Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru"

Transkript

1 Město Lanškroun _ 51_ 02 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru podpis Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru podpis Projednáno ve finančním výboru dne , Vyvěšeno na úřední desce od: do: Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2012 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2012 a schválilo: 1) rozpočet města Lanškroun na rok 2012, který počítá s celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- 2) použití části přebytku roku 2012 ve výši Kč ,-- ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2012 Kč , -- 3) závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě, 4) smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory následujícím organizacím: 1

2 Občanskému sdružení Český červený kříž Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého č.p. 840, Ústí nad Orlicí, IČ: , Občanskému sdružení TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec, Lanškroun, IČ: , Občanskému sdružení TJ Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČ: , Občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČ: , Občanskému sdružení Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, IČ: Občanskému sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133, Lanškroun, IČ dle přílohy. Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Důvodová zpráva: Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2012 je koncipován jako přebytkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. V roce 2012 musí město uhradit splátky úvěrů ve výši Kč ,--. Tyto splátky budou hrazeny z přebytku hospodaření roku PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2012 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní podíl jednotlivých obcí na stanovených 2

3 procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o rozpočtovém určení daní č. 259/2011 Sb. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši Kč ,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2012 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,-- Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč ,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Nově je v rozpočtu položka Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Předpokládaný příjem Kč ,--. Na konci roku 2011 byl přijat zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který významně změnil odvody z hazardního podnikání. Tento zákon mění mimo jiné i zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. S účinností od došlo ke zrušení ust. 1 písm. g) a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Od tedy již obce nejsou oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů. Tyto změny mají dopad i na příjmy obce z tohoto druhu podnikání. 3

4 Z hlediska odvodů se již nerozlišují VHP a VLT (jiná technická herní zařízení, dále jen VHP). Do současné doby mohla obec jen obtížně inkasovat místní poplatek za provozování VLT a především neměla žádnou kontrolu nad odvodem na veřejně prospěšné účely. Veškerou správu z odvodů z VHP budou nově provádět finanční úřady. Ty budou následně odvody přerozdělovat ve prospěch místních samospráv podle poměrného klíče (jeden a tentýž provozovatel VHP provozuje svou činnost většinou na území několika měst). Výběr místního poplatku za provozování VHP byl zrušen a byl nahrazený tzv. pevnou částí dílčího základu odvodu z VHP. Sazba tohoto odvodu činí od Kč 55,-- za každý povolený den a VHP. 20 % z této částky bude příjmem státního rozpočtu, 80 % příjmem obce. Novinkou je tzv. poměrná část dílčího základu odvodu z VHP (nahrazuje dřívější odvod z výtěžku na veřejně prospěšné účely). Ten se vybíral ve výši 6 % ze zisku. Nově bude činit odvod ze zisku 20 % s tím, že opět 20 % bude příjmem státního rozpočtu, 80 % příjmem obce. V současnosti je na území města provozováno cca 73 ks VLT (povoluje a zatím bude povolovat MF) a 7 ks VHP (povoluje město). 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2012, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků a sankční platby vybírané jednotlivými odbory městského úřadu. 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, příjem z prodeje kabelové televize. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce Návrh příjmů z prodeje nemovitostí vychází ze známých prodejů (dům čp. 153 v ulici Opletalova, bytová jednotka č. 13/465 v ulici Seifertova, dům čp. 203 v ulici 28. října). V návrhu rozpočtu na rok 2012 je počítáno s příjmem z prodeje kabelové televize. Prodej byl schválen usnesením RM č. 24/2012 ze dne 9. ledna

5 Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Jedná se o investiční transfer na výstavbu Sportovního areálu, jehož dostavba bude pokračovat v roce Dále pak transfery na akce, které byly realizovány již v roce 2011: snížení energetické náročnosti budovy MŠ Vančurova oprava lesních cest v městských lesích Technologické centrum zateplení sklepů a výměna oken v bytových domech č. p ul. Palackého a č. p ul. Zborovská Dále má město písemně potvrzen neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,--, který se skládá z příspěvku na školství (Kč ,--) a příspěvku na výkon státní správy (Kč ,--). Příspěvek na školství je určen zřizovatelům mateřských a základních škol, a to na částečnou úhradu provozních výdajů. Příspěvek na jednoho žáka a na jedno dítě je stanoven ve výši Kč 1.383,45. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Částky inkasované v rámci souhrnného dotačního vztahu v letech : , , , , , ,-- V souvislosti se sociální reformou byla od roku 2012 přesunuta agenda vyplácení sociálních dávek (dávky v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené) z města na Úřady práce. Snížil se objem výkonu agendy přenesené působnosti v sociální oblasti. V rozpočtu přijatých transferů jsou zahrnuty neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, za přestupky a výkony některých činností obecní policie na území obce Rudoltice na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Dále pak neinvestiční transfer na výkon agendy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, neinvestiční transfer od krajů na činnost Sborů dobrovolných hasičů obcí, transfer na projekt Poznávání lidových zvyků a Egon centrum. 5

6 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu provozních výdajů byl proveden důkladný rozbor všech položek se záměrem jejich optimalizace. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTKY A TAJEMNÍKA rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. V minulosti byly prostředky čerpány na opravu povodní stržené lávky pro pěší v D. Třešňovci, loni na projekt průzkumných prací po sesuvu půdy v Lanškrouně. Při nevyčerpání se pak z této částky hradí i jiné potřeby, související s krizovou, případně havarijní problematikou, např. revize požárních hydrantů, výbava pro krizový štáb, servisní prohlídka UPS na radnici, částečná úhrada nákladů na cvičení jednotek požární ochrany se složkami IZS. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 16 členů. Její hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu před mládeží a veřejností (různé propagační a osvětové akce, ), organizují závod v požárním útoku Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město musí na základě 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. V rozpočtu příjmů je, jako každoročně, zahrnuta dotace z Pardubického kraje ve výši Kč ,--, která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se jedná o částku odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr (podíl města 100 tis.). V položce drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou rozpočtovány prostředky na nákup proudnice RamboJet 02 a vysokotlaké hadice (cca 45 tis.), kterou hasiči nutně potřebují (původní je v nižší kvalitě, praská, spojky po opravách hadici při navíjení dále ničí). Vedle toho je třeba dokoupit sekerky a závěsníky na sekerky. V 6

7 položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup tří párů pracovní obuvi. Voda, plyn a elektřina je přefakturovaná Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS a pojištění jednotky. V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická a další školení členů jednotky. Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 9 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec) dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu před mládeží a veřejností (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce ), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní náklady. Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či zásahů. V položce oděvy je zahrnuta 2x vycházková a 5x pracovní obuv. V položce drobný majetek plánují hasiči pořídit další výbavu zásahové jednotky jedná se motorovou pilu (v hodnotě cca 15 tis. Kč). Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno povinné ručení za Š Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 65 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Mimo to je v rámci závazného ukazatele rozpočtováno odstupné pro pracovníky, kteří dostanou výpověď z organizačních důvodů. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2012 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2 %, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci, pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka Kč ,-- na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Je zahrnuto i Kč ,-- jako 50 % ročních mezd 5-ti zaměstnanců, jejichž místa byla zrušena. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se 7

8 náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd, pokud se náhrady mezd v době nemoci vyčerpají, částka Kč ,-- na zdravotní pojištění se nevyčerpá. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd, pokud se náhrady mezd v době nemoci vyčerpají, částka Kč ,-- na sociální pojištění se nevyčerpá. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,42 % hrubých mezd. Správa ostatní náklady Veškeré položky jsou rozpočtovány v hodnotách roku Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na případné pořízení nových kancelářských židlí (55 tis. Kč) a sezení pro občany čekající ve vestibulu finančního odboru (25 tis. Kč). V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky. Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se o spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků a Technickými službami přefakturovanou část spotřeby v budově čp. 33. V nákladech na vodu je zahrnuta i voda spotřebovaná v kašně na nám. J. M. Marků. Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 1E4 8544, Š- FABIA 2E3 3300, Š-FABIA 2E8 6262, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 3555, Renault Kangoo) užívaných městským úřadem Lanškroun. V roce 2012 se plánuje prodej nejstarší Š-FABIA (1E4 8544) a Renault Kangoo. Odhadní cena aut je Kč (škoda) a Kč (renault). Namísto toho se pořídí auto, které bude využitelné na jízdy do terénu a do lesa pro správce městských lesů. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (115 nemovitostí, zařízení, elektroniku ) a odpovědnost má město pojištěno u pojišťovny Generali. Skautskou klubovnu, povinné ručení a havarijní pojištění u České pojišťovny. Od dubna bude majetek a odpovědnost pojištěna u pojišťovny Kooperativa. Automobily přejdou s nižší cenou k nové pojišťovně od listopadu. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Krajské noviny, Veřejná správa, Moderní obec, Národní pojištění, Mzdová účetní, PC magazín, Právní rádce, Lesnická práce, Stavební, autorský a technický dozor investora, Veřejné zakázky, Stavitel, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Poradce veřejné správy, Věstník MŠMT, Bulletin stavební právo, Časopis Test, Zpravodaj MŽP, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody). 8

9 V položce nájemné jsou rozpočtovány prostředky na úhradu nájemného společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. za pronájem prostor budovy čp. 33 (v budově sídlí Odbor dopravy a silničního hospodářství). Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Městský úřad část školení zajišťuje ve vlastní režii v rámci egoncentra, další část školení se zabezpečuje pomocí e-learningu. Odborná školení úředníci absolvují mimo úřad. V roce 2012 se budou úředníci muset připravit na zkoušky odborné způsobilosti (minimálně po návratu z rodičovské dovolené 1 pracovnice finančního odboru, pracovnice, která nastoupí na odbor vnitřních věcí a tři pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství), příprava na tyto zkoušky je finančně náročná (cca 20 tis Kč/zkouška). Další finančně náročnou zkouškou a školením bude přezkoušení zkušebního komisaře z odboru dopravy a silničního hospodářství. Méně finančně náročnými školeními jsou hromadná školení bezpečnosti práce, protipožární ochrany a referentů služebních vozidel. V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČUZK pro CzechPOINT, elektronické podpisy, časová razítka, znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Z položky 5361 jsou hrazeny kolky a z položky 5362 různé správní poplatky. Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20/oběd. Sociální fond Sociální fond je tvořen 2 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 10/oběd (do loňského roku se přispívalo částkou Kč 20/oběd) a příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Odměny podle kolektivní smlouvy a příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. 9

10 Správa informatika - komentář viz samostatná příloha120328_51_02_03 Správa ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklizečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starostky a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. K mírnému navýšení dochází z důvodu vyplacení odstupného bývalému místostarostovi. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení zastupitelstva města č. 112/2010. Veřejná podpora schvalovaná starostkou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. V roce 2011 v něm byla zahrnuta z velké části podpora určená subjektům působícím v sociální oblasti. V roce 2012 je pro tuto podporu připraven závazný ukazatel v rámci kapitoly odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tato změna se promítla i do návrhu nových Pravidel pro přidělování veřejné finanční podpory. Protože výdaje na sociální oblast hrazené z veřejné podpory schvalované radou města činily v posledních letech cca 50 tis. Kč (rok ,- a rok tis. Kč) a od roku 2012 by měly být hrazeny z nového závazného ukazatele v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, navrhuje se závazný ukazatel veřejná podpora schvalovaná radou města snížit. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytovaná na jednáních rady a zastupitelstva či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. 10

11 Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu Složení ukazatele vychází z konzultace s předsedou komise pro cestovní ruch a partnerské styky. V roce 2012 by měl jet na týden autobus dětí z Lanškrouna do Serocku. Veřejná finanční podpora na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu je navržena ve výši ,- Kč. Z tohoto závazného ukazatele se hradí i služební cesty zástupců města do partnerských měst za účelem udržování vztahů s partnerskými městy. Partnerské styky projekt Will Italský partner města dostal dotaci na projekt s názvem Will. V rámci tohoto projektu se v září letošního roku v Lanškrouně uskuteční akce, kterou navštíví 48 osob ze tří zemí (Kypr, Polsko, Itálie). Návštěva bude z projektu kryta částkou ,54 EUR. Lanškroun náklady na akci vyfakturuje partnerovi projektu (italská společnost Orte), finance obdrží až po skončení projektu (v roce 2014). Na programu návštěvy se pracuje. Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím. Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města. Příspěvky profesním sdružením Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer dobrovolným svazkům obcí V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele (20,--Kč/obyvatel) DSO Lanškrounsko. Příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa Kč 50 tis. by měl podle usnesení z roku 2003 v roce 2012 skončit, předpokládá se však, že Sdružení obcí Orlicko požádá i o příspěvek pro rok 2012 a následující. Usnesením č. 110/2003 ZM rozhodlo poskytnout příspěvek Sdružení obcí Orlicko ve výši ,- Kč ročně po dobu osmi let na strojové úpravy běžeckých stop v lyžařské oblasti Buková hora - Suchý vrch. Transfer DSO Cyklostezka Lanškroun Rudoltice podíl města na výstavbě cyklostezky. Část podílu ve výši Kč ,-- byla uhrazena již v roce

12 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa V letošním roce se výdaje spojené s kulturním programem na slavnostech rozpočtují v rámci příspěvku na provoz Kulturního centra. Z tohoto důvodu je tento závazný ukazatel letos výrazně nižší než loni. Městský úřad zajistí ohňostroj, mobilní záchodky, připojení elektřiny. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra apod. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok Egon centrum Cílem projektu egon centrum Lanškroun je zajistit, aby osoby, které zajišťují fungování prvků egovernmentu nebo jejich znalost ke své práci potřebují, dokázaly tyto prvky (např. CzechPOINT, datová schránka apod.) ovládat. Projekt navazuje na Technologické centrum. Realizátorem projektu je Město Lanškroun. Projekt je realizován v období od srpna 2011 do července egon centrum Lanškroun je hrazeno z prostředků výzvy č. 40. Výzva č. 40 je financována z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou projektu jsou úředníci, další zaměstnanci a zastupitelé (města Česká Třebová, města Lanškroun a obcí základního typu z obvodu měst Lanškroun a Česká Třebová). V roce 2012 jsou rozpočtovány pouze výdaje na platy a výdaje na publikace. Úprava vestibulu radnice Vestibul radnice v současné době nenabízí občanům ani minimální komfort pro čekání na vyřízení jejich záležitostí. Zájem na úpravě prostor má starostka města i vedoucí odboru vnitřních věcí, které budou připomínkovat navržené úpravy a nákupy majetku. Finanční prostředky na kofinancování grantů K byla podána žádost na Visegrad fund na projekt Poznávání lidových zvyků. Město na tento projekt obdrželo dotaci ve výši EUR (částka rozpočtována v příjmech Kč ,--). V rámci tohoto projektu byla uspořádána v termínu letošního Masopustu konference, na které se setkali zástupci měst Kežmarok, Dzierzoniow, Hajdúszoboszló a Lanškroun, diskutovali o lidových zvycích ve svých regionech a hovořili o společných projektech, které povedou k čerpání dotačních titulů z fondů. Spoluúčast města na tomto projektu činí 30 %. 12

13 V měsíci březnu byla podána žádost Euroregionu Glacensis na projekt Nové cesty poznávání přátel (žádost na EUR, rozpočtována spoluúčast 15% ,- Kč). Další žádost Visegradským fondům bude podána k na Olympiádu partnerských měst spojenou se slavnostním otevřením atletického stadionu (předpokládaná výše dotace EUR, spoluúčast dalších 30%, tj. 37 tis. Kč). 2.2 MĚSTSKÁ POLICIE rozpočet kapitoly 02 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy strážníků městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál, pracovní oděvy, všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby ), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, všeobecný materiál, opravy, pojištění vozidla, v rámci položky drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou rozpočtovány výdaje na zařízení (nábytek, PC) kanceláře velitele městské policie. V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení nového PCO SUR-GARD - zařízení pro přenos dat z hlídaných objektů na PC na služebně MP. Dnešní zařízení slouží 17 let, je již zastaralé (nejsou náhradní díly), pořízení další kamery na nám. J. M. Marků, která bude součástí stávajícího MKDS. 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou shodné výdaje jako v minulých letech výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti a výdaje spojené s chodem obřadní síně. 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: neinvestiční transfery neziskovým organizacím - podpora pro subjekty působící v sociální oblasti mimo LAXUS a Červený kříž (podpora pro tyto subjekty je rozpočtována samostatně), výdaje na platby lékařům za specifické zdravotní úkony pro sociálně-právní ochranu dětí (ve smyslu 15, zákona č. 18/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), výdaje na komunitní plánování, výdaje na drobné pozornosti pro děti v ústavní péči, 13

14 výdaje na neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve smyslu 57 vyhlášky č.182/1991sb., výdaje na prevenci kriminality a kofinancování grantů prevence kriminality. Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč ,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. V rozpočtu kapitoly jsou dvě položky veřejné finanční podpory. První je určena pro Český červený kříž na provoz Senior dopravy. Částka byla poskytována již v letech minulých, nyní je pouze přesunuta z kapitoly finančního odboru. Novou položkou, která je rozpočtována, je protidrogová prevence. Částka by měla být určena pro společnost LAXUS o. s., které se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. V případě vyhovění jejich požadavku na poskytnutí příspěvku na rok 2012 ve výši ,- Kč rozšíří poskytované služby. 2.5 FINANČNÍ ODBOR oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 18 let. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 18 let). Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 18 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 18 let. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, krajská liga mužů 14

15 Nově je požadována finanční podpora pro oddíl ledního hokeje podpora krajské ligy mužů. Veřejná finanční podpora Rodinné centrum dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného a energií za užívání prostor Rodinného centra. Navýšení podpory je v důsledku změny pronajatých prostor. Veřejná finanční podpora Dikobraz - Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Nově je požadována finanční podpora na úhradu nájemného, které hradí občanské sdružení Městu Lanškroun za pronájem skautské klubovny. 2.6 FINANČNÍ ODBOR oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2012 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k Byl proveden rozbor veškerých nákladových položek. Předložený návrh rozpočtu byl projednáván za účasti jednotlivých ředitelů a vedení města. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Mateřské školy - příspěvky na provoz Příspěvky na provoz pro jednotlivé mateřské školy jsou určeny na pokrytí běžných nákladů spojených s chodem jednotlivých organizací. V důsledku zateplení a celkové rekonstrukce budov výrazně poklesl příspěvek na provoz pro MŠ Na Výsluní a MŠ Wolkerova. Rozpočet této kapitoly zahrnuje investiční výdaj na nákup myčky nádobí pro MŠ Wolkerovu. Základní školy - příspěvky na provoz, ŠJ Madoret Byla provedena podrobná analýza hospodaření jednotlivých základních škol. Bylo zohledněno plnění rozpočtu předcházejícího roku a stavy ve fondech. Dům dětí a mládeže DAMIÁN, ZUŠ Od roku 2011 přešly zřizovatelské funkce k těmto organizacím z Pardubického kraje na město Lanškroun. Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých V příspěvku na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže do 18 let a dospělých je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží a jednorázových kulturních akcí pro mládež a dospělé. Kč ,-- je určeno na pravidelnou činnost a jednorázové akce a Kč ,-- na pronájmy nebytových prostor v majetku města jednotlivým zájmovým organizacím a spolkům. 15

16 Kulturní zařízení - příspěvky na provoz Byla provedena podrobná analýza hospodaření jednotlivých organizací, včetně mzdových inventur. Bylo zohledněno plnění rozpočtu předcházejícího roku a stavy ve fondech. Příspěvky na provoz jsou určeny na pokrytí běžných nákladů spojených s chodem jednotlivých organizací. Reprezentanti Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč ,- na zajištění ankety Mládež reprezentuje město Lanškroun. 2.6 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení majetku rozpočet kap. 61 V kapitole tohoto odboru jsou rozpočtovány následující výdaje: Výkupy nemovitostí Návrh vychází z možnosti výkupů od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu, soukromých osob a výkupů souvisejících s investičními akcemi města. Ostatní náklady odboru Závazný ukazatel zahrnuje výdaje na platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky. TS - správa veřejného pohřebiště Odměna za realizaci správy veřejného pohřebiště, kterou provádí Technické služby Lanškroun, s. r. o. na základě mandátní smlouvy. TS - úhrada za komunální služby Město a TS mají uzavřenu smlouvu na provádění komunálních služeb s tím, že měsíční částky pro jednotlivé roky a jednotlivé služby schvaluje každoročně rada města ve formě přílohy předmětné smlouvy. TS - správa koupaliště Částka dle uzavřené smlouvy za správu areálu koupaliště. Provozování veřejného WC Částka rozpočtována dle smlouvy o poskytnutí veřejných prostředků na úhradu nájemného a provozu veřejných záchodků. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na drobné opravy a odstraňování havárií v budovách v majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci). Dále jsou z této položky hrazeny prohlídky a revize. 16

17 Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nájemného Technickým službám Lanškroun, s. r. o. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku je v příjmové části rozpočtu částka Kč ,-- jako příjem z pronájmu HBM. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nákladů, které vznikají s provozem HBM. Pokud budou náklady spojené s provozem tohoto sportoviště nižší než tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic zalesňování jak lesních tak i nelesních půd. Výdajová položka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, ožínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa - budky a výřezy cest. Položka těžební činnost zahrnuje těžbu dřeva, přibližování a odvoz dřevní hmoty. Položka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy cest (cyklotrasa od bývalé lesní školky ke mlýnu v Herborticích), vybudování laviček, posezení (u studánky por. 11 E 05), dokončení kapliček (kresby, pieta). Biokoridor Lanškroun Biokoridor Lanškroun zahrnuje následnou péči ožínání, opravy oplocenek, ochranu proti zvěři, vylepšování. Voda Srážková voda na parkovištích a vodné v kašnách. Kulturní dům srážková voda, plyn Jedná se o náklady na srážkovou vodu a plyn v prostorách, které nemá v pronájmu současný nájemce. Elektrická energie v prostorách veřejného WC a čerpací stanice kanalizace. 2.6 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení investic rozpočet kap. 62 ul. Třešňovecká - křižovatka Dobrovského - stavební úpravy autobusové zastávky u komunikace (včetně autobusového zálivu u nového školicího střediska), úprava stávajícího přechodu pro chodce a úpravy chodníků (včetně rozšíření chodníku u Dělnického domu). Územní plán - pokračování pořizování nového územního plánu usnesení ZM 16/

18 Cyklostezka Rudoltice - veřejné osvětlení na k. ú. Lanškroun. Školní statek Třešňovec - jedná se o vybudování oplocení pro průjezd školním statkem a drobné úpravy v areálu. Pohyb občanů by se stal v dané lokalitě bezpečnější. Akce bude spolufinancována obcí Horní Třešňovec (smlouva o sdružení). Rekonstrukce chodníků Dobrovského ul. - chodník, levá strana od ul. Třešňovecké po ul. Vrchlického (kolem pivnice MILÁNO) včetně opěrné zdi se zábradlím. Kino - úpravy sociálního zařízení - rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a vybavení novými zařizovacími předměty, nové obklady. Výstavba infrastruktury v lokalitě Za Střelnicí II - výstavba inženýrských sítí. Částka je orientačně odhadnuta a bude odvislá na rozsahu I. etapy. Město Lanškroun by tak mohlo zájemcům nabídnout nové stavební parcely pro výstavbu rodinných domů. Projektová dokumentace - položky určené k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích služeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů EU. Přeložky, havárie, služby, různé - položka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou v průběhu roku, z této položky budou hrazeny služby městského architekta. RPS Dvorské Lány, IV. etapa - revitalizace zeleně. Na tuto akci je podána žádost o dotaci, dotace může být až do výše 70 % výdajů. Sportovní areál - dokončení výstavby sportovišť v ul. Za Střelnicí. Zahrnuje sportoviště s umělým povrchem pro lehkou atletiku (fotbalová plocha, dětské dopravní hřiště a skateboard - realizováno v roce 2011). Na výstavbu je získána dotace z fondů EU a národních zdrojů. V částce jsou zahrnuty náklady pro zhotovitele za autorský dozor, za technický dozor. Sportovní areál - zázemí pro mládežnické oddíly - vybudování nového zázemí (šatny, převlékárny) pro mládežnické oddíly - hokej, atletika, fotbal, základní a mateřské školy. ZŠ Smetanova - oprava plotu oprava 100 let starého oplocení. Největší závadou je praskání pískovcových sloupů, úlomky sloupů padají na chodník a hrozí vážné zranění chodců. Nedrží některé hlavice sloupů, vypadávají i kameny z podezdívky. Stav plotu byl shledán jako vážná závada při kontrole BOZP v roce ZŠ A. Jiráska - výstavba družinky - budova J. M. Marků. č.p přestavba školnického bytu na 2 družinky, s tímto záměrem byla rada města seznámena Je zpracován projekt. Jednoduchou úpravou je z 2 místností zřízena družinka, která ovšem neodpovídá hygienickým předpisům - děti využívají umývárnu a WC v jiném patře, což je pro normální provoz školní družinky nepřípustné. ZŠ A. Jiráska - výměna oken - budova na nám. A. Jiráska č.p výměna oken na severozápadní straně, v tělocvičně a dílnách, kde je stav oken nejhorší. 18

19 ZŠ A. Jiráska č. p rekonstrukce a opravy - budou provedeny nezbytně nutné opravy podle stanovení priorit ředitelky školy Mgr. Minářové. ZŠ Dobrovského - rekondiční bazén - jedná se o zateplení obvodu budovy a výměnu oken (trojskla). Možnost získání až 60% dotace v rámci operačního programu životního prostředí. Budova č. p. 33 "Manipulák" - zateplení, výměna oken - jedná se o zateplení administrativní budovy (sídlo odboru dopravy) a výměny oken ve spodním podlaží (v horním podlaží jsou okna již vyměněna). Možnost získání až 60% dotace v rámci operačního programu životního prostředí. Budova městského úřadu nám. J. M. Marků čp. 8 - výměna kotlů etážového topení. Kotle DAKON, pořízené v r. 1999, je třeba z důvodu poruchovosti a v důsledku končící životnosti postupně měnit. Navržena výměna dvou kotlů ze čtyř instalovaných a zároveň vyregulování tepelného okruhu v kancelářích v přízemí (např. montáží výkonnějších topných těles). Minigolf oplocení - stávající oplocení je již za dobou životnosti. Opravy by nebyly rentabilní. Rekonstrukce oplocení je naprostou nutností i z hlediska provozu minigolfu. Koupaliště čp sociální zařízení - stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení včetně vybudování WC pro imobilní občany. Na tuto akci je podána žádost o dotaci. Závazný ukazatel Památková péče v sobě zahrnuje: Okna na č.p. 8 - z výběrového řízení vyšel jako vítězný uchazeč pan Jiří Věneček, se kterým je uzavřena smlouva v této věci na částku Kč ,--. Menší část prací byla realizována ještě v roce 2011 a v letošním roce bude akce dokončena. Oprava a zateplení oken přispěje k výrazné úspoře nákladů za topení a prodlouží životnost těchto špaletových a řezbářsky zdobených oken. Restaurování a zateplení oken zahrnuje odstranění stávajících nátěrů, lokální výměnu shnilých částí, opravu kování, nový nátěr, zhotovení repliky jednoho vnitřního křídla a osazení izolačního dvojskla do vnitřních křídel oken. Římsa + sloupy nesoucí balkon na budově gymnázia - v roce 2012 je potřeba z důvodu havarijního stavu restaurovat sloupy nesoucí balkon a provést výměnu balkonové římsy budovy gymnázia čp. 113 v Lanškrouně. Stav tohoto architektonického prvku je natolik závažný, že jeho obnovu nelze oddalovat. Část nákladů na tuto akci bude hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Pískovcový sokl kolem zámku I. etapa - je plánováno provedení nového pískovcového soklu kolem budovy zámku čp. 1 v Lanškrouně. Akce bude rozdělena do několika etap v roce 2012 se počítá s realizací 1. etapy. U části budovy zámku není dodělaný sokl, zbývající část budovy má sokl provedený v sanační omítce. Jedná se o problematickou část objektu, jednak z hlediska estetického, ale především z hlediska ochrany zdiva památky před vzlínající vlhkostí a srážkovou vodou. Oblast soklu se sanačními omítkami je poškozena vlhkostí a je nutné daný stav řešit. Část nákladů na 19

20 tuto akci bude hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Podíly ke Grantům Pardubického kraje - v letošním roce podali dva vlastníci památek (pan Jindřich Venzara na dokončení opravy střechy Krčmy čp. 77 a Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun na opravu střechy a restaurování nástěnných maleb kostela sv. M. Magdalény) žádost o Grant Pardubického kraje Program stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok Tento podíl není závazný (v případě neposkytnutí částky městem ho hradí vlastník), ale při rozdělování finančních prostředků Pardubického kraje se k podílu města přihlíží a bývají upřednostněny takové akce, na nichž se město finančně podílí (má na jejich realizaci zájem). Vzhledem k tomu, že kraj zřejmě neposkytne příspěvek vlastníkům v požadované plné výši, je zahrnuta tato položky do rozpočtu města, a bude použita na úhradu případných podílů. Spoluúčast na restaurování drobné architektury - Částka ve výši Kč ,-- je vyčleněna na restaurování některé ze soch v majetku města Lanškroun. Povinná finanční spoluúčast v případě, že město bude žádat a obdrží finanční prostředky z programu Drobná architektura Lanškrounska. 2.8 ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ rozpočet kapitoly 07 Rozpočtovány jsou výdaje na soudní poplatky, které byly doposud (před reorganizací úřadu) hrazeny z kapitoly odboru právního a majetku. S ohledem na předpokládané soudní řešení kauz proti některým osobám a z důvodu pokrytí i dalších běžných průběžně řešených pohledávek je navrhována jako předpokládaný výdaj částka 300 tis. Kč. Nákup prostředků pro obecně prospěšné práce. Tato část rozpočtu je vyhrazena na nákup rukavic, pytlů, košťat, případně dalších nezbytných pomůcek pro osoby, kterým Město Lanškroun zprostředkovává výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací. V této kapitole je rozpočtována očekávaná budoucí úhrada závazku spočívajícího v platbě složených splátek na budoucí kupní cenu dle smlouvy, od které odstoupil budoucí kupující poté, kdy nehradil řádně splátky kupní ceny. 2.9 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD rozpočet kapitoly 08 Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP) Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem územního plánování pro 20

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII.

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Rozpočet Holešova na rok 2012. Str. 4, 5 a 6 Moravské děti se staly sborem roku. Str. 16 Michal David bude zpívat na plese města. Str. 17 1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více