Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru"

Transkript

1 Město Lanškroun _ 51_ 02 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru podpis Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru podpis Projednáno ve finančním výboru dne , Vyvěšeno na úřední desce od: do: Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2012 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2012 a schválilo: 1) rozpočet města Lanškroun na rok 2012, který počítá s celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- 2) použití části přebytku roku 2012 ve výši Kč ,-- ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2012 Kč , -- 3) závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě, 4) smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory následujícím organizacím: 1

2 Občanskému sdružení Český červený kříž Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého č.p. 840, Ústí nad Orlicí, IČ: , Občanskému sdružení TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec, Lanškroun, IČ: , Občanskému sdružení TJ Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČ: , Občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČ: , Občanskému sdružení Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, IČ: Občanskému sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133, Lanškroun, IČ dle přílohy. Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Důvodová zpráva: Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2012 je koncipován jako přebytkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. V roce 2012 musí město uhradit splátky úvěrů ve výši Kč ,--. Tyto splátky budou hrazeny z přebytku hospodaření roku PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2012 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní podíl jednotlivých obcí na stanovených 2

3 procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o rozpočtovém určení daní č. 259/2011 Sb. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši Kč ,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2012 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,-- Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč ,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Nově je v rozpočtu položka Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Předpokládaný příjem Kč ,--. Na konci roku 2011 byl přijat zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který významně změnil odvody z hazardního podnikání. Tento zákon mění mimo jiné i zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. S účinností od došlo ke zrušení ust. 1 písm. g) a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tedy možnosti obcí zavést svými obecně závaznými vyhláškami místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Od tedy již obce nejsou oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů. Tyto změny mají dopad i na příjmy obce z tohoto druhu podnikání. 3

4 Z hlediska odvodů se již nerozlišují VHP a VLT (jiná technická herní zařízení, dále jen VHP). Do současné doby mohla obec jen obtížně inkasovat místní poplatek za provozování VLT a především neměla žádnou kontrolu nad odvodem na veřejně prospěšné účely. Veškerou správu z odvodů z VHP budou nově provádět finanční úřady. Ty budou následně odvody přerozdělovat ve prospěch místních samospráv podle poměrného klíče (jeden a tentýž provozovatel VHP provozuje svou činnost většinou na území několika měst). Výběr místního poplatku za provozování VHP byl zrušen a byl nahrazený tzv. pevnou částí dílčího základu odvodu z VHP. Sazba tohoto odvodu činí od Kč 55,-- za každý povolený den a VHP. 20 % z této částky bude příjmem státního rozpočtu, 80 % příjmem obce. Novinkou je tzv. poměrná část dílčího základu odvodu z VHP (nahrazuje dřívější odvod z výtěžku na veřejně prospěšné účely). Ten se vybíral ve výši 6 % ze zisku. Nově bude činit odvod ze zisku 20 % s tím, že opět 20 % bude příjmem státního rozpočtu, 80 % příjmem obce. V současnosti je na území města provozováno cca 73 ks VLT (povoluje a zatím bude povolovat MF) a 7 ks VHP (povoluje město). 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2012, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků a sankční platby vybírané jednotlivými odbory městského úřadu. 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, příjem z prodeje kabelové televize. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce Návrh příjmů z prodeje nemovitostí vychází ze známých prodejů (dům čp. 153 v ulici Opletalova, bytová jednotka č. 13/465 v ulici Seifertova, dům čp. 203 v ulici 28. října). V návrhu rozpočtu na rok 2012 je počítáno s příjmem z prodeje kabelové televize. Prodej byl schválen usnesením RM č. 24/2012 ze dne 9. ledna

5 Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Jedná se o investiční transfer na výstavbu Sportovního areálu, jehož dostavba bude pokračovat v roce Dále pak transfery na akce, které byly realizovány již v roce 2011: snížení energetické náročnosti budovy MŠ Vančurova oprava lesních cest v městských lesích Technologické centrum zateplení sklepů a výměna oken v bytových domech č. p ul. Palackého a č. p ul. Zborovská Dále má město písemně potvrzen neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,--, který se skládá z příspěvku na školství (Kč ,--) a příspěvku na výkon státní správy (Kč ,--). Příspěvek na školství je určen zřizovatelům mateřských a základních škol, a to na částečnou úhradu provozních výdajů. Příspěvek na jednoho žáka a na jedno dítě je stanoven ve výši Kč 1.383,45. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Částky inkasované v rámci souhrnného dotačního vztahu v letech : , , , , , ,-- V souvislosti se sociální reformou byla od roku 2012 přesunuta agenda vyplácení sociálních dávek (dávky v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené) z města na Úřady práce. Snížil se objem výkonu agendy přenesené působnosti v sociální oblasti. V rozpočtu přijatých transferů jsou zahrnuty neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, za přestupky a výkony některých činností obecní policie na území obce Rudoltice na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Dále pak neinvestiční transfer na výkon agendy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, neinvestiční transfer od krajů na činnost Sborů dobrovolných hasičů obcí, transfer na projekt Poznávání lidových zvyků a Egon centrum. 5

6 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu provozních výdajů byl proveden důkladný rozbor všech položek se záměrem jejich optimalizace. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTKY A TAJEMNÍKA rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. V minulosti byly prostředky čerpány na opravu povodní stržené lávky pro pěší v D. Třešňovci, loni na projekt průzkumných prací po sesuvu půdy v Lanškrouně. Při nevyčerpání se pak z této částky hradí i jiné potřeby, související s krizovou, případně havarijní problematikou, např. revize požárních hydrantů, výbava pro krizový štáb, servisní prohlídka UPS na radnici, částečná úhrada nákladů na cvičení jednotek požární ochrany se složkami IZS. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 16 členů. Její hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu před mládeží a veřejností (různé propagační a osvětové akce, ), organizují závod v požárním útoku Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město musí na základě 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. V rozpočtu příjmů je, jako každoročně, zahrnuta dotace z Pardubického kraje ve výši Kč ,--, která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se jedná o částku odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr (podíl města 100 tis.). V položce drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou rozpočtovány prostředky na nákup proudnice RamboJet 02 a vysokotlaké hadice (cca 45 tis.), kterou hasiči nutně potřebují (původní je v nižší kvalitě, praská, spojky po opravách hadici při navíjení dále ničí). Vedle toho je třeba dokoupit sekerky a závěsníky na sekerky. V 6

7 položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup tří párů pracovní obuvi. Voda, plyn a elektřina je přefakturovaná Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS a pojištění jednotky. V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická a další školení členů jednotky. Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 9 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec) dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu před mládeží a veřejností (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce ), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní náklady. Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či zásahů. V položce oděvy je zahrnuta 2x vycházková a 5x pracovní obuv. V položce drobný majetek plánují hasiči pořídit další výbavu zásahové jednotky jedná se motorovou pilu (v hodnotě cca 15 tis. Kč). Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno povinné ručení za Š Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 65 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Mimo to je v rámci závazného ukazatele rozpočtováno odstupné pro pracovníky, kteří dostanou výpověď z organizačních důvodů. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2012 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2 %, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci, pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka Kč ,-- na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Je zahrnuto i Kč ,-- jako 50 % ročních mezd 5-ti zaměstnanců, jejichž místa byla zrušena. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se 7

8 náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd, pokud se náhrady mezd v době nemoci vyčerpají, částka Kč ,-- na zdravotní pojištění se nevyčerpá. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd, pokud se náhrady mezd v době nemoci vyčerpají, částka Kč ,-- na sociální pojištění se nevyčerpá. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,42 % hrubých mezd. Správa ostatní náklady Veškeré položky jsou rozpočtovány v hodnotách roku Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na případné pořízení nových kancelářských židlí (55 tis. Kč) a sezení pro občany čekající ve vestibulu finančního odboru (25 tis. Kč). V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky. Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se o spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků a Technickými službami přefakturovanou část spotřeby v budově čp. 33. V nákladech na vodu je zahrnuta i voda spotřebovaná v kašně na nám. J. M. Marků. Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 1E4 8544, Š- FABIA 2E3 3300, Š-FABIA 2E8 6262, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 3555, Renault Kangoo) užívaných městským úřadem Lanškroun. V roce 2012 se plánuje prodej nejstarší Š-FABIA (1E4 8544) a Renault Kangoo. Odhadní cena aut je Kč (škoda) a Kč (renault). Namísto toho se pořídí auto, které bude využitelné na jízdy do terénu a do lesa pro správce městských lesů. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (115 nemovitostí, zařízení, elektroniku ) a odpovědnost má město pojištěno u pojišťovny Generali. Skautskou klubovnu, povinné ručení a havarijní pojištění u České pojišťovny. Od dubna bude majetek a odpovědnost pojištěna u pojišťovny Kooperativa. Automobily přejdou s nižší cenou k nové pojišťovně od listopadu. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Krajské noviny, Veřejná správa, Moderní obec, Národní pojištění, Mzdová účetní, PC magazín, Právní rádce, Lesnická práce, Stavební, autorský a technický dozor investora, Veřejné zakázky, Stavitel, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Poradce veřejné správy, Věstník MŠMT, Bulletin stavební právo, Časopis Test, Zpravodaj MŽP, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody). 8

9 V položce nájemné jsou rozpočtovány prostředky na úhradu nájemného společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. za pronájem prostor budovy čp. 33 (v budově sídlí Odbor dopravy a silničního hospodářství). Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Městský úřad část školení zajišťuje ve vlastní režii v rámci egoncentra, další část školení se zabezpečuje pomocí e-learningu. Odborná školení úředníci absolvují mimo úřad. V roce 2012 se budou úředníci muset připravit na zkoušky odborné způsobilosti (minimálně po návratu z rodičovské dovolené 1 pracovnice finančního odboru, pracovnice, která nastoupí na odbor vnitřních věcí a tři pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství), příprava na tyto zkoušky je finančně náročná (cca 20 tis Kč/zkouška). Další finančně náročnou zkouškou a školením bude přezkoušení zkušebního komisaře z odboru dopravy a silničního hospodářství. Méně finančně náročnými školeními jsou hromadná školení bezpečnosti práce, protipožární ochrany a referentů služebních vozidel. V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČUZK pro CzechPOINT, elektronické podpisy, časová razítka, znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Z položky 5361 jsou hrazeny kolky a z položky 5362 různé správní poplatky. Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20/oběd. Sociální fond Sociální fond je tvořen 2 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 10/oběd (do loňského roku se přispívalo částkou Kč 20/oběd) a příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Odměny podle kolektivní smlouvy a příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. 9

10 Správa informatika - komentář viz samostatná příloha120328_51_02_03 Správa ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklizečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starostky a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. K mírnému navýšení dochází z důvodu vyplacení odstupného bývalému místostarostovi. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení zastupitelstva města č. 112/2010. Veřejná podpora schvalovaná starostkou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. V roce 2011 v něm byla zahrnuta z velké části podpora určená subjektům působícím v sociální oblasti. V roce 2012 je pro tuto podporu připraven závazný ukazatel v rámci kapitoly odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tato změna se promítla i do návrhu nových Pravidel pro přidělování veřejné finanční podpory. Protože výdaje na sociální oblast hrazené z veřejné podpory schvalované radou města činily v posledních letech cca 50 tis. Kč (rok ,- a rok tis. Kč) a od roku 2012 by měly být hrazeny z nového závazného ukazatele v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, navrhuje se závazný ukazatel veřejná podpora schvalovaná radou města snížit. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytovaná na jednáních rady a zastupitelstva či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. 10

11 Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu Složení ukazatele vychází z konzultace s předsedou komise pro cestovní ruch a partnerské styky. V roce 2012 by měl jet na týden autobus dětí z Lanškrouna do Serocku. Veřejná finanční podpora na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu je navržena ve výši ,- Kč. Z tohoto závazného ukazatele se hradí i služební cesty zástupců města do partnerských měst za účelem udržování vztahů s partnerskými městy. Partnerské styky projekt Will Italský partner města dostal dotaci na projekt s názvem Will. V rámci tohoto projektu se v září letošního roku v Lanškrouně uskuteční akce, kterou navštíví 48 osob ze tří zemí (Kypr, Polsko, Itálie). Návštěva bude z projektu kryta částkou ,54 EUR. Lanškroun náklady na akci vyfakturuje partnerovi projektu (italská společnost Orte), finance obdrží až po skončení projektu (v roce 2014). Na programu návštěvy se pracuje. Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím. Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města. Příspěvky profesním sdružením Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer dobrovolným svazkům obcí V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele (20,--Kč/obyvatel) DSO Lanškrounsko. Příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa Kč 50 tis. by měl podle usnesení z roku 2003 v roce 2012 skončit, předpokládá se však, že Sdružení obcí Orlicko požádá i o příspěvek pro rok 2012 a následující. Usnesením č. 110/2003 ZM rozhodlo poskytnout příspěvek Sdružení obcí Orlicko ve výši ,- Kč ročně po dobu osmi let na strojové úpravy běžeckých stop v lyžařské oblasti Buková hora - Suchý vrch. Transfer DSO Cyklostezka Lanškroun Rudoltice podíl města na výstavbě cyklostezky. Část podílu ve výši Kč ,-- byla uhrazena již v roce

12 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa V letošním roce se výdaje spojené s kulturním programem na slavnostech rozpočtují v rámci příspěvku na provoz Kulturního centra. Z tohoto důvodu je tento závazný ukazatel letos výrazně nižší než loni. Městský úřad zajistí ohňostroj, mobilní záchodky, připojení elektřiny. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra apod. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok Egon centrum Cílem projektu egon centrum Lanškroun je zajistit, aby osoby, které zajišťují fungování prvků egovernmentu nebo jejich znalost ke své práci potřebují, dokázaly tyto prvky (např. CzechPOINT, datová schránka apod.) ovládat. Projekt navazuje na Technologické centrum. Realizátorem projektu je Město Lanškroun. Projekt je realizován v období od srpna 2011 do července egon centrum Lanškroun je hrazeno z prostředků výzvy č. 40. Výzva č. 40 je financována z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou projektu jsou úředníci, další zaměstnanci a zastupitelé (města Česká Třebová, města Lanškroun a obcí základního typu z obvodu měst Lanškroun a Česká Třebová). V roce 2012 jsou rozpočtovány pouze výdaje na platy a výdaje na publikace. Úprava vestibulu radnice Vestibul radnice v současné době nenabízí občanům ani minimální komfort pro čekání na vyřízení jejich záležitostí. Zájem na úpravě prostor má starostka města i vedoucí odboru vnitřních věcí, které budou připomínkovat navržené úpravy a nákupy majetku. Finanční prostředky na kofinancování grantů K byla podána žádost na Visegrad fund na projekt Poznávání lidových zvyků. Město na tento projekt obdrželo dotaci ve výši EUR (částka rozpočtována v příjmech Kč ,--). V rámci tohoto projektu byla uspořádána v termínu letošního Masopustu konference, na které se setkali zástupci měst Kežmarok, Dzierzoniow, Hajdúszoboszló a Lanškroun, diskutovali o lidových zvycích ve svých regionech a hovořili o společných projektech, které povedou k čerpání dotačních titulů z fondů. Spoluúčast města na tomto projektu činí 30 %. 12

13 V měsíci březnu byla podána žádost Euroregionu Glacensis na projekt Nové cesty poznávání přátel (žádost na EUR, rozpočtována spoluúčast 15% ,- Kč). Další žádost Visegradským fondům bude podána k na Olympiádu partnerských měst spojenou se slavnostním otevřením atletického stadionu (předpokládaná výše dotace EUR, spoluúčast dalších 30%, tj. 37 tis. Kč). 2.2 MĚSTSKÁ POLICIE rozpočet kapitoly 02 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy strážníků městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál, pracovní oděvy, všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby ), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, všeobecný materiál, opravy, pojištění vozidla, v rámci položky drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou rozpočtovány výdaje na zařízení (nábytek, PC) kanceláře velitele městské policie. V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení nového PCO SUR-GARD - zařízení pro přenos dat z hlídaných objektů na PC na služebně MP. Dnešní zařízení slouží 17 let, je již zastaralé (nejsou náhradní díly), pořízení další kamery na nám. J. M. Marků, která bude součástí stávajícího MKDS. 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou shodné výdaje jako v minulých letech výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti a výdaje spojené s chodem obřadní síně. 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: neinvestiční transfery neziskovým organizacím - podpora pro subjekty působící v sociální oblasti mimo LAXUS a Červený kříž (podpora pro tyto subjekty je rozpočtována samostatně), výdaje na platby lékařům za specifické zdravotní úkony pro sociálně-právní ochranu dětí (ve smyslu 15, zákona č. 18/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), výdaje na komunitní plánování, výdaje na drobné pozornosti pro děti v ústavní péči, 13

14 výdaje na neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve smyslu 57 vyhlášky č.182/1991sb., výdaje na prevenci kriminality a kofinancování grantů prevence kriminality. Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč ,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. V rozpočtu kapitoly jsou dvě položky veřejné finanční podpory. První je určena pro Český červený kříž na provoz Senior dopravy. Částka byla poskytována již v letech minulých, nyní je pouze přesunuta z kapitoly finančního odboru. Novou položkou, která je rozpočtována, je protidrogová prevence. Částka by měla být určena pro společnost LAXUS o. s., které se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. V případě vyhovění jejich požadavku na poskytnutí příspěvku na rok 2012 ve výši ,- Kč rozšíří poskytované služby. 2.5 FINANČNÍ ODBOR oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 18 let. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 18 let). Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 18 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 18 let. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, krajská liga mužů 14

15 Nově je požadována finanční podpora pro oddíl ledního hokeje podpora krajské ligy mužů. Veřejná finanční podpora Rodinné centrum dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného a energií za užívání prostor Rodinného centra. Navýšení podpory je v důsledku změny pronajatých prostor. Veřejná finanční podpora Dikobraz - Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Nově je požadována finanční podpora na úhradu nájemného, které hradí občanské sdružení Městu Lanškroun za pronájem skautské klubovny. 2.6 FINANČNÍ ODBOR oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2012 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k Byl proveden rozbor veškerých nákladových položek. Předložený návrh rozpočtu byl projednáván za účasti jednotlivých ředitelů a vedení města. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Mateřské školy - příspěvky na provoz Příspěvky na provoz pro jednotlivé mateřské školy jsou určeny na pokrytí běžných nákladů spojených s chodem jednotlivých organizací. V důsledku zateplení a celkové rekonstrukce budov výrazně poklesl příspěvek na provoz pro MŠ Na Výsluní a MŠ Wolkerova. Rozpočet této kapitoly zahrnuje investiční výdaj na nákup myčky nádobí pro MŠ Wolkerovu. Základní školy - příspěvky na provoz, ŠJ Madoret Byla provedena podrobná analýza hospodaření jednotlivých základních škol. Bylo zohledněno plnění rozpočtu předcházejícího roku a stavy ve fondech. Dům dětí a mládeže DAMIÁN, ZUŠ Od roku 2011 přešly zřizovatelské funkce k těmto organizacím z Pardubického kraje na město Lanškroun. Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých V příspěvku na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže do 18 let a dospělých je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží a jednorázových kulturních akcí pro mládež a dospělé. Kč ,-- je určeno na pravidelnou činnost a jednorázové akce a Kč ,-- na pronájmy nebytových prostor v majetku města jednotlivým zájmovým organizacím a spolkům. 15

16 Kulturní zařízení - příspěvky na provoz Byla provedena podrobná analýza hospodaření jednotlivých organizací, včetně mzdových inventur. Bylo zohledněno plnění rozpočtu předcházejícího roku a stavy ve fondech. Příspěvky na provoz jsou určeny na pokrytí běžných nákladů spojených s chodem jednotlivých organizací. Reprezentanti Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč ,- na zajištění ankety Mládež reprezentuje město Lanškroun. 2.6 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení majetku rozpočet kap. 61 V kapitole tohoto odboru jsou rozpočtovány následující výdaje: Výkupy nemovitostí Návrh vychází z možnosti výkupů od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu, soukromých osob a výkupů souvisejících s investičními akcemi města. Ostatní náklady odboru Závazný ukazatel zahrnuje výdaje na platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky. TS - správa veřejného pohřebiště Odměna za realizaci správy veřejného pohřebiště, kterou provádí Technické služby Lanškroun, s. r. o. na základě mandátní smlouvy. TS - úhrada za komunální služby Město a TS mají uzavřenu smlouvu na provádění komunálních služeb s tím, že měsíční částky pro jednotlivé roky a jednotlivé služby schvaluje každoročně rada města ve formě přílohy předmětné smlouvy. TS - správa koupaliště Částka dle uzavřené smlouvy za správu areálu koupaliště. Provozování veřejného WC Částka rozpočtována dle smlouvy o poskytnutí veřejných prostředků na úhradu nájemného a provozu veřejných záchodků. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na drobné opravy a odstraňování havárií v budovách v majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci). Dále jsou z této položky hrazeny prohlídky a revize. 16

17 Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nájemného Technickým službám Lanškroun, s. r. o. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku je v příjmové části rozpočtu částka Kč ,-- jako příjem z pronájmu HBM. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nákladů, které vznikají s provozem HBM. Pokud budou náklady spojené s provozem tohoto sportoviště nižší než tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic zalesňování jak lesních tak i nelesních půd. Výdajová položka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, ožínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa - budky a výřezy cest. Položka těžební činnost zahrnuje těžbu dřeva, přibližování a odvoz dřevní hmoty. Položka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy cest (cyklotrasa od bývalé lesní školky ke mlýnu v Herborticích), vybudování laviček, posezení (u studánky por. 11 E 05), dokončení kapliček (kresby, pieta). Biokoridor Lanškroun Biokoridor Lanškroun zahrnuje následnou péči ožínání, opravy oplocenek, ochranu proti zvěři, vylepšování. Voda Srážková voda na parkovištích a vodné v kašnách. Kulturní dům srážková voda, plyn Jedná se o náklady na srážkovou vodu a plyn v prostorách, které nemá v pronájmu současný nájemce. Elektrická energie v prostorách veřejného WC a čerpací stanice kanalizace. 2.6 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení investic rozpočet kap. 62 ul. Třešňovecká - křižovatka Dobrovského - stavební úpravy autobusové zastávky u komunikace (včetně autobusového zálivu u nového školicího střediska), úprava stávajícího přechodu pro chodce a úpravy chodníků (včetně rozšíření chodníku u Dělnického domu). Územní plán - pokračování pořizování nového územního plánu usnesení ZM 16/

18 Cyklostezka Rudoltice - veřejné osvětlení na k. ú. Lanškroun. Školní statek Třešňovec - jedná se o vybudování oplocení pro průjezd školním statkem a drobné úpravy v areálu. Pohyb občanů by se stal v dané lokalitě bezpečnější. Akce bude spolufinancována obcí Horní Třešňovec (smlouva o sdružení). Rekonstrukce chodníků Dobrovského ul. - chodník, levá strana od ul. Třešňovecké po ul. Vrchlického (kolem pivnice MILÁNO) včetně opěrné zdi se zábradlím. Kino - úpravy sociálního zařízení - rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a vybavení novými zařizovacími předměty, nové obklady. Výstavba infrastruktury v lokalitě Za Střelnicí II - výstavba inženýrských sítí. Částka je orientačně odhadnuta a bude odvislá na rozsahu I. etapy. Město Lanškroun by tak mohlo zájemcům nabídnout nové stavební parcely pro výstavbu rodinných domů. Projektová dokumentace - položky určené k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích služeb vybraných firem k zajištění čerpání peněz z fondů EU. Přeložky, havárie, služby, různé - položka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou v průběhu roku, z této položky budou hrazeny služby městského architekta. RPS Dvorské Lány, IV. etapa - revitalizace zeleně. Na tuto akci je podána žádost o dotaci, dotace může být až do výše 70 % výdajů. Sportovní areál - dokončení výstavby sportovišť v ul. Za Střelnicí. Zahrnuje sportoviště s umělým povrchem pro lehkou atletiku (fotbalová plocha, dětské dopravní hřiště a skateboard - realizováno v roce 2011). Na výstavbu je získána dotace z fondů EU a národních zdrojů. V částce jsou zahrnuty náklady pro zhotovitele za autorský dozor, za technický dozor. Sportovní areál - zázemí pro mládežnické oddíly - vybudování nového zázemí (šatny, převlékárny) pro mládežnické oddíly - hokej, atletika, fotbal, základní a mateřské školy. ZŠ Smetanova - oprava plotu oprava 100 let starého oplocení. Největší závadou je praskání pískovcových sloupů, úlomky sloupů padají na chodník a hrozí vážné zranění chodců. Nedrží některé hlavice sloupů, vypadávají i kameny z podezdívky. Stav plotu byl shledán jako vážná závada při kontrole BOZP v roce ZŠ A. Jiráska - výstavba družinky - budova J. M. Marků. č.p přestavba školnického bytu na 2 družinky, s tímto záměrem byla rada města seznámena Je zpracován projekt. Jednoduchou úpravou je z 2 místností zřízena družinka, která ovšem neodpovídá hygienickým předpisům - děti využívají umývárnu a WC v jiném patře, což je pro normální provoz školní družinky nepřípustné. ZŠ A. Jiráska - výměna oken - budova na nám. A. Jiráska č.p výměna oken na severozápadní straně, v tělocvičně a dílnách, kde je stav oken nejhorší. 18

19 ZŠ A. Jiráska č. p rekonstrukce a opravy - budou provedeny nezbytně nutné opravy podle stanovení priorit ředitelky školy Mgr. Minářové. ZŠ Dobrovského - rekondiční bazén - jedná se o zateplení obvodu budovy a výměnu oken (trojskla). Možnost získání až 60% dotace v rámci operačního programu životního prostředí. Budova č. p. 33 "Manipulák" - zateplení, výměna oken - jedná se o zateplení administrativní budovy (sídlo odboru dopravy) a výměny oken ve spodním podlaží (v horním podlaží jsou okna již vyměněna). Možnost získání až 60% dotace v rámci operačního programu životního prostředí. Budova městského úřadu nám. J. M. Marků čp. 8 - výměna kotlů etážového topení. Kotle DAKON, pořízené v r. 1999, je třeba z důvodu poruchovosti a v důsledku končící životnosti postupně měnit. Navržena výměna dvou kotlů ze čtyř instalovaných a zároveň vyregulování tepelného okruhu v kancelářích v přízemí (např. montáží výkonnějších topných těles). Minigolf oplocení - stávající oplocení je již za dobou životnosti. Opravy by nebyly rentabilní. Rekonstrukce oplocení je naprostou nutností i z hlediska provozu minigolfu. Koupaliště čp sociální zařízení - stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení včetně vybudování WC pro imobilní občany. Na tuto akci je podána žádost o dotaci. Závazný ukazatel Památková péče v sobě zahrnuje: Okna na č.p. 8 - z výběrového řízení vyšel jako vítězný uchazeč pan Jiří Věneček, se kterým je uzavřena smlouva v této věci na částku Kč ,--. Menší část prací byla realizována ještě v roce 2011 a v letošním roce bude akce dokončena. Oprava a zateplení oken přispěje k výrazné úspoře nákladů za topení a prodlouží životnost těchto špaletových a řezbářsky zdobených oken. Restaurování a zateplení oken zahrnuje odstranění stávajících nátěrů, lokální výměnu shnilých částí, opravu kování, nový nátěr, zhotovení repliky jednoho vnitřního křídla a osazení izolačního dvojskla do vnitřních křídel oken. Římsa + sloupy nesoucí balkon na budově gymnázia - v roce 2012 je potřeba z důvodu havarijního stavu restaurovat sloupy nesoucí balkon a provést výměnu balkonové římsy budovy gymnázia čp. 113 v Lanškrouně. Stav tohoto architektonického prvku je natolik závažný, že jeho obnovu nelze oddalovat. Část nákladů na tuto akci bude hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Pískovcový sokl kolem zámku I. etapa - je plánováno provedení nového pískovcového soklu kolem budovy zámku čp. 1 v Lanškrouně. Akce bude rozdělena do několika etap v roce 2012 se počítá s realizací 1. etapy. U části budovy zámku není dodělaný sokl, zbývající část budovy má sokl provedený v sanační omítce. Jedná se o problematickou část objektu, jednak z hlediska estetického, ale především z hlediska ochrany zdiva památky před vzlínající vlhkostí a srážkovou vodou. Oblast soklu se sanačními omítkami je poškozena vlhkostí a je nutné daný stav řešit. Část nákladů na 19

20 tuto akci bude hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Podíly ke Grantům Pardubického kraje - v letošním roce podali dva vlastníci památek (pan Jindřich Venzara na dokončení opravy střechy Krčmy čp. 77 a Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun na opravu střechy a restaurování nástěnných maleb kostela sv. M. Magdalény) žádost o Grant Pardubického kraje Program stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok Tento podíl není závazný (v případě neposkytnutí částky městem ho hradí vlastník), ale při rozdělování finančních prostředků Pardubického kraje se k podílu města přihlíží a bývají upřednostněny takové akce, na nichž se město finančně podílí (má na jejich realizaci zájem). Vzhledem k tomu, že kraj zřejmě neposkytne příspěvek vlastníkům v požadované plné výši, je zahrnuta tato položky do rozpočtu města, a bude použita na úhradu případných podílů. Spoluúčast na restaurování drobné architektury - Částka ve výši Kč ,-- je vyčleněna na restaurování některé ze soch v majetku města Lanškroun. Povinná finanční spoluúčast v případě, že město bude žádat a obdrží finanční prostředky z programu Drobná architektura Lanškrounska. 2.8 ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ rozpočet kapitoly 07 Rozpočtovány jsou výdaje na soudní poplatky, které byly doposud (před reorganizací úřadu) hrazeny z kapitoly odboru právního a majetku. S ohledem na předpokládané soudní řešení kauz proti některým osobám a z důvodu pokrytí i dalších běžných průběžně řešených pohledávek je navrhována jako předpokládaný výdaj částka 300 tis. Kč. Nákup prostředků pro obecně prospěšné práce. Tato část rozpočtu je vyhrazena na nákup rukavic, pytlů, košťat, případně dalších nezbytných pomůcek pro osoby, kterým Město Lanškroun zprostředkovává výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací. V této kapitole je rozpočtována očekávaná budoucí úhrada závazku spočívajícího v platbě složených splátek na budoucí kupní cenu dle smlouvy, od které odstoupil budoucí kupující poté, kdy nehradil řádně splátky kupní ceny. 2.9 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD rozpočet kapitoly 08 Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP) Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem územního plánování pro 20

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu 2007

Čerpání rozpočtu 2007 Čerpání 2007 Schválený PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 17 500 000 17 500 000 4 498 674 25,71 12 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2012 je koncipován jako přebytkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč 181.978.622,-- a výdaje Kč 162.517.459,--. V roce 2012

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k 31.08.2015 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více