VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

4 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2. Management společnosti 8 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI 9 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Obchodní činnost Likvidace pojistných událostí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zajištění a zahraniční vztahy Personální oblast Solventnost Cíle pro rok Následné události 17 V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU 66a OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 19 VI. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 19 VII. ZPRÁVA AUDITORA 22 VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY VČETNĚ PŘÍLOHY Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 (nekonsolidovaná) 42 I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 5 II. CORPORATE DATA 7 1. Key data 7 2. Company s management 8 III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER 9 IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY Business activities Settlement of claims Motor third party liability insurance Reinsurance and international relations Human resources Solvency Objectives for Subsequent events 17 V. REPORT ON RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES PURSUANT TO 66 A OF THE COMMERCIAL CODE 19 VI. REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD 19 VII. AUDITOR S REPORT 22 VIII. FINANCIAL STATEMENTS INCLUDING NOTES Balance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK) Profit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK) Statement of changes in equity (in thousands of Czech crowns TCZK) Notes to the financial statements as at 31 December 2008 (non-consolidated) 42 4 Triglav pojišťovna, a.s. // Výroční zpráva 2008 // Annual Report 2008

5 II. I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA nadpis FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE nadpis BOARD OF DIRECTORS I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé, uplynulý rok 2008 byl pro Triglav pojišťovnu, a.s., pokračováním realizace procesních a personálních změn, které přinesly pozitivní posun ve zkvalitnění pracovních postupů při současném nárůstu počtu a kvality zaměstnanců. Potřeba zabezpečit rostoucí pracovní náročnost vyplývající z trvalého obchodního růstu společnosti byla důvodem k početnímu navýšení zaměstnanců pojišťovny, zejména na úseku správy pojistných smluv a likvidace pojistných událostí. Zavádění procesních změn považujeme za nepřetržitou povinnost, neboť v této oblasti je stále co zlepšovat, a zejména v dalším působení na pojistném trhu musíme v tomto směru pokračovat s ještě větší intenzitou. Přestože se v roce 2008 snížila dynamika celého pojistného trhu ve srovnání s předcházejícím obdobím, zůstalo pojišťovnictví důležitým odvětvím české ekonomiky a vykázalo uspokojivé výsledky a celkovou stabilitu. K těmto výsledkům přispěla také naše pojišťovna tím, že předepsala téměř 710 mil. Kč hrubého pojistného při jeho meziročním objemovém navýšení o 165 mil. Kč. Jde o nejlepší výsledek za dobu devítiletého působení na českém pojistném trhu. Uvedená skutečnost pozitivně ovlivnila tržní podíl a jeho dosažená úroveň ve výši téměř 1 % posunula Triglav pojišťovnu, a.s., do první desítky pojišťovacích subjektů poskytujících služby neživotního pojištění. K dosažení příznivého obchodního výsledku přispělo kromě jiného i úspěšné zavedení několika nových pojistných produktů na pojistném trhu a rostoucí objemy nově získané produkce. Jedná se konkrétně o majetkové občanské pojištění s asistenční službou, úrazové a cestovní pojištění. Všechny zmíněné produkty byly postupně představeny všem našim klíčovým obchodním partnerům. Vysoký růst pojistného kmene a dosažená skladba našeho portfolia byly současně provázeny zvýšeným počtem hlášených škodných událostí, což přineslo rostoucí objem vyplacených pojistných plnění spolu s potřebou vysoké tvorby škodných rezerv. Tyto skutečnosti také vyvolaly nutnost personálního posílení vlastní likvidační služby, zejména na našich oblastních agenturách. Jsme toho názoru, že se nám podařilo vybudovat dostatečně kapacitní a výkonný kolektiv likvidátorů, který ve spolupráci se smluvní externí likvidací bude schopen plnit včas a v potřebné kvalitě náročné úkoly na tomto úseku i v dalším období. Ztráta hospodaření vykázaná za rok 2007 a následně 2008, zejména vlivem vysoké tvorby pojistně-technických rezerv a opravných položek k pohledávkám, přinesla pokles vlastního kapitálu pod zákonnou hranici a byla signálem pro našeho jediného akcionáře pro navýšení základního kapitálu. K tomuto kroku přistoupila valná hromada konaná v měsíci červnu 2008 a pro Triglav pojišťovnu, a.s., to znamenalo posílení ekonomické stability a schopnosti dostát svým závazkům vůči klientům. Ze strany mateřské společnosti Zavarovalnica Triglav, d.d., šlo o pozitivní signál o seriózním zájmu na prohloubení rozsahu svého působení na pojistném trhu České republiky. I. FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Dear business partners, In the passed year 2008, Triglav pojišťovna, a.s., continued in the realisation of changes in processes and personnel. The changes brought a positive move towards an enhancement of working procedures but simultaneously they caused an increase of number of employees. The need to meet a growing working demandingness resulting from permanent business growth of the Company was the reason for raise of number of employees of the insurance company, mainly in the area of administration of insurance policies and settlement of claims. We see the implementation of the process changes as our continual obligation, because there is still something in the area, which is possible to improve. We must even more intensify our effort in that direction within our future operation on the insurance market. Although the dynamics of the whole insurance market dropped in 2008 compared to prior year, the insurance business stayed an important industry of the Czech economy and it reported satisfactory results and overall stability. Also our insurance company contributed to that by subscribing nearly CZK 710 million of gross premiums. It represents the year-on-year volume increase about CZK 165 million. It is the best result achieved during its nine-year operation on the Czech insurance market. The mentioned fact positively influenced the market share, which reached level nearly 1 %. That shifted Triglav pojišťovna, a.s., to top ten of insurance entities providing non-life insurance. Among others a successful launch of several new insurance products on the insurance market and growing volumes of a newly acquired production contributed to achievement of the favourable business result. It is concretely property insurance with assistance services, accident and travel insurance. All mentioned products were gradually introduced to all our key business partners. A high growth of insurance portfolio and achieved structure of our portfolio were simultaneously followed by an increase of numbers of reported insured losses, which brought the enhanced volume of claims paid with necessity to create high claims provisions. These facts also generated the requisiteness of personnel increase of the claim settlement service, mainly in our regional agencies. We think we were successful in building of competent and efficient team of claims handlers, which in cooperation with contractual external claims handlers would be able to fulfil on time and with appropriate quality demanding tasks in the given area in the future. The financial loss reported in 2007 and followingly in 2008 mainly due to a high-level creation of technical provisions and provisions to receivables brought a decline of equity under the statutory limit. It was a signal for our sole shareholder to increase our registered capital. The General Assembly held in June 2008 took the step. It meant for Triglav pojišťovna, a.s., the strengthening of its financial stability and ability to meet its obligations to clients. It was a positive signal from the side of the mother company Zavarovalnica Triglav, d.d., it has a solid interest in broadening of a variety of its activities on the insurance market of the Czech republic. Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

6 Vedení naší společnosti si je vědomo, že bez dobré spolupráce s pojišťovacími makléři i agenty bychom nebyli schopni realizovat svoji dlouhodobou obchodní strategii, trvale zvyšovat počty klientů a v konečném výsledku pak realizovat vyšší objem předepsaného pojistného. Současně také víme, že existují na naší straně určité rezervy v rychlém a kvalitním servisu pro klienty i makléře. Na tyto skutečnosti se chceme zaměřit a postupně je zlepšovat. Na závěr bych chtěl i touto formou poděkovat za dobrou spolupráci všem zprostředkovatelům, ostatním kooperujícím subjektům a především všem zaměstnancům, kteří měli rozhodující podíl na rozvoji Triglav pojišťovny, a.s., v loňském roce. Chci všechny ubezpečit, že nadále budeme usilovat o zlepšení našich služeb s cílem naplňovat očekávání pojistného trhu i našeho zahraničního akcionáře. The management of our company understands that without good cooperation with insurance brokers and agents we would not be able to realise our long-term business strategy, permanently increase the number of our clients and eventually realise a higher volume of written premiums. In the same time we know, there are some shortages on our site in the fast and high-quality service for our clients and brokers. We want to focus on the facts and we want gradually improve them. In conclusion, I would like to thank for good cooperation to all intermediaries, to other cooperating entities and mainly to all employees, who had the fundamental participation in the development of Triglav pojišťovna, a.s., last year. I would like to assure everybody, we will drive for improvement of our services with the aim to meet the expectances of the insurance market as well as of our foreign shareholder. Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO 6 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

7 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI CORPORATE DATA II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ FIRMA: Triglav pojišťovna, a.s. SÍDLO: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: VZNIK SPOLEČNOSTI: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč, splaceno 100 % AKCIE: ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. AKCIONÁŘ: Jediným akcionářem společnosti je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., se sídlem Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovinská republika. IČO , číslo u Krajského soudu v Ljubljani ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: Dle obchodního rejstříku společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva v plném rozsahu samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušná osoba svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. KONTAKTNÍ MÍSTA: Generální ředitelství Brno Novobranská 544/1, Brno tel.: (sekretariát GŘ) (obch. přepážka) , , , , , , (likvidace) , (právní oddělení) fax: , (likvidace), http: Oblastní agentura Praha Sokolovská 86/366, Praha 8 tel.: , , , (likvidace) fax: Oblastní agentura České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel.: , (likvidace) fax: , (likvidace) II. CORPORATE DATA 1. KEY DATA TRADE NAME: Triglav pojišťovna, a.s. REGISTERED OFFICE: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ IDENTIFICATION NUMBER: INCORPORATION: Recorded in the Commercial Register on 3 September 1996 kept by the Brno Regional Court in, Section B, Entry 3365 REGISTERED CAPITAL: CZK 360, 000, 000, 100 % paid up SHARES: 3, 600 registered shares with nominal value of CZK 100, 000. Registered shares can only be transferred with prior consent of the Supervisory Board. SHAREHOLDER: The sole shareholder of the Company is ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. with registered office in Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovenian Republic Id.No , No at the Regional Court in Ljubljana REPRESENTING THE COMPANY: The Board of Directors acts on behalf of the Company towards third parties, courts and other authorities. Each member of the Board of Directors acts independently towards third parties. The deeds on legal acts are signed by the chairman of the Board of Directors independently. The signature of the relevant representative and their position in the Board of Directors must be attached to the written or printed trade name of the Company. CONTACTS: Corporate headquarters Brno Novobranská 544/1, Brno tel.: (CEO s secretary) (sales counter) , , , , , , (settlement) , (legal department) fax: , (settlement), http: Regional agency Prague Sokolovská 86/366, Prague 8 tel.: , , , (settlement) fax: Regional agency České Budějovice Pražská 2540, České Budějovice tel.: , (settlement) fax: , (settlement) Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

8 Oblastní agentura Plzeň Perlová 14, Plzeň tel.: , , (likvidace) fax: Oblastní agentura Pardubice Pernerova 444, Pardubice tel.: , , (likvidace) fax: Oblastní agentura Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel.: , , , (likvidace) fax: Oblastní agentura Liberec Gorkého 619/17, Liberec tel.: , fax: Oblastní agentura Olomouc tř. Kosmonautů 1085/6, Olomouc tel.: , , , (likvidace) fax: MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Organizační strukturu společnosti tvoří generální ředitelství členěné na jednotlivé úseky a samostatné odbory a dále podřízené oblastní agentur y. Management společnosti reprezentují: Regional agency Plzeň Perlová 14, Plzeň tel.: , , (settlement) fax: Regional agency - Pardubice Pernerova 444, Pardubice tel.: , , (settlement) fax: Regional agency - Ostrava Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava tel.: , , (settlement) fax: Regional agency - Liberec Gorkého 619/17, Liberec tel.: , fax: Regional agency - Olomouc Tř. Kosmonautů 1085/6, Olomouc tel.: , , , (settlement) fax: COMPANY S MANAGEMENT The organisational structure of the Company consists of the headquarters divided into individual departments and independent units as well as subordinated regional agencies. The Company s management is represented by: Ing. Petr Baný generální ředitel předseda představenstva Ing. Petr Baný CEO Chairman of the Board of Directors Petr Štaffa ředitel provozního úseku Petr Štaffa Director of the Operational Department Ing. Oldřich Nečas ředitel ekonomického úseku do 31. března 2009 Ing. Oldřich Nečas Director of the Finance Department till 31 March 2009 Ing. Petr Mikulenka ředitel ekonomického úseku od 1. dubna 2009 Ing. Petr Mikulenka Director of the Finance Department from 1 April 2009 Ing. Martin Kokesz regionální obchodní ředitel Ing. Martin Kokesz Regional Sales Director Ing. Lenka Brožová regionální obchodní ředitel Ing. Lenka Brožová Regional Sales Director RNDr. Rudolf Kučera odpovědný pojistný matematik RNDr. Rudolf Kučera Responsible Actuary David Nastoupil vedoucí oddělení likvidace pojištění vozidel David Nastoupil Manager of the Claims Settlement motor insurance Růžena Fojtíková vedoucí oddělení likvidace majetku a odpovědnosti Růžena Fojtíková Manager of the Claims Settlement property and liability insurance Martina Machytková vedoucí administrativního oddělení Martina Machytková Manager of the Administration 8 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

9 III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER III. INFORMACE O AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s., je největší slovinská pojišťovna Zavarovalnica Triglav, d.d., která provozuje pojišťovací činnost již od roku 1900 a v současné době je vedoucí složkou Skupiny Triglav. Hodnota upsaného kapitálu se oproti minulému roku nezměnila a činí V souladu s udělenou licencí provozuje pojišťovna činnosti neživotního a životního pojištění, zdravotního pojištění, penzijního připojištění, dále zajišťovací činnost a vedlejší činnosti, zejména správu investičních fondů a finančního majetku a činnost bankovnictví. Pojišťovně se daří trvale udržovat vysoký tržní podíl na slovinském pojistném trhu, který za rok 2008 dosáhl úrovně 43,1 % a v porovnání s předchozím rokem se zvýšil o 0,2 %. Z uvedeného tržního podílu představuje zdravotní pojištění 3,1 % a zbývajících 40,0 % připadá na všechny ostatní provozované činnosti. Mezinárodní ratingová agentura Standard and Poor udělila pojišťovně dne 25. září 2008 ratingové ocenění stupněm A se střednědobou finanční stabilitou. V hodnoceném roce měla pojišťovna kapitálovou účast s podílem od 50,68 % do 100,00 % v devíti dceřiných společnostech s licencí pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejichž výsledky jsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů podle metody úplné konsolidace. Jedná se o společnosti, které spolu s mateřskou společností Zavarovalnica Triglav, d.d., tvoří Skupinu Triglav: III. INFORMATION ON THE COMPANY S SHAREHOLDER The sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s., is the largest Slovenian insurance company ZAVAROVALNICA Triglav, d.d., which has been performing insurance activities since 1900 and is at present the leading company of the Triglav group. The value of subscribed capital did not change compared with last year and it is 23, 701, 392. In accordance with the granted licence, the Company provides non-life and life assurance, health insurance, pension funds, reinsurance and performs other supporting activities, mainly administration of investment funds and financial assets and banking activities. The Company successfully maintains a high share in the Slovenian insurance market, which reached 43.1 % in 2008 and compared with previous year it increased about 0.2 %. From the mentioned market share, the health insurance represents 3.1 % and the rest of 40.0 % relates to all other operated activities. The international rating agency Standard and Poor awarded the insurance company on 25 September 2008 the rating A with medium-term financial stability. In the assessed year, the insurance company had capital interest from % to % in nine subsidiaries with licences for insurance or reinsurance activities. The financial results of these subsidiaries are included in consolidated financial statements according to the full consolidation method. The insurance group consists of the following companies: Pozavarovalnica Triglav Re, d. d., Ljubljana, Slovinsko majetkový podíl 87,00 % Pozavarovalnica Triglav Re, d. d., Ljubljana, Slovenia share 87,00 % Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper, Slovinsko majetkový podíl 99,51 % Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper, Slovenia share 99,51 % Triglav Osiguranje, d. d., Zagreb, Chorvatsko majetkový podíl 98,04 % Triglav Osiguranje, d. d., Zagreb, Croatia share 98,04 % Triglav BH Osiguranje, d. d., Sarajevo, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 68,94 % Triglav BH Osiguranje, d. d., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina share 68,94 % Triglav pojišťovna, a. s., Brno, Česká republika majetkový podíl 100,00 % Triglav pojišťovna, a. s., Brno, Czech Republic share 100,00 % Triglav Kopaonik, a.d.o., Beoghrad, Srbsko majetkový podíl 100,00 % Triglav Kopaonik, a.d.o., Beograd, Serbia share 100,00 % Lovčen Osiguranje, a. d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 50,68 % Lovčen Osiguranje, a. d., Podgorica, Montenegro share 50,68 % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Republika Srbská, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 98,72 % Triglav Krajina Kopaonik, a.d., Banja Luka, Serbia, Bosnia and Herzegovina share 98,72 % Vardar Osiguranje, a. d., Skopje, Makedonie majetkový podíl 70,36 % Vardar Osiguranje, a. d., Skopje, Macedonia share 70,36 % Kromě těchto společností má Zavarovalnica Triglav, d.d., kapitálovou účast s různým majetkovým podílem v řadě závislých firem s jinou než pojišťovací nebo zajišťovací činností, které nejsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů. Mateřská společnost předepsala v roce 2008 hrubé pojistné ve výši 753,9 mil. a vykázala šestiprocentní meziroční růst. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly částky 443,1 mil. a dosažený index ve výši 1,21 byl o patnáct bodů rychlejší oproti růstu předepsaného pojistného. Celkový objem pojistnětechnických rezerv vzrostl o 55,7 mil., z toho podíl připadající na škodné rezervy činí 33 mil. a výnos z finančních prostředků poklesl z 8,2 % na 2,8 %. Za hodnocené účetní období společnost vykázala čistý hospodářský výsledek ve výši 14,9 mil. při poklesu na 35 % loňské skutečnosti. Apart from these companies, Zavarovalnica Triglav, d.d., has capital interest with varied share in other dependent firms performing other than insurance and reinsurance activities, which are not included in the consolidated financial statements. The mother company prescribed gross premiums of million in 2008 and reported six-percent year-on-year increase. Gross claim expenses reached the amount of million and reached index in amount 1.21 was about fifteen points faster compared with the increase of prescribed premiums. The total volume of technical provisions increased about 55.7 million, of which the share assigned to claims provision amounts 33 million and income from financial means decreased from 8.2 % to 2.8 %. The Company reported net result in amount of 14.9 million in the accounting period, which is 35 % of the last year actual net result. Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

10 POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVINNÉ RUČENÍ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

11 Nejvyšší bonus za bezeškodní průběh až 60 % Asistenční služby pomoc i v případě defektu nebo nedostatku pohonných hmot

12 IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI REPORT on business activities of I. SPOLEČNOSTI nadpis the nadpis company IV. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Hrubé pojistné předepsané Triglav pojišťovnou, a.s., v roce 2008 v celkovém objemu téměř 710 mil. Kč představuje 1,3-násobek skutečnosti předchozího roku. Na uvedeném výsledku v realizaci rozhodujícího výkonového ukazatele se 95 procenty podílelo pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění a povinné ručení) a zbývající část připadá na majetková a odpovědnostní pojištění. 1. OBCHODNÍ ČINNOST Obchodní činnost byla realizována zejména prostřednictvím smluvních pojišťovacích zprostředkovatelů a současně také přímým prodejem zabezpečovaným vlastními zaměstnanci. Postupně však narůstal objem sjednaných on-line pojištění a v prodeji pojistných produktů byly zaváděny další alternativní cesty formou spolupráce s vybranými společnostmi. Zprostředkovatelský obchod se na ročním předepsaném pojistném podílel rozhodující měrou. Obdobně jako v roce 2007 realizovala pro pojišťovnu největší objem pojistného společnost Satum Czech,. s.r.o., kterou následovala pojišťovací skupina vedená pojišťovacím agentem Romanem Kumstátem, převážně v povinném ručení. IV. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY In 2008, Triglav pojišťovna, a.s., wrote gross premium of CZK 710 million, which is a 1.3 multiple of the last year s premium. The motor vehicle insurance represents 95 % of the premium written (casco insurance and motor third party liability insurance), the remaining portion relates to property and liability insurance. 1. BUSINESS ACTIVITIES The major volume of business activities of the Company was realised through contractual insurance brokers and simultaneously also by the direct sale from own staff. The volume of insurance provided via the Internet, however, gradually increased and the alternative sales channels of insurance products in form of cooperation with selected companies were introduced. The brokers business had a major share in the total annual volume of premium written. Similarly to 2007, the biggest volume of premium realised the company Satum Czech, s.r.o., which was followed by insurance group lead by insurance broker Roman Kumstat mainly in motor third-party liability insurance. 12 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

13 II. nadpis nadpis Vývoj struktury předepsaného hrubého pojistného podle skupin odvětví za uplynulé 3 roky ukazuje následující grafické znázornění: 2008 The development of the gross written premium structure by industry groups for the last 3 years is shown in the chart below Pojištění motorových vozidel ( tis. Kč) 21,6 % 21,6 % Casco insurance ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( tis. Kč) 73,3 % 73,3 % Motor third party liability ( CZK 000) Pojištění pro případ požáru a ostatních škod na majetku ( tis. Kč) Pojištění odpovědnosti za škodu a ostatní pojištění (6 808 tis. Kč) 4,1 % 4,1 % 1,0 % 1,0 % Property insurance against fire and other damage ( CZK 000) Damage liability and other insurance (6 808 CZK 000) Pojištění motorových vozidel ( tis. Kč) ,2 % 28,2 % Casco insurance ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( tis. Kč) 65,3 % 65,3 % Motor third party liability ( CZK 000) Pojištění pro případ požáru a ostatních škod na majetku ( tis. Kč) 5,8 % 5,8 % Property insurance against fire and other damage ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu (4 039 tis. Kč) 0,7 % 0,7 % Damage liability (4 039 CZK 000) Pojištění motorových vozidel ( tis. Kč) ,8 % 36,8 % Casco insurance ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( tis. Kč) 54 % 54 % Motor third party liability ( CZK 000) Pojištění pro případ požáru a ostatních škod na majetku ( tis. Kč) 8,1 % 8,1 % Property insurance against fire and other damage ( CZK 000) Pojištění odpovědnosti za škodu (4 586 tis. Kč) 1,1 % 1,1 % Damage liability (4 586 CZK 000) Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report

14 2. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Dosažená vysoká úroveň pojišťovací činnosti vyjádřená meziročním růstem předepsaného pojistného byla doprovázena také rostoucím počtem škodných událostí. Pro zvládnutí zvýšené pracnosti likvidačního procesu byly postupně vytvářeny odpovídající personální a materiálně-technické podmínky ve vnitřní likvidační službě a současně pokračovala na tomto úseku externí smluvní spolupráce. Šetření a vyřizování hlášených škod bylo realizováno především kmenovými zaměstnanci pojišťovny a v potřebné míře prostřednictvím makléřských a dalších specializovaných společností na smluvním základě. Dokladem zvýšené pracnosti v likvidaci škod je skutečnost, že v roce 2008 bylo pojišťovně hlášeno o 29 % škodných případů více v porovnání s předchozím rokem s tím, že jejich odvětvová struktura se v zásadě nezměnila a byla v relaci se strukturou předepsaného pojistného. V procentním vyjádření připadlo 97,4 % hlášených škod na odvětví pojištění motorových vozidel. V průměru bylo měsíčně hlášeno celkem 904 případů a v porovnání s loňským rokem to představuje zvýšení o 203 škod. Ve srovnání s rokem 2007 bylo vyřízeno o 20,3 % škod více. Objem nákladů v hrubé výši vynaložených na výplatu pojistných plnění po promítnutí realizovaných příjmů z regresních pohledávek se meziročně zvýšil o 31,1 % a tento růst byl o 0,9 % v předstihu k dosažené meziroční dynamice předepsaného hrubého pojistného. Hrubá výše rezervy na pojistná plnění k počtu hlášených nevyřízených škod a ke škodám vzniklým v uplynulém období, ale pojišťovně nenahlášeným, dosáhla ke konci roku částky 293 mil. Kč a meziročně se zvýšila o téměř 99 mil. Kč. Škodný podíl měřený podílem čisté výše nákladů na pojistná plnění k čisté výši zaslouženého pojistného dosáhl výše 61,3 % a proti loňskému roku vykázal snížení téměř o 7 %. 2. SETTLEMENT OF CLAIMS The achieved high level of insurance activities expressed by year-on-year increase of premium written was accompanied also by the increasing number of claims. To handle the increased demand of the claim settlement process, the adequate personnel and material conditions within the internal claim settlement service had to be created. In the same time external contractual cooperation continued in this field. The reported claims were investigated and settled mainly by the Company s employees and, where needed, by brokers and other specialised companies on the contractual basis. The increased elaborateness of the claim settlement process in 2008 was evidenced by the fact it 29 % more claims were reported to the insurance company compared to prior year, when their industry structure staid nearly unchanged and it was in relation to written premium structure. Motor vehicle insurance industry represents 97.4 % of the reported claims. On average, 904 insurance claims were reported per month, i.e. 203 more compared to last year. Compared to 2007, 20.3 % more claims were settled. The gross amount of costs incurred for claims paid after deduction of revenues from recourse compensations increased on year-on-year basis about 31.1 % and the increase was 0.9 % faster in relation to the reached year-on-year speed of gross written premium increase. Balance of provision for outstanding claims to the number of reported but not settled claims and to claims initiated in last period but not reported to the insurance company reached amount of CZK 293 million at the end of the year, i.e. year-on-year increase about nearly CZK 99 millions. The loss ratio expressed by proportion of net amount of outstanding claims expenses and net earned premium reached 61.3 %. It is decrease about 7 % compared to last year. 14 Triglav pojišťovna, a.s. / Výroční zpráva 2008 / Annual Report 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Úvodní slovo předsedy představenstva 6 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Management

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of directors

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 31. 3. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.6.2013 1 Údaje o Triglav pojišťovně,a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 30. 9. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2012 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 24.10.2012 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 15.11.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.9.2010 Obchodní

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke 30.6.2010 obchodní firma: právní forma: AXA životní pojišťovna a.s. akciová společnost adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 61859524

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.6.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 14.10.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2010 Obchodní

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue,

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2016 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 29.10.2016 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více