6 Navrhování dřevěných mostů podle ČSN EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Navrhování dřevěných mostů podle ČSN EN 1995-2"

Transkript

1 6 Navrhování dřevěných mostů podle ČSN EN Předmět normy Evropská norma ČSN EN [20] uvádí zásady pro navrhování mostů (podle české terminologie se rozumí mostů i lávek) ze dřeva a jiných materiálů na bázi dřeva včetně požadavků na jejich bezpečnost, použitelnost a trvanlivost. Zásady této normy vychází z koncepce mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů. Pro navrhování nových konstrukcí mostů se ČSN EN použije společně s ČSN EN , ČSN EN 1990:2002 a příslušnými částmi ČSN EN V ČSN EN uvedené číselné hodnoty dílčích součinitelů a jiných parametrů spolehlivosti jsou hodnoty, při nichž je dosažena přijatelná úroveň spolehlivosti mostů. Hodnoty jsou stanoveny za předpokladu, že je uplatňována odpovídající úroveň stavebních prací a systém řízení jakosti Rozsah platnosti V ČSN EN jsou uvedena obecná pravidla pro navrhování konstrukčních částí mostů, tj. konstrukčních prvků důležitých pro spolehlivost celého mostu nebo jeho hlavních částí, které jsou vyrobeny ze dřeva a jiných materiálů na bázi dřeva, buď výlučně nebo v kombinaci s betonem, ocelí nebo jinými materiály. Norma též obsahuje dvě přílohy, které se zabývají podrobněji posouzením mostů na únavu a kmitání Citované normativní dokumenty Součástí EN jsou i ustanovení evropských norem, na něž jsou odkazy v jejím textu. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací nedají použít. Pro nedatované odkazy platí poslední vydání příslušného normativního dokumentu. Všechny dále zmíněné normy EN již byly v ČR vydány jako ČSN EN Termíny a definice V EN jsou použity některé speciální termíny, které je vhodné si vysvětlit. Zubové spojení (grooved connection) smykové spojení skládající se z celistvé části jednoho prvku, ve styčné ploše zapuštěné do druhého prvku, spojené části jsou běžně drženy pohromadě pomocí mechanických spojovacích prostředků (příklad zubového spojení je uveden na obr. 89). 276

2 1 dřevo 2 beton 3 spojovací prostředek Obr. 89 Příklad zubového spojení Lamelové desky mostovky (laminated deck plates) desky mostovky vyrobené z lamel, sestavených na výšku, nebo na šířku, spojených dohromady pomocí mechanických spojovacích prostředků nebo lepení (viz obr. 90 a 91). Předpjaté lamelové desky mostovky (stress-laminated deck plates) lamelové desky mostovky vyrobené z lamel, sestavených na výšku s povrchy buď řezanými, nebo hoblovanými, spojených dohromady pomocí předpětí, viz obr hřebík nebo vrut 2 předpínací tyč nebo přepínací výztuž 3 lepená spára mezi lepenými lamelovými prvky 4 lepená spára mezi lamelami u lepených lamelových prvků Obr. 90 Příklady desek mostovek vyrobených z lamel sestavených na výšku a) lamelované pomocí hřebíků nebo vrutů b) předpjaté, ale nikoliv lepené c) lepené a předpjaté lepené lamelové nosníky umístěné na ležato d) lepené a předpjaté lepené lamelové nosníky umístěné na stojato Křížem lamelované desky mostovky (cross-laminated deck plates) lamelové desky mostovky vyrobené z lamel ve vrstvách s různým směrem vláken (křížem nebo pod různými úhly), vrstvy jsou lepeny dohromady nebo spojovány pomocí mechanických spojovacích prostředků, viz obr

3 Předpínání (pre-stressing) trvalý účinek v důsledku kontrolovaných sil a/nebo deformací vnesených do konstrukce (příkladem je příčné předpínání dřevěných desek mostovek pomocí tyčí nebo přepínací výztuže, viz obr. 90 b až d). Obr. 91 Příklad křížem lamelované desky mostovky Použité značky Pro účely ČSN EN platí následující značky. Písmena velké latinské abecedy A plocha mostovky E 0,mean průměrný modul pružnosti rovnoběžně s vlákny E 90,mean průměrný modul pružnosti kolmo k vláknům F t,ed návrhová tahová síla mezi dřevem a betonem F v,ed návrhová smyková síla mezi dřevem a betonem G 0,mean průměrný modul pružnosti ve smyku rovnoběžně s vlákny G 90,mean průměrný modul pružnosti ve smyku kolmo k vláknům (valivý smyk) M celková hmotnost lávky M beam ohybový moment v nosníku představujícím desku M max,beam maximální ohybový moment v nosníku představujícím desku N obs počet konstantních amplitud napěťových cyklů za rok R poměr napětí Písmena malé latinské abecedy a vzdálenost; únavový součinitel a hor,1 horizontální zrychlení od jedné osoby přecházející lávku a hor,2 horizontální zrychlení od několika osob přecházejících lávku a vert,1 svislé zrychlení od jedné osoby přecházející lávku a vert,2 svislé zrychlení od několika osob přecházejících lávku b únavový součinitel b ef účinná šířka b ef,c celková účinná šířka betonové desky b ef,1 ; b ef,2 účinná šířka betonové desky b lam šířka lamely b w šířka zatížené plochy na dotykovém povrchu vozovky šířka zatížené plochy ve středu desky mostovky b w,middle 278

4 d h f c,90,d f fat,d f k f m,d,deck f v,d,deck f m,d,lam f v,d,lam f vert, f hor k c,90 k fat k hor k mod k sys k vert l l 1 m m plate m max, plate n t t 1 t L průměr; vnější průměr tyče; vzdálenost výška nosníku; tloušťka desky návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům návrhová hodnota pevnosti na únavu charakteristická pevnost návrhová pevnost v ohybu desky mostovky návrhová pevnost ve smyku desky mostovky návrhová pevnost v ohybu lamel návrhová pevnost ve smyku lamel základní vlastní frekvence vertikálního a horizontálního kmitání součinitel pro pevnost v tlaku kolmo k vláknům součinitel vystihující redukci pevnosti s ohledem na počet zatěžovacích cyklů součinitel modifikační součinitel součinitel pevnosti soustavy součinitel rozpětí vzdálenost hmotnost; hmotnost na jednotku délky ohybový moment v desce na jednotku délky maximální ohybový moment v desce počet zatížených lamel; počet chodců čas; tloušťka lamely tloušťka bočního prvku návrhová provozní životnost konstrukce vyjádřená v letech Písmena malé řecké abecedy součinitel založený na důsledku poškození; úhel roznášení napětí M dílčí součinitel pro materiálové vlastnosti dřeva, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a proměnnost rozměrů M,c dílčí součinitel pro materiálové vlastnosti betonu, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a proměnnost rozměrů M,s dílčí součinitel pro materiálové vlastnosti oceli, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a proměnnost rozměrů M,v dílčí součinitel pro hmoždíky, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a proměnnost rozměrů M,fat dílčí součinitel spolehlivosti pro posouzení materiálů na únavu, v němž jsou uváženy modelové nejistoty a proměnnost rozměrů poměr u posouzení na únavu mean průměrná objemová hmotnost d návrhový součinitel tření d,max číselně největší hodnota návrhového napětí pro únavové zatížení d,min číselně nejmenší hodnota návrhového napětí pro únavové zatížení p,min minimální dlouhodobé zbytkové tlakové napětí od předpínání poměrné tlumení 279

5 6.2 Zásady navrhování Navrhování dřevěných mostů musí být ve shodě s ČSN EN Zatížení a vlivy prostředí Zatížení pro navrhování mostů se určí z příslušných částí ČSN EN Proměnná zatížení způsobená převedením silničního a pěšího provozu přes most se mají uvažovat jako krátkodobá zatížení. Příklady přiřazení trvání zatížení jsou uvedeny v poznámce k v ČSN EN Doporučené přiřazení trvání zatížení pro zatížení během montáže je krátkodobé. Počáteční předpínací síly kolmo k vláknům se mají uvažovat jako krátkodobá zatížení Posouzení metodou dílčích součinitelů Pro základní kombinace jsou hodnoty dílčích součinitelů vlastností materiálu M uvedeny v tab. 77. Pro mimořádné kombinace je doporučená hodnota dílčího součinitele M = 1,0. Tab. 77 Dílčí součinitele vlastností materiálu 1. Dřevo a materiály na bázi dřeva běžné posouzení rostlé dřevo M = 1,3 lepené lamelové dřevo M = 1,25 LVL, překližka, OSB M = 1,2 posouzení na únavu M, fat = 1,0 2. Spoje běžné posouzení M = 1,3 posouzení na únavu M, fat = 1,0 3. Ocel používaná ve spřažených prvcích M, s = 1,0 4. Beton používaný ve spřažených prvcích M, c = 1,0 5. Hmoždíky mezi dřevem a betonem ve spřažených prvcích běžné posouzení posouzení na únavu M,v = 1,25 M,v,fat = 1,0 6. Předpínací ocelové prvky M, s = 1, Vlastnosti materiálu Podrobná informace o vlastnostech dřeva a materiálů na bázi dřeva je uvedena v ČSN EN Předpínací oceli musí splňovat ČSN EN [28] a ČSN EN [29]. 280

6 6.4 Trvanlivost Dřevo Při návrhu dřevěného mostu je třeba uvážit účinek srážek, větru a slunečního záření. Účinek přímé povětrnosti na dřevěné konstrukční prvky, způsobený srážkami nebo slunečním zářením, se může snížit pomocí konstrukčních ochranných opatření nebo užitím dřeva s dostatečnou přirozenou trvanlivostí nebo dřeva ošetřeného ochrannými prostředky proti biologickému napadení. Kde není možné částečné nebo úplné zakrytí hlavních konstrukčních prvků (viz obr. 92), je možné trvanlivost zvýšit jedním nebo více následujícími opatřeními: omezení stojaté vody na dřevěných površích pomocí vhodného sklonu povrchů; omezení otvorů, zářezů apod., kde se může hromadit nebo prosakovat voda; omezení přímého absorbování vody (např. kapilární absorpce z betonového základu) užitím vhodných bariér; omezení trhlin a delaminace, zvláště v oblastech, kde mohou být vystaveny povětrnosti koncová vlákna, vhodným neprodyšným uzavřením a/nebo krycími deskami; omezení bobtnání a sesychání dřeva zajištěním jeho vhodné počáteční vlhkosti a snížením vlhkostních změn za provozu pomocí přiměřené povrchové ochrany; hledání geometrie konstrukce, která zajistí přirozené větrání všech dřevěných částí. Obr. 92 Příklad ochrany konstrukčních prvků Nebezpečí zvýšené vlhkosti blízko povrchu terénu např. v důsledku nedostatečného větrání způsobeného vegetací mezi dřevem a terénem, nebo stříkající vody, se redukuje jedním nebo více následujícími opatřeními: pokrytí povrchu terénu vrstvou štěrku apod. za účelem omezení vegetace; užití zvětšené vzdálenosti mezi dřevěnými částmi a úrovní terénu. Tam, kde jsou konstrukční dřevěné prvky vystaveny opotřebení od dopravy, musí se při návrhu uvažovat maximálně taková výška průřezu, jaká je minimální dovolená výška před výměnou. 281

7 6.4.2 Odolnost proti korozi Pro spojovací prostředky platí ČSN EN , 4.2. Pro ocelové části jiné než spojovací prostředky platí EN Příkladem zvláště korozních podmínek je dřevěný most, kde nelze vyloučit agresivní protinámrazové látky. Musí se též uvážit možnost napěťové koroze. Zabetonované ocelové části, jako výztužné pruty a předpínací kabely, mají být chráněny podle ČSN EN , a ČSN EN Je třeba též uvážit účinek chemické ochrany dřeva nebo dřeva s vysokým obsahem kyselin, na protikorozní ochranu spojovacích prostředků Ochrana dřevěných mostovek proti vodě pomocí neprodyšného uzavření Pružnost neprodyšných vrstev musí být dostačující, aby kopírovala pracování dřevěné mostovky. 6.5 Zásady analýzy konstrukce Lamelové desky mostovky Všeobecně Analýza lamelové desky mostovky má být založena na jedné z následujících možností: teorii ortotropní desky; modelování desky mostovky pomocí roštu; zjednodušené metodě podle U pokročilé analýzy desek mostovek, vyrobených z lamel jehličnatých dřevin, mají být poměry vlastností soustavy převzaty z tab. 78. Poissonova konstanta se může brát jako nula. Tab. 78 Vlastnosti soustavy u lamelových desek mostovek Typ desky mostovky E 90,mean /E 0,mean G 0,mean /E 0,mean G 90,mean /G 0,mean Lamelace hřebíky Lamelace tlakem řezané hoblované Lamelace lepením 0 0,015 0,020 0,030 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,08 0,10 0,15 U křížem lamelované desky mostovky, viz obr. 91, se mají uvážit smykové deformace. 282

8 Soustředěná svislá zatížení Zatížení mají být uvažována v referenční rovině ve středu desky mostovky. Pro soustředěná zatížení se má uvažovat účinná zatěžovací plocha vztažená ke střednicové rovině desky mostovky, viz obr. 93. kde b w je šířka zatížené plochy na dotykovém povrchu vozovky; b w,middle šířka zatížené plochy v referenční rovině ve středu desky mostovky; úhel roznášení podle tab vozovka 2 dřevěná deska mostovky 3 referenční rovina ve středu dřevěné desky mostovky Obr. 93 Roznášení soustředěných zatížení z dotykové plochy šířky b w Tab. 79 Roznášecí úhel soustředěných zatížení pro různé materiály Vozovka (podle EN , 4.3.6) 45 Prkna a fošny 45 Lamelové dřevěné desky mostovky ve směru vláken 45 kolmo k vláknům 15 Překližka a křížem lamelované desky mostovky

9 Zjednodušená analýza Deska mostovky může být nahrazena jedním nebo několika nosníky ve směru lamel s účinnou šířkou b ef vypočtenou takto: b b a (6.1) ef w,middle kde b w,middle se vypočítá podle kap ; a se převezme z tab. 80. Tab. 80 Šířka a v m pro určení účinné šířky nosníku Systém desky mostovky Deska mostovky lamelovaná hřebíky Lamelace tlakem nebo lepením Křížem lamelované dřevo Spřažená konstrukce mostovky beton/dřevo a [m] 0,1 0,3 0,5 0, Spřažené prvky U spřažených soustav desek mostovek se musí uvážit vliv prokluzu spoje, viz kap Dřevo-betonové spřažené prvky Betonová část se navrhuje podle ČSN EN Spojovací prostředky a zubová spojení se mají navrhují tak, aby přenesly všechny síly vzniklé spřažením. Tření a přilnavost mezi dřevem a betonem se nemá uvažovat pokud není provedeno odborné posouzení. Účinná šířka betonové desky spřažených konstrukcí, dřevěný nosník/betonová mostovka, se uvažuje takto: bef,c bbef,1 bef,2 (6.2) kde b je šířka dřevěného nosníku; b ef,1 ; b ef,2 jsou účinné šířky betonových pásů, jak jsou určeny pro betonový T-průřez podle ČSN EN , Pro posouzení při mezním stavu únosnosti se musí uvážit trhliny v betonové desce. Účinek tuhosti betonu v tahu se může započítat. Při zjednodušeném přístupu se může tuhost části betonového průřezu s trhlinami uvažovat jako 40 % tuhosti za předpokladu, že je bez trhlin. V těchto místech je třeba věnovat pozornost přiměřené roznášecí výztuži proti trhlinám. 284

10 6.6 Mezní stavy únosnosti Desky mostovky Pevnost soustavy Pro pevnost soustavy platí příslušná pravidla uvedená v ČSN EN , 6.7. Návrhová pevnost desky mostovky v ohybu a ve smyku se vypočítá takto: f m,d,deck = k f (6.3) sys m,d,lam f v,d,deck = k sys f v,d,lam (6.4) kde f m,d,lam je návrhová pevnost lamel v ohybu; f v,d,lam návrhová pevnost lamel ve smyku; k sys součinitel pevnosti soustavy, viz ČSN EN Pro mostovky podle obr. 90d se použije ČSN EN , obr. 6.12, čára 1. Pro výpočet k sys se počet zatížených lamel bere takto: bef n b (6.5) lam kde b ef je účinná šířka; b lam šířka lamel. Účinná šířka b ef se stanoví takto (viz obr. 94): b ef M max,beam (6.6) m max,plate kde M max,beam m max,plate je maximální ohybový moment v nosníku představujícím desku; maximální ohybový moment v desce vypočítaný pomocí deskové analýzy. Obr 94 Příklad průběhu ohybového momentu v desce pro určení účinné šířky 285

11 Předpjaté lamelové desky mostovky Dlouhodobé předpínací síly musí být takové, aby nedošlo k žádnému prokluzu mezi lamelami. Splněna má být následující podmínka: F h (6.7) v,ed d p,min kde F v,ed je návrhová smyková síla na jednotku délky, vyvolaná svislým a vodorovným zatížením; d návrhová hodnota součinitele tření; p,min minimální dlouhodobé zbytkové napětí v tlaku od předpětí; h tloušťka desky. Při určení součinitele tření je třeba zohlednit následující: druh dřeva; drsnost dotykového povrchu; ochranu dřeva; zbytkovou úroveň napětí mezi lamelami. Jestliže nebyly ověřeny jiné hodnoty, mají se hodnoty návrhových statických součinitelů tření d mezi lamelami ze dřeva jehličnatých dřevin a betonem brát z tab. 81. Pro vlhkost mezi 12 a 16 % se mohou hodnoty získat pomocí lineární interpolace. V místech vystavených soustředěným zatížením nemá být minimální dlouhodobé zbytkové napětí v tlaku p,min od předpětí mezi lamelami nižší než 0,35 N/mm 2. Dlouhodobé zbytkové napětí od předpětí lze běžně předpokládat větší než 0,35 N/mm 2 za předpokladu, že: počáteční předpětí je nejméně 1 N/mm 2 ; vlhkost lamel v době předpínání není větší než 16 %; změna vlhkosti za provozu v desce mostovky je omezena pomocí přiměřené ochrany např. neprodyšné vrstvy. Tab. 81 Návrhové hodnoty součinitele tření d Drsnost povrchu lamel Řezané dřevo na řezané dřevo Hoblované dřevo na hoblované dřevo Řezané dřevo na hoblované dřevo Dřevo na beton Kolmo k vláknům Vlhkost Vlhkost 12 % 16 % 0,30 0,45 0,20 0,40 0,30 0,45 0,40 0,40 Rovnoběžně s vlákny Vlhkost Vlhkost 12 % 16 % 0,23 0,35 0,17 0,30 0,23 0,35 0,40 0,40 Výsledné přepínací síly mají působit ve středu dřevěného průřezu. Musí se ověřit tlakové napětí kolmo k vláknům v dotykové ploše kotevní desky během předpínání. Součinitel k c,90 podle ČSN EN lze brát hodnotou 1,3. 286

12 V žádné ze čtyř přilehlých lamel se nemá vyskytovat více než jeden spoj na tupý sraz na vzdálenost 1 danou takto: 2d 1 min 30t (6.8) 1, 2 m kde d je vzdálenost mezi předpínacími prvky; t tloušťka lamel ve směru předpínání. Při výpočtu podélné pevnosti předpjatých lamelových mostovkových desek, je třeba průřez redukovat úměrně k počtu spojů na tupý sraz na vzdálenost 4násobku tloušťky lamel ve směru předpínání. 1 lamela 2 spoj na tupý sraz 3 předpínací element Obr. 95 Spoje na tupý sraz v předpjatých lamelových deskách mostovky Únava U konstrukcí nebo částí konstrukcí a spojů, které jsou vystaveny častým změnám namáhání od zatížení dopravou nebo větrem, se musí ověřit, že nedojde k žádnému porušení nebo závažnému poškození následkem únavy. Posouzení na únavu není u mostů pro chodce (lávek pro chodce) běžně požadováno. Zjednodušená metoda posouzení na únavu je uvedena v příloze A, viz [20]

13 6.7 Mezní stavy použitelnosti Všeobecně Ve výpočtech se mají používat průměrné hodnoty objemové hmotnosti Mezní hodnoty průhybů Rozsah mezních hodnot průhybů způsobených pouze zatížením dopravou je pro nosníky, desky nebo příhradoviny s rozpětím l uveden v tab. 82. Tab. 82 Mezní hodnoty průhybů pro nosníky, desky a příhradoviny Zatížení Rozsah mezních hodnot Charakteristické zatížení dopravou l/400 až l/500 Zatížení pěší dopravou a zatížení nízkou dopravou l/200 až l/ Kmitání Kmitání vyvolaná chodci Pro pohodu platí kritéria ČSN EN 1990:2002/A1. Jestliže nebyly zjištěny jiné hodnoty, má se poměrné tlumení uvažovat takto: = 0,010 pro konstrukce bez mechanických spojů; = 0,015 pro konstrukce s mechanickými spoji. Zjednodušená metoda pro stanovení kmitání dřevěných mostů, postavených jako prostě podepřené plnostěnné nosníky nebo příhradoviny, je uvedena v Příloze B [20], viz Kmitání vyvolaná větrem Pro řešení kmitání vyvolaného větrem platí ČSN EN Spoje Všeobecně V konstrukcích mostů se nesmí použít následující spoje: spoje s osově zatíženými hřebíky; sponkové spoje; spoje provedené s deskami s prolisovanými trny. 288

14 6.8.2 Spoje dřevo-beton ve spřažených nosnících Příčně namáhané spojovací prostředky kolíkového typu Účinek sepnutí spojů uvažovaný u spojů konstrukcí pozemních staveb se u mostů nemá používat. V případě, že je ve spojích dřevo-beton použita mezilehlá nenosná vrstva mezi dřevem a betonem (např. konstrukce bednění), viz obr. 96, je třeba parametry únosnosti a tuhosti spoje určit pomocí speciální analýzy nebo zkouškami. 1 beton 2 nenosná mezilehlá vrstva 3 dřevo Obr. 96 Mezilehlá vrstva mezi betonem a dřevem Zubové spojení U zubových spojení, viz obr. 89, se má smyková síla přenášet přímým kontaktním tlakem mezi dřevem a betonem, zalitým do drážky. Ověřit se má, že únosnost betonové části a dřevěné části spoje je dostatečná. Betonové a dřevěné části musí být spojeny tak, aby se nemohly oddělit. Spoj se navrhuje na tahovou sílu mezi dřevem a betonem o velikosti: F t,ed 0,1 F (6.9) v,ed kde F t,ed je návrhová tahová síla mezi dřevem a betonem; F v,ed návrhová smyková síla mezi dřevem a betonem. 6.9 Konstrukční zásady, provádění a kontrola Příslušná pravidla uvedená v ČSN EN , kapitola 10 platí také pro konstrukční části mostů s výjimkou článků 10.8 a Před připevněním neprodyšné vrstvy k desce mostovky, má být systém mostovky suchý a povrch má vyhovovat požadavkům neprodyšné vrstvy. 289

15 6.10 Příloha A Posouzení na únavu Všeobecně Uvedená zjednodušená metoda je založena na náhradní konstantní amplitudě zatížení na únavu, představující účinky únavy celého spektra zatěžovacích případů. Napětí se určí pomocí pružné analýzy při předepsaném zatížení. Napětí mají zohlednit tuhé nebo polotuhé spoje a účinky druhého řádu od přetvoření a zborcení. 290 Posouzení na únavu se požaduje, jestliže poměr daný vztahem (6.10) je větší než: u prvků namáhaných kolmo nebo rovnoběžně s vlákny: 0,6 u prvků namáhaných ohybem nebo tahem: 0,2 u prvků namáhaných smykem: 0,15 u spojů s kolíky: 0,4 u spojů s hřebíky: 0,1 u ostatních spojů: 0,15 kde d,max d,min f k M,fat d,max f k M,fat d,min Únavové zatížení je číselně největší návrhové napětí od únavového zatížení; číselně nejmenší hodnota návrhového napětí pro únavové zatížení; příslušná charakteristická pevnost; dílčí součinitel materiálu pro únavové zatížení. (6.10) Zjednodušený model únavového zatížení je vybudován na redukovaných zatíženích (účincích zatížení) porovnaných s modely statického zatížení. Model zatížení by měl dávat maximální a minimální napětí v aktuálních konstrukčních prvcích. Únavové zatížení od dopravy se má běžně získat z technických podmínek projektu ve spojení s ČSN EN Počet konstantních amplitud napěťových cyklů za rok N obs, se bere z tabulky 4.5 ČSN EN Posouzení únavy Pokud není model posouzení definován níže nebo pomocí speciálního výzkumu, měl by být poměr omezen na hodnotu definovanou v předcházejícím kap Pro konstantní amplitudu zatížení je kritérium posouzení na únavu: f (6.11) d,max kde d,max f fat,d fat,d je číselně největší návrhové napětí od únavového zatížení; návrhová hodnota pevnosti na únavu.

16 Návrhová pevnost na únavu se stanoví takto: f fat,d k fat f k M,fat (6.12) kde f k je charakteristická pevnost pro statické zatížení; k fat součinitel vystihující redukci pevnosti s ohledem na počet zatěžovacích cyklů. Hodnota k fat se určí takto: 1 R kfat 1 log Nobs tl 0 (6.13) a b R kde R d,min d,max s 1 R 1 (6.14) d,min d,max N obs t L je číselně nejmenší návrhové napětí od únavového zatížení; číselně největší návrhové napětí od únavového zatížení; počet konstantních amplitud napěťových cyklů, jak je definován dříve; návrhová provozní životnost konstrukce vyjádřená v letech podle EN ČSN 1990:2002 (např. 100 let); součinitel založený na důsledku poškození pro skutečný konstrukční dílec; a, b součinitelé vystihující typ únavového zatížení podle tab. 83. Součinitel se má brát takto: podstatné následky: = 3 bez podstatných následků: = 1 Tab. 83 Hodnoty součinitelů a a b Dřevěné prvky namáhané tlakem, kolmo nebo rovnoběžně s vlákny ohybem a tahem smykem Spoje s kolíky s d 12 mm a) hřebíky a 2,0 9,5 6,7 6,0 6,9 b 9,0 1,1 1,3 2,0 1,2 a) Hodnoty pro kolíky jsou hlavně založeny na zkouškách 12 mm kolíků bez vůle. Kolíky podstatně většího průměru nebo svorníky s vůlí mohou mít podstatně méně příznivé vlastnosti na únavu. 291

17 6.11 Příloha B Kmitání vyvolaná chodci Všeobecně Pravidla uvedená v této příloze platí pro dřevěné mosty s prostě podepřenými nosníky nebo příhradové systémy buzené chodci Svislé kmitání Pro jednu osobu přecházející most se má svislé zrychlení mostu a vert,1 v m/s 2 brát takto: 200 pro fvert 2,5 Hz M avert,1 (6.15) 100 pro 2,5 Hz < fvert 5,0 Hz M kde M je celková hmotnost mostu v kg, daná vztahem M = m ; rozpětí mostu; m hmotnost mostu na jednotku délky (vlastní tíha) v kg/m; poměrné tlumení; f vert základní vlastní frekvence pro svislé přetvoření mostu. Základní vlastní frekvenci f vert určíme přibližně z průhybu mostu w g v cm od hmotnosti lávky na jednotku délky v kg/m podle vztahu f 5 / 0, 8w. vert Pro několik osob přecházejících most se svislé zrychlení mostu a vert,n v m/s 2 vypočítá takto: a 0, 23a nk (6.16) vert,n vert,1 vert kde n je počet chodců; k vert součinitel podle obr. 97; a vert,1 svislé zrychlení od jedné osoby přecházející most, určené podle vztahu (6.15). Počet chodců n se má brát takto: n 13 pro zřetelnou skupinu chodců; n 0,6 A pro souvislý proud chodců; kde A je plocha mostovky mostu v m 2. Jestliže jsou uvažovány běžící osoby, se svislé zrychlení mostu a vert,1 v m/s 2, způsobené jednou osobou běžící po mostě, bere takto: 600 avert,1 (6.17) M g 292

18 Vodorovné kmitání Pro jednu osobu přecházející most se vodorovné zrychlení mostu a hor,1 v m/s 2 vypočítá takto: a hor,1 50 M pro 0,5 Hz f hor 2,5 Hz (6.18) kde f hor je základní vlastní frekvence pro vodorovné přetvoření mostu. Pro několik osob přecházejících most, se vodorovné zrychlení mostu a hor,1 v m/s 2 vypočítá takto: a 0,18a nk (6.19) hor,n hor,1 hor kde k hor je součinitel podle obr. 98. Počet chodců n se má brát takto: n 13 pro zřetelnou skupinu chodců; n 0,6 A pro souvislý proud chodců; kde A je plocha mostovky mostu v m 2. Obr. 97 Vztah mezi svislou základní vlastní frekvencí f vert a součinitelem k vert Obr. 98 Vztah mezi vodorovnou základní vlastní frekvencí f hor a součinitelem k hor 293

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Ministerstvo dopravy TP 200 ODBOR INFRASTRUKTURY STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN Technické podmínky Schváleno MD-OI čj. 1075/08-910-IPK/1

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM)

Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Jiří Ota Škoda Auto TF/1 Technické výpočty a aerodynamika 3.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012

ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 ČSN ISO 13822 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno, 13.9.2012 Vocational Training in Assessment of Existing Structures CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005 Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT Úvod Charakteristika

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

technika & detaily Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva Technická příručka STEICO construction nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva technika & detaily OBSAH Výrobky Charakteristiky Oblasti použití Rozpětí Řešení detailů Spojovací prostředky Tepelná ochrana

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

http://www.tobrys.cz

http://www.tobrys.cz http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 4 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TP 79 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD OPK č.j. 131/2014-120-TN/1 ze dne 9.12.2014, s účinností od 1. ledna

Více

NORD. vložkový stropní SYSTÉM

NORD. vložkový stropní SYSTÉM NORD vložkový stropní SYSTÉM CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP - TO NEJLEPŠÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU Vložkový stropní systém NORD představuje v České republice novou generaci betonových stropních vložkových

Více

PRAVDA O PŘÍČNÉM ROZNOSU TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

PRAVDA O PŘÍČNÉM ROZNOSU TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ PRAVDA O PŘÍČNÉM ROZNOSU TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ autor : Ing. Igor Suza, Adam Mikulík mobil : 0 28 28, e-mail : mostniasilnicni@centrum.cz organizace : Mostní a silniční, s.r.o. Havlíčkova 72, 02 00 Brno,

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více