DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR) a to již od r Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r. 22 jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce provádíme vlastní sledování v rámci hodnocení vývoje rizikového chování školních dětí a spolupracujeme na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - přehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci v dětské populaci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informační systém je založen na průběžném monitorování 1.1. Incidence a prevalence problémových uživatelů drog" v síti léčebněkontaktních center evidovaných Hygienickou službou ČR 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášení o incidenci vybraných infekčních onemocnění v souvislosti s užíváním drog 1.4. Pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na příležitostně prováděných studiích ve specifických cílových populacích 1.1. REGISTR PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se tedy o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (výskyt nových případů) a od r. 22 také prevalenci uživatelů drog navštěvujících L/K centra evidovaná Hygienickou službou. Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána na Centrální pracoviště drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm mimo sledovaný okres. Proto čísla uváděná v této zprávě se

3 mohou lišit od zprávy Centrálního pracoviště drogové epidemiologie v Praze, kde se vyřazují duplicitní hlášení v rámci celé republiky. Přes uvedené nedostatky tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme samostatně od r.1996, v ostatních okresech Libereckého kraje nově od r. 22), zejména o jejím vývoji a trendech. Okres Liberec Informace v okrese poskytují čtvrtletně K-centrum Most k naději, ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA -Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi a ADVAITA doléčovací centrum služeb v Liberci, kde je též ambulance pro drogově závislé. Analýza dat V roce 27 vyhledalo pomoc v 6 léčebných a kontaktních centrech okresu Liberec 182 uživatelů drog o 13 méně než v loňském roce. Dle pohlaví bylo mezi uživateli 68% (124) mužů a 32% (58) žen. Z uživatelů, kteří uvádějí bydliště v okrese Liberec, to bylo 66% mužů (57) a 34% žen (29). Z hlediska charakteru kontaktu 86 osob (55 mužů) nebylo dosud nikde léčeno - incidence, 7 osob (51 mužů) navštívilo již jiné L/K místo, 23 osob (16 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 2 osob (1 muž) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR (např.klienti přijatí na základě doporučení jiného L/K centra), u 1 muže není známo, zda již byl dříve léčen. 47,3% osob (86) udává bydliště v okrese Liberec, 51,6% (94) osob v jiném okrese, 1,1% (2) osob své bydliště neuvedlo. 3,8% klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 13,7% na doporučení rodiny, 2,3% na základě doporučení jiného L/K centra, 1,6% poslal obvodní lékař, 4,4% sociální služba, 2,7% soud nebo policie, 1,6% z jiných důvodů, u 24,7% je to neznámo. 2 Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec počet osob celkem muži ženy Z hlediska sociální struktury žilo 41,2% s rodiči, 26,4% samostatně, 8,2% s partnerem, 4,9% s partnerem a dětmi, 1,4% s přáteli, 8,2% jiná možnost, u,5% neznámo.

4 Charakter bydlení: 45,1% uživatelů mělo stálé bydliště, 2,9% přechodné, 7,1% žilo v zařízení (DDÚ, azylový dům, squat, ubytovna), 13,2% byli bezdomovci, 13,7% neuvedlo. S osobou užívající drogu žije 14,3% uživatelů, což odpovídá výsledkům z r. 23 (v následujících letech toto % neustále stoupalo až na 17,9% v r.26). Největší skupinu opět tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací 5,5%, pravidelné zaměstnání mělo 26,9% uživatelů, studentů/žáků bylo 13,2%, důchodců vč. invalidních nebo v domácnosti bylo 4,9%, jinou možnost uvedlo 3,8% uživatelů, u jedné osoby (,5%) neznámo. Základní dokončené a nedokončené vzdělání mělo 48,9% osob, vzdělání střední bez maturity 35,7% osob, střední s maturitou 11,5% osob, vyšší odborné,5%, vysokoškolské 1,1% osob a neznámo jaké 2,2% osob. Věková struktura Nejvíce kontaktů (44,5%) tvořila skupina uživatelů ve věku let (největší skupina již od r. 25), dále skupina 2-24 letých (28%) a mladistvých ve věku let (23,6%). Dětí do 15 let bylo 1,6% (3), nad 4 let 2,2% uživatelů. Podle pohlaví: mužů bylo ve věkové skupině do 15 let 2,4%, ve skupině let 2,2%, ve skupině 2-24 let 25%, ve skupině let 5% a nad 4 let 2,4%. U žen ve věkové skupině do 15 let nebyla žádná, ve skupině let 31%, ve skupině 2-24 let 34,5%, ve skupině let 32,8% a nad 4 let 1,7%. Průměrný věk uživatelů drog se stále zvyšuje, v roce 27 byl 24,7 let (v r.6 24,3 let, r.5 24,2 let, r.4 23,5 let, r.3 19,9 let). Nejmladší osobě bylo 13 let, nejstarší 67 let. Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl v r.27 25let (v r.6 25,1 let, r.5 24,2 let, r.4 23,8 let, r.3 21,4 let) a průměrný věk žen 23,9 let ( v r.6 22,9 let, r.5 24,1 let,r.4-22,7 let, r.3-17,4 let). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 19,5 let (rozpětí let). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 24,3 let (15-49 let) a heroinu 26,7 let (19-32 let). U uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl průměrný věk 23 let (r.6 23,3 let, r.5 22,7 let, r.4-21,4 let, r. 3-18,2 let); podle pohlaví - průměrný věk mužů byl 23,4 let (r.6 24,8 let, r.5 22,7 let, r.4-21,2 let, r.3-19,5 let) a žen 22,1 let (r.6 21,1 let, r.5 22,8 let, r.4-21,8 let, r.3-16,3 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy se v posledních třech letech nemění, v r. 27 byl 25,2 let (r.6 25,3 let, r.5 25,1 let) 26 let u mužů (r.6 26,1let) a 23,6 let u žen (r.6 23,8 let). Ve věkové skupině do 15 let si takto drogu neaplikoval nikdo. Průměrný věk u i. v. uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec v r.27 byl 23,7 let (r.6 25,5 let, r.5 24,1 let, r.4 23,5 let, r.3 21,8 let) 24,2 let u mužů (r.6 26,8 let, r.5 24,8 let, r.4-24,9 let, r.3-23,3 let) a 22,9 let u žen (r.6 23,2 let, r.5 23,1 let, r.4-2,6 let, r.3-19,4 let). Průměrný věk prvního užití drogy byl 16 let - 16,1 let u mužů (tento průměrný věk se od r.3 nemění) a 15,6 let u dívek (r.6 15,8 let, r.5 17,1 let, r.4-16,8 let, r. 3-16,3 let). Průměrný uvedený věk první i.v. aplikace drogy byl 19,1 let (r.6 18,3 let, r.5 19,5 let, r.4-18,7 let, r.3-18,6 let) 19,4 let u mužů (r.6 18,5 let, r.5 19,2 let, r.4-18,9 let, r. 3-19,5 let) a 18,2 let u dívek (r.6 17,8 let, r.5 2,4 let, r.4-18,1 let, r.3-17,4 let). Nejnižší uvedený věk první i.v. aplikace byl 12 let (1 dívka). 3

5 4 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin - okres Liberec do 15 let let 2-24 let let 4 a více neznámá Typ drogy Nejužívanější drogou je stále pervitin - 67% uživatelů (r.6 5,8%, r.5 55,8%, r.4-5,3%,r.3-44,6%, r.2-5,5%), dále heroin 12,6% (r.6 14,4%, r.5 8,6%, r.4 i r.3-13,8%) a marihuana - 12,1% (r.6 22,6%, r.5 2,2%, r.4-22,1%, r.3-33,3%, r.2-29,5%). Podle pohlaví bylo mezi uživateli pervitinu 62,3% mužů a 37,7% žen, u heroinu 82,6% mužů a 17,4% žen, u marihuany 81,8% mužů a 18,2% žen. Nejužívanější základní drogou uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byly v r. 27 pervitin 76,7% uživatelů (r.6 56%,r.5 54,4%, r.4-47,2%, r.3-3,1%), marihuana - 17,4% uživatelů (r.6 33%, r.5 35,4%, r.4-45,3%, r.3-6,2%) a heroin 5,8% uživatelů (r.6 4,6%). Podle pohlaví bylo mezi uživateli pervitinu 59,1% mužů a 4,9% žen, u marihuany 86,7% mužů a 13,3% žen, heroin užívali jen muži = 1%. Injekčně si drogu aplikovalo v r.27 63,7% uživatelů (r.6 57,9%, r.5 59,5%,r.4-66,7%, r.3-55,9%, r.2 56,8%, r.1 57,5%, r.2 i r %), podle pohlaví 64,5% mužů a 62,1% žen. Tímto způsobem si aplikuje drogu 68,9% uživatelů pervitinu (r.6 77,8%, r.5 81,3%,r.4-86,7%, r.3-89,7%), 95,7% uživatelů heroinu, 75% uživatelů ostatních opiátů a 1% uživatelů buprenorfinu. % z uživatelů drog Injekční uživatelé drog celkem muži ženy

6 Frekvence žívání drogy se v r.27 změnila - nejpočetnější skupinu tvořily osoby užívající drogu denně 35,2% (r.6 3,8%,r.5 29,4%, r.4-31,8%, r.3-2%), na druhém místě ti, kteří v posledním měsíci neužili drogu 25,3% (r.6 31,8%, r.5 33,7%, r.4-25,6%, r.3-31%), 2-6 dní v týdnu užívalo drogu 24,2% uživatelů (r.6 2%, r.5 19,6%, r.4-23,6%, r.3-16%), 1 x týdně a méně často 14,8% uživatelů (r.6 17,4%,r.5 13,5%, r.4-15,4%, r.3-27%). Frekvence užívání drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec je trochu jiná: denně bralo drogu 29,1% uživatelů, 2-6 dní v týdnu 25,6% uživatelů, 1x týdně a méně často 24,4% uživatelů, drogu neužilo v posledním měsíci 19,8% uživatelů. 5 1% 8% 6% 4% 2% % Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec xtýdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Typ kontaktního zařízení Nejvíce kontaktovaným místem byla ADVAITA doléčovací centrum služeb v Liberci, kde je též ambulance pro drogově závislé (29,1% uživatelů), dále K-centrum Most k naději (23,1%), psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu (22%), ADVAITA Terapeutická komunita Nová Ves (11%), psychiatrická ambulance MUDr. Vorlové (8,8%), psychiatrická ambulance MUDr. Tržického (6%). OKRES ČESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytují čtvrtletně K-centrum a Psychiatrické sanatorium v České Lípě. Analýza dat V roce 27 vyhledalo pomoc ve 2 léčebných a kontaktních centrech 26 uživatelů drog (r.6 34, r.5 5, r.4-52, r.3-39, r.2-28). Podle pohlaví to bylo 61,5% (16) mužů a 38,5% (1) žen. Z hlediska charakteru kontaktu 21 osob (14 mužů) nebylo dosud nikde léčeno incidence, 4 osoby (2 muži) navštívily již v minulosti jiné L/K místo, 1 žena již stejné L/K centrum. 24 osob (15 mužů) udalo bydliště v okrese Česká Lípa, 2 osoby (1 muž) v jiném okrese. 22 klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 1 na doporučení rodiny, 1 poslal obvodní lékař, 1 z jiného důvodu a u 1 údaj neznám. Z hlediska sociální struktury žilo 38,5% (1) uživatelů s rodiči, 34,6% (9) sami, 11,5% (3) s partnerem, 11,5% (3) s přáteli, 3,8% (1) jiná možnost. 57,7% (15) osob mělo stálé bydliště, 23,1% (6) byli bezdomovci, 19,2% (5) osob uvádělo přechodné bydliště.

7 S osobou užívající drogy žilo 26,9% uživatelů - 5 mužů a 2 ženy (r.6 26,5%, r.5 36%, r.4-1%, r.3-18%, r.2-25%). Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo s příležitostnou prací 5%, pravidelné zaměstnání mělo 34,6% uživatelů, studentů/žáků bylo 11,5%, v důchodu nebo v domácnosti byla 1 osoba (3,8%). Základní vzdělání mělo 53,8% uživatelů, 34,6% osob mělo vzdělání střední bez maturity, 7,7% s maturitou, u 1 osoby (3,8%) vzdělání neuvedeno. Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 27 tvořila stejně jako v předchozích letech skupina 2 24letých (5%) - 9 mužů, 4 ženy, dále skupiny 25-39letých (23,1%) - 4 muži a 2 ženy a 15-19letých (23,1%) - 2 muži, 4 ženy. Do 15 let nebyl nikdo. Průměrný věk uživatelů drog se neustále zvyšuje, v r. 27 byl 24,1 let (r.6 23,8 let, r.5 23,3 let, r.4-22,6 let, r.3-19,4 let) - 24,8 let u mužů (r.6 24,3 let, r.5 23,6 let, r.4-23,3 let, r.3-19,7 let) a 23 let u žen (r.6 22,5 let, r.5 22 let, r.4-21,2 let, r.3-18,6 let). Průměrný věk prvního užití drogy byl v r ,3 let (r.6 15,5 let, r.5 14,6 let, r.4-15,5 let, r.3-16,2 let) 16,6 let u mužů (r.6 15,3 let, r.5 14,7 let, r.4-15,9 let, r.3 i r.2-16,6 let) a 15,9 let u dívek (r.6 16 let, r.5 14,6 let, r.4-14,5 let, r.3-15,1 let, r.2-16,2 let). Průměrný věk i.v. uživatelů drog byl 23,5 let (r.6 24,6 let, r.5 24 let, r.4-22,9 let, r.3-2 let, r.2-23,8 let) 23,8 let u mužů (r.6 25,1 let, r.5 24,9 let, r.4-23,7 let, r.3-2,2 let, r.2-25,1 let) a 23,2 let u žen (r.6 23,7 let, r.5 21,7 let, r.4-2,9 let, r.3-19,5 let, r.2-2 let). Průměrný uvedený věk první injekční aplikace byl 17,1 let, nejnižší od r. 22 (r.6 18,7 let, r.5 18,8 let, r.4-18 let, r.3-18,7, r.2-21,3 let) 17,3 let u mužů (r.6 18,5 let, r.5 19,6 let, r.4-17,6 let, r.3-18,5 let, r.2-23 let) a 16,7 let u žen (r.6 19 let,r.5 16,2 let, r.4-18,8 let, r.3-19,4 let, r.2-18 let). Nejnižší uvedený věk první i.v. aplikace byl 15 let. Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl opět pervitin - 17 uživatelů (65,4%) a marihuana - 8 (3,8%) uživatelů. Jiné drogy a léky užívala 1 osoba (3,8%), heroin v r. 27 neuváděl nikdo. Injekčně si drogu aplikovalo 5% uživatelů o 2,9% méně než v r.6 a o 22% méně než v r.5. Jednalo se pouze o pervitin, který si takto aplikovalo 13 uživatelů (76,5%) - 8 mužů a 5 žen. Pokud se týká frekvence užívání drogy, 16 osob (61,5%) drogu užívá 2-6 dní v týdnu, 5 osob (19,2%) drogu užívá denně, 4 osoby (15,4%) 1x týdně či méně často a 1 osoba (3,8%) drogu neužila v posledním měsíci. Okres Jablonec nad Nisou V okrese není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu se pohybují streetworkeři z libereckého K-centra Most k naději a poskytují základní služby. Okres Semily Z okresu Semily hlásí kontakty AT poradna při NsP v Semilech. V roce 27 vyhledalo pomoc 9 uživatelů drog (r.6 14,r.5 6 uživatelů) 7 mužů a 2 ženy. 6

8 Charakter kontaktu: 7 uživatelů (6 mužů, 1 žena) nebylo nikde léčeno - incidence, 2 osoby (1 muž, 1 žena) již v minulosti navštívilo jiné kontaktní centrum. 2 uživatelé (muži) přišli z vlastního rozhodnutí, 2 muži na doporučení rodiny, 1 ženu poslal soud/policie, 1 muž přišel z jiného důvodu a u 2 mužů a 1 ženy tento údaj není znám. Sociální struktura V okrese Semily mělo bydliště 7 klientů (5 mužů, 2 ženy), 2 muži bydlí v jiném okrese. 8 osob (6 mužů, 2 ženy) mělo stálé bydliště, 1 muž přechodné. 6 klientů (5 mužů, 1 žena) žije s rodiči, 2 klienti (muži) sami, 1 žena sama s dítětem. S osobou užívající drogy žila 1 žena. Pravidelné zaměstnání mělo 5 uživatelů, nezaměstnané nebo s příležitostnou prací byly 4 osoby (2 muži, 2 ženy). Vzdělání základní měly 3 osoby (2 muži, 1 žena), středoškolské bez maturity 3 osoby (2 muži, 1 žena), středoškolské s maturitou 2 osoby (muži), VOŠ 1 muž. Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 27 tvořila skupina 25-39letých (4 muži, 2 ženy), 3 muži byli z věkové skupiny 2 24 letých. Průměrný věk uživatelů drog byl 26,4 let (r.6 24,4 let, v r.5 25,7 let, r.4-2,9 let) 25,4 let u mužů, 3 let u žen. Průměrný věk prvního užití drogy se zvyšuje, v r.27 byl 19 let (r.6 18 let, r.5 17,3 let, r.4-16,3 let) 18,4 let u mužů, 21 let u žen. Věk první injekční aplikace drogy nebyl u nikoho uveden. Typ drogy Nejužívanější drogou byl pervitin užívalo 6 osob (4 muži, 2 ženy), heroin užívali 2 muži, marihuanu 1 muž. Injekčně si drogu aplikovalo 55,6% uživatelů heroin takto užívalo 5% uživatelů (1 muž), pervitin 66,7% uživatelů (2 muži, 2 ženy). Frekvence užívání drogy: denně užíval drogu (heroin) 1 muž, 2 6 dní v týdnu 1 muž (pervitin), 1x týdně či méně často 4 osoby (3 muži, 1 žena) a drogu neužily v posledním měsíci 3 osoby (2 muži, 1 žena). Liberecký kraj V roce 27 vyhledalo v L/K místech celého Libereckého kraje pomoc celkem 217 uživatelů drog (o 26 méně než vloni) - 67,7% (147) mužů a 32,3% (7) žen. Bydliště v LK uvádělo 141 osob (65%) 91 mužů a 5 žen. 7 počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj - r celkem muži ženy

9 8 Sociální struktura Nejvíce uživatelů žilo s rodiči - 91 osob (41,9%), 59 osob (27,2%) žilo samostatně, 22 osob (1,1%) s přáteli, 18 osob (8,3%) s partnerem, 9 osob (4,1%) s partnerem a dětmi, 1 osoba sama s dítětem, u 16 (7,4%) uvedena jiná možnost, u 1 osoby údaj neznám. S uživatelem drogy žilo 34 osob (15,7%) o 4,5% méně než vloni (r.6 2,2%, r.5 2,7%). Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo osoby s příležitostnou prací - 19 osob = 5,2%. Pravidelné zaměstnání mělo 63 uživatelů (29%), studentů/žáků bylo 27 (12,4%), v inv. důchodu nebo v domácnosti 1 osob (4,6%), u 8 osob (3,7%) jiná možnost nebo neuvedeno. % Zaměstnání uživatelů drog kontaktujících L/K centra Liberecký kraj pravidelné neznámo student/žák inv.důch./v d... nezaměst./příl... Základní dokončené a nedokončené vzdělání mělo 48,8% osob (16), vzdělání střední bez maturity 35,5% osob (77), s maturitou 11,5% (25), 2 osoby (,9%) měly vyšší odborné vzdělání a 2 osoby (,9%) vysokoškolské vzdělání, u 2,3% osob (5) neuvedeno % 2 1 Dosažené vzdělání uživatelů drog kontaktujících L/K centra Liberecký kraj ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo

10 9 Věková struktura Nejvíce kontaktů (42,9%) tvořila skupina uživatelů ve věku let, dále skupina 2-24 letých (3,9%) a mladistvých ve věku let (22,6%). Do15 let bylo 1,4% uživatelů (3), nad 4 let 2,3% (5). % Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin Liberecký kraj < 15 let let 2-24 let let >4 let Podle pohlaví: mužů bylo ve věkové skupině do 15 let 2%, ve skupině let 18,4%, ve skupině 2-24 let 29,3%, ve skupině let 47,6% a nad 4 let 2,7%. Žen bylo ve skupině do 15 let nebyla žádná, ve skupině let 31,4%, ve skupině 2-24 let 34,3%, ve skupině let 32,9% a nad 4 let 1,4%. Průměrný věk uživatelů v LK v r. 27 byl 24,7 let (v r.6 24,3 let, r.5 23,9 let). Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl v r let (13 55) a průměrný věk žen 23,9 let (15 67). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 2,6 let (rozpětí let). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 24,2 let (15-49 let) a heroinu 26,8 let (19-36 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy v r. 27 byl 25,2 let - u mužů 25,8 let (15-39 let) a u žen 23,8 let (15-36 let). počet osob Skupiny základní drogy Liberecký kraj heroin,opiáty pervitin,stimul. marihuana sedativa,hypotika halucinogeny rozpustidla jiné drogy,léky buprenorfin

11 1 Typ drogy Nejužívanější drogou je stále pervitin 66,8% uživatelů (v r.6 52,7%, r.5-58,8%), dále marihuana 14,3% ( v r.6 22,6%, r.5 21,2%) a heroin 11,5% uživatelů (v r.6 14,4%, r.5-8%). Podle pohlaví bylo mezi uživateli pervitinu 62,8% mužů a 37,2% žen, u marihuany 74,2% mužů a 25,8% žen, u heroinu 84% mužů a 16% žen. % z uživatelů drog Injekční uživatelé drog Liberecký kraj muži ženy celkem Injekčně si drogu aplikovalo v r ,8% uživatelů v LK (r.6 56,4%, r.5 61,5%) - podle pohlaví 61,9% mužů (r.6 55,5%, r.5 6%) a 61,4% žen (r.6 58,2%, r.5 65,6%). Tímto způsobem si aplikuje drogu 69,7% uživatelů pervitinu, 92% uživatelů heroinu, 75% uživatelů ostatních opiátů a 1% uživatelů buprenorfinu. Průměrný věk prvního užití drogy se nemění, v r. 27 byl 16,1 let (r.6-16,2 let, r.5-16 let, r.4-16,3 let) 16,3 let u mužů (1-44 let), 15,8 let u žen (11 35 let). Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 18,9 let (v r.6 18,3 let, r.5 19,3 let) 19,2 let u mužů (v r.6 18,5 let, r.5 19,3 let), 18,1 let u žen (v r let, r.5 19,4 let). Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 1% 8% 6% 4% 2% % x týdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá

12 Podle frekvence užívání drogy byli nejpočetnější skupinou uživatelé, kteří drogu užívají denně 32,3% (v r.6 29,6%), na druhém místě skupina užívající drogu 2 6 dní v týdnu 28,1% (v r.6 23,5%), dále skupina uživatelů, kteří v posledním měsíci neužili drogu 23% (v r.6 28,8%), skupina užívající 1 x týdně a méně často 16,1% uživatelů, zbylé procento neuvedlo AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec, Jablonec n.n a Česká Lípa. Okres Liberec V okrese je sběr prováděn z odd. ARO nemocnice Liberec a ambulance interního odd. nemocnice Liberec. Celkem bylo v roce 27 hlášeno 39 intoxikací (r.6 41, r.5 39, r.4-46, r.3-51). Jednalo se o 13 mužů (r.6-13, r.5 21, r.4-15, r.3-18) a 26 žen (r.6 28, r.5 18, r.4-31, r.3-33). Bydliště v okrese Lbc mělo 23 osob (59%) 3 osoby (7,7%) byly z okr. JBC, 3 osoby (7,7%) z okr. ČL, 4 osoby (1,3%) měly bydliště mimo LK, u 6 osob (15,4%) bydliště neuvedeno. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 32,2 let: 34,5 let u mužů (2-64 let), 31,1 let u žen (19-56 let). Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: sedativa, hypnotika, analgetika 46,2% (18) - (r.6 26,8%, r.5 35,9%, r.4-52%, r. 3-39%), benzodiazepiny 23,1% (9) - (r.6 31,7%, r.5 15,4%, r.4-24%, r.3-22%), ostatní léky 25,6% (1) - (r.6 31,7%, r.5 33,3%, r.4-17%, r.3-23%). Intoxikace amfetaminy a pervitinem byla po jednom případě. V 8 případech (1 muž a 7 žen) byly léky užity s alkoholem. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou byla hlášena 2 z odd. ARO KN Lbc 1 ženy (nar. 1985, bydliště v Jbc, požila pervitin a jiné léky) a 1 muže (nar. 1962, bydliště ČL, požil benzodiazepiny). Okres Jablonec n.n. Akutní intoxikace v r. 27 hlásilo JIP interního odd. a dětské odd.nemocnice v Jablonci n.n. Zachyceno bylo 7 intoxikací - 5 mužů a 2 žen, všichni s bydlištěm v okrese Jbc. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 18,6 let průměrný věk mužů byl 17,2 let (13 28 let),průměrný věk žen 23 (jedné ženě bylo 14 a druhé 32 let). Akutní intoxikace byly způsobeny po jednom případu amfetaminem, pervitinem, marihuanou, benzodiazepiny a ve 3 případech jinými léky. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. Okres Česká Lípa Akutní intoxikace v r. 27 hlásilo ARO nemocnice v České Lípě. Zachyceny byly 3 intoxikace 3 ženy, 2 s bydlištěm v okr. ČL, u jedné bydliště neznámo. Průměrný věk intoxikovaných žen byl 36 let (3 45 let). Akutní intoxikace byly způsobeny sedativy, hypnotiky, v jednom případě ve spojení s alkoholem. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. 11

13 INCIDENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ MEZI UŽIVATELI DROG Incidence, která sleduje zdravotní dopad užívání drogy v oblasti infekčních nemocí, je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. Okres Liberec V r. 27 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 3 uživatelů drog (i. v. narkomani). Ve 1 případě se jednalo o muže s akutním onemocněním VHB - tj.25% z celkového počtu hlášených akutních VHB. Ve 2 případech se jednalo o muže a ženu s chronickým onemocněním VHC - tj. 18% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V r. 27 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci zachycena žádná HIV pozitivní osoba. Okres Česká Lípa V r. 27 bylo v okrese prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 7 uživatelů drog (i. v. narkomani). Jednalo se o 2 akutní onemocnění VHB (muž, žena) - tj. 66% z celkového počtu hlášených akutních VHB a 6 chronických onemocnění VHC (5x muž, 1x žena) - tj. 75% z celkového počtu hlášených chronických VHC. U 1 muže se jednalo o duální infekci s VHB. V r. 27 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci - oddělením Česká Lípa zachycena žádná HIV pozitivní osoba. Okres Jablonec n.n. V r. 27 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelů drog (i. v. narkomani). Jednalo se o chronické onemocnění VHC (1x u muže, 1x u ženy) tj. 33% z celkového počtu hlášených chronických VHC. Okres Semily V r. 27 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelů drog (i. v. narkomani). Jednalo se o chronické onemocnění VHC (1x u muže, 1x u ženy) - tj. 25% z celkového počtu hlášených chronických VHC. V r. 27 nebyla z anonymních odběrů prováděných Zdravotním ústavem v Liberci pobočkou v Semilech zachycena žádná HIV pozitivní osoba. 1.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ STUDIE RIZIKOVÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO STYLU Vývoj v okrese Liberec monitorujeme v rámci vlastních šetření pravidelně od roku Anonymní dotazníkovou formou sledujeme problematiku postojů a chování žáků a studentů v rizikových oblastech životního stylu (kouření, alkohol, drogy). Od roku 23 jsme toto šetření rozšířili o základní školy v ostatních regionech Libereckého kraje pro možnost porovnání. V r. 25 jsme do šetření zahrnuli i střední školy Libereckého kraje. V r. 27 jsme celkem sledovali 131 dětí osmých tříd ze 64 základních škol

14 Libereckého kraje, což je 28% populace této věkové skupiny. Z okresu Liberec bylo 457 dětí z 24 škol, z okresu Česká Lípa 326 dětí ze 17 škol, z okresu Jablonec n.n. 247 dětí ze 12 škol a z okresu Semily 26 dětí z 11 škol. Dále jsme získali údaje od 343 studentů druhých ročníků z 15 středních škol a učilišť Libereckého kraje VÝSLEDKY ŠETŘENÍ OSMÉ TŘÍDY Droga byla nabídnuta 35,7% dětí 8.tříd základních škol Libereckého kraje (viz graf) v r.6 32,1%, r.5 31,2%, r.4 34,3%. Nabízena byla z více stran, nejčastěji kamarádem (52,8%) JINÉ DROGY - 8. třídy ZŠ Liberecký kraj ano% nabídka zkouška opak. užívání Drogu někdy zkusilo 17,4% dětí (227) o 1,3% více než vloni a stejně jako v r.24 (15,8% dívek (97) a 18,9% chlapců (13). Podle okresů: Lbc 15,1% dětí (o 1,1% více než vloni) 13,5% dívek (o 1,7% více než vloni) a 16,7% chlapců (o,8% více než vloni); ČL 19% dětí (o 2,6% více než vloni) 15,8% dívek (o 2,7% více než vloni) a 21,7% chlapců (o 2% více než vloni); Jbc 23,5% dětí (od r.23 neustálý nárůst: r.23 8,7%, r.24 15,4%, r.25 16,9%, r.26 2,1%) 24,6% dívek (nárůst z 8% v r. 23) a 22,4% chlapců (o 2,2% méně než vloni, poprvé se zastavil nárůst od r.23); Sm 13,6% dětí (o 1,6% méně než vloni) 1,6% dívek (o 4% méně než vloni) a 16,1% chlapců (o,5% více než vloni). Průměrný věk, kdy drogu zkusili, je 13,3 let - z výsledků šetření v minulých letech se věk zkoušky nemění. Nejčastěji děti zkusily marihuanu. Opakované užití drogy potvrdilo 8,8% dětí (115) o 2,1% více než vloni, % však kolísá (r.23 3,2%, r.24 9,9%, r.25 4,5%,r.26 6,7%). Podle pohlaví 6,4% dívek (39) vloni 5,8% a 11,1% chlapců (76) vloni 7,4%. Podle okresů: Lbc - 7,3% (38) dětí 5,6% (14) dívek a 8,9% (24) chlapců; ČL 11,7% (38 ) dětí!! o 7,2% více než vloni a vůbec nejvyšší % od r.23-9,6% (14) dívek o 6,8% více než vloni a 13,3% (24) chlapců o 7,1% více než vloni; Jbc 11,3% (28) dětí!! o 2,2% více než vloni a vůbec nejvyšší % od r.23 6,6% (8) dívek a 16% (2) chlapců!! o 4,8% více než vloni a vůbec nejvyšší % od

15 r.23; Sm 5,3% (11) dětí (o 1,9% méně než vloni) 3,2% (3) dívek (o 5,7% méně než vloni) a 7,1% (8) chlapců (o 1,4% více než vloni). Z těch, co uvedli opakované užívání drogy, ji denně užívá 8 dětí (7%) 1 dívka (Jbc) a 7 chlapců (6 z ČL, 1 ze Sm), jednou a vícekrát týdně 15,7% dětí (18) o 3,5% více než vloni (3 dívky, 15 chlapců), jednou a vícekrát za měsíc 33,9% dětí (39) o 15% více než vloni (15 dívek a 24 chlapců). Podle okresů: Lbc denně nikdo, jednou a vícekrát týdně 1 dívka, 2 chlapci, jednou a vícekrát měsíčně 6 dívek, 11 chlapců; ČL denně 6 chlapců, jednou a vícekrát týdně 1 dívka, 5 chlapců, jednou a vícekrát měsíčně 5 dívek, 4 chlapci; Jbc denně 1 dívka, jednou a vícekrát týdně 1 dívka, 6 chlapců, jednou a vícekrát měsíčně 2 dívky, 7 chlapců; Sm denně 1 chlapec, jednou a vícekrát týdně 2 chlapci, jednou a vícekrát měsíčně 2 dívky, 2 chlapci. Pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak víkendové užívání potvrdilo 25 dětí (1 dívek, 15 chlapců), užívání pouze ve dnech školního vyučování 1 dívka, užívání kdykoliv je příležitost 4 dětí (8 dívek, 32 chlapců). Nejčastěji užívají drogu s kamarády potvrdilo 58,3% z opak. uživatelů (67dětí) 51,3% dívek a 61,8% chlapců. Stále stejnou drogu užívá 42,6% (49) z opak. uživatelů (35,9% dívek, 46,1% chlapců), většinou stejnou drogu užívá 13,9% (16) z opak. uživatelů (15,4% dívek, 13,2% chlapců) a pokaždé jinou /experimentuje/ 6,1% (7) z opak. uživatelů (2,6% dívek, 7,9% chlapců). Zbylé % otázku nezodpovědělo. Drogu spolu s alkoholem užívá 1,4% (12) z opak. uživatelů (7,7% dívek = 3 a 11,8% chlapců = 9), pouze někdy 3,4% (35) z opak. uživatelů, neužívá 2,9% (24) z opak. uživatelů. Drogu si za peníze kupuje 35,7% (41) z opak. uživatelů 35,9% (14) dívek a 35,5% (27) chlapců. Ostatní ji získávají jiným způsobem (od kamaráda, vypěstují apod.). Pokud drogu kupují, utratí za ni v průměru za měsíc 38 Kč (5 15 Kč); podle pohlaví 315 Kč dívky (6 15Kč), 34 Kč chlapci (5 1Kč). 5,5% dotazovaných dětí si nemyslí, že je užívání drog škodlivé do těchto odpovědí děti často zahrnují i léčivé drogy (z přírodních lékáren). Pokud drogu vyzkoušely, myslí si, že ji určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu 5,7% dětí (od r.24 se % pohybuje okolo 5) 43,3% dívek, 56,1% chlapců. Z dětí, které drogu dosud nezkusily, si 11,3% myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně někdy zkusí. Pod vlivem marihuany bylo někdy ve škole 7,6% dětí (6,2% dívek, 8,9% chlapců), jiné drogy,6% dětí (,3% dívek,,9% chlapců) VÝSLEDKY ŠETŘENÍ - 2 ROČNÍKY SŠ Nabídku drogy - potvrdilo 74,1% studentů (o 7,1% více než vloni) - 7,1% dívek a 79,6% chlapců. Drogu zkusilo 38,2 % (131) studentů (o 6% méně než vloni) 27,9% dívek (o 11,5 % méně než vloni) a 52,8% chlapců (o 2,1% více než vloni). V naprosté většině (61,4%) ji získali od kamaráda stejně jako v předchozích letech. Většinou zkusili marihuanu, 8 studentů extázi,7 pervitin, 7 lysohlávky, 6 hašiš,4 tripy, LSD. 112 osob zkusilo pouze jednu drogu (většinou marihuanu), 9 osob uvedlo 2 drogy, 4 osoby 3 drogy, 2 osoby 4 drogy, 2 osoby 5 drog. Průměrný věk zkoušky drogy je 15 let (v rozmezí let) také toto číslo se nemění. 14

16 Opakované užívání drogy letos potvrdilo 15,7% (54) studentů (o 4,8% méně než vloni) 1,4% (21) dívek (o 7,3% méně než vloni) a 23,2% (33) chlapců (o 1,1% méně než vloni). 15 JINÉ DROGY - životní styl studentů 2. ročníků SŠ do r.24 okres Liberec, od r.25 Liberecký kraj ano % nabídka zkouška opak.užívání Z těch, co drogu užívají opakovaně, ji 3 (5,6%) studenti užívají denně (2 dívky a 1 chlapec) o 1,5% méně než vloni; 1 studentů (18,5%) jednou a vícekrát týdně o 7,2% méně než vloni = 1 chlapců (3,3%), tj. o 1,1% méně než vloni; jednou a vícekrát za měsíc 11 studentů (2,4%) o 1 % méně než vloni (6 dívek,5 chlapců). Pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak užívá drogu o víkendech 15 studentů (27,8% z opak. uživatelů) a kdykoliv je příležitost 12 studentů, tj. 22,2 % z opak. uživatelů. Nejčastěji drogu užívají s kamarádem (63%) 57,1% dívek a 66,7% chlapců. Stále stejnou drogu užívá 25 studentů (46,3% z opak.uživatelů), většinou stejnou drogu 8 studentů (14,8% z opak. uživ.), pokaždé jinou (experimentuje) 1 student (3% z opak. uživatelů) - chlapec. Drogu spolu s alkoholem užívá 8 studentů (14,8%z opak. uživatelů) - 1 dívka a 7 chlapců, pouze někdy 19 studentů (35,2% z opak. uživatelů) 6 dívek a 13chlapců. 16 studentů (29,6% z opak. uživatelů) si drogu kupuje (3 dívky, 13 chlapců) a utratí za ni v průměru za měsíc 866Kč dívky v průměru 2367 Kč (1 4 Kč), chlapci v průměru 519 Kč (5 15 Kč). Zbylé procento získává drogu jiným způsobem, nebo na otázku neodpovědělo. 4,7% dotazovaných studentů si nemyslí, že je užívání drog škodlivé. Z těch, co drogu vyzkoušeli, si 46,6% studentů myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu (o 12,4 % méně než vloni 46,5% dívek, 46,6% chlapců). Z těch, co drogu dosud nezkusili, si 13,6% studentů myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně někdy zkusí (o 6,3% více než vloni). Pod vlivem marihuany bylo někdy ve škole 16,9% studentů (9% dívek, 28,2% chlapců), jiné drogy 1,5% studentů (1% dívek, 2,1% chlapců). 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V DĚTSKÉ POPULACI Součástí primární prevence drogových závislostí je výchova ke zdravému životnímu stylu. Jednou z cest, jak se snažíme nepříznivou situaci v užívání drog mládeží ovlivnit, jsou semináře a besedy.

17 16 Ve dnech 1.3. a jsme se zúčastnili semináře v rámci projektu KROK Úřadu práce v České Lípě s přednáškou na téma protidrogové prevence, AIDS, životní styl určeno pro nezaměstnané mladistvé z rizikových skupin. V dubnu se uskutečnily 2 přednášky na školách zaměřené na zdravý životní styl určeno pro žáky 2. stupně ZŠ. V říjnu 27 jsme se zúčastnili semináře pro kurátory pro mládež a místní protidrogové koordinátory OON s přednáškou životní styl dětí. 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: nejvíce kontaktovaly L/K místa v Libereckém kraji uživatelé věkové skupiny let (42,9%), dále ve věku 2-24 let (3,9%) a let (22,6%) průměrný věk uživatelů drog v kraji se zvyšuje, v r.27 byl 24,7 let (v r.6 24,3 let, r.5 23,9 let, r.4 22,8 let, r.3 21,8 let) průměrný věk u mužů byl 25 let, u žen 23,9 let průměrný věk i. v. uživatelů drog v kraji byl 25,2 let (r.6 25,4) - u mužů 25,8 let (15-39 let) a u žen 23,8 let (15-36 let) nejvíce uživatelů žije s rodiči 41,9% v r.27 bylo mezi uživateli 13,8% (3) bezdomovců (nejvyšší % za dobu sledování) bezdomovců mužů bylo 15% (22), žen 11,4% (8) největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací (5,2%) s uživatelem drogy žilo 15,7% osob (34) nejužívanější drogou v Libereckém kraji je stále pervitin (66,8% uživatelů), marihuana (14,3%) a heroin (11,5% uživatelů) L/K místa kontaktovalo nejvíce osob užívajících drogu denně (32,3%), dále osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu (28,1%) a osoby, které neužily drogu v posledním měsíci (23%) injekčně si aplikovalo drogu 61,9% uživatelů (v r.6 56,4%, r.5 61,5%) 62,8 % mužů, 37,2% žen injekčně si drogu aplikuje 92% uživatelů heroinu, 69,7% uživatelů pervitinu, 75% uživatelů ostatních opiátů a 1% uživatelů buprenorfinu společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 15 uživatelů (17% z i. v. uživatelů) 11 (16,9%) mužů a 4 (17,4%) ženy sdílení jehly v minulosti potvrdilo 61 (49,6%) i.v. uživatelů 42 (48,8%) mužů a 19 (51,4%) žen

18 17 životní styl: drogu někdy zkusilo 17,4% žáků 8. tříd (15,8% dívek a 18,9% chlapců) a 38,2% studentů 2. ročníků - (27,9% dívek a 52,8% chlapců) průměrný věk zkoušky drogy udávají žáci 8. tříd 13 let, studenti 2. ročníků 15 let tyto věkové hranice se nemění drogu (převážně marihuanu) získali nejčastěji od kamaráda 76,2% žáků 8. tříd a 87,8% středoškoláků opakované užití drogy potvrdilo v kraji 8,8% (115) žáků 8. tříd, (o 2,1% více než vloni) 6,4% dívek (39) a 11,1% chlapců (76); 15,7% (54) středoškoláků (o 4,8% méně než vloni) 1,4% (21) dívek a 23,2% (33) chlapců pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak žáci 8. tříd 34,8% (4) ji nejčastěji užívají kdykoliv je příležitost, studenti 2. ročníků nejčastěji o víkendech 27,8% (15) = % z opakovaných uživatelů stále nejčastěji drogu užívají s kamarády 58,3% žáků 8. tříd a 63% studentů 2. ročníků (% z opak. uživatelů) z těch, co drogu užívají opakovaně, si drogu kupuje 35,7% (41) dětí 8. tříd a utratí za ni v průměru 38 Kč za měsíc (5 15 Kč), ve 2. ročnících si drogu kupuje 29,6% studentů (16) a utratí za ni v průměru 866 Kč za měsíc (5 4 Kč) v době vyučování bylo někdy pod vlivem marihuany 7,6% (99) žáků 8. tříd a 16,9% (58) středoškoláků, pod vlivem jiné drogy,6% (8) žáků 8. tříd a 1,5% (5) středoškoláků - % u alkoholu a cigaret oproti r. 26 stouplo jak u žáků 8. tříd, tak u středoškoláků; u marihuany stouplo pouze u žáků 8. tříd - % středoškoláků, kteří byli někdy v době vyučování pod vlivem marihuany, kleslo o 2,7% oproti vloni, u jiných drog došlo k poklesu % u obou sledovaných skupin. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel Zpracovala: I. Suková V Liberci

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 29 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 29 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

Výroč ní zpráva. Praha 2008

Výroč ní zpráva. Praha 2008 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Výroč ní zpráva Praha 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Referát drogové epidemiologie Epidemiologické informace by měly m umožnit sledování: - incidence a prevalence,

Více

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 Město Jablonec nad Nisou Městský úřad Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2007 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1. pololetí 2011 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1.pololetí 21 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu - pilotní studie předběžné výsledky Praha 2010 Petr Popov, Běla Studničková, Otilie Bartáková, Ivana Pelikánová, Barbora Petrášová, Dušan Randák, Draha

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK IN-COME DOTAZNÍK se v rámci databáze skládá ze tří formulářů: 1. IN-COME 2. Tabulka užívaných drog 3. Tabulka rizikového užívání Základní pravidla při používání IN-COME dotazníku

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha, říjen 2016

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) HSHMP 4547_Pril4_2015_Podpora_zdraví

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) HSHMP 4547_Pril4_2015_Podpora_zdraví Hygienická stanice hl. m. Prahy K tomuto souboru připojen soubor ve formátu word "HSHMP 4547_Pril4a_215_Podpora_zdraví_komentář" Pracovníci zajišťující na KHS tuto oblast: Příjmení Jméno Titul(y) zařazení

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 11. 2016 8 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Souhrn

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Mgr. Jana Brožov ová 20. záříz 2006 Výběrové šetření Usnesením m vlády České republiky č.. 549

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004-1 - Obsah 1. Souhrn... 3 2. Obecná charakteristika kraje... 3 3. Koordinace protidrogové politiky... 3 3.1 Institucionální

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

DOTAZNÍK. Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog. Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let?

DOTAZNÍK. Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog. Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let? DOTAZNÍK Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let? 2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? a) Základní b) Střední

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Zhodnocení drogové situace na Broumovsku MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Cíl a témata studie Zmapování drogové scény jejích změn, Identifikace hlavních užívaných drog a jejich dostupnosti, Identifikace

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha,

Více

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách I. Příloha: Dotazník DOTAZNÍK o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách Dobrý den, jmenuji se Marie Dufková, jsem studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ráda bych Tě požádala

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

O p. i á t T E X T. Lenka Šťastná

O p. i á t T E X T. Lenka Šťastná O p i á t y Epidemiologie Lenka Šťastná V Ý U K O V Ý T E X T Publikace vznikla a byla vydána pod odbornou záštitou a koordinací: Centra adiktologie, PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Díky finanční podpoře:

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti?

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? ALKOHOL 3. Pili jste v průběhu posledních dvanácti měsíců nějaký alkohol? 4. Jak často

Více