O m i c k ý zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 2/2014 únor V tomto čísle naleznete: * Slovo starostky * Výňatek ze zápisu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice * Výběr poplatků * Informace ke Smlouvám o nájmu hrobového místa * Pozvánka na Omické ostatky * Články pana Oldřicha Londýna * Co je dobré vědět o povinném ručení a havarijním pojištění dtest * Společenská kronika ********************************** VETERINÁRNÍ LÉKAŘ MVDr. MACH Bude v naši obci ve středu od 15:30 do 16:00 před budovou obecního úřadu Omice očkovat psy, popř. kočky proti vzteklině.

2 Vážení a milí spoluobčané, tak se nám rychle blíží první jarní měsíc, přitom letošní zima se projevovala velmi mírně, spíš jako někde v subtropech. Sníh žádný nejen u nás na Moravě, ale ani na horách, což jistě způsobilo nemalé finanční problémy majitelům horských chat, hotelů a dalším subjektům, kteří jsou závislí na zimním turistickém ruchu. Nebýt umělého zasněžování sjezdovek, do našich hor by asi nejel téměř nikdo. Na Vysočině, kde se každý rok upravuje mnoho kilometrů běžkařských tras, měli smůlu úplně. Každopádně teď už se nezadržitelně blíží jaro a já doufám, že nám nenapadne půl metru sněhu v dubnu, což se vzhledem ke zmatené přírodě asi klidně může stát. Nebudu ale přivolávat takovéto scénáře, spíš se zaměřím na přípravu jarního úklidu v naší obci. Správa a údržba silnic nám, tak jako každý rok, dá po zimním posypu do pořádku hlavní silnici, o přesném termínu vás budeme informovat. Obecní zaměstnanec pan Beránek spolu s přislíbenou pomocí místních hasičů uklidí komunikace vedlejší. Dále budeme objednávat velkoobjemové kontejnery, také sběr a svoz nebezpečného odpadu a hasiči zorganizují svoz železného šrotu, aby měl každý možnost zbavit se doma zbytečností, které jen zabírají místo a vylepšit si tak prostředí i ve svých domácnostech. No a pak už se budu těšit na ty kytičky na vašich předzahrádkách a na okenních parapetech. Ve středu jsme zde na obecním úřadě opět pořádali milou a radostnou událost, slavnostní přivítání do života nových malých občánků naší obce. Tentokrát to byli tyto hodná miminka: Tomáš Šutera, Vanesa Doupovcová, Vojtěch Křivánek nejml. a Alexandra Putnová. O kulturní program se tak jako tradičně postaraly děti z naší mateřské školy a také dvě mladé kytaristky Ester Lukavská a Magda Kalovská. Možná by vás zajímalo, kolik je vlastně aktuálně v naši obci obyvatel. K dnešnímu dni má zde trvalý pobyt 808 občanů, což svědčí o tom, že místní populace neustále mírně narůstá, což vnímám jako pozitivní jev. Ještě je potřeba se zmínit o jednom důležitém usnesení zastupitelstva, ke kterému došlo na posledním veřejném zasedání Zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení nového územního plánu Omic. Budu se tomuto tématu

3 určitě ještě věnovat několikrát a možná do budoucna nachystám i nějakou anketu, abychom měli k dispozici co nejvíce názorů vás, místních obyvatel na tuto veledůležitou problematiku, ale každopádně bych vás chtěla informovat, že nyní probíhá na obecním úřadě shromažďování podkladů a požadavků od občanů, co by si přáli do nového územního plánu zahrnout. Vážení spoluobčané, ode mě je to pro tentokrát vše, přejí vám hezké předjarní dny a pokud možno hodně sluníčka na vaše zahrádky i do duše. Libuše Štěpánská, starostka ********************************** V ý ň a t e k z e z á p i s u o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo obce ) v 17:30 hod. a všechny přivítala. Bod č. 1 Technický bod Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno devět členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přítomni: Libuše Pličková, Ing.Zbyněk Holešovský, Ing. Radoslav Matuška, Lukavský Zbyněk, Oldřich Londýn, Ing. Věra Novotná, Luboš Hájek, Petr Kadela, Marie Uhříčková Omluveni: Nepřítomni: Zapisovatelkou byla jmenována: Andrea Zahradníková Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu o průběhu I. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli pan Ing. Radoslav Matuška a pan Ing. Zbyněk Holešovský, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Pan Ing. Radoslav Matuška Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Pan Ing. Zbyněk Holešovský Hlasování č. 2: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu I. zasedání zastupitelstva obce Omice pana Radoslava Matušku a pana Zbyňka Holešovského. Starostka přednesla návrh programu zasedání. Návrh programu 1. technické body 2. schválení rozpočtového opatření č. 7/ schválení rozpočtového opatření č. 1/ schválení pořízení nového ÚP Omic 5. schválení změn v odměňování členů zastupitelstva dle novely nařízení č. 37/2003 Sb. 6. schválení smlouvy o neinvestičním příspěvku pro ZŠ Střelice 7. schválení znění nových smluv o nájmu hrobového místa

4 8. schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena 9. schválení smlouvy mezí obcí Omice TJ Sokol Omice 10. projednání hospodářského výsledku MŠ Omice za rok různé 12. diskuse 13. závěr Hlasování č. 3 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Bod č.2 Schválení rozpočtového opatření č. 7/2013 Předseda FV seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7. Hlasování č. 4: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou tohoto zápisu. Bod č.3 Schválení rozpočtového opatření č. 1/2014 Předseda FV seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1. Hlasování č.5: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 4/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto zápisu. Bod č. 4 Schválení pořízení nového ÚP obce Omice Po dokončení změn č. IV ÚP obce Omice je potřeba v první fázi odsouhlasit, zda se bude pořizovat nový územní plán. Hlasování č.6: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e pořízení nového územního plánu obce Omice. Bod č. 5 Schválení změn v odměňování členů zastupitelstva dle novely nařízení č. 37/2003 Sb. Paní starostka seznámila zastupitele s tím, že od jsou opravy v nařízení vlády č. 37/2003 Sb. příloha č. 1. Jedná se o změny v měsíční odměně a příplatku poskytované členům zastupitelstev, starosta, místostarosta obcí. Hlasování č.7: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 6/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e odměny zastupitelům obce dle nového nařízení vlády č. 37/2003 Sb., příloha č. 1, s platnosti od Zmíněná Příloha č. 1, nařízení vlády č. 37/2003 Sb. je přílohou zápisu. Bod č. 6 Schválení smlouvy o neinvestičním příspěvku pro ZŠ Střelice Paní starostka seznámila zastupitele s žádosti pana starosty obce Střelice o finanční příspěvek na žáky základní školy Střelice, kteří mají TP v Omicích. Hlasování č.8: pro 9; proti 0; zdržel se 0

5 Usnesení č. 7/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje v celkové výši Kč, určené k posílení rozpočtu ZŠ Střelice. Bod č. 7 Schválení znění nových smluv o nájmu hrobového místa Se zněním smlouvy o nájmu hrobového místa byli všichni zastupitelé seznámení předem. Zastupitelé se dohodli na nájemném a úhradě za služby s užíváním hrobového místa spojené a to takto: nájemné za hrobové místo se sjednává ve výši 8 Kč/m2/rok + úhrada za služby spojené s užíváním hrobového místa ve výši 12 Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 10 let od do Vzor schválené smlouvy je přílohou tohoto zápisu. Hlasování č.9: pro 9.; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 8/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e znění Smlouvy o nájmu hrobového místa. Bod č. 8 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a to na přípojku NN pro pana Petra Fridricha. Jedná se o smlouvu na uložení el. přípojky firmou E-ON na pozemku 124/1 v katastrálním území Omice pro novostavbu pana Fridricha na ulici Armádní. Hlasování č. 10: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č.9/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí, zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, přípojka NN, p. Fridrich, se společností E.ON na parcela č. 124/1 v k.ú. Omice. Bod č. 9 Schválení návrhu smlouvy mezi obcí Omice a TJ Sokol Omice. Paní starostka přečetla znění návrhu smlouvy mezi obcí Omice a TJ Sokol Omice. Zastupitelstvo návrh smlouvy bere na vědomí a požaduje rozšíření smlouvy se zněním o předkupním právu. Bod č. 10 Projednání hospodářského výsledku MŠ Omice pro rok 2013 MŠ Omice v roce 2013 vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši Kč. Na základě písemné žádosti ředitelky MŠ se zastupitelstvo shodlo, že tato částka bude ponechána v rezervním fondu MŠ a bude využita pro účely uvedené v žádosti paní ředitelky Mgr. Matuškové a to po schválení paní starostkou. Hlasování č.11: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 10/2402/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e hospodářský výsledek MŠ za rok 2013 s tím, že částka Kč bude převedena na rezervní fond školky a využití této částky bude předem konzultováno a schváleno starostkou obce. Bod č. 13 Závěr Starostka ukončila po projednání všech bodů program zasedání Zastupitelstva obce Omice v 18:50 hodin. V Omicích dne

6 Andrea Zahradníková referent státní správy a samosprávy

7 Informace pro občany, kteří mají Smlouvu o nájmu hrobového místa: Buďto už jste obdrželi, nebo v nejbližších dnech obdržíte novou Smlouvu o nájmu hrobového místa s platností na dobu určitou v délce trvání 10 let od do Vaše staré smlouvy o nájmu hrobového místa končí dnem Znění nové smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Omice usnesením č. 8/2404/14, dne Dle zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví 25 Užívání hrobového místa odst. (8) ukládá provozovateli pohřebiště povinnost písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Takže nyní máte budete mít, před sebou ve lhůtě stanovené zákonem novou Smlouvu o nájmu hrobového místa, a to ve dvojím vyhotovení. Prosím o podepsání obou vydání smluv jedno vydání si pečlivě uschovejte a jedno vydání smlouvy doručte zpět poštou či osobně na Obecní úřad Omice, Tetčická 51, p. Troubsko. Pokud naleznete ve smlouvě nějaké nesrovnalosti, budete chtít např. změnit nájemce, kontaktujte mne p. Andrea Zahradníková, tf , nebo osobně na OÚ Omice, Tetčická 51, Omice v úředních dnech Po-St 8:00-17:00. Ve článku III. Nájemné a úhrada za služby s užíváním hrobového místa, nájemné za hrobové místo se sjednává ve výši 8 Kč/m2/1 rok tato částka je původní, změna je ve výši za úhradu za služby spojené s užíváním hrobového místa 12 Kč / m2/ rok (původní znění bylo na paušální částku 20 Kč/rok). Pro upřesnění je celková částka za nájemné a úhradu za služby s užíváním hrobového místa uvedena ve článku III. Platbu proveďte nejdříve a nejpozději do , na účet pronajímatele, č.ú /0600 nebo v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Omice, Tetčická 51, Omice (v úředních, pokladních hodinách: Po a St 8:00 12:00,13:00 17:00, Út a Pá 8:00 10:00) Andrea Zahradníková, referent státní správy a samosprávy

8 OMICKÉ OSTATKY se budou konat Dne 8. března 2014 Odpolední průvod velkých i malých masopustních maškar začíná ve hod. sraz v sokolovně. Večer od hod. taneční zábava s hudbou Blondie Jane z Brna Půlnoční pochovávání basy. Nebude chybět tombola slosovatelné vstupenky (dary do tomboly jsou vítány) Vstupné 60,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé Hasičský sbor Omice ************************************************************

9 Špačci se vracejí Dne se vrátili špačci. Myslím, že to nikdo z nás nepamatuje příroda se zbláznila. Teplota je stále mezi 8-12 stupni, v noci 0 C. Když už píšeme o přírodě - překvapila mě zajímavá statistika: v loňském roce, kdy na jaře sice pršelo a potom přišla vedra, byla úroda minimální. Viz tabulka: Obiloviny (pšenice, žito, oves) řepka brambory Douglasky u kostela Nejsou. Byly to krásné stromy. Douglaska tisolistá v dobrých podmínkách dorůstá až 80 metrů výšky. Pochází ze Severní Ameriky, v Čechách byla poprvé vysazena až roku Proč se musely skácet? Kořeny se dostaly pod stavbu kostela a zdi popraskaly. Škoda, že tyto nádherné stromy už uvidíme jen na fotografiích v Omickém kalendáři pana Miloše Horkého. Lon. jun.. Nekonečný příběh Jdete do obchodu, před vámi dvě dámy, jedna starší, druhá tak o let mladší. Takový jsem měl divný pocit... Když vyšly ven, zeptal jsem se jich, co tady dělají. Odpověď byla, jak jsem předpokládal, sprostá. Skočily do auta a byly pryč. Navštívili vás vaši starší spoluobčané... V sobotu stála dvě auta nejmenované distribuční společnosti u obchodu. Čtyři chlapíci v kvádrech, nejmenované distribuční společnosti, se právě rozprchli po Omicích. Doufám, že jste je poslali do patřičných mezí. Dneska vám energii zlevní a za měsíc zvednou tak, že se nedoplatíte. Třetí příběh mě zastihl před mým domem, zrovna jsem vytahoval hřebíky z dřevěných prken. Nevím, čím to, ale cítím je na 100 honů. Jehovisté. Obvyklé řeči, jestli čtu bibli a podobné udičky. Tak jsem se těm milým dámám navrhl, že by mi pomohly s těmi hřebíky a já bych jim k tomu četl z bible. Škoda, že nechtěly... Je to neuvěřitelné, jak se tito lidé snaží, jak nám hrají na city, snad mají i VUML. Na závěr vás znovu nabádám, buďte ve střehu. Lon. jun.

10 Co je dobré vědět o povinném ručení a havarijním pojištění Spotřebitelé často zaměňují povinné ručení a havarijní pojištění nebo je považují za to samé. Obojí se sice týká vozidel, jedná se však o dva různé druhy pojištění. Co je dobré o nich vědět? V čem spočívá hlavní rozdíl? Povinné ručení si musí zřídit každý, kdo vlastní motorové vozidlo. Zákon tuto povinnost ukládá pro případ, že vozidlem bude způsobena škoda na cizím majetku nebo jiná újma a viník nehody bude povinen nahradit vzniklou škodu, resp. újmu. Pokud tedy zaviníte dopravní nehodu a způsobíte škodu na jiném vozidle, pokryje ji právě plnění z povinného ručení. Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné, nicméně může být velice užitečné. Pokud si při dopravní nehodě poškodíte vlastní automobil, povinné ručení vám v takovém případě nepomůže a vozidlo si budete muset nechat opravit na své náklady. Kromě těchto případů lze v rámci havarijního pojištění pojistit vozidlo na další rizika, například odcizení, vandalismus, živelní pohromy, srážky se zvířetem anebo si lze třeba zvlášť připojistit čelní sklo automobilu. Povinné ručení je mezi veřejností široce rozšířený pojem pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Jak již název napovídá, je to pojištění povinné a jeho sjednání je tedy uloženo zákonem, konkrétně zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zkráceně zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Jeden zákon, různé nabídky Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem silničního vozidla vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou, slovy zákona pojistitelem, a pojistníkem (zákazníkem), přičemž pojištěným může být i osoba odlišná od pojistníka. Zákon ukládá pouze některé základní náležitosti pojistné smlouvy, nicméně další podrobnosti o pojištění už nestanovuje, a proto jednotlivé pojišťovny nabízejí různé varianty pojištění. Je pouze na spotřebiteli, které nabídce dá přednost. Produkty pojišťoven se liší zejména cenou a výší limitů pojistného plnění. Cena je závislá především na věku a místě bydliště řidiče, stáří vozidla nebo výkonu motoru. Některé pojišťovny dále nabízí k povinnému ručení různé další výhody, jako jsou slevy pro řidiče bez nehod (bonusy) nebo například úrazové pojištění řidiče zdarma. Jak je z uvedeného výčtu patrné, nabídky pojišťoven se liší v mnoha kritériích a pro spotřebitele může být opravdový oříšek jednotlivé nabídky porovnat a vybrat to nejvýhodnější.

11 Povinné ručení u nás v současné době poskytuje celkem 14 pojišťoven. Sdružují se v profesní organizaci s názvem Česká kancelář pojistitelů, která byla zřízena stejným zákonem jako samotné povinné ručení a která také spravuje garanční fond, ze kterého je poškozeným hrazena újma způsobená nepojištěnými vozidly. Česká kancelář pojistitelů následně vyplacené náhrady vymáhá po řidičích a vlastnících nepojištěných vozidel Co se stane, když nezaplatíte Povinnost mít povinné ručení se vztahuje i na neexistující, avšak neodhlášená vozidla. Osoby, které nezaplatí povinné ručení, přestože tuto povinnost mají, musí povinně uhradit příspěvek do garančního fondu vedeného Českou kanceláří pojistitelů: Je-li tuzemské vozidlo provozováno v rozporu se zákonem bez povinného ručení, je vlastník takového vozu povinen uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek, a to za celou dobu, po kterou vozidlo provozoval bez pojištění. Povinnost neleží jen na vlastníkovi, ale i na tom, kdo vůz užívá. Výše příspěvku se vypočítá podle výše denní sazby stanovené pro daný druh vozidla, počtu dní bez pojištění a nákladů spojených s jeho uplatněním. V případě, že vlastník vozidla příspěvek dobrovolně nezaplatí, budou po něm vymáhány i náklady s tím spojené. Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy vlastníku vozidla. Vyhýbání se převzetí na běhu lhůty nic nezmění. Pokud nezaplatíte dobrovolně, Česká kancelář pojistitelů od vás bude příspěvek vymáhat.příspěvek navíc nenahrazuje pojištění. Pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda na majetku či jiná újma, pak osoba za ni odpovědná má povinnost ji uhradit. Co je užitečné vědět o havarijním pojištění Havarijní pojištění vozidla se nevyplatí každému. Majitelé vozidel by se v první řadě měli zamyslet nad následky případného poškození jejich vozidla, tedy především kolik by stála oprava rozbitého automobilu či jaký dopad by měla pro řidiče skutečnost, že po dobu opravy nebude moci svůj automobil používat. Nemluvě o úplné ztrátě vozidla. Svoji roli může samozřejmě hrát také prostředí, ve kterém se osoba se svým vozem pohybuje. Například ve velkých městech mohou být drobná poškození a kolize na denním pořádku. Zvláště v problematičtějších čtvrtích se pak může ukázat jako užitečné pojištění proti vandalismu. Každý vlastník vozidla by si měl tedy nejprve dobře rozmyslet, zda si havarijní pojištění zřídí a v jakém rozsahu. Stejně jako u povinného ručení nabízí jednotlivé pojišťovny celou škálu možností, kombinací, slev a zvýhodněných balíčků. Proto může být i zde těžké rozhodování, pro kterou pojišťovnu a který typ se rozhodnout. Když se rozhodnete uzavřít u stejné pojišťovny povinné ručení i havarijní pojištění, nabízí pojišťovny obvykle zvýhodněné ceny. U havarijního pojištění je typická spoluúčast. To znamená, že menší část újmy si hradí vždy sám pojištěný. Míra spoluúčasti je sjednána procentem v pojistné smlouvě. Pokud je tedy spoluúčast například 10 %, potom při škodě na vozidle ve výši korun uhradí pojišťovna korun a majitel vozidla korun. Havarijní pojištění není povinné, takže v případě, že není zřízeno, hrozí majiteli pouze to, že si škodu na svém vozidle bude hradit celou sám. Čerpáno z dtestu

12 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci únoru oslavují svá životní jubilea. Paní Zdeňka KUNCOVÁ Pan Rudolf OLAH Pan Jiří HAVLÁSEK Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci lednu se narodila Alexandra PUTNOVÁ Rodičům blahopřejeme a miminku přejeme v životě to nejlepší. OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28 strana 1/28 1 Zákon č.168/1999 Sb., jeho novela a dopady do běžného života občana 1.1 Co je tzv. příspěvek nepojištěných do garančního fondu Příspěvek nepojištěných do garančního fondu se vztahuje na vlastníky

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II duben 2011 Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především:

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především: Vážení spoluobčané, konec roku 2014 a s ním i jedny z nejkrásnějších dnů celého roku se blíží. Pro některé je aktuální čas obdobím zklidnění, adventu, rozjímání a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více