OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ"

Transkript

1

2 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností a členů jejich orgánů Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Valná hromada společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Smluvní právo v novém občanském zákoníku Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Změna závazku v novém občanském zákoníku Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Akciová společnost po rekodifikaci Zánik závazku v novém občanském zákoníku Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Náhrada škody v novém občanském zákoníku Společnost s ručením omezeným od A do Z Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Obchodní korporace v (i nadále použitelné) judikatuře Nejvyššího soudu Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Určení rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I) Správa obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích a v judikatuře Nejvyššího soudu Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo)

3 Věcná práva jejich výkon a ochrana Náhrada škody (újmy) podle nového občanského zákoníku Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po rekodifikaci Nová právní úprava podnikatelských seskupení po Osobní obchodní společnosti a obdobné nástroje podnikání po rekodifikaci Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Vývojové tendence nového občanského zákoníku Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv (nejen podle NOZ) Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu k červnu Závazkové právo pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k červnu Podnikání fondů kvalifikovaných investorů zkušenosti a příležitosti Nový katastr nemovitostí Bytové právo po rekodifikaci nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Insolvenční řízení po velké novele (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení po velké novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Insolvenční správa majetku Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu

4 Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v soudní praxi Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k únoru Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu Tradiční diskusní formou kulatého stolu zadávání veřejných zakázek co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme? Veřejná podpora praktická aplikace pravidel I. část Veřejná podpora praktická aplikace pravidel II. část Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ, SPRÁVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO Vzájemný vztah úprav civilního sporného řízení v OSŘ a úprav nesporných řízení v ZŘS ve světle soudní praxe Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Nový služební zákon Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole v praxi Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele a posuzování vlivů koncepcí (SEA) na životní prostředí se zaměřením na územní plánování Územní plánování Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. Příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. Vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. Ochrana a údržba veřejných cest Odstraňování černých staveb Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy před 2. fází čerpání dotací z EU (aktuální problémy investorů 4

5 a dodavatelů, vize, použití mezinárodních standardů) Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy PRACOVNÍPRÁVO Pracovní právo v aktuální firemní praxi v roce Judikatura soudů v pracovněprávních vztazích Pracovní poměr a vztahy mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Výkon funkce statutárního orgánu a manažera po rekodifikaci Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce Aktuální změny v pracovním právu a důsledky účinnosti nového občanského zákoníku Zákoník práce aktuálně z pohledu mzdové účetní a personalisty, problémy a omyly a jejich řešení Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zákoník práce a pracovní právo prakticky Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád FINANČNÍ PRÁVO Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty Jak správně vyplnit celní prohlášení Celní předpisy prakticky jak snížit náklady a rizika DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů Daň z příjmů právnických osob po novele v roce Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě od roku Roční zúčtování záloh za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi DPH v roce DPH v roce 2015 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí

6 DPH v roce 2015 ve vazbě na předpisy EU Zákon o DPH a jeho změny od Novinky v roce 2015 pro účetní, ekonomy a daňové poradce v souvislostech Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Novela zákona o účetnictví Jak sestavit finanční plán a pracovat s ním praktické rady a tipy Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Závěrečný účet a jeho schvalování versus účetní závěrka a její schvalování u vybraných účetních jednotek (obce a jimi zřízené příspěvkové organizace); rozpočet jako základní nástroj hospodaření aktuality k roku Účetnictví veřejného sektoru pro neúčetní jak číst účetní výkazy Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od Dlouhodobý majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek v roce Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku

7 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ LEDEN DPH v roce Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po rekodifikaci Roční zúčtování záloh za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Podnikání fondů kvalifikovaných investorů zkušenosti a příležitosti Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Účetnictví veřejného sektoru pro neúčetní jak číst účetní výkazy Nový služební zákon ÚNOR Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely DPH v roce 2015 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Insolvenční řízení po velké novele (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Aktuální změny v pracovním právu a důsledky účinnosti nového občanského zákoníku Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností a členů jejich orgánů Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Zákon o DPH a jeho změny od Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele a posuzování vlivů koncepcí (SEA) na životní prostředí se zaměřením na územní plánování Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k únoru Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

8 Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě od roku BŘEZEN Valná hromada společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Nová právní úprava podnikatelských seskupení po Nový katastr nemovitostí Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Zákon o kontrole v praxi Odstraňování černých staveb Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) DPH v roce Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Závěrečný účet a jeho schvalování versus účetní závěrka a její schvalování u vybraných účetních jednotek (obce a jimi zřízené příspěvkové organizace); rozpočet jako základní nástroj hospodaření aktuality k roku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Novinky v roce 2015 pro účetní, ekonomy a daňové poradce v souvislostech Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Veřejná podpora praktická aplikace pravidel I. část Judikatura soudů v pracovněprávních vztazích Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Jak správně vyplnit celní prohlášení Zákon o kontrole (kontrolní řád) Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Věcná práva jejich výkon a ochrana Celní předpisy prakticky jak snížit náklady a rizika Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Společnost s ručením omezeným od A do Z Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Zákoník práce a pracovní právo prakticky Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy před 2. fází čerpání dotací z EU (aktuální problémy investorů a dodavatelů, vize, použití mezinárodních standardů) Výkon funkce statutárního orgánu a manažera po rekodifikaci Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od

9 DUBEN Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Vzájemný vztah úprav civilního sporného řízení v OSŘ a úprav nesporných řízení v ZŘS ve světle soudní praxe Místní a účelové komunikace I. - vznik a užívání veřejných cest Náhrada škody (újmy) podle nového občanského zákoníku Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Zákoník práce aktuálně z pohledu mzdové účetní a personalisty, problémy a omyly a jejich řešení DPH v roce Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Dlouhodobý majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek v roce Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Insolvenční správa majetku Územní plánování Daň z příjmů právnických osob po novele v roce Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Pracovní právo v aktuální firemní praxi v roce Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv (nejen podle NOZ) Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Změna závazku v novém občanském zákoníku Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od Bytové právo po rekodifikaci nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví Insolvenční řízení po velké novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v soudní praxi Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

10 KVĚTEN Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Určení rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I) Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 1. den Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Námitky sousedů proti stavbě Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Jak sestavit finanční plán a pracovat s ním praktické rady a tipy Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce Akciová společnost po rekodifikaci Pracovní poměr a vztahy mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 2. den Zákon o kontrole (kontrolní řád) Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Osobní obchodní společnosti a obdobné nástroje podnikání po rekodifikaci Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Nový služební zákon Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu Zánik závazku v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu Námitky sousedů proti stavbě - část II. příklady a cvičení Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád Vývojové tendence nového občanského zákoníku Nový katastr nemovitostí DPH v roce 2015 ve vazbě na předpisy EU Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den ČERVEN Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Novela zákona o účetnictví Správa obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích a v judikatuře Nejvyššího soudu

11 2. 6. Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Veřejná podpora praktická aplikace pravidel II. část Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku DPH v roce Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Opravné prostředky ve správním řízení Obchodní korporace v (i nadále použitelné) judikatuře Nejvyššího soudu Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Tradiční diskusní formou kulatého stolu zadávání veřejných zakázek co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme? Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu k červnu Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci Náhrada škody v novém občanském zákoníku Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Závazkové právo pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k červnu

12 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vysta - víme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického po plat - ku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objed - nateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním sym bo - lem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od do hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas informování o změně místa či data ko nání e, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Kar - lovu mostu. Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslu šen - stvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samostatný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme cca 3 dny před zahájením e. 12

13 Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které ob drží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu - cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezi ná rodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

14 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SPOLEČNOSTÍ A ČLENŮ JEJICH ORGÁNŮ 17. únor 2015 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami, které se týkají obecné úpravy obchodních společností, představit výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Odborný program e: nové rejstříkové právo nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapi - sované do obchodního rejstříku dokumenty povinně zakládané do sbírky listin (smlouva o převodu podílu?) zápis notářem změny v úpravě jednání za společnost způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení plné moci udělené členem statutárního or - gánu navenek či jinému členovi (člen statu - tárního orgánu a současně zástupce společ - nosti?) jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgá - nu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 14 opatrovník společnosti změny v postavení člena orgánu předpoklady pro výkon funkce, změny v po - jetí diskvalifikace vznik a zánik funkce (s důrazem na odstou - pení z funkce) nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a od - měňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) souběhy funkcí po rekodifikaci právnická osoba coby člen voleného orgánu společnosti možné praktické výhody i nevý - hody takového uspořádání (pro společnost, členy a jejich zástupce i třetí osoby) podíl / akcie ve společném jmění / svě řen - ském fondu druhý manžel jako společník, postavení správ - ce společné věci postavení svěřenského správce

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST, RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ, SPOLEČNÍKŮ A DALŠÍCH OSOB 23. únor 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nový zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Revoluci přinesly v úpravě povinností členů orgánů, společníků či akcionářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Cílem e je podat přehled o těchto změnách, představit výkladové problémy, které se s nimi pojí, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o in - terpretaci nejvíce sporných ustanovení z dotčené oblasti a poreferuje rovněž o záměru a stavu pří - prav jejich novelizace. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře nové pravidlo podnikatelského úsudku širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené újmy nové důsledky porušení povinné péče (povinnost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce) nová úprava ručení člena orgánu za dluhy společnosti odpovědnost za nedostatečné odvracení hrozícího úpadku faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce v tomto členství nové koncernové právo vlivná, ovládající, řídící osoba nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 15

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST 9. březen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami a zvláště potom úskalími, které se týkají spe - cificky právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové spo lečnosti a s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Odborný progra e: změny v úpravě SRO společenská smlouva, její úplné znění a změny (včetně otázek formy) nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve spole - čen ské smlouvě nové možnosti v úpravě práv a povinností spo - lečníků nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů zrušení minimálního základního kapitálu a rezerv ního fondu nové možnosti i nová omezení při rozdělování zis - ku / jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku možnost vlastnit více podílů, kmenový list, no vin - ky v úpravě převodu podílu změny v úpravě zástavního práva k podílu způsoby a důsledky zániku účasti změny týkající se valné hromady (působnost, svo - lání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení aj.) a rozhodování jediného společníka v její působnosti změny týkající se jednatele JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 16 změny v úpravě AS stanovy společnosti a jejich nové povinné / dopo - ručené náležitosti změny v právní úpravě akcií / zatímních listů (nové druhy, náležitosti aj.) a jejich převodu, nová rizi ka pro nabyvatele nevydané akcie a jejich převod nová práva, nové povinnosti akcionářů změny týkající se valné hromady (působnost, svo - lání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozho - dování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, právo akcionáře na vysvět - lení a jeho limity, návrhy a protinávrhy a důsled - ky jejich opožděného uplatnění, zápis, protest a jeho náležitosti, usnesení valné hromady coby právní jednání, účinnost usnesení, revokace usne - sení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdán - livá usnesení aj.) specifika rozhodování jediného akcionáře v pů - sobnosti valné hromady změny týkající se představenstva / dozorčí rady (působnost, složení, pravidla jednání aj.) monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí změny týkající se vlastního kapitálu a rozdě lo - vání vlastních zdrojů

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. březen 2015 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) se vý - znamně dotkly také právní úpravy otázek souvisejících s valnou hromadou kapitálových obchodních spo - lečností. Ve starém právu se přitom k této oblasti pojila bohatá judikatura. Dokládala, s kolika problémy se praxe na tomto úseku práva společností potýkala. S novým právem aplikační nesnáze spíše přibyly. Cílem e je nastínit hlavní změny a potíže, jež rekodifikace přinesla, nabídnout jejich možná řešení, zmapovat dostupnou judikaturu, jejíž závěry budou i nadále použitelné, a v čase vrcholících příprav na nadcházející sezónu valných hromad poukázat na možná rizika a úskalí, jichž by se spo - lečnosti i jejich právní poradci měli bezpodmínečně vyvarovat. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných usta novení a poreferují rovněž o stavu příprav jejich novelizace. Odborný program e: působnost valné hromady kdo svolává valnou hromadu, svolání na žádost společníka (akcionáře) pozvánka na valnou hromadu jako právní jednání a její náležitosti problematika návrhu usnesení (a jeho odůvod - nění) způsob svolání valné hromady osoby oprávněné a povinné k účasti na valné hromadě zastoupení na valné hromadě, zastoupení spo - lečníka právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě, zastoupení prokuristou a dal - šími zástupci, plná moc k účasti na valné hro - madě a její forma (včetně úpravy v připra vo - vané novele občanského zákoníku) orgány valné hromady a procedurální otázky na valné hromadě Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorech viz na stranách 14 a VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 17 právo společníků (akcionářů) podávat návrhy a protinávrhy výkon hlasovacího práva na valné hromadě, ome - zení a zákaz výkonu hlasovacích práv, zneužití hlasovacích práv usnášeníschopnost valné hromady a většiny po - třebné pro přijetí rozhodnutí usnesení valné hromady jako právní jednání osvědčení rozhodnutí valné hromady notář ským zápisem rozhodování per rollam a jeho forma (např. o změ - ně společenské smlouvy) protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky neplatnost usnesení valné hromady fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady zápis z valné hromady rozhodování jediného společníka (akcionáře) JUDr. Petr ŠUK

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO čtyřdenní SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU březen 2015 čtvrtek až neděle Hotel Bezděz, Staré Splavy Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl velmi podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a pore - ferují rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější právní úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: několik doplňujících aktuálních pozná - mek k přechodným ustanovením k no vé - mu smluvnímu právu základní otázky výkladu a aplikace nové - ho smluvního práva dispozitivita nového práva a její konkrétní i obecné limity výklad nové úpravy klíčová obecná ustanovení ovlivňující apli - kaci celého smluvního práva specifika smluvních závazků podle posta - vení účastníka ochrana spotřebitele ochrana slabší strany zvláštnosti vztahů mezi podnikateli / s pod - nikateli význam a počítání času lhůty vs. doby vs. termíny počítání času právní (civilní) vs. přiro - zená (naturální) komputace lhůty / doby nepřetržité (tempus continu - um), přerušované (tempus utile) a pro dlou - žené časová určení vs. podmínky kdy časem právo vzniká a zaniká výkladová pravidla (ihned, bez zbyteč né - ho odkladu, polovina měsíce atd.) promlčení a prekluze práva pojem a podstata promlčení v novém prá - vu (zánik povinnosti plnit?) obecná promlčecí lhůta (subjektivní, ob - jektivní) a její počátek 18 přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dlu - hu jeho náležitosti, důsledky) nové skutkové podstaty stavění běhu pro - mlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená) prekluzivní lhůty v právu a jejich běh meze smluvní volnosti v oblasti proml čení a prekluze smlouva jako právní jednání forma smlouvy (kdy povinně písemná for - ma a jak naplnit) zdánlivá smlouva a její význam / důsled - ky v právu relativně / absolutně neplatná smlouva účinnost / relativní neúčinnost smlouvy uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí, veřejná nabídka reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran kdy mlčení znamená souhlas význam a režim rámcových smluv adhesní smlouvy všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné změny) smlouva o smlouvě budoucí obsah smlouvy výklad smlouvy mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí) lichva, neúměrné zkrácení

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO čtyřdenní doplnění / nahrazení části obsahu smlou - vy soudem změna účastníka závazku postoupení pohledávky / souboru pohle - dávek subrogace, výkup pohledávek postoupení smlouvy převzetí dluhu přistoupení k dluhu / převzetí majetku prodej / pacht závodu, přeměna právnic ké osoby (s důrazem na ochranu věřitelů) dohoda o změně obsahu forma (kdy písemná a jak naplnit) privativní novace dohoda o narovnání kumulativní novace změna obsahu závazku zákonná změna obsahu prodlení dlužníka / věřitele vady plnění podstatná změna okolností splnění pravidla pro započítávání obdržených pla - teb plnění na jiný účet než uvedený ve smlou - vě právní význam a rizika kvitancí další otázky započtení předpoklady započtení právní účinky započtení započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii) další otázky odstoupení od smlouvy obecně k důvodům odstoupení odstoupení pro prodlení odstoupení pro vady plnění právní důsledky odstoupení další způsoby zániku závazku vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů) zánik závazku dohodou výpověď zákonné právo zrušit po 10 letech smlou - vu na dobu určitou splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele) Podrobnější informace o organizaci e naleznete na straně 13. Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici, působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK Hotel Bezděz Staré Splavy VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) UBYTOVÁNÍ: (2 640) Kč za osobu/3 noci (vč. DPH) STRAVNÉ: Kč za osobu (3 snídaně, 4 oběd, 3 večeře [vč. DPH]) 19

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ČAS, PROMLČENÍ A PREKLUZE PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 23. březen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nové civilní právo výrazně změnilo ustanovení o základních právních skutečnostech. Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou úpravou významu a počítání času a dále promlčení a prekluze práva, jakož i jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektor zohlední po - znatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: význam času v právu lhůty vs. doby vs. termíny počítání času právní (civilní) vs. přiro ze - ná (naturální) komputace lhůty / doby nepřetržité (tempus continu um), přerušované (tempus utile) a prodloužené časová určení vs. podmínky kdy časem právo vzniká a zaniká výkladová pravidla (ihned, bez zbyteč né ho odkladu, polovina měsíce atd.) promlčení práva pojem a podstata promlčení v novém právu (zánik povinnosti plnit?) která práva (ne)podléhají promlčení obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objek - tivní) a její počátek zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník ad vo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 20 zvláštnosti promlčení u zajištění (proml čení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, proml če - ní práv ze subrogačního regresu apod.) přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dlu - hu jeho náležitosti, důsledky aj.) nové skutkové podstaty stavění běhu pro - mlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o prá - vu a praktická rizika s ním spojená) meze smluvní volnosti v oblasti promlčení specifika přechodných ustanovení týkají cích se promlčení prekluze práva prekluzivní lhůty v právu běh prekluzivních lhůt meze smluvní volnosti týkající se prekluze

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát ZOK a NOZ Vztah mezi ZOK a NOZ Použití NOZ Obecná úprava právnických osob Obecná úprava jednání za

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 9. 12. Pracovní právo v aktuální legislativě s výhledem na rok 2014...142 9. 12. Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů...150 10. 12. Nový občanský zákoník pro neprávníky i právníky pro

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA BDO Finkonsult s. r. o. Prešovská 194/15 301 00 Plzeň www.bdofinkonsult.cz BDO BULLETIN září 2013 EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA Od 1.1.2014 vejde v platnost rekodifikace soukromého práva,

Více