - F) C D = B * C E F = E D Y0 89, % - 20,000 20,000 Y1 69, % 6,566 18,000 11, Y5 16, % 1,562 18,000 16,438 29, ,000 89,115 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 20,000 Receivables: Installment sale 90,000 Cost of goods sold 80,000 Revenue 89,115 Receivables: Deferred interest revenue 20,885 Inventory: Finished goods 80,000 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 18,000 Receivables: Deferred interest revenue 6,566 Receivables: Installment sale 18,000 Interest Revenue 6,566 Copyright Robert Mladek 46

47 Discounted deposits: XYZ builds ships. 1/1/Y1, ABC ordered a ship for 10,000,000 and paid a 5,000,000 nonrefundable advance. Its total production costs (excluding interest) were 7,000,000. The ship was delivered, accepted and balance paid on 1/1/Y4. ABC s credit adjusted interest rate was 8% while both XYZ s incremental and weighted average borrowing rates were 6%. Diskontované zálohy: XYZ staví lodě. 1.1.Y1 ABC objednala loď za a složila nevratnou zálohu Celkové náklady XYZ (nepočítaje kapitalizovaný úrok) byly ABC loď převzala a zůstatek doplatila 1.1.R4. Výpůjčná sazba ABC byla 8%, zatímco jak přírůstková, tak vážená průměrná výpůjčná sazba XYZ byly 6%. P Production cost Discount rate Cost + interest 1 Capitalized Interest Advance Interest expense O Výrobní náklady Diskontní sazba Náklady + úrok Kapitalizovaný úrok Záloha Nákladový úrok A B C D = D (D+1) + E E = C x D F = F (F+1) +G G = C x F Q1 1,232, %* 1,250,262 18,081 5,000,000 73,369 Q2 770, % 781,682 11,566 5,073,369 74,446 Q3 1,022, % 1,037,588 15,434 5,147,815 75,538 Q4 924, % 938,364 14,222 5,223,353 76,647 Q5 945, % 959,887 14,739 5,300,000 77,771 Q6 840, % 853,549 13,414 5,377,771 78,913 Q7 789, % 802,484 12,870 5,456,684 80,071 Q8 476, % 484,976 8,464 5,536,755 81,245 7,000,000 7,108, ,791 5,618, ,000 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 5,000,000 Accrued liabilities: Advances received (unearned revenue) 5,000,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Inventory: Construction in progress 1,250,262 Interest expense 73,369 Material, wages, overhead, etc. 1,232,181 Interest expense 18,081 Accrued liabilities: Advances received (unearned revenue) 73,369 Alternatively Inventory: Construction in progress: Capitalized interest 1,250,262 Interest expense 55,288 Material, wages, overhead, etc. 1,232,181 Accrued liabilities: Advances received (unearned revenue) 73,369 1/1/Y4 / 1.1.R4 Cash in bank 5,000,000 Accrued liabilities: Advances received (deferred revenue) 5,618,000 Cost of products sold 7,108,791 Revenue 10,618,000 Inventory: Construction in progress 7,108,791 Same facts except ABC walked away / Stejná situace s tím, že ABC loď neodebrala. 1/1/Y4 / 1.1.R4 Accrued liabilities: Advances received (deferred revenue) 5,618,000 Revenue 5,618,000 Same facts except the deposit was only 500,000. The cost of modifying a finished ship for a different customer was approximately 400,000 and XYZ applied IFRS c / ASC c. Stejná situace s tím, že záloha byla pouze 500,000, s tím, že náklady na přestavbu lodě pro jiného zákazníka byly přibližně a proto XYZ aplikovala IFRS c / ASC c. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 500,000 Accrued liabilities: Advances received 500,000 1/1/Y4 / 1.1.R4 Cash in bank 9,250,000 Accrued liabilities: Advances received (deferred revenue) 500,000 Cost of products sold 7,108,791 Revenue 10,000,000 Inventory: Finished goods 7,108,791 1 The compounding of capitalized interest is discussed in ASC but not mentioned by IAS 23. Copyright Robert Mladek 47

48 Value added tax: 12/15/Y1, XYZ sold goods for 10,000 to ABC and purchased material for 5,000 from DEF on 12/16/Y1. Per national legislation, 21% VAT is accrued and remitted each following month. Daň z přidané hodnoty: R1 XYZ prodala firmě ABC zboží za 10,000 a R1 koupila zboží v hodnotě od DEF. Sazba je 21% a daň se odvádí měsíčně. 12/15/Y1 / R1 Trade receivables: ABC 10,000 Value added tax receivable: ABC 2,100 Revenue 10,000 Tax other than income: VAT 2,100 12/16/Y1 / R1 Inventory: Merchandise 5,000 Tax other than income: VAT 1,050 Accounts payable: DEF 5,000 Value added tax payable: DEF 1,050 1/15/Y2 / 15.1.R2 Cash in bank 12,100 Trade receivables: ABC 10,000 Value added tax receivable: ABC 2,100 1/16/Y2 / 16.1.R2 Accounts payable: DEF 5,000 Value added tax payable: DEF 1,050 Cash in bank 6,050 1/23/Y2 / 23.1.R2 Tax other than income: VAT 1,050 Cash in bank 1,050 XYZ / XYZ Balance sheet / Rozvaha As at 12/31/Y1 / Ke dni R1 Current assets* Trade receivables 10,000 Value added tax receivables 2,100 Current liabilities* Trade payables 5,000 Value added tax payables 1,050 Taxes other than income: Net VAT due 1,050 * Only the pertinent operation is presented Sub-optimal alternative: Based on common, national practice, XYZ aggregated VAT. Méně než optimální varianta: na základě běžné národní praxe XYZ neoddělila DHP. 12/15/Y1 / R1 Trade receivables: ABC 12,100 Revenue 10,000 Value added tax payables 2,100 12/16/Y1 / R1 Inventory: Merchandise 5,000 Value added tax receivables 1,050 Accounts payable: DEF 6,050 Balance sheet / Rozvaha Current assets Trade receivables 12,100 Current liabilities Trade payables 6,050 Value added tax payables (net) 1,050 With revenue of 120,000, days of sales outstanding would be 36.3 (=12,100 / 120,000 x 360) not 30. Za předpokladu, že výnosy byly 120,000, průměrná doba zpeněžení pohledávek by byla 36.3 místo 30 dní. Copyright Robert Mladek 48

49 Related parties (IFRS vs US GAAP 1 ) Spřízněné strany Example of related party loan accounted or at arm s length : 1/1/Y1, XYZ Inc. lent the wife of its chairman of the board 100,000 for two years at a 2% rate of interest. Both the interest and principal were payable at the end of the term. Since neither the nominal rate (2%) nor the implicit (1.91%) was reasonable, XYZ imputed a reasonable discount rate. It did so by determining that if the wife had borrowed from a bank (without any guarantee from the company), she would have paid 12%. Příklad půjčky spřízněné straně zaúčtované na délku paže : 1.1.R1 firma XYZ půjčila manželce předsedy správní rady na dva roky za 2% úrok. Ani nominální (2%), ani implicitní (1.91%) úrok nebyl rozumný, proto firma zjistila, že kdyby si bývala manželka půjčila od banky, (bez garance od firmy) zaplatila by 12%. P Discount rate Net loan amount Interest income Interest receivable Discount amortization O Diskontní sazba Čistá půjčka Výnosový úrok Pohledávka na úrok Amortizace diskontu A B C=C (C+1) +F D = C x B E=100,000*2% F=D-E 1 12% 82,908 * 9,949 2,000 7, % 92,857 11,143 2,000 9,143 21,092 4,000 17,092 * 104,000 / (1.12) 2 = 82,908 1/1/Y1 / 1.1.R1 Loan 100,000 Deferred related party compensation 17,092 Cash in bank 100,000 Deferred interest income 17,092 12/31/Y1 / R1 Deferred interest income 7,949 Interest receivable 2,000 Related party compensation 8,546 Interest income 9,949 Deferred related party compensation 8,546 12/31/Y2 / R2 Deferred interest income 9,143 Interest receivable 2,000 Related party compensation 8,546 Interest income 11,143 Deferred related party compensation 8,546 Cash in bank 104,000 Loan 100,000 Interest receivable 4,000 Loss / Ztráta (úbytek) 104,000 Loan 100,000 Interest receivable 4,000 1 IAS requires disclosure of all parent / subsidiaries relationships even if no transactions occurred / ASC requires disclosure of material related party transactions only, and only if they are not eliminated in the preparation of consolidated or combined financial statements. IAS allows even material related party transactions much be aggregated and disclosed by group / ASC and 3 require disaggregated disclosure (made for each individual related party separately) if necessary to the understanding of the relationship. Both ASC and IAS allow companies to disclose that related party transactions were made at arm's-length provided this can be substantiated. Copyright Robert Mladek 49

50 Subsequent Measurement 1 Následné ocenění 20X1 20X2 Aging-schedule method (balance sheet approach) Věková struktura pohledávek (rozvahový přístup) Percent-of-sales method (income statement approach) Procento výnosů (výsledkový přístup) 1 IFRS / ASC :... An entity shall account for a receivable in accordance with IFRS 9 / ASC 310. IFRS (revised):... at each reporting date an entity shall always measure the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses for... trade receivables or contract assets... Note: IAS and AG84-93 provided comparable guidance. ASC : Losses from uncollectible receivables shall be accrued... even though the particular receivables that are uncollectible may not be identifiable. ASC :... The related loan or trade receivable balance shall be charged off in the period in which the loans or trade receivables are deemed uncollectible. Recoveries of loans and trade receivables previously charged off shall be recorded when received. ASC : Loans and trade receivables... shall be reported in the balance sheet at outstanding principal adjusted for any chargeoffs, the allowance for loan losses... Copyright Robert Mladek 50

51 Examples 1 Příklady Aging-schedule method: 12/31/Y1, XYZ s trade receivable balance was 1,086,312. On the basis of historical experience and using an aging schedule method, it estimated uncollectible assets at 32,875. Věková struktura pohledávek: R1 XYZ vykazovala pohledávky ve výši 1,086,312. Na základě historické zkušenosti, použitím metody věkové struktury pohledávek odhadla, že 32,875 se stanou nedobytné. Trade receivables Aging Schedule / Věková struktura pohledávek Age 0 > > > > T/R balance 1,000,000 60,000 14,400 6,336 5,576 1,086,312 Historical factor 2.00% 5.00% 20.00% 40.00% 80.00% Allowance 20,000 3,000 2,880 2,534 4,461 32,875 12/31/Y1 / R1 Bad debt expense 32,875 Allowance for doubtful accounts 32,875 1/16/Y2, XYZ determined that receivable #123 for 2,500 due from ABC was impaired R2 XYZ usoudila, že pohledávka číslo 123 vůči firmě ABC v hodnotě ztratila hodnotu. 1/16/Y2 / 16.1.R2 Allowance for doubtful accounts 2,500 Trade receivable #123 from ABC Co. 2,500 1/24/Y2, XYZ determined that receivable #456 for 7,500 due from DEF was impaired. Etc R2 XYZ usoudila, že pohledávka číslo 456 vůči firmě DEF v hodnotě ztratila hodnotu. Atd. 1/24/Y2 / 24.1.R2 Allowance for doubtful accounts 7,500 Trade receivable # from DEF Co. 7,500 Although the receivable had been written off, on 6/20/Y2, ABC paid invoice #123. Ačkoliv pohledávka byla odepsaná, ABC dne 20.6.R6 fakturu č. 123 uhradila. 6/20/Y2 / 20.6.R2 Trade receivable #123 from ABC Co. 2,500 Allowance for doubtful accounts 2,500 Cash in bank 2,500 Trade receivable #123 from ABC Co. 2,500 Alternatively / Alternativně Allowance for doubtful accounts (2,500) Trade receivable #123 from ABC Co. (2,500) Cash in bank 2,500 Trade receivable #123 from ABC. 2,500 Cash in bank 2,500 Allowance for doubtful accounts 2,500 Cash in bank 2,500 Revenue or Gain 2,500 1 IFRS / ASC :... An entity shall account for a receivable in accordance with IFRS 9 / ASC 310. IFRS (revised):... at each reporting date an entity shall always measure the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses for... trade receivables or contract assets... Note: IAS and AG84-93 provided comparable guidance. ASC : Losses from uncollectible receivables shall be accrued... even though the particular receivables that are uncollectible may not be identifiable. ASC :... The related loan or trade receivable balance shall be charged off in the period in which the loans or trade receivables are deemed uncollectible. Recoveries of loans and trade receivables previously charged off shall be recorded when received. ASC : Loans and trade receivables... shall be reported in the balance sheet at outstanding principal adjusted for any chargeoffs, the allowance for loan losses... Copyright Robert Mladek 51

52 Inaccurate estimate: Same facts except, during Y2, XYZ wrote off a total of 30,417 (leaving a balance of 2,458). As difference (at 7.48%) was insignificant, XYZ simply re-used Y1 data. Nepřesný odhad: Během R2 XYZ odepsala pohledávky v celkové výši (na účtě opravné položky proto zůstalo 2.458). Protože rozdíl nebyl významný, XYZ opět použila stejné odhady. Trade receivables Aging Schedule / Věková struktura pohledávek Age 0 > > > > T/R balance 1,100,000 66,000 15,840 6,970 6,133 1,194,943 Historical factor 2.00% 5.00% 20.00% 40.00% 80.00% Allowance 22,000 3,300 3,168 2,788 4,907 36,162 12/31/Y2 / R2 Bad debt expense 33,704 Allowance for doubtful accounts 33,704 Significantly inaccurate estimate: Same facts except, XYZ wrote off only 23,899. As the difference (8,976) was (at 27.30%) significant, XYZ also re-evaluated its historical experience. Významně nepřesný odhad: Stejná situace s tím, že XYZ odepsala Protože rozdíl byl významný, nejenže přenesla zůstatek, ale také opět posoudila svou zkušenost a upravila odhady. Trade receivables Aging Schedule / Věková struktura pohledávek Age 0 > > > > T/R balance 1,100,000 66,000 15,840 6,970 6,133 1,194,943 Historical factor 1.50% 3.00% 14.00% 25.00% 60.00% Allowance 16,500 1,980 2,218 1,742 3,680 26,120 12/31/Y2 / R2 Bad debt expense 17,144 Allowance for doubtful accounts 17,144 Materially inaccurate estimate (error): Same facts except XYZ wrote off only 5,000. The difference was not only material but also due to a misuse of facts. XYZ corrected the error. Materiálně nepřesný odhad (chyba): Stejná situace s tím, že XYZ odepsala jen Rozdíl byl významný a způsobený nezohledněním všech skutečností. XYZ opravila chybu. 12/31/Y1 error correction / R1 / Oprava chyby Allowance for doubtful accounts 32,875 Bad debt expense 32,875 Bad debt expense 5,000 Allowance for doubtful accounts 5,000 Percentage of sales: During Y1, XYZ sold goods worth 13,045,635 on credit. Using the percentage of sales method, XYZ determined that, on average, 0.252% of sales become uncollectible. Procento výnosů: Během R1 XYZ prodala zboží na fakturu za Firma své nedobytné pohledávky odhaduje metodou procenta výnosů. V průměru, 0.252% výnosů se stanou nedobytnými. 12/31/Y1 / R1 Bad debt expense 32,875 Allowance for doubtful accounts 32,875 Percentage of sales (inaccurate estimate): During Y2, XYZ actually wrote off 35,875. Its Y2 sales were 14,340,000. Instead of 0.252% of sales, it estimated Y2 s allowance at 0.275% of sales. Procento výnosů (nepřesný odhad): Během R2 XYZ skutečně odepsala 35,875. V roce 2 měla výnosy Místo 0,252%, odhadla, že 0,275% se stanou nedobytné. 12/31/Y2 / R2 Bad debt expense 39,435 Allowance for doubtful accounts 39,435 Copyright Robert Mladek 52

53 Tax implications: Same facts as the first subsequent measurement example except, per national GAAP (which also serves as a basis for determining taxable income), companies may not deduct estimated uncollectible accounts from taxable income. Income is taxable when invoiced. The VAT and income tax rates are 21% and 20% tax rate. Daňový dopad: Stejná situace jako první příklad následného ocenění, s tím, že národní standardy (které zároveň slouží jako základ pro výpočet daňového základu) neumožní tvořit opravné položky na nedobytné pohledávky na základě odhadu. Příjem se stává zdanitelný v okamžiku fakturace. Sazby DPH a daně z příjmu jsou 21% a 20%. 12/31/Y1 / R1 Bad debt expense 32,875 Allowance for doubtful accounts 32,875 Deferred tax asset: Y1 6,575 Income tax expenses 6,575 6/25/Y3, a court decides that receivable #123 for 2,500 due from ABC has become uncollectible R3 soud rozhodne, že pohledávka č. 123 v hodnotě vůči firmě ABC se stala nedobytná. 6/25/Y3 / 25.6.R3 Taxes and fees: VAT: due 525 Accrued VAT (receivable): ABC 525 Income tax payable 500 Deferred tax asset: Y1 500 Factoring: On 12/31/Y1, XYZ sold receivables worth 100,000 for 90% face value (without recourse). Factoring: 1.1.R1 XYZ prodala pohledávky v hodnotě za 90% nominální hodnoty (bez záruky). 12/31/Y1 / R1 Cash (receivable from factor) 90,000 Loss on sale of receivables 10,000 Allowance for uncollectible accounts 2,000 Accounts receivable 100,000 Bad debt expense 2,000 Factoring (fee, interest): Same facts except, the factor charged a 5% fee and 20% annual interest. Factoring (poplatek, úrok): Stejná situace s tím, že postupitel zaplatil poplatek 5% a úrok 20%. 12/31/Y1 / R1 Cash (receivable from factor) 91,711 Interest expense 3,289 Factor fee 5,000 Allowance for uncollectible accounts 2,000 Accounts receivable 100,000 Bad debt expense 2,000 Factoring (pledging and assigning): Same facts except XYZ pledged the receivables against 25,000 in cash. Factoring (zástava): Stejná situace s tím, že XYZ zastavila pohledávky výměnou za /31/Y1 / R1 Cash in bank 25,000 Loans (secured) 25,000 Factoring (unlimited recourse): Same facts as the first factoring example except XYZ gives the factor an unlimited sellback option. Factoring (neomezený zpětný odkup): Stejná situace jako první příklad factoringu s tím, že XYZ dává postupníkovi nelimitované právo pohledávky vrátit. Cash (receivable from factor) / Peníze (pohledávka vůči postupníkovi) 100,000 Loans 100,000 Factoring (limited recourse): Same facts except the factor may only sellback uncollectible receivables. Factoring (omezený zpětný odkup): Stejná situace s tím, že pouze nedobytné pohledávky se odkupují. Cash (receivable from factor) / Peníze (pohledávka vůči postupníkovi) 90,000 Loss on sale of receivables 10,000 Allowance for uncollectible accounts 2,000 Accounts receivable 100,000 Liabilities: Recourse provision 2,000 Copyright Robert Mladek 53

54 Inventory Zásoby Recognition Klasifikace Inventory: a good (including raw material and conversion costs) or service acquired with the intent to resell. Zásoby: zboží, výrobek (včetně materiálu a nákladů na přeměnu) nebo služba pořízená s úmyslem opětného prodeje Inventory does not comprise (inventory accounting is not applicable to): Construction contracts (IAS 11 IFRS 15 / ASC ASC 606) Financial instruments (IAS 32 & 39 and IFRS 7 & 9, SME 11 / ASC 320, 815) Biological, mineral other commodities (IAS 41, SME 34 / ASC 930, 932) Zásoby nejsou: Stavební smlouvy Finanční nástroje Průmyslové a zemědělské komodity Initial measurement Prvotní ocenění Full absorption costing (Plné) absorpční ceny Direct: direct material, merchandise, direct wages Přímé: přímý materiál, zboží, přímé mzdy Raw material: material (including purchased semi-finished goods) that becomes a physical part of the finished product from industrial commodities to purchased parts Materiál: suroviny a koupené součástky (polotovar), které se budou dál zpracovávat ve výrobním procesu a nakonec se stanou fyzickou součástí výrobku Merchandise: items purchased for resale on which no manufacturing will be performed Obchodní zboží: hotové položky, které se pořídily na prodej a na kterých se neprovádí žádné (významné) výrobní úkony Wages and other benefits (overtime, social security taxes and fees, health insurance, safety and hazard insurance, meals, clothing, aids, etc.) paid to employees for the time spent manufacturing (production activity) Mzdy a ostatní odměny (přesčasy, zdravotní pojištění, úrazové pojištění, sociální daně a odvody, stravné, ošacení, pracovní pomůcky, atd.) pracovníkům za čas strávený výrobou (výrobní úkony) Indirect (manufacturing overhead) Nepřímá (výrobní režie) Fixed: depreciation, rent and other costs that do not change in relation to production volume such as property taxes Fixní: odpisy, pronájem (leasing) a ostatní náklady, které se nemění v závislosti na objemu výroby jako například daně z nemovitostí. Variable: Factory (production) supplies, consumables (small tools not capitalized), repairs and maintenance (MRE), quality control and inspection, utilities (electricity, hydrocarbons, water, sewage, waste removal, etc.), supervisor salaries, setup (re-tooling not capitalized as installation) and other costs do change in relation to production volume. Variabilní: Spotřebovaný materiál, drobný majetek, oprava a údržba, kontrola jakosti nebo výrobních procesů, neskladovatelné dodávky (elektřina, uhlohydráty, vodné, stočné, odvoz odpadků, atd.), platy mistrů, nastavení strojů (včetně nástrojů nekapitalizovaných během instalace) a další náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby. Copyright Robert Mladek 54

55 Measurement Exclusions Obecně vyloučené položky Administrative and general expenses 1 Správní a obecné náklady (správní režie) Administrative overheads that do not bring inventories to their present location and condition Správní režie jsou náklady, které nepřinášejí zásoby na jejich současné místo a do stavu Selling (distribution) expenses 2 Odbyt Selling expenses constitute no part of inventory costs Odbyt představuje náklad nesouvisející s pořízením zásob 1 IAS 2.16.c, SME c / ASC IAS 2.16.d, SME d / ASC Copyright Robert Mladek 55

56 Double freight Dvojitá přeprava Abnormal freight a.k.a. double freight (ASC ) / Transport, handling and other costs not directly attributable to the acquisition (IAS 2.11, SME 13.6) Abnormální (dvojitá) přeprava / Doprava, manipulace a ostatní náklady, které nejsou přímo přiřaditelné pořízení Rehandling Vnitropodniková přeprava Abnormal handling a.k.a. rehandling (ASC ) / Storage costs, unless those costs are necessary in the production process (IAS 2.16.b, SME 3.13.b) Abnormální manipulace (vnitropodniková přeprava) / Náklady na skladování, pokud tyto nejsou nutné ve výrobním procesu Excessive waste Nadbytečné zmetky Abnormal wastage, spoilage, shrinkage (ASC ) / Abnormal amounts of wasted materials, labor or other production costs (IAS 2.16.a, SME a) Abnormální úbytky, zmetky, manka a škody / Abnormální množství promarněného materiálu, práce nebo jiných výrobních nákladů Underutilized or idle production capacity Odstavená nebo málo využitá výrobní kapacita Idle capacity (ASC ) / Abnormally low production or idle plant (IAS 2.13, SME 17.20) Odstavená nebo málo využitá výrobní kapacita / Nadbytečná alokace nákladů způsobená abnormálně nízkou výrobou nebo odstaveným zařízením Copyright Robert Mladek 56

57 Normal capacity Běžně využitá kapacita Fixed production overheads allocated using normal capacity (IAS 2.13, SME 13.9 / ASC ). Fixní výrobní režie se alokuje na bázi běžného využití kapacity (průměrného objemu výroby) Normal capacity is the production expected to be achieved on average over a number of periods or seasons under normal circumstances... Běžně využitá kapacita je předpokládaný objem výroby, kterého má být dosaženo v průměru po dobu několika období nebo sezón za běžných okolností... Cost formulas Nákladové vzorce Direct (specific) allocation (IAS 2.23, SME 13.17) Přímá (specifická) alokace IFRS: The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable... shall be assigned by using specific identification... (US GAAP does not express a clear preference 1 ). IFRS: náklady u položek, které nejsou běžně zaměnitelné, a výrobků... se musí přidělit použitím specifické identifikace... (US GAAP není podobně direktivní). Where direct allocation not feasible (IAS 2.25, SME 13.18). Kde přímá alokace není prakticky použitelná Weighted average Vážený průměr FIFO (first-in, first-out) ASC only: LIFO (last-in, first-out) Revaluation Přeceňování Commodities held by broker dealers (IAS 2.5) / commodities in general (ASC and 16) Komodity držené brokery (IFRS) / komodity obecně Techniques for the measurement of cost 2 Techniky pro měření nákladů Both standard cost or retail method are explicitly mentioned as acceptable alternatives 3 Jak metoda standardních cen tak maloobchodní metoda patří mezi zmíněné alternativy. 1 ASC : While in some lines of business specific lots are clearly identified from the time of purchase through the time of sale and are costed on this basis, ordinarily the identity of goods is lost between the time of acquisition and the time of sale. 2 IAS 2.21, SME / ASC & 13 3 [Methods] such as the standard cost method or the retail method, may be used for convenience if the results approximate cost, [provided] they are regularly reviewed and, if necessary, revised in the light of current conditions. Copyright Robert Mladek 57

58 Subsequent Measurement Následné ocenění 20X1 20X2 Lower of cost or NVR IFRS (IAS 2.43, 28-33, SME 13.19, ) Cost: historical cost Historická cena Net realizable value (NRV) Čistá realizovatelná hodnota Lower of cost or market (LCM) US GAAP ( to 14) Ceiling: NVR Strop (maximální hodnota): čistá realizovatelná hodnota Lower of cost (historical cost) or market (current replacement cost) Historická cena nebo reprodukční hodnota podle toho, která je nižší Floor: NRV less gross profit ( normal profit margin ) Podlaha (minimální hodnota): čistá realizovatelná hodnota mínus hrubý zisk Copyright Robert Mladek 58

59 Examples Příklady Merchandise (perpetual method): On 1/1/Y1, XYZ purchased 1,000 units of merchandise UPC-E for 10 per unit in cash. On 1/2/Y1, it sold 2 units for cash. Zboží (průběžná metoda, způsob A ): 1.1.R1 XYZ pořídila jednotek zboží za 10 hotově. 2.1.R1 prodala 2 jednotky. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Inventory: Merchandise: E ,000 Cash: Cash on Hand 10,000 1/2/Y1 / 2.1.R1 Cash: Cash on Hand 40 Revenue: Merchandise 40 Cost of Merchandise Sold 20 Inventory: Merchandise: E Merchandise (periodic method): 1/1/Y1, XYZ had 250 units of merchandise #123 (acquired for 10 each) in stock. On 1/5/Y1, it acquired 500 units of merchandise #234 for 25 each. On 1/15/Y1, it acquired 700 units of merchandise #123 for 10 each. On 1/30/Y1, it acquired 1,000 units of merchandise #456 for 30 each. Zboží (periodická metoda, způsob B ): 1.1.R1 XYZ měla 250 jednotek zboží č. 123 (pořízené za 10) na skladě. 5.1.R1 pořídila 500 jednotek zboží č. 234 za R1 pořídila 700 jednotek zboží č. 123 za 10 a 30.1.R1 pořídila 500 jednotek zboží č.456 za 30. 1/5/Y1 / 5.1.R1 Inventory: Purchases: Merchandise: ,500 Payables: Trade Payables 12,500 1/15/Y1 / 15.1.R1 Inventory: Purchases: Merchandise: 123 7,000 Payables: Trade Payables 7,000 1/30/Y1 / 30.1.R1 Inventory: Purchases: Merchandise: ,000 Payables: Trade Payables 30,000 On 1/2/Y1, it sold 2 units of #123 for 20. On 1/7/Y1, it sold one unit of #234 for 50 and three of #123 for R1 prodala 2 jednotky zboží č. 123 za 20 za kus. 7.1.R1 prodala jednu č. 234 za 50 a tři č. 123 za 20. 1/2/Y1 / 2.1.R1 Cash: Currency on Hand 40 Revenue: Merchandise 40 1/7/Y1 / 7.1.R1 Cash: Currency on Hand 110 Revenue: Merchandise 110 During January, records showed that 800 units of #123, 300 of #234 and zero of #456 were sold. Lednové údaje ukázaly, že se prodalo celkem 800 jednotek č. 123, 300 jednotek č. 234 a žádné č # Units acquired Units sold Unit price Purchases Sales Inventory Č. Pořízené kusy Prodané kusy Jednotková cena Nákupy Prodeje Zásoby A B C D = A x C E = B x C F = D + E (800) 10 7,000 (8,000) (1,000) (300) 20 12,500 (7,500) 5, , , ,000 (15,500) 34,000 1/31/Y1 / 31.1.R1 Cost of Merchandise Sold 15,500 Inventory: Merchandise: 234 5,000 Inventory: Merchandise: ,000 Inventory: Purchases: Merchandise: 123 7,000 Inventory: Purchases: Merchandise: ,500 Inventory: Purchases: Merchandise: ,000 Inventory: Merchandise: 123 1,000 Copyright Robert Mladek 59

60 Periodic method, cost of sales approach: same facts except, XYZ reviews monthly inventory balances. Also, instead of a purchases account, it debits acquisitions directly to cost of sales (a common national GAAP method). Periodická metoda, alternativní metoda: stejná situace s tím, že XYZ zjišťuje stav zásob kvartálně. Také, místo aby používala účet nákupy, pořízené zboží účtuje přímo do nákladů. 1/2/Y1 / 2.1.R1 Cash: Currency on Hand 40 Revenue: Merchandise 40 1/5/Y1 / 5.1.R1 Cost of Merchandise Sold 12,500 Payables: Trade Payables 12,500 1/7/Y1 / 7.1.R1 Cash: Currency on Hand 110 Revenue: Merchandise 110 1/15/Y1 / 15.1.R1 Cost of Merchandise Sold 7,000 Payables: Trade Payables 7,000 1/30/Y1 / 30.1.R1 Cost of Merchandise Sold 30,000 Payables: Trade Payables 30,000 # Beginning inventory Purchases Ending inventory Cost of Sales Change in inventory Č. Počáteční stav Nákupy Konečný stav Náklady na prodej Změna zásob A B C D = A + B + C E = B - D 123 2,500 7,000 (1,500) 8,000 (1,000) ,500 (5,000) 7,500 5, ,000 (30,000) 0 30,000 2,500 49,500 (36,500) 15,500 34,000 To report the appropriate 1 cost of sales amount, it adjusted cost of sales. Aby vykázala správnou hodnotu nákladů na prodané zboží, provede následující úpravu. 1/31/Y1 / 31.1.R1 Inventory: Merchandise: 234 5,000 Inventory: Merchandise: ,000 Cost of Merchandise Sold 34,000 Inventory: Merchandise: 123 1,000 Periodic method, by nature (IFRS only): same facts except XYZ also publishes a nature of expense P&L. Periodická metoda, (pouze IFRS): stejná situace, kromě že XYZ také vykazuje druhovou výsledovku. 1/2/Y1 / 2.1.R1 Cash: Currency on Hand 40 Revenue 40 1/5/Y1 / 5.1.R1 Raw materials and consumables used 12,500 Payables: Trade Payables 12,500 Etc. / Atd. 1/31/Y1 / 31.1.R1 Inventory: Merchandise: 234 5,000 Inventory: Merchandise: ,000 Decrease (increase) in inventories 34,000 Inventory: Merchandise: 123 1,000 1 IAS 2.34 When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the related revenue is recognised / ASC : A major objective of accounting for inventories is the proper determination of income through the process of matching appropriate costs against revenues. Copyright Robert Mladek 60

61 Retail method: as in the previous examples, XYZ is a retailer. In contrast to these, it values inventory using a retail method (IAS 2.21 / ASC ) under which inventory measured by deducting a profit margin, in XYZ s case 50%, from the retail sales price. During the first quarter is purchased goods for 1,702,100 and sold goods for 2,527,971 in total. Maloobchodní metoda: podobně jako v předchozím příkladě, XYZ se zabývá maloobchodním prodejem. Na rozdíl od tohoto příkladu, hodnotu svých zásob určuje maloobchodní metodou (IAS 2.21 / ASC ), podle které se vychází z ceny uvedené na výrobku. Během prvního kvartálu firma prodala zboží za celkem /1/Y1 / 1.1.R1 to 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cash 1,702,100 Revenue: Merchandise 1,702,100 Inventory: Clearing Account 2,527,971 Cash and Trade Payables 2,527,971 On 3/31/Y1, it took stock at its retail outlets determining that 26,120 units with a value of 121,882 were in stock R1 XYZ zjistila, že v obchodech je celkem jednotek v hodnotě byly v regálech. Item # Beg. Inv. Purchases Ending units Sales price Unit Cost Ending Inv. Cost of Sales Položka číslo Poč. stav Nákupy Jednotky Cena Hodnota Konečný stav Nák. na prod. zb. A B C D E = D/1.5 F = C x E G = A + B - F Merch. 1 49, ,000 8, , ,748 Merch. 2 7,482 63,200 3, ,955 62,730 Merch. 3 17, ,600 1, , ,948 Merch. 4 4, ,000 2, , ,738 Merch. 5 5, ,000 3, , ,074 Merch. 6 1, ,000 1, , ,494 Merch. 7 21, ,500 2, , ,689 Merch. 8 6, ,800 2, , , ,071 1,702,100 26, ,882 1,694,320 Then it closed the clearing account and recognized cost of goods sold. Nakonec, firma zaúčtovala náklady na prodané zboží a zavřela spojovací účet. 3/31/Y1 / 31.3.R1 Cost of Merchandise Sold 1,694,320 Inventory: Merchandise 7,780 Inventory: Clearing Account 1,702,100 Production, specific (job) costing: XYZ produces customized, made to order products each with its own, specifically identifiable costs. As a result, it uses an methodology consistent with the letter of IAS 2.23 / ASC On 4/1/Y1, supervisor #23 received job order # and entered it into the production queue under product number YYY Next, he assigned employee #65, whose first task was to requisition two units of raw material # 4 and one unit of raw material # 8. During the day, employees #65, #53 and #72 performed the first three production tasks, utilizing production machines #25, #36 and #48. These tasks required 70, 80 and 45 minutes each, and hourly compensation of the workers was 25.00, and Výroba, specifické náklady: XYZ se zabývá zakázkovou výrobou. Protože každý produkt je unikátní a je možné identifikovat specifické náklady spojené s jeho výrobou, firma používá účetní metodiky konzistentní s doslovným výkladem IAS 2.23 / ASC R1 mistr č.23 obdržel zakázku č Poté, co bylo zakázce přiděleno identifikační číslo YYY , zaúkoloval zaměstnance # 65 zahájit výrobu tím, že vyskladnil dvě jednotky materiálu č. 4 a jednu jednotku materiálu č. 8. Během dne zaměstnanci číslo 65, 53 a 72 provedli první tři výrobní úlohy využitím výrobních strojů číslo 25, 36 a 48. Úlohy vyžadovaly 70, 80 a 45 minut a hodinová odměna zaměstnanců byla 25,00, 22,50 a 23,00. 4/1/Y1 / 1.4.R1 Inventory: Work in Process: YYY : Direct Material Inventory: Raw material: #4: Lot Inventory: Raw material: #4: Lot Inventory: Raw material: #8: Lot Inventory: Work in Process: YYY : Direct Wages Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Wages: Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Wages: Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Wages: Copyright Robert Mladek 61

62 Indirect costs, variable: On the basis of tasks performed and equipment utilized, XYZ recognized variable production overhead. Nepřímé náklady, variabilní: Na základě výkonů a využitého zařízení XYZ zaúčtovala variabilní výrobní režii. 4/1/Y1 / 1.4.R1 Inventory: Work in Process: YYY : Supervisor salaries Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: Inventory: Work in Process: YYY : Maintenance and Repairs 5.38 PP&E: Production Machinery: MRE Allowance: Machine PP&E: Production Machinery: MRE Allowance: Machine PP&E: Production Machinery: MRE Allowance: Machine Inventory: Work in Process: YYY : Utilities 7.17 Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 2.56 Accrued Liabilities: Utilities: Gas 2.05 Inventory: Unallocated Production Overhead: Utilities: Water and Sewage 1.54 Inventory: Unallocated Production Overhead: Utilities: Waste Removal 1.02 Inventory: Work in Process: YYY : Indirect Material 4.36 Inventory: Supplies & Consumables: Production Supplies 1.95 Inventory: Supplies & Consumables: Consumables 2.41 Indirect costs, variable: Next, XYZ recognized depreciation using the units of production method, as alluded to in IAS a 1. Nepřímé náklady, fixní: Nakonec, použitím výkonové metody, XYZ určila příslušné odpisy tak, jak vyplývá z IAS a. 4/2/Y1 / 2.4.R1 Work in Process: YYY : Depreciation PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Machinery: PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Machinery: PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Machinery: Payments and pre-payments: On 4/2/Y1, XYZ paid March production wages and salaries of 2,336, in total. The same day, it also paid first quarter electricity 425, and natural gas 288, Finally, it prepaid second quarter water and sewage 100,000.00, waste removal 200, and April rent 800, Platby a zálohy: 2.4.R1 XYZ zaplatila platy a mzdy za duben v celkové výši ,54. Tentýž den uhradila faktury za elektřinu a plyn ve výši ,66 a ,71. Nakonec zaplatila kvartální zálohy na vodné a stočné 100, a odvoz odpadu 200, a měsíční nájem za květen ,00. 4/1/Y1 / 1.4.R1 Accrued Liabilities: Wages and Salaries 2,336, Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 425, Accrued Liabilities: Utilities: Gas 288, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage 200, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal 400, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Rent 800, Cash 4,450, Alternatively / Alternativně 1 Note: although US GAAP does discuss methodology, the units of production method would fulfill its systematic and rational manner criterion, making it similarly suitable per ASC Note: while electricity and gas are invoiced and paid in arrears each quarter, water, sewage and waste removal are paid in advance and invoiced annually. Rent is not invoiced at all, but paid in advance on the basis of an ongoing rental agreement. Copyright Robert Mladek 62

63 Inventory: Work In Process: Pre-Paid Costs: Utilities: Water and Sewage 200,000 Inventory: Work In Process: Pre-Paid Costs: Utilities: Waste Removal 400,000 Inventory: Work In Process: Pre-Paid Costs: Rent 800,000 Cash 1,400,000 Production completed: Up to 4/6/Y1 XYZ recognized additional costs of 3, in the same manner as above. On 4/6/Y1, quality assurance technician #85 tested YYY and confirmed it was complete. The costs incurred were: technician salaries 53.52, test supplies and depreciation of test equipment Finally, as it does not lend itself to usage based allocation, XYZ estimates facility rent per IAS 2.13 / ASC , basing its estimate on an annual cost of 4,900, and estimated annual production volume of 32,000. Dokončení výroby: do 6.4 XYZ stejným způsobem zaúčtovala další výrobní náklady v celkové výši 3.294, R1 pracovník kontroly jakosti č. 85 potvrdil, že výrobek YYY splňuje jakosti normy a je hotový. Náklady na tuto kontrolu se skládaly z platů 53,52, materiálu 24,93 a odpisů 40,23. Nakonec, vzhledem k tomu, že není smysluplné sledovat nájemné výkonovou metodou, XYZ tento náklad alokuje podle IAS 2.13 / ASC na základě očekávané roční produkce a celkového nákladu /6/Y1 / 6.4.R1 Inventory: Work in Process: YYY : Quality Control Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: Quality Control: Inventory: Supplies & Consumables: Test Supplies PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Test Equipment: Inventory: Work in Process: YYY : Rent Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Rent Inventory: Finished Goods: YYY , Inventory: Work in Process: YYY , Alternatively, XYZ could have recognized quality control and rent directly to finished goods. Alternativně, XYZ mohla kontrolu jakosti a nájem zaúčtovat přímo do hotového výrobku. Inventory: Finished Goods: YYY / Zásoby: výrobky: YYY , Inventory: Work in Process: YYY , Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: Quality Control: Inventory: Supplies & Consumables: Test Supplies PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Test Equipment: Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Rent Alternatively, if XYZ had used separate work in process sub-accounts for each cost. Alternativně, kdyby se jednotlivé položky nedokončené výroby sledovaly na separátních účtech. Inventory: Finished Goods: YYY / Zásoby: výrobky: YYY , Inventory: Work in Process: YYY : Direct Material Inventory: Work in Process: YYY : Direct Wages 1, Inventory: Work in Process: YYY : Supervisor salaries Inventory: Work in Process: YYY : Repairs and Maintenance Inventory: Work in Process: YYY : Utilities: Electricity Inventory: Work in Process: YYY : Utilities: Gas Inventory: Work in Process: YYY : Utilities: Water and Sewage Inventory: Work in Process: YYY : Utilities: Waste Removal Inventory: Work in Process: YYY : Indirect Material: Production Supplies Inventory: Work in Process: YYY : Indirect Material: Consumables Inventory: Work in Process: YYY : Quality Control: Salaries Inventory: Work in Process: YYY : Quality Control: QC Supplies Inventory: Work in Process: YYY : Quality Control: Depreciation Inventory: Work in Process: YYY : Depreciation Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Rent On 4/16/Y1, XYZ sold product YYY for 6, R1 se výrobek YYY prodal za /16/Y1 / 16.4.R1 Receivables: Trade Receivables 6, Revenue: Goods 6, Cost of Goods Sold 3, Inventory: Finished Goods: YYY , Copyright Robert Mladek 63

64 On 4/18/Y1, XYZ purchased two 2,500 units lots raw material # 4 in for and 19.75, one 5,000 unit lot of raw material # 8 for 27.00, fasteners and fittings for 23, in total, and consumables for 27, in total R1 XYZ pořídila přímý i nepřímý materiál. Specificky, jednotek materiálu číslo 4 ve dvou várkách v ceně 18,25 a 19,75 za jednotku. Také jednotek materiálu číslo 8 v jedné várce za 27,00. Nakonec také spojovací materiál a příslušenství za celkem ,15 a drobný majetek za celkem ,98. Prior to the second quarter Inventory: Raw material: #4: Lot 3 45, Inventory: Raw material: #4: Lot 4 29, Inventory: Raw material: #8: Lot 2 135, Inventory: Supplies & Consumables: Production Supplies 23, Inventory: Supplies & Consumables: Consumables 27, Cash - Payables 260, At the end of the second quarter, utilizing the cost flows through work in process, XYZ prepared a financial report including a cost of products schedule. For illustration, the schedule is presented for the single product and thus with zero beginning and ending balances. Na konci druhého kvartálu, použitím údajů o pohybech na účtech nedokončené výroby, XYZ připravila finanční zprávu včetně doplňující tabulky o výrobních nákladech. Za účelem příkladu se tato tabulka sestavila jen pro jeden výrobek, a proto nezahrnuje počáteční a konečné stavy. XYZ Inc. / XYZ, a.s. Cost of Goods Sold schedule / Tabulka nákladů na výrobek Beginning inventory 0 Direct materials Direct wages 1, Production overhead Supervisor salaries Repairs and maintenance Utilities Indirect Material Quality Control Depreciation Rent Total production overhead 1, Ending inventory (0) Cost of goods sold 3, Although XYZ recognises the cost throughout the year, it actually performs all its repairs and maintenance during July and August of each year. In year 1, it expended 2,777, Ačkoliv o nákladech účtuje průběžně, veškerou svou opravu a údržbu provádí během července a srpna každého roku. Během července a srpna roku 1 byly skutečné výdaje ,70. 7/1/ to 8/31/Y1 / 1.7. to 31.8.R1 PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 2,777, Cash 2,777, Including the amounts recognized in the fourth quarter of Y0, it had recognized costs of 2,736,458.24, leaving the allowance account with a balance of 40, In the 12 months ending 9/30/Y1, it had begun 31,750 products, finished 31,150 and sold 31,000. Včetně nákladů, které se zaúčtovaly v posledním kvartálu roku 0, XYZ rozpoznala náklady v celkové výši 2,736,458.24, a proto na účtě opravné položky zůstal zůstatek 40, Během dvanácti měsíců před 30.9.Y1, XYZ začala 31,750 výrobků, dokončila 31,150 a prodala 31,000. 9/30/Y1 / 30.9.R1 Cost of Goods Sold: MRE 39, Inventory: Work In Process: YYY to YYY Inventory: Finished Goods: YYY to YYY PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 40, Alternatively, given its immateriality, the entire adjustment could have been taken to cost of sales. Alternativně, vzhledem k bezvýznamnosti částky celkem, se mohla promítnout do nákladů na prodané zboží. Cost of Goods Sold: MRE / Náklady na prodané zboží: oprava a údržba 40, PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 40, Copyright Robert Mladek 64

65 For the year-ended 12/31/Y1, XYZ had, on the basis of estimated production volume of 32,000, recognized rent of per unit. During the year, it had actually produced 32,250 units, making the actual rent per unit As a result, its unallocated rent account was left with a (credit) balance of 75,000. During the year, 32,165 units had been sold. Během roku 1 XYZ alokovala nájem na základě očekávaného objemu výroby 32,000 ve výši 300,00 na jednotku. Na konci roka se zjistilo, že skutečný objem byl 32,250, takže skutečný náklad byl na jednotku. Jako důsledek účet nealokované nájmy měl (záporný) zůstatek Během roku firma prodala jednotek. 12/31/Y1 / R1 Inventory: Work In Process: Unallocated Production Overhead: Rent 75, Inventory: Finished Goods: YYY to YYY Cost of Goods Sold: Rent 74, Alternatively, due to its immateriality with respect to inventory, the adjustment could be taken to just cost of sales. Alternativně, vzhledem k bezvýznamnosti částky celkem, se mohla promítnout do nákladů na prodané zboží. 12/31/Y1 / R1 Inventory: Work In Process: Unallocated Production Overhead: Rent 75, Cost of Goods Sold: Rent 75, Trough the end of the third quarter of Y1, XYZ had paid advances of 600,000,00 for water and sewage and 1,200,000,00 for waste removal. During the same period, it actually incurred and recognized costs of 363, and 773, During the fourth quarter, its busiest, it incurred and recognized additional costs of 469, and 832,625.18, brining the year-end totals to 833, and 1,606,380.18, and leaving the two unallocated overhead accounts with (credit) balances of 33, and 6, respectively. On 1/4/Y2, XYZ paid the outstanding balances, together with the Q1-Y2 advance payments. Do konce třetího kvartálu, XYZ zaplatila celkem ,00 za vodné a stočné a ,00 za odvoz odpadků. Její skutečné náklady byly 363, a 773, Během čtvrtého kvartálu ( kvartál během kterého se za rok vyrobí nejvíc), jí vznikly další náklady ve výši 469, a 832,625.18, z čehož vyplynulo, že celoročně se jednalo o 833, a 1,606,380.18, a na účtech tedy zbylo 33, a 6, Společnost nedoplatky uhradila společně se zálohami za první kvartál. 12/31/Y1 / 2.1.R1 Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage 33, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal 6, Liabilities: Trade Payables: Utilities: Water and Sewage 33, Liabilities: Trade Payables: Utilities: Waste Removal 6, /4/Y2 / 4.1.R2 Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage 200, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal 400, Liabilities: Trade Payables: Utilities: Water and Sewage 33, Liabilities: Trade Payables: Utilities: Waste Removal 6, Cash 639, Standard costing: Unlike the previous example, ABC manufactures homogenized products that do not lend themselves to specific costing. For this reason, it applies IAS 2.21 / ASC It also aggregates selected items and presents only a limited number of costs. Standardní kalkulace cen: Na rozdíl od předchozího příkladu, ABC vyrábí homogenní výrobky, kde sledování jednotkových nákladů postrádá smysl. V důsledku toho zvolila metodiku podle IAS 2.21 / ASC The standard costs of a single product break down: Standardní cena výrobku se skládá z následujících položek: Standard Cost Schedule / Tabulka standardních cen Direct material Raw material #1 80 Raw material #2 72 Raw material #3 112 Raw material #4 80 Raw material #5 66 Raw material #6 14 Raw material #7 120 Raw material #8 56 Total direct material 600 Direct wages 1,500 Copyright Robert Mladek 65

66 Supervisor salaries 305 Maintenance and repairs 80 Utilities Electricity 100 Gas 80 Water and sewage 25 Waste removal 50 Total utilities 255 Indirect material Production supplies 15 Production consumables 20 Total indirect material 35 Quality control Technician salaries 60 Test supplies and consumables 25 Test equipment depreciation 40 Total quality control 125 Production machinery and equipment depreciation 800 Rent of production facilities 300 Total standard cost 4,000 On 4/1/Y1, ABC began work on a product. 1.4.R1 ABC zahájila výrobu výrobku. 4/1/Y1 / 1.4.R1 Inventory: Work in Process 3,860 Inventory: Clearing Account: Raw Material 600 Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries 1,805 PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 80 Inventory: Clearing Account: Utilities 255 Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables 35 Inventory: Clearing Account: Depreciation 800 Inventory: Clearing Account: Rent 300 Alternatively / Alternativně Inventory: Work in Process: Direct Material 600 Inventory: Clearing Account: Raw Material 600 Inventory: Work in Process: Direct Wages 1,500 Inventory: Work in Process: Supervisor Salaries 305 Inventory: Clearing Account: Production Salaries 1,500 Inventory: Clearing Account: Production Salaries 305 Inventory: Work in Process: Maintenance and Repairs 80 PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 80 Inventory: Work in Process: Utilities: Electricity 100 Inventory: Work in Process: Utilities: Gas 80 Inventory: Work in Process: Utilities: Water and Sewage 25 Inventory: Work in Process: Utilities: Waste Removal 50 Inventory: Clearing Account: Utilities: Electricity 100 Inventory: Clearing Account: Utilities: Gas 80 Inventory: Clearing Account: Utilities: Water and Sewage 25 Inventory: Clearing Account: Utilities: Waste Removal 50 Inventory: Work in Process: Supplies 15 Inventory: Work in Process: Consumables 20 Inventory: Clearing Account: Supplies 15 Inventory: Clearing Account: Consumables 20 Inventory: Work in Process: Depreciation 800 Inventory: Clearing Account: Depreciation 800 Inventory: Work in Process: Rent 300 Inventory: Clearing Account: Rent 300 On 4/6/Y1, ABC completed a product. 6.4.R1 ABC dokončila výrobu výrobku. 4/6/Y1 / 6.4.R1 Inventory: Work in Process 140 Inventory: Clearing Account: Quality Control 140 Inventory: Finished Goods 4,000 Inventory: Work in Process 4,000 Alternatively / Alternativně Copyright Robert Mladek 66

67 Inventory: Finished Goods 4,000 Inventory: Clearing Account: Quality Control 140 Inventory: Work in Process 3,860 Alternatively, if the various cost components had been recognized in separate WIP sub-accounts. Alternativně, pokud by se bývaly jednotlivé komponenty nedokončené výroby účtovaly separátně. Inventory: Finished Goods / Zásoby: výrobky 4,000 Inventory: Work in Process: Direct Material 600 Inventory: Work in Process: Direct Wages 1,500 Inventory: Work in Process: Supervisor Salaries 305 Inventory: Work in Process: Maintenance and Repairs 80 Inventory: Work in Process: Utilities: Electricity 100 Inventory: Work in Process: Utilities: Gas 80 Inventory: Work in Process: Utilities: Water and Sewage 25 Inventory: Work in Process: Utilities: Waste Removal 50 Inventory: Work in Process: Supplies 15 Inventory: Work in Process: Consumables 20 Inventory: Work in Process: Quality Control: Salaries 60 Inventory: Work in Process: Quality Control: Test Supplies 25 Inventory: Work in Process: Quality Control: Depreciation 40 Inventory: Work in Process: Depreciation 800 Inventory: Work in Process: Rent 300 On 4/16/Y1, ABC sold a product for 6, R1 ABC výrobek prodala. 4/16/Y1 / 16.4.R1 Receivables: Trade Receivables 6,000 Revenue 6,000 Cost of Goods Sold 4,000 Inventory: Finished Goods 4,000 Copyright Robert Mladek 67

68 During April, ABC began 1,308, completed 1,298 and sold 1,300 products. As it pays out actual wages and salaries each month, these costs lend themselves to monthly adjustment 1. At standard cost, ABC had recognized production wages of 2,325,000, supervisor salaries of 472,750 and quality control technician salaries of 93,000, for 2,890,750 in total. Its actual April wages and salaries were 2,188,895, 500,096 and 82,956, for 2,771,947 in total. Wages and salaries were paid out on 5/2/Y1 (only the wage component of quality control is adjusted each month.). Během dubna ABC začala výrobků, dokončila a prodala Protože odměny vyplácí měsíčně, je vhodné aktuální výši těchto nákladů také upravovat měsíčně. Ve standardních cenách ABC zaúčtovala mzdy , platy mistrů a platy techniků kontroly jakosti , neboli celkem. Skutečné náklady za duben byly , a , neboli celkem. Firma odměny vyplatila 2.5.R1 (pouze ta část kontroly jakosti vztahující se na odměny se upravuje měsíčně). 4/30/Y1 / 30.4.R1 Inventory: Clearing Account: Quality Control 93,000 Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries 93,000 Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries 118,803 Cost of Goods Sold: Supervisor Salaries 24,700 Inventory: Work in Process: Adjustment 7,665 Inventory: Finished Goods: Adjustment 3,832 Cost of Goods Sold: Direct Wages 122,934 Cost of Goods Sold: Quality Control 9,072 Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries 2,771,947 Accrued Liabilities: Wages and Salaries 2,771,947 5/2/Y1 / 2.5.R1 Accrued Liabilities: Wages and Salaries 2,771,947 Cash 2,771,947 During the second quarter, ABC began 4,750, finished 4,725 and sold 4,650 units. For interim reporting purposes, ABC reviews raw material inventory each quarter. Během druhého kvartálu ABC začala 4.750, dokončila a prodala jednotek. Za účelem sestavení prozatímní finanční zprávy zjišťuje stav materiálu čtvrtletně. Raw Material / Přímý materiál Units on Hand / Stav zásob Standard Cost / Actual Cost / Standardní cena Aktuální cena Beginning / Acquired / Ending / Usage / Per Unit / Total / Per Unit / Total / Variance / Počáteční Pořízený Konečný Spotřeba Jednotková Celková Jednotková Celková Odchylka Material # ,000 (1,115) 4, , ,497 3,503 Material # ,000 (781) 9, , , ,507 Material # ,000 (651) 9, , ,091 43,909 Material # ,000 (3,010) 19, , ,385 (24,385) Material # ,000 (745) 14, , ,243 43,257 Material # ,000 (185) 19, , ,133 (161,633) Material # ,000 (2,780) 9, , ,568 (66,568) Material #8 2,736 7,000 (236) 9, , ,119 (75,119) 5,503 99,000 (9,503) 95,000 2,850,000 2,959,529 (109,529) 6/30/Y1 / 30.6.R1 Cost of Goods Sold: Raw Material 107,223 Inventory: Work in Process: Adjustment 576 Inventory: Finished Goods: Adjustment 1,729 Inventory: Clearing Account: Raw Material 109,529 Inventory: Clearing Account: Raw Material 2,959,529 Inventory: Raw Material 2,959,529 Alternatively, given its materiality with respect to inventory, the adjustment could have made to just cost of sales. Alternativně, vzhledem k významnosti se celková úprava může realizovat oproti nákladům na prodané výrobky. Cost of Goods Sold: Raw Material / Náklady na prodané výrobky: přímý materiál 109,529 Inventory: Clearing Account: Raw Material 109,529 1 Note: while both IFRS and US GAAP require variances be reviewed / adjusted at regular / reasonable intervals, neither specify a particular periodicity. Consequently, companies can choose to adjust costs that lend themselves to more frequent adjustment, such as wages and salaries, at different intervals than costs, such as rent or depreciation, that do not. Copyright Robert Mladek 68

69 Also during the second quarter, ABC recognized electricity and gas at standard costs of 475,000 and 380,000. Based on its own estimates, it determined the actual costs were 476,625 and 448,815. Během druhého kvartálu ABC také zaúčtovala elektřinu a plyn ve standardních cenách ve výši a Na základě vlastních odhadů zjistila, že aktuální náklady byly a /30/Y1 / 30.6.R1 Cost of Goods Sold: Utilities: Electricity 1,591 Cost of Goods Sold: Utilities: Gas 67,366 Inventory: Work in Process: Adjustment 371 Inventory: Finished Goods: Adjustment 1,112 Inventory: Clearing Account: Utilities 70,440 Inventory: Clearing Account: Utilities 925,440 Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 476,625 Accrued Liabilities: Utilities: Gas 448,815 On 7/2Y1 and 7/4Y1, ABC received electricity and gas bills for 460,148 and 445,673. As both suppliers take only annual meter readings, the invoiced amounts are based on their estimates. During the year, ABC accumulates the differences in accruals, making any necessary adjustments on the basis of final, year-end billings. 2.7 a 4.7 ABC obdržela faktury za elektřinu a plyn ve výši a Protože dodavatelé zjišťují skutečnou spotřebu pouze ročně, fakturované částky představují jejich odhady, které se od odhadů ABC poněkud liší. ABC tyto odchylky kumuluje na účtech časového rozlišení, a upravuje ročně, po obdržení finálních faktur. 8/1/Y1 / 1.8.R1 Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 460,148 Accrued Liabilities: Utilities: Gas 445,673 Cash 905,821 Note: as the procedure for adjusting wages and salaries remains the same, it is not shown again. Poznámka: protože se postup pro platy a mzdy nemění, opět se neukazuje. Finally, ABC pre-paid third quarter water, sewage and waste removal. It also pre-paid July rent. Nakonec, ABC zaplatila zálohy na vodné stočné a odvoz odpadu, a zaplatila červencový nájem. 6/30/Y1 / 30.6.R1 Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage 200, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal 400, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Rent 800, Cash 1,400,000 Alternatively / Alternativně Inventory: Work In Process: Pre-Paid Costs: Utilities: Water and Sewage 200, Inventory: Work In Process: Pre-Paid Costs: Utilities: Waste Removal 400, Inventory: Work In Process: Pre-Paid Costs: Rent 800, Although it recognizes it throughout the year, DEF performs routine repairs and maintenance annually, each July and August. In July and August of Y1, it incurred actual costs of 2,777,079. In the twelve months ending 9/30/Y1, it had recognized standard cost of 2,736,439, had begun 31,750 units, completed 31,150 and sold 31,000. Ačkoliv DEF o opravě a údržbě účtuje průběžně, samotnou práci provádí jednou ročně, během července a září. Během července a září R1 skutečně vynaložila 2,777,079 s tím, že během dvanácti měsíců do 30.9.R1, zaúčtovala 2,736,439. Během tohoto období se 31,750 jednotek začaly, 31,150 se dokončily a 31,000 prodaly. 7/1/ to 8/31/Y1 / 1.7. to 31.8.R1 PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 1,317,021 Cash 1,317,021 9/30/Y1 / 30.9.R1 Cost of Goods Sold: Maintenance and Repairs 39,680 Inventory: Work in Process: Adjustment 768 Inventory: Finished Goods: Adjustment 192 PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 40,640 Alternatively, given its materiality with respect to inventory, the adjustment could have made to just cost of sales. Alternativně, vzhledem na významnost, se celková úprava může realizovat oproti nákladům na prodané výrobky. Cost of Goods Sold: Maintenance and Repairs / Náklady na prodané výrobky: oprava a údržba 40,640 PP&E: Maintenance and Repairs Allowance 40,640 Copyright Robert Mladek 69

70 At the end of Y1, ABC determined that production supplies at a standard cost of 483,525, quality control supplies at 805,875 and consumables at 644,700 had been recognized, while 460,991, 791,556 and 605,593 had actually been consumed. During Y1, ABC began 32,235 finished 32,250 and sold 32,165 products. Na konci R1 zjistila, že ačkoliv se zaúčtoval nepřímý materiál ve výši 483,525 u výroby a 805,875 u kontroly jakosti, skutečná spotřeba byla 460,991 a 791,556. Zároveň, ačkoliv drobný majetek ve výši 644,700 se zaúčtoval, skutečně se spotřebovalo 605,593. Během R1 ABC začala , dokončila a prodala výrobků. 12/31/Y1 / R1 Inventory: Clearing Account: Quality Control 805,875 Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables 805,875 Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables 75,961 Inventory: Work in Process: Adjustment 35 Cost of Goods Sold: Quality Control 14,288 Cost of Goods Sold: Indirect Material 61,508 Inventory: Finished Goods: Adjustment 200 During Q4, ABC recognized electricity and gas at standard costs of 1,690,000 and 1,352,000 respectively. On 12/31/Y1, it estimated the actual Q4 costs to be 1,847,454 and 1,273,065. Během čtvrtého kvartálu ABC zaúčtovala elektřinu a plyn v standardních cenách 1,690,000 a 1,352,000. Ke dni R1 odhadla, že skutečné náklady byly 1,847,454 a 1,273, /31/Y1 / R1 Cost of Goods Sold: Utilities 77,822 Inventory: Finished Goods: Adjustment 813 Inventory: Clearing Account: Utilities 78,519 Inventory: Work in Process: Adjustment 116 Inventory: Clearing Account: Utilities 3,120,519 Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 1,847,454 Accrued Liabilities: Utilities: Gas 1,273,065 Alternatively / Alternativně 12/31/Y1 / R1 Cost of Goods Sold: Utilities: Electricity 156,057 Inventory: Clearing Account: Utilities: Gas 78,935 Inventory: Finished Goods: Adjustment 813 Inventory: Clearing Account: Utilities: Electricity 157,454 Cost of Goods Sold: Utilities: Gas 78,235 Inventory: Work in Process: Adjustment 116 For the year, ABC had recognized total electricity and gas of 3,380,262 and 2,537,244. As of 12/3/Y1, as it had not yet received fourth quarter billings, it had only paid 1,581,736 and 1,280,214, leaving its accrued electricity and accrued gas accounts with (credit) balances of 1,798,526 and 1,257,030. On 1/4/Y2 and 1/6/Y2, ABC received final, year-end invoices for 1,878,360 and 1,226,469. As the exact amounts became known between year-end and the date financial statements are authorised for issue, per IAS 10.8 / ASC , it made the adjustments to Y1. It paid the invoices on the same day, 2/4/Y2. Během roku firma zaúčtovala elektřinu a plyn v celkových výších 3,380,262 a 2,537,244. Ke dni R1 zatím neobdržela konečné vyúčtování, proto zatím zaplatila jen 1,581,736 a 1,280,214, z čehož vyplývalo, že 1,798,526 a 1,257,030 zůstávalo na účtech časového rozlišení. 4.1R2 a 6.1R2 od dodavatelů elektřiny a plynu obdržela konečné faktury na částky 1,878,360 a 1,226,469. Protože se přesné částky zjistily dříve, než byly vydané finanční zprávy, postupovala podle IAS 10.8 / ASC a úpravy promítla do roku 1. Obě faktury proplatila stejný den, 4.2.R2. 12/31/Y1 / R1 / Recorded / Zaúčtováno dne: 1/4/Y2 / 4/1/Y2 and 1/6/Y2 / 6.1.R2 Accrued Liabilities: Utilities: Gas 30,560 Cost of Goods Sold: Utilities 49,167 Inventory: Finished Goods: Adjustment 130 Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 79,834 Inventory: Work in Process: Adjustment 23 Copyright Robert Mladek 70

71 2/4/Y2 / 4.1.R2 Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 1,878,360 Accrued Liabilities: Utilities: Gas 1,226,469 Cash 3,104,829 Note: the original entries could also have been reversed. Poznámka: původní zápisy se také mohly reverzovat. During the fourth quarter, water sewage of 422,500, and waste removal 845,000 had been recognized at standard cost. Actual fourth quarter costs were 469,691 and 832,625. Během čtvrtého kvartálu se zaúčtovalo vodné a stočné v standardních cenách 422,500 a odvoz odpadu 845,000. Skutečné náklady byly 469,691 a 832, /31/Y1 / R1 Cost of Goods Sold: Utilities 34,507 Inventory: Finished Goods: Adjustment 361 Inventory: Clearing Account: Utilities 34,816 Inventory: Work in Process: Adjustment 52 Alternatively / Alternativně 12/31/Y1 / R1 Cost of Goods Sold: Utilities: Water and Sewage 46,772 Inventory: Clearing Account: Utilities: Waste Removal 12,375 Inventory: Finished Goods: Adjustment 361 Inventory: Clearing Account: Utilities: Water and Sewage 47,191 Cost of Goods Sold: Utilities: Waste Removal 12,265 Inventory: Work in Process: Adjustment 52 For the whole year, actual costs of 833,044 and 1,606,380 had been recognized while 800,000 and 1,600,000 had been paid. ABC remitted the outstanding balances together with its Y2-Q1 pre-payments. Skutečné náklady za celý rok ve výši 833,044 a 1,606,380 se zaúčtovaly s tím, že se zaplatily zálohy 800,000 a 1,600,000. ABC zaplatila vzniklý rozdíl dohromady se zálohovými platbami za první kvartál R2. 1/2/Y2 / 2.1.R2 Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage 200, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal 400, Accrued liabilities: Utilities: Water and Sewage 33,044 Accrued liabilities: Utilities: Waste Removal 6,380 Cash 639,424 During Y1, depreciation at standard cost had been 27,077,400 while actual depreciation was 26,278,746. Of these amounts 25,788,000 and 24,981,925 were associated with production, and 1,289,400 and 1,296,821 with quality control. Během R1 odpisy ve výši se zaúčtovaly v standardních cenách. Skutečné odpisy byly Z těchto částek se a vztahovaly na samotnou výrobu a a na kontrolu jakosti. 12/31/Y1 / R1 Inventory: Clearing Account: Quality Control 1,289,400 Inventory: Clearing Account: Depreciation 1,289,400 Inventory: Clearing Account: Depreciation 798,654 Cost of Goods Sold: Quality Control 7,405 Inventory: Work in Process: Adjustment 372 Cost of Goods Sold: Depreciation 804,325 Inventory: Finished Goods: Adjustment 2,106 Finally, while rent of 9,670,500 had been recognized at standard cost, actual rent was 9,600,000. Nakonec, nájem ve výši se zaúčtoval, zatímco skutečný nájem byl /31/Y1 / R1 Inventory: Clearing Account: Rent 70,500 Inventory: Work in Process: Adjustment 33 Cost of Goods Sold: Rent 70,347 Inventory: Finished Goods: Adjustment 186 The following schedule summarizes the costs and adjustments made in Y1. Následující tabulka sumarizuje úpravy za rok 1. Copyright Robert Mladek 71

72 Standard Cost / Standardní cena Per Unit / Total / jednotková celkem Actual Cost / Aktuální cena Clearing / Spojovací účty WIP / Ned. výroba FG / Výrobky Cost of Sales / Náklady na výrobu Per Unit / Total / celkem jednotková Dr / (Cr) Dr / (Cr) Dr / (Cr) Dr / (Cr) Direct Material ,341, ,475,823 (2,134,823) (993) 5,629 2,130,187 Direct Wages 1,500 48,352,500 1, ,820,536 2,531,964 1,178 (6,676) (2,526,466) Supervisor s salaries 305 9,831, ,643,641 (811,966) (378) 2, ,203 MRE 80 2,578, ,727,731 (148,931) (69) ,608 Electricity 100 3,223, ,460,096 (236,596) (110) ,082 Gas 80 2,578, ,506,683 72, (190) (71,960) Water and sewage , ,088 (60,213) (28) ,082 Waste removal 50 1,611, ,612,760 (1,010) (0) 3 1,008 Total utilities 255 8,219, ,356,929 Supplies , ,991 22, (59) (22,486) Consumables , ,593 39, (103) (39,022) Total indirect material 35 1,128, ,066,583 Salaries 60 1,934, ,973,662 (39,562) (18) ,476 Supplies , ,556 14,319 7 (38) (14,288) Depreciation 40 1,289, ,296,821 (7,421) (3) 20 7,405 Total quality Control 125 4,029, ,062,039 Depreciation ,788, ,981, , (2,126) (804,325) Rent 300 9,670, ,600,000 70, (186) (70,347) Total 4, ,940,000 3, ,823, , (306) (115,842) ABC drafted its financial statements and schedules. ABC sestavila finanční výkazy a doplňující tabulky. ABC Inc. / ABC a.s. Balance Sheet / Rozvaha As at 12/31/Y1 / Ke dni R1 Ending / Počáteční Beginning / Konečný Current assets Inventory Raw material 822, ,353 Work in process 438, ,375 Finished Goods 1,037, ,725 Total Inventory 2,298,378 2,159, ABC Inc. / ABC a.s. Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané výrobky For the year ended 12/31/Y1 / Za rok který skončil R1 Beginning finished goods inventory 697,725 Cost of goods manufactured 128,883,852 Ending finished goods (1,037,419) Cost of goods sold 128,544,158 ABC Inc. / ABC a.s. Cost of Goods Manufactured Schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky For the year ended 12/31/Y1 / Za rok který skončil R1 Beginning work in process inventory 498,375 Beginning material 963,353 Material purchased 21,335,000 Ending material (822,530) Direct material 21,475,823 Direct wages 45,820,536 Production overhead Supervisor s salaries 10,643,641 Maintenance and Repairs 2,727,731 Electricity 3,460,096 Gas 2,506,683 Water and sewage 866,088 Waste removal 1,612,760 Utilities 8,445,627 Supplies 460,991 Consumables 605,593 Indirect material 1,066,583 Salaries 1,973,662 Supplies 791,556 Depreciation 1,296,821 Quality Control 4,062,039 Depreciation 24,981,925 Rent 9,600,000 Total production overhead 61,527,547 Ending work in process inventory (438,429) Cost of goods manufactured 128,883,852 Copyright Robert Mladek 72

73 Standard costing, simplified approach using annual adjustments: In contrast to the previous example, ABC decided to simply its accounting by adjusting standard costs annually. To simply it even further, it also decided aggregate similar costs and eliminate some function driven items. For illustration purposes, the periodicity is assumed to be annual. Each time ABC began a product, it recorded: Standardní ceny, zjednodušený postup, kde se úpravy provádí jen u roční závěrky: Na rozdíl od předchozího příkladu se ABC rozhodla zjednodušit své účtování tak, že všechny úpravy provede pouze ročně. Zároveň eliminovala účelové subklasifikace. Pro účel příkladu se předpokládá, že se sestavuje pouze roční finanční zpráva. Pokaždé kdy začala výrobek, ABC zaúčtovala: Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba 4,000 Inventory: Clearing Account: Raw Material 600 Inventory: Clearing Account: Production Wages 1,500 Inventory: Clearing Account: Production Salaries 365 Inventory: Clearing Account: MRE 80 Inventory: Clearing Account: Utilities 255 Inventory: Clearing Account: Indirect material 60 Inventory: Clearing Account: Depreciation 840 Inventory: Clearing Account: Rent 300 Each time ABC finished a product, it recorded: Pokaždé kdy dokončila výrobek, ABC zaúčtovala: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 Inventory: Finished goods 4,000 Inventory: Work in Process 4,000 Each time ABC sold a product, it recorded: Pokaždé kdy prodala výrobek, ABC zaúčtovala: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 Cash or Receivable #,### Revenue: Goods #,### Cost of Goods Sold 4,000 Inventory: Finished goods 4,000 Each time ABC acquired raw material, it recorded: Pokaždé kdy pořídila materiál: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 Inventory: Raw Material #,### Cash or payable #,### Each time ABC incurred a production cost, it recorded: Pokaždé firmě vzniknul další výrobní náklad: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 Inventory: Clearing Account: Production Wages #,### Inventory: Clearing Account: Production Salaries #,### Inventory: Clearing Account: Maintenance and Repairs #,### Inventory: Clearing Account: Utilities #,### Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables #,### Inventory: Clearing Account: Rent #,### Cash, payable, allowance, etc. #,### At year-end, ABC took stock of its raw material and determined that 21,475,823 had been consumed. Na konci období, na základě inventury, ABC zjistila ze materiál v hodnotě se spotřeboval. Beginning / Počáteční Purchases / Nákupy Ending / Konečný Usage / Spotřeba Raw material #1 63,750 2,570,000 (192,224) 2,441,526 Raw material #2 218,785 1,592,000 (82,393) 1,728,392 Raw material #3 256,050 2,450,000 (260,335) 2,445,715 Raw material #4 99,000 3,308,000 (120,335) 3,286,665 Raw material #5 59,000 2,791,000 (43,562) 2,806,438 Raw material #6 12,250 3,170,500 (23,727) 3,159,023 Raw material #7 178,750 2,892,500 (9,976) 3,061,274 Raw material #8 75,768 2,561,000 (89,978) 2,546, ,353 21,335,000 (822,530) 21,475,823 12/31/Y1 / R1 Inventory: Clearing Account: Raw Material 21,475,823 Inventory: Raw Material 21,475,823 Copyright Robert Mladek 73

74 Also at year-end, ABC determined that depreciation, attributable to production, was 26,278,746. Také na konci období ABC zjistila, že odpisy ve výši se vztahovaly na výrobu. 12/31/Y1 / R1 Inventory: Clearing Account: Depreciation 26,278,746 PP&E: Accumulated Depreciation 26,278,746 During Y1, including material and depreciation, ABC recognized total standard costs of 128,940,000 and recorded total actual costs of 128,735,208. This left its clearing accounts with an aggregate (credit) balance of 204,792. The following table breaks down these costs: Včetně materiálu a odpisů, během R1 ABC zaúčtovala náklady ve standardních cenách Během stejného období její skutečné náklady byly , a proto její spojovací účty měly celkový (záporný) zůstatek ve výši Production Costs / Výrobní náklady Standard Cost Actual Cost Clearing Account, Dr. / (Cr.) Disaggregated / Podle druhu Standardní náklady Aktuální náklady Spojovací účty, MD / (Dal) Direct Material 19,341,000 21,475,823 2,134,823 Direct Wages 48,352,500 45,820,536 (2,531,964) Production salaries 11,765,775 12,617, ,528 Repairs and Maintenance 2,578,800 2,727, ,931 Utilities 8,219,925 8,356, ,004 Supplies & Consumables 1,934,100 1,858,139 (75,961) Depreciation 27,077,400 26,278,746 (798,654) Rent 9,670,500 9,600,000 (70,500) Total costs 128,940, ,735,208 (204,792) During Y1, ABC had begun 32,235, finished 32,250 and sold 32,165 products and calculated: Během R1 ABC začala , dokončila a prodala výrobků a spočítala: Adjustments: Dr. (Cr.) Clearing WIP FG COGS Úpravy: MD (Dal) Spoj. účty Ned. výroba Hot. výrobky Nák. na prodej Direct Material (2,134,823) (993) 5,629 2,130,187 Direct Wages 2,531,964 1,178 (6,676) (2,526,466) Production salaries (851,528) (396) 2, ,679 Repairs and Maintenance (148,931) (69) ,608 Utilities (137,004) (64) ,707 Supplies & Consumables 75, (200) (75,796) Depreciation 798, (2,106) (796,920) Rent 70, (186) (70,347) Total Adjustments 204, (540) (204,347) Then made the adjustments / Poté firma zaúčtovala úpravy: 12/31/Y1 / R1 Inventory: Clearing Account: Production Wages 2,531,964 Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables 75,961 Inventory: Clearing Account: Depreciation 798,654 Inventory: Clearing Account: Rent 70,500 Inventory: Work in Process: Adjustment 95 Inventory: Clearing Account: Raw Material 2,134,823 Inventory: Clearing Account: Production Salaries 851,528 Inventory: Clearing Account: Maintenance & Repairs 148,931 Inventory: Clearing Account: Utilities 137,004 Inventory: Finished Goods: Adjustment 540 Cost of Goods Sold: Adjustment 204,347 Alternatively / Alternativně Inventory: Clearing Account: Production Wages 2,531,964 Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables 75,961 Inventory: Clearing Account: Depreciation 798,654 Inventory: Clearing Account: Rent 70,500 Inventory: Work in Process: Adjustment 95 Cost of Goods Sold: Direct Material: Adjustment 2,130,187 Cost of Goods Sold: Salaries: Adjustment 849,679 Cost of Goods Sold: Repairs and Maintenance: Adjustment 148,608 Cost of Goods Sold: Utilities: Adjustment 136,707 Inventory: Clearing Account: Raw Material 2,134,823 Inventory: Clearing Account: Production Salaries 851,528 Inventory: Clearing Account: Maintenance & Repairs 148,931 Inventory: Clearing Account: Utilities 137,004 Inventory: Finished Goods: Adjustment 540 Cost of Goods Sold: Direct Wages: Adjustment 2,526,466 Cost of Goods Sold: Supplies & Consumables: Adjustment 75,796 Cost of Goods Sold: Depreciation: Adjustment 796,920 Copyright Robert Mladek 74

75 Cost of Goods Sold: Rent: Adjustment 70,347 1/2/Y2 / 2.1.R2 Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage 200, Inventory: Work In Process: Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal 400, Equity: Retained Earnings 39,424 Cash 639,424 ABC Inc. / ABC a.s. Balance Sheet / Rozvaha As at 12/31/Y1 / Ke dni R1 Ending / Počáteční Beginning / Konečný Current assets Inventory Raw material 822, ,353 Work in process 438, ,375 Finished Goods 1,037, ,725 Total Inventory 2,298,185 2,159, ABC Inc. / ABC a.s. Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané výrobky For the year ended 12/31/Y1 / Za rok který skončil R1 Beginning finished goods inventory 697,725 Cost of goods manufactured 128,795,113 Ending finished goods (1,037,185) Cost of goods sold 128,455, ABC Inc. / ABC a.s. Cost of Goods Manufactured Schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky For the year ended 12/31/Y1 / Za rok který skončil R1 Beginning work in process inventory 498,375 Beginning material 963,353 Material purchased 21,335,000 Ending material (822,530) Direct material 21,475,823 Direct wages 45,820,536 Production overhead Salaries 12,617,303 Maintenance and Repairs 2,727,731 Utilities 8,356,929 Indirect material 1,858,139 Depreciation 26,278,746 Rent 9,600,000 Total production overhead 61,438,849 Ending work in process inventory (438,470) Cost of goods manufactured 128,795,113 Finally, instead of adjusting Y1 to recognize the costs that were estimated, it simply recorded them in Y2. Nakonec, místo aby promítla upřesnění dohadných položek do roku 1, je ABC zaúčtovala v roce 2. 1/4/Y2 / 4/1/Y2 and Equity: Retained Earnings 79,834 Accrued Liabilities: Utilities: Electricity 79,834 1/6/Y2 / 6.1.R2 Accrued Liabilities: Utilities: Gas 30,561 Equity: Retained Earnings 30,561 Copyright Robert Mladek 75

76 IFRS/US GAAP versus national GAAP: X is a wholly owned subsidiary of XYZ and a legal entity domiciled in a continental European country. Rather than reconcile one standard to the other, XYZ maintains two, parallel reporting systems. Each time ABC received a supplier invoice it recorded: X je 100% vlastněná dcera XYZ a zároveň právnická osoba se sídlem v zemi kontinentální Evropy. Místo aby jeden standard převáděla na druhý, oba aplikuje paralelně. Pokaždé, kdy přijala fakturu od dodavatele, firma zaúčtovala. 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 IFRS / US GAAP National GAAP Account Cost of material #,### Account Trade payables #,### Each time ABC acquired raw material it recorded: / Pokaždé, kdy pořídila materiál, zaúčtovala: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 IFRS / US GAAP Inventory: Raw Material #,### Cash or Payables: Trade Payables #,### National GAAP Account Materials in inventory #,### Accounts Cost of material or Cash on hand #,### Each time ABC used material in production it recorded: / Pokaždé, kdy použila materiál ve výrobě: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 IFRS / US GAAP Inventory: Work in Process #,### Inventory: Raw Material #,### National GAAP Account Materials expense #,### Account Materials in inventory #,### Each time ABC paid wages, incurred or accrued a production cost other than material it recorded: Pokaždé, kdy zaplatila mzdy, nebo jí vzniknul další výrobní náklad vyjma pořízení materiálu, zaúčtovala: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 IFRS / US GAAP Inventory: Clearing Account: Production Wages #,### Inventory: Clearing Account: Production Salaries #,### Inventory: Clearing Account: Maintenance and Repairs #,### Inventory: Clearing Account: Utilities #,### Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables #,### Inventory: Clearing Account: Rent #,### Cash, payable, accrual, allowance, etc. #,### National GAAP Account Wages and salaries expense - wages sub-account #,### Account Wages and salaries expense - salaries sub-account #,### Account Social security and health insurance expense #,### Account Repairs and maintenance expense #,### Accounts Energy or Other utilities expense #,### Account Materials - consumables sub-account #,### Account Other services #,### Account 5xx - Other expense account #,### Account Materials in inventory #,### Each time ABC began a product, it recorded / Pokaždé, kdy začala nový výrobek, zaúčtovala: 1/10/Y1 / 10.1.R1 IFRS / US GAAP Inventory: Work in Process 4,000 Inventory: Clearing Account: Production Wages 600 Inventory: Clearing Account: Production Salaries 1,500 Inventory: Clearing Account: MRE 365 Inventory: Clearing Account: Utilities 80 Inventory: Clearing Account: Supplies & Cons. 255 Inventory: Clearing Account: Rent 60 Inventory: Clearing Account: Production Wages 840 Inventory: Clearing Account: Production Salaries 300 National GAAP Copyright Robert Mladek 76

77 Each time ABC finished a product, it recorded: Pokaždé, když dokončila výrobek, účtovala: US GAAP / IFRS 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 IFRS / US GAAP Inventory: Finished goods 4,000 Inventory: Work in Process 4,000 National GAAP During the period, it determined that costs of 150,000 were applicable to work in process and activated (capitalized) them. Next it determined that, of the work in process during the period, 150,000 had progressed sufficiently to warrant reclassification as semi-finished goods. Next it determined that of the costs incurred and expensed during the period another 50,000 were applicable to semi-finished goods. Next it determined that, of the goods semi finished, 200,000 were finished at an additional cost of 75,000. Během období zjistila, že náklady ve výši se vztahovaly na nedokončenou výrobu. Také určila, že během období nedokončená výroba ve výši pokročila do stádia polotovaru. Také určila, že náklady ve výši se vztahovaly na tuto přeměnu. Nakonec určila, že z polotovarů se dokončil, přičemž vznikly náklady ve výši /31/Y1 / 31.1.R1 IFRS / US GAAP National GAAP Work in process 150,000 Account Change in work in progress 150,000 Account Change in work in progress 150, Work in process 150,000 Account Semi-finished goods 150,000 Account Change in semi-finished goods 150,000 Account Semi-finished goods 50,000 Account Change in semi-finished goods 50,000 Account Change in semi-finished goods 200,000 Account Semi-finished goods 200,000 Account Products 200,000 Account Change in products 200,000 Account Products 75,000 Account Change in products 75,000 Each time ABC sold a product, it recorded: Pokaždé, kdy prodala výrobek, zaúčtovala: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 IFRS / US GAAP Cash or Receivables: Trade receivables ##,### Revenue: Goods Inventory: Finished goods ##,### Cost of goods sold 4,000 Inventory: Finished goods 4,000 National GAAP Accounts Cash on hand, Cash in bank or Trade receivables 4, Product revenue 4,000 XYZ determined that products valued at 275,000 had been sold during the period: Nakonec firma určila, že se za období prodaly výrobky v hodnotě 275,000: 1/1/Y1 / 1.1.R1 to 12/31/Y1 / R1 IFRS / US GAAP National GAAP Account Change in products 275,000 Account Products 275,000 Copyright Robert Mladek 77

78 Cost of Sales shortcut: during the first quarter XYZ recorded the following transactions and accruals. Zkratka: na konci prvního kvartálu XYZ zaznamenala následující transakce a akruály. Sales / Tržby Cash, Receivables 2,000,000 Revenue 2,000,000 Raw material purchases / Nákupy surovin Cost of goods sold: direct materials 130,000 Cash, Payables 130,000 Vender discount on raw material purchases / Sleva od dodavatele při nákupu surovin Cash, Receivables 10,000 Cost of goods sold: direct materials 10,000 Production supply and consumable purchases / Nákupy nepřímého materiálu a drobného majetku Cost of goods sold: supplies, consumables 20,000 Cash, Payables 20,000 Production worker wages / Mzdy výrobních pracovníků Cost of goods sold: wages and salaries 250,000 Cash, Accrued payroll 250,000 Supervisor s salaries / Platy mistrů Cost of goods sold: wages and salaries 75,000 Cash, Accrued payroll 75,000 Utilities / neskladovatelné dodávky (energie, vodné a stočné, odvoz odpadků atd.) Cost of goods sold: production overhead 85,000 Cash, Payables 85,000 Accrual for repairs and maintenance / Časové rozlišení nákladů na opravu a údržbu Cost of goods sold: production overhead 80,000 Repairs and maintenance allowance 80,000 Rent / Pronájmy Cost of goods sold: production overhead 170,000 Cash 170,000 Depreciation / Odpisy Cost of goods sold: production overhead 200,000 Accumulated depreciation, amortization 200,000 On 31/3/Y1, XYZ reviewed its inventory, determined changes and adjusted cost of sales: 31.3.R1 XYZ ověřila stavu zásob, zjistila změny a upravila náklady na prodané zboží: Inventory balance at: 1/1/Y1 3/31/Y1 Change Stav zásob ke dni: 1.1.R R1 Změna A B C = A - B Raw material / 100, ,000 20,000 Production supplies / 20,000 10,000 (10,000) Work in process / 50, ,000 50,000 Finished goods / 40,000 20,000 (20,000) 210, ,000 40,000 31/3/Y1/ 31.3.R1 Inventory: Raw materials 20,000 Inventory: WIP 50,000 Inventory: Supplies & consumables 10,000 Inventory: Finished goods 20,000 Cost of goods sold 40,000 Copyright Robert Mladek 78

79 In more detail: / Podrobněji: Item Recorded Weight Adjustment Položka Účtováno Váha Úprava A B = A / A C = A x B Direct wages 250, % 8,721 Utilities 85, % 2,965 MRE 80, % 2,791 Supervisor s salaries 75, % 2,616 Rent 170, % 5,930 Depreciation 200, % 6,977 Total cost of conversion ( A) / 860,000 30,000 Direct materials 120,000 20,000 Supplies, consumables 20,000 (10,000) Cost of Sales / 1,000,000 40,000 31/3/Y1/ 31.3.R1 Inventory: Raw materials 20,000 Inventory: WIP 50,000 Cost of Sales: indirect material 10,000 Inventory: Supplies & consumables 1,000 Inventory: Finished goods 4,000 Cost of goods sold: direct materials 20,000 Cost of goods sold: direct wages 8,721 Cost of goods sold: utilities 2,965 Cost of goods sold: MRE 2,791 Cost of goods sold: supervisor s salaries / 2,616 Cost of goods sold: rent 5,930 Cost of goods sold: depreciation 6,977 FIFO: XYZ began selling merchandise 123 in Y0. Its last purchase was 1,000 units for 10 per unit. On 12/31/Y0, 400 units remained in stock. During Y1, it made the following purchases: 1,000 for 8.35 on 1/5/Y1, 2,000 for on 4/1/Y1, 4,000 for on 7/1/Y1 and 5,000 for on 10/2/Y1. On 12/31/Y1, a physical inventory showed that 600 units remained in stock (for readability, interim reports are not prepared). FIFO: XYZ začala zboží typu 123 prodávat v roce 0. Poslední nákup v tomto roce byl jednotek za 10 za jednotku. Ke dni R0 na skladě zůstalo 400 jednotek. Během roku 1 firma koupila jednotek za 8,35 dne 5.1.R1, jednotek za 10,45 dne 1.4.R1, jednotek za 10,55 dne 1.7.R1 a jednotek za 11,75 dne 2.10.R R1 fyzická inventura ukázala, že na skladě zůstalo 600 jednotek. Za účelem přehlednosti se mezitímní reporty nesestavují. 1/5/Y1 / 5.1.R1 Inventory: Merchandise: Type 123 8,350 Cash or Trade Payables 8,350 4/1/Y1 / 1.4.R1 Inventory: Merchandise: Type ,900 Cash or Trade Payables 20,900 7/1/Y1 / 1.7.R1 Inventory: Merchandise: Type ,200 Cash or Trade Payables 42,200 10/2/Y1 / 2.10.R1 Inventory: Merchandise: Type ,750 Cash or Trade Payables 58,750 12/31/Y1 / R1 Cost of Goods Sold 127,150 Cash or Trade Payables 127,150 XYZ Inc. / XYZ, a.s. Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané zboží For the year ended 12/31/Y1 / Za rok který skončil R1 Beginning inventory 4,000 Purchases 130,200 Goods available for sale 134,200 Ending inventory (7,050) Cost of Goods Sold 127,150 Copyright Robert Mladek 79

80 XYZ Inc. / XYZ, a.s. Balance Sheet / Rozvaha As at 12/31/Y1 / Ke dni R1 Current assets Etc. / Atd. Inventory 7,050 Etc. / Atd. Average cost: XYZ began selling merchandise 123 in Y0. During that year, it purchased 12,000 units of merchandise type 123 of for an average cost of 9.24 per unit. On 12/31/Y0, 400 units remained in stock. During Y1, it made the following purchases: 1,000 for 8.35 on 1/5/Y1, 2,000 for on 4/1/Y1, 4,000 for on 7/1/Y1 and 5,000 for on 10/2/Y1. On 12/31/Y1, a physical inventory showed that 600 units remained in stock (for readability, interim reports are not prepared). Průměrná cena: XYZ začala zboží typu 123 prodávat v roce 0. Během toho roku pořídila jednotek zboží typu 123 za v průměru 9,24 za jednotku. Ke dni R0 na skladě zůstalo 400 jednotek. Během roku 1 firma koupila jednotek za 8,35 dne 5.1.R1, jednotek za 10,45 dne 1.4.R1, jednotek za 10,55 dne 1.7.R1 a jednotek za 11,75 dne 2.10.R R1 fyzická inventura ukázala, že na skladě zůstalo 600 jednotek. Za účelem přehlednosti se mezitímní reporty nesestavují. 1/5/Y1 / 5.1.R1 Inventory: Merchandise: Type 123 8,350 Cash or Trade Payables 8,350 4/1/Y1 / 1.4.R1 Inventory: Merchandise: Type ,900 Cash or Trade Payables 20,900 7/1/Y1 / 1.7.R1 Inventory: Merchandise: Type ,200 Cash or Trade Payables 42,200 10/2/Y1 / 2.10.R1 Inventory: Merchandise: Type ,750 Cash or Trade Payables 58,750 Date Unit Purchases Beginning (ending) Weight Weighted average cost Unit Cost Cost of Sales Datum Jednotky nák. Počáteční (konečný) Váha Vážená průměrná cena Jed. cena Nák. na prodané zboží A D B = A / ƩA D = B x C; ƩC E E = (A + D) x E 1/1/ ,696 1/5/01 1, % ,350 4/1/01 2, % ,900 7/1/01 4, % ,200 10/2/01 5, % ,750 12/31/01 (600) (6,510) 12, ,386 Alternatively / Alternativně Date Unit Purchases Beginning (ending) Total Cost Weighted average cost Unit Cost Cost of Sales Datum Jednotky nák. Počáteční (konečný) Cena celkem Vážená průměrná cena Jed. cena Nák. na prodané zboží A B C = A x E D = Prior WAC; ƩC / ƩA E F= (A x E) + (B x D) 1/1/ ,696 1/5/01 1,000 8, ,350 4/1/01 2,000 20, ,900 7/1/01 4,000 42, ,200 10/2/01 5,000 58, ,750 12/31/01 (600) (6,510) 12, , ,386 12/31/Y1 / R1 Cost of Goods Sold 127,386 Cash or Trade Payables 127,386 Copyright Robert Mladek 80

81 XYZ Inc. / XYZ, a.s. Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané zboží For the year ended 12/31/Y1 / Za rok který skončil R1 Beginning inventory / Počáteční stav zásob 3,696 Purchases 130,200 Goods available for sale 133,896 Ending inventory (6,510) Cost of Goods Sold 127,386 XYZ Inc. / XYZ, a.s. Balance Sheet / Rozvaha As at 12/31/Y1 / Ke dni R1 Current assets Etc. / Atd. Inventory 6,510 Etc. / Atd. LIFO (US GAAP only): XYZ began selling merchandise 123 in Y0. During that year, its first purchase was 1,000 units at 7. On 12/31/Y0, 400 units remained in stock. During Y1, it made the following purchases: 1,000 for 8.35 on 1/5/Y1, 2,000 for on 4/1/Y1, 4,000 for on 7/1/Y1 and 5,000 for on 10/2/Y1. On 12/31/Y1, a physical inventory showed that 600 units remained in stock (for readability, interim reports are not prepared). LIFO: XYZ začala zboží typu 123 prodávat v roce 0. V tom roce její první nákup byl jednotek za 7,00. Ke dni R0 na skladě zůstalo 400 jednotek. Během roku 1 firma koupila jednotek za 8,35 dne 5.1.R1, jednotek za 10,45 dne 1.4.R1, jednotek za 10,55 dne 1.7.R1 a jednotek za 11,75 dne 2.10.R R1 fyzická inventura ukázala, že na skladě zůstalo 600 jednotek. Za účelem přehlednosti se mezitímní reporty nesestavují. 1/5/Y1 / 5.1.R1 Inventory: Merchandise: Type 123 8,350 Cash or Trade Payables 8,350 4/1/Y1 / 1.4.R1 Inventory: Merchandise: Type ,900 Cash or Trade Payables 20,900 7/1/Y1 / 1.7.R1 Inventory: Merchandise: Type ,200 Cash or Trade Payables 42,200 10/2/Y1 / 2.10.R1 Inventory: Merchandise: Type ,750 Cash or Trade Payables 58,750 Date Unit Purchases Unit Cost Total purchases Beginning (ending) Cost of Sales Datum Jednotky nák. Jed. cena Celkové nákupy Počáteční (konečný) Nák. na prodané zboží A B C D E = (A x B) + (D x B) 1/1/ ,800 1/5/01 1, ,000 8,350 4/1/01 2, ,000 20,900 7/1/01 4, ,000 42,200 10/2/01 5, ,000 58,750 12/31/ (600) (5,010) 12, , ,990 12/31/Y1 / R1 Cost of Goods Sold 127,990 Cash or Trade Payables 127,990 XYZ Inc. / XYZ, a.s. Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané zboží For the year ended 12/31/Y1 / Za rok který skončil R1 Beginning inventory 2,800 Purchases 130,200 Goods available for sale 133,000 Ending inventory (5,010) Cost of Goods Sold 127,990 Copyright Robert Mladek 81

82 LCM (lower of cost or market): On 12/1/Y1, XYZ (a wholesaler) bought 200 units of product number #456 from ABC (its manufacturer) for 100 per unit (a total of 20,000). At year-end, XYZ determined that had 100 units of this merchandise in stock. Just prior to year-end, ABC reduced the price of the product to 90 per unit. XYZ estimated that it would sell the product for an average 120 per unit after deducting a discount and additional promotional costs required to clear out this inventory. XYZ s normal gross profit is 50%. Ocenění na konci období: 1.12.R1 XYZ (velkoobchod) koupila 200 jednotek výrobku číslo 456 od firmy ABC (výrobce) za 100 za jednotku (celkem 20,000). Na konci období firmě zbývalo 100 jednotek tohoto zboží na skladě. Před koncem roku firma ABC snížila cenu zboží na 90 za jednotku. XYZ odhaduje, že zboží bude schopná prodat za 120 poté, co odečte slevu a další náklady s prodejem související. Její běžný hrubý zisk je 50%. US GAAP 12/31/Y1 / R1 Inventory write/down 1,000 Inventory: item # 456 1,000 US GAAP / IFRS: Same facts, except that XYZ estimated it would sell the product for an average 80 per unit. Stejná situace, s obměnou, kdy XYZ odhaduje, že zboží bude schopna prodat za pouze /31/Y1 / R1 Inventory write/down 2,000 Inventory: item # 456 2,000 IFRS (US GAAP): same facts as above, except actually sells the inventory for 90. Stejná situace s tím, že XYZ zboží skutečně prodá za /31/Y1 / R1 Inventory: item # 456 1,000 Inventory write/down 1,000 Cost of goods sold 9,000 Inventory: item # 456 9,000 US GAAP: Same facts, except ABC reduced the price to 50, XYZ estimated that it would sell it for net 100. Stejná situace s tím, že ABC sníží cenu na 50 a XYZ odhadne, že ho prodá za /31/Y1 / R1 Inventory write/down(6, = 100 / (1 + 50%) * 100) 3,333 Inventory: item # 456 3,333 Lower of cost or market, expense / allowance approach 1 DEF is a carbonated beverage manufacturer. Due to the low manufacturing and high out-of-stock costs associated with its product, DEF commonly overproduces. To properly match expenses, it does not charge inventory directly, but creates an allowance for obsolete inventory. Náklady a opravné položky: DEF je výrobcem sycených nápojů. Protože má relativně nízké výrobní náklady a vysoké náklady spojené s nedostatkem zboží na skladě, běžně nadprodukuje. Aby správně uznala náklady, zásoby neodepisuje přímo, ale tvoří opravnou položkou na zastaralé zásoby. 12/31/Y1 / R1 Age in months Acquisition cost 10, Obsolescence factor 17% 33% 50% 67% 83% 100% Allowance 1, ,067 12/31/Y1 / R1 Obsolete inventory expense 2,067 Allowance for obsolete inventory 2,067 1/31/Y2 / 31.1.R2 Allowance for obsolete inventory 400 Inventory: batch #04/ Warning: this procedure is not technical consistent with IAS 2.34, SME 27.2 and ASC , which require impairment losses to be recognized immediately, if net realizable value falls below carrying amount. Copyright Robert Mladek 82

83 Derecognition Dodání (odúčtování) a 1. b 2. 1 IFRS / ASC 606: An entity shall recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service (that is, an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset. IFRS / ASC : To determine the point in time at which a customer obtains control [in addition to p. 31 to 34 / 23-26] the entity shall consider indicators of the transfer of control [for example]: 1. the entity has a present right to payment, 2. the customer has legal title, 3. the entity has transferred physical possession, 4. the customer has the significant risks and rewards of ownership, 5. the customer has accepted. IFRS 15.B84 / ASC : If an entity can objectively determine that control of a good or service has been transferred to the customer... customer acceptance is a formality... IFRS / ASC : An entity shall disclose... (a) when the entity typically satisfies its performance obligations (for example, upon shipment, upon delivery, as services are rendered or upon completion of service),... 2 IFRS / ASC : A receivable is an entity s right to consideration that is unconditional.... An entity shall account for a receivable in accordance with IFRS 9 / Topic IFRS 15.9 (e) / ASC e: it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer... Copyright Robert Mladek 83

84 Accruals Časové rozlišení General ledger / Hlavní kniha Balance Sheet / Rozvaha Pre-paid items / Předplacené položky Assets / Majetek Cash outflow Expense Pre-paid expenses Liabilities / Závazky Cash inflow Revenue Deferred revenue Unearned revenue Accrued items / Předúčtované položky Assets / Majetek Revenue Cash inflow Accrued revenue Liabilities / Závazky Expense Cash outflow Accrued expenses Accrued expenses vs. regular payables (IAS 10.8, 18.19, 8.34, and b) Dohadné položky versus výdaje příštích období versus běžné závazky Regular payables (receivables) Běžné závazky a. Single (specific event) agreement Specifická dohoda b. Timing and amount of cash flow known (certain) Výše a načasování peněžních toků je známé (jisté) Accrued expenses (accrued revenue) Výdaje příštích období (dohadné položky) a. General (long-term or multiple event) agreement Rámcová dohoda (dohoda na dobu neurčitou) b. Some (not significant) uncertainty in timing and/or amount of cash flows Nějaké (ne významné) riziko ohledne výše a/nebo načasování peněžních toků Copyright Robert Mladek 84

85 Long-Lived (Fixed) Assets Dlouhodobý (fixní) majetek Fixed assets are not liquid and will not be realized, sold or consumed within the operating cycle 1. Dlouhodobý majetek není likvidní a nebude se likvidovat (prodejem či spotřebou) do konce operačního cyklu. Recognition Klasifikace Investments (financial instruments) Investice (finanční nástroje) Property plant and equipment (PP&E) Hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení) Intangible assets Nehmotný majetek Resources Nerostné zdroje Property, Plant and Equipment (PP&E) Hmotný investiční majetek (HIM) Land Pozemky Undeveloped land Nezastavěné pozemky Developed land Zastavěné pozemky Land held for development Pozemky držené za účelem stavby Land with limited useful life (such as quarries and sites used for landfill) Pozemky s omezenou užitečnou životností (například lomy a místa používaná jako skládky odpadů) Investment property (IFRS only) Investiční majetek 1 Commonly (but not exclusively: IAS 1.60.a, SME4.6 / ASC ) the subsequent twelve months. Copyright Robert Mladek 85

86 Recognition and Disclosure Klasifikace a vykazování XYZ Inc. / XYZ a.s. Statement of financial position / Výkaz finanční pozice For the year ended 12/31/Y1 / Pro rok, který skončil Y1 X 1,000,0000 Property plant and equipment Loading docks and buildings (net of 21.3 accumulated depreciation) 53.3 Barns and repair yards (net of 21.6 accumulated depreciation) 43,0 Rolling stock, cargo (net of 50.8 accumulated depreciation) Rolling stock, passenger (net of accumulated depreciation) 30.8 Rails, gantry towers and infrastructure (net of 46.2 accumulated depreciation) 92.3 Station buildings (net 73.8 accumulated depreciation) 12.3 Office buildings (net of 4.1 accumulated depreciation) 2.1 Other administrative assets (net of 3.2 accumulated depreciation) 4.1 Total property plant and equipment , XYZ Inc. / XYZ a.s. Full scope balance sheet / ROZVAHA v plném rozsahu 12/31/Y1 / k Y1 Tangible assets X 1,000 Land 20, ,509 Buildings 201, ,820 90,239 Independently movable assets & groups 498, , ,850 Orchards and vineyards Heard and draft animals Other tangible assets 6,102-2,000 4,102 Tangible assets being acquired Deposits on tangible assets Valuation difference on tangible assets Total tangible assets 726, , ,700 XYZ Group Statement of financial position As at 31 December Y1 Non/current assets X 1,000 Property, plant and equipment 350,700 Goodwill 80,800 Other intangible assets 227,470 Investments in associates 100,150 Available/for/sale financial assets 142,500 Total non/current assets 901,620 Framework OB8: Individual primary users have different, and possibly conflicting, information needs and desires. The Board will seek to provide the information set that will meet the needs of the maximum number of primary users. However, focusing on common information needs does not prevent the reporting entity from including additional information that is most useful to a particular subset of primary users. Koncepční rámec OB8: Jednotliví uživatelé mají různé často odlišné informační potřeby a touhy. Rada se bude snažit poskytovat informace, které budou splňovat požadavky maximálního počtu uživatelů. Nicméně, toto zaměření na obecně užitečné informace nebrání účetní jednotce v tom, aby poskytovala další informace, které budou užitečné určité podmnožině uživatelů. Copyright Robert Mladek 86

87 Initial Measurement Prvotní ocenění Acquisition cost Pořizovací hodnota 1. Purchase price Cena nákupu 2. Delivery Přeprava 3. Installation and break-in 1 Instalace a zavedení do provozu Retirement costs (disposal obligations) Očekávané náklady (rezerva) na vyřazení majetku 1 ASC (training) 30-4 (implicit training) / IAS Copyright Robert Mladek 87

88 5. Capitalized interest Kapitalizovaný úrok US GAAP (ASC ) a. Self-manufactured (constructed) assets Majetek vytvořený ve vlastní režii b. Projects for sale or rent (lease) Projekt na prodej nebo pronájem Share of interest capitalized by equity method investment Podíl na úroku u ekvivalenční metody IFRS (IAS 23) IAS 23..5: A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale [i.e.] 7.a. inventories, b. manufacturing plants, c. power generation facilities, d. intangible assets, e. investment properties. Financial assets, and inventories that are manufactured, or otherwise produced, over a short period of time, are not qualifying assets. Assets that are ready for their intended use or sale when acquired are not qualifying assets. IAS 23.5: Způsobilý majetek je majetek, který nutně vyžaduje značný čas, aby se připravil na své zamýšlené použití nebo prodej [například] 7.a zásoby.7: a. zásoby, b. výrobní závody, c. závody na výrobu energie, d. nehmotný majetek, e. investice do nemovitostí. Finanční majetek a zásoby, které jsou vyráběny, nebo jinak vytvořeny během krátkého času, nejsou způsobilý majetek. Majetek, který je připraven na své zamýšlené použití nebo prodej, není způsobilý majetek Costs subsequent to acquisition Následné náklady IFRS (IAS , SME 17.16) a. Expense: repairs and maintenance Do nákladů: oprava a údržba b. Capitalize: component replacement ( major inspections) Kapitalizovat ( technicky zhodnotit ): výměna komponentu (Významné prověrky výskytu závad) US GAAP (not explicitly discussed in ASC 360) a. Expense: repairs and maintenance Do nákladů: oprava a údržba b. Capitalize: Kapitalizovat: i. Component replacement Výměna komponentu ii. Extension of useful life Prodloužení životnosti iii. Betterment Vylepšení (technické zhodnocení) Copyright Robert Mladek 88

89 Selected Issues in More Detail Vybraná problematika podrobněji Asset acquisition and disposal example: 1/1/Y1, XYZ acquired an asset for 12,000. It estimated its useful life to be 5 years, salvage value of 2,000 and selected straight-line depreciation. On 12/31/Y5, it sold the asset for 2,500 (gain/loss: IAS 16.71, SME 2.52). Příklad postupu při pořízení a vyřazení majetku: 1.1.R1 firma XYZ pořídila majetek za 12,000, odhadla životnost na 5 let, zbytkovou hodnotu na 2,000 a stanovila lineární odpisy R5 majetek prodala za /1/Y1 / 1.1.R1 Asset #123 12,000 Accounts payable 12,000 12/31/Y1 / 5 / R1-5 Depreciation expense 2,000 Accumulated depreciation on Asset #123 2,000 12/31/Y5 / R5 Accumulated depreciation on Asset #123 10,000 Cash in bank 2,500 Asset #123 12,000 Gain 500 Same facts, except that If XYZ sold the asset for 1,000 Stejná situace, s obměnou, majetek prodala za 1.000: 12/31/Y5 / R5 Accumulated depreciation on Asset #123 10,000 Cash in bank 1,000 Loss 1,000 Asset #123 12,000 Self manufactured (constructed) assets Majetek vytvořený (postavený) ve vlastní režii IFRS IAS 16.22: self-constructed asset are measured using the same principles as acquired assets (purchase price, directly attributable costs, dismantling and removal costs) or inventory (including the elimination of internal profits, abnormal wastage). The also, however include borrowing costs (IAS 23). IAS 16.22: majetek vytvořený ve vlastní režii se účtuje použitím stejných principů jako koupený majetek (pořizovací cena, přímo přiřaditelné náklady, rezerva na demontáž) nebo zásoby (bez vnitropodnikových zisků, nadměrných zmetků). Zahrnuje však také výpůjční náklady (IAS 23). US GAAP ASC and 2 provide very succinct guidance stating that the historical cost of acquiring an asset includes the costs necessarily incurred to bring it to the condition and location necessary for its intended use. The glossary discusses activities such as physical construction and pre-construction tasks such as development of plans or obtaining permits. It also discusses overcoming unforeseen obstacles, such as technical problems, labor disputes, or litigation. However, as ASC states research and development costs encompassed by this Subtopic shall be charged to expense when incurred no research or development can be capitalized. ASC also emphasizes the importance of interest by referring to ASC ASC poskytuje velmi stručné instrukce o tom, že "historické náklady na pořízení aktiva zahrnují náklady, které nutně vzniknou tak, aby byl uveden do stavu a místa potřebného pro jeho zamýšlené použití". Ve slovníku se diskutuje o činnostech, jako jsou fyzická stavba a přípravu na ní (vypracování plánů nebo získání stavebních povolení). Také se zabývá překonáváním nepředvídaných překážek, jako jsou technické problémy, pracovní či soudní spory ". Nicméně, ASC praví: "náklady na výzkum a vývoj, zahrnuté v této témě budou účtovány do nákladů v okamžiku jejich vzniku" žádný výzkum ani vývoj se proto nemůže kapitalizovat. Nakonec, ASC odkazuje na , čímž zdůrazňuje nutnost kapitalizovat úrok. Copyright Robert Mladek 89

90 Capitalized interest (borrowing costs) Kapitalizovaný úrok (výpůjční náklady) Specific interest 1 (borrowings) Specifické úroky (výpůjční náklady) 2 3 General 4 interest (borrowings) Obecné úroky (výpůjční náklady) Computing general borrowing costs 5 Výpočet obecných výpůjčních nákladů 1 ASC Interest cost includes interest recognized on obligations having explicit interest rates, interest imputed on certain types of payables..., and interest related to a capital lease..., interest cost includes amounts resulting from periodic amortization of discount or premium and issue costs on debt. / IAS 23.6: Borrowing costs may include: (a) interest expense calculated using the effective interest method... (d) finance charges [related to] Leases and (e) exchange differences... to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs. 2 IAS The commencement date... (a) it incurs expenditures for the asset; (b) it incurs borrowing costs; and (c) it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale. / ASC : The capitalization period shall begin when... a. Expenditures for the asset have been made; b. Activities that are necessary to get the asset ready for its intended use are in progress; c. Interest cost is being incurred IAS An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete even though routine administrative work might still continue. / ASC The capitalization period shall end when the asset is substantially complete and ready for its intended use. 4 IAS To the extent that an entity borrows funds generally... the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation by applying a capitalisation rate to the expenditures on that asset. / ASC The amount capitalized in an accounting period shall be determined by applying the capitalization rate to the average amount of accumulated expenditures for the asset during the period IAS In some circumstances, it is appropriate to include all borrowings of the parent and its subsidiaries... in other circumstances, it is appropriate for each subsidiary to use a weighted average of the borrowing costs applicable to its own borrowings. / ACS judgment will be required to make a selection of borrowings... Copyright Robert Mladek 90

91 Asset retirement obligation Rezervy na demontáž 1/1/Y1, XYZ built a GSM transmission tower for 1,000,000 on land that was for leased 15 years. It estimated the cost to demolish the tower and re-cultivate the land at 500,000. All risks associated with the obligation were captured in this estimate. The risk free rate was 2%. XYZ s credit adjusted rate was 6%. 1.1.R1 XYZ pronajala pozemek na 15. Poté zaplatila za výstavbu GSM vysílací stanice. Stavbu měla povinnost odstranit a náklady odhadla na Odhad zahrnoval všechna rizika spojené s demolicí. Bezriziková úroková sazba byla 2% a sazba upravená o úvěrovou bonitu 8%. US GAAP (500,000 / (1+6%) 15 = 208,633) 1/1/Y1 / 1.1.R1 Transmission station #123 1,208,633 Cash (payables) 1,000,000 Disposal obligation (asset #123) 208,633 IFRS (500,000 / (1+2%) 15 = 371,507) 1/1/Y1 / 1.1.R1 Transmission station #123 1,371,507 Cash (payables) 1,000,000 Disposal obligation (asset #123) 371,507 IFRS US GAAP P Provision Discount rate Accretion Provision Discount rate Accretion O Rezerva Diskontní sazba Úrok Rezerva Diskontní sazba Úrok A B = B B+1 + D C D = B * C B = B B+1 + D C D = B * C 1 371,507 2% 7, ,633 6% 12, ,938 2% 7, ,150 6% 13, ,584 2% 9, ,998 6% 26, ,196 2% 9, ,698 6% 28, , ,000 US GAAP (1,208,633 / 15 = 80,576) 12/31/Y1 / R1 Depreciation expense 80,576 Accretion expense 12,518 Accumulated depreciation (asset #123) 80,576 Disposal obligation (asset #123) 12,518 Alternatively / Alternativně (1,000,000 / 15 = 66,667; 208,633 / 5 = 41,727 66, ,727 = 108,393) Depreciation expense 108,393 Accretion expense 12,518 Accumulated depreciation (asset #123) 108,393 Disposal obligation (asset #123) 12,518 Decommissioning expense 208,633 Depreciation expense 66,667 Accretion expense 12,518 Transmission station # ,633 Accumulated depreciation (asset #123) 66,667 Disposal obligation (asset #123) 12,518 IFRS (1,371,507 / 15 = 91,434) 12/31/Y1 / R1 Depreciation expense 91,434 Accretion expense 7,430 Accumulated depreciation (asset #123) 91,434 Disposal obligation (asset #123) 7,430 12/31/Y15 / R15 Accumulated depreciation (asset #123) 1,208,633 Disposal obligation (asset #123) 500,000 Transmission station #123 1,208,633 Cash 500,000 Accumulated depreciation (asset #123) 1,371,507 Disposal obligation (asset #123) 500,000 Transmission station #123 1,371,507 Cash 500,000 Copyright Robert Mladek 91

92 IFRS: at beginning of the second year, the risk free rate changed to 2,5% and XYZ applied IFRIC 1. Pouze IFRS: počátkem druhého roku se bezriziková sazba změnila na 2.5%, a XYZ aplikovala IFRIC 1. P Provision Discount rate Accretion O Rezerva Diskontní sazba Úrok A B = B B+1 + D C D = B * C 1 353, % 8, , % 9, , % 11, , % 12, ,000 1/1/Y2 / 1.1.R2 Disposal obligation (asset #123) 17,644 Transmission station #123 17, ,000 / (1+2%) 15 = 371,507; 500,000 / (1+2.5%) 14 = 353,864; 371, ,864 = 17,644 12/31/Y15 / R15 Accumulated depreciation (asset #123) 1,208,633 Disposal obligation (asset #123) 500,000 Transmission station #123 1,208,633 Cash 500,000 1,353,864-91,434 = 1,262,430; 1,262,430 / 14 = 90,174 Same facts, except that at the end of the fifth year, XYZ determined that (due to a change in environmental law) the originally estimated disposal cost was too low and that it would be 250,000 higher. On 12/31/Y5, the risk free rate was 3% and XYZ s credit adjusted rate was 8%. Stejná situace s obměnou, na konci pátého roku firma zjistí (kvůli změně v zákoně), že původní odhad byl příliš nízký a že sanace bude stát o víc. Dne R5 byla bezriziková sazba 3% a sazba zohledňující úvěrovou bonitu XYZ 8%. US GAAP P Provision Discount rate Interest Provision Discount rate Interest Total interest O Rezerva Diskontní sazba Úrok Rezerva Diskontní sazba Úrok Úrok celkem A B = B B+1 + D C D = B * C E = E E+1 + D F G = E * F H = D + G ,197 6% 16, ,798 8% 9,264 26, ,949 6% 17, ,062 8% 10,005 27, ,998 6% 26, ,335 8% 17,147 43, ,698 6% 28, ,481 8% 18,519 46, , , ,000 / (1+8%) 10 = 115,798 IFRS P Provision Discount rate Accretion O Rezerva Diskontní sazba Úrok A B = B B+1 + D C D = B * C , % 16, , % 17, , % 21, , % 21, , ,000 / (1+3%) 10 = 558,070 Copyright Robert Mladek 92

93 Consumables (low valued assets) 1 Drobný majetek Components 2 Komponenty Recognition Klasifikace Measurement Ocenění 1 IAS 16.9 judgement is required in applying the recognition criteria to an entity s specific circumstances. It may be appropriate to aggregate individually insignificant items, such as moulds, tools and dies, and to apply the criteria to the aggregate value. / SME 2.29 [capitalization] assessments are made individually for individually significant items, and for a group for a large population of individually insignificant items. 2 IAS 16.43: Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately.43: an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria [IAS 16.17] are met. Copyright Robert Mladek 93

94 Repairs, maintenance, betterments, extended useful life Oprava, údržba, vylepšení (technické zhodnocení), prodloužení životnosti IFRS expense if IFRS náklad období pokud IAS / SME 17.15: are repairs and maintenance (day-to-day servicing costs) Jsou oprava a údržba (každodenní udržování) IAS / SME 17.5: replacing spare parts not carried as components (depreciated separately) Jedná se o výměnu součástek, které nejsou komponenty (součástky odepisované samostatně) IAS / SME 17.7: do not qualify as major repairs or inspections Nemohou se považovat za významnou opravu nebo inspekci IFRS capitalized if IFRS kapitalizované pokud IAS / SME 17.16: involve replacing spare parts carried as components Jedná se o výměnu komponentů IAS a 70 / SME 17.7: qualify as major inspections or repairs. Mohou se považovat za významnou prověrku nebo opravu. IAS addresses replacing major spare parts not originally carried as components, but where recognition principles (IAS 16.7) were met 1. IAS 16.70: řeší situace, kde se vymění významná součástka, která se musí (podle 16.7) kapitalizovat, ale která nebyla při pořízení zařazená jako komponent. If it is practicable to determine the cost of the replaced part, that cost shall be derecognised and the cost of the replacement part recognized Pokud je prakticky možné zjistit hodnotu vyměněného dílu, majetek se o tuto hodnotu sníží a pak navýší o hodnotu nového dílu. If it is not practicable to determine the cost of the replaced part, the entity may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed Pokud není prakticky možné zjistit hodnotu vyměněného dílu, entita může použít hodnotu nové součástky jako indikaci hodnoty staré v době jejího pořízení. US GAAP expensed if US GAAP náklady období pokud They maintain the Asset in a condition where it is useful to the enterprise or return it to this condition Udržují majetek ve stavu, ve kterém je užitečný pro jednotku, nebo ho do tohoto stavu vrací. They represent small parts, which fall below an arbitrary minimum value set by management Jsou malé částky, které spadají pod arbitrární minimální hodnotu, stanovenou vedením. US GAAP capitalized if US GAAP kapitalizované pokud They increase the quality of the Asset or prolong the Asset s useful life: after improvement the Asset produces with greater quantity, greater quality or at reduced cost Zvýší kvalitu majetku nebo prodlouží užitečnou životnost majetku: po úpravě majetek produkuje větší kvantity, vyšší kvalitu nebo se ušetří provozní náklady Involves replacing spare parts carried as components Jedná se o výměnu komponentů 1 Since the SME standard does not provide this escape valve, the same issue would be treated retrospectively (SME 10.21). Copyright Robert Mladek 94

95 Additional guidance Další podrobnosti Major inspections (IAS / SME17.17) Významné prověrky výskytu závad Major ( extraordinary ) repairs Významné ( mimořádné ) opravy Planned Major Maintenance Activities may not be accrued (ASC ) Plánovaná významná údržba se nemůže časově rozlišovat (ASC ) Reinstallations, rearrangements and relocations Reinstalace, reorganizace, relokace (přemístění) IFRS US GAAP Enhancement (betterments), additions, extension (US GAAP only) Vylepšení (technické zhodnocení), přírůstky, rozšíření Spare parts, stand-by equipment and servicing equipment 1 Náhradní díly, náhradní / servisní zařízení Examples Příklady Physically determined useful life: expense / depreciate after installation or use. Fyzická životnost: zahrnout do nákladů / odepisovat v okamžiku spotřeby / použití. Technologically / legally determined useful life: expense (depreciate) from moment of acquisition Technologická / právní životnost: odepisovat od okamžiku pořízení 1/1/Y1, XYZ acquired a machine for 60,000. It determined the machine had a life of 12 years, salvage of 9,000. The machine also included one spare part (with a fair value of , 4 year life and salvage of 1,200) that qualified for separate recognition (as a component). On 12/31/Y4, it replaced the old part. It spent 14,000 for the new part, 500 on removal and 1,000 on installation and break-in. It sold the old part for 1, R1 firma XYZ pořídila stroj, který stál 60,000, měl životnost 12 let a zbytkovou hodnotu 9,000. Stroj zároveň obsahoval jednu součástku, která měla reálnou hodnotou , životnost 4 roky, zbytkovou hodnotu a vedla se samostatně jako komponent. 1.1.R6 komponent nahradila. Za nový komponent zaplatila , 500 za demontáž a za montáž a zavedení do provozu. Starý komponent prodala za /1/Y1 / 1.1.R1 Asset: machine # ,000 Accounts payable 60,000 12/31/Y1 / R1 Depreciation expense 6,050 Accumulated Depreciation: Machinery: #123 3,350 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A 2,700 12/31/Y4 / R4 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A 10,800 Cash in bank 1,450 Asset: machine #123 A 12,000 Disposal gain 250 Asset: machine #123 A 15,500 Accounts payable 14,000 Wages and salaries 1,500 1 IAS 16.8 (2013) Items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognised in accordance with this IFRS when they meet the definition of property, plant and equipment. Otherwise, such items are classified as inventory. IAS 16.8 (2012) Spare parts and servicing equipment are usually carried as inventory and recognised in profit or loss as consumed. However, major spare parts and stand-by equipment qualify as property, plant and equipment... BC12A the Board responded to... a perceived inconsistency... [that] led some to think [spare parts, stand-by equipment and servicing equipment] used during more than one period would be classified as part of inventory. Copyright Robert Mladek 95

96 Same facts, except that the machine had no parts sufficiently material to warrant separate Depreciation and, since it merely maintained the Asset s functionality, the replacement did not fulfill the criterion for capitalization. Stejná fakta kromě, že majetek neměl žádné součástky dostatečně významné. Protože nahrazená součástka pouze udržovala funkčnost majetku, nesplnila kritéria pro kapitalizaci. 12/31/Y1 / R1 Depreciation expense 4,250 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 4,250 12/31/Y4 / R4 Repairs and maintenance expense (MRE) 14,050 Cash in bank 1,450 Accounts payable 14,000 Wages and salaries 1,500 Same facts, except the replacement increased the Asset s functionality thus it qualified for capitalization (paragraph 7) using the procedure as outlined in paragraph 70. XYZ was able to determine the part had cost 12,000 when new and determined that, of the 17,000 [=60,000-9,000) / 12*4] depreciation accumulated to the whole asset, 3,400 [=17,000*(12,000 / 60,000] was associated with the replaced part. It recorded the recognized the remainder as a loss as per paragraph 71. Stejná fakta, kromě že náhrada zvýšila funkčnost majetku a musela se kapitalizovat (IAS 16.7) použitím metodiky podle odstavce IAS Firma byla schopná zjistit, že součástka stála , když jí původně pořídila a vypočítala, že z celkové oprávky (17.000) se na ní vztahovala částka 3,400. Zbytek zaúčtovala jako ztrátu podle odstavce /31/Y4 / R4 Accumulated Depreciation Asset # 123 3,400 Cash in bank 1,450 Loss 7,150 Asset # ,000 Asset # ,500 Accounts payable 14,000 Wages and salaries 1,500 Same facts, except XYZ was not able to determine the carrying value of the replaced part and so used the cost of the new part as an indication of what the replaced part cost. Stejná fakta, kromě že firma nebyla schopná zjistit, kolik stála stará součástka a proto musela vycházet z pořizovací hodnoty nové součástky. 1/1/Y6 / 1.1.R6 Accumulated Depreciation Asset # 123 3,400 Cash in bank 1,450 Loss 9,150 Asset # ,000 Asset # ,500 Accounts payable 14,000 Wages and salaries 3,000 Inspection: same facts as example 1 except that a major inspection occurs every two years. XYZ estimated its cost at 1,500 (500 wages and salaries, 1,000 external inspector). Its actual cost was Prověrka: stejná fakta jako příklad 1, kromě že firma provádí významnou prověrku každé dva roky. Cenu odhadla na (320 platy a mzdy a revizní technik) a prověrka skutečně stála /31/Y1 / R1 Depreciation expense 7,325 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,875 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A 2,700 Accumulated Depreciation: Machinery: # /31/Y2 / R2 Depreciation expense 7,325 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,875 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 2,700 Accumulated Depreciation: Machinery: # Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 1,500 Assetmachine # 123 1,500 Assetmachine # 123 1,320 Accounts payable 1,000 Wages and salaries 320 Copyright Robert Mladek 96

97 Or simply / Nebo jednoduše 12/31/Y2 / R2 Depreciation expense 7,325 Accumulated Depreciation: Machinery: # Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,875 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A 2,700 Assetmachine # Accounts payable 1,000 Wages and salaries 320 Components: 1/1/Y1, XYZ acquired a machine for 55,000, The machine had four identifiable components (A, B, C and D), and 5,000 was spent on installation and break-in. XYZ determined that if the components had been purchased separately, they would have cost 16,250, 13,650, 14,950 and 20,150 respectively (for a total of 65,000) implying an initial cost of 15,000, 12,600, 13,800 and 18,600 respectively. It determined that the components had useful lives of 2, 4 and 6 years, while that of the whole Asset was 12. Finally, it estimated that it would be able to sell components A, B and C for 15% of their value at the time of their replacement, allocating the remaining salvage value of the whole Asset (estimated at 9,000) to component D. Komponenty: 1.1.R1 firma XYZ pořídila stroj, který měl 4 identifikovatelné komponenty (A, B, C a D). Stroj stál a dalších se utratilo za jeho montáž a zavedení do provozu. Firma zjistila, že kdyby díly pořídila samostatně, stály by , , a , z čehož vyplývala hodnota komponentů , , a Firma odhadla, že díly budou sloužit 2, 4 a 6 let, s tím, že celý stroj bude 12. Také odhadla, že je bude schopná prodat za 15% jejich hodnoty po výměně. Comp. Acquisition price Salvage value Depreciable value Useful life Annual depreciation Komp. Pořizovací hodnota Zbytková hodnota Odepsatelná hodnota Doba životnosti Roční odpisy A B C = A - B D E = C / D A 15,000 2,250 12, ,375 B 12,600 1,890 10, ,678 C 13,800 2,070 11, ,955 D 18,600 2,790 15, ,318 60,000 9,000 51,000 12,325 1/1/Y1 / 1.1.R1 Assetmachine # ,000 Accounts payable 55,000 Wages and salaries 3,000 Material 2,000 12/31/Y1 / X2 / R1 - X2 Depreciation expense 12,325 Accumulated Depreciation on Asset # 345 6,375 Accumulated Depreciation on Asset # 345 2,678 Accumulated Depreciation on Asset # 345 1,955 Accumulated Depreciation on Asset # 345 1,318 On 12/31/Y2, it expended 15,500 to buy and 500 to replace component A, which it sold for 1,750. It determined the new component A to have a useful life of 2 years and salvage 1, R2 vynaložila , aby pořídila, a 500, aby nahradila komponent A, který prodala za Určila životnost dílu na dva roky a zbytkovou hodnotu /31/Y2 / R2 Accumulated Depreciation on Asset # 345 A 12,750 Cash in bank 1,750 Disposal loss 500 Asset# ,000 Asset# ,000 Accounts payable 15,500 Wages and salaries 500 Comp. Acquisition price Salvage value Depreciable value Useful life Annual depreciation Komp. Pořizovací hodnota Zbytková hodnota Odepsatelná hodnota Doba životnosti Roční odpisy A B C = A - B D E = C / D A 16,000 1,800 14, ,100 B 12,600 1,890 10, ,678 C 13,800 2,070 11, ,955 D 18,600 2,790 15, ,318 61,000 8,550 52,450 13,050 Copyright Robert Mladek 97

98 12/31/Y3 / Y4 / R3 -.R4 Depreciation expense 13,050 Accumulated Depreciation on Asset # 345 A 7,100 Accumulated Depreciation on Asset # 345 B 2,678 Accumulated Depreciation on Asset # 345 C 1,955 Accumulated Depreciation on Asset # 345 D 1,318 On 12/31/Y4, it expended 17,000 to replace component A, which it sold for 1,400 and 13,500 to replace B, which it sold for 2, R4 vynaložila , aby nahradila komponent A, který prodala za a , aby nahradila komponent B, který prodala za /31/Y2 / R2 Accumulated Depreciation on Asset # 345 A 14,200 Accumulated Depreciation on Asset # 345 B 10,710 Cash in bank 3,400 Asset # ,500 Disposal loss 290 Asset# ,600 Accounts payable 28,500 Wages and salaries 2,000 On 12/31/Y12, it sold the entire Asset for 8, R12 majetek vyřadila a prodala za /31/Y12 / R12 Accumulated Depreciation on Asset # 345 A 14,400 Accumulated Depreciation on Asset # 345 B 12,710 Accumulated Depreciation on Asset # 345 C 16,430 Accumulated Depreciation on Asset # 345 C 15,810 Cash in bank 8,500 Asset # ,600 Disposal gain 250 Subsequent Measurement Následné ocenění Economic life: the average life of an Asset if used by an average company in an average way Ekonomická životnost: obecná životnost u obecné firmy, která majetek používá obecným způsobem Useful life: the specific life determined considering the manner in which a specific entity uses the Asset Užitečná životnost: životnost u specifické firmy zohledňující specifický způsob užívání Copyright Robert Mladek 98

99 Determining useful life Stanovení užitečné životnosti 1. Expected usage of the Asset (number of units produced) Očekávané používání aktiv (výkonová metoda) 2. Expected physical wear and tear Očekávané fyzické opotřebení a zastarání 3 Technical or commercial obsolescence Technické nebo obchodní zastarání (morální zastarání) 4 Legal or similar limits on the use of the Asset Omezení vyplývající ze zákona či dohody Depreciation period 1 : the depreciable amount of an asset shall be allocated on a systematic basis over its useful life (IAS 16.50) / depreciation expense in financial statements for an asset shall be determined based on the asset's useful life (ASC ). Doba odepisování: Odepsatelná hodnota majetku se alokuje systematickou bází po dobu užitečné životnosti / Odpisy zachycené ve finanční zprávě se určí na bázi užitečné životnosti majetku. Salvage (residual) value: the depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value (IAS 16.53) / less salvage (if any) (ASC ). Zbytková hodnota: odepsatelná hodnota majetku je určena po odečtení jeho zbytkové hodnoty... /... po odečtení zbytkové hodnoty (pokud existuje)... Annual review (useful life, residual value IAS 16.51, method IAS 16.61) / review (US GAAP, SME 17.19) Roční přezkoumání (IFRS) / přezkoumání (US GAAP, SME) 1 IAS Depreciation of an asset begins when it is available for use, ie when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Copyright Robert Mladek 99

100 Examples Příklady On 12/31/Y0, after 15 years of use, XYZ disposed of machine # 005. Although replacement machine # 0123, brought online 1/1/Y1, was a significantly improved model, XYZ intended to use it in a similar fashion and thus concluded it would contribute to earnings in the same manner for approximately the same period. Since machine 005 had been used for 15 years, had had relatively stable output and was sold for 4,500 (15% of its acquisition cost), the company decided to depreciate the replacement machine over the same period to a similar salvage value using the straight-line method R0, po 15 letech provozu, XYZ nahradila stroj číslo 005. Přestože nový stroj (č 0123) byl významně vylepšený model, XYZ ho plánovala použít stejným způsobem, a proto došla k závěru, že bude přispívat k výdělečné činnosti stejným způsobem a po přibližně stejnou dobu. Vzhledem k tomu, že stroj 005 sloužil 15 let, měl poměrně stabilní výkon a byl prodán za (15% pořizovací ceny), společnost se rozhodla nový stroj odepisovat lineárně k podobné zbytkové hodnotě. 12/31/Y0 / R0 Accumulated Depreciation: Machinery: # ,000 Cash in bank 4,500 Asset: machine # ,000 Disposal gain 500 1/1/Y1 / 1.1.R1 Asset: machine # ,000 Accounts payable /31/Y1 / R1 Depreciation 3,400 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,400 At the end of the second year, XYZ determined that technological changes would lead to the machine being retired 5 years sooner than originally estimated. It adjusted the machine s Depreciation accordingly. Na konci druhého roku, XYZ usoudila, že technologické změny povedou k tomu, že životnost stroje se zkrátila o 5 let. Odpisový plán proto upravila tak, aby odpovídal novým skutečnostem. 12/31/Y3 / R3 Depreciation 5,525 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 5,525 Same facts, except that, XYZ failed to perform any reviews and or adjustments. The company s auditor, (who had not been informed of this situation and whose own tests did not reveal it) determined that the error ( an oversight as understood by IAS 8 definitions, SME 10.20, ASC Glossary) was a material error requiring retrospective restatement (IAS 8.42, SME 10.21; ASC ). Stejná situace s obměnou, že firma neprováděla žádné přezkoumání ani úpravy. Její auditor (který o situaci nebyl informován a který ji, na základě vlastních testů, neodhalil) usoudil, že chyba ( přehlédnutí, jak tuto chybu chápe IAS 8 definice malých a středních podniků 10.20, ASC Slovník) byla materiální, a vyžadovala by retrospektivní přepočet ( IAS 8.42, SME 10.21, ASC ). First step is the reversal of the erroneous entries. První krok je revers chybných zápisů. 12/31/Y1 / R1 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,400 Depreciation 3,400 12/31/Y2 / R2 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,400 Depreciation 3, /31/Y10 / R10 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,400 Depreciation 3,400 Copyright Robert Mladek 100

101 The next step is to make the correcting entries, followed by the reissuance of the effected financial reports. Druhý krok je zaúčtovaní opravných zápisů, a opětné vydání všech ovlivněných závěrek. 12/31/Y1 / R1 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 5,100 Depreciation 5,100 12/31/Y2 / R2 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 5,100 Depreciation 5, /31/Y10 / R10 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 5,100 Depreciation 5,100 Same facts as example one, except that XYZ set its Depreciation on the basis of its national (statutory) instead of on the basis of the Asset s actual useful life. Stejná situace s obměnou, že firma stanovila odpisy na základě národních standardů místo na základě skutečné užitečné životnosti majetku. 12/31/Y1/Y8 / R1-.R8 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 7,500 Depreciation 7,500 At the end of the 8 th year (at which time the Asset was depreciated to zero salvage), the company s auditor, (who had not been informed of this situation and whose own tests did not reveal it) determined that the error ( a mistake in applying accounting policies as understood by IAS 8 definitions, SME 10.20, ASC Glossary) was a material error requiring retrospective restatement (IAS 8.42, SME 10.21; ASC ). Na konci osmého roku, auditor (který o situaci nebyl informován a který ji, na základě vlastních testů, neodhalil) usoudil, že chyba ( nesprávná aplikace politiky, jak tuto chybu chápe IAS 8 definice malých a středních podniků 10.20, ASC Slovník) byla materiální, a vyžadovala retrospektivní přepočet ( IAS 8.42, SME 10.21, ASC ). 12/31/Y1/Y8 / R1-.R8 Depreciation 7,500 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 7,500 12/31/Y1/Y8 / R1-.R8 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,400 Depreciation 3, Same facts, except that XYZ informed its auditor of the erroneous accounting policy during the second year audit (the year its chief accountant actually bothered himself to read IAS 16 rather than basing policy on National GAAP ). Since the auditor was informed in timely manner and since the error was not material (and also since he was embarrassed by his own failure to discover the error during the prior year s audit), he allowed the company to treat it as a change in estimate, applying the change prospectively. Stejná situace s obměnou, že firma auditora informovala o své chybě během auditu druhého roku (poté, co si její hlavní účetní poprvé dal tu námahu si přečíst IFRS, místo aby vycházel ze své znalosti místních národních standardů). Protože byl informován včas, a protože chyba neměla materiální dopad na její výsledky (a protože se sám styděl, že na chybu nepřišel už v minulém roce), auditor firmě dovolil chybu považovat za změnu odhadu, a opravit jí prospektivně. 12/31/Y2 / R2 Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 3,107 Depreciation 3, Copyright Robert Mladek 101

102 Depreciation methods Odpisové metody IFRS versus US GAAP: systematic vs. systematic and rational Systematické versus systematické a racionální The depreciable amount of an asset shall be allocated on a systematic basis over its useful life (IAS 50.6) / depreciation accounting, aims to distribute the cost or other basic value in a systematic and rational manner (ASC ). Odepsatelná hodnota majetku se alokuje na systematické bázi po dobu životnosti (IAS 50.6) /... Účetní odpisy,... má za cíl rozdělit cenu či základní hodnotu... systematickým racionálním způsobem (ASC ). IFRS versus US GAAP: consumption of economic benefits vs. contribution to earnings Spotřeba ekonomických výhod versus příspěvek k výdělečné činnosti The entity selects the method that most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset (IAS 16.42) / If the expected productivity or revenueearning power of the asset is relatively greater during the earlier years of its life [this should be reflected in the depreciation method used] (ASC ). Entita zvolí metodu, která nejblíže reflektuje očekávanou spotřebu budoucích ekonomických výhod přinášených majetkem (IAS 16.42) / Pokud je očekávaná produktivita nebo schopnost generovat výnosy majetku relativně vyšší na začátku jeho života [odpisová metoda by toto měla zachytit]... (ASC ). Units of production, sum-of-the-units (IAS 16.62) Výkonová metoda Straight-line (IAS 16.62) Lineární metoda Sum-of-the-years' digits method (ASC ) Metoda SYD Declining (diminishing) balance method (IAS / ASC ) Metoda DB Group and composite methods: a preferred alterative to both inventory and retirement method Skupinová, kompozitní metoda: preferovaná alternativa k metodám inventarizace a náhrady Inventory method: not explicitly disallowed but not systematic or rational inventarizace : obecně se nepovažuje za systematickou a racionální Retirement (replacement) method: a less objectionable alternative to the inventory method Metoda náhrady a vyřazení: méně nevhodná alternativa k metodě inventarizace Annuity (sinking fund) method: explicitly disallowed (ASC ) Metoda současné hodnoty Tax (statutory) deprecation: explicitly disallowed (ASC ) / not systematic (IAS 16.62) Daňové odpisy (odpisy předepsané zákonem) Copyright Robert Mladek 102

103 Examples Příklady Units of production: 1/1/Y1, XYZ acquired a die #123 for 12,000. The die was able to produce 120,000 parts and its scrap value was insignificant. During Y1, 24,060 parts were produced. On 11/24/Y5, the production run ended. A total of 119,894 parts had been produced and the die was sold as scrap for 35. Výkonová: 1.1.R1 XYZ pořídila razidlo č. 123 za Na základě hutních vlastností a výrobní tolerance bylo stanoveno, že se může vyrobit maximálně dílů a že razidlo se nakonec prodá za nevýznamnou částku. Během R1 bylo vyrobeno dílů R5 na konci výrobní série se razidlo prodalo za 35. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Die #123 12,000 Accounts payable 12,000 12/31/Y1 / R1 Depreciation 2,406 Accumulated depreciation: die #123 2,406 11/24/Y9 / R9 Accumulated depreciation: die 11,989 Cash in bank 35 Loss on disposal 71 Die #123 12,000 Straight-line: 1/1/Y1, XYZ acquired press #321 for 12,000. Press #321 was acquired to replace press #32 that had been acquired for 10,500, used for 10 years and sold for 1,750. During its life, press #32 s production capacity remained substantially constant. On 12/31/Y10, XYZ sold press #321 for 2,250. Lineární: 1.1.R1 XYZ pořídila stroj za Stroj byl pořízen jako náhrada stroje 32, který se kdysi pořídil za , používal se 10 let a prodal se za Během jeho životnosti produkce stroje 32 významně nefluktuovala. Stroj 321 se nakonec prodal za dnem R10. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Asset: Machine #321 12,000 Accounts payable 12,000 12/31/Y1 / R1 Depreciation 1,000 Accumulated Depreciation: Machinery: #321 1,000 12/31/Y5 / R5 Accumulated Depreciation: Machinery: 10,000 Cash in bank 2,250 Machine #321 12,000 Gain on disposal 250 Double declining balance: 1/1/Y1, XYZ acquired silicon wafer-etching machine #456 for 12,000. In the past, similar machines were useful for approximately 5 years and sold for on average 16.67% of their acquisition cost. Due to technological changes, the economic benefits embodied in the asset were consumed at a diminishing rate (IAS 16.62). Similarly, due to the declining sales price of finished wafers the machine s expected productivity and revenue-earning power declined over its life (ASC ). XYZ elected to use a simple DDB method. It sold the asset for on 6/30/Y5. Metoda DDB: 1.1.R1 XYZ pořídila stroj na leptání křemíkových destiček číslo 456 za 12,000. V minulosti podobné stroje byly použitelné přibližně 5 let, a prodávaly se v průměru za 16,67% pořizovací ceny. Jak se měnila technologie, ekonomické užitky z majetku byly spotřebovány s klesající rychlostí (IAS 16.62). Podobně, klesající prodejní cena destiček snižovala očekávanou produktivitu a schopnost generovat výnosy během života stroje (ASC ). Firma zvolila metodu DDB a stroj prodala za dnem 30.6.R5. P Net book value Straight line % Coefficient DDB % Depreciation Accumulated depreciation O Zůstatková hodnota Lineární % Koeficient DDB % Odpisy Oprávky A = A (A-1) - C B C D = B x C C = B x C D = D (D-1) + C 1 12,000 20% 2 40% 4,800 4, ,200 20% 2 40% 2,880 7, ,320 20% 2 40% 1,728 9, ,592 20% 2 40% ,000 Copyright Robert Mladek 103

104 1/1/Y1 / 1.1.R1 Asset: Machine 12,000 Accounts payable 12,000 12/31/Y1 / R1 Depreciation 4,800 Accumulated depreciation 4,800 6/30/Y6 / 30.6.R6 Accumulated depreciation 10,000 Cash in bank 1,800 Loss on disposal 200 Machine 12,000 Declining (diminishing) balance: same facts XYZ calculated 1 a precise diminishing balance rate. DB: stejná situace s tím, že XYZ vypočítala přesný klesající koeficient. P Net book value DB % Depreciation Accumulated depreciation O Zůstatková hodnota DB % Odpisy Oprávky A = A (A-1) - C D = B x C C = B x C D = D (D-1) + C 1 12, %* 3,614 3, , % 2,526 6, , % 1,765 7, , % 1,233 9, , % ,000 * % Declining balance: same facts except, to better reflect the consumption of economic benefits / contribution to earnings, XYZ determined that wafers generally cost 10 to produce (excluding fixed costs). It also determined that approximately 10,000 wafers would be sold for 50 each in the first year of production. In subsequent years, the unit sales price would generally decline by 10 per year until reaching 11 (a 10% margin) at which time it would stabilize. Sales volume would decline 25% annually for an indefinite period of time. XYZ s WACC is 20%, which it used to calculate a salvage value of 1,917. DB: stejná situace s tím, že aby lépe odrážela spotřebu ekonomických přínosů / příspěvek k výnosům, XYZ zjistila, že výroba destiček obecně stojí 10 (bez fixních nákladů) a že prodá zhruba destiček za 50 za jednotku během prvního roku výroby. V následujících letech prodejní cena bude obecně klesat o 10 ročně až do dosažení 11 za kus (10% marže), zatímco objem prodeje by měl klesat 25% ročně na dobu neurčitou. VPNC XYZ jsou 20%, což vedlo k výpočtu zbytkové hodnoty P Net book value DB % Depreciation Accumulated depreciation O Zůstatková hodnota DB % Odpisy Oprávky A = A (A-1) - C D = B x C C = B x C D = D (D-1) + C 1 12, % 3,685 3, , % 2,553 6, , % 1,769 8, , % 1,226 9, , % , % P Sales Volume Sales Price Costs Gross Profit Present Value Residual Value O Množství Cena Náklady Hrubý zisk Současná hodnota Zůstatková hodnota A B, B (B*75%) C, C (C-10) D E=B*(C+D) F=E/(1+20%) A 1 10, (10) 400, , , (10) 225, , , (10) 112,500 65, , (10) 42,188 20, , (10) 3,164 1, , (10) 2, , (10) 1, , (10) 1, , (10) 1, (10) , ,221 1,917 1 rate% 1 n salvagevalue/ cost ; =1-(C1/B1)^(1/A1), A1 = number of periods, B1 = acquisition cost, C1 = salvage value Copyright Robert Mladek 104

105 Sum of the year s digits: same facts except XYZ selected the SYD method for its simplicity. SYD: stejná situace s tím, že firma zvolila metodu SYD pro svou jednoduchost. P Depreciable amount SYD confinement Depreciation Accumulated depreciation O Odpisovatelná hodnota Koeficient SYD Odpis Oprávka A B C = A / A D = B x C D = D (D-1) + C 1 10,000 5 / 15 3,333 3, ,000 4 / 15 2,667 6, ,000 3 / 15 2,000 8, ,000 2 / 15 1,333 9, ,000 1 / , Partial year depreciation: same facts, except XYZ acquired the asset in May and depreciates by month. Částečný odpis: stejná situace s tím, že firma majetek pořídila v květnu a odepisuje na měsíční bázi. P beginning SYD confinement 5/12 Depreciation 7/12 Depreciation Accumulated depreciation O Zůstatková hodnota Koeficient SYD 5/12 Odpisy 7/12 Odpisy Oprávky A B C = A / A D = B x C x 5/12 E = B (B+1) x C (C+1) x 7/12 F = F (D-1) + D + E 1 10,000 5 / 15 1,389-1, ,000 4 / 15 1,111 1,944 4, ,000 3 / ,556 6, ,000 2 / ,167 8, ,000 1 / ,611 Annuity (present value, compound interest, sinking fund) method: same facts except the asset s IRR was 15% implying an annuity of 2, Metoda současné hodnoty: stejná situace s tím, že vnitřní výnosové procento majetku bylo 15%, z čeho vyplývala anuita 2,983. P Discount rate Hypothetical annuity Present value Net book value Hypothetical interest Depreciation O Diskontní sazba Hypotetická anuita Současná hodnota Zůstatková hodnota Hypotetický úrok Odpisy A B C D=C/(1+B) A E (E+1) =E-H F=BxE H=C-F % 2,983 2,594 10,000 1,500 1, % 2,983 2,256 8,517 1,278 1, % 2,983 1,961 6,811 1,022 1, % 2,983 1,706 4, , % 2,983 1,483 2, ,594 10,000 10,000 Group method: during 2YY1, XYZ bought 1,000 hammers for 12,000 depreciating them over 6 years. Během 2YY1 firma XYZ koupila kladívek za celkem , který odepisovala 6 let. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Hammers 2YY Cash in bank /31/Y1 / R1 Hammers 2YY Cash in bank /31/Y2 - X6 / R2 - X6 Depreciation: Hammers 2,000 Accumulated deprecation: Hammers 2YY1 2,000 12/31/Y6 / R6 Accumulated deprecation: Hammers 2YY1 12,000 Hammers 2YY1 12,000 Composite method: XYZ purchased 600 hammers for 7,200 and 800 screwdrivers for 4,800. Screwdrivers have a useful life of 3 years, which implies a weighted average life for the group of 5 years 2. Kompozitní metoda: XYZ koupila 600 kladívek za a 800 šroubováků za celkem Šroubováky mají životnost 3 roky, z čeho vyplývá vážená průměrná životnost skupiny 5 let. 1 2, =C1/((1-(1/(1+A1)^B1))/A1); where A1 = n periods, A2 = discount rate, A3 = depreciable amount Also: =PMT(i,n,-P,0,type); interest rate, number of payments, principal, 0, 0 annuity / 1 annuity due 2 5=(7,200/12,000*6)+(4,800/12,000*3) Copyright Robert Mladek 105

106 Additional Issues Dodatečné informace Lump-sum purchases Souhrnné nákupy Leasehold improvements Vylepšení pronajatých prostor (majetku) Leasehold useful life lease term (expected lease term) Živnost vylepšení doba trvání pronájmu (očekávaná doba trvání) Leasehold useful life lease term (expected lease term) Živnost vylepšení doba trvání pronájmu (očekávaná doba trvání) Repairs and maintenance provision 1 Rezerva na opravu a údržbu Repairs and maintenance allowance Opravná položka na opravu a údržbu Revaluation Přecenění Planned major maintenance activities may not be accrued (ASC ) Plánovaná významná údržba se nemůže časově rozlišovat US GAAP IFRS Cost model Model (historické) ceny Revaluation model (IAS 16 and 38) Model revaluace IAS An entity shall choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy and shall apply that policy to an entire class of property, plant and equipment Jednotka si vybere buď model historické ceny nebo revaluace jako svou zásadu a tento model bude aplikovat k celé třídě hmotného majetku. Revaluation model (IAS 40) Model revaluace IAS40.32 An entity is encouraged, but not required, to determine the fair value of investment property on the basis of a valuation by an independent valuer... jednotce se doporučuje, ale nevyžaduje se, aby zjistila reálnou hodnotu investičního majetku na bázi posudku od nezávislého znalce 1 Although not explicitly addressed by IFRS-SME, SME 21.4 contains requirements identical to IAS 37.14, the paragraph cited in example 11, implying identical an accounting treatment. Also see: IAS 37. Example 11, Copyright Robert Mladek 106

107 Non-monetary exchanges Nepeněžní směny Similar Assets (IAS 18.12, SME 23.6; APB 29.21) Podobný majetek Surrendered / Vydán Received / Přijat Net income / Hospodářský výsledek FV / RH > FV / RH = Loss / ztráta (úbytek) Fair FV / RH < FV / RH = 0 (zero gain / nulový zisk) Dissimilar Assets Nepodobný majetek Productive : PP&E, intangible Assets Produktivní : investiční majetek hmotný a nehmotný Surrendered / Vydán Received / Přijat Net income / Hospodářský výsledek FV / RH > FV / RH = Loss / ztráta (úbytek) FV / RH < FV / RH = Gain / zisk (přírůstek) Non-productive : own inventory Neproduktivní : vlastní zásoby Net income / Hospodářský výsledek Received / Přijat FV / RH = Revenue / Výnosy Surrendered / Vydán FV / RH = Cost of Sales / Náklady na prodané zboží Commercial substance (ASC and IAS 16.24, also ASC d and IFRS 15.9.d) Komerční substance An exchange has commercial substance if (ASC ; IAS 16.25, not defined in SME): Směna nepostrádá komerční substanci (charakter) pokud: (a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the Asset received differs from the configuration of the cash flows of the Asset transferred; or konfigurace (riziko, načasování nebo výše) peněžních toků u majetku přijatého se liší od konfigurace peněžních toků u majetku vydaného (b) the entity-specific value of the portion of the entity s operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and entiticky specifická hodnota té části entitických operací ovlivněná touto směnou se jako důsledek této směny změní (c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the Assets exchanged. rozdíl v bodech (a) a (b) je významný v poměru k reálným hodnotám směněných aktiv. Additional guidance (ASC ) Podrobnější instrukce All other non-monetary exchanges of inventory within the same line of business shall be recognized at the carrying amount of the inventory transferred. That is, a nonmonetary exchange within the same line of business involving either of the following shall not be recognized at fair value: a. The transfer of raw materials or work-in-process inventory in exchange for the receipt of raw materials, work-in-process, or finished goods inventory b. The transfer of finished goods inventory for the receipt of finished goods inventory. Všechny ostatní nepeněžní směny zásob ve stejné oblasti podnikání se uznají v účetní hodnotě převedených zásob. To znamená, že nepeněžní směna ve stejné oblasti podnikání zahrnující jednu z následujících položek nesmí být vykazována v reálné hodnotě: a. Výměna materiálu nebo nedokončené výroby za materiál, nedokončená výroba nebo výrobky b. Výměna výrobku za výrobek. Copyright Robert Mladek 107

108 Non-monetary exchanges: Exchange for financial instruments Nepeněžní směny: Výměna za finanční nástroje Fair value of the instrument is more readily (objectively) determinable Reálná hodnota nástroje je lépe (objektivněji) zjistitelná než hodnota majetku Fair value of transferred item is more readily determinable Reálná hodnota majetku je lépe (objektivněji) zjistitelná než hodnota nástroje Non-monetary exchanges: Non-reciprocal transfers Nepeněžní směny: Nereciproční převody (dary a dotace) Receipt from owner Příjem od vlastníka Transfer to owner Převod na vlastníka Receipt from non-owner Příjem od nevlastníka Transfer to non-owner Převod na nevlastníka XYZ donates Asset with a gook value of 12,000 and fair value of 10,000 to charity XYZ daruje majetek se zůstatkovou hodnotou 10,000 a reálnou hodnotou 10,000 charitě: Charitable contribution / Dar charitě 10,000 Impairment loss 2,000 Asset 12,000 Offsetting Kompenzace (FIN 39): a right of setoff exists when all of the following conditions are met Firma má právo provést zápočet, pokud: a. each of two parties owes the other determinable amounts každá strana dluží té druhé zjistitelnou částku b. the reporting party has the right to set off the amount owed with the amount owed by the other party strana sestavující zprávu má právo dlužnou částku započíst c. the reporting party intends to set off strana sestavující zprávu má v úmyslu zápočet provést d. the right of setoff is enforceable at law. právo provést zápočet je vymahatelné ze zákona. IAS 32.42: a financial Asset and a financial liability shall be offset when, and only when, an entity Firma má povinnost (musí) zápočet provést, pokud: (a) currently has a legally enforceable right to set off the recognised amounts má (v současné době) soudně vymahatelné právo zápočet provést (b) intends either to settle on a net basis, or to realize the Asset and settle the liability simultaneously má v úmyslu vyrovnat majetek a závazek čistě, nebo realizovat majetek a vyrovnat závazek ve stejném okamžiku. Copyright Robert Mladek 108

109 Intangible Assets Nehmotný majetek Recognition 1 Klasifikace An intangible Asset is an identifiable non-monetary Asset without physical substance 2 Nehmotný majetek je identifikovatelný nepeněžní majetek bez fyzické hmoty. Recognition in more detail more (IAS 38.12, SME 18.2.a-b; ASC Glossary) Klasifikace podrobněji An intangible Asset is identifiable (recognized separately from goodwill) if: Legal intangible assets arise from legal or (legally defensible) contractual rights 3 Separable intangible assets do not from legal or contractual rights, but can be sold, transferred, licensed, rented, or exchanged (either alone or with other Assets). Nehmotný majetek je identifikovatelný (zaúčtovaný separátně od goodwill) pokud: Zákonem chráněný nehmotný majetek vyplývá ze zákona nebo (soudně vymahatelných) smluvních práv Separabilní nehmotný majetek nevyplývá ze zákona nebo smluvních práv, může se však oddělit od jednotky, prodat, převést, licencovat, pronajmout či vyměnit (samostatně nebo s jiným majetkem). Goodwill (IAS 38.12, b; ASC Glossary) The residual recognized after all other identifiable Assets have been recognized Goodwill je to, co zbude po zaúčtování veškerého ostatního (identifikovatelného) nehmotného majetku. Recognition: legal Klasifikace: zákonem chráněný Patents: scientific discoveries, technology, manufacturing processes, business methods, software, etc. Patenty: vědecké objevy, technologie, výrobní procesy, obchodní metodiky, software, atd. Copyrights: literary works (books, magazines, newspapers, etc.), musical and theatrical works (plays, operas, ballets, compositions, song lyrics, etc.), audiovisual material (motion pictures, music videos, television programs, etc.), pictures, photographs, software developed for sale, etc. Copyrighty: literární díla (knihy, časopisy, noviny, atd.), hudební nebo divadelní díla (hry, opery, balety, kompozice, texty písní, atd.), audiovizuální (filmy, hudební klipy, televizní programy. atd.), obrázky, fotografie, software vytvořený na prodej, atd. Trademarks, trade names, brands and brand names: logos, advertising jingles, tag lines, endorsements, service marks, collective marks, certification marks, trade dress, package design, mastheads, Internet domain names, etc. Obchodní symboly, názvy, značky a známka: loga, reklamní písničky, reklamní slogany, projevy podpory, značky označující firmy původu, značky označující sdružení původu, značky označující (geografické) oblasti původu, firemní oblečení, balení, tiráže, internetové adresy, atd. Contracts and agreements: employment, customer, manufacturing, construction, development, distribution, shelf-space, listing (slotting) agreements, supply, service agreements (consulting, management, advertising), franchising, standstill, non-compete, capital (financial) leases, etc. Smlouvy, kontrakty a dohody: se zaměstnancem, se zákazníkem, o výrobě, výstavbě, rozvoji, pronájem regálů, zalistovací poplatky, dohody s dodavateli, dohody o službách (poradenské, manažerské, reklamní), franchising, o zamezení činnosti, o nekonkurování, kapitálový (finanční) leasing, atd. 1 IAS 38.8, SME This definition is compatible with the spirit (if not the letter) of ASC Glossary. 3 Legal intangible assets are recognized (as separate units of account) even when the separability criterion is not met. Copyright Robert Mladek 109

110 Licenses: broadcast (radio, television, mobile phone, etc.), operating, royalty, purchased software, etc. Licence: vysílání (rozhlas, rádio, mobilní telefony, atd.), provozní, licenční poplatky, koupený software, atd. Rights and permits: construction or development, landing (i.e. airport slots), mining, drilling, exploration, logging, water use, air use, pollution, CO 2 emissions, route authority, toll taking, etc. Práva a povolení: na stavbu nebo rozvoj, přistávat (parkovat na letišti), těžit, vrtat, hledat, těžit dříví, čerpat vodu, užívat vzduch, znečisťovat, vypouštět CO 2, užívat silniční tahy a komunikace, vybírat mýtné, atd. Commitments: servicing agreements (mortgage, debt, insurance, maintenance, service, etc.), order backlogs, production backlogs, bank accounts, lines of credit, guarantees, insurance agreements, etc. Povinnosti a nároky: právo vybírat splátky (hypotéky, dluhopisy, pojistné, údržba, servis, atd.), přijaté zakázky, naplánovanou výrobu, bankovní účty, úvěrové linky, garance, pojistné dohody, atd. Recognition: separable Klasifikace: separabilní Lists: customer, advertising, mailing, dealer, supplier, subscription, etc. Seznamy: seznam zákazníků, reklamní seznam, poštovní seznam, seznam dealerů, seznam dodavatelů, seznam předplatného, atd. Relationships: distribution channels, freight forwarding, non-contractual customer relationships, lender relationships, advertising relationships, supplier relationships, etc. Vztahy: distribuční kanály, spedice, nesmluvní vztahy se zákazníky, vztah s věřiteli, vztah s reklamní agenturou, vztah s dodavateli, atd. Systems and services: a delivery system (market presence), customer service network, product service system, etc. Systémy a služby: systém dodávání (přítomnost na trhu), síť služeb zákazníků, síť opraven výrobků, atd. Records: legal, medical, credit, service, client history, etc. Záznamy: právní, zdravotní, úvěrové, služeb, zkušenost se zákazníky, atd. Documentation: databases, blueprints, drawings, training manuals, procedural manuals, repair manuals, etc. Dokumentace: databáze, modrotisky, nákresy, školicí manuály, procedurální manuály, opravné manuály, atd. Unpatented technology: manufacturing processes, production lines, custom made machines, trade secrets, secret formulas and recipes, software developed for own use, etc. Nepatentovaná technologie: výrobní procesy, výrobní linky, stroje vyrobené na zakázku, obchodní tajemství, tajné recepty a formule, software vytvořený pro vlastní potřeby, atd. Insurance contracts: due to the specialized nature of insurance contract accounting (and its applicability to a small number of entities) it is not discussed in this manual. Pojišťovací smlouvy: protože pojistné smlouvy jsou specifickou oblastí a aplikovatelné na malý počet firem, v tomto manuálu se o nich nehovoří. Copyright Robert Mladek 110

111 Measurement Ocenění Initial measurement (IAS 38.24, SME 18.10; ) Prvotní ocenění Separately acquired intangible Asset (cost: IAS , ASC , ) Samostatně pořízená majetková položka Asset acquired in business combination (acquisition-date fair values IFRS 3.18 / ) Majetková položka pořízená v rámci obchodní kombinace Acquisition-date fair values (IFRS 3.18, ASC ) Reálná hodnota dnem akvizice Present value techniques (IFRS 13.B11.a, ASC G.a) Současná hodnota Discounted cash flows (IAS a) Diskontované peněžní toky Avoided costs (IAS b) Náklady kterým se vyhnulo The multi-period excess earnings (IFRS 13. B11.c., ASC G.c; IVSC draft) Metoda nadzisku Quoted market prices in active market (IAS 38.39) Kótované ceny na aktivním trhu Assumed orderly transaction (IAS 38.40) Předpokládaná řádně uzavřená transakce The Residual Method (other than for Goodwill), explicitly disallowed (ASC S99-3) Copyright Robert Mladek 111

112 Internally generated intangible Assets (IAS , SME ; ASC ) Nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii IAS : all research and most development costs expensed Velký IFRS: veškerý výzkum a většina vývoje jsou náklady období ASC : all research and all development expensed (no exceptions) US GAAP: veškerý výzkum a vývoj je náklad období, bez výjimek In-process R&D (Full IFRS and US GAAP only, IAS , ASC ) Probíhající výzkum a vývoj Subsequent measurement Následné ocenění Useful life and amortization Užitečná životnost a odepisování Indefinite life (IAS 38.88; ASC ): Neurčitá životnost Impairment test at reassessment of life (IAS 36.7.d & ; ASC ): Test poklesu hodnoty Finite life (IAS 38.88; ASC ): Určitá životnost Amortization method Odpisová metoda Consumption of economic benefits (IAS 38.97, ASC ) Spotřeba ekonomických výhod Straight line (if consumption not determinable) Lineárně (pokud spotřebu výhod nelze určit) Salvage (residual) value (IAS 38.10, SME 18.23; ASC ), Zbytková hodnota Annual review (IAS ) / impairment review (ASC ) finite life assets Roční ověření / ověření Annual impairment test of goodwill and indefinite life assets (IAS 36.10, ASC ) Roční test poklesu hodnoty: goodwill a nehmotný majetku s neurčitou životností Update No ( A): An entity may first perform a qualitative assessment to determine whether it is necessary to perform the quantitative impairment test Costs subsequent to acquisition (IAS 38.20, ASC ) Následné náklady (technické zhodnocení) Revaluation (full IFRS only, not allowed under IFRS for SME or US GAAP) Přecenění (pouze velký IFRS, přecenění není povoleno ani u malého IFRS, ani u US GAAP) IAS 38.76: the revaluation model does not allow: (a) the revaluation of intangible Assets that have not previously been recognised as Assets; or (b) the initial recognition of intangible Assets at amounts other than cost. IAS Model přecenění neumožňuje: (a) přecenění nehmotných aktiv, která nebyla původně uznána jako aktiva; nebo (b) vstupní uznání nehmotných aktiv oceněných jinak než jejich pořizovací náklady Copyright Robert Mladek 112

113 Measuring goodwill Ocenění goodwill + Purchase price of a business - Fair value of net identifiable assets = Goodwill (gain on bargain purchase 1 ) ) Purchase price is generally cash (at nominal value) plus own shares (at market value 2 ) Kupní cena se zpravidla skládá z peněz (v nominální hodnotě) a vlastních akcií (v tržní hodnotě) Also includes any noncontrolling interest at fair value or (IFRS only) at a proportionate share of net assets plus (for an acquisitions in stages) previously held equity interest (at fair value). Také zahrnuje minoritní podíl v reálné hodnotě, nebo (jen IFRS) v poměrné hodnotě čistého majetku, a (pro akvizice dosažené po etapách) dřívější podíly na vlastním kapitálu v reálné hodnotě. A business 3 is an organizational unit (which may or may not be a separate legal entity) with its own employees and suppliers (cash expenses), assets (non-cash expenses), processes (used to produce goods and/or services) and customers (revenue). Podnik je organizační složka (která může nebo nemusí být samostatnou právnickou osobou) s vlastními zaměstnanci a dodavateli (peněžní náklady), majetkem (nepeněžní náklady), procesy (používané k výrobě zboží a/nebo poskytování služeb) a zákazníky (výnosy). Net assets are assets acquired less liabilities assumed. Čistý majetek je celkový nabytý majetek mínus převzaté závazky. Partial goodwill: (IFRS only 4 ) allows an acquirer to measure non-controlling interest at fair value (which leads to full goodwill recognition) or at the non-controlling interest proportionate share of net assets (partial goodwill recognition). This second option is not available under US GAAP 5. Částečný goodwill: Na rozdíl od US GAAP, IFRS umožní kupující straně ocenit minoritní podíl v reálné hodnotě (což vede k plnému goodwill) nebo v poměrné hodnotě čistého majetku (což vede k částečnému goodwill). The amortization of goodwill is not allowed by US GAAP IFRS 6 (required under IFRS-SME). Odpisy goodwill nejsou povolené podle US GAAP a velkého IFRS (IFRS-SME je však vyžaduje). 1 IFRS 3.36 / ASC : Before recognizing a gain on a bargain purchase, the acquirer shall reassess whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and shall recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review. P. 36 continues: The acquirer shall then review the procedures used to measure the amounts this IFRS requires to be recognised at the acquisition date for all of the following: (a) the identifiable assets acquired and liabilities assumed; (b) the non-controlling interest in the acquiree, if any; (c) for a business combination achieved in stages, the acquirer s previously held equity interest in the acquiree; and (d) the consideration transferred. The objective of the review is to ensure that the measurements appropriately reflect consideration of all available information as of the acquisition date. 2 IFRS / ASC : Examples of potential forms of consideration include cash, other assets, a business or a subsidiary of the acquirer, contingent consideration, ordinary (common) or preference equity instruments, options, warrants and member interests of mutual entities. 3 IFRS 3.B7 / ASC : A business consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability to create outputs. (a) Input: Any economic resource that creates... outputs... i.e. non-current assets (including intangible assets or rights to use non-current assets), intellectual property, the ability to obtain access to necessary materials or rights and employees. (b) Process: Any system, standard, protocol, convention or rule that... has the ability to create outputs. I.e. strategic management processes, operational processes and resource management processes... (Accounting, billing, payroll and other administrative systems typically are not processes used to create outputs.) (c) Output: The result of inputs and processes applied to those inputs that provide or have the ability to provide a return in the form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to investors or other owners, members or participants. 4 IFRS 3.18 The acquirer shall measure the identifiable assets acquired and the liabilities assumed at their acquisition-date fair values / 19 acquisition date components of non-controlling interests... entitle their holders to a proportionate share of the entity s net assets... : (a) fair value; or (b) the present ownership instruments proportionate share in the recognised amounts. 5 AASC : The acquirer shall measure the identifiable assets acquired, the liabilities assumed, and any noncontrolling interest in the acquiree at their acquisition-date fair values. 6 ASC : Goodwill shall not be amortized. / IAS 38.B63.a:... The acquirer measures goodwill at the amount recognised at the acquisition date less any accumulated impairment losses. B69.d: From the beginning of the first annual period in which this IFRS is applied, an entity shall discontinue amortising goodwill arising from the prior business combination and shall test goodwill for impairment in accordance with IAS 36. Copyright Robert Mladek 113

114 Leasing Leasing Recognition 1 Klasifikace A lease is an agreement allowing one entity to use an Asset owned by a different entity 2. Leasing je jakákoliv dohoda, kde jedna strana má právo užívat majetek patřící jiné straně. An operating lease does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership Operativní leasing nepřenáší v podstatě všechna rizika a výhody vlastnictví. A capita/financial lease transfers substantially all the risks and rewards of ownership Kapitálový/finanční leasing přenáší v podstatě všechna rizika a rizika a výhody vlastnictví. Risks and rewards test: substantially all of the risks rewards of ownership have transferred if: Test rizik a výhod: v podstatě všechna rizika a výhody vlastnictví se převedly, pokud 1. Ownership transfer: the agreement transfers ownership of the leased Asset, or Převod vlastnictví: dohoda převádí vlastnictví pronajatého, nebo 2. Bargain purchase option: the agreement includes a right buy the Asset at a sufficiently lower price than the expected fair value (making exercise of the option probable), or Opce na výhodné odkoupení: nájemce má právo koupit majetek za částku nižší než očekávaná reálná hodnota dne odkupu (což znamená, že odkup je rozumně jistý) nebo 1 IAS 17.10, SME 20.5; ASC Regardless of the legal form: IAS 17.4: a lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time. SIC 27.5: IAS 17 applies when the substance of an arrangement includes the conveyance of the right to use an asset for an agreed period of time / FAS a lease is defined as an agreement conveying the right to use property, plant, or equipment... usually for a stated period of time. It includes agreements that, although not nominally identified as leases, meet the above definition,... Copyright Robert Mladek 114

115 3. The lease term is 75% (US GAAP) for the major part of (IFRS) the Asset s estimated economic life (at the inception of the lease), or Doba trvání dohody tvoří 75% (US GAAP) podstatnou část (IFRS) ekonomické životnosti majetku 4. Present value: discounted net minimum payments 90% (US GAAP**) equal substantially all 1 (IFRS) of the Asset s fair value, or Současná hodnota minimálních splátek je 90% rovná v podstatě celé reálné hodnotě pronajímaného majetku, nebo 5. Made to order Assets (IFRS only): the leased Assets are of a specialized nature such that only the lessee can use them without major modifications being made. Majetek vyrobený na zakázku (pouze IFRS): pronajatý majetek je tak zvláštní povahy, že pouze tento konkrétní nájemce ho může využít bez větších úprav. Measurement Ocenění Initial measurement of Asset and liability Prvotní ocenění majetku a závazků Lower of fair value and present value Nižší z reálné a současné hodnoty Subsequent measurement of Asset Následné ocenění majetku Same procedure as similar owned Assets Stejné postupy jako u podobného vlastněného majetku Subsequent measurement of liability Následné ocenění závazku If Asset initially measured at present value Pokud se majetek/závazek prvotně ocenil v současné hodnotě Amortized cost accounting same rate as criterion 4 Metoda efektivního úroku, stejná sazba jako situace 4 If Asset initially measured at fair value Pokud se majetek/závazek prvotně ocenil v reálné hodnotě Amortized cost accounting using implicit rate Metoda efektivního úroku, implicitní úroková sazba 1 ASC 840 glossary: Substantially All: if the present value of a reasonable amount of rental for the leaseback represents 10 percent or less of the fair value of the asset sold, the seller-lessee would be presumed to have transferred to the purchaserlessor the right to substantially all of the remaining use of the property sold. Copyright Robert Mladek 115

116 Examples Příklady 1/1/Y1, XYZ rented machine 123 for a fixed term of five years from its manufacturer (ABC) and did not guarantee any residual value. If bought for cash, the machine s cost would have been 12,000 (comparable to the prices of similar machines from different manufacturers). Annual lease payments, due each 12/31, were (including 250 insurance and 582 VAT) 3,745, no incremental costs of obtaining a contract were incurred and XYZ returned the Asset, at the end of the lease term. If had bought the machine, it estimated that the machine could have served its purpose for 7 to 8 years. 1.1.R1 společnost XYZ pronajala stroj 123 na pevně stanovenou pětiletou dobu od výrobce (ABC) s tím, že negarantovala žádnou zůstatkovou hodnotu. Pokud by ho pořídila na fakturu, stroj by stál (srovnatelná s cenou podobných strojů od jiných výrobců). Roční nájemné (včetně 250 pojistného a 582 DPH) bylo 3,745, žádné přírůstkové náklady na získání zakázky nevznikly a po pěti letech XYZ stroj vrátila. Pokud by stroj koupila, odhadla, že by stroj byl schopen sloužit svému účelu 7 až 8 let. Since it was not (US GAAP) practicable for XYZ to learn the lessor s implicit rate (which was, in any event, higher 1 ) / since none of the other (IFRS) situations were clearly encountered, XYZ determined that if it had borrowed 12,000 from its bank, it would have paid 10%. Protože nebylo (US GAAP) prakticky možné zjistit implicitní sazbu pronajímatele (která, tak či tak, byla vyšší) / protože žádná jiná situace (IFRS) nenastala, firma zjistila, že bankovní půjčka na 12,000 by ji stála 10%. P Discount rate Payment PV of payments O Diskontní sazba Splátka SH splátek A B C D = C / (1 + B) A 1 2, % 2, , % 2, , % 2, , % 1, , % 1,808 14,562 11,040 Since the present value of payments (11,040) exceeded 90% of the Asset s fair value (10,800) / was (at 92%) substantially equal to the Asset s fair value, XYZ recognized the machine as an Asset. Protože současná hodnota splátek (11,040) byla vyšší než 90% reálné hodnoty (10,800) / byla v podstatě stejná jako reálná hodnota, klasifikovala stroj jako majetek. P Discount rate Liability Interest exp. Payment Amortization O Diskontní sazba Závazek Nákladový úrok Splátka Amortizace A B C (C+1) = C - F D = B x C E F = E - D 10.00% 11,040 1,104 2,912 1, % 9, ,912 1, % 7, ,912 2, % 5, ,912 2, % 2, ,912 2,648 3,522 14,562 11,040 Since the present value of payments was less than the Asset s fair value, XYZ used its incremental borrowing its to amortize the liability. Protože současná hodnota splátek byla nižší než reálná hodnota majetku, XYZ amortizovala závazek použitím své přírůstkové úrokové sazby. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Machine # ,040 Obligation under capital lease 11,040 12/31/Y1 / R1 Obligation under capital lease 1,808 Interest expense 1,104 Insurance expense 250 VAT due 582 Cash in bank 3,745 Amortization expense 2,208 Machine # 123 2,208 1 ABC calculated the payment using a 15% discount rate, and a 4,500 residual value estimate. XYZ calculated the rate implicit in the lease (using a residual value estimate of 3,429) at 13.32%. Copyright Robert Mladek 116

117 If an Accumulated amortization account had been used. Kdyby XYZ použila oprávku. 12/31/Y1 / R1 Amortization expense 2,208 Accumulated amortization on machine # 123 2,208 Same facts, except that XYZ retained the Asset and the annual payment (net) was 3,204. XYZ depreciates all similar Assets using the sum-of-the-years -digests method over 7 years to a salvage value of 1/8 their acquisition price value (1,500). Stejná situace, s obměnou, XYZ si majetek ponechá, a roční (čistá) splátka byla Společnost odepisuje podobný majetek, který vlastní po dobu 7 let k 1/8 pořizovací hodnoty metodou SYD. P Incr. rate (US GAAP 1 ) Payment PV of payments Implicit rate Payment PV of payments O Přírůstová sazba Splátka SH splátek Implicitní sazba Splátka SH splátek A B C D = C / (1 + B) A B C D = C / (1 + B) A 1 10% 3,204 2, % 3,204 2, % 3,204 2, % 3,204 2, % 3,204 2, % 3,204 2, % 3,204 2, % 3,204 2, % 3,204 1, % 3,204 1,947 16,021 12,146 16,021 12,000 P Discount rate Liability Interest exp. Payment Amortization O Disk. sazba Závazek Nákladový úrok Splátka Amortizace A B C (C+1) = C - F D = B x C E F = E - D % 12,000 1,257 3,204 1, % 10,053 1,053 3,204 2, % 7, ,204 2, % 5, ,204 2, % 2, ,204 2,900 4,020 16,021 12,000 P Factor Depreciable value Depreciation Deprecation to year 5 O Faktor Odpis. hodnota Odpisy Odpisy do r 5 1 7/ 28 X 10,500 = 2, / 28 X 10,500 = 1, / 28 X 10,500 = 750 9, /1/Y1 / 1.1.R1 Asset under capital lease 12,000 Obligation under capital lease 12,000 12/31/Y1 / R1 Obligation under capital lease 1,947 Interest expense 1,257 Cash in bank 3,204 Amortization expense 2,625 Accumulated amortization 2,625 12/31/Y5 / R5 Asset 12,000 Accumulated amortization 9,375 Asset under capital lease 12,000 Accumulated Depreciation 9,375 1 Since US GAAP prescribes the lessor s implicit rate ( ), which is difficult to determine, this step (calculating present value using an incremental borrowing rate) is practically always necessary. Under IFRS (which applies the easier to determine rate implicit in the lease (IAS 17.20), it would only be necessary, if no other situation was clearly encountered. Copyright Robert Mladek 117

118 Same facts, except that XYZ paid 250 to an independent agent for negotiating and arranging a lease 1. Stejná situace, s obměnou, XYZ zaplatila 250 (nezávislé třetí straně) za dojednání pronájmu a uzavření dohody. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Asset 12,250 Obligation under capital lease 12,000 Cash in bank 250 Same facts, except that XYZ the 250 was paid to the lessor as signing fee. Stejná situace, s obměnou, XYZ zaplatila těch 250 pronajímateli jako další poplatek za uzavření dohody. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Asset 12,250 Obligation under capital lease 12,250 1/1/Y1 / 1.1.R1 Obligation under capital lease 250 Cash in bank 250 Or simply / Nebo jednoduše 1/1/Y1 / 1.1.R1 Asset 12,250 Obligation under capital lease 12,000 Cash in bank 250 Same facts, except with 4,000 down, 4 annual payments of 2,387 and an option to buy for 500. Stejná fakta, kromě s akontací, roční splátkou a možností majetek odkoupit za 500 na konci. P Discount rate Payment PV of payments O Diskontní sazba Splátka SH splátek A B C D = C / (1 + B) A 0 10% 4,000 4, % 2,387 2, % 2,387 1, % 2,387 1, % 2,387 1, % ,048 11,877 P Discount rate Liability Interest expense Payment Amortization O Diskontní sazba Závazek Nákladový úrok Splátka Amortizace A B C (C+1) = C - F D = B x C E F = E - D 0 10% 11, ,000 4, % 7, ,387 1, % 6, ,387 1, % 4, ,387 1, % 2, ,387 2, % ,171 14,048 11,877 1/1/Y1 / 1.1.R1 Asset 11,877 Obligation under capital lease 7,877 Cash in bank 4,000 Lessor / Pronajímatel Real estate / Nemovitosti Sale lease-back (IAS ; ASC through 5) / Prodej a zpětný leasing 1 Unlike IAS 17.20, ASC to 4 do not explicitly state that any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognised as an asset. Nevertheless, since the capitalization of these costs is common practice with respect to other fixed assets, capitalizing them in this situation should not be considered an error. Copyright Robert Mladek 118

119 Other Fixed Assets Ostatní fixní majetek Restricted Assets (funds) Omezený nebo vyhrazený majetek (majetek, jehož směna nebo použití je omezené) Assets to be disposed of (held for sale) Majetek, který bude vyřazený prodejem (držený za účelem prodeje) Assets to be abandoned Majetek, jehož užívání bude ukončeno (bude odvezen na skládku nebo opuštěn) Assets not currently used in operations Současně nevyužívané zařízení Long-term receivables Dlouhodobé pohledávky Contracts in progress Probíhající kontrakt (nedokončená výroba vztažená ke smlouvě) Deferred Assets (deferred tax Assets) Odložený majetek (odložený daňový majetek / pohledávky) Long-term, pre-paid Assets (non-returnable deposits, advances, progress payments, pre-payments, etc.) Dlouhodobé náklady příštích období (nepřijaté zálohy, předplatné, průběžné platby, atd.) Returnable deposits (security deposits, guarantees, retainages (retentions), etc.) Přijaté zálohy (jistiny, kauce, zádržné, atd.) Organization costs Zřizovací náklady Copyright Robert Mladek 119

120 Liabilities And Equity Závazky a kapitál (pasiva) Liabilities Závazky (cizí zdroje) Recognition Klasifikace Measurement Ocenění General rule (IAS 39.43, SME 11.13, ASC , to 6) Obecně platné pravidlo Derivatives Deriváty Fair value option liabilities Závazky s možností reálné hodnoty Exceptions Výjimky IFRS (IAS 39.AG79) US GAAP (ASC , ASC 450) a. Receivables and payables in the normal course of business due in customary trade terms not exceeding approximately one year Pohledávky a závazky z obchodního styku s běžnými platebními podmínkami splatnými do jednoho roku b. Non-returnable deposits (unearned revenue) Nepřijaté zálohy (nezasloužené výnosy) c. Returnable deposits (security deposits, guarantees, retainages (retentions), etc.) Přijaté zálohy (záruky, kauce, zádržné) d. Customary lending activities and demand or savings deposit at financial institutions Běžné vklady u bank e. Transactions where Interest rates are affected by the tax attributes or legal restrictions prescribed by a government Transakce, kde úrokové sazby jsou ovlivněné daňovým zákonem nebo vlastními nařízeními f. Transactions between subsidiaries of subsidiary and parent Transakce mezi matkou a dcerou. g. Obligations related to sales of property, goods, service (i.e. warranty for product performance) Závazky související s prodejem majetku, zboží, služeb (například záruka či reklamace) h. Receivables, contract assets, and contract liabilities with a term < 1 year (ASC ) Pohledávky, smluvní majetek, a smluvní závazky splatné do roka * Contingent liabilities Rezervy obecně Copyright Robert Mladek 120

121 Extinguishment (derecognizing) of liabilities Zánik (odúčtování) závazku US GAAP / IFRS ASC (FAS ): a debtor shall derecognize a liability if and only if it has been extinguished. A liability has been extinguished if either of the following conditions is met. Dlužník přestane vykazovat závazek, pokud, a pouze pokud, zanikl. Závazek zaniká, pokud byla splněná jedna z následujících podmínek: a. The debtor pays 1 the creditor and is relieved of its obligation for the liability. Dlužník zaplatí věřiteli a tím se zbaví své povinnosti plnit závazek. b. The debtor is legally released from being the primary obligor under the liability, either judicially or by the creditor. Dlužník je zproštěn závazku buď soudně, nebo věřitelem. IAS 39.39: An entity shall remove a financial liability (or a part of a financial liability) from its balance sheet when, and only when, it is extinguished i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires. Jednotka vyjme finanční závazek (resp. jeho část) z rozvahy pouze v případě, že finanční závazek zanikne, tedy v případě, že je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost. IAS 39.AG57: A financial liability (or part of it) is extinguished when the debtor either: Finanční závazek (nebo jeho část) zaniká, pokud dlužník: a. Discharges the liability (or part of it) by paying the creditor, normally with cash, other financial assets, goods or services; or Splní svůj závazek (nebo jeho část) tím, že věřiteli uhradí, obvykle finančními prostředky, jiným finančním aktivem, zbožím nebo službami; nebo b. Is legally released from primary responsibility for the liability (or part of it) either by process of law or by the creditor. (If the debtor has given a guarantee this condition may still be met.) Je právně zproštěn své povinnosti uhradit závazek, a to buď ze zákona nebo z rozhodnutí věřitele. (Jestliže dlužník vystavil záruku, tato podmínka by přesto mohla být splněna.) Offsetting (netting) Zápočet a kompenzace Amendment to IAS 32 / IFRS 7: eifrs.ifrs.org amendmentsias33offsetting_157.pdf Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32), issued in December 2011, deleted paragraph AG38 and added paragraphs AG38A AG38F. Amendment to topic 210: fasb.org = &blobheader=application%2Fpdf [Requires] improved information about financial instruments and derivative instruments that are either (1) offset in accordance with either Section or Section or (2) subject to an enforceable master netting arrangement or similar agreement, irrespective of whether they are offset in accordance with either Section or Section Paying the creditor includes delivery of cash, other financial assets, goods, or services or reacquisition by the debtor of its outstanding debt securities whether the securities are canceled or held as so-called treasury bonds. Copyright Robert Mladek 121

122 Short-Term Liabilities Krátkodobé závazky Payables ( regular payables ) Běžné závazky Accounts payable, trade payables (suppliers, trade accounts, etc.) Běžné závazky z obchodního styku (dodavatelé, přijaté faktury) Notes payable Směnky k úhradě Short-term loans Krátkodobé půjčky Lines of credit Kontokorent (úvěrové linky, povolený debit, overdraft) Payables versus accrued expenses Běžné závazky versus akruály (přechodné závazky, výdaje příštích období) Regular payables 1 Běžné závazky a. Single (specific event) agreement Specifická dohoda b. Timing and amount of cash flow known (certain) Výše a načasování peněžních toků je známé (jisté) Accruals 2 (accrued expenses) Akruály (výdaje příštích období, dohadné položky pasivní, atd.) a. General (long-term or multiple event) agreement Rámcová dohoda (dohoda na dobu neurčitou) b. Some (not significant) uncertainty in timing and/or amount of cash flows Nějaké (ne významné) riziko ohledne výše a/nebo načasování peněžních toků 1 IAS (a): trade payables are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied and have been invoiced or formally agreed with the supplier. 2 IAS (b): accruals are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied but have not been paid, invoiced or formally agreed with the supplier, including amounts due to employees (for example, amounts relating to accrued vacation pay). Although it is sometimes necessary to estimate the amount or timing of accruals, the uncertainty is generally much less than for provisions. Copyright Robert Mladek 122

123 Accrued liabilities Závazky příštích období (přechodné závazky) Unearned & Deferred revenue Výnosy příštích období US GAAP / IFRS Unearned revenue (non-returnable deposits received) Nezasloužené výnosy (nevratné zálohy přijaté) Activation fees, membership fees, subscriptions, etc. Aktivační poplatky, členské poplatky, předplatné, atd. Service agreements Servisní dohody Advances, pre-payments, advance payments, progress payments, etc. Předplatné, zálohové platby, průběžné platby, atd. Deferred revenue Odložené výnosy Deferred interest, Deferred taxes, etc. Odložený úrok, odložené daně, atd. Returnable deposits (disaggregated if material) Přijaté zálohy (vykázané samostatně pokud materiální) Security deposits, guarantees, retainages (retentions), etc. Jistiny, kauce, zádržné, atd. Accrued expenses Přechodné závazky (včetně dohodných položek) Wages and salaries (including fringe benefits but excluding performance based compensation) Platy a mzdy (včetně vedlejších výhod ale vyjma prémií či jiných odměn za dosažený výkon) Agency accounts (withholdings): social security, health insurance, VAT, etc. Srážky: sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, DPH, atd. Utilities: electricity, hydrocarbons (diesel, natural gas), water, sewage, waste removal, etc. Neskladovatelné dodávky: elektřina, uhlohydráty (diesel, zemní plyn), vodné, stočné, odvoz odpadků, atd. Interest payable, taxes payable, dividends payable, etc. Splatné úroky, splatné daně, splatné dividendy, atd. Other short-term liabilities (payables) Ostatní krátkodobé závazky Current portion of long-term debt Současně splatná část dlouhodobého úvěru Callable long-term debt Vypověditelný dlouhodobý úvěr Long-term liabilities on which covenants have been breached Dlouhodobý úvěr, u kterého se porušily Copyright Robert Mladek 123

124 Long-Term Liabilities Dlouhodobé závazky Debts Dluhy Bonds (debentures) Dluhopisy Long-term notes and similar instruments Dlouhodobé směnky a nástroje Long-term loans Dlouhodobé půjčky Capital /Financial Leases Leasing Examples Příklady Note: 1/1/Y1, XYZ sold a one year note with a 100,00 nominal value and 8,000 coupon for 100,000. Směnka: 1.1.R1 XYZ prodala roční směnku s nominální hodnotou a kuponem za /1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 100,000 Note payable 100,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Interest expense 2,000 Discount 2,000 1/1/Y2 / 1.1.R2 Note payable 100,000 Interest payable 6,000 Interest expense 2,000 Cash in bank 108,000 Discount: 1/1/Y1, XYZ sold a one year zero coupon with a nominal value of 100,000 for 92, Diskont: 1.1.R1 XYZ prodala roční směnku s nominální hodnotou za /1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 92,593 Discount 7,407 Note payable 100,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Interest expense 1,852 Discount 1,852 12/31/Y1 / R1 Interest expense 1,852 Note payable 100,000 Discount 1,852 Cash in bank 100,000 1 =RATE(A1,B1,C1,D1,E1,F1); A1: # of annuities, B1: (annuity), C1: PV, D1: FV, E1: 0 (1, if annuity due), F1: 10% Copyright Robert Mladek 124

125 Effective interest: same facts except XYZ elected to recognize effective interest each quarter. Efektivní úrok: stejná situace, s obměnou, že XYZ aplikovala efektivní úrokovou sazbu na kvartální bázi. P Net value Discount rate Amortization / Interest expense O Čistá hodnota Diskontní sazba Amortizace / Nákladový úrok A (A+1) = A + C B C = A x B 1 92, % 1, , % 1, , % 1, , % 1, ,225 7,633 As 100, ,000, XYZ corrected its error by calculating 1 a true quarterly rate. Protože 99, ,000, XYZ opravila svou chybu tím, že spočítala skutečnou kvartální sazbu. P Net value Discount rate Amortization / Interest expense O Čistá hodnota Diskontní sazba Amortizace / Nákladový úrok A (A+1) = A + C B C = A x B 1 92, %* 1, , % 1, , % 1, , % 1, ,000 7,407 * % 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 92,593 Discount 7,407 Note payable 100,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Interest expense 1,799 Discount 1,799 12/31/Y1 / R1 Interest expense 1,906 Note payable 100,000 Discount 1,906 Cash in bank 100,000 Premium: 1/1/Y1, XYZ sold a one year note with a nominal value of 100,000 and coupon of 12,000 for 103,704. Prémie: 1.1.R1 XYZ prodala roční směnku s nominální hodnotou a ročním kupónem za P Fair value Effective rate Effective Interest Nominal value Nominal rate Nominal interest Amortization O Reálná hodnota Efektivní sazba Efektivní úrok Nominální hodnota Nominální sazba Nominální úrok Amortizace A (A+1) = A + C B C = A x B D (D+1) = D + F E F = D x E G = C = F 1 103, % 2, , %* 2,874 (859) 2 105, % 2, , % 2,956 (903) 3 107, % 2, , % 3,041 (948) 4 109, % 2, , % 3,129 (994) 112,000 8, ,000 12,000 (3,704) * 2, % 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 103,704 Premium 3,704 Note payable 100,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Interest expense 2,015 Premium 859 Interest payable 2,874 12/31/Y1 / R1 Note payable 100,000 Interest expense 2,134 Premium 994 Interest payable 8,872 Cash in bank 112,000 1 =(1+8.5%)^(1/4)-1 Copyright Robert Mladek 125

126 Term loan: 1/1/Y1, XYZ borrowed 100,000 for 5 years and agreed to pay interest of 8,000 each 12/31. Půjčka: 1.1.R1 XYZ si půjčila na 5 let a zavázala se zaplatit úrok ve výši vždy P Payment Discount rate Amortization / Interest expense O Platba Diskontní sazba Amortizace / Nákladový úrok A B C D = A / (1+C)^A 1 8, % 7, , % 6, , % 6, , % 5, , % 73, ,000 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 100,000 Long-term loan 100,000 3/31/Y1 / 3.31.R1 Interest expense 2,000 Interest payable 2,000 12/31/Y1 / R1 Interest expense 2,000 Interest payable 6,000 Cash in bank 8,000 12/31/Y5 / R5 Long-term loan 100,000 Interest expense 2,000 Interest payable 6,000 Cash in bank 108,000 Serial loan: 1/1/Y1, XYZ borrowed 100,000 and agreed to repaid it in five annual installments of 25,046. Splátky: 1.1.R1 XYZ si půjčila a zavázala se ji splatit pěti ročními splátkami 25,046. P Discount rate Loan balance Interest expense Payment Principal O Diskontní sazba Čistá půjčka Nákladový úrok Splátka Jistina A B = B (B+1) - F C D = B x C E F = E - D 1 100, % 8,000 25,046 17, , % 6,636 25,046 18, , % 5,164 25,046 19, , % 3,573 25,046 21, , % 1,855 25,046 23, , , ,000 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 100,000 Long-term bank loan 100,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Interest expense 2,000 Interest payable 2,000 12/31/Y1 / R1 Long-term bank loan 17,046 Interest payable 6,000 Interest expense 2,000 Cash in bank 25,046 12/31/Y5 / 3.31.R5 Long-term bank loan 23,190 Interest payable 1,392 Interest expense 464 Cash in bank 25,046 Copyright Robert Mladek 126

127 Bonds: 1/1/Y1, XYZ sold 10,000, 30-year, 1,000, 6% coupon bonds for 7,525,594. Dluhopisy: 1.1.R1 XYZ prodala třicetiletých, 6% dluhopisů s nominální hodnotou 1000 za 7,525,594. P Cash flow Discount rate Present value O Peněžní tok Diskontní sazba Současná hodnota A B C D = B / (1 + B) A 1 600, % 554, , % 512, , % 60, ,600, % 982,808 7,525,594 10,000,000 / 7,525,594 = 2,474,406 P Obligation Net Interest Interest Discount Discount rate obligation expense payment amortization Discount O Závazek Čistý Diskontní Nákladový Amortizace Splátka úroku závazek sazba úrok diskontu Diskont A B C (C+1) = C + F D E = C * D F G = E - F H = B - C 1 10,000,000 7,525, % 620, ,000 20,861 2,474, ,000,000 7,546, % 622, ,000 22,583 2,453, ,000,000 9,600, % 792, , , , ,000,000 9,792, % 807, , , ,852 2,474,406 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 7,525,594 Discount 2,474,406 Bonds payable 10,000,000 12/31/Y1 / R1 Interest expense 620,861 Cash in bank 600,000 Discount 20,861 12/31/30 / Interest expense 807,852 Bonds payable 10,000,000 Cash in bank 10,600,000 Discount 207,852 Bond issue costs: same facts, except that XYZ paid its investment bank a 200,000 underwriting fee Náklady na emisi: Stejná situace, s tím, že XYZ zaplatila investiční bance 200,000, aby dluhopisy uvedla na trh. P Cash flow Discount rate Present value O Peněžní tok Diskontní sazba Současná hodnota A B C D = B / (1 + B) A 1 600, %* 553, ,600, % 920,860 7,325,594 * % P Obligation Net obligation Discount rate Interest expense Interest payment Discount amortization Attributable to discount Discount Attrib. Deferred charge Deferred charge... A B C (C+1) =C+F D E = C * D F G = E / F H=Gx92.52% I (I+1) =I+H J=Gx7.48% K (K+1) =K+J 1 10,000,000 7,325, % 621, ,000 21,590 19,975 2,474,406 1, , ,000,000 9,770, % 829, , , , ,949 17,131 17,131 2,674,406 Copyright Robert Mladek 127

128 Premium: 1/1/Y1, XYZ sold 10,000, 30-year, 1,000, 10% coupon bonds for 11,924,538. Prémie: 1.1.R1 XYZ prodala třicetiletých, 10% dluhopisů s nominální hodnotou 1000 za P Cash flow Discount rate Present value O Peněžní tok Diskontní sazba Současná hodnota A B C D = B / (1 + B) A 1 2 1,000,000 1,000, % 8.25% 923, , ,000, % 100, ,000, % 1,019,895 11,924,538 P Obligation Net Interest Interest Discount Discount rate obligation expense payment amortization Discount O Závazek Čistý Diskontní Nákladový Amortizace Splátka úroku závazek sazba úrok diskontu Diskont A B C (C+1) = C + F D E = C * D F G = E - F H = B - C ,000,000 10,000,000 11,924,538 11,908, % 8.25% 983, ,436 1,000,000 1,000,000 (16,226) (17,564) 1,924,538 1,908, ,000,000 10,311, % 850,658 1,000,000 (149,342) 311, ,000,000 10,161, % 838,337 1,000,000 (161,663) 161,663 (1,924,538) 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 11,924,538 Bonds payable 10,000,000 Premium 1,924,538 12/31/Y1 / R1 Interest expense 983,774 Premium 16,226 Cash in bank 1,000,000 12/31/Y30 / R30 Interest expense 838,337 Bonds payable 10,000,000 Premium 161,663 Cash in bank 11,000,000 Liability plus unstated rights or privileges 1 1/1/Y1, XYZ sold ABC a 100,000 zero coupon Note payable on 12/31/Y3 for 100,000. Závazek plus nepsaná práva nebo výhody 1.1.R1 firma XYZ prodala firmě ABC bezúročnou směnku s nominální hodnotou splatnou R3 za The same day, they entered into an agreement making ABC an exclusive supplier of product X. If XYZ had borrowed from the bank, it estimated it would have paid 12%. If ABC had bought a comparable note on the market, it would have received 11%. Stejný den uzavřely dohodu, podle které se ABC stala exklusivním dodavatelem výrobku X. Kdyby si firma XYZ půjčila od banky, zaplatila by 12%. Kdyby si ABC koupila srovnatelnou směnku na trhu, dostala by 11%. XYZ calculates discount ABC calculates discount Nominal value 100,000 Nominal value 100, ,000 / (1+12%) 3 = 71, ,000 / (1+11%) 3 = 73,119 Discount 28,822 Discount 26,881 XYZ ABC A = A + C B C = A x B A = A + C B C = A x B 1 71,178 12% 8,541 73,119 11% 8, ,719 12% 9,566 81,162 11% 8, ,286 12% 10,714 90,090 11% 9,910 28,822 26,881 1 As discussed in IFRS 16.60, ASC and also ASC Copyright Robert Mladek 128

129 1/1/Y1 / 1.1.R1 (XYZ) Cash in bank 100,000 Discount 28,822 Note payable 100,000 Deferred Interest expense 28,822 1/1/Y1 / 1.1.R1 (ABC) Notes receivable 100,000 Deferred Interest revenue 26,881 Cash in bank 100,000 Discount 26,881 12/31/Y1 / R1 (XYZ) Deferred Interest expense 9,607 Interest expense 8,541 Cost of goods sold 9,607 Discount 8,541 12/31/Y1 / R1 (ABC) Revenue 8,960 Discount 8,043 Deferred Interest revenue 8,960 Interest revenue 8,043 Asset acquired with financial instrument: 1/1/Y1, XYZ registered 10,000 negotiable, 5-year notes with a nominal value of 1,000 paying a 9% coupon to be issued on an as needed basis. During Y1, it issued 5,000 notes and they began to trade on the secondary market. On 3/14/Y2, XYZ exchanged 50 yet unissued notes for a machine with fair value of 50,000. That day the notes it had already issued were trading at 990. Majetek pořízený za finanční nástroj: 1.1.R1 XYZ zaregistrovala obchodovatelných pětiletých směnek s nominální hodnotou a 9% kuponem, který bude vydávat podle potřeb. Během prvního roku prodala těchto směnek a se směnkami se začalo obchodovat na trhu R2 koupila stroj s reálnou hodnotou za 50 zatím nevydaných směnek z této série. Tentýž den se směnky obchodovaly za /14/Y2 / 14.3.R2 Machine 49,500 Discount 500 Notes payable 50,000 1/1/Y1, XYZ bought a machine with a fair value of 50,000. In exchange it gave the machine s manufacturer a non-negotiable, zero coupon note with a nominal value of 63,864 payable 12/31/Y R1 XYZ koupila stroj s reálnou hodnotou 50,000. Výměnou předala výrobci neobchodovatelnou, bezúročnou směnku s nominální hodnotou 63,864, splatnou R3 P Net value Discount rate Interest expense / Premium amort. O Čistá hodnota Diskontní sazba Nákladový úrok / Amortizace prémie A (A+1) = A + C B C = A x B 1 50, % 4, , % 4, , % 5,003 13,864 1/1/Y1 / 1.1.R1 Machine 50,000 Discount on Note payable 13,864 Note payable 63,864 12/31/Y1 / R1 Interest expense 4,250 Discount on Note payable 4,250 Copyright Robert Mladek 129

130 Additional issues Dodatečné informace Debt covenants Podmínky úpisu Convertible debt US GAAP: disclosed as a liability in total Vykázání v celku jako závazek IFRS: disclosed as a liability with conversion option disclosed separately Rozdělení a vykázání jako závazek a opce Callable preferred stock Vypověditelné prioritní akcie Mandatorily redeemable preferred stock ( hybrid capital ) Povinně odkupné prioritní akcie Nonredeemable preferred stock with accelerated dividend Nevypověditelné prioritní akcie s akcelerovanými dividendami Mandatorily convertible debt securities Povinně konvertibilní dlužné cenné papíry Obligations that can be settled in equity shares Závazky, které se mohou vyrovnat vlastními akciemi Obligations to repurchase shares by transferring assets Povinnost odkoupit akcie převodem majetku Obligations to issue a variable number of shares Povinnost vydat variabilní počet akcií Short-term obligations expected to be refinanced Krátkodobé závazky, které se budou refinancovat IFRS: refinancing complete prior to balance sheet date Refinancování uzavřené před dnem závěrky US GAAP: refinancing complete prior to balance sheet issue date Refinancování uzavřené před dnem zveřejnění závěrky Troubled debt restructuring Restrukturalizace nedobytných závazků Copyright Robert Mladek 130

131 Contingencies, Provisions Rezervy a podmíněné závazky IAS : a provision 1 shall be recognised when: IAS : Rezerva se zaúčtuje pokud: a. An entity has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event; Podnik má současný závazek (právní nebo mimosmluvní), který je důsledkem minulé události; b. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and Je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odliv prostředků představujících ekonomický prospěch; a c. A reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Výši závazku lze spolehlivě odhadnout. If these conditions are not met, no provision shall be recognized. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, žádné rezervy se nevykazují. ASC : an estimated loss from a loss contingency 2... shall be accrued by a charge to income if both of the following conditions are met Odhadnutá ztráta spojená s podmíněnou ztrátou se promítne do hospodářského výsledku, pokud se splní obě následující podmínky: a. Information available prior to issuance of the financial statements indicates that it is probable that an asset had been impaired or a liability had been incurred at the date of the financial statements.... Informace dostupná před zveřejněním závěrky indikuje, že je pravděpodobné, že majetek ztratil hodnotu, nebo vzniknul závazek k závěrečnému dni. b. The loss can be reasonable estimated. Ztráta se dá rozumně odhadnout. A contingent gain may never be recognized. Podmíněný zisk se nikdy nesmí zaúčtovat. 1 IAS 37.11: Provisions can be distinguished from other liabilities such as trade payables and accruals because there is [significant] uncertainty about the timing or amount of the future expenditure required in settlement. Accruals are often reported as part of trade and other payables, whereas provisions are reported separately 2 ASC (FAS 5.1): a [contingent loss] is defined as an existing condition, situation, or set of circumstances involving uncertainty as to possible loss to an enterprise that will ultimately be resolved when one or more future events occur or fail to occur. Copyright Robert Mladek 131

132 Commonly recognized as liabilities (provisions) Obvykle účtovány do rezerv US GAAP / IFRS Bonuses (performance) and compensated absences / Prémie (výkonné) a placená volna Dr: COS / selling / admin: wages and salaries / Md: výroba / odbyt / správa: platy a mzdy Product warranty provision (a general warrantee policy) / Rezerva na reklamace či záruční opravy Dr. selling: product warranties / Md. odbyt: reklamace a záruční opravy Premiums and coupons / Prémie a kupony Dr. selling: premiums and coupons / Md. odbyt: prémie a kupony Onerous contracts / Nevýhodné dohody (smlouvy) Dr. selling / admin: onerous contracts / Md. odbyt / správa: nevýhodné dohody Self (under) insurance / Riziko spojené s chybějícím či nedostatečným pojištěním Dr. admin: self (under) insurance / Md. správa: chybějící či nedostatečné pojištění Defects, environmental liabilities, litigation, etc. / Defekty, znečistění životného prostředí, soudní spory, atd. Dr. losses (admin): defects, environmental incidents / Md. ztráty (správa): defekty, znečistění životného Asset expropriation / Vyvlastnění (znárodnění) majetku Dr. losses / Md. ztráty Guarantees including standby letters of credit (ASC : recognized even if remote) Garance závazků (jiných firem) včetně bankovních a dohody o zpětném odkupu Restructurings (IFRS) / Restrukturalizace (IFRS) Items commonly recognized as allowances (contra assets) Položky obvykle účtovány jako opravné položky Allowance for doubtful accounts (bad debt) / Opravná položka na nedobytné pohledávky Dr. selling: bad debt expense, Cr. receivables / Md. odbyt: náklady na nedobytné pohl, Cr. pohledávky Allowance for returns (cash/credit) / Opravná položka na vrácené zboží Dr. revenue: returns and allowances, Cr. receivables / Md. -výnosy: reklamace, Dal. pohledávky Allowance for obsolete goods / Opravná položka na zastaralé zboží či výrobky Dr. selling or admin, Cr. inventory / Md. Odbyt nebo správa, Dal. zásoby Allowance for repairs and maintenance (MRE allowance) / Opravná položka na nedobytné pohledávky Dr. COS, admin, selling: MRE, Cr. PP&E / Md. Výroba, odbyt, správa / Dal. HIM Deferred tax allowance (US GAAP) / Opravná položka k odloženým daním aktivní Items where provisions shall not be recognized Položky kde se rezervy tvořit nemohou Repairs and maintenance / Oprava a údržba Costs associated with expected changes in law / Očekávané změny v zákoně Restructurings (US GAAP) / Restrukturalizace (US GAAP) Risks assumed by insurance companies / Rizika pojištěná pojišťovnou Copyright Robert Mladek 132

133 Equity Vlastní kapitál (majitelský podíl) Paid-in Capital / Share Capital Celkový vložený kapitál Common stock at par, par value per share Nominální hodnota kapitálu či akcií (kmenový kapitál) Additional paid-in capital, paid-in capital in excess of par Emisní ážio Retained earnings Nerozdělený zisk Unappropriated Nevyhrazené (vyplatitelné) Appropriated (US GAAP) / reserves* (IFRS) Vyhrazené (nevyplatitelné), rezervní fondy (fondy ze zisku) Accumulated Other Comprehensive Income (OCI 1 ) Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek (OÚHV) Accumulated gains (loss) on available-for-sale financial instruments Kumulovaný zisk (ztráta) u obchodovatelných finančních nástrojů Accumulated gains (loss) on instruments used to hedge cash flow Kumulovaný zisk (ztráta) u nástrojů zajišťujících peněžní toky Accumulated gains (loss) on translation of foreign operations Kumulovaný zisk (ztráta) u převodu čisté zahraniční dcery Accumulated pension liability adjustments Kumulované úpravy závazku vyplývající z penzí (zaměstnanců) Accumulated changes in revaluation surplus (IFRS) Kumulovaný zisk z kumulovaného přecenění 1 The complete list (ASC: A): a. Foreign currency translation adjustments (see paragraph ) b. Gains and losses on foreign currency transactions that are designated as, and are effective as, economic hedges of a net investment in a foreign entity, commencing as of the designation date (see paragraph (a)) c. Gains and losses on intra-entity foreign currency transactions that are of a long-term-investment nature (that is, settlement is not planned or anticipated in the foreseeable future), when the entities to the transaction are consolidated, combined, or accounted for by the equity method in the reporting entity's financial statements (see paragraph (b)) d. Gains and losses (effective portion) on derivative instruments that are designated as, and qualify as, cash flow hedges (see paragraph (c)) e. Unrealized holding gains and losses on available-for-sale securities (see paragraph ) f. Unrealized holding gains and losses that result from a debt security being transferred into the available-for-sale category from the held-to-maturity category (see paragraph (c)) g. Amounts recognized in other comprehensive income for debt securities classified as available-for-sale and held-to-maturity related to an other-than-temporary impairment recognized in accordance with Section if a portion of the impairment was not recognized in earnings h. Subsequent decreases (if not an other-than-temporary impairment) or increases in the fair value of available-for-sale securities previously written down as impaired (see paragraph ) i. Gains or losses associated with pension or other postretirement benefits (that are not recognized immediately as a component of net periodic benefit cost) (see paragraph (j)) j. Prior service costs or credits associated with pension or other postretirement benefits (see paragraph (j)) k. Transition assets or obligations associated with pension or other postretirement benefits (that are not recognized immediately as a component of net periodic benefit cost) (see paragraph (j)). Copyright Robert Mladek 133

134 Other paid-in capital Ostatní položky kapitálu Treasury stock (shares) Pokladní (vlastní) akcie Subscribed stock / shares issued not fully paid (IAS 1.79, SME 4.12, 22.7; ASC , ) Upsané akcie (akcie upsané, ale zatím nesplacené) Donated capital Darovaný kapitál Minority (non-controlling) interest Minoritní (nekontrolující) podíl (podíl minoritních akcionářů) Shares reserved for issuance under options and sales contracts (IFRS) Akcie vyhrazené na krytí opcí Legal capital Základní kapitál Shares authorized, issued and outstanding Akcie autorizované, vydané a v oběhu IAS 1.76 An entity shall disclose the following, either on the face of the balance sheet or in the notes Organizace je povinna zveřejnit v rozvaze nebo v komentáři následující informace: (a) for each class of share capital pro každou kategorii základního kapitálu (i) (ii) the number of shares authorised počet autorizovaných akcií the number of shares issued and fully paid, and issued but not fully paid počet akcií vydaných a plně splacených a dále vydaných, ale plně nesplacených (iii) par value per share, or that the shares have no par value nominální hodnotu akcie nebo to, že akcie nemají nominální hodnotu (iv) a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period porovnání počtu akcií v oběhu na počátku a na konci vykazovaného období (v) the rights, preferences and restrictions attaching to that class including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital práva, preference a omezení přirazená k dané kategorii včetně omezení distribuce dividend a splácení kapitálu (vi) shares in the entity held by the entity or by its subsidiaries or associates; and vlastní akcie v držení organizace nebo v držení jejích dceřiných společností nebo přidružených podniků (vii) shares reserved for issue under options and contracts for the sale of shares, including the terms and amounts; and akcie vyhrazené k vydání na základě opcí a smluv o prodeji akcií včetně termínů a částek (b) a description of the nature and purpose of each reserve within equity. popis povahy a účelu jednotlivých rezervních fondů v rámci organizace. Preferred stock Prioritní akcie Copyright Robert Mladek 134

135 The Statement of Changes in Position (Income Statement, Profit & Loss) Výkaz změn finanční pozice (Výsledovka) XYZ Inc. / XYZ a.s. Statement of changes in financial position / Výkaz změn vlastní finanční pozice For the year ended December 31, Y5 / Za rok, který skončil 31. prosince Y5 X 1,000,000 Y5 Y4 Net revenue (sales) Cost of Sales Gross profit Selling expenses Delivery Total selling expenses Officer compensation Staff salaries and professional services Administrative and general expenses Marketing Research and development Depreciation and amortization General expenses Operating income Dividends and Interest received Net gain (loss) on the sale of investments 0.56 (0.32) Interest paid (1.69) (1.07) Gain (loss) disposal of PP&E 1.12 (0.85) Corporate restructuring charge (13.49) 0.00 Result of peripheral activities (12.36) (1.28) Income from operations before taxes Income taxes Income from operations after taxes Below the line (US GAAP) Income from operations after taxes Discontinued operations Net income Other Comprehensive Income 0.22 (0.43) Comprehensive income Copyright Robert Mladek 135

136 Classified by function (IAS 1 IG) Podle funkce nákladů XYZ Group Statement of recognised income and expense For the year ended 31 December 20X7 x 1000 currency units 20X7 20X6 Revenue 390, ,000 Cost of Sales (245,000) (230,000) Gross profit 145, ,000 Other income 20,667 11,300 Distribution costs (9,000) (8,700) Administrative expenses (20,000) (21,000) Other expenses (2,100) (1,200) Finance costs (8,000) (7,500) Share of profit of associates (a) 35,100 30,100 Profit before tax 161, ,000 Income tax expense (40,417) (32,000) Profit for the year from continuing operations 121,250 96,000 Loss for the year from discontinued operations (30,500) PROFIT FOR THE YEAR 121,250 65,500 Other recognised income and expense: Exchange differences on translating foreign operations (b) 5,334 10,667 Available/for/sale financial assets (b) (24,000) 26,667 Cash flow hedges (b) (667) (4,000) Gains on property revaluation 933 3,367 Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans (667) 1,333 Share of other recognised income and expense of associates (c) 400 (700) Income tax relating to components of other recognised income and expense 4,667 (9,334) Other recognised income and expense for the year, net of tax (14,000) 28,000 TOTAL RECOGNISED INCOME AND EXPENSE FOR THE YEAR 107,250 93,500 Profit attributable to: Equity holders of the parent 97,000 52,400 Minority Interest 24,250 13, ,250 65,500 Total recognised income and expense attributable to: Equity holders of the parent 85,800 74,800 Minority Interest 21,450 18, ,250 93,500 Earnings per share (in currency units): Basic and diluted Alternatively, components of other recognised income and expense could be presented on the face of the statement of recognised income and expense, net of tax: Exchange differences on translating foreign operations 4,000 8,000 Available/for/sale financial assets (18,000) 20,000 Cash flow hedges (500) (3,000) Gains on property revaluation 600 2,700 Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans (500) 1,000 Share of other recognised income and expense of associates 400 (700) Other recognised income and expense for the year, net of tax (14,000) 28,000 IAS 1.83: Additional line items, headings and subtotals shall be presented on the face of the income statement when such presentation is relevant to an understanding of the entity s financial performance. IAS Je-li taková prezentace relevantní pro pochopení finanční situace organizace, musí být v rozvaze uvedeny další řádky, záhlaví a mezisoučty. Copyright Robert Mladek 136

137 XYZ Group Statement of profit or loss for the year ended 31 December 20X7 20X7 20X6 Revenue 390, ,000 Other income 20,667 11,300 Changes in inventories of finished goods and work in progress (115,100) (107,900) Work performed by the entity and capitalised 16,000 15,000 Raw material and consumables used (96,000) (92,000) Employee benefits expense (45,000) (43,000) Depreciation and amortisation expense (19,000) (17,000) Impairment of property, plant and equipment (4,000) Other expenses (6,000) (5,500) Finance costs (15,000) (18,000) Share of profit of associates(d) 35,100 30,100 Profit before tax 161, ,000 Income tax expense (40,417) (32,000) Profit for the year from continuing operations 121,250 96,000 Loss for the year from discontinued operations (30,500) PROFIT FOR THE YEAR 121,250 65,500 Profit attributable to: Equity holders of the parent 97,000 52,400 Minority Interest 24,250 13, ,250 65,500 Earnings per share (in currency units): Basic and diluted IFRS IAS 1(2007).99 An entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on either their nature or their function within the entity, whichever provides information that is reliable and more relevant. IAS 1(2007) An entity classifying expenses by function shall disclose additional information on the nature of expenses, including depreciation and amortisation expense and employee benefits expense. IAS 1(2007).105 The choice between the function of expense method and the nature of expense method depends on historical and industry factors and the nature of the entity. Both methods provide an indication of those costs that might vary, directly or indirectly, with the level of sales or production of the entity. Because each method of presentation has merit for different types of entities, this Standard requires management to select the presentation that is reliable and more relevant. However, because information on the nature of expenses is useful in predicting future cash flows, additional disclosure is required when the function of expense classification is used.... EIFRS IAS 1(1997).88 Organizace je povinna předložit analýzu nákladů na základě klasifikace založené na druhu nákladů nebo jejich funkci v rámci organizace podle toho, která z možností poskytne spolehlivější a relevantnější informace. IAS 1(1997).93 Organizace klasifikující náklady podle funkce musí zveřejnit další informace o druzích nákladů včetně odpisů a nákladů na zaměstnanecké požitky. IAS 1(1997).94 Volba mezi metodou funkce nákladů a metodou klasifikace podle druhu nákladů závisí na historických a oborových faktorech a na povaze organizace. Obě metody poskytují představu o nákladech, která se může přímo nebo nepřímo měnit s úrovní prodeje nebo výroby v rámci organizace. Protože jednotlivé metody prezentace jsou výhodné pro rozličné typy organizací, vyžaduje tento standard od vedení, aby zvolilo nejvhodnější a spolehlivou prezentaci. Protože informace o druhu nákladů jsou užitečné při hodnocení budoucích peněžních toků, je třeba v případech, kdy se používá klasifikace podle funkce nákladů, zveřejnit další informace.... Copyright Robert Mladek 137

138 Recognition and Disclosure Rozpoznání a vykazování Revenue (gross consideration received from customers) Výnosy / tržby (celkové protiplnění přijaté od zákazníků) Net revenue Čisté výnosy Variable consideration (IFRS / ASC to 14) including: discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items Variabilní protiplnění: Slevy, rabaty, vrácení, kredity, cenové úlevy, pobídky, výkonnostní prémie, pokuty nebo jiné podobné položky včetně práva vrátit. Bad debt expenses (impairment loss on receivables and contract assets 1 ) Náklady na nedobytné pohledávky (ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a smluvního majetku) IFRS / ASC : An entity shall disclose all of the following amounts for the reporting period unless those amounts are presented separately in the statement of comprehensive income... (b) any impairment losses recognised (in accordance with IFRS 9 / Topic 310 on receivables) on any receivables or contract assets arising from an entity s contracts with customers, which the entity shall disclose separately from impairment losses from other contracts. Entita vykáže všechny následující částky za vykazované období, pokud tyto částky nejsou uvedeny samostatně ve výkazu o úplném výsledku... (b) jakékoli ztráty ze snížení hodnoty (v souladu s IFRS 9 / téma 310 pohledávky) na každé pohledávce nebo smluvním majetku vyplývající ze smlouvy entity se zákazníky, které musí entita vykázat odděleně od ztráty ze snížení hodnoty z jiných smluv. Additional disclosure (IFRS ASC / ): An entity shall disaggregate revenue recognised from contracts with customers into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors (see examples at B89 / 89-91). Dodatečné informace / příklady: Entita je povinna rozčlenit výnosy uznávané ze smluv se zákazníky do kategorií, které zobrazují jak jsou povaha, výše, načasování a nejistota výnosů a příjmů ovlivněny ekonomickými faktory. a. Type of good or service (hardware, software, integration services) Druh zboží, výrobků či služeb (např. hardware, software, služby) b. Geographical region (for example, Western Europe, CEE, North America) Geografická oblast (např. západní Evropa, střední a východní Evropa, Severní Amerika) c. Market or type of customer (for example, government and non-government customers) Trh nebo typ zákazníka (např. státní správa, soukromý sektor) d. Type of contract (for example, fixed-price and time-and-materials) Typ dohody (např. za pevnou cenu a čas-a-materiál) e. Contract duration (for example, short-term and long-term) Doba trvání dohody (např. krátkodobá a dlouhodobá) f. Timing of transfer of goods or services (point in time / over time) Načasování převodu zboží či služeb (v jednom okamžiku / po dobu) g. Sales channels (for example, brick and mortar, online, wholesale). Obchodní kanál (např. kamenný obchod, internetový prodej, velkoobchodní prodej) 1 IFRS 9 / ASC 606 BC264: the Boards decided to modify the presentation guidance for impairment losses and to require disclosure of impairment losses on short-term trade receivables arising from a contract with a customer separate from other impairment losses (if not otherwise presented and subject to the usual materiality considerations). Also see: The balance sheet * current assets * Subsequent measurement. Copyright Robert Mladek 138

139 Cost of Sales Náklady na prodej Direct material: raw material or purchased parts that become a physical part of a manufactured product. It may also include spare parts (at a service provider). Přímý materiál: suroviny a koupené součástky (polotovar), které se budou dál zpracovávat ve výrobním procesu a nakonec se stanou fyzickou součástí výrobku. Merchandise Zboží Direct wages: wages / employee benefits paid to worker for the task of production (providing a service). Přímé mzdy: mzdy a ostatní zaměstnanecké výhody vyplacené pracovníkům za činnost výroby. Indirect production costs Nepřímé výrobní náklady Fixed: for example depreciation or rent that do not change relative to production volume. Fixní: odpisy, pronájmy, leasing a další náklady, které se nemění v závislosti na objemu výroby. Variable: production supplies, consumables, repairs & maintenance, quality control, utilities, supervisor salaries, setup, re-tooling and other costs that change relative to production. Variabilní: spotřebovaný materiál, drobný majetek, oprava a údržba, kontrola jakosti, neskladovatelné dodávky, platy mistrů, nastavení strojů a další náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby. XYZ Inc. / XYZ a.s. Cost of goods (merchandise) sold schedule / Tabulka nákladů na prodané zboží For the year ended December 31, Y1 / Za rok, který skončil R1 X 100,000 Beginning goods (merchandise) inventory 400 Add Goods manufactured (merchandise purchased) 10,400 Delivery 200 Insurance, duties, and other fees, ,700 Minus Returns and allowances 300 Consideration received (ASC ) 200 (500) Goods available for sale 10,600 Ending finished goods (merchandise) inventory (600) Cost of merchandise sold 10,000 XYZ Inc. / XYZ a.s. Cost of goods (products) manufactured schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky For the year ended December 31, Y1 / Za rok, který skončil R1 X 100,000 Beginning work in process inventory 200 Beginning raw materials inventory 400 Purchases 2,500 Delivery 20 Insurance, duties, and other fees, 10 Returns and allowances (30) Vender credits and discounts (20) Ending raw materials inventory (480) Direct materials 2,400 Direct wages 3,600 Indirect manufacturing costs (overhead) Supervisor's salaries 600 Repairs and maintenance 300 Utilities 200 Quality control 100 Depreciation & rent of manufacturing assets 3,100 Total manufacturing overhead 4,300 Ending work in process inventory (500) Cost of goods (products) sold 10,000 Copyright Robert Mladek 139

140 Non Inventoriable (period) costs Náklady období (skladovatelné náklady) Selling expenses Odbyt Salesperson s salaries and commission Platy a provize obchodních zástupců Sales staff wages and salaries Platy a mzdy ostatního personálu zabývající se odbytem Rent & depreciation of sales assets Odpisy a pronájmy zařízení používané při odbytu Delivery (shipping, freight out) and warehousing Přeprava a skladování Shrinkage Manka a škody Returns and allowances (warrantees: IAS 18.19) Opravná položka na vrácené zboží Travel, training and entertainment Cestovné, reprezentace, školení, atd. Tradeshows and exhibits Výstavy a veletrhy Item specific advertising Specifická reklama Administrative (general) expenses Správní (obecné) náklady Officer compensation Odměny vedoucích pracovníků Base salary Základní plat Performance based compensation (bonuses and premiums) Bonusy a prémie Fringe benefits (perquisites) Vedlejší výhody Pensions and post retirement benefits Penze a ostatní odměny čerpané po ukončení pracovního poměru Share based compensation (grants, options, warrants, etc.) Odměny odvíjející se z akcií (granty, opce, dlouhodobé opce, atd.) Office staff compensation Odměny ostatních pracovníků správy Rent & depreciation Odpisy a pronájmy Professional services Profesní služby Marketing (advertising, public relations, etc.) Marketing (reklama, PR, atd.) Research and development Výzkum a vývoj Copyright Robert Mladek 140

141 ASC : R&D costs encompassed by this Subtopic shall be charged to expense when incurred. Veškeré náklady na výzkum a vývoj, jak uvedené v tomto bodě, jsou náklady období. IAS 38.54: No intangible asset arising from research shall be recognised / IAS 38.57: An intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal project) shall be recognised if, and only if, an entity can demonstrate all of the following: Žádný nehmotný majetek související s výzkumem se zaúčtovat nesmí / Nehmotný majetek vznikající jako výsledek vývoje (nebo fáze vývoje v rámci interního projektu) se uznává jako majetek výlučně tehdy, když je jednotka schopna prokázat všechny následující: (a) The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale Technickou proveditelnost dokončení majetku, takže bude možné ho používat nebo prodat; (b) Its intention to complete the intangible asset and use or sell it Svůj záměr dokončit nehmotný majetek a používat ho nebo prodat; (c) Its ability to use or sell the intangible asset Svou schopnost nehmotný majetek používat nebo prodat; (d) How the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset. Způsob, jakým bude majetek vytvářet pravděpodobné budoucí ekonomické užitky. Kromě jiného může jednotka prokázat existenci trhu pro výstup z nehmotného majetku nebo pro nehmotný majetek jako takový, nebo, pokud bude používán interně, jeho užitečnost; (e) The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset. Dostupnost odpovídajících technických, finančních a ostatních zdrojů pro dokončení vývoje a pro použití nebo prodej nehmotného majetku; (f) Its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development Svou schopnost spolehlivě oceňovat výdaje přiřaditelné k nehmotnému majetku během jeho vývoje. Research and development (ASC ) / Research (IAS 38.54) Výzkum a vývoj Laboratory research aimed at discovery of new knowledge (US GAAP) / activities aimed at obtaining new knowledge (IFRS) Vědecký výzkum Searching for applications of new research findings or other knowledge (US GAAP), the search for, evaluation and final selection of, applications of research findings or other knowledge (IFRS) Hledání praktického využití pro vědecký výzkum Conceptual formulation and design of possible product or process alternatives (US GAAP) / the search for alternatives for materials, devices, products, processes, systems or services (IFRS) Vymýšlení výrobků, služeb či výrobních postupů, u kterých se vědecký výzkum dá zužitkovat Testing in search for, evaluation or modification of product or process or design alternatives (US GAAP edited) / the formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services (IFRS) Testování a modifikace nových výrobků, služeb či výrobních postupů Development (IAS 38.57) Vývoj Design, construction, and testing of pre-production or pre use prototypes and models (US GAAP and IFRS) Výroba a testování modelů a prototypů Design of tools, jigs, molds, and dies involving new technology (US GAAP and IFRS) Návrh nástrojů, upínačů, forem a razidel uplatňujících nové technologie The design, construction and operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial production (US GAAP and IFRS) Návrh, konstrukce a provoz pilotní továrny, která je příliš malá, aby mohla být rentabilní (zisková) Copyright Robert Mladek 141

142 The design, construction and testing of a chosen alternative for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services (IFRS) / Engineering activity required to advance the design of a product to the point that it meets specific functional and economic requirements and is ready for manufacture Dotažení designu finálních nových výrobků do stavu, kde je možné zahájit komerční výrobu, která ale zatím zahájená nebyla Design and development of tools used to facilitate research and development or components of a product or process that are undergoing research and development activities (US GAAP only) Návrh a vývoj přístrojů a nástrojů, které se mohou používat na výzkum a vývoj Neither research nor development (IAS / ASC ) Ani výzkum ani vývoj Engineering follow-through, quality control, trouble-shooting in connection with break-downs once commercial production has begun (US GAAP edited) / Identified inefficiencies and initial operating losses incurred before the asset achieves planned performance (IFRS) Dolaďování výrobků / výroby po té co se zahájila komerční výroba Routine, on-going efforts to refine, enrich, or otherwise improve upon the qualities of an existing product (US GAAP) Rutinní pokračující úsilí zaměřené na vytříbení, obohacení nebo jinak vylepšení kvalit už existujících výrobků Adaptation of an existing capability to a particular requirement or customer's need as part of a continuing commercial activity (US GAAP) Adaptace existující výrobní kapacity, aby vyhověla požadavkům konkrétního zákazníka v kontextu komerční činnosti Seasonal or other periodic design changes to existing products (US GAAP) Sezónní nebo jiné periodické změny existujících výrobků Routine design of tools, jigs, molds, and dies (US GAAP) Rutinní návrh nástrojů, upínačů, forem a razidel Activity related to facilities or equipment other than pilot plants and facilities or equipment whose sole use is for a particular research and development project (US GAAP) Činnost související se zařízením, které není pilotní továrna zařízení sloužící výzkumu a vývoji Expenditure on training staff to operate the asset (IFRS). Výdaje na zaškolení zaměstnanců pro správu a řízení aktiva Selling, administrative and other general overhead expenditure unless this expenditure can be directly attributed to preparing the asset for use (IFRS) Odbyt, administrativní a jiné výdaje, pokud přímo nesouvisejí s přípravou majetku na užívání Costs that can be identified with R&D (ASC / IAS 38.66) Náklady související s výzkumem a vývojem Material, equipment and facilities (25-1) materials and services (66.a) Materiál, zařízení či budovy Wages, salaries and other personnel costs (25.2) / employee benefits (66.b) Platy a mzdy pracovníků provádějících výzkum Fees to register a legal right (66.c) Poplatky za registraci zákonného práva Intangibles purchased from others (25-1) amortisation of patents and licenses (66.d) Nehmotný majetek pořízený od třetích stran Capitalized only if they have alternative uses except if acquired in a business combination. Kapitalizované, pouze pokud mají alternativní použití a nepořízené v rámci obchodní kombinace. Copyright Robert Mladek 142

143 Revenue Recognition Uznání výnosů IFRS 15 / ASC 606: The Five Steps IFRS 15 / ASC 606: Pět kroků Step 1: Identify the contract(s) Krok 1: Identifikovat smlouvu(y) A contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. Smlouva je dohoda mezi dvěma nebo vícero stranami, která vytváří vynutitelná práva a povinnosti. Step 2: Identify the performance obligation(s) Krok 2: Identifikovat výkonnostní povinnost(i) A performance obligation is a promise to transfer goods or services to a customer. Výkonnostní povinnost je příslib převést zboží, výrobek nebo službu na zákazníka. Step 3: Determine the transaction price Krok 3: Určení transakční ceny Transaction price is the amount of consideration the entity expects for fulfilling its performance obligation. Transakční cena je částka protiplnění, kterou entita očekává za splnění své výkonnostní povinnosti. Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligation(s) Krok 4: Alokovat transakční ceny na výkonnostní povinnost(i) Transaction price is allocated on the basis of stand-alone selling price. Transakční cena se alokuje na základě samostatné prodejní ceny. Step 5: Recognise revenue as performance obligations fulfilled Krok 5: Zaúčtovat výnosy jak je plněna výkonnostní povinnosti A performance obligation [is satisfied] when the customer gains control over the good or service. Výkonnostní povinnost se uspokojí, když zákazník získá kontrolu nad zbožím, výrobkem nebo službou. Copyright Robert Mladek 143

144 The five steps in more detail Pět kroků podrobněji Step 1: Identify the contract (contracts) Krok 1: Identifikovat smlouvu (smlouvy) To be a contract, an agreement must fulfill the all following criteria: Aby byla smlouva, dohoda musí splňovat všechna následující kritéria: (a) the parties to the contract have approved the contract (in writing, orally or in accordance with other customary business practices) and are committed to perform their respective obligations; smluvní strany schválily smlouvu (písemně, ústně nebo v souladu s jinými běžnými obchodními postupy) a jsou odhodlány plnit své povinnosti; (b) the entity can identify each party s rights regarding the goods or services to be transferred; entita může identifikovat práva každé strany týkající se zboží, výrobků nebo služeb, které se budou převádět (c) the entity can identify the payment terms for the goods or services to be transferred; entita může identifikovat platební podmínky pro zboží, výrobky nebo služby, které se budou předvádět (d) the contract has commercial substance (ie the risk, timing or amount of the entity s future cash flows is expected to change as a result of the contract); and smlouva má komerční podstatu (tedy očekává, že se změní riziko, načasování nebo výše budoucích peněžních toků v důsledku smlouvy); a (e) it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer. je pravděpodobné, že účetní jednotka obdrží protiplnění, na které má nárok výměnou za zboží, výrobek nebo službu, převedením na zákazníka. Two or more contracts shall be combined if: Dvě nebo více smluv se musí kombinovat, pokud: They are negotiated together with a single objective and/or Jsou projednány společně s jednotlivým cílem a/nebo Consideration paid in one depends on the other and/or Placené protiplnění podle jedné závisí na té druhé a/nebo The goods and services promised in both are (fully or partially) a single performance obligation Zboží, výrobky nebo služby slíbené v obou jsou (plně nebo částečně) jedna výkonnostní povinnost Two or more contracts shall be separated if: Dvě nebo více smluv se musí oddělit, pokud: Additional distinct goods and services are added (the scope of the contract increases) and Další zřetelně odlišné zboží, výrobky nebo služby se přidají (rozsah smlouvy vzroste) a The price increases by an amount reflecting the stand-alone sales price of good or service Cena vzroste o částku, která reflektuje samostatné prodejní ceny zboží, výrobku nebo služby Copyright Robert Mladek 144

145 Step 2: Identify the performance obligation (obligations) Krok 2: Identifikovat výkonnostní povinnost (povinnosti) A new concept 1, the introduction of performance obligations replaces the guidance on components of revenue (IFRS 15.13) that was never fully developed nor applied in practice. Similarly, it replaces guidance on multiple element arrangements and deliverables (ASC ). Nový koncept, zavedení výkonnostních povinností nahrazuje požadavek dělit výnosy na komponentní (IAS 18.13), který nebyl blíže vysvětlen a v praxi se aplikoval zřídka. Podobně, nahrazuje pravidla pro dohody s vícero prvkami a samostatné dodávky (ASC ). A performance obligation is a promise to transfer: Výkonnostní povinnost je slib převést: A distinct good or service (a bundle of distinct goods or services) or Zřetelně odlišné zboží, výrobek nebo službu (balík zřetelně odlišného zboží, výrobků nebo služeb) nebo A series of distinct goods or services that are substantially the same Série zřetelně odlišného zboží, výrobků nebo služeb, které jsou v podstatě stejné A good or service is distinct if: Zboží, výrobek nebo služba je zřetelně odlišná, pokud a. The customer can benefit from the good or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer and Zákazník může mít výhodu ze zboží, výrobku nebo služby samostatně, nebo v kombinaci s jiným zdrojem, který je snadno dostupný For example, a software license and a software installation service are distinct if the service could be acquired from a vendor other than the licensor. If the service could only be acquired from the licensor, the license and the service are not distinct (also see example 11). Například softwarová licence a instalace software by byly zřetelně odlišné, pokud by se instalace dala pořídit od jiného dodavatele. Pokud se instalace dá pořídit jen od dodavatele licence, pak licence a služba nejsou zřetelně odlišné (viz také příklad 11). b. The entity s promise is separately identifiable from other promises. Příslib entity se dá identifikovat separátně od jiných slibů. For example, a general contractor agreeing to build a building could separate engineering, site clearance, laying foundations, material procurement, construction work, etc. into separate deliverables. But, as the promise is to build a building, these individual deliverables are part of a single, overall promise and so not separately identifiable (also see example 10). Například, generální dodavatel uzavře smlouvu o stavbě budovy. Přestože by mohl úkony jako inženýrské práce, příprava pozemku, vyhloubení základů, nákup materiálu, stavbu práce, atd. oddělit, protože každý tento úkon je součástí jednoho obecného slibu, tyto úkony nejsou separátně identifikovatelné (viz také příklad 10). IFRS note: since the notion of revenue components (IFRS 15.13) was never developed in depth, the detailed guidance on breaking revenue recognition down by performance obligations is the single, most important difference between IAS 18 and IFRS 15, significantly effecting practice. IFRS poznámka: protože nikdy nevznikly podrobné instrukce jak rozdělovat výnosy do komponentů (IFRS 15.13), tyto podrobné požadavky dělit výnosy podle výkonnostních povinností jsou nejdůležitějším koncepčním rozdílem mezi IAS 18 a IFRS 15, s významným vlivem na praxi. US GAAP note: although performance obligations, introduced by the SEC in 1999 in SAB 101, have not been a prominent feature in US GAAP until ASC 606, previous EITF guidance on multiple element arrangements means that the changes for companies applying US GAAP should be minimal. US GAAP poznámka: přestože se výkonnostní povinnosti poprvé objevily v roce 1999 (SAB 101), do vydání AC 606, nebyly prominentní součástí US GAAP. Nicméně, protože pokyny EITF pro dodávky s vícero prvky byly kodifikovány od roku 2009, změny pro firmy aplikující US GAAP by měly být minimální. 1 Even though performance obligations are mentioned in IFRS 3 s BC, IFRS 9 s IG, IFRIC 13 s BC and SIC-27, the concept has never been part of a high profile standard. So, while not completely new, it will be new to many practitioners. Copyright Robert Mladek 145

146 Step 3: Determine the transaction price Krok 3: Určení ceny transakce The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, some sales taxes). Transakční cena je výše protiplnění, k němuž účetní jednotka očekává, že bude mít nárok výměnou za převod slibovaného zboží, výrobku nebo služby na zákazníka, mínus částky přijaté jménem třetích stran (například některé obratové daně jako daň z přidané hodnoty). The transaction price is often fixed and equal the nominal value of the cash expected to be received. The transaction price may also be variable, discounted, or non-cash. Transakční cena je často fixní a rovná se nominální hodnotě očekávaných peněz. Transakční cena může být variabilní, diskontovaná, nebo nepeněžní. If the amount of consideration is variable, only that portion that is (highly IFRS) probable may be recognized. Pokud je výše protiplnění variabilní, pouze část, která je (vysoce IFRS) pravděpodobná, se smí zaúčtovat. Refunds: consideration expected to be returned is deducted from revenue and recognized as a liability. Refundace: protiplnění, které se bude vracet, se odečítá od výnosů a vykazuje jako závazek. Payments to customers: any consideration payable to a customer is deducted from revenue. Platby zákazníkům: jakékoliv protiplnění, které se bude vyplácet zákazníkovi, se odečítá od výnosů. If payment term exceeds 365 days, revenue must be adjusted for the time value of money (discounted). Pokud je splatnost delší než 365 dní, výnosy se musí upravit o časovou hodnotu peněz (diskontovat). Paragraph 62 adds three additional exceptions to the 365-day expedient. Odstavec 62 uvádí další tři specifické výjimky k té roční. Both receivables and payables must be discounted. Povinnost diskontovat se vztahuje jak na pohledávky, tak na závazky. If the consideration is non-cash, it is measured at fair value. Pokud je výše protiplnění nepeněžní, oceňuje se v reálné hodnotě. IFRS 15 eliminates the requirement (IAS 18.9) to measure consideration at the fair value except if that consideration is non-cash. IFRS 15 eliminuje požadavek oceňovat protiplnění v reálné hodnotě (IAS 18.9), kromě v případě, že se jedná o nepeněžní protiplnění. Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligation (obligations) Krok 4: Alokace transakční ceny na výkonnostní povinnost (povinnosti) Transaction price is allocated on the basis of observable stand-alone selling price. Transakční cena se alokuje na základě pozorovatelné samostatné prodejní ceny. If the stand-alone selling price is not observable, it must be estimated for example on the basis of: Pokud není samostatná prodejní pozorovatelná, musí se odhadnout, například metodami: Adjusted market assessment approach: market price of similar goods and services Upravená tržní cena: tržní cena srovnatelného zboží, výrobku, nebo služeb na trhu Cost plus approach: own costs plus appropriate profit margin Náklady plus přirážka: vlastní náklady plus rozumná obchodní marže Residual selling price: total sale price of bundle less stand alone sales price of distinct goods or services generally sold separately Zbytková prodejní cena: celková prodejní cena balíku mínus samostatné prodejní ceny těch zřetelně odlišných výrobků, zboží nebo služeb, které se běžně prodávají samostatně Discounts, variable consideration are generally allocated proportionately to individual goods and services Slevy a variabilní protiplnění se obecně alokují proporčně na jednotlivé zboží, výrobky nebo služby IFRS (discounts) and (variable consideration) give exceptions and additional guidance IFRS (slevy) a 84 až 86 (variabilní protiplnění) udávají výjimky a další pokyny Copyright Robert Mladek 146

147 Step 5: Recognise revenue when (or as) the performance obligation is (obligations are) satisfied. Krok 5: Zaúčtovat výnosy, když (nebo jak) se splní výkonnostní povinnost (povinnosti). Control / Kontrola IFRS 15.31: An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring promised good or service (ie an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset. Entita uzná výnos, když (nebo jak) splní své výkonnostní povinnosti tak, že převede slíbené zboží, výrobek nebo službu (tedy majetek) na zákazníka. Majetek se převádí, když (nebo jak) zákazník získá kontrolu nad tím majetkem. A key difference between IFRS 15 and IAS 18/IAS 11 Klíčový rozdíl mezi IFRS 15 a IAS 18/IAS 11 Per IFRS 15, the primary criteria for both goods and service: the transfer of control Podle IFRS 15 primární kritériem pro zboží, výrobky a služby je převod kontroly Per IAS 18.14, the primary criteria for goods: the transfer of risks and rewards of ownership Podle IAS primární kritériem pro zboží a výrobky je převod rizik a odměn vlastnictví Per IAS 18.20/IAS 11 the primary criteria for services: an outcome that could be estimated reliably. Podle IAS 18.20/IAS 11 hlavní kritérium pro služby bylo, že se výsledek mohl spolehlivě odhadnout. US GAAP note: risks and rewards of ownership were never a US GAAP criterion. Nevertheless, the SEC s guidance (ASC S99) has been partially carried forward in ASC 606 s indicator section. US GAAP poznámka: rizika a výhody vlastnictví nikdy nebyly kritérii podle US GAAP. Nicméně, pokyny SEC (ASC S99) se částečně přenesly do nového standardu jako indikace. A performance obligation may be satisfied at a point in time or over time Výkonnostní povinnost se může uspokojit jednorázově nebo v průběhu času Revenue is recognized over time if one of these criteria is met, otherwise is recognized point in time: Výnos se zaúčtuje průběžně, pokud se splní jedno z těchto kritérií, jinak se zaúčtuje jednorázově: A B C The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity s performance as the entity performs (i.e. a cleaning or maintenance service) Zákazník souběžně získává a spotřebovává výhody poskytované výkonem entity, jak je entita vykonává (například údržba nebo úklid) The entity s performance creates or enhances an asset that the customer controls (i.e. renovation of customer s building or servicing of a customer s vehicle) Výkon entity vytváří nebo zhodnocuje majetek, který kontroluje zákazník (například rekonstrukce budovy nebo oprava automobilu, který patří zákazníkovi) The entity s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (i.e. a building or product made to customer order) and the entity has an enforceable right to payment. Výkon entity nevytváří majetek, který má alternativní použití pro entitu (například stavba budovy nebo výroba výrobků podle specifikací zákazníka), a entita má vymahatelné právo na odměnu. Revenue not recognized as control passes, is recognized when control passes. Indicators include: Pokud se výnos neuznává průběžně, uznává se jednorázově. Indikace, kdy tento okamžik nastal, jsou: A B C D E The entity has a present right to payment for the asset. Entita má současné právo na odměnu. The customer has legal title to the asset. Zákazník má právní nárok (vlastnické právo) na majetek. The entity has transferred physical possession of the asset to the customer. Entita převedla fyzické držení majetku na zákazníka. The customer has significant risks and rewards of ownership (i.e. the ability or right to sell the asset). Zákazník má významná rizika a odměny z vlastnictví (například schopnost nebo právo majetek prodat). The customer has accepted the asset (the asset is delivered to the customer). Zákazník převzal aktiva (majetek byl dodán zákazníkovi). Copyright Robert Mladek 147

148 Step 5: Additional considerations Krok 5: dodatečné úvahy Right to payment: the most important hidden criteria Právo na platbu: nejdůležitější skryté kritérium Although discussed primarily in the context of over time, right to payment is a point in time indicator and a condition for recognizing receivables (paragraph 108). This implies it is impossible to overemphasize how important it is, even though it is not mentioned in any black letter paragraph. Paragraphs B9 to 13 provide additional guidance. Přestože se o právu na platbu diskutuje primárně v kontextu výnosů uznávaných průběžně, je to také indikátor výnosů uznávaný jednorázově a podmínkou pro pohledávky (odstavec 108). Je proto téměř nemožné příliš zdůraznit, jak je toto kritérium důležité, přestože se neobjevuje v žádném černém odstavci. Odstavce B9 až 13 poskytují další pokyny. Shipping Přeprava IFRS a / ASC a (disclosure): An entity shall disclose... when the entity typically satisfies its performance obligations (for example, upon shipment, upon delivery, (zveřejnění): Entita je povinna zveřejnit..., kdy entita obvykle plní své výkonnostní povinnosti (například v okamžiku expedice, či okamžiku dodání,... IFRS 15.B80 / ASC (Bill-and-hold arrangements): For some contracts, control is transferred either when the product is delivered to the customer s site or when the product is shipped, depending on the terms of the contract (including delivery and shipping terms). B80 (fakturovat a držet): U některých smluv je kontrola přenesena, buď když je výrobek dodán na pracoviště zákazníka, nebo když je výrobek expedován, v závislosti na podmínkách smlouvy (včetně podmínek dodání a přepravy). IFRS 15.B84 / ASC (Customer acceptance): If an entity can objectively determine that control... has been transferred to the customer in accordance with the agreed-upon specifications customer acceptance is a formality... If revenue is recognised before customer acceptance, the entity still must consider whether there are any remaining performance obligations... Akceptace zákazníkem: Je-li entita schopná objektivně určit, že kontrola... byla převedena na zákazníka v souladu s dohodnutými specifikacemi, akceptace zákazníka je jen formalita... Je-li výnos uznán před přijetím zákazníkem, entita stále musí zvážit, zda existují nějaké jiné výkonnostní povinnosti... Simultaneously receipt and consumption Souběžné přijetí a spotřeba IFRS15.B3 / ASC For some [services], the assessment of whether a customer receives the benefits... as the entity performs will be straightforward [for sample] cleaning service. B4 [In other situations, a simultaneously receipt and consumption occurs] if another entity would not need to substantially re-perform the work that the entity has completed to date if that other entity were to fulfil the remaining performance obligation to the customer. U některých [služeb] bude posouzení, zda zákazník přebírá výhody tak, jak je entita poskytuje, jednoduché [na příklad] úklidové služby. B4 [V jiných situacích se může předpokládat současně příjem a spotřeba], pokud by jiný subjekt (firma) nemusel už provedenou práci opakovat, pokud by převzal zakázku a splnil zbývající výkonnostní povinnosti. An asset with an alternative use Majetek s alternativním využitím IFRS15.B6-8 / ASC to 10 While they go into some detail, in general, if the entity can sell the asset to a different customer without incurring significant additional costs (or losses), the asset has an alternative use. Zatímco IFRS15.B6-8 / ASC jdou do poměrně velkých podrobností, tyto odstavce se mohou shrnout takto: pokud je entita schopná prodat majetek jinému zákazníkovi, aniž by jí vznikly další významné náklady (nebo ztráty), majetek má alternativní využití. Copyright Robert Mladek 148

149 Contract costs in more detail 1 Smluvní náklady podrobněji Incremental costs of obtaining a contract (a.k.a. initial direct costs): ASC / IFRS Přírůstkové náklady na získání zakázky (přímé vstupní náklady) Initial direct costs are recognized as assets (capitalized) if the entity expects their recovery Přímé vstupní náklady se zaúčtují do majetku (kapitalizují se), pokud entita očekává jejich proplacení Practical expedient: expense if amortisation period one year or less (ASC / IFRS ) Praktické ustanovení: mohou se dát přímo do nákladů, pokud doba odepisování by byla kratší než rok Costs to fulfill a contract (a.k.a. direct costs): ASC / IFRS Náklady na plnění zakázky (přímé náklady) In addition to those costs capitalized per other guidance (IAS 2, 16, 38 / ASC 330, , 360, , etc.), additional costs to fulfill a contract are capitalized if: Vedle nákladů kapitalizovaných podle jiných pokynů (IAS 2, 16, 38 / ASC 330, , 360, , atd.), další náklady na plnění smluv se kapitalizují, pokud: a. Relate directly to a contract (or a specific anticipated contract) Se přímo vztahují ke smlouvě (nebo konkrétní předpokládané smlouvě) b. Generate or enhance resources used in satisfying performance obligations in the future Generují nebo zvyšují prostředky používané při budoucích výkonnostních povinnostech c. Are expected to be recovered. Očekává se, že budou proplacené List of costs expensed as incurred (a.k.a. indirect costs): ASC / IFRS Seznam nákladů, které se kapitalizovat nesmí (nepřímé náklady) a. General and administrative costs (unless explicitly chargeable to the customer) Správní a režijní náklady (pokud se nemohou výslovně vyúčtovat zákazníkovi) b. Wasted materials, labour or other resources not reflected in the contract price Nadbytečný odpad, neúčelně vynaložené práce nebo jiné zdroje nezohledněné v ceně zakázky c. Costs that relate to satisfied or partially satisfied (past) performance Náklady, které se vztahují k ukončené nebo částečně ukončené službě d. Costs where satisfied and unsatisfied performance cannot be distinguished Náklady, kde nelze poznat, zda souvisí s ukončenou nebo neukončenou službou Amortisation and impairment (ASC to 6 / IFRS ) Rozpouštění do nákladů a ztrát An cost capitalized (recognized as an asset) per ASC and 5 / IFRS15.91 and 95 shall be expensed (amortised) on a systematic basis consistent with the transfer goods or services to the customer. Kapitalizované náklady (náklady zaúčtované do majetku) podle ASC a 5 / IFRS15.91 a 95 se promítnou do nákladů (odepíšou se) systematickým způsobem, který je v souladu s tím, jak se výrobek, zboží nebo služba převádí na zákazníka. ASC : An entity shall not recognize a reversal of an impairment loss previously recognized. ASC : Entita nesmí reverzovat (stornovat) dřív zaúčtované ztráty ze snížení hodnoty. IFRS allows impairment losses to be reversed if conditions improve. IFRS umožňuje reverzování (storno) ztrát ze snížení hodnoty, pokud se situace zlepší. 1 ASC to 35-6 / IFRS Copyright Robert Mladek 149

150 Over time recognition in more detail (a.k.a. contract accounting, project accounting, construction contracts) Průběžné uznávání podrobněji (dlouhodobé kontrakty, projektové účetnictví, stavební smlouvy) Over time with profit (a.k.a. stage/percentage-of-completion method 1 ) Průběžné včetně zisku (stádia/procenta dokončení) Over time no profit (a.k.a. zero-profit method 2 ) Průběžné bez zisku (metoda nulového zisku) Balance sheet only (a.k.a. completed-contract method 3 ) Rozvahová metoda (Metoda hotového kontraktu) Method selection Výběr metody IAS required 4 / ASC permitted 5 the stage/percentage -of-completion method IAS vyžadoval / ASC dovoloval metodu stádia/procenta dokončení IFRS / ASC permit revenue to be recognized over time if: Nový IFRS a US GAAP povolují výnos uznávat průběžně: (a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity s performance as the entity performs (see paragraphs B3 B4); zákazník současně získává a spotřebovává dávky poskytované výkonem organizace, jak ho subjekt provádí (viz body B3-B4); (b) the entity s performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the customer controls as the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or výkonnost účetní jednotky vytváří nebo posiluje majetek (například práce ve vývoji), že kontroly zákazníků jako aktivum vytvořené nebo rozšířené (viz odstavec B5); nebo (c) the entity s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraph 36) and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date (see paragraph 37). výkonnost účetní jednotky netvoří aktivum s alternativním použitím v účetní jednotce (viz bod 36) a účetní jednotka má vymahatelné právo na odměnu za výkon vyplněným datem (viz bod 37). Special accounts (separate for each contract) Speciální účty (každý kontrakt musí mít vlastní účet) Contract in progress (CIP) Probíhající kontrakt (pohledávka na kontrakt) Billings (on contract in progress) Fakturace (u probíhajícího kontraktu) Recognized income (cost-to-cost method) Zaúčtované výnosy (metoda hrubého zisku) 1 IFRS 15.B14 / ASC : Methods to measure progress: a. output methods (B15 B17) /.b input methods (B18 B19). 2 IFRS states: In some circumstances (for example, in the early stages of a contract), an entity may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation... This implies, if a company is able to reasonably measure both outcome and progress, even if it is in the early stage of a contract, the zero profit method is not mandatory. 3 While the US GAAP completed contract method (ASC to 99) was not carried over, in situations where costs are recoverable (ASC and ) but revenue not recognizable (for example because the criteria outlined in ASC or 14 have not been fulfilled), the accounting procedure that would result is comparable to completed contract accounting. Since ASC 606 and IFRS 15 provide converged guidance, the same method is similarly acceptable under IFRS IAS When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and contract costs associated with the construction contract shall be recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the balance sheet date... 5 ASC and 90 [percentage of completion may be used if ]: The contract contains clear and binding conditions that must met by both sides and discusses the manner in which these conditions are to be met and it is reasonable to assume that both sides will meet these conditions and the completeness of the work already performed, and the costs to complete, can be reasonably estimated. Copyright Robert Mladek 150

151 Services Služby Service revenue recognition in general Uznání výnosů u služeb obecně Revenue recognition when collection uncertain Uznání výnosů pokud existuje riziko nezaplacení Probably versus highly probable Pravděpodobné versus vysoce pravděpodobné Cost of services rendered Náklady na poskytnuté služby Initial direct costs Přímé vstupní náklady Direct costs Přímé náklady Indirect costs Nepřímé náklady Specific performance (single act service) Jeden úkon Proportional performance (multiple act service) Série úkonů Copyright Robert Mladek 151

152 Completed contract (collection method) Ukončená služba (metoda zpeněžení) Project accounting Projektové účetnictví Special accounts (separate for each contract) Speciální účty (každý kontrakt musí mít vlastní účet) Contract in progress (CIP) Probíhající kontrakt (pohledávka na kontrakt) Billings (on contract in progress) Fakturace (u probíhajícího kontraktu) Recognized income (cost-to-cost method) Zaúčtované výnosy (metoda hrubého zisku) Cost to cost example: 1/1/Y1, XYZ Co. was retained for a long-term construction project (to which it assigned contract number 15). Upon successful completion, XYZ was entitled to total fee of 4,000,000. While the contract included clear and binding conditions for both sides, no intermediate performance criteria (benchmarks or milestones) were stipulated. XYZ estimated the cost to complete at 3,000,000 and elected to use the cost-to-cost, revenue recognition method. XYZ billed progress payments periodically. For simplicity, single entry, period-end entries are presented and Interest is deemed to be immaterial. 1.1.R1 byla XYZ najatá na dlouhodobý projekt (ke kterému se přiřadila smlouva číslo 15). Po úspěšném dokončení měla XYZ nárok na celkový poplatek ve výši Zatímco smlouva obsahovala jasné a závazné podmínky pro obě strany, průběžná výkonnostní kritéria (milníky) nebyla stanovena. XYZ odhadla náklady na dokončení na a rozhodla se používat cost-to-cost metodu pro uznávání výnosů. (XYZ fakturovala průběžně). Pro zjednodušení jsou zde uvedené pouze zápisy z konce období a úrok není materiální. End of quarter: Costs; expenses in period (420,000) (240,000) (390,000) Costs; expenses to date (420,000) (660,000) (1,050,000) Estimated cost to complete (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) %complete 14.00% 22.00% 35.00% Total contract revenue 4,000,000 4,000,000 4,000,000 %complete 14.00% 22.00% 35.00% Revenue to date (total) 560, ,000 1,400,000 Prior period revenue 0 (560,000) (880,000) Current period revenue 560, , ,000 Copyright Robert Mladek 152

153 (450,000) (360,000) (480,000) (450,000) (210,000) (3,000,000) (1,500,000) (1,860,000) (2,340,000) (2,790,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) 50.00% 62.00% 78.00% 93.00% % 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000, % 62.00% 78.00% 93.00% % 2,000,000 2,480,000 3,120,000 3,720,000 4,000,000 (1,400,000) (2,000,000) (2,480,000) (3,120,000) (3,720,000) 600, , , , ,000 4,000,000 Period one První období 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 850,000 Billings on contract # 01/15 850,000 3/31/Y1 / 31.3.R1 Contract in progress # 01/15 420,000 Cash in bank, accounts payable,etc. 420,000 Revenue for period: 560,000 expenses for period: 420,000 = recognized income: 140,000 Výnosy za období: náklady za období: = uznané výnosy: Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15 140,000 Recognized income # 01/15 140,000 For clarity, a separate income statement and balance sheet line item is presented for this project. Pro větší srozumitelnost jsou uvedeny samostatné řádky výsledovky a rozvahy pro tento projekt. XYZ contract 01/14 / XYZ kontrakt 01 /14 Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn finanční pozice For the period ended YY1 / Za období, které skončilo RR1 Revenue 560,000 Cost of Sales 420,000 Gross profit 140,000 Contract in progress: 560,000 billings: 850,000 = unearned revenue = (290,000) Probíhající kontrakt: fakturace: = nezasloužené výnosy = ( ) XYZ Inc. / XYZ a.s. Statement of Financial Position / Výkaz finanční pozice As at YY1 / Ke dni RR1 Liabilities Unearned revenue 01/14 290,000 Period two Druhé období 6/30/Y1 / 30.6.R1 Contract in progress # 01/15 240,000 Cash in bank, accounts payable, etc. 240,000 Revenue for period: 320,000 expenses for period: 240,000 = recognized income: 80,000 Výnosy za období: náklady za období: = uznány výnosy: Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15 80,000 Recognized income # 01/15 80,000 XYZ contract 01/14 / XYZ kontrakt 01 /14 Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn finanční pozice For the period ended YY1 / Za období, které skončilo RR1 Revenue 320,000 Cost of Sales 240,000 Gross profit 80,000 Copyright Robert Mladek 153

154 Contract in progress: 880,000 billings: 850,000 = contract receivable = 30,000 Probíhající kontrakt: fakturace: = nezasloužené výnosy = XYZ Inc. / XYZ a.s. Statement of Financial Position / Výkaz finanční pozice As at YY1 / Ke dni RR1 Assets Contract in progress 01/14 30, Changes and other special situations: Same facts, except that, during period 4, contracts costs increased as did the estimate of total cost to complete. End of quarter: Costs / expenses in period (420,000) (240,000) (390,000) (500,000) Costs / expenses to date (420,000) (660,000) (1,050,000) (1,550,000) Cost to complete (estimated) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,250,000) % complete 14.00% 22.00% 35.00% 47.69% Total contract revenue 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 % complete 14.00% 22.00% 35.00% 47.69% Total revenue recognized to date 560, ,000 1,400,000 1,907,692 Revenue recognized in prior periods 0 (560,000) (880,000) (1,400,000) Current period revenue 560, , , ,692 End of quarter: Costs / expenses in period (380,000) (510,000) (550,000) (260,000) (3,250,000) Costs /expenses to date (1,930,000) (2,440,000) (2,990,000) (3,250,000) Cost to complete (estimated) (3,250,000) (3,250,000) (3,250,000) (3,250,000) % complete 59.38% 75.08% 92.00% % Total contract revenue 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 % complete 59.38% 75.08% 92.00% % Total revenue recognized to date 2,375,385 3,003,077 3,680,000 4,000,000 Revenue recognized in prior periods (1,907,692) (2,375,385) (3,003,077) (3,680,000) Current period revenue 467, , , ,000 4,000,000 Same facts, except that, during period 6, contracts costs decreased as did the estimate of total cost to complete. End of quarter: Costs / expenses in period (420,000) (240,000) (390,000) (500,000) Costs / expenses to date (420,000) (660,000) (1,050,000) (1,550,000) Cost to complete (estimated) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,250,000) % complete 14.00% 22.00% 35.00% 47.69% Total contract revenue 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 % complete 14.00% 22.00% 35.00% 47.69% Total revenue recognized to date 560, ,000 1,400,000 1,907,692 Revenue recognized in prior periods 0 (560,000) (880,000) (1,400,000) Current period revenue 560, , , ,692 End of quarter: Costs / expenses in period (380,000) (450,000) (510,000) (260,000) (3,150,000) Costs /expenses to date (1,930,000) (2,380,000) (2,890,000) (3,150,000) Cost to complete (estimated) (3,250,000) (3,150,000) (3,150,000) (3,150,000) % complete 59.38% 75.56% 91.75% % Total contract revenue 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 % complete 59.38% 75.56% 91.75% % Total revenue recognized to date 2,375,385 3,022,222 3,669,841 4,000,000 Revenue recognized in prior periods (1,907,692) (2,375,385) (3,022,222) (3,669,841) Current period revenue 467, , , ,159 4,000,000 Copyright Robert Mladek 154

155 Same facts, except that during period 4 XYZ estimated that costs to complete would be 4,250,000 (that the entire contract would be loss making). End of quarter: Costs / expenses in period (420,000) (240,000) (390,000) (460,000) Costs / expenses to date (420,000) (660,000) (1,050,000) (1,510,000) Cost to complete (estimated) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (4,250,000) % complete 14.00% 22.00% 35.00% 35.53% Total contract revenue 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 % complete 14.00% 22.00% 35.00% 35.53% Total revenue recognized to date 560, ,000 1,400,000 1,421,176 Revenue recognized in prior periods 0 (560,000) (880,000) (1,400,000) Current period revenue 560, , ,000 21,176 End of quarter: Costs / expenses in period (600,000) (560,000) (725,000) (855,000) (4,250,000) Costs /expenses to date (2,110,000) (2,670,000) (3,395,000) (4,250,000) Cost to complete (estimated) (4,250,000) (4,250,000) (4,250,000) (4,250,000) % complete 49.65% 62.82% 79.88% % Total contract revenue 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 % complete 49.65% 62.82% 79.88% % Total revenue recognized to date 1,985,882 2,512,941 3,195,294 4,000,000 Revenue recognized in prior periods (1,421,176) (1,985,882) (2,512,941) (3,195,294) Current period revenue 564, , , ,706 4,000,000 12/31/Y1 / R1 Contract in progress # 01/15 460,000 Cash in bank, accounts payable, etc. 460,000 Revenue for period: 21,176 expenses for period: 460,000 = recognized income: (438,824) Recognized income # 01/15 / Zaúčtované výnosy # 01/15 438,824 Contract in progress # 01/15 438,824 XYZ contract 01/14 / XYZ kontrakt 01 /14 Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn finanční pozice For the year ended YY1 / Za rok, který skončil RR1 Revenue 21,176 Cost of Sales 460,000 Loss on contract (438,824) Percentage of completion example: 1/1/Y1, ABC contracted XYZ to construct a building. The contract was a fixed-fee agreement including clear and binding conditions allowing an exact calculation of stage of completion. The total contract amount was 4,000,000 and estimated costs to complete (including interest) were 3,000,000. 1/1/Y1, ABC paid an advance of 1,000,000 and XYZ financed the remainder using a dedicated line of credit. During Y1, XYZ completed 35% of the contract, incurring costs (including 2,000 interest) of 1,200,000. During Y2, XYZ completed the contract, incurring costs (including Interest of 80,000) of 1,800,000. For clarity, only year-end entries are presented, a separate income statement is prepared and no cost overruns, additional changes or retainages (retentions) are recorded. 1.1.R1 firma ABC najala firmu XYZ, aby jí postavila budovu. Dohoda zněla na pevnou částku a obsahovala jasné a závazné podmínky, které umožnily spočítat procento dokončení. Celková kontraktní částka byla a očekávané náklady na dokončení (včetně úroku) byly R1 firma ABC zaplatila zálohu ve výši a společnost financovala zbytek projektu prostřednictvím účelové kontokorentní půjčky. Během R1 XYZ dokončila 35% kontraktu a vznikly jí náklady (včetně úroku) ve výši Během R2 firma projekt dokončila a vznikly jí náklady ve výši (včetně úroku ). Pro účel přehlednosti se všechny náklady shrnuly do jednoho zápisu, sestavuje se samostatná výsledovka pro tento kontrakt a nebyly žádné dodatečné náklady, poplatky nebo zádržné. 1/1/Y1 / 1.1.R1 Cash in bank 1,000,000 Billings on contract # X1/14 1,000,000 Copyright Robert Mladek 155

156 1/1/Y1 / 12/31/Y1 / 1.1.R1 / R1 Contract in progress # X1/14 1,200,000 Cash in bank 1,198,000 Line of credit (interest) 2,000 12/31/Y1 / R1 Cash in bank 198,000 Line of credit (principle) 198,000 To prepare its 2YY1 Income statement * aby připravila svou výsledovku, firma spočítá: Contract amount X % of completion = revenue / Kontraktní částka X % dokončení = výnosy Cost to complete x % of completion = cost of sales / Náklady na dokončení X % dokončení = výnosy XYZ contract X1/14 / XYZ kontrakt X1 /14 Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn vlastní finanční pozice For the year ended 12/31/2YY1 / Za rok, který skončil YY1 Revenue X 35% = 1,400,000 Cost of Sales 3,000,000 X 35% = 1,050,000 Gross profit 350,000 - etc. / atd. - To prepare its 2YY1 balance sheet / aby připravila svou rozvahu, firma spočítá: IF CIP > billings, CIP - billings = receivable / Pokud kontrakt > fakturace, kontrakt - fakturace = pohledávka. XYZ Inc. / XYZ a.s. Statement of Financial Position / Výkaz finanční pozice As at 12/31/2YY1 / Ke dni YY1 Assets - etc. / atd. - Receivable on CIP 1,200,000 / 1,000,000 = 200,000 - etc. / atd. - 1/1/Y2 / 12/31/Y2 / 1.1.R2 / R2 Contract in progress # X1/14 1,800,000 Cash in bank 1,720,000 Line of credit (interest) 80,000 12/31/Y2 / R2 Cash in bank 1,720,000 Line of credit (principle) 1,720,000 Cash in bank / Banka 3,000,000 Billings on contract # X1/14 3,000,000 Line of credit (interest) 2,000,000 Cash in bank 2,000,000 XYZ contract X1/14 / XYZ kontrakt X1 /14 Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn vlastní finanční pozice For the year ended 12/31/2YY1 / Za rok, který skončil YY1 Revenue 2,600,000 Cost of Sales 1,950,000 Gross profit 650,000 - etc. / atd. - Since the contract was fully paid, the balance sheet has no balance. Protože kontrakt byl plně splacen, na rozvaze nezbývá žádný zůstatek. Copyright Robert Mladek 156

157 Appendix Příloha Organizational elements Úrovně společnosti Consolidated entity (company wide level) Konsolidovaný celek (celofiremní úroveň) Segment level 1 Úroveň segmentu Reporting unit (mandatory 2 ) / groups of cash-generating units (if applicable 3 ) Reportovaná jednotka / Skupina penězotvorných jednotek Asset group (US GAAP 4 ) / cash-generating unit (IFRS 5 ) Penězotvorná jednotka Individual Asset (unit of account) Jednotlivý majetek (základní položka) 1 IFRS 8, SME 3.25 / ASC ASC : For the purpose of testing goodwill for impairment, acquired assets and assumed liabilities shall be assigned to a reporting unit as of the acquisition date if... 3 IAS goodwill acquired in a business combination shall, from the acquisition date, be allocated to each of the acquirer s cash-generating units, or groups of cash-generating units... 4 ASC IAS 36.6 SME 27.8 Copyright Robert Mladek 157

158 Impairment Snížení hodnoty When to test (circumstances / indicators of impairment as per IAS 36.12, SME ; ASC ) Kdy testovat (okolnosti / náznaky snížení hodnoty) A significant (unexpected) decline in Asset s (group s) market value Významný (neočekávaný) pokles v tržní hodnotě majetku (skupiny) A significant adverse external change (technological, market, economic, legal, regulatory, etc.) Významná nepříznivá externí změna (technologická, tržní, ekonomická, právní, regulační, atd.) A significant adverse internal change to Asset (obsolescence, physical damage, etc.) Významná nepříznivá interní změna (zastarání, fyzická škoda, atd.) A significant change in company s operations (i.e. Asset idling, disposal, restructuring, etc.) Významná změna v provozu společnosti (odstavení, likvidace či prodej, restrukturalizace, atd.) Return on Asset significantly below budget, cash flow below expectations, current and projected losses Majetek neplní rozpočet, čistý peněžní tok pod očekávání, současná a očekávaná hospodářská ztráta Cost of acquiring the Asset significantly above budget (US GAAP only) Náklady na pořízení majetku překročily rozpočet (zmařená investice) Reassessing the useful life of an Asset as finite rather than indefinite (IFRS only) Životnost majetku se změnila z neurčité na určitou Carrying amount of the net Assets of the entity is more than its market capitalization (IFRS only) Souhrnná zůstatková hodnota majetku firmy je vyšší než tržní kapitalizace firmy A significant increase in the market rates used to calculate the Asset s value in use (IFRS only) Významná změna v sazbách použitých na spočtení hodnoty z užívání Copyright Robert Mladek 158

159 Impairment test Test poklesu hodnoty IFRS higher of approach (IAS ) Determine recoverable amount (RA) as the higher of (IAS 36.18, SME 27.14): Zjistit zpětně získatelnou částku, která je ta vyšší z: Fair value less costs to sell (net realizable value) Reálná hodnota mínus náklady na prodej Value in Use Hodnota z užívání Compare NBV and RA Porovnat zůstatkovou hodnotu a reálnou hodnotu If NBV > RA, test positive and write Asset (group) down to RA Pokud reálná hodnota < zůstatková hodnota, test pozitivní a majetek odepsat na reálnou US GAAP two-step test (ASC ) Step one (recoverability test) První krok a. Estimate net cash flow (CF) of Asset or group Odhadnout čistý peněžní tok (PT) majetku nebo skupiny b. Compare sum of net cash flow (ΣCF) with carrying amount (net book value, NBV) Porovnat součet čistých peněžních toků a zůstatkovou hodnotu (čistá účetní hodnota) c. If ΣCF > NBV, test negative, otherwise go to step two Pokud součet čistých peněžních toků > zůstatková hodnota, test negativní, jinak druhý krok Step two (fair value assessment 3 ) Druhý krok a. Determine fair value (FV) of Asset or group Zjistit reálnou hodnotu majetku nebo skupiny b. Compare FV and NBV Porovnat zůstatkovou hodnotu a reálnou hodnotu c. If FV < NBV, test positive, write Asset (group) down to FV Pokud reálná hodnota > zůstatková hodnota, test pozitivní, odepsat reálnou hodnotu 1 If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. That reduction is an impairment loss. 2 An impairment loss shall be recognized only if the carrying amount of a long-lived asset (asset group) is not recoverable and exceeds its fair value. 3 ASC For long-lived assets (asset groups) that have uncertainties both in timing and amount, an expected present value technique will often be the appropriate technique with which to estimate fair value. FAS (superceded) Either [traditional or FAC 7] present value technique can be used for a fair value measurement. However, for long-lived assets (asset groups) that have uncertainties both in timing and amount, an expected [a.k.a. FAC 7] present value technique will often be the appropriate technique (example A4). Copyright Robert Mladek 159

160 Net cash flow Čisté peněžní toky Single Asset (unit of account) Jedna majetková položka Asset group / cash generating unit (ASC / IAS 36.6, SME 27.8) Majetková skupina / penězotvorná jednotka Aggregated group Sloučená skupina Group 1 Group 2 Group Skupina 1 Skupina 2 Skupina Book value Recoverable amount (fair value) (10) 20 Additional issues Dodatečné informace Reversal Revers (storno) US GAAP IFRS Goodwill (IAS 36.55, ASC , 35-9, 35-14) Assets to be disposed of Majetek, který se bude vyřazovat IFRS: assets that meet the criteria to be classified as held for sale (included in a disposal group), are outside the scope of IAS 36 and in the scope of IFRS 5. US GAAP: ASC to 49 addresses both impairment and disposal, ASC to 11 provides additional guidance disposal and ASC on discontinued operations. Assets may be disclosed as held for sale for one year or less (exceptions exist) Majetek se smí vykazovat jako držený k prodeji po dobu jednoho roku nebo méně (výjimky existují) Assets held for sale are measured at lower of carrying amount and fair value less cost to sell (distribute) Majetek držený k prodeji se oceňuje v zůstatkové hodnotě nebo reálné hodnoty snížené o náklady na prodej (distribuci), podle toho, která je nižší Assets to be abandoned are measured at carrying amount Majetek musí být opuštěný, je měřen v zůstatkové hodnotě Discontinued operations are presented separately Vyřazené operace se prezentují separátně Copyright Robert Mladek 160

161 Present value in more detail Současná hodnota podrobněji Risk adjusted discount rate 1 method ( traditional approach ) Metoda kde se o riziko upraví diskontní sazba (tradiční model) Risk adjusted cash flow method (FAC 7 approach) Metoda kde se o riziko upraví diskontní sazba 1 1 H ( k( t), B( t))) N( t) 2 k( t) B( t) bundesbank.de/download/vfz/konferenzen/ _27_eltville/vfz_ _1.pdf Note: model not generally accepted Copyright Robert Mladek 161

162 Present value examples Example: on 1.1.R1, XYZ originated a loan for paying 5% (compounded annually). Both principal and interest were due at maturity. As the 5% stated rate was fixed and included an adequate risk premium, it was not adjusted. Present value: = 1,102.5 / ( ) 2. Example 1a: same facts except the stated rate was 25 basis points above a market index (i.e. LIBOR). Based in its historical experience, XYZ determined that it would most likely receive and thus adjusted the discount rate reflect this volatility risk. PV: = 1, /( ) 2. Example 1b: same facts except the loan entitled XYZ to receive simple interest (not compounded) of 2.5% annually plus a share of profit (capped at 250 annually]. Based on historical experience, XYZ estimated it would receive at least 1,050, at most 1,500 with the most likely amount being 1,250. PV: = 1, /( ) 2. Example 1c: same facts except XYZ determined that the implied discount rate ( %) was not reasonable and thus estimated the probabilities associated with the expected rigorously (43.5%, 55.5% and 1% respectively) and applied the risk adjusted cash flow method (using a risk free rate of 2.5%). Risk adjusted cash flow: 1,169 = (1,050 x 0.43) + (1,250 x 0.55) + (150 x 0.02). PV: 1, = 1,169.00/ ( ) 2. Example 2: XYZ determined it would receive 2,000 in either one, two or three years. The associated probabilities of these timings were 15%, 30% and 55% respectively. P Cash flow Timing RACF Discount rate PV A B C D=B*C E F=D/(1+E)^A 1 2, % , % , , % 1, Overall PV 1, Example 2a: same facts except XYZ determined it would receive 1,800, 2,000 or 2,200 in each of the three years. The probabilities of these amounts were 25%, 65% and 10%. RACF: 1,970 = (1.800 x 0.25) + (2,000 x 0.65) + (2,200 x 0.10). P Cash flow Timing RACF Discount rate PV A B C D=B*C E F=D/(1+E)^A 1 1, % , % , , % Overall PV 1, Example 2b: same facts except XYZ determined it would receive the following amounts with the following probabilities in each of the following three years: Y1 RACF: 1,910 = (1.700 x 0.10) + (1,800 x 0.30) + (2,000 x 0.60). Y2 RACF: 1,970 = (1.800 x 0.25) + (2,000 x 0.65) + (2,200 x 0.10). Y3 RACF: 1,960 = (1.900 x 0.75) + (2,100 x 0.20) + (2,300 x 0.05). P Cash flow Timing RACF Discount rate PV A B C D=B*C E F=D/(1+E)^A 1 1, % , % , , % Overall PV 1, Copyright Robert Mladek 162

163 Segments in more detail Segmenty podrobněji Recognition and materiality Rozpoznání a podstatnost An operating segment is a component of an entity: Provozní segment jednotky je nějaká její část která: A. Engages in a business that earns revenue and incurs expenses (including intra-company)) Má nějaký provoz, který tvoří výnosy a náklady (včetně vnitropodnikových) B. Whose operating results reviewed the chief decision maker Jejíž provozní výsledky kontroluje hlavní rozhodovatel C. For which discrete financial information is available Pro které je možné vytvořit samostatnou finanční zprávu * Is material Je materiální Generates more than 10% of the entity s revenue, profits of holds 10% of more of its assets Generuje více než 10% výnosů či zisku celé jednotky nebo drží více než 10% jejího majetku Segmentation criteria Segmentační kritéria Copyright Robert Mladek 163

164 Reporting Vykazování The factors used to identify (and aggregate) the segments Kritéria použitá pro určení (sloučení) segmentů Products and/or services that generate segment's revenue Výrobky a služby, které se prodávají nebo poskytují Financial statement information Finanční informace Revenue from external customers Výnosy od vnějších zákazníků Intra-company (inter-segment) revenue Vnitropodnikové (vnitrosegmentové) výnosy Interest (revenue and expenses) Úroky (výnosové a nákladové) Depreciation and amortization Odpisy hmotného a nehmotného majetku Other expenses (not required by US GAAP) Ostatní náklady Other material non-cash items Ostatní materiální nepeněžní položky Unusual items (US GAAP only) Neobvyklé položky Equity of net income reported by equity method investment Podíl investic vedený ekvivalenční metodou Income tax expense or benefit Odložené daně aktivní a pasivní Total expenditures for Výdaje za dlouhodobý majetek Segment's assets Majetek přiřazený k segmentu Liabilities (if reported to chief decision maker, IFRS only) Závazky (pokud hlášené rozhodovateli) Goodwill assigned to the segment Goodwill přiřazený k segmentu Measurement Ocenění Enterprise-wide disclosures Celofiremní informace Revenue from external customers (US GAAP) Výnosy od vnějších zákazníků Revenues (country of domicile and other if material) Výnosy (země původu, cizí, pokud materiální) Long-lived assets (country of domicile and other if material) Dlouhodobý majetek (země původu, cizí, pokud materiální) Copyright Robert Mladek 164

165 Investments and Financial Instruments Investice a finanční nástroje US GAAP 1 E-IFRS 2 Trading Obchodované Available-for-sale (AFS) Na prodej Held-to-maturity (HTM) Držené do splatnosti At fair value through profit or loss / trading (FVtP&L) V reálné hodnotě vykázané do běžného hospodářského výsledku / obchodování Available-for-sale (AFS) Obchodované (neboli na prodej) Held-to-maturity (HTM) Držené do splatnosti (Finanční investice držené do splatnosti) Loans and receivables (L&R) Půjčky a pohledávky (Poskytnuté úvěry a jiné pohledávky) IASB-IFRS 3 1 ASC 310, 320, 323, 325, 940, 942, 944, 946, 948, IAS 32, 39 as at , IFRS 7, IFRIC 9 3 pwc.com/en_us/us/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us ifrs-9-classification-measurement.pdf pwc.com/en_us/us/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us ifrs-9-expected-credit-losses.pdf Copyright Robert Mladek 165

166 Measurement and disclosure Ocenění a vykazování Initial measurement Subsequent measurement Gain / loss disclosure Prvotní ocenění Následné ocenění Vykazování zisku / ztráty FVtP&L / trading HC (FV) FV Net income HC (RH) RH Běžný hosp. výs. AFS HC (FV) FV Other comprehensive inc. HC (RH) RH Ostatní úplný hosp. výs. Amortized cost / HTM HC (FV) Amortized cost Interest revenue HC (RH) Amortizovaná cena Výnosové úroky Loans & receivables HC (FV) Amortized cost Interest revenue HC (RH) Amortizovaná cena Výnosové úroky Cash (in bank), current Receivables, payables etc HC (FV) HC No P&L impact HC (RH) HC Bez vlivu na hosp. výs. Copyright Robert Mladek 166

167 Other Comprehensive Income example (without tax): 1/1/Y1 XYZ purchased 100 shares valued at 10 each. It classified these as available-for-sale. The market value of these shares was 12 on 12/31/Y1 and 15 on 12/31/Y2. XYZ sold the shares on 12/31/Y2 (tax is ignored). Ostatní úplný hospodářský výsledek (bez daně): 1.1.R1 společnost XYZ koupila akcie v hodnotě 100 s nominální hodnotou 10. Investici klasifikovala jako obchodovatelnou R1 byla tržní cena akcií 12 a R2 byla 15. XYZ akcie prodala R2 (daně se ignorují). 1/1/Y1 / 1.1.R1 Investment in stock 10,000 Cash in bank 10,000 12/31/Y1 / R1 Investment in stock 2,000 Gain in OCI 2,000 Gain in OCI 2,000 Accumulated OCI 2,000 12/31/Y2 / R2 Investment in stock 3,000 Gain in OCI 3,000 12/31/Y2 / R2 Cash in bank 15,000 Reclassification adjustment 5,000 Investment in stock 15,000 Gain 5,000 12/31/Y2 / R2 Gain in OCI 3,000 Accumulated OCI 3,000 Gain 5,000 Suspense account 5,000 Accumulated OCI 5,000 Reclassification adjustment 5,000 Suspense account 5,000 Retained earnings 5,000 Disclosure (single statement approach) Vykazování (součást výsledovky): XYZ Inc. / XYZ a.s. Statement of changes in financial position / Výkaz změn vlastní finanční pozice For the year ended 12/31/Y5 / Za rok, který skončil R5 Y1 Y2 Revenue 100, ,000 Expenses 60,000 75,000 Gain on sale of AFS Investment 5,000 Net income 40,000 50,000 Other Comprehensive Income Unrealized Gain on Investment 2,000 3,000 Reclassification adjustment (5,000) Comprehensive income 42,000 48,000 Other Comprehensive Income example (without tax): Same facts, except that the tax rate is 30%. Ostatní úplný hospodářský výsledek (bez daně): Stejná situace, s obměnou, se účtuje o dani z příjmu (30%). 12/31/Y1 / R1 Investment in stock 2,000 Gain in OCI 2,000 Income tax expense 600 Deferred tax liability 600 Gain in OCI 2,000 Accumulated OCI 2,000 12/31/Y2 / R2 Investment in stock 3,000 Gain in OCI 3,000 Income tax expense 900 Copyright Robert Mladek 167

168 Deferred tax liability /31/Y2 / R2 Cash in bank 15,000 Reclassification adjustment 5,000 Deferred tax liability 1,500 Investment in stock 15,000 Gain 5,000 Taxes payable 1,500 12/31/Y2 / R2 Gain in OCI 3,000 Accumulated OCI 3,000 Gain 5,000 Suspense account 5,000 Accumulated OCI 5,000 Reclassification adjustment 5,000 Suspense account 5,000 Retained earnings 5,000 Disclosure (net-of-tax, two statement approach) Vykazování (dva výkazy po zdanění): XYZ Inc. Statement of Changes in Financial Position For the year ended 12/31/Y1 Y1 Y2 Revenue 100, ,000 Expenses 60,000 75,000 Gain on sale of AFS Investment 5,000 Net income before taxes 40,000 50,000 Income tax expense 12,000 15,000 Net income 28,000 35,000 XYZ Inc. Statement of Comprehensive Income For the year ended 12/31/Y1 Other Comprehensive Income Y1 Y2 Unrealized Gain (net of 600 tax) 1,400 Unrealized Gain (net of 900 tax) 2,100 Reclassification adjustment (net of 1,500 tax) (3,500) Comprehensive income 29,400 33,600 Derivatives Recognition (ASC ): a derivative instrument is a financial instrument or other contract with all of the following characteristics: a. Underlying, notional amount, payment provision. The contract has both of the following terms, which determine the amount of the settlement or settlements, and, in some cases, whether or not a settlement is required: 1. One or more underlyings 2. One or more notional amounts or payment provisions or both. b. Initial net investment. The contract requires no initial net Investment or an initial net Investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors. c. Net settlement. The contract can be settled net by any of the following means: 1. Its terms implicitly or explicitly require or permit net settlement. 2. It can readily be settled net by a means outside the contract. 3. It provides for delivery of an asset that puts the recipient in a position not substantially different from net settlement. Copyright Robert Mladek 168

169 Recognition (IAS 39.9): a derivative is a financial instrument or other contract that: (a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the underlying ); (b) it requires no initial net Investment or an initial net Investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors; and (c) it is settled at a future date. Except (IAS39.5)... contracts that were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of a non-financial item in accordance with the entity s expected purchase, sale or usage requirements. Types of derivatives Druhy derivátů Options Opce Forwards Forvard Futures Futur Purpose of derivatives Účel derivátů Speculation Spekulace Hedging Zajištění Measurement Ocenění Methods Metody Market value Tržní hodnota Intrinsic value Vnitřní hodnota Time value 1 Časová hodnota Method selection Výběr metody Speculation Spekulace Hedging Zajištění 1 I.e. Black-Scholes: ; ; Copyright Robert Mladek 169

170 Initial measurement Subsequent measurement Gain / loss disclosure Prvotní ocenění Následné ocenění Vykazování zisku / ztráty Speculation HC (FV) FV NI HC (RH) RH BHV Fair value hedge 1 HC (FV) / FV (HC) FV / FV Difference to NI HC (RH) / RH (HC) RH / RH Neefektivita do BHV Cash flow hedge 2 HC (FV) FV Accumulation to OCI HC (RH) RH Kumulace do OÚHV Foreign Currency Cizí měny Foreign currency transactions, holdings Transakce v cizích měnách Investment in (consolidated) foreign operation Investice v konsolidovaných cizích operacích Holdings: 12/15/Y1, XYZ buys 200,000 units of a foreign currency (FC) from its bank. The same day the FC is trading at 109 FC to 1 CR (currency of record). On 12/31/Y1, the end of XYZ s fiscal year, the FC is trading at 112. On 1/15/Y2 the FC is trading at 100 and XYZ pays out the foreign currency to buy goods valued at FC 200,000. Transakce: R1XYZ koupí jednotek cizí měny (CM) od své banky. Tentýž den se CM obchoduje za 109 CM k jedné účetní měně (ÚM) R2 se CM obchoduje za 100 a tuto měnu vyplatí, aby pořídila zboží v hodnotě CM. 12/15/Y1 / R1 Cash in bank (FC) 1, 835 Cash in bank 1, /31/Y1 / R1 Foreign currency remeasurement loss 49 Cash in bank (FC) 49 1/15/Y2 / 15.1.R2 Cash in bank (FC) 214 Foreign currency remeasurement Gain 214 Inventory 2,000 Cash in bank (FC) 2,000 1 Hedging a recognized asset (liability), an unrecognized firm commitment, highly probable forecast transaction (IFRS only) or net investment in a foreign operation. 2 Hedging an expected (forecast) future transaction (purchase or sale). Copyright Robert Mladek 170

171 Same facts, except on XYZ buys goods costing FC 200,000 to be paid in that FC. Stejná situace, s obměnou, R1 firma koupí zboží, za které bude muset zaplatit v cizí měně. 12/15/Y1 / R1 Inventory 1, 835 Account payable in FC 1, /31/Y1 / R1 Account payable in FC 49 Foreign currency remeasurement Gain 49 1/15/Y2 / 15.1.R2 Account payable in FC 1,786 Foreign currency remeasurement loss 214 Cash in bank 2,000 Same facts, except on XYZ sells goods to be paid for in the FC. Stejná situace, s obměnou, R1 firma prodá zboží, za které dostane zaplaceno v cizí měně. 12/15/Y1 / R1 Account receivable in FC 1, 835 Revenue 1, /31/Y1 / R1 Foreign currency remeasurement loss 49 Account receivable in FC 49 1/15/Y2 / 15.1.R2 Cash in bank 2,000 Foreign currency remeasurement Gain 214 Account receivable in FC 1,786 Same facts, except that on XYZ buys 1000 shares of ABC stock for FC 200. On 12/31 the shares are trading at FC 210 and on 1-15 it sells them for FC 195. Stejná fakta kromě, že XYZ koupí 1000 akcií firmy ABC za se akcie obchodují za 210, a 15.1 je firma prodá za cizí měnu /15/Y1 / R1 Investment (ABC stock) 1, 835 Cash in bank 1, /31/Y1 / R1 Investment (ABC stock) 85 Gain on Investment 85 1/15/Y2 / 15.1.R2 Investment (ABC stock) 30 Gain on Investment 30 Cash in bank 1,950 Investment (ABC stock) 1,950 Same facts, except that the Investment as is classified as AFS. IFRS note: XYZ applies IAS 1 (revised in 2007) and IAS 39.AG83 to this nonmonetary asset. Stejná situace, s obměnou, investice se klasifikuje jako AFS. Firma aplikuje IAS 1 (novelizace 2007) a IAS 39 na tento nepeněžní majetek. 12/15/Y1 / R1 Investment (ABC stock) 1, 835 Cash in bank 1, /31/Y1 / R1 Investment (ABC stock) 85 Gain in OCI 85 Gain in OCI 85 Accumulated OCI 85 Copyright Robert Mladek 171

172 1/15/Y2 / 15.1.R2 Investment (ABC stock) 30 Gain in OCI 30 Gain in OCI 30 Accumulated OCI 30 Cash in bank 1,950 Investment (ABC stock) 1,950 Reclassification adjustment 115 Gain 115 Accumulated OCI 115 Reclassification adjustment 115 Same facts, except that XYZ acquires % notes for FC 200 (a monetary asset under IFRS). Interest is paid to the holder of record each 12/31. For simplicity, the note was acquired for nominal value resulting in no premium or discount to amortize. Stejná situace, s obměnou, XYZ pořídí směnky a aplikuje IAS 39 na tento peněžní majetek. Úrok se vyplácí každého zaregistrovanému držiteli toho dne. Za účelem přehlednosti se předpokládá, že směnky se pořídily za nominální hodnotu a proto není nutné amortizovat žádný diskont nebo prémii. FC purchase price Exchange rate CR purchase price Forex Gain (loss) Pořizovací cena CM Kurz Pořizovací cena ÚM Kurzový zisk (ztráta) A B C=A/B D= (C+1) -C 200, , , ,786 (49) 200, , FC market price Fair value in CR Total Gain (loss) Fair value Gain / loss Tržní cena CM Reálná hodnota ÚM Celkový zisk (ztráta) Zisk (ztráta) Přecenění E F=B*E G= (F+1) -F H=G-D 200,000 1, ,000 1, ,000 1, (139) 12/15/Y1 / R1 Investment (AFS notes) 1, 835 Cash in bank 1, /31/Y1 / R1 Cash in bank 143 Interest income 143 Exchange rate loss 49 Investment (AFS notes) 49 Investment (AFS notes) 89 Gain in OCI 89 Gain in OCI 89 Accumulated OCI 89 1/15/Y2 / 15.1.R2 Investment (AFS notes) 214 Exchange rate Gain 214 Loss in OCI 139 Investment (AFS notes) 139 Accumulated OCI 139 Loss in OCI 139 Cash in bank 1,950 Investment (AFS notes) 1,950 Loss 50 Reclassification adjustment 50 Reclassification adjustment 50 Accumulated OCI 50 Hedging fair value: Same facts, except that on 12/15/Y1 XYZ buys goods to be paid in the FC in 30 days. The same day XYZ enters into a Forward contract allowing it to buy FC 200,000 at 109 (and neither pays not receives a premium). The agreement allows for net settlement and thus can be deemed to be a derivative contract. On 1/15/Y2, XYZ pays the invoice and settles the forward. Zajištění reálné hodnoty: R1 stejná situace, s obměnou, firma pořídí zboží, za které musí zaplatit v cizí měně za 30 dní. Tentýž den firma uzavře forwardovou dohodu, která jí umožní koupit cizí měnu za měsíc za kurz 109 (nezíská ani nezaplatí žádnou prémii). Dohoda umožňuje čisté vyrovnání a proto se dá klasifikovat jako derivát R2 firma zaplatí závazek a vyrovná se s protistranou forvardem. 12/15/Y1 / R1 Inventory 1, 835 Accounts payable in FC 1, 835 Copyright Robert Mladek 172

173 The derivative is documented but not since it has no value it is not recorded. Derivát se zaeviduje, ale protože nemá žádnou hodnotu, nezaúčtuje se. 12/31/Y1 / R1 Accounts payable in FC 49 Exchange rate Gain 49 Loss on foreign currency fair value hedge 49 Forward contract 49 1/15/Y2 / 15.1.R2 Exchange rate loss 214 Accounts payable in FC 214 Forward contract 214 Gain on foreign currency fair value hedge 214 Accounts payable in FC 2,000 Cash in bank 2,000 Cash in bank 165 Forward contract 165 Same facts, except that XYZ enters into a forward on FC 200,000 at (promises to a premium pay of 20 = 1,835-1,855; 1,855 = 200,000 / ). Stejná situace, s obměnou, firma se zaváže měnu koupit za (slíbí zaplatit prémie 20). 12/15/Y1 / R1 Inventory 1, 835 Accounts payable in FC 1, 835 Deferred Hedging expense 20 Forward contract 20 12/31/Y1 / R1 Accounts payable in FC 49 Exchange rate Gain 49 Loss on foreign currency fair value hedge 49 Forward contract 49 Hedging expense 10 Deferred Hedging expense 10 1/15/Y2 / 15.1.R2 Exchange rate loss 214 Accounts payable in FC 214 Forward contract 214 Gain on foreign currency fair value hedge 214 Accounts payable in FC 2,000 Cash in bank 2,000 Cash in bank 145 Forward contract 145 Hedging expense 10 Deferred Hedging expense 10 Same facts, except that XYZ enters into a agreement to buy goods and the agreement contains a penalty that makes it unlikely that XYZ will not honor this agreement. The same day it agrees to buy 200,000 units of the FC at 109. The agreement requires delivery of the FC and contains no net settlement provision. XYZ agrees to pay the dealer a premium of CR 16 upon settlement. Stejná situace, s obměnou, R1 firma uzavře dohodu o dohodě budoucí zboží koupit, a místo forwardu uzavře druhou dohodu o dohodě budoucí na základě které se zaváže odkoupit cizí měnu. Zároveň se zaváže protistraně vyplatit 16 ÚM při nákupu měny jako provizi. 12/15/Y1 / R1 Foreign currency receivable from dealer 1,835 Premium 16 Payable to dealer 1,850 Copyright Robert Mladek 173

174 Since the unrecognized firm commitment is not an asset at the time the Hedging relationship was established, no entry is made. Protože nevykázaná pevná dohoda nemá žádnou dohodu v momentu, kdy vytvoří zajišťovací vztah, neúčtuje se. 12/31/Y1 / R1 Loss on hedge 49 Foreign currency receivable from dealer 49 Firm commitment 49 Forex Gain 49 Hedging expense 8 Premium 8 1/15/Y2 / 15.1.R2 Foreign currency receivable from dealer 214 Forex Gain 214 Forex loss 214 Firm commitment 214 Payable to dealer 1, 850 Cash in bank 1, 850 Foreign currency 2,000 Foreign currency receivable from dealer 2,000 Inventory 1835 Firm commitment 165 Foreign currency 2,000 Hedging expense 8 Premium 8 Hedging cash flow: Same facts as the first fair value hedge example except, XYZ forecasts that it will buy goods valued at FC 200,000. On 1/15/Y2, XYZ buys the goods. On 2/1/Y2 XYZ resells the goods for at CR 2,500. Zajištění peněžních toků: Stejná fakta jako první příklad zajištění reálné hodnoty, kromě že firma odhadne, že 15.1.R1 zboží koupí zboží skutečně koupí a znova ho prodá 1.2.R1 za ÚM /15/Y1 / R1 Since XYZ is under no obligation to buy the goods and since XYZ neither paid nor received a premium, no entry is necessary to record either the forecast transaction or the forward contract. 12/31/Y1 / R1 Loss (to Other Comprehensive Income) 49 Forward contract 49 Closing entry Accumulated OCI 49 Loss (Other Comprehensive Income) 49 1/15/Y2 / 15.1.R2 Forward contract 214 Gain (Other Comprehensive Income) 214 Closing entry Gain (Other Comprehensive Income) 214 Accumulated OCI 214 1/15/Y2 / 15.1.R2 Cash in bank 165 Forward contract 165 Inventory 2,000 Cash in bank 2,000 2/1/Y2 / 1.2.R2 Accounts receivable 2,500 Revenue 2,500 Cost of goods sold 2,000 Inventory 2,000 Accumulated OCI 165 Cost of goods sold 165 Copyright Robert Mladek 174

175 Investments: currency definitions Investice: definice měn Local currency (LC) Lokální (místní) měna (LM) Foreign currency (FC) Cizí měna (CM) Currency of record, accounting currency (CR) Účetní měna (ÚM) Functional currency (Func. C) Funkční měna (FM) Reporting, presentation currency (RM) Vykazovací měna (VM) Functional currency Funkční měna Methods Metody There a high volume of inter-company transactions Existuje vysoký objem vnitropodnikových transakcí nebo The affiliate's cash flows materially effect the parent Peněžní toky dcery materiálně ovlivňují matku The affiliate's sales prices are effected by exchange rates Ceny za které dcera prodává jsou ovlivněné kurzem The affiliate's sales are denominated in the parent's currency Dcera kótuje své ceny v měně matky The affiliate's expenses are incurred in the parent's currency Náklady dcery vznikají v měně matky The affiliate's financing comes primarily from the parent Financování dcery pochází primárně od matky The affiliate's financing is in the parent's currency Financování dcery je primárně v měně matky If most of the above are true, the parent and subsidiary have the same functional currency. Pokud většina těchto tvrzení je pravdivá, matka a dcera mají stejnou funkční měnu. Also see IAS Conversion (translation of a foreign operation) Konverze (převod zahraniční jednotky) Remeasurement Přeměření Method selection Výběr metody 1 Copyright Robert Mladek 175

176 Conversion (current rate method) Konverze (metoda současného kurzu) Assets and liabilities at the balance sheet date Exchange rate Majetek a závazky kurzem dne závěrky Revenues, expenses, gains, and losses at the transaction day Exchange rate (weighted average for period). Výnosy, nálady, zisky a ztráty kurzem dne transakce (váženým průměrem za období). While not explicitly discussed but Ačkoliv se o tom výslovně nehovoří: Retained earnings related period weighted average Nerozdělený zisk vážený průměr za (související) období. Paid-in-capital at the rate that was current on the day of the transaction (the historical rate) Vložený kapitál v kurzu, který byl současný, když se vložil (neboli historickým kurzem). Remeasurement (monetary / non-monetary method) Přeměření (peněžní / nepeněžní metoda) Consolidation Konsolidace 12/31/Y1, XYZ acquired ABC for 20,000 cash + 5,000 assumed liabilities (assume all values are fair) R1 XYZ koupila ABC za v hotovosti a převzala závazky (všechny hodnoty jsou reálné) ABC: pre-acquisition balance sheet / předakviziční rozvaha Cash 500 Receivables 750 Inventory 1,250 Accruals 500 Current assets 3,000 Property plant and equipment 22,000 Total assets 25,000 Payables 1,000 Loans 4,000 Total liabilities 5,000 Common stock 1,000 Additional paid in capital 9,000 Retained earnings 10,000 Total equity 20,000 Liabilities and equity 25,000 XYZ Pre acquisition Adjustment Post acquisition Před akvizicí Dr. / (Cr.) Po akvizici Cash 25,000 (20,000) 5,000 Receivables 1,000 1,000 Inventory 3,000 3,000 Accruals 1,000 1,000 Current assets 30,000 10,000 Investment in sub 20,000 20,000 Property plant and equipment 70,000 70,000 Total assets 100, ,000 Payables 5,000 5,000 Loans 20,000 20,000 Total liabilities 25,000 25,000 Common stock 10,000 10,000 Additional paid in capital 40,000 40,000 Retained earnings 25,000 25,000 Total equity 75,000 75,000 Liabilities and equity 100, ,000 Copyright Robert Mladek 176

177 Consolidation worksheet Separate Elimination Consolidated Konsolidační tabulka Individuální Eliminace Konsolidované 12/31/Y1 / R1 ABC XYZ Dr. / (Cr.) XYZ-ABC Cash 500 5,000 5,500 Receivables 750 1,000 1,750 Inventory 6,250 3,000 9,250 Accruals 500 1,000 1,500 Current assets 8,000 10,000 18,000 Investment in sub 20,000 (20,000) Property plant and equipment 17,000 70,000 87,000 Total assets 25, , ,000 Payables 1,000 5,000 6,000 Loans 4,000 20,000 24,000 Total liabilities 5,000 25,000 30,000 Common stock 1,000 10,000 1,000 10,000 Additional paid in capital 9,000 40,000 9,000 40,000 Retained earnings 10,000 25,000 10,000 25,000 Total equity 20,000 75,000 75,000 Liabilities and equity 25, , ,000 Same facts except ABC s previously recognized assets were 15,000 and a patent worth was recognized. Stejná situace s obměnou, ABC vykazovala majetek za a nezaúčtovaný patent se ocenil na ABC Pre / Před Dr.(Cr.) Post / Po Cash Receivables Inventory 6,250 6,250 Accruals Current assets 8,000 8,000 PP&E 7,000 7,000 Intangible assets 5,000 5,000 Goodwill 5,000 5,000 Total assets 15,000 25,000 Payables 1,000 1,000 Loans 4,000 4,000 Total liabilities 5,000 5,000 Common stock 1,000 1,000 Additional paid in capital 4,000 10,000 14,000 Retained earnings 5,000 5,000 Total equity 10,000 20,000 ABC XYZ Dr. / (Cr.) XYZ-ABC Cash 500 5,000 5,500 Receivables 750 1,000 1,750 Inventory 6,250 3,000 9,250 Accruals 500 1,000 1,500 Current assets 8,000 10,000 18,000 Investment in sub 20,000 (20,000) PP&E 7,000 70,000 77,000 Intangible assets 5,000 5,000 Goodwill 5,000 5,000 Total assets 15, , ,000 Payables 1,000 5,000 6,000 Loans 4,000 20,000 24,000 Total liabilities 5,000 25,000 30,000 Common stock 1,000 10,000 1,000 10,000 Additional paid in capital 14,000 40,000 14,000 40,000 Retained earnings 5,000 25,000 5,000 25,000 Total equity 20,000 75,000 75,000 Liabilities and equity 25, , ,000 Copyright Robert Mladek 177

178 Same facts except XYZ paid with its own (newly authorized) shares. Stejná situace s obměnou, že platila vlastními (nově vydanými) akciemi. XYZ Pre acquisition Adjustment Post acquisition Před akvizicí Dr. / (Cr.) Po akvizici Cash 25,000 25,000 Receivables 1,000 1,000 Inventory 3,000 3,000 Accruals 1,000 1,000 Current assets 30,000 30,000 Investment in sub 20,000 20,000 PP&E 70,000 70,000 Total assets 100, ,000 Payables 5,000 5,000 Loans 20,000 20,000 Total liabilities 25,000 25,000 Common stock 10,000 4,000 14,000 Additional paid in capital 40,000 16,000 56,000 Retained earnings 25,000 25,000 Total equity 75,000 95,000 Liabilities and equity 100, ,000 During the first quarter the following transactions were recorded. Během prvního kvartálu se zaúčtovaly následující transakce. ABC Dr. (Cr) XYZ Dr. (Cr) Cash 750 Cash 1,000 Receivables (750) Receivables (1,000) Other expenses 1,000 Other expenses 2,000 Cash (1,000) Cash (2,000) Inventory 2,000 Inventory 10,000 Payables (2,000) Payables (10,000) Receivables 8,000 Receivables 20,000 Revenue (8,000) Revenue (20,000) Cost of Sales 4,000 Cost of Sales 10,000 Inventory (4,000) Inventory (10,000) Intercompany rec. 4,000 Inventory 4,000 Revenue interco (4,000) Intercompany payable (4,000) Intercompany Cost of Sales 2,000 Inventory (2,000) Separate balance sheet Q0 Q1 ABC 1.1.R1 Dr.(Cr.) 31.3.R1 Cash 500 (250) 250 Receivables 750 9,250 10,000 Intercompany receivables 4,000 4,000 Inventory 6,250 (6,000) 250 Accruals Current assets 8,000 15,000 PP&E 7,000 7,000 Intangible assets 5,000 5,000 Goodwill 10,000 10,000 Total assets 30,000 37,000 Payables 1,000 2,000 3,000 Loans 4,000 4,000 Total liabilities 5,000 7,000 Common stock 1,000 1,000 Additional paid in capital 14,000 14,000 Retained earnings 5,000 5,000 10,000 Non/controlling Interest 5,000 5,000 Total equity 25,000 30,000 Liabilities and equity 30,000 37,000 Copyright Robert Mladek 178

179 Separate balance sheet Q0 Q1 XYZ 1.1.R1 Dr.(Cr.) 31.3.R1 Cash 5,000 (1,000) 4,000 Receivables 1,000 19,000 20,000 Inventory 3,000 4,000 7,000 Accruals 1,000 1,000 Current assets 10,000 32,000 Investment in sub 20,000 20,000 PP&E 70,000 70,000 Total assets 100, ,000 Payables 5,000 10,000 15,000 Intercompany payable 4,000 4,000 Loans 20,000 20,000 Total liabilities 25,000 39,000 Common stock 10,000 10,000 Additional paid in capital 40,000 40,000 Retained earnings 25,000 8,000 33,000 Total equity 75,000 83,000 Liabilities and equity 100, ,000 Separate profit and loss Balances P&L ABC / ABC Dr.(Cr.) Výsledovka Revenue (8,000) 8,000 Intercompany revenue (4,000) 4,000 Total revenue (12,000) 12,000 Cost of Sales 4,000 (4,000) Intercompany cost of sales 2,000 (2,000) Total cost of sales 6,000 (6,000) Gross profit (6,000) 6,000 Other expenses 1,000 (1,000) Net income (5,000) 5,000 XYZ Revenue (20,000) 20,000 Cost of Sales 10,000 (10,000) Gross profit (10,000) 10,000 Other expenses 2,000 (2,000) Net income (8,000) 8,000 IFRS 9.B86 Consolidation procedure Balance sheet Separate Separate Eliminations Adjustments Consolidated Consolidation worksheet ABC XYZ Dr.(Cr.) Dr.(Cr.) ABC-XYZ Cash 250 4,000 4,250 Receivables 10,000 20,000 30,000 Intercompany receivables 4,000 (4,000) Inventory 250 7,000 (2,000) 5,250 Accruals 500 1,000 1,500 Current assets 15,000 32,000 41,000 Investment in sub 20,000 (20,000) PP&E 7,000 70,000 77,000 Intangible assets 5,000 5,000 Goodwill 10,000 10,000 Total assets 37, , ,000 Payables 3,000 15,000 18,000 Intercompany payable 4,000 4,000 Loans 4,000 20,000 24,000 Total liabilities 7,000 39,000 42,000 Common stock 1,000 10,000 1,000 10,000 Additional paid in capital 14,000 40,000 14,000 40,000 Retained earnings 10,000 33,000 5,000 2,000 36,000 Non/controlling Interest 5,000 5,000 Total equity 30,000 83,000 91,000 Liabilities and equity 37, , ,000 Copyright Robert Mladek 179

180 ABC (subsidiary) uses a foreign currency (FC) as its functional currency. The exchange rates 1/1/Y1 and 3/31/Y1 were 15:1 and 13:1 respectively. The weighted average rate for the quarter was 14:1. ABC používá cizí měnu (FC) jako funkční měnu. Kurzy 1.1.R R1 byly 15 a 13 s tím, že vážený průměr byl 14. P&L Separate Separate Combined Adjustments Consolidated Consolidation worksheet ABC XYZ ABC / XYZ Dr.(Cr.) ABC/XYZ Revenue 8,000 20,000 28,000 28,000 Intercompany revenue 4,000 4,000 (4,000) 12,000 20,000 32,000 Cost of Sales (4,000) (10,000) (14,000) (14,000) Intercompany cost of sales (2,000) (2,000) 2,000 (6,000) (10,000) (16,000) Gross profit 6,000 10,000 16,000 14,000 Other expenses (1,000) (2,000) (3,000) (3,000) Net incomehosp. 5,000 8,000 13,000 (2,000) 11,000 Separate balance sheet XYZ ABC (FC) Ex rate ABC (CR) Eliminations ABC-XYZ 1.1.R1 1.1.R R1 Dr.(Cr.) 1.1.R1 Cash 5,000 7, ,500 Receivables 1,000 11, ,750 Inventory 3,000 93, ,250 9,250 Accruals 1,000 7, ,500 Current assets 10, , ,000 18,000 Investment in sub 20, (20,000) 0 PP&E 70, , ,000 77,000 Intangible assets 75, ,000 5,000 goodwill 75, ,000 5,000 Total assets 100, , , ,000 Payables 5,000 15, ,000 6,000 Loans 20,000 60, ,000 24,000 Total liabilities 25,000 75, ,000 30,000 Common stock 10,000 15, ,000 1,000 10,000 Additional paid in capital 40, , ,000 14,000 40,000 Retained earnings 25,000 75, ,000 5,000 25,000 Total equity 75, , ,000 75,000 Liabilities and equity 100, , , ,000 XYZ ABC (FC) Inventory Payables 16,250 (16,250) 37,500 (37,500) Receivables Revenue 25,000 (25,000) 60,000 (60,000) Cost of Sales 12,500 30,000 Inventory (12,500) (30,000) Cash Receivables 24,000 (24,000) 45,000 (45,000) Selling Cash 3,500 (3,500) 10,500 (10,500) Administration Cash 4,000 (4,000) 15,000 (15,000) Payables Cash 13,000 (13,000) 22,500 (22,500) Separate profit and loss XYZ ABC (FC) IS rate ABC (CR) ABC-XYZ 31.3.R R R R1 Revenue 25,000 60, ,286 29,286 Cost of Sales 12,500 30, ,143 14,643 Gross profit 12,500 30, ,143 14,643 Selling 3,500 10, ,250 Administration 4,000 15, ,071 5,071 Net incomehosp. 5,000 4, ,321 Separate balance sheet XYZ Change XYZ ABC (FC) Change ABC (FC) BS rate ABC (CR) Elim. Adj. ABC-XYZ 1.1.R R1 1.1.R R R1 Dr.(Cr.) Dr.(Cr.) 1.1.R1 Cash 5,000 3,500 8,500 7,500 (3,000) 4, ,846 Receivables 1,000 1,000 2,000 11,250 15,000 26, ,019 4,019 Inventory 3,000 3,750 6,750 93,750 7, , ,788 14,538 Accruals 1,000 1,000 7,500 7, ,577 Current assets 10,000 18, , , ,731 28,981 Investment in sub 20,000 20, (20,000) PP&E 70,000 70, , , ,077 78,077 Intangible assets 75,000 75, ,769 5,769 Goodwill 75,000 75, ,769 5,769 Total assets 100, , , , , ,596 Payables 5,000 3,250 8,250 15,000 15,000 30, ,308 10,558 Loans 20,000 20,000 60,000 60, ,615 24,615 Total liabilities 25,000 28,250 75,000 90, ,923 35,173 Common stock 10,000 10,000 15,000 15, ,000 1,000 10,000 Additional paid in capital 40,000 40, , , ,000 14,000 40,000 Retained earnings 25,000 5,000 30,000 75,000 75, ,000 5,000 30,000 FC Profit (loss) 4,500 4, Exchange rate difference 3,102 3,102 Total equity 75,000 80, , , ,321 83,423 Liabilities and equity 100, , , , , ,596 Copyright Robert Mladek 180

181 Sample Chart of Accounts Příklad účtové osnovy The complete charts are available at Copyright Robert Mladek 181

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

PŘÍLOHA Č. 2 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA APENDIX 2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT VÝROČNÍ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 2 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA APENDIX 2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 2 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA APENDIX 2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 ŽPSV A.S. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6)

Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6) Účetní systémy 1 7. přednáška US GAAP koncepční rámec, obecná východiska Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6) Majetek Závazky Kapitál Tržby Náklady Zisky Ztráty Investice od majitelů Vyplácení

Více

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements

Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 2005 Příloha č. 1 / Výroční zprávy 2005 / Apendix 1 / Annual Report 2005/ Unconsolidated Financial Statements 1 PŘÍLOHA Č. 1 VÝROČNÍ ZPR ÁVY 2005 zpracovaná k 31. prosinci 2005 v souladu s Mezinárodními

Více

The list of IPSAS s key words

The list of IPSAS s key words The list of IPSAS s key words IPSAS terms Accounting policies Accrual basis Active market Assets The specific principles, bases, conventions, rules and practices adopted by an entity in preparing and presenting

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Účetní systémy 2. 1.přednáška

Účetní systémy 2. 1.přednáška Účetní systémy 2 1.přednáška Úvod Všechny světové účetní systémy mají stejný základní cíl poskytovat informaci svým uživatelům. Jednotlivé národní systémy se liší mj. v tom, koho považují za své uživatele.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2012 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška

Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška Úvod Všechny světové účetní systémy mají stejný základní cíl poskytovat informaci svým uživatelům. Jednotlivé národní systémy se liší mj. v

Více

PROBLEMATIKA PŘEKLADU ÚČETNÍ TERMINOLOGIE TRANSLATION OF ACCOUNTING TERMINOLOGY. Marta Stárová, Enikö Lörinczová

PROBLEMATIKA PŘEKLADU ÚČETNÍ TERMINOLOGIE TRANSLATION OF ACCOUNTING TERMINOLOGY. Marta Stárová, Enikö Lörinczová PROBLEMATIKA PŘEKLADU ÚČETNÍ TERMINOLOGIE TRANSLATION OF ACCOUNTING TERMINOLOGY Marta Stárová, Enikö Lörinczová Anotace: Příspěvek poukazuje na obtížnosti překladu zahraniční literatury a upozorňuje na

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období.

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. Společnost tvoří opravné položky na základě inventarizace, pokud se při ní prokáže, že účetní ocenění příslušného

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s. Výroční zpráva Annual Report 2013 MetLife pojišťovna a.s. MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Identifikační číslo: 45794944 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s.

Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. 2006 Výroční zpráva Annual Report Philip Morris ČR a.s. Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva dozorčí rady 10 Konsolidované finanční výsledky 14 Zpráva nezávislých auditorů konsolidovaná účetní závěrka

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH FINANČNÍ SLUŽBY dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Charakteristické rysy účetnictví bank a finančních institucí (vymezení finančních institucí a jejich činnosti, účetní legislativa,

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

[ POLOLETNÍ zpráva mid-year report 2010 2010

[ POLOLETNÍ zpráva mid-year report 2010 2010 [ POLOLETNÍ zpráva mid-year Report 2010 2010 2 / 1 Pololetní zpráva Mid-year Report 2010 [ Rozvíjíme naše podnikání plněním spotřebitelských očekávání. Driving business growth by delivering on consumer

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Výroční zpráva Annual Report 2012

Výroční zpráva Annual Report 2012 Výroční zpráva Annual Report 2012 MetLife pojišťovna a.s. PNTS MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Londýnská 41, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo: 25114344 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Ekonomické hodnocení projektů Obvykle se provádí v přípravné (předivestiční) fázi projektu v rámci zpracování studie proveditelnosti Cílem je určit, zda je projekt ekonomicky efektivní z možných variant

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

výroční zpráva annual report 2006

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report 2006 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 24

Více