VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

4 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2. Management společnosti 8 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI 9 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Obchodní činnost Likvidace pojistných událostí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zajištění a zahraniční vztahy Personální oblast Solventnost Cíle pro rok Následné události 17 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66a OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 19 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 19 VII. ZPRÁVA AUDITORA 22 VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY VČETNĚ PŘÍLOHY Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 (nekonsolidovaná) 42 I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 5 II. CORPORATE DATA 7 1. Key data 7 2. Company s management 8 III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER 9 IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY Business activities Settlement of claims Motor third party liability insurance Reinsurance and international relations Human resources Solvency Objectives for Subsequent events 17 V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE 19 VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD 19 VII. AUDITOR S REPORT 22 VIII. FINANCIAL STATEMENTS INCLUDING NOTES Balance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK) Profit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK) Statement of changes in equity (in thousands of Czech crowns TCZK) Notes to the financial statements as at 31 December 2008 (non-consolidated) 42 4 Triglav pojišťovna, a.s. // Výroční zpráva 2008 // Annual Report 2008

5 II. I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA nadpis FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE nadpis BOARD OF DIRECTORS I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé, uplynulý rok 2008 byl pro Triglav pojišťovnu, a.s., pokračováním realizace procesních a personálních změn, které přinesly pozitivní posun ve zkvalitnění pracovních postupů při současném nárůstu počtu a kvality zaměstnanců. Potřeba zabezpečit rostoucí pracovní náročnost vyplývající z trvalého obchodního růstu společnosti byla důvodem k početnímu navýšení zaměstnanců pojišťovny, zejména na úseku správy pojistných smluv a likvidace pojistných událostí. Zavádění procesních změn považujeme za nepřetržitou povinnost, neboť v této oblasti je stále co zlepšovat, a zejména v dalším působení na pojistném trhu musíme v tomto směru pokračovat s ještě větší intenzitou. Přestože se v roce 2008 snížila dynamika celého pojistného trhu ve srovnání s předcházejícím obdobím, zůstalo pojišťovnictví důležitým odvětvím české ekonomiky a vykázalo uspokojivé výsledky a celkovou stabilitu. K těmto výsledkům přispěla také naše pojišťovna tím, že předepsala téměř 710 mil. Kč hrubého pojistného při jeho meziročním objemovém navýšení o 165 mil. Kč. Jde o nejlepší výsledek za dobu devítiletého působení na českém pojistném trhu. Uvedená skutečnost pozitivně ovlivnila tržní podíl a jeho dosažená úroveň ve výši téměř 1 % posunula Triglav pojišťovnu, a.s., do první desítky pojišťovacích subjektů poskytujících služby neživotního pojištění. K dosažení příznivého obchodního výsledku přispělo kromě jiného i úspěšné zavedení několika nových pojistných produktů na pojistném trhu a rostoucí objemy nově získané produkce. Jedná se konkrétně o majetkové občanské pojištění s asistenční službou, úrazové a cestovní pojištění. Všechny zmíněné produkty byly postupně představeny všem našim klíčovým obchodním partnerům. Vysoký růst pojistného kmene a dosažená skladba našeho portfolia byly současně provázeny zvýšeným počtem hlášených škodných událostí, což přineslo rostoucí objem vyplacených pojistných plnění spolu s potřebou vysoké tvorby škodných rezerv. Tyto skutečnosti také vyvolaly nutnost personálního posílení vlastní likvidační služby, zejména na našich oblastních agenturách. Jsme toho názoru, že se nám podařilo vybudovat dostatečně kapacitní a výkonný kolektiv likvidátorů, který ve spolupráci se smluvní externí likvidací bude schopen plnit včas a v potřebné kvalitě náročné úkoly na tomto úseku i v dalším období. Ztráta hospodaření vykázaná za rok 2007 a následně 2008, zejména vlivem vysoké tvorby pojistně-technických rezerv a opravných položek k pohledávkám, přinesla pokles vlastního kapitálu pod zákonnou hranici a byla signálem pro našeho jediného akcionáře pro navýšení základního kapitálu. K tomuto kroku přistoupila valná hromada konaná v měsíci červnu 2008 a pro Triglav pojišťovnu, a.s., to znamenalo posílení ekonomické stability a schopnosti dostát svým závazkům vůči klientům. Ze strany mateřské společnosti Zavarovalnica Triglav, d.d., šlo o pozitivní signál o seriózním zájmu na prohloubení rozsahu svého působení na pojistném trhu České republiky. I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Dear business partners, In the passed year 2008, Triglav pojišťovna, a.s., continued in the realisation of changes in processes and personnel. The changes brought a positive move towards an enhancement of working procedures but simultaneously they caused an increase of number of employees. The need to meet a growing working demandingness resulting from permanent business growth of the Company was the reason for raise of number of employees of the insurance company, mainly in the area of administration of insurance policies and settlement of claims. We see the implementation of the process changes as our continual obligation, because there is still something in the area, which is possible to improve. We must even more intensify our effort in that direction within our future operation on the insurance market. Although the dynamics of the whole insurance market dropped in 2008 compared to prior year, the insurance business stayed an important industry of the Czech economy and it reported satisfactory results and overall stability. Also our insurance company contributed to that by subscribing nearly CZK 710 million of gross premiums. It represents the year-on-year volume increase about CZK 165 million. It is the best result achieved during its nine-year operation on the Czech insurance market. The mentioned fact positively influenced the market share, which reached level nearly 1 %. That shifted Triglav pojišťovna, a.s., to top ten of insurance entities providing non-life insurance. Among others a successful launch of several new insurance products on the insurance market and growing volumes of a newly acquired production contributed to achievement of the favourable business result. It is concretely property insurance with assistance services, accident and travel insurance. All mentioned products were gradually introduced to all our key business partners. A high growth of insurance portfolio and achieved structure of our portfolio were simultaneously followed by an increase of numbers of reported insured losses, which brought the enhanced volume of claims paid with necessity to create high claims provisions. These facts also generated the requisiteness of personnel increase of the claim settlement service, mainly in our regional agencies. We think we were successful in building of competent and efficient team of claims handlers, which in cooperation with contractual external claims handlers would be able to fulfil on time and with appropriate quality demanding tasks in the given area in the future. The financial loss reported in 2007 and followingly in 2008 mainly due to a high-level creation of technical provisions and provisions to receivables brought a decline of equity under the statutory limit. It was a signal for our sole shareholder to increase our registered capital. The General Assembly held in June 2008 took the step. It meant for Triglav pojišťovna, a.s., the strengthening of its financial stability and ability to meet its obligations to clients. It was a positive signal from the side of the mother company Zavarovalnica Triglav, d.d., it has a solid interest in broadening of a variety of its activities on the insurance market of the Czech republic. Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

6 Vedení naší společnosti si je vědomo, že bez dobré spolupráce s pojišťovacími makléři i agenty bychom nebyli schopni realizovat svoji dlouhodobou obchodní strategii, trvale zvyšovat počty klientů a v konečném výsledku pak realizovat vyšší objem předepsaného pojistného. Současně také víme, že existují na naší straně určité rezervy v rychlém a kvalitním servisu pro klienty i makléře. Na tyto skutečnosti se chceme zaměřit a postupně je zlepšovat. Na závěr bych chtěl i touto formou poděkovat za dobrou spolupráci všem zprostředkovatelům, ostatním kooperujícím subjektům a především všem zaměstnancům, kteří měli rozhodující podíl na rozvoji Triglav pojišťovny, a.s., v loňském roce. Chci všechny ubezpečit, že nadále budeme usilovat o zlepšení našich služeb s cílem naplňovat očekávání pojistného trhu i našeho zahraničního akcionáře. The management of our company understands that without good cooperation with insurance brokers and agents we would not be able to realise our long-term business strategy, permanently increase the number of our clients and eventually realise a higher volume of written premiums. In the same time we know, there are some shortages on our site in the fast and high-quality service for our clients and brokers. We want to focus on the facts and we want gradually improve them. In conclusion, I would like to thank for good cooperation to all intermediaries, to other cooperating entities and mainly to all employees, who had the fundamental participation in the development of Triglav pojišťovna, a.s., last year. I would like to assure everybody, we will drive for improvement of our services with the aim to meet the expectances of the insurance market as well as of our foreign shareholder. Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO 6 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

7 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI CORPORATE DATA II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ FIRMA: Triglav pojišťovna, a.s. SÍDLO: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: VZNIK SPOLEČNOSTI: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč, splaceno 100 % AKCIE: ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. AKCIONÁŘ: Jediným akcionářem společnosti je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., se sídlem Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovinská republika. IČO , číslo u Krajského soudu v Ljubljani ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: Dle obchodního rejstříku společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva v plném rozsahu samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušná osoba svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. KONTAKTNÍ MÍSTA: Generální ředitelství Brno Novobranská 544/1, Brno tel.: (sekretariát GŘ) (obch. přepážka) , , , , , , (likvidace) , (právní oddělení) fax: , (likvidace), http: Oblastní agentura Praha Sokolovská 86/366, Praha 8 tel.: , , , (likvidace) fax: Oblastní agentura České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel.: , (likvidace) fax: , (likvidace) II. CORPORATE DATA 1. KEY DATA TRADE NAME: Triglav pojišťovna, a.s. REGISTERED OFFICE: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ IDENTIFICATION NUMBER: INCORPORATION: Recorded in the Commercial Register on 3 September 1996 kept by the Brno Regional Court in, Section B, Entry 3365 REGISTERED CAPITAL: CZK 360, 000, 000, 100 % paid up SHARES: 3, 600 registered shares with nominal value of CZK 100, 000. Registered shares can only be transferred with prior consent of the Supervisory Board. SHAREHOLDER: The sole shareholder of the Company is ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. with registered office in Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovenian Republic Id.No , No at the Regional Court in Ljubljana REPRESENTING THE COMPANY: The Board of Directors acts on behalf of the Company towards third parties, courts and other authorities. Each member of the Board of Directors acts independently towards third parties. The deeds on legal acts are signed by the chairman of the Board of Directors independently. The signature of the relevant representative and their position in the Board of Directors must be attached to the written or printed trade name of the Company. CONTACTS: Corporate headquarters Brno Novobranská 544/1, Brno tel.: (CEO s secretary) (sales counter) , , , , , , (settlement) , (legal department) fax: , (settlement), http: Regional agency Prague Sokolovská 86/366, Prague 8 tel.: , , , (settlement) fax: Regional agency České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel.: , (settlement) fax: , (settlement) Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

8 Oblastní agentura Plzeň Perlová 14, Plzeň tel.: , , (likvidace) fax: Oblastní agentura Pardubice Pernerova 444, Pardubice tel.: , , (likvidace) fax: Oblastní agentura Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel.: , , , (likvidace) fax: Oblastní agentura Liberec Gorkého 619/17, Liberec tel.: , fax: Oblastní agentura Olomouc tř. Kosmonautů 1085/6, Olomouc tel.: , , , (likvidace) fax: MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Organizační strukturu společnosti tvoří generální ředitelství členěné na jednotlivé úseky a samostatné odbory a dále podřízené oblastní agentur y. Management společnosti reprezentují: Regional agency Plzeň Perlová 14, Plzeň tel.: , , (settlement) fax: Regional agency - Pardubice Pernerova 444, Pardubice tel.: , , (settlement) fax: Regional agency - Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel.: , , (settlement) fax: Regional agency - Liberec Gorkého 619/17, Liberec tel.: , fax: Regional agency - Olomouc Tř. Kosmonautů 1085/6, Olomouc tel.: , , , (settlement) fax: COMPANY S MANAGEMENT The organisational structure of the Company consists of the headquarters divided into individual departments and independent units as well as subordinated regional agencies. The Company s management is represented by: Ing. Petr Baný generální ředitel předseda představenstva Ing. Petr Baný CEO Chairman of the Board of Directors Petr Štaffa ředitel provozního úseku Petr Štaffa Director of the Operational Department Ing. Oldřich Nečas ředitel ekonomického úseku do 31. března 2009 Ing. Oldřich Nečas Director of the Finance Department till 31 March 2009 Ing. Petr Mikulenka ředitel ekonomického úseku od 1. dubna 2009 Ing. Petr Mikulenka Director of the Finance Department from 1 April 2009 Ing. Martin Kokesz regionální obchodní ředitel Ing. Martin Kokesz Regional Sales Director Ing. Lenka Brožová regionální obchodní ředitel Ing. Lenka Brožová Regional Sales Director RNDr. Rudolf Kučera odpovědný pojistný matematik RNDr. Rudolf Kučera Responsible Actuary David Nastoupil vedoucí oddělení likvidace pojištění vozidel David Nastoupil Manager of the Claims Settlement motor insurance Růžena Fojtíková vedoucí oddělení likvidace majetku a odpovědnosti Růžena Fojtíková Manager of the Claims Settlement property and liability insurance Martina Machytková vedoucí administrativního oddělení Martina Machytková Manager of the Administration 8 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

9 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s., je největší slovinská pojišťovna Zavarovalnica Triglav, d.d., která provozuje pojišťovací činnost již od roku 1900 a v současné době je vedoucí složkou Skupiny Triglav. Hodnota upsaného kapitálu se oproti minulému roku nezměnila a činí V souladu s udělenou licencí provozuje pojišťovna činnosti neživotního a životního pojištění, zdravotního pojištění, penzijního připojištění, dále zajišťovací činnost a vedlejší činnosti, zejména správu investičních fondů a finančního majetku a činnost bankovnictví. Pojišťovně se daří trvale udržovat vysoký tržní podíl na slovinském pojistném trhu, který za rok 2008 dosáhl úrovně 43,1 % a v porovnání s předchozím rokem se zvýšil o 0,2 %. Z uvedeného tržního podílu představuje zdravotní pojištění 3,1 % a zbývajících 40,0 % připadá na všechny ostatní provozované činnosti. Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poor udělila pojišťovně dne 25. září 2008 ratingové ocenění stupněm A se střednědobou finanční stabilitou. V hodnoceném roce měla pojišťovna kapitálovou účast s podílem od 50,68 % do 100,00 % v devíti dceřiných společnostech s licencí pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejichž výsledky jsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů podle metody úplné konsolidace. Jedná se o společnosti, které spolu s mateřskou společností Zavarovalnica Triglav, d.d., tvoří Skupinu Triglav: III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER The sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s., is the largest Slovenian insurance company ZAVAROVALNICA Triglav, d.d., which has been performing insurance activities since 1900 and is at present the leading company of the Triglav group. The value of subscribed capital did not change compared with last year and it is 23, 701, 392. In accordance with the granted licence, the Company provides non-life and life assurance, health insurance, pension funds, reinsurance and performs other supporting activities, mainly administration of investment funds and financial assets and banking activities. The Company successfully maintains a high share in the Slovenian insurance market, which reached 43.1 % in 2008 and compared with previous year it increased about 0.2 %. From the mentioned market share, the health insurance represents 3.1 % and the rest of 40.0 % relates to all other operated activities. The international rating agency Standard and Poor awarded the insurance company on 25 September 2008 the rating A with medium-term financial stability. In the assessed year, the insurance company had capital interest from % to % in nine subsidiaries with licences for insurance or reinsurance activities. The financial results of these subsidiaries are included in consolidated financial statements according to the full consolidation method. The insurance group consists of the following companies: Pozavarovalnica Triglav Re, d. d., Ljubljana, Slovinsko majetkový podíl 87,00 % Pozavarovalnica Triglav Re, d. d., Ljubljana, Slovenia share 87,00 % Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper, Slovinsko majetkový podíl 99,51 % Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper, Slovenia share 99,51 % Triglav Osiguranje, d. d., Zagreb, Chorvatsko majetkový podíl 98,04 % Triglav Osiguranje, d. d., Zagreb, Croatia share 98,04 % Triglav BH Osiguranje, d. d., Sarajevo, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 68,94 % Triglav BH Osiguranje, d. d., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina share 68,94 % Triglav pojišťovna, a. s., Brno, Česká republika majetkový podíl 100,00 % Triglav pojišťovna, a. s., Brno, Czech Republic share 100,00 % Triglav Kopaonik, a.d.o., Beoghrad, Srbsko majetkový podíl 100,00 % Triglav Kopaonik, a.d.o., Beograd, Serbia share 100,00 % Lovčen Osiguranje, a. d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 50,68 % Lovčen Osiguranje, a. d., Podgorica, Montenegro share 50,68 % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Republika Srbská, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 98,72 % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Serbia, Bosnia and Herzegovina share 98,72 % Vardar Osiguranje, a. d., Skopje, Makedonie majetkový podíl 70,36 % Vardar Osiguranje, a. d., Skopje, Macedonia share 70,36 % Kromě těchto společností má Zavarovalnica Triglav, d.d., kapitálovou účast s různým majetkovým podílem v řadě závislých firem s jinou než pojišťovací nebo zajišťovací činností, které nejsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů. Mateřská společnost předepsala v roce 2008 hrubé pojistné ve výši 753,9 mil. a vykázala šestiprocentní meziroční růst. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly částky 443,1 mil. a dosažený index ve výši 1,21 byl o patnáct bodů rychlejší oproti růstu předepsaného pojistného. Celkový objem pojistnětechnických rezerv vzrostl o 55,7 mil., z toho podíl připadající na škodné rezervy činí 33 mil. a výnos z finančních prostředků poklesl z 8,2 % na 2,8 %. Za hodnocené účetní období společnost vykázala čistý hospodářský výsledek ve výši 14,9 mil. při poklesu na 35 % loňské skutečnosti. Apart from these companies, Zavarovalnica Triglav, d.d., has capital interest with varied share in other dependent firms performing other than insurance and reinsurance activities, which are not included in the consolidated financial statements. The mother company prescribed gross premiums of million in 2008 and reported six-percent year-on-year increase. Gross claim expenses reached the amount of million and reached index in amount 1.21 was about fifteen points faster compared with the increase of prescribed premiums. The total volume of technical provisions increased about 55.7 million, of which the share assigned to claims provision amounts 33 million and income from financial means decreased from 8.2 % to 2.8 %. The Company reported net result in amount of 14.9 million in the accounting period, which is 35 % of the last year actual net result. Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

10 POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVINNÉ RUČENÍ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

11 Nejvyšší bonus za bezeškodní průběh až 60 % Asistenční služby pomoc i v případě defektu nebo nedostatku pohonných hmot

12 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI REPORT on business activities of I. SPOLEČNOSTI nadpis the nadpis company IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Hrubé pojistné předepsané Triglav pojišťovnou, a.s., v roce 2008 v celkovém objemu téměř 710 mil. Kč představuje 1,3-násobek skutečnosti předchozího roku. Na uvedeném výsledku v realizaci rozhodujícího výkonového ukazatele se 95 procenty podílelo pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění a povinné ručení) a zbývající část připadá na majetková a odpovědnostní pojištění. 1. OBCHODNÍ ČINNOST Obchodní činnost byla realizována zejména prostřednictvím smluvních pojišťovacích zprostředkovatelů a současně také přímým prodejem zabezpečovaným vlastními zaměstnanci. Postupně však narůstal objem sjednaných on-line pojištění a v prodeji pojistných produktů byly zaváděny další alternativní cesty formou spolupráce s vybranými společnostmi. Zprostředkovatelský obchod se na ročním předepsaném pojistném podílel rozhodující měrou. Obdobně jako v roce 2007 realizovala pro pojišťovnu největší objem pojistného společnost Satum Czech,. s.r.o., kterou následovala pojišťovací skupina vedená pojišťovacím agentem Romanem Kumstátem, převážně v povinném ručení. IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY In 2008, Triglav pojišťovna, a.s., wrote gross premium of CZK 710 million, which is a 1.3 multiple of the last year s premium. The motor vehicle insurance represents 95 % of the premium written (casco insurance and motor third party liability insurance), the remaining portion relates to property and liability insurance. 1. BUSINESS ACTIVITIES The major volume of business activities of the Company was realised through contractual insurance brokers and simultaneously also by the direct sale from own staff. The volume of insurance provided via the Internet, however, gradually increased and the alternative sales channels of insurance products in form of cooperation with selected companies were introduced. The brokers business had a major share in the total annual volume of premium written. Similarly to 2007, the biggest volume of premium realised the company Satum Czech, s.r.o., which was followed by insurance group lead by insurance broker Roman Kumstat mainly in motor third-party liability insurance. 12 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

13 II. nadpis nadpis Vývoj struktury předepsaného hrubého pojistného podle skupin odvětví za uplynulé 3 roky ukazuje následující grafické znázornění: 2008 The development of the gross written premium structure by industry groups for the last 3 years is shown in the chart below Pojištění motorových vozidel ( tis. Kč) 21,6 % 21,6 % Casco insurance ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( tis. Kč) 73,3 % 73,3 % Motor third party liability ( CZK 000) Pojištění pro případ požáru a ostatních škod na majetku ( tis. Kč) Pojištění odpovědnosti za škodu a ostatní pojištění (6 808 tis. Kč) 4,1 % 4,1 % 1,0 % 1,0 % Property insurance against fire and other damage ( CZK 000) Damage liability and other insurance (6 808 CZK 000) Pojištění motorových vozidel ( tis. Kč) ,2 % 28,2 % Casco insurance ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( tis. Kč) 65,3 % 65,3 % Motor third party liability ( CZK 000) Pojištění pro případ požáru a ostatních škod na majetku ( tis. Kč) 5,8 % 5,8 % Property insurance against fire and other damage ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu (4 039 tis. Kč) 0,7 % 0,7 % Damage liability (4 039 CZK 000) Pojištění motorových vozidel ( tis. Kč) ,8 % 36,8 % Casco insurance ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( tis. Kč) 54 % 54 % Motor third party liability ( CZK 000) Pojištění pro případ požáru a ostatních škod na majetku ( tis. Kč) 8,1 % 8,1 % Property insurance against fire and other damage ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu (4 586 tis. Kč) 1,1 % 1,1 % Damage liability (4 586 CZK 000) Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

14 2. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Dosažená vysoká úroveň pojišťovací činnosti vyjádřená meziročním růstem předepsaného pojistného byla doprovázena také rostoucím počtem škodných událostí. Pro zvládnutí zvýšené pracnosti likvidačního procesu byly postupně vytvářeny odpovídající personální a materiálně-technické podmínky ve vnitřní likvidační službě a současně pokračovala na tomto úseku externí smluvní spolupráce. Šetření a vyřizování hlášených škod bylo realizováno především kmenovými zaměstnanci pojišťovny a v potřebné míře prostřednictvím makléřských a dalších specializovaných společností na smluvním základě. Dokladem zvýšené pracnosti v likvidaci škod je skutečnost, že v roce 2008 bylo pojišťovně hlášeno o 29 % škodných případů více v porovnání s předchozím rokem s tím, že jejich odvětvová struktura se v zásadě nezměnila a byla v relaci se strukturou předepsaného pojistného. V procentním vyjádření připadlo 97,4 % hlášených škod na odvětví pojištění motorových vozidel. V průměru bylo měsíčně hlášeno celkem 904 případů a v porovnání s loňským rokem to představuje zvýšení o 203 škod. Ve srovnání s rokem 2007 bylo vyřízeno o 20,3 % škod více. Objem nákladů v hrubé výši vynaložených na výplatu pojistných plnění po promítnutí realizovaných příjmů z regresních pohledávek se meziročně zvýšil o 31,1 % a tento růst byl o 0,9 % v předstihu k dosažené meziroční dynamice předepsaného hrubého pojistného. Hrubá výše rezervy na pojistná plnění k počtu hlášených nevyřízených škod a ke škodám vzniklým v uplynulém období, ale pojišťovně nenahlášeným, dosáhla ke konci roku částky 293 mil. Kč a meziročně se zvýšila o téměř 99 mil. Kč. Škodný podíl měřený podílem čisté výše nákladů na pojistná plnění k čisté výši zaslouženého pojistného dosáhl výše 61,3 % a proti loňskému roku vykázal snížení téměř o 7 %. 2. SETTLEMENT OF CLAIMS The achieved high level of insurance activities expressed by year-on-year increase of premium written was accompanied also by the increasing number of claims. To handle the increased demand of the claim settlement process, the adequate personnel and material conditions within the internal claim settlement service had to be created. In the same time external contractual cooperation continued in this field. The reported claims were investigated and settled mainly by the Company s employees and, where needed, by brokers and other specialised companies on the contractual basis. The increased elaborateness of the claim settlement process in 2008 was evidenced by the fact it 29 % more claims were reported to the insurance company compared to prior year, when their industry structure staid nearly unchanged and it was in relation to written premium structure. Motor vehicle insurance industry represents 97.4 % of the reported claims. On average, 904 insurance claims were reported per month, i.e. 203 more compared to last year. Compared to 2007, 20.3 % more claims were settled. The gross amount of costs incurred for claims paid after deduction of revenues from recourse compensations increased on year-on-year basis about 31.1 % and the increase was 0.9 % faster in relation to the reached year-on-year speed of gross written premium increase. Balance of provision for outstanding claims to the number of reported but not settled claims and to claims initiated in last period but not reported to the insurance company reached amount of CZK 293 million at the end of the year, i.e. year-on-year increase about nearly CZK 99 millions. The loss ratio expressed by proportion of net amount of outstanding claims expenses and net earned premium reached 61.3 %. It is decrease about 7 % compared to last year. 14 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více