NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300

2

3 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení počítačový fokometr TOPCON CV-300. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE K POUŽITÍ Toto zařízení měří optický výkon brýlových čoček. Tento přístroj má následující vlastnosti: vysoká přesnost měření a snadná obsluha dotykový LCD panel usnadňující obsluhu VLASTNOSTI ÚČEL TOHOTO NÁVODU Tento návod k použití obsahuje přehledné informace o počítačovém fokometru TOPCON CL-300, způsobu jeho použití, údržby a čištění. V zájmu efektivního a bezpečného používání si přečtěte části Zobrazení a symboly pro bezpečné použití a Všeobecné bezpečnostní informace a přístroj používejte v souladu s pokyny. Tento návod k použití uchovávejte u přístroje pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. 1. Z žádné části tohoto návodu nesmí být pořizovány kopie nebo duplikáty, ať již úplné nebo částečné, bez předchozího písemného souhlasu. 2. Změna obsahu tohoto návodu je vyhrazena bez předchozího oznámení a bez právních závazků. 3. Obsah tohoto návodu je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí správný. Prosím, informujte nás o jakýchkoli nejednoznačných nebo chybných údajích, chybějících informacích atd TOPCON CORPORATION VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA 1

4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ Prevence úrazu elektrickým proudem a požáru Abyste zabránili požáru a úrazu elektrickým proudem, neodkládejte šálky nebo jiné nádoby s tekutinami na přístroj. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nevkládejte do ventilačních otvorů nebo mezer žádné předměty, ani je nevkládejte do těla zařízení. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neprovádějte demontáž přístroje, jeho přestavbu nebo opravy. V případě opravy se obraťte na svého prodejce. Abyste zabránili požáru a úrazu elektrickým proudem, neumísťujte přístroj tam, kde by mohlo dojít k jeho navlhnutí. Jestliže přístroj nefunguje správně nebo zaznamenáte kouř, okamžitě vypněte hlavní spínač a vytáhněte síťový kabel. Abyste zabránili možnému požáru v důsledku poruchy, požádejte svého prodejce o provedení opravy. UPOZORNĚNÍ Zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhy Neumísťujte přístroj na šikmé nebo vratké plochy, abyste zabránili zranění následkem pádu přístroje. Prevence úrazu elektrickým proudem a popálenin Kryt neotvírejte. V případě opravy se obraťte na svého prodejce výrobků Topcon. [Přístroj může způsobit úraz elektrickým proudem.] Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento přístroj byl podroben zkouškám (při 120 V/230 V) a tyto zkoušky potvrdily, že splňuje normu IEC :Ed.3.0: Tento přístroj vyzařuje vysokofrekvenční energii v rámci standardu a může ovlivnit další zařízení ve své blízkosti. Pokud při zapnutí/vypnutí přístroje zjistíte, že to má vliv na jiná zařízení, doporučujeme změnit jeho směrování, dodržet vhodnou vzdálenost od ostatních zařízení nebo použít jinou zásuvku. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce. 2

5 ZOBRAZENÍ A SYMBOLY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ V zájmu bezpečného a správného použití, zabránění poranění obsluhy a dalších osob nebo případným škodám na majetku jsou na přístroji umístěna varování a upozornění, která jsou rovněž obsažena v návodu k použití. Doporučujeme, aby se každý seznámil s významem následujících zobrazení, piktogramů a textu předtím, než si přečte část Bezpečnostní upozornění, a aby dodržoval všechny uvedené pokyny. ZOBRAZENÍ Zobrazení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ POZNÁMKY Význam Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo závažné zranění. Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek malé nebo středně závažné zranění. Poznámky obsahují informace o užitečných funkcích a o tom, jak předcházet problémům. SYMBOLY Symbol Publikace IEC/ISO Popis Popis (francouzsky) IEC Střídavý proud Courant alternatif IEC IEC ISO 7010-W001 ISO 7010-M002 Vypnuto (napájení: odpojení z napájecí sítě) Zapnuto (napájení: připojeno k napájecí síti) Obecný výstražný symbol Více informací naleznete v návodu k použití/příručce. Éteint (courant: coupure avec le secteur) Allumé (courant: raccordement sur le secteur) Symbole davertissementgénéral' Voir le manuel/la brochure 3

6 UMÍSTĚNÍ VAROVNÝCH OZNAČENÍ A UPOZORNĚNÍ V zájmu bezpečnosti jsou na přístroji umístěna varovná označení. Přístroj budete používat správně, budete-li dodržovat pokyny na zobrazeních. V případě, že chybí kterýkoliv z následujících štítků se zobrazením, kontaktujte obchodního zástupce společnosti TOPCON na adrese uvedené na zadní obálce. Č. Štítek Význam 1 VAROVÁNÍ Kryt neotvírejte, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Opravu žádejte u svého prodejce. VAROVÁNÍ Při používání AC adaptéru se nedotýkejte konektoru tohoto adaptéru, protože by mohlo dojít ke zranění. 4

7 ÚDRŽBA VÝMĚNA ZNAČKOVACÍ INKOUSTOVÉ KARTUŠE (TO SAMÉ PLATÍ PRO PŘÍSTROJE S OCELOVOU JEHLOU) 1 Abyste mohli vyměnit značkovací inkoustovou kartuši, vyšroubujte horní šroub. Během vyjímání kartuši přitlačte, aby bokem nevyskočila pružina. S držákem/zarážkou čoček pracujte ve snížené poloze. POZNÁMKY Pokud kartuši nepoužíváte, zakryjte ji protiprachovým krytem (aby nedošlo k jejímu poškození hmyzem). 2 Chcete-li kartuši nainstalovat, vložte pružinu na místo, horní část kartuše pevně držte nad držákem značkovací inkoustové kartuše a utáhněte šroub. Šroub Držák značkovací inkoustové kartuše Pružina Ocelová jehla (volitelné příslušenství) Značkovací inkoustová kartuše DOPLNĚNÍ INKOUSTU PRO OCELOVOU JEHLU (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) 1 Je-li kvalita značení špatná, doplňte inkoust. 2 Zásobník na inkoust vysuňte do strany a vytáhněte jej. 3 Ze zásobníku na inkoust stáhněte kryt. 4 Napusťte houbičku v jamce náhradním inkoustem. 5

8 ČIŠTĚNÍ KRYCÍCH SKEL Jestliže je znečištěné sklo (viz šipka), bude to mít negativní vliv na přesnost měření. Pokud k tomu dojde, vyčistěte skla přiloženým silikonovým hadříkem. Před čištěním krycích skel sejměte podpěru čoček. Pokud se ve spodní části obrazovky objeví značka vyobrazená napravo, znamená to, že krycí sklo je znečištěné. Postupujte následovně: 1 Otřete krycí sklo. 2 Současným stisknutím tlačítek CLEAR a TRANS restartujte přístroj. Jestliže se zobrazí obrazovka měření, pokračujte v práci. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 1 Pravidelně čistěte kryt navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné chemikálie. 6

9 TECHNICKÉ PARAMETRY A FUNKČNOST TECHNICKÉ PARAMETRY Rozsah měření S: 0~ 25 D, C: 0~ 10 D, ADD: 0~+10 D (0,01/0,12/0,25) P: 0~13 (horizontálně) 0~18 (vertikálně) (0,01/0,12/0,25), A: 1~180 (1 ) Režim cylindru MIX/-/+ Režim prizmy Bez zobrazení / X-Y (pravoúhlé souřadnice) / P-B (polární souřadnice) / mm Kontaktní čočka Lze měřit kontaktní čočky. Progresivní fokální Rozpoznání jedné fokální/progresivní čočky, vyšetření vidění na čočka dálku, zobrazení naměřené hodnoty ADD Obrazovka Barevná LCD 320 x 240 pixelů, typ 5.7 Zobrazení S, C, A, P, ADD, ADD R/L, zvětšené zobrazení SCA Rámeček Automatická funkce R/L Obrazovka nabídky Obrazovka pro snadné sledování se zobrazením ikon Průměr čočky Ø 5~100 mm Napájení V ~ Hz 1,2 A (automatické odpojení po 10 minutách) Rozměry a hmotnost 197 (š) x 220 (h) x 404 (v), přibližně 3,8 kg * Změna konstrukce a/anebo technických parametrů vyhrazena bez předchozího oznámení. 7

10 VŠEOBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ A ÚDRŽBY PODMÍNKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ Použití v interiéru, nadmořská výška až 2000 m Stupeň znečištění II, rozsah teplot: 5 40 C Maximální relativní vlhkost 80 % při teplotách do 31 C, lineárně klesající až na relativní vlhkost 50 % při teplotě 40 C SKLADOVÁNÍ, DOBA POUŽITELNOSTI A DALŠÍ 1. Podmínky vnějšího prostředí při používání Použití v interiéru, nadmořská výška až 2000 m Stupeň znečištění II, rozsah teplot: 5 40 C Maximální relativní vlhkost 80 % při teplotách do 31 C, lineárně klesající až na relativní vlhkost 50 % při teplotě 40 C 2. Při uskladnění přístroje zajistěte dodržení následujících podmínek: (1) Tento přístroj nesmí být postříkán vodou. (2) Přístroj uchovávejte tam, kde tlak vzduchu, teplota, vlhkost, ventilace, sluneční záření, slaný/siřičitý vzduch atd. nemají na přístroj negativní vliv. (3) Přistroj neskladujte ani nepřepravujte na nakloněném nebo nerovném povrchu nebo tam, kde dochází k vibracím nebo k nestabilitě. (4) Přístroj neskladujte v prostorách, kde jsou uchovávány chemikálie nebo kde dochází ke vzniku plynů. 3. Doba použitelnosti 8 let od dodání za podmínky pravidelné údržby (podle samocertifikace [TOPCON data] [Údaje TOPCON]). LIKVIDACE Přístroj likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci a recyklaci odpadů. POZNÁMKY Tento symbol platí pouze v členských státech EU. Aby nedošlo ke škodám na životním prostředí a lidském zdraví, je nutné tento přístroj likvidovat (i) v členských státech EU podle směrnice OEEZ (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) a (ii) ve všech ostatních zemích podle místních předpisů pro likvidaci a recyklaci odpadu. PROFIL UŽIVATELE Tento fokometr je elektrické zařízení a musí být používán v souladu s tímto návodem k použití. 8

11 ÚČEL POUŽITÍ, FUNKCE A ÚČINKY Provádění měření optických kvalit brýlových a kontaktních čoček. ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ A POUŽITÍ Způsob použití 1. Zkontrolujte, zda se na opěrce pro čočky nenacházejí žádné čočky. 2. Zastrčte síťový kabel do AC adaptéru. 3. Připojte napájecí kabel k běžnému zdroji napájení. 4. Připojte zástrčku AC adaptéru ke konektoru AC adaptéru, který se nachází na zadním panelu těla přístroje. 5. Připojením AC adaptéru se automaticky zapne tělo přístroje. 6. Za několik minut se na obrazovce objeví snímek. 7. Konkáva dané čočky musí směřovat dolů a musí být umístěna na opěrce pro čočku. 8. Uveďte čočku do takové polohy, aby se terč (kříž) nacházel uvnitř nejmenšího kruhu (0,5 prizmy nebo menší), a zkontrolujte hodnotu měření. 9. Pro vyznačení osy uveďte čočku do polohy, která odpovídá středové značce, a po zobrazení hlášení Marking OK (Značení OK) stiskněte páčku pro vyznačení osy a proveďte značení na čočce. 10.Odeberte čočku z opěrky pro čočku. 11. Vypněte hlavní spínač. 12.Vytáhněte napájecí kabel z běžného zdroje napájení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce. 9

12 10

13 V případě, že se na nás obrátíte s dotazy ohledně tohoto zařízení, připravte si prosím následující informace: Název modelu: CL-300 Sériové č.: Uvedeno na štítku s parametry. Doba používání: Uveďte datum zakoupení tohoto softwaru. Druh závady: Uveďte co nejvíce podrobností o problému. POČÍTAČOVÝ FOKOMETR (CL-300) NÁVOD K POUŽITÍ verze 2012 ( TH 0 ) Datum vydání: 15. února 2012 Vydal TOPCON CORPORATION 75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japonsko TOPCON CORPORATION VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

14 POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL Vytištěno v Číně TH 0

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více