ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y"

Transkript

1 109EC 180/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Trutnově rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Suchánkem ve věci žalobce České kanceláře pojistitelů se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, IČ , zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou LL.M., advokátkou se sídlem Praha 4, Novodvorská 994, proti žalovanému obchodní společnosti BALCAR vzduchotechnika, s.r.o. se sídlem Trutnov Poříčí, Petříkovická 488, IČ , zast. Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Buzulucká 431, o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím t a k t o : I. Návrh, aby soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci ,- Kč s příslušenstvím, se z a m í t á. II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ,- Kč k rukám Mgr. Ondřeje Rejska do tří dnů od právní moci rozsudku. O d ů v o d n ě n í : Žalobou podanou dne se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení ve výroku uvedených částek. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce je právnickou osobou, která je příjemcem příspěvku placeného vlastníkem popřípadě provozovatelem motorového vozidla, které je v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V tomto řízení žalobce uplatnil nárok podle 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. Žalobce obdržel od ministerstva dopravy informaci, že motorové vozidlo Škoda 135L Pick-up rzv HKB je evidováno v centrálním registru vozidel jako provozované, ale v období od do k němu nebylo sjednáno pojištění

2 109EC 180/2012 odpovědnosti. V daném období byl vlastníkem vozidla žalovaný, který je tak ve smyslu 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. povinen žalobci zaplatit příspěvek. Jeho výše byla určena podle 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek činí ,- Kč (nepojištěné období trvalo 77 dnů, denní sazba činí 130,- Kč). Dále žalobce požadoval přiznání nákladů na uplatnění nároku a nákladů na vymáhání příspěvku ( 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.) ve výši 170,- Kč. Žalobce odeslal žalovanému písemnou výzvu, která byla žalovanému doručena dne Ve výzvě byla stanovena třicetidenní lhůta pro uhrazení základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění respektive pro popření pasivní legitimace. Žalovaný ve lhůtě příspěvek neuhradil a neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem. Dnem následujícím po uplynutí třicetidenní lhůty se žalovaný ocitl v prodlení se zaplacením základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění. Od tohoto dne žalobce požadoval zákonné úroky z prodlení z částky ,- Kč. Náklady na uplatnění příspěvku představují náklady spojené s identifikací žalovaného jako osoby povinné platit příspěvek, dále náklady spojené s vytvořením a expedicí výzvy. V tomto případě žalobce kalkuluje náklady na uplatnění 170,- Kč. Náklady na vymáhání příspěvku jsou představovány náklady na vytvoření a expedici upomínky a na třetí osobu zajišťující vymáhání příspěvku. K tomu byla využita součinnost s inkasní společností, která má na rozdíl od žalobce odpovídající technické a personální vybavení k vymáhání příspěvku. Na nákladech na vymáhání bylo účtováno 1.084,- Kč (70,- Kč na vytvoření a expedici upomínky a 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost). Z této částky požadoval žalobce přiznání zákonného úroku z prodlení od K úhradě nákladů na specializovanou inkasní společnost byl žalovaný vyzván v rámci upomínky ze dne K námitkám žalovaného žalobce uvedl, že sporné vozidlo bylo v rozhodném období v centrálním registru vozidel vedeno jako provozované. Pokud vozidlo nebylo pojízdné a žalovaný neměl v úmyslu toto vozidlo provozovat, bylo jeho povinností vozidlo dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel, popř. jinak prokázat, že vozidlo neprovozuje v rozporu se zákonem. Z ustanovení 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 168/1999 Sb. vyplývá, že zánik povinnosti k uzavření pojištění z provozu vozidla se váže na vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Tento právní názor obecně respektují ve své rozhodovací činnosti i soudy. Žalobce při zjišťování údajů o vlastnictví, provozování a nepojištění vozidla postupuje dle zákonem pevně stanoveného postupu, konkrétně podle ustanovení 24 odst. 3 zákona a 15 odst. 1 až 3 zákona. Porovnáním údajů od pojistitele s údaji v centrálním registru vozidel ministerstvo dopravy zjistilo, že k předmětnému vozidlu ve vlastnictví žalovaného nebylo v období od do sjednáno povinné pojištění odpovědnosti. Tyto informace o vlastnictví vozidla a jeho nepojištění jsou pro žalobce závazné. Žalobce tedy před uplatněním výzvy na úhradu příspěvku nepojištěných vůči žalovanému postupoval v souladu se zákonem. Žalovaný se žalobou nesouhlasil a navrhl její zamítnutí. Trval na tom, že sporné vozidlo již od neprovozoval. Vozidlo nebylo k provozu technicky způsobilé a neprošlo řádně technickou prohlídkou (STK). Vozidlo nebylo odstaveno na pozemní komunikaci, ale bylo odstaveno v hale na pozemku žalovaného, který není veřejně přístupný. Žalovaný na výzvu k úhradě k příspěvku nepojištěných reagoval, a to opakovaně. Podle 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může provozovat vozidlo na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přípustná, pouze ten, jehož odpovědnost za škodu je pojištěna podle uvedeného zákona. Povinnost pojištění musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Pojištěno tedy musí být pouze vozidlo provozované na vyjmenovaných typech komunikací nebo ponechané na těchto komunikacích. Je-li vozidlo odstaveno na nikoli

3 EC 180/2012 veřejně přístupném pozemku, jako v případě žalovaného, pak provozováno není. Rovněž pouhý zápis vozidla v úřední evidenci centrálním registru vozidel není ve smyslu zákona provozováním vozidla. Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se vozidlem v provozu rozumí vozidlo provozované na pozemních komunikacích, a nikoli vozidlo registrované v centrálním registru vozidel ( 36). Povinnost platit příspěvek nepojištěných vzniká pouze tehdy, pokud je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Vozidlo žalovaného v období, za které žalobce příspěvek požaduje, provozováno nebylo. Žalovaný tak nemá povinnost požadovaný příspěvek platit. Žalobce je právnickou osobou zřízenou zákonem, jejímž úkolem je vyvíjení činnosti podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Předmětem činnosti žalobce je mj. vybírání příspěvku podle 24c zákona. Na žalobce jako osobu zřízenou ve veřejném zájmu zákonem lze mít obdobné požadavky jako na orgány státu. Po žalobci lze spravedlivě požadovat, aby k zajišťování předmětu své činnosti měl přiměřený aparát a tuto činnost zajišťoval svými zaměstnanci. Žalovaný z těchto důvodů považuje předání pohledávky k vymáhání třetímu subjektu (EOS KSI Česká republika s.r.o.) za neopodstatněné a směřující k bezdůvodnému obohacení žalobce. Požadavek na zaplacení částky 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost je také v rozporu s dobrými mravy. Činnost těchto specialistů přitom spočívala toliko ve formulářovém upomenutí žalovaného. Žalobce by v případě, že by jeho nárok měl oporu v právu, mohl oprávněně požadovat pouze prokázané náklady na vymáhání pohledávky. Žalobce v průběhu řízení k věci dále uvedl: Žalovaný byl v rozhodném období vlastníkem sporného vozidla. Žalovaný netvrdil, že v daném období bylo k vozidlu uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu. Žalovaný reagoval na výzvu k zaplacení příspěvku za nepojištěné vozidlo. Podle 24c odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti však měl žalovaný ve lhůtě 30 dnů po doručení výzvy doložit a prokázat, že povinnost platit příspěvek nemá. Skutečná reakce žalovaného tento požadavek nenaplnila. Žalovaný tvrdil, že vozidlo mělo propadlou STK a nebylo provozováno. I kdyby se tyto skutečnosti prokázaly, bylo by to pro rozhodnutí o uplatněném nároku irelevantní. Institut zákonného příspěvku nepojištěných vozidel byl v zákoně zakotven, protože stále narůstaly škody způsobené provozem nepojištěných vozidel. V platné úpravě se z toho důvodu vychází z toho, že při držbě vozidla existují tři režimy. Rozlišují se vozidla provozovaná, dočasně odhlášená a trvale odhlášená. V minulosti bylo praxí, že majitelé vozidel, kteří vozidlo v konkrétním období nepoužívali, nepovažovali za nutné vozidlo byť i jen dočasně odhlásit. Po změně zákona č. 168/1999 Sb. je to však jejich povinností. Pokud žalovaná společnost nechtěla vozidlo nadále provozovat, měla přistoupit byť i jen k dočasnému odhlášení z evidence. Jestliže k dočasnému odhlášení nedošlo, pak se podle platné právní úpravy vozidlo považuje za provozované. Žalovaný setrval na návrhu na zamítnutí žaloby a k věci v průběhu řízení dále uvedl: Ustanovení 24c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti podmiňuje povinnost vlastníka zaplatit příspěvek tím, že je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Jedná se o hmotně právní podmínku vzniku nároku. Není-li tato podmínka splněna, žalobci právo na příspěvek nevzniká. V tomto řízení není vymáhána sankce za nevyřazení vozidla z evidence, ale příspěvek za provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti. Z pouhé skutečnosti, že vozidlo nebylo vyřazeno z evidence, nelze vyvodit, že bylo provozováno bez pojištění a že žalobci vzniklo právo na příspěvek. Sám žalobce rozlišuje zánik pojištění a vznik povinnosti platit příspěvek. Žalovaný na výzvu žalobce k zaplacení příspěvku reagoval a výslovně prohlásil, že

4 109EC 180/2012 vozidlo není provozováno. Žalobce na sdělení žalovaného nikdy věcně nereagoval. Vždy byly pouze zasílány upomínky o zaplacení. Žalobce nevyzval žalovaného, aby předložil další důkazy k tomu, že vozidlo nebylo provozováno. Ze strany žalobce nebyl uplatněn požadavek na doplnění skutečností uvedených v písemném prohlášení žalovaného. Proto žalobce nemá na příspěvek právo. Soud vzal na základě provedených důkazů za prokázané, že žalobce odeslal žalovanému výzvu k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných ze dne Výzva byla odůvodněna tím, že vozidlo rzv HKB 25-76, které je ve výzvě dále identifikováno uvedením identifikačního čísla vozidla (VIN), nemělo v době od do uzavřeno povinné ručení. Žalovaný byl vyzván k zaplacení příspěvku ,- Kč (77 dnů po 130,- Kč) a nákladů na uplatnění 170,- Kč. Výzva byla žalovanému doručena dne Žalovaný na výzvu reagoval dopisem ze dne V něm uvedl, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Žalovaný proto uvedl, že není ochoten příspěvek platit. Dopis byl odevzdán k přepravě poště dne Následně byla žalovanému odeslána upomínka o úhradu dlužné částky zákonného příspěvku nepojištěných ze dne V ní byly navíc účtovány náklady upomínání a vymáhání ve výši 70,- Kč. Žalovaný odeslal žalobci dne dopis ze dne , v němž opětovně sdělil, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci a že na něm byla zahájena celková oprava. Dopis byl doručen žalobci dne Dopisem datovaným dne upomenula žalovaného o zaplacení dlužné částky rovněž inkasní společnost EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994. Žalovaný dalším dopisem ze dne žalobci opětovně sdělil, že sporné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Uvedené skutečnosti soud zjistil z korespondence účastníků, z podacích lístků a z informace České pošty s.p. o výsledku reklamačního řízení. Z výpovědi svědka Miroslava Ryšavého soud zjistil, že zná jednatele žalovaného Ing. Vladimíra Balcara. Svědek se zabývá auty. Z toho důvodu ho Ing. Balcar pozval, aby se přijel podívat na vozidlo Škoda Favorit Pick-up. Dotazoval se ho, jak se má auto připravit před stříkáním. Svědek vozidlo viděl o prázdninách Bylo v hale v areálu žalované společnosti, a to ve stejném stavu, v jakém je zachyceno na fotografii předložené žalovaným.. Z výpovědi svědka Miroslava Junka bylo zjištěno, že je zaměstnán u žalované společnosti asi 13 let. Vozidlo Škoda Favorit Pick-up vínové barvy bylo používáno k přepravě materiálu. V současnosti je již asi tři roky odstavené. K odstavení došlo zjara. Nejdříve bylo asi 2 měsíce v garáži, poté bylo umístěno do haly, v níž se nachází do současnosti. Mezi účastníky bylo nesporné, že vozidlo rzv HKB v období od do nebylo trvale ani dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel. Dle 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen

5 EC 180/2012 pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Dle 24c odst. 1 až 4 je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle 12 odst. 1 písm. d). Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu. Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle 15 odst. 3. Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Povinnost platit příspěvek podle ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vzniká, pokud je vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Stávající zákonná úprava tedy stanoví dvě podmínky, které musí být současně splněny, aby žalobce mohl vymáhat příspěvek podle ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnost platit příspěvek vznikne, jestliže k vozidlu není uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a současně je toto vozidlo provozováno. V posuzované věci bylo nesporné, že k vozidlu Škoda Favorit Pick-up rzv HKB nebylo v období od do uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tím byla splněna jedna z podmínek, za kterých může žalobce vymáhat příspěvek podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovanému se však podařilo unést důkazní břemeno k tvrzení, že vozidlo bylo v období od do umístěno v hale ve vlastnictví žalovaného. Za tohoto stavu nelze než dovodit, že vozidlo nebylo ve smyslu ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. provozováno. K opačnému závěru by bylo možno dospět, pokud by vozidlo v uvedeném období bylo užíváno k jízdě na komunikacích uvedených v ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. eventuálně by na některé z uvedených komunikaci bylo ponecháno. Nic takového však prokázáno nebylo. Jestliže vozidlo nebylo provozováno, nebyl žalovaný povinen uzavřít povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Z toho současně vyplývá, že neuzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nemůže být v daném případě sankcionováno povinností platit příspěvek podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Námitka žalobce, že pokud žalovaný vozidlo neužíval, byl povinen vozidlo formálně vyřadit z evidence vozidel, nemůže obstát. Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění

6 109EC 180/2012 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je totiž podle ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. spojena s provozováním vozidla, nikoliv s pouhým držením vozidla, které nebylo byť i jen dočasně vyřazeno z evidence vozidel. K opačnému závěru nelze dospět ani na základě ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá pouze to, že zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Nelze z něho však bez dalšího dovozovat, že k vozidlu evidovanému v registru silničních vozidel musí být uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. Podle ust. 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, je povinen toto vozidlo přihlásit k registraci u příslušného obecního úřadu obce. Lze tudíž dovodit, že vozidlo lze na pozemních komunikacích provozovat poté, kdy je evidováno v registru silničních vozidel a současně je k němu uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. Z ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. vyplývá pouze to, že v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel zaniká pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Není-li vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, nemůže být podle 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. provozováno, a tudíž k němu ani nemusí být uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem. Soud si byl při svém rozhodování vědom toho, že zákon č. 168/1999 Sb. v ustanovení 15 přesně upravuje, jak má žalobce při zjišťování osob povinných platit příspěvek podle 24c zákona postupovat. Žalobce také v daném případě podle uvedeného ustanovení postupoval. Dle 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen osvědčení o registraci ) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel. Smysl tohoto ustanovení je zřejmý. Zákonodárce chtěl dosáhnout toho, aby prostým porovnáním údajů o vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích, které žalobci sděluje ministerstvo dopravy (viz 15 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a údajů o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti, které žalobci sdělují pojistitelé (viz 15 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) bylo možno zjistit subjekty povinné k placení příspěvku podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovaný přitom v posuzovaném případě netvrdil, že povinnost uvedenou v ust. 15 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla splnil. Z uvedeného však dle soudu přesto nelze dovodit, že žalovaný je povinen příspěvek podle 24c zákona platit. Ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž spojuje povinnost platit příspěvek s provozováním vozidla bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem. Jak již bylo uvedeno, provozováním vozidla se podle ust. 1 odst. 2 zákona rozumí užívání vozidla na zákonem stanovených komunikacích případně ponechání vozidla na těchto komunikacích. Není-li vozidlo ve smyslu uvedeného ustanovení vůbec provozováno, pak ani nesplnění povinnosti

7 EC 180/2012 uvedené v 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. nemůže vést ke vzniku povinnosti platit příspěvek podle ust. 24c téhož zákona. Jinak řečeno, ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není sankcí za nesplnění povinnosti uvedené v ust. 15 odst. 5 téhož zákona. Jiný výklad by dle soudu byl v rozporu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Vznik povinnosti žalovaného platit příspěvek konečně nelze dovodit ani z ust. 24c odst. 4 poslední věty zákona č. 168/1999 Sb. Dle tohoto ustanovení povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě příspěvku vlastníkovi či provozovateli vozidla prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Z dikce citovaného ustanovení je patrné, že vůbec neuvažuje o možnosti, že vozidlo zapsané v evidenci vozidel není provozováno. Jestliže žalovaný vozidlo vůbec neprovozoval, nebylo po něm možno požadovat, aby prokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Navíc v daném případě žalovaný v zákonné 30-denní lhůtě učinil vše, co po něm bylo možno spravedlivě požadovat. Žalobci jasně a srozumitelně sdělil, že příspěvek hradit nehodlá, protože vozidlo není provozováno. Se zřetelem k obecně platné zásadě, že nelze prokazovat tzv. negativní skutečnosti (neprovozování vozidla), tak žalovaný po obdržení výzvy učinil vše, co bylo v jeho možnostech. Bylo věcí žalobce, aby v případě pochybnosti o pravdivosti uvedeného tvrzení žalovanému konkrétně sdělil, jak má své tvrzení osvědčit či prokázat. Nic takového žalobce neučinil. Za tohoto stavu nelze dovodit ani to, že žalovaný je povinen příspěvek platit, protože ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Ze všech shora uvedených důvodů soud dovodil, že žaloba není důvodná. Proto byla žaloba zamítnuta. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu vzniklo právo na náhradu nákladů řízení ( 142 odst. 1 o.s.ř.). Soud neshledal podmínky pro použití ust. 150 o.s.ř., tedy pro úplné či částečné nepřiznání nákladů řízení úspěšnému žalovanému. Žaloba byla zamítnuta z důvodu, že nebyly splněny předpoklady pro placení příspěvku podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Žalovaný přitom žalobce v rámci vzájemné korespondence od samého počátku informoval o tom, že vozidlo v rozhodném období neprovozoval. Podal-li žalobce přesto žalobu v této věci, musí nést odpovědnost za svůj neúspěch v řízení. Náklady řízení spočívají v paušální odměně za zastupování advokátem stanovené dle vyhl. č. 484/2000 Sb., která z hodnoty předmětu sporu ,- Kč činí 7.720,- Kč, a v paušální náhradě hotových výloh za 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření k žalobě, účast při dvou jednáních soudu) po 300,- Kč podle 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. Dále žalovanému přísluší cestovné za použití vozidla ke 2 jednáním soudu, a to v prvním případě 546,- Kč (Hradec Králové Trutnov a zpět, celkem 100 km, průměrná spotřeba 5,1 l/100 km, cena PHM 34,70 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,70 Kč/km), ve druhém případě 546,- Kč (nově cena PHM 36,50 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,60 Kč/km). Na náhradě za čas promeškaný cestou k jednání byla přiznána za obě cesty částka po 500,- Kč (vždy 5 půlhodin po 100,- Kč). Celkově bylo na nákladech řízení přiznáno ,- Kč. Náklady jsou splatné k rukám zástupce žalovaného ( 149 odst. 1 o.s.ř.).

8 109EC 180/2012 Lhůtu k plnění stanovil soud dle 160 odst. 1 o.s.ř. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke zdejšímu soudu ve dvojím vyhotovení. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Hradci Králové. Za správnost vyhotovení: Gabriela Valkounová Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci. V Trutnově dne 15. února 2013 JUDr. Tomáš Suchánek v.r. samosoudce

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením 1. Žijí v domnění, že když vozidlo neprovozují, nemusí platit pojištění. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Č.j. 070 Ex 2777/10-187 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 112/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Dražební vyhláška. u s n e s e n í :

Dražební vyhláška. u s n e s e n í : č.j.: 091 EX 07777/12-062 10936748 Dražební vyhláška soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 6809/11-41 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk,

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 26/2003-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více