březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz"

Transkript

1 ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., , Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke změnám daňové legislativy, které proběhly k Takzvaný vládní protischodkový balíček byl nakonec schválen a v podobě zákona č. 500/2012 Sb. a vstoupil v účinnost k Vracíme se k němu s upřesněním jeho dopadů a změn v příslušných paragrafech V oblasti DPH došlo zákonem č. 500/2012 Sb. k očekávanému zvýšení obou sazeb o 1 % na 21 % u základní sazby, respektive na 15% u sazby snížené Co ovšem mediální pozornosti poněkud uniklo, je zákon č. 502/2012 Sb., který rovněž novelizuje Zákon o dani z přidané hodnoty, a přináší mnoho pozoruhodných novinek, kterým se v tomto čísle podrobně věnujeme Aby změn v roce 2013 nebylo málo, došlo k ke změně organizace daňové správy, což má pro daňové poplatníky rovněž nemalý dopad, a neopomenuli jsme ji Mimo jiné tato změna organizace ovlivnila způsob podávání přiznání k dani z nemovitostí, a i když termín pro jeho podání již uplynul, věnovali jsme část našeho informačního Newsletteru i této problematice. Ing. Michal Markvart Daňový poradce č Protischodkový balíček Ing. Michal Šesták, Daňový poradce č S účinností od ledna 2013 došlo k mnoha významným změnám daňové legislativy, které mají značný dopad do podnikatelského prostředí. Jak je již zvykem, příslušné zákony vyšly ve Sbírce až těsně před koncem roku 2012 a času na přípravu příliš nezbývalo. Proto se na tomto místě pokusím shrnout základní body příslušných novel. V tomto čísle najdete Protischodkový balíček 1 DPH tuzemsko v Novela zákona o DPH se zaměřením na EU a třetí země 3 Změny v organizaci daňové správy od Zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Jak již vyplývá z jeho názvu, mění některé parametry zákonů daňových (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon. Č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), zákonů pojistných (Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) a v neposlední řadě i změnu zákona 343/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dopad protischodkového balíčku do zákona o DPH znamená oddálení sjednocení sazby na 17,5 % na rok Změnu výše snížené a základní sazby na 15 % a 21 % a vypuštění některých položek zboží spadajících do snížené sazby z přílohy č. 1 zákona. Ve vztahu k dani z převodu nemovitostí je základní změnou výše sazby v 15 zákona a to z 3 % na 4 %. Změnám těchto zákonů se podrobněji věnujeme v dalších článcích tohoto newsletteru. Rád bych se tedy na tomto místě podrobněji věnoval zejména problematice daně z příjmů a dotkl bych se i vazby na všeobecné zdravotní pojištění. Změny ZDP od roku 2013 lze rozdělit do dvou kategorií: dočasné změny pro roky solidární zvýšení daně zrušení maximálních vyměřovacích základů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění zrušení základní slevy pro starobní důchodce změny bez omezení platnosti omezení absolutní výše výdajových paušálů omezení uplatnění vyživovaných osob zvýšení daně vybírané srážkou Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 5 ESCAPE TEAM 7 Solidární zvýšení daně 16 a 38ha ZDP výše činí 7 % z příjmu přesahujícího 48 násobek průměrné mzdy ( Kč) týká se příjmů ze závislé činnosti (hrubá mzda) a příjmů z podnikání (dílčí základ daně)

2 2 vztahuje se i na zálohy ze závislé činnosti, překročí-li úhrn zdanitelných příjmů u zaměstnance čtyřnásobek průměrné mzdy ( Kč) zakládá povinnost podat za rok 2013 daňové přiznání Zrušení maximálního vyměřovacího základu u pojistného na veřejné zdravotní pojištění - 3d ZPVZP zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění znamená: vyšší odvody pro zaměstnavatele, zaměstnance i podnikatele pro zaměstnance i vyšší daňovou povinnost s ohledem na výpočet daně ze superhrubé mzdy Zrušení základní slevy pro starobní důchodce 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týká se: poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu i starobních důchodců, u nichž je zdaňován vyplacený důchod (příjmy podle 6 a dílčí základ daně podle 7 a 9 ZDP nad Kč) Omezení absolutní výše výdajových paušálů 7 odst. 7 a 9 odst. 4 ZDP samotná procentní výše zůstává zachována u příjmů podle 7 odst. 1 písm. c) a příjmů dle 7 odst. 2 písm. a) až d), kde lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů je maximální výše takto uplatnitelných výdajů omezena částkou Kč (což odpovídá 40 % z částky Kč) u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku ( 7 odst. 2 písm. e) ZDP) a příjmů z pronájmu podle 9 ZDP činí maximální výše výdajů uplatnitelných procentem částku Kč (což odpovídá 30 % z částky Kč) Omezení uplatnění vyživovaných osob 35ca ZDP týká se: poplatníků, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů poplatníků, kteří mají příjmy podle 7 (podnikání) nebo 9 (pronájem) ZDP poplatníků, jejichž součet dílčích základů daně (u kterých byly paušální výdaje uplatněny), je vyšší než 50 % celkového základu daně důsledkem je nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě a slevy na vyživovanou manželku při splnění zákonných podmínek může daňové zvýhodnění uplatnit druhý z manželů Zvýšení daně vybírané srážkou 36 odst. 1 písm. c) týká se poplatníků, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu EU, nebo dalšího státu tvořícího EHP, nebo třetího státu, nebo jurisdikce, se kterými má ČR uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu (smlouvu o zamezení dvojího zdanění, smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech) sazba daně činí 35 % Odkaz plné znění zákona č. 500/2012Sb: DPH tuzemsko v 2013 Koncem roku 2012 byly schváleny dvě novely s účinností od ledna 2013, ve kterých došlo k mnoha významným změnám v oblasti DPH. Ing. Kamila Procházková Zákonem č. 500/2012 Sb., tedy v tzv. protischodkovém balíčku, byla schválena změna výše obou sazeb, základní na 21 % a snížená na 15 %. Sjednocení sazby na 17,5 % bylo odsunuto na rok Byla upravena Příloha č. 3, ze zdravotnických prostředků zde zůstaly pouze ty zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určené pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Byla rozšířena Příloha č. 5 o odpady z textilních materiálů, chemických vláken a niťový odpad. K mnohem významnějším změnám došlo v druhé, technické, novele zákonem č.502/2012 Sb. Přepočet měny pro účely DPH ( 4 odst.4) kromě kurzu ČNB lze nově přepočet provést posledním směnným kurzem zveřejněným Evropskou centrální bankou. Registrace plátce ( 6 odst.2) dochází ke změně data, od něhož se osoba povinná k dani, která překročila limit obratu (1 mil.), stává plátcem. Nyní se stane plátcem přímo ze zákona od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž překročila stanovený obrat. Tedy pokud osoba povinná k dani překročí obrat v lednu, do má povinnost se zaregistrovat k DPH a od se stává plátcem. Dle přechodných ustanovení se pak všichni, kdo v minulosti nesplnili registrační povinnost, stávají plátci DPH od Mění se také prioritní zdaňovací období ( 99). Pro nové plátce bude povinně platit měsíční zdaňovací období. Přechod na čtvrtletní zdaňovací období pro ně bude možný až od třetího roku, pokud jejich roční obrat nepřesáhne 10 mil. a nebudou označeni jako nespolehliví plátci. Dosavadní plátci (registrovaní do ) nemusí automaticky přecházet na měsíční zdaňovací období. Vznik povinnosti přiznat daň (vypuštění ustanovení 21 odst.2) povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata před uskutečněním zdanitelného plnění, vzniká všem, tedy i plátcům, kteří nevedou účetnictví. DPH z pohledávek v insolvenčním řízení ( 44) oprava daně je možná pouze po rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku konkurzem. V přiznání se uvádí do řádku 1 a 33, základ daně 0,-, uvádí se pouze DPH. Vratka DPH je ostatní provozní výnos. POZOR! Při zrušení registrace k DPH se tyto vratky musí vrátit. Osvobození u převodu staveb, bytů a nebytových prostor ( 56) lhůta pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor se prodloužila ze tří na pět let. Dle přechodných

3 3 ustanovení se toto prodloužení týká až nemovitostí nabytých po vstupu novely zákona o DPH v účinnost. Plátci však mohou převod zdaňovat i po uplynutí této stanovené lhůty, pokud se tak rozhodnou. Závazné posouzení ( 92f a 92g) je umožněno požádat o závazné posouzení pro účely zatřídění zboží do přílohy 5 a do režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží. Možnost dohody na volbě použití režimu přenesení daňové povinnosti ( 92e odst.2) pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režimu přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá. Tedy pokud si plátce není jistý, zda práce, kterou poskytuje v souvislosti se stavebními nebo montážními pracemi, spadá režimu přenesení daňové povinnosti, dohodne se s odběratelem, že pro toto plnění použijí režim přenesení daňové povinnosti, bude to správně. Nespolehlivý plátce ( 106a) je zaveden institut nespolehlivého plátce. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správci daně, stanoví správce daně rozhodnutím, že plátce je nespolehlivým plátcem. Kritéria nespolehlivého plátce: Doměrek na DPH nad Kč (po ) Účastník řetězových obchodů, kdy plátce nezaplatí zajišťovací příkaz Nedoplatek DPH nad Kč Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Skutečnost, že plátce je nespolehlivým plátcem, správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O zrušení rozhodnutí lze požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku. Ručení za nezaplacenou daň ( 109 odst.3) příjemce zdanitelného plnění ručí za tuto nezaplacenou daň, jestliže v okamžiku přijetí plnění byla o poskytovateli zveřejněna informace, že je nespolehlivý plátce. Na stránkách ministerstva financí je tato informace v registru plátců DPH o každém plátci uvedena. Je tedy dobré ověřovat, zda dodavatel není v registru nespolehlivého plátce již při objednávce. Při obchodování s nespolehlivým plátcem lze v písemné smlouvě stanovit, že dodavateli uhradíte pouze základ daně a DPH za něj odvedete na FÚ. Pokud by to takto výslovně nebylo ve smlouvě uvedeno a platba by byla takto rozdělena, stále by zůstával nedoplatek na faktuře. Ručení je pouze za daň, nikoliv za příslušenství k dani. Splnění této ručitelské povinnosti prozatím není daňově uznatelným nákladem. Zveřejnění čísla účtu, který plátce používá ke své ekonomické činnosti ( 109 odst.2 písm.c) váže ručení za nezaplacenou daň na zaslání úhrady na jiný, než správcem zveřejněný účet. V návaznosti na tuto novinku je upravena povinnost osoby povinné k dani, budoucího plátce, aby v přihlášce k registraci uvedla všechny své účty, které používá pro ekonomické činnosti. Zveřejněny však nebudou všechny účty takto uvedené, ale pouze ty, které budoucí plátce označí ke zveřejnění. Není povinností této osoby, aby v přihlášce k registraci kterýkoli účet ke zveřejnění označila. Ovšem pak bude zveřejněn údaj o neoznačení žádného účtu a založení ručení pro plátce, který by s takovou osobou obchodoval, což výrazně zhorší konkurenceschopnost. Přechodné ustanovení řeší situaci stávajících plátců. Těm je stanovena lhůta dvou měsíců, tedy do , aby splnili povinnost stanovenou pro nové plátce, tj. aby v přihlášce k registraci uvedli všechny účty, které používají k ekonomickým činnostem (oznamovací povinnost dle 127 daňového řádu) a aby určili správci daně čísla účtů, která budou zveřejněna. Pokud takto neučiní, správce daně zveřejní všechny účty, které má plátce uvedené na FÚ. Odkaz plné znění zákona č. 502/2012 Sb.: Novela zákona o DPH se zaměřením na EU a třetí země Ing. Bc. Jana Klimková Změna definice místa pobytu, sídla a provozovny což může mít dopad na určení místa plnění. Sídlem se rozumí adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení. Provozovnou je po novém organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Přepočet měny pro účely DPH kromě kurzu ČNB lze přepočet provést též posledním směnným kurzem zveřejněným Evropskou centrální bankou. Vystavování daňových dokladů v souladu s novelou směrnice jsou do ZDPH doplněna pravidla pro vystavování daňových dokladů, v nichž je mj. stanoveno, jakými pravidly (pravidly kterého členského státu) se vystavování daňových dokladů řídí. Použijí se pravidla členského státu, ve kterém je místo plnění. Je-li však místo plnění v JČS než má dodavatel sídlo (nebo provozovnu, pokud by plnění uskutečnila provozovna), daňový doklad vystavuje dodavatel a povinnost přiznat daň má příjemce plnění, použijí se rovněž pravidla členského státu dodavatele. Při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě nebude elektronický podpis nebo značka nezbytnou podmínkou, věrohodnost a neporušenost daňových dokladů bude možné prokázat i jiným způsobem. Doplňují a upřesňují se rovněž náležitosti daňového dokladu, je stanoveno, jaký odkaz se uvede na dokladu

4 4 u osvobozených plnění, jaký v případě, kdy doklad vystaví příjemce plnění nebo když povinnost přiznat daň má příjemce plnění. Identifikovaná osoba - nahrazuje a rozšiřuje pojem osoba identifikovaná k dani, jež se týkal pouze právnických osob nepovinných k dani. Dosavadní osoby identifikované k dani se tak k staly automaticky identifikovanými osobami. Identifikovanou osobou se ale nově stanou i osoby povinné k dani, které by se dle starého znění zákona staly povinně plátci DPH se všemi povinnostmi s tím souvisejícími. Jedná se jednak o osoby, které v tuzemsku pořídí zboží z jiného členského státu podléhající české DPH, a to bez ohledu na to, zda mají nebo nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu. Osoby povinné k dani mající sídlo nebo provozovnu v tuzemsku se identifikovanou osobou stanou ode dne přijetí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku. Další případ, kdy se osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku stanou identifikovanou osobou, a nikoliv plátcem jako je doposud, pokud poskytnou služby s místem plnění v jiném členském státě dle 9 odst.1. Jedná se o služby poskytnuté jinému podnikateli se sídlem v jiném členském státě, u nichž se místo plnění stanoví dle základního pravidla, a které se vykazují v souhrnných hlášeních. Registrační povinnost se logicky netýká situace, pokud by tyto služby byly v jiném členském státě osvobozeny od daně (např. finanční a pojišťovací činnosti). V souladu s novým 97 by identifikované osoby měly podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se identifikovanou osobou staly. Statut identifikované osoby bude pro osoby povinné k dani oproti dosavadnímu plátcovství výhodný protože budou podávat daňová přiznání pouze v případě, že jim v daném zdaňovacím období vznikne daňová povinnost, čímž odpadne povinnost podávat tzv., nulová daňová přiznání. Nespornou výhodou ale navíc je, že pokud budou uskutečňovat tuzemská plnění, nebudou mít u těchto plnění povinnost uplatnit daň na výstupu. Logicky ale na druhou stranu nebudou mít možnost uplatnit odpočet daně na vstupu. Změny k Povinná elektronická forma podání - v současné době je povinné podání v elektronické podobě pouze u souhrnného hlášení, výpisu z evidence u přenesení daňové povinnosti podle 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU. Novela zákona o DPH zavádí povinnost předkládat v elektronické podobě daňová přiznání, vč. příloh, hlášení, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Účinnost těchto ustanovení je odložena na a současně dojde i k vyjmutí některých plátců, fyzických osob, z této povinnosti. Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky budou mít drobní podnikatelé fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Změny v organizaci daňové správy od Nová struktura organizace daňové správy Ing. Michal Markvart, daňový poradce č V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky č. došlo k k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Dosavadní soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem na konci roku 2012 zanikla 14 finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně je nově vybaveno skou územní působností, přičemž název příslušného e se objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se nacházejí v ských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají v roce 2012 sídlo zanikající finanční úřady. Jinými slovy dosavadní úřad pro určitou obec, nebo část obce, zůstal na svém místě a stal se Územním pracovištěm příslušného ského finančního úřadu. Například dosavadní Finanční úřad Brno I nese od název Finanční úřad pro Jihomoravský, územní pracoviště Brno I Struktura organizace daňové správy: Generální finanční ředitelství Odvolací finanční ředitelství v Brně Finanční úřady: Specializovaný finanční úřad FÚ pro hl. město Prahu FÚ pro Středočeský FÚ pro Jihočeský FÚ pro Plzeňský FÚ pro Karlovarský FÚ pro Ústecký FÚ pro Liberecký FÚ pro Královéhradecký FÚ pro Pardubický FÚ pro Kraj Vysočina FÚ pro Jihomoravský FÚ pro Olomoucký FÚ pro Moravskoslezský FÚ pro Zlínský

5 5 Změny v placení daní Přímým důsledkem reorganizace daňové správy pro poplatníky je změna čísel bankovních účtů pro placení daní. Kmenová část bankovního účtu je pro každý ský finanční úřad jednotná. K ní se přidá předčíslí určující příslušnou daň stejné jako doposud. Za matrikovou částí následuje lomítko a směrový kód ČNB, u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710) Čísla účtů finančních úřadů od Název ského finančního úřadu od Matriková část bank. účtu Finanční úřad pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro Středočeský Finanční úřad pro Jihočeský Finanční úřad pro Plzeňský Finanční úřad pro Karlovarský Finanční úřad pro Ústecký Finanční úřad pro Liberecký Finanční úřad pro Královéhradecký Finanční úřad pro Pardubický Finanční úřad pro Kraj Vysočina Finanční úřad pro Jihomoravský Finanční úřad pro Olomoucký Finanční úřad pro Moravskoslezský Finanční úřad pro Zlínský Specializovaný finanční úřad Předčíslí určují příslušnou daň: K matrikové části bankovního účtu pro jednotlivé finanční úřady se přidává zleva předčíslí určující jednotlivé daně: Daň darovací 7747 Daň dědická 7739 Daň silniční 748 Daň z nemovitostí 7755 Daň z převodu nemovitostí 7763 Daň z přidané hodnoty 705 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob 7704 Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Místní příslušnost finančního úřadu 7712 Spisy daňových subjektů jsou od 1. ledna 2013 umístěny na některém ze vzniklých územních pracovišť, jež odpovídá původnímu místně příslušnému finančnímu úřadu daného poplatníka tj. místní příslušnost je i nadále primárně odvozována od trvalého pobytu fyzické osoby a sídla osoby právnické u územního pracoviště daného finančního úřadu a k tomu by nadále měla směřovat všechna podání. Ke změnám došlo v určování místní příslušnosti u daně z nemovitostí, těm se věnujeme v samostatném článku Odkaz kompletní informace o organizaci daňové správy od : mfcr/xsl/dc2_int_dan_sprav_73922.html Ing. Lukáš Vecheta Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb. Touto novelou se k zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zřízením Státního pozemkového úřadu jako správního úřadu s celostátní působností (zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů) došlo k ke změnám v zákoně č. 338/1992 Sb., a to ke zrušení 4 odst. 1 písm. d) osvobození od daně pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR a ke zrušení 9 odst. d) osvobození od daně ze staveb, bytů a samostatných bytových jednotek spravovaných PF ČR. V 3 odst. 2 písm. b) se slova spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo nahrazují slovy se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo spravované. V 8 odst. 3 se slova Pozemkovým fondem České

6 6 republiky nebo zrušují a slova jsou poplatníky tyto subjekty se nahrazují slovy je poplatníkem tento subjekt. V 8 odst. 4 se slova spravované Pozemkovým fondem České republiky, nahrazují slovy se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, spravované. Předmětem daně dle nově vloženého 7 odst. 1 písm. c) se stávají stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané. Organizace správy daně z nemovitostí od Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých ských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného e a hlavního města Prahy (dále jen příslušný ) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen ÚzP ), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen spravující ÚzP ). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen původní FÚ ). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného e, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb.. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného e, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu. Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném i: A) Má-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném i spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož územní působnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatníka v roce B) Nemá-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném i a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního FÚ spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ. C) Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném i a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ1. D) Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném i a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto: I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sídle FÚ, II. má-li v i nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních FÚ v i, z toho stavby má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby, III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a následujících priorit: 1. H obytný dům 2. Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 3. R byt 4. Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 5. J stavba pro rodinnou rekreaci 6. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 7. spisy ostatních poplatníků fyzických osob spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podává počínaje rokem 2013 pouze jediné daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházející se v příslušném i na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného e poprvé na rok 2013, určí se spravující ÚzP dle výše uvedeného postupu, vychází se však ze stavu nemovitostí k 1. lednu 2013 a z místa pobytu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání. Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a předcházející, podává je vždy na spravujícím ÚzP se zohledněním obvodů územní působnosti původních FÚ v i, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod územní působnosti původního FÚ.

7 7 Přehled Určených územních pracovišť v sídlech finančních úřadů - platí pro případy pod bodem C. a bodem D. I., případně D. III., výše uvedeného Postupu stanovení spravujícího ÚzP Finanční úřad: Určená územní pracoviště v sídle finančního úřadu: Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6 Finanční úřad pro Středočeský Finanční úřad pro Jihočeský Finanční úřad pro Plzeňský Finanční úřad pro Karlovarský Finanční úřad pro Ústecký Finanční úřad pro Liberecký Finanční úřad pro Královéhradecký Finanční úřad pro Pardubický Finanční úřad pro Kraj Vysočina Finanční úřad pro Jihomoravský Finanční úřad pro Olomoucký Územní pracoviště Praha-východ2 Územní pracoviště v Českých Budějovicích Územní pracoviště Plzeň-sever Územní pracoviště v Karlových Varech Územní pracoviště v Ústí nad Labem Územní pracoviště v Liberci Územní pracoviště v Hradci Králové Územní pracoviště v Pardubicích Územní pracoviště v Jihlavě Územní pracoviště Brno-venkov Územní pracoviště v Olomouci Finanční úřad pro Moravskoslezský Územní pracoviště Ostrava I. Finanční úřad pro Zlínský Územní pracoviště ve Zlíně ESCAPE TEAM Vedení společnosti: Ing. Michal Šesták daňový poradce č Ing. Michal Markvart daňový poradce č

8 8 Odborní pracovníci: Ing. Veronika Klvaňová/mzdová účetní Ing. Lucie Benešová/účetní Jitka Hrozníčková/mzdová účetní Kamila Pírková/účetní Ing. Kamila Procházková/ekonom Ing. Lukáš Vecheta/účetní Ing. Vendula Jurečková/účetní Ing. Jarmila Plajtová/účetní Ing. Eva Štipčáková/účetní Jana Nováková/asistentka Jana Šikulová/účetní Ing. Jitka Červinková/ekonom Gabriela Hudcová/účetní Zina Linková/účetní Ing. Jana Klimková/účetní

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11. (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.2012 10:09:28 prázdné) Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

CESKA D SpRAVA. GENERÁLNí FINANČNí ŘEDITELSTVí Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Tel.: 257 044 025.

CESKA D SpRAVA. GENERÁLNí FINANČNí ŘEDITELSTVí Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Tel.: 257 044 025. GENERÁLNí FINANČNí ŘEDITELSTVí Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Tel.: 257 044 025 CESKA D SpRAVA ova Zásadní změny ve správě daně z nemovitostí od 1. 1. 2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daně 2013 v kostce. Obsah:

Daně 2013 v kostce. Obsah: Daně 2013 v kostce Obsah: Změny ve zdanění příjmů a majetku, změny v sociálním pojistném (prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.), Změny v daních ze spotřeby (Ing. Jana Vítková, Ph.D.), Změny ve zdanění příjmů

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Labem-Staré Boleslavi (Thámova 27, Praha 8) 1 ÚzP Praha - východ vznikne v místě současného pracoviště Praha - východ Finančního úřadu v Brandýse nad

Labem-Staré Boleslavi (Thámova 27, Praha 8) 1 ÚzP Praha - východ vznikne v místě současného pracoviště Praha - východ Finančního úřadu v Brandýse nad Informace o změnách na úseku správy majetkovjch daní v souvislosti s účinností 456/2011 Sb., o Finanční správě Ceské republiky, ve znění pozdějších předpisů V souvislosti s účinností 456/2011 Sb., o Finanční

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty.

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 47484/17/7100-20118-012287 Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Tisková zpráva. Velké změny v daňové správě od 1. ledna 2013

Tisková zpráva. Velké změny v daňové správě od 1. ledna 2013 FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice Tisková zpráva Velké změny v daňové správě od 1. ledna 2013 V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců Radko Martínka, Bohuslava Sobotky, Josefa Smýkala, Hany Orgoníkové, Antonína Sedi, Zdeňka Škromacha, Petra Rafaje, Miloslava

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí od roku 2014

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí od roku 2014 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích, Na Ohradě 1067,38601 Strakonice Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí od roku 2014 Upozorňujeme, že na území obce Velká Turná

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více