V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách"

Transkript

1 Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil se brzo ještì pøed koncem roku 1914 nedostatek potravin na trhu v dùsledku sníení výroby, ale i zatajování a ukrývání zásob, zaèaly rùst ceny. Proto byly v únoru 1915 zavedeny potravinové lístky, chlebenky na chléb 200 g na den. Pak byly vydávány i mouèenky, tuèenky, kávenky, mydlenky a tabaèenky. Vydávaly je na obci zøízené aprovizaèní /zásobovací/ komise nejprve týdnì, pak ètrnáctidennì. Byly konány prohlídky, pátrající po zásobách, i v domácnostech. Lidé je ukrývali, mìli starosti, kam a jak je urýt a mìli strach z prohlídek.,,my ve škole, zaznamenal kronikáø Ant. Trkal, ukrývali jsme pytel obilí pod stupínkem a mouku na stropì nad záchody, cukr v knihovnì Aprovizaèní, státem dodaná mouka byla špatná. Mouka dobrá kupovala se pod rukou ve mlýnech. My jsme nejvíce mìli mouku od Kokše, mlynáøe v Roudné, byl to slušný èlovìk, nepøetahoval na cenì. Chléb pekli jsme doma, poøídili jsme si k tomu úèelu pøesnou pekárnièku na dva bochánky chleba. Vyplatila se nám výbornì. Stanovené ceny v obchodech potupnì rostly nìkolikanásobnì a ceny pod rukou byly ještì nìkolikanásobnì vìtší. Napø. 1 kg chleba, pøed válkou za 14 haléøù, stál r hal. a pod rukou nad 2 koruny. 1 kg másla, pøed válkou za 1,60 K, stál v r K, 1 pánská košile, pùvodnì za 4,40 K, podraila na 16,- K, 1 m vlnìné látky za 5,- K stoupl na 35,- K, 1 kus mýdla za 0,10 K stál 1,- K. Obèas se konaly soupisy zásob, pøedevším na podzim po sklizni a pak na jaøe a museli pøi nich pùsobit uèitelé.,,bývaly lístky a mouka nebyla. Chleba se pøede nìmi pekl z kukuøièné mouky. Obchodníci mìli zlaté èasy. V r byla dávka chleba na týden 1960g, 1 kg cukru na 4 týdny.v r se za 1 kg pšenièné mouky, úøední cena 76 haléøù, platilo pod rukou 3 K a 21 K, za kg másla a 40 K. Nebylo èím svítit, proto lidé vstávali èasnìji a spát chodili pøi setmìní. 11. srpna 1916 se musely na obecním úøadì odevzdat všechny mosazné pøedmìty, napø. hmodíøe z kuchyní. 11. dubna 1917 byl zrekvírován z katolického kostela zvon Umíráèek z r a zvon Poledník z r Na výrobu zbraní byly rekvírovány i varhanní rejstøíky z kostelù, napø. v evangelickém kostele byl rekvírován rejstøík Principál ve váze 44,5 kg. Z katolické farnosti odešel 24. dubna 1916 faráø František Martínek, který se nedlouho pøedtím tolik zaslouil o stavbu kostela. K odchodu do Sádku u Polièky ho vedly spory s patronem farnosti, s majitelem novohradského velkostatku, na nìm s velkými obtíemi musel vymáhat pøíspìvky na údrbu církevních budov a také tìce nesl, e nebyl ustanoven knìzem v Nových Hradech. V tomto èísle Zmìny zákona o sociálních slubách Svátek matek Od se mìní zákonem è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, rozsahu a forem pomoci a podpory poskytnuté prostøednictvím sociálních slueb. Protoe hodnì z vás si dochází pro informace na matriku OÚ, usoudila jsem, e bude dobré vìnovat se tomuto zákonu ve zpravodaji. Proto budou v nìkolika dalších èíslech otisknuty na pokraèování dùleité paragrafy z tohoto zákona. První èást seriálu vychází ji v tomto èísle... více na str. 2-3 SMS Infokanál - nová generace rozhlasu v Proseèi Obèané Proseèe, Záboøí, Èeské Rybné a Miøetína jistì dobøe vìdí, e klasický tlampaèový rozhlas, který v obcích funguje u po nìkolik desetiletí, není dostateèný. V lepším pøípadì je pouze poškozený a jeho oprava by byla pøíliš nákladná, v horším pøípadì chybí zcela úplnì (nová sídlištì a novostavby). Tuto situaci by mìla napravit nová forma informování obèanù pomocí informaèních SMS zpráv, která bude pouívána souèasnì s klasickým obecním rozhlasem... dokonèení èlánku p. Macháèka na str.4 Proseèský zpravodaj 5/2007 Milé maminky a babièky, dovolte nám, abychom Vám ke Dni matek podìkovali za všechnu lásku, starostlivost a péèi a popøáli Vám hodnì zdraví a štìstí. áci, ákynì a kolektiv pracovníkù ZŠ a MŠ Perálec Pro maminku - Tereza Èermáková (5. roèník) Maminèiny korále pìt barvièek mají. lutá jako sluníèko, bílá smutek tají. Zelená jak travièka, co venku roste. KINO PROSEÈ A modrá jak nebe prosté. Èervená jak ústa tvá. Mám tì ráda, maminko má. Pozor, zmìna programu kina. Nový francouzský film Taxi 4, který mìl být promítán 17.6., bude promítán ve zmìnìném termínu od 19 hod. Celý program najdete jako pøílohu tohoto zpravodaje.

2 Zprávy z obecní matriky Jubilanti duben Jiøina Novotná, Èeská Rybná Zdeòka Burešová, Proseè Jaroslav Zeman, Proseè Rùena Zelenková, Èeská Rybná Alois Bartoò, Paseky Narození Adéla Lnìnièková, Záboøí Karolína Kynclová, Èeská rybná 70 let 75 let 75 let 85 let 85 let!!!uzavírka!!! Pozor!!! Z dùvodu konání závodù Author Cyklo Maštalev sobotu budou nìkteré èásti obce uzavøeny. Konkrétnì ulice Pasecká a proseèské námìstí, objíïka bude vedena pøes Záboøskou a Plùtek. V obci budou platit na nìkterých místech dopravní omezení. Uzavøena bude také sbìrna druhotných surovin v Proseèi. V prùbìhu závodu se dá pøedpokládat vyšší koncentrace lidí na námìstí a jeho blízkém okolí, závodní trasy se budou na nìkterých místech protínat s místními komunikacemi,dbejte proto zvýšené opatrnosti a pokynù hasièù èi poøadatelù v den závodù. Zmìny zákona o soc. slubách Definice ivotního a existenèního minima, náklady na bydlení ivotní minimum je minimální spoleèensky uznaná hranice penìních pøíjmù k zajištìní výivy a ostatních základních osobních potøeb. Existenèní minimum je minimální hranicí penìních pøíjmù, která se povauje za nezbytnou k zajištìní výivy a ostatních základních osobních potøeb na úrovni umoòující pøeití. Existenèní minimum nelze pouít u nezaopatøeného dítìte, u poivatele starobního dùchodu, u osoby plnì invalidní a u osoby starší 65 let. ivotní minimum ani existenèní minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je øešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním pøíspìvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Èástky ivotního minima v Kè za mìsíc Spoleènì posuzované osoby ivotní minimum je souètem všech èástek ivotního minima pro jednotlivce 3126 pro první dospìlou osobu v domácnosti 2880 pro druhou a další dospìlou osobu v domácnosti 2600 pro nezaopatøené dítì ve vìku o o o do 6 let a 15 let a 26 let (nezaopatøené) 2250 Èástka existenèního minima za mìsíc 2020 Kè. Spoleènì posuzovanými osobami jsou i osoby, které se pøechodnì, z dùvodù soustavné pøípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (vèetnì dobrovolnické sluby), zdrují mimo byt. rodièe a nezletilé nezaopatøené dìti, manelé, rodièe a dìti nezletilé zaopatøené nebo zletilé, pokud tyto dìti s rodièi uívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby spoleènì uívající byt, pokud písemnì neprohlásí, e spolu trvale neijí a spoleènì neuhrazují náklady na své potøeby. Zapoèitatelné pøíjmy S ivotním minimem se porovnávají všechny èisté penìní pøíjmy jednotlivce nebo spoleènì posuzovaných osob (z pracovní èinnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, dùchody, dávky nemocenského pojištìní, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezamìstnanosti a pøi rekvalifikaci, výivné atd.) s výjimkou: pøíspìvku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, pøíjmù z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnìní bytu pouitých k úhradì nákladù na uspokojení bytové potøeby, náhrady škody a finanèních prostøedkù na odstranìní následkù ivelní pohromy, penìní pomoci obìtem trestné èinnosti, sociální výpomoci poskytované zamìstnavatelem, podpory z prostøedkù nadací a obèanských sdruení, stipendií, odmìn za darování krve, daòového bonusu, pøíspìvku na péèi, té èásti sociálního pøíplatku a pøíspìvku na úhradu potøeb dítìte, který náleí ze zdravotních dùvodù, dávek sociální péèe poskytovaných ze zdravotních dùvodù, zvláštního pøíspìvku k dùchodu pro úèastníky národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska. S. Èešková, matrika Proseèský zpravodaj 5/2007

3 Zákon o sociálních slubách Zákon è. 108/2006 Sb. o sociálních slubách 8 Osoba se povauje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve a) stupni I (lehká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 12 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 5 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, b) stupni II (støednì tìká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 18 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 10 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, c) stupni III (tìká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 24 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 15 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, d) stupni IV (úplná závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 30 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 20 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti. 9 (1) Pøi posuzování péèe o vlastní osobu pro úèely stanovení stupnì závislosti se hodnotíschopnost zvládat tyto úkony: a) pøíprava stravy, b) podávání, porcování stravy, c) pøijímání stravy, dodrování pitného reimu, d) mytí tìla, e) koupání nebo sprchování, f) péèe o ústa, vlasy, nehty, holení, g) výkon fyziologické potøeby vèetnì hygieny, h) vstávání z lùka, uléhání, zmìna poloh, i) sezení, schopnost vydret v poloze v sedì, j) stání, schopnost vydret stát, k) pøemisování pøedmìtù denní potøeby, l) chùze po rovinì, m) chùze po schodech nahoru a dolù, n) výbìr obleèení, rozpoznání jeho správného vrstvení, o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, p) orientace v pøirozeném prostøedí, q) provedení si jednoduchého ošetøení, r) dodrování léèebného reimu. 9 9 (2) Pøi posuzování sobìstaènosti pro úèely stanovení stupnì závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) komunikace slovní, písemná, neverbální, b) orientace vùèi jiným fyzickým osobám, v èase a mimo pøirozené prostøedí, c) nakládání s penìzi nebo jinými cennostmi, d) obstarávání osobních záleitostí, e) uspoøádání èasu, plánování ivota, f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících vìku, g) obstarávání si potravin a bìných pøedmìtù (nakupování), h) vaøení, ohøívání jednoduchého jídla, i) mytí nádobí, j) bìný úklid v domácnosti, k) péèe o prádlo, l) pøepírání drobného prádla, m) péèe o lùko, n) obsluha bìných domácích spotøebièù, o) manipulace s kohouty a vypínaèi, p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveøí, q) udrování poøádku v domácnosti, nakládání s odpady, r) další jednoduché úkony spojené s chodem a 9 (3) Pøi hodnocení úkonù pro úèely stanovení stupnì závislosti podle 8 se hodnotí funkèní dopad dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony podle odstavcù 1 a 2. 9 (4) Pøi hodnocení úkonù pro úèely stanovení stupnì závislosti podle 8 se úkony podle odstavcù 1 a 2 sèítají. Pøi hodnocení úkonù podle odstavcù 1 a 2 se úkony uvedené v jednotlivých písmenech povaují za jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout nìkterý z úkonù uvedených v odstavcích 1 a 2 jen èásteènì, povauje se takový úkon pro úèely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout. 9 (5) Bliší vymezení úkonù uvedených v odstavcích 1 a 2 a zpùsob jejich hodnocení stanoví provádìcí právní pøedpis. 10 U osoby do 18 let vìku se pøi posuzování potøeby pomoci a dohledu podle 9 pro úèely stanovení stupnì závislosti porovnává rozsah, intenzita a nároènost pomoci a dohledu, kterou je tøeba vìnovat posuzované osobì, s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé fyzické osobì tého vìku. Pøi stanovení stupnì závislosti u osoby do 18 let vìku se nepøihlíí k pomoci a dohledu pøi péèi o vlastní osobu a pøi zajištìní sobìstaènosti, které vyplývají z vìku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. HLAVA II VÝŠE PØÍSPÌVKU 11 (1) Výše pøíspìvku pro osoby do 18 let vìku èiní za kalendáøní mìsíc a) Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost), b) Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìká závislost), c) Kè, jde-li o stupeò III (tìká závislost), d) Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost). 11 (2) Výše pøíspìvku pro osoby starší 18 let èiní za kalendáøní mìsíc a) Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost), b) Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìká závislost), c) Kè, jde-li o stupeò III (tìká závislost), d) Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost). Proseèský zpravodaj 5/2007 3

4 Obèané se ptají - my odpovídáme dokonèení ze strany 1 Jak sluba funguje? Kadý kdo bude mít zájem dostávat dùleité informace z obecního rozhlasu (výpadek elektøiny, vody, informace obecního úøadu, KINO) musí udìlat pouze jednu jedinou vìc - odeslat registraèní SMS zprávu ve správném tvaru (cena za SMS je bìná cena, dle tarifu operátora). Po správném pøihlášení dojde uivateli potvrzovací SMS zpráva. Pøihlášení ke slubì je zcela anonymní a její uívaní pro obèany bezplatné, další náklady spojené se slubou nese obec Proseè. Stejným zpùsobem jako se obèan ke slubì pøihlásil se mùe formou odregistraèní SMS zprávy odhlásit. PØIHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC REGISTRUJ na telefonní èíslo ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo Výhody pouívání této sluby jsou v dobì, kdy má nejménì jeden mobilní telefon kadá rodina nepøehlédnutelné. Uivatel nové SMS sluby se nemusí obávat, e zmešká dùleité hlášení, mùe být v práci, na dovolené, podmínkou není ani zapnutý mobilní telefon, protoe zpráva dojde dodateènì ihned po jeho zapnutí. Kromì moderního informaèního kanálu davá sluba nové monosti napø. informovat rychle obèany pøi krizových situacích, poøádat rùzné ankety, soutìe, apod. Obec Proseè tuto slubu zajistila na roèní zkušební dobu a její spuštìní probìhlo 22. kvìtna, pokud se obèanùm tato sluba zalíbí a najde si dostateèný poèet uivatelù bude vyuívána i v následujících letech. Jan Macháèek, zastupitel obce Proseè Závody SDH Záboøí V sobotu dne 19. kvìtna 2007 probìhla v Záboøí okrsková soutì hasièù, která byla zároveò souèástí oslav zaloení zdejšího hasièského sboru, od kterého v letošním roce uplyne 130 let. Za krásného letního poèasí pøipravili poøadatelé pro soutìící a diváky v prostorách Rychtáøových sadù zázemí ke sportu i zábavì. Odtud také startovala jednotlivá soutìící drustva k útokùm ve dvou kolech. Soutìe se zúèastnilo celkem osm hasièských sborù a k samotnému klání nastoupilo deset drustev muù a dvì drustva en. Výkony soutìících sledoval i velký poèet divákù, kteøí svým fandìním dokázali povzbudit a potleskem odmìnit jednotlivé útoky hasièù. Soutì probíhala na silnici v pomìrnì omezeném prostoru, pøesto v tìchto ztíených podmínkách bylo dosahováno kvalitních výsledkù. V muích získal první místo sbor z Perálce, druhé sbor Zderaz 1 a tøetí sbor Zderaz 3. Umístìní ostatních sborù následovalo takto: Proseè, Èeská Rybná, Hluboká, Záboøí, Míøetín, Bor a Zderaz 2. V enách bylo první drustvo z Perálce a druhé z Proseèe. Vìøíme, e všichni strávili pìkné odpoledne, nìkteøí i veèer, a spokojeni opouštìli Rychtáøovy sady. Podìkovat bychom chtìli zejména sborùm Perálce, Proseèe a Zderaze za zapùjèení potøebného vybavení a pomoc pøi organizaci a øízení soutìe. Dìkujeme panu MUDr. Baèkovskému za zdravotní slubu, dále firmì Kamenictví Zvára a Klempíøství Jan Kalibán i všem ostatním, kteøí pomáhali pøi pøípravì a zabezpeèení prùbìhu soutìe. Oslavy 130. výroèí zaloení sboru dobrovolných hasièù budou dále pokraèovat slavností v sobotu dne 11. srpna 2007 v Rychtáøových sadech, na kterou si Vás dovolujeme srdeènì pozvat. ]D6' + =áboøí kronikáø Petr Zanina Primièní slavnost Poznámka redakce Váení spoluobèané, Srdeènì Vás všechny zveme na PRIMIÈNÍ SLAVNOST v øímskokatolickém kostele sv. Mikuláše v Proseèi. PRIMICE je první mše svatá novoknìze. Od roku 1945 v naší farnosti tato slavnost nebyla. Nyní z Proseèe vychází novoknìz Jiøí Roušar ze Záboøí Ohrady. S radostí Vás na jeho PRIMICI zveme a tìšíme se na nedìli 17. èervna 2007 na 14:30 hodin. Po slavnosti v kostele jste všichni zváni na malé pohoštìní do sokolovny. Pøátelé, dìkuji Vám všem za kadý Váš dar, kterým jste pøispìli na opravu kostela. Vše jsme úspìšnì zvládli: novou støechu i obnovu nástìnných maleb uvnitø. Kostel je opìt krásný a potìší nás i návštìvníky Proseèe. Josef Mazura, faráø Váení ètenáøi, v minulých èíslech jsme zavedli rubriku Obèané se ptají - my odpovídáme. Tento mìsíc pøišlo hned nìkolik velmi zajímavých otázek týkajících se povìtšinou statutu naší obce, ale i problematice vypouštìní odpadních vod a problematice studní. Dlouho jsme pøemýšleli, co vybereme jako téma rubriky Obèané se ptají - my odpovídáme a našli jsme øešení. Na 5. stranì tohoto èísla najdete jak èlánek od stavebního úøadu o odpadních vodách a studních, tak èlánek Okénko pana starosty, ve kterém se pan starosta Ing. Martin Novák vrací k otázce statutu mìsta. V této otázce byly zjištìny nové skuteènosti, které se momentálnì provìøují. Pøišly také názory ètenáøù ohlednì výstavby vìtrných elektráren v Èeské Rybné. Bohuel zpravodaj není nafukovací a tak pøemýšlíme jak tyto ve vìtšinì zajímavé pøíspìvky zveøejnit. 4 Proseèský zpravodaj 5/2007

5 Vypouštìní odpadních vod a problematika studní V prosinci 2003 pøijal Parlament Èeské republiky zákon è. 20/2004 Sb., kterým se zmìnil vodní zákon (è. 254/2001 Sb.). Mimo jiné ukládá tento zákon povinnosti tìm, kteøí odebírají podzemní nebo povrchovou vodu a také tìm, kteøí vypouštìjí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Dále uvedené informace se netýkají: - Majitelù studní pro individuální potøebu domácnosti (napø. i zalévání zahrady ze studny), jejich studna byla vybudována do roku Majitelù studní pro individuální potøebu domácnosti, jejich studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odbìru obdreli, popø. mohou doloit jeho vydání. - Osob, které vypouštìjí odpadní vody do veøejné kanalizace - Osob, které svádìjí odpadní vody do umpy (jedná se o jímku bez pøepadu, která slouí pouze pro akumulaci odpadních vod) Vypouštìní odpadních vod: Kadý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení pøíslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úøadu (v pøípadì Proseèe se jedná o MìÚ Chrudim, odbor ivotního prostøedí, oddìlení vodní hospodáøství), vydané podle vodního zákona nebo podle pøedchozích právních pøedpisù. ( Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost tìch povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001). Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. Povolení není potøeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (napø. odvádìny do veøejné kanalizace nebo vyváeny ze umpy apod.) kanalizaèní spoleèností, která má povinnost zajistit si pro svou èinnost pøíslušné povolení. V našem pøípadì tato povolení zajišuje obec jako provozovatel kanalizace. Pøestoe tyto kompetence nespadají pod náš stavební úøad, bylo s vodoprávními úøady dohodnuto, e pro své obèany zabezpeèíme tento servis: - na stavebním úøadì budou tiskopisy potøebných ádosti - poøídíme na náklady obce prùtoky v místních tocích, které jsou jako povinná pøíloha k vypouštìní a budou zde k dispozici za cenu kopírovacích prací (tyto doklady budeme mít k dispozici cca za mìsíc) Nyní jaké doklady k ádosti budete potøebovat: u vypouštìní do podzemních vod: - hydrogeologický posudek (po konzultacích s odborníky se dá pøedpokládat, e septiky bez filtru nevyhoví stanoveným limitùm) vypouštìní do povrchových vod: - prùtok toku, do kterého je sveden pøepad spoleèné pro oba pøípady - návrh limitù pro vypouštìní (vodoprávní úøad doporuèuje pøed podáním ádostí provést rozbor, který tyto limity urèí) - pro oba dva pøípady dále platí, e bude stanoveno jednou roènì dokládat rozbor vypouštìných odpadních vod Studny: O povolení nemusejí ádat majitelé studní pro individuální potøebu domácnosti (napø. i zalévání zahrady ze studny), jejich studna byla vybudována do roku 1955 a majitelé studní pro individuální potøebu domácnosti, jejich studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odbìru obdreli, popø. mohou doloit jeho vydání. Obdobný servis bude náš stavební úøad poskytovat i pro adatele o èerpání podzemních vod (vodoprávním úøadem v pøípadì studní je MìÚ Skuteè). I v tomto pøípadì budou obèanùm pøedány potøebné tiskopisy ádostí a sdìleny základní informace k dané problematice. Vzhledem k tomu, e se jedná o problematiku, která v praxi pøináší nejrùznìjší varianty, není moné sdìlovat podrobnìjší informace prostøednictvím zpravodaje, ale pouze pøi osobním jednání. Bc. Pavel Raba, stavební úøad Okénko pana starosty V pøedminulém èísle zpravodaje jsme informovali o monosti získání statutu mìstyse nebo mìsta. Provìøovali jsme kroniky a i po konzultacích s panem profesorem Velimirem Dvoøákem jsme docházeli k závìru, e nárok na status mìsta nemáme, status mìstyse mùeme získat témìø okamitì. Novým podnìtem k dalšímu zkoumání byl dokument o povolení èerpací stanice v místì, kde nyní stojí obchodní støedisko. Na plánu je razítko s textem Mìstská rada v Proseèi. Informativnì jsme se dotazovali v Okresním archivu a aèkoliv to nechci zakøiknout, vypadá to, e bychom status mìsta mohli získat. Ale ještì døíve ne budeme mìstem, máme monost zúèastnit se soutìe Vesnice roku Pøihlášku jsme dávali dohromady s místními spolky a organizacemi. Krajská komise do Proseèe pøijede Úspìch v soutìi pøinese Proseèi presti i finanèní prostøedky. Na radì jsme se domluvili, e bychom prezentaci provedli opìt ve spolupráci se spolky a obèany. Protoe jedním z hodnotícím kritériem je i celkový vzhled obce, chtìl bych Vás obèany Proseèe poprosit o údrbu zelenì a to nejen na vlastním pozemku, ale i kousek okolo. Spolky, osadní výbory, organizace budeme kontaktovat individuálnì. Drte nám palce, abychom uspìli a Proseè dobøe reprezentovali. Ing. Martin Novák, starosta Proseèský 6 zpravodaj 5/2007 5

6 Co nového ve škole Literární soutì O pardubický pramínek Jako ji nìkolik let pøedtím, i letos se áci naší školy zúèastnili literární soutìe O pardubický pramínek, kterou poøádá Krajská knihovna v Pardubicích. Letošní téma znìlo : Tajemství starých domù. Docela nás oslovilo, a tak jsme zkusili své štìstí. Byly vybrány dvì práce ákù 8. roèníku,veroniky Tomáškové a Marka Mauera. Ve støedu 2. kvìtna jsme se vydali na slavnostní vyhlášení vítìzù, které probìhlo V Domu hudby v Pardubicích. Dozvìdìli jsme se, e se letošního roèníku zúèastnilo 93 soutìících z 28 škol. Pøestoe toto byl 13. roèník, nám rozhodnì smùlu nepøinesl, ba naopak. Práce Marka Mauera byla ocenìna 1. místem! Z tohoto úspìchu jsme mìli velkou radost, vítìzství jsme oslavili v cukrárnì a u nyní se tìšíme na další roèník! A zde si mùete pøeèíst alespoò ukázku z Markovy vítìzné práce : Popis chrámu Je jeden z vlahých podveèerù na sklonku jara èi poèátkem léta, slunce u nepálí, ale hladí, a kaštanovou alejí profukuje mírný vánek. Mìsto se zaèíná halit do jakoby mlného hávu konce dne,do nazlátlých paprskù a prvních lehouèkých dotekù šera. Pod stromy se usadil laskavý Stín, èekající na Tmu, pro kterou má kytici kaštanových svící. Na konci stromoøadí stojí kostel, netyèí se ani nevypíná, prostì tam stojí, trpìlivì, u øadu let. Kdo ho postavil, u dnes vìtšina lidí neví, pamìtní deska dávno neexistuje, jména donátora èi mistra stavitele jsou zapsána v kronikách, ale v podstatì na tom, kdo vyprojektoval chrámovou loï a dvì štíhlé vìe, nijak zvláš nezáleí.. Pøed kostelem je døevìná lavièka s utreným opìradlem a trávník obroubený šedými dlaebními kostkami. K portálu, který se trošku ztrácí v mohutné zdi kostela, vede dládìná cestièka, na podzim posetá oranovì, hnìdì a zlatì zbarvenými spadanými listy navátými vìtrem. Béová omítka dómu nese patinu èasu a dlouhých dešù. Klika døevìných dveøí se znamením køíe je velká a tìká, nejspíše z mosazi. Pøi otvírání je za ni nutno trochu zabrat, potom povolí a pøekvapivì lehce, pak se staèí jen opøít do dveøí a vstoupit, buï vítán, pøíchozí... Pozvánky, akce Veronika Tomášková 8.B, Marek Mauer 8.B a Jana Pavlovièová Èlenky pìveckého sboru DUHA dìkují všem posluchaèùm, kteøí si pøišli 9.kvìtna do knihovny poslechnout a zazpívat na Jarní setkání s lidovými písnièkami a øíkadly, za velmi pøíjemnou a milou atmosféru. DUHA zve své pøíznivce a milovníky pìkných písní na další, Letní koncert do Evangelického kostela v Proseèi v sobotu 23. èervna v 17 hodin. Na programu budou pøevánì pøekrásné èeské, moravské a slovenské lidové písnì. Sbor úèinkuje pod vedením Mgr. Jany Pavlovièové, za doprovodu Pavly Šenkýøové a Vìry Stodolové. Dobrovolné vstupné bude vìnováno na rekonstrukci støechy kostela. Obec Poøíèí vás zve hod country festival Zrnìtínský slunovrat høištì u kulturního domu v Poøíèí u Litomyšle, vystoupí 7 kapel hod taneèní zábava hospoda na Ranèi, hraje skupina Juventus Hluboká hod sraz harmonikáøù hospoda na Ranèi hod 200 let farnosti Mladoèov kostel v Mladoèovì hod 70té výroèí otevøení kulturního domu v Poøíèí u Litomyšle hraje hudební skupina Bekras z Litomyšle Lidový dùm Litomyšl So od 2030 hod II. TANEÈNÍ VEÈER - Oldies but goldies nejen pro støední generaci DISCO hity let hraje DJ Mojmír Ne hod Tøešòové ODPOLEDNÍ ÈAJE pro døíve narozené k tanci a poslechu hraje oblíbený Malý taneèní orchestr Út od 18 hod Smetanova Litomyšl 2007 Khünùv dìtský sbor uvádí dvì operní aktovky pro nejmenší posluchaèe OV Záboøí Vás srdeènì zve na: Výstava keramiky paní E. Roenské se uskuteèní v obecním domku v Proseèi Záboøí ve dnech 22. èervence a 12. srpna Otevøeno bude: Kadý den kromì pondìlí v dobì od 14:00 hodin do 17:30 hodin. Proseèský 6 zpravodaj 5/2007 6

7 Hasièská soutì v Nových Hradech Sbor dobrovolných hasièù Nové Hrady od roku 2000 kadoroènì pøipravuje pro hasièe netradièní soutì. Tato soutì si v ádném pøípadì neklade za cíl soutìit ve sportovních disciplínách. Hlavním cílem je rozvíjení zruènosti a myšlení hasièù v modelových situacích pøibliujících se praktickým zásahùm pøi poárech. Snahou organizátorù je tímto zpùsobem seznámit širokou veøejnost s dovednostmi hasièù zvládat sloité situace pøi poárech, a tím chránit ivoty spoluobèanù a jejich majetek. Pravidla soutìe se proto snaí ctít základní principy poární taktiky. Pøijeïte si vyzkoušet záchranu ivotù a hašení poáru na neèisto a nenechte se odradit zdánlivì sloitými pravidly. Tuto soutì úspìšnì absolvovala i drustva mladých hasièù, jejich prùmìrný vìk byl pod 14 let. Cílem kadého hasièe by mìla být snaha co nejlépe odvést svoji práci a dokonèit stanovené úkoly. Proto není nejdùleitìjší zvítìzit, ale se ctí se zúèastnit. Vladimír Makeš, velitel JSDH obce Nové Hrady Vítìzové minulých roèníkù I. roèník (27. srpna 2000) SDH Nové Hrady junioøi II. roèník (23. èervna 2001) SDH Zderaz - eny III. roèník (7. záøí 2002) SDH Zderaz mui (junioøi) IV. roèník (23. srpna 2003) SDH Leština mui Sbor dobrovolných hasièù Nové Hrady si Vás dovoluje pozvat na VIII. roèník hasièské soutìe Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíøe Toulovce Termín konání: 7. èervence 2007 (sobota) Místo konání: Sportovní areál v Nových Hradech (po levé stranì silnice smìrem na Proseè) Startovné 200,- Kè na drustvo bude hrazeno pøi prezenci Program: 09:00-09:30 hodin - prezence 10:00 - nástup a zahájení soutìe 10:15 - zaèátek provádìní útokù 16:00 - vyhlášení výsledkù soutìe 20:00 - taneèní zábava (vítìzné drustvo vstup na taneèní zábavu ZDARMA) Obèerstvení zajištìno po celou dobu konání soutìe a zábavy. Monost stanování na travnaté ploše sportovního areálu. V. roèník (14. srpna 2004) SDH Zderaz mui (senioøi) VI. roèník (13. srpna 2005) SDH Zderaz mui (junioøi) VII. roèník (12. srpna 2006) SDH Nové Hrady VIII. roèník (7. èervence 2007)? Bezdrátový internet - "Akce Èerven" - zøízení zdarma Neomezené tarify fixace 24 mìsícù Next 768/512 kb/s - 400,- Kè Next 1024/512 kb/s - 600,- Kè Next 2048/1024 kb/s - 800,- Kè Next 4096/2048 kb/s - 990,- Kè Neomezené tarify bez fixace s vlastním zaøízením. Next 768/512 kb/s - 300,- Kè Next 1024/512 kb/s - 500,- Kè Next 2048/1024 kb/s - 700,- Kè Agregace max. 1:8 Provozovatel sítì je Podmìstí 47 Proseè Výhody naší sítì Ceny uvedeny s 19% DPH - Neomezujeme data, neuplatòujeme FUP, ani jiné omezení - Stálý mìsíèní paušál - Slevy pøi pøedplacení sluby - VOIP Ready - ji brzi v naší síti za super ceny! - Pøipojení více poèítaèù v rámci jednoho paušálu - V pøípadì, e vám nìkdo nabídne lepší podmínky dáme vám ještì výhodnìjší.. - Kvalitní technické zabezpeèení, VPN, EZS, CCTV Lokality : zøízení zdarma!! Proseè - Zderaz - Perálec Novì : Kutøín - Nová Ves - Pøedhradí Libecina - Paseky Elax - Èermák tel : Platí pro Èerven Proseèský zpravodaj 5/2007

8 POVINNÉ RUÈENÍ POVINNÉ RUÈENÍ POVINNÉ RUÈENÍ Proè platit více ne je nutno. Pøedìláme Vám stávající POVINNÉ RUÈENÍ na rozumné sazby ve vysoké kvalitì (plnìní pojišovny je mnohem vyšší ne urèuje zákon). Napø. pokud jezdíte od roku 2000 bez nehod budete platit: Vozidlo s motorem do 1000 cm 1253,- Kè cm 1450,- Kè cm 2131,- Kè cm 3317,- Kè nad 2500 cm 5002,- Kè Pokud jezdíte kratší dobu i zde Vás ceny velice pøekvapí. Stávající pojistku Vám vypovíme a bonusy pøevedeme. V nabídce máme VŠECHNY POJIŠOVNY NA POV. RUÈENÍ. DÁLE NABÍZÍME: pojištìní staveb, domácnosti, ivotní, úrazové, dùchodové a další pojištìní. VDY VÝBÌR Z VÍCE POJIŠOVEN. Mono sjednat i jakékoli STAVEBNÍ SPOØENÍ èi PENZIJNÍ PØIPOJIŠÌNÍ SE STÁT. PØÍSPÌVKEM. Pokud jste komunikativní a chcete si pøivydìlat NABÍZÍME I SPOLUPRÁCI. Inf. a sjednání smluv: MARTIN PETRAS, Sv. Èecha 272, Lue, tel.: , PØIJEDEME ZA VÁMI!!! Chcete prodat chalupu, byt, dùm nebo pozemek a les? Nabídnìte! Tel SKUTEÈ TEL: VYBEREME VÁM NEJLEPŠÍ NABÍDKY LAST MINUTE OBJEDNÁME VÁM ZÁJEZDY NAŠICH INTERNETOVÝCH PARTNERÙ INVIA, ZÁJEZDY CZ, NET TRAVEL... LAST MINUTE - LÉTO 2007 nejlepší ceny na èervenec a srpen CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO 7 nocí v penzionu, doprava+ P 7 690,- 7 nocí v apartmánu, doprava 4 270,- 7 nocí v apartmánu za 4 osoby 9 990,- ITÁLIE ITÁLIE BULHARSKO TUNISKO 7 nocí v hotelu, doprava+ P 7 nocí v apartmán, doprava 10 nocí v penzionu** letecky 10 nocí v hotelu*** letecky+ P 6 580, , , ,- TUNISKO TURECKO EGYPT 10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- 10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- 10 nocí v hotelu**** letecky+ P ,- ØECKO ØECKO MALLORCA 10 nocí v apartmánu, letecky 9 nocí v apartmánu, doprava 7 nocí v hotelu** letecky+ P 9 690, , ,- KEMPY / BUS / Chorvatsko, Itálie, Španìlsko, Øecko HOTELY, PENZIONY, CHATY, CHALUPY V ÈR A SR POBYTY RELAXAÈNÍ, LÁZEÑSKÉ, U TERMÁLÙ...!!!ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁJEZDÙ DO VŒECH ZEMÍ V KVÌTNU A ÈERVNU ZA SUPER CENY!!! Ceny jsou za jednu osobu / P - polopenze, PP - plná penze, Al - all inclusive / SKUTEÈ, Po-Pá , Výzva pro všechny ètenáøe Poøádáte-li nìco, nìkde pro nìkoho, nebo jste u poøádali a akce se vydaøila? Napište kdy a kde se tak stalo, èi se stane a co se stalo, pokud budete mít fotografii pøilote ji a zašlete na nebo osobnì od kanceláøe SOTM (IC Maštale, budova bývalé Kary), kadý takový pøíspìvek uvítáme Vaše redakce

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více