březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz"

Transkript

1 ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., , Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke změnám daňové legislativy, které proběhly k Takzvaný vládní protischodkový balíček byl nakonec schválen a v podobě zákona č. 500/2012 Sb. a vstoupil v účinnost k Vracíme se k němu s upřesněním jeho dopadů a změn v příslušných paragrafech V oblasti DPH došlo zákonem č. 500/2012 Sb. k očekávanému zvýšení obou sazeb o 1 % na 21 % u základní sazby, respektive na 15% u sazby snížené Co ovšem mediální pozornosti poněkud uniklo, je zákon č. 502/2012 Sb., který rovněž novelizuje Zákon o dani z přidané hodnoty, a přináší mnoho pozoruhodných novinek, kterým se v tomto čísle podrobně věnujeme Aby změn v roce 2013 nebylo málo, došlo k ke změně organizace daňové správy, což má pro daňové poplatníky rovněž nemalý dopad, a neopomenuli jsme ji Mimo jiné tato změna organizace ovlivnila způsob podávání přiznání k dani z nemovitostí, a i když termín pro jeho podání již uplynul, věnovali jsme část našeho informačního Newsletteru i této problematice. Ing. Michal Markvart Daňový poradce č Protischodkový balíček Ing. Michal Šesták, Daňový poradce č S účinností od ledna 2013 došlo k mnoha významným změnám daňové legislativy, které mají značný dopad do podnikatelského prostředí. Jak je již zvykem, příslušné zákony vyšly ve Sbírce až těsně před koncem roku 2012 a času na přípravu příliš nezbývalo. Proto se na tomto místě pokusím shrnout základní body příslušných novel. V tomto čísle najdete Protischodkový balíček 1 DPH tuzemsko v Novela zákona o DPH se zaměřením na EU a třetí země 3 Změny v organizaci daňové správy od Zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Jak již vyplývá z jeho názvu, mění některé parametry zákonů daňových (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon. Č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), zákonů pojistných (Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) a v neposlední řadě i změnu zákona 343/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dopad protischodkového balíčku do zákona o DPH znamená oddálení sjednocení sazby na 17,5 % na rok Změnu výše snížené a základní sazby na 15 % a 21 % a vypuštění některých položek zboží spadajících do snížené sazby z přílohy č. 1 zákona. Ve vztahu k dani z převodu nemovitostí je základní změnou výše sazby v 15 zákona a to z 3 % na 4 %. Změnám těchto zákonů se podrobněji věnujeme v dalších článcích tohoto newsletteru. Rád bych se tedy na tomto místě podrobněji věnoval zejména problematice daně z příjmů a dotkl bych se i vazby na všeobecné zdravotní pojištění. Změny ZDP od roku 2013 lze rozdělit do dvou kategorií: dočasné změny pro roky solidární zvýšení daně zrušení maximálních vyměřovacích základů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění zrušení základní slevy pro starobní důchodce změny bez omezení platnosti omezení absolutní výše výdajových paušálů omezení uplatnění vyživovaných osob zvýšení daně vybírané srážkou Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 5 ESCAPE TEAM 7 Solidární zvýšení daně 16 a 38ha ZDP výše činí 7 % z příjmu přesahujícího 48 násobek průměrné mzdy ( Kč) týká se příjmů ze závislé činnosti (hrubá mzda) a příjmů z podnikání (dílčí základ daně)

2 2 vztahuje se i na zálohy ze závislé činnosti, překročí-li úhrn zdanitelných příjmů u zaměstnance čtyřnásobek průměrné mzdy ( Kč) zakládá povinnost podat za rok 2013 daňové přiznání Zrušení maximálního vyměřovacího základu u pojistného na veřejné zdravotní pojištění - 3d ZPVZP zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění znamená: vyšší odvody pro zaměstnavatele, zaměstnance i podnikatele pro zaměstnance i vyšší daňovou povinnost s ohledem na výpočet daně ze superhrubé mzdy Zrušení základní slevy pro starobní důchodce 35ba odst. 1 písm. a) ZDP týká se: poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu i starobních důchodců, u nichž je zdaňován vyplacený důchod (příjmy podle 6 a dílčí základ daně podle 7 a 9 ZDP nad Kč) Omezení absolutní výše výdajových paušálů 7 odst. 7 a 9 odst. 4 ZDP samotná procentní výše zůstává zachována u příjmů podle 7 odst. 1 písm. c) a příjmů dle 7 odst. 2 písm. a) až d), kde lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů je maximální výše takto uplatnitelných výdajů omezena částkou Kč (což odpovídá 40 % z částky Kč) u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku ( 7 odst. 2 písm. e) ZDP) a příjmů z pronájmu podle 9 ZDP činí maximální výše výdajů uplatnitelných procentem částku Kč (což odpovídá 30 % z částky Kč) Omezení uplatnění vyživovaných osob 35ca ZDP týká se: poplatníků, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů poplatníků, kteří mají příjmy podle 7 (podnikání) nebo 9 (pronájem) ZDP poplatníků, jejichž součet dílčích základů daně (u kterých byly paušální výdaje uplatněny), je vyšší než 50 % celkového základu daně důsledkem je nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě a slevy na vyživovanou manželku při splnění zákonných podmínek může daňové zvýhodnění uplatnit druhý z manželů Zvýšení daně vybírané srážkou 36 odst. 1 písm. c) týká se poplatníků, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu EU, nebo dalšího státu tvořícího EHP, nebo třetího státu, nebo jurisdikce, se kterými má ČR uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu (smlouvu o zamezení dvojího zdanění, smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech) sazba daně činí 35 % Odkaz plné znění zákona č. 500/2012Sb: DPH tuzemsko v 2013 Koncem roku 2012 byly schváleny dvě novely s účinností od ledna 2013, ve kterých došlo k mnoha významným změnám v oblasti DPH. Ing. Kamila Procházková Zákonem č. 500/2012 Sb., tedy v tzv. protischodkovém balíčku, byla schválena změna výše obou sazeb, základní na 21 % a snížená na 15 %. Sjednocení sazby na 17,5 % bylo odsunuto na rok Byla upravena Příloha č. 3, ze zdravotnických prostředků zde zůstaly pouze ty zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určené pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. Byla rozšířena Příloha č. 5 o odpady z textilních materiálů, chemických vláken a niťový odpad. K mnohem významnějším změnám došlo v druhé, technické, novele zákonem č.502/2012 Sb. Přepočet měny pro účely DPH ( 4 odst.4) kromě kurzu ČNB lze nově přepočet provést posledním směnným kurzem zveřejněným Evropskou centrální bankou. Registrace plátce ( 6 odst.2) dochází ke změně data, od něhož se osoba povinná k dani, která překročila limit obratu (1 mil.), stává plátcem. Nyní se stane plátcem přímo ze zákona od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž překročila stanovený obrat. Tedy pokud osoba povinná k dani překročí obrat v lednu, do má povinnost se zaregistrovat k DPH a od se stává plátcem. Dle přechodných ustanovení se pak všichni, kdo v minulosti nesplnili registrační povinnost, stávají plátci DPH od Mění se také prioritní zdaňovací období ( 99). Pro nové plátce bude povinně platit měsíční zdaňovací období. Přechod na čtvrtletní zdaňovací období pro ně bude možný až od třetího roku, pokud jejich roční obrat nepřesáhne 10 mil. a nebudou označeni jako nespolehliví plátci. Dosavadní plátci (registrovaní do ) nemusí automaticky přecházet na měsíční zdaňovací období. Vznik povinnosti přiznat daň (vypuštění ustanovení 21 odst.2) povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata před uskutečněním zdanitelného plnění, vzniká všem, tedy i plátcům, kteří nevedou účetnictví. DPH z pohledávek v insolvenčním řízení ( 44) oprava daně je možná pouze po rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku konkurzem. V přiznání se uvádí do řádku 1 a 33, základ daně 0,-, uvádí se pouze DPH. Vratka DPH je ostatní provozní výnos. POZOR! Při zrušení registrace k DPH se tyto vratky musí vrátit. Osvobození u převodu staveb, bytů a nebytových prostor ( 56) lhůta pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor se prodloužila ze tří na pět let. Dle přechodných

3 3 ustanovení se toto prodloužení týká až nemovitostí nabytých po vstupu novely zákona o DPH v účinnost. Plátci však mohou převod zdaňovat i po uplynutí této stanovené lhůty, pokud se tak rozhodnou. Závazné posouzení ( 92f a 92g) je umožněno požádat o závazné posouzení pro účely zatřídění zboží do přílohy 5 a do režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží. Možnost dohody na volbě použití režimu přenesení daňové povinnosti ( 92e odst.2) pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režimu přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá. Tedy pokud si plátce není jistý, zda práce, kterou poskytuje v souvislosti se stavebními nebo montážními pracemi, spadá režimu přenesení daňové povinnosti, dohodne se s odběratelem, že pro toto plnění použijí režim přenesení daňové povinnosti, bude to správně. Nespolehlivý plátce ( 106a) je zaveden institut nespolehlivého plátce. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správci daně, stanoví správce daně rozhodnutím, že plátce je nespolehlivým plátcem. Kritéria nespolehlivého plátce: Doměrek na DPH nad Kč (po ) Účastník řetězových obchodů, kdy plátce nezaplatí zajišťovací příkaz Nedoplatek DPH nad Kč Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Skutečnost, že plátce je nespolehlivým plátcem, správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O zrušení rozhodnutí lze požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku. Ručení za nezaplacenou daň ( 109 odst.3) příjemce zdanitelného plnění ručí za tuto nezaplacenou daň, jestliže v okamžiku přijetí plnění byla o poskytovateli zveřejněna informace, že je nespolehlivý plátce. Na stránkách ministerstva financí je tato informace v registru plátců DPH o každém plátci uvedena. Je tedy dobré ověřovat, zda dodavatel není v registru nespolehlivého plátce již při objednávce. Při obchodování s nespolehlivým plátcem lze v písemné smlouvě stanovit, že dodavateli uhradíte pouze základ daně a DPH za něj odvedete na FÚ. Pokud by to takto výslovně nebylo ve smlouvě uvedeno a platba by byla takto rozdělena, stále by zůstával nedoplatek na faktuře. Ručení je pouze za daň, nikoliv za příslušenství k dani. Splnění této ručitelské povinnosti prozatím není daňově uznatelným nákladem. Zveřejnění čísla účtu, který plátce používá ke své ekonomické činnosti ( 109 odst.2 písm.c) váže ručení za nezaplacenou daň na zaslání úhrady na jiný, než správcem zveřejněný účet. V návaznosti na tuto novinku je upravena povinnost osoby povinné k dani, budoucího plátce, aby v přihlášce k registraci uvedla všechny své účty, které používá pro ekonomické činnosti. Zveřejněny však nebudou všechny účty takto uvedené, ale pouze ty, které budoucí plátce označí ke zveřejnění. Není povinností této osoby, aby v přihlášce k registraci kterýkoli účet ke zveřejnění označila. Ovšem pak bude zveřejněn údaj o neoznačení žádného účtu a založení ručení pro plátce, který by s takovou osobou obchodoval, což výrazně zhorší konkurenceschopnost. Přechodné ustanovení řeší situaci stávajících plátců. Těm je stanovena lhůta dvou měsíců, tedy do , aby splnili povinnost stanovenou pro nové plátce, tj. aby v přihlášce k registraci uvedli všechny účty, které používají k ekonomickým činnostem (oznamovací povinnost dle 127 daňového řádu) a aby určili správci daně čísla účtů, která budou zveřejněna. Pokud takto neučiní, správce daně zveřejní všechny účty, které má plátce uvedené na FÚ. Odkaz plné znění zákona č. 502/2012 Sb.: Novela zákona o DPH se zaměřením na EU a třetí země Ing. Bc. Jana Klimková Změna definice místa pobytu, sídla a provozovny což může mít dopad na určení místa plnění. Sídlem se rozumí adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení. Provozovnou je po novém organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Přepočet měny pro účely DPH kromě kurzu ČNB lze přepočet provést též posledním směnným kurzem zveřejněným Evropskou centrální bankou. Vystavování daňových dokladů v souladu s novelou směrnice jsou do ZDPH doplněna pravidla pro vystavování daňových dokladů, v nichž je mj. stanoveno, jakými pravidly (pravidly kterého členského státu) se vystavování daňových dokladů řídí. Použijí se pravidla členského státu, ve kterém je místo plnění. Je-li však místo plnění v JČS než má dodavatel sídlo (nebo provozovnu, pokud by plnění uskutečnila provozovna), daňový doklad vystavuje dodavatel a povinnost přiznat daň má příjemce plnění, použijí se rovněž pravidla členského státu dodavatele. Při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě nebude elektronický podpis nebo značka nezbytnou podmínkou, věrohodnost a neporušenost daňových dokladů bude možné prokázat i jiným způsobem. Doplňují a upřesňují se rovněž náležitosti daňového dokladu, je stanoveno, jaký odkaz se uvede na dokladu

4 4 u osvobozených plnění, jaký v případě, kdy doklad vystaví příjemce plnění nebo když povinnost přiznat daň má příjemce plnění. Identifikovaná osoba - nahrazuje a rozšiřuje pojem osoba identifikovaná k dani, jež se týkal pouze právnických osob nepovinných k dani. Dosavadní osoby identifikované k dani se tak k staly automaticky identifikovanými osobami. Identifikovanou osobou se ale nově stanou i osoby povinné k dani, které by se dle starého znění zákona staly povinně plátci DPH se všemi povinnostmi s tím souvisejícími. Jedná se jednak o osoby, které v tuzemsku pořídí zboží z jiného členského státu podléhající české DPH, a to bez ohledu na to, zda mají nebo nemají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu. Osoby povinné k dani mající sídlo nebo provozovnu v tuzemsku se identifikovanou osobou stanou ode dne přijetí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku. Další případ, kdy se osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku stanou identifikovanou osobou, a nikoliv plátcem jako je doposud, pokud poskytnou služby s místem plnění v jiném členském státě dle 9 odst.1. Jedná se o služby poskytnuté jinému podnikateli se sídlem v jiném členském státě, u nichž se místo plnění stanoví dle základního pravidla, a které se vykazují v souhrnných hlášeních. Registrační povinnost se logicky netýká situace, pokud by tyto služby byly v jiném členském státě osvobozeny od daně (např. finanční a pojišťovací činnosti). V souladu s novým 97 by identifikované osoby měly podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se identifikovanou osobou staly. Statut identifikované osoby bude pro osoby povinné k dani oproti dosavadnímu plátcovství výhodný protože budou podávat daňová přiznání pouze v případě, že jim v daném zdaňovacím období vznikne daňová povinnost, čímž odpadne povinnost podávat tzv., nulová daňová přiznání. Nespornou výhodou ale navíc je, že pokud budou uskutečňovat tuzemská plnění, nebudou mít u těchto plnění povinnost uplatnit daň na výstupu. Logicky ale na druhou stranu nebudou mít možnost uplatnit odpočet daně na vstupu. Změny k Povinná elektronická forma podání - v současné době je povinné podání v elektronické podobě pouze u souhrnného hlášení, výpisu z evidence u přenesení daňové povinnosti podle 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU. Novela zákona o DPH zavádí povinnost předkládat v elektronické podobě daňová přiznání, vč. příloh, hlášení, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Účinnost těchto ustanovení je odložena na a současně dojde i k vyjmutí některých plátců, fyzických osob, z této povinnosti. Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky budou mít drobní podnikatelé fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Změny v organizaci daňové správy od Nová struktura organizace daňové správy Ing. Michal Markvart, daňový poradce č V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky č. došlo k k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Dosavadní soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem na konci roku 2012 zanikla 14 finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně je nově vybaveno skou územní působností, přičemž název příslušného e se objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se nacházejí v ských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají v roce 2012 sídlo zanikající finanční úřady. Jinými slovy dosavadní úřad pro určitou obec, nebo část obce, zůstal na svém místě a stal se Územním pracovištěm příslušného ského finančního úřadu. Například dosavadní Finanční úřad Brno I nese od název Finanční úřad pro Jihomoravský, územní pracoviště Brno I Struktura organizace daňové správy: Generální finanční ředitelství Odvolací finanční ředitelství v Brně Finanční úřady: Specializovaný finanční úřad FÚ pro hl. město Prahu FÚ pro Středočeský FÚ pro Jihočeský FÚ pro Plzeňský FÚ pro Karlovarský FÚ pro Ústecký FÚ pro Liberecký FÚ pro Královéhradecký FÚ pro Pardubický FÚ pro Kraj Vysočina FÚ pro Jihomoravský FÚ pro Olomoucký FÚ pro Moravskoslezský FÚ pro Zlínský

5 5 Změny v placení daní Přímým důsledkem reorganizace daňové správy pro poplatníky je změna čísel bankovních účtů pro placení daní. Kmenová část bankovního účtu je pro každý ský finanční úřad jednotná. K ní se přidá předčíslí určující příslušnou daň stejné jako doposud. Za matrikovou částí následuje lomítko a směrový kód ČNB, u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710) Čísla účtů finančních úřadů od Název ského finančního úřadu od Matriková část bank. účtu Finanční úřad pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro Středočeský Finanční úřad pro Jihočeský Finanční úřad pro Plzeňský Finanční úřad pro Karlovarský Finanční úřad pro Ústecký Finanční úřad pro Liberecký Finanční úřad pro Královéhradecký Finanční úřad pro Pardubický Finanční úřad pro Kraj Vysočina Finanční úřad pro Jihomoravský Finanční úřad pro Olomoucký Finanční úřad pro Moravskoslezský Finanční úřad pro Zlínský Specializovaný finanční úřad Předčíslí určují příslušnou daň: K matrikové části bankovního účtu pro jednotlivé finanční úřady se přidává zleva předčíslí určující jednotlivé daně: Daň darovací 7747 Daň dědická 7739 Daň silniční 748 Daň z nemovitostí 7755 Daň z převodu nemovitostí 7763 Daň z přidané hodnoty 705 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob 7704 Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Místní příslušnost finančního úřadu 7712 Spisy daňových subjektů jsou od 1. ledna 2013 umístěny na některém ze vzniklých územních pracovišť, jež odpovídá původnímu místně příslušnému finančnímu úřadu daného poplatníka tj. místní příslušnost je i nadále primárně odvozována od trvalého pobytu fyzické osoby a sídla osoby právnické u územního pracoviště daného finančního úřadu a k tomu by nadále měla směřovat všechna podání. Ke změnám došlo v určování místní příslušnosti u daně z nemovitostí, těm se věnujeme v samostatném článku Odkaz kompletní informace o organizaci daňové správy od : mfcr/xsl/dc2_int_dan_sprav_73922.html Ing. Lukáš Vecheta Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb. Touto novelou se k zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Zřízením Státního pozemkového úřadu jako správního úřadu s celostátní působností (zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů) došlo k ke změnám v zákoně č. 338/1992 Sb., a to ke zrušení 4 odst. 1 písm. d) osvobození od daně pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR a ke zrušení 9 odst. d) osvobození od daně ze staveb, bytů a samostatných bytových jednotek spravovaných PF ČR. V 3 odst. 2 písm. b) se slova spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo nahrazují slovy se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo spravované. V 8 odst. 3 se slova Pozemkovým fondem České

6 6 republiky nebo zrušují a slova jsou poplatníky tyto subjekty se nahrazují slovy je poplatníkem tento subjekt. V 8 odst. 4 se slova spravované Pozemkovým fondem České republiky, nahrazují slovy se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, spravované. Předmětem daně dle nově vloženého 7 odst. 1 písm. c) se stávají stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané. Organizace správy daně z nemovitostí od Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých ských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného e a hlavního města Prahy (dále jen příslušný ) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen ÚzP ), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen spravující ÚzP ). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen původní FÚ ). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného e, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb.. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného e, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu. Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném i: A) Má-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném i spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož územní působnosti se nacházelo sídlo / místo pobytu poplatníka v roce B) Nemá-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném i a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního FÚ spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ. C) Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném i a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ1. D) Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném i a má zde nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, vychází se z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto: I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené územní pracoviště v sídle FÚ, II. má-li v i nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních FÚ v i, z toho stavby má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby, III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a následujících priorit: 1. H obytný dům 2. Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 3. R byt 4. Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 5. J stavba pro rodinnou rekreaci 6. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. 7. spisy ostatních poplatníků fyzických osob spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ. Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podává počínaje rokem 2013 pouze jediné daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházející se v příslušném i na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného e poprvé na rok 2013, určí se spravující ÚzP dle výše uvedeného postupu, vychází se však ze stavu nemovitostí k 1. lednu 2013 a z místa pobytu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání. Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a předcházející, podává je vždy na spravujícím ÚzP se zohledněním obvodů územní působnosti původních FÚ v i, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod územní působnosti původního FÚ.

7 7 Přehled Určených územních pracovišť v sídlech finančních úřadů - platí pro případy pod bodem C. a bodem D. I., případně D. III., výše uvedeného Postupu stanovení spravujícího ÚzP Finanční úřad: Určená územní pracoviště v sídle finančního úřadu: Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6 Finanční úřad pro Středočeský Finanční úřad pro Jihočeský Finanční úřad pro Plzeňský Finanční úřad pro Karlovarský Finanční úřad pro Ústecký Finanční úřad pro Liberecký Finanční úřad pro Královéhradecký Finanční úřad pro Pardubický Finanční úřad pro Kraj Vysočina Finanční úřad pro Jihomoravský Finanční úřad pro Olomoucký Územní pracoviště Praha-východ2 Územní pracoviště v Českých Budějovicích Územní pracoviště Plzeň-sever Územní pracoviště v Karlových Varech Územní pracoviště v Ústí nad Labem Územní pracoviště v Liberci Územní pracoviště v Hradci Králové Územní pracoviště v Pardubicích Územní pracoviště v Jihlavě Územní pracoviště Brno-venkov Územní pracoviště v Olomouci Finanční úřad pro Moravskoslezský Územní pracoviště Ostrava I. Finanční úřad pro Zlínský Územní pracoviště ve Zlíně ESCAPE TEAM Vedení společnosti: Ing. Michal Šesták daňový poradce č Ing. Michal Markvart daňový poradce č

8 8 Odborní pracovníci: Ing. Veronika Klvaňová/mzdová účetní Ing. Lucie Benešová/účetní Jitka Hrozníčková/mzdová účetní Kamila Pírková/účetní Ing. Kamila Procházková/ekonom Ing. Lukáš Vecheta/účetní Ing. Vendula Jurečková/účetní Ing. Jarmila Plajtová/účetní Ing. Eva Štipčáková/účetní Jana Nováková/asistentka Jana Šikulová/účetní Ing. Jitka Červinková/ekonom Gabriela Hudcová/účetní Zina Linková/účetní Ing. Jana Klimková/účetní

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2011 O B S A H I. Úvod... 3 II. Daňové řízení... 5 1. Vývoj daňových příjmů... 5 2. Daňové

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více