březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz"

Transkript

1 ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., , Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke změnám daňové legislativy, které proběhly k Takzvaný vládní protischodkový balíček byl nakonec schválen a v podobě zákona č. 500/2012 Sb. a vstoupil v účinnost k Vracíme se k němu s upřesněním jeho dopadů a změn v příslušných paragrafech V oblasti DPH došlo zákonem č. 500/2012 Sb. k očekávanému zvýšení obou sazeb o 1 % na 21 % u základní sazby, respektive na 15% u sazby snížené Co ovšem mediální pozornosti poněkud uniklo, je zákon č. 502/2012 Sb., který rovněž novelizuje Zákon o dani z přidané hodnoty, a přináší mnoho pozoruhodných novinek, kterým se v tomto čísle podrobně věnujeme Aby změn v roce 2013 nebylo málo, došlo k ke změně organizace daňové správy, což má pro daňové poplatníky rovněž nemalý dopad, a neopomenuli jsme ji Mimo jiné tato změna organizace ovlivnila způsob podávání přiznání k dani z nemovitostí, a i když termín pro jeho podání již uplynul, věnovali jsme část našeho informačního Newsletteru i této problematice. Ing. Michal Markvart Daňový poradce č Protischodkový balíček Ing. Michal Šesták, Daňový poradce č S účinností od ledna 2013 došlo k mnoha významným změnám daňové legislativy, které mají značný dopad do podnikatelského prostředí. Jak je již zvykem, příslušné zákony vyšly ve Sbírce až těsně před koncem roku 2012 a času na přípravu příliš nezbývalo. Proto se na tomto místě pokusím shrnout základní body příslušných novel. V tomto čísle najdete Protischodkový balíček 1 DPH tuzemsko v Novela zákona o DPH se zaměřením na EU a třetí země 3 Změny v organizaci daňové správy od Zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Jak již vyplývá z jeho názvu, mění některé parametry zákonů daňových (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon. Č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), zákonů pojistných (Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) a v neposlední řadě i změnu zákona 343/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dopad protischodkového balíčku do zákona o DPH znamená oddálení sjednocení sazby na 17,5 % na rok Změnu výše snížené a základní sazby na 15 % a 21 % a vypuštění některých položek zboží spadajících do snížené sazby z přílohy č. 1 zákona. Ve vztahu k dani z převodu nemovitostí je základní změnou výše sazby v 15 zákona a to z 3 % na 4 %. Změnám těchto zákonů se podrobněji věnujeme v dalších článcích tohoto newsletteru. Rád bych se tedy na tomto místě podrobněji věnoval zejména problematice daně z příjmů a dotkl bych se i vazby na všeobecné zdravotní pojištění. Změny ZDP od roku 2013 lze rozdělit do dvou kategorií: dočasné změny pro roky solidární zvýšení daně zrušení maximálních vyměřovacích základů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění zrušení základní slevy pro starobní důchodce změny bez omezení platnosti omezení absolutní výše výdajových paušálů omezení uplatnění vyživovaných osob zvýšení daně vybírané srážkou Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 5 ESCAPE TEAM 7 Solidární zvýšení daně 16 a 38ha ZDP výše činí 7 % z příjmu přesahujícího 48 násobek průměrné mzdy ( Kč) týká se příjmů ze závislé činnosti (hrubá mzda) a příjmů z podnikání (dílčí základ daně)

2 2 vztahuje se i na zálohy ze závislé činnosti, překročí-li úhrn zdanitelných příjmů u zaměstnance čtyřnásobek průměrné mzdy ( Kč) zakládá povinnost podat za rok 2013 daňové přiznání Zrušení maximálního vyměřovacího základu u pojistného na veřejné zdravotní pojištění - 3d ZPVZP zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění znamená: vyšší odvody pro zaměstnavatele, zaměstnance i podnikatele pro zaměstnance i vyšší daňovou povinnost s ohledem na výpočet daně ze superhrubé mzdy Zrušení základní slevy pro starobní důchodce 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týká se: poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu i starobních důchodců, u nichž je zdaňován vyplacený důchod (příjmy podle 6 a dílčí základ daně podle 7 a 9 ZDP nad Kč) Omezení absolutní výše výdajových paušálů 7 odst. 7 a 9 odst. 4 ZDP samotná procentní výše zůstává zachována u příjmů podle 7 odst. 1 písm. c) a příjmů dle 7 odst. 2 písm. a) až d), kde lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů je maximální výše takto uplatnitelných výdajů omezena částkou Kč (což odpovídá 40 % z částky Kč) u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku ( 7 odst. 2 písm. e) ZDP) a příjmů z pronájmu podle 9 ZDP činí maximální výše výdajů uplatnitelných procentem částku Kč (což odpovídá 30 % z částky Kč) Omezení uplatnění vyživovaných osob 35ca ZDP týká se: poplatníků, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů poplatníků, kteří mají příjmy podle 7 (podnikání) nebo 9 (pronájem) ZDP poplatníků, jejichž součet dílčích základů daně (u kterých byly paušální výdaje uplatněny), je vyšší než 50 % celkového základu daně důsledkem je nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě a slevy na vyživovanou manželku při splnění zákonných podmínek může daňové zvýhodnění uplatnit druhý z manželů Zvýšení daně vybírané srážkou 36 odst. 1 písm. c) týká se poplatníků, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu EU, nebo dalšího státu tvořícího EHP, nebo třetího státu, nebo jurisdikce, se kterými má ČR uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu (smlouvu o zamezení dvojího zdanění, smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech) sazba daně činí 35 % Odkaz plné znění zákona č. 500/2012Sb: DPH tuzemsko v 2013 Koncem roku 2012 byly schváleny dvě novely s účinností od ledna 2013, ve kterých došlo k mnoha významným změnám v oblasti DPH. Ing. Kamila Procházková Zákonem č. 500/2012 Sb., tedy v tzv. protischodkovém balíčku, byla schválena změna výše obou sazeb, základní na 21 % a snížená na 15 %. Sjednocení sazby na 17,5 % bylo odsunuto na rok Byla upravena Příloha č. 3, ze zdravotnických prostředků zde zůstaly pouze ty zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určené pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Byla rozšířena Příloha č. 5 o odpady z textilních materiálů, chemických vláken a niťový odpad. K mnohem významnějším změnám došlo v druhé, technické, novele zákonem č.502/2012 Sb. Přepočet měny pro účely DPH ( 4 odst.4) kromě kurzu ČNB lze nově přepočet provést posledním směnným kurzem zveřejněným Evropskou centrální bankou. Registrace plátce ( 6 odst.2) dochází ke změně data, od něhož se osoba povinná k dani, která překročila limit obratu (1 mil.), stává plátcem. Nyní se stane plátcem přímo ze zákona od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž překročila stanovený obrat. Tedy pokud osoba povinná k dani překročí obrat v lednu, do má povinnost se zaregistrovat k DPH a od se stává plátcem. Dle přechodných ustanovení se pak všichni, kdo v minulosti nesplnili registrační povinnost, stávají plátci DPH od Mění se také prioritní zdaňovací období ( 99). Pro nové plátce bude povinně platit měsíční zdaňovací období. Přechod na čtvrtletní zdaňovací období pro ně bude možný až od třetího roku, pokud jejich roční obrat nepřesáhne 10 mil. a nebudou označeni jako nespolehliví plátci. Dosavadní plátci (registrovaní do ) nemusí automaticky přecházet na měsíční zdaňovací období. Vznik povinnosti přiznat daň (vypuštění ustanovení 21 odst.2) povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata před uskutečněním zdanitelného plnění, vzniká všem, tedy i plátcům, kteří nevedou účetnictví. DPH z pohledávek v insolvenčním řízení ( 44) oprava daně je možná pouze po rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku konkurzem. V přiznání se uvádí do řádku 1 a 33, základ daně 0,-, uvádí se pouze DPH. Vratka DPH je ostatní provozní výnos. POZOR! Při zrušení registrace k DPH se tyto vratky musí vrátit. Osvobození u převodu staveb, bytů a nebytových prostor ( 56) lhůta pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor se prodloužila ze tří na pět let. Dle přechodných

3 3 ustanovení se toto prodloužení týká až nemovitostí nabytých po vstupu novely zákona o DPH v účinnost. Plátci však mohou převod zdaňovat i po uplynutí této stanovené lhůty, pokud se tak rozhodnou. Závazné posouzení ( 92f a 92g) je umožněno požádat o závazné posouzení pro účely zatřídění zboží do přílohy 5 a do režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží. Možnost dohody na volbě použití režimu přenesení daňové povinnosti ( 92e odst.2) pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režimu přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá. Tedy pokud si plátce není jistý, zda práce, kterou poskytuje v souvislosti se stavebními nebo montážními pracemi, spadá režimu přenesení daňové povinnosti, dohodne se s odběratelem, že pro toto plnění použijí režim přenesení daňové povinnosti, bude to správně. Nespolehlivý plátce ( 106a) je zaveden institut nespolehlivého plátce. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správci daně, stanoví správce daně rozhodnutím, že plátce je nespolehlivým plátcem. Kritéria nespolehlivého plátce: Doměrek na DPH nad Kč (po ) Účastník řetězových obchodů, kdy plátce nezaplatí zajišťovací příkaz Nedoplatek DPH nad Kč Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Skutečnost, že plátce je nespolehlivým plátcem, správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O zrušení rozhodnutí lze požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku. Ručení za nezaplacenou daň ( 109 odst.3) příjemce zdanitelného plnění ručí za tuto nezaplacenou daň, jestliže v okamžiku přijetí plnění byla o poskytovateli zveřejněna informace, že je nespolehlivý plátce. Na stránkách ministerstva financí je tato informace v registru plátců DPH o každém plátci uvedena. Je tedy dobré ověřovat, zda dodavatel není v registru nespolehlivého plátce již při objednávce. Při obchodování s nespolehlivým plátcem lze v písemné smlouvě stanovit, že dodavateli uhradíte pouze základ daně a DPH za něj odvedete na FÚ. Pokud by to takto výslovně nebylo ve smlouvě uvedeno a platba by byla takto rozdělena, stále by zůstával nedoplatek na faktuře. Ručení je pouze za daň, nikoliv za příslušenství k dani. Splnění této ručitelské povinnosti prozatím není daňově uznatelným nákladem. Zveřejnění čísla účtu, který plátce používá ke své ekonomické činnosti ( 109 odst.2 písm.c) váže ručení za nezaplacenou daň na zaslání úhrady na jiný, než správcem zveřejněný účet. V návaznosti na tuto novinku je upravena povinnost osoby povinné k dani, budoucího plátce, aby v přihlášce k registraci uvedla všechny své účty, které používá pro ekonomické činnosti. Zveřejněny však nebudou všechny účty takto uvedené, ale pouze ty, které budoucí plátce označí ke zveřejnění. Není povinností této osoby, aby v přihlášce k registraci kterýkoli účet ke zveřejnění označila. Ovšem pak bude zveřejněn údaj o neoznačení žádného účtu a založení ručení pro plátce, který by s takovou osobou obchodoval, což výrazně zhorší konkurenceschopnost. Přechodné ustanovení řeší situaci stávajících plátců. Těm je stanovena lhůta dvou měsíců, tedy do , aby splnili povinnost stanovenou pro nové plátce, tj. aby v přihlášce k registraci uvedli všechny účty, které používají k ekonomickým činnostem (oznamovací povinnost dle 127 daňového řádu) a aby určili správci daně čísla účtů, která budou zveřejněna. Pokud takto neučiní, správce daně zveřejní všechny účty, které má plátce uvedené na FÚ. Odkaz plné znění zákona č. 502/2012 Sb.: Novela zákona o DPH se zaměřením na EU a třetí země Ing. Bc. Jana Klimková Změna definice místa pobytu, sídla a provozovny což může mít dopad na určení místa plnění. Sídlem se rozumí adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení. Provozovnou je po novém organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Přepočet měny pro účely DPH kromě kurzu ČNB lze přepočet provést též posledním směnným kurzem zveřejněným Evropskou centrální bankou. Vystavování daňových dokladů v souladu s novelou směrnice jsou do ZDPH doplněna pravidla pro vystavování daňových dokladů, v nichž je mj. stanoveno, jakými pravidly (pravidly kterého členského státu) se vystavování daňových dokladů řídí. Použijí se pravidla členského státu, ve kterém je místo plnění. Je-li však místo plnění v JČS než má dodavatel sídlo (nebo provozovnu, pokud by plnění uskutečnila provozovna), daňový doklad vystavuje dodavatel a povinnost přiznat daň má příjemce plnění, použijí se rovněž pravidla členského státu dodavatele. Při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě nebude elektronický podpis nebo značka nezbytnou podmínkou, věrohodnost a neporušenost daňových dokladů bude možné prokázat i jiným způsobem. Doplňují a upřesňují se rovněž náležitosti daňového dokladu, je stanoveno, jaký odkaz se uvede na dokladu

4 4 u osvobozených plnění, jaký v případě, kdy doklad vystaví příjemce plnění nebo když povinnost přiznat daň má příjemce plnění. Identifikovaná osoba - nahrazuje a rozšiřuje pojem osoba identifikovaná k dani, jež se týkal pouze právnických osob nepovinných k dani. Dosavadní osoby identifikované k dani se tak k staly automaticky identifikovanými osobami. Identifikovanou osobou se ale nově stanou i osoby povinné k dani, které by se dle starého znění zákona staly povinně plátci DPH se všemi povinnostmi s tím souvisejícími. Jedná se jednak o osoby, které v tuzemsku pořídí zboží z jiného členského státu podléhající české DPH, a to bez ohledu na to, zda mají nebo nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu. Osoby povinné k dani mající sídlo nebo provozovnu v tuzemsku se identifikovanou osobou stanou ode dne přijetí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku. Další případ, kdy se osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku stanou identifikovanou osobou, a nikoliv plátcem jako je doposud, pokud poskytnou služby s místem plnění v jiném členském státě dle 9 odst.1. Jedná se o služby poskytnuté jinému podnikateli se sídlem v jiném členském státě, u nichž se místo plnění stanoví dle základního pravidla, a které se vykazují v souhrnných hlášeních. Registrační povinnost se logicky netýká situace, pokud by tyto služby byly v jiném členském státě osvobozeny od daně (např. finanční a pojišťovací činnosti). V souladu s novým 97 by identifikované osoby měly podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se identifikovanou osobou staly. Statut identifikované osoby bude pro osoby povinné k dani oproti dosavadnímu plátcovství výhodný protože budou podávat daňová přiznání pouze v případě, že jim v daném zdaňovacím období vznikne daňová povinnost, čímž odpadne povinnost podávat tzv., nulová daňová přiznání. Nespornou výhodou ale navíc je, že pokud budou uskutečňovat tuzemská plnění, nebudou mít u těchto plnění povinnost uplatnit daň na výstupu. Logicky ale na druhou stranu nebudou mít možnost uplatnit odpočet daně na vstupu. Změny k Povinná elektronická forma podání - v současné době je povinné podání v elektronické podobě pouze u souhrnného hlášení, výpisu z evidence u přenesení daňové povinnosti podle 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU. Novela zákona o DPH zavádí povinnost předkládat v elektronické podobě daňová přiznání, vč. příloh, hlášení, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Účinnost těchto ustanovení je odložena na a současně dojde i k vyjmutí některých plátců, fyzických osob, z této povinnosti. Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky budou mít drobní podnikatelé fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Změny v organizaci daňové správy od Nová struktura organizace daňové správy Ing. Michal Markvart, daňový poradce č V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky č. došlo k k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Dosavadní soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem na konci roku 2012 zanikla 14 finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně je nově vybaveno skou územní působností, přičemž název příslušného e se objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se nacházejí v ských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají v roce 2012 sídlo zanikající finanční úřady. Jinými slovy dosavadní úřad pro určitou obec, nebo část obce, zůstal na svém místě a stal se Územním pracovištěm příslušného ského finančního úřadu. Například dosavadní Finanční úřad Brno I nese od název Finanční úřad pro Jihomoravský, územní pracoviště Brno I Struktura organizace daňové správy: Generální finanční ředitelství Odvolací finanční ředitelství v Brně Finanční úřady: Specializovaný finanční úřad FÚ pro hl. město Prahu FÚ pro Středočeský FÚ pro Jihočeský FÚ pro Plzeňský FÚ pro Karlovarský FÚ pro Ústecký FÚ pro Liberecký FÚ pro Královéhradecký FÚ pro Pardubický FÚ pro Kraj Vysočina FÚ pro Jihomoravský FÚ pro Olomoucký FÚ pro Moravskoslezský FÚ pro Zlínský

5 5 Změny v placení daní Přímým důsledkem reorganizace daňové správy pro poplatníky je změna čísel bankovních účtů pro placení daní. Kmenová část bankovního účtu je pro každý ský finanční úřad jednotná. K ní se přidá předčíslí určující příslušnou daň stejné jako doposud. Za matrikovou částí následuje lomítko a směrový kód ČNB, u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710) Čísla účtů finančních úřadů od Název ského finančního úřadu od Matriková část bank. účtu Finanční úřad pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro Středočeský Finanční úřad pro Jihočeský Finanční úřad pro Plzeňský Finanční úřad pro Karlovarský Finanční úřad pro Ústecký Finanční úřad pro Liberecký Finanční úřad pro Královéhradecký Finanční úřad pro Pardubický Finanční úřad pro Kraj Vysočina Finanční úřad pro Jihomoravský Finanční úřad pro Olomoucký Finanční úřad pro Moravskoslezský Finanční úřad pro Zlínský Specializovaný finanční úřad Předčíslí určují příslušnou daň: K matrikové části bankovního účtu pro jednotlivé finanční úřady se přidává zleva předčíslí určující jednotlivé daně: Daň darovací 7747 Daň dědická 7739 Daň silniční 748 Daň z nemovitostí 7755 Daň z převodu nemovitostí 7763 Daň z přidané hodnoty 705 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob 7704 Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Místní příslušnost finančního úřadu 7712 Spisy daňových subjektů jsou od 1. ledna 2013 umístěny na některém ze vzniklých územních pracovišť, jež odpovídá původnímu místně příslušnému finančnímu úřadu daného poplatníka tj. místní příslušnost je i nadále primárně odvozována od trvalého pobytu fyzické osoby a sídla osoby právnické u územního pracoviště daného finančního úřadu a k tomu by nadále měla směřovat všechna podání. Ke změnám došlo v určování místní příslušnosti u daně z nemovitostí, těm se věnujeme v samostatném článku Odkaz kompletní informace o organizaci daňové správy od : mfcr/xsl/dc2_int_dan_sprav_73922.html Ing. Lukáš Vecheta Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb. Touto novelou se k zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zřízením Státního pozemkového úřadu jako správního úřadu s celostátní působností (zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů) došlo k ke změnám v zákoně č. 338/1992 Sb., a to ke zrušení 4 odst. 1 písm. d) osvobození od daně pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR a ke zrušení 9 odst. d) osvobození od daně ze staveb, bytů a samostatných bytových jednotek spravovaných PF ČR. V 3 odst. 2 písm. b) se slova spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo nahrazují slovy se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo spravované. V 8 odst. 3 se slova Pozemkovým fondem České

6 6 republiky nebo zrušují a slova jsou poplatníky tyto subjekty se nahrazují slovy je poplatníkem tento subjekt. V 8 odst. 4 se slova spravované Pozemkovým fondem České republiky, nahrazují slovy se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, spravované. Předmětem daně dle nově vloženého 7 odst. 1 písm. c) se stávají stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané. Organizace správy daně z nemovitostí od Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých ských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného e a hlavního města Prahy (dále jen příslušný ) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen ÚzP ), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen spravující ÚzP ). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen původní FÚ ). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného e, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb.. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného e, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu. Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném i: A) Má-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném i spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož územní působnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatníka v roce B) Nemá-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném i a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního FÚ spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ. C) Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném i a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ1. D) Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném i a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto: I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sídle FÚ, II. má-li v i nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních FÚ v i, z toho stavby má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby, III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a následujících priorit: 1. H obytný dům 2. Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 3. R byt 4. Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 5. J stavba pro rodinnou rekreaci 6. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 7. spisy ostatních poplatníků fyzických osob spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podává počínaje rokem 2013 pouze jediné daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházející se v příslušném i na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného e poprvé na rok 2013, určí se spravující ÚzP dle výše uvedeného postupu, vychází se však ze stavu nemovitostí k 1. lednu 2013 a z místa pobytu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání. Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a předcházející, podává je vždy na spravujícím ÚzP se zohledněním obvodů územní působnosti původních FÚ v i, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod územní působnosti původního FÚ.

7 7 Přehled Určených územních pracovišť v sídlech finančních úřadů - platí pro případy pod bodem C. a bodem D. I., případně D. III., výše uvedeného Postupu stanovení spravujícího ÚzP Finanční úřad: Určená územní pracoviště v sídle finančního úřadu: Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6 Finanční úřad pro Středočeský Finanční úřad pro Jihočeský Finanční úřad pro Plzeňský Finanční úřad pro Karlovarský Finanční úřad pro Ústecký Finanční úřad pro Liberecký Finanční úřad pro Královéhradecký Finanční úřad pro Pardubický Finanční úřad pro Kraj Vysočina Finanční úřad pro Jihomoravský Finanční úřad pro Olomoucký Územní pracoviště Praha-východ2 Územní pracoviště v Českých Budějovicích Územní pracoviště Plzeň-sever Územní pracoviště v Karlových Varech Územní pracoviště v Ústí nad Labem Územní pracoviště v Liberci Územní pracoviště v Hradci Králové Územní pracoviště v Pardubicích Územní pracoviště v Jihlavě Územní pracoviště Brno-venkov Územní pracoviště v Olomouci Finanční úřad pro Moravskoslezský Územní pracoviště Ostrava I. Finanční úřad pro Zlínský Územní pracoviště ve Zlíně ESCAPE TEAM Vedení společnosti: Ing. Michal Šesták daňový poradce č Ing. Michal Markvart daňový poradce č

8 8 Odborní pracovníci: Ing. Veronika Klvaňová/mzdová účetní Ing. Lucie Benešová/účetní Jitka Hrozníčková/mzdová účetní Kamila Pírková/účetní Ing. Kamila Procházková/ekonom Ing. Lukáš Vecheta/účetní Ing. Vendula Jurečková/účetní Ing. Jarmila Plajtová/účetní Ing. Eva Štipčáková/účetní Jana Nováková/asistentka Jana Šikulová/účetní Ing. Jitka Červinková/ekonom Gabriela Hudcová/účetní Zina Linková/účetní Ing. Jana Klimková/účetní

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Poplatník má místo pobytu/sídlo v Benešově. V roce 2013 bude správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj STŘEDOČESKÝ KRAJ

Poplatník má místo pobytu/sídlo v Benešově. V roce 2013 bude správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj STŘEDOČESKÝ KRAJ Příklady: 1. Poplatník má místo pobytu/sídlo v Benešově. V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Novinky v oblasti některých daní a důchodového spoření od 1. 1. 2013

Novinky v oblasti některých daní a důchodového spoření od 1. 1. 2013 Novinky v oblasti některých daní a důchodového spoření od 1. 1. 2013 1 Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013... 2 2 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013... 2 2.1. Výběr předčíslí nejpoužívanějších

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

93. DPH zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)...

93. DPH zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)... ISSN-0322-9653 19. 12. 2014 Ročník XLVIII Cena 60 Kč 5 MINISTERSTVO FINANCÍ 93. DPH zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)... 94. Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více