Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Červen,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Českém Dubu dne 14. června 2010 Klára Mocová, DiS. 2

3 Anotace práce Cílem mé bakalářské práce je porovnat zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Vyhlášky č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla a povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V první části práce se zabývám členěním pojištění odpovědnosti dle formy vzniku. Dále vysvětluji základní princip pojištění obecné odpovědnosti za škodu. Třetí kapitola obsahuje stručný vývoj motorismu a automobilového pojištění. Dále analyzuji pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Vyhlášky č. 492/1991 Sb. Následující část obsahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Zákona č. 168/1999 Sb. Poté porovnávám jiţ zmíněné právní předpisy, Vyhlášku č. 492/1991 Sb. a Zákon č. 168/1999 Sb., a zhodnocuji, která právní úprava je lepší a jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé právní úpravy pro klienta, ale i pojišťovnu. Poslední kapitoly práce jsem věnovala marketingu v oblasti povinného ručení a výběru několika statistických dat souvisejících s povinným ručením. Anotation The aim of my thesis is to compare statutory motor third party insurance according to Vyhláška č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla and statutory motor third party insurance according to Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla In the first part of my work I discuss the typology of liability insurance according to the form of origin. Then I explain the basic principles of liability insurance. The third chapter contains brief evolution of motoring and automobile insurance. Then I analyze the statutory motor third party insurance according to Vyhláška č. 492/1991 Sb. Next part contains statutory motor third party insurance according to Zákon č. 168/1999 Sb. Then I compare forementioned legal regulations, Vyhlášku č. 492/1991 Sb. a Zákon č. 168/1999 Sb., and I assess, which legal regulation is better and stated their advantages and disadvatages for client as well as for insurance company. In final chapters I put brain to marketing in the field of statutory motor third party insurance and I present a few of statistical data, which have connection with statutory motor third party insurance. 3

4 OBSAH ÚVOD... 7 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ VÝZNAM A KLASIFIKACE POJIŠŤĚNÍ Zákonné Povinné Smluvní POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Obecná charakteristika Zpŧsob a rozsah náhrady škody Obecné výluky z pojištění odpovědnosti VÝVOJ MOTORISMU A AUTOMOBILOVÉHO POJIŠTĚNÍ Počátky motorismu Milníky českého automobilismu za posledních 90 let Dobrovolné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem Změna povinného pojištění na pojištění zákonné Změna zákonného pojištění na povinně smluvní ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA DLE VYHLÁŠKY Č. 492/1991 SB., O PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŦSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA Pojistitel Rozsah pojištění Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Výluky z povinnosti pojišťovny plnit Pojistné za tuzemské motorové vozidlo Pojistné za cizozemské motorové vozidlo Doklad prokazující sjednané pojištění Pojistná událost

5 5 POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA DLE ZÁKONA Č. 168/1999 SB., O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA Pojistitel Rozsah pojištění Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Výluky z povinnosti pojišťovny plnit Limity pojistného plnění Vznik a trvání pojištění Pojistné podmínky Slevy a přiráţky na pojistném Databáze škod povinného ručení Povinnosti a práva pojistitele Povinnosti a práva pojistníka Pokuty za přestupky Zánik pojištění Česká kancelář pojistitelŧ Změny a novely Zákona č. 168/1999 Sb POROVNÁNÍ A ZHODOCENÍ PRÁVNÍCH ÚPRAV Rozdíly v právních úpravách Shody v právních úpravách Zhodnocení právních úprav Výhody pro klienta Nevýhody pro klienta Výhody pro pojišťovnu Nevýhody pro pojišťovnu MARKETING V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ STATISTIKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ Struktura pojistného trhu v roce Počet pojištěných vozidel registrovaných ke dni Počty vozidel v ČR Počet nahlášených nepojištěných škod Prŧměrné plnění z garančního fondu (GF) u nepojištěných škod

6 8.6 Vývoj celkových závazkŧ garančního fondu Nejvyšší nepojištěné škody řešené v roce Nejvyšší příspěvek zaplacený do GF zaplacený v roce Nejniţší příspěvek zaplacený do GF zaplacený v roce ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 6

7 ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsme si zvolila "Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla". Toto téma jsem vybrala proto, abych si prohloubila dosud získané informace o tomto dŧleţitém pojištění. Automobil se stal pro většinu z nás neodmyslitelnou součástí všedního ţivota. Zatímco vyuţívání automobilŧ se dříve soustředilo zejména na víkendové jízdy na chatu či návštěvu babičky, dnes se stal automobil kaţdodenním věrným pomocníkem. Lidé si v něm zvykli dojíţdět do zaměstnání, potřebují ho na nákupy v supermarketech na okrajích měst, k rozvozu dětí na nejrŧznější aktivity, k víkendovým rodinným vyjíţďkám, k cestám za sportem, na dovolenou atd. Provoz na silnicích houstne takřka den ode dne, provozování vozidla tak sebou nese čím dál větší riziko vzniku škod dŧsledkem nehody, jejichţ závaţnost vyţaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Proto je Zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upraveno, ţe pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla je pojištěním povinným, bez něhoţ nelze motorové vozidlo provozovat. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboli "povinné ručení" slouţí ke krytí škod, které pojištěný zpŧsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, ţivotě či majetku. Povinné ručení neslouţí jen k zabezpečení nárokŧ poškozených osob, ale chrání také finanční stabilitu řidiče (drţitele vozidla), který by se v případě odpovědnosti za hmotnou škodu většího rozsahu, ale především za škody na zdraví či ţivotě jiné osoby mohl dostat do velkých finančních potíţí. Majitel vozidla si mŧţe vybrat, u jaké pojišťovny si svŧj automobil pojistí, přičemţ povolení poskytovat toto pojištění má dnes na území ČR 15 pojišťoven (k ). Cílem mé bakalářské práce je porovnat zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Vyhlášky č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla a povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (v platném znění). 7

8 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ Bonus - je sleva na pojistném za bezeškodní prŧběh. Cizozemské vozidlo - je vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR. Limit pojistného plnění - je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Malus - je opak bonusu, přiráţka k pojistnému za nepříznivý škodní prŧběh v předcházejícím období. Pojistitel - je právnická osoba, která získala od České národní banky oprávnění provozovat pojišťovací činnost na území ČR. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy. Pojistka - je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které pojistitel vydává osobě, se kterou uzavřel pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva - je dvoustranný právní úkon, ve kterém se pojistitel zejména zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistné. Pojistná doba - je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná událost - je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Pojistné - je úplata za pojištění. Pojistné nebezpečí - je moţná příčina vzniku pojistné události. 8

9 Pojistné plnění - je částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit, dojde-li k pojistné události. Pojistné riziko - je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistník - je ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Pojištěný - je ten, na jehoţ majetek, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění. Poškozený - je ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisŧ odpovídá. Škodná událost - je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být dŧvodem vzniku práva na pojistné plnění. Tuzemské vozidlo - je vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel, nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území ČR nebo právnické osoby se sídlem na území ČR. Zelená karta - je doklad prokazující sjednané povinné ručení. 9

10 1 VÝZNAM A KLASIFIKACE POJIŠŤĚNÍ Kaţdý subjekt je po dobu svého ţivota vystaven nějakému riziku, které mŧţe být spojeno se vznikem škody. Škodám lze často předcházet nebo zmírnit jejich následky, pokaţdé se to ale podařit nemusí. Nejspolehlivějším zpŧsobem, jak řešit nepříjemnosti spojené se vznikem škody, je být včas a řádně pojištěn. Pojištění nezabrání vzniku škody, ale pomŧţe zmírnit finanční ztrátu, která mŧţe v dŧsledku škody vzniknout. V případě sjednání pojištění na sebe pojišťovna přebírá závazek, ţe pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíţe označená událost. Klient je povinen za tuto pojistnou ochranu pojišťovně platit pojistné v předepsané výši a v předem sjednaných termínech. V dnešní době nabízí pojistný trh nespočetné mnoţství produktŧ vhodných jak pro občany, tak pro podnikatele. Kaţdé pojištění lze klasifikovat dle rŧzných hledisek a faktorŧ, např.: dle formy vzniku, dle délky trvání, dle územní platnosti, dle zpŧsobu placení, podle potřeby zabezpečení budoucích závazkŧ z pojištění, atd. Pro pojištění odpovědnosti za škodu je typické členní dle formy vzniku. Pojištění dle formy vzniku lze rozčlenit na pojištění zákonné, povinné a smluvní. 1.1 Zákonné Toto pojištění vzniká tím, ţe k určitému datu existuje skutečnost stanovená právním předpisem, se kterou spojuje zákon vznik pojištění bez projevu vŧle pojištěného subjektu či pojistníka. Ze zákona je vymezeným subjektŧm stanovena povinnost platit pojistné, pojistná smlouva se však nesjednává. V současné době v ČR existuje jiţ pouze jediná zákonná forma komerčního pojištění, a to zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Toto pojištění je upraveno Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Vyhláškou Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 10

11 pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Na pojistném trhu toto pojištění poskytují pouze dvě pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Pojištění vzniká dnem vzniku pracovně právního vztahu u zaměstnavatele. 1.2 Povinné Sjednání tohoto pojištění je uloţeno právním předpisem pro výkon určité činnosti. Vzniká uzavřením smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem. Toto pojištění je vţdy zaměřeno na pojištění odpovědnosti za škodu, kterou mŧţe kaţdý zpŧsobit třetí osobě na majetku, zdraví nebo jeho zájmech. V současné době existuje řada tzv. povinných profesních pojištění, neboť osoby provozující určitou profesi jsou ze zákona odpovědné za své chyby a omyly. Mezi povinná profesní odpovědnostní pojištění patří např. pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou výkonem činnosti architekta, lékaře, auditora a daňového poradce. Do skupiny povinných pojištění patří také povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. 1.3 Smluvní Toto pojištění vzniká na základě uzavření smlouvy mezi pojistníkem a pojišťovnou, přičemţ pojistník se mŧţe svobodně rozhodnout, zda si toto pojištění uzavře či nikoliv. Do této skupiny pojištění se řadí např. pojištění odpovědnosti v běţném občanském ţivotě, pojištění odpovědnosti za zvíře nebo pojištění odpovědnosti za výrobek. 11

12 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 2.1 Obecná charakteristika Obecně platí, ţe kaţdý kdo zpŧsobí druhému škodu, za ní nese plnou odpovědnost a ze zákona je povinen tuto škodu uhradit. Odpovědnost za škodu a její náhrada je upravena Zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Obecnými podmínkami pro vznik odpovědnosti za škodu jsou: 1. porušení právní povinnosti, 2. vznik škody, 3. příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škŧdce a vzniklou škodou. Odpovědnost mŧţe být pojata jako: odpovědnost subjektivní (odpovědnost za zavinění) předpokladem vzniku odpovědnosti je zavinění škody porušením právního předpisu, odpovědnost objektivní (odpovědnost za výsledek) vzniká bez ohledu na míru zavinění nebo nezavinění. Pojištění odpovědnosti je pojištění, ze kterého má pojištěný subjekt právo, aby za něj pojišťovna uhradila škodu, kterou zpŧsobil jinému subjektu na majetku, zdraví či ţivotě. Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává vţdy jako pojištění škodové, tzn., ţe v případě pojistné události je pojistníkovi vyplaceno pojistné plnění, které je závislé na výši vzniklé škody, přičemţ maximální výše plnění je omezena v pojistné smlouvě. Pojistnou událostí v odpovědnostním pojištění je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, kterou zpŧsobil. O této povinnosti obvykle rozhoduje soud nebo jiné pravomocné rozhodnutí. Aby pojišťovna mohla provést odškodnění, musí být splněny tyto předpoklady: 1. pojištěný za škodu podle zákona odpovídá, 2. v rozhodné době bylo pojištění v platnosti, 3. nejde o případ odpovědnosti za škodu, který by byl z pojištění vyloučen. 12

13 2.2 Zpŧsob a rozsah náhrady škody Škoda se definuje jako újma, kterou lze objektivně vyjádřit penězi. Škoda mŧţe vzniknout na majetku, zdraví či ţivotě. Škoda na majetku Dojde-li ke škodě na majetku, hradí se škoda skutečná a to, co by poškozený získal, pokud by k pojistné události nedošlo (ušlý zisk). Škoda je nejčastěji hrazena v penězích, ale je moţné i uvedením do pŧvodního stavu, pokud s tím však poškozený souhlasí. Škoda na zdraví Při škodě na zdraví se hradí jednorázově bolestné a ztíţení společenského uplatnění poškozeného. Nárok na bolestné (i ztíţení společenského uplatnění) se přiznává na základě lékařského posudku o bodovém ohodnocení bolesti. Hodnota 1 bodu pro stanovení výše bolestného a příspěvku za ztíţení společenského uplatnění činí 120 Kč. Výše bolestného se stanoví jako součet počtu bodŧ. Při škodě na zdraví se hradí téţ účelně vynaloţené náklady spojené s léčením. Dojde-li ke ztrátě na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, je poškozenému hrazen rozdíl mezi jeho prŧměrným výdělkem a dávkou pracovní neschopnosti. V případě, ţe ztráta na výdělku trvá i po skončení pracovní neschopnosti, neboť poškozený nemŧţe vykonávat svou pŧvodní práci v dŧsledku poškození zdraví, je mu hrazen rozdíl mezi příjmy, kterých dosahoval před poškozením zdraví a příjmy, kterých dosahuje po poškození zdraví. Škoda na životě Za škodu usmrcením náleţí dle občanského zákoníku pozŧstalým jednorázové odškodnění, a to: manţelovi nebo manţelce Kč, kaţdému dítěti Kč, kaţdému rodiči Kč, kaţdému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč, kaţdému sourozenci zesnulého Kč, kaţdé další blízké osobě ţijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události Kč. Při usmrcení se hradí také přiměřené náklady spojené s pohřbem. 13

14 Pojistné plnění mŧţe kromě náhrady skutečné škody dále zahrnovat náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se škodou a náklady na soudní řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného. 2.3 Obecné výluky z pojištění odpovědnosti Odpovědnostní pojištění se obecně nevztahují na: škody, které pojištěný zpŧsobí své manţelce/manţelovi, sourozencŧm, příbuzným v řadě přímé či osobám, které s ním ţijí ve společné domácnosti, rovněţ tak společníkovi v rámci podnikatelských vztahŧ, škody zpŧsobené úmyslně či úmyslným opomenutím, škody převzaté pojištěným dobrovolně nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzaté smluvně, škody zpŧsobené nesplněním povinnosti odvrátit škodu. 14

15 3 VÝVOJ MOTORISMU A AUTOMOBILOVÉHO POJIŠTĚNÍ 3.1 Počátky motorismu Přestoţe první automobil vznikl před více neţ 120 lety, čeští státní úředníci vzali motorismus na vědomí aţ o 20 let později, kdy Panská sněmovna přijala první zákon o povinném ručení. 29. leden 1886 se do dějin automobilismu zapsal zlatým písmem. Právě v tento den podal Karl Benz na patentním úřadě ţádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. V listopadu téhoţ roku mu byl udělen říšský patent na tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem. Ţivá zvířata tak byla nahrazena technikou, jejíţ principy byly vyuţívány další desítky let. Rok 1886 je tak všeobecně povaţován za počátek automobilové historie. O 11 let později, v roce 1897, vyjel z bran kopřivnické továrny první středoevropský automobil. Jiţ od svého počátku si automobil získal řadu příznivcŧ, a to především u majetných Praţanŧ. V roce 1906 u nás bylo hlášeno 208 automobilŧ, z nichţ plná třetina připadala právě na Prahu. Podobně tomu bylo i u motocyklŧ, kdy z celkového počtu 774 motorek jezdilo 248 po tuzemské metropoli. Zvýšeného provozu si všimli i státní úředníci, a proto byla v roce 1908 schválena první novela zákona o povinném ručení. Odpovědnost za škody se vztahovala jen na automobily, které překročily rychlost 25 km za hodinu. Automobilový rozvoj v Čechách pak přibrzdila první světová válka, kdyţ v letech byli domácí výrobci automobilŧ Laurin&Klement, Walter, Praga a kopřivnická Nesseldorfer Wagenbaufabrik (později TATRA) začleněny do systému rakouské zbrojní výroby. 15

16 3.2 Milníky českého automobilismu za posledních 90 let Před kaţdou křiţovatkou bylo nařízeno troubit Poplatek za řidičskou zkoušku byl 33,20 Kčs. Učit řídit motorové vozidlo mohl kdokoli a kdekoliv Tuzemský vozový park čítal osobních, nákladních a 194 speciálních vozŧ a motocyklŧ a tříkolek Svaz řidičŧ automobilŧ ţádal zavření autoškol a zastavení dalších zkoušek nových řidičŧ na 6 měsícŧ, neboť řidičŧ bylo jiţ příliš mnoho V Praze došlo k dopravním nehodám, které si vyţádaly 11 mrtvých V Praze připadal 1 automobil na 100 obyvatel Na mnoha místech byla stanovena nejvyšší rychlost pro prŧjezd obcí 6 km/h Na některých praţských křiţovatkách se začala zřizovat světelná signalizace Byly zavedeny nové silniční značky platící s malými změnami dodnes V dŧsledku hospodářské krize byli v jedné z největších autoškol v Praze jen dva ţáci Byl zřízen Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly se sídlem v Praze (obdoba Garančního fondu). Z tohoto fondu se poskytovaly podpory osobám, které utrpěly úraz motorovými vozidly a pozŧstalým po osobách, které byly usmrceny motorovými vozidly V ČR jezdilo celkem motorových vozidel. Prodejem vozŧ se zabývalo firem, jejich opravami pak firem V Čechách pŧsobilo na 150 rŧzných motoristických organizací Automobilový provoz byl zcela ochromen. Pro neukázněné řidiče se zavedla nedělní škola Továrna Praga byla téměř zničena. Nastalo znárodnění více neţ 60 % prŧmyslu a větší části dopravy V Praze byla zřízena první havarijní odtahová sluţba. V automobilovém prŧmyslu pracovalo přes osob Firma BARUM začala s výrobou bezdušových pneumatik Byla zavedena nová pravidla silničního provozu Vzhledem k rychlému nárŧstu soukromých motorových vozidel byla zavedena daň z motorových vozidel, která činila 900 Kč na rok. Povinné pojištění odpovědnosti pro osobní automobil stálo 144 Kčs na rok. Cena benzínu byla 2,10 Kčs za litr. 16

17 V ČSSR připadal jeden osobní automobil na 27,3 obyvatele Byl otevřen první úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic. V Mladé Boleslavi bylo vyrobeno osobních automobilŧ Na trh byl uveden osobní vŧz ŠKODA 105/120. Bylo zahájeno vysílání relace pro motoristy Zelená vlna Benzín Speciál přišel na 8 Kčs/litr. Super byl o korunu draţší Počet přihlášených osobních automobil překročil 3 miliony Největší tuzemský výrobce automobilŧ, společnost Škoda, se stal součástí německého koncernu Volkswagen Liberalizace a demonopolizace trhu s povinným ručením. Licenci na poskytování povinného ručení obdrţelo 11 pojišťoven Došlo k deregulaci cen povinné ručení se stává produktem komerčních pojišťoven, které si samy určují cenu V červenci nabyla účinnosti novela silničního zákona, která upravuje provoz na pozemních komunikacích a zavádí bodový systém Česká kancelář pojistitelŧ má 15 členŧ, počet pojištěných vozidel v databázi ČKP dosahuje 6,5 milionŧ. 17

18 3.3 Dobrovolné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla V roce 1925 začal zákon ukládat povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla nejprve jen některým majitelŧm a provozovatelŧm motorového vozidla. Majitelé jiných motorových vozidel však časem sami začali pociťovat potřebu uzavřít pojištění odpovědnosti, a tak si ho u pojišťoven začali sjednávat dobrovolně, nikoliv ze zákona. Zásada dobrovolnosti trvala aţ do konce roku Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Od posledního prosince roku 1932 vstoupil v platnost Zákon č. 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Podle zákona se doprava osob nebo nákladu, pravidelná i nepravidelná, vykonávaná ţivnostensky, pokládala za koncesovanou ţivnost. Koncesionář byl povinen uzavřít pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazkŧ vyplývajících z odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla v této činnosti. Pokud koncesionář ţivnostenskému úřadu neukázal doklad o uzavření povinného ručení, nesměla se mu vydat koncesní listina na vykonávání ţivnosti. Byla zde vládou stanovena výše pojistné sumy pro kaţdý druh motorového vozidla. Brzy se však ukázalo, ţe nestačí, aby se toto pojištění týkalo jen motorových vozidel, kterými byla vykonávána ţivnostenská činnost. Proto v Zákoně č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, uloţili zákonodárci povinnost uzavřít povinné ručení kaţdému drţiteli vozidla, které bylo zapsáno v registru československých motorových vozidel. Vyjmuta byla pouze vozidla státní správy. Tento zákon nabyl účinnosti Majitel vozidla byl povinen pojistit jak sebe, tak osobu, která řídila vozidlo s jeho vědomím. Pojištění se uzavíralo v pojišťovnách, které k tomu získaly oprávnění. Pojišťovny však nehradily škody do 400 Kč a z vyšších částek pak pojistník hradil 10 % ze svého, nejméně však 400 Kčs a maximálně Kčs. 3.5 Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem V roce 1935 byl rovněţ zaloţen Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem, který byl dotován některými orgány a organizacemi a částečně do něj plynuly i pokuty, jeţ se ukládaly majitelŧm motorových vozidel, kteří neměli uzavřené povinné ručení. Z tohoto fondu se poskytovaly podpory osobám, které utrpěly úraz motorovým vozidlem a pozŧstalým po osobách, které byly usmrceny motorovým vozidlem. 18

19 3.6 Změna povinného pojištění na pojištění zákonné V roce 1950 byl vydán Zákon č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Tento zákon změnil povinné pojištění na pojištění zákonné. Zákonnou, tedy bezesmluvní formu pojištění, umoţnil monopol státu. Od roku 1953 bylo zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravováno vládním nařízením č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích a dále vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. 3.7 Změna zákonného pojištění na povinně smluvní Do konce roku 1999 pro stát zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla provozovala pouze Česká pojišťovna. Od se zákonné pojištění stalo pojištěním povinně smluvním dle Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. Povinně smluvní znamená, ţe je zde zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění, a to formou smlouvy u jedné z pojišťoven, která získala licenci poskytovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. O licenci u Ministerstva financí tehdy zaţádalo třináct pojišťoven, ale udělena byla pouze jedenácti z nich. (Dnes má licenci 15 pojišťoven a uděluje ji Česká národní banka.) Kdyţ došlo k legislativnímu otevření trhu s povinným ručením, Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla, však po dobu dalších tří let zachoval státní regulaci cen v podobě stanovení minimální i maximální výše pojistného. Zachována zŧstávala i tarifní struktura pojistného vycházející ze zdvihového objemu válcŧ motoru vozidla. Rozdíly v podmínkách povinného ručení mezi pojišťovnami, které ho nabízely, nebyly příliš výrazné. K diferenciaci sazeb pojistného začalo docházet aţ od roku 2004, respektive spíše ještě o rok později. Rŧznit se postupně začala i tarifní struktura pojistného. Změny přinesly motoristŧm širší moţnost výběru, ovšem situace na trhu se tím zároveň stávala méně přehlednou. 19

20 4 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA DLE VYHLÁŠKY Č. 492/1991 SB., O PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŦSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA Výše uvedená vyhláška upravovala pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od do Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se dle vyhlášky vztahovalo na odpovědnost za škodu provozovatele i řidiče. 4.1 Pojistitel Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla poskytovala pouze Česká pojišťovna, a. s. 4.2 Rozsah pojištění Provozovatel i řidič motorového vozidla, na které se zákonné pojištění vztahovalo, měli právo, aby za ně pojišťovna nahradila škodu, kterou zpŧsobili provozem motorového vozidla někomu jinému na zdraví, ţivotě nebo majetku. 4.3 Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Povinnost platit pojistné nevznikala za tuzemské motorové vozidlo se státní poznávací značkou a za tuzemské motorové vozidlo bez státní poznávací značky, které bylo provozováno orgánem nebo organizací, jejichţ příjmy a výdaje byly příjmy a výdaji státního rozpočtu. 20

21 4.4 Výluky z povinnosti pojišťovny plnit Pojišťovna nehradila dle uvedené vyhlášky škodu: na věci, pokud za ni pojištěný odpovídal svému manţelovi nebo příbuzným v řadě přímé a nebo osobám, které s ním ţili ve společné domácnosti, na motorovém vozidle, jehoţ provozem byla škoda zpŧsobena, kterou pojištěný uhradil nebo se zavázal uhradit nad rámec stanoveným právními předpisy, vzniklou závodícím a soutěţícím účastníkŧm při motoristických závodech a soutěţích. Pojišťovna měla právo na náhradu částek, které vyplatila z dŧvodu škody zpŧsobené motorovým vozidlem proti pojištěnému, který: zpŧsobil škodu úmyslně, zpŧsobil škodu po prokázaném poţití alkoholického nápoje, po poţití návykové látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, zpŧsobil škodu provozem vozidla, které pouţil neoprávněně, řídil vozidlo bez platného předepsaného řidičského oprávnění nebo v zákazu činnosti řídit motorové vozidlo, svěřil řízení motorového vozidla osobě, která neměla platné předepsané řidičské oprávnění nebo osobě, o níţ věděl, ţe poţila alkoholický nápoj, návykovou látku nebo lék označený zákazem řídit vozidlo, nesplnil povinnost ohlásit dopravní nehodu a v dŧsledku toho byla ztíţena moţnost řádného šetření pojišťovny. 4.5 Pojistné za tuzemské motorové vozidlo Povinnost platit pojistné měl ten, kdo byl v době vzniku této povinnosti zapsán v technickém prŧkazu jako drţitel motorového vozidla. Pojistné bylo placeno najednou na celý kalendářní rok a bylo splatné nejpozději do konce února. Ten, kdo byl povinen platit pojistné, byl povinen si jej sám vypočítat podle příslušných ustanovení vyhlášky (viz Příloha č. 1). Pojistné se platilo bez vyzvání v hotovosti v pojišťovně, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. Pojistné se platilo na účet té organizační jednotky pojišťovny, v jejímţ obvodu bylo motorové vozidlo v evidenci. 21

22 Nebylo-li pojistné zaplaceno včas, zvyšovalo se o 40 % roční sazby pojistného za kaţdý i započatý kalendářní měsíc prodlení, nejméně však o 100 Kč. 4.6 Pojistné za cizozemské motorové vozidlo Povinnost platit pojistné za cizozemské motorové vozidlo vznikla dnem vstupu tohoto vozidla na území ČR. Pojistné se platilo za celou dobu pobytu, nejméně však na jeden měsíc, a bylo splatné dnem vstupu na území České republiky. Pojistné vybírala pohraniční celnice a odváděla ho na určený účet té organizační jednotky pojišťovny, v jejímţ obvodu cizozemské vozidlo vstoupilo na území ČR. 4.7 Doklad prokazující sjednané pojištění Řidič motorového vozidla byl povinen mít u sebe při jízdě doklad o zaplacení posledního splatného pojistného a předloţit jej na výzvu kontrolnímu orgánu. Dokladem o zaplacení pojistného bylo potvrzení o zaplacení pojistného vydané pojišťovnou nebo výpis z účtu, podací lístek poštovní poukázky nebo platná karta automobilového pojištění. 4.8 Pojistná událost Pojistnou událostí byl vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu. Pojištěný byl povinen pojišťovně do 15 dnŧ po události oznámit, ţe došlo ke škodě a podat pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu. Dále byl povinen předloţit v dohodnuté lhŧtě doklady, které si pojišťovna vyţádala a při projednávání náhrady škody postupovat v souladu s pokyny pojišťovny. Pojišťovna byla povinna plnit do 15 dnŧ po skončení šetření nutného ke zjištění její povinnosti plnit nebo po obdrţení pravomocného rozhodnutí o výši náhrady škody. Šetření bylo skončeno, jakmile pojišťovna s poškozeným dohodla výši náhrady škody. 22

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bakalářská práce Autor: Mgr. Eva Žilková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous,

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy pojištění a připojištění Článek 3 Výklad

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01) Generali pojišťovna a.s. Generální ředitelství Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA Změna: 377/2005 Sb. 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven

Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Hana Pšeničková Bankovní management

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999 o pojitění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999 o pojitění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojitění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojitění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2008 (str. 4)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2008 (str. 4) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2008 (str. 4) Všeobecné pojistné podmínky obecná část VPP OC 2005 (str. 10) Všeobecné pojistné podmínky

Více