Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice Dodatek č. 2

2 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má splňovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Náš školní vzdělávací program vznikl na základě aktivní spolupráce a shody celého pedagogického sboru. Při strategii jeho koncepce jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků i místních podmínek a vztahů. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované. Celý Školní vzdělávací program Základní školy Sokolnice směřuje k tomu, aby z naší školy vycházeli zdraví, svobodní, sebevědomí lidé toužící po dalším vzdělávání na vyšších stupních škol. Školní vzdělávací program je realizován ve třech rovinách: 1. Úroveň povinných předmětů Výuka je společná pro všechny žáky, obsahové plány zahrnují specifiku individuálního přístupu k žákům jakkoliv znevýhodněným a žákům nadaným (včetně výuky prvního cizího jazyka od 3.ročníku, 2.cizího jazyka od 7.ročníku, ICT od 5.roč.) 2. Úroveň povinně volitelných předmětů, nepovinný předmět V šestém až devátém ročníku je žákům umožněn výběr volitelných předmětů Práce s počítačem Technické práce Finanční gramotnost v rozsahu 1 hodina týdně. V rámci nepovinného předmětu na naší škole probíhá od 1. do 9. ročníku výuka náboženství. 3. Úroveň zájmová Zahrnuje dobu po skončení vyučování a nabízí rodičům soubor organizované zájmové činnosti pro jejich děti. Od prvního do čtvrtého ročníku mohou děti navštěvovat školní družinu, po celou dobu povinné školní docházky se mohou realizovat v některém ze zájmových kroužků. Účast na této úrovni bude pochopitelně podmíněna individuální finanční úhradou žáků. Školní vzdělávací program Základní školy Sokolnice vychází z doporučeného členění učiva do vzdělávacích oblastí. Od prvního do devátého postupného ročníku jsou vzdělávací oblasti shodné s doporučenými, zařazení oborů do jednotlivých oblastí se však mnohde liší. Domníváme se, že naše členění lépe vyjadřuje příbuznost některých oborů, zabraňuje duplicitě výuky u některých témat a umožňuje žákům získat co nejucelenější přehled o učivu. 2

3 Celková i dílčí předepsaná časová dotace je dodržena. Podstatnou specifikou našeho školního vzdělávacího programu je předpoklad, že na konci devátého ročníku bude dosaženo většiny očekávaných kompetencí. je soustředěno v patnácti oborech, předpokládá výuku v blocích, týmovou práci vyučujících i žáků, obsahuje průřezová témata a jeho cílem je dosažení uceleného komplexního základního vzdělání, aplikovatelného v praktickém životě Evropana současnosti. 3

4 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast je zařazena na 2. stupni ZŠ. Rovněž vědomosti získané v rámci této vzdělávací oblasti mají především ambice být v přímém vztahu k reálnému životu. Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o další činnosti a bádání. Učení v souvislostech napomáhá lepšímu chápání celistvosti světa a stává se tak přirozenou cestou k celoživotnímu vzdělávání se. Jde především o poznávání podstaty existence člověka na Zemi (rovněž s ohledy na různé výklady stvoření světa). Oblast zahrnuje vyučovací předmět Člověk a společnost, povinně volitelný předmět Finanční gramotnost. Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje průřezové téma: Environmentální, Osobnostní, Výchova občana, Mediální a Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Finanční gramotnost Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět bude vyučován v ročníku základní školy jako povinně volitelný s hodinovou dotací týdně. Cílem předmětu je naučit žáky orientovat se ve světě financí. je rozděleno do několika kapitol, které obsahují majetkové, ekonomické pojmy, různé druhy plateb, používání platebních karet atd. Zásadní výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k řešení problémů: Žáci pracují s různými zdroji informací, učí se pracovat s těmito zdroji, pozorují, porovnávají, vyvozují, vybírají. Učí se budovat firmu, řešit problémy při zakládání, správě firmy, vytvářet podnikatelské záměry, budovat tým. Pomocí anket zjišťují skrytý nátlak v reklamě. Žáci jsou vedeni k použití matematických a logických postupů, ke zvolení správného rozhodnutí. 4

5 Kompetence k učení: Žáci pochopí důležitost spolupráce, dělby práce, plánování. Hodnotí svůj postoj k financím, schopnost odepřít si některé výdaje, udržet vyrovnaný rozpočet. Operují s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí. Výsledky pozorování porovnávají a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti. Kompetence komunikativní Žáci se učí diskutovat o jednotlivých tématech, argumentovat, vyjadřovat své myšlenky a názory a konfrontovat je s ostatními. Kompetence a personální Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, védeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Jsou také vyzýváni ke spolupráci a diskuzi s rodiči. Kompetence občanské: Žáci se učí chápat pojmy vlastník a vlastnická práva,duševní vlastnictví, svá práva a povinnosti. Jsou vedeni k přebírání zodpovědnosti za rozpočet, placení všech svých závazků včetně daní. Jsou upozorňováni na odlišné ekonomické situace druhých lidí a jsou vedení k jejich respektování. Kompetence pracovní Žáci jsou vedeni k chápání rozdílu mezi podnikáním a zaměstnáním. Některé činnosti přispívají k orientaci žáků v otázkách souvisejících s dalším profesním zaměřením. 5

6 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Člověk a společnost Finanční gramotnost Očekávané výstupy 1.kapitola MAJETEK porozumí pojmům vlastník a vlastnické právo,uvádí příklady z nejbližšího okolí,objasní potřebu dodržování zásad ochrany dušev.vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání porovnává různé formy vlastnictví, zná instituce zabývající se otázkami spojenými s dušev.vlastnictvím uvádí příklady duševního vlastnictví dozvídá se důvody, proč chránit duš.vlastnictví;odsuzuje krádeže výsledků duš.činnosti lidí;dodržuje zákony,jež zná a je poučen o následcích patolog.jevů a možných postizích chrání dušev. vlastnictví autorů děl a oceňuje jej chápe odlišnost od duševního vl., poznává formy hmot.majetku, uvádí příklady a dozvídá se,jaké instituce se zabývají jeho ochranou a jaké jsou následky poruš. jejich práv umí popsat postup,jak zjistit vlastníka určité nemovitosti srovnává druhy bydlení z hlediska vlastnictví,poznává výhody a nevýhody jednotlivých druhů bydlení seznamuje se se třetí formou vlastnictví a jmenuje příklady testuje nabyté znalosti o tématu Vlastnictví(majetek) a pokouší se o sebehodnocení 2.kapitola DĚLBA PRÁCE- poznává,že dělba práce přináší vyšší blahobyt Majitel(vlastník), spoluvlastník a vlastnické právo Majetek,vlastnictví,formy vlastnictví Duševní vlastnictví a jeho příklady Pirátství Ochrana vlastnictví,vlastnických práv.instituce Hmotný majetek a jeho formy. Ochrana hmot.vlastnictví a instituce Vlastnictví nemovitostí Druhy bydlení Finanční majetek Dělba práce OSV - mezilidské vztahy ve společnosti, prevence sociálně patolog. jevů občana osobnostní a mediální ; občana osobnostní a mediální osobnostní a osobnostní a osobnostní a osobnostní a 6

7 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,obchodu a služeb ; poznává, proč je dělba práce výhodná a kolik času se dá ušetřit,pokud si lidé práci rozdělí; diskutuje,jak doma uplatňují dělbu práce; zamýšlí se,které profese se podílí na stavbě domu sestavuje tým potřebný k fungování velkého hotelu Příklady dělby práce v rodině i mezi státy Dělba práce při stavbě domu Dělba práce v hotelu uvědomuje si nutnost dělby práce a týmové Hra na dělbu práce práce dozvídá se,co se skrývá pod pojmem HDP, provádí výzkum, v jakých odvětvích pracují členové domácnosti a zjišťuje,co je nejvýznamnější složkou české ekonomiky(služby -cestování, kultura vzdělávání,péče o tělo...) a nejméně významnou(zem.) učí se číst z grafů a zapisuje do tabulek,vytváří graf,vyhodnocuje zjištěné informace; zjišťuje,na které obory zboží se ČR zaměřuje a naopak,kde nejvíce dováží; dochází k závěru,proč spolu země vlastně ochodují 3.kapitola EKONOMIKA JAKO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ chápe pojem vstup a výstup.jmenuje,jaké vstupy(zboží nebo služby) přijímá jednotlivá domácnost a firma od jiných domácností a firem a naopak jaké výstupy poskytuje jiným domácnostem a firmám,z toho vyplývá vzájemná propojenost různých firem a domácností v ekonomice,tzn.,že porozumí koloběhu zboží a služeb.rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvádí příklady jejich součinnosti (funkce a návaznost). Popíše schématické znázornění objektů. porozumí příběhu a popíše na jeho základě schéma a s pomocí šipek naznačí vstupy a výstupy mezi firmami a domácnostmi na ostrově a chápe tak koloběh zboží či služeb (ostrovní ekonomiku chápe jen jako zjednodušený model ekonomiky) Zařazení domácností do dělby práce v ekonomice; složky HDP:zemědělství,průmysl, stavebnictví,služby(armáda, školství,zdravotnictví) a obchod Účast ČR v mezin.dělbě práce.bilance v oborech zboží. Vstupy a výstupy domácnosti; pekárny. Koloběh zboží a služeb. Koloběh zboží a služeb v ekonomice s bankou k myšlení v evrop. a glob.souvislostech osobnostní a osobnostní a osobnostní a mediální k myšlení v evropských a glob.souvislostech osobnostní a osobnostní a, 7

8 poznává pojmy živnostník či OSVČ,právnická osoba, fyzická osoba, s.r.o, a.s. a dokáže je charakterizovat a odlišovat. Hledá na www stránkách. Dozví se o existenci rejstříků - živnostenský,obchodní, kde lze nalézt bližší info o firmách (jako klient či obchodní partner).uvádí nejčastější formy podnikání, zjišťuje na netu minim.částku(vklad společníků) k založení a.s. nebo s.r.o. Poznává ručení za závazky firem, rozhodování manažerů ve firmě a zdanění zisku firmy poznává,že jako živnostník je nutné mít odbornou způsobilost a koncesi.poznává živnostenský zákon,kde najde skupiny oborů podnikání.uvádí příklady těchto typů živností. navštíví s.r.o nebo a.s., zjistí a zapíše o ní co nejvíce požadovaných informací Podoby firem v koloběhu zboží a služeb osobnostní a, k fin. gramotnosti 4 typy živností mediální Exkurze do firmy osobnostní a 4.kapitola CENY NA TRHU chápe princip tržního hospodářství - nabídka,poptávka(fungování trhu). Porozumí a objasní,jak cena reaguje na změny na straně nabídky a poptávky rychle a pružně a dopady cenové regulace na fungování trhu (vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny). Zamýšlí se nad výhodami, nevýhodami a nástroji reklamy a nad způsoby, jimiž obchodníci používají a zneužívají pojem sleva (návnada - nezvykle výhodná nabídka). Seznámí se s ochranou spotřebitele, označ. výrobků a základ. pravidly podávání reklamací,fungováním maloobchod.trhu. Vysvětlí,jak se bránit v případě porušování práv spotřebitele. Poznává při hře na trh (s jablky)chování kupujících a prodávajících, dopad změn poptávky nebo nabídky na výsledné ceny a zjišťuje,že v rámci "třídního trhu" cena zhruba vyrovnává poptávku a nabídku.popíše vztah mezi změnami v nabídce nebo poptávce a změny průměr.ceny. poznává trhy,kde se ceny mění častěji než 1x za týden a trhy, kde se mění méně často než 1x za měsíc Cena jako výsledek nabídky a poptávky Rychlost reakce cen na změny poptávky nebo nabídky osobnostní a mediální 8

9 na základě příběhu pochopí,proč je někdy v obchodě vyprodáno a jindy výprodej,porozumí nastavení cen Když cena neodpovídá nabídce a poptávce mediální pozná,jaký přínos má reklama pro prodávající a kupující a uvědomí si rizika reklamy a jejího zneužívání; uvádí výhody a nevýhody reklamy všímá si reklam v tisku,rozhlase, TV, na ulicích, u silnic,na netu, na firem. reklam.produktech, v dopr.prostředcích,supermarketech,na sport. utkáních,módních přehlídkách.. vyjadřuje svůj postoj k reklamě,jak na něj působí, zjišťuje, čeho reklama využívá,aby co nejvíce zapůsobila na spotřebitele,poznává základní druhy psychického nátlaku provede pomocí natáčecí techniky minianketu v podobě dotazníku a zjistí názory lidí na využívání reklam. materiálů; sehraje scénku,kde propaguje existující produkt,přičemž do ní zakomponuje prostředky psychic.nátlaku,které s humorem prezentuje vysvětlí,proč je pro prodávajícího výhodné vyhlásit slevu; všímá si slev a výprodejů v okolí bydliště a pokusí se odhadnout,do jaké kategorie slev nalezený případ spadá; pochopí, proč je nutné být ostražitý,kdykoli narazí na slovo "sleva" zjišťuje,jaká je záruč. doba u spotř.zboží,kdy končí záruční lhůta zboží,jaké jsou podmínky záruky( na co se vztahuje), jejího prodloužení,jak se vyhnout reklamacím,vnímá,jak je důležité uschovat reklamační doklad,kde lze uplatnit reklamaci vady výrobku,v jaké době musí být vyřízena,poznává práva kupujícího a tři způsoby,jakými může být reklamace vyřešena 5. kapitola PLATIT SE DÁ I JINAK NEŽ PENĚZI Výhody a nevýhody reklamy pro prodávající a kupující Kde se setkáváme s reklamou Skrytý nátlak v reklamě Anketa k letákům v poštovních schránkách Skutečná a falešná sleva Záruční doba a reklamace Peníze usnadňují směnu zboží a služeb mediální mediální mediální mediální mediální osobnostní a osobnostní a 9

10 popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi; vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí; poznává funkce a podobu peněz a uvádí formy placení. Na příkladech ukáže využití bezhotovostního a hotovostního placení,uvádí příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. Poznává během hry, jaká je hlavní výhoda peněžního obchodu oproti výměnnému. navštíví výstavu, kde na základě učitelových ( předem daných pokynů) zjišťuje požadované informace na základě pozorování bankovek a v součinnosti s internetem zjišťuje jejich ochranné prvky a za pomoci jednoduchého nákresu do něj zakreslí umístění ochran.prvků poznává na základě přinesení reklamních letáků z pošty, poznatků z internetu a pozorování pouličních bankomatů, jaké služby nabízí a zapíše si je; diskutuje se spolužáky,co konkrétně každá služba znamená seznamuje se s názvy platebních karet - Visa, MasterCard, Diners Club, American Express s identifikačními údaji jejího majitele, poznává jejich použití k bezhotovostním platbám a možnosti vybírat z bankomatu peníze, které má na účtu; seznamuje se s bezpečným použitím platebních karet; natočí anketu o používání plateb. karet a odpovědi uživatelů si zapíše na základě návštěvy banky(pošty) a vyhledání příslušných web.stránek zjistí, jaké způsoby platby přímo z účtu jsou v dané bance možné poznává možnosti dálkového ovládání účtu, ve skupinách zjišťují základní znaky 3 typů přímého bankovnictví, diskutují s rodiči jaký používají způsob a k jakému účelu (služby, poplatky, výhody, nevýhody) Hra na pravěké a středověké tržiště Expozice ČNB.Lidé a peníze Ochranné prvky bankovek Služby bankomatu Platební karty Způsoby placení z účtu v bance Formy přímého bankovnictví osobnostní a 10

11 návštěvou pošty zjistí, jaké možnosti pošta nabízí v případě, že chce někomu poslat určitou finanční částku nebo zaplatit za zboží nebo službu, diskutuje s rodiči o tom, jaké způsoby využívá jejich rodina a k čemu; zkusí cvičně vyplnit složenku diskutuje s ostatními, na co si dát pozor při placení různými způsoby, jakou formou platí jeho domácnost účty za elektřinu, plyn, odvoz odpadků. a zda používají rodiče platebních karet 6.kapitola ABY PENÍZE NEZAHÁLELY dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení se svým i svěřeným majetkem; vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí. Popíše vliv inflace na hodnotu peněz, uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení. Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky(spotřeba,úspory, investice), uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing). porozumí z příběhu ekonomickým termínům a dokáže je vysvětlit dokáže blíže popsat význam jednotlivých pojmů na konkrétních příkladech pochopí,že je výhodou být pojištěn; seznámit se, jaké základní druhy pojištění pojišťovna nabízí a jaký typ pojistných událostí pokrývá - vyhledává dané informace na internet. stránkách a svá zjištění zapíše; poznatky může zjistit i návštěvou pobočky některé pojišťovny Nástroje platebního styku na pobočce České pošty Placení různými způsoby Kam s penězi Banka jako dlužník klienta.banka jako poskytovatel úvěru klientovi. Typy aktiv Pojišťovna zjišťuje,jaký smysl má pojištění Druhy pojištění porovnává na příkladech výhodnost investic Roční míra výnosu aktiva, roční úroková míra aktiva 11

12 srovnává,jakým tempem rostl tvůj výdělek a jakým tempem rostly ceny Proč šetřit? vybírá výnosnější aktiva Reálná úroková míra u bankovních vkladů poznává výhody a nevýhody pasiv, rozhoduje se na základě údajů u koho a za jakých podmínek si peníze půjčí Druhy pasiv porovnává výhodnost úvěrů; bere v úvahu různé poplatky a tím vedlejší výdaje - poplatek za poskyt. úvěru, za vedení úvěr.účtu, za zasílání výpisů z účtu...chápe pojem RPSN Roční úroková míra pasiva, roční procentní sazba nákladů pasiva podrobně zkoumá podmínky čerpání úvěr.nabídek; poznává,že pokud se detailně s nimi neseznámí, ponese následky tohoto jednání - sankce (podepis.smluv); porovnává na základě nákladů a RPSN, co je výhodnější, zda splátkový prodej či spotřebitelský úvěr Koupě na splátky nebo na úvěr poznává nebezpečí,která plynou po ukončení fixace Fixace úrokové míry 12

13 vybere dvě banky a u nich napíše základní znaky kreditních karet a jejich úrok.míry; vypočte za pomoci internet. kalkulačky, pokud není uvedena v nabídce, RPSN. Zjištuje,že někdy jsou úrok. míry u spotřeb. úvěrů banky a nebank. úvěr společnosti uváděny na období kratší než jeden rok a klient tak může mít pocit, že daný spotřeb. úvěr je výhodnější než jiné na trhu nabízené úvěry, a tak snadno "oklamán". Porovnání dvou kreditních karet a dvou spotřebitelských úvěrů 7. kapitola KDYŽ ZAPLATÍŠ DANĚ, CO DOSTANEŠ žák poznává právní základ daňového systému v ČR Daně a veřejné rozpočty. Zdroje příjmu veřejných rozpočtů. rozlišuje ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje; uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Typy daní hledá příklady zboží a služeb, na které se vztahuje snížená a základní sazba DPH Zboží a služby se sníženou a základní sazbou DPH na internetu zjistí a zapíše ceny vybraného druhu zboží, dále zjistí, kolik korun musí obchodník z prodeje zboží odevzdat do veřejných rozpočtů jako DPH; spočítá obchodníkův zisk, když jsou známy náklady na pořízení daného zboží Rozklad ceny na daň, zisk a náklady 13

14 seznámí se s formulářem daň. přiznání, za pomoci učitele a rodiče se pokusí vyplnit formulář přiznání k dani z příjmu fyzických osob; učitel zadá fiktivní osobu s jeho příjmem, příjmem manželky, počtem dětí...; poté vypočítá, zda pracovník zaplatil na zálohách více, než měl, a tudíž by mu měl finan. úřad určitou částku vrátit, nebo by měl on FÚ doplatit. Vyplnění daňového přiznání z internetu zjistí, do kterých 3 typů rozpočtů putuje výnos neboli inkaso z různých daní a zapíše svá zjištění; poznává, že, pokud jsou výsledkem přebytky(úspory) stát(obec,kraj) je může použít na pokrytí schodku svého rozpočtu, dluh se splatí z přebytků svého rozpočtu v následujících letech Typy rozpočtů poznává, že celostátní výnos z DPH je určen pro kraje a pro obce; kraje si část výnosu různých daní rozdělují mezi sebe; obcím je přidělena částka z výnosu různých daní Jak se rozdělují výnosy z daní je poučen zaměstnancem úřadu o tom, jak obec rozhoduje o rozděl. financí ve svém rozpočtu, zda a jaké firmy si najímá a na co, zda některé věci jsou částečně hrazeny z EU a které, dále které jsou hrazeny z rozpočtu obce, kraje, státu zda je rozpočet obce v posledních letech - schodkový či přebytkový a dopad na hospodaření obce v nejbližších letech; svá zjištění napíše Návštěva obecního úřadu nebo krajského úřadu k myšlení v evropských souvislostech 14

15 chápe, že je nutné pečovat o veřejná prostranství a pečuje o veřej. prostranství a zařízení, hodnotí, co se mu líbí a jak daná místa využívá, kde jsou nějaké problémy a nedostatky. Navrhne a prezentuje, jak by se popsané potíže daly vyřešit. Dozví se, že se nedostatky mají řešit osobně (ne anonymně) na místech k tomu určených - veřejné zasedání OÚ, jednání se členy zastupitelstva či pracovníky OÚ a osobami k tomu kompetentními. Ne jen anonym. "tlacháním" a diskusemi na netu a čekáním na to, až někdo za ně něco vyřeší. Prostřednictvím výstavky soutěž. fotopříspěvků zdokumentuje, co nebo jaké služby jsou hrazeny z prostředků veřej. rozpočtů a učitelé i žáci vyhodnotí, který příspěvek je nejzajímavější a nejbohatší ( co do množství zobrazeného) vytvoří počítačovou prezentaci z exkurze na ÚP a svá zjištění popíše; seznámí se s druhy soc. dávek a podmínkami, které musí žadatel splnit, aby mohl pobírat jednotlivé druhy soc. dávek; zjistí, kolik osob pobírá dávky v jeho regionu a jaký je jejich podíl na celku; seznámí se s náplní práce posudkových komisí a zjistí, jak se úřad brání proti zneužívání dávek. Zeptá se rodičů, zda čerpali či čerpají dávky soc. podpory a pokud ano, tak jaké zjistí, co je náplní OSSZ, jaké jsou druhy důchodů a jaké podmínky musí být splněny, aby mohl žadatel ten který druh důchodu pobírat, kolik osob pobírá v jeho regionu jednotlivé důchody a jakou činností se zabývají posudkové komise ve vztahu k důchodům, jak se OSSZ brání proti zneužívání dávek na internetu zjistí, jaký typ penzijního systému je využíván v současnosti v ČR, dojde k závěru, že se zvyšuje počet důchodců a počet osob, které přispívají do systému klesá, tudíž výdaje rostou rychleji než příjmy a že by v brzké době došlo k dramat. deficitu. Seznámí se s možnostmi řešení daných potíží dnešního penzij. systému. Minireportáž z naší obce Český systém Návštěva OSSZ Současný penzijní systém ČR eviromentální, osobnostní a, občana mediální mediální, osobnostní a mediální 15

16 rozlišuje 2 základní typy penzijních systémů- průběžný a fondový. Dochází k závěru, že průběžný byl založen na solidaritě generací a nynější fondový je typický tím, že si jednotlivec na stáří spoří sám - posílá část výdělku do fondu v době, kdy pracuje. Poznává nevýhody obou 8. kapitola KUDY PUTUJÍ PENÍZE poznává, jak se do koloběhu peněz v ekonomice zapojují domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi, vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů. Zjišťuje, odkud peníze do rodinné peněženky přicházejí a kam zase odcházejí. Všímá si, jde o součást koloběhu, ve kterém se peníze v ekonomice neustále točí jako na kolotoči. žáci se seznámí se strukturou spotřebního koše průměrné české domácnosti a naučí se řešit problém, jak by domácnost měla uspořádat své výdaje, aby celkové výdaje nepřesahovaly její příjem. Také se seznámí s nutností mít v hospodaření domácnosti jistou rezervu(měnící se splátky úvěrů...). Z grafu vyčte 3 druhy výdajů, na které prům. česká domácnost vynakládá největší část svých výdajů. Zeptá se rodičů,jak je to se spotřeb. košem u nich doma a zda zjištění ve škole zhruba odpovídají spotřeb. koši u nich doma. poznává, kam putují peníze, které tvoří rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou ( odvod na tzv. zdravotní a ) Souboj penzijních systémů příjmy a výdaje domácnosti; přítok a odtok peněz Spotřební koš průměrné české domácnosti Hrubá a čistá mzda mediální mediální mediální, osobnostní a 16

17 chápe nutnost promýšlet domácí rozpočet, aby nebyl schodkový, aby nedošlo k tomu, že domácnost v daném období žila nad svoje možnosti; mezi výdaje se řadí i fin.rezervy na nečekané a přitom nezbytné výdaje; na jednotlivých příkladech uvádí,jak by hospodařil v případě dosažení 18 let a osamostatnění od rodičů.sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotl. výdajů chápe, že ne každý poradce to s námi myslí dobře, nutnost brát jeho rady s velkou obezřetností, raději se poptat u více poradců či poraden. Vyhledává na internetu místa, která poskytují pomoc v případě tvého velkého zadlužení chápe, že je nutnost raději se poptat u více poradců či poraden. Vyhledává na internetu místa, která poskytují pomoc v případě velkého zadlužení vychází z toho, že osobní bankrot je procedura, kterou může fyz. osoba využít v případě, že není schopna splácet dluhy. Poté podá žádost o povolení osob. bankrotu soudu(tzv.insolv.návrh). Pokud soud vyhoví, splatí dlužník věřitelům jen část svých dluhů, zbytek je prominut soudem. Ovšem rozumí tomu, že je třeba splnit řadu podmínek a z celého procesu plynou výrazné nepříjemnosti. Ví, kde najde radu, když se rodinná peněženka dostane do velkých fin. nesnází na schématu pochopí, že peníze (hotovost, bezhotovostní převod) neustále kolují mezi lidmi, firmami a veřej. rozpočty. Jak budu jednou hospodařit Co znamená krátká fixace pro mé hospodaření Pád do dluhové pasti Návštěva poradny pro pomoc v dluhové pasti Obrázek koloběhu peněz osobnostní a mediální mediální osobnostní a mediální, osobnostní a 17

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více