V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách"

Transkript

1 Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil se brzo ještì pøed koncem roku 1914 nedostatek potravin na trhu v dùsledku sníení výroby, ale i zatajování a ukrývání zásob, zaèaly rùst ceny. Proto byly v únoru 1915 zavedeny potravinové lístky, chlebenky na chléb 200 g na den. Pak byly vydávány i mouèenky, tuèenky, kávenky, mydlenky a tabaèenky. Vydávaly je na obci zøízené aprovizaèní /zásobovací/ komise nejprve týdnì, pak ètrnáctidennì. Byly konány prohlídky, pátrající po zásobách, i v domácnostech. Lidé je ukrývali, mìli starosti, kam a jak je urýt a mìli strach z prohlídek.,,my ve škole, zaznamenal kronikáø Ant. Trkal, ukrývali jsme pytel obilí pod stupínkem a mouku na stropì nad záchody, cukr v knihovnì Aprovizaèní, státem dodaná mouka byla špatná. Mouka dobrá kupovala se pod rukou ve mlýnech. My jsme nejvíce mìli mouku od Kokše, mlynáøe v Roudné, byl to slušný èlovìk, nepøetahoval na cenì. Chléb pekli jsme doma, poøídili jsme si k tomu úèelu pøesnou pekárnièku na dva bochánky chleba. Vyplatila se nám výbornì. Stanovené ceny v obchodech potupnì rostly nìkolikanásobnì a ceny pod rukou byly ještì nìkolikanásobnì vìtší. Napø. 1 kg chleba, pøed válkou za 14 haléøù, stál r hal. a pod rukou nad 2 koruny. 1 kg másla, pøed válkou za 1,60 K, stál v r K, 1 pánská košile, pùvodnì za 4,40 K, podraila na 16,- K, 1 m vlnìné látky za 5,- K stoupl na 35,- K, 1 kus mýdla za 0,10 K stál 1,- K. Obèas se konaly soupisy zásob, pøedevším na podzim po sklizni a pak na jaøe a museli pøi nich pùsobit uèitelé.,,bývaly lístky a mouka nebyla. Chleba se pøede nìmi pekl z kukuøièné mouky. Obchodníci mìli zlaté èasy. V r byla dávka chleba na týden 1960g, 1 kg cukru na 4 týdny.v r se za 1 kg pšenièné mouky, úøední cena 76 haléøù, platilo pod rukou 3 K a 21 K, za kg másla a 40 K. Nebylo èím svítit, proto lidé vstávali èasnìji a spát chodili pøi setmìní. 11. srpna 1916 se musely na obecním úøadì odevzdat všechny mosazné pøedmìty, napø. hmodíøe z kuchyní. 11. dubna 1917 byl zrekvírován z katolického kostela zvon Umíráèek z r a zvon Poledník z r Na výrobu zbraní byly rekvírovány i varhanní rejstøíky z kostelù, napø. v evangelickém kostele byl rekvírován rejstøík Principál ve váze 44,5 kg. Z katolické farnosti odešel 24. dubna 1916 faráø František Martínek, který se nedlouho pøedtím tolik zaslouil o stavbu kostela. K odchodu do Sádku u Polièky ho vedly spory s patronem farnosti, s majitelem novohradského velkostatku, na nìm s velkými obtíemi musel vymáhat pøíspìvky na údrbu církevních budov a také tìce nesl, e nebyl ustanoven knìzem v Nových Hradech. V tomto èísle Zmìny zákona o sociálních slubách Svátek matek Od se mìní zákonem è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, rozsahu a forem pomoci a podpory poskytnuté prostøednictvím sociálních slueb. Protoe hodnì z vás si dochází pro informace na matriku OÚ, usoudila jsem, e bude dobré vìnovat se tomuto zákonu ve zpravodaji. Proto budou v nìkolika dalších èíslech otisknuty na pokraèování dùleité paragrafy z tohoto zákona. První èást seriálu vychází ji v tomto èísle... více na str. 2-3 SMS Infokanál - nová generace rozhlasu v Proseèi Obèané Proseèe, Záboøí, Èeské Rybné a Miøetína jistì dobøe vìdí, e klasický tlampaèový rozhlas, který v obcích funguje u po nìkolik desetiletí, není dostateèný. V lepším pøípadì je pouze poškozený a jeho oprava by byla pøíliš nákladná, v horším pøípadì chybí zcela úplnì (nová sídlištì a novostavby). Tuto situaci by mìla napravit nová forma informování obèanù pomocí informaèních SMS zpráv, která bude pouívána souèasnì s klasickým obecním rozhlasem... dokonèení èlánku p. Macháèka na str.4 Proseèský zpravodaj 5/2007 Milé maminky a babièky, dovolte nám, abychom Vám ke Dni matek podìkovali za všechnu lásku, starostlivost a péèi a popøáli Vám hodnì zdraví a štìstí. áci, ákynì a kolektiv pracovníkù ZŠ a MŠ Perálec Pro maminku - Tereza Èermáková (5. roèník) Maminèiny korále pìt barvièek mají. lutá jako sluníèko, bílá smutek tají. Zelená jak travièka, co venku roste. KINO PROSEÈ A modrá jak nebe prosté. Èervená jak ústa tvá. Mám tì ráda, maminko má. Pozor, zmìna programu kina. Nový francouzský film Taxi 4, který mìl být promítán 17.6., bude promítán ve zmìnìném termínu od 19 hod. Celý program najdete jako pøílohu tohoto zpravodaje.

2 Zprávy z obecní matriky Jubilanti duben Jiøina Novotná, Èeská Rybná Zdeòka Burešová, Proseè Jaroslav Zeman, Proseè Rùena Zelenková, Èeská Rybná Alois Bartoò, Paseky Narození Adéla Lnìnièková, Záboøí Karolína Kynclová, Èeská rybná 70 let 75 let 75 let 85 let 85 let!!!uzavírka!!! Pozor!!! Z dùvodu konání závodù Author Cyklo Maštalev sobotu budou nìkteré èásti obce uzavøeny. Konkrétnì ulice Pasecká a proseèské námìstí, objíïka bude vedena pøes Záboøskou a Plùtek. V obci budou platit na nìkterých místech dopravní omezení. Uzavøena bude také sbìrna druhotných surovin v Proseèi. V prùbìhu závodu se dá pøedpokládat vyšší koncentrace lidí na námìstí a jeho blízkém okolí, závodní trasy se budou na nìkterých místech protínat s místními komunikacemi,dbejte proto zvýšené opatrnosti a pokynù hasièù èi poøadatelù v den závodù. Zmìny zákona o soc. slubách Definice ivotního a existenèního minima, náklady na bydlení ivotní minimum je minimální spoleèensky uznaná hranice penìních pøíjmù k zajištìní výivy a ostatních základních osobních potøeb. Existenèní minimum je minimální hranicí penìních pøíjmù, která se povauje za nezbytnou k zajištìní výivy a ostatních základních osobních potøeb na úrovni umoòující pøeití. Existenèní minimum nelze pouít u nezaopatøeného dítìte, u poivatele starobního dùchodu, u osoby plnì invalidní a u osoby starší 65 let. ivotní minimum ani existenèní minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je øešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním pøíspìvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Èástky ivotního minima v Kè za mìsíc Spoleènì posuzované osoby ivotní minimum je souètem všech èástek ivotního minima pro jednotlivce 3126 pro první dospìlou osobu v domácnosti 2880 pro druhou a další dospìlou osobu v domácnosti 2600 pro nezaopatøené dítì ve vìku o o o do 6 let a 15 let a 26 let (nezaopatøené) 2250 Èástka existenèního minima za mìsíc 2020 Kè. Spoleènì posuzovanými osobami jsou i osoby, které se pøechodnì, z dùvodù soustavné pøípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (vèetnì dobrovolnické sluby), zdrují mimo byt. rodièe a nezletilé nezaopatøené dìti, manelé, rodièe a dìti nezletilé zaopatøené nebo zletilé, pokud tyto dìti s rodièi uívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby spoleènì uívající byt, pokud písemnì neprohlásí, e spolu trvale neijí a spoleènì neuhrazují náklady na své potøeby. Zapoèitatelné pøíjmy S ivotním minimem se porovnávají všechny èisté penìní pøíjmy jednotlivce nebo spoleènì posuzovaných osob (z pracovní èinnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, dùchody, dávky nemocenského pojištìní, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezamìstnanosti a pøi rekvalifikaci, výivné atd.) s výjimkou: pøíspìvku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, pøíjmù z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnìní bytu pouitých k úhradì nákladù na uspokojení bytové potøeby, náhrady škody a finanèních prostøedkù na odstranìní následkù ivelní pohromy, penìní pomoci obìtem trestné èinnosti, sociální výpomoci poskytované zamìstnavatelem, podpory z prostøedkù nadací a obèanských sdruení, stipendií, odmìn za darování krve, daòového bonusu, pøíspìvku na péèi, té èásti sociálního pøíplatku a pøíspìvku na úhradu potøeb dítìte, který náleí ze zdravotních dùvodù, dávek sociální péèe poskytovaných ze zdravotních dùvodù, zvláštního pøíspìvku k dùchodu pro úèastníky národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska. S. Èešková, matrika Proseèský zpravodaj 5/2007

3 Zákon o sociálních slubách Zákon è. 108/2006 Sb. o sociálních slubách 8 Osoba se povauje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve a) stupni I (lehká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 12 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 5 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, b) stupni II (støednì tìká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 18 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 10 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, c) stupni III (tìká závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 24 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 15 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti, d) stupni IV (úplná závislost), jestlie z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøebuje kadodenní pomoc nebo dohled pøi více ne 30 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti nebo u osoby do 18 let vìku pøi více ne 20 úkonech péèe o vlastní osobu a sobìstaènosti. 9 (1) Pøi posuzování péèe o vlastní osobu pro úèely stanovení stupnì závislosti se hodnotíschopnost zvládat tyto úkony: a) pøíprava stravy, b) podávání, porcování stravy, c) pøijímání stravy, dodrování pitného reimu, d) mytí tìla, e) koupání nebo sprchování, f) péèe o ústa, vlasy, nehty, holení, g) výkon fyziologické potøeby vèetnì hygieny, h) vstávání z lùka, uléhání, zmìna poloh, i) sezení, schopnost vydret v poloze v sedì, j) stání, schopnost vydret stát, k) pøemisování pøedmìtù denní potøeby, l) chùze po rovinì, m) chùze po schodech nahoru a dolù, n) výbìr obleèení, rozpoznání jeho správného vrstvení, o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, p) orientace v pøirozeném prostøedí, q) provedení si jednoduchého ošetøení, r) dodrování léèebného reimu. 9 9 (2) Pøi posuzování sobìstaènosti pro úèely stanovení stupnì závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: a) komunikace slovní, písemná, neverbální, b) orientace vùèi jiným fyzickým osobám, v èase a mimo pøirozené prostøedí, c) nakládání s penìzi nebo jinými cennostmi, d) obstarávání osobních záleitostí, e) uspoøádání èasu, plánování ivota, f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících vìku, g) obstarávání si potravin a bìných pøedmìtù (nakupování), h) vaøení, ohøívání jednoduchého jídla, i) mytí nádobí, j) bìný úklid v domácnosti, k) péèe o prádlo, l) pøepírání drobného prádla, m) péèe o lùko, n) obsluha bìných domácích spotøebièù, o) manipulace s kohouty a vypínaèi, p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveøí, q) udrování poøádku v domácnosti, nakládání s odpady, r) další jednoduché úkony spojené s chodem a 9 (3) Pøi hodnocení úkonù pro úèely stanovení stupnì závislosti podle 8 se hodnotí funkèní dopad dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony podle odstavcù 1 a 2. 9 (4) Pøi hodnocení úkonù pro úèely stanovení stupnì závislosti podle 8 se úkony podle odstavcù 1 a 2 sèítají. Pøi hodnocení úkonù podle odstavcù 1 a 2 se úkony uvedené v jednotlivých písmenech povaují za jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout nìkterý z úkonù uvedených v odstavcích 1 a 2 jen èásteènì, povauje se takový úkon pro úèely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout. 9 (5) Bliší vymezení úkonù uvedených v odstavcích 1 a 2 a zpùsob jejich hodnocení stanoví provádìcí právní pøedpis. 10 U osoby do 18 let vìku se pøi posuzování potøeby pomoci a dohledu podle 9 pro úèely stanovení stupnì závislosti porovnává rozsah, intenzita a nároènost pomoci a dohledu, kterou je tøeba vìnovat posuzované osobì, s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé fyzické osobì tého vìku. Pøi stanovení stupnì závislosti u osoby do 18 let vìku se nepøihlíí k pomoci a dohledu pøi péèi o vlastní osobu a pøi zajištìní sobìstaènosti, které vyplývají z vìku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. HLAVA II VÝŠE PØÍSPÌVKU 11 (1) Výše pøíspìvku pro osoby do 18 let vìku èiní za kalendáøní mìsíc a) Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost), b) Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìká závislost), c) Kè, jde-li o stupeò III (tìká závislost), d) Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost). 11 (2) Výše pøíspìvku pro osoby starší 18 let èiní za kalendáøní mìsíc a) Kè, jde-li o stupeò I (lehká závislost), b) Kè, jde-li o stupeò II (støednì tìká závislost), c) Kè, jde-li o stupeò III (tìká závislost), d) Kè, jde-li o stupeò IV (úplná závislost). Proseèský zpravodaj 5/2007 3

4 Obèané se ptají - my odpovídáme dokonèení ze strany 1 Jak sluba funguje? Kadý kdo bude mít zájem dostávat dùleité informace z obecního rozhlasu (výpadek elektøiny, vody, informace obecního úøadu, KINO) musí udìlat pouze jednu jedinou vìc - odeslat registraèní SMS zprávu ve správném tvaru (cena za SMS je bìná cena, dle tarifu operátora). Po správném pøihlášení dojde uivateli potvrzovací SMS zpráva. Pøihlášení ke slubì je zcela anonymní a její uívaní pro obèany bezplatné, další náklady spojené se slubou nese obec Proseè. Stejným zpùsobem jako se obèan ke slubì pøihlásil se mùe formou odregistraèní SMS zprávy odhlásit. PØIHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC REGISTRUJ na telefonní èíslo ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo Výhody pouívání této sluby jsou v dobì, kdy má nejménì jeden mobilní telefon kadá rodina nepøehlédnutelné. Uivatel nové SMS sluby se nemusí obávat, e zmešká dùleité hlášení, mùe být v práci, na dovolené, podmínkou není ani zapnutý mobilní telefon, protoe zpráva dojde dodateènì ihned po jeho zapnutí. Kromì moderního informaèního kanálu davá sluba nové monosti napø. informovat rychle obèany pøi krizových situacích, poøádat rùzné ankety, soutìe, apod. Obec Proseè tuto slubu zajistila na roèní zkušební dobu a její spuštìní probìhlo 22. kvìtna, pokud se obèanùm tato sluba zalíbí a najde si dostateèný poèet uivatelù bude vyuívána i v následujících letech. Jan Macháèek, zastupitel obce Proseè Závody SDH Záboøí V sobotu dne 19. kvìtna 2007 probìhla v Záboøí okrsková soutì hasièù, která byla zároveò souèástí oslav zaloení zdejšího hasièského sboru, od kterého v letošním roce uplyne 130 let. Za krásného letního poèasí pøipravili poøadatelé pro soutìící a diváky v prostorách Rychtáøových sadù zázemí ke sportu i zábavì. Odtud také startovala jednotlivá soutìící drustva k útokùm ve dvou kolech. Soutìe se zúèastnilo celkem osm hasièských sborù a k samotnému klání nastoupilo deset drustev muù a dvì drustva en. Výkony soutìících sledoval i velký poèet divákù, kteøí svým fandìním dokázali povzbudit a potleskem odmìnit jednotlivé útoky hasièù. Soutì probíhala na silnici v pomìrnì omezeném prostoru, pøesto v tìchto ztíených podmínkách bylo dosahováno kvalitních výsledkù. V muích získal první místo sbor z Perálce, druhé sbor Zderaz 1 a tøetí sbor Zderaz 3. Umístìní ostatních sborù následovalo takto: Proseè, Èeská Rybná, Hluboká, Záboøí, Míøetín, Bor a Zderaz 2. V enách bylo první drustvo z Perálce a druhé z Proseèe. Vìøíme, e všichni strávili pìkné odpoledne, nìkteøí i veèer, a spokojeni opouštìli Rychtáøovy sady. Podìkovat bychom chtìli zejména sborùm Perálce, Proseèe a Zderaze za zapùjèení potøebného vybavení a pomoc pøi organizaci a øízení soutìe. Dìkujeme panu MUDr. Baèkovskému za zdravotní slubu, dále firmì Kamenictví Zvára a Klempíøství Jan Kalibán i všem ostatním, kteøí pomáhali pøi pøípravì a zabezpeèení prùbìhu soutìe. Oslavy 130. výroèí zaloení sboru dobrovolných hasièù budou dále pokraèovat slavností v sobotu dne 11. srpna 2007 v Rychtáøových sadech, na kterou si Vás dovolujeme srdeènì pozvat. ]D6' + =áboøí kronikáø Petr Zanina Primièní slavnost Poznámka redakce Váení spoluobèané, Srdeènì Vás všechny zveme na PRIMIÈNÍ SLAVNOST v øímskokatolickém kostele sv. Mikuláše v Proseèi. PRIMICE je první mše svatá novoknìze. Od roku 1945 v naší farnosti tato slavnost nebyla. Nyní z Proseèe vychází novoknìz Jiøí Roušar ze Záboøí Ohrady. S radostí Vás na jeho PRIMICI zveme a tìšíme se na nedìli 17. èervna 2007 na 14:30 hodin. Po slavnosti v kostele jste všichni zváni na malé pohoštìní do sokolovny. Pøátelé, dìkuji Vám všem za kadý Váš dar, kterým jste pøispìli na opravu kostela. Vše jsme úspìšnì zvládli: novou støechu i obnovu nástìnných maleb uvnitø. Kostel je opìt krásný a potìší nás i návštìvníky Proseèe. Josef Mazura, faráø Váení ètenáøi, v minulých èíslech jsme zavedli rubriku Obèané se ptají - my odpovídáme. Tento mìsíc pøišlo hned nìkolik velmi zajímavých otázek týkajících se povìtšinou statutu naší obce, ale i problematice vypouštìní odpadních vod a problematice studní. Dlouho jsme pøemýšleli, co vybereme jako téma rubriky Obèané se ptají - my odpovídáme a našli jsme øešení. Na 5. stranì tohoto èísla najdete jak èlánek od stavebního úøadu o odpadních vodách a studních, tak èlánek Okénko pana starosty, ve kterém se pan starosta Ing. Martin Novák vrací k otázce statutu mìsta. V této otázce byly zjištìny nové skuteènosti, které se momentálnì provìøují. Pøišly také názory ètenáøù ohlednì výstavby vìtrných elektráren v Èeské Rybné. Bohuel zpravodaj není nafukovací a tak pøemýšlíme jak tyto ve vìtšinì zajímavé pøíspìvky zveøejnit. 4 Proseèský zpravodaj 5/2007

5 Vypouštìní odpadních vod a problematika studní V prosinci 2003 pøijal Parlament Èeské republiky zákon è. 20/2004 Sb., kterým se zmìnil vodní zákon (è. 254/2001 Sb.). Mimo jiné ukládá tento zákon povinnosti tìm, kteøí odebírají podzemní nebo povrchovou vodu a také tìm, kteøí vypouštìjí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Dále uvedené informace se netýkají: - Majitelù studní pro individuální potøebu domácnosti (napø. i zalévání zahrady ze studny), jejich studna byla vybudována do roku Majitelù studní pro individuální potøebu domácnosti, jejich studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odbìru obdreli, popø. mohou doloit jeho vydání. - Osob, které vypouštìjí odpadní vody do veøejné kanalizace - Osob, které svádìjí odpadní vody do umpy (jedná se o jímku bez pøepadu, která slouí pouze pro akumulaci odpadních vod) Vypouštìní odpadních vod: Kadý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení pøíslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úøadu (v pøípadì Proseèe se jedná o MìÚ Chrudim, odbor ivotního prostøedí, oddìlení vodní hospodáøství), vydané podle vodního zákona nebo podle pøedchozích právních pøedpisù. ( Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost tìch povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001). Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. Povolení není potøeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (napø. odvádìny do veøejné kanalizace nebo vyváeny ze umpy apod.) kanalizaèní spoleèností, která má povinnost zajistit si pro svou èinnost pøíslušné povolení. V našem pøípadì tato povolení zajišuje obec jako provozovatel kanalizace. Pøestoe tyto kompetence nespadají pod náš stavební úøad, bylo s vodoprávními úøady dohodnuto, e pro své obèany zabezpeèíme tento servis: - na stavebním úøadì budou tiskopisy potøebných ádosti - poøídíme na náklady obce prùtoky v místních tocích, které jsou jako povinná pøíloha k vypouštìní a budou zde k dispozici za cenu kopírovacích prací (tyto doklady budeme mít k dispozici cca za mìsíc) Nyní jaké doklady k ádosti budete potøebovat: u vypouštìní do podzemních vod: - hydrogeologický posudek (po konzultacích s odborníky se dá pøedpokládat, e septiky bez filtru nevyhoví stanoveným limitùm) vypouštìní do povrchových vod: - prùtok toku, do kterého je sveden pøepad spoleèné pro oba pøípady - návrh limitù pro vypouštìní (vodoprávní úøad doporuèuje pøed podáním ádostí provést rozbor, který tyto limity urèí) - pro oba dva pøípady dále platí, e bude stanoveno jednou roènì dokládat rozbor vypouštìných odpadních vod Studny: O povolení nemusejí ádat majitelé studní pro individuální potøebu domácnosti (napø. i zalévání zahrady ze studny), jejich studna byla vybudována do roku 1955 a majitelé studní pro individuální potøebu domácnosti, jejich studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odbìru obdreli, popø. mohou doloit jeho vydání. Obdobný servis bude náš stavební úøad poskytovat i pro adatele o èerpání podzemních vod (vodoprávním úøadem v pøípadì studní je MìÚ Skuteè). I v tomto pøípadì budou obèanùm pøedány potøebné tiskopisy ádostí a sdìleny základní informace k dané problematice. Vzhledem k tomu, e se jedná o problematiku, která v praxi pøináší nejrùznìjší varianty, není moné sdìlovat podrobnìjší informace prostøednictvím zpravodaje, ale pouze pøi osobním jednání. Bc. Pavel Raba, stavební úøad Okénko pana starosty V pøedminulém èísle zpravodaje jsme informovali o monosti získání statutu mìstyse nebo mìsta. Provìøovali jsme kroniky a i po konzultacích s panem profesorem Velimirem Dvoøákem jsme docházeli k závìru, e nárok na status mìsta nemáme, status mìstyse mùeme získat témìø okamitì. Novým podnìtem k dalšímu zkoumání byl dokument o povolení èerpací stanice v místì, kde nyní stojí obchodní støedisko. Na plánu je razítko s textem Mìstská rada v Proseèi. Informativnì jsme se dotazovali v Okresním archivu a aèkoliv to nechci zakøiknout, vypadá to, e bychom status mìsta mohli získat. Ale ještì døíve ne budeme mìstem, máme monost zúèastnit se soutìe Vesnice roku Pøihlášku jsme dávali dohromady s místními spolky a organizacemi. Krajská komise do Proseèe pøijede Úspìch v soutìi pøinese Proseèi presti i finanèní prostøedky. Na radì jsme se domluvili, e bychom prezentaci provedli opìt ve spolupráci se spolky a obèany. Protoe jedním z hodnotícím kritériem je i celkový vzhled obce, chtìl bych Vás obèany Proseèe poprosit o údrbu zelenì a to nejen na vlastním pozemku, ale i kousek okolo. Spolky, osadní výbory, organizace budeme kontaktovat individuálnì. Drte nám palce, abychom uspìli a Proseè dobøe reprezentovali. Ing. Martin Novák, starosta Proseèský 6 zpravodaj 5/2007 5

6 Co nového ve škole Literární soutì O pardubický pramínek Jako ji nìkolik let pøedtím, i letos se áci naší školy zúèastnili literární soutìe O pardubický pramínek, kterou poøádá Krajská knihovna v Pardubicích. Letošní téma znìlo : Tajemství starých domù. Docela nás oslovilo, a tak jsme zkusili své štìstí. Byly vybrány dvì práce ákù 8. roèníku,veroniky Tomáškové a Marka Mauera. Ve støedu 2. kvìtna jsme se vydali na slavnostní vyhlášení vítìzù, které probìhlo V Domu hudby v Pardubicích. Dozvìdìli jsme se, e se letošního roèníku zúèastnilo 93 soutìících z 28 škol. Pøestoe toto byl 13. roèník, nám rozhodnì smùlu nepøinesl, ba naopak. Práce Marka Mauera byla ocenìna 1. místem! Z tohoto úspìchu jsme mìli velkou radost, vítìzství jsme oslavili v cukrárnì a u nyní se tìšíme na další roèník! A zde si mùete pøeèíst alespoò ukázku z Markovy vítìzné práce : Popis chrámu Je jeden z vlahých podveèerù na sklonku jara èi poèátkem léta, slunce u nepálí, ale hladí, a kaštanovou alejí profukuje mírný vánek. Mìsto se zaèíná halit do jakoby mlného hávu konce dne,do nazlátlých paprskù a prvních lehouèkých dotekù šera. Pod stromy se usadil laskavý Stín, èekající na Tmu, pro kterou má kytici kaštanových svící. Na konci stromoøadí stojí kostel, netyèí se ani nevypíná, prostì tam stojí, trpìlivì, u øadu let. Kdo ho postavil, u dnes vìtšina lidí neví, pamìtní deska dávno neexistuje, jména donátora èi mistra stavitele jsou zapsána v kronikách, ale v podstatì na tom, kdo vyprojektoval chrámovou loï a dvì štíhlé vìe, nijak zvláš nezáleí.. Pøed kostelem je døevìná lavièka s utreným opìradlem a trávník obroubený šedými dlaebními kostkami. K portálu, který se trošku ztrácí v mohutné zdi kostela, vede dládìná cestièka, na podzim posetá oranovì, hnìdì a zlatì zbarvenými spadanými listy navátými vìtrem. Béová omítka dómu nese patinu èasu a dlouhých dešù. Klika døevìných dveøí se znamením køíe je velká a tìká, nejspíše z mosazi. Pøi otvírání je za ni nutno trochu zabrat, potom povolí a pøekvapivì lehce, pak se staèí jen opøít do dveøí a vstoupit, buï vítán, pøíchozí... Pozvánky, akce Veronika Tomášková 8.B, Marek Mauer 8.B a Jana Pavlovièová Èlenky pìveckého sboru DUHA dìkují všem posluchaèùm, kteøí si pøišli 9.kvìtna do knihovny poslechnout a zazpívat na Jarní setkání s lidovými písnièkami a øíkadly, za velmi pøíjemnou a milou atmosféru. DUHA zve své pøíznivce a milovníky pìkných písní na další, Letní koncert do Evangelického kostela v Proseèi v sobotu 23. èervna v 17 hodin. Na programu budou pøevánì pøekrásné èeské, moravské a slovenské lidové písnì. Sbor úèinkuje pod vedením Mgr. Jany Pavlovièové, za doprovodu Pavly Šenkýøové a Vìry Stodolové. Dobrovolné vstupné bude vìnováno na rekonstrukci støechy kostela. Obec Poøíèí vás zve hod country festival Zrnìtínský slunovrat høištì u kulturního domu v Poøíèí u Litomyšle, vystoupí 7 kapel hod taneèní zábava hospoda na Ranèi, hraje skupina Juventus Hluboká hod sraz harmonikáøù hospoda na Ranèi hod 200 let farnosti Mladoèov kostel v Mladoèovì hod 70té výroèí otevøení kulturního domu v Poøíèí u Litomyšle hraje hudební skupina Bekras z Litomyšle Lidový dùm Litomyšl So od 2030 hod II. TANEÈNÍ VEÈER - Oldies but goldies nejen pro støední generaci DISCO hity let hraje DJ Mojmír Ne hod Tøešòové ODPOLEDNÍ ÈAJE pro døíve narozené k tanci a poslechu hraje oblíbený Malý taneèní orchestr Út od 18 hod Smetanova Litomyšl 2007 Khünùv dìtský sbor uvádí dvì operní aktovky pro nejmenší posluchaèe OV Záboøí Vás srdeènì zve na: Výstava keramiky paní E. Roenské se uskuteèní v obecním domku v Proseèi Záboøí ve dnech 22. èervence a 12. srpna Otevøeno bude: Kadý den kromì pondìlí v dobì od 14:00 hodin do 17:30 hodin. Proseèský 6 zpravodaj 5/2007 6

7 Hasièská soutì v Nových Hradech Sbor dobrovolných hasièù Nové Hrady od roku 2000 kadoroènì pøipravuje pro hasièe netradièní soutì. Tato soutì si v ádném pøípadì neklade za cíl soutìit ve sportovních disciplínách. Hlavním cílem je rozvíjení zruènosti a myšlení hasièù v modelových situacích pøibliujících se praktickým zásahùm pøi poárech. Snahou organizátorù je tímto zpùsobem seznámit širokou veøejnost s dovednostmi hasièù zvládat sloité situace pøi poárech, a tím chránit ivoty spoluobèanù a jejich majetek. Pravidla soutìe se proto snaí ctít základní principy poární taktiky. Pøijeïte si vyzkoušet záchranu ivotù a hašení poáru na neèisto a nenechte se odradit zdánlivì sloitými pravidly. Tuto soutì úspìšnì absolvovala i drustva mladých hasièù, jejich prùmìrný vìk byl pod 14 let. Cílem kadého hasièe by mìla být snaha co nejlépe odvést svoji práci a dokonèit stanovené úkoly. Proto není nejdùleitìjší zvítìzit, ale se ctí se zúèastnit. Vladimír Makeš, velitel JSDH obce Nové Hrady Vítìzové minulých roèníkù I. roèník (27. srpna 2000) SDH Nové Hrady junioøi II. roèník (23. èervna 2001) SDH Zderaz - eny III. roèník (7. záøí 2002) SDH Zderaz mui (junioøi) IV. roèník (23. srpna 2003) SDH Leština mui Sbor dobrovolných hasièù Nové Hrady si Vás dovoluje pozvat na VIII. roèník hasièské soutìe Útok na Novohradské kohouty o putovní pohár rytíøe Toulovce Termín konání: 7. èervence 2007 (sobota) Místo konání: Sportovní areál v Nových Hradech (po levé stranì silnice smìrem na Proseè) Startovné 200,- Kè na drustvo bude hrazeno pøi prezenci Program: 09:00-09:30 hodin - prezence 10:00 - nástup a zahájení soutìe 10:15 - zaèátek provádìní útokù 16:00 - vyhlášení výsledkù soutìe 20:00 - taneèní zábava (vítìzné drustvo vstup na taneèní zábavu ZDARMA) Obèerstvení zajištìno po celou dobu konání soutìe a zábavy. Monost stanování na travnaté ploše sportovního areálu. V. roèník (14. srpna 2004) SDH Zderaz mui (senioøi) VI. roèník (13. srpna 2005) SDH Zderaz mui (junioøi) VII. roèník (12. srpna 2006) SDH Nové Hrady VIII. roèník (7. èervence 2007)? Bezdrátový internet - "Akce Èerven" - zøízení zdarma Neomezené tarify fixace 24 mìsícù Next 768/512 kb/s - 400,- Kè Next 1024/512 kb/s - 600,- Kè Next 2048/1024 kb/s - 800,- Kè Next 4096/2048 kb/s - 990,- Kè Neomezené tarify bez fixace s vlastním zaøízením. Next 768/512 kb/s - 300,- Kè Next 1024/512 kb/s - 500,- Kè Next 2048/1024 kb/s - 700,- Kè Agregace max. 1:8 Provozovatel sítì je Podmìstí 47 Proseè Výhody naší sítì Ceny uvedeny s 19% DPH - Neomezujeme data, neuplatòujeme FUP, ani jiné omezení - Stálý mìsíèní paušál - Slevy pøi pøedplacení sluby - VOIP Ready - ji brzi v naší síti za super ceny! - Pøipojení více poèítaèù v rámci jednoho paušálu - V pøípadì, e vám nìkdo nabídne lepší podmínky dáme vám ještì výhodnìjší.. - Kvalitní technické zabezpeèení, VPN, EZS, CCTV Lokality : zøízení zdarma!! Proseè - Zderaz - Perálec Novì : Kutøín - Nová Ves - Pøedhradí Libecina - Paseky Elax - Èermák tel : Platí pro Èerven Proseèský zpravodaj 5/2007

8 POVINNÉ RUÈENÍ POVINNÉ RUÈENÍ POVINNÉ RUÈENÍ Proè platit více ne je nutno. Pøedìláme Vám stávající POVINNÉ RUÈENÍ na rozumné sazby ve vysoké kvalitì (plnìní pojišovny je mnohem vyšší ne urèuje zákon). Napø. pokud jezdíte od roku 2000 bez nehod budete platit: Vozidlo s motorem do 1000 cm 1253,- Kè cm 1450,- Kè cm 2131,- Kè cm 3317,- Kè nad 2500 cm 5002,- Kè Pokud jezdíte kratší dobu i zde Vás ceny velice pøekvapí. Stávající pojistku Vám vypovíme a bonusy pøevedeme. V nabídce máme VŠECHNY POJIŠOVNY NA POV. RUÈENÍ. DÁLE NABÍZÍME: pojištìní staveb, domácnosti, ivotní, úrazové, dùchodové a další pojištìní. VDY VÝBÌR Z VÍCE POJIŠOVEN. Mono sjednat i jakékoli STAVEBNÍ SPOØENÍ èi PENZIJNÍ PØIPOJIŠÌNÍ SE STÁT. PØÍSPÌVKEM. Pokud jste komunikativní a chcete si pøivydìlat NABÍZÍME I SPOLUPRÁCI. Inf. a sjednání smluv: MARTIN PETRAS, Sv. Èecha 272, Lue, tel.: , PØIJEDEME ZA VÁMI!!! Chcete prodat chalupu, byt, dùm nebo pozemek a les? Nabídnìte! Tel SKUTEÈ TEL: VYBEREME VÁM NEJLEPŠÍ NABÍDKY LAST MINUTE OBJEDNÁME VÁM ZÁJEZDY NAŠICH INTERNETOVÝCH PARTNERÙ INVIA, ZÁJEZDY CZ, NET TRAVEL... LAST MINUTE - LÉTO 2007 nejlepší ceny na èervenec a srpen CHORVATSKO CHORVATSKO CHORVATSKO 7 nocí v penzionu, doprava+ P 7 690,- 7 nocí v apartmánu, doprava 4 270,- 7 nocí v apartmánu za 4 osoby 9 990,- ITÁLIE ITÁLIE BULHARSKO TUNISKO 7 nocí v hotelu, doprava+ P 7 nocí v apartmán, doprava 10 nocí v penzionu** letecky 10 nocí v hotelu*** letecky+ P 6 580, , , ,- TUNISKO TURECKO EGYPT 10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- 10 nocí v hotelu *** letecky+ Al ,- 10 nocí v hotelu**** letecky+ P ,- ØECKO ØECKO MALLORCA 10 nocí v apartmánu, letecky 9 nocí v apartmánu, doprava 7 nocí v hotelu** letecky+ P 9 690, , ,- KEMPY / BUS / Chorvatsko, Itálie, Španìlsko, Øecko HOTELY, PENZIONY, CHATY, CHALUPY V ÈR A SR POBYTY RELAXAÈNÍ, LÁZEÑSKÉ, U TERMÁLÙ...!!!ŠIROKÁ NABÍDKA ZÁJEZDÙ DO VŒECH ZEMÍ V KVÌTNU A ÈERVNU ZA SUPER CENY!!! Ceny jsou za jednu osobu / P - polopenze, PP - plná penze, Al - all inclusive / SKUTEÈ, Po-Pá , Výzva pro všechny ètenáøe Poøádáte-li nìco, nìkde pro nìkoho, nebo jste u poøádali a akce se vydaøila? Napište kdy a kde se tak stalo, èi se stane a co se stalo, pokud budete mít fotografii pøilote ji a zašlete na nebo osobnì od kanceláøe SOTM (IC Maštale, budova bývalé Kary), kadý takový pøíspìvek uvítáme Vaše redakce

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V 1 Dne 23.4.2004 se konalo 9. veøejné zasedání zastupitelstva obce NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo obce schválilo 1. Zprávu

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

obr.1 3/2011 obr.2 Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center

obr.1 3/2011 obr.2 Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center Jestli se svým špinavým n á è i n?m p o b?h? t e p o Peèk?ch, èi Kol?nì. Mùžete odlehèit svým drogovým penálùm a nezahazovat jehly, kde vás to zrovna napadne.. Boxy na jehly najdete v K o l í n ì n a b

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí.

Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí. Èíslo 1 Leden 2007 Záboøí bylo v dobì tìsnì pøed první svìtovou válkou samostatnou obcí se svým starostou a zastupitelstvem, do ní patøily i Paseky a Martinice a i èást Sv. Kateøiny. Roku 1910 mìlo vlastní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více