OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ"

Transkript

1

2 OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností a členů jejich orgánů Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Valná hromada společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Smluvní právo v novém občanském zákoníku Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Změna závazku v novém občanském zákoníku Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Akciová společnost po rekodifikaci Zánik závazku v novém občanském zákoníku Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Náhrada škody v novém občanském zákoníku Společnost s ručením omezeným od A do Z Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Obchodní korporace v (i nadále použitelné) judikatuře Nejvyššího soudu Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Určení rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I) Správa obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích a v judikatuře Nejvyššího soudu Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo)

3 Věcná práva jejich výkon a ochrana Náhrada škody (újmy) podle nového občanského zákoníku Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po rekodifikaci Nová právní úprava podnikatelských seskupení po Osobní obchodní společnosti a obdobné nástroje podnikání po rekodifikaci Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Vývojové tendence nového občanského zákoníku Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv (nejen podle NOZ) Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu k červnu Závazkové právo pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k červnu Podnikání fondů kvalifikovaných investorů zkušenosti a příležitosti Nový katastr nemovitostí Bytové právo po rekodifikaci nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Insolvenční řízení po velké novele (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Insolvenční řízení po velké novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Insolvenční správa majetku Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu

4 Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v soudní praxi Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k únoru Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu Tradiční diskusní formou kulatého stolu zadávání veřejných zakázek co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme? Veřejná podpora praktická aplikace pravidel I. část Veřejná podpora praktická aplikace pravidel II. část Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) PROCESNÍ, SPRÁVNÍ A TRESTNÍ PRÁVO Vzájemný vztah úprav civilního sporného řízení v OSŘ a úprav nesporných řízení v ZŘS ve světle soudní praxe Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Opravné prostředky ve správním řízení Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Nový služební zákon Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole (kontrolní řád) Zákon o kontrole v praxi Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele a posuzování vlivů koncepcí (SEA) na životní prostředí se zaměřením na územní plánování Územní plánování Námitky sousedů proti stavbě Námitky sousedů proti stavbě část II. Příklady a cvičení Místní a účelové komunikace I. Vznik a užívání veřejných cest Místní a účelové komunikace II. Ochrana a údržba veřejných cest Odstraňování černých staveb Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy před 2. fází čerpání dotací z EU (aktuální problémy investorů 4

5 a dodavatelů, vize, použití mezinárodních standardů) Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy PRACOVNÍPRÁVO Pracovní právo v aktuální firemní praxi v roce Judikatura soudů v pracovněprávních vztazích Pracovní poměr a vztahy mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Výkon funkce statutárního orgánu a manažera po rekodifikaci Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce Aktuální změny v pracovním právu a důsledky účinnosti nového občanského zákoníku Zákoník práce aktuálně z pohledu mzdové účetní a personalisty, problémy a omyly a jejich řešení Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zákoník práce a pracovní právo prakticky Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád FINANČNÍ PRÁVO Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty Jak správně vyplnit celní prohlášení Celní předpisy prakticky jak snížit náklady a rizika DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů Daň z příjmů právnických osob po novele v roce Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě od roku Roční zúčtování záloh za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi DPH v roce DPH v roce 2015 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí

6 DPH v roce 2015 ve vazbě na předpisy EU Zákon o DPH a jeho změny od Novinky v roce 2015 pro účetní, ekonomy a daňové poradce v souvislostech Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? Novela zákona o účetnictví Jak sestavit finanční plán a pracovat s ním praktické rady a tipy Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Závěrečný účet a jeho schvalování versus účetní závěrka a její schvalování u vybraných účetních jednotek (obce a jimi zřízené příspěvkové organizace); rozpočet jako základní nástroj hospodaření aktuality k roku Účetnictví veřejného sektoru pro neúčetní jak číst účetní výkazy Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od Dlouhodobý majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek v roce Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku

7 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ LEDEN DPH v roce Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od Jednání právnických osob, statutární a jiné orgány právnické osoby a jejich práva a povinnosti po rekodifikaci Roční zúčtování záloh za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník Podnikání fondů kvalifikovaných investorů zkušenosti a příležitosti Aktuální otázky a problémy pracovního práva v roce Daň z příjmů právnických osob a novela od roku Účetnictví veřejného sektoru pro neúčetní jak číst účetní výkazy Nový služební zákon ÚNOR Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely DPH v roce 2015 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí Insolvenční řízení po velké novele (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) Aktuální změny v pracovním právu a důsledky účinnosti nového občanského zákoníku Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů Obchodní společnosti po rekodifikaci změny týkající se všech společností a členů jejich orgánů Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku a katastrálního zákona Zákon o DPH a jeho změny od Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele a posuzování vlivů koncepcí (SEA) na životní prostředí se zaměřením na územní plánování Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Obchodní společnosti po rekodifikaci povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k únoru Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

8 Nový zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy Daňové přiznání fyzických osob za rok 2014 a novinky v daňové legislativě od roku BŘEZEN Valná hromada společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách a její praktické dopady Nová právní úprava podnikatelských seskupení po Nový katastr nemovitostí Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku po rekodifikaci soukromého práva Zákon o kontrole v praxi Odstraňování černých staveb Obchodní společnosti po rekodifikaci společnost s ručením omezeným a akciová společnost Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) DPH v roce Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku Závěrečný účet a jeho schvalování versus účetní závěrka a její schvalování u vybraných účetních jednotek (obce a jimi zřízené příspěvkové organizace); rozpočet jako základní nástroj hospodaření aktuality k roku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Velká systémová novela insolvenčního zákona a aktuální závěry soudní praxe Novinky v roce 2015 pro účetní, ekonomy a daňové poradce v souvislostech Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího podnikání podle nového občanského zákoníku první poznatky z praxe, praktické příklady Veřejná podpora praktická aplikace pravidel I. část Judikatura soudů v pracovněprávních vztazích Daňové a účetní novinky roku 2015 komplexní pohled Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Jak správně vyplnit celní prohlášení Zákon o kontrole (kontrolní řád) Čas, promlčení a prekluze práva v novém občanském zákoníku Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky ve veřejné i soukromé sféře Věcná práva jejich výkon a ochrana Celní předpisy prakticky jak snížit náklady a rizika Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře Společnost s ručením omezeným od A do Z Družstvo podle nového zákona o obchodních korporacích Obchodní právo v (stále) aktuální judikatuře Zákoník práce a pracovní právo prakticky Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy před 2. fází čerpání dotací z EU (aktuální problémy investorů a dodavatelů, vize, použití mezinárodních standardů) Výkon funkce statutárního orgánu a manažera po rekodifikaci Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od

9 DUBEN Jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky aneb praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Vzájemný vztah úprav civilního sporného řízení v OSŘ a úprav nesporných řízení v ZŘS ve světle soudní praxe Místní a účelové komunikace I. - vznik a užívání veřejných cest Náhrada škody (újmy) podle nového občanského zákoníku Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích a připravovaného nového zákona o přestupcích Místní a účelové komunikace II. ochrana a údržba veřejných cest Kupní smlouva v novém občanském zákoníku Zákoník práce aktuálně z pohledu mzdové účetní a personalisty, problémy a omyly a jejich řešení DPH v roce Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část Vybrané otázky akciové společnosti po rekodifikaci Zadávání veřejných zakázek nejčastější výkladové chyby a omyly, které se tváří jako zaručené pravdy Dlouhodobý majetek v účetnictví vybraných účetních jednotek v roce Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku aneb Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů Insolvenční správa majetku Územní plánování Daň z příjmů právnických osob po novele v roce Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti od roku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé Smlouva v novém občanském zákoníku vznik, platnost, účinnost a obsah Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na zákon, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) Pracovní právo v aktuální firemní praxi v roce Pokročilé praktikum uzavírání smluv volně navazující na e o správném uzavírání smluv (nejen podle NOZ) Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku Změna závazku v novém občanském zákoníku Jak na problematického zaměstnance předcházení a řešení problémů Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Účetnictví vybraných účetních jednotek s důrazem na novinky účinné od Bytové právo po rekodifikaci nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví Insolvenční řízení po velké novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku) Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v soudní praxi Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

10 KVĚTEN Jednání za podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci Smluvní závazky jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit Určení rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I) Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 1. den Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Námitky sousedů proti stavbě Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy Nové dědické právo výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) Jak sestavit finanční plán a pracovat s ním praktické rady a tipy Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku Exekuce stále novelizované včetně aktuální judikatury K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce Akciová společnost po rekodifikaci Pracovní poměr a vztahy mezi občanským zákoníkem a zákoníkem práce Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? 2. den Zákon o kontrole (kontrolní řád) Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury Osobní obchodní společnosti a obdobné nástroje podnikání po rekodifikaci Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den Nový služební zákon Insolvenční řízení s důrazem na změny, jež přinesla velká systémová novela insolvenčního zákona účinná od a na aktuální judikaturu vrchních soudů a Nejvyššího soudu Zánik závazku v novém občanském zákoníku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ke květnu Námitky sousedů proti stavbě - část II. příklady a cvičení Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád Vývojové tendence nového občanského zákoníku Nový katastr nemovitostí DPH v roce 2015 ve vazbě na předpisy EU Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku (vybrané otázky) Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku den ČERVEN Vlastnictví, vlastnické právo v novém občanském zákoníku Novela zákona o účetnictví Správa obchodních korporací v zákoně o obchodních korporacích a v judikatuře Nejvyššího soudu

11 2. 6. Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek a porovnání právní úpravy společenství a bytových družstev v korporátním zákoně Veřejná podpora praktická aplikace pravidel II. část Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku DPH v roce Místní poplatky a jejich správa po novele daňového řádu účinné od Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace Opravné prostředky ve správním řízení Obchodní korporace v (i nadále použitelné) judikatuře Nejvyššího soudu Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku Tradiční diskusní formou kulatého stolu zadávání veřejných zakázek co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme? Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu k červnu Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci Náhrada škody v novém občanském zákoníku Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích Závazkové právo pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k červnu

12 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vysta - víme potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického po plat - ku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objed - nateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vybraný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním sym bo - lem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný daňový doklad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od do hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas informování o změně místa či data ko nání e, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Kar - lovu mostu. Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslu šen - stvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za samostatný pokoj. Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme cca 3 dny před zahájením e. 12

13 Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do hod. přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které ob drží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu - cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezi ná rodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 13

14 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SPOLEČNOSTÍ A ČLENŮ JEJICH ORGÁNŮ 17. únor 2015 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami, které se týkají obecné úpravy obchodních společností, představit výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Odborný program e: nové rejstříkové právo nové skutečnosti povinně / dobrovolně zapi - sované do obchodního rejstříku dokumenty povinně zakládané do sbírky listin (smlouva o převodu podílu?) zápis notářem změny v úpravě jednání za společnost způsob zastupování (samostatně či s jiným členem) a jeho nedodržení plné moci udělené členem statutárního or - gánu navenek či jinému členovi (člen statu - tárního orgánu a současně zástupce společ - nosti?) jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgá - nu či bez zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti vnitřní omezení a jejich nedodržení zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 14 opatrovník společnosti změny v postavení člena orgánu předpoklady pro výkon funkce, změny v po - jetí diskvalifikace vznik a zánik funkce (s důrazem na odstou - pení z funkce) nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a od - měňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů) souběhy funkcí po rekodifikaci právnická osoba coby člen voleného orgánu společnosti možné praktické výhody i nevý - hody takového uspořádání (pro společnost, členy a jejich zástupce i třetí osoby) podíl / akcie ve společném jmění / svě řen - ském fondu druhý manžel jako společník, postavení správ - ce společné věci postavení svěřenského správce

15 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST, RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI ČLENŮ ORGÁNŮ, SPOLEČNÍKŮ A DALŠÍCH OSOB 23. únor 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nový zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) i nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) od základu změnily právo obchodních společností. Revoluci přinesly v úpravě povinností členů orgánů, společníků či akcionářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Cílem e je podat přehled o těchto změnách, představit výkladové problémy, které se s nimi pojí, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o in - terpretaci nejvíce sporných ustanovení z dotčené oblasti a poreferuje rovněž o záměru a stavu pří - prav jejich novelizace. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře nové pravidlo podnikatelského úsudku širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené újmy nové důsledky porušení povinné péče (povinnost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce) nová úprava ručení člena orgánu za dluhy společnosti odpovědnost za nedostatečné odvracení hrozícího úpadku faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce v tomto členství nové koncernové právo vlivná, ovládající, řídící osoba nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za jejich porušení JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 15

16 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST 9. březen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Cílem e je seznámit účastníky s hlavními novinkami a zvláště potom úskalími, které se týkají spe - cificky právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové spo lečnosti a s nimiž se praxe potýká, zmapovat dostupná stanoviska k nim a nastínit jejich možná řešení. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Odborný progra e: změny v úpravě SRO společenská smlouva, její úplné znění a změny (včetně otázek formy) nové náležitosti i možnosti pro úpravu ve spole - čen ské smlouvě nové možnosti v úpravě práv a povinností spo - lečníků nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů zrušení minimálního základního kapitálu a rezerv ního fondu nové možnosti i nová omezení při rozdělování zis - ku / jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku možnost vlastnit více podílů, kmenový list, no vin - ky v úpravě převodu podílu změny v úpravě zástavního práva k podílu způsoby a důsledky zániku účasti změny týkající se valné hromady (působnost, svo - lání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení aj.) a rozhodování jediného společníka v její působnosti změny týkající se jednatele JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 16 změny v úpravě AS stanovy společnosti a jejich nové povinné / dopo - ručené náležitosti změny v právní úpravě akcií / zatímních listů (nové druhy, náležitosti aj.) a jejich převodu, nová rizi ka pro nabyvatele nevydané akcie a jejich převod nová práva, nové povinnosti akcionářů změny týkající se valné hromady (působnost, svo - lání, náležitosti pozvánky, orgány, průběh, rozho - dování per rollam, další distanční formy výkonu akcionářských práv, právo akcionáře na vysvět - lení a jeho limity, návrhy a protinávrhy a důsled - ky jejich opožděného uplatnění, zápis, protest a jeho náležitosti, usnesení valné hromady coby právní jednání, účinnost usnesení, revokace usne - sení, napadení platnosti usnesení u soudu, zdán - livá usnesení aj.) specifika rozhodování jediného akcionáře v pů - sobnosti valné hromady změny týkající se představenstva / dozorčí rady (působnost, složení, pravidla jednání aj.) monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody / nevýhody a výkladová úskalí změny týkající se vlastního kapitálu a rozdě lo - vání vlastních zdrojů

17 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. březen 2015 úterý 9.00 cca hod. Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) se vý - znamně dotkly také právní úpravy otázek souvisejících s valnou hromadou kapitálových obchodních spo - lečností. Ve starém právu se přitom k této oblasti pojila bohatá judikatura. Dokládala, s kolika problémy se praxe na tomto úseku práva společností potýkala. S novým právem aplikační nesnáze spíše přibyly. Cílem e je nastínit hlavní změny a potíže, jež rekodifikace přinesla, nabídnout jejich možná řešení, zmapovat dostupnou judikaturu, jejíž závěry budou i nadále použitelné, a v čase vrcholících příprav na nadcházející sezónu valných hromad poukázat na možná rizika a úskalí, jichž by se spo - lečnosti i jejich právní poradci měli bezpodmínečně vyvarovat. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných usta novení a poreferují rovněž o stavu příprav jejich novelizace. Odborný program e: působnost valné hromady kdo svolává valnou hromadu, svolání na žádost společníka (akcionáře) pozvánka na valnou hromadu jako právní jednání a její náležitosti problematika návrhu usnesení (a jeho odůvod - nění) způsob svolání valné hromady osoby oprávněné a povinné k účasti na valné hromadě zastoupení na valné hromadě, zastoupení spo - lečníka právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě, zastoupení prokuristou a dal - šími zástupci, plná moc k účasti na valné hro - madě a její forma (včetně úpravy v připra vo - vané novele občanského zákoníku) orgány valné hromady a procedurální otázky na valné hromadě Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. informace o lektorech viz na stranách 14 a VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 17 právo společníků (akcionářů) podávat návrhy a protinávrhy výkon hlasovacího práva na valné hromadě, ome - zení a zákaz výkonu hlasovacích práv, zneužití hlasovacích práv usnášeníschopnost valné hromady a většiny po - třebné pro přijetí rozhodnutí usnesení valné hromady jako právní jednání osvědčení rozhodnutí valné hromady notář ským zápisem rozhodování per rollam a jeho forma (např. o změ - ně společenské smlouvy) protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky neplatnost usnesení valné hromady fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady zápis z valné hromady rozhodování jediného společníka (akcionáře) JUDr. Petr ŠUK

18 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO čtyřdenní SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU březen 2015 čtvrtek až neděle Hotel Bezděz, Staré Splavy Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl velmi podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a pore - ferují rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější právní úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: několik doplňujících aktuálních pozná - mek k přechodným ustanovením k no vé - mu smluvnímu právu základní otázky výkladu a aplikace nové - ho smluvního práva dispozitivita nového práva a její konkrétní i obecné limity výklad nové úpravy klíčová obecná ustanovení ovlivňující apli - kaci celého smluvního práva specifika smluvních závazků podle posta - vení účastníka ochrana spotřebitele ochrana slabší strany zvláštnosti vztahů mezi podnikateli / s pod - nikateli význam a počítání času lhůty vs. doby vs. termíny počítání času právní (civilní) vs. přiro - zená (naturální) komputace lhůty / doby nepřetržité (tempus continu - um), přerušované (tempus utile) a pro dlou - žené časová určení vs. podmínky kdy časem právo vzniká a zaniká výkladová pravidla (ihned, bez zbyteč né - ho odkladu, polovina měsíce atd.) promlčení a prekluze práva pojem a podstata promlčení v novém prá - vu (zánik povinnosti plnit?) obecná promlčecí lhůta (subjektivní, ob - jektivní) a její počátek 18 přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dlu - hu jeho náležitosti, důsledky) nové skutkové podstaty stavění běhu pro - mlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená) prekluzivní lhůty v právu a jejich běh meze smluvní volnosti v oblasti proml čení a prekluze smlouva jako právní jednání forma smlouvy (kdy povinně písemná for - ma a jak naplnit) zdánlivá smlouva a její význam / důsled - ky v právu relativně / absolutně neplatná smlouva účinnost / relativní neúčinnost smlouvy uzavírání smlouvy možná dohoda o způsobu kontraktace nabídka a její přijetí, veřejná nabídka reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran kdy mlčení znamená souhlas význam a režim rámcových smluv adhesní smlouvy všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné změny) smlouva o smlouvě budoucí obsah smlouvy výklad smlouvy mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí) lichva, neúměrné zkrácení

19 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO čtyřdenní doplnění / nahrazení části obsahu smlou - vy soudem změna účastníka závazku postoupení pohledávky / souboru pohle - dávek subrogace, výkup pohledávek postoupení smlouvy převzetí dluhu přistoupení k dluhu / převzetí majetku prodej / pacht závodu, přeměna právnic ké osoby (s důrazem na ochranu věřitelů) dohoda o změně obsahu forma (kdy písemná a jak naplnit) privativní novace dohoda o narovnání kumulativní novace změna obsahu závazku zákonná změna obsahu prodlení dlužníka / věřitele vady plnění podstatná změna okolností splnění pravidla pro započítávání obdržených pla - teb plnění na jiný účet než uvedený ve smlou - vě právní význam a rizika kvitancí další otázky započtení předpoklady započtení právní účinky započtení započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii) další otázky odstoupení od smlouvy obecně k důvodům odstoupení odstoupení pro prodlení odstoupení pro vady plnění právní důsledky odstoupení další způsoby zániku závazku vzdání se práva / prominutí dluhu (včetně konkludentních způsobů) zánik závazku dohodou výpověď zákonné právo zrušit po 10 letech smlou - vu na dobu určitou splynutí dlužníka a věřitele (a důsledky pro ostatní dlužníky / věřitele) Podrobnější informace o organizaci e naleznete na straně 13. Přednášejí a na dotazy odpovídají JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D. první náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici, působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK Hotel Bezděz Staré Splavy VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) UBYTOVÁNÍ: (2 640) Kč za osobu/3 noci (vč. DPH) STRAVNÉ: Kč za osobu (3 snídaně, 4 oběd, 3 večeře [vč. DPH]) 19

20 OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO ČAS, PROMLČENÍ A PREKLUZE PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 23. březen 2015 pondělí 9.00 cca hod. Nové civilní právo výrazně změnilo ustanovení o základních právních skutečnostech. Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky novou úpravou významu a počítání času a dále promlčení a prekluze práva, jakož i jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektor zohlední po - znatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferuje rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: význam času v právu lhůty vs. doby vs. termíny počítání času právní (civilní) vs. přiro ze - ná (naturální) komputace lhůty / doby nepřetržité (tempus continu um), přerušované (tempus utile) a prodloužené časová určení vs. podmínky kdy časem právo vzniká a zaniká výkladová pravidla (ihned, bez zbyteč né ho odkladu, polovina měsíce atd.) promlčení práva pojem a podstata promlčení v novém právu (zánik povinnosti plnit?) která práva (ne)podléhají promlčení obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objek - tivní) a její počátek zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník ad vo - kátní kanceláře Glatzová & Co., byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník, nyní je poradcem 1. náměstka ministryně spravedlnosti VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) 20 zvláštnosti promlčení u zajištění (proml čení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, proml če - ní práv ze subrogačního regresu apod.) přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dlu - hu jeho náležitosti, důsledky aj.) nové skutkové podstaty stavění běhu pro - mlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o prá - vu a praktická rizika s ním spojená) meze smluvní volnosti v oblasti promlčení specifika přechodných ustanovení týkají cích se promlčení prekluze práva prekluzivní lhůty v právu běh prekluzivních lhůt meze smluvní volnosti týkající se prekluze

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více