Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů."

Transkript

1 duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality prozatím odráţí zimu z poslední doby. Z důvodu časového prodlení při spuštění registru plátců Generální finanční ředitelství reagovalo odloţením praktické aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na nezveřejněný bankovní účet dodavatele do 30. září Zároveň se i Generální finanční ředitelství zajímalo o zákonnou úpravu vystavování a archivace daňových dokladů, ke které zveřejnilo praktický výklad formou informace. Řada dalších právních předpisů je aktuálně projednávána v obou komorách Parlamentu a určitě se schválení řady z nich dočkáme ještě před poslaneckými prázdninami, zejména pak předpisů navazujících na nový Občanský zákoník účinný od 1. ledna Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. Pavel Rochowanski

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Částečný odklad ručení za DPH Generální finanční ředitelství odloţilo praktickou aplikaci ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady na bankovní účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců do 30. září Pravidla fakturace DPH informace Generálního finančního ředitelství Vlastnosti daňových dokladů poţadované zákonem o DPH zejména věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu je třeba zajistit prostřednictvím kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Změna návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Návrh zákona jiţ neobsahuje zdanění prodejů obchodních podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Předmětem daně měla být podle původního návrhu změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Návrh na uhlíkovou daň od roku 2014 Uhlíková daň se nebude týkat zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách. Nemovitosti a nakládání s nimi od roku 2014 Zatímco dnes jsou za nemovitosti povaţovány pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, nově budou nemovitostmi i věcná práva k pozemkům a stavbám a další práva, o kterých to prohlásí zákon. Status veřejné prospěšnosti jako nový přívlastek právnických osob Poskytování veřejně prospěšné činnosti bude od roku 2014 nutno prokazovat doklady, přičemţ status veřejné prospěšnosti získá pouze ten, kdo prokáţe, ţe se v této oblasti jiţ osvědčil. O přidělení a odnětí statutu bude rozhodovat soud. Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Po dvaadvaceti letech byla dohodnuta změna znění smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburskem tak, aby odpovídala současným ekonomickým a politickým podmínkám. JUDIKATURA Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku Soud zdůraznil, ţe pro daňové účely je vţdy nezbytné posuzovat transakci z funkčního hlediska bez ohledu na právní charakter smluv. Uplatnitelnost daňových ztrát v případě přeshraniční fúze Soudní dvůr Evropské unie uvedl, ţe vnitrostátní a přeshraniční fúze představují objektivně srovnatelné situace a rozdílný přístup k nim vytváří rozpor s právem Evropské unie. SLOVENSKO Marenie konkurzného konania nepodaním návrhu na začatie konkurzního konania Nesplnění povinnosti člena statutárního orgánu podat návrh na zahájení konkurzního řízení podle zákona o konkurzu a restrukturalizaci v zákonem stanovené lhůtě s úmyslem takovéto řízení ani nezahájit, naplňuje definiční znaky trestného činu maření konkurzního a vyrovnávacího řízení podle Trestného zákoníku.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Částečný odklad ručení za DPH Koncem minulého týdne vydalo Generální finanční ředitelství informaci, dle níţ se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců (ručení dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Na základě této informace by správci daně neměli vyzývat příjemce zdanitelného plnění k úhradě DPH nezaplacené dodavatelem, pokud ručení vznikne na základě úhrady na nezveřejněný účet dodavatele v období do 30. září Důvodem, pro který bylo uplatnění tohoto institutu odloţeno, je dle GFŘ zejména poskytnutí dodatečného časového prostoru plátcům pro osvojení si práce s databází, která bude postupně zveřejňována v registru plátců. Správci daně zřejmě také dále ověřují informace určené ke zveřejnění a databáze účtů pravděpodobně není dosud kompletně připravena. Je nutno upozornit, ţe ostatní ustanovení o ručení (například týkající se nespolehlivých plátců či platby na zahraniční účet) nejsou touto informací dotčena. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Pravidla fakturace DPH informace Generálního finančního ředitelství 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH upravující vystavování a archivaci daňových dokladů. Změny se týkají zejména daňových dokladů v elektronické podobě, uplatní se nicméně zčásti i u listinných daňových dokladů. Generální finanční ředitelství vydalo v této souvislosti dlouho očekávanou informaci, která některé obecné podmínky a vlastnosti daňových dokladů stanovené zákonem o DPH blíţe specifikuje. Zároveň byly publikovány odpovědi na některé časté dotazy. Oba materiály jsou dostupné zde: Generální finanční ředitelství v informaci zejména zdůrazňuje, ţe daňový doklad se všemi zajištěnými vlastnostmi ve smyslu zákona o DPH představuje (aţ na některé výjimky) jednu ze základních podmínek pro uplatnění nároku na odpočet. Přestoţe zákon o DPH obsahoval tento poţadavek jiţ v minulých letech, specifikace některých podmínek (vlastností) daňových dokladů tak, jak je uvedena v informaci, můţe být pro plátce v některých i naprosto běţných případech (například listinný daňový doklad zaslaný běţnou poštou) poněkud problematická a správce daně (zejména při doslovné interpretaci této informace) získává poměrně silný nástroj pro případné zpochybnění uplatněného nároku na odpočet.

4 K zajištění poţadovaných vlastností u daňových dokladů Generální finanční ředitelství například uvádí: Věrohodnost původu daňového dokladu v listinné podobě je moţné zajistit například opatřením tohoto dokladu neměnnými identifikátory (razítka, hlavičkový papír, vodoznaky aj.), které pouţívá dodavatel, popřípadě vlastnoručním podpisem. Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě je moţné zajistit například uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou značkou, do určité míry elektronickou výměnou informací EDI či zasláním dokladu prostřednictvím datové schránky. Informace nevylučuje, ţe věrohodnost původu bude zajištěna i jinými způsoby. Obecně stanoví, ţe poţadovaných vlastností daňových dokladů lze docílit i prostřednictvím kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Tuto stopu pak představuje souhrn dalších souvisejících dokladů a dostupných informací o transakci (například objednávka, dodací list, přepravní doklady, smlouva, bankovní výpisy, účetní doklad a účetní zachycení transakce, ) a jejich vzájemná provázanost. U elektronických daňových dokladů pak součástí auditní stopy můţe být i zaslání dokladu z určité, předem definované ové adresy, či jeho staţení ze zabezpečené internetové aplikace. I v tomto případě se však jedná pouze o jednu z moţných sloţek auditní stopy, nikoliv o plné zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu. Informace také nikterak nepotvrzuje platnost dřívějších stanovisek Generálního finančního ředitelství týkajících se zasílání daňových dokladů ve formátu pdf (či jiném) běţnou ovou poštou a odkazuje v této souvislosti pouze na doloţení auditní stopy. Informace se dále zabývá i moţností transformace dokladů z elektronické do listinné podoby a naopak, náleţitostmi daňových dokladů, archivací daňových dokladů v zahraničí, pouţíváním časových razítek aj. Přestoţe Generální finanční ředitelství uvádí, ţe uplatňování nároku na odpočet se od 1. ledna 2013 nikterak významně nemění, je nutno konstatovat, ţe očekávání spojená s touto novelou zejména v oblasti vystavování elektronických daňových dokladů a uvolnění podmínek pro jejich vystavování nebudou zřejmě naplněna. Poţadavky, které informace stanoví i pro listinné daňové doklady, mohou v některých případech výrazně znesnadnit prokazování nároku na odpočet. Velký důraz je pak kladen na zajištění spolehlivé auditní stopy. Doporučujeme proto věnovat zvýšenou pozornost interním kontrolním mechanismům a dostatečné archivaci dalších dokladů (nad rámec faktur či jiných daňových dokladů), které souvisí s nakupovanými zdanitelnými plněními a případně provést jejich prověrku či revizi tak, aby byly minimalizovány případné budoucí spory se správci daně. Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Změna návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí V souvislosti s rekodifikací soukromého práva od roku 2014 je třeba se připravit i na určité změny v daňových zákonech. S novou úpravou nemovitostí (viz náš článek o nakládání s nemovitostmi) vláda připravila zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí s tím, ţe daň dědická a darovací bude začleněna do zákona o daních z příjmů. O návrhu jsme Vás informovali v lednovém vydání Finančních aktualit. Na základě připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení upravilo

5 ministerstvo financí konečný návrh nové daně, který by měl být v nejbliţší době předloţen ke schválení vládě. Hlavní body pozměněného návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí: Poplatníkem daně bude ve všech případech nabyvatel. V důsledku toho se ruší institut ručitele. Návrh zákona jiţ neobsahuje zdanění prodejů obchodních podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Předmětem daně měla být podle původního návrhu změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a druţstev zůstalo v návrhu zachováno. Rozsah osvobození od daně byl rozšířen o osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci jejím uţivatelem na základě finančního leasingu. Z předmětu daně je explicitně vyloučeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci při přeměnách obchodních korporací. Nový návrh zachovává předchozí algoritmus výpočtu základu daně, kdy základem daně je nabývací hodnota sníţená o uznatelné výdaje. Nabývací hodnotou je přitom cena sjednaná, pokud není niţší neţ 75 % ceny zjištěné na základě zákona o oceňování či tzv. směrné hodnoty, tj. údaje vycházejícího z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Návrh zákona omezuje povinnost předkládat znalecké posudky při nabytí nejčastěji převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, garáţe). Správce daně bude v těchto případech vycházet ze směrné hodnoty. V případě nutnosti vyhotovení znaleckého posudku budou náklady na něj uznatelným výdajem sniţujícím základ daně. Spolu s návrhem zákona připravuje ministerstvo vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí podle typu pozemku a lokality. Ministerstvo financí plánuje rovněţ zveřejnit na internetu finanční správy daňovou kalkulačku, s jejíţ pomocí bude poplatník moci zjistit výši srovnávací daňové hodnoty odvozené od směrných hodnot. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2014 stejně jako nový občanský zákoník. Aleš Krempa, tel.: Jan Kiss, tel.: Návrh na uhlíkovou daň od roku 2014 Ministerstvo financí připravilo návrh na zvýšení sazeb spotřební daně na uhlí a lehké a těţké topné oleje, tzv. uhlíkovou daň od roku Zvýšení se má týkat pouze těch zařízení, která nespadají do evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 eurům za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv. Hlavní cíl je environmentální, tedy motivovat subjekty ke sniţování emisí oxidu uhličitého.

6 Na základě připomínek, které v souvislosti s touto novelou byly vzneseny v rámci procesu hodnocení dopadů regulace, ministerstvo v zákonu ponechalo stávající osvobození zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách s cílem zamezit negativním environmentálním a sociálním dopadům v této oblasti. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Nemovitosti a nakládání s nimi od roku 2014 V souvislosti s nadcházející účinností rekodifikovaného soukromého práva nyní stručně shrnujeme několik změn v právní úpravě nemovitostí a nakládání s nimi. Právní úprava Kromě nového občanského zákoníku (NOZ) by měl být novým relevantním předpisem v této oblasti nový katastrální zákon (nyní projednávaný v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 778/0), jehoţ účinností bude zrušen současný katastrální zákon č. 344/1992 Sb. a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech do katastru. Změna definice nemovitosti Zatímco dnes jsou za nemovitosti povaţovány pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, nově budou nemovitostmi i věcná práva k pozemkům a stavbám a další práva, o kterých to prohlásí zákon. Stavba součástí pozemku Nový občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit, jeţ na našem území platila aţ do roku Podle ní je stavba součástí pozemku, na němţ stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inţenýrských sítí, strojů a jiných zařízení samostatně zapsaných v katastru, loţisek nerostů, povrchové a podzemní vody. Na rozdíl od současné úpravy, podle které je stavba samostatnou věcí odlišnou od pozemku, se pozemek a stavba spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka. Brání-li tomu však povaha jiţ existujícího věcného práva k jedné z těchto věcí, ke spojení nedojde ani v případě shodného vlastníka. Předkupní právo V případech, v nichţ se stavba nestane součástí pozemku, mají mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem ţádoucím způsobem nespojí. Současná zákonná předkupní práva spoluvlastníků věci ve spoluvlastnictví naproti tomu zaniknou nejpozději uplynutím jednoho roku od účinnosti NOZ. Právo stavby Zcela novým druhem nemovitosti je věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu. Takové právo stavby vzniká na časově omezenou dobu na základě smlouvy, vydrţením či rozhodnutím orgánu veřejné moci. Není-li ujednáno jinak, náleţí stavebníkovi při zániku tohoto práva náhrada ve výši poloviny hodnoty stavby.

7 Katastr nemovitostí Podle návrhu nového katastrálního zákona by se měl zejména rozšířit rozsah zapisovaných údajů (včetně nových nemovitostí a cen za nákup příslušných nemovitostí) a posílit princip materiální publicity spočívající v ochraně toho, kdo jedná v důvěře v zápis v katastrálním rejstříku, i kdyby takový zápis neodpovídal skutečnosti. Nájem a pacht Úprava nájmu se z rušených zákonů o vlastnictví bytů a nájmu a podnájmu nebytových prostor přesouvá výhradně do NOZ, přičemţ se dílčím způsobem mění. Nově bude se souhlasem vlastníka moţné nechat do katastru nemovitostí zapsat existenci nájmu. NOZ také obnovuje institut pachtu, který se velice blíţí nájmu s tím rozdílem, ţe tzv. pachtýř má oproti nájemci právo nejen k uţívání, ale i k poţívání propachtované věci. To znamená, ţe se předpokládá, ţe pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Status veřejné prospěšnosti jako nový přívlastek právnických osob V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku se v současné době projednává i znění zákona o veřejné prospěšnosti (ZSVP). Co si však můţeme pod tímto pojmem, českému právu doposud neznámým, představit? Nový občanský zákoník definuje pojem veřejné prospěšnosti a vymezuje právo zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Podmínkami pro získání statusu veřejné prospěšnosti a zároveň jeho pojmovými znaky jsou: dosahování obecného blaha, bezúhonnost zainteresovaných osob, nabytí majetku z poctivých zdrojů a hospodárné vyuţití tohoto majetku k veřejně prospěšnému účelu. Primárním účelem ZSVP je podpora a zvýšení důvěry v právnické osoby soukromého práva vykonávající veřejně prospěšnou činnost, zlepšení jejich postavení ve společnosti a dále úprava postupu přidělování, resp. odnímání statusu veřejné prospěšnosti. ZSVP upravuje, jaké činnosti lze, příp. nelze povaţovat za veřejně prospěšné. Dále vymezuje přísnější podmínky pro správu osob se statusem veřejné prospěšnosti, které spočívají především ve vyšších nárocích na účetnictví, přísnějších pravidlech pro schvalování účetní závěrky auditorem a povinnosti zveřejňovat některé účetní dokumenty. Cílem nového zákona je zajistit vyšší transparentnost právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti. Získání statusu bude spojeno s výhodami plynoucími z veřejných prostředků. Je tedy namístě, aby subjekty s právem tyto výhody čerpat měly průhledné hospodaření. Skutečnost, ţe právnická osoba poskytuje veřejně prospěšnou činnost, bude muset prokázat doklady o poskytování veřejně prospěšné činnosti. Status tedy získá pouze ta osoba, která prokáţe, ţe se v

8 oblasti poskytování veřejně prospěšné činnosti jiţ osvědčila. O přidělení a odnětí statusu rozhoduje soud. Status veřejné prospěšnosti umoţní právnickým osobám získat především nepřímé výhody, tj. úlevy na dani z příjmů. Do budoucna však není vyloučeno, ţe se s tímto statusem budou pojit i jiné typy výhod. U ZSVP bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Po přijetí parlamentem by měl zákon nabýt účinnosti spolu s novým občanským zákoníkem, tedy dne 1. ledna Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburskem Dne 5. března 2013 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní. Text smlouvy byl předloţen Poslanecké sněmovně ČR ke schválení. Smlouva nahradí smlouvu stávající z roku 1991, která jiţ neodpovídá novým ekonomickým a politickým podmínkám. Nová smlouva mimo jiné upravuje tzv. sluţbovou stálou provozovnu (poskytování sluţeb po dobu delší neţ 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období), zavádí nulové zdanění dividend ve státě zdroje, pokud jejich vlastník drţí nepřetrţitě po dobu minimálně 1 roku alespoň 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy, a desetiprocentní daň z dividend v ostatních případech. U úroků (0 % v zemi zdroje) a licenčních poplatků (0 % u autorských poplatků, 10 % u průmyslových poplatků) je v podstatě ponechána stávající úprava. Protokol ke smlouvě ovšem obsahuje pravidlo, ţe pokud ČR podepíše smlouvu s jiným členským státem EU, kde bude sazba pro licenční poplatky niţší, uplatní se sníţená sazba automaticky i pro česko-lucemburské vztahy. Protokol dále upřesňuje náleţitosti ţádostí o výměnu informací. Lze předpokládat, ţe smlouva vstoupí v účinnost dne 1. ledna Smlouva se Saúdskou Arábií a její vstup v platnost V březnu 2013 Česká republika a Saúdská Arábie oznámily, ţe splnily postupy nutné pro to, aby Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. dubna 2012, vstoupila v platnost. Smlouva, jejíţ text v zásadě odpovídá standardům OECD, vstoupí v platnost dne 1. května V případě zisků podniků obsahuje smlouva ujednání o tzv. sluţbové stálé provozovně (poskytování sluţeb po dobu delší neţ 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období) či o stálé provozovně jako staveništi (stavební činnost delší neţ 6 měsíců). Smlouva mimo jiné omezuje zdanění dividend ve státě zdroje maximálně do výše 5 % a zdanění licenčních poplatků do výše 10 %. Smlouva se začne uplatňovat jak u sráţkových daní, tak u příjmů, k nimţ se podává daňové přiznání, dne 1. ledna Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku V praxi často dochází k převodům souborů majetku, které jsou funkčně provázány s provozováním určité podnikatelské činnosti, přičemţ převáděný soubor majetku ne vţdy plně odpovídá definici podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku. V podobných případech pak vyvstanou otázky, jaký daňový reţim je potřeba na tento prodej aplikovat, a to zejména s ohledem na daň z přidané hodnoty. Prodej podniku nebo jeho části není totiţ z hlediska DPH zdanitelným plněním. V jednom ze svých nedávných rozhodnutí (č. j. 2 Afs 14/ ze dne 18. září 2012) se Nejvyšší správní soud (NSS) vyjádřil k uvedené problematice. V předmětné kauze byl posuzován postup finančních orgánů, které kupní smlouvu o prodeji jednotlivých majetkových hodnot uzavřenou mezi dvěma spřízněnými společnostmi překlasifikovaly na smlouvu o prodeji části podniku. V důsledku toho neuznaly kupujícímu nárok na odpočet DPH na vstupu. Předmětem převodu byl hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby, vypořádání technického zhodnocení pronajatých budov a některé další poloţky. Zároveň byl rozvázán pracovní poměr zaměstnanců pracujících v předmětné provozovně, kteří se následně aţ na výjimky stali zaměstnanci kupujícího. Podle správce daně se fakticky jednalo o prodej části podniku, coţ odvodil jednak z obsahu kupní smlouvy (ta totiţ obsahovala definici předmětu převodu z hlediska jeho účelového vyuţití, nikoliv jen pouhou sestavu převáděných poloţek) a jednak z faktického přechodu zaměstnanců. V daném případě NSS sdílel výhrady Krajského soudu v Hradci Králové k nedostatečnému zhodnocení faktického stavu ze strany finančních orgánů, a rozhodl tak ve prospěch daňového subjektu. V obecné rovině se však s přístupem správce daně ztotoţnil. Soud zdůraznil, ţe pro daňové účely je vţdy třeba posuzovat transakci z funkčního hlediska, a to bez ohledu na právní charakter smluv. Je tedy nutné zkoumat, zda byl převeden soubor věcí, práv a jiných hodnot, který je v této podobě alespoň v podstatných parametrech způsobilý k dalšímu podnikání v reţii nového vlastníka. Ačkoliv soud ve svém rozsudku neodkazoval výslovně na evropskou judikaturu, jeho závěry v zásadě odpovídají principům definovaným judikaturou Soudního dvora Evropské unie (např. C-444/10 Christel Schriever ze dne 10. listopadu 2011). I podle SDEU je třeba pro posouzení skutečnosti, zda převáděná aktiva představují podnik nebo jeho část, uplatnit zejména ekonomické a funkční hledisko (tj. hodnotit dostatečnost převáděného souboru majetku z hlediska schopnosti kupujícího provozovat samostatnou ekonomickou činnost). Je evidentní, ţe se minimálně v oblasti DPH nelze spoléhat pouze na právní klasifikaci smlouvy. Platné znění zákona o dani z přidané hodnoty sice výslovně přiznává specifický reţim DPH pouze prodeji resp. vkladu podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku. Výklad uvedených zákonných ustanovení v souladu s právem Evropské unie však rozšiřuje tento reţim i na určité okruhy případů, kdy převáděná aktiva formálně znaky podniku nebo jeho části nesplňují (zpravidla proto, ţe nedochází k přechodu všech majetkových sloţek patřících k podniku v obchodněprávním smyslu). Vzhledem k rizikům vyplývajícím z nesprávného uplatnění DPH u převodu souborů aktiv doporučujeme, abyste funkčnímu posouzení převáděných aktiv věnovali důkladnou pozornost. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.:

10 Uplatnitelnost daňových ztrát v případě přeshraniční fúze Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) vydal dne 21. února 2013 rozsudek v případu A Oy (C-123/11). O stanovisku generální advokátky SDEU Juliane Kokott k případu A Oy ze dne 19. července 2012 jsme Vás jiţ informovali ve Finančních aktualitách v září roku Případ se týkal finské mateřské společnosti, která se sloučila se svou švédskou dceřinou společností, v níţ vlastnila 100% podíl. Finské daňové předpisy neumoţňují převzetí daňové ztráty dceřiné společnosti mateřskou společností v důsledku přeshraniční fúze v případě, ţe tato dceřiná společnost má své sídlo v zahraničí. Dle SDEU nelze na daný případ aplikovat ustanovení směrnice o fúzích. Tato ustanovení se totiţ vztahují pouze na situaci, v níţ daňové ztráty převezme nástupnická společnost, která po ukončení fúze disponuje ve státě zanikající společnosti stálou provozovnou. V této situaci je tedy nutné pohlíţet na případ z hlediska principu svobody usazování. SDEU uvedl, ţe vnitrostátní a přeshraniční fúze představují objektivně srovnatelné situace a rozdílný přístup znamená rozpor s právem EU. Takový přístup můţe být ospravedlnitelný třemi důvody: vyváţeným rozdělením daňové pravomoci mezi členské státy existencí rizika dvojího uplatnění daňové ztráty či existencí rizika vyhýbaní se daním. Soud konstatoval, ţe finská legislativa byla ospravedlnitelná ve všech třech ohledech. SDEU dále konstatoval, ţe i kdyţ byla finská legislativa ospravedlnitelná, rozdílný přístup k vnitrostátní a přeshraniční fúzi by přesahoval rámec toho, co bylo nezbytné k dosaţení výše uvedených cílů, pokud švédská společnost uplatnila všechny moţnosti vyuţití daňových ztrát ve svém státě. Národní soud tedy musí nyní zjistit, zda nástupnická společnost skutečně prokázala, ţe švédská dceřiná společnost vyčerpala všechny moţnosti zohlednit daňové ztráty ve Švédsku. Rozhodnutí přijaté Soudním dvorem v daném případě je tak ve smyslu rozhodnutí v případě Marks & Spencer. K otázce určení legislativy státu, jeţ se má pouţít pro výpočet daňových ztrát, SDEU poukázal na skutečnost, ţe sám výpočet daňové ztráty nevede k nerovnému zacházení. Otázku tak zodpověděl pouze v obecné rovině. Luděk Vacík, tel.: Jana Ptáčková, tel.: SLOVENSKO Marenie konkurzného konania nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania Krajský súd v Ţiline, ako odvolací súd, sa v konaní pod sp. zn. 2 To 42/2010 zaoberal otázkou, či samotným nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania v zákonom stanovenej lehote môţe povinná osoba spáchať trestný čin (prečin) marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona.

11 V danom prípade síce súd dospel k záveru, ţe nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania nedošlo k spáchaniu trestného činu, nakoľko nebola naplnená jeho subjektívna stránka (úmysel) a zároveň závaţnosť tohto konania bola nepatrná (konateľ spoločnosti nepodal návrh na začatie konkurzného konania aj napriek vedomosti o platobnej neschopnosti a predĺţení spoločnosti, avšak vyvíjal aktivitu na získanie prostriedkov k uspokojeniu veriteľov). Z tohto rozhodnutia je však moţné v súvislosti s prípadnou trestnou zodpovednosťou členov štatutárnych orgánov za trestný čin marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania vyvodiť nasledovné závery: Nesplnenie povinnosti člena štatutárneho orgánu podať návrh na začatie konkurzného konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v zákonom ustanovenej lehote s úmyslom takéto konanie ani nezačať, spĺňa definičné znaky trestného činu marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona. Na vyvodenie trestnej zodpovednosti sa vyţaduje úmysel člena štatutárneho orgánu spoločnosti poškodiť práva veriteľov na zákonné uspokojenie ich pohľadávok. Pri posudzovaní trestnej zodpovednosti sa zohľadní materiálna stránka protiprávneho konania z hľadiska jeho závaţnosti (t. j. spôsob, následky, okolnosti, miera zavinenia a pohnútka páchateľa pri spáchaní činu). V posudzovanom prípade sa konateľ spoločnosti úspešne bránil tým, ţe vyvíjal relevantnú aktivitu na získanie finančných prostriedkov, z ktorých by spoločnosť svojich veriteľov uspokojila. Marian Dzuroška, tel.: +421 (0) KRÁTCE KPMG vydalo publikaci shrnující úpravu daně z nemovitostí v regionu střední a východní Evropy. Stáhnout ji lze na této adrese: Na webových stránkách Finanční správy ČR byly publikovány následující informace: o Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. ledna o Technické parametry webové sluţby, která veřejnosti od 1. dubna 2013 umoţní ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a jejich spolehlivosti online. o Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření. Ministerstvo financí ČR publikovalo Finanční zpravodaj č. 3/2013 s tímto obsahem: o Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. o Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku. o Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záleţitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost. o Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záleţitostech (TIEA Tax Information Exchange Agreement) podle stavu k 14. lednu 2013.

12 o Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce o Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok o Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2013). Evropská komise publikovala studii o proveditelnosti a dopadu zavedení společného přiznání k DPH v EU. Informace zde obsaţené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snaţíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, ţe budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či ţe budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna ţádná opatření.

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Petra Lukešová. Cizí kapitál jako součást obchodního majetku

Petra Lukešová. Cizí kapitál jako součást obchodního majetku Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Petra Lukešová Cizí kapitál jako součást obchodního majetku se zaměřením na smlouvu o půjčce, smlouvu o úvěru a vklad tichého společníka ve smyslu smlouvy

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více