METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od ) verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01"

Transkript

1 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od ) verze pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol. s r.o

2 Tato metodika je autorským dílem, k němuž vykonává majetková práva společnost GORDIC spol. s r.o. Žádná část tohoto textu nesmí být reprodukována ani jinak šířena bez předchozího písemného souhlasu firmy GORDIC spol. s r.o. Každá osoba odkazující se na tuto metodiku je povinna uvádět ji jako Metodika GORDIC - UCR. 2

3 Obsah 1. Úvod Postup při opravách účetních záznamů Účetní závěrka Výstupy z programu 6 2.Rozbor datové věty programu UCR Hodnota H - druh dokladu Druhy dokladu v účetnictví Druhy dokladu v rozpočtu Slovo DD - den uskutečnění účetního případu - den uskutečnění rozpočtového případu Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu Slovo SU - syntetický účet Slovo AU - analytický účet Slovo ODPA - oddíl, paragraf Slovo POL - položka Slovo ZJ - záznamová jednotka (konsolidační třídění) Slovo UZ - účelový znak Základní pravidlo pro používání UZ Používání UZ ve vztahu k účtovému rozvrhu Slovo ORJ - organizační jednotka (rozp. kompetent) Příklady doporučených struktur ORJ Slovo ORG Závazná struktura ORG pro organizační složky státu Příklady doporučených struktur ORG pro ÚSC Příspěvkové organizace Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR Metodika územních samosprávných celků (ÚSC) Používání pol. třídy 8xxx rozpočtové skladby u ÚSC Poskytování přechodných výp. a výpůjčky pen. prostř Příjímání přechodných výp. a půjčených pen. prostř Bankovní účty pro financování rozpočtu ÚSC Používání pen. fondů (dříve účelových fondů a FRR) Finanční vypořádání Účtování na účtech 217 a Sjednocení metodiky účtování o DPH Metodika organizačních složek státu (OSS) Závazně stanovené analytiky pro financování příjmů, výdajů, pro účty fondů a mimorozp. prostředků Používání analytik Uvádění kódu ISPROFIN v oblasti OSS (pro výstup do výkazu FIN) Závazné členění více bankovních účtů k jednomu předčís9í u OSS Pořizování rozpočtu a rozpočtových opatření Sjednocení metodiky účtování o DPH Metodika příspěv. organizací zřizovaných ÚSC nebo OSS Použití rozp. (plánu) nákladů a výnosů u přísp. org Sjednocení metodiky účtování o DPH Obecně k metodice Konkrétní analytické účty pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 Zásoby Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu org. složek státu, k rozpočtu územ. samosp. celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 - Náklady OSS a ÚSC Účtová třída 5 - Náklady ÚSC vynaložené na hosp. činnost a náklady příspěvkových organizací Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti ÚSC a z činnosti příspěvkových organizací Účtová třída 7,8 Vnitroorganizační účetnictví Účtová třída 9 - Fondy, hosp. výsledek, dlouhod. úvěry a půjčky, rezervy, záv. a podrozv. účty45 4. Použití funkčního (odvětvového) a druhového třídění podle rozpočtové skladby v členění nákladů a výnosů hlavní činnosti a pro účet 916 u příspěvkových organizací Funkční (odvětvové) členění účtů třídy 5, 6 a účtu 916 sledované v hodnotě ODPA Druhové členění nákladů a výnosů ve vztahu k syntetickým nákladovým účtům sledovaným ve slově POL Doporučené anal. členění účtu 916 v POL, UZ a ORG Pomocné účetní a rozpočtové záznamy na účtech vnitropodnikového účetnictví Účet pro získání údajů pro část VII. výkazu FIN 2-04U Vybrané ukazatele státního rozpočtu Účet pro získání údajů pro část X. výkazu FIN 2-04U Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimoæčnb) Účet pro získání údajů pro zpracování rozpisu rozpočtu pro školské organizace Metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty u hospodářské činnosti OSS, ÚSC a příspěvkových organizací Číselník záznamových položek Důležité upozornění Účtování při vypořádání nároku na odpočet podle 20 (při ukončení registrace nebo podnikání) Poznámky ke spuštění výkazu Zahrnutí dotace se stát. rozpočtu do koeficientu podle METODIKA využití slova POL u majetkových účtů pro sledování pohybu majetku Pohyby majetku ( POL ) pro ÚSC Pohyby majetku ( POL ) pro příspěvkové organizace Filozofie práce s účtovým rozvrhem programu UCR GORDIC Konstrukce účtového rozvrhu a popis jeho struktury Úrovně rozvrhu Hodnota BUPSRR Zabezpečení rozvrhu před neoprávněnými zásahy Aktivace a deaktivace všech úrovní rozvrhu Kontrolní funkce účtového rozvrhu Archivace dat Podpora účtování o dodavatelských fakturách Podmínky ze strany KDF v.7.x Textový formát věty 569GxY2k 67 Přílohy ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY platné od ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zřizované územnímí samospr. celky platné od ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU platné od ZÁVAZNÉ ČLENĚNÍ PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zřizované org. složkami státu platné od

4 1. Úvod UPOZORNĚNÍ 1) Striktní závaznost analytik uvedených v této metodice je zejména ve vztahu k výstupům závazných účetních a finančních výkazů - k výkazu ROZVAHA-bilance viz výčet položek výkazu stanovený v příloze vyhlášky 505/2002 Sb. - k Výkazu zisku a ztráty viz algoritmy pro členění na hlavní činnost a hospodářskou (zdaňovanou) činnost - k Příloze účetní závěrky viz algoritmy podle typů účetních jednotek uvedené v přílohách této metodiky - k výkazu FIN viz algoritmus nápočtu uvedený ve zvláštním souboru, který je součástí distribuce k programu UCR k automatizovanému zpracování účetní závěrky pomocí distribuovaného algoritmu programu UCR ke kontrolním chodům udržovaným centrálně 2) Vyšší územní samosprávné celky pro nižší územní samosprávné celky, případně zřizovatelé pro své příspěvkové organizace mohou vydat vlastní doplňující a rozšiřující metodiku. Ani takto vydaná metodika nemůže být v přímém rozporu s ustanovením uvedeným v bodu 1) 3) Pokud by z hlediska upřesnění metodiky bylo třeba upravovat algoritmy účetní závěrky, kontrolní chody nebo jiné výstupy, pak se z pohledu metodického jedná o úpravy na zakázku a nelze počítat s jejich celoplošným nasazením. Metodika je určena pro všechny účetní jednotky ze sféry dříve označované jako ROPO rozpočtové a příspěvkové organizace. Z pohledu legislativy tuto sféru metodicky rozdělujeme na: RO - rozpočtovou oblast Používá k posouzení dosažených výsledků příjmy a výdaje na bankovních účtech s použitím rozpočtové skladby (závazně stanovené vyhláškou MF ČR) PO - příspěvkovou oblast Účetní jednotky používají k posuzování dosažených výsledků nákladové a výnosové účty (souhrnně označované jako výsledkové). Hovoříme-li o ROPO, pak tím máme tedy na mysli rozpočtovou a příspěvkovou oblast. V rozpočtové oblasti rozlišujeme: rozpočty centrální úrovně tvořené dílčími rozpočty organizačních složek státu (zkratka OSS) rozpočty územní úrovně tvořené dílčími rozpočty územních samosprávných celků (zkratka ÚSC) Tato metodická příručka nemůže postihnout všechny varianty analytického členění. Snažíme se pouze zabezpečit minimální nutný rozsah analytik, potřebných k udržení metodické kompatibility pro účetní uzávěrku, pro výkazy řady FIN a některé další speciální tiskové výstupy vytvářené firmou. V účetní praxi se vyskytuje tolik odlišných možností řešení a každá účetní jednotka si staví vlastní požadavky na vypovídací schopnost účetnictví, že nelze jednoznačně předepsat její chování. Část analytik uvedených v této příručce je označena jako D, tedy doporučená. Účetní jednotka se může a nemusí řídit doporučením firmy. Analytiky označená jako Z, tedy závazná, je závazná podle jednotlivých syntetických účtů z hlediska tří hlavních významů -závazné analytiky pro sjednocení automatizované závěrky účetního období -závazné analytiky pro sjednocení okruhů účtování a kontrolních okruhů -závazné analytiky z hlediska algoritmů celostátně závazných výstupů účetními výkazy a výkazy FIN Nejpřísnější kategorií stanovené analytiky jsou zejména bankovní účty s rozpočtovou skladbou a účty nákladů a výnosů. Dodržení analytik vyhlášených firmou je bez výjimky nutné a nelze je obcházet. Navazují totiž striktně na algoritmus jednotlivých výkazů odevzdávaných účetní jednotkou k celostátnímu zpracování. 1.1 Postup při opravách účetních záznamů (dříve účetních zápisů) podle zákona -Ustanovení 35 Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech Z 35 citujeme následující odstavce: (1) Opravy v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. (2) Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jejího účetnictví jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna provést bez zbytečného odkladu jejich opravu způsobem podle odstavce 3. (3) Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě... konec citace ze zákona Z výše uvedeného ustanovení vyplývá jasně, že není možné po uložení účetního dokladu do deníku opravovat doklad, jak to bylo v dosavadní praxi běžné, přepisem hodnot v původním dokladu. Účetní doklad je účetním záznamem (viz 6) a pokud má být dodrženo ustanovení odstavce 3., 35 zákona, pak se doklad musí opravovat jen odúčtováním chybných zápisů a naúčtováním správných. Jedině tak je možné dostát požadavku zákona, aby byl vidět účetní doklad před opravou i jeho vzhled po opravě. Toho lze tedy docílit pouze znemožněním oprav přepisem stávajících hodnot!!! 4

5 V programu UCR je umožněno nastavit parametry programu tak, že účetní software respektuje požadavky zákona a neumožňuje: -přečíslovávat již uložené účetní doklady (záznamy) -opravovat účetní doklady (záznamy) přepisem údajů, ale pouze odúčtováním a zaúčtováním V distribuci je možné tyto parametry nastavit tak, že bude zakázána změna čísla dokladů, ale opravy bude možné provádět dosavadním způsobem. Upozorňujeme tedy všechny zákazníky, že toto nastavení neodpovídá ustanovení zákona ve striktním pojetí a je třeba nechat si nastavení od dealera změnit. Po nastavení odpovídajícím ustanovením zákona je změna čísla dokladu zakázána a opravy je možno provádět vizuálně původním způsobem, přičemž na pozadí se automaticky vytvářejí zápisy odúčtování a zaúčtování. V běžných výstupech (prohlížení, hlavní knihy, knihy analytické evidence) se promítají pouze výsledky po opravě. V menu PROHLÍŽENÍ je možné vidět u konkrétního dokladu na stisk klávesy: 7 doklad původní 8 doklad původní s průběhem všech oprav 9 výsledný doklad po opravě Opravy je možné zabezpečit také tak, že nebude zasahováno do původního dokladu a budou prováděny ve speciálních řadách účetních dokladů. Zvláštní řada pak vede k naplnění ustanovení 8, odstavce 5 ÚčZ o jednoznačném určení obsahu účetního záznamu. Při pořizování a opravách dokladu důrazně doporučujeme využívat textový popis dokladu i zápisu. Pokud popis nemáte aktivován, obra te se na svého dealera. Výše uvedené ustanovení je doporučeno používat i pro data rozpočtu. Návaznost účetních zápisů na účetní doklady (účetní případy) Upozorňujeme, že v praxi se vžil u některých účetních jednotek NEVHODNÝ postup. Při účtování do účetního deníku pod jedno číslo účetního dokladu v programu UCR ukládají účetní zápisy (záznamy podle 12), které spolu věcně nesouvisí a týkají se uskutečnění více účetních případů (viz 6, odstavec 1). Uvedený postup vede k nepřehlednosti účetnictví ( 8, odst.1) a dělá i potíže s případným zjiš ováním chyb a návazností opraveného dokladu na doklad původní (viz nové ustanovení 35). Program UCR je konstrukčně jednoznačně orientován na datum a číslo dokladu. Tato slova jsou klíčovým třídícím znakem při zjiš ování, jak byl zaúčtován jeden konkrétní účetní případ. Doporučujeme, aby naši uživatelé každému účetnímu případu přidělili samostatné číslo účetního dokladu. Rovněž doporučujeme rozdělit účtování do účetního deníku do více číselných řad. Použití funkcí přístupových hesel do programu Upozorňujeme, že v praxi se vyskytují případy, kdy účetní jednotka postupuje v rozporu s ustanovením 33, odstavec 8. ÚčZ. Podle tohoto ustanovení je povinna zabezpečit ochranu účetních záznamů kromě jiného před neoprávněným přístupem, poškozením a ztrátou. Objevují se případy liknavého přístupu k přidělování přístupových práv do programů. Například je několika uživatelům přiděleno obecné heslo 9999, a to znemožňuje identifikaci osoby a okamžiku záznamu či opravy dat v programu podle 35. Program UCR disponuje zabezpečením přístupu podle předem definovaného číselníku přihlašovacích hesel. Od je možné z důvodu zvýšení bezpečnosti toto heslo rozšířit i o uživatelské jméno. Toto vylepšení se zpřístupňuje jen na žádost zákazníka. Heslo i uživatelské jméno je nevhodné sdělovat mezi pracovníky navzájem, nebo by se mělo jednat o utajenou část přístupového hesla. V řídícím souboru UCR.PSW je pak doporučeno spojit tato hesla s identifikací osobního čísla pracovníka a se jménem pracovníka. V programu UCR se ukládají do datových souborů účetnictví a rozpočtu ke každému pořizovanému (opravovanému) řádku identifikace osobního čísla, datumu a identifikace času uložení zápisu do souboru. Dále jsou identifikátory využity i při změnách v účtovém rozvrhu a jako identifikace osoby a času při spouštění různých tiskových výstupů. Pro revizi dat účetnictví a rozpočtu je možné kromě konfigurovatelných tisků v menu Prohlížení M,R,R+M a Opravy zpracovávat revizní sestavy ve tvaru účetního (rozpočtového) deníku. Sestavy se spouští v menu ÚČETNICTVÍ (ROZPOČET) submenu TISK DENÍKY. Pro účetnictví je to skupina formátů s identifikací UCRDU015: Účetní deníky úplné revizní záznam, a pro rozpočet je to skupina formátů s identifikací UCRDR015: Rozpočtové deníky úplné revizní záznam. 1.2 Účetní závěrka A) Organizační složky státu (OSS) Organizační složky státu sestavují k 30. červnu mezitimní účetní závěrku ( 19, odst.3). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Organizační složky státu sestavují k 31. prosinci řádnou účetní závěrku ( 19, odst.1). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Organizační složky státu sestavují v termínech stanovených vyhláškou 16/2001 Sb. finanční výkazy (rozpočtová závěrka). B) Územní samosprávné celky (ÚSC) Územní samosprávné celky sestavují k 30. červnu mezitimní účetní závěrku ( 19, odst.3). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky 5

6 Územní samosprávné celky sestavují k 31. prosinci řádnou účetní závěrku ( 19, odst.1). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Územní samosprávné celky sestavují v termínech stanovených vyhláškou 16/2001 Sb. finanční výkazy (rozpočtová závěrka). C) Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace sestavují k 30. červnu mezitimní účetní závěrku ( 19, odst.3). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Příspěvkové organizace sestavují k 31. prosinci řádnou účetní závěrku ( 19, odst.1). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky 1.3 Výstupy z programu V softwaru UCR je v nabídkách mnoho stovek variant různých výstupů účetnictví, rozpočtu a rozborů. Z celé rozsáhlé nabídky, kterou mají k dispozici všechny účetní jednotky namátkově vybíráme z našeho pohledu nejdůležitější výstupy. Opis výstupů nemusí odpovídat aktuální nabídce v programu. A) Organizační složky státu (OSS) Formáty kontrolních chodů Kontrolní chody pro OSS jsou spustitelné v menu ÚČETNICTVÍ - UZÁVĚRKA D (M) Kontrolní chod Kontrolní sestava typu K1. Tytéž kontrolní chody mohou být spuštěny i mimo kontrolní chod v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU011: Kontrolní chody K1 OSS. Nabídka pro OSS vypadá takto: * KONTROLY OSS UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-organizační složka státu UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-příspěvková organizace UCRKU Kontrola okruhu rozvahy - OSS,PO UCRKU Kontrola okruhu limitů a účtů OSS UCRKU Kontrola okruhu příjmů OSS - OSS UCRKU Kontrola okruhu rezervního fondu OSS - OSS UCRKU Kontrola okruhu dotací a transferů OSS - OSS UCRKU Kontrola okruhu FKSP OSS - OSS UCRKU Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku OSS - OSS UCRKU Kontrola okruhu na rozpočtovou skladbu u účtu OSS UCRKU Zůstatky okruhu podrozvahových účtů - OSS,PO UCRKU Kontrola okruhu nákladů a výnosů (VHČ i HČ) - OSS,PO UCRKU Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku PO - PO UCRKU Výkazové a mezivýkazové vazby PO - PO UCRKU Kontrola uzávěrky roku - nápočet ze stavů - OSS,PO UCRKU Kontrola dat na provedenou účetní závěrku - ÚSC,PO Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky Výstupy účetní závěrky se zpracovávají v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU200: Účetní výkazy pro OSS. Nabídka aktuálně vypadá následovně: * TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6A* - Tisk účetní závěrky - v Kč UCRGUM6A* -. - v tis. Kč UCRGUA60* - Rozvaha - v Kč UCRGUM60* -. - v tis. Kč 6

7 UCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty UCRGUM61* -. UCRGUA62* - Příloha účet.závěrky UCRGUM62* -. UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč * GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6A* - Tisk účetní závěrky XCRGUM6A* -. XCRGUA60* - Rozvaha XCRGUM60* -. XCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty XCRGUM61* -. XCRGUA62* - Příloha účet.závěrky XCRGUM62* -. - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč * VÝSTUPY účetních výkazů 45,46,47 UCRGUU60* Rozvaha UCRGUU61* Výkaz zisku a ztráty UCRGUU62* Příloha účetní závěrky PVT PVT PVT UCRGUW60* Rozvaha UCRGUW61* Výkaz zisku a ztráty UCRGUW62* Příloha účetní závěrky MF ČR MF ČR MF ČR UCRGUS60* Rozvaha UCRGUS61* Výkaz zisku a ztráty UCRGUS62* Příloha účetní závěrky SOR SOR SOR Formáty výkazu FIN Tiskové výstupy výkazu FIN se dají zpracovat v menu ROZBORY TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGB200: Výkazy FIN a rozpočtová opatření a volba UCRGB210: Výkazy FIN výstupy 45,46, 47 pro OSS. V těchto submenu jsou nabídky: VÝKAZY PRO OSS UCRGBA4U* - Výkaz FIN 2-04 U v Kč.hal UCRGBM4U* - Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč na 2 des.m. UCRGBOOR* - Rozpočtová opatření * Kontroly před výstupem výkazem FIN UCRGBACB. - Limity a zůstatky na účtech ČNB UCRGBMCB. - Limity a zůstatky na účtech ČNB UCRGBA54* - 504U Plnění záv.ukazat.kap.380 UCRGBM54* - 504U Plnění záv.ukazat.kap v Kč - v tis.kč - v Kč - v tis.kč * VÝSTUPY ZA ÚČETNÍ JEDNOTKU (VÝSTUP 45,46,47) * UCRGBV4U* - X40 Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč UCRGBW4U* - X40 Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč UCRGBS4U* - X40 Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč PVT MF ČR SOR UCRGBVOP* - X41 Rozpočtová opatření UCRGBROP* - X41 Rozpočtová opatření UCRGBSOP* - X41 Rozpočtová opatření UCRGBOOP* - X41 Opis výstupu rozpočtových opatření PVT MF ČR SOR 7

8 Formáty přehledů o pohybu majetku Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku se dají zpracovat v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba Doplňkové účetní výkazy a formáty se nachází submenu UCRGU010: Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku. Tiskové výstupy navazují na závaznou metodiku členění pohybů ve slově POL u účtů účtových skupin 01,02 a 03 * VÝKAZY O POHYBU DM UCRGUIM1. - Přehled o pohybu DM - členěno SU a POL UCRGUIM2. - Přehled o hosp. s dlouhodob. maj. B) Územní samosprávné celky Formáty kontrolních chodů Kontrolní chody pro ÚSC jsou spustitelné v menu ÚČETNICTVÍ - UZÁVĚRKA D (M) Kontrolní chod Kontrolní sestava typu K1. Tytéž kontrolní chody mohou být spuštěny i mimo kontrolní chod v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU013: Kontrolní chody K1 ÚSC. Nabídka pro ÚSC rozpočtovou oblast vypadá takto: * KONTROLY ÚSC * UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-obec se ZBÚ,P+V účty UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-obec jen se ZBÚ 231 1X,2X,3X UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-obec jen se ZBÚ 231 4X UCRKU1I1* - Informativní kontrola dat ÚSC 231 4X UCRKU1I2* - Informativní kontrola dat ÚSC 231 1X, 2X, 3X UCRKU1I3* - Informativní kontrola dat ÚSC 231, 232, 235 UCRKU Kontrola okruhu rozvahyucrku Kontrola okruhu ZBÚ-OkÚ,obec se ZBÚ,P+V účty UCRKU Kontrola okruhu účelových fondů UCRKU Kontrola okruhu úvěrů přímo čerpaných z úv.účtů UCRKU Kontrola okruhu dotací a transferů UCRKU Kontrola okruhu ZBÚ-obec jen se ZBÚ bez P+V účt UCRKU Kontrola okruhu ZBÚ-obec 231 4X UCRKU Zůstatky ZBÚ - u obce s jedním účtem UCRKU Zůstatky okruhu podrozvahových účtů UCRKU Kontrola účtování na bank.účtech 223,221 UCRKU Kontrola okruhu nákladů a výnosů (VHČ i HČ) UCRKU Kontrola uzávěrky roku - nápočet ze stavů UCRKU Kontrola vazeb mezi ODPA-POL a POL-UZ (ARIS) UCRKU Kontrola dat na provedenou účetní závěrku * KONTROLY KONSOLIDACE UCRKU1VJ. - KONTROLA KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ-vykaz.jednot. UCRKU1OK. - KONTROLA KONSOLIDACE a FINANCOVÁNÍ-za okres UCRKU1KR. - KONTROLA KONSOLIDACE a FINANCOVÁNÍ-za kraj * OSTATNÍ KONTROLY * UCRKUVZA. - KONTROLA na správnost znamének u položek 8XXX - ÚSC Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky Výstupy účetní závěrky se zpracovávají v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU210: Účetní výkazy pro ÚSC. Nabídka aktuálně vypadá následovně: * TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6B* - Tisk účetní závěrky - v Kč UCRGUM6B* -. - v tis. Kč UCRGUA60* - Rozvaha - v Kč UCRGUM60* -. - v tis. Kč UCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty - v Kč UCRGUM61* -. - v tis. Kč UCRGUB62* - Příloha účet.závěrky - v Kč UCRGUN62* -. - v tis. Kč UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky 8

9 * GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6B* - Tisk účetní závěrky - v Kč XCRGUM6B* -. - v tis. Kč XCRGUA60* - Rozvaha - v Kč XCRGUM60* -. - v tis. Kč XCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty - v Kč XCRGUM61* -. - v tis. Kč XCRGUB62* - Příloha účet.závěrky - v Kč XCRGUN62* -. - v tis. Kč * VÝSTUPY účetních výkazů UCRGUV60* Rozvaha -výstup 45,46,47 -FD UCRGUV61* Výkaz zisku a ztráty -výstup 45,46,47 -FD UCRGUV62* Příloha účetní závěrky -výstup 45,46,47 -FD UCRGUY6Y* - 060, 061 a jeden soubor -výstup 45,46,47 -FD Formáty přehledů o pohybu majetku Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku se dají zpracovat v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba Doplňkové účetní výkazy a formáty se nachází submenu UCRGU010: Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku. Tiskové výstupy navazují na závaznou metodiku členění pohybů ve slově POL u účtů účtových skupin 01,02 a 03 * VÝKAZY O POHYBU DM UCRGUIM1. - Přehled o pohybu DM - členěno SU a POL UCRGUIM2. - Přehled o hosp. s dlouhodob. maj. Formáty výkazu FIN Tiskové výstupy výkazu FIN se dají zpracovat v menu ROZBORY TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGB300: Výkazy FIN pro ÚSC. V tomto submenu je nabídka: * VÝKAZY PRO ÚSCUCRGBK15. - Kontrola vazeb mezi ODPA-POL a POL-UZ (ARIS)UCRSBK01* - Kontrolní sestava části IX. výkazu FIN 2-12 M * VÝKAZ 040 ZA ÚČETNÍ JEDNOTKU UCRGBA1A* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBB1A* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBM1A* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. UCRGBN1A* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. * VÝKAZ OKRESNÍ SUMÁŘUCRGBA1B* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBB1B* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBM1B* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. UCRGBN1B* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. * VÝKAZ KRAJSKÝ SUMÁŘUCRGBA1C* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.halUCRGBB1C* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBM1C* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. UCRGBN1C* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. Rozborové přehledy ve formě upraveného výkazu FIN v praxi se pro ně vžil název GORDICká stodvacítka jsou dostupné v menu ROZBORY TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGB012: Přehledy hospodaření pro obce. Zajímavá je část I. a II. která je na rozdíl od výkazu FIN celá zpracována pouze v druhovém členění (POL): * PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ - GORDIC UCRGB020* - GORDIC - výkaz organizace v Kč UCRGB220* - GORDIC - výkaz okresní sumář v Kč UCRGB320* - GORDIC - výkaz krajský sumář v Kč * PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ - GORDIC s maskou UCRGBM20* - GORDIC - výkaz organizace maska v Kč UCRGBM22* - GORDIC - výkaz okresní sumář maska v Kč UCRGBM32* - GORDIC - výkaz krajský sumář maska v Kč * OSTANÍ PŘEHLEDY O HOSPODAŘENÍ UCRGB021* - GORDIC - Rozb.přehled o stavu příj.,výd. a fin. v Kč 9

10 C) Příspěvkové organizace Formáty pro kontrolu účetnictví Do této nabídky se vstupuje: 1) při spouštění kontrolních chodů přes menu ÚČETNICTVÍ UZÁVĚRKA D (M) Kontrolní chod volba s identifikací UCRKU010: Kontrolní chody ÚSC 2) při spouštění tiskových výstupů přes menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR Výkazy volba UCRGU013: Kontrolní chody K1 - ÚSC UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-příspěvková organizace UCRKU Kontrola okruhu rozvahy UCRKU Zůstatky okruhu podrozvahových účtů UCRKU Kontrola okruhu nákladů a výnosů (VHČ i HČ) UCRKU Kontrola uzávěrky roku - nápočet ze stavů UCRKU Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku PO UCRKU Výkazové a mezivýkazové vazby PO UCRKU Kontrola dat na provedenou účetní závěrku Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky - PO ÚSC Do této nabídky se vstupuje přes menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR Výkazy volba UCRGU215: Účetní výkazy pro PO zřizované ÚSC *TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6D* - Tisk účetní závěrky UCRGUM6D* -. UCRGUA60* - Rozvaha UCRGUM60* -. UCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty UCRGUM61* -. UCRGUB68* - Příloha účet.závěrky UCRGUN68* -. UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky *GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6D* - Tisk účetní závěrky XCRGUM6D* -. XCRGUA60* - Rozvaha XCRGUM60* -. XCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty XCRGUM61* -. XCRGUB68* - Příloha účet.závěrky XCRGUN68* -. - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč *VÝSTUPY účetních výkazů větami 45,46,47(OKEČ zadat vždy do tabulky) UCRGUV65* Rozvaha UCRGUV67* Výkaz zisku a ztráty UCRGUV68* Příloha účetní závěrky *VÝSTUPY účetních výkazů větami 45,46,47 za SOR (OKEČ z UCR.ORG) UCRGUY65* Rozvaha UCRGUY67* Výkaz zisku a ztráty UCRGUY68* Příloha účetní závěrky UCRGUY6X* - 065, 067 a jeden soubor 10 Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky - PO OSS Do této nabídky se vstupuje přes menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR Výkazy volba UCRGU205: Účetní výkazy pro PO zřizované OSS * TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6C* - Tisk účetní závěrky - v Kč UCRGUM6C* -. - v tis. Kč UCRGUA60* - Rozvaha - v Kč UCRGUM60* -. - v tis. Kč UCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty - v Kč UCRGUM61* -. - v tis. Kč UCRGUA68* - Příloha účet.závěrky - v Kč UCRGUM68* -. - v tis. Kč UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky

11 * GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6C* - Tisk účetní závěrky XCRGUM6C* -. XCRGUA60* - Rozvaha XCRGUM60* -. XCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty XCRGUM61* -. XCRGUA68* - Příloha účet.závěrky XCRGUM68* -. - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč * VÝSTUPY účetních výkazů (OKEČ zadat vždy do tabulky) UCRGUU65* Rozvaha UCRGUU67* Výkaz zisku a ztráty UCRGUU68* Příloha účetní závěrky PVT -výstup 45,46,47 -FD PVT -výstup 45,46,47 -FD PVT -výstup 45,46,47 -FD UCRGUW65* Rozvaha UCRGUW67* Výkaz zisku a ztráty UCRGUW68* Příloha účetní závěrky MF ČR -výstup 45,46,47 -FD MF ČR -výstup 45,46,47 -FD MF ČR -výstup 45,46,47 -FD * VÝSTUPY účetních výkazů za SOR (OKEČ z UCR.ORG) UCRGUS65* Rozvaha UCRGUS67* Výkaz zisku a ztráty UCRGUS68* Příloha účetní závěrky SOR -výstup 45,46,47 -FD SOR -výstup 45,46,47 -FD SOR -výstup 45,46,47 -FD 11

12 2.Rozbor datové věty programu UCR Schéma konstrukce celé věty pro rozpočet i účetnictví: H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx - varianta se čtyřmístnou analytikou H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 2.1 Hodnota H - druh dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Druhy dokladu v účetnictví 0 běžné účetní zápisy - slouží k identifikaci běžných účetních zápisů do deníku 1 zápisy počátečních (rozvahových) stavů - zachycují stavy účtů pro zobrazení ve sloupcích výkazu ROZVAHA 4 závěrečné zápisy - slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. závěrečných zápisů na konci účetního období (roku) 5 uzavírací zápisy - slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. uzavírání účetních knih na konci účetního období (roku) Druhy dokladu v rozpočtu 2 schválený rozpočet - slouží k identifikaci rozpočtu, vzniklého v procesu návrhu rozpočtu a schváleného zákonem k tomu určeným orgánem pak je to tzv. schválený rozpočet 3 rozpočtové opatření (DRUH_ROP = 1) - slouží k identifikaci rozpočtové úpravy v kompetenci účetní jednotky nebo OSS (používá se u ÚSC i OSS) - u organizačních složek státu se jedná o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu MF ČR) - u územních samosprávných celků jsou to všechny úpravy již schváleného rozpočtu, které se provádí na základě schválení kompetentním orgánem účetní jednotky 6 blokace rozpočtu (platební kalendář) - slouží k identifikaci datového záznamu, který je nezávislý na hodnotách schváleného nebo upraveného rozpočtu a je orientační hodnotou, která umožňuje poznamenat, kolik z konkrétní klasifikace rozpočtové skladby je blokováno z titulu smlouvy, došlé faktury resp. v případě platebního kalendáře 7 rozpočtové opatření (DRUH_ROP = 3) - slouží k identifikaci změn v rozpočtu (používá se pouze u OSS); rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná MF ČR (jde o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem) 8 rozpočtové opatření (DRUH_ROP= 5) - slouží k identifikaci změn v rozpočtu (používá se pouze u OSS); rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (používá se pouze dle dispozic MF ČR) 9 požadavek na rozpočet (návrh) - speciální druh záznamu, který je určený k tvorbě a modelování návrhu rozpočtu až po jejich vyústění ve schválený rozpočet 12

13 U rozpočtů v oblasti organizačních složek státu je ve smyslu Vyhlášky č.16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu územních samosprávných celků v příloze 4 této vyhlášky stanovena povinnost rozlišovat rozpočtová opatření (úpravy rozpočtu) ve větě 45, 46 a 47 na hodnoty: DRUH_ROP H popis opatření 1 3 rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizace (případně ústředního orgánu státní správy) 3 7 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu a schválená MF 5 8 rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkového objemu státního rozpočtu republiky Druh dokladu zvolí uživatel již se vstupem do příslušného submenu programu. Druhem dokladu 4 a 5 jsou v programu UCR odlišeny účetní zápisy týkající se účetní závěrky období a jako takové se chovají stejně jako běžné účetní zápisy. Jedině druh dokladu 5 je možné podle nastavené konfigurace bu započítávat nebo nezapočítávat do aktuálního stavového souboru. Druh dokladu =6 je druh dokladu umožňující pracovníkům zabývajícím se rozpočtem zadávat si do datového souboru poznámku o tzv. blokaci rozpočtu. To znamená poznamenávat si postupně jakou část rozpočtu mají již zablokovanou (rezervovanou). Důvodem k této blokaci může být uzavření smluv, nebo obdržené faktury (ještě neproplacené i proplacené), odeslané objednávky na zboží a služby atp. Tyto záznamy se nijak nepromítají do upraveného rozpočtu a slouží jako pomocné informace ke zjištění skutečného zbytku volného rozpočtu na dané rozpočtové klasifikaci oddílu a položce. 2.2 Slovo DD - den uskutečnění účetního případu - den uskutečnění rozpočtového případu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: dd V hodnotě DD se uvádí datum, pod kterým je účetní jednotka povinna ve smyslu zákona o účetnictví i směrné účtové osnovy a postupů účtování provést zaúčtování účetního záznamu dokladu do deníku. V rozpočtu se jedná o den, který je určen k provedení pořízení schváleného rozpočtu, nebo jeho úprav (na základě rozpočtových opatření) POZOR!!! Tento datum nesmí být zaměňován s datem, kdy se o uskutečnění účetní operace (rozpočtové operace) vyhotovil účetní záznam do účetního (rozpočtového) deníku tzv. časové razítko. Oba datumy se nemusí shodovat a tak je třeba si uvědomit jejich odlišný význam. Běžně se tedy stává, že uskutečněním účetní operace je datum například datum výpisu v případě proplacení faktury. Do účetního deníku je fyzický účetní záznam ukládán s aktuálním datem den, kdy se o výpise účtuje. Dnem (okamžikem) uskutečnění účetního případu je tedy datum Tento datum je vkládán do slova DD a je viditelný i v účetním deníku. Deník je podle něj i chronologicky tříděn. Slouží k zjištění průkaznosti a srozumitelnosti účetnictví. Okamžikem uložení účetní operace do deníku je pak datum tedy datum, kdy se o účetním případě účtovalo. Slouží ke zjištění kdy a kým byl účetní záznam do účetního (rozpočtového) deníku vložen. 2.3 Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) záznamu (dokladu) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: cccccc Hodnota CCCCCC reprezentuje šestimístný účetní (rozpočtový) doklad. Metodika tvorby číselných řad je ponechána zcela v kompetenci účetní jednotky. Doporučení pro vedení číselných řad měsíční číselné řady - doporučujeme pokud množství účtovaných dokladů by nebylo možno číslovat za celý rok v jedné číselné řadě - uživatel čísluje doklady vždy od 1 v rámci každé dokladové řady a v rámci každého měsíce roční číselné řady - doporučujeme tam, kde účetnictví není rozsáhlé a umožní vést jednu řadu dokladů po celý rok - uživatel čísluje doklady po celý rok v rámci jedné řady vzestupně (např. od do ). Obě metody číslování nelze vzájemně kombinovat u téže účetní jednotky. V rámci obou těchto možností je ještě možné vytvářet více řad dokladů. Každá řada může začínat bu jedním nebo dvěma číselnými kombinacemi takto: - např. 1xxxxx, 2xxxxx nebo také 11xxxx, 12xxxx, ale také 111xxx, 112xxx atd. 13

14 Doporučení pro číslování řad účetních a rozpočtových dokladů Pro každý druh dokladu je zakládána programem UCR samostatná řada. a) pro účetnictví se doporučuje členit řady účetních dokladů zejména podle: - bankovních účtů - došlých faktur - pohybů dlouhodobého majetku - proúčtování předpisů mezd - předpisů pohledávek - pokladních operací - pohybů zásob (příjemky, výdejky) - podrozvahových účtů - opravných dokladů b) pro rozpočet doporučujeme v číselných řadách odlišit zejména: - opatření například podle odborů - podle odpovědných referentů atp. U rozpočtu doporučujeme sjednotit číselné řady v programu s číslováním fyzických dokumentů. Zvláštní číselné řady - automaticky generovány programem Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 4 pro závěrečné zápisy. Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 5 pro uzavírání účetních knih Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 1 pro otevírání účetních knih počáteční rozvahové stavy Textový popis dokladu V čísle dokladu je možné na stisk klávesy / vyvolat okno k zaznamenání textového popisu k dokladu. Textování dokladu doporučujeme minimálně používat k odkazu na opravu jiného účetního dokladu (viz 35 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví) například takto: #OPRAVA_DOK100121_DAT znamená, že se jedná o opravu dokladu č z 15. května 2004 Takové a jiné obdobné texty pak umožňují vyhledávat ve funkci PROHLÍŽENÍ podle klíčových slov všechny účetní doklady obsahující uvedený identifikátor. Textový popis řádku V pořizovači dokladů je možné ve slovech SU až ORG na stisk klávesy F5 vyvolat záznamové pole sloužící k textovému popisu právě pořizovaného řádku. Podle jednotlivých textů je možné pak vyhledávat příslušné napořizované řádky dokladu. 2.4 Slovo SU - syntetický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxx Podle směrné účtové osnovy (příloha 4 k vyhlášče 505/2002 Sb.) vydávané pro daný typ účet. jednotky je tato hodnota základním povinným třídícím znakem podvojného účetnictví. Na stisk klávesy F5 je možné vyvolat popis v délce až 110 znaků k jednomu řádku účetního (rozpočtového) záznamu. 2.5 Slovo AU - analytický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xx (ve čtyřmístné verzi xxxx ) Slovo představuje I. analytickou úroveň syntetické evidence. Povinnost je stanovena českými účetními standardy pro daný typ účetní jednotky. Firma si vyhrazuje v této metodice pro některé účty stanovení závazných analytik. V ostatních případech je uživateli povolena jakákoliv hodnota. V případě závazné metodiky dané firmou je analytický účet stanoven bu jako konkrétní hodnota, nebo jako tzv. masková analytika např. 1x, 2x nebo jako x1, x8. 14

15 2.6 Slovo ODPA - oddíl, paragraf H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxx V tomto slově se identifikuje funkční třídění (paragraf) celostátně závazné rozpočtové skladby (vyhláška 323/2002 Sb.). V konfiguraci pro program UCR může být toto slovo využito u jiných účtů i pro jiné účely. 2.7 Slovo POL - položka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxx V tomto slově se identifikuje druhové třídění podle rozpočtové skladby (vyhláška 323/2002 Sb.). V konfiguraci pro program UCR může být toto slovo využito u jiných účtů i pro jiné účely. Poznámka V případě zvláštní konfigurace programu UCR a doplňku účtového rozvrhu, je možné i v účtových třídách 5, 6 a u účtu 916 u příspěvkových organizací používat ODPA a POL členění v pseudo-rozpočtové skladbě. 2.8 Slovo ZJ - záznamová jednotka (konsolidační třídění) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxx Záznamová jednotka je slovem především určeným k možnosti provést u rozpočtových a jiných určených účtů záznam podle opatření MF k rozpočtové skladbě. U jiných účtů pak slouží k identifikaci záznamu DPH podle zvláštní firemní metodiky. V ostatních případech může být používána pro jiné účely uživatelského třídění. Aktuálně platné záznamové jednotky ZJ podle vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě OSS Převody uvnitř peněžního fondu ÚSC Dotace přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Dotace poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Dotace přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje Dotace poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Poznámka Slovo ZJ je v případě, že účetní jednotka je plátcem DPH používáno k zachycení záznamu o základu daně na vstupu i výstupu. Číselník jednotlivých hodnot je uveden ve zvláštní kapitole této metodiky. 2.9 Slovo UZ - účelový znak H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 15

16 Struktura: xxxxx Slovo UZ je hodnota určená u rozpočtových účtů k zatřídění účelu použití nebo inkasování rozpočtových prostředků. Sleduje se na ní čerpání zejména účelově poskytnutých dotací a transferů z vyšších rozpočtů směrem k nižším rozpočtům. V ostatních účtech může být použita k jiným členěním. Účelový znak určuje zdroj krytí nebo účel vynaložených prostředků. Účelové znaky jsou rozděleny do následujících řad a seřazeny podle priority použití (od nejvyšší k nejnižší). UZ s nižší prioritou musí být vždy nahrazen UZ s vyšší prioritou pokud je již tento znám. Tento princip musí být realizován, jak při účtování, tak i při rozpočtování a to opravou UZ s nižší prioritou, nachází-li se tento v otevřeném období, nebo pomocí opravného dokladu, je-li v uzavřeném období. Účetní jednotky - rozpočtová forma hospodaření V případě příjmů, výdajů a financování je stanovena povinnost uvádět v případech, kdy to přichází do úvahy, účelový znak UZ : stanovený OSS, ÚSC stanovený zřizovatelem vůči jím zřizované příspěvkové organizaci stanovený MF ČR Účetní jednotky - příspěvkové organizace -v případě financování dlouhodobého majetku může zřizovatel stanoví povinnost uvádět účelový znak UZ na SU 031, 041, 042, 043, 051, 052 a 916; -v případě financování provozních akcí může zřizovatel stanovit povinnost uvádět UZ na účtech výnosů (třída 6) a nákladů (třída 5); Při stanovení účelových znaků hraje roli priorita účelu stanoveného vyšším rozpočtem nad prioritami rozpočtu nižšího. Při tomto náhledu rozlišujeme následující možnosti: účelový znak stanovený MF ČR (nebo jiným resortem) v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky územním rozpočtům obecně (včetně jimi zřizovaných organizačních složek a příspěvkových organizací) účelový znak stanovený krajem v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky směrem k nižším územním samosprávným celkům nebo zřizovaným příspěvkovým a podnikatelským subjektům účelový znak stanovený obcemi v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky jimi zřizovaným příspěvkovým nebo podnikatelským subjektům; dále také při rozpočtovém opatření zvyšujícím účelově určené výdaje u zřizované organizační složky Základní pravidlo pro používání UZ Základním pravidlem pro používání UZ je, že první dvě místa zleva určují základní odlišení účelů stanovených státním rozpočtem (jednotlivými resorty) od účelů stanovovaných v rámci kompetence územních rozpočtů. Schematické znázornění: yyxxx účelové znaky stanovené jednotlivými resorty yy = číslo resortu (viz opatření k rozpočtové skladbě) xxx = číslo účelu stanovené v rámci resortu 00xxx účelové znaky stanovené územními rozpočty (rozpočty OSS pro jimi zřizované OSS a PO) xxx = číslo účelu stanovené jednotlivými stupni územních rozpočtů Používání UZ ve vztahu k účtovému rozvrhu hledisko peněžních příjmů a výdajů (používá se u účetních jednotek s rozpočtovou formou hospodaření, t.j. OSS, ÚSC a jejich vnitřních organizačních složek) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů, které používají rozpočtovou skladbu a to jak u příjmových položek tak i u výdajových položek hledisko výdajů na pořízení nebo hledisko nákladů (používá se u příspěvkových organizací) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů pořízení nebo záloh na dlouhodobý majetek (účtová skupina 04 a 05) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů nákladových a výnosových (účtová třída 5 nebo 6) - účelové znaky se zaznamenávají u účtu 916 Doporučené členění účelových znaků Nespecifikovaný zdroj (lze použít pokud není znám konkrétní zdroj, zahrnuje i vlastní prostředky) 00x10 Financování - z vlastních fondů (zapojení zůstatku peněžních fondů z minulých let) Použití rezervního fondu PO Použití fondu odměn PO Použití IF PO 00x12 Financování - úvěry Dotace z rozpočtu obce Dotace z rozpočtu kraje x Účelové znaky náhradní (doplňkové) Dotace ze státního rozpočtu (dosud neoznačená konkrétním UZ) Dotace z fondů EU (dosud neoznačená konkrétním UZ) Dotace z fondů NATO (dosud neoznačená konkrétním UZ) yyxxx Konkrétní účelové znaky stanovené MF ČR (uveřejněné ve Finančním zpravodaji nebo na webových stránkách MF ČR)

17 2.10 Slovo ORJ - organizační jednotka (rozpočtový kompetent) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZP UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxx Slovo ORJ je hodnota, kterou doporučujeme jako nástupce dřívějšího číslování a třídění podle kapitol rozpočtové skladby. V nově navrženém systému rozpočtové skladby a rovněž s přihlédnutím k odlišným požadavkům a představám každého uživatele je výhodné použít toto slovo jako nástupce kapitolního třídění. Hodnota může představovat odbor, referát, označení člena rady atp. - tedy osoby nebo vnitroorganizační jednotky odpovědné za svěřený rozpočet. Výhodou tohoto řešení se jeví možnost zatři ovat libovolné paragrafy a položky do libovolných hodnot ORJ Příklady doporučených struktur ORJ Pro níže uvedené typy účetních jednotek může ORJ představovat následující možnost členění: 1) pro kraje, magistráty, statutární města a další větší subjekty ÚSC xxyy xx Kapitola - odpovídá například sféře odpovědnosti člena rady yy Identifikační číslo zabezpečujícího odboru (útvaru) ÚSC yy vnitřní organizační složky ÚSC 2) pro menší subjekty v oblasti ÚSC xxxx xxxx vnitřní organizační složky ÚSC 3) pro organizační složky státu xxxx xxxx referáty, odbory OSS, vnitřní organizační složky OSS 4) pro příspěvkové organizace xxxx xxxx vnitřní organizační složka PO xxxx identifikace druhu činnosti ORJ může pro jiné účty, než jsou účty hospodaření, představovat bu stejné členění jako u rozpočtových účtů nebo výsledkových účtů nebo zabezpečovat další potřebná členění Slovo ORG H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Struktura: xxxxxxxxxx Slovo ORG vyjadřuje v návaznosti na syntetické účty: - akci plánu pořízení dlouhodobého majetku; - akci neinvestičního charakteru; - externí subjekt (IČO, RČ, atp.); - párovací znak; atd Závazná struktura ORG pro organizační složky státu V případě výdajů je závazná struktura pro uvádění kódu ISPROFIN k zabezpečení výstupu do výkazu FIN Pro rozpočty organizační složek státu se ve slově ORG povinně uvádí hodnota vyjadřující kód ISPROFIN zleva doplněná Příklad: 9999xxxxxx xxxxxx kód ISPROFIN Hodnota bude doplňována do části VIII. Výdaje na financování programů (výkazu FIN 2-04U viz vyhláška č.16/2001 Sb. o způsobu, termínech předkládání a rozsahu údajů pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu). 17

18 Příklady doporučených struktur ORG pro ÚSC V případě příjmů, výdajů a financování v příjmech u položek v podseskupení 222x a u položky 2119 ve výdajích u položek 5xxx, 6xxx ve financování u položek 8xxx s výjimkou položek 8115 a ) ÚSC (kraje, magistráty) a jejich organizační složky: xxxxyyyyyy xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - další členění, jinak ) Městské části a jejich organizační složky: xxxxyyyyyy xxxx- číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - pro potřebu MČ (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku MČ), jinak ) Obce a jejich organizační složky: xxxxyyyyyy xxxx- číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - pro potřebu obce (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku obce), jinak Centrální akce je evidována čtyřmístným číslem podle centrálního plánu, předpokládá se realizace delší než jedno účetní období a může mít jak investiční, tak neinvestiční rozpočet a plnění. Správcem číselníku akcí může být kraj, magistrát atp Příspěvkové organizace Pro příspěvkové organizace doporučujeme pro ORG tuto strukturu v případě účtování na SU 031, 041, 042, 043, 051 a 052 a účtu 916: 1) pro PO zřízené organizační složkou státu xxxxyyyyyy a) xxxx = 9999 yyyyyy - kód ISPROFIN b) xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se centrální o akci, pak 0000 yyyyyy - další členění pro potřebu účetní jednotky, jinak ) pro PO zřízené krajem xxxxyyyyyy xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - další členění pro potřebu účetní jednotky, jinak ) pro PO zřízené obcí xxxxyyyyyy xxxx - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - další členění pro potřebu účetní jednotky, jinak

19 3. Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR 3.1 Metodika územních samosprávných celků (ÚSC) Používání položek třídy 8xxx rozpočtové skladby u ÚSC Položky třídy 8 je povoleno používat pouze na účtech 231 (ZBÚ) a na účtech 236 (peněžní fondy) a u účtů 225 jen u rozpočtu. Položky 8115, 8125, 8215 a 8225 jsou pro účetnictví vypočítávány algoritmem výkazů a není je tedy povoleno zadávat ručně. Pro rozpočet, kde tyto položky hrají úlohu při zapojování přebytku minulých ročních období do hospodaření nového roku je naopak nutno tyto hodnoty zadat do datové základny. Účet je výjimečně nositelem rozpočtové skladby. Na tomto účtu je nagenerována část rozpočtových položek třídy 8xxx pro zachycení změny stavu půjček k přímo čerpanému úvěru. Hodnoty vstupují do výkazu FIN. V metodice pořizování rozpočtu je použita pseupoložka Tato položka se využívá jen u pořizování rozpočtu, a to pouze jako vyrovnávací položka. Váže se k účtům 231, 232, 235 a nesmí v úhrnu za organizaci vykazovat zůstatek Poskytování přechodných výpomocí a výpůjčky peněžních prostředků Přechodné výpomoci (půjčky) jakýmkoliv právnických nebo fyzickým subjektům (občanům) je v metodice doporučeno poskytovat jen z účtu 231 nebo Příjímání přechodných výpomocí a půjčených peněžních prostředků Přijetí přechodných výpomocí (půjčených peněžních prostředků) od jakýchkoliv právnických nebo fyzických subjektů a ze státního rozpočtu je v metodice doporučeno přijímat pouze na účtech 231, 236 a Bankovní účty pro financování rozpočtu ÚSC V celostátně platné metodice MF ČR jsou zásadně uvedeny dva způsoby financování a účtování ÚSC. Financování s použitím základního běžného účtu a samostatných vkladových výdajových účtů a příjmových účtů Základní běžný účet slouží jako hlavní účet, ze kterého se zásadně převádějí prostředky na vkladový výdajový účet k zabezpečení potřeb běžných a kapitálových rozpočtových výdajů. Na základní běžný účet se pak pravidelně (nejméně 1 x měsíčně) převádějí příjmy inkasované na zvláštních příjmových účtech. Základní běžný účet slouží zejména pro příjem dotací, přechodných výpomocí, přijetí úvěrů převáděných do rozpočtu, pro převody z jiných rozpočtových i mimorozpočtových účtů. Přímo ze ZBÚ mohou být hrazeny dotace a příspěvky jiným ÚSC, příspěvkovým organizacím a dalším subjektům. Zásadně jde o výdaje, které se neúčtují do nákladů v účtové tř. 4, ale na účty 213 a 214. Vyplacené prostředky se musí zúčtovat na účtu 218. Tímto způsobem objemově největší část příjmů a výdajů prochází pouze základním běžným účtem a nedochází ke zbytečným převodům mezi účty prostřednictvím konsolidovaných položek. Vkladový výdajový účet slouží k financování běžných kapitálových i neinvestičních výdajů územního samosprávného celku. Na vkladovém výdajovém účtu mohou být zachycovány pouze rozpočtové příjmy týkající se přijaté dotace ze základního běžného účtu. Pokud je připsán na vkladový výdajový účet omylem příjem patřící na příjmovou položku rozpočtové skladby, pak doporučujeme jej zúčtovat jako mylnou platbu. Následně je nutný převod na příjmový účet se současným odúčtováním mylné platby a zaúčtováním příjmu. Příjmový bankovní účet slouží k inkasu běžných rozpočtových příjmů z daní a poplatků, z činnosti územního samosprávného celku, z odprodeje majetku atp. Jako výdaje jsou přípustné pouze vratky příjmů a odvod příjmu na základní běžný účet. Financování a účtování jen s použitím základního běžného účtu (s rozdělením na analytické skupiny) Následující subvarianta je firemně nejméně podporovanou. Je v rozporu s věcným hlediskem účetnictví, kdy podle účetních zásad má být právě jednomu bankovnímu účtu přidělen právě jeden analytický účet. U územních samosprávných celků, které používají k financování všech příjmů a výdajů pouze ZBÚ, je tento běžný účet v naší metodice rozdělen na tři skupiny účetních operací. V zásadě stejným způsobem jako když jsou odděleny příjmové a výdajové bankovní účty. Rozdělení na analytiky 1x, 2x a 3x umožňuje oddělovat od sebe platby přijaté či vyplacené, ke kterým existují již při jejich realizaci jiné souvztažné účty. K analytice 1x se účtují přímo jako protiúčet účty 217, 218, účty účtové skupiny 27x atp. (které nejsou regulovány na účtech 217, 218). K analytice 2x, která slouží k zachycování především běžných příjmů, se použijí protiúčty 215, případně účty třídy 3. Regulace příjmů k této analytice se zaúčtuje nejméně 1x měsíčně, případně každý den (nemusí být účtována s každým účetním případem). K analytice 3x, která slouží k zachycování především kapitálových a neinvestičních výdajů, se jako souvztažné účty používají různé účty z účtové třídy 0, 1 a 4, účet 213 a 214 atp. Regulace výdajů k této analytice se zaúčtuje nejméně 1 x měsíčně, případně každý den (nemusí být účtována s každým účetním případem). Financování a účtování jen s použitím základního běžného účtu (pro menší objem účetních operací) U územních samosprávných celků, které používají k financování všech příjmů a výdajů pouze ZBÚ, je pro menší subjekty určena metodika s použitím analytické skupiny 4x k základnímu běžnému účtu. Předpokládá, že je možno zachovat zásadu, že jednomu bankovnímu účtu odpovídá právě jeden analytický účet v našem případě je to skupina AÚ 4x a 8x k účtu

20 Financování prostřednictvím účtů státního rozpočtu vedených v pověřených peněžních ústavech Provádí se přijetím prostředků a jejich současným čerpáním prostřednictvím bankovních účtů 223 s analytikou předem definovanou podle předčíslí účtů, která je závazná pouze pro OSS. Od je pro ÚSC tato analytika pouze doporučená nebo ji závazně uvádí v případě, že tak stanoví metodické centrum (krajský úřad atp.) Tato varianta může být kombinována i s přijetím přechodných výpomocí ze státního rozpočtu Používání peněžních fondů (dříve účelových fondů a FRR) Peněžní fondy se používají zásadně prostřednictvím rozpočtu. Přímo lze účtovat ve výdajích jen o poskytnutých půjčkách, bankovních poplatcích, mylných platbách, převodech na rozpočtové účty prostřednictvím konsolidovaných položek a čerpání sociálního fondu ÚSC. V příjmech se pak přímo účtuje o splátkách poskytnutých půjček, přijatých úrocích, přijatých darech, nahodilých příjmech, převodech z rozpočtových účtů prostřednictvím konsolidovaných položek, převodech z finančního vypořádání a tvorba sociálního fondu ÚSC Finanční vypořádání Účty 217 a 218 zachycují příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu roku. Zůstatky těchto účtů se při účetní závěrce zúčtují na účet 933, který tak vyjadřuje účetní výsledek hospodaření. Ten se liší od salda příjmů a výdajů uváděného ve výkazech o plnění rozpočtu FIN o půjčky přijaté nebo poskytnuté, cizí platby atp. Zůstatek účtu 933 může být vypořádán a převeden na peněžní fond ÚSC. V případě, že ÚSC nemá zřízen peněžní fond, zůstávají prostředky na ZBÚ Účtování na účtech 217 a 218 Na účty 217 a 218 se zásadně nepromítají půjčky poskytnuté nebo přijaté a ani splátky půjček. Rovněž případné cizí platby nejsou v závěru roku zahrnovány do výsledku hospodaření a jsou zachycovány na účtech závazků nebo pohledávek. Výjimku mohou tvořit cizí platby na příjmovém nebo vkladovém výdajovém účtu, které se musí zúčtovat při regulaci na účtech 217 nebo 218. V následujícím roce se jejich inkaso nebo odvod opět proúčtuje přes zmíněné účty Sjednocení metodiky účtování o DPH Od se změnil výkaz o DPH v návaznosti na které změny v účtování o přijatých zdanitelných plnění. Z důvodu unifikace výstupů a sjednocení analytik se od v metodice firmy podporuje sledování záznamu o přijatých zdanitelných plněních a uskutečněných zdanitelných plněních a členění daně na účtu 343 v účetní větě ve slově ZJ záznamová jednotka. 3.2 Metodika organizačních složek státu (OSS) Závazně stanovené analytiky pro financování příjmů, výdajů, pro účty fondů a mimorozpočtových prostředků Vzhledem ke změnám v celostátní metodice je v této oblasti metodikou firmy kladen důraz na jednotné označování analytik všech účtů v návaznosti na definovaná předčíslí účtů v ČNB. V metodice jsou nadefinována všechna předčíslí, která by mohla připadat v úvahu v této oblasti. Pokud budou dodatečně zjištěny chybějící analytiky, pak budou doplňkem metodiky nadefinovány a všem zákazníkům oznámeny prostřednictvím distribuční sítě nebo prostřednictvím internetu. Použití jednotných analytik také předpokládá, že zákazníci mohou využívat všech výstupů distribuovaných firmou s programem UCR Používání analytik Zvláštní analytiky pro OSS jsou v číselníku analytik zvláš odlišeny. V ostatních případech platí analytiky pro všechny účetní jednotky společně Uvádění kódu ISPROFIN v oblasti OSS (pro výstup do výkazu FIN) Pro rozpočty organizační složek státu se u účtu 223 ve slově ORG povinně uvádí hodnota vyjadřující kód ISPROFIN zleva doplněná Například takto: Tato hodnota bude doplňována do části VIII. Výdaje na financování programů (výkazu FIN 2-04U viz vyhláška o způsobu, termínech předkládání a rozsahu údajů pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu) Závazné členění více bankovních účtů k jednomu předčíslí u OSS U dotací poskytovaných příspěvkovým organizacím budou existovat k jednomu předčíslí více bankovních účtů. V tomto případě se doporučuje postupovat jedním ze dvou následujících způsobů: Ve slově ORG označovat jednotlivé účty bu vlastním číselníkem, hodnotou IČO subjektu nebo kmenovým číslem bankovního účtu. V distribuci kontrolních chodů pak bude možné zpracovat kontrolních chod se zjištěním stavu za jednotlivá čísla ORG. Pokud bude v případě dotací příspěvkovým organizacím z účtu s předčíslím 9822, 4829, 908 atp. potřeba sledovat zároveň výdaje na ISPROFIN, pak číslo ORG musí vyjadřovat kód ISPROFIN a v hodnotě ORJ bude vyjádřeno číslo příspěvkové organizace dle zvláštního číselníku. Pokud by počet účtů k jednomu předčíslí překročil únosnou míru, pak doporučujeme nasadit k počátku účetního období verzi konfigurace se čtyřmístnou analytikou. 20

METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky

METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky v programu GORDIC UCR verze 1.10.10.02 RO platná od 1.1. 2005 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2005 1 2 Tato

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC (platná od 1.1. 2003) verze 1.10.07 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace v programu GORDIC UCR verze 1.10.10.02 PO platná od 1.1. 2005 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2005 1 Tato metodika

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni 1/2016 Opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením 65 odst. 6) vyhlášky č. 410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů. V případě pohledávek se považuje

Více

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M)

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.14.01 RO Copyright

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.12.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2007 1 Seznam zkratek OS - organizační složka OSS - organizační složka

Více

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 2 1 Změna metodiky účtování Metodika firmy GORDIC nechala na účetní jednotce rozhodnutí, zda účtovat fondy EU v rozpočtovém

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

METODIKA. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace. v programu GORDIC UCR. verze

METODIKA. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace. v programu GORDIC UCR. verze METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace v programu GORDIC UCR verze 1.10.12.01 PO platná od 1.1. 2007 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2007 1 Tato metodika

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

D O P L N Ě K číslo 1/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010

D O P L N Ě K číslo 1/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 +HPSEQ1145XG8+ D O P L N Ě K číslo 1/2010 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 verze 1.10.15.01 RO Copyright GORDIC spol. s r.o.

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2012 verze 1.10.17.01

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK NÁVRH Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - NÁVRH (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO

Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO 1 Věc: Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro DSO Určeno: Příjemcům finančního příspěvku dle smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, IČ 63113074, při realizaci projektu Posilování

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010

INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 INFORMACE pro zabezpečení zpracování dat a sumarizací dat a výkazů v roce 2010 24. 03. 2010 WinUCR Od 1. 1. 2010 byl pro účely zachycení počátku rozběhu reformy účetnictví vyhlášen formát textové dávky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-ÚSC platná

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2013 verze 1.10.18.01

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.02 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.02 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.02

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Městys: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Městyse Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Městyse

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 Mikroregion Mezi kopci ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 23.03.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 04674693 název Mikroregion Mezi kopci ulice, č.p. Rynoltice 199 obec Rynoltice

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky. v programu GORDIC UCR. platná od 1.1.

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky. v programu GORDIC UCR. platná od 1.1. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky v programu GORDIC UCR verze 1.10.12.01 RO platná od 1.1. 2007 Copyright GORDIC spol. s r. o. 2007 1 Seznam

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015. platná od 1. 1. 2015. verze 1.10.20.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2015 verze 1.10.20.01

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010. verze 1.10.15.

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010. verze 1.10.15. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14

PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Aktualizováno dne 9. ledna 2015 Tento pracovní dokument je určen výhradně uživatelům účetního systému FIS3000, firmy COMPEX, spol. s r.o. Zlín. PŘÍLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ pro rok 2013-14 Důležité!

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v tis. Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 00063797 Název: Městská část Praha 8 NS: 00063797 HČ MČ Praha 8 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účetnictví ÚSC do roku 2009 NENÍ SOUČÁSTÍ ZKOUŠKY!!! Účetnictví a rozbory ve veřejné správě

Účetnictví ÚSC do roku 2009 NENÍ SOUČÁSTÍ ZKOUŠKY!!! Účetnictví a rozbory ve veřejné správě Účetnictví ÚSC do roku 2009 NENÍ SOUČÁSTÍ ZKOUŠKY!!! Účetnictví a rozbory ve veřejné správě Vybrané postupy účtování ÚSC do r. 2009 Nebude součástí zkoušky Vyhláška č. 505/2002 Sb. Jiná směrná účtová osnova

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71160582 název Svazek obcí pro plynofikaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Klonk ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70961689 název ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje Telefon 311 689 884 fax

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Pod horou Tučapy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70827052 název DSO Pod horou Tučapy ulice, č.p. obec Tučapy PSČ, pošta 391 26 Kontaktní

Více