Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Červen,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Českém Dubu dne 14. června 2010 Klára Mocová, DiS. 2

3 Anotace práce Cílem mé bakalářské práce je porovnat zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Vyhlášky č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla a povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V první části práce se zabývám členěním pojištění odpovědnosti dle formy vzniku. Dále vysvětluji základní princip pojištění obecné odpovědnosti za škodu. Třetí kapitola obsahuje stručný vývoj motorismu a automobilového pojištění. Dále analyzuji pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Vyhlášky č. 492/1991 Sb. Následující část obsahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Zákona č. 168/1999 Sb. Poté porovnávám jiţ zmíněné právní předpisy, Vyhlášku č. 492/1991 Sb. a Zákon č. 168/1999 Sb., a zhodnocuji, která právní úprava je lepší a jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé právní úpravy pro klienta, ale i pojišťovnu. Poslední kapitoly práce jsem věnovala marketingu v oblasti povinného ručení a výběru několika statistických dat souvisejících s povinným ručením. Anotation The aim of my thesis is to compare statutory motor third party insurance according to Vyhláška č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla and statutory motor third party insurance according to Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla In the first part of my work I discuss the typology of liability insurance according to the form of origin. Then I explain the basic principles of liability insurance. The third chapter contains brief evolution of motoring and automobile insurance. Then I analyze the statutory motor third party insurance according to Vyhláška č. 492/1991 Sb. Next part contains statutory motor third party insurance according to Zákon č. 168/1999 Sb. Then I compare forementioned legal regulations, Vyhlášku č. 492/1991 Sb. a Zákon č. 168/1999 Sb., and I assess, which legal regulation is better and stated their advantages and disadvatages for client as well as for insurance company. In final chapters I put brain to marketing in the field of statutory motor third party insurance and I present a few of statistical data, which have connection with statutory motor third party insurance. 3

4 OBSAH ÚVOD... 7 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ VÝZNAM A KLASIFIKACE POJIŠŤĚNÍ Zákonné Povinné Smluvní POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Obecná charakteristika Zpŧsob a rozsah náhrady škody Obecné výluky z pojištění odpovědnosti VÝVOJ MOTORISMU A AUTOMOBILOVÉHO POJIŠTĚNÍ Počátky motorismu Milníky českého automobilismu za posledních 90 let Dobrovolné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem Změna povinného pojištění na pojištění zákonné Změna zákonného pojištění na povinně smluvní ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA DLE VYHLÁŠKY Č. 492/1991 SB., O PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŦSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA Pojistitel Rozsah pojištění Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Výluky z povinnosti pojišťovny plnit Pojistné za tuzemské motorové vozidlo Pojistné za cizozemské motorové vozidlo Doklad prokazující sjednané pojištění Pojistná událost

5 5 POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA DLE ZÁKONA Č. 168/1999 SB., O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA Pojistitel Rozsah pojištění Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Výluky z povinnosti pojišťovny plnit Limity pojistného plnění Vznik a trvání pojištění Pojistné podmínky Slevy a přiráţky na pojistném Databáze škod povinného ručení Povinnosti a práva pojistitele Povinnosti a práva pojistníka Pokuty za přestupky Zánik pojištění Česká kancelář pojistitelŧ Změny a novely Zákona č. 168/1999 Sb POROVNÁNÍ A ZHODOCENÍ PRÁVNÍCH ÚPRAV Rozdíly v právních úpravách Shody v právních úpravách Zhodnocení právních úprav Výhody pro klienta Nevýhody pro klienta Výhody pro pojišťovnu Nevýhody pro pojišťovnu MARKETING V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ STATISTIKY V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ Struktura pojistného trhu v roce Počet pojištěných vozidel registrovaných ke dni Počty vozidel v ČR Počet nahlášených nepojištěných škod Prŧměrné plnění z garančního fondu (GF) u nepojištěných škod

6 8.6 Vývoj celkových závazkŧ garančního fondu Nejvyšší nepojištěné škody řešené v roce Nejvyšší příspěvek zaplacený do GF zaplacený v roce Nejniţší příspěvek zaplacený do GF zaplacený v roce ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 6

7 ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsme si zvolila "Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla". Toto téma jsem vybrala proto, abych si prohloubila dosud získané informace o tomto dŧleţitém pojištění. Automobil se stal pro většinu z nás neodmyslitelnou součástí všedního ţivota. Zatímco vyuţívání automobilŧ se dříve soustředilo zejména na víkendové jízdy na chatu či návštěvu babičky, dnes se stal automobil kaţdodenním věrným pomocníkem. Lidé si v něm zvykli dojíţdět do zaměstnání, potřebují ho na nákupy v supermarketech na okrajích měst, k rozvozu dětí na nejrŧznější aktivity, k víkendovým rodinným vyjíţďkám, k cestám za sportem, na dovolenou atd. Provoz na silnicích houstne takřka den ode dne, provozování vozidla tak sebou nese čím dál větší riziko vzniku škod dŧsledkem nehody, jejichţ závaţnost vyţaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Proto je Zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upraveno, ţe pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla je pojištěním povinným, bez něhoţ nelze motorové vozidlo provozovat. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboli "povinné ručení" slouţí ke krytí škod, které pojištěný zpŧsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, ţivotě či majetku. Povinné ručení neslouţí jen k zabezpečení nárokŧ poškozených osob, ale chrání také finanční stabilitu řidiče (drţitele vozidla), který by se v případě odpovědnosti za hmotnou škodu většího rozsahu, ale především za škody na zdraví či ţivotě jiné osoby mohl dostat do velkých finančních potíţí. Majitel vozidla si mŧţe vybrat, u jaké pojišťovny si svŧj automobil pojistí, přičemţ povolení poskytovat toto pojištění má dnes na území ČR 15 pojišťoven (k ). Cílem mé bakalářské práce je porovnat zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Vyhlášky č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla a povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (v platném znění). 7

8 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŦ Bonus - je sleva na pojistném za bezeškodní prŧběh. Cizozemské vozidlo - je vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR. Limit pojistného plnění - je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Malus - je opak bonusu, přiráţka k pojistnému za nepříznivý škodní prŧběh v předcházejícím období. Pojistitel - je právnická osoba, která získala od České národní banky oprávnění provozovat pojišťovací činnost na území ČR. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy. Pojistka - je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které pojistitel vydává osobě, se kterou uzavřel pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva - je dvoustranný právní úkon, ve kterém se pojistitel zejména zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistné. Pojistná doba - je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná událost - je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Pojistné - je úplata za pojištění. Pojistné nebezpečí - je moţná příčina vzniku pojistné události. 8

9 Pojistné plnění - je částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit, dojde-li k pojistné události. Pojistné riziko - je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistník - je ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Pojištěný - je ten, na jehoţ majetek, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění. Poškozený - je ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisŧ odpovídá. Škodná událost - je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být dŧvodem vzniku práva na pojistné plnění. Tuzemské vozidlo - je vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel, nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území ČR nebo právnické osoby se sídlem na území ČR. Zelená karta - je doklad prokazující sjednané povinné ručení. 9

10 1 VÝZNAM A KLASIFIKACE POJIŠŤĚNÍ Kaţdý subjekt je po dobu svého ţivota vystaven nějakému riziku, které mŧţe být spojeno se vznikem škody. Škodám lze často předcházet nebo zmírnit jejich následky, pokaţdé se to ale podařit nemusí. Nejspolehlivějším zpŧsobem, jak řešit nepříjemnosti spojené se vznikem škody, je být včas a řádně pojištěn. Pojištění nezabrání vzniku škody, ale pomŧţe zmírnit finanční ztrátu, která mŧţe v dŧsledku škody vzniknout. V případě sjednání pojištění na sebe pojišťovna přebírá závazek, ţe pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíţe označená událost. Klient je povinen za tuto pojistnou ochranu pojišťovně platit pojistné v předepsané výši a v předem sjednaných termínech. V dnešní době nabízí pojistný trh nespočetné mnoţství produktŧ vhodných jak pro občany, tak pro podnikatele. Kaţdé pojištění lze klasifikovat dle rŧzných hledisek a faktorŧ, např.: dle formy vzniku, dle délky trvání, dle územní platnosti, dle zpŧsobu placení, podle potřeby zabezpečení budoucích závazkŧ z pojištění, atd. Pro pojištění odpovědnosti za škodu je typické členní dle formy vzniku. Pojištění dle formy vzniku lze rozčlenit na pojištění zákonné, povinné a smluvní. 1.1 Zákonné Toto pojištění vzniká tím, ţe k určitému datu existuje skutečnost stanovená právním předpisem, se kterou spojuje zákon vznik pojištění bez projevu vŧle pojištěného subjektu či pojistníka. Ze zákona je vymezeným subjektŧm stanovena povinnost platit pojistné, pojistná smlouva se však nesjednává. V současné době v ČR existuje jiţ pouze jediná zákonná forma komerčního pojištění, a to zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Toto pojištění je upraveno Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Vyhláškou Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 10

11 pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Na pojistném trhu toto pojištění poskytují pouze dvě pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Pojištění vzniká dnem vzniku pracovně právního vztahu u zaměstnavatele. 1.2 Povinné Sjednání tohoto pojištění je uloţeno právním předpisem pro výkon určité činnosti. Vzniká uzavřením smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem. Toto pojištění je vţdy zaměřeno na pojištění odpovědnosti za škodu, kterou mŧţe kaţdý zpŧsobit třetí osobě na majetku, zdraví nebo jeho zájmech. V současné době existuje řada tzv. povinných profesních pojištění, neboť osoby provozující určitou profesi jsou ze zákona odpovědné za své chyby a omyly. Mezi povinná profesní odpovědnostní pojištění patří např. pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou výkonem činnosti architekta, lékaře, auditora a daňového poradce. Do skupiny povinných pojištění patří také povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. 1.3 Smluvní Toto pojištění vzniká na základě uzavření smlouvy mezi pojistníkem a pojišťovnou, přičemţ pojistník se mŧţe svobodně rozhodnout, zda si toto pojištění uzavře či nikoliv. Do této skupiny pojištění se řadí např. pojištění odpovědnosti v běţném občanském ţivotě, pojištění odpovědnosti za zvíře nebo pojištění odpovědnosti za výrobek. 11

12 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 2.1 Obecná charakteristika Obecně platí, ţe kaţdý kdo zpŧsobí druhému škodu, za ní nese plnou odpovědnost a ze zákona je povinen tuto škodu uhradit. Odpovědnost za škodu a její náhrada je upravena Zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Obecnými podmínkami pro vznik odpovědnosti za škodu jsou: 1. porušení právní povinnosti, 2. vznik škody, 3. příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škŧdce a vzniklou škodou. Odpovědnost mŧţe být pojata jako: odpovědnost subjektivní (odpovědnost za zavinění) předpokladem vzniku odpovědnosti je zavinění škody porušením právního předpisu, odpovědnost objektivní (odpovědnost za výsledek) vzniká bez ohledu na míru zavinění nebo nezavinění. Pojištění odpovědnosti je pojištění, ze kterého má pojištěný subjekt právo, aby za něj pojišťovna uhradila škodu, kterou zpŧsobil jinému subjektu na majetku, zdraví či ţivotě. Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává vţdy jako pojištění škodové, tzn., ţe v případě pojistné události je pojistníkovi vyplaceno pojistné plnění, které je závislé na výši vzniklé škody, přičemţ maximální výše plnění je omezena v pojistné smlouvě. Pojistnou událostí v odpovědnostním pojištění je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, kterou zpŧsobil. O této povinnosti obvykle rozhoduje soud nebo jiné pravomocné rozhodnutí. Aby pojišťovna mohla provést odškodnění, musí být splněny tyto předpoklady: 1. pojištěný za škodu podle zákona odpovídá, 2. v rozhodné době bylo pojištění v platnosti, 3. nejde o případ odpovědnosti za škodu, který by byl z pojištění vyloučen. 12

13 2.2 Zpŧsob a rozsah náhrady škody Škoda se definuje jako újma, kterou lze objektivně vyjádřit penězi. Škoda mŧţe vzniknout na majetku, zdraví či ţivotě. Škoda na majetku Dojde-li ke škodě na majetku, hradí se škoda skutečná a to, co by poškozený získal, pokud by k pojistné události nedošlo (ušlý zisk). Škoda je nejčastěji hrazena v penězích, ale je moţné i uvedením do pŧvodního stavu, pokud s tím však poškozený souhlasí. Škoda na zdraví Při škodě na zdraví se hradí jednorázově bolestné a ztíţení společenského uplatnění poškozeného. Nárok na bolestné (i ztíţení společenského uplatnění) se přiznává na základě lékařského posudku o bodovém ohodnocení bolesti. Hodnota 1 bodu pro stanovení výše bolestného a příspěvku za ztíţení společenského uplatnění činí 120 Kč. Výše bolestného se stanoví jako součet počtu bodŧ. Při škodě na zdraví se hradí téţ účelně vynaloţené náklady spojené s léčením. Dojde-li ke ztrátě na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, je poškozenému hrazen rozdíl mezi jeho prŧměrným výdělkem a dávkou pracovní neschopnosti. V případě, ţe ztráta na výdělku trvá i po skončení pracovní neschopnosti, neboť poškozený nemŧţe vykonávat svou pŧvodní práci v dŧsledku poškození zdraví, je mu hrazen rozdíl mezi příjmy, kterých dosahoval před poškozením zdraví a příjmy, kterých dosahuje po poškození zdraví. Škoda na životě Za škodu usmrcením náleţí dle občanského zákoníku pozŧstalým jednorázové odškodnění, a to: manţelovi nebo manţelce Kč, kaţdému dítěti Kč, kaţdému rodiči Kč, kaţdému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč, kaţdému sourozenci zesnulého Kč, kaţdé další blízké osobě ţijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události Kč. Při usmrcení se hradí také přiměřené náklady spojené s pohřbem. 13

14 Pojistné plnění mŧţe kromě náhrady skutečné škody dále zahrnovat náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se škodou a náklady na soudní řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného. 2.3 Obecné výluky z pojištění odpovědnosti Odpovědnostní pojištění se obecně nevztahují na: škody, které pojištěný zpŧsobí své manţelce/manţelovi, sourozencŧm, příbuzným v řadě přímé či osobám, které s ním ţijí ve společné domácnosti, rovněţ tak společníkovi v rámci podnikatelských vztahŧ, škody zpŧsobené úmyslně či úmyslným opomenutím, škody převzaté pojištěným dobrovolně nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzaté smluvně, škody zpŧsobené nesplněním povinnosti odvrátit škodu. 14

15 3 VÝVOJ MOTORISMU A AUTOMOBILOVÉHO POJIŠTĚNÍ 3.1 Počátky motorismu Přestoţe první automobil vznikl před více neţ 120 lety, čeští státní úředníci vzali motorismus na vědomí aţ o 20 let později, kdy Panská sněmovna přijala první zákon o povinném ručení. 29. leden 1886 se do dějin automobilismu zapsal zlatým písmem. Právě v tento den podal Karl Benz na patentním úřadě ţádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. V listopadu téhoţ roku mu byl udělen říšský patent na tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem. Ţivá zvířata tak byla nahrazena technikou, jejíţ principy byly vyuţívány další desítky let. Rok 1886 je tak všeobecně povaţován za počátek automobilové historie. O 11 let později, v roce 1897, vyjel z bran kopřivnické továrny první středoevropský automobil. Jiţ od svého počátku si automobil získal řadu příznivcŧ, a to především u majetných Praţanŧ. V roce 1906 u nás bylo hlášeno 208 automobilŧ, z nichţ plná třetina připadala právě na Prahu. Podobně tomu bylo i u motocyklŧ, kdy z celkového počtu 774 motorek jezdilo 248 po tuzemské metropoli. Zvýšeného provozu si všimli i státní úředníci, a proto byla v roce 1908 schválena první novela zákona o povinném ručení. Odpovědnost za škody se vztahovala jen na automobily, které překročily rychlost 25 km za hodinu. Automobilový rozvoj v Čechách pak přibrzdila první světová válka, kdyţ v letech byli domácí výrobci automobilŧ Laurin&Klement, Walter, Praga a kopřivnická Nesseldorfer Wagenbaufabrik (později TATRA) začleněny do systému rakouské zbrojní výroby. 15

16 3.2 Milníky českého automobilismu za posledních 90 let Před kaţdou křiţovatkou bylo nařízeno troubit Poplatek za řidičskou zkoušku byl 33,20 Kčs. Učit řídit motorové vozidlo mohl kdokoli a kdekoliv Tuzemský vozový park čítal osobních, nákladních a 194 speciálních vozŧ a motocyklŧ a tříkolek Svaz řidičŧ automobilŧ ţádal zavření autoškol a zastavení dalších zkoušek nových řidičŧ na 6 měsícŧ, neboť řidičŧ bylo jiţ příliš mnoho V Praze došlo k dopravním nehodám, které si vyţádaly 11 mrtvých V Praze připadal 1 automobil na 100 obyvatel Na mnoha místech byla stanovena nejvyšší rychlost pro prŧjezd obcí 6 km/h Na některých praţských křiţovatkách se začala zřizovat světelná signalizace Byly zavedeny nové silniční značky platící s malými změnami dodnes V dŧsledku hospodářské krize byli v jedné z největších autoškol v Praze jen dva ţáci Byl zřízen Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly se sídlem v Praze (obdoba Garančního fondu). Z tohoto fondu se poskytovaly podpory osobám, které utrpěly úraz motorovými vozidly a pozŧstalým po osobách, které byly usmrceny motorovými vozidly V ČR jezdilo celkem motorových vozidel. Prodejem vozŧ se zabývalo firem, jejich opravami pak firem V Čechách pŧsobilo na 150 rŧzných motoristických organizací Automobilový provoz byl zcela ochromen. Pro neukázněné řidiče se zavedla nedělní škola Továrna Praga byla téměř zničena. Nastalo znárodnění více neţ 60 % prŧmyslu a větší části dopravy V Praze byla zřízena první havarijní odtahová sluţba. V automobilovém prŧmyslu pracovalo přes osob Firma BARUM začala s výrobou bezdušových pneumatik Byla zavedena nová pravidla silničního provozu Vzhledem k rychlému nárŧstu soukromých motorových vozidel byla zavedena daň z motorových vozidel, která činila 900 Kč na rok. Povinné pojištění odpovědnosti pro osobní automobil stálo 144 Kčs na rok. Cena benzínu byla 2,10 Kčs za litr. 16

17 V ČSSR připadal jeden osobní automobil na 27,3 obyvatele Byl otevřen první úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic. V Mladé Boleslavi bylo vyrobeno osobních automobilŧ Na trh byl uveden osobní vŧz ŠKODA 105/120. Bylo zahájeno vysílání relace pro motoristy Zelená vlna Benzín Speciál přišel na 8 Kčs/litr. Super byl o korunu draţší Počet přihlášených osobních automobil překročil 3 miliony Největší tuzemský výrobce automobilŧ, společnost Škoda, se stal součástí německého koncernu Volkswagen Liberalizace a demonopolizace trhu s povinným ručením. Licenci na poskytování povinného ručení obdrţelo 11 pojišťoven Došlo k deregulaci cen povinné ručení se stává produktem komerčních pojišťoven, které si samy určují cenu V červenci nabyla účinnosti novela silničního zákona, která upravuje provoz na pozemních komunikacích a zavádí bodový systém Česká kancelář pojistitelŧ má 15 členŧ, počet pojištěných vozidel v databázi ČKP dosahuje 6,5 milionŧ. 17

18 3.3 Dobrovolné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla V roce 1925 začal zákon ukládat povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla nejprve jen některým majitelŧm a provozovatelŧm motorového vozidla. Majitelé jiných motorových vozidel však časem sami začali pociťovat potřebu uzavřít pojištění odpovědnosti, a tak si ho u pojišťoven začali sjednávat dobrovolně, nikoliv ze zákona. Zásada dobrovolnosti trvala aţ do konce roku Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Od posledního prosince roku 1932 vstoupil v platnost Zákon č. 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Podle zákona se doprava osob nebo nákladu, pravidelná i nepravidelná, vykonávaná ţivnostensky, pokládala za koncesovanou ţivnost. Koncesionář byl povinen uzavřít pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazkŧ vyplývajících z odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla v této činnosti. Pokud koncesionář ţivnostenskému úřadu neukázal doklad o uzavření povinného ručení, nesměla se mu vydat koncesní listina na vykonávání ţivnosti. Byla zde vládou stanovena výše pojistné sumy pro kaţdý druh motorového vozidla. Brzy se však ukázalo, ţe nestačí, aby se toto pojištění týkalo jen motorových vozidel, kterými byla vykonávána ţivnostenská činnost. Proto v Zákoně č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, uloţili zákonodárci povinnost uzavřít povinné ručení kaţdému drţiteli vozidla, které bylo zapsáno v registru československých motorových vozidel. Vyjmuta byla pouze vozidla státní správy. Tento zákon nabyl účinnosti Majitel vozidla byl povinen pojistit jak sebe, tak osobu, která řídila vozidlo s jeho vědomím. Pojištění se uzavíralo v pojišťovnách, které k tomu získaly oprávnění. Pojišťovny však nehradily škody do 400 Kč a z vyšších částek pak pojistník hradil 10 % ze svého, nejméně však 400 Kčs a maximálně Kčs. 3.5 Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem V roce 1935 byl rovněţ zaloţen Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem, který byl dotován některými orgány a organizacemi a částečně do něj plynuly i pokuty, jeţ se ukládaly majitelŧm motorových vozidel, kteří neměli uzavřené povinné ručení. Z tohoto fondu se poskytovaly podpory osobám, které utrpěly úraz motorovým vozidlem a pozŧstalým po osobách, které byly usmrceny motorovým vozidlem. 18

19 3.6 Změna povinného pojištění na pojištění zákonné V roce 1950 byl vydán Zákon č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Tento zákon změnil povinné pojištění na pojištění zákonné. Zákonnou, tedy bezesmluvní formu pojištění, umoţnil monopol státu. Od roku 1953 bylo zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravováno vládním nařízením č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích a dále vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 492/1991 Sb., o podmínkách pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. 3.7 Změna zákonného pojištění na povinně smluvní Do konce roku 1999 pro stát zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla provozovala pouze Česká pojišťovna. Od se zákonné pojištění stalo pojištěním povinně smluvním dle Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. Povinně smluvní znamená, ţe je zde zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění, a to formou smlouvy u jedné z pojišťoven, která získala licenci poskytovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. O licenci u Ministerstva financí tehdy zaţádalo třináct pojišťoven, ale udělena byla pouze jedenácti z nich. (Dnes má licenci 15 pojišťoven a uděluje ji Česká národní banka.) Kdyţ došlo k legislativnímu otevření trhu s povinným ručením, Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla, však po dobu dalších tří let zachoval státní regulaci cen v podobě stanovení minimální i maximální výše pojistného. Zachována zŧstávala i tarifní struktura pojistného vycházející ze zdvihového objemu válcŧ motoru vozidla. Rozdíly v podmínkách povinného ručení mezi pojišťovnami, které ho nabízely, nebyly příliš výrazné. K diferenciaci sazeb pojistného začalo docházet aţ od roku 2004, respektive spíše ještě o rok později. Rŧznit se postupně začala i tarifní struktura pojistného. Změny přinesly motoristŧm širší moţnost výběru, ovšem situace na trhu se tím zároveň stávala méně přehlednou. 19

20 4 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA DLE VYHLÁŠKY Č. 492/1991 SB., O PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŦSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÉHO VOZIDLA Výše uvedená vyhláška upravovala pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od do Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se dle vyhlášky vztahovalo na odpovědnost za škodu provozovatele i řidiče. 4.1 Pojistitel Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla poskytovala pouze Česká pojišťovna, a. s. 4.2 Rozsah pojištění Provozovatel i řidič motorového vozidla, na které se zákonné pojištění vztahovalo, měli právo, aby za ně pojišťovna nahradila škodu, kterou zpŧsobili provozem motorového vozidla někomu jinému na zdraví, ţivotě nebo majetku. 4.3 Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Povinnost platit pojistné nevznikala za tuzemské motorové vozidlo se státní poznávací značkou a za tuzemské motorové vozidlo bez státní poznávací značky, které bylo provozováno orgánem nebo organizací, jejichţ příjmy a výdaje byly příjmy a výdaji státního rozpočtu. 20

21 4.4 Výluky z povinnosti pojišťovny plnit Pojišťovna nehradila dle uvedené vyhlášky škodu: na věci, pokud za ni pojištěný odpovídal svému manţelovi nebo příbuzným v řadě přímé a nebo osobám, které s ním ţili ve společné domácnosti, na motorovém vozidle, jehoţ provozem byla škoda zpŧsobena, kterou pojištěný uhradil nebo se zavázal uhradit nad rámec stanoveným právními předpisy, vzniklou závodícím a soutěţícím účastníkŧm při motoristických závodech a soutěţích. Pojišťovna měla právo na náhradu částek, které vyplatila z dŧvodu škody zpŧsobené motorovým vozidlem proti pojištěnému, který: zpŧsobil škodu úmyslně, zpŧsobil škodu po prokázaném poţití alkoholického nápoje, po poţití návykové látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, zpŧsobil škodu provozem vozidla, které pouţil neoprávněně, řídil vozidlo bez platného předepsaného řidičského oprávnění nebo v zákazu činnosti řídit motorové vozidlo, svěřil řízení motorového vozidla osobě, která neměla platné předepsané řidičské oprávnění nebo osobě, o níţ věděl, ţe poţila alkoholický nápoj, návykovou látku nebo lék označený zákazem řídit vozidlo, nesplnil povinnost ohlásit dopravní nehodu a v dŧsledku toho byla ztíţena moţnost řádného šetření pojišťovny. 4.5 Pojistné za tuzemské motorové vozidlo Povinnost platit pojistné měl ten, kdo byl v době vzniku této povinnosti zapsán v technickém prŧkazu jako drţitel motorového vozidla. Pojistné bylo placeno najednou na celý kalendářní rok a bylo splatné nejpozději do konce února. Ten, kdo byl povinen platit pojistné, byl povinen si jej sám vypočítat podle příslušných ustanovení vyhlášky (viz Příloha č. 1). Pojistné se platilo bez vyzvání v hotovosti v pojišťovně, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. Pojistné se platilo na účet té organizační jednotky pojišťovny, v jejímţ obvodu bylo motorové vozidlo v evidenci. 21

22 Nebylo-li pojistné zaplaceno včas, zvyšovalo se o 40 % roční sazby pojistného za kaţdý i započatý kalendářní měsíc prodlení, nejméně však o 100 Kč. 4.6 Pojistné za cizozemské motorové vozidlo Povinnost platit pojistné za cizozemské motorové vozidlo vznikla dnem vstupu tohoto vozidla na území ČR. Pojistné se platilo za celou dobu pobytu, nejméně však na jeden měsíc, a bylo splatné dnem vstupu na území České republiky. Pojistné vybírala pohraniční celnice a odváděla ho na určený účet té organizační jednotky pojišťovny, v jejímţ obvodu cizozemské vozidlo vstoupilo na území ČR. 4.7 Doklad prokazující sjednané pojištění Řidič motorového vozidla byl povinen mít u sebe při jízdě doklad o zaplacení posledního splatného pojistného a předloţit jej na výzvu kontrolnímu orgánu. Dokladem o zaplacení pojistného bylo potvrzení o zaplacení pojistného vydané pojišťovnou nebo výpis z účtu, podací lístek poštovní poukázky nebo platná karta automobilového pojištění. 4.8 Pojistná událost Pojistnou událostí byl vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu. Pojištěný byl povinen pojišťovně do 15 dnŧ po události oznámit, ţe došlo ke škodě a podat pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu. Dále byl povinen předloţit v dohodnuté lhŧtě doklady, které si pojišťovna vyţádala a při projednávání náhrady škody postupovat v souladu s pokyny pojišťovny. Pojišťovna byla povinna plnit do 15 dnŧ po skončení šetření nutného ke zjištění její povinnosti plnit nebo po obdrţení pravomocného rozhodnutí o výši náhrady škody. Šetření bylo skončeno, jakmile pojišťovna s poškozeným dohodla výši náhrady škody. 22

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ Povinná pojištění Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5 ust. 2779 2781 NOZ Zákonná úprava povinných pojištění I. Jestliže zvláštní zákon stanoví fyzické či právnické osobě povinnost uzavřít

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Systém ASPI - stav k do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

Systém ASPI - stav k do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. Systém ASPI - stav k 1.5.2008 do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 03.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 492 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 307/1999 Sb. Změna: 56/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 266. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 267. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1999 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více