V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách"

Transkript

1 Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil se brzo ještì pøed koncem roku 1914 nedostatek potravin na trhu v dùsledku sníení výroby, ale i zatajování a ukrývání zásob, zaèaly rùst ceny. Proto byly v únoru 1915 zavedeny potravinové lístky, chlebenky na chléb 200 g na den. Pak byly vydávány i mouèenky, tuèenky, kávenky, mydlenky a tabaèenky. Vydávaly je na obci zøízené aprovizaèní /zásobovací/ komise nejprve týdnì, pak ètrnáctidennì. Byly konány prohlídky, pátrající po zásobách, i v domácnostech. Lidé je ukrývali, mìli starosti, kam a jak je urýt a mìli strach z prohlídek.,,my ve škole, zaznamenal kronikáø Ant. Trkal, ukrývali jsme pytel obilí pod stupínkem a mouku na stropì nad záchody, cukr v knihovnì Aprovizaèní, státem dodaná mouka byla špatná. Mouka dobrá kupovala se pod rukou ve mlýnech. My jsme nejvíce mìli mouku od Kokše, mlynáøe v Roudné, byl to slušný èlovìk, nepøetahoval na cenì. Chléb pekli jsme doma, poøídili jsme si k tomu úèelu pøesnou pekárnièku na dva bochánky chleba. Vyplatila se nám výbornì. Stanovené ceny v obchodech potupnì rostly nìkolikanásobnì a ceny pod rukou byly ještì nìkolikanásobnì vìtší. Napø. 1 kg chleba, pøed válkou za 14 haléøù, stál r hal. a pod rukou nad 2 koruny. 1 kg másla, pøed válkou za 1,60 K, stál v r K, 1 pánská košile, pùvodnì za 4,40 K, podraila na 16,- K, 1 m vlnìné látky za 5,- K stoupl na 35,- K, 1 kus mýdla za 0,10 K stál 1,- K. Obèas se konaly soupisy zásob, pøedevším na podzim po sklizni a pak na jaøe a museli pøi nich pùsobit uèitelé.,,bývaly lístky a mouka nebyla. Chleba se pøede nìmi pekl z kukuøièné mouky. Obchodníci mìli zlaté èasy. V r byla dávka chleba na týden 1960g, 1 kg cukru na 4 týdny.v r se za 1 kg pšenièné mouky, úøední cena 76 haléøù, platilo pod rukou 3 K a 21 K, za kg másla a 40 K. Nebylo èím svítit, proto lidé vstávali èasnìji a spát chodili pøi setmìní. 11. srpna 1916 se musely na obecním úøadì odevzdat všechny mosazné pøedmìty, napø. hmodíøe z kuchyní. 11. dubna 1917 byl zrekvírován z katolického kostela zvon Umíráèek z r a zvon Poledník z r Na výrobu zbraní byly rekvírovány i varhanní rejstøíky z kostelù, napø. v evangelickém kostele byl rekvírován rejstøík Principál ve váze 44,5 kg. Z katolické farnosti odešel 24. dubna 1916 faráø František Martínek, který se nedlouho pøedtím tolik zaslouil o stavbu kostela. K odchodu do Sádku u Polièky ho vedly spory s patronem farnosti, s majitelem novohradského velkostatku, na nìm s velkými obtíemi musel vymáhat pøíspìvky na údrbu církevních budov a také tìce nesl, e nebyl ustanoven knìzem v Nových Hradech. V tomto èísle Zmìny zákona o sociálních slubách Svátek matek Od se mìní zákonem è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, rozsahu a forem pomoci a podpory poskytnuté prostøednictvím sociálních slueb. Protoe hodnì z vás si dochází pro informace na matriku OÚ, usoudila jsem, e bude dobré vìnovat se tomuto zákonu ve zpravodaji. Proto budou v nìkolika dalších èíslech otisknuty na pokraèování dùleité paragrafy z tohoto zákona. První èást seriálu vychází ji v tomto èísle... více na str. 2-3 SMS Infokanál - nová generace rozhlasu v Proseèi Obèané Proseèe, Záboøí, Èeské Rybné a Miøetína jistì dobøe vìdí, e klasický tlampaèový rozhlas, který v obcích funguje u po nìkolik desetiletí, není dostateèný. V lepším pøípadì je pouze poškozený a jeho oprava by byla pøíliš nákladná, v horším pøípadì chybí zcela úplnì (nová sídlištì a novostavby). Tuto situaci by mìla napravit nová forma informování obèanù pomocí informaèních SMS zpráv, která bude pouívána souèasnì s klasickým obecním rozhlasem... dokonèení èlánku p. Macháèka na str.4 Proseèský zpravodaj 5/2007 Milé maminky a babièky, dovolte nám, abychom Vám ke Dni matek podìkovali za všechnu lásku, starostlivost a péèi a popøáli Vám hodnì zdraví a štìstí. áci, ákynì a kolektiv pracovníkù ZŠ a MŠ Perálec Pro maminku - Tereza Èermáková (5. roèník) Maminèiny korále pìt barvièek mají. lutá jako sluníèko, bílá smutek tají. Zelená jak travièka, co venku roste. KINO PROSEÈ A modrá jak nebe prosté. Èervená jak ústa tvá. Mám tì ráda, maminko má. Pozor, zmìna programu kina. Nový francouzský film Taxi 4, který mìl být promítán 17.6., bude promítán ve zmìnìném termínu od 19 hod. Celý program najdete jako pøílohu tohoto zpravodaje.

2 Zprávy z obecní matriky Jubilanti duben Jiøina Novotná, Èeská Rybná Zdeòka Burešová, Proseè Jaroslav Zeman, Proseè Rùena Zelenková, Èeská Rybná Alois Bartoò, Paseky Narození Adéla Lnìnièková, Záboøí Karolína Kynclová, Èeská rybná 70 let 75 let 75 let 85 let 85 let!!!uzavírka!!! Pozor!!! Z dùvodu konání závodù Author Cyklo Maštalev sobotu budou nìkteré èásti obce uzavøeny. Konkrétnì ulice Pasecká a proseèské námìstí, objíïka bude vedena pøes Záboøskou a Plùtek. V obci budou platit na nìkterých místech dopravní omezení. Uzavøena bude také sbìrna druhotných surovin v Proseèi. V prùbìhu závodu se dá pøedpokládat vyšší koncentrace lidí na námìstí a jeho blízkém okolí, závodní trasy se budou na nìkterých místech protínat s místními komunikacemi,dbejte proto zvýšené opatrnosti a pokynù hasièù èi poøadatelù v den závodù. Zmìny zákona o soc. slubách Definice ivotního a existenèního minima, náklady na bydlení ivotní minimum je minimální spoleèensky uznaná hranice penìních pøíjmù k zajištìní výivy a ostatních základních osobních potøeb. Existenèní minimum je minimální hranicí penìních pøíjmù, která se povauje za nezbytnou k zajištìní výivy a ostatních základních osobních potøeb na úrovni umoòující pøeití. Existenèní minimum nelze pouít u nezaopatøeného dítìte, u poivatele starobního dùchodu, u osoby plnì invalidní a u osoby starší 65 let. ivotní minimum ani existenèní minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je øešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním pøíspìvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Èástky ivotního minima v Kè za mìsíc Spoleènì posuzované osoby ivotní minimum je souètem všech èástek ivotního minima pro jednotlivce 3126 pro první dospìlou osobu v domácnosti 2880 pro druhou a další dospìlou osobu v domácnosti 2600 pro nezaopatøené dítì ve vìku o o o do 6 let a 15 let a 26 let (nezaopatøené) 2250 Èástka existenèního minima za mìsíc 2020 Kè. Spoleènì posuzovanými osobami jsou i osoby, které se pøechodnì, z dùvodù soustavné pøípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (vèetnì dobrovolnické sluby), zdrují mimo byt. rodièe a nezletilé nezaopatøené dìti, manelé, rodièe a dìti nezletilé zaopatøené nebo zletilé, pokud tyto dìti s rodièi uívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby spoleènì uívající byt, pokud písemnì neprohlásí, e spolu trvale neijí a spoleènì neuhrazují náklady na své potøeby. Zapoèitatelné pøíjmy S ivotním minimem se porovnávají všechny èisté penìní pøíjmy jednotlivce nebo spoleènì posuzovaných osob (z pracovní èinnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, dùchody, dávky nemocenského pojištìní, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezamìstnanosti a pøi rekvalifikaci, výivné atd.) s výjimkou: pøíspìvku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, pøíjmù z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnìní bytu pouitých k úhradì nákladù na uspokojení bytové potøeby, náhrady škody a finanèních prostøedkù na odstranìní následkù ivelní pohromy, penìní pomoci obìtem trestné èinnosti, sociální výpomoci poskytované zamìstnavatelem, podpory z prostøedkù nadací a obèanských sdruení, stipendií, odmìn za darování krve, daòového bonusu, pøíspìvku na péèi, té èásti sociálního pøíplatku a pøíspìvku na úhradu potøeb dítìte, který náleí ze zdravotních dùvodù, dávek sociální péèe poskytovaných ze zdravotních dùvodù, zvláštního pøíspìvku k dùchodu pro úèastníky národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska. S. Èešková, matrika Proseèský zpravodaj 5/2007

3 Zákon o sociálních slubách Zákon è. 108/2006 Sb. o sociálních slubách 8 Osoba se povauje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve a) stupni I (lehká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 12 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 5 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, b) stupni II (støednì tìká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 18 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 10 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, c) stupni III (tìká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 24 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 15 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, d) stupni IV (úplná závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 30 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 20 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti. 9 (1) Pøi posuzování péèe o vlastní osobu pro úèely stanovení stupnì závislosti se hodnotíschopnost zvládat tyto úkony: a) pøíprava stravy, b) podávání, porcování stravy, c) pøijímání stravy, dodrování pitného reimu, d) mytí tìla, e) koupání nebo sprchování, f) péèe o ústa, vlasy, nehty, holení, g) výkon fyziologické potøeby vèetnì hygieny, h) vstávání z lùka, uléhání, zmìna poloh, i) sezení, schopnost vydret v poloze v sedì, j) stání, schopnost vydret stát, k) pøemisování pøedmìtù denní potøeby, l) chùze po rovinì, m) chùze po schodech nahoru a dolù, n) výbìr obleèení, rozpoznání jeho správného vrstvení, o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, p) orientace v pøirozeném prostøedí, q) provedení si jednoduchého ošetøení, r) dodrování léèebného reimu. 9 9 (2) Pøi posuzování sobìstaènosti pro úèely stanovení stupnì závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) komunikace slovní, písemná, neverbální, b) orientace vùèi jiným fyzickým osobám, v èase a mimo pøirozené prostøedí, c) nakládání s penìzi nebo jinými cennostmi, d) obstarávání osobních záleitostí, e) uspoøádání èasu, plánování ivota, f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících vìku, g) obstarávání si potravin a bìných pøedmìtù (nakupování), h) vaøení, ohøívání jednoduchého jídla, i) mytí nádobí, j) bìný úklid v domácnosti, k) péèe o prádlo, l) pøepírání drobného prádla, m) péèe o lùko, n) obsluha bìných domácích spotøebièù, o) manipulace s kohouty a vypínaèi, p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveøí, q) udrování poøádku v domácnosti, nakládání s odpady, r) další jednoduché úkony spojené s chodem a 9 (3) Pøi hodnocení úkonù pro úèely stanovení stupnì závislosti podle 8 se hodnotí funkèní dopad dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony podle odstavcù 1 a 2. 9 (4) Pøi hodnocení úkonù pro úèely stanovení stupnì závislosti podle 8 se úkony podle odstavcù 1 a 2 sèítají. Pøi hodnocení úkonù podle odstavcù 1 a 2 se úkony uvedené v jednotlivých písmenech povaují za jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout nìkterý z úkonù uvedených v odstavcích 1 a 2 jen èásteènì, povauje se takový úkon pro úèely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout. 9 (5) Bliší vymezení úkonù uvedených v odstavcích 1 a 2 a zpùsob jejich hodnocení stanoví provádìcí právní pøedpis. 10 U osoby do 18 let vìku se pøi posuzování potøeby pomoci a dohledu podle 9 pro úèely stanovení stupnì závislosti porovnává rozsah, intenzita a nároènost pomoci a dohledu, kterou je tøeba vìnovat posuzované osobì, s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé fyzické osobì tého vìku. Pøi stanovení stupnì závislosti u osoby do 18 let vìku se nepøihlíí k pomoci a dohledu pøi péèi o vlastní osobu a pøi zajištìní sobìstaènosti, které vyplývají z vìku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. HLAVA II VÝŠE PØÍSPÌVKU 11 (1) Výše pøíspìvku pro osoby do 18 let vìku èiní za kalendáøní mìsíc a) Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost), b) Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìká závislost), c) Kè, jde-li o stupeò III (tìká závislost), d) Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost). 11 (2) Výše pøíspìvku pro osoby starší 18 let èiní za kalendáøní mìsíc a) Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost), b) Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìká závislost), c) Kè, jde-li o stupeò III (tìká závislost), d) Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost). Proseèský zpravodaj 5/2007 3

4 Obèané se ptají - my odpovídáme dokonèení ze strany 1 Jak sluba funguje? Kadý kdo bude mít zájem dostávat dùleité informace z obecního rozhlasu (výpadek elektøiny, vody, informace obecního úøadu, KINO) musí udìlat pouze jednu jedinou vìc - odeslat registraèní SMS zprávu ve správném tvaru (cena za SMS je bìná cena, dle tarifu operátora). Po správném pøihlášení dojde uivateli potvrzovací SMS zpráva. Pøihlášení ke slubì je zcela anonymní a její uívaní pro obèany bezplatné, další náklady spojené se slubou nese obec Proseè. Stejným zpùsobem jako se obèan ke slubì pøihlásil se mùe formou odregistraèní SMS zprávy odhlásit. PØIHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC REGISTRUJ na telefonní èíslo ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo Výhody pouívání této sluby jsou v dobì, kdy má nejménì jeden mobilní telefon kadá rodina nepøehlédnutelné. Uivatel nové SMS sluby se nemusí obávat, e zmešká dùleité hlášení, mùe být v práci, na dovolené, podmínkou není ani zapnutý mobilní telefon, protoe zpráva dojde dodateènì ihned po jeho zapnutí. Kromì moderního informaèního kanálu davá sluba nové monosti napø. informovat rychle obèany pøi krizových situacích, poøádat rùzné ankety, soutìe, apod. Obec Proseè tuto slubu zajistila na roèní zkušební dobu a její spuštìní probìhlo 22. kvìtna, pokud se obèanùm tato sluba zalíbí a najde si dostateèný poèet uivatelù bude vyuívána i v následujících letech. Jan Macháèek, zastupitel obce Proseè Závody SDH Záboøí V sobotu dne 19. kvìtna 2007 probìhla v Záboøí okrsková soutì hasièù, která byla zároveò souèástí oslav zaloení zdejšího hasièského sboru, od kterého v letošním roce uplyne 130 let. Za krásného letního poèasí pøipravili poøadatelé pro soutìící a diváky v prostorách Rychtáøových sadù zázemí ke sportu i zábavì. Odtud také startovala jednotlivá soutìící drustva k útokùm ve dvou kolech. Soutìe se zúèastnilo celkem osm hasièských sborù a k samotnému klání nastoupilo deset drustev muù a dvì drustva en. Výkony soutìících sledoval i velký poèet divákù, kteøí svým fandìním dokázali povzbudit a potleskem odmìnit jednotlivé útoky hasièù. Soutì probíhala na silnici v pomìrnì omezeném prostoru, pøesto v tìchto ztíených podmínkách bylo dosahováno kvalitních výsledkù. V muích získal první místo sbor z Perálce, druhé sbor Zderaz 1 a tøetí sbor Zderaz 3. Umístìní ostatních sborù následovalo takto: Proseè, Èeská Rybná, Hluboká, Záboøí, Míøetín, Bor a Zderaz 2. V enách bylo první drustvo z Perálce a druhé z Proseèe. Vìøíme, e všichni strávili pìkné odpoledne, nìkteøí i veèer, a spokojeni opouštìli Rychtáøovy sady. Podìkovat bychom chtìli zejména sborùm Perálce, Proseèe a Zderaze za zapùjèení potøebného vybavení a pomoc pøi organizaci a øízení soutìe. Dìkujeme panu MUDr. Baèkovskému za zdravotní slubu, dále firmì Kamenictví Zvára a Klempíøství Jan Kalibán i všem ostatním, kteøí pomáhali pøi pøípravì a zabezpeèení prùbìhu soutìe. Oslavy 130. výroèí zaloení sboru dobrovolných hasièù budou dále pokraèovat slavností v sobotu dne 11. srpna 2007 v Rychtáøových sadech, na kterou si Vás dovolujeme srdeènì pozvat. ]D6' + =áboøí kronikáø Petr Zanina Primièní slavnost Poznámka redakce Váení spoluobèané, Srdeènì Vás všechny zveme na PRIMIÈNÍ SLAVNOST v øímskokatolickém kostele sv. Mikuláše v Proseèi. PRIMICE je první mše svatá novoknìze. Od roku 1945 v naší farnosti tato slavnost nebyla. Nyní z Proseèe vychází novoknìz Jiøí Roušar ze Záboøí Ohrady. S radostí Vás na jeho PRIMICI zveme a tìšíme se na nedìli 17. èervna 2007 na 14:30 hodin. Po slavnosti v kostele jste všichni zváni na malé pohoštìní do sokolovny. Pøátelé, dìkuji Vám všem za kadý Váš dar, kterým jste pøispìli na opravu kostela. Vše jsme úspìšnì zvládli: novou støechu i obnovu nástìnných maleb uvnitø. Kostel je opìt krásný a potìší nás i návštìvníky Proseèe. Josef Mazura, faráø Váení ètenáøi, v minulých èíslech jsme zavedli rubriku Obèané se ptají - my odpovídáme. Tento mìsíc pøišlo hned nìkolik velmi zajímavých otázek týkajících se povìtšinou statutu naší obce, ale i problematice vypouštìní odpadních vod a problematice studní. Dlouho jsme pøemýšleli, co vybereme jako téma rubriky Obèané se ptají - my odpovídáme a našli jsme øešení. Na 5. stranì tohoto èísla najdete jak èlánek od stavebního úøadu o odpadních vodách a studních, tak èlánek Okénko pana starosty, ve kterém se pan starosta Ing. Martin Novák vrací k otázce statutu mìsta. V této otázce byly zjištìny nové skuteènosti, které se momentálnì provìøují. Pøišly také názory ètenáøù ohlednì výstavby vìtrných elektráren v Èeské Rybné. Bohuel zpravodaj není nafukovací a tak pøemýšlíme jak tyto ve vìtšinì zajímavé pøíspìvky zveøejnit. 4 Proseèský zpravodaj 5/2007

5 Vypouštìní odpadních vod a problematika studní V prosinci 2003 pøijal Parlament Èeské republiky zákon è. 20/2004 Sb., kterým se zmìnil vodní zákon (è. 254/2001 Sb.). Mimo jiné ukládá tento zákon povinnosti tìm, kteøí odebírají podzemní nebo povrchovou vodu a také tìm, kteøí vypouštìjí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Dále uvedené informace se netýkají: - Majitelù studní pro individuální potøebu domácnosti (napø. i zalévání zahrady ze studny), jejich studna byla vybudována do roku Majitelù studní pro individuální potøebu domácnosti, jejich studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odbìru obdreli, popø. mohou doloit jeho vydání. - Osob, které vypouštìjí odpadní vody do veøejné kanalizace - Osob, které svádìjí odpadní vody do umpy (jedná se o jímku bez pøepadu, která slouí pouze pro akumulaci odpadních vod) Vypouštìní odpadních vod: Kadý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení pøíslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úøadu (v pøípadì Proseèe se jedná o MìÚ Chrudim, odbor ivotního prostøedí, oddìlení vodní hospodáøství), vydané podle vodního zákona nebo podle pøedchozích právních pøedpisù. ( Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost tìch povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001). Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. Povolení není potøeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (napø. odvádìny do veøejné kanalizace nebo vyváeny ze umpy apod.) kanalizaèní spoleèností, která má povinnost zajistit si pro svou èinnost pøíslušné povolení. V našem pøípadì tato povolení zajišuje obec jako provozovatel kanalizace. Pøestoe tyto kompetence nespadají pod náš stavební úøad, bylo s vodoprávními úøady dohodnuto, e pro své obèany zabezpeèíme tento servis: - na stavebním úøadì budou tiskopisy potøebných ádosti - poøídíme na náklady obce prùtoky v místních tocích, které jsou jako povinná pøíloha k vypouštìní a budou zde k dispozici za cenu kopírovacích prací (tyto doklady budeme mít k dispozici cca za mìsíc) Nyní jaké doklady k ádosti budete potøebovat: u vypouštìní do podzemních vod: - hydrogeologický posudek (po konzultacích s odborníky se dá pøedpokládat, e septiky bez filtru nevyhoví stanoveným limitùm) vypouštìní do povrchových vod: - prùtok toku, do kterého je sveden pøepad spoleèné pro oba pøípady - návrh limitù pro vypouštìní (vodoprávní úøad doporuèuje pøed podáním ádostí provést rozbor, který tyto limity urèí) - pro oba dva pøípady dále platí, e bude stanoveno jednou roènì dokládat rozbor vypouštìných odpadních vod Studny: O povolení nemusejí ádat majitelé studní pro individuální potøebu domácnosti (napø. i zalévání zahrady ze studny), jejich studna byla vybudována do roku 1955 a majitelé studní pro individuální potøebu domácnosti, jejich studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odbìru obdreli, popø. mohou doloit jeho vydání. Obdobný servis bude náš stavební úøad poskytovat i pro adatele o èerpání podzemních vod (vodoprávním úøadem v pøípadì studní je MìÚ Skuteè). I v tomto pøípadì budou obèanùm pøedány potøebné tiskopisy ádostí a sdìleny základní informace k dané problematice. Vzhledem k tomu, e se jedná o problematiku, která v praxi pøináší nejrùznìjší varianty, není moné sdìlovat podrobnìjší informace prostøednictvím zpravodaje, ale pouze pøi osobním jednání. Bc. Pavel Raba, stavební úøad Okénko pana starosty V pøedminulém èísle zpravodaje jsme informovali o monosti získání statutu mìstyse nebo mìsta. Provìøovali jsme kroniky a i po konzultacích s panem profesorem Velimirem Dvoøákem jsme docházeli k závìru, e nárok na status mìsta nemáme, status mìstyse mùeme získat témìø okamitì. Novým podnìtem k dalšímu zkoumání byl dokument o povolení èerpací stanice v místì, kde nyní stojí obchodní støedisko. Na plánu je razítko s textem Mìstská rada v Proseèi. Informativnì jsme se dotazovali v Okresním archivu a aèkoliv to nechci zakøiknout, vypadá to, e bychom status mìsta mohli získat. Ale ještì døíve ne budeme mìstem, máme monost zúèastnit se soutìe Vesnice roku Pøihlášku jsme dávali dohromady s místními spolky a organizacemi. Krajská komise do Proseèe pøijede Úspìch v soutìi pøinese Proseèi presti i finanèní prostøedky. Na radì jsme se domluvili, e bychom prezentaci provedli opìt ve spolupráci se spolky a obèany. Protoe jedním z hodnotícím kritériem je i celkový vzhled obce, chtìl bych Vás obèany Proseèe poprosit o údrbu zelenì a to nejen na vlastním pozemku, ale i kousek okolo. Spolky, osadní výbory, organizace budeme kontaktovat individuálnì. Drte nám palce, abychom uspìli a Proseè dobøe reprezentovali. Ing. Martin Novák, starosta Proseèský 6 zpravodaj 5/2007 5

6 Co nového ve škole Literární soutì O pardubický pramínek Jako ji nìkolik let pøedtím, i letos se áci naší školy zúèastnili literární soutìe O pardubický pramínek, kterou poøádá Krajská knihovna v Pardubicích. Letošní téma znìlo : Tajemství starých domù. Docela nás oslovilo, a tak jsme zkusili své štìstí. Byly vybrány dvì práce ákù 8. roèníku,veroniky Tomáškové a Marka Mauera. Ve støedu 2. kvìtna jsme se vydali na slavnostní vyhlášení vítìzù, které probìhlo V Domu hudby v Pardubicích. Dozvìdìli jsme se, e se letošního roèníku zúèastnilo 93 soutìících z 28 škol. Pøestoe toto byl 13. roèník, nám rozhodnì smùlu nepøinesl, ba naopak. Práce Marka Mauera byla ocenìna 1. místem! Z tohoto úspìchu jsme mìli velkou radost, vítìzství jsme oslavili v cukrárnì a u nyní se tìšíme na další roèník! A zde si mùete pøeèíst alespoò ukázku z Markovy vítìzné práce : Popis chrámu Je jeden z vlahých podveèerù na sklonku jara èi poèátkem léta, slunce u nepálí, ale hladí, a kaštanovou alejí profukuje mírný vánek. Mìsto se zaèíná halit do jakoby mlného hávu konce dne,do nazlátlých paprskù a prvních lehouèkých dotekù šera. Pod stromy se usadil laskavý Stín, èekající na Tmu, pro kterou má kytici kaštanových svící. Na konci stromoøadí stojí kostel, netyèí se ani nevypíná, prostì tam stojí, trpìlivì, u øadu let. Kdo ho postavil, u dnes vìtšina lidí neví, pamìtní deska dávno neexistuje, jména donátora èi mistra stavitele jsou zapsána v kronikách, ale v podstatì na tom, kdo vyprojektoval chrámovou loï a dvì štíhlé vìe, nijak zvláš nezáleí.. Pøed kostelem je døevìná lavièka s utreným opìradlem a trávník obroubený šedými dlaebními kostkami. K portálu, který se trošku ztrácí v mohutné zdi kostela, vede dládìná cestièka, na podzim posetá oranovì, hnìdì a zlatì zbarvenými spadanými listy navátými vìtrem. Béová omítka dómu nese patinu èasu a dlouhých dešù. Klika døevìných dveøí se znamením køíe je velká a tìká, nejspíše z mosazi. Pøi otvírání je za ni nutno trochu zabrat, potom povolí a pøekvapivì lehce, pak se staèí jen opøít do dveøí a vstoupit, buï vítán, pøíchozí... Pozvánky, akce Veronika Tomášková 8.B, Marek Mauer 8.B a Jana Pavlovièová Èlenky pìveckého sboru DUHA dìkují všem posluchaèùm, kteøí si pøišli 9.kvìtna do knihovny poslechnout a zazpívat na Jarní setkání s lidovými písnièkami a øíkadly, za velmi pøíjemnou a milou atmosféru. DUHA zve své pøíznivce a milovníky pìkných písní na další, Letní koncert do Evangelického kostela v Proseèi v sobotu 23. èervna v 17 hodin. Na programu budou pøevánì pøekrásné èeské, moravské a slovenské lidové písnì. Sbor úèinkuje pod vedením Mgr. Jany Pavlovièové, za doprovodu Pavly Šenkýøové a Vìry Stodolové. Dobrovolné vstupné bude vìnováno na rekonstrukci støechy kostela. Obec Poøíèí vás zve hod country festival Zrnìtínský slunovrat høištì u kulturního domu v Poøíèí u Litomyšle, vystoupí 7 kapel hod taneèní zábava hospoda na Ranèi, hraje skupina Juventus Hluboká hod sraz harmonikáøù hospoda na Ranèi hod 200 let farnosti Mladoèov kostel v Mladoèovì hod 70té výroèí otevøení kulturního domu v Poøíèí u Litomyšle hraje hudební skupina Bekras z Litomyšle Lidový dùm Litomyšl So od 2030 hod II. TANEÈNÍ VEÈER - Oldies but goldies nejen pro støední generaci DISCO hity let hraje DJ Mojmír Ne hod Tøešòové ODPOLEDNÍ ÈAJE pro døíve narozené k tanci a poslechu hraje oblíbený Malý taneèní orchestr Út od 18 hod Smetanova Litomyšl 2007 Khünùv dìtský sbor uvádí dvì operní aktovky pro nejmenší posluchaèe OV Záboøí Vás srdeènì zve na: Výstava keramiky paní E. Roenské se uskuteèní v obecním domku v Proseèi Záboøí ve dnech 22. èervence a 12. srpna Otevøeno bude: Kadý den kromì pondìlí v dobì od 14:00 hodin do 17:30 hodin. Proseèský 6 zpravodaj 5/2007 6

7 Hasièská soutì v Nových Hradech Sbor dobrovolných hasièù Nové Hrady od roku 2000 kadoroènì pøipravuje pro hasièe netradièní soutì. Tato soutì si v ádném pøípadì neklade za cíl soutìit ve sportovních disciplínách. Hlavním cílem je rozvíjení zruènosti a myšlení hasièù v modelových situacích pøibliujících se praktickým zásahùm pøi poárech. Snahou organizátorù je tímto zpùsobem seznámit širokou veøejnost s dovednostmi hasièù zvládat sloité situace pøi poárech, a tím chránit ivoty spoluobèanù a jejich majetek. Pravidla soutìe se proto snaí ctít základní principy poární taktiky. Pøijeïte si vyzkoušet záchranu ivotù a hašení poáru na neèisto a nenechte se odradit zdánlivì sloitými pravidly. Tuto soutì úspìšnì absolvovala i drustva mladých hasièù, jejich prùmìrný vìk byl pod 14 let. Cílem kadého hasièe by mìla být snaha co nejlépe odvést svoji práci a dokonèit stanovené úkoly. Proto není nejdùleitìjší zvítìzit, ale se ctí se zúèastnit. Vladimír Makeš, velitel JSDH obce Nové Hrady Vítìzové minulých roèníkù I. roèník (27. srpna 2000) SDH Nové Hrady junioøi II. roèník (23. èervna 2001) SDH Zderaz - eny III. roèník (7. záøí 2002) SDH Zderaz mui (junioøi) IV. roèník (23. srpna 2003) SDH Leština mui Sbor dobrovolných hasièù Nové Hrady si Vás dovoluje pozvat na VIII. roèník hasièské soutìe Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíøe Toulovce Termín konání: 7. èervence 2007 (sobota) Místo konání: Sportovní areál v Nových Hradech (po levé stranì silnice smìrem na Proseè) Startovné 200,- Kè na drustvo bude hrazeno pøi prezenci Program: 09:00-09:30 hodin - prezence 10:00 - nástup a zahájení soutìe 10:15 - zaèátek provádìní útokù 16:00 - vyhlášení výsledkù soutìe 20:00 - taneèní zábava (vítìzné drustvo vstup na taneèní zábavu ZDARMA) Obèerstvení zajištìno po celou dobu konání soutìe a zábavy. Monost stanování na travnaté ploše sportovního areálu. V. roèník (14. srpna 2004) SDH Zderaz mui (senioøi) VI. roèník (13. srpna 2005) SDH Zderaz mui (junioøi) VII. roèník (12. srpna 2006) SDH Nové Hrady VIII. roèník (7. èervence 2007)? Bezdrátový internet - "Akce Èerven" - zøízení zdarma Neomezené tarify fixace 24 mìsícù Next 768/512 kb/s - 400,- Kè Next 1024/512 kb/s - 600,- Kè Next 2048/1024 kb/s - 800,- Kè Next 4096/2048 kb/s - 990,- Kè Neomezené tarify bez fixace s vlastním zaøízením. Next 768/512 kb/s - 300,- Kè Next 1024/512 kb/s - 500,- Kè Next 2048/1024 kb/s - 700,- Kè Agregace max. 1:8 Provozovatel sítì je Podmìstí 47 Proseè Výhody naší sítì Ceny uvedeny s 19% DPH - Neomezujeme data, neuplatòujeme FUP, ani jiné omezení - Stálý mìsíèní paušál - Slevy pøi pøedplacení sluby - VOIP Ready - ji brzi v naší síti za super ceny! - Pøipojení více poèítaèù v rámci jednoho paušálu - V pøípadì, e vám nìkdo nabídne lepší podmínky dáme vám ještì výhodnìjší.. - Kvalitní technické zabezpeèení, VPN, EZS, CCTV Lokality : zøízení zdarma!! Proseè - Zderaz - Perálec Novì : Kutøín - Nová Ves - Pøedhradí Libecina - Paseky Elax - Èermák tel : Platí pro Èerven Proseèský zpravodaj 5/2007

8 POVINNÉ RUÈENÍ POVINNÉ RUÈENÍ POVINNÉ RUÈENÍ Proè platit více ne je nutno. Pøedìláme Vám stávající POVINNÉ RUÈENÍ na rozumné sazby ve vysoké kvalitì (plnìní pojišovny je mnohem vyšší ne urèuje zákon). Napø. pokud jezdíte od roku 2000 bez nehod budete platit: Vozidlo s motorem do 1000 cm 1253,- Kè cm 1450,- Kè cm 2131,- Kè cm 3317,- Kè nad 2500 cm 5002,- Kè Pokud jezdíte kratší dobu i zde Vás ceny velice pøekvapí. Stávající pojistku Vám vypovíme a bonusy pøevedeme. V nabídce máme VŠECHNY POJIŠOVNY NA POV. RUÈENÍ. DÁLE NABÍZÍME: pojištìní staveb, domácnosti, ivotní, úrazové, dùchodové a další pojištìní. VDY VÝBÌR Z VÍCE POJIŠOVEN. Mono sjednat i jakékoli STAVEBNÍ SPOØENÍ èi PENZIJNÍ PØIPOJIŠÌNÍ SE STÁT. PØÍSPÌVKEM. Pokud jste komunikativní a chcete si pøivydìlat NABÍZÍME I SPOLUPRÁCI. Inf. a sjednání smluv: MARTIN PETRAS, Sv. Èecha 272, Lue, tel.: , PØIJEDEME ZA VÁMI!!! Chcete prodat chalupu, byt, dùm nebo pozemek a les? Nabídnìte! Tel SKUTEÈ TEL: VYBEREME VÁM NEJLEPŠÍ NABÍDKY LAST MINUTE OBJEDNÁME VÁM ZÁJEZDY NAŠICH INTERNETOVÝCH PARTNERÙ INVIA, ZÁJEZDY CZ, NET TRAVEL... LAST MINUTE - LÉTO 2007 nejlepší ceny na èervenec a srpen CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO 7 nocí v penzionu, doprava+ P 7 690,- 7 nocí v apartmánu, doprava 4 270,- 7 nocí v apartmánu za 4 osoby 9 990,- ITÁLIE ITÁLIE BULHARSKO TUNISKO 7 nocí v hotelu, doprava+ P 7 nocí v apartmán, doprava 10 nocí v penzionu** letecky 10 nocí v hotelu*** letecky+ P 6 580, , , ,- TUNISKO TURECKO EGYPT 10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- 10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- 10 nocí v hotelu**** letecky+ P ,- ØECKO ØECKO MALLORCA 10 nocí v apartmánu, letecky 9 nocí v apartmánu, doprava 7 nocí v hotelu** letecky+ P 9 690, , ,- KEMPY / BUS / Chorvatsko, Itálie, Španìlsko, Øecko HOTELY, PENZIONY, CHATY, CHALUPY V ÈR A SR POBYTY RELAXAÈNÍ, LÁZEÑSKÉ, U TERMÁLÙ...!!!ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁJEZDÙ DO VŒECH ZEMÍ V KVÌTNU A ÈERVNU ZA SUPER CENY!!! Ceny jsou za jednu osobu / P - polopenze, PP - plná penze, Al - all inclusive / SKUTEÈ, Po-Pá , Výzva pro všechny ètenáøe Poøádáte-li nìco, nìkde pro nìkoho, nebo jste u poøádali a akce se vydaøila? Napište kdy a kde se tak stalo, èi se stane a co se stalo, pokud budete mít fotografii pøilote ji a zašlete na nebo osobnì od kanceláøe SOTM (IC Maštale, budova bývalé Kary), kadý takový pøíspìvek uvítáme Vaše redakce

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 533/0 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

V tomto èísle ZASÍLÁNÍ DÙLE ITÝCH HLÁŠENÍ POMOCÍ SMS. ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo 605 733 680

V tomto èísle ZASÍLÁNÍ DÙLE ITÝCH HLÁŠENÍ POMOCÍ SMS. ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo 605 733 680 Unor 2007 Èíslo 6 èerven 2007 Po odchodu far. Františka Martínka do Sádku nastoupil v katolické farnosti 24. dubna 1916 jako administrátor Josef Štumar. Pùsobil zde krátce jen do 1. srpna 1916, kdy nastoupil

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Zderazské bály. Za kulturní komisi Mgr. Eva Ro enská. Únor 2007. Èíslo 2

Zderazské bály. Za kulturní komisi Mgr. Eva Ro enská. Únor 2007. Èíslo 2 Èíslo 2 Únor 2007 Podmìstí bylo v dobì pøed první svìtovou válkou také samostatnou obcí se svou samosprávou, starostou a zastupitelstvem. Kronika, sepsaná øíd. uè. Antonínem Trkalem, zaznamenává k r. 1910

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Unor 2007. srpen 2007. Èíslo 8

Unor 2007. srpen 2007. Èíslo 8 Unor 2007 Èíslo 8 Z proseèské historie srpen 2007 Vypravuje prof. Velimír Dvoøák, kronikáø Oslavy 130 let SDH Záboøí Skautské táboøení Vrcholem èinnosti ka dého oddílu je letní táboøení a výstup na ka

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

FILMOVÝ TÝDEN k pøíle itosti 80. výroèí zalo ení kina v Proseèi. Nové místo svozu na Martinicích. Obecní byt k pronájmu

FILMOVÝ TÝDEN k pøíle itosti 80. výroèí zalo ení kina v Proseèi. Nové místo svozu na Martinicích. Obecní byt k pronájmu Unor 2007 Èíslo 7 èervenec 2007 Stalo se v uplynulém školním roce Naše sedmé roèníky se v letošním roce zapojily do mezinárodního projektu Zdravý ivotní styl pro pøíští pokolení a spoleènì s polskými dìtmi

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu p p p p p p p p p p p STUDENSKÝ TEP 2 3 STUDENSKÝ TEP STUDENSKÝ TEP 4 mikroregion Podjavoøicko dobrovolný svazek obcí Podruhé v letošním roce je tato akce souèástí akcí o Novoroèní ètyølístek, pøi které

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

V tomto èísle. !!!Cyklisti a sportovci pozor!!! Co nového ve škole

V tomto èísle. !!!Cyklisti a sportovci pozor!!! Co nového ve škole Èíslo 4 Duben 2007 Po èásteèné mobilizaci rakouskouherské armády, vyhlášené v nedìli 26. èervence 1914 vydal v lázních Ischl císaø František Josef I. 28. èervence 1914 prohlášení: Vidìlo se Mi naøíditi

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sezónní práce u G's. Struèné údaje

Sezónní práce u G's. Struèné údaje Sezónní práce u G's Celý náš rok je vyplnìn usilovnou prací na farmách a v balírnách. Obdobím nejvìtší aktivity ve Velké Británii je doba od dubna do øíjna. Bìhem této doby zamìstnáváme na 2500 sezónních

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí.

Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí. Èíslo 1 Leden 2007 Záboøí bylo v dobì tìsnì pøed první svìtovou válkou samostatnou obcí se svým starostou a zastupitelstvem, do ní patøily i Paseky a Martinice a i èást Sv. Kateøiny. Roku 1910 mìlo vlastní

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více