Brno: Praha: Zlín:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brno: e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl.cz Praha: e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl.cz Zlín: e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl."

Transkript

1 Pár slov úvodem Vážení čtenáři, před Vámi leží historicky první vydání občasníku - newslettru advokátní kanceláře Tschöpl & Partner. Budeme Vám v něm představovat praktické informace z oblasti práva (zejména - ale nikoliv výlučně - obchodního), vybrané aktuality z legislativního dění, ale i seznamovat Vás se zajímavými rozhodnutími soudů (nejen) z naší praxe. V prvním čísle našeho občasníku naleznete mimo jiné legislativní novinky z oblasti živnostenského práva, dočtete se o tom, jaké nároky můžete uplatňovat při škodě na zdraví v Rakousku (aniž bychom chtěli přivolávat škodní události pakliže v Rakousku kupříkladu čas od času lyžujete či jím jen svým osobním vozidlem projíždíte, může se tato otázka týkat i Vás ), a ty, kteří rádi obchodují na internetu, jistě zaujme i vysoce aktuální článek na téma, zda je možno elektronicky uzavřít smlouvu, pro niž zákon obligatorně požaduje písemnou formu pod sankcí neplatnosti. V sekci judikatura jsme pro Vás připravili zprávu o nedávném nálezu Ústavního soudu z oblasti tzv. povinného ručení. Nezapomeňte i vlastník motorového vozidla, který jej neprovozuje, je odpovědný za uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla! Rádi bychom Vás zároveň informovali, že naše pražská pobočka se stěhuje do nových prostor. V Praze nás tedy od listopadu 2012 najdete na adrese Pod Křížkem 4, Praha. I nadále jsou Vám k dispozici naše pobočky ve Zlíně na adrese Štefánikova 167 a sídlo kanceláře v Brně, které se od března tohoto roku nachází v areálu brněnského Výstaviště. Kontaktní údaje zůstávají nezměněny. Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že jsme Vám stále blíž! Přejeme Vám příjemné počtení, krásné Vánoce a vše dobré v novém roce! Na setkání s Vámi se těší Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner

2 Je možné uzavřít písemnou smlouvu elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu? Dnes již lze prostřednictvím tzv. e-shopu pořídit téměř vše. Oděvy, obuv, domácí potřeby, služby. Takové případy, kdy prostřednictvím internetu, konkrétně různých e-shopů, uzavíráme kupní smlouvu či jiné smlouvy, které ze zákona nemusejí mít písemnou formu, jsou již prakticky na denním pořádku. Je však možné prostřednictvím e-shopu uzavřít smlouvu, pro kterou zákon obligatorně předepisuje písemnou formu? Například smlouvu o nájmu nebytového prostoru? Tu upravuje ust. 3 zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého vzniká nájem na základě písemné smlouvy. Nebo cestovní smlouvu, která musí být dle ust. 852b odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále OZ ) rovněž písemná? I když by se otázka dodržení písemné formy mohla zdát neprávníkům banální, banální rozhodně není. Důsledkem nedodržení písemné formy stanovené zákonem totiž je, že právní úkon je absolutně neplatný. Podívejme se však, co k otázce právní formy říká občanský zákoník. Ten ve ust. 40 odst. 1 stanoví, že nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný. Zároveň však ust. 40 odst. 3 OZ stanoví, že písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů. Dle ust. 40 odst. 4 OZ je pak, písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Co je tedy předpokladem dodržení písemné formy? Písemná forma dle ust. 40 odst. 3 OZ tedy předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu. Ust. 40 odst. 3 OZ hovoří o nahrazení podpisu mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Tím se dle odborné literatury míní např. razítko, faksimile, reprodukce (naskenování) podpisu na tiskopise tam, kde je to v občanskoprávním styku objektivně posuzováno obvyklé. Toto ustanovení zároveň obsahuje úpravu, která stanoví, že je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů, tj. dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákonem, ve znění pozdějších předpisů ( zep ). Je tedy nepochybné, že jsou-li účastníci smlouvy, kterou musejí uzavřít v zákonem předepsané písemné formě, vybavení zaručenými elektronickými podpisy, není ani uzavření písemné smlouvy elektronicky, např. prostřednictvím právě e-shopu, problémem. Zajímavé však je, že právní účinky mohou být dle zep spojeny s jakýmkoliv elektronickým podpisem, a nikoliv jen s tzv. zaručeným elektronickým podpisem. Dle odborné literatury je zřejmé, že kvalitu elektronického podpisu nebude mít prostý a k němu připojené jméno a příjmení, ani elektronický podpis vygenerovaný různými počítačovými programy na základě údajů zadaných pouze podpisující osobou. Na druhou stranu charakter elektronického podpisu (nikoliv však zaručeného) může mít k textu připojené sjednané nebo zaslané heslo. Co tedy v situaci, kdy účastníci zaručeným ani jiným elektronickým podpisem nedisponují, a přesto chtějí písemné smlouvy elektronicky uzavírat. Je to možné? Vyjděme z ust. 40 odst. 4 OZ, dle kterého je písemná forma právního úkonu učiněného elektronickými prostředky zachována

3 za předpokladu určitelnosti obsahu tohoto úkonu a osoby, která jej učinila. Nabízí se tedy otázka, zda pro úkon, pro který je zákonem předepsána písemná forma, a je učiněn elektronickými prostředky, stačí k jeho platnosti obecně požadavek určitelnosti obsahu a osoby, která právní úkon učinila, či vždy je nutno připojit zaručený elektronický podpis. Dle komentáře k občanskému zákoníku lze uzavřít, že k tomu, aby byl naplněn požadavek písemnosti, je nutné elektronický dokument podepsat elektronicky podle zvláštních předpisů s obecnou výjimkou nahrazení mechanickými prostředky dle ust. 40 odst. 3 OZ tam, kde je to obvyklé. Dle autorů tohoto komentáře tedy nelze konstituovat písemnost právního úkonu jenom na možnosti určení jednající osoby v konkrétním jednotlivém případě použití elektronického dokumentu, např. v důsledku předchozího styku nebo ové adresy či telefonního čísla, pokud dokument není elektronicky podepsán. Napojení na konkrétní osobu by tedy mělo být silnější než formální označení subjektu a místa či zdroje odeslání. Zákon o elektronickém podpisu lze v tomto smyslu chápat jako úpravu provádějící ust. 40 odst. 4 OZ, pokud jde o požadavek identifikace osoby. Pokud má mít právní úkon učiněný elektronicky písemnou formu, měl by být elektronicky podepsán podle zákona o elektronickém podpisu. Tomuto výkladu svědčí i soudní praxe, kdy Nejvyšší soud ČR mimo jiné uzavřel, že u smlouvy o postoupení pohledávky, kterou uzavřely dvě osoby pomocí ové komunikace, je nutno dodržet zákonem vyžadované nahrazení vlastnoručního podpisu elektronickým. Jinak písemnosti nelze považovat za podepsané (srov. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 30 Cdo 1230/2007). Nejvyšší soud rovněž posuzoval otázku platnosti cestovní smlouvy uzavřené pomocí formuláře, nazvaného závazná přihláška k zájezdu a vystaveného na webové stránce cestovní kanceláře. Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje, aby cestovní smlouva byla uzavřena v písemné formě, nepovažoval soud vystavený formulář za návrh cestovní smlouvy, protože nebyl určen konkrétnímu zájemci, ale kterémukoli návštěvníkovi webových stránek, a proto takový formulář nesplňuje ani požadavek písemné formy. Vzhledem k tomu, že formulář nebyl opatřen elektronickým podpisem cestovní kanceláře ani zájemce, cestovní smlouva platně nevznikla (srov. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 33 Cdo 3210/2007). Lze tedy shrnout, že u smluv, kde je zákonem vyžadována písemná forma, je v souladu se zákonem při jejich uzavření elektronickou formou nutno využít zaručeného elektronického podpisu to je jisté a bezpečné řešení, zcela v souladu se zákonem. Jakákoliv ostatní možná řešení navazující na zákonnou dikci ust. 40 odst. 4 OZ, tzn. využívající dostatečné identifikace osoby a obsahu právního úkonu, se sice jeví jako možná, avšak s ohledem na současnou praxi soudů jako nikoliv zcela bezpečná a následně soudně prosaditelná. Právě v případném soudním sporu při dokazování by soud nemusel posoudit elektronicky uzavřenou smlouvu, avšak bez zaručeného elektronického podpisu, odkazující se pouze na dostatečnou určitelnost osoby a umožňující zachycení svého obsahu, jako splňující náležitosti zákonem předepsané písemné formy. - mse -

4 Novinky z legislativy Do této rubriky pro Vás budeme vybírat novinky na poli legislativních událostí posledních týdnů. Budeme se věnovat nejen již platným a účinným, ale i připravovaným právním předpisům s cílem informovat Vás o legislativních novinkách, které se mohou hodit (nejen) při podnikatelských aktivitách. Dne 30. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., který novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Svým obsahem nepůsobí novela nijak výjimečně, významem pro podnikatele by přesto mohla předčít mnohé předešlé. Hlavním záměrem zákona bylo odstranit nadbytečnou administrativní zátěž podnikatelů a neodůvodněné odchylky od správního řádu. Ke snížení administrativní zátěže má dojít pomocí změny tří základních povinností. V první řadě odpadá nutnost mít trvale a viditelně na provozovně umístěno identifikační číslo provozovny. Toto číslo bude sice živnostenským úřadem nadále přidělováno, avšak zcela odpadá povinnost jej užívat. Dále dojde k rozšíření služeb živnostenského úřadu, který bude nyní fungovat i jako Centrální registrační místo, jehož prostřednictvím mohou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění učinit podání vůči dalším orgánům státní správy a institucím, jako například správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně. A do třetice na žádost podnikatele odpadne do budoucna povinnost oznamovat změny adresy místa podnikání při současné změně bydliště, jedná-li se o totožné adresy. Záleží však na vůli podnikatele, zda této možnosti využije či nikoliv. Dne 1. července 2012 byly do praxe uvedeny základní registry veřejné správy. Systém základních registrů by měl tvořit páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňovat sdílení dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy. Zásadním krokem k fungování systému základních registrů bylo přijetí zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Základní registry jsou celkem čtyři a fungují v rámci Informačního systému základních registrů, jehož správu má na starosti nově vzniklý státní úřad Správa základních registrů. V prvním registru, registru obyvatel, se nacházejí referenční údaje o fyzických osobách, jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. V registru práv a povinností nalezneme referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci. V registru osob jsou pak údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i organizačních složkách zahraničních právnických osob. A konečně registr čtvrtý registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který poskytuje referenční údaje o základních územních prvcích a jednotkách, adresách a údaje o účelových územních prvcích. Zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Úřady budou povinny využívat právě data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat po občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru, například při změně jména nebo adresy, která se promítne i v ostatních registrech. Základní registry tedy uleví primárně občanům, ale i podnikatelům, neboť jejich zavedením již nebudou podnikatelé muset poskytovat stejné informace více úřadům.

5 Dne 18. července byl Senátem ČR schválen, následně i prezidentem podepsán, nezbytný zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Jedná se o prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta republiky, takže nástupce Václava Klause si budeme my, občané, volit na počátku příštího roku ve většinové volbě, a to dne 12. a Dle zákona může kandidáty na prezidenta navrhnout nejméně 20 poslanců či 10 senátorů. Kandidáti bez podpory členů parlamentu budou potřebovat petici s minimálním počtem 50 tisíc podpisů občanů, kteří jsou oprávněni k volbě prezidenta. Zákon upravuje i financování volební kampaně. Na první kolo mohou kandidáti použít až 40 miliónů korun, pokud se dostanou do kola druhého, mohou použít ještě o 10 miliónů korun více. Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, jenž získá nadpoloviční většinu z platných odevzdaných hlasů. Nebude-li zvolen prezident v kole prvním, bude se konat po 14 dnech kolo druhé, kam postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole nejvyšší počet platných hlasů. Takto zvolený kandidát pak složí slib do rukou předsedy Senátu ČR. Dne 15. srpna 2012 byl Vládou ČR schválen nový návrh katastrálního zákona (nyní č. 344/1992 Sb, o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů). Katastrální zákon tak projde díky revoluci v novém občanském zákoníku řadou zásadních změn. V prvé řadě dojde k úplnému zrušení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, protože celá úprava katastrálního práva bude obsažena v jednom komplexním předpisu. Přehlednost a logičnost nového zákona by tak měla napomoct lepší orientaci laické veřejnosti při úkonech vůči katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí se bude důsledně řídit principem materiální publicity. Tento princip znamená, že neznalost údajů o právu k určité věci zapsaném v katastru nemovitostí nikoho neomlouvá a stav zapsaný v katastru se považuje za správný. Zapisovat se do něho bude rozšířená sada práv (návrh zákona jich vyjmenovává celých 19) a samozřejmě se v něm musí projevit návrat k historické zásadě superficies solo cedit, podle které je stavba součástí pozemku a nikoliv samostatnou nemovitostí. Podle návrhu katastrálního zákona se budou do katastru zapisovat i dříve nepožadované skutečnosti. Povinnost zápisu se bude vztahovat kromě dnes již běžných práv (vlastnické právo, věcné břemeno, zástavní právo) také například na právo stavby, budoucí zástavní právo, nájem, výhrada práva zpětné koupě/zpětného prodeje nebo ujednání o koupi na zkoušku. Negativní změnou oproti současnému stavu je povinnost hradit správní poplatek u významně širšího okruhu úkonů. Platit se tak nově bude i za výmaz některých zápisů, např. zaniklého zástavního práva. Účin- nost nového katastrálního zákona bude sladěna s účinností nového občanského zákoníku (1. ledna 2014). - lj -

6 K právní úpravě odpovědnosti za škodu na zdraví v Rakousku - bolestné Právní úprava odpovědnosti za škodu poskytuje ochranu zejména životu a zdraví fyzických osob a také vlastnictví fyzických osob, které by mohly být ohroženy anebo poškozeny v důsledku konání anebo nekonání jiného subjektu. Tato ochrana se mimo jiné projevuje v tom, jakým způsobem bude škoda vzniklá subjektu nahrazena, a to v drtivé většině případů peněžitou náhradou. Nárok na náhradu škody se odvíjí ze zákona anebo ze smlouvy, přičemž rakouská právní úprava jej klasicky vnímá jako nárok na vyrovnání měřitelných škod (už tradičně a nikoli výlučně nárokem na náhradu bolestného, nároku na náhradu nákladů léčení, náhradě ušlého výdělku apod.). Bolestné (Schmerzensgeld) Právní úprava bolestného je již tradičně soustředěna v 1325 rakouského ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), dále jen ABGB, přičemž cílem této právní úpravy je zmírnění (ocenění) bolesti utrpěné v důsledku poškození zdraví. Toto zmírnění (ocenění) bolesti je soustředěno nejen na bolesti fyzické, ale i psychické, přičemž do daného rámce je zahrnuta i otázka možných trvalých následků poškození zdraví a možnost zhoršení stavu poškozeného. Rakouská právní úprava bolestného má tak za cíl vyrovnání (kompenzaci) nemateriální škody, která má zmírnit nejen poškození těla, ale i veškeré související psychické útrapy. Předpokladem nároku na bolestné je tedy škoda na zdraví, která je zpravidla vnímána jako omezení tělesného či duševního zdraví. Jaké poškození tělesného či duševního zdraví zakládající nárok na náhradu škody v daném případě přichází v úvahu, a jak těžké v konkrétním případě je, zpravidla rozhodne znalecký posudek. Důvody pro vznik nároku mohou být různé počínaje chybou lékaře při ošetření nemocného, až po dopravní či lyžařskou nehodu. Podle 1325 ABGB tak platí, že nárok na náhradu bolestného zahrnuje jen ideální škody, nikoli tedy nárok na náhradu ušlého výdělku či důchodu, nárok na náhradu nákladů léčení, a zahrnuje jak fyzickou, tak psychickou újmu. Určení výše bolestného Litera zákona je v tomto bodu poměrně skoupá, nicméně závěry konstantní judikatury, hovořící o přiměřeném bolestném (tzv. angemessenes Schmerzensgeld) poměrně jasně stanovily, jakou dobu a jak velkou intenzitu bolestí musí poškozený pociťovat, aby se v jeho konkrétním případě jednalo relevantní nárok, a to rozlišením na lehké, střední a těžké bolesti. Záleží tak na posouzení konkrétního stavu jednotlivých poškozených, nicméně zpravidla pro lehkou intenzitu bolesti bývá stanovena hranice 100,- EUR pro každý den lehkých bolestí, 150,- - EUR 220,- EUR pro každý den středně těžkých bolestí a 200,- EUR až 350,- EUR pro každý den těžkých bolestí. Závěrem je vhodné upozornit, že soudy opakovaně upozorňují, že poškozený nemá automaticky nárok na sazbu určenou dle znaleckého posudku. Toliko soud tak rozhodne, jakou výši bolestného určí pro odškodnění každého konkrétního případu. - msl -

7 I vlastníci neprovozující vozidlo mají povinnost je odpovědnostně pojistit, rozhodl Ústavní soud V srpnu tohoto roku vydal Ústavní soud ČR zajímavý nález (pro zájemce: spisová značka II. ÚS 1463/11 ze dne ), kterým ve věci týkající se meritorně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném ke dni vzniku ve věci projednávané škodní události, tj (dále zákon ) rozhodl, že nejen provozovatel vozidla, ale i jeho vlastník (v tomto případě leasingová společnost), je odpovědný za zajištění pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle 4 tohoto zákona, a to i před vstupem novely zákona provedené zákonem č. 377/2005 Sb. v účinnost. Ústavní soud tím potvrdil a navázal na své dřívější rozhodnutí sp.zn. III. ÚS 812/06 ze dne , na které poukazovala žalobkyně a stěžovatelka ve věci, Česká kancelář pojistitelů, jako subjekt poskytující plnění z garančního fondu dle zmíněného zákona, a oprávněný následně dle ust. 24 odst. 8 zákona po odpovědných osobách, které nezajistily pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, resp. které odpovídají za způsobenou škodu, regresně to, co za ně zaplatila, vymáhat. singový pronajímatel není ve věci pasivně legitimována, neboť dle obchodních podmínek této leasingové společnosti jako pronajímatelky bylo na leasingovém nájemci, aby opravy a údržbu předmětu leasingu (vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda) objednával vlastním jménem a na své náklady a rovněž aby řádně hradil havarijní pojištění i povinné ručení. Vůči leasingové společnosti byla tedy žaloba z důvodu nedostatku pasivní legitimace soudem prvního stupně zamítnuta a soud odvolací následně tento zamítavý výrok potvrdil. Ústavní soud ve věci nejprve již tradičně zdůraznil, že ač není vrcholem soustavy obecných soudů a do jejich rozhodovací činnosti není oprávněn zasahovat, v projednávané věci interpretovaly a aplikovaly obecné soudy dotčená ustanovení zákona způsobem, který není v souladu s účelem právní úpravy, a to tak, že zasáhly do práva stěžovatelky na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jak argumentuje stěžovatelka. Základní otázkou, kterou obecné soudy v souvislosti s nárokem vzneseným žalobou řešily, byla okolnost, zda do doby účinnosti novely zákona, provedenou zák. č. 377/2005 Sb. byla dána solidární odpovědnost vlastníka vozidla za takto vzniklou škodu (touto no- Obecné soudy jak soud prvního stupně, tak odvolací soud ve věci dospěly k názoru, že leasingová společnost jako leavelou byla dikce ust. 24 odst. 8 zákona upřesněna, a okruh pasivně legitimovaných byl tak postaven najisto mj. byl výslovně uveden vlastník vozidla pro případ, že je odlišný od osoby provozovatele). Ústavní soud odkázal na své závěry ve svém shora uvedeném rozhodnutí z roku Jako v tomto rozhodnutí argumentoval i nyní tím, že ust. 4 zákona ukládá vlastníku vozidla povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to bez ohledu na to, kdo je jeho provozovatelem. Uzavře-li řádně vlastník vozidla tuto smlouvu, je pojištěným i provozovatel vozidla. Porušení povinnosti uzavřít zákonné smluvní pojištění je pak v prvé řadě dle výkladu Ústavního soudu způsobilé vyvolat nepříznivé právní účinky vůči tomu, kdo se porušení povinnosti dopustil, touto osobou je vlastník vozidla, byť odpovědnost provozovatele tím není dotčena. Nárok poškozeného vůči České kanceláři pojistitelů je tak vyvolaný dvěma okolnostmi - porušením povinností provozovatele při provozu vozidla a porušením povinnosti vlastníka vozidla uzavřít zákonné smluvní pojištění, z něhož by jinak byla škoda hrazena. Odpovědnost České kanceláře pojistitelů k výplatě plnění namísto pojistitele, však dle názoru Ústavního soudu primárně vzniká jako důsledek

8 porušení odpovědnosti vlastníka, neboť pokud by bylo vozidlo řádně pojištěno, k náhradě škody by byla zavázána příslušná pojišťovna, s níž vlastník vozidla smlouvu uzavřel. Je již notorietou, že regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu částek, které plnila ze škodné události, a který byl předmětem žaloby uplatněné před obecnými soudy, je pak nikoliv klasickým sekundárním nárokem na náhradu škody, nýbrž originárním nárokem, a to vůči tomu, kdo její povinnost plnit z garančního fondu vyvolal. Touto osobou je přitom jednoznačně vlastník vozidla. Pakliže by tento svou zákonnou povinnost splnil, nevznikl by nárok poškozeného vůči České kanceláři pojistitelů, ani následný regresní nárok. kdy bylo vozidlo provozováno bez povinného pojištění, pouze jí zajišťuje nárok na plnění ze smlouvy vůči provozovateli v případě, že toto pojištění zaplatí sama. Smluvním ujednáním se však leasingová společnost nemůže povinnosti uložené jí zákonem zbavit, shrnul Ústavní soud. - mse, am - Ústavní soud tedy uzavřel, že leasingová společnost jako vlastník škodícího vozidla byla po celou dobu trvání leasingové smlouvy povinna zajistit, aby vozidlo bylo pojištěno. V případě, že se leasingová pronajímatelka smluvně s provozovatelem vozidla dohodla, že pojištění zajistí právě provozovatel, toto ujednání ji nezbavuje odpovědnosti v situaci, Vydala advokátní kancelář Tschöpl & Partner v prosinci Informace v našem občasníku obsažené nejsou právními radami v konkrétních případech. S případnými dotazy v konkrétních právních věcech se na nás, prosím, obraťte. Toto první vydání newsletteru připravili Markéta Slavičínská/Michaela Semelová/Lenka Janoušová/Adam Mikulčík.

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Nařízení eidas a český právní řád. JUDr. Josef Donát, LLM Nové soukromé právo, 1. 12. 2015, Praha

Nařízení eidas a český právní řád. JUDr. Josef Donát, LLM Nové soukromé právo, 1. 12. 2015, Praha Nařízení eidas a český právní řád JUDr. Josef Donát, LLM Nové soukromé právo, 1. 12. 2015, Praha Občanský zákoník 559 [Svoboda volby formy] Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu,

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního? Změny v právu nemovitostí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nový katastrální zákon č. 256/2013

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 Český statistický úřad, 2012 CO JE ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB Základní registr osob (ROS) bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE K neplatnosti rozhodčích doložek Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.5.2012, sp. zn. 23 Cdo 309/2011 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2012,

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o.

Důvodová zpráva. Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o. Důvodová zpráva Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o. Dne 27. 10. 2016 v 9,30 hodin došlo v prostoru vjezdu na hlavní hřbitov v Jablonci

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI: ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 37 předpisu č. 40/1964Sb. 266

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt:

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt: Přehled legislativních novinek Vydání Listopad 2011 www.roedl.cz Überschrift_Inhalt: Obsah: Überschrift Přehled významných 2 nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Überschrift 1 Přehled

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon.

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. ZÁKON ze dne kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva Smluvní strany: Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva TJ Lokomotiva Česká Lípa, IČ: 43560106 se sídlem Mánesova 1580,

Více

416/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

416/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 416/2009 Sb. ZÁKON ze dne 4. listopadu 2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury Změna: 209/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU vůči členským státům: na podnět Komise Soudní dvůr správní řízení před Komisí žaloba Komise nebo čl.státu k ESD, rozsudek ESD nerespektování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 31 286/2001-14. V Praze dne 18.12.2001

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 31 286/2001-14. V Praze dne 18.12.2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 31 286/2001-14 V Praze dne 18.12.2001 S M Ě R N I C E kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českou

Více

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních:

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (dle ust. 1257 a násl., zejména pak 1267 a 1268, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

FRYŠÁK & FRYŠÁKOVÁ. advokátní kancelář

FRYŠÁK & FRYŠÁKOVÁ. advokátní kancelář FRYŠÁK & FRYŠÁKOVÁ advokátní kancelář Číslo spisu: 134/2012 V Olomouci dne 16.11.2012 Statutární město Přerov Odbor vnitřní správy Bratrská 709/34 Přerov I - Město Právní stanovisko k návrhu smlouvy o

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více