PRAKTIKUM PODNIKATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTIKUM PODNIKATELE"

Transkript

1 PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ / /0032

2 Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Na přípravě těchto materiálů se podíleli Ing. Marie Kalousová Mgr. Lenka Kargerová Ing. Jakub Kulíšek Ing. Petra Martinková Ing. Pavla Plocková Ing. Simona Vojtková Ing. Eva Wiesnerová Oponentura a konzultant z praxe Ing. Milena Kolářová Naše poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě materiálů. 2

3

4 4

5 ÚVOD Vážení žáci, předkládáme Vám pracovní listy k předmětu Praktikum podnikatele. Předmět patří svou náplní k doplňujícím předmětům studijních oborů Podnikání, řízení a obchod, Podnikatelství malých firem a Právní administrativy. Má za cíl Vám, budoucím absolventům, usnadnit situaci v případě, že budete zakládat svou vlastní firmu. Předmět je koncipován tak, aby stimuloval průběh podnikatelské činnosti od zpracování podnikatelského záměru přes provoz a zajišťování prosperity firmy, až k její případné likvidaci. Záměrem tohoto předmětu je naučit Vás řešit základní modelové situace, které se při podnikání vyskytují a propojit tak izolované znalosti z jednotlivých odborných předmětů, jako jsou zejména, ekonomika, právo, účetnictví, podnikatelství, ale také občanská nauka, informační technologie či písemná a elektronická komunikace. Snahou je vést Vás k ověření a aplikaci teoretických znalostí z oblasti podnikání na praktických příkladech. Zanedbatelná není ani výchova k odpovědnosti za chování v pozici podnikatele respektováním základních právních zásad, ale zejména zásad morálních. Pracovní listy jsou koncipovány tak, že každá procvičovaná problematika je uvedena nezbytnou teorií, ale stěžejní důraz je kladen na řešení praktických úloh. V místě řešení máte volný prostor pro jeho vypracování či odkaz. Některá řešení úkolů, vzhledem ke svému rozsahu, Vám doporučujeme ukládat odděleně jako přílohy. Pracovní listy chápeme jako cvičebnici pro základy podnikání. Celý obsah je členěn do kapitol. V úvodu každé kapitoly najdete její obsah a cíl, ke kterému daná část směřuje. První kapitoly se zabývají podnikáním dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku a mají Vás seznámit s možnostmi podnikání jako fyzické či právnické osoby a s výhodami i nevýhodami každé konkrétní formy. Finančním hospodařením podniku se zabývá kapitola Firemní finance. Zde se bude diskutovat zejména k tématům účetním a bankovním. V kapitolách z oblasti daní a povinných pojištění se dotknete pojištění sociálního a zdravotního a daňové problematiky. Zvládnete základní propočty v této oblasti, včetně daňových přiznání, jakož i orientovat se v oblasti orgánů státní správy. Velmi obsáhlé jsou rovněž kapitoly uvádějící problematiku podnikatele a práva, které se zabývají smlouvami dle občanského a obchodního práva, obeznámíte se s oblastí pracovního práva a naučíte se vypracovat základní právní písemnosti z těchto témat. Pro budoucího podnikatele je rovněž velmi důležitá kapitola Podnikatel a osobní automobil zabývající se základními propočty výše cestovních náhrad u soukromého i služebního osobního automobilu firemního v případě pracovní cesty, výdaji a silniční daní. Před praktickou činnosti je velmi důležité si zopakovat základní teorii, která se k zadaným úkolům vztahuje. Zadané úkoly Vás povedou k samostatné práci s využíváním různých zdrojů informací a různý metod práce k vypracování řešení. Text je zpracován podle platné právní úpravy k l. l V úvodní vyučovací hodině dostanete od učitele podrobné pokyny pro studium v daném školním roce, vytvoříte si skupinky, které se mohou v průběhu roku i měnit. Zejména u dálkové formy vzdělávání budete průběžně dostávat pokyn pro písemné zpracování některého úkolu a jeho odeslání vyučujícímu. Na konzultacích budete diskutovat o Vaší samostatné práci a různých problémech, se kterými jste se setkali. Přejeme Vám, abyste znalosti a dovednosti, získané pomocí této publikace, využili co nejvíce ve svém pracovním, popřípadě i osobním životě. Autorky 5

6 6

7 1. PODNIKÁNÍ FYZICKÉ OSOBY ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON TATO KAPITOLA OBSAHUJE: charakteristiku pojmu živnost, vymezení druhů živností, podmínky pro provozování živnosti, popis při získávání živnostenského oprávnění, charakteristiku neoprávněného podnikání. CÍLEM TÉTO KAPITOLY JE: charakteristika živnosti a jednotlivých druhů živností, vyjmenování podmínek pro získání živnostenského oprávnění, vysvětlení a použití postupů při získávání živnostenského oprávnění, objasnění neoprávněného podnikání. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY: praktikum podnikatele metodické a pracovní listy, smazatelná tabule, křídy, fixy, počítač, internet, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, individuální zápisy žáků z jednotlivých odborných předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY Upozornění na vazby k předmětům ekonomika (subjekty národního hospodářství), podnikatelství (podnikání a podnik jako subjekt tržní ekonomiky), právo (živnostenské právo, práce s právní normou), management (rozhodování, profil manažera) a písemná a elektronická komunikace (základy úpravy právních písemností vyhotovovaných na počítači).poznámka: POZNÁMKA Upozornit žáky, aby si opatřili jednotný registrační formulář, tiskopisy daňových přiznání daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Tyto formuláře budou zapotřebí v kapitole Podnikání fyzické osoby, Firemní finance a daně. 7

8 Základní právní úpravu představuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Živnostenský zákon stanovuje, jaké činnosti se nepovažují za živnosti a jsou upraveny jinými právními předpisy. Jsou to například činnosti advokátů, tlumočníků, lékařů, bank, pojišťoven apod. DRUHY ŽIVNOSTÍ: a) ohlašovací tyto živnosti mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list. Ohlašovací živnosti se člení na: 1) řemeslné, 2) vázané, 3) volné. b) koncesované tyto živnosti mohou provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu. Seznam živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je uveden v přílohách živnostenského zákona. ÚKOL Č.1: Stanovte o jaký druh živnosti se jedná: taxislužba, kadeřnictví, cestovní kancelář, oční optika. ŘEŠENÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, pokud splní podmínky stanovené živnostenským zákonem. Podmínky se rozdělují na všeobecné a zvláštní. Splnění všeobecných podmínek se vyžaduje u všech živností. U právnických osob musí požadované podmínky splňovat fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce (jedná se o fyzickou osobu ustavenou podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a k podnikateli je ve smluvním vztahu). Pokud fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky k provozování živnosti, musí ustanovit funkci odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. 8

9 Všeobecné podmínky: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, neexistence daňových nedoplatků, nedoplatků na platbách pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nedoplatků na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Zvláštní podmínky Zvláštními podmínkami jsou odborná nebo jiná způsobilost. Zvláštní podmínky se liší podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou. Podmínky odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy živností jsou stanoveny v příloze živnostenského zákona nebo zvláštními právními předpisy: řemeslné živnosti odborná způsobilost se prokazuje výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení studijního oboru a dokladem o vykonání příslušné praxe, vázané živnosti odborná způsobilost je stanovena v příloze č. 2 živnostenského zákona nebo zvláštním právním předpisem. Podmínkou je zpravidla získání určitého oprávnění či osvědčení, eventuelně středoškolské či vysokoškolské vzdělání, a obvykle i příslušná délka praxe v oboru, koncesované živnosti odborná způsobilost je stanovena v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo zvláštním právním předpisem. Podmínkou je opět prokázání určité kvalifikace v kombinaci s příslušnou praxí. Navíc je zde stanoven požadavek tzv. spolehlivosti, která se posuzuje ve vztahu k předmětu podnikání s ohledem na ochranu života, zdraví, majetkových a jiných práv osob a veřejných zájmů. Živnostenský úřad může uložit určité konkrétní podmínky k provozování živnosti. U živností volných se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. ÚKOL Č. 2 Zjistěte v příslušném právním předpise, jaké zvláštní podmínky musí být splněny pro Vámi zvolený předmět podnikání. ŘEŠENÍ VZNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Ohlašovací živnosti U živností ohlašovacích je průkazem živnostenského oprávnění živnostenský list (příloha č. 1 vzor živnostenského listu). Živnostenské oprávnění vzniká dnem ohlášení, jestliže podnikatel splňuje podmínky stanovené zákonem. Pokud je v ohlášení uveden pozdější den zahájení živnosti, vzniká živnostenské oprávnění tímto dnem. Ohlášení se provádí u místně příslušného živnostenského úřadu (podrobněji kapitola Orgány státní správy). Pro ohlášení živnosti slouží tzv. jednotný registrační formulář. Živnostenský zákon uvádí, které doklady je třeba k podávanému ohlášení živnosti doložit. 9

10 Jestliže ohlášení nemá předepsané náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele, aby ve stanovené lhůtě zjištěné závady odstranil. Pokud tak ohlašovatel neučiní, živnostenský úřad rozhodne, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo. Jestliže živnostenský úřad zjistí, že ohlašovatel nesplňuje zákonné podmínky k provozování živnosti, vydá rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Koncesované živnosti U živností koncesovaných vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Průkazem živnostenského oprávnění je koncesní listina. Vydání koncesní listiny se provádí ve správním řízení, které se zahajuje na základě žádosti o koncesi jednotný registrační formulář. Žádost se podává u místně příslušného živnostenského úřadu (podrobněji kapitola Orgány státní správy). Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti a doklady, vyzve živnostenský úřad žadatele, aby zjištěné závady odstranil. Jestliže žadatel zjištěné závady ve stanovené lhůtě neodstraní, živnostenský úřad řízení zastaví. Při projednávání žádosti o koncesi posuzuje živnostenský úřad, zda jsou splněny všechny podmínky pro provozování živnosti. Pokud některá z podmínek splněna není, živnostenský úřad žádost zamítne. Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti. Do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese vydá živnostenský úřad podnikateli koncesní listinu. ÚKOL Č. 3 Vyplňte jednotný registrační formulář pro Vámi zvolený předmět podnikání z úvodní hodiny. NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ Neoprávněné podnikání je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávněné nebo provozování činnosti nad rámec uděleného živnostenského oprávnění. K neoprávněnému podnikání může docházet několika způsoby. Buď podnikatel sice má živnostenské oprávnění, ale překročí rozsah oprávnění, který se k dané živnosti vztahuje nebo podnikatel provozuje podnikatelskou činnost a nemá příslušné živnostenské oprávnění. Může také nastat situace, že podnikatel má živnostenské oprávnění, ale provozuje zcela jinou živnost. Za neoprávněné podnikání uloží živnostenský úřad pokutu. Její výše závisí zejména na druhu neoprávněně provozované živnosti. 10

11 ÚKOL Č. 4 Vyhledejte v příslušném právním předpise, jaká je maximální výše pokuty za nedovolené podnikání fyzické osoby. ŘEŠENÍ Problematika přerušení a ukončení podnikání byla již podrobně probrána v předmětech Ekonomika a Podnikatelství. Tyto již získané vědomosti si zopakujte. ÚKOL Č. 5: Vyhledejte v příslušném právním předpise, kdy dochází k zániku živnostenského oprávnění. ŘEŠENÍ KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Vysvětlete pojem živnost. 2. Jaký je rozdíl mezi živnostmi koncesovanými a ohlašovacími? 3. Jaké podmínky musí být splněny pro získání živnostenského oprávnění? 4. Popište postup při získávání živnostenského oprávnění. 5. Chcete získat živnostenské oprávnění pro provozování živnosti vedení účetnictví. Jaké přílohy musí být k ohlášení doloženy? 6. Kdy dochází k neoprávněnému podnikání? 11

12 PŘÍLOHA Č. 1 VZOR /

13

14 14

15 2. PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU TATO KAPITOLA OBSAHUJE: obecná ustanovení obchodního zákoníku, základní charakteristiku obchodních společností, družstva a státního podniku a jejich využitelnost pro různé podnikatelské záměry, zahájení a ukončení činnosti obchodních společností a družstva, písemnosti týkající se podpisu společenské smlouvy, zápisu do obchodního rejstříku a výmazu z obchodního rejstříku. CÍLEM TÉTO KAPITOLY JE: vymezit základní pojmy podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, obchodní firma, prokura, podnik, obchodní majetek, čisté obchodní jmění, vedení účetnictví, obchodní listiny, vedení účetnictví, popsat fáze zahájení a ukončení činnosti obchodní společnosti, vymezit rozdíly mezi osobními a kapitálovými společnostmi, popsat základní rysy jednotlivých obchodních společností a družstva a jejich vhodnost pro určitý typ podnikání, popsat státní a jiné organizace, zpracovat vybrané písemnosti týkající se obchodních společností. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY: praktikum podnikatele pracovní listy, smazatelná tabule, křídy, fixy, počítač, internet, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (úplné znění č. 47/1992 Sb., ve znění zejména zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 267/1994 Sb., zák. č. 89/1996 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., a dalších předpisů), Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, Holub, M. a kol. autorů: Vzory smluv a podání, Praha, Linde Praha, a.s. 2005, Ryska, R.: Právo pro střední školy, Praha, Fortuna 2007, individuální zápisy žáků z jednotlivých odborných předmětů v rámci mezipředmětových vztahů. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY Vazby k předmětům ekonomika (subjekty národního hospodářství), podnikatelství (podnikání dle živnostenského a obchodního zákoníku), právo (obecná ustanovení obchodního zákoníku, obchodní společnosti a družstvo), management (organizování, komunikace, profil manažera) a písemná a elektronická komunikace (základy úpravy právních písemností vyhotovovaných na počítači). 15

16 OBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) ÚKOL Č. 1: Práce s právní normou Vyhledejte v obecných ustanoveních obchodního zákoníku tyto základní pojmy (podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, obchodní firmy, jednání podnikatele, prokura, podnik, obchodní tajemství, obchodní majetek, obchodní jmění, čisté obchodní jmění, obchodní listiny, vedení účetnictví, hospodářská soutěž a nekalá soutěž), prostudujte si celý jejich obsah a uveďte paragraf, pod kterým se nacházejí. ŘEŠENÍ: 16

17 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO Obchodní společnosti Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Jejími zakladateli a společníky mohou být osoby fyzické i právnické. Hovoříme o spojování podnikatelů se vznikem nové právnické osoby. Obchodní společnosti členíme na: osobní o veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol., v. o. s.) o komanditní společnost (kom. spol., k. s.), kapitálové o společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.), o akciová společnost (akc. spol., a. s. ). V souladu s právem EU od roku 2005 také: evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení. Právnické osoby jsou povinny uvádět typ společnosti jako součást obchodního jména. Zkratky jsou oficiálně povoleny obchodním zákoníkem a jiné používat nelze. Charakteristické rysy osobních společností: neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (neomezené ručení znamená ručení i osobním majetkem a solidární ručení znamená, že kterýkoli ze společníků může být vyzván, aby uhradil všechny dluhy společnosti a je už jeho věcí, jak s ostatními společníky vyřeší své vyrovnání). Solidární ručení neznamená, že všichni ručí stejným dílem, osobní účast společníků na řízení společnosti tyto společnosti nemají předepsány statutární orgány, nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti. Charakteristické rysy kapitálových společností: omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti, osobní účast společníků na řízení není vyžadována, jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů společnosti, zákon ukládá vložit minimální základní kapitál a tvořit rezervní fond. Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení jsou upraveny zvláštním zákonem. Zahájení činnosti obchodní společnosti má dvě fáze: založení podepsání společenské smlouvy nebo zakládací listiny, vznik zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Ukončení činnosti obchodní společnosti má také dvě fáze: zrušení bez likvidace, s likvidací, prohlášením konkurzu, zánik výmaz z obchodního rejstříku 17

18 ÚKOL Č. 2: Vyhledejte v obchodním rejstříku pro náš kraj konkrétní zástupce jednotlivých právních forem obchodních společností, družstva a státního podniku a seznamte se s obsahem zápisu uvedeným u těchto právních subjektů (Výpis z OR, vedeného u soudu v, oddíl X, vložka 1234, sbírka listin). Uveďte zdroj informací na internetu. Tyto údaje pak porovnejte s ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o státním podniku pro konkrétní právní formu ŘEŠENÍ: 18

19 ÚKOL Č. 3: Vyplňte tabulku přehled právnických osob dle právních forem. Použijte právní úpravy obchodního zákoníku a zákona o státním podniku, popř. zákona živnostenského a dalších. Vyhodnoťte jednotlivé formy právnických osob z hlediska vhodnosti pro určitý typ podnikání (podnikatelského záměru). Srovnejte podnikání právnických osob s podnikáním fyzických osob dle živnostenského zákona. Stanovte si sami kritéria hodnocení, proveďte jejich rozbor a formulujte závěr. Využijte znalosti z ostatních odborných předmětů. (Nápověda objektivní rizika vyplývající z právní formy např. nároky na počáteční kapitál, rizika podnikání, ručení, rozhodovací procesy dle právní formy, náročnost řízení, vypořádání mezi společníky, náročnost na lidský faktor, vedení evidence, možnost prodeje obchodní společnosti. Podnikání může být limitováno zejména cílem podnikatelského záměru, velikostí firmy, kapitálem, vybaveností, odvětvím, předmětem, místem realizace, atd.) 19

20 ŘEŠENÍ: PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB DLE PRÁVNÍCH FOREM Právní forma Orgány Veřejná obchodní společnost Zkratka Kapitál Počet společníků Způsob založení Ručení Statutární orgán Dělení zisku nebo ztráty Rezervní nebo nedělitelný fond Zákaz konkurence Komanditní společnost i Společnost s ručením omezeným Akciová společnost ) Družstvo Státní podnik ZK základní kapitál ČZ čistý zisk RF rezervní fond FO fyzická osoba PO právnická osoba OR obchodní rejstřík 20

21 ÚKOL Č. 4: Čtyři potenciální společníci Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16, r. č /046,Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8, r. č /096, Karel Venclovský, bytem Praha 2, Malíkova 3, r. č /294 a Josef Jelínek, bytem Praha 4, Malinová 5, r. č /063 podepsali dne 9. září 2006 společenskou smlouvu o založení veřejné obchodní společnosti Matějovský a spol. se sídlem v Praze. Předmětem podnikání společnosti je provádění zednických prací, štukatérských prací, podlahářských prací, klempířských prací, pokrývačských prací a tesařských prací. Statutárním orgánem společnosti je Jaroslav Matějovský, kterého také pověřují společníci obchodním vedením společnosti. Zisk se rozděluje mezi společníky tak, že Jaroslavu Matějovskému připadá 40 % zisku a ostatním společníkům připadá každému 20 % zisku. Podíl na zisku si stanoví společníci na základě účetní závěrky. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci ve stejném poměru. Žádný ze společníků nesmí podnikat na základě živnostenského ani jiného podnikatelského oprávnění. Společnost se zrušuje v případech stanovených v 68 a 88 obchodního zákoníku. Likvidační zůstatek se rozděluje mezi společníky ve stejném poměru jako zisk. Stejně se stanoví i vypořádací podíly společníků, popřípadě jejich dědiců. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, každý ze společníků obdrží jedno vyhotovení, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Sepište společenskou smlouvu, využijte ustanovení 76 obchodního zákoníku. ŘEŠENÍ: 21

22 22

23 ÚKOL Č. 5: Vyhotovte návrh na zápis veřejné obchodní společnosti Matějovský a spol. do obchodního rejstříku. Návrh je sepsán dne 10. září 2006, podepsán společníky veřejné obchodní společnosti a adresován Městskému soudu v Praze, oddělení obchodního rejstříku, Spálená 2, Praha 1. Společnost byla založena společenskou smlouvou sepsanou a podepsanou dne 9. září Společníci navrhují povolení následujícího zápisu do obchodního rejstříku: Obchodní firma: Matějovský a spol. Sídlo: Praha 3, Hroznatova 17, PSČ Identifikační číslo: Předmět podnikání: Právní forma: 1. Provádění zednických prací 2. Provádění štukatérských prací 3. Provádění podlahářských prací 4. Provádění klempířských prací 5. Provádění pokrývačských prací 6. Provádění tesařských prací veřejná obchodní společnost Statutární orgán: Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova 16; (jednatel) jedná ve všech věcech společnosti samostatně Společníci: 1. Jaroslav Matějovský, bytem Praha 3, Hroznatova Václav Malý, bytem Praha 1, Švédská 8 3. Karel Venclovský, bytem Praha 2, Malíkova 3 4. Josef Jelínek, bytem Praha 4, Malinová 5 Přílohami jsou: společenská smlouva ze dne 9. září 2006 (2x), ověřené kopie živnostenských listů, čestná prohlášení společníků, výpisy z rejstříku trestů, podpisový vzor p. Matějovského, nájemní smlouva na nebytové prostory sídla. ŘEŠENÍ: 23

24 24

25 ÚKOL Č. 6: Jiří Broumovský, likvidátor, podává Městskému soudu v Praze, oddělení obchodního rejstříku, Spálená 2, Praha 1 dne 17. prosince 2007 návrh na zápis výmazu společnosti Matějovský a spol. v likvidaci zapsané v oddílu A vložka 1234 obchodního rejstříku. Dne 15. prosince 2007 byla likvidace společnosti Matějovský a spol. skončena rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky, proto navrhuje provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku: společnost Matějovský a spol. v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku. Jako přílohy ve dvojím vyhotovení přikládá: účetní závěrku podle 75 odst. 6 obch. zák., zprávu o průběhu likvidace podle 75 odst. 1 obch. zák., seznam společníků podle 75a odst. 1 obch. zák. ŘEŠENÍ: 25

26 KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Co upravuje obchodní právo a jaké jsou jeho prameny? 2. Uveďte charakteristiku podnikání, kdo je to podnikatel a co je to podnik? 3. K čemu slouží obchodní rejstřík, kdo ho vede, kde o něm najdete informace, jak se v něm budete orientovat? 4. Jak byste popsali pojmy obchodní firma, obchodní tajemství a obchodní listiny. 5. Jakou formou musí podnikatel vést evidenci majetku? 6. Co je to obchodní firma, obchodní majetek (jmění), čisté obchodní jmění? 7. Kdo jedná jménem firmy a co je to prokura? 8. Co lze použít na ochranu proti nekalé soutěži? 9. Jaké druhy nekalého jednání znáte? 10. Jaké jsou důsledky porušení pravidel hospodářské soutěže? 11. Vyjmenujte druhy obchodních společností. 12. V čem se liší obchodní společnosti osobní od kapitálových, pro které typy podnikání jsou vhodné osobní společnosti a pro které kapitálové? 13. Jak se zakládá obchodní společnost, které základní právní listiny musí podnikatel vyhotovit, popište jejich náležitosti? 14. Jak vzniká obchodní společnost, které základní právní listiny musí podnikatel vyhotovit, popište jejich náležitosti? 15. Jak se ruší právnická osoba? 16. Jak zaniká obchodní společnost, které základní právní listiny musí podnikatel vyhotovit, popište jejich náležitosti? 17. Z kterých obchodních společností nemůže společník vystoupit? 18. Kdy je vhodné založit veřejnou obchodní společnost, jak vzniká, jaké je právní postavení společníků? 19. Kdy je vhodné založit komanditní společnost, jak vzniká, kdo je to komanditista a kdo je to komplementář? 20. Jak je definována společnost s ručením omezeným a jaký je její základní kapitál? 21. Jaká jsou práva a povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným? 22. Co představuje obchodní podíl a k jakým změnám u obchodního podílu může dojít? 23. Popište způsoby založení akciové společnosti, jaká jsou specifika, výhody a nevýhody akciových společností? 24. Co jsou to akcie, jaká jsou práva akcionářů? 25. Popište orgány akciové společnosti. 26. Jak se zakládá družstvo, jaká jsou práva a povinnosti členů družstva, vyjmenujte a popište orgány družstva. 27. V čem se odlišuje právní úprava družstva od právní úpravy obchodních společností? 28. Které organizace nejsou právně upraveny obchodním zákoníkem, ale zvláštními zákony? 29. Určete, zda mají všechny obchodní společnosti povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku? 30. Co je to základní kapitál, vklad společníka a podíl společníka? 31. Co je to zákaz konkurence? 32. Vysvětlete, kdy ručí společníci kapitálových společností za závazky společnosti a jakým způsobem je jejich ručení omezeno. Uveďte ustanovení obchodního zákoníku, v němž jsou takováto omezení ručení společníků upravena. 33. Uvažte, zda si může obchodní společnost při svém dobrovolném zrušení vybrat likvidátora sama a s jeho souhlasem. 34. Kdo jmenuje likvidátora obchodní společnosti a kdo ho může odvolat. Vyberte z databáze Obchodního rejstříku alespoň dvě obchodní společnosti, které vstoupily do likvidace. Zjistěte, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou v úplném výpisu poskytnuty informace o likvidaci a likvidátorovi vybrané společnosti. 26

27

28 28

29 3. FIREMNÍ FINANCE TATO KAPITOLA OBSAHUJE: stručnou charakteristiku účetnictví a daňové evidence, způsoby financování firmy z vlastních i cizích zdrojů, jednoduché úrokování, finanční plánování a rozhodování. CÍLEM TÉTO KAPITOLY JE: rozlišit mezi účetními systémy, vyplnit finanční výkazy, vypočítat jednoduché úroky z úvěru, vypočítat současnou a budoucí hodnotu peněz. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY: kalkulačka, počítač, internet, individuální zápisy žáků z jednotlivých odborných předmětů v rámci mezipředmětových vztahů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty. MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: Vazby k předmětům ekonomika (podnikové činnosti - účetnictví), podnikatelství (firemní finance, bankovnictví), účetnictví (daňová evidence příjmů a výdajů, účetnictví podnikatelů, majetek a zdroje jeho krytí, náklady a výnosy, účetní závěrka a uzávěrka), písemná a elektronická komunikace (základy úpravy právních písemností vyhotovovaných na počítači), management (plánování). 29

30 ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ Účetnictví tvoří metodicky ucelený systém informací jak o finančním hospodaření, tak i o výsledku hospodaření podnikatelského subjektu. Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce: stav a pohyb majetku a závazků, stav a změny základního kapitálu, náklady a výnosy, výsledek hospodaření. Úkolem účetnictví je věrně a poctivě zaznamenat ekonomickou realitu podnikatelského subjektu, poskytovat ekonomické informace uživatelům, aby mohli přijímat správná rozhodnutí. V teorii i praxi se rozeznávají dva základní účetní systémy: účetnictví, daňová evidence příjmů a výdajů. Účetnictví se vyznačuje úplným evidováním stavu majetku a závazků, kapitálu a průběhu a výsledku hospodářské činnosti. Pro běžné zaznamenávání stavu a změn se používá soustava účtů, na nichž se zaznamenávají účetní případy podvojným zápisem. V účetnictví se používají tyto knihy: deník (obsahuje účetní zápisy uspořádané z časového hlediska v pořadí tak, v jakém postupně vznikaly. Prokazuje úplnost účetnictví. Záznamy v deníku mají nejčastěji tuto strukturu: - položka, - datum, - číslo dokladu, - text, - účtovací předpis, - částka v Kč.), hlavní kniha (představuje věcné uspořádání účetních zápisů do ucelené soustavy syntetických účtů, kde jsou účetní případy zaznamenány podvojně. Minimální obsah na syntetických účtech: - počáteční zůstatky, - souhrnné obraty, - konečné zůstatky. Struktura zápisů pro stranu Má Dáti i Dal: - datum, - číslo položky, - číslo dokladu, - text, - souvztažný účet, - částka v Kč), knihy analytických účtů (vedou je účetní jednotky k některým syntetickým účtům). V určitých intervalech je třeba pro podnikové řídící orgány shrnout informace běžného účetnictví a vytvořit reálné představy o celkových stavech majetku, zdrojů, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. To se děje prostřednictvím tzv. uzávěrky účetních knih. Z údajů účetní uzávěrky vychází účetní závěrka. Účetní uzávěrka představuje doúčtování účetních operací k , uzavření účetních knih, zjištění výsledku hospodaření a jeho složek, výpočet a doúčtování daně z příjmů a závěrem zjištění čistého zisku. Účetní závěrka vychází z údajů účetní uzávěrky běžného účetního období, navazuje na ni, ale je zároveň relativně nezávislá. Tvoří ji sestavení účetních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy. Výkaz zisku a ztráty se vztahuje k určitému účetnímu období. Výnosy jsou uspořádány podle jednotlivých zdrojů, z nichž vznikají. Náklady jsou uspořádány podle druhového a účelového členění. 30

31 ÚKOL Č. 1: Na základě následujícího přehledu nákladů a výnosů účetní jednotky za rok 2006 vyplňte Výkaz zisku a ztráty spotřeba materiálu Kč , Spotřeba energie Kč , Prodané zboží Kč , Opravy a udržování Kč , Cestovné dle vyhlášky Kč , Cestovné nadlimitní Kč 5 000, Náklady na reprezentaci Kč , Mzdové náklady Kč , Odměny členům orgánů společnosti Kč , Zákonné sociální pojištění Kč , Daň silniční Kč , Zůstatková cena prodaného DHNM Kč , Ostatní pokuty a penále Kč , Odpisy DHNM Kč , Tvorba zákonných rezerv Kč , Tvorba opravných položek Kč , Úroky Kč , Tvorba rezerv Kč 9 200, Tržby za prodej zboží Kč , Aktivace vnitropodnikových služeb Kč , Úroky Kč ,- ŘEŠENÍ: Do přiloženého výkazu zisku a ztráty (příloha č.1). Výpočet daně z příjmů právnických osob najdete v kapitole Daň z příjmů právnických osob. Rozvaha podává souhrnně přehled o stavu majetku účetní jednotky, a to z pohledu druhů a zdrojů krytí (z hlediska vlastnictví) k rozvahovému dni. U jednotlivých aktiv v běžném účetním období se vykazuje jejich: brutto hodnota (pořizovací cena, jmenovitá hodnota, vlastní náklady), korekce představované oprávkami a opravnými položkami k příslušné majetkové položce se znaménkem minus, netto hodnota majetkové položky (rozdíl brutto hodnoty a korekce) 31

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více