Brno: Praha: Zlín:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brno: e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl.cz Praha: e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl.cz Zlín: e-mail: info@tschopl.cz, www.tschopl."

Transkript

1 Pár slov úvodem Vážení čtenáři, před Vámi leží historicky první vydání občasníku - newslettru advokátní kanceláře Tschöpl & Partner. Budeme Vám v něm představovat praktické informace z oblasti práva (zejména - ale nikoliv výlučně - obchodního), vybrané aktuality z legislativního dění, ale i seznamovat Vás se zajímavými rozhodnutími soudů (nejen) z naší praxe. V prvním čísle našeho občasníku naleznete mimo jiné legislativní novinky z oblasti živnostenského práva, dočtete se o tom, jaké nároky můžete uplatňovat při škodě na zdraví v Rakousku (aniž bychom chtěli přivolávat škodní události pakliže v Rakousku kupříkladu čas od času lyžujete či jím jen svým osobním vozidlem projíždíte, může se tato otázka týkat i Vás ), a ty, kteří rádi obchodují na internetu, jistě zaujme i vysoce aktuální článek na téma, zda je možno elektronicky uzavřít smlouvu, pro niž zákon obligatorně požaduje písemnou formu pod sankcí neplatnosti. V sekci judikatura jsme pro Vás připravili zprávu o nedávném nálezu Ústavního soudu z oblasti tzv. povinného ručení. Nezapomeňte i vlastník motorového vozidla, který jej neprovozuje, je odpovědný za uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla! Rádi bychom Vás zároveň informovali, že naše pražská pobočka se stěhuje do nových prostor. V Praze nás tedy od listopadu 2012 najdete na adrese Pod Křížkem 4, Praha. I nadále jsou Vám k dispozici naše pobočky ve Zlíně na adrese Štefánikova 167 a sídlo kanceláře v Brně, které se od března tohoto roku nachází v areálu brněnského Výstaviště. Kontaktní údaje zůstávají nezměněny. Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že jsme Vám stále blíž! Přejeme Vám příjemné počtení, krásné Vánoce a vše dobré v novém roce! Na setkání s Vámi se těší Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner

2 Je možné uzavřít písemnou smlouvu elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu? Dnes již lze prostřednictvím tzv. e-shopu pořídit téměř vše. Oděvy, obuv, domácí potřeby, služby. Takové případy, kdy prostřednictvím internetu, konkrétně různých e-shopů, uzavíráme kupní smlouvu či jiné smlouvy, které ze zákona nemusejí mít písemnou formu, jsou již prakticky na denním pořádku. Je však možné prostřednictvím e-shopu uzavřít smlouvu, pro kterou zákon obligatorně předepisuje písemnou formu? Například smlouvu o nájmu nebytového prostoru? Tu upravuje ust. 3 zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého vzniká nájem na základě písemné smlouvy. Nebo cestovní smlouvu, která musí být dle ust. 852b odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále OZ ) rovněž písemná? I když by se otázka dodržení písemné formy mohla zdát neprávníkům banální, banální rozhodně není. Důsledkem nedodržení písemné formy stanovené zákonem totiž je, že právní úkon je absolutně neplatný. Podívejme se však, co k otázce právní formy říká občanský zákoník. Ten ve ust. 40 odst. 1 stanoví, že nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný. Zároveň však ust. 40 odst. 3 OZ stanoví, že písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů. Dle ust. 40 odst. 4 OZ je pak, písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Co je tedy předpokladem dodržení písemné formy? Písemná forma dle ust. 40 odst. 3 OZ tedy předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu. Ust. 40 odst. 3 OZ hovoří o nahrazení podpisu mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Tím se dle odborné literatury míní např. razítko, faksimile, reprodukce (naskenování) podpisu na tiskopise tam, kde je to v občanskoprávním styku objektivně posuzováno obvyklé. Toto ustanovení zároveň obsahuje úpravu, která stanoví, že je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů, tj. dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákonem, ve znění pozdějších předpisů ( zep ). Je tedy nepochybné, že jsou-li účastníci smlouvy, kterou musejí uzavřít v zákonem předepsané písemné formě, vybavení zaručenými elektronickými podpisy, není ani uzavření písemné smlouvy elektronicky, např. prostřednictvím právě e-shopu, problémem. Zajímavé však je, že právní účinky mohou být dle zep spojeny s jakýmkoliv elektronickým podpisem, a nikoliv jen s tzv. zaručeným elektronickým podpisem. Dle odborné literatury je zřejmé, že kvalitu elektronického podpisu nebude mít prostý a k němu připojené jméno a příjmení, ani elektronický podpis vygenerovaný různými počítačovými programy na základě údajů zadaných pouze podpisující osobou. Na druhou stranu charakter elektronického podpisu (nikoliv však zaručeného) může mít k textu připojené sjednané nebo zaslané heslo. Co tedy v situaci, kdy účastníci zaručeným ani jiným elektronickým podpisem nedisponují, a přesto chtějí písemné smlouvy elektronicky uzavírat. Je to možné? Vyjděme z ust. 40 odst. 4 OZ, dle kterého je písemná forma právního úkonu učiněného elektronickými prostředky zachována

3 za předpokladu určitelnosti obsahu tohoto úkonu a osoby, která jej učinila. Nabízí se tedy otázka, zda pro úkon, pro který je zákonem předepsána písemná forma, a je učiněn elektronickými prostředky, stačí k jeho platnosti obecně požadavek určitelnosti obsahu a osoby, která právní úkon učinila, či vždy je nutno připojit zaručený elektronický podpis. Dle komentáře k občanskému zákoníku lze uzavřít, že k tomu, aby byl naplněn požadavek písemnosti, je nutné elektronický dokument podepsat elektronicky podle zvláštních předpisů s obecnou výjimkou nahrazení mechanickými prostředky dle ust. 40 odst. 3 OZ tam, kde je to obvyklé. Dle autorů tohoto komentáře tedy nelze konstituovat písemnost právního úkonu jenom na možnosti určení jednající osoby v konkrétním jednotlivém případě použití elektronického dokumentu, např. v důsledku předchozího styku nebo ové adresy či telefonního čísla, pokud dokument není elektronicky podepsán. Napojení na konkrétní osobu by tedy mělo být silnější než formální označení subjektu a místa či zdroje odeslání. Zákon o elektronickém podpisu lze v tomto smyslu chápat jako úpravu provádějící ust. 40 odst. 4 OZ, pokud jde o požadavek identifikace osoby. Pokud má mít právní úkon učiněný elektronicky písemnou formu, měl by být elektronicky podepsán podle zákona o elektronickém podpisu. Tomuto výkladu svědčí i soudní praxe, kdy Nejvyšší soud ČR mimo jiné uzavřel, že u smlouvy o postoupení pohledávky, kterou uzavřely dvě osoby pomocí ové komunikace, je nutno dodržet zákonem vyžadované nahrazení vlastnoručního podpisu elektronickým. Jinak písemnosti nelze považovat za podepsané (srov. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 30 Cdo 1230/2007). Nejvyšší soud rovněž posuzoval otázku platnosti cestovní smlouvy uzavřené pomocí formuláře, nazvaného závazná přihláška k zájezdu a vystaveného na webové stránce cestovní kanceláře. Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje, aby cestovní smlouva byla uzavřena v písemné formě, nepovažoval soud vystavený formulář za návrh cestovní smlouvy, protože nebyl určen konkrétnímu zájemci, ale kterémukoli návštěvníkovi webových stránek, a proto takový formulář nesplňuje ani požadavek písemné formy. Vzhledem k tomu, že formulář nebyl opatřen elektronickým podpisem cestovní kanceláře ani zájemce, cestovní smlouva platně nevznikla (srov. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 33 Cdo 3210/2007). Lze tedy shrnout, že u smluv, kde je zákonem vyžadována písemná forma, je v souladu se zákonem při jejich uzavření elektronickou formou nutno využít zaručeného elektronického podpisu to je jisté a bezpečné řešení, zcela v souladu se zákonem. Jakákoliv ostatní možná řešení navazující na zákonnou dikci ust. 40 odst. 4 OZ, tzn. využívající dostatečné identifikace osoby a obsahu právního úkonu, se sice jeví jako možná, avšak s ohledem na současnou praxi soudů jako nikoliv zcela bezpečná a následně soudně prosaditelná. Právě v případném soudním sporu při dokazování by soud nemusel posoudit elektronicky uzavřenou smlouvu, avšak bez zaručeného elektronického podpisu, odkazující se pouze na dostatečnou určitelnost osoby a umožňující zachycení svého obsahu, jako splňující náležitosti zákonem předepsané písemné formy. - mse -

4 Novinky z legislativy Do této rubriky pro Vás budeme vybírat novinky na poli legislativních událostí posledních týdnů. Budeme se věnovat nejen již platným a účinným, ale i připravovaným právním předpisům s cílem informovat Vás o legislativních novinkách, které se mohou hodit (nejen) při podnikatelských aktivitách. Dne 30. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., který novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Svým obsahem nepůsobí novela nijak výjimečně, významem pro podnikatele by přesto mohla předčít mnohé předešlé. Hlavním záměrem zákona bylo odstranit nadbytečnou administrativní zátěž podnikatelů a neodůvodněné odchylky od správního řádu. Ke snížení administrativní zátěže má dojít pomocí změny tří základních povinností. V první řadě odpadá nutnost mít trvale a viditelně na provozovně umístěno identifikační číslo provozovny. Toto číslo bude sice živnostenským úřadem nadále přidělováno, avšak zcela odpadá povinnost jej užívat. Dále dojde k rozšíření služeb živnostenského úřadu, který bude nyní fungovat i jako Centrální registrační místo, jehož prostřednictvím mohou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění učinit podání vůči dalším orgánům státní správy a institucím, jako například správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně. A do třetice na žádost podnikatele odpadne do budoucna povinnost oznamovat změny adresy místa podnikání při současné změně bydliště, jedná-li se o totožné adresy. Záleží však na vůli podnikatele, zda této možnosti využije či nikoliv. Dne 1. července 2012 byly do praxe uvedeny základní registry veřejné správy. Systém základních registrů by měl tvořit páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňovat sdílení dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy. Zásadním krokem k fungování systému základních registrů bylo přijetí zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Základní registry jsou celkem čtyři a fungují v rámci Informačního systému základních registrů, jehož správu má na starosti nově vzniklý státní úřad Správa základních registrů. V prvním registru, registru obyvatel, se nacházejí referenční údaje o fyzických osobách, jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. V registru práv a povinností nalezneme referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci. V registru osob jsou pak údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i organizačních složkách zahraničních právnických osob. A konečně registr čtvrtý registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který poskytuje referenční údaje o základních územních prvcích a jednotkách, adresách a údaje o účelových územních prvcích. Zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Zásadním prvkem v systému základních registrů je tzv. referenční údaj. Bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Úřady budou povinny využívat právě data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat po občanovi. V principu tak bude stačit jedna změna v registru, například při změně jména nebo adresy, která se promítne i v ostatních registrech. Základní registry tedy uleví primárně občanům, ale i podnikatelům, neboť jejich zavedením již nebudou podnikatelé muset poskytovat stejné informace více úřadům.

5 Dne 18. července byl Senátem ČR schválen, následně i prezidentem podepsán, nezbytný zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Jedná se o prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta republiky, takže nástupce Václava Klause si budeme my, občané, volit na počátku příštího roku ve většinové volbě, a to dne 12. a Dle zákona může kandidáty na prezidenta navrhnout nejméně 20 poslanců či 10 senátorů. Kandidáti bez podpory členů parlamentu budou potřebovat petici s minimálním počtem 50 tisíc podpisů občanů, kteří jsou oprávněni k volbě prezidenta. Zákon upravuje i financování volební kampaně. Na první kolo mohou kandidáti použít až 40 miliónů korun, pokud se dostanou do kola druhého, mohou použít ještě o 10 miliónů korun více. Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, jenž získá nadpoloviční většinu z platných odevzdaných hlasů. Nebude-li zvolen prezident v kole prvním, bude se konat po 14 dnech kolo druhé, kam postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole nejvyšší počet platných hlasů. Takto zvolený kandidát pak složí slib do rukou předsedy Senátu ČR. Dne 15. srpna 2012 byl Vládou ČR schválen nový návrh katastrálního zákona (nyní č. 344/1992 Sb, o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů). Katastrální zákon tak projde díky revoluci v novém občanském zákoníku řadou zásadních změn. V prvé řadě dojde k úplnému zrušení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, protože celá úprava katastrálního práva bude obsažena v jednom komplexním předpisu. Přehlednost a logičnost nového zákona by tak měla napomoct lepší orientaci laické veřejnosti při úkonech vůči katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí se bude důsledně řídit principem materiální publicity. Tento princip znamená, že neznalost údajů o právu k určité věci zapsaném v katastru nemovitostí nikoho neomlouvá a stav zapsaný v katastru se považuje za správný. Zapisovat se do něho bude rozšířená sada práv (návrh zákona jich vyjmenovává celých 19) a samozřejmě se v něm musí projevit návrat k historické zásadě superficies solo cedit, podle které je stavba součástí pozemku a nikoliv samostatnou nemovitostí. Podle návrhu katastrálního zákona se budou do katastru zapisovat i dříve nepožadované skutečnosti. Povinnost zápisu se bude vztahovat kromě dnes již běžných práv (vlastnické právo, věcné břemeno, zástavní právo) také například na právo stavby, budoucí zástavní právo, nájem, výhrada práva zpětné koupě/zpětného prodeje nebo ujednání o koupi na zkoušku. Negativní změnou oproti současnému stavu je povinnost hradit správní poplatek u významně širšího okruhu úkonů. Platit se tak nově bude i za výmaz některých zápisů, např. zaniklého zástavního práva. Účin- nost nového katastrálního zákona bude sladěna s účinností nového občanského zákoníku (1. ledna 2014). - lj -

6 K právní úpravě odpovědnosti za škodu na zdraví v Rakousku - bolestné Právní úprava odpovědnosti za škodu poskytuje ochranu zejména životu a zdraví fyzických osob a také vlastnictví fyzických osob, které by mohly být ohroženy anebo poškozeny v důsledku konání anebo nekonání jiného subjektu. Tato ochrana se mimo jiné projevuje v tom, jakým způsobem bude škoda vzniklá subjektu nahrazena, a to v drtivé většině případů peněžitou náhradou. Nárok na náhradu škody se odvíjí ze zákona anebo ze smlouvy, přičemž rakouská právní úprava jej klasicky vnímá jako nárok na vyrovnání měřitelných škod (už tradičně a nikoli výlučně nárokem na náhradu bolestného, nároku na náhradu nákladů léčení, náhradě ušlého výdělku apod.). Bolestné (Schmerzensgeld) Právní úprava bolestného je již tradičně soustředěna v 1325 rakouského ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), dále jen ABGB, přičemž cílem této právní úpravy je zmírnění (ocenění) bolesti utrpěné v důsledku poškození zdraví. Toto zmírnění (ocenění) bolesti je soustředěno nejen na bolesti fyzické, ale i psychické, přičemž do daného rámce je zahrnuta i otázka možných trvalých následků poškození zdraví a možnost zhoršení stavu poškozeného. Rakouská právní úprava bolestného má tak za cíl vyrovnání (kompenzaci) nemateriální škody, která má zmírnit nejen poškození těla, ale i veškeré související psychické útrapy. Předpokladem nároku na bolestné je tedy škoda na zdraví, která je zpravidla vnímána jako omezení tělesného či duševního zdraví. Jaké poškození tělesného či duševního zdraví zakládající nárok na náhradu škody v daném případě přichází v úvahu, a jak těžké v konkrétním případě je, zpravidla rozhodne znalecký posudek. Důvody pro vznik nároku mohou být různé počínaje chybou lékaře při ošetření nemocného, až po dopravní či lyžařskou nehodu. Podle 1325 ABGB tak platí, že nárok na náhradu bolestného zahrnuje jen ideální škody, nikoli tedy nárok na náhradu ušlého výdělku či důchodu, nárok na náhradu nákladů léčení, a zahrnuje jak fyzickou, tak psychickou újmu. Určení výše bolestného Litera zákona je v tomto bodu poměrně skoupá, nicméně závěry konstantní judikatury, hovořící o přiměřeném bolestném (tzv. angemessenes Schmerzensgeld) poměrně jasně stanovily, jakou dobu a jak velkou intenzitu bolestí musí poškozený pociťovat, aby se v jeho konkrétním případě jednalo relevantní nárok, a to rozlišením na lehké, střední a těžké bolesti. Záleží tak na posouzení konkrétního stavu jednotlivých poškozených, nicméně zpravidla pro lehkou intenzitu bolesti bývá stanovena hranice 100,- EUR pro každý den lehkých bolestí, 150,- - EUR 220,- EUR pro každý den středně těžkých bolestí a 200,- EUR až 350,- EUR pro každý den těžkých bolestí. Závěrem je vhodné upozornit, že soudy opakovaně upozorňují, že poškozený nemá automaticky nárok na sazbu určenou dle znaleckého posudku. Toliko soud tak rozhodne, jakou výši bolestného určí pro odškodnění každého konkrétního případu. - msl -

7 I vlastníci neprovozující vozidlo mají povinnost je odpovědnostně pojistit, rozhodl Ústavní soud V srpnu tohoto roku vydal Ústavní soud ČR zajímavý nález (pro zájemce: spisová značka II. ÚS 1463/11 ze dne ), kterým ve věci týkající se meritorně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném ke dni vzniku ve věci projednávané škodní události, tj (dále zákon ) rozhodl, že nejen provozovatel vozidla, ale i jeho vlastník (v tomto případě leasingová společnost), je odpovědný za zajištění pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle 4 tohoto zákona, a to i před vstupem novely zákona provedené zákonem č. 377/2005 Sb. v účinnost. Ústavní soud tím potvrdil a navázal na své dřívější rozhodnutí sp.zn. III. ÚS 812/06 ze dne , na které poukazovala žalobkyně a stěžovatelka ve věci, Česká kancelář pojistitelů, jako subjekt poskytující plnění z garančního fondu dle zmíněného zákona, a oprávněný následně dle ust. 24 odst. 8 zákona po odpovědných osobách, které nezajistily pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, resp. které odpovídají za způsobenou škodu, regresně to, co za ně zaplatila, vymáhat. singový pronajímatel není ve věci pasivně legitimována, neboť dle obchodních podmínek této leasingové společnosti jako pronajímatelky bylo na leasingovém nájemci, aby opravy a údržbu předmětu leasingu (vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda) objednával vlastním jménem a na své náklady a rovněž aby řádně hradil havarijní pojištění i povinné ručení. Vůči leasingové společnosti byla tedy žaloba z důvodu nedostatku pasivní legitimace soudem prvního stupně zamítnuta a soud odvolací následně tento zamítavý výrok potvrdil. Ústavní soud ve věci nejprve již tradičně zdůraznil, že ač není vrcholem soustavy obecných soudů a do jejich rozhodovací činnosti není oprávněn zasahovat, v projednávané věci interpretovaly a aplikovaly obecné soudy dotčená ustanovení zákona způsobem, který není v souladu s účelem právní úpravy, a to tak, že zasáhly do práva stěžovatelky na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jak argumentuje stěžovatelka. Základní otázkou, kterou obecné soudy v souvislosti s nárokem vzneseným žalobou řešily, byla okolnost, zda do doby účinnosti novely zákona, provedenou zák. č. 377/2005 Sb. byla dána solidární odpovědnost vlastníka vozidla za takto vzniklou škodu (touto no- Obecné soudy jak soud prvního stupně, tak odvolací soud ve věci dospěly k názoru, že leasingová společnost jako leavelou byla dikce ust. 24 odst. 8 zákona upřesněna, a okruh pasivně legitimovaných byl tak postaven najisto mj. byl výslovně uveden vlastník vozidla pro případ, že je odlišný od osoby provozovatele). Ústavní soud odkázal na své závěry ve svém shora uvedeném rozhodnutí z roku Jako v tomto rozhodnutí argumentoval i nyní tím, že ust. 4 zákona ukládá vlastníku vozidla povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to bez ohledu na to, kdo je jeho provozovatelem. Uzavře-li řádně vlastník vozidla tuto smlouvu, je pojištěným i provozovatel vozidla. Porušení povinnosti uzavřít zákonné smluvní pojištění je pak v prvé řadě dle výkladu Ústavního soudu způsobilé vyvolat nepříznivé právní účinky vůči tomu, kdo se porušení povinnosti dopustil, touto osobou je vlastník vozidla, byť odpovědnost provozovatele tím není dotčena. Nárok poškozeného vůči České kanceláři pojistitelů je tak vyvolaný dvěma okolnostmi - porušením povinností provozovatele při provozu vozidla a porušením povinnosti vlastníka vozidla uzavřít zákonné smluvní pojištění, z něhož by jinak byla škoda hrazena. Odpovědnost České kanceláře pojistitelů k výplatě plnění namísto pojistitele, však dle názoru Ústavního soudu primárně vzniká jako důsledek

8 porušení odpovědnosti vlastníka, neboť pokud by bylo vozidlo řádně pojištěno, k náhradě škody by byla zavázána příslušná pojišťovna, s níž vlastník vozidla smlouvu uzavřel. Je již notorietou, že regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu částek, které plnila ze škodné události, a který byl předmětem žaloby uplatněné před obecnými soudy, je pak nikoliv klasickým sekundárním nárokem na náhradu škody, nýbrž originárním nárokem, a to vůči tomu, kdo její povinnost plnit z garančního fondu vyvolal. Touto osobou je přitom jednoznačně vlastník vozidla. Pakliže by tento svou zákonnou povinnost splnil, nevznikl by nárok poškozeného vůči České kanceláři pojistitelů, ani následný regresní nárok. kdy bylo vozidlo provozováno bez povinného pojištění, pouze jí zajišťuje nárok na plnění ze smlouvy vůči provozovateli v případě, že toto pojištění zaplatí sama. Smluvním ujednáním se však leasingová společnost nemůže povinnosti uložené jí zákonem zbavit, shrnul Ústavní soud. - mse, am - Ústavní soud tedy uzavřel, že leasingová společnost jako vlastník škodícího vozidla byla po celou dobu trvání leasingové smlouvy povinna zajistit, aby vozidlo bylo pojištěno. V případě, že se leasingová pronajímatelka smluvně s provozovatelem vozidla dohodla, že pojištění zajistí právě provozovatel, toto ujednání ji nezbavuje odpovědnosti v situaci, Vydala advokátní kancelář Tschöpl & Partner v prosinci Informace v našem občasníku obsažené nejsou právními radami v konkrétních případech. S případnými dotazy v konkrétních právních věcech se na nás, prosím, obraťte. Toto první vydání newsletteru připravili Markéta Slavičínská/Michaela Semelová/Lenka Janoušová/Adam Mikulčík.

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 Český statistický úřad, 2012 CO JE ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB Základní registr osob (ROS) bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ Mgr. Ing. Jindřich Jelínek VÝZNAM PODPISU NA LISTINÁCH Náležitosti písemného právního úkonu písemnost zachycení obsahu podpis zachycení autora Funkce

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 JUDr. Adam Furek Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Mgr. Petr Novotný, ev. č. ČAK 11700, Vilímková Dudák Hrnčíř Novotný, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 18600 Praha 8

Mgr. Petr Novotný, ev. č. ČAK 11700, Vilímková Dudák Hrnčíř Novotný, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 Obvodní soud pro Prahu 4 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10 V Praze dne Žalobce 1: [], dat.nar.[], trvale bytem [], (dále jen žalobce 1 ) Žalobce 2: [], dat.nar.[], trvale bytem [], (dále jen žalobce 2

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Neplatnost zastavení cizí nemovitosti Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.11.2012, sp. zn. 21 Cdo 3891/2011 Nejvyšší soud ČR posuzoval spor

Více