ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y"

Transkript

1 109EC 180/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Trutnově rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Suchánkem ve věci žalobce České kanceláře pojistitelů se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, IČ , zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou LL.M., advokátkou se sídlem Praha 4, Novodvorská 994, proti žalovanému obchodní společnosti BALCAR vzduchotechnika, s.r.o. se sídlem Trutnov Poříčí, Petříkovická 488, IČ , zast. Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Buzulucká 431, o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím t a k t o : I. Návrh, aby soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci ,- Kč s příslušenstvím, se z a m í t á. II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ,- Kč k rukám Mgr. Ondřeje Rejska do tří dnů od právní moci rozsudku. O d ů v o d n ě n í : Žalobou podanou dne se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení ve výroku uvedených částek. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce je právnickou osobou, která je příjemcem příspěvku placeného vlastníkem popřípadě provozovatelem motorového vozidla, které je v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V tomto řízení žalobce uplatnil nárok podle 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. Žalobce obdržel od ministerstva dopravy informaci, že motorové vozidlo Škoda 135L Pick-up rzv HKB je evidováno v centrálním registru vozidel jako provozované, ale v období od do k němu nebylo sjednáno pojištění

2 109EC 180/2012 odpovědnosti. V daném období byl vlastníkem vozidla žalovaný, který je tak ve smyslu 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. povinen žalobci zaplatit příspěvek. Jeho výše byla určena podle 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek činí ,- Kč (nepojištěné období trvalo 77 dnů, denní sazba činí 130,- Kč). Dále žalobce požadoval přiznání nákladů na uplatnění nároku a nákladů na vymáhání příspěvku ( 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.) ve výši 170,- Kč. Žalobce odeslal žalovanému písemnou výzvu, která byla žalovanému doručena dne Ve výzvě byla stanovena třicetidenní lhůta pro uhrazení základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění respektive pro popření pasivní legitimace. Žalovaný ve lhůtě příspěvek neuhradil a neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem. Dnem následujícím po uplynutí třicetidenní lhůty se žalovaný ocitl v prodlení se zaplacením základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění. Od tohoto dne žalobce požadoval zákonné úroky z prodlení z částky ,- Kč. Náklady na uplatnění příspěvku představují náklady spojené s identifikací žalovaného jako osoby povinné platit příspěvek, dále náklady spojené s vytvořením a expedicí výzvy. V tomto případě žalobce kalkuluje náklady na uplatnění 170,- Kč. Náklady na vymáhání příspěvku jsou představovány náklady na vytvoření a expedici upomínky a na třetí osobu zajišťující vymáhání příspěvku. K tomu byla využita součinnost s inkasní společností, která má na rozdíl od žalobce odpovídající technické a personální vybavení k vymáhání příspěvku. Na nákladech na vymáhání bylo účtováno 1.084,- Kč (70,- Kč na vytvoření a expedici upomínky a 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost). Z této částky požadoval žalobce přiznání zákonného úroku z prodlení od K úhradě nákladů na specializovanou inkasní společnost byl žalovaný vyzván v rámci upomínky ze dne K námitkám žalovaného žalobce uvedl, že sporné vozidlo bylo v rozhodném období v centrálním registru vozidel vedeno jako provozované. Pokud vozidlo nebylo pojízdné a žalovaný neměl v úmyslu toto vozidlo provozovat, bylo jeho povinností vozidlo dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel, popř. jinak prokázat, že vozidlo neprovozuje v rozporu se zákonem. Z ustanovení 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 168/1999 Sb. vyplývá, že zánik povinnosti k uzavření pojištění z provozu vozidla se váže na vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Tento právní názor obecně respektují ve své rozhodovací činnosti i soudy. Žalobce při zjišťování údajů o vlastnictví, provozování a nepojištění vozidla postupuje dle zákonem pevně stanoveného postupu, konkrétně podle ustanovení 24 odst. 3 zákona a 15 odst. 1 až 3 zákona. Porovnáním údajů od pojistitele s údaji v centrálním registru vozidel ministerstvo dopravy zjistilo, že k předmětnému vozidlu ve vlastnictví žalovaného nebylo v období od do sjednáno povinné pojištění odpovědnosti. Tyto informace o vlastnictví vozidla a jeho nepojištění jsou pro žalobce závazné. Žalobce tedy před uplatněním výzvy na úhradu příspěvku nepojištěných vůči žalovanému postupoval v souladu se zákonem. Žalovaný se žalobou nesouhlasil a navrhl její zamítnutí. Trval na tom, že sporné vozidlo již od neprovozoval. Vozidlo nebylo k provozu technicky způsobilé a neprošlo řádně technickou prohlídkou (STK). Vozidlo nebylo odstaveno na pozemní komunikaci, ale bylo odstaveno v hale na pozemku žalovaného, který není veřejně přístupný. Žalovaný na výzvu k úhradě k příspěvku nepojištěných reagoval, a to opakovaně. Podle 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může provozovat vozidlo na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přípustná, pouze ten, jehož odpovědnost za škodu je pojištěna podle uvedeného zákona. Povinnost pojištění musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Pojištěno tedy musí být pouze vozidlo provozované na vyjmenovaných typech komunikací nebo ponechané na těchto komunikacích. Je-li vozidlo odstaveno na nikoli

3 EC 180/2012 veřejně přístupném pozemku, jako v případě žalovaného, pak provozováno není. Rovněž pouhý zápis vozidla v úřední evidenci centrálním registru vozidel není ve smyslu zákona provozováním vozidla. Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se vozidlem v provozu rozumí vozidlo provozované na pozemních komunikacích, a nikoli vozidlo registrované v centrálním registru vozidel ( 36). Povinnost platit příspěvek nepojištěných vzniká pouze tehdy, pokud je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Vozidlo žalovaného v období, za které žalobce příspěvek požaduje, provozováno nebylo. Žalovaný tak nemá povinnost požadovaný příspěvek platit. Žalobce je právnickou osobou zřízenou zákonem, jejímž úkolem je vyvíjení činnosti podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Předmětem činnosti žalobce je mj. vybírání příspěvku podle 24c zákona. Na žalobce jako osobu zřízenou ve veřejném zájmu zákonem lze mít obdobné požadavky jako na orgány státu. Po žalobci lze spravedlivě požadovat, aby k zajišťování předmětu své činnosti měl přiměřený aparát a tuto činnost zajišťoval svými zaměstnanci. Žalovaný z těchto důvodů považuje předání pohledávky k vymáhání třetímu subjektu (EOS KSI Česká republika s.r.o.) za neopodstatněné a směřující k bezdůvodnému obohacení žalobce. Požadavek na zaplacení částky 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost je také v rozporu s dobrými mravy. Činnost těchto specialistů přitom spočívala toliko ve formulářovém upomenutí žalovaného. Žalobce by v případě, že by jeho nárok měl oporu v právu, mohl oprávněně požadovat pouze prokázané náklady na vymáhání pohledávky. Žalobce v průběhu řízení k věci dále uvedl: Žalovaný byl v rozhodném období vlastníkem sporného vozidla. Žalovaný netvrdil, že v daném období bylo k vozidlu uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu. Žalovaný reagoval na výzvu k zaplacení příspěvku za nepojištěné vozidlo. Podle 24c odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti však měl žalovaný ve lhůtě 30 dnů po doručení výzvy doložit a prokázat, že povinnost platit příspěvek nemá. Skutečná reakce žalovaného tento požadavek nenaplnila. Žalovaný tvrdil, že vozidlo mělo propadlou STK a nebylo provozováno. I kdyby se tyto skutečnosti prokázaly, bylo by to pro rozhodnutí o uplatněném nároku irelevantní. Institut zákonného příspěvku nepojištěných vozidel byl v zákoně zakotven, protože stále narůstaly škody způsobené provozem nepojištěných vozidel. V platné úpravě se z toho důvodu vychází z toho, že při držbě vozidla existují tři režimy. Rozlišují se vozidla provozovaná, dočasně odhlášená a trvale odhlášená. V minulosti bylo praxí, že majitelé vozidel, kteří vozidlo v konkrétním období nepoužívali, nepovažovali za nutné vozidlo byť i jen dočasně odhlásit. Po změně zákona č. 168/1999 Sb. je to však jejich povinností. Pokud žalovaná společnost nechtěla vozidlo nadále provozovat, měla přistoupit byť i jen k dočasnému odhlášení z evidence. Jestliže k dočasnému odhlášení nedošlo, pak se podle platné právní úpravy vozidlo považuje za provozované. Žalovaný setrval na návrhu na zamítnutí žaloby a k věci v průběhu řízení dále uvedl: Ustanovení 24c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti podmiňuje povinnost vlastníka zaplatit příspěvek tím, že je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Jedná se o hmotně právní podmínku vzniku nároku. Není-li tato podmínka splněna, žalobci právo na příspěvek nevzniká. V tomto řízení není vymáhána sankce za nevyřazení vozidla z evidence, ale příspěvek za provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti. Z pouhé skutečnosti, že vozidlo nebylo vyřazeno z evidence, nelze vyvodit, že bylo provozováno bez pojištění a že žalobci vzniklo právo na příspěvek. Sám žalobce rozlišuje zánik pojištění a vznik povinnosti platit příspěvek. Žalovaný na výzvu žalobce k zaplacení příspěvku reagoval a výslovně prohlásil, že

4 109EC 180/2012 vozidlo není provozováno. Žalobce na sdělení žalovaného nikdy věcně nereagoval. Vždy byly pouze zasílány upomínky o zaplacení. Žalobce nevyzval žalovaného, aby předložil další důkazy k tomu, že vozidlo nebylo provozováno. Ze strany žalobce nebyl uplatněn požadavek na doplnění skutečností uvedených v písemném prohlášení žalovaného. Proto žalobce nemá na příspěvek právo. Soud vzal na základě provedených důkazů za prokázané, že žalobce odeslal žalovanému výzvu k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných ze dne Výzva byla odůvodněna tím, že vozidlo rzv HKB 25-76, které je ve výzvě dále identifikováno uvedením identifikačního čísla vozidla (VIN), nemělo v době od do uzavřeno povinné ručení. Žalovaný byl vyzván k zaplacení příspěvku ,- Kč (77 dnů po 130,- Kč) a nákladů na uplatnění 170,- Kč. Výzva byla žalovanému doručena dne Žalovaný na výzvu reagoval dopisem ze dne V něm uvedl, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Žalovaný proto uvedl, že není ochoten příspěvek platit. Dopis byl odevzdán k přepravě poště dne Následně byla žalovanému odeslána upomínka o úhradu dlužné částky zákonného příspěvku nepojištěných ze dne V ní byly navíc účtovány náklady upomínání a vymáhání ve výši 70,- Kč. Žalovaný odeslal žalobci dne dopis ze dne , v němž opětovně sdělil, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci a že na něm byla zahájena celková oprava. Dopis byl doručen žalobci dne Dopisem datovaným dne upomenula žalovaného o zaplacení dlužné částky rovněž inkasní společnost EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994. Žalovaný dalším dopisem ze dne žalobci opětovně sdělil, že sporné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Uvedené skutečnosti soud zjistil z korespondence účastníků, z podacích lístků a z informace České pošty s.p. o výsledku reklamačního řízení. Z výpovědi svědka Miroslava Ryšavého soud zjistil, že zná jednatele žalovaného Ing. Vladimíra Balcara. Svědek se zabývá auty. Z toho důvodu ho Ing. Balcar pozval, aby se přijel podívat na vozidlo Škoda Favorit Pick-up. Dotazoval se ho, jak se má auto připravit před stříkáním. Svědek vozidlo viděl o prázdninách Bylo v hale v areálu žalované společnosti, a to ve stejném stavu, v jakém je zachyceno na fotografii předložené žalovaným.. Z výpovědi svědka Miroslava Junka bylo zjištěno, že je zaměstnán u žalované společnosti asi 13 let. Vozidlo Škoda Favorit Pick-up vínové barvy bylo používáno k přepravě materiálu. V současnosti je již asi tři roky odstavené. K odstavení došlo zjara. Nejdříve bylo asi 2 měsíce v garáži, poté bylo umístěno do haly, v níž se nachází do současnosti. Mezi účastníky bylo nesporné, že vozidlo rzv HKB v období od do nebylo trvale ani dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel. Dle 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen

5 EC 180/2012 pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Dle 24c odst. 1 až 4 je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle 12 odst. 1 písm. d). Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu. Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle 15 odst. 3. Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Povinnost platit příspěvek podle ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vzniká, pokud je vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Stávající zákonná úprava tedy stanoví dvě podmínky, které musí být současně splněny, aby žalobce mohl vymáhat příspěvek podle ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnost platit příspěvek vznikne, jestliže k vozidlu není uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a současně je toto vozidlo provozováno. V posuzované věci bylo nesporné, že k vozidlu Škoda Favorit Pick-up rzv HKB nebylo v období od do uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tím byla splněna jedna z podmínek, za kterých může žalobce vymáhat příspěvek podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovanému se však podařilo unést důkazní břemeno k tvrzení, že vozidlo bylo v období od do umístěno v hale ve vlastnictví žalovaného. Za tohoto stavu nelze než dovodit, že vozidlo nebylo ve smyslu ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. provozováno. K opačnému závěru by bylo možno dospět, pokud by vozidlo v uvedeném období bylo užíváno k jízdě na komunikacích uvedených v ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. eventuálně by na některé z uvedených komunikaci bylo ponecháno. Nic takového však prokázáno nebylo. Jestliže vozidlo nebylo provozováno, nebyl žalovaný povinen uzavřít povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Z toho současně vyplývá, že neuzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nemůže být v daném případě sankcionováno povinností platit příspěvek podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Námitka žalobce, že pokud žalovaný vozidlo neužíval, byl povinen vozidlo formálně vyřadit z evidence vozidel, nemůže obstát. Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění

6 109EC 180/2012 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je totiž podle ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. spojena s provozováním vozidla, nikoliv s pouhým držením vozidla, které nebylo byť i jen dočasně vyřazeno z evidence vozidel. K opačnému závěru nelze dospět ani na základě ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá pouze to, že zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Nelze z něho však bez dalšího dovozovat, že k vozidlu evidovanému v registru silničních vozidel musí být uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. Podle ust. 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, je povinen toto vozidlo přihlásit k registraci u příslušného obecního úřadu obce. Lze tudíž dovodit, že vozidlo lze na pozemních komunikacích provozovat poté, kdy je evidováno v registru silničních vozidel a současně je k němu uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. Z ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. vyplývá pouze to, že v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel zaniká pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Není-li vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, nemůže být podle 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. provozováno, a tudíž k němu ani nemusí být uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem. Soud si byl při svém rozhodování vědom toho, že zákon č. 168/1999 Sb. v ustanovení 15 přesně upravuje, jak má žalobce při zjišťování osob povinných platit příspěvek podle 24c zákona postupovat. Žalobce také v daném případě podle uvedeného ustanovení postupoval. Dle 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen osvědčení o registraci ) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel. Smysl tohoto ustanovení je zřejmý. Zákonodárce chtěl dosáhnout toho, aby prostým porovnáním údajů o vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích, které žalobci sděluje ministerstvo dopravy (viz 15 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a údajů o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti, které žalobci sdělují pojistitelé (viz 15 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) bylo možno zjistit subjekty povinné k placení příspěvku podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovaný přitom v posuzovaném případě netvrdil, že povinnost uvedenou v ust. 15 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla splnil. Z uvedeného však dle soudu přesto nelze dovodit, že žalovaný je povinen příspěvek podle 24c zákona platit. Ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž spojuje povinnost platit příspěvek s provozováním vozidla bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem. Jak již bylo uvedeno, provozováním vozidla se podle ust. 1 odst. 2 zákona rozumí užívání vozidla na zákonem stanovených komunikacích případně ponechání vozidla na těchto komunikacích. Není-li vozidlo ve smyslu uvedeného ustanovení vůbec provozováno, pak ani nesplnění povinnosti

7 EC 180/2012 uvedené v 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. nemůže vést ke vzniku povinnosti platit příspěvek podle ust. 24c téhož zákona. Jinak řečeno, ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není sankcí za nesplnění povinnosti uvedené v ust. 15 odst. 5 téhož zákona. Jiný výklad by dle soudu byl v rozporu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Vznik povinnosti žalovaného platit příspěvek konečně nelze dovodit ani z ust. 24c odst. 4 poslední věty zákona č. 168/1999 Sb. Dle tohoto ustanovení povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě příspěvku vlastníkovi či provozovateli vozidla prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Z dikce citovaného ustanovení je patrné, že vůbec neuvažuje o možnosti, že vozidlo zapsané v evidenci vozidel není provozováno. Jestliže žalovaný vozidlo vůbec neprovozoval, nebylo po něm možno požadovat, aby prokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Navíc v daném případě žalovaný v zákonné 30-denní lhůtě učinil vše, co po něm bylo možno spravedlivě požadovat. Žalobci jasně a srozumitelně sdělil, že příspěvek hradit nehodlá, protože vozidlo není provozováno. Se zřetelem k obecně platné zásadě, že nelze prokazovat tzv. negativní skutečnosti (neprovozování vozidla), tak žalovaný po obdržení výzvy učinil vše, co bylo v jeho možnostech. Bylo věcí žalobce, aby v případě pochybnosti o pravdivosti uvedeného tvrzení žalovanému konkrétně sdělil, jak má své tvrzení osvědčit či prokázat. Nic takového žalobce neučinil. Za tohoto stavu nelze dovodit ani to, že žalovaný je povinen příspěvek platit, protože ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Ze všech shora uvedených důvodů soud dovodil, že žaloba není důvodná. Proto byla žaloba zamítnuta. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu vzniklo právo na náhradu nákladů řízení ( 142 odst. 1 o.s.ř.). Soud neshledal podmínky pro použití ust. 150 o.s.ř., tedy pro úplné či částečné nepřiznání nákladů řízení úspěšnému žalovanému. Žaloba byla zamítnuta z důvodu, že nebyly splněny předpoklady pro placení příspěvku podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Žalovaný přitom žalobce v rámci vzájemné korespondence od samého počátku informoval o tom, že vozidlo v rozhodném období neprovozoval. Podal-li žalobce přesto žalobu v této věci, musí nést odpovědnost za svůj neúspěch v řízení. Náklady řízení spočívají v paušální odměně za zastupování advokátem stanovené dle vyhl. č. 484/2000 Sb., která z hodnoty předmětu sporu ,- Kč činí 7.720,- Kč, a v paušální náhradě hotových výloh za 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření k žalobě, účast při dvou jednáních soudu) po 300,- Kč podle 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. Dále žalovanému přísluší cestovné za použití vozidla ke 2 jednáním soudu, a to v prvním případě 546,- Kč (Hradec Králové Trutnov a zpět, celkem 100 km, průměrná spotřeba 5,1 l/100 km, cena PHM 34,70 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,70 Kč/km), ve druhém případě 546,- Kč (nově cena PHM 36,50 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,60 Kč/km). Na náhradě za čas promeškaný cestou k jednání byla přiznána za obě cesty částka po 500,- Kč (vždy 5 půlhodin po 100,- Kč). Celkově bylo na nákladech řízení přiznáno ,- Kč. Náklady jsou splatné k rukám zástupce žalovaného ( 149 odst. 1 o.s.ř.).

8 109EC 180/2012 Lhůtu k plnění stanovil soud dle 160 odst. 1 o.s.ř. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke zdejšímu soudu ve dvojím vyhotovení. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Hradci Králové. Za správnost vyhotovení: Gabriela Valkounová Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci. V Trutnově dne 15. února 2013 JUDr. Tomáš Suchánek v.r. samosoudce

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ

Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl justiční čekatelkou Mgr. Hanou Václavíkovou v insolvenční věci dlužníka: SLUG a.s., IČ 25685171, Novinářská 1113/3, 709

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -82 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci Jednací číslo: 4 C 272/2015-29 U S N E S E N Í Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci žalobce (žalobkyně): Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03, Hradec

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 23Co 344/2016-83 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Jana Ducháčka a soudců JUDr. Ivy Trávníčkové, Ph.D., a Mgr. Jiřího Kopeckého

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M a r c e l a D v o ř á č k o v á tel: 495 523 205, 495 523 208, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové 3 e-mail:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 82/2009-28 Spis 1 As 82/2009 byl spojen se spisem 1 As 81/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 1 As 81/2009-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Rozhodčí smlouva uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli BAB Finance SE, společnost založená a existující

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 41/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 6/2004-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Jednací číslo: 4 C 276/2015-51 U S N E S E N Í Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci žalobce (žalobkyně): Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03, Hradec

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 43/2014-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Usnesení Č.j.: 137 Ex 11184/09-238 Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na základě usnesení č.j. 35 Nc 3803/2009-11 Okresního

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Konf 98/2011-15 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka,

Více

, a , a to rovněž na účet č /5500, pod variabilním symbolem III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o e

, a , a to rovněž na účet č /5500, pod variabilním symbolem III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o e 2014049, 2014087 a 2014130, a to rovněž na účet č. 51-5012008088/5500, pod variabilním symbolem 25758390. III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit navrhovateli

Více

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í :

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í : Rsp 212/12 RN ze dne 15.5.2012 Klíčová slova: věcná legitimace, insolvenční správce, insolvenční řízení, smluvní pokuta, reorganizační plán, uspokojování pohledávek Dotčená ustanovení: zákon č. 182/2006

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34 Vrchní soud v Olomouci rozhodl ve věci žalobce Společenství pro dům B., se sídlem B., zast. JUDr. M.M., advokátem se sídlem v B.,

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 1/2010 O SOUDNÍCH VÝLOHÁCH (ve znění pozdějších předpisů)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 1/2010 O SOUDNÍCH VÝLOHÁCH (ve znění pozdějších předpisů) ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 1/2010 O SOUDNÍCH VÝLOHÁCH (ve znění pozdějších předpisů) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 49/2004-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 52Af 29/2014-87 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a JUDr.

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : č.j. -75 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Klimešovou v právní věci navrhovatele OSMA-ČR-OJ019, IČ: 22764330, se sídlem SNP 3876, PSČ 430 01 Chomutov, právně zastoupen

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více

společná advokátní kancelář JUDr. Radek Ondruš advokát

společná advokátní kancelář JUDr. Radek Ondruš advokát Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jiřího Lifky a Mgr. Kamila Tojnera a ve věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jiřího Lifky ve věci žalobce:

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hellmutha Georga Funka, nar. 16.01.1974, trvale

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Oddělení vymáhací Česká ulice 1284, 377 01 Jindřichův Hradec Č. j.: 1800668/14/2205-25200-303469

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č.j.: 118 C 27/2015 212 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Kladně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Tenglerovou ve věci žalobce SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, se sídlem

Více

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to:

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to: U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 2048/14-131 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 214056/1, Mgr. O. Chovanec JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Azs 118/2014-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 10. 12. 2010 Spisová značka: 17 C 9/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Husákem ve věci žalobce: Tomáš Pecina, bytem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

pokračování 2 7A 22/2011

pokračování 2 7A 22/2011 pokračování 2 7A 22/2011 -I 24.000,- Kč + sazba za pořízení kopií požadovaných spisll. Proti stanovení výše úhrady podala žalobkyně dne 29.8.2010 stížnost podle 16a odst. 1 písmo d) citovaného zákona.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu movitých věcí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu movitých věcí. Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí Č. j.: 1102493/15/2809-00540-605057 Vyřizuje: Jitka

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti:

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti: Konf 54/2010-9 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.1.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více