ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y"

Transkript

1 109EC 180/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Trutnově rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Suchánkem ve věci žalobce České kanceláře pojistitelů se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, IČ , zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou LL.M., advokátkou se sídlem Praha 4, Novodvorská 994, proti žalovanému obchodní společnosti BALCAR vzduchotechnika, s.r.o. se sídlem Trutnov Poříčí, Petříkovická 488, IČ , zast. Mgr. Ondřejem Rejskem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Buzulucká 431, o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím t a k t o : I. Návrh, aby soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci ,- Kč s příslušenstvím, se z a m í t á. II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady řízení ,- Kč k rukám Mgr. Ondřeje Rejska do tří dnů od právní moci rozsudku. O d ů v o d n ě n í : Žalobou podanou dne se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení ve výroku uvedených částek. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce je právnickou osobou, která je příjemcem příspěvku placeného vlastníkem popřípadě provozovatelem motorového vozidla, které je v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V tomto řízení žalobce uplatnil nárok podle 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. Žalobce obdržel od ministerstva dopravy informaci, že motorové vozidlo Škoda 135L Pick-up rzv HKB je evidováno v centrálním registru vozidel jako provozované, ale v období od do k němu nebylo sjednáno pojištění

2 109EC 180/2012 odpovědnosti. V daném období byl vlastníkem vozidla žalovaný, který je tak ve smyslu 24c odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. povinen žalobci zaplatit příspěvek. Jeho výše byla určena podle 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek činí ,- Kč (nepojištěné období trvalo 77 dnů, denní sazba činí 130,- Kč). Dále žalobce požadoval přiznání nákladů na uplatnění nároku a nákladů na vymáhání příspěvku ( 24c odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.) ve výši 170,- Kč. Žalobce odeslal žalovanému písemnou výzvu, která byla žalovanému doručena dne Ve výzvě byla stanovena třicetidenní lhůta pro uhrazení základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění respektive pro popření pasivní legitimace. Žalovaný ve lhůtě příspěvek neuhradil a neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem. Dnem následujícím po uplynutí třicetidenní lhůty se žalovaný ocitl v prodlení se zaplacením základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění. Od tohoto dne žalobce požadoval zákonné úroky z prodlení z částky ,- Kč. Náklady na uplatnění příspěvku představují náklady spojené s identifikací žalovaného jako osoby povinné platit příspěvek, dále náklady spojené s vytvořením a expedicí výzvy. V tomto případě žalobce kalkuluje náklady na uplatnění 170,- Kč. Náklady na vymáhání příspěvku jsou představovány náklady na vytvoření a expedici upomínky a na třetí osobu zajišťující vymáhání příspěvku. K tomu byla využita součinnost s inkasní společností, která má na rozdíl od žalobce odpovídající technické a personální vybavení k vymáhání příspěvku. Na nákladech na vymáhání bylo účtováno 1.084,- Kč (70,- Kč na vytvoření a expedici upomínky a 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost). Z této částky požadoval žalobce přiznání zákonného úroku z prodlení od K úhradě nákladů na specializovanou inkasní společnost byl žalovaný vyzván v rámci upomínky ze dne K námitkám žalovaného žalobce uvedl, že sporné vozidlo bylo v rozhodném období v centrálním registru vozidel vedeno jako provozované. Pokud vozidlo nebylo pojízdné a žalovaný neměl v úmyslu toto vozidlo provozovat, bylo jeho povinností vozidlo dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel, popř. jinak prokázat, že vozidlo neprovozuje v rozporu se zákonem. Z ustanovení 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 168/1999 Sb. vyplývá, že zánik povinnosti k uzavření pojištění z provozu vozidla se váže na vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Tento právní názor obecně respektují ve své rozhodovací činnosti i soudy. Žalobce při zjišťování údajů o vlastnictví, provozování a nepojištění vozidla postupuje dle zákonem pevně stanoveného postupu, konkrétně podle ustanovení 24 odst. 3 zákona a 15 odst. 1 až 3 zákona. Porovnáním údajů od pojistitele s údaji v centrálním registru vozidel ministerstvo dopravy zjistilo, že k předmětnému vozidlu ve vlastnictví žalovaného nebylo v období od do sjednáno povinné pojištění odpovědnosti. Tyto informace o vlastnictví vozidla a jeho nepojištění jsou pro žalobce závazné. Žalobce tedy před uplatněním výzvy na úhradu příspěvku nepojištěných vůči žalovanému postupoval v souladu se zákonem. Žalovaný se žalobou nesouhlasil a navrhl její zamítnutí. Trval na tom, že sporné vozidlo již od neprovozoval. Vozidlo nebylo k provozu technicky způsobilé a neprošlo řádně technickou prohlídkou (STK). Vozidlo nebylo odstaveno na pozemní komunikaci, ale bylo odstaveno v hale na pozemku žalovaného, který není veřejně přístupný. Žalovaný na výzvu k úhradě k příspěvku nepojištěných reagoval, a to opakovaně. Podle 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může provozovat vozidlo na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přípustná, pouze ten, jehož odpovědnost za škodu je pojištěna podle uvedeného zákona. Povinnost pojištění musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Pojištěno tedy musí být pouze vozidlo provozované na vyjmenovaných typech komunikací nebo ponechané na těchto komunikacích. Je-li vozidlo odstaveno na nikoli

3 EC 180/2012 veřejně přístupném pozemku, jako v případě žalovaného, pak provozováno není. Rovněž pouhý zápis vozidla v úřední evidenci centrálním registru vozidel není ve smyslu zákona provozováním vozidla. Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se vozidlem v provozu rozumí vozidlo provozované na pozemních komunikacích, a nikoli vozidlo registrované v centrálním registru vozidel ( 36). Povinnost platit příspěvek nepojištěných vzniká pouze tehdy, pokud je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Vozidlo žalovaného v období, za které žalobce příspěvek požaduje, provozováno nebylo. Žalovaný tak nemá povinnost požadovaný příspěvek platit. Žalobce je právnickou osobou zřízenou zákonem, jejímž úkolem je vyvíjení činnosti podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Předmětem činnosti žalobce je mj. vybírání příspěvku podle 24c zákona. Na žalobce jako osobu zřízenou ve veřejném zájmu zákonem lze mít obdobné požadavky jako na orgány státu. Po žalobci lze spravedlivě požadovat, aby k zajišťování předmětu své činnosti měl přiměřený aparát a tuto činnost zajišťoval svými zaměstnanci. Žalovaný z těchto důvodů považuje předání pohledávky k vymáhání třetímu subjektu (EOS KSI Česká republika s.r.o.) za neopodstatněné a směřující k bezdůvodnému obohacení žalobce. Požadavek na zaplacení částky 1.014,- Kč na specializovanou inkasní společnost je také v rozporu s dobrými mravy. Činnost těchto specialistů přitom spočívala toliko ve formulářovém upomenutí žalovaného. Žalobce by v případě, že by jeho nárok měl oporu v právu, mohl oprávněně požadovat pouze prokázané náklady na vymáhání pohledávky. Žalobce v průběhu řízení k věci dále uvedl: Žalovaný byl v rozhodném období vlastníkem sporného vozidla. Žalovaný netvrdil, že v daném období bylo k vozidlu uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu. Žalovaný reagoval na výzvu k zaplacení příspěvku za nepojištěné vozidlo. Podle 24c odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti však měl žalovaný ve lhůtě 30 dnů po doručení výzvy doložit a prokázat, že povinnost platit příspěvek nemá. Skutečná reakce žalovaného tento požadavek nenaplnila. Žalovaný tvrdil, že vozidlo mělo propadlou STK a nebylo provozováno. I kdyby se tyto skutečnosti prokázaly, bylo by to pro rozhodnutí o uplatněném nároku irelevantní. Institut zákonného příspěvku nepojištěných vozidel byl v zákoně zakotven, protože stále narůstaly škody způsobené provozem nepojištěných vozidel. V platné úpravě se z toho důvodu vychází z toho, že při držbě vozidla existují tři režimy. Rozlišují se vozidla provozovaná, dočasně odhlášená a trvale odhlášená. V minulosti bylo praxí, že majitelé vozidel, kteří vozidlo v konkrétním období nepoužívali, nepovažovali za nutné vozidlo byť i jen dočasně odhlásit. Po změně zákona č. 168/1999 Sb. je to však jejich povinností. Pokud žalovaná společnost nechtěla vozidlo nadále provozovat, měla přistoupit byť i jen k dočasnému odhlášení z evidence. Jestliže k dočasnému odhlášení nedošlo, pak se podle platné právní úpravy vozidlo považuje za provozované. Žalovaný setrval na návrhu na zamítnutí žaloby a k věci v průběhu řízení dále uvedl: Ustanovení 24c odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti podmiňuje povinnost vlastníka zaplatit příspěvek tím, že je vozidlo bez pojištění odpovědnosti provozováno. Jedná se o hmotně právní podmínku vzniku nároku. Není-li tato podmínka splněna, žalobci právo na příspěvek nevzniká. V tomto řízení není vymáhána sankce za nevyřazení vozidla z evidence, ale příspěvek za provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti. Z pouhé skutečnosti, že vozidlo nebylo vyřazeno z evidence, nelze vyvodit, že bylo provozováno bez pojištění a že žalobci vzniklo právo na příspěvek. Sám žalobce rozlišuje zánik pojištění a vznik povinnosti platit příspěvek. Žalovaný na výzvu žalobce k zaplacení příspěvku reagoval a výslovně prohlásil, že

4 109EC 180/2012 vozidlo není provozováno. Žalobce na sdělení žalovaného nikdy věcně nereagoval. Vždy byly pouze zasílány upomínky o zaplacení. Žalobce nevyzval žalovaného, aby předložil další důkazy k tomu, že vozidlo nebylo provozováno. Ze strany žalobce nebyl uplatněn požadavek na doplnění skutečností uvedených v písemném prohlášení žalovaného. Proto žalobce nemá na příspěvek právo. Soud vzal na základě provedených důkazů za prokázané, že žalobce odeslal žalovanému výzvu k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných ze dne Výzva byla odůvodněna tím, že vozidlo rzv HKB 25-76, které je ve výzvě dále identifikováno uvedením identifikačního čísla vozidla (VIN), nemělo v době od do uzavřeno povinné ručení. Žalovaný byl vyzván k zaplacení příspěvku ,- Kč (77 dnů po 130,- Kč) a nákladů na uplatnění 170,- Kč. Výzva byla žalovanému doručena dne Žalovaný na výzvu reagoval dopisem ze dne V něm uvedl, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Žalovaný proto uvedl, že není ochoten příspěvek platit. Dopis byl odevzdán k přepravě poště dne Následně byla žalovanému odeslána upomínka o úhradu dlužné částky zákonného příspěvku nepojištěných ze dne V ní byly navíc účtovány náklady upomínání a vymáhání ve výši 70,- Kč. Žalovaný odeslal žalobci dne dopis ze dne , v němž opětovně sdělil, že předmětné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci a že na něm byla zahájena celková oprava. Dopis byl doručen žalobci dne Dopisem datovaným dne upomenula žalovaného o zaplacení dlužné částky rovněž inkasní společnost EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994. Žalovaný dalším dopisem ze dne žalobci opětovně sdělil, že sporné vozidlo není od v provozu na veřejné komunikaci z důvodu prošlé STK. Od tohoto termínu byla na vozidle zahájena celková oprava. Uvedené skutečnosti soud zjistil z korespondence účastníků, z podacích lístků a z informace České pošty s.p. o výsledku reklamačního řízení. Z výpovědi svědka Miroslava Ryšavého soud zjistil, že zná jednatele žalovaného Ing. Vladimíra Balcara. Svědek se zabývá auty. Z toho důvodu ho Ing. Balcar pozval, aby se přijel podívat na vozidlo Škoda Favorit Pick-up. Dotazoval se ho, jak se má auto připravit před stříkáním. Svědek vozidlo viděl o prázdninách Bylo v hale v areálu žalované společnosti, a to ve stejném stavu, v jakém je zachyceno na fotografii předložené žalovaným.. Z výpovědi svědka Miroslava Junka bylo zjištěno, že je zaměstnán u žalované společnosti asi 13 let. Vozidlo Škoda Favorit Pick-up vínové barvy bylo používáno k přepravě materiálu. V současnosti je již asi tři roky odstavené. K odstavení došlo zjara. Nejdříve bylo asi 2 měsíce v garáži, poté bylo umístěno do haly, v níž se nachází do současnosti. Mezi účastníky bylo nesporné, že vozidlo rzv HKB v období od do nebylo trvale ani dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel. Dle 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen

5 EC 180/2012 pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Dle 24c odst. 1 až 4 je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Za úhradu příspěvku podle věty první odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. Povinnost podle věty první a druhé vzniká tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem. To neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle 12 odst. 1 písm. d). Výše příspěvku se určí součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, a nákladů na jeho uplatnění, v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanoví příloha k tomuto zákonu. Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle 15 odst. 3. Příspěvek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Kanceláře k jeho úhradě na adresu osoby podle odstavce 1. Účinky doručení má i nevyzvednutí písemné výzvy k úhradě příspěvku do 15 dnů ode dne jejího uložení v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo odepření převzetí této výzvy, s výjimkou případu, kdy osoba podle odstavce 1, z důvodů nezávislých na její vůli, nemohla výzvu Kanceláře převzít. Povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě podle věty první Kanceláři prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Povinnost platit příspěvek podle ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vzniká, pokud je vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Stávající zákonná úprava tedy stanoví dvě podmínky, které musí být současně splněny, aby žalobce mohl vymáhat příspěvek podle ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnost platit příspěvek vznikne, jestliže k vozidlu není uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a současně je toto vozidlo provozováno. V posuzované věci bylo nesporné, že k vozidlu Škoda Favorit Pick-up rzv HKB nebylo v období od do uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tím byla splněna jedna z podmínek, za kterých může žalobce vymáhat příspěvek podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovanému se však podařilo unést důkazní břemeno k tvrzení, že vozidlo bylo v období od do umístěno v hale ve vlastnictví žalovaného. Za tohoto stavu nelze než dovodit, že vozidlo nebylo ve smyslu ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. provozováno. K opačnému závěru by bylo možno dospět, pokud by vozidlo v uvedeném období bylo užíváno k jízdě na komunikacích uvedených v ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. eventuálně by na některé z uvedených komunikaci bylo ponecháno. Nic takového však prokázáno nebylo. Jestliže vozidlo nebylo provozováno, nebyl žalovaný povinen uzavřít povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Z toho současně vyplývá, že neuzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nemůže být v daném případě sankcionováno povinností platit příspěvek podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Námitka žalobce, že pokud žalovaný vozidlo neužíval, byl povinen vozidlo formálně vyřadit z evidence vozidel, nemůže obstát. Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění

6 109EC 180/2012 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je totiž podle ust. 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. spojena s provozováním vozidla, nikoliv s pouhým držením vozidla, které nebylo byť i jen dočasně vyřazeno z evidence vozidel. K opačnému závěru nelze dospět ani na základě ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá pouze to, že zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. Nelze z něho však bez dalšího dovozovat, že k vozidlu evidovanému v registru silničních vozidel musí být uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. Podle ust. 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, je povinen toto vozidlo přihlásit k registraci u příslušného obecního úřadu obce. Lze tudíž dovodit, že vozidlo lze na pozemních komunikacích provozovat poté, kdy je evidováno v registru silničních vozidel a současně je k němu uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. Z ust. 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. vyplývá pouze to, že v případě vyřazení vozidla z evidence vozidel zaniká pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Není-li vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, nemůže být podle 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. provozováno, a tudíž k němu ani nemusí být uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem. Soud si byl při svém rozhodování vědom toho, že zákon č. 168/1999 Sb. v ustanovení 15 přesně upravuje, jak má žalobce při zjišťování osob povinných platit příspěvek podle 24c zákona postupovat. Žalobce také v daném případě podle uvedeného ustanovení postupoval. Dle 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen osvědčení o registraci ) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li splnit povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel. Smysl tohoto ustanovení je zřejmý. Zákonodárce chtěl dosáhnout toho, aby prostým porovnáním údajů o vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích, které žalobci sděluje ministerstvo dopravy (viz 15 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a údajů o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti, které žalobci sdělují pojistitelé (viz 15 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) bylo možno zjistit subjekty povinné k placení příspěvku podle 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalovaný přitom v posuzovaném případě netvrdil, že povinnost uvedenou v ust. 15 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla splnil. Z uvedeného však dle soudu přesto nelze dovodit, že žalovaný je povinen příspěvek podle 24c zákona platit. Ustanovení 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž spojuje povinnost platit příspěvek s provozováním vozidla bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem. Jak již bylo uvedeno, provozováním vozidla se podle ust. 1 odst. 2 zákona rozumí užívání vozidla na zákonem stanovených komunikacích případně ponechání vozidla na těchto komunikacích. Není-li vozidlo ve smyslu uvedeného ustanovení vůbec provozováno, pak ani nesplnění povinnosti

7 EC 180/2012 uvedené v 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. nemůže vést ke vzniku povinnosti platit příspěvek podle ust. 24c téhož zákona. Jinak řečeno, ust. 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není sankcí za nesplnění povinnosti uvedené v ust. 15 odst. 5 téhož zákona. Jiný výklad by dle soudu byl v rozporu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Vznik povinnosti žalovaného platit příspěvek konečně nelze dovodit ani z ust. 24c odst. 4 poslední věty zákona č. 168/1999 Sb. Dle tohoto ustanovení povinnost uhradit příspěvek nevzniká, pokud je ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě příspěvku vlastníkovi či provozovateli vozidla prokázáno, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem. Z dikce citovaného ustanovení je patrné, že vůbec neuvažuje o možnosti, že vozidlo zapsané v evidenci vozidel není provozováno. Jestliže žalovaný vozidlo vůbec neprovozoval, nebylo po něm možno požadovat, aby prokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Navíc v daném případě žalovaný v zákonné 30-denní lhůtě učinil vše, co po něm bylo možno spravedlivě požadovat. Žalobci jasně a srozumitelně sdělil, že příspěvek hradit nehodlá, protože vozidlo není provozováno. Se zřetelem k obecně platné zásadě, že nelze prokazovat tzv. negativní skutečnosti (neprovozování vozidla), tak žalovaný po obdržení výzvy učinil vše, co bylo v jeho možnostech. Bylo věcí žalobce, aby v případě pochybnosti o pravdivosti uvedeného tvrzení žalovanému konkrétně sdělil, jak má své tvrzení osvědčit či prokázat. Nic takového žalobce neučinil. Za tohoto stavu nelze dovodit ani to, že žalovaný je povinen příspěvek platit, protože ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy neprokázal, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Ze všech shora uvedených důvodů soud dovodil, že žaloba není důvodná. Proto byla žaloba zamítnuta. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, a proto mu vzniklo právo na náhradu nákladů řízení ( 142 odst. 1 o.s.ř.). Soud neshledal podmínky pro použití ust. 150 o.s.ř., tedy pro úplné či částečné nepřiznání nákladů řízení úspěšnému žalovanému. Žaloba byla zamítnuta z důvodu, že nebyly splněny předpoklady pro placení příspěvku podle 24c zákona č. 168/1999 Sb. Žalovaný přitom žalobce v rámci vzájemné korespondence od samého počátku informoval o tom, že vozidlo v rozhodném období neprovozoval. Podal-li žalobce přesto žalobu v této věci, musí nést odpovědnost za svůj neúspěch v řízení. Náklady řízení spočívají v paušální odměně za zastupování advokátem stanovené dle vyhl. č. 484/2000 Sb., která z hodnoty předmětu sporu ,- Kč činí 7.720,- Kč, a v paušální náhradě hotových výloh za 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření k žalobě, účast při dvou jednáních soudu) po 300,- Kč podle 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. Dále žalovanému přísluší cestovné za použití vozidla ke 2 jednáním soudu, a to v prvním případě 546,- Kč (Hradec Králové Trutnov a zpět, celkem 100 km, průměrná spotřeba 5,1 l/100 km, cena PHM 34,70 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,70 Kč/km), ve druhém případě 546,- Kč (nově cena PHM 36,50 Kč/l, náhrada za amortizaci 3,60 Kč/km). Na náhradě za čas promeškaný cestou k jednání byla přiznána za obě cesty částka po 500,- Kč (vždy 5 půlhodin po 100,- Kč). Celkově bylo na nákladech řízení přiznáno ,- Kč. Náklady jsou splatné k rukám zástupce žalovaného ( 149 odst. 1 o.s.ř.).

8 109EC 180/2012 Lhůtu k plnění stanovil soud dle 160 odst. 1 o.s.ř. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke zdejšímu soudu ve dvojím vyhotovení. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Hradci Králové. Za správnost vyhotovení: Gabriela Valkounová Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci. V Trutnově dne 15. února 2013 JUDr. Tomáš Suchánek v.r. samosoudce

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -82 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Rozhodčí smlouva uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli BAB Finance SE, společnost založená a existující

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 1327/12-82/E

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 3738/12-45/E

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 6/2004-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hellmutha Georga Funka, nar. 16.01.1974, trvale

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Azs 118/2014-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í :

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í : Rsp 212/12 RN ze dne 15.5.2012 Klíčová slova: věcná legitimace, insolvenční správce, insolvenční řízení, smluvní pokuta, reorganizační plán, uspokojování pohledávek Dotčená ustanovení: zákon č. 182/2006

Více

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013-34 Vrchní soud v Olomouci rozhodl ve věci žalobce Společenství pro dům B., se sídlem B., zast. JUDr. M.M., advokátem se sídlem v B.,

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 52/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI CreditOn.cz, s.r.o., IČ:24849707, se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 40/2010-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává Usnesení Č. j. 099 EX 908/05-48 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Domažlicích

Více