DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR) a to již od r Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r. 22 jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce provádíme vlastní sledování v rámci hodnocení vývoje rizikového chování školních dětí a spolupracujeme na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - přehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci v dětské populaci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informační systém je založen na průběžném monitorování 1.1. Incidence a prevalence problémových uživatelů drog" v síti léčebněkontaktních center evidovaných Hygienickou službou ČR 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášení o incidenci vybraných infekčních onemocnění v souvislosti s užíváním drog 1.4. Pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na příležitostně prováděných studiích ve specifických cílových populacích 1.1. REGISTR PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se tedy o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (výskyt nových případů) a od r. 22 také prevalenci uživatelů drog navštěvujících L/K centra evidovaná Hygienickou službou. Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána na Centrální pracoviště drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm mimo sledovaný okres. Proto čísla uváděná v této zprávě se

3 mohou lišit od zprávy Centrálního pracoviště drogové epidemiologie v Praze, kde se vyřazují duplicitní hlášení v rámci celé republiky. Přes uvedené nedostatky tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme samostatně od r.1996, v ostatních okresech Libereckého kraje nově od r. 22), zejména o jejím vývoji a trendech. Okres Liberec Informace v okrese poskytují čtvrtletně K-centrum Most k naději, ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA -Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi a ADVAITA doléčovací centrum služeb v Liberci, kde je též ambulance pro drogově závislé. Analýza dat V roce 27 vyhledalo pomoc v 6 léčebných a kontaktních centrech okresu Liberec 182 uživatelů drog o 13 méně než v loňském roce. Dle pohlaví bylo mezi uživateli 68% (124) mužů a 32% (58) žen. Z uživatelů, kteří uvádějí bydliště v okrese Liberec, to bylo 66% mužů (57) a 34% žen (29). Z hlediska charakteru kontaktu 86 osob (55 mužů) nebylo dosud nikde léčeno - incidence, 7 osob (51 mužů) navštívilo již jiné L/K místo, 23 osob (16 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 osob (1 muž) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR (např.klienti přijatí na základě doporučení jiného L/K centra), u 1 muže není známo, zda již byl dříve léčen. 47,3% osob (86) udává bydliště v okrese Liberec, 51,6% (94) osob v jiném okrese, 1,1% (2) osob své bydliště neuvedlo. 3,8% klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 13,7% na doporučení rodiny, 2,3% na základě doporučení jiného L/K centra, 1,6% poslal obvodní lékař, 4,4% sociální služba, 2,7% soud nebo policie, 1,6% z jiných důvodů, u 24,7% je to neznámo. 2 Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec počet osob celkem muži ženy Z hlediska sociální struktury žilo 41,2% s rodiči, 26,4% samostatně, 8,2% s partnerem, 4,9% s partnerem a dětmi, 1,4% s přáteli, 8,2% jiná možnost, u,5% neznámo.

4 Charakter bydlení: 45,1% uživatelů mělo stálé bydliště, 2,9% přechodné, 7,1% žilo v zařízení (DDÚ, azylový dům, squat, ubytovna), 13,2% byli bezdomovci, 13,7% neuvedlo. S osobou užívající drogu žije 14,3% uživatelů, což odpovídá výsledkům z r. 23 (v následujících letech toto % neustále stoupalo až na 17,9% v r.26). Největší skupinu opět tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací 5,5%, pravidelné zaměstnání mělo 26,9% uživatelů, studentů/žáků bylo 13,2%, důchodců vč. invalidních nebo v domácnosti bylo 4,9%, jinou možnost uvedlo 3,8% uživatelů, u jedné osoby (,5%) neznámo. Základní dokončené a nedokončené vzdělání mělo 48,9% osob, vzdělání střední bez maturity 35,7% osob, střední s maturitou 11,5% osob, vyšší odborné,5%, vysokoškolské 1,1% osob a neznámo jaké 2,2% osob. Věková struktura Nejvíce kontaktů (44,5%) tvořila skupina uživatelů ve věku let (největší skupina již od r. 25), dále skupina 2-24 letých (28%) a mladistvých ve věku let (23,6%). Dětí do 15 let bylo 1,6% (3), nad 4 let 2,2% uživatelů. Podle pohlaví: mužů bylo ve věkové skupině do 15 let 2,4%, ve skupině let 2,2%, ve skupině 2-24 let 25%, ve skupině let 5% a nad 4 let 2,4%. U žen ve věkové skupině do 15 let nebyla žádná, ve skupině let 31%, ve skupině 2-24 let 34,5%, ve skupině let 32,8% a nad 4 let 1,7%. Průměrný věk uživatelů drog se stále zvyšuje, v roce 27 byl 24,7 let (v r.6 24,3 let, r.5 24,2 let, r.4 23,5 let, r.3 19,9 let). Nejmladší osobě bylo 13 let, nejstarší 67 let. Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl v r.27 25let (v r.6 25,1 let, r.5 24,2 let, r.4 23,8 let, r.3 21,4 let) a průměrný věk žen 23,9 let ( v r.6 22,9 let, r.5 24,1 let,r.4-22,7 let, r.3-17,4 let). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 19,5 let (rozpětí let). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 24,3 let (15-49 let) a heroinu 26,7 let (19-32 let). U uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl průměrný věk 23 let (r.6 23,3 let, r.5 22,7 let, r.4-21,4 let, r. 3-18,2 let); podle pohlaví - průměrný věk mužů byl 23,4 let (r.6 24,8 let, r.5 22,7 let, r.4-21,2 let, r.3-19,5 let) a žen 22,1 let (r.6 21,1 let, r.5 22,8 let, r.4-21,8 let, r.3-16,3 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy se v posledních třech letech nemění, v r. 27 byl 25,2 let (r.6 25,3 let, r.5 25,1 let) 26 let u mužů (r.6 26,1let) a 23,6 let u žen (r.6 23,8 let). Ve věkové skupině do 15 let si takto drogu neaplikoval nikdo. Průměrný věk u i. v. uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec v r.27 byl 23,7 let (r.6 25,5 let, r.5 24,1 let, r.4 23,5 let, r.3 21,8 let) 24,2 let u mužů (r.6 26,8 let, r.5 24,8 let, r.4-24,9 let, r.3-23,3 let) a 22,9 let u žen (r.6 23,2 let, r.5 23,1 let, r.4-2,6 let, r.3-19,4 let). Průměrný věk prvního užití drogy byl 16 let - 16,1 let u mužů (tento průměrný věk se od r.3 nemění) a 15,6 let u dívek (r.6 15,8 let, r.5 17,1 let, r.4-16,8 let, r. 3-16,3 let). Průměrný uvedený věk první i.v. aplikace drogy byl 19,1 let (r.6 18,3 let, r.5 19,5 let, r.4-18,7 let, r.3-18,6 let) 19,4 let u mužů (r.6 18,5 let, r.5 19,2 let, r.4-18,9 let, r. 3-19,5 let) a 18,2 let u dívek (r.6 17,8 let, r.5 2,4 let, r.4-18,1 let, r.3-17,4 let). Nejnižší uvedený věk první i.v. aplikace byl 12 let (1 dívka). 3

5 4 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin - okres Liberec do 15 let let 2-24 let let 4 a více neznámá Typ drogy Nejužívanější drogou je stále pervitin - 67% uživatelů (r.6 5,8%, r.5 55,8%, r.4-5,3%,r.3-44,6%, r.2-5,5%), dále heroin 12,6% (r.6 14,4%, r.5 8,6%, r.4 i r.3-13,8%) a marihuana - 12,1% (r.6 22,6%, r.5 2,2%, r.4-22,1%, r.3-33,3%, r.2-29,5%). Podle pohlaví bylo mezi uživateli pervitinu 62,3% mužů a 37,7% žen, u heroinu 82,6% mužů a 17,4% žen, u marihuany 81,8% mužů a 18,2% žen. Nejužívanější základní drogou uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byly v r. 27 pervitin 76,7% uživatelů (r.6 56%,r.5 54,4%, r.4-47,2%, r.3-3,1%), marihuana - 17,4% uživatelů (r.6 33%, r.5 35,4%, r.4-45,3%, r.3-6,2%) a heroin 5,8% uživatelů (r.6 4,6%). Podle pohlaví bylo mezi uživateli pervitinu 59,1% mužů a 4,9% žen, u marihuany 86,7% mužů a 13,3% žen, heroin užívali jen muži = 1%. Injekčně si drogu aplikovalo v r.27 63,7% uživatelů (r.6 57,9%, r.5 59,5%,r.4-66,7%, r.3-55,9%, r.2 56,8%, r.1 57,5%, r.2 i r %), podle pohlaví 64,5% mužů a 62,1% žen. Tímto způsobem si aplikuje drogu 68,9% uživatelů pervitinu (r.6 77,8%, r.5 81,3%,r.4-86,7%, r.3-89,7%), 95,7% uživatelů heroinu, 75% uživatelů ostatních opiátů a 1% uživatelů buprenorfinu. % z uživatelů drog Injekční uživatelé drog celkem muži ženy

6 Frekvence žívání drogy se v r.27 změnila - nejpočetnější skupinu tvořily osoby užívající drogu denně 35,2% (r.6 3,8%,r.5 29,4%, r.4-31,8%, r.3-2%), na druhém místě ti, kteří v posledním měsíci neužili drogu 25,3% (r.6 31,8%, r.5 33,7%, r.4-25,6%, r.3-31%), 2-6 dní v týdnu užívalo drogu 24,2% uživatelů (r.6 2%, r.5 19,6%, r.4-23,6%, r.3-16%), 1 x týdně a méně často 14,8% uživatelů (r.6 17,4%,r.5 13,5%, r.4-15,4%, r.3-27%). Frekvence užívání drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec je trochu jiná: denně bralo drogu 29,1% uživatelů, 2-6 dní v týdnu 25,6% uživatelů, 1x týdně a méně často 24,4% uživatelů, drogu neužilo v posledním měsíci 19,8% uživatelů. 5 1% 8% 6% 4% 2% % Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec xtýdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Typ kontaktního zařízení Nejvíce kontaktovaným místem byla ADVAITA doléčovací centrum služeb v Liberci, kde je též ambulance pro drogově závislé (29,1% uživatelů), dále K-centrum Most k naději (23,1%), psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu (22%), ADVAITA Terapeutická komunita Nová Ves (11%), psychiatrická ambulance MUDr. Vorlové (8,8%), psychiatrická ambulance MUDr. Tržického (6%). OKRES ČESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytují čtvrtletně K-centrum a Psychiatrické sanatorium v České Lípě. Analýza dat V roce 27 vyhledalo pomoc ve 2 léčebných a kontaktních centrech 26 uživatelů drog (r.6 34, r.5 5, r.4-52, r.3-39, r.2-28). Podle pohlaví to bylo 61,5% (16) mužů a 38,5% (1) žen. Z hlediska charakteru kontaktu 21 osob (14 mužů) nebylo dosud nikde léčeno incidence, 4 osoby (2 muži) navštívily již v minulosti jiné L/K místo, 1 žena již stejné L/K centrum. 24 osob (15 mužů) udalo bydliště v okrese Česká Lípa, 2 osoby (1 muž) v jiném okrese. 22 klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 1 na doporučení rodiny, 1 poslal obvodní lékař, 1 z jiného důvodu a u 1 údaj neznám. Z hlediska sociální struktury žilo 38,5% (1) uživatelů s rodiči, 34,6% (9) sami, 11,5% (3) s partnerem, 11,5% (3) s přáteli, 3,8% (1) jiná možnost. 57,7% (15) osob mělo stálé bydliště, 23,1% (6) byli bezdomovci, 19,2% (5) osob uvádělo přechodné bydliště.

7 S osobou užívající drogy žilo 26,9% uživatelů - 5 mužů a 2 ženy (r.6 26,5%, r.5 36%, r.4-1%, r.3-18%, r.2-25%). Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo s příležitostnou prací 5%, pravidelné zaměstnání mělo 34,6% uživatelů, studentů/žáků bylo 11,5%, v důchodu nebo v domácnosti byla 1 osoba (3,8%). Základní vzdělání mělo 53,8% uživatelů, 34,6% osob mělo vzdělání střední bez maturity, 7,7% s maturitou, u 1 osoby (3,8%) vzdělání neuvedeno. Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 27 tvořila stejně jako v předchozích letech skupina 2 24letých (5%) - 9 mužů, 4 ženy, dále skupiny 25-39letých (23,1%) - 4 muži a 2 ženy a 15-19letých (23,1%) - 2 muži, 4 ženy. Do 15 let nebyl nikdo. Průměrný věk uživatelů drog se neustále zvyšuje, v r. 27 byl 24,1 let (r.6 23,8 let, r.5 23,3 let, r.4-22,6 let, r.3-19,4 let) - 24,8 let u mužů (r.6 24,3 let, r.5 23,6 let, r.4-23,3 let, r.3-19,7 let) a 23 let u žen (r.6 22,5 let, r.5 22 let, r.4-21,2 let, r.3-18,6 let). Průměrný věk prvního užití drogy byl v r ,3 let (r.6 15,5 let, r.5 14,6 let, r.4-15,5 let, r.3-16,2 let) 16,6 let u mužů (r.6 15,3 let, r.5 14,7 let, r.4-15,9 let, r.3 i r.2-16,6 let) a 15,9 let u dívek (r.6 16 let, r.5 14,6 let, r.4-14,5 let, r.3-15,1 let, r.2-16,2 let). Průměrný věk i.v. uživatelů drog byl 23,5 let (r.6 24,6 let, r.5 24 let, r.4-22,9 let, r.3-2 let, r.2-23,8 let) 23,8 let u mužů (r.6 25,1 let, r.5 24,9 let, r.4-23,7 let, r.3-2,2 let, r.2-25,1 let) a 23,2 let u žen (r.6 23,7 let, r.5 21,7 let, r.4-2,9 let, r.3-19,5 let, r.2-2 let). Průměrný uvedený věk první injekční aplikace byl 17,1 let, nejnižší od r. 22 (r.6 18,7 let, r.5 18,8 let, r.4-18 let, r.3-18,7, r.2-21,3 let) 17,3 let u mužů (r.6 18,5 let, r.5 19,6 let, r.4-17,6 let, r.3-18,5 let, r.2-23 let) a 16,7 let u žen (r.6 19 let,r.5 16,2 let, r.4-18,8 let, r.3-19,4 let, r.2-18 let). Nejnižší uvedený věk první i.v. aplikace byl 15 let. Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl opět pervitin - 17 uživatelů (65,4%) a marihuana - 8 (3,8%) uživatelů. Jiné drogy a léky užívala 1 osoba (3,8%), heroin v r. 27 neuváděl nikdo. Injekčně si drogu aplikovalo 5% uživatelů o 2,9% méně než v r.6 a o 22% méně než v r.5. Jednalo se pouze o pervitin, který si takto aplikovalo 13 uživatelů (76,5%) - 8 mužů a 5 žen. Pokud se týká frekvence užívání drogy, 16 osob (61,5%) drogu užívá 2-6 dní v týdnu, 5 osob (19,2%) drogu užívá denně, 4 osoby (15,4%) 1x týdně či méně často a 1 osoba (3,8%) drogu neužila v posledním měsíci. Okres Jablonec nad Nisou V okrese není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu se pohybují streetworkeři z libereckého K-centra Most k naději a poskytují základní služby. Okres Semily Z okresu Semily hlásí kontakty AT poradna při NsP v Semilech. V roce 27 vyhledalo pomoc 9 uživatelů drog (r.6 14,r.5 6 uživatelů) 7 mužů a 2 ženy. 6

8 Charakter kontaktu: 7 uživatelů (6 mužů, 1 žena) nebylo nikde léčeno - incidence, 2 osoby (1 muž, 1 žena) již v minulosti navštívilo jiné kontaktní centrum. 2 uživatelé (muži) přišli z vlastního rozhodnutí, 2 muži na doporučení rodiny, 1 ženu poslal soud/policie, 1 muž přišel z jiného důvodu a u 2 mužů a 1 ženy tento údaj není znám. Sociální struktura V okrese Semily mělo bydliště 7 klientů (5 mužů, 2 ženy), 2 muži bydlí v jiném okrese. 8 osob (6 mužů, 2 ženy) mělo stálé bydliště, 1 muž přechodné. 6 klientů (5 mužů, 1 žena) žije s rodiči, 2 klienti (muži) sami, 1 žena sama s dítětem. S osobou užívající drogy žila 1 žena. Pravidelné zaměstnání mělo 5 uživatelů, nezaměstnané nebo s příležitostnou prací byly 4 osoby (2 muži, 2 ženy). Vzdělání základní měly 3 osoby (2 muži, 1 žena), středoškolské bez maturity 3 osoby (2 muži, 1 žena), středoškolské s maturitou 2 osoby (muži), VOŠ 1 muž. Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 27 tvořila skupina 25-39letých (4 muži, 2 ženy), 3 muži byli z věkové skupiny 2 24 letých. Průměrný věk uživatelů drog byl 26,4 let (r.6 24,4 let, v r.5 25,7 let, r.4-2,9 let) 25,4 let u mužů, 3 let u žen. Průměrný věk prvního užití drogy se zvyšuje, v r.27 byl 19 let (r.6 18 let, r.5 17,3 let, r.4-16,3 let) 18,4 let u mužů, 21 let u žen. Věk první injekční aplikace drogy nebyl u nikoho uveden. Typ drogy Nejužívanější drogou byl pervitin užívalo 6 osob (4 muži, 2 ženy), heroin užívali 2 muži, marihuanu 1 muž. Injekčně si drogu aplikovalo 55,6% uživatelů heroin takto užívalo 5% uživatelů (1 muž), pervitin 66,7% uživatelů (2 muži, 2 ženy). Frekvence užívání drogy: denně užíval drogu (heroin) 1 muž, 2 6 dní v týdnu 1 muž (pervitin), 1x týdně či méně často 4 osoby (3 muži, 1 žena) a drogu neužily v posledním měsíci 3 osoby (2 muži, 1 žena). Liberecký kraj V roce 27 vyhledalo v L/K místech celého Libereckého kraje pomoc celkem 217 uživatelů drog (o 26 méně než vloni) - 67,7% (147) mužů a 32,3% (7) žen. Bydliště v LK uvádělo 141 osob (65%) 91 mužů a 5 žen. 7 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj - r celkem muži ženy

9 8 Sociální struktura Nejvíce uživatelů žilo s rodiči - 91 osob (41,9%), 59 osob (27,2%) žilo samostatně, 22 osob (1,1%) s přáteli, 18 osob (8,3%) s partnerem, 9 osob (4,1%) s partnerem a dětmi, 1 osoba sama s dítětem, u 16 (7,4%) uvedena jiná možnost, u 1 osoby údaj neznám. S uživatelem drogy žilo 34 osob (15,7%) o 4,5% méně než vloni (r.6 2,2%, r.5 2,7%). Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo osoby s příležitostnou prací - 19 osob = 5,2%. Pravidelné zaměstnání mělo 63 uživatelů (29%), studentů/žáků bylo 27 (12,4%), v inv. důchodu nebo v domácnosti 1 osob (4,6%), u 8 osob (3,7%) jiná možnost nebo neuvedeno. % Zaměstnání uživatelů drog kontaktujících L/K centra Liberecký kraj pravidelné neznámo student/žák inv.důch./v d... nezaměst./příl... Základní dokončené a nedokončené vzdělání mělo 48,8% osob (16), vzdělání střední bez maturity 35,5% osob (77), s maturitou 11,5% (25), 2 osoby (,9%) měly vyšší odborné vzdělání a 2 osoby (,9%) vysokoškolské vzdělání, u 2,3% osob (5) neuvedeno % 2 1 Dosažené vzdělání uživatelů drog kontaktujících L/K centra Liberecký kraj ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo

10 9 Věková struktura Nejvíce kontaktů (42,9%) tvořila skupina uživatelů ve věku let, dále skupina 2-24 letých (3,9%) a mladistvých ve věku let (22,6%). Do15 let bylo 1,4% uživatelů (3), nad 4 let 2,3% (5). % Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin Liberecký kraj < 15 let let 2-24 let let >4 let Podle pohlaví: mužů bylo ve věkové skupině do 15 let 2%, ve skupině let 18,4%, ve skupině 2-24 let 29,3%, ve skupině let 47,6% a nad 4 let 2,7%. Žen bylo ve skupině do 15 let nebyla žádná, ve skupině let 31,4%, ve skupině 2-24 let 34,3%, ve skupině let 32,9% a nad 4 let 1,4%. Průměrný věk uživatelů v LK v r. 27 byl 24,7 let (v r.6 24,3 let, r.5 23,9 let). Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl v r let (13 55) a průměrný věk žen 23,9 let (15 67). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 2,6 let (rozpětí let). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 24,2 let (15-49 let) a heroinu 26,8 let (19-36 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy v r. 27 byl 25,2 let - u mužů 25,8 let (15-39 let) a u žen 23,8 let (15-36 let). počet osob Skupiny základní drogy Liberecký kraj heroin,opiáty pervitin,stimul. marihuana sedativa,hypotika halucinogeny rozpustidla jiné drogy,léky buprenorfin

11 1 Typ drogy Nejužívanější drogou je stále pervitin 66,8% uživatelů (v r.6 52,7%, r.5-58,8%), dále marihuana 14,3% ( v r.6 22,6%, r.5 21,2%) a heroin 11,5% uživatelů (v r.6 14,4%, r.5-8%). Podle pohlaví bylo mezi uživateli pervitinu 62,8% mužů a 37,2% žen, u marihuany 74,2% mužů a 25,8% žen, u heroinu 84% mužů a 16% žen. % z uživatelů drog Injekční uživatelé drog Liberecký kraj muži ženy celkem Injekčně si drogu aplikovalo v r ,8% uživatelů v LK (r.6 56,4%, r.5 61,5%) - podle pohlaví 61,9% mužů (r.6 55,5%, r.5 6%) a 61,4% žen (r.6 58,2%, r.5 65,6%). Tímto způsobem si aplikuje drogu 69,7% uživatelů pervitinu, 92% uživatelů heroinu, 75% uživatelů ostatních opiátů a 1% uživatelů buprenorfinu. Průměrný věk prvního užití drogy se nemění, v r. 27 byl 16,1 let (r.6-16,2 let, r.5-16 let, r.4-16,3 let) 16,3 let u mužů (1-44 let), 15,8 let u žen (11 35 let). Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 18,9 let (v r.6 18,3 let, r.5 19,3 let) 19,2 let u mužů (v r.6 18,5 let, r.5 19,3 let), 18,1 let u žen (v r let, r.5 19,4 let). Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 1% 8% 6% 4% 2% % x týdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá

12 Podle frekvence užívání drogy byli nejpočetnější skupinou uživatelé, kteří drogu užívají denně 32,3% (v r.6 29,6%), na druhém místě skupina užívající drogu 2 6 dní v týdnu 28,1% (v r.6 23,5%), dále skupina uživatelů, kteří v posledním měsíci neužili drogu 23% (v r.6 28,8%), skupina užívající 1 x týdně a méně často 16,1% uživatelů, zbylé procento neuvedlo AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec, Jablonec n.n a Česká Lípa. Okres Liberec V okrese je sběr prováděn z odd. ARO nemocnice Liberec a ambulance interního odd. nemocnice Liberec. Celkem bylo v roce 27 hlášeno 39 intoxikací (r.6 41, r.5 39, r.4-46, r.3-51). Jednalo se o 13 mužů (r.6-13, r.5 21, r.4-15, r.3-18) a 26 žen (r.6 28, r.5 18, r.4-31, r.3-33). Bydliště v okrese Lbc mělo 23 osob (59%) 3 osoby (7,7%) byly z okr. JBC, 3 osoby (7,7%) z okr. ČL, 4 osoby (1,3%) měly bydliště mimo LK, u 6 osob (15,4%) bydliště neuvedeno. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 32,2 let: 34,5 let u mužů (2-64 let), 31,1 let u žen (19-56 let). Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: sedativa, hypnotika, analgetika 46,2% (18) - (r.6 26,8%, r.5 35,9%, r.4-52%, r. 3-39%), benzodiazepiny 23,1% (9) - (r.6 31,7%, r.5 15,4%, r.4-24%, r.3-22%), ostatní léky 25,6% (1) - (r.6 31,7%, r.5 33,3%, r.4-17%, r.3-23%). Intoxikace amfetaminy a pervitinem byla po jednom případě. V 8 případech (1 muž a 7 žen) byly léky užity s alkoholem. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou byla hlášena 2 z odd. ARO KN Lbc 1 ženy (nar. 1985, bydliště v Jbc, požila pervitin a jiné léky) a 1 muže (nar. 1962, bydliště ČL, požil benzodiazepiny). Okres Jablonec n.n. Akutní intoxikace v r. 27 hlásilo JIP interního odd. a dětské odd.nemocnice v Jablonci n.n. Zachyceno bylo 7 intoxikací - 5 mužů a 2 žen, všichni s bydlištěm v okrese Jbc. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 18,6 let průměrný věk mužů byl 17,2 let (13 28 let),průměrný věk žen 23 (jedné ženě bylo 14 a druhé 32 let). Akutní intoxikace byly způsobeny po jednom případu amfetaminem, pervitinem, marihuanou, benzodiazepiny a ve 3 případech jinými léky. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. Okres Česká Lípa Akutní intoxikace v r. 27 hlásilo ARO nemocnice v České Lípě. Zachyceny byly 3 intoxikace 3 ženy, 2 s bydlištěm v okr. ČL, u jedné bydliště neznámo. Průměrný věk intoxikovaných žen byl 36 let (3 45 let). Akutní intoxikace byly způsobeny sedativy, hypnotiky, v jednom případě ve spojení s alkoholem. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. 11

13 INCIDENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ MEZI UŽIVATELI DROG Incidence, která sleduje zdravotní dopad užívání drogy v oblasti infekčních nemocí, je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. Okres Liberec V r. 27 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 3 uživatelů drog (i. v. narkomani). Ve 1 případě se jednalo o muže s akutním onemocněním VHB - tj.25% z celkového počtu hlášených akutních VHB. Ve 2 případech se jednalo o muže a ženu s chronickým onemocněním VHC - tj. 18% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V r. 27 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci zachycena žádná HIV pozitivní osoba. Okres Česká Lípa V r. 27 bylo v okrese prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 7 uživatelů drog (i. v. narkomani). Jednalo se o 2 akutní onemocnění VHB (muž, žena) - tj. 66% z celkového počtu hlášených akutních VHB a 6 chronických onemocnění VHC (5x muž, 1x žena) - tj. 75% z celkového počtu hlášených chronických VHC. U 1 muže se jednalo o duální infekci s VHB. V r. 27 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci - oddělením Česká Lípa zachycena žádná HIV pozitivní osoba. Okres Jablonec n.n. V r. 27 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelů drog (i. v. narkomani). Jednalo se o chronické onemocnění VHC (1x u muže, 1x u ženy) tj. 33% z celkového počtu hlášených chronických VHC. Okres Semily V r. 27 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelů drog (i. v. narkomani). Jednalo se o chronické onemocnění VHC (1x u muže, 1x u ženy) - tj. 25% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V r. 27 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci pobočkou v Semilech zachycena žádná HIV pozitivní osoba. 1.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ STUDIE RIZIKOVÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO STYLU Vývoj v okrese Liberec monitorujeme v rámci vlastních šetření pravidelně od roku Anonymní dotazníkovou formou sledujeme problematiku postojů a chování žáků a studentů v rizikových oblastech životního stylu (kouření, alkohol, drogy). Od roku 23 jsme toto šetření rozšířili o základní školy v ostatních regionech Libereckého kraje pro možnost porovnání. V r. 25 jsme do šetření zahrnuli i střední školy Libereckého kraje. V r. 27 jsme celkem sledovali 131 dětí osmých tříd ze 64 základních škol

14 Libereckého kraje, což je 28% populace této věkové skupiny. Z okresu Liberec bylo 457 dětí z 24 škol, z okresu Česká Lípa 326 dětí ze 17 škol, z okresu Jablonec n.n. 247 dětí ze 12 škol a z okresu Semily 26 dětí z 11 škol. Dále jsme získali údaje od 343 studentů druhých ročníků z 15 středních škol a učilišť Libereckého kraje VÝSLEDKY ŠETŘENÍ OSMÉ TŘÍDY Droga byla nabídnuta 35,7% dětí 8.tříd základních škol Libereckého kraje (viz graf) v r.6 32,1%, r.5 31,2%, r.4 34,3%. Nabízena byla z více stran, nejčastěji kamarádem (52,8%) JINÉ DROGY - 8. třídy ZŠ Liberecký kraj ano% nabídka zkouška opak. užívání Drogu někdy zkusilo 17,4% dětí (227) o 1,3% více než vloni a stejně jako v r.24 (15,8% dívek (97) a 18,9% chlapců (13). Podle okresů: Lbc 15,1% dětí (o 1,1% více než vloni) 13,5% dívek (o 1,7% více než vloni) a 16,7% chlapců (o,8% více než vloni); ČL 19% dětí (o 2,6% více než vloni) 15,8% dívek (o 2,7% více než vloni) a 21,7% chlapců (o 2% více než vloni); Jbc 23,5% dětí (od r.23 neustálý nárůst: r.23 8,7%, r.24 15,4%, r.25 16,9%, r.26 2,1%) 24,6% dívek (nárůst z 8% v r. 23) a 22,4% chlapců (o 2,2% méně než vloni, poprvé se zastavil nárůst od r.23); Sm 13,6% dětí (o 1,6% méně než vloni) 1,6% dívek (o 4% méně než vloni) a 16,1% chlapců (o,5% více než vloni). Průměrný věk, kdy drogu zkusili, je 13,3 let - z výsledků šetření v minulých letech se věk zkoušky nemění. Nejčastěji děti zkusily marihuanu. Opakované užití drogy potvrdilo 8,8% dětí (115) o 2,1% více než vloni, % však kolísá (r.23 3,2%, r.24 9,9%, r.25 4,5%,r.26 6,7%). Podle pohlaví 6,4% dívek (39) vloni 5,8% a 11,1% chlapců (76) vloni 7,4%. Podle okresů: Lbc - 7,3% (38) dětí 5,6% (14) dívek a 8,9% (24) chlapců; ČL 11,7% (38 ) dětí!! o 7,2% více než vloni a vůbec nejvyšší % od r.23-9,6% (14) dívek o 6,8% více než vloni a 13,3% (24) chlapců o 7,1% více než vloni; Jbc 11,3% (28) dětí!! o 2,2% více než vloni a vůbec nejvyšší % od r.23 6,6% (8) dívek a 16% (2) chlapců!! o 4,8% více než vloni a vůbec nejvyšší % od

15 r.23; Sm 5,3% (11) dětí (o 1,9% méně než vloni) 3,2% (3) dívek (o 5,7% méně než vloni) a 7,1% (8) chlapců (o 1,4% více než vloni). Z těch, co uvedli opakované užívání drogy, ji denně užívá 8 dětí (7%) 1 dívka (Jbc) a 7 chlapců (6 z ČL, 1 ze Sm), jednou a vícekrát týdně 15,7% dětí (18) o 3,5% více než vloni (3 dívky, 15 chlapců), jednou a vícekrát za měsíc 33,9% dětí (39) o 15% více než vloni (15 dívek a 24 chlapců). Podle okresů: Lbc denně nikdo, jednou a vícekrát týdně 1 dívka, 2 chlapci, jednou a vícekrát měsíčně 6 dívek, 11 chlapců; ČL denně 6 chlapců, jednou a vícekrát týdně 1 dívka, 5 chlapců, jednou a vícekrát měsíčně 5 dívek, 4 chlapci; Jbc denně 1 dívka, jednou a vícekrát týdně 1 dívka, 6 chlapců, jednou a vícekrát měsíčně 2 dívky, 7 chlapců; Sm denně 1 chlapec, jednou a vícekrát týdně 2 chlapci, jednou a vícekrát měsíčně 2 dívky, 2 chlapci. Pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak víkendové užívání potvrdilo 25 dětí (1 dívek, 15 chlapců), užívání pouze ve dnech školního vyučování 1 dívka, užívání kdykoliv je příležitost 4 dětí (8 dívek, 32 chlapců). Nejčastěji užívají drogu s kamarády potvrdilo 58,3% z opak. uživatelů (67dětí) 51,3% dívek a 61,8% chlapců. Stále stejnou drogu užívá 42,6% (49) z opak. uživatelů (35,9% dívek, 46,1% chlapců), většinou stejnou drogu užívá 13,9% (16) z opak. uživatelů (15,4% dívek, 13,2% chlapců) a pokaždé jinou /experimentuje/ 6,1% (7) z opak. uživatelů (2,6% dívek, 7,9% chlapců). Zbylé % otázku nezodpovědělo. Drogu spolu s alkoholem užívá 1,4% (12) z opak. uživatelů (7,7% dívek = 3 a 11,8% chlapců = 9), pouze někdy 3,4% (35) z opak. uživatelů, neužívá 2,9% (24) z opak. uživatelů. Drogu si za peníze kupuje 35,7% (41) z opak. uživatelů 35,9% (14) dívek a 35,5% (27) chlapců. Ostatní ji získávají jiným způsobem (od kamaráda, vypěstují apod.). Pokud drogu kupují, utratí za ni v průměru za měsíc 38 Kč (5 15 Kč); podle pohlaví 315 Kč dívky (6 15Kč), 34 Kč chlapci (5 1Kč). 5,5% dotazovaných dětí si nemyslí, že je užívání drog škodlivé do těchto odpovědí děti často zahrnují i léčivé drogy (z přírodních lékáren). Pokud drogu vyzkoušely, myslí si, že ji určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu 5,7% dětí (od r.24 se % pohybuje okolo 5) 43,3% dívek, 56,1% chlapců. Z dětí, které drogu dosud nezkusily, si 11,3% myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně někdy zkusí. Pod vlivem marihuany bylo někdy ve škole 7,6% dětí (6,2% dívek, 8,9% chlapců), jiné drogy,6% dětí (,3% dívek,,9% chlapců) VÝSLEDKY ŠETŘENÍ - 2 ROČNÍKY SŠ Nabídku drogy - potvrdilo 74,1% studentů (o 7,1% více než vloni) - 7,1% dívek a 79,6% chlapců. Drogu zkusilo 38,2 % (131) studentů (o 6% méně než vloni) 27,9% dívek (o 11,5 % méně než vloni) a 52,8% chlapců (o 2,1% více než vloni). V naprosté většině (61,4%) ji získali od kamaráda stejně jako v předchozích letech. Většinou zkusili marihuanu, 8 studentů extázi,7 pervitin, 7 lysohlávky, 6 hašiš,4 tripy, LSD. 112 osob zkusilo pouze jednu drogu (většinou marihuanu), 9 osob uvedlo 2 drogy, 4 osoby 3 drogy, 2 osoby 4 drogy, 2 osoby 5 drog. Průměrný věk zkoušky drogy je 15 let (v rozmezí let) také toto číslo se nemění. 14

16 Opakované užívání drogy letos potvrdilo 15,7% (54) studentů (o 4,8% méně než vloni) 1,4% (21) dívek (o 7,3% méně než vloni) a 23,2% (33) chlapců (o 1,1% méně než vloni). 15 JINÉ DROGY - životní styl studentů 2. ročníků SŠ do r.24 okres Liberec, od r.25 Liberecký kraj ano % nabídka zkouška opak.užívání Z těch, co drogu užívají opakovaně, ji 3 (5,6%) studenti užívají denně (2 dívky a 1 chlapec) o 1,5% méně než vloni; 1 studentů (18,5%) jednou a vícekrát týdně o 7,2% méně než vloni = 1 chlapců (3,3%), tj. o 1,1% méně než vloni; jednou a vícekrát za měsíc 11 studentů (2,4%) o 1 % méně než vloni (6 dívek,5 chlapců). Pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak užívá drogu o víkendech 15 studentů (27,8% z opak. uživatelů) a kdykoliv je příležitost 12 studentů, tj. 22,2 % z opak. uživatelů. Nejčastěji drogu užívají s kamarádem (63%) 57,1% dívek a 66,7% chlapců. Stále stejnou drogu užívá 25 studentů (46,3% z opak.uživatelů), většinou stejnou drogu 8 studentů (14,8% z opak. uživ.), pokaždé jinou (experimentuje) 1 student (3% z opak. uživatelů) - chlapec. Drogu spolu s alkoholem užívá 8 studentů (14,8%z opak. uživatelů) - 1 dívka a 7 chlapců, pouze někdy 19 studentů (35,2% z opak. uživatelů) 6 dívek a 13chlapců. 16 studentů (29,6% z opak. uživatelů) si drogu kupuje (3 dívky, 13 chlapců) a utratí za ni v průměru za měsíc 866Kč dívky v průměru 2367 Kč (1 4 Kč), chlapci v průměru 519 Kč (5 15 Kč). Zbylé procento získává drogu jiným způsobem, nebo na otázku neodpovědělo. 4,7% dotazovaných studentů si nemyslí, že je užívání drog škodlivé. Z těch, co drogu vyzkoušeli, si 46,6% studentů myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu (o 12,4 % méně než vloni 46,5% dívek, 46,6% chlapců). Z těch, co drogu dosud nezkusili, si 13,6% studentů myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně někdy zkusí (o 6,3% více než vloni). Pod vlivem marihuany bylo někdy ve škole 16,9% studentů (9% dívek, 28,2% chlapců), jiné drogy 1,5% studentů (1% dívek, 2,1% chlapců). 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V DĚTSKÉ POPULACI Součástí primární prevence drogových závislostí je výchova ke zdravému životnímu stylu. Jednou z cest, jak se snažíme nepříznivou situaci v užívání drog mládeží ovlivnit, jsou semináře a besedy.

17 16 Ve dnech 1.3. a jsme se zúčastnili semináře v rámci projektu KROK Úřadu práce v České Lípě s přednáškou na téma protidrogové prevence, AIDS, životní styl určeno pro nezaměstnané mladistvé z rizikových skupin. V dubnu se uskutečnily 2 přednášky na školách zaměřené na zdravý životní styl určeno pro žáky 2. stupně ZŠ. V říjnu 27 jsme se zúčastnili semináře pro kurátory pro mládež a místní protidrogové koordinátory OON s přednáškou životní styl dětí. 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: nejvíce kontaktovaly L/K místa v Libereckém kraji uživatelé věkové skupiny let (42,9%), dále ve věku 2-24 let (3,9%) a let (22,6%) průměrný věk uživatelů drog v kraji se zvyšuje, v r.27 byl 24,7 let (v r.6 24,3 let, r.5 23,9 let, r.4 22,8 let, r.3 21,8 let) průměrný věk u mužů byl 25 let, u žen 23,9 let průměrný věk i. v. uživatelů drog v kraji byl 25,2 let (r.6 25,4) - u mužů 25,8 let (15-39 let) a u žen 23,8 let (15-36 let) nejvíce uživatelů žije s rodiči 41,9% v r.27 bylo mezi uživateli 13,8% (3) bezdomovců (nejvyšší % za dobu sledování) bezdomovců mužů bylo 15% (22), žen 11,4% (8) největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací (5,2%) s uživatelem drogy žilo 15,7% osob (34) nejužívanější drogou v Libereckém kraji je stále pervitin (66,8% uživatelů), marihuana (14,3%) a heroin (11,5% uživatelů) L/K místa kontaktovalo nejvíce osob užívajících drogu denně (32,3%), dále osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu (28,1%) a osoby, které neužily drogu v posledním měsíci (23%) injekčně si aplikovalo drogu 61,9% uživatelů (v r.6 56,4%, r.5 61,5%) 62,8 % mužů, 37,2% žen injekčně si drogu aplikuje 92% uživatelů heroinu, 69,7% uživatelů pervitinu, 75% uživatelů ostatních opiátů a 1% uživatelů buprenorfinu společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 15 uživatelů (17% z i. v. uživatelů) 11 (16,9%) mužů a 4 (17,4%) ženy sdílení jehly v minulosti potvrdilo 61 (49,6%) i.v. uživatelů 42 (48,8%) mužů a 19 (51,4%) žen

18 17 životní styl: drogu někdy zkusilo 17,4% žáků 8. tříd (15,8% dívek a 18,9% chlapců) a 38,2% studentů 2. ročníků - (27,9% dívek a 52,8% chlapců) průměrný věk zkoušky drogy udávají žáci 8. tříd 13 let, studenti 2. ročníků 15 let tyto věkové hranice se nemění drogu (převážně marihuanu) získali nejčastěji od kamaráda 76,2% žáků 8. tříd a 87,8% středoškoláků opakované užití drogy potvrdilo v kraji 8,8% (115) žáků 8. tříd, (o 2,1% více než vloni) 6,4% dívek (39) a 11,1% chlapců (76); 15,7% (54) středoškoláků (o 4,8% méně než vloni) 1,4% (21) dívek a 23,2% (33) chlapců pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak žáci 8. tříd 34,8% (4) ji nejčastěji užívají kdykoliv je příležitost, studenti 2. ročníků nejčastěji o víkendech 27,8% (15) = % z opakovaných uživatelů stále nejčastěji drogu užívají s kamarády 58,3% žáků 8. tříd a 63% studentů 2. ročníků (% z opak. uživatelů) z těch, co drogu užívají opakovaně, si drogu kupuje 35,7% (41) dětí 8. tříd a utratí za ni v průměru 38 Kč za měsíc (5 15 Kč), ve 2. ročnících si drogu kupuje 29,6% studentů (16) a utratí za ni v průměru 866 Kč za měsíc (5 4 Kč) v době vyučování bylo někdy pod vlivem marihuany 7,6% (99) žáků 8. tříd a 16,9% (58) středoškoláků, pod vlivem jiné drogy,6% (8) žáků 8. tříd a 1,5% (5) středoškoláků - % u alkoholu a cigaret oproti r. 26 stouplo jak u žáků 8. tříd, tak u středoškoláků; u marihuany stouplo pouze u žáků 8. tříd - % středoškoláků, kteří byli někdy v době vyučování pod vlivem marihuany, kleslo o 2,7% oproti vloni, u jiných drog došlo k poklesu % u obou sledovaných skupin. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel Zpracovala: I. Suková V Liberci

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

SLEDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZÁTĚŽE U DĚTÍ 7. TŘÍD VYBRANÝCH ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE 2007

SLEDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZÁTĚŽE U DĚTÍ 7. TŘÍD VYBRANÝCH ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE 2007 SLEDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZÁTĚŽE U DĚTÍ 7. TŘÍD VYBRANÝCH ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE 2007 Šetření školní zátěže jsme prováděli v průběhu měsíce dubna a května 2007. Jednalo se o opakované šetření v 7. třídách vybraných

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 Zpracováno: březen - srpen 2015 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Karla Kopečná,

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACI A STATISTIKY ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO REGISTRU LÉČBY UŽIVATELŮ DROG 2015 Obsah Úvod... 2 Základní pojmy... 3 Uživatel drog žádající o léčbu... 3 Droga... 3 Léčba uživatele

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje Tř.Tomáše Bati 3792 odbor kancelář hejtmana 761 90 - Zlín oddělení vnějších vztahů http://www.kr-zlinsky.cz telefon:

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

lní drogy vstupenkou do K-centra? K

lní drogy vstupenkou do K-centra? K Je tvrzení užívám m nelegáln lní drogy vstupenkou do K-centra? K Mgr. Dagmar Randákov ková Mgr. Daniel Randák KC Prevent OBSAH 1. Úvod do problematiky 2. Cíl workshopu 3. Stručná teorie 4. Vyzkoušen ené

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2011 Psychiatrická péče 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová koordinátorka

Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová koordinátorka Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Královéhradeckého kraje za rok 2009 Kraj: Královéhradecký kraj Výroční zpráva za rok: 2009 Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2012 Psychiatrická péče 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr.

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ DROGOVÉ SITUACE V NOVÉM BYDŽOVĚ. MUDr. Jakub Minařík. Mgr. Jiří Staníček. (Rapid assessment and Response)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ DROGOVÉ SITUACE V NOVÉM BYDŽOVĚ. MUDr. Jakub Minařík. Mgr. Jiří Staníček. (Rapid assessment and Response) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZHODNOCENÍ DROGOVÉ SITUACE V NOVÉM BYDŽOVĚ (Rapid assessment and Response) MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček 1 I. Úvod Nadměrné užívání legálních i nelegálních návykových látek s

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více