ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y"

Transkript

1 109EC 180/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Trutnově rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Suchánkem ve věci žalobce České kanceláře pojistitelů se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, IČ , zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou LL.M., advokátkou se sídlem Praha 4, Novodvorská 994, proti žalovanému obchodní společnosti BALCAR vzduchotechnika, s.r.o. se sídlem Trutnov Poříčí, Petříkovická 488, IČ , zast. Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Buzulucká 431, o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím t a k t o : I. Návrh, aby soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci ,- Kč s příslušenstvím, se z a m í t á. II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ,- Kč k rukám Mgr. Ondřeje Rejska do tří dnů od právní moci rozsudku. O d ů v o d n ě n í : Žalobou podanou dne se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení ve výroku uvedených částek. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce je právnickou osobou, která je příjemcem příspěvku placeného vlastníkem popřípadě provozovatelem motorového vozidla, které je v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V tomto řízení žalobce uplatnil nárok podle 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. Žalobce obdržel od ministerstva dopravy informaci, že motorové vozidlo Škoda 135L Pick-up rzv HKB je evidováno v centrálním registru vozidel jako provozované, ale v období od do k němu nebylo sjednáno pojištění

2 109EC 180/2012 odpovědnosti. V daném období byl vlastníkem vozidla žalovaný, který je tak ve smyslu 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. povinen žalobci zaplatit příspěvek. Jeho výše byla určena podle 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek činí ,- Kč (nepojištěné období trvalo 77 dnů, denní sazba činí 130,- Kč). Dále žalobce požadoval přiznání nákladů na uplatnění nároku a nákladů na vymáhání příspěvku ( 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.) ve výši 170,- Kč. Žalobce odeslal žalovanému písemnou výzvu, která byla žalovanému doručena dne Ve výzvě byla stanovena třicetidenní lhůta pro uhrazení základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění respektive pro popření pasivní legitimace. Žalovaný ve lhůtě příspěvek neuhradil a neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem. Dnem následujícím po uplynutí třicetidenní lhůty se žalovaný ocitl v prodlení se zaplacením základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění. Od tohoto dne žalobce požadoval zákonné úroky z prodlení z částky ,- Kč. Náklady na uplatnění příspěvku představují náklady spojené s identifikací žalovaného jako osoby povinné platit příspěvek, dále náklady spojené s vytvořením a expedicí výzvy. V tomto případě žalobce kalkuluje náklady na uplatnění 170,- Kč. Náklady na vymáhání příspěvku jsou představovány náklady na vytvoření a expedici upomínky a na třetí osobu zajišťující vymáhání příspěvku. K tomu byla využita součinnost s inkasní společností, která má na rozdíl od žalobce odpovídající technické a personální vybavení k vymáhání příspěvku. Na nákladech na vymáhání bylo účtováno 1.084,- Kč (70,- Kč na vytvoření a expedici upomínky a 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost). Z této částky požadoval žalobce přiznání zákonného úroku z prodlení od K úhradě nákladů na specializovanou inkasní společnost byl žalovaný vyzván v rámci upomínky ze dne K námitkám žalovaného žalobce uvedl, že sporné vozidlo bylo v rozhodném období v centrálním registru vozidel vedeno jako provozované. Pokud vozidlo nebylo pojízdné a žalovaný neměl v úmyslu toto vozidlo provozovat, bylo jeho povinností vozidlo dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel, popř. jinak prokázat, že vozidlo neprovozuje v rozporu se zákonem. Z ustanovení 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 168/1999 Sb. vyplývá, že zánik povinnosti k uzavření pojištění z provozu vozidla se váže na vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Tento právní názor obecně respektují ve své rozhodovací činnosti i soudy. Žalobce při zjišťování údajů o vlastnictví, provozování a nepojištění vozidla postupuje dle zákonem pevně stanoveného postupu, konkrétně podle ustanovení 24 odst. 3 zákona a 15 odst. 1 až 3 zákona. Porovnáním údajů od pojistitele s údaji v centrálním registru vozidel ministerstvo dopravy zjistilo, že k předmětnému vozidlu ve vlastnictví žalovaného nebylo v období od do sjednáno povinné pojištění odpovědnosti. Tyto informace o vlastnictví vozidla a jeho nepojištění jsou pro žalobce závazné. Žalobce tedy před uplatněním výzvy na úhradu příspěvku nepojištěných vůči žalovanému postupoval v souladu se zákonem. Žalovaný se žalobou nesouhlasil a navrhl její zamítnutí. Trval na tom, že sporné vozidlo již od neprovozoval. Vozidlo nebylo k provozu technicky způsobilé a neprošlo řádně technickou prohlídkou (STK). Vozidlo nebylo odstaveno na pozemní komunikaci, ale bylo odstaveno v hale na pozemku žalovaného, který není veřejně přístupný. Žalovaný na výzvu k úhradě k příspěvku nepojištěných reagoval, a to opakovaně. Podle 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může provozovat vozidlo na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přípustná, pouze ten, jehož odpovědnost za škodu je pojištěna podle uvedeného zákona. Povinnost pojištění musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Pojištěno tedy musí být pouze vozidlo provozované na vyjmenovaných typech komunikací nebo ponechané na těchto komunikacích. Je-li vozidlo odstaveno na nikoli

3 EC 180/2012 veřejně přístupném pozemku, jako v případě žalovaného, pak provozováno není. Rovněž pouhý zápis vozidla v úřední evidenci centrálním registru vozidel není ve smyslu zákona provozováním vozidla. Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se vozidlem v provozu rozumí vozidlo provozované na pozemních komunikacích, a nikoli vozidlo registrované v centrálním registru vozidel ( 36). Povinnost platit příspěvek nepojištěných vzniká pouze tehdy, pokud je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Vozidlo žalovaného v období, za které žalobce příspěvek požaduje, provozováno nebylo. Žalovaný tak nemá povinnost požadovaný příspěvek platit. Žalobce je právnickou osobou zřízenou zákonem, jejímž úkolem je vyvíjení činnosti podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Předmětem činnosti žalobce je mj. vybírání příspěvku podle 24c zákona. Na žalobce jako osobu zřízenou ve veřejném zájmu zákonem lze mít obdobné požadavky jako na orgány státu. Po žalobci lze spravedlivě požadovat, aby k zajišťování předmětu své činnosti měl přiměřený aparát a tuto činnost zajišťoval svými zaměstnanci. Žalovaný z těchto důvodů považuje předání pohledávky k vymáhání třetímu subjektu (EOS KSI Česká republika s.r.o.) za neopodstatněné a směřující k bezdůvodnému obohacení žalobce. Požadavek na zaplacení částky 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost je také v rozporu s dobrými mravy. Činnost těchto specialistů přitom spočívala toliko ve formulářovém upomenutí žalovaného. Žalobce by v případě, že by jeho nárok měl oporu v právu, mohl oprávněně požadovat pouze prokázané náklady na vymáhání pohledávky. Žalobce v průběhu řízení k věci dále uvedl: Žalovaný byl v rozhodném období vlastníkem sporného vozidla. Žalovaný netvrdil, že v daném období bylo k vozidlu uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu. Žalovaný reagoval na výzvu k zaplacení příspěvku za nepojištěné vozidlo. Podle 24c odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti však měl žalovaný ve lhůtě 30 dnů po doručení výzvy doložit a prokázat, že povinnost platit příspěvek nemá. Skutečná reakce žalovaného tento požadavek nenaplnila. Žalovaný tvrdil, že vozidlo mělo propadlou STK a nebylo provozováno. I kdyby se tyto skutečnosti prokázaly, bylo by to pro rozhodnutí o uplatněném nároku irelevantní. Institut zákonného příspěvku nepojištěných vozidel byl v zákoně zakotven, protože stále narůstaly škody způsobené provozem nepojištěných vozidel. V platné úpravě se z toho důvodu vychází z toho, že při držbě vozidla existují tři režimy. Rozlišují se vozidla provozovaná, dočasně odhlášená a trvale odhlášená. V minulosti bylo praxí, že majitelé vozidel, kteří vozidlo v konkrétním období nepoužívali, nepovažovali za nutné vozidlo byť i jen dočasně odhlásit. Po změně zákona č. 168/1999 Sb. je to však jejich povinností. Pokud žalovaná společnost nechtěla vozidlo nadále provozovat, měla přistoupit byť i jen k dočasnému odhlášení z evidence. Jestliže k dočasnému odhlášení nedošlo, pak se podle platné právní úpravy vozidlo považuje za provozované. Žalovaný setrval na návrhu na zamítnutí žaloby a k věci v průběhu řízení dále uvedl: Ustanovení 24c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti podmiňuje povinnost vlastníka zaplatit příspěvek tím, že je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Jedná se o hmotně právní podmínku vzniku nároku. Není-li tato podmínka splněna, žalobci právo na příspěvek nevzniká. V tomto řízení není vymáhána sankce za nevyřazení vozidla z evidence, ale příspěvek za provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti. Z pouhé skutečnosti, že vozidlo nebylo vyřazeno z evidence, nelze vyvodit, že bylo provozováno bez pojištění a že žalobci vzniklo právo na příspěvek. Sám žalobce rozlišuje zánik pojištění a vznik povinnosti platit příspěvek. Žalovaný na výzvu žalobce k zaplacení příspěvku reagoval a výslovně prohlásil, že

4 109EC 180/2012 vozidlo není provozováno. Žalobce na sdělení žalovaného nikdy věcně nereagoval. Vždy byly pouze zasílány upomínky o zaplacení. Žalobce nevyzval žalovaného, aby předložil další důkazy k tomu, že vozidlo nebylo provozováno. Ze strany žalobce nebyl uplatněn požadavek na doplnění skutečností uvedených v písemném prohlášení žalovaného. Proto žalobce nemá na příspěvek právo. Soud vzal na základě provedených důkazů za prokázané, že žalobce odeslal žalovanému výzvu k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných ze dne Výzva byla odůvodněna tím, že vozidlo rzv HKB 25-76, které je ve výzvě dále identifikováno uvedením identifikačního čísla vozidla (VIN), nemělo v době od do uzavřeno povinné ručení. Žalovaný byl vyzván k zaplacení příspěvku ,- Kč (77 dnů po 130,- Kč) a nákladů na uplatnění 170,- Kč. Výzva byla žalovanému doručena dne Žalovaný na výzvu reagoval dopisem ze dne V něm uvedl, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Žalovaný proto uvedl, že není ochoten příspěvek platit. Dopis byl odevzdán k přepravě poště dne Následně byla žalovanému odeslána upomínka o úhradu dlužné částky zákonného příspěvku nepojištěných ze dne V ní byly navíc účtovány náklady upomínání a vymáhání ve výši 70,- Kč. Žalovaný odeslal žalobci dne dopis ze dne , v němž opětovně sdělil, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci a že na něm byla zahájena celková oprava. Dopis byl doručen žalobci dne Dopisem datovaným dne upomenula žalovaného o zaplacení dlužné částky rovněž inkasní společnost EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994. Žalovaný dalším dopisem ze dne žalobci opětovně sdělil, že sporné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Uvedené skutečnosti soud zjistil z korespondence účastníků, z podacích lístků a z informace České pošty s.p. o výsledku reklamačního řízení. Z výpovědi svědka Miroslava Ryšavého soud zjistil, že zná jednatele žalovaného Ing. Vladimíra Balcara. Svědek se zabývá auty. Z toho důvodu ho Ing. Balcar pozval, aby se přijel podívat na vozidlo Škoda Favorit Pick-up. Dotazoval se ho, jak se má auto připravit před stříkáním. Svědek vozidlo viděl o prázdninách Bylo v hale v areálu žalované společnosti, a to ve stejném stavu, v jakém je zachyceno na fotografii předložené žalovaným.. Z výpovědi svědka Miroslava Junka bylo zjištěno, že je zaměstnán u žalované společnosti asi 13 let. Vozidlo Škoda Favorit Pick-up vínové barvy bylo používáno k přepravě materiálu. V současnosti je již asi tři roky odstavené. K odstavení došlo zjara. Nejdříve bylo asi 2 měsíce v garáži, poté bylo umístěno do haly, v níž se nachází do současnosti. Mezi účastníky bylo nesporné, že vozidlo rzv HKB v období od do nebylo trvale ani dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel. Dle 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen

5 EC 180/2012 pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Dle 24c odst. 1 až 4 je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle 12 odst. 1 písm. d). Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu. Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle 15 odst. 3. Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Povinnost platit příspěvek podle ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vzniká, pokud je vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Stávající zákonná úprava tedy stanoví dvě podmínky, které musí být současně splněny, aby žalobce mohl vymáhat příspěvek podle ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnost platit příspěvek vznikne, jestliže k vozidlu není uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a současně je toto vozidlo provozováno. V posuzované věci bylo nesporné, že k vozidlu Škoda Favorit Pick-up rzv HKB nebylo v období od do uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tím byla splněna jedna z podmínek, za kterých může žalobce vymáhat příspěvek podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovanému se však podařilo unést důkazní břemeno k tvrzení, že vozidlo bylo v období od do umístěno v hale ve vlastnictví žalovaného. Za tohoto stavu nelze než dovodit, že vozidlo nebylo ve smyslu ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. provozováno. K opačnému závěru by bylo možno dospět, pokud by vozidlo v uvedeném období bylo užíváno k jízdě na komunikacích uvedených v ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. eventuálně by na některé z uvedených komunikaci bylo ponecháno. Nic takového však prokázáno nebylo. Jestliže vozidlo nebylo provozováno, nebyl žalovaný povinen uzavřít povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Z toho současně vyplývá, že neuzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nemůže být v daném případě sankcionováno povinností platit příspěvek podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Námitka žalobce, že pokud žalovaný vozidlo neužíval, byl povinen vozidlo formálně vyřadit z evidence vozidel, nemůže obstát. Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění

6 109EC 180/2012 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je totiž podle ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. spojena s provozováním vozidla, nikoliv s pouhým držením vozidla, které nebylo byť i jen dočasně vyřazeno z evidence vozidel. K opačnému závěru nelze dospět ani na základě ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá pouze to, že zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Nelze z něho však bez dalšího dovozovat, že k vozidlu evidovanému v registru silničních vozidel musí být uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. Podle ust. 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, je povinen toto vozidlo přihlásit k registraci u příslušného obecního úřadu obce. Lze tudíž dovodit, že vozidlo lze na pozemních komunikacích provozovat poté, kdy je evidováno v registru silničních vozidel a současně je k němu uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. Z ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. vyplývá pouze to, že v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel zaniká pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Není-li vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, nemůže být podle 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. provozováno, a tudíž k němu ani nemusí být uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem. Soud si byl při svém rozhodování vědom toho, že zákon č. 168/1999 Sb. v ustanovení 15 přesně upravuje, jak má žalobce při zjišťování osob povinných platit příspěvek podle 24c zákona postupovat. Žalobce také v daném případě podle uvedeného ustanovení postupoval. Dle 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen osvědčení o registraci ) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel. Smysl tohoto ustanovení je zřejmý. Zákonodárce chtěl dosáhnout toho, aby prostým porovnáním údajů o vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích, které žalobci sděluje ministerstvo dopravy (viz 15 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a údajů o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti, které žalobci sdělují pojistitelé (viz 15 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) bylo možno zjistit subjekty povinné k placení příspěvku podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovaný přitom v posuzovaném případě netvrdil, že povinnost uvedenou v ust. 15 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla splnil. Z uvedeného však dle soudu přesto nelze dovodit, že žalovaný je povinen příspěvek podle 24c zákona platit. Ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž spojuje povinnost platit příspěvek s provozováním vozidla bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem. Jak již bylo uvedeno, provozováním vozidla se podle ust. 1 odst. 2 zákona rozumí užívání vozidla na zákonem stanovených komunikacích případně ponechání vozidla na těchto komunikacích. Není-li vozidlo ve smyslu uvedeného ustanovení vůbec provozováno, pak ani nesplnění povinnosti

7 EC 180/2012 uvedené v 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. nemůže vést ke vzniku povinnosti platit příspěvek podle ust. 24c téhož zákona. Jinak řečeno, ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není sankcí za nesplnění povinnosti uvedené v ust. 15 odst. 5 téhož zákona. Jiný výklad by dle soudu byl v rozporu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Vznik povinnosti žalovaného platit příspěvek konečně nelze dovodit ani z ust. 24c odst. 4 poslední věty zákona č. 168/1999 Sb. Dle tohoto ustanovení povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě příspěvku vlastníkovi či provozovateli vozidla prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Z dikce citovaného ustanovení je patrné, že vůbec neuvažuje o možnosti, že vozidlo zapsané v evidenci vozidel není provozováno. Jestliže žalovaný vozidlo vůbec neprovozoval, nebylo po něm možno požadovat, aby prokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Navíc v daném případě žalovaný v zákonné 30-denní lhůtě učinil vše, co po něm bylo možno spravedlivě požadovat. Žalobci jasně a srozumitelně sdělil, že příspěvek hradit nehodlá, protože vozidlo není provozováno. Se zřetelem k obecně platné zásadě, že nelze prokazovat tzv. negativní skutečnosti (neprovozování vozidla), tak žalovaný po obdržení výzvy učinil vše, co bylo v jeho možnostech. Bylo věcí žalobce, aby v případě pochybnosti o pravdivosti uvedeného tvrzení žalovanému konkrétně sdělil, jak má své tvrzení osvědčit či prokázat. Nic takového žalobce neučinil. Za tohoto stavu nelze dovodit ani to, že žalovaný je povinen příspěvek platit, protože ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Ze všech shora uvedených důvodů soud dovodil, že žaloba není důvodná. Proto byla žaloba zamítnuta. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu vzniklo právo na náhradu nákladů řízení ( 142 odst. 1 o.s.ř.). Soud neshledal podmínky pro použití ust. 150 o.s.ř., tedy pro úplné či částečné nepřiznání nákladů řízení úspěšnému žalovanému. Žaloba byla zamítnuta z důvodu, že nebyly splněny předpoklady pro placení příspěvku podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Žalovaný přitom žalobce v rámci vzájemné korespondence od samého počátku informoval o tom, že vozidlo v rozhodném období neprovozoval. Podal-li žalobce přesto žalobu v této věci, musí nést odpovědnost za svůj neúspěch v řízení. Náklady řízení spočívají v paušální odměně za zastupování advokátem stanovené dle vyhl. č. 484/2000 Sb., která z hodnoty předmětu sporu ,- Kč činí 7.720,- Kč, a v paušální náhradě hotových výloh za 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření k žalobě, účast při dvou jednáních soudu) po 300,- Kč podle 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. Dále žalovanému přísluší cestovné za použití vozidla ke 2 jednáním soudu, a to v prvním případě 546,- Kč (Hradec Králové Trutnov a zpět, celkem 100 km, průměrná spotřeba 5,1 l/100 km, cena PHM 34,70 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,70 Kč/km), ve druhém případě 546,- Kč (nově cena PHM 36,50 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,60 Kč/km). Na náhradě za čas promeškaný cestou k jednání byla přiznána za obě cesty částka po 500,- Kč (vždy 5 půlhodin po 100,- Kč). Celkově bylo na nákladech řízení přiznáno ,- Kč. Náklady jsou splatné k rukám zástupce žalovaného ( 149 odst. 1 o.s.ř.).

8 109EC 180/2012 Lhůtu k plnění stanovil soud dle 160 odst. 1 o.s.ř. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke zdejšímu soudu ve dvojím vyhotovení. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Hradci Králové. Za správnost vyhotovení: Gabriela Valkounová Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci. V Trutnově dne 15. února 2013 JUDr. Tomáš Suchánek v.r. samosoudce

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28 strana 1/28 1 Zákon č.168/1999 Sb., jeho novela a dopady do běžného života občana 1.1 Co je tzv. příspěvek nepojištěných do garančního fondu Příspěvek nepojištěných do garančního fondu se vztahuje na vlastníky

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210)

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP-RBASCZ-1210) Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro toto skupinové pojištění asistenčních služeb platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), občanský zákoník

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více