PRAKTIKUM PODNIKATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTIKUM PODNIKATELE"

Transkript

1 PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ / /0032

2 Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Na přípravě těchto materiálů se podíleli Ing. Marie Kalousová Mgr. Lenka Kargerová Ing. Jakub Kulíšek Ing. Petra Martinková Ing. Pavla Plocková Ing. Simona Vojtková Ing. Eva Wiesnerová Oponentura a konzultant z praxe Ing. Milena Kolářová Naše poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě materiálů. 2

3

4 4

5 ÚVOD Vážení žáci, předkládáme Vám pracovní listy k předmětu Praktikum podnikatele. Předmět patří svou náplní k doplňujícím předmětům studijních oborů Podnikání, řízení a obchod, Podnikatelství malých firem a Právní administrativy. Má za cíl Vám, budoucím absolventům, usnadnit situaci v případě, že budete zakládat svou vlastní firmu. Předmět je koncipován tak, aby stimuloval průběh podnikatelské činnosti od zpracování podnikatelského záměru přes provoz a zajišťování prosperity firmy, až k její případné likvidaci. Záměrem tohoto předmětu je naučit Vás řešit základní modelové situace, které se při podnikání vyskytují a propojit tak izolované znalosti z jednotlivých odborných předmětů, jako jsou zejména, ekonomika, právo, účetnictví, podnikatelství, ale také občanská nauka, informační technologie či písemná a elektronická komunikace. Snahou je vést Vás k ověření a aplikaci teoretických znalostí z oblasti podnikání na praktických příkladech. Zanedbatelná není ani výchova k odpovědnosti za chování v pozici podnikatele respektováním základních právních zásad, ale zejména zásad morálních. Pracovní listy jsou koncipovány tak, že každá procvičovaná problematika je uvedena nezbytnou teorií, ale stěžejní důraz je kladen na řešení praktických úloh. V místě řešení máte volný prostor pro jeho vypracování či odkaz. Některá řešení úkolů, vzhledem ke svému rozsahu, Vám doporučujeme ukládat odděleně jako přílohy. Pracovní listy chápeme jako cvičebnici pro základy podnikání. Celý obsah je členěn do kapitol. V úvodu každé kapitoly najdete její obsah a cíl, ke kterému daná část směřuje. První kapitoly se zabývají podnikáním dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku a mají Vás seznámit s možnostmi podnikání jako fyzické či právnické osoby a s výhodami i nevýhodami každé konkrétní formy. Finančním hospodařením podniku se zabývá kapitola Firemní finance. Zde se bude diskutovat zejména k tématům účetním a bankovním. V kapitolách z oblasti daní a povinných pojištění se dotknete pojištění sociálního a zdravotního a daňové problematiky. Zvládnete základní propočty v této oblasti, včetně daňových přiznání, jakož i orientovat se v oblasti orgánů státní správy. Velmi obsáhlé jsou rovněž kapitoly uvádějící problematiku podnikatele a práva, které se zabývají smlouvami dle občanského a obchodního práva, obeznámíte se s oblastí pracovního práva a naučíte se vypracovat základní právní písemnosti z těchto témat. Pro budoucího podnikatele je rovněž velmi důležitá kapitola Podnikatel a osobní automobil zabývající se základními propočty výše cestovních náhrad u soukromého i služebního osobního automobilu firemního v případě pracovní cesty, výdaji a silniční daní. Před praktickou činnosti je velmi důležité si zopakovat základní teorii, která se k zadaným úkolům vztahuje. Zadané úkoly Vás povedou k samostatné práci s využíváním různých zdrojů informací a různý metod práce k vypracování řešení. Text je zpracován podle platné právní úpravy k l. l V úvodní vyučovací hodině dostanete od učitele podrobné pokyny pro studium v daném školním roce, vytvoříte si skupinky, které se mohou v průběhu roku i měnit. Zejména u dálkové formy vzdělávání budete průběžně dostávat pokyn pro písemné zpracování některého úkolu a jeho odeslání vyučujícímu. Na konzultacích budete diskutovat o Vaší samostatné práci a různých problémech, se kterými jste se setkali. Přejeme Vám, abyste znalosti a dovednosti, získané pomocí této publikace, využili co nejvíce ve svém pracovním, popřípadě i osobním životě. Autorky 5

6 6

7 1. PODNIKÁNÍ FYZICKÉ OSOBY ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON TATO KAPITOLA OBSAHUJE: charakteristiku pojmu živnost, vymezení druhů živností, podmínky pro provozování živnosti, popis při získávání živnostenského oprávnění, charakteristiku neoprávněného podnikání. CÍLEM TÉTO KAPITOLY JE: charakteristika živnosti a jednotlivých druhů živností, vyjmenování podmínek pro získání živnostenského oprávnění, vysvětlení a použití postupů při získávání živnostenského oprávnění, objasnění neoprávněného podnikání. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY: praktikum podnikatele metodické a pracovní listy, smazatelná tabule, křídy, fixy, počítač, internet, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, individuální zápisy žáků z jednotlivých odborných předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY Upozornění na vazby k předmětům ekonomika (subjekty národního hospodářství), podnikatelství (podnikání a podnik jako subjekt tržní ekonomiky), právo (živnostenské právo, práce s právní normou), management (rozhodování, profil manažera) a písemná a elektronická komunikace (základy úpravy právních písemností vyhotovovaných na počítači).poznámka: POZNÁMKA Upozornit žáky, aby si opatřili jednotný registrační formulář, tiskopisy daňových přiznání daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Tyto formuláře budou zapotřebí v kapitole Podnikání fyzické osoby, Firemní finance a daně. 7

8 Základní právní úpravu představuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Živnostenský zákon stanovuje, jaké činnosti se nepovažují za živnosti a jsou upraveny jinými právními předpisy. Jsou to například činnosti advokátů, tlumočníků, lékařů, bank, pojišťoven apod. DRUHY ŽIVNOSTÍ: a) ohlašovací tyto živnosti mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list. Ohlašovací živnosti se člení na: 1) řemeslné, 2) vázané, 3) volné. b) koncesované tyto živnosti mohou provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu. Seznam živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je uveden v přílohách živnostenského zákona. ÚKOL Č.1: Stanovte o jaký druh živnosti se jedná: taxislužba, kadeřnictví, cestovní kancelář, oční optika. ŘEŠENÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, pokud splní podmínky stanovené živnostenským zákonem. Podmínky se rozdělují na všeobecné a zvláštní. Splnění všeobecných podmínek se vyžaduje u všech živností. U právnických osob musí požadované podmínky splňovat fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce (jedná se o fyzickou osobu ustavenou podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a k podnikateli je ve smluvním vztahu). Pokud fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky k provozování živnosti, musí ustanovit funkci odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. 8

9 Všeobecné podmínky: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, neexistence daňových nedoplatků, nedoplatků na platbách pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nedoplatků na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Zvláštní podmínky Zvláštními podmínkami jsou odborná nebo jiná způsobilost. Zvláštní podmínky se liší podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou. Podmínky odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy živností jsou stanoveny v příloze živnostenského zákona nebo zvláštními právními předpisy: řemeslné živnosti odborná způsobilost se prokazuje výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení studijního oboru a dokladem o vykonání příslušné praxe, vázané živnosti odborná způsobilost je stanovena v příloze č. 2 živnostenského zákona nebo zvláštním právním předpisem. Podmínkou je zpravidla získání určitého oprávnění či osvědčení, eventuelně středoškolské či vysokoškolské vzdělání, a obvykle i příslušná délka praxe v oboru, koncesované živnosti odborná způsobilost je stanovena v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo zvláštním právním předpisem. Podmínkou je opět prokázání určité kvalifikace v kombinaci s příslušnou praxí. Navíc je zde stanoven požadavek tzv. spolehlivosti, která se posuzuje ve vztahu k předmětu podnikání s ohledem na ochranu života, zdraví, majetkových a jiných práv osob a veřejných zájmů. Živnostenský úřad může uložit určité konkrétní podmínky k provozování živnosti. U živností volných se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. ÚKOL Č. 2 Zjistěte v příslušném právním předpise, jaké zvláštní podmínky musí být splněny pro Vámi zvolený předmět podnikání. ŘEŠENÍ VZNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Ohlašovací živnosti U živností ohlašovacích je průkazem živnostenského oprávnění živnostenský list (příloha č. 1 vzor živnostenského listu). Živnostenské oprávnění vzniká dnem ohlášení, jestliže podnikatel splňuje podmínky stanovené zákonem. Pokud je v ohlášení uveden pozdější den zahájení živnosti, vzniká živnostenské oprávnění tímto dnem. Ohlášení se provádí u místně příslušného živnostenského úřadu (podrobněji kapitola Orgány státní správy). Pro ohlášení živnosti slouží tzv. jednotný registrační formulář. Živnostenský zákon uvádí, které doklady je třeba k podávanému ohlášení živnosti doložit. 9

10 Jestliže ohlášení nemá předepsané náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele, aby ve stanovené lhůtě zjištěné závady odstranil. Pokud tak ohlašovatel neučiní, živnostenský úřad rozhodne, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo. Jestliže živnostenský úřad zjistí, že ohlašovatel nesplňuje zákonné podmínky k provozování živnosti, vydá rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Koncesované živnosti U živností koncesovaných vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Průkazem živnostenského oprávnění je koncesní listina. Vydání koncesní listiny se provádí ve správním řízení, které se zahajuje na základě žádosti o koncesi jednotný registrační formulář. Žádost se podává u místně příslušného živnostenského úřadu (podrobněji kapitola Orgány státní správy). Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti a doklady, vyzve živnostenský úřad žadatele, aby zjištěné závady odstranil. Jestliže žadatel zjištěné závady ve stanovené lhůtě neodstraní, živnostenský úřad řízení zastaví. Při projednávání žádosti o koncesi posuzuje živnostenský úřad, zda jsou splněny všechny podmínky pro provozování živnosti. Pokud některá z podmínek splněna není, živnostenský úřad žádost zamítne. Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti. Do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese vydá živnostenský úřad podnikateli koncesní listinu. ÚKOL Č. 3 Vyplňte jednotný registrační formulář pro Vámi zvolený předmět podnikání z úvodní hodiny. NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ Neoprávněné podnikání je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávněné nebo provozování činnosti nad rámec uděleného živnostenského oprávnění. K neoprávněnému podnikání může docházet několika způsoby. Buď podnikatel sice má živnostenské oprávnění, ale překročí rozsah oprávnění, který se k dané živnosti vztahuje nebo podnikatel provozuje podnikatelskou činnost a nemá příslušné živnostenské oprávnění. Může také nastat situace, že podnikatel má živnostenské oprávnění, ale provozuje zcela jinou živnost. Za neoprávněné podnikání uloží živnostenský úřad pokutu. Její výše závisí zejména na druhu neoprávněně provozované živnosti. 10

11 ÚKOL Č. 4 Vyhledejte v příslušném právním předpise, jaká je maximální výše pokuty za nedovolené podnikání fyzické osoby. ŘEŠENÍ Problematika přerušení a ukončení podnikání byla již podrobně probrána v předmětech Ekonomika a Podnikatelství. Tyto již získané vědomosti si zopakujte. ÚKOL Č. 5: Vyhledejte v příslušném právním předpise, kdy dochází k zániku živnostenského oprávnění. ŘEŠENÍ KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Vysvětlete pojem živnost. 2. Jaký je rozdíl mezi živnostmi koncesovanými a ohlašovacími? 3. Jaké podmínky musí být splněny pro získání živnostenského oprávnění? 4. Popište postup při získávání živnostenského oprávnění. 5. Chcete získat živnostenské oprávnění pro provozování živnosti vedení účetnictví. Jaké přílohy musí být k ohlášení doloženy? 6. Kdy dochází k neoprávněnému podnikání? 11

12 PŘÍLOHA Č. 1 VZOR /

13

14 14

15 2. PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU TATO KAPITOLA OBSAHUJE: obecná ustanovení obchodního zákoníku, základní charakteristiku obchodních společností, družstva a státního podniku a jejich využitelnost pro různé podnikatelské záměry, zahájení a ukončení činnosti obchodních společností a družstva, písemnosti týkající se podpisu společenské smlouvy, zápisu do obchodního rejstříku a výmazu z obchodního rejstříku. CÍLEM TÉTO KAPITOLY JE: vymezit základní pojmy podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, obchodní firma, prokura, podnik, obchodní majetek, čisté obchodní jmění, vedení účetnictví, obchodní listiny, vedení účetnictví, popsat fáze zahájení a ukončení činnosti obchodní společnosti, vymezit rozdíly mezi osobními a kapitálovými společnostmi, popsat základní rysy jednotlivých obchodních společností a družstva a jejich vhodnost pro určitý typ podnikání, popsat státní a jiné organizace, zpracovat vybrané písemnosti týkající se obchodních společností. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY: praktikum podnikatele pracovní listy, smazatelná tabule, křídy, fixy, počítač, internet, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (úplné znění č. 47/1992 Sb., ve znění zejména zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 267/1994 Sb., zák. č. 89/1996 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., a dalších předpisů), Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, Holub, M. a kol. autorů: Vzory smluv a podání, Praha, Linde Praha, a.s. 2005, Ryska, R.: Právo pro střední školy, Praha, Fortuna 2007, individuální zápisy žáků z jednotlivých odborných předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY Vazby k předmětům ekonomika (subjekty národního hospodářství), podnikatelství (podnikání dle živnostenského a obchodního zákoníku), právo (obecná ustanovení obchodního zákoníku, obchodní společnosti a družstvo), management (organizování, komunikace, profil manažera) a písemná a elektronická komunikace (základy úpravy právních písemností vyhotovovaných na počítači). 15

16 OBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) ÚKOL Č. 1: Práce s právní normou Vyhledejte v obecných ustanoveních obchodního zákoníku tyto základní pojmy (podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, obchodní firmy, jednání podnikatele, prokura, podnik, obchodní tajemství, obchodní majetek, obchodní jmění, čisté obchodní jmění, obchodní listiny, vedení účetnictví, hospodářská soutěž a nekalá soutěž), prostudujte si celý jejich obsah a uveďte paragraf, pod kterým se nacházejí. ŘEŠENÍ: 16

17 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO Obchodní společnosti Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Jejími zakladateli a společníky mohou být osoby fyzické i právnické. Hovoříme o spojování podnikatelů se vznikem nové právnické osoby. Obchodní společnosti členíme na: osobní o veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol., v. o. s.) o komanditní společnost (kom. spol., k. s.), kapitálové o společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.), o akciová společnost (akc. spol., a. s. ). V souladu s právem EU od roku 2005 také: evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení. Právnické osoby jsou povinny uvádět typ společnosti jako součást obchodního jména. Zkratky jsou oficiálně povoleny obchodním zákoníkem a jiné používat nelze. Charakteristické rysy osobních společností: neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (neomezené ručení znamená ručení i osobním majetkem a solidární ručení znamená, že kterýkoli ze společníků může být vyzván, aby uhradil všechny dluhy společnosti a je už jeho věcí, jak s ostatními společníky vyřeší své vyrovnání). Solidární ručení neznamená, že všichni ručí stejným dílem, osobní účast společníků na řízení společnosti tyto společnosti nemají předepsány statutární orgány, nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti. Charakteristické rysy kapitálových společností: omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti, osobní účast společníků na řízení není vyžadována, jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů společnosti, zákon ukládá vložit minimální základní kapitál a tvořit rezervní fond. Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení jsou upraveny zvláštním zákonem. Zahájení činnosti obchodní společnosti má dvě fáze: založení podepsání společenské smlouvy nebo zakládací listiny, vznik zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Ukončení činnosti obchodní společnosti má také dvě fáze: zrušení bez likvidace, s likvidací, prohlášením konkurzu, zánik výmaz z obchodního rejstříku 17

18 ÚKOL Č. 2: Vyhledejte v obchodním rejstříku pro náš kraj konkrétní zástupce jednotlivých právních forem obchodních společností, družstva a státního podniku a seznamte se s obsahem zápisu uvedeným u těchto právních subjektů (Výpis z OR, vedeného u soudu v, oddíl X, vložka 1234, sbírka listin). Uveďte zdroj informací na internetu. Tyto údaje pak porovnejte s ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o státním podniku pro konkrétní právní formu ŘEŠENÍ: 18

19 ÚKOL Č. 3: Vyplňte tabulku přehled právnických osob dle právních forem. Použijte právní úpravy obchodního zákoníku a zákona o státním podniku, popř. zákona živnostenského a dalších. Vyhodnoťte jednotlivé formy právnických osob z hlediska vhodnosti pro určitý typ podnikání (podnikatelského záměru). Srovnejte podnikání právnických osob s podnikáním fyzických osob dle živnostenského zákona. Stanovte si sami kritéria hodnocení, proveďte jejich rozbor a formulujte závěr. Využijte znalosti z ostatních odborných předmětů. (Nápověda objektivní rizika vyplývající z právní formy např. nároky na počáteční kapitál, rizika podnikání, ručení, rozhodovací procesy dle právní formy, náročnost řízení, vypořádání mezi společníky, náročnost na lidský faktor, vedení evidence, možnost prodeje obchodní společnosti. Podnikání může být limitováno zejména cílem podnikatelského záměru, velikostí firmy, kapitálem, vybaveností, odvětvím, předmětem, místem realizace, atd.) 19

20 ŘEŠENÍ: PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB DLE PRÁVNÍCH FOREM Právní forma Orgány Veřejná obchodní společnost Zkratka Kapitál Počet společníků Způsob založení Ručení Statutární orgán Dělení zisku nebo ztráty Rezervní nebo nedělitelný fond Zákaz konkurence Komanditní společnost i Společnost s ručením omezeným Akciová společnost ) Družstvo Státní podnik ZK základní kapitál ČZ čistý zisk RF rezervní fond FO fyzická osoba PO právnická osoba OR obchodní rejstřík 20

21 ÚKOL Č. 4: Čtyři potenciální společníci Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16, r. č /046,Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8, r. č /096, Karel Venclovský, bytem Praha 2, Malíkova 3, r. č /294 a Josef Jelínek, bytem Praha 4, Malinová 5, r. č /063 podepsali dne 9. září 2006 společenskou smlouvu o založení veřejné obchodní společnosti Matějovský a spol. se sídlem v Praze. Předmětem podnikání společnosti je provádění zednických prací, štukatérských prací, podlahářských prací, klempířských prací, pokrývačských prací a tesařských prací. Statutárním orgánem společnosti je Jaroslav Matějovský, kterého také pověřují společníci obchodním vedením společnosti. Zisk se rozděluje mezi společníky tak, že Jaroslavu Matějovskému připadá 40 % zisku a ostatním společníkům připadá každému 20 % zisku. Podíl na zisku si stanoví společníci na základě účetní závěrky. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci ve stejném poměru. Žádný ze společníků nesmí podnikat na základě živnostenského ani jiného podnikatelského oprávnění. Společnost se zrušuje v případech stanovených v 68 a 88 obchodního zákoníku. Likvidační zůstatek se rozděluje mezi společníky ve stejném poměru jako zisk. Stejně se stanoví i vypořádací podíly společníků, popřípadě jejich dědiců. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Sepište společenskou smlouvu, využijte ustanovení 76 obchodního zákoníku. ŘEŠENÍ: 21

22 22

23 ÚKOL Č. 5: Vyhotovte návrh na zápis veřejné obchodní společnosti Matějovský a spol. do obchodního rejstříku. Návrh je sepsán dne 10. září 2006, podepsán společníky veřejné obchodní společnosti a adresován Městskému soudu v Praze, oddělení obchodního rejstříku, Spálená 2, Praha 1. Společnost byla založena společenskou smlouvou sepsanou a podepsanou dne 9. září Společníci navrhují povolení následujícího zápisu do obchodního rejstříku: Obchodní firma: Matějovský a spol. Sídlo: Praha 3, Hroznatova 17, PSČ Identifikační číslo: Předmět podnikání: Právní forma: 1. Provádění zednických prací 2. Provádění štukatérských prací 3. Provádění podlahářských prací 4. Provádění klempířských prací 5. Provádění pokrývačských prací 6. Provádění tesařských prací veřejná obchodní společnost Statutární orgán: Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16; (jednatel) jedná ve všech věcech společnosti samostatně Společníci: 1. Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8 3. Karel Venclovský, bytem Praha 2, Malíkova 3 4. Josef Jelínek, bytem Praha 4, Malinová 5 Přílohami jsou: společenská smlouva ze dne 9. září 2006 (2x), ověřené kopie živnostenských listů, čestná prohlášení společníků, výpisy z rejstříku trestů, podpisový vzor p. Matějovského, nájemní smlouva na nebytové prostory sídla. ŘEŠENÍ: 23

24 24

25 ÚKOL Č. 6: Jiří Broumovský, likvidátor, podává Městskému soudu v Praze, oddělení obchodního rejstříku, Spálená 2, Praha 1 dne 17. prosince 2007 návrh na zápis výmazu společnosti Matějovský a spol. v likvidaci zapsané v oddílu A vložka 1234 obchodního rejstříku. Dne 15. prosince 2007 byla likvidace společnosti Matějovský a spol. skončena rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky, proto navrhuje provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku: společnost Matějovský a spol. v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku. Jako přílohy ve dvojím vyhotovení přikládá: účetní závěrku podle 75 odst. 6 obch. zák., zprávu o průběhu likvidace podle 75 odst. 1 obch. zák., seznam společníků podle 75a odst. 1 obch. zák. ŘEŠENÍ: 25

26 KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Co upravuje obchodní právo a jaké jsou jeho prameny? 2. Uveďte charakteristiku podnikání, kdo je to podnikatel a co je to podnik? 3. K čemu slouží obchodní rejstřík, kdo ho vede, kde o něm najdete informace, jak se v něm budete orientovat? 4. Jak byste popsali pojmy obchodní firma, obchodní tajemství a obchodní listiny. 5. Jakou formou musí podnikatel vést evidenci majetku? 6. Co je to obchodní firma, obchodní majetek (jmění), čisté obchodní jmění? 7. Kdo jedná jménem firmy a co je to prokura? 8. Co lze použít na ochranu proti nekalé soutěži? 9. Jaké druhy nekalého jednání znáte? 10. Jaké jsou důsledky porušení pravidel hospodářské soutěže? 11. Vyjmenujte druhy obchodních společností. 12. V čem se liší obchodní společnosti osobní od kapitálových, pro které typy podnikání jsou vhodné osobní společnosti a pro které kapitálové? 13. Jak se zakládá obchodní společnost, které základní právní listiny musí podnikatel vyhotovit, popište jejich náležitosti? 14. Jak vzniká obchodní společnost, které základní právní listiny musí podnikatel vyhotovit, popište jejich náležitosti? 15. Jak se ruší právnická osoba? 16. Jak zaniká obchodní společnost, které základní právní listiny musí podnikatel vyhotovit, popište jejich náležitosti? 17. Z kterých obchodních společností nemůže společník vystoupit? 18. Kdy je vhodné založit veřejnou obchodní společnost, jak vzniká, jaké je právní postavení společníků? 19. Kdy je vhodné založit komanditní společnost, jak vzniká, kdo je to komanditista a kdo je to komplementář? 20. Jak je definována společnost s ručením omezeným a jaký je její základní kapitál? 21. Jaká jsou práva a povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným? 22. Co představuje obchodní podíl a k jakým změnám u obchodního podílu může dojít? 23. Popište způsoby založení akciové společnosti, jaká jsou specifika, výhody a nevýhody akciových společností? 24. Co jsou to akcie, jaká jsou práva akcionářů? 25. Popište orgány akciové společnosti. 26. Jak se zakládá družstvo, jaká jsou práva a povinnosti členů družstva, vyjmenujte a popište orgány družstva. 27. V čem se odlišuje právní úprava družstva od právní úpravy obchodních společností? 28. Které organizace nejsou právně upraveny obchodním zákoníkem, ale zvláštními zákony? 29. Určete, zda mají všechny obchodní společnosti povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku? 30. Co je to základní kapitál, vklad společníka a podíl společníka? 31. Co je to zákaz konkurence? 32. Vysvětlete, kdy ručí společníci kapitálových společností za závazky společnosti a jakým způsobem je jejich ručení omezeno. Uveďte ustanovení obchodního zákoníku, v němž jsou takováto omezení ručení společníků upravena. 33. Uvažte, zda si může obchodní společnost při svém dobrovolném zrušení vybrat likvidátora sama a s jeho souhlasem. 34. Kdo jmenuje likvidátora obchodní společnosti a kdo ho může odvolat. Vyberte z databáze Obchodního rejstříku alespoň dvě obchodní společnosti, které vstoupily do likvidace. Zjistěte, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou v úplném výpisu poskytnuty informace o likvidaci a likvidátorovi vybrané společnosti. 26

27

28 28

29 3. FIREMNÍ FINANCE TATO KAPITOLA OBSAHUJE: stručnou charakteristiku účetnictví a daňové evidence, způsoby financování firmy z vlastních i cizích zdrojů, jednoduché úrokování, finanční plánování a rozhodování. CÍLEM TÉTO KAPITOLY JE: rozlišit mezi účetními systémy, vyplnit finanční výkazy, vypočítat jednoduché úroky z úvěru, vypočítat současnou a budoucí hodnotu peněz. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY: kalkulačka, počítač, internet, individuální zápisy žáků z jednotlivých odborných předmětů v rámci mezipředmětových vztahů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: Vazby k předmětům ekonomika (podnikové činnosti - účetnictví), podnikatelství (firemní finance, bankovnictví), účetnictví (daňová evidence příjmů a výdajů, účetnictví podnikatelů, majetek a zdroje jeho krytí, náklady a výnosy, účetní závěrka a uzávěrka), písemná a elektronická komunikace (základy úpravy právních písemností vyhotovovaných na počítači), management (plánování). 29

30 ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ Účetnictví tvoří metodicky ucelený systém informací jak o finančním hospodaření, tak i o výsledku hospodaření podnikatelského subjektu. Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce: stav a pohyb majetku a závazků, stav a změny základního kapitálu, náklady a výnosy, výsledek hospodaření. Úkolem účetnictví je věrně a poctivě zaznamenat ekonomickou realitu podnikatelského subjektu, poskytovat ekonomické informace uživatelům, aby mohli přijímat správná rozhodnutí. V teorii i praxi se rozeznávají dva základní účetní systémy: účetnictví, daňová evidence příjmů a výdajů. Účetnictví se vyznačuje úplným evidováním stavu majetku a závazků, kapitálu a průběhu a výsledku hospodářské činnosti. Pro běžné zaznamenávání stavu a změn se používá soustava účtů, na nichž se zaznamenávají účetní případy podvojným zápisem. V účetnictví se používají tyto knihy: deník (obsahuje účetní zápisy uspořádané z časového hlediska v pořadí tak, v jakém postupně vznikaly. Prokazuje úplnost účetnictví. Záznamy v deníku mají nejčastěji tuto strukturu: - položka, - datum, - číslo dokladu, - text, - účtovací předpis, - částka v Kč.), hlavní kniha (představuje věcné uspořádání účetních zápisů do ucelené soustavy syntetických účtů, kde jsou účetní případy zaznamenány podvojně. Minimální obsah na syntetických účtech: - počáteční zůstatky, - souhrnné obraty, - konečné zůstatky. Struktura zápisů pro stranu Má Dáti i Dal: - datum, - číslo položky, - číslo dokladu, - text, - souvztažný účet, - částka v Kč), knihy analytických účtů (vedou je účetní jednotky k některým syntetickým účtům). V určitých intervalech je třeba pro podnikové řídící orgány shrnout informace běžného účetnictví a vytvořit reálné představy o celkových stavech majetku, zdrojů, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. To se děje prostřednictvím tzv. uzávěrky účetních knih. Z údajů účetní uzávěrky vychází účetní závěrka. Účetní uzávěrka představuje doúčtování účetních operací k , uzavření účetních knih, zjištění výsledku hospodaření a jeho složek, výpočet a doúčtování daně z příjmů a závěrem zjištění čistého zisku. Účetní závěrka vychází z údajů účetní uzávěrky běžného účetního období, navazuje na ni, ale je zároveň relativně nezávislá. Tvoří ji sestavení účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy. Výkaz zisku a ztráty se vztahuje k určitému účetnímu období. Výnosy jsou uspořádány podle jednotlivých zdrojů, z nichž vznikají. Náklady jsou uspořádány podle druhového a účelového členění. 30

31 ÚKOL Č. 1: Na základě následujícího přehledu nákladů a výnosů účetní jednotky za rok 2006 vyplňte Výkaz zisku a ztráty spotřeba materiálu Kč , Spotřeba energie Kč , Prodané zboží Kč , Opravy a udržování Kč , Cestovné dle vyhlášky Kč , Cestovné nadlimitní Kč 5 000, Náklady na reprezentaci Kč , Mzdové náklady Kč , Odměny členům orgánů společnosti Kč , Zákonné sociální pojištění Kč , Daň silniční Kč , Zůstatková cena prodaného DHNM Kč , Ostatní pokuty a penále Kč , Odpisy DHNM Kč , Tvorba zákonných rezerv Kč , Tvorba opravných položek Kč , Úroky Kč , Tvorba rezerv Kč 9 200, Tržby za prodej zboží Kč , Aktivace vnitropodnikových služeb Kč , Úroky Kč ,- ŘEŠENÍ: Do přiloženého výkazu zisku a ztráty (příloha č.1). Výpočet daně z příjmů právnických osob najdete v kapitole Daň z příjmů právnických osob. Rozvaha podává souhrnně přehled o stavu majetku účetní jednotky, a to z pohledu druhů a zdrojů krytí (z hlediska vlastnictví) k rozvahovému dni. U jednotlivých aktiv v běžném účetním období se vykazuje jejich: brutto hodnota (pořizovací cena, jmenovitá hodnota, vlastní náklady), korekce představované oprávkami a opravnými položkami k příslušné majetkové položce se znaménkem minus, netto hodnota majetkové položky (rozdíl brutto hodnoty a korekce) 31

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více