OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ"

Transkript

1

2 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností a členů jejich orgánů Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Valná hromada společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Smluvní právo v novém občanském zákoníku Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Změna závazku v novém občanském zákoníku Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Akciová společnost po rekodifikaci Zánik závazku v novém občanském zákoníku Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Náhrada škody v novém občanském zákoníku Společnost s ručením omezeným od A do Z Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Obchodní korporace v (i nadále použitelné) judikatuře Nejvyššího soudu Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Určení rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I) Správa obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích a v judikatuře Nejvyššího soudu Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo)

3 Věcná práva jejich výkon a ochrana Náhrada škody (újmy) podle nového občanského zákoníku Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po rekodifikaci Nová právní úprava podnikatelských seskupení po Osobní obchodní společnosti a obdobné nástroje podnikání po rekodifikaci Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Vývojové tendence nového občanského zákoníku Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv (nejen podle NOZ) Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu k červnu Závazkové právo pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k červnu Podnikání fondů kvalifikovaných investorů zkušenosti a příležitosti Nový katastr nemovitostí Bytové právo po rekodifikaci nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Insolvenční řízení po velké novele (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení po velké novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Insolvenční správa majetku Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu

4 Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v soudní praxi Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k únoru Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu Tradiční diskusní formou kulatého stolu zadávání veřejných zakázek co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme? Veřejná podpora praktická aplikace pravidel I. část Veřejná podpora praktická aplikace pravidel II. část Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ, SPRÁVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO Vzájemný vztah úprav civilního sporného řízení v OSŘ a úprav nesporných řízení v ZŘS ve světle soudní praxe Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Nový služební zákon Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole v praxi Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele a posuzování vlivů koncepcí (SEA) na životní prostředí se zaměřením na územní plánování Územní plánování Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. Příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. Vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. Ochrana a údržba veřejných cest Odstraňování černých staveb Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy před 2. fází čerpání dotací z EU (aktuální problémy investorů 4

5 a dodavatelů, vize, použití mezinárodních standardů) Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy PRACOVNÍPRÁVO Pracovní právo v aktuální firemní praxi v roce Judikatura soudů v pracovněprávních vztazích Pracovní poměr a vztahy mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Výkon funkce statutárního orgánu a manažera po rekodifikaci Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce Aktuální změny v pracovním právu a důsledky účinnosti nového občanského zákoníku Zákoník práce aktuálně z pohledu mzdové účetní a personalisty, problémy a omyly a jejich řešení Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zákoník práce a pracovní právo prakticky Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád FINANČNÍ PRÁVO Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty Jak správně vyplnit celní prohlášení Celní předpisy prakticky jak snížit náklady a rizika DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů Daň z příjmů právnických osob po novele v roce Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě od roku Roční zúčtování záloh za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi DPH v roce DPH v roce 2015 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí

6 DPH v roce 2015 ve vazbě na předpisy EU Zákon o DPH a jeho změny od Novinky v roce 2015 pro účetní, ekonomy a daňové poradce v souvislostech Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Novela zákona o účetnictví Jak sestavit finanční plán a pracovat s ním praktické rady a tipy Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Závěrečný účet a jeho schvalování versus účetní závěrka a její schvalování u vybraných účetních jednotek (obce a jimi zřízené příspěvkové organizace); rozpočet jako základní nástroj hospodaření aktuality k roku Účetnictví veřejného sektoru pro neúčetní jak číst účetní výkazy Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od Dlouhodobý majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek v roce Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku

7 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ LEDEN DPH v roce Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po rekodifikaci Roční zúčtování záloh za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Podnikání fondů kvalifikovaných investorů zkušenosti a příležitosti Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Účetnictví veřejného sektoru pro neúčetní jak číst účetní výkazy Nový služební zákon ÚNOR Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely DPH v roce 2015 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Insolvenční řízení po velké novele (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Aktuální změny v pracovním právu a důsledky účinnosti nového občanského zákoníku Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností a členů jejich orgánů Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Zákon o DPH a jeho změny od Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele a posuzování vlivů koncepcí (SEA) na životní prostředí se zaměřením na územní plánování Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k únoru Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

8 Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě od roku BŘEZEN Valná hromada společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Nová právní úprava podnikatelských seskupení po Nový katastr nemovitostí Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Zákon o kontrole v praxi Odstraňování černých staveb Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) DPH v roce Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Závěrečný účet a jeho schvalování versus účetní závěrka a její schvalování u vybraných účetních jednotek (obce a jimi zřízené příspěvkové organizace); rozpočet jako základní nástroj hospodaření aktuality k roku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Novinky v roce 2015 pro účetní, ekonomy a daňové poradce v souvislostech Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Veřejná podpora praktická aplikace pravidel I. část Judikatura soudů v pracovněprávních vztazích Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Jak správně vyplnit celní prohlášení Zákon o kontrole (kontrolní řád) Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Věcná práva jejich výkon a ochrana Celní předpisy prakticky jak snížit náklady a rizika Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Společnost s ručením omezeným od A do Z Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Zákoník práce a pracovní právo prakticky Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy před 2. fází čerpání dotací z EU (aktuální problémy investorů a dodavatelů, vize, použití mezinárodních standardů) Výkon funkce statutárního orgánu a manažera po rekodifikaci Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od

9 DUBEN Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Vzájemný vztah úprav civilního sporného řízení v OSŘ a úprav nesporných řízení v ZŘS ve světle soudní praxe Místní a účelové komunikace I. - vznik a užívání veřejných cest Náhrada škody (újmy) podle nového občanského zákoníku Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Zákoník práce aktuálně z pohledu mzdové účetní a personalisty, problémy a omyly a jejich řešení DPH v roce Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Dlouhodobý majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek v roce Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Insolvenční správa majetku Územní plánování Daň z příjmů právnických osob po novele v roce Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Pracovní právo v aktuální firemní praxi v roce Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv (nejen podle NOZ) Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Změna závazku v novém občanském zákoníku Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od Bytové právo po rekodifikaci nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví Insolvenční řízení po velké novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v soudní praxi Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

10 KVĚTEN Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Určení rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I) Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 1. den Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Námitky sousedů proti stavbě Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Jak sestavit finanční plán a pracovat s ním praktické rady a tipy Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce Akciová společnost po rekodifikaci Pracovní poměr a vztahy mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 2. den Zákon o kontrole (kontrolní řád) Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Osobní obchodní společnosti a obdobné nástroje podnikání po rekodifikaci Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Nový služební zákon Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu Zánik závazku v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu Námitky sousedů proti stavbě - část II. příklady a cvičení Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád Vývojové tendence nového občanského zákoníku Nový katastr nemovitostí DPH v roce 2015 ve vazbě na předpisy EU Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den ČERVEN Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Novela zákona o účetnictví Správa obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích a v judikatuře Nejvyššího soudu

11 2. 6. Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Veřejná podpora praktická aplikace pravidel II. část Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku DPH v roce Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Opravné prostředky ve správním řízení Obchodní korporace v (i nadále použitelné) judikatuře Nejvyššího soudu Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Tradiční diskusní formou kulatého stolu zadávání veřejných zakázek co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme? Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu k červnu Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci Náhrada škody v novém občanském zákoníku Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Závazkové právo pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k červnu

12 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vysta - víme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického po plat - ku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objed - nateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním sym bo - lem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od do hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas informování o změně místa či data ko nání e, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Kar - lovu mostu. Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslu šen - stvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samostatný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme cca 3 dny před zahájením e. 12

13 Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které ob drží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu - cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezi ná rodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

14 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SPOLEČNOSTÍ A ČLENŮ JEJICH ORGÁNŮ 17. únor 2015 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami, které se týkají obecné úpravy obchodních společností, představit výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Odborný program e: nové rejstříkové právo nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapi - sované do obchodního rejstříku dokumenty povinně zakládané do sbírky listin (smlouva o převodu podílu?) zápis notářem změny v úpravě jednání za společnost způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení plné moci udělené členem statutárního or - gánu navenek či jinému členovi (člen statu - tárního orgánu a současně zástupce společ - nosti?) jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgá - nu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 14 opatrovník společnosti změny v postavení člena orgánu předpoklady pro výkon funkce, změny v po - jetí diskvalifikace vznik a zánik funkce (s důrazem na odstou - pení z funkce) nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a od - měňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) souběhy funkcí po rekodifikaci právnická osoba coby člen voleného orgánu společnosti možné praktické výhody i nevý - hody takového uspořádání (pro společnost, členy a jejich zástupce i třetí osoby) podíl / akcie ve společném jmění / svě řen - ském fondu druhý manžel jako společník, postavení správ - ce společné věci postavení svěřenského správce

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST, RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ, SPOLEČNÍKŮ A DALŠÍCH OSOB 23. únor 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nový zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Revoluci přinesly v úpravě povinností členů orgánů, společníků či akcionářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Cílem e je podat přehled o těchto změnách, představit výkladové problémy, které se s nimi pojí, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o in - terpretaci nejvíce sporných ustanovení z dotčené oblasti a poreferuje rovněž o záměru a stavu pří - prav jejich novelizace. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře nové pravidlo podnikatelského úsudku širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené újmy nové důsledky porušení povinné péče (povinnost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce) nová úprava ručení člena orgánu za dluhy společnosti odpovědnost za nedostatečné odvracení hrozícího úpadku faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce v tomto členství nové koncernové právo vlivná, ovládající, řídící osoba nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 15

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST 9. březen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami a zvláště potom úskalími, které se týkají spe - cificky právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové spo lečnosti a s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Odborný progra e: změny v úpravě SRO společenská smlouva, její úplné znění a změny (včetně otázek formy) nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve spole - čen ské smlouvě nové možnosti v úpravě práv a povinností spo - lečníků nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů zrušení minimálního základního kapitálu a rezerv ního fondu nové možnosti i nová omezení při rozdělování zis - ku / jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku možnost vlastnit více podílů, kmenový list, no vin - ky v úpravě převodu podílu změny v úpravě zástavního práva k podílu způsoby a důsledky zániku účasti změny týkající se valné hromady (působnost, svo - lání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení aj.) a rozhodování jediného společníka v její působnosti změny týkající se jednatele JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 16 změny v úpravě AS stanovy společnosti a jejich nové povinné / dopo - ručené náležitosti změny v právní úpravě akcií / zatímních listů (nové druhy, náležitosti aj.) a jejich převodu, nová rizi ka pro nabyvatele nevydané akcie a jejich převod nová práva, nové povinnosti akcionářů změny týkající se valné hromady (působnost, svo - lání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozho - dování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, právo akcionáře na vysvět - lení a jeho limity, návrhy a protinávrhy a důsled - ky jejich opožděného uplatnění, zápis, protest a jeho náležitosti, usnesení valné hromady coby právní jednání, účinnost usnesení, revokace usne - sení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdán - livá usnesení aj.) specifika rozhodování jediného akcionáře v pů - sobnosti valné hromady změny týkající se představenstva / dozorčí rady (působnost, složení, pravidla jednání aj.) monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí změny týkající se vlastního kapitálu a rozdě lo - vání vlastních zdrojů

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. březen 2015 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) se vý - znamně dotkly také právní úpravy otázek souvisejících s valnou hromadou kapitálových obchodních spo - lečností. Ve starém právu se přitom k této oblasti pojila bohatá judikatura. Dokládala, s kolika problémy se praxe na tomto úseku práva společností potýkala. S novým právem aplikační nesnáze spíše přibyly. Cílem e je nastínit hlavní změny a potíže, jež rekodifikace přinesla, nabídnout jejich možná řešení, zmapovat dostupnou judikaturu, jejíž závěry budou i nadále použitelné, a v čase vrcholících příprav na nadcházející sezónu valných hromad poukázat na možná rizika a úskalí, jichž by se spo - lečnosti i jejich právní poradci měli bezpodmínečně vyvarovat. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných usta novení a poreferují rovněž o stavu příprav jejich novelizace. Odborný program e: působnost valné hromady kdo svolává valnou hromadu, svolání na žádost společníka (akcionáře) pozvánka na valnou hromadu jako právní jednání a její náležitosti problematika návrhu usnesení (a jeho odůvod - nění) způsob svolání valné hromady osoby oprávněné a povinné k účasti na valné hromadě zastoupení na valné hromadě, zastoupení spo - lečníka právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě, zastoupení prokuristou a dal - šími zástupci, plná moc k účasti na valné hro - madě a její forma (včetně úpravy v připra vo - vané novele občanského zákoníku) orgány valné hromady a procedurální otázky na valné hromadě Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorech viz na stranách 14 a VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 17 právo společníků (akcionářů) podávat návrhy a protinávrhy výkon hlasovacího práva na valné hromadě, ome - zení a zákaz výkonu hlasovacích práv, zneužití hlasovacích práv usnášeníschopnost valné hromady a většiny po - třebné pro přijetí rozhodnutí usnesení valné hromady jako právní jednání osvědčení rozhodnutí valné hromady notář ským zápisem rozhodování per rollam a jeho forma (např. o změ - ně společenské smlouvy) protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky neplatnost usnesení valné hromady fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady zápis z valné hromady rozhodování jediného společníka (akcionáře) JUDr. Petr ŠUK

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO čtyřdenní SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU březen 2015 čtvrtek až neděle Hotel Bezděz, Staré Splavy Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl velmi podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a pore - ferují rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější právní úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: několik doplňujících aktuálních pozná - mek k přechodným ustanovením k no vé - mu smluvnímu právu základní otázky výkladu a aplikace nové - ho smluvního práva dispozitivita nového práva a její konkrétní i obecné limity výklad nové úpravy klíčová obecná ustanovení ovlivňující apli - kaci celého smluvního práva specifika smluvních závazků podle posta - vení účastníka ochrana spotřebitele ochrana slabší strany zvláštnosti vztahů mezi podnikateli / s pod - nikateli význam a počítání času lhůty vs. doby vs. termíny počítání času právní (civilní) vs. přiro - zená (naturální) komputace lhůty / doby nepřetržité (tempus continu - um), přerušované (tempus utile) a pro dlou - žené časová určení vs. podmínky kdy časem právo vzniká a zaniká výkladová pravidla (ihned, bez zbyteč né - ho odkladu, polovina měsíce atd.) promlčení a prekluze práva pojem a podstata promlčení v novém prá - vu (zánik povinnosti plnit?) obecná promlčecí lhůta (subjektivní, ob - jektivní) a její počátek 18 přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dlu - hu jeho náležitosti, důsledky) nové skutkové podstaty stavění běhu pro - mlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená) prekluzivní lhůty v právu a jejich běh meze smluvní volnosti v oblasti proml čení a prekluze smlouva jako právní jednání forma smlouvy (kdy povinně písemná for - ma a jak naplnit) zdánlivá smlouva a její význam / důsled - ky v právu relativně / absolutně neplatná smlouva účinnost / relativní neúčinnost smlouvy uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí, veřejná nabídka reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran kdy mlčení znamená souhlas význam a režim rámcových smluv adhesní smlouvy všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné změny) smlouva o smlouvě budoucí obsah smlouvy výklad smlouvy mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí) lichva, neúměrné zkrácení

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO čtyřdenní doplnění / nahrazení části obsahu smlou - vy soudem změna účastníka závazku postoupení pohledávky / souboru pohle - dávek subrogace, výkup pohledávek postoupení smlouvy převzetí dluhu přistoupení k dluhu / převzetí majetku prodej / pacht závodu, přeměna právnic ké osoby (s důrazem na ochranu věřitelů) dohoda o změně obsahu forma (kdy písemná a jak naplnit) privativní novace dohoda o narovnání kumulativní novace změna obsahu závazku zákonná změna obsahu prodlení dlužníka / věřitele vady plnění podstatná změna okolností splnění pravidla pro započítávání obdržených pla - teb plnění na jiný účet než uvedený ve smlou - vě právní význam a rizika kvitancí další otázky započtení předpoklady započtení právní účinky započtení započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii) další otázky odstoupení od smlouvy obecně k důvodům odstoupení odstoupení pro prodlení odstoupení pro vady plnění právní důsledky odstoupení další způsoby zániku závazku vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů) zánik závazku dohodou výpověď zákonné právo zrušit po 10 letech smlou - vu na dobu určitou splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele) Podrobnější informace o organizaci e naleznete na straně 13. Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici, působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK Hotel Bezděz Staré Splavy VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) UBYTOVÁNÍ: (2 640) Kč za osobu/3 noci (vč. DPH) STRAVNÉ: Kč za osobu (3 snídaně, 4 oběd, 3 večeře [vč. DPH]) 19

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ČAS, PROMLČENÍ A PREKLUZE PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 23. březen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nové civilní právo výrazně změnilo ustanovení o základních právních skutečnostech. Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou úpravou významu a počítání času a dále promlčení a prekluze práva, jakož i jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektor zohlední po - znatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: význam času v právu lhůty vs. doby vs. termíny počítání času právní (civilní) vs. přiro ze - ná (naturální) komputace lhůty / doby nepřetržité (tempus continu um), přerušované (tempus utile) a prodloužené časová určení vs. podmínky kdy časem právo vzniká a zaniká výkladová pravidla (ihned, bez zbyteč né ho odkladu, polovina měsíce atd.) promlčení práva pojem a podstata promlčení v novém právu (zánik povinnosti plnit?) která práva (ne)podléhají promlčení obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objek - tivní) a její počátek zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník ad vo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 20 zvláštnosti promlčení u zajištění (proml čení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, proml če - ní práv ze subrogačního regresu apod.) přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dlu - hu jeho náležitosti, důsledky aj.) nové skutkové podstaty stavění běhu pro - mlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o prá - vu a praktická rizika s ním spojená) meze smluvní volnosti v oblasti promlčení specifika přechodných ustanovení týkají cích se promlčení prekluze práva prekluzivní lhůty v právu běh prekluzivních lhůt meze smluvní volnosti týkající se prekluze

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 13. 1. 2015 ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr ČECH,

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2014 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Poznámka: Červeně je označeno, co je od 1. 11. 2016 zrušeno

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení

Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení Převodová tabulka 1 až 55 NOZ 119 až 121, 132 až 143, 420 až 435, 450 až 456, 502 až 504, 2972 až 2990, 3024; ZOK 2až4, 7,47;ZMPS 26 Základní ustanovení 1 až 20 NOZ 132

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace k vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví od r. 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát ZOK a NOZ Vztah mezi ZOK a NOZ Použití NOZ Obecná úprava právnických osob Obecná úprava jednání za

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více