TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 MĚSTO SLANÝ Nařízení č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zř ízení ), ve zněn í pozdějších předpisů a v souladu s 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpis ů toto nařízení : Čl. 1 Úvodní ustanovení Nařízení obce je platné pro územní obvod města Slaný, tvořený jeho katastrálním územím a souborem katastrálních území místních částí. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb V územním obvodě města Slaného je možno mimo provozovny k tomuto úče l u určené kolaudačním rozhodnutím 1 nabízet, prodávat zboží nebo poskytovat služby pouze na vymezených místech: a) v tržnicích, b) na tržištích, c) na tržních místech, d) v předzahrádkách nebo předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízen í nevztahuje nebo které jsou za kázány. Tržní řá d se vztahuje i na nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na tržištích, majících charakter stavby podle zvláštního zákona 1 s výjimkou 18 odst. 1 písm. a), b), c) živnostenského zákona. 1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ), ve zněn í pozdějšíc h předpisú.

2 Čl. 3 Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) Tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, umožňující ce l oroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1, který umožňuje sestavit urči t ý počet prodejních míst. b) Tržiště je veřejně přístupné prostranství, které je dočasně nebo trvale určeno k prodeji zboží nebo poskytování služeb podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na místech pronajatých k tomuto úče l u. Tržiště umožňuje sestavit určitý počet prodejních míst. c) Tržní místo je veřejně přístupné prostranství, na němž je bez bližšího vymezení povolen prodej zboží nebo poskytování služeb. M ůže se jednat i o soukromé pozemky. d) Předzahrádka nebo předsunuté prodejní místo je veřejné prostranství dočasně (sezónně) určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb, zřízené na vymezené ploše, funkčně navazující na provozovnu u rčenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1. e) Pochůzkový prodej je prodej bez prodejního zař ízení uskutečňovaný mimo provozovnu určenou k tomuto účelu ko lauda čním rozhodnutím podle zvláštního zákona\ provozovaný formou poch ůzky ( obch ůzky ) s použitím přenosného nebo neseného zařízení anebo přímo z ruky, při němž je potenciální zákazník prodeje nebo poskytování služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob pohybujících se na veřejných místech. f) Podomní prodej je prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1 obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. Podomním prodejem není nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem domu, bytu, budovy apod. g) Provozovatel je fyzická osoba nebo právnická osoba, vlastník nebo nájemce, zabezpečující řádný provoz těchto zařízení na základě živnostenského oprávnění.

3 Čl.4 Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Tržiště, tržnice a tržní místa v územním obvodu města Slaný jsou provozována v průběhu celého roku s provozní dobou stanovenou maximálně v rozsahu od 06:00 do 18:00 hodin. Předzahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozována celo ročně shodně s prodejní či provozní dobou příslušné provozovny. Čl. 5 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni: a) Dodržovat všechna ustanovení obecně závaznými právními p ředpisy, obe cně závaznými vyhláškami a nařízeními města, zejména tímto tržním řádem tak, aby vyhověly zejména hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje zboží nebo poskytování služeb. b) Zabezpečovat čistotu prodejních míst a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené. Všechny odpadky jsou prodejci povinni ukládat do odpadových nádob vyčleněných pro tyto účely. c) K nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená. Čl. 6 Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen: a) Ohlásit Městskému úřadu Slaný zahájení a ukončen í provozování tržnice, t ržiště nebo tržního místa, předzah rádky a předsunutého prodejního místa. b) Zveřejnit tržní řád, prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu, popř í padě jméno správce, byl-li určen provozovatelem. c) Vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaj ů o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby. d) Určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa. e) Prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem.

4 f) Zabezpečit pravidelný úklid celého zařízení po ukončen í stanovené prodejní doby, v zimním období udržovat vnitřní komunikace v bezpečném stavu úklidem sněhu a posypem. g) Zajistit pravidelný odvoz a likvidaci odpadu podle platného zákona o odpadech. h) Zajistit průchodnost vnitřních komunikací pro zákazníky a dbát na úpravu tak, aby celkový vzhled zařízení působil úhledně a uspořádaně a zejména nebyl rušen různými tvary konstrukcí prodejních stánků. Čl. 7 Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných obdobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvoj í, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek. Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku. Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů p řed velikonočním pondělím. Čl. 8 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb V územním obvodě města Slaný se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží: a) Pyrotechnické předměty. 2 b) Chemické látky a chemické směsi klasifikované jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, karcinogenní, vysoce toxické, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí. 3 c) Erotické zboží a pornografické tiskoviny. d) Tabákové výrobky a lihoviny. 4 2 Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování stře ln ých zbraní, stře liva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky. ' Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně ně kterých zákonů (chemický zákon). 4 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami půso benými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisej ících zákonů, ve znění pozděj ších předpisí'1.

5 V územním obvodě města Slaný se zakazuje: a) Pochůzkový prodej. b) Podomní prodej. Čl. 9 Kontrola a sankce Kontrolu dodržování tohoto nařízení vykonávají v souladu s právními předpisy oprávněné úřední osoby. Porušení tohoto nařízení je přestupkem 5, nejedná-li se o správní delikt 6 či trestný čin 7, ve smyslu zvláštních právních předpisů. Čl.10 Závěrečná ustanovení Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. Zrušuje se n aříze n í č. 3/2013 Tržní řád města Slaného ze dne Čl. 11 Účinnost f /' Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Jaroslav ť'j:: - "- Mgr. Martin Hrabánek 1.místostarosta místostarosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: 5 Zákon č. 200/ 1990 Sb., o p řestupc íc h, ve zn ění pozděj š íc h ře dpi sů. 6 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ří zení), ve zn ě ní p ozd ěj š íc h pře dpi sů. 7 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zn ění pozděj š ích pře dp i s ů.

6 Příloha č. 1 1) Tržnice dle čl. 3 lze na území města provozovat: a) v zadním traktu objektu č. p. 57 Soukenická ulice- 4 místa. 2) Tržiště dle čl. 3 lze na území města provozovat: a) v prostorách Městského tržiště- Soukenická ulice č. p míst, b) na prostranství ve středu Masarykova náměstí ohran ičeného místní komunikací - 70 míst. 3) Tržní místo dle čl. 3 lze na území města provozovat: a) v podloubí domu č. p. 78 Hanžburského ulice, umístěném směrem na Masarykovo náměstí- 2 místa. 4) Předzahrádky nebo předsunutá prodejní místa dle čl. 3 lze provozovat při splnění právních předpisů v celém územním obvodě města Slaného. Je-li předzahrádka nebo předsunuté prodejní místo na veřejném prostranství či komunikaci, podléhá její umístění rozhodnutí správního orgánu a předchozímu souhlasu města Slaný.

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Řád veřejných pohřebišť.

Řád veřejných pohřebišť. - 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 2/2005 Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 1.9.2005 podle ustanovení 16 odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád ) upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen pohřebiště ), které jsou ve vlastnictví Statutárního města

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1022 ze dne 25.6.2002 Hlavní město Praha jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více