Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů."

Transkript

1 duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality prozatím odráţí zimu z poslední doby. Z důvodu časového prodlení při spuštění registru plátců Generální finanční ředitelství reagovalo odloţením praktické aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na nezveřejněný bankovní účet dodavatele do 30. září Zároveň se i Generální finanční ředitelství zajímalo o zákonnou úpravu vystavování a archivace daňových dokladů, ke které zveřejnilo praktický výklad formou informace. Řada dalších právních předpisů je aktuálně projednávána v obou komorách Parlamentu a určitě se schválení řady z nich dočkáme ještě před poslaneckými prázdninami, zejména pak předpisů navazujících na nový Občanský zákoník účinný od 1. ledna Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. Pavel Rochowanski

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Částečný odklad ručení za DPH Generální finanční ředitelství odloţilo praktickou aplikaci ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady na bankovní účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců do 30. září Pravidla fakturace DPH informace Generálního finančního ředitelství Vlastnosti daňových dokladů poţadované zákonem o DPH zejména věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu je třeba zajistit prostřednictvím kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Změna návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Návrh zákona jiţ neobsahuje zdanění prodejů obchodních podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Předmětem daně měla být podle původního návrhu změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Návrh na uhlíkovou daň od roku 2014 Uhlíková daň se nebude týkat zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách. Nemovitosti a nakládání s nimi od roku 2014 Zatímco dnes jsou za nemovitosti povaţovány pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, nově budou nemovitostmi i věcná práva k pozemkům a stavbám a další práva, o kterých to prohlásí zákon. Status veřejné prospěšnosti jako nový přívlastek právnických osob Poskytování veřejně prospěšné činnosti bude od roku 2014 nutno prokazovat doklady, přičemţ status veřejné prospěšnosti získá pouze ten, kdo prokáţe, ţe se v této oblasti jiţ osvědčil. O přidělení a odnětí statutu bude rozhodovat soud. Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Po dvaadvaceti letech byla dohodnuta změna znění smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburskem tak, aby odpovídala současným ekonomickým a politickým podmínkám. JUDIKATURA Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku Soud zdůraznil, ţe pro daňové účely je vţdy nezbytné posuzovat transakci z funkčního hlediska bez ohledu na právní charakter smluv. Uplatnitelnost daňových ztrát v případě přeshraniční fúze Soudní dvůr Evropské unie uvedl, ţe vnitrostátní a přeshraniční fúze představují objektivně srovnatelné situace a rozdílný přístup k nim vytváří rozpor s právem Evropské unie. SLOVENSKO Marenie konkurzného konania nepodaním návrhu na začatie konkurzního konania Nesplnění povinnosti člena statutárního orgánu podat návrh na zahájení konkurzního řízení podle zákona o konkurzu a restrukturalizaci v zákonem stanovené lhůtě s úmyslem takovéto řízení ani nezahájit, naplňuje definiční znaky trestného činu maření konkurzního a vyrovnávacího řízení podle Trestného zákoníku.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Částečný odklad ručení za DPH Koncem minulého týdne vydalo Generální finanční ředitelství informaci, dle níţ se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců (ručení dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Na základě této informace by správci daně neměli vyzývat příjemce zdanitelného plnění k úhradě DPH nezaplacené dodavatelem, pokud ručení vznikne na základě úhrady na nezveřejněný účet dodavatele v období do 30. září Důvodem, pro který bylo uplatnění tohoto institutu odloţeno, je dle GFŘ zejména poskytnutí dodatečného časového prostoru plátcům pro osvojení si práce s databází, která bude postupně zveřejňována v registru plátců. Správci daně zřejmě také dále ověřují informace určené ke zveřejnění a databáze účtů pravděpodobně není dosud kompletně připravena. Je nutno upozornit, ţe ostatní ustanovení o ručení (například týkající se nespolehlivých plátců či platby na zahraniční účet) nejsou touto informací dotčena. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Pravidla fakturace DPH informace Generálního finančního ředitelství 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH upravující vystavování a archivaci daňových dokladů. Změny se týkají zejména daňových dokladů v elektronické podobě, uplatní se nicméně zčásti i u listinných daňových dokladů. Generální finanční ředitelství vydalo v této souvislosti dlouho očekávanou informaci, která některé obecné podmínky a vlastnosti daňových dokladů stanovené zákonem o DPH blíţe specifikuje. Zároveň byly publikovány odpovědi na některé časté dotazy. Oba materiály jsou dostupné zde: Generální finanční ředitelství v informaci zejména zdůrazňuje, ţe daňový doklad se všemi zajištěnými vlastnostmi ve smyslu zákona o DPH představuje (aţ na některé výjimky) jednu ze základních podmínek pro uplatnění nároku na odpočet. Přestoţe zákon o DPH obsahoval tento poţadavek jiţ v minulých letech, specifikace některých podmínek (vlastností) daňových dokladů tak, jak je uvedena v informaci, můţe být pro plátce v některých i naprosto běţných případech (například listinný daňový doklad zaslaný běţnou poštou) poněkud problematická a správce daně (zejména při doslovné interpretaci této informace) získává poměrně silný nástroj pro případné zpochybnění uplatněného nároku na odpočet.

4 K zajištění poţadovaných vlastností u daňových dokladů Generální finanční ředitelství například uvádí: Věrohodnost původu daňového dokladu v listinné podobě je moţné zajistit například opatřením tohoto dokladu neměnnými identifikátory (razítka, hlavičkový papír, vodoznaky aj.), které pouţívá dodavatel, popřípadě vlastnoručním podpisem. Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě je moţné zajistit například uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou značkou, do určité míry elektronickou výměnou informací EDI či zasláním dokladu prostřednictvím datové schránky. Informace nevylučuje, ţe věrohodnost původu bude zajištěna i jinými způsoby. Obecně stanoví, ţe poţadovaných vlastností daňových dokladů lze docílit i prostřednictvím kontrolních mechanismů, které vytvářejí tzv. spolehlivou auditní stopu. Tuto stopu pak představuje souhrn dalších souvisejících dokladů a dostupných informací o transakci (například objednávka, dodací list, přepravní doklady, smlouva, bankovní výpisy, účetní doklad a účetní zachycení transakce, ) a jejich vzájemná provázanost. U elektronických daňových dokladů pak součástí auditní stopy můţe být i zaslání dokladu z určité, předem definované ové adresy, či jeho staţení ze zabezpečené internetové aplikace. I v tomto případě se však jedná pouze o jednu z moţných sloţek auditní stopy, nikoliv o plné zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu. Informace také nikterak nepotvrzuje platnost dřívějších stanovisek Generálního finančního ředitelství týkajících se zasílání daňových dokladů ve formátu pdf (či jiném) běţnou ovou poštou a odkazuje v této souvislosti pouze na doloţení auditní stopy. Informace se dále zabývá i moţností transformace dokladů z elektronické do listinné podoby a naopak, náleţitostmi daňových dokladů, archivací daňových dokladů v zahraničí, pouţíváním časových razítek aj. Přestoţe Generální finanční ředitelství uvádí, ţe uplatňování nároku na odpočet se od 1. ledna 2013 nikterak významně nemění, je nutno konstatovat, ţe očekávání spojená s touto novelou zejména v oblasti vystavování elektronických daňových dokladů a uvolnění podmínek pro jejich vystavování nebudou zřejmě naplněna. Poţadavky, které informace stanoví i pro listinné daňové doklady, mohou v některých případech výrazně znesnadnit prokazování nároku na odpočet. Velký důraz je pak kladen na zajištění spolehlivé auditní stopy. Doporučujeme proto věnovat zvýšenou pozornost interním kontrolním mechanismům a dostatečné archivaci dalších dokladů (nad rámec faktur či jiných daňových dokladů), které souvisí s nakupovanými zdanitelnými plněními a případně provést jejich prověrku či revizi tak, aby byly minimalizovány případné budoucí spory se správci daně. Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Změna návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí V souvislosti s rekodifikací soukromého práva od roku 2014 je třeba se připravit i na určité změny v daňových zákonech. S novou úpravou nemovitostí (viz náš článek o nakládání s nemovitostmi) vláda připravila zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí s tím, ţe daň dědická a darovací bude začleněna do zákona o daních z příjmů. O návrhu jsme Vás informovali v lednovém vydání Finančních aktualit. Na základě připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení upravilo

5 ministerstvo financí konečný návrh nové daně, který by měl být v nejbliţší době předloţen ke schválení vládě. Hlavní body pozměněného návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí: Poplatníkem daně bude ve všech případech nabyvatel. V důsledku toho se ruší institut ručitele. Návrh zákona jiţ neobsahuje zdanění prodejů obchodních podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Předmětem daně měla být podle původního návrhu změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá. Zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a druţstev zůstalo v návrhu zachováno. Rozsah osvobození od daně byl rozšířen o osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci jejím uţivatelem na základě finančního leasingu. Z předmětu daně je explicitně vyloučeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci při přeměnách obchodních korporací. Nový návrh zachovává předchozí algoritmus výpočtu základu daně, kdy základem daně je nabývací hodnota sníţená o uznatelné výdaje. Nabývací hodnotou je přitom cena sjednaná, pokud není niţší neţ 75 % ceny zjištěné na základě zákona o oceňování či tzv. směrné hodnoty, tj. údaje vycházejícího z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Návrh zákona omezuje povinnost předkládat znalecké posudky při nabytí nejčastěji převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, garáţe). Správce daně bude v těchto případech vycházet ze směrné hodnoty. V případě nutnosti vyhotovení znaleckého posudku budou náklady na něj uznatelným výdajem sniţujícím základ daně. Spolu s návrhem zákona připravuje ministerstvo vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí podle typu pozemku a lokality. Ministerstvo financí plánuje rovněţ zveřejnit na internetu finanční správy daňovou kalkulačku, s jejíţ pomocí bude poplatník moci zjistit výši srovnávací daňové hodnoty odvozené od směrných hodnot. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2014 stejně jako nový občanský zákoník. Aleš Krempa, tel.: Jan Kiss, tel.: Návrh na uhlíkovou daň od roku 2014 Ministerstvo financí připravilo návrh na zvýšení sazeb spotřební daně na uhlí a lehké a těţké topné oleje, tzv. uhlíkovou daň od roku Zvýšení se má týkat pouze těch zařízení, která nespadají do evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 eurům za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv. Hlavní cíl je environmentální, tedy motivovat subjekty ke sniţování emisí oxidu uhličitého.

6 Na základě připomínek, které v souvislosti s touto novelou byly vzneseny v rámci procesu hodnocení dopadů regulace, ministerstvo v zákonu ponechalo stávající osvobození zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách s cílem zamezit negativním environmentálním a sociálním dopadům v této oblasti. Petr Toman, tel.: Tomáš Havel, tel.: Nemovitosti a nakládání s nimi od roku 2014 V souvislosti s nadcházející účinností rekodifikovaného soukromého práva nyní stručně shrnujeme několik změn v právní úpravě nemovitostí a nakládání s nimi. Právní úprava Kromě nového občanského zákoníku (NOZ) by měl být novým relevantním předpisem v této oblasti nový katastrální zákon (nyní projednávaný v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 778/0), jehoţ účinností bude zrušen současný katastrální zákon č. 344/1992 Sb. a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech do katastru. Změna definice nemovitosti Zatímco dnes jsou za nemovitosti povaţovány pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, nově budou nemovitostmi i věcná práva k pozemkům a stavbám a další práva, o kterých to prohlásí zákon. Stavba součástí pozemku Nový občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit, jeţ na našem území platila aţ do roku Podle ní je stavba součástí pozemku, na němţ stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inţenýrských sítí, strojů a jiných zařízení samostatně zapsaných v katastru, loţisek nerostů, povrchové a podzemní vody. Na rozdíl od současné úpravy, podle které je stavba samostatnou věcí odlišnou od pozemku, se pozemek a stavba spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka. Brání-li tomu však povaha jiţ existujícího věcného práva k jedné z těchto věcí, ke spojení nedojde ani v případě shodného vlastníka. Předkupní právo V případech, v nichţ se stavba nestane součástí pozemku, mají mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem ţádoucím způsobem nespojí. Současná zákonná předkupní práva spoluvlastníků věci ve spoluvlastnictví naproti tomu zaniknou nejpozději uplynutím jednoho roku od účinnosti NOZ. Právo stavby Zcela novým druhem nemovitosti je věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu. Takové právo stavby vzniká na časově omezenou dobu na základě smlouvy, vydrţením či rozhodnutím orgánu veřejné moci. Není-li ujednáno jinak, náleţí stavebníkovi při zániku tohoto práva náhrada ve výši poloviny hodnoty stavby.

7 Katastr nemovitostí Podle návrhu nového katastrálního zákona by se měl zejména rozšířit rozsah zapisovaných údajů (včetně nových nemovitostí a cen za nákup příslušných nemovitostí) a posílit princip materiální publicity spočívající v ochraně toho, kdo jedná v důvěře v zápis v katastrálním rejstříku, i kdyby takový zápis neodpovídal skutečnosti. Nájem a pacht Úprava nájmu se z rušených zákonů o vlastnictví bytů a nájmu a podnájmu nebytových prostor přesouvá výhradně do NOZ, přičemţ se dílčím způsobem mění. Nově bude se souhlasem vlastníka moţné nechat do katastru nemovitostí zapsat existenci nájmu. NOZ také obnovuje institut pachtu, který se velice blíţí nájmu s tím rozdílem, ţe tzv. pachtýř má oproti nájemci právo nejen k uţívání, ale i k poţívání propachtované věci. To znamená, ţe se předpokládá, ţe pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Status veřejné prospěšnosti jako nový přívlastek právnických osob V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku se v současné době projednává i znění zákona o veřejné prospěšnosti (ZSVP). Co si však můţeme pod tímto pojmem, českému právu doposud neznámým, představit? Nový občanský zákoník definuje pojem veřejné prospěšnosti a vymezuje právo zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Podmínkami pro získání statusu veřejné prospěšnosti a zároveň jeho pojmovými znaky jsou: dosahování obecného blaha, bezúhonnost zainteresovaných osob, nabytí majetku z poctivých zdrojů a hospodárné vyuţití tohoto majetku k veřejně prospěšnému účelu. Primárním účelem ZSVP je podpora a zvýšení důvěry v právnické osoby soukromého práva vykonávající veřejně prospěšnou činnost, zlepšení jejich postavení ve společnosti a dále úprava postupu přidělování, resp. odnímání statusu veřejné prospěšnosti. ZSVP upravuje, jaké činnosti lze, příp. nelze povaţovat za veřejně prospěšné. Dále vymezuje přísnější podmínky pro správu osob se statusem veřejné prospěšnosti, které spočívají především ve vyšších nárocích na účetnictví, přísnějších pravidlech pro schvalování účetní závěrky auditorem a povinnosti zveřejňovat některé účetní dokumenty. Cílem nového zákona je zajistit vyšší transparentnost právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti. Získání statusu bude spojeno s výhodami plynoucími z veřejných prostředků. Je tedy namístě, aby subjekty s právem tyto výhody čerpat měly průhledné hospodaření. Skutečnost, ţe právnická osoba poskytuje veřejně prospěšnou činnost, bude muset prokázat doklady o poskytování veřejně prospěšné činnosti. Status tedy získá pouze ta osoba, která prokáţe, ţe se v

8 oblasti poskytování veřejně prospěšné činnosti jiţ osvědčila. O přidělení a odnětí statusu rozhoduje soud. Status veřejné prospěšnosti umoţní právnickým osobám získat především nepřímé výhody, tj. úlevy na dani z příjmů. Do budoucna však není vyloučeno, ţe se s tímto statusem budou pojit i jiné typy výhod. U ZSVP bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Po přijetí parlamentem by měl zákon nabýt účinnosti spolu s novým občanským zákoníkem, tedy dne 1. ledna Martin Kofroň, tel.: Radek Kraus, tel.: Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění Podpis nové smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburskem Dne 5. března 2013 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní. Text smlouvy byl předloţen Poslanecké sněmovně ČR ke schválení. Smlouva nahradí smlouvu stávající z roku 1991, která jiţ neodpovídá novým ekonomickým a politickým podmínkám. Nová smlouva mimo jiné upravuje tzv. sluţbovou stálou provozovnu (poskytování sluţeb po dobu delší neţ 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období), zavádí nulové zdanění dividend ve státě zdroje, pokud jejich vlastník drţí nepřetrţitě po dobu minimálně 1 roku alespoň 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy, a desetiprocentní daň z dividend v ostatních případech. U úroků (0 % v zemi zdroje) a licenčních poplatků (0 % u autorských poplatků, 10 % u průmyslových poplatků) je v podstatě ponechána stávající úprava. Protokol ke smlouvě ovšem obsahuje pravidlo, ţe pokud ČR podepíše smlouvu s jiným členským státem EU, kde bude sazba pro licenční poplatky niţší, uplatní se sníţená sazba automaticky i pro česko-lucemburské vztahy. Protokol dále upřesňuje náleţitosti ţádostí o výměnu informací. Lze předpokládat, ţe smlouva vstoupí v účinnost dne 1. ledna Smlouva se Saúdskou Arábií a její vstup v platnost V březnu 2013 Česká republika a Saúdská Arábie oznámily, ţe splnily postupy nutné pro to, aby Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. dubna 2012, vstoupila v platnost. Smlouva, jejíţ text v zásadě odpovídá standardům OECD, vstoupí v platnost dne 1. května V případě zisků podniků obsahuje smlouva ujednání o tzv. sluţbové stálé provozovně (poskytování sluţeb po dobu delší neţ 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období) či o stálé provozovně jako staveništi (stavební činnost delší neţ 6 měsíců). Smlouva mimo jiné omezuje zdanění dividend ve státě zdroje maximálně do výše 5 % a zdanění licenčních poplatků do výše 10 %. Smlouva se začne uplatňovat jak u sráţkových daní, tak u příjmů, k nimţ se podává daňové přiznání, dne 1. ledna Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

9 JUDIKATURA Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku V praxi často dochází k převodům souborů majetku, které jsou funkčně provázány s provozováním určité podnikatelské činnosti, přičemţ převáděný soubor majetku ne vţdy plně odpovídá definici podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku. V podobných případech pak vyvstanou otázky, jaký daňový reţim je potřeba na tento prodej aplikovat, a to zejména s ohledem na daň z přidané hodnoty. Prodej podniku nebo jeho části není totiţ z hlediska DPH zdanitelným plněním. V jednom ze svých nedávných rozhodnutí (č. j. 2 Afs 14/ ze dne 18. září 2012) se Nejvyšší správní soud (NSS) vyjádřil k uvedené problematice. V předmětné kauze byl posuzován postup finančních orgánů, které kupní smlouvu o prodeji jednotlivých majetkových hodnot uzavřenou mezi dvěma spřízněnými společnostmi překlasifikovaly na smlouvu o prodeji části podniku. V důsledku toho neuznaly kupujícímu nárok na odpočet DPH na vstupu. Předmětem převodu byl hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby, vypořádání technického zhodnocení pronajatých budov a některé další poloţky. Zároveň byl rozvázán pracovní poměr zaměstnanců pracujících v předmětné provozovně, kteří se následně aţ na výjimky stali zaměstnanci kupujícího. Podle správce daně se fakticky jednalo o prodej části podniku, coţ odvodil jednak z obsahu kupní smlouvy (ta totiţ obsahovala definici předmětu převodu z hlediska jeho účelového vyuţití, nikoliv jen pouhou sestavu převáděných poloţek) a jednak z faktického přechodu zaměstnanců. V daném případě NSS sdílel výhrady Krajského soudu v Hradci Králové k nedostatečnému zhodnocení faktického stavu ze strany finančních orgánů, a rozhodl tak ve prospěch daňového subjektu. V obecné rovině se však s přístupem správce daně ztotoţnil. Soud zdůraznil, ţe pro daňové účely je vţdy třeba posuzovat transakci z funkčního hlediska, a to bez ohledu na právní charakter smluv. Je tedy nutné zkoumat, zda byl převeden soubor věcí, práv a jiných hodnot, který je v této podobě alespoň v podstatných parametrech způsobilý k dalšímu podnikání v reţii nového vlastníka. Ačkoliv soud ve svém rozsudku neodkazoval výslovně na evropskou judikaturu, jeho závěry v zásadě odpovídají principům definovaným judikaturou Soudního dvora Evropské unie (např. C-444/10 Christel Schriever ze dne 10. listopadu 2011). I podle SDEU je třeba pro posouzení skutečnosti, zda převáděná aktiva představují podnik nebo jeho část, uplatnit zejména ekonomické a funkční hledisko (tj. hodnotit dostatečnost převáděného souboru majetku z hlediska schopnosti kupujícího provozovat samostatnou ekonomickou činnost). Je evidentní, ţe se minimálně v oblasti DPH nelze spoléhat pouze na právní klasifikaci smlouvy. Platné znění zákona o dani z přidané hodnoty sice výslovně přiznává specifický reţim DPH pouze prodeji resp. vkladu podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku. Výklad uvedených zákonných ustanovení v souladu s právem Evropské unie však rozšiřuje tento reţim i na určité okruhy případů, kdy převáděná aktiva formálně znaky podniku nebo jeho části nesplňují (zpravidla proto, ţe nedochází k přechodu všech majetkových sloţek patřících k podniku v obchodněprávním smyslu). Vzhledem k rizikům vyplývajícím z nesprávného uplatnění DPH u převodu souborů aktiv doporučujeme, abyste funkčnímu posouzení převáděných aktiv věnovali důkladnou pozornost. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.:

10 Uplatnitelnost daňových ztrát v případě přeshraniční fúze Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) vydal dne 21. února 2013 rozsudek v případu A Oy (C-123/11). O stanovisku generální advokátky SDEU Juliane Kokott k případu A Oy ze dne 19. července 2012 jsme Vás jiţ informovali ve Finančních aktualitách v září roku Případ se týkal finské mateřské společnosti, která se sloučila se svou švédskou dceřinou společností, v níţ vlastnila 100% podíl. Finské daňové předpisy neumoţňují převzetí daňové ztráty dceřiné společnosti mateřskou společností v důsledku přeshraniční fúze v případě, ţe tato dceřiná společnost má své sídlo v zahraničí. Dle SDEU nelze na daný případ aplikovat ustanovení směrnice o fúzích. Tato ustanovení se totiţ vztahují pouze na situaci, v níţ daňové ztráty převezme nástupnická společnost, která po ukončení fúze disponuje ve státě zanikající společnosti stálou provozovnou. V této situaci je tedy nutné pohlíţet na případ z hlediska principu svobody usazování. SDEU uvedl, ţe vnitrostátní a přeshraniční fúze představují objektivně srovnatelné situace a rozdílný přístup znamená rozpor s právem EU. Takový přístup můţe být ospravedlnitelný třemi důvody: vyváţeným rozdělením daňové pravomoci mezi členské státy existencí rizika dvojího uplatnění daňové ztráty či existencí rizika vyhýbaní se daním. Soud konstatoval, ţe finská legislativa byla ospravedlnitelná ve všech třech ohledech. SDEU dále konstatoval, ţe i kdyţ byla finská legislativa ospravedlnitelná, rozdílný přístup k vnitrostátní a přeshraniční fúzi by přesahoval rámec toho, co bylo nezbytné k dosaţení výše uvedených cílů, pokud švédská společnost uplatnila všechny moţnosti vyuţití daňových ztrát ve svém státě. Národní soud tedy musí nyní zjistit, zda nástupnická společnost skutečně prokázala, ţe švédská dceřiná společnost vyčerpala všechny moţnosti zohlednit daňové ztráty ve Švédsku. Rozhodnutí přijaté Soudním dvorem v daném případě je tak ve smyslu rozhodnutí v případě Marks & Spencer. K otázce určení legislativy státu, jeţ se má pouţít pro výpočet daňových ztrát, SDEU poukázal na skutečnost, ţe sám výpočet daňové ztráty nevede k nerovnému zacházení. Otázku tak zodpověděl pouze v obecné rovině. Luděk Vacík, tel.: Jana Ptáčková, tel.: SLOVENSKO Marenie konkurzného konania nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania Krajský súd v Ţiline, ako odvolací súd, sa v konaní pod sp. zn. 2 To 42/2010 zaoberal otázkou, či samotným nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania v zákonom stanovenej lehote môţe povinná osoba spáchať trestný čin (prečin) marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona.

11 V danom prípade síce súd dospel k záveru, ţe nepodaním návrhu na začatie konkurzného konania nedošlo k spáchaniu trestného činu, nakoľko nebola naplnená jeho subjektívna stránka (úmysel) a zároveň závaţnosť tohto konania bola nepatrná (konateľ spoločnosti nepodal návrh na začatie konkurzného konania aj napriek vedomosti o platobnej neschopnosti a predĺţení spoločnosti, avšak vyvíjal aktivitu na získanie prostriedkov k uspokojeniu veriteľov). Z tohto rozhodnutia je však moţné v súvislosti s prípadnou trestnou zodpovednosťou členov štatutárnych orgánov za trestný čin marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania vyvodiť nasledovné závery: Nesplnenie povinnosti člena štatutárneho orgánu podať návrh na začatie konkurzného konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v zákonom ustanovenej lehote s úmyslom takéto konanie ani nezačať, spĺňa definičné znaky trestného činu marenia konkurzného a vyrovnávacieho konania podľa Trestného zákona. Na vyvodenie trestnej zodpovednosti sa vyţaduje úmysel člena štatutárneho orgánu spoločnosti poškodiť práva veriteľov na zákonné uspokojenie ich pohľadávok. Pri posudzovaní trestnej zodpovednosti sa zohľadní materiálna stránka protiprávneho konania z hľadiska jeho závaţnosti (t. j. spôsob, následky, okolnosti, miera zavinenia a pohnútka páchateľa pri spáchaní činu). V posudzovanom prípade sa konateľ spoločnosti úspešne bránil tým, ţe vyvíjal relevantnú aktivitu na získanie finančných prostriedkov, z ktorých by spoločnosť svojich veriteľov uspokojila. Marian Dzuroška, tel.: +421 (0) KRÁTCE KPMG vydalo publikaci shrnující úpravu daně z nemovitostí v regionu střední a východní Evropy. Stáhnout ji lze na této adrese: Na webových stránkách Finanční správy ČR byly publikovány následující informace: o Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. ledna o Technické parametry webové sluţby, která veřejnosti od 1. dubna 2013 umoţní ověřovat informace o číslech bankovních účtů plátců DPH a jejich spolehlivosti online. o Manuál pro budoucí účastníky důchodového spoření. Ministerstvo financí ČR publikovalo Finanční zpravodaj č. 3/2013 s tímto obsahem: o Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. o Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku. o Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záleţitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost. o Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záleţitostech (TIEA Tax Information Exchange Agreement) podle stavu k 14. lednu 2013.

12 o Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce o Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok o Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2013). Evropská komise publikovala studii o proveditelnosti a dopadu zavedení společného přiznání k DPH v EU. Informace zde obsaţené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snaţíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, ţe budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či ţe budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna ţádná opatření.

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni.

Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni. 1/2013 T A X F R E S H Vážení obchodní přátelé, v letošním prvním čísle Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o nejdůležitějších novinkách, které se objevily od letošního Nového roku. Většina z nich se

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Poznámka: Červeně je označeno, co je od 1. 11. 2016 zrušeno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti, nemovitosti, nemovitosti Stavba jako součást pozemku klíčová změna Součástí pozemku

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER Zákon č. 187/2016 Sb., ze dne 26. května 2016 Změna: č. 298/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Z důvodové zprávy (k části první):

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. KVĚTNA 2013 DĚTENICE PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM zpracování daňových přiznání

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany: Město Dobruška sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška IČ: 00274879 DIČ: CZ0274879 zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou bankovní spojení:

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více