Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů."

Transkript

1 duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality prozatím odráţí zimu z poslední doby. Z důvodu časového prodlení při spuštění registru plátců Generální finanční ředitelství reagovalo odloţením praktické aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na nezveřejněný bankovní účet dodavatele do 30. září Zároveň se i Generální finanční ředitelství zajímalo o zákonnou úpravu vystavování a archivace daňových dokladů, ke které zveřejnilo praktický výklad formou informace. Řada dalších právních předpisů je aktuálně projednávána v obou komorách Parlamentu a určitě se schválení řady z nich dočkáme ještě před poslaneckými prázdninami, zejména pak předpisů navazujících na nový Občanský zákoník účinný od 1. ledna Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. Pavel Rochowanski

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Částečný odklad ručení za DPH Generální finanční ředitelství odloţilo praktickou aplikaci ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady na bankovní účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců do 30. září Pravidla fakturace DPH informace Generálního finančního ředitelství Vlastnosti daňových dokladů poţadované zákonem o DPH zejména věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu je třeba zajistit prostřednictvím kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Změna návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Návrh zákona jiţ neobsahuje zdanění prodejů obchodních podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Předmětem daně měla být podle původního návrhu změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Návrh na uhlíkovou daň od roku 2014 Uhlíková daň se nebude týkat zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách. Nemovitosti a nakládání s nimi od roku 2014 Zatímco dnes jsou za nemovitosti povaţovány pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, nově budou nemovitostmi i věcná práva k pozemkům a stavbám a další práva, o kterých to prohlásí zákon. Status veřejné prospěšnosti jako nový přívlastek právnických osob Poskytování veřejně prospěšné činnosti bude od roku 2014 nutno prokazovat doklady, přičemţ status veřejné prospěšnosti získá pouze ten, kdo prokáţe, ţe se v této oblasti jiţ osvědčil. O přidělení a odnětí statutu bude rozhodovat soud. Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Po dvaadvaceti letech byla dohodnuta změna znění smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburskem tak, aby odpovídala současným ekonomickým a politickým podmínkám. JUDIKATURA Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku Soud zdůraznil, ţe pro daňové účely je vţdy nezbytné posuzovat transakci z funkčního hlediska bez ohledu na právní charakter smluv. Uplatnitelnost daňových ztrát v případě přeshraniční fúze Soudní dvůr Evropské unie uvedl, ţe vnitrostátní a přeshraniční fúze představují objektivně srovnatelné situace a rozdílný přístup k nim vytváří rozpor s právem Evropské unie. SLOVENSKO Marenie konkurzného konania nepodaním návrhu na začatie konkurzního konania Nesplnění povinnosti člena statutárního orgánu podat návrh na zahájení konkurzního řízení podle zákona o konkurzu a restrukturalizaci v zákonem stanovené lhůtě s úmyslem takovéto řízení ani nezahájit, naplňuje definiční znaky trestného činu maření konkurzního a vyrovnávacího řízení podle Trestného zákoníku.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Částečný odklad ručení za DPH Koncem minulého týdne vydalo Generální finanční ředitelství informaci, dle níţ se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců (ručení dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Na základě této informace by správci daně neměli vyzývat příjemce zdanitelného plnění k úhradě DPH nezaplacené dodavatelem, pokud ručení vznikne na základě úhrady na nezveřejněný účet dodavatele v období do 30. září Důvodem, pro který bylo uplatnění tohoto institutu odloţeno, je dle GFŘ zejména poskytnutí dodatečného časového prostoru plátcům pro osvojení si práce s databází, která bude postupně zveřejňována v registru plátců. Správci daně zřejmě také dále ověřují informace určené ke zveřejnění a databáze účtů pravděpodobně není dosud kompletně připravena. Je nutno upozornit, ţe ostatní ustanovení o ručení (například týkající se nespolehlivých plátců či platby na zahraniční účet) nejsou touto informací dotčena. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Pravidla fakturace DPH informace Generálního finančního ředitelství 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH upravující vystavování a archivaci daňových dokladů. Změny se týkají zejména daňových dokladů v elektronické podobě, uplatní se nicméně zčásti i u listinných daňových dokladů. Generální finanční ředitelství vydalo v této souvislosti dlouho očekávanou informaci, která některé obecné podmínky a vlastnosti daňových dokladů stanovené zákonem o DPH blíţe specifikuje. Zároveň byly publikovány odpovědi na některé časté dotazy. Oba materiály jsou dostupné zde: Generální finanční ředitelství v informaci zejména zdůrazňuje, ţe daňový doklad se všemi zajištěnými vlastnostmi ve smyslu zákona o DPH představuje (aţ na některé výjimky) jednu ze základních podmínek pro uplatnění nároku na odpočet. Přestoţe zákon o DPH obsahoval tento poţadavek jiţ v minulých letech, specifikace některých podmínek (vlastností) daňových dokladů tak, jak je uvedena v informaci, můţe být pro plátce v některých i naprosto běţných případech (například listinný daňový doklad zaslaný běţnou poštou) poněkud problematická a správce daně (zejména při doslovné interpretaci této informace) získává poměrně silný nástroj pro případné zpochybnění uplatněného nároku na odpočet.

4 K zajištění poţadovaných vlastností u daňových dokladů Generální finanční ředitelství například uvádí: Věrohodnost původu daňového dokladu v listinné podobě je moţné zajistit například opatřením tohoto dokladu neměnnými identifikátory (razítka, hlavičkový papír, vodoznaky aj.), které pouţívá dodavatel, popřípadě vlastnoručním podpisem. Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě je moţné zajistit například uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou značkou, do určité míry elektronickou výměnou informací EDI či zasláním dokladu prostřednictvím datové schránky. Informace nevylučuje, ţe věrohodnost původu bude zajištěna i jinými způsoby. Obecně stanoví, ţe poţadovaných vlastností daňových dokladů lze docílit i prostřednictvím kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Tuto stopu pak představuje souhrn dalších souvisejících dokladů a dostupných informací o transakci (například objednávka, dodací list, přepravní doklady, smlouva, bankovní výpisy, účetní doklad a účetní zachycení transakce, ) a jejich vzájemná provázanost. U elektronických daňových dokladů pak součástí auditní stopy můţe být i zaslání dokladu z určité, předem definované ové adresy, či jeho staţení ze zabezpečené internetové aplikace. I v tomto případě se však jedná pouze o jednu z moţných sloţek auditní stopy, nikoliv o plné zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu. Informace také nikterak nepotvrzuje platnost dřívějších stanovisek Generálního finančního ředitelství týkajících se zasílání daňových dokladů ve formátu pdf (či jiném) běţnou ovou poštou a odkazuje v této souvislosti pouze na doloţení auditní stopy. Informace se dále zabývá i moţností transformace dokladů z elektronické do listinné podoby a naopak, náleţitostmi daňových dokladů, archivací daňových dokladů v zahraničí, pouţíváním časových razítek aj. Přestoţe Generální finanční ředitelství uvádí, ţe uplatňování nároku na odpočet se od 1. ledna 2013 nikterak významně nemění, je nutno konstatovat, ţe očekávání spojená s touto novelou zejména v oblasti vystavování elektronických daňových dokladů a uvolnění podmínek pro jejich vystavování nebudou zřejmě naplněna. Poţadavky, které informace stanoví i pro listinné daňové doklady, mohou v některých případech výrazně znesnadnit prokazování nároku na odpočet. Velký důraz je pak kladen na zajištění spolehlivé auditní stopy. Doporučujeme proto věnovat zvýšenou pozornost interním kontrolním mechanismům a dostatečné archivaci dalších dokladů (nad rámec faktur či jiných daňových dokladů), které souvisí s nakupovanými zdanitelnými plněními a případně provést jejich prověrku či revizi tak, aby byly minimalizovány případné budoucí spory se správci daně. Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Změna návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí V souvislosti s rekodifikací soukromého práva od roku 2014 je třeba se připravit i na určité změny v daňových zákonech. S novou úpravou nemovitostí (viz náš článek o nakládání s nemovitostmi) vláda připravila zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí s tím, ţe daň dědická a darovací bude začleněna do zákona o daních z příjmů. O návrhu jsme Vás informovali v lednovém vydání Finančních aktualit. Na základě připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení upravilo

5 ministerstvo financí konečný návrh nové daně, který by měl být v nejbliţší době předloţen ke schválení vládě. Hlavní body pozměněného návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí: Poplatníkem daně bude ve všech případech nabyvatel. V důsledku toho se ruší institut ručitele. Návrh zákona jiţ neobsahuje zdanění prodejů obchodních podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Předmětem daně měla být podle původního návrhu změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a druţstev zůstalo v návrhu zachováno. Rozsah osvobození od daně byl rozšířen o osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci jejím uţivatelem na základě finančního leasingu. Z předmětu daně je explicitně vyloučeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci při přeměnách obchodních korporací. Nový návrh zachovává předchozí algoritmus výpočtu základu daně, kdy základem daně je nabývací hodnota sníţená o uznatelné výdaje. Nabývací hodnotou je přitom cena sjednaná, pokud není niţší neţ 75 % ceny zjištěné na základě zákona o oceňování či tzv. směrné hodnoty, tj. údaje vycházejícího z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Návrh zákona omezuje povinnost předkládat znalecké posudky při nabytí nejčastěji převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, garáţe). Správce daně bude v těchto případech vycházet ze směrné hodnoty. V případě nutnosti vyhotovení znaleckého posudku budou náklady na něj uznatelným výdajem sniţujícím základ daně. Spolu s návrhem zákona připravuje ministerstvo vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí podle typu pozemku a lokality. Ministerstvo financí plánuje rovněţ zveřejnit na internetu finanční správy daňovou kalkulačku, s jejíţ pomocí bude poplatník moci zjistit výši srovnávací daňové hodnoty odvozené od směrných hodnot. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2014 stejně jako nový občanský zákoník. Aleš Krempa, tel.: Jan Kiss, tel.: Návrh na uhlíkovou daň od roku 2014 Ministerstvo financí připravilo návrh na zvýšení sazeb spotřební daně na uhlí a lehké a těţké topné oleje, tzv. uhlíkovou daň od roku Zvýšení se má týkat pouze těch zařízení, která nespadají do evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 eurům za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv. Hlavní cíl je environmentální, tedy motivovat subjekty ke sniţování emisí oxidu uhličitého.

6 Na základě připomínek, které v souvislosti s touto novelou byly vzneseny v rámci procesu hodnocení dopadů regulace, ministerstvo v zákonu ponechalo stávající osvobození zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách s cílem zamezit negativním environmentálním a sociálním dopadům v této oblasti. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Nemovitosti a nakládání s nimi od roku 2014 V souvislosti s nadcházející účinností rekodifikovaného soukromého práva nyní stručně shrnujeme několik změn v právní úpravě nemovitostí a nakládání s nimi. Právní úprava Kromě nového občanského zákoníku (NOZ) by měl být novým relevantním předpisem v této oblasti nový katastrální zákon (nyní projednávaný v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 778/0), jehoţ účinností bude zrušen současný katastrální zákon č. 344/1992 Sb. a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech do katastru. Změna definice nemovitosti Zatímco dnes jsou za nemovitosti povaţovány pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, nově budou nemovitostmi i věcná práva k pozemkům a stavbám a další práva, o kterých to prohlásí zákon. Stavba součástí pozemku Nový občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit, jeţ na našem území platila aţ do roku Podle ní je stavba součástí pozemku, na němţ stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inţenýrských sítí, strojů a jiných zařízení samostatně zapsaných v katastru, loţisek nerostů, povrchové a podzemní vody. Na rozdíl od současné úpravy, podle které je stavba samostatnou věcí odlišnou od pozemku, se pozemek a stavba spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka. Brání-li tomu však povaha jiţ existujícího věcného práva k jedné z těchto věcí, ke spojení nedojde ani v případě shodného vlastníka. Předkupní právo V případech, v nichţ se stavba nestane součástí pozemku, mají mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem ţádoucím způsobem nespojí. Současná zákonná předkupní práva spoluvlastníků věci ve spoluvlastnictví naproti tomu zaniknou nejpozději uplynutím jednoho roku od účinnosti NOZ. Právo stavby Zcela novým druhem nemovitosti je věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu. Takové právo stavby vzniká na časově omezenou dobu na základě smlouvy, vydrţením či rozhodnutím orgánu veřejné moci. Není-li ujednáno jinak, náleţí stavebníkovi při zániku tohoto práva náhrada ve výši poloviny hodnoty stavby.

7 Katastr nemovitostí Podle návrhu nového katastrálního zákona by se měl zejména rozšířit rozsah zapisovaných údajů (včetně nových nemovitostí a cen za nákup příslušných nemovitostí) a posílit princip materiální publicity spočívající v ochraně toho, kdo jedná v důvěře v zápis v katastrálním rejstříku, i kdyby takový zápis neodpovídal skutečnosti. Nájem a pacht Úprava nájmu se z rušených zákonů o vlastnictví bytů a nájmu a podnájmu nebytových prostor přesouvá výhradně do NOZ, přičemţ se dílčím způsobem mění. Nově bude se souhlasem vlastníka moţné nechat do katastru nemovitostí zapsat existenci nájmu. NOZ také obnovuje institut pachtu, který se velice blíţí nájmu s tím rozdílem, ţe tzv. pachtýř má oproti nájemci právo nejen k uţívání, ale i k poţívání propachtované věci. To znamená, ţe se předpokládá, ţe pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Status veřejné prospěšnosti jako nový přívlastek právnických osob V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku se v současné době projednává i znění zákona o veřejné prospěšnosti (ZSVP). Co si však můţeme pod tímto pojmem, českému právu doposud neznámým, představit? Nový občanský zákoník definuje pojem veřejné prospěšnosti a vymezuje právo zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Podmínkami pro získání statusu veřejné prospěšnosti a zároveň jeho pojmovými znaky jsou: dosahování obecného blaha, bezúhonnost zainteresovaných osob, nabytí majetku z poctivých zdrojů a hospodárné vyuţití tohoto majetku k veřejně prospěšnému účelu. Primárním účelem ZSVP je podpora a zvýšení důvěry v právnické osoby soukromého práva vykonávající veřejně prospěšnou činnost, zlepšení jejich postavení ve společnosti a dále úprava postupu přidělování, resp. odnímání statusu veřejné prospěšnosti. ZSVP upravuje, jaké činnosti lze, příp. nelze povaţovat za veřejně prospěšné. Dále vymezuje přísnější podmínky pro správu osob se statusem veřejné prospěšnosti, které spočívají především ve vyšších nárocích na účetnictví, přísnějších pravidlech pro schvalování účetní závěrky auditorem a povinnosti zveřejňovat některé účetní dokumenty. Cílem nového zákona je zajistit vyšší transparentnost právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti. Získání statusu bude spojeno s výhodami plynoucími z veřejných prostředků. Je tedy namístě, aby subjekty s právem tyto výhody čerpat měly průhledné hospodaření. Skutečnost, ţe právnická osoba poskytuje veřejně prospěšnou činnost, bude muset prokázat doklady o poskytování veřejně prospěšné činnosti. Status tedy získá pouze ta osoba, která prokáţe, ţe se v

8 oblasti poskytování veřejně prospěšné činnosti jiţ osvědčila. O přidělení a odnětí statusu rozhoduje soud. Status veřejné prospěšnosti umoţní právnickým osobám získat především nepřímé výhody, tj. úlevy na dani z příjmů. Do budoucna však není vyloučeno, ţe se s tímto statusem budou pojit i jiné typy výhod. U ZSVP bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Po přijetí parlamentem by měl zákon nabýt účinnosti spolu s novým občanským zákoníkem, tedy dne 1. ledna Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburskem Dne 5. března 2013 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní. Text smlouvy byl předloţen Poslanecké sněmovně ČR ke schválení. Smlouva nahradí smlouvu stávající z roku 1991, která jiţ neodpovídá novým ekonomickým a politickým podmínkám. Nová smlouva mimo jiné upravuje tzv. sluţbovou stálou provozovnu (poskytování sluţeb po dobu delší neţ 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období), zavádí nulové zdanění dividend ve státě zdroje, pokud jejich vlastník drţí nepřetrţitě po dobu minimálně 1 roku alespoň 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy, a desetiprocentní daň z dividend v ostatních případech. U úroků (0 % v zemi zdroje) a licenčních poplatků (0 % u autorských poplatků, 10 % u průmyslových poplatků) je v podstatě ponechána stávající úprava. Protokol ke smlouvě ovšem obsahuje pravidlo, ţe pokud ČR podepíše smlouvu s jiným členským státem EU, kde bude sazba pro licenční poplatky niţší, uplatní se sníţená sazba automaticky i pro česko-lucemburské vztahy. Protokol dále upřesňuje náleţitosti ţádostí o výměnu informací. Lze předpokládat, ţe smlouva vstoupí v účinnost dne 1. ledna Smlouva se Saúdskou Arábií a její vstup v platnost V březnu 2013 Česká republika a Saúdská Arábie oznámily, ţe splnily postupy nutné pro to, aby Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. dubna 2012, vstoupila v platnost. Smlouva, jejíţ text v zásadě odpovídá standardům OECD, vstoupí v platnost dne 1. května V případě zisků podniků obsahuje smlouva ujednání o tzv. sluţbové stálé provozovně (poskytování sluţeb po dobu delší neţ 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období) či o stálé provozovně jako staveništi (stavební činnost delší neţ 6 měsíců). Smlouva mimo jiné omezuje zdanění dividend ve státě zdroje maximálně do výše 5 % a zdanění licenčních poplatků do výše 10 %. Smlouva se začne uplatňovat jak u sráţkových daní, tak u příjmů, k nimţ se podává daňové přiznání, dne 1. ledna Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku V praxi často dochází k převodům souborů majetku, které jsou funkčně provázány s provozováním určité podnikatelské činnosti, přičemţ převáděný soubor majetku ne vţdy plně odpovídá definici podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku. V podobných případech pak vyvstanou otázky, jaký daňový reţim je potřeba na tento prodej aplikovat, a to zejména s ohledem na daň z přidané hodnoty. Prodej podniku nebo jeho části není totiţ z hlediska DPH zdanitelným plněním. V jednom ze svých nedávných rozhodnutí (č. j. 2 Afs 14/ ze dne 18. září 2012) se Nejvyšší správní soud (NSS) vyjádřil k uvedené problematice. V předmětné kauze byl posuzován postup finančních orgánů, které kupní smlouvu o prodeji jednotlivých majetkových hodnot uzavřenou mezi dvěma spřízněnými společnostmi překlasifikovaly na smlouvu o prodeji části podniku. V důsledku toho neuznaly kupujícímu nárok na odpočet DPH na vstupu. Předmětem převodu byl hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby, vypořádání technického zhodnocení pronajatých budov a některé další poloţky. Zároveň byl rozvázán pracovní poměr zaměstnanců pracujících v předmětné provozovně, kteří se následně aţ na výjimky stali zaměstnanci kupujícího. Podle správce daně se fakticky jednalo o prodej části podniku, coţ odvodil jednak z obsahu kupní smlouvy (ta totiţ obsahovala definici předmětu převodu z hlediska jeho účelového vyuţití, nikoliv jen pouhou sestavu převáděných poloţek) a jednak z faktického přechodu zaměstnanců. V daném případě NSS sdílel výhrady Krajského soudu v Hradci Králové k nedostatečnému zhodnocení faktického stavu ze strany finančních orgánů, a rozhodl tak ve prospěch daňového subjektu. V obecné rovině se však s přístupem správce daně ztotoţnil. Soud zdůraznil, ţe pro daňové účely je vţdy třeba posuzovat transakci z funkčního hlediska, a to bez ohledu na právní charakter smluv. Je tedy nutné zkoumat, zda byl převeden soubor věcí, práv a jiných hodnot, který je v této podobě alespoň v podstatných parametrech způsobilý k dalšímu podnikání v reţii nového vlastníka. Ačkoliv soud ve svém rozsudku neodkazoval výslovně na evropskou judikaturu, jeho závěry v zásadě odpovídají principům definovaným judikaturou Soudního dvora Evropské unie (např. C-444/10 Christel Schriever ze dne 10. listopadu 2011). I podle SDEU je třeba pro posouzení skutečnosti, zda převáděná aktiva představují podnik nebo jeho část, uplatnit zejména ekonomické a funkční hledisko (tj. hodnotit dostatečnost převáděného souboru majetku z hlediska schopnosti kupujícího provozovat samostatnou ekonomickou činnost). Je evidentní, ţe se minimálně v oblasti DPH nelze spoléhat pouze na právní klasifikaci smlouvy. Platné znění zákona o dani z přidané hodnoty sice výslovně přiznává specifický reţim DPH pouze prodeji resp. vkladu podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku. Výklad uvedených zákonných ustanovení v souladu s právem Evropské unie však rozšiřuje tento reţim i na určité okruhy případů, kdy převáděná aktiva formálně znaky podniku nebo jeho části nesplňují (zpravidla proto, ţe nedochází k přechodu všech majetkových sloţek patřících k podniku v obchodněprávním smyslu). Vzhledem k rizikům vyplývajícím z nesprávného uplatnění DPH u převodu souborů aktiv doporučujeme, abyste funkčnímu posouzení převáděných aktiv věnovali důkladnou pozornost. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.:

10 Uplatnitelnost daňových ztrát v případě přeshraniční fúze Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) vydal dne 21. února 2013 rozsudek v případu A Oy (C-123/11). O stanovisku generální advokátky SDEU Juliane Kokott k případu A Oy ze dne 19. července 2012 jsme Vás jiţ informovali ve Finančních aktualitách v září roku Případ se týkal finské mateřské společnosti, která se sloučila se svou švédskou dceřinou společností, v níţ vlastnila 100% podíl. Finské daňové předpisy neumoţňují převzetí daňové ztráty dceřiné společnosti mateřskou společností v důsledku přeshraniční fúze v případě, ţe tato dceřiná společnost má své sídlo v zahraničí. Dle SDEU nelze na daný případ aplikovat ustanovení směrnice o fúzích. Tato ustanovení se totiţ vztahují pouze na situaci, v níţ daňové ztráty převezme nástupnická společnost, která po ukončení fúze disponuje ve státě zanikající společnosti stálou provozovnou. V této situaci je tedy nutné pohlíţet na případ z hlediska principu svobody usazování. SDEU uvedl, ţe vnitrostátní a přeshraniční fúze představují objektivně srovnatelné situace a rozdílný přístup znamená rozpor s právem EU. Takový přístup můţe být ospravedlnitelný třemi důvody: vyváţeným rozdělením daňové pravomoci mezi členské státy existencí rizika dvojího uplatnění daňové ztráty či existencí rizika vyhýbaní se daním. Soud konstatoval, ţe finská legislativa byla ospravedlnitelná ve všech třech ohledech. SDEU dále konstatoval, ţe i kdyţ byla finská legislativa ospravedlnitelná, rozdílný přístup k vnitrostátní a přeshraniční fúzi by přesahoval rámec toho, co bylo nezbytné k dosaţení výše uvedených cílů, pokud švédská společnost uplatnila všechny moţnosti vyuţití daňových ztrát ve svém státě. Národní soud tedy musí nyní zjistit, zda nástupnická společnost skutečně prokázala, ţe švédská dceřiná společnost vyčerpala všechny moţnosti zohlednit daňové ztráty ve Švédsku. Rozhodnutí přijaté Soudním dvorem v daném případě je tak ve smyslu rozhodnutí v případě Marks & Spencer. K otázce určení legislativy státu, jeţ se má pouţít pro výpočet daňových ztrát, SDEU poukázal na skutečnost, ţe sám výpočet daňové ztráty nevede k nerovnému zacházení. Otázku tak zodpověděl pouze v obecné rovině. Luděk Vacík, tel.: Jana Ptáčková, tel.: SLOVENSKO Marenie konkurzného konania nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania Krajský súd v Ţiline, ako odvolací súd, sa v konaní pod sp. zn. 2 To 42/2010 zaoberal otázkou, či samotným nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania v zákonom stanovenej lehote môţe povinná osoba spáchať trestný čin (prečin) marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona.

11 V danom prípade síce súd dospel k záveru, ţe nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania nedošlo k spáchaniu trestného činu, nakoľko nebola naplnená jeho subjektívna stránka (úmysel) a zároveň závaţnosť tohto konania bola nepatrná (konateľ spoločnosti nepodal návrh na začatie konkurzného konania aj napriek vedomosti o platobnej neschopnosti a predĺţení spoločnosti, avšak vyvíjal aktivitu na získanie prostriedkov k uspokojeniu veriteľov). Z tohto rozhodnutia je však moţné v súvislosti s prípadnou trestnou zodpovednosťou členov štatutárnych orgánov za trestný čin marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania vyvodiť nasledovné závery: Nesplnenie povinnosti člena štatutárneho orgánu podať návrh na začatie konkurzného konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v zákonom ustanovenej lehote s úmyslom takéto konanie ani nezačať, spĺňa definičné znaky trestného činu marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona. Na vyvodenie trestnej zodpovednosti sa vyţaduje úmysel člena štatutárneho orgánu spoločnosti poškodiť práva veriteľov na zákonné uspokojenie ich pohľadávok. Pri posudzovaní trestnej zodpovednosti sa zohľadní materiálna stránka protiprávneho konania z hľadiska jeho závaţnosti (t. j. spôsob, následky, okolnosti, miera zavinenia a pohnútka páchateľa pri spáchaní činu). V posudzovanom prípade sa konateľ spoločnosti úspešne bránil tým, ţe vyvíjal relevantnú aktivitu na získanie finančných prostriedkov, z ktorých by spoločnosť svojich veriteľov uspokojila. Marian Dzuroška, tel.: +421 (0) KRÁTCE KPMG vydalo publikaci shrnující úpravu daně z nemovitostí v regionu střední a východní Evropy. Stáhnout ji lze na této adrese: Na webových stránkách Finanční správy ČR byly publikovány následující informace: o Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. ledna o Technické parametry webové sluţby, která veřejnosti od 1. dubna 2013 umoţní ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a jejich spolehlivosti online. o Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření. Ministerstvo financí ČR publikovalo Finanční zpravodaj č. 3/2013 s tímto obsahem: o Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. o Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku. o Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záleţitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost. o Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záleţitostech (TIEA Tax Information Exchange Agreement) podle stavu k 14. lednu 2013.

12 o Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce o Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok o Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2013). Evropská komise publikovala studii o proveditelnosti a dopadu zavedení společného přiznání k DPH v EU. Informace zde obsaţené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snaţíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, ţe budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či ţe budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna ţádná opatření.

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2013 březen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2013 březen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2013 březen

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 Princip absence čínské zdi Ústavní soud vycházel též z toho, že veřejné a soukromé právo není vzájemně

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 27. ledna 2012. 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 27. ledna 2012. 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 27. ledna 2012 Témata tohoto vydání: 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad 3. Pokyn GFŘ institut ručení 4. Pokyn

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Poskytované služby. Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové,

Poskytované služby. Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více