Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok počet stran - 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95"

Transkript

1 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran

2 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění v Tv a S 2. vysvětlete pojem management a marketing a uveďte případná specifika a odvětví Tv a S 3. výrobek jako nástroj marketingového mixu a jeho specifika v Tv a S 4. distribuce výrobků, druhy distribuce, specifika v Tv a S 5. cena, druhy cen, metodika stanovení ceny 6. vedení lidí, zásady komunikace a jejich uplatnění v TV a S 7. vyjmenujte základní manažerské funkce a popište jejich hlavní náplň 8. analýza trhu, kriteria srovnávání konkurence, aplikace na sportovní klub 9. výrobek, životní cyklus výrobku, specifika v oblasti Tv a S 10. propagace a sportovní reklama jako součást marketingové strategie firmy použitelné pro TV a S 11. personální činnosti managementu, získávání, výběr a rozmísťování pracovníků 12. rozhodování jako manažerská funkce, popište postup při rozhodovacím procesu 13. sponzoring, průběh a náležitosti sponzorský vztahů a oslovení potenciálních sponzorů 14. profil a osobnost manažera a jeho úloha v komunikaci (vlastnosti vrození, získané) 15. co je SWOT analýza a k čemu slouží? 16. popište kroky, které uděláte pro úspěšný osobní prodej? 17. kontrola, kontroling, vyjmenujte základní druhy kontrol a charakterizujte jednotlivé fáze kontrolního procesu 18. popište proces rozhodování zákazníka a vlivy ovlivňující rozhodování zákazníka 19. vyjmenujte a popište moderní manažerské nástroje řízení 20. reklama a funkce reklamy v Tv a S 21. motivování jako manažerská činnost, způsoby motivování 22. organizování tělesné výchovy a sportu, vymezení pojmu, současná organizovanost TVS v České republice 23. definujte pojem TRH (tržní mechanizmus), jak se člení, kdo jsou subjekty trhu 24. definujte pojem Marketingový mix a rozeberte jeho základní faktory 25. vysvětlete pojem delegování a vyjmenujte základní pravidla efektivní delegace 2

3 1 - MARKETING A JEHO VÝVOJOVÉ ETAPY, UPLATNĚNÍ V Tv a SPORTU A. Marketing - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splněn cílů organizace potřeba - pocit nedostatku nebo přebytku některého základního uspokojení, potřeby mohou být absolutní, relativní, ekonomické, sociální, nezbytné, základní, luxusní,... Maslowova pyramida potřeb fyziologické potřeby - potřeby jistoty a bezpečí - sociální potřeby - pocit uspokojení - seberealizace B. Marketingová koncepce (vývojové etapy) výrobní ( , Henry FORD) - zákazník preferuje výrobky levné a snadno dostupné, výroba zaměřena na vysoké objemy, nové techniky i technologie - např. Baťa, Ford, Texas Intr. - typické pro ekonomiky, kde poptávka převyšuje nabídku, zákazník shání výrobky a nepřemýšlí o vlastnostech výrobková ( ) - zákazník preferuje výrobky vyšší kvality, výroba vasoce kvalitních a neustále se zdokonalujících výrobků, někdy bez ohledu na přání zákazníka - Porsche, Hewlett-Packard prodejní ( ) - masová distribuce a prodej, distribuční síť, velké objemy, cílem je prodat, co jsem vyrobil - masivní reklama - agresivní marketingová ( ) - zpětná vazba mezi trhem a výrobcem, výrobce musí prodávat výrobek, který zákazník chce, důraz na pochopení přání a potřeb zákazníka - třídění na nové a věrné zákazníky, systematická práce, aby přišli znovu - průzkum trhu, dlouhodobé plánování, zásada ziskovosti sociální marketingová ( současnost) - zisk, uspokojování přání zákazníka atd. plus další veřejný zájem např. dopad na životní prostředí - vyšší společenská zodpovědnost Vývoj marketingu probíhal společně s vývojem managementu, až v sedmdesátých létech vznikl samostatný marketing klasický management (počátek 20. stol.), manažerská revoluce(40 léta), moderní metody řízení(70. léta), enviromentální management (současnost) C. Uplatnění v TV a Sportu 3

4 sport se stal součástí obchodu - platí stejná pravidla jako u jiných odvětví propagace sportovních událostí výroba staveb, výroba sportovních potřeb zisk sponzoring výrobky okolo sportu - od dresů po výrobky pro fandy ohled na životní prostředí - stavba (např. zimní střediska, oblasti chráněné,...) 4

5 2 - VYSVĚTLETE POJEM MANAGMENT A MARKETING A UVEĎTE PŘÍPADNÁ SPECIFIKA ODVĚTVÍ TV a S Pojmu Managament odpovídá nejblíže české slovo řízení většinou máme na mysli řízení ve smyslu podnikové činnosti, tj. cíleně orientované zvládnutí celku i jednotlivých funkcionálních činností firmy.( prodejní, vědecká, finanční apod.) Můžeme ho chápat ve třech smyslech: 1. jako teoretickou a vědeckou disciplínu 2. jako skupinu řídících pracovníků na různé úrovni 3. jako proces tvorby a udržování prostředí ve kterém jednotlivý pracovníci společně dosahují zvolených cílů. Tento proces je nutný na jakékoliv organizační úrovni a zahrnuje tyto etapy: 4. plánování, organizování,personalistika, vedení, kontrola PLÁNOVÁNÍ je východiskem všech managerských činností a proto vyžaduje vědomou činnost a intelekt. Naprosto nezbytným průvodním znakem je pružnost. Výsledkem procesu by měly být plány ze kterých by měly vyplývat dvě skutečnosti. -čeho chceme dosáhnout -jakým způsobem toho chceme dosáhnout ORGANIZOVÁNÍ je proces,který vymezuje vzájemné vztahy mezi lidmi jedné organizace s cílem dosažení plánu. Proces úzce souvisí s vytvářením vnitřní struktury a vyplývá ze dvou faktorů 5. dělby práce 6. z tělesné a duševní kapacity člověka / ta má své hranice/ PERSONALISTIKA je třetí etapou managmentu a zahrnuje všechna rozhodnutí týkající se zaměstnanců,její význam je mimo jiné v tom, že výrazně ovlivňuje výkonnost jednotlivců i celku. Motivace: peněžní (úkolová mzda, provize, podíl na zisku) Nepeněžní (povzbuzení,dovolená, pracovní uznání,..) HODNOCENÍ základním smyslem je určení v jakém rozsahu plní pracovníci úkoly a požadavky. Hodnocení: morální : hmotné Výběr odpovídající metody závisí na konkrétním výkonu činnosti. KONTROLA je součástí každého řídícího procesu, musí být prováděna účelně a ve správný čas. Měl by se vytvářet negativní náboj / obavy z konfliktu, projevy nedůvěry či strachu/. MARKETING 5

6 Pochází z anglického slova market trh.na trh vstupují dva partneři ten kdo kupuje a ten kdo nabízí Vývoj Marketingu: 30. léta Výrobní MK (ford = kvantita) Výrobkový Mk (HW PACARD= kvalita) Prodejní MK (co nejvíce prodat široké distribuční sítě,velká reklama). Je to tedy podnikatelská metoda, která podniku umožňuje hledat trh pro své výkony. Vychází z toho, že musí být poznány potřeby a přání zákazníka a vytváří činnost pro podporu prodeje. - představuje jednu z koncepcí managmentu. - je to filosofie podnikání a systém specifických funkcí PODSTATOU-CÍLEM MARKETINGU : a. usilování o nalezení rovnováhy mezi zájmy firmy (její postavení na trhu,vztah ke konkurenci, výše zisku a udržení se na trhu) a zákazníka b. orientace na potřeby zákazníka a nabytí výhody nad ostatními účastníky trhu c. zajistit podniku dlouhodobý odbyt jeho výrobků a služeb = úspěšnost která musí být založena na spokojenosti zákazníka. tzn. Vyrovnávání poptávky a nabídky. ( Co se týče specifik v Tv a sportu- to předpokládám,že si každý vymyslí k obrazu svému) 6

7 4 - DISTRIBUCE VÝROBKU, DRUHY DISTRIBUCE, SPECIFIKA V TV A SPORTU NÁSTROJE MARKETINGU : ( MARKETINGOVÝ MIX. ) - PRODUKT ( PRODUKT ) - PLACE ( DISTRIBUCE ) - PRICE (CENA ) - PROMOTION ( PROPAGACE ) DISTRIBUCE Distribuční systém zprostředkovává cestu produktu od výrobce ke spotřebiteli. Základními institucemi produktu jsou velkoobchod a maloobchod. Nákup nebo prodej zboží sjednávají brokeři, agenti, obchodní reprezentanti hospodářských organizací atd. Běžnými funkcemi distribučního systému jsou například přeprava zboží, skladování, prodej, kompletace zakoupeného zboží, servis a poskytování úvěru. Distribuční systém poskytuje spotřebiteli zejména dvě výhody, a to výhodu prostorovou a časovou, neboť umožňuje žádaný produkt zakoupit v místech a v době pro zákazníka příhodných. MARKETINGOVÉ ( DISTRIBUČNÍ ) CESTY můžeme chápat jako soubor nezávislých organizací účastnících se procesu, který umožňuje užití nebo spotřebu výrobku či služby. MARKETINGOVÁ CESTA zabezpečuje pohyb zboží od výrobců ke spotřebitelům. Překlenuje časové, prostorové a vlastnické propasti, které oddělují zboží a služby od těch, kteří je chtějí používat. Členové marketingových cest zabezpečují mnoho klíčových funkcí a podílejí se na těchto marketingových pohybech. INFORMACE - Sběr a šíření marketingových výzkumných informací o potenciálních a běžných zákaznících, konkurentech a dalších faktorech a silách v marketingovém prostředí. PROPAGACE - Vývoj a šíření přesvědčivých informací o nabídkách s cílem přilákat zákazníky. JEDNÁNÍ - Snaha o dosažení konečné dohody o ceně a dalších podmínkách dodávky, aby mohl být uskutečněn převod vlastnictví. OBJEDNÁVÁNÍ - Zpětná komunikace o záměrech členů marketingové cesty nakoupit zboží od výrobců. FINANCOVÁNÍ - Získávání a rozdělování finančních fondů potřebných pro financování zásob v různých úrovních marketingové cesty. PŘEBÍRÁNÍ RIZIKA - Převzetí rizik spojených s pohybem zboží a služeb na marketingové cestě. FYZICKÉ VLASTNICTVÍ - Vhodné skladování a pohyb fyzických výrobků, počínaje surovinami a konče finálními výrobky. ÚROVNĚ MARKETINGOVÝCH DISTRIBUČNÍCH CEST : BEZÚROVŇOVÁ MARKETINGOVÁ CESTA ( PŘÍMÁ MARKETINGOVÁ CESTA ) Zahrnuje pouze výrobce, který prodává své zboží přímo finálnímu zákazníkovi. 7

8 JEDNOÚROVŇOVÁ CESTA Zahrnuje jednoho zprostředkovatele, kterým je nejčastěji maloobchodník. DVOUÚROVŇOVÁ CESTA Cesta zahrnuje dva zprostředkovatele na trzích se spotřebním zbožím obvykle velkoobchodníky a maloobchodníky. TŘÍÚROVŇOVÁ CESTA - Cesta zahrnuje tři zprostředkovatele. ( Například v průmyslu zpracování masa velkoobchodníci prodávají překupníkům, kteří zboží prodávají dále maloobchodu. ) Cesty obvykle znamenají pohyb výrobku vpřed, ale je možné také hovořit o zpětných distribučních cestách = hlavním ekologickým cílem je recyklace tuhých odpadů. Spotřebitel musí být motivován k tomu, aby podstoupil změnu a stal se z něho výrobce, který by inicioval obrácený distribuční proces. Řízení distribuční cesty vyžaduje výběr určitých zprostředkovatelů a jejich motivaci pomocí nákladových a výnosových činitelů. ROZHODNUTÍ O TVORBĚ CESTY : Projektant marketingové cesty musí znát požadovanou úroveň zásobování u cílových zákazníků. Zabezpečování vyšší úrovně zásobování znamená též vyšší náklady a tedy vyšší ceny pro zákazníka. Úspěch obchodů s levným zbožím svědčí o tom, že zákazníci jsou ochotni akceptovat i nižší úroveň zásobování, pokud se to promítne do nižší ceny zboží nebo služeb. ( Určující je také nabízený sortiment zboží, služba. ) DISTRIBUČNÍ CESTY PRODUKUJÍ PĚT SLUŽEB ZÁSOBOVÁNÍ : VELIKOST ZÁSILKY = obvyklé množství jednotek, které může nakoupit typický zákazník při jednom nákupu pomocí určité marketingové cesty. ČEKACÍ DOBA = je průměrná doba čekání zákazníků na dané distribuční cestě, než obdrží žádané zboží. PROSTOROVÁ DOSTUPNOST = vyjadřuje stupeň snadnosti nákupu požadovaného zboží prostřednictvím marketingové cesty. ROZMANITOST VÝROBKU = je dána šíří sortimentu zajišťovaného marketingovou cestou. PODPORA SLUŽEB = představuje doplňkové služby zajišťované distribuční cestou ( úvěry, dodávky, instalace opravy ). TĚLOVÝCHOVA A SPORT produkuje množství služeb, které nabízí zákazníkovi ke spotřebě. Uplatňuje se zde nejčastěji bezúrovňová marketingová cesta přímá marketingová cesta, v některých případech je možné hovořit také o jednoúrovňové distribuční cestě. Důležitou roli zde hraje právě podpora doplňkovou službou. 8

9 5 CENA, DRUHY CEN, METODIKA A STANOVENÍ CENY Cena Vliv ceny na zákazníka Druhy cen - peněžní vyjádření hodnoty zboží na trhu za výrobek nebo službu - nejpružnější proměnná ze čtyř částí marketingového mixu - jediná část marketingového mixu, která přináší tržby z prodeje - jeden z určujících faktorů vztahu nabídky a poptávky, který se utváří v konkrétním čase, v konkrétním místě, pro konkrétní zboží může být odlišná podle příslušnosti zákazníka k některé sociální skupině či třídě. Vysoká cena - odrazení nákupu, exkluzivita pro určitou skupinu, módní novinky... Nízká cena - vzrůst poptávky, nedůvěra k nízké ceně (nízká kvalita)... smluvní ceny na základě dohody mezi dodavateli a odběrateli fixní ceny ceny úředně stanovené (státem, úřadem ) centrálně regulované ceny věcně nebo časově Snahou vyspělé ekonomiky je, aby ceny výrobků a služeb byly co nejvíce volné, tj. aby došlo k tzv. deregulaci cen Stanovení ceny při určování ceny záleží na strategiích podniku, zda převládají krátkodobé či dlouhodobé cíle, jedná - li se o starý nebo nový výrobek, nebo o skupinu výrobků... a) cíle firmy zisk - cena pokrývá úplné výrobní náklady a umožňuje dosažení zisku, pro fázi zralosti životního cyklu maximalizace zisku - cíl také pro fázi zralosti, krátkodobý cíl, je - li velká poptávka mohou se zvýšit ceny tržní podíl - pro počáteční fáze životního cyklu, zaváděcí nízké ceny, slevy, získání nových zákazníků, odrazení konkurence od výroby růst objemu prodeje - krátkodobý cíl, výprodeje nadbytečných zásob, posezonní výprodej, uvolnění prostor návratnost investic - dlouhodobá strategie, součást vývoje nového výrobku, při stanovení ceny není rozhodující zisk špičková kvalita - dlouhodobý cíl, cena odráží kvalitu výrobku jiné cíle - udržení se na trhu, zabránit vstupu konkurence na trh, podpora prodeje jiných výrobků... b) možnosti firmy výrobní kapacita skladovací prostory distribuční síť c) omezující vnější faktory výše nákladů (nižší náklady umožňují pohyb cen proti konkurenci) cena ostatních statků (substituentů a komponentů) konkurence (síla a její schopnosti) distributoři (počet, provize, marže ) zákonné předpisy (vládní legislativa) zákazníci (odhad poptávky, složení, množství ) fáze životního cyklu výrobku (nový, zavedený, dosluhující ) 9

10 Proces tvorby ceny 1) odhad poptávky 2) odhad reakce konkurence 3) stanovení očekávaného podílu na trhu 4) volba vhodné cenové strategie 5) výběr efektivních odbytových cen a prodejních metod Metody stanovení ceny nákladově orientovaná metoda Náklady na jednotku produkce zvýšené o přirážku (zisk) Fixní náklady JEDNICOVÉ NÁKLADY = Variabilní náklady jednoho výrobku Počet prod. výrobků CENA VÝROBKU = Jednicové náklady x (1 + přirážka) Př = 4000 x (1 + 0,25) fixní náklady - se změnou objemu výroby se nemění (nájemné, splátky, platy úředníků...) proměnné náklady - mění se změnou objemu výroby progresivní - rostoucí ( úkolová mzda, reklama...) degresivní - klesající (spotřeba energie...) indiferentní - nečekané ( manka, požáry...) průměrná míra zisku (20% výrobních nákladů) Výhody: jasná pravidla pro stanovení výše ceny, zisk u každého výrobku, při snížení výrobních nákladů - snížení ceny (konkurenční výhoda) Nevýhody: nereaguje na reálnou situaci na trhu, obtížné odhadování množství výroby, možnost špatně odhadnuté míry zisku, neumožňuje vnímat vliv konkurence. orientace na konkurenci cenu stanovujeme podle toho, jaký máme vztah ke konkurenci stejná cena přizpůsobení se konkurenci, náš výrobek se od ní neodlišuje vyšší cena nabízíme luxusní zboží pro omezený okruh zákazníků (Rolls Roys) naše výrobky jsou nové a výrazně se liší od konkurence nabízíme vysoce prestižní zboží (uznávaná značka) naše firma má velmi dobré jméno a postavení na trhu a důvěru zákazníků (Hewlett Packard) nižší cena chceme získat velký tržní podíl a konkurenci vytlačujeme nízkými cenami naší konkurenční výhodou jsou nízké náklady malá firma bojuje proti silné konkurenci velkých podniků Výhody: jednoduchost, odraz pohledu zákazníka na výrobek Nevýhody: vznik cenové války, nerespektování nákladů vnímání hodnoty zákazníkem ocenění výrobku nebo služby z pohledu zákazníka, tj z pohledu uspokojení jeho potřeb a užitkovosti pro zákazníka Výhody: reálnost, uspokojení potřeb 10

11 Nevýhody: zaměření na tržní segmenty (nemají všichni stejné potřeby) orientace na poptávku určující je vztah mezi nabídkou a poptávkou (viz Ekonomie) cena je stanovena na základě závislosti změny poptávaného množství na změně ceny = cenová elasticita poptávky cenová elasticita poptávky E = % změny poptávaného zboží % změny ceny zboží E vyšší než 1... vysoká cenová elasticita poptávky S poklesem ceny zboží roste prodejnost E = 1 jednotková elastická poptávka S poklesem ceny se prodejnost nemění E nižší než 1... nízká cenová elasticita poptávky S poklesem ceny klesá prodejnost cenu určuje množství zákazníků ochotných koupit výrobek nebo službu za nabízenou cenu důležitost výrobku pro zákazníka dostupnost existence substituentů (možnost náhrady jiným výrobkem) konkurzní a smluvní cena cena vzniká dohodou mezi prodávajícím a kupujícím konkurzní řízení, dražba, dohoda o ceně... Strategie stanovení ceny skimming - slíznutí smetany nové výrobky, unikátní či odlišné - počáteční vysoká cena, po vstupu konkurence či nasycení trhu cena klesá pronikání zaváděcí nízké ceny, často pod výrobními náklady, po získání tržního podílu ceny rostou ceny ve výrobních skupinách cenové rozdíly mezi výrobky od stejného výrobce, je-li jeden kvalitní a drahý, předpokládá se, že i ty levnější budou kvalitní, jeli jeden výrobek výrazně levnější, snižuje to význam ostatních dražších z hlediska ceny psychologie stanovení ceny zařazení konfekce mezi luxusní výrobky vnímá většina zákazníků jenom jako luxus 9 ceny - 99 je z pohledu zákazníka daleko přijatelnější než 100 (baťovská cena) kulaté ceny , 5000,... vytvoření představy prestižního zboží 11

12 slevy - určité výrobky se zlevní, kupující si s nimi zároveň koupí i nezlevněné umělá sleva - uměle stanovená vysoká cena, zboží je pak prodáváno s velkou reklamou se slevou, výsledná cena je pak běžná cena na trhu ( v některých státech trestné počínání) diskriminační stanovení ceny přizpůsobení ceny různým segmentům, různá míra zisku - slevy v dopravě pro studenty, vstup pro důchodce, telefonní poplatky v noci, ubytování cizinců... Změna ceny změnu ceny ať již nahoru nebo dolu může způsobit: chování konkurence změna výrobních kapacit změna tržního podílu nesoulad mezi poptávkou a nabídkou zvýšení nákladů Zvýhodnění kupujícího - slevy slouží pro získání stálé klientely zákazníků srážka při platbě (dřívější zaplacení, v hotovosti...) kvantitativní srážka (odběr velkého objemu...) sezónní srážka funkční srážka (pro distributory, umístění zboží...) prémie (pro pravidelné zákazníky, od určité výše...) prodej na protiúčet (odkup starého výrobku...) 12

13 6 VEDENÍ LIDÍ, ZÁSADY KOMUNIKACE A JEJICH UPLATNĚNÍ V Tv A SPORTU Vedení lidí Nejužívanější metody vedení lidí k inovační aktivitě a špičkovým výkonům. Vedení lidí - schopnost, dovednost a umění manažera vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, tvůrčímu plnění úkolů, stimulace lidí ve snaze vyvolat odpovídající motivaci. Pro vedení lidí je důležitý výběr správné metody a stylu Další definice Vedení lidí je činnost, jejímž smyslem je ve vzájemném vztahu sounáležitosti s vedenými dosáhnout nějakého nového cíle, jehož dosažení je v přímém a vlastním zájmu jak vedoucího, tak vedených. Vedoucí toho dosahuje prostřednictvím rozšíření mapy světa vedených Styl vedení lidí: - způsob chování vedoucího k podřízeným ( je závislý na prostředí a osobě manažera ) 3 styly vedení lidí: autoritativní - zaměřený na výkon, centrální komunikace man., autorita man., konformita pracovníků, tresty a odměny, rychlost rozhodování manažera demokratický - pracovníci participují na vedení, i odpovědnosti, rozhodování je kvalitní, ale mnohdy pomalé liberální - dělej si co chceš, individuální růst, větší nezávislost, vede k rozpadu a chaosu nelze dlouhodobě aplikovat Metody vedení lidí zahrnují především: informovanost pracovníků - jak o cílech podniku, tak o zadávaných úkolech, důležité jsou rozhovory se zaměstnanci cílevědomost v práci - máme jasně určeny cíle i zodpovědnost podpora samostatnosti - souvisí s delegováním pravomocí a s rotací pracovníků v rámci podniku péče o pracovní podmínky - vybavení pracoviště, sociální služby, osvětlení, teplota, ochrana proti hluku, barevná úprava hmotná a morální zainteresovanost - mzdy, platy, prémie, odměny, příplatky, podíly, výhodné stravování, pružná pracovní doba participaci - zajišťování úkolů, podíly na zisku, účast zástupců v managementu firmy, zaměstnanecké akcie, osobní účty zaměstnanců diferencovaný přístup - výsledky kontroly se musí projevit v odměnách, změně zařazení pracovníka, postupu, propuštění Manažer se rozhoduje mezi orientací na pracovníky nebo orientací na úkoly, podle toho lze manažery a jejich řídící styl rozdělit na: lhostejný typ - nezáleží mu na pracovnících ani na úkolech, soustřeďuje se na mimopodnikové aktivity sousedský typ - orientuje se pouze na pracovníky, atmosféra čajového dýchánku úkolový typ - nebere ohled na spolupracovníky, důležité je splnění úkolu 13

14 týmový typ - zajímá se jak o lidi, tak o splnění úkolů, respektuje potřeby lidí, ale vyžaduje náročné plnění úkolů kompromisní typ - zajímá se středně o lidi i o úkoly, orientuje se na tradiční řízení a kompromisní, pragmatický způsob Příklady teorií vedení lidí 1) Teorie velkých osobností ( Great-Man Theories ) Do dvacátého století bylo vůdcovství, vedení lidí založeno na paradigmatu velkých osobností. Právě tyto velké osobnosti jsou hybateli dějin a určují další společenský vývoj. Vůdci dávají o sobě vědět, když jsou zapotřebí. Takovými velkými postavami byla například Johanka z Arku, Washington, Gándhí. Věřilo se, že velkým vůdcem se musí člověk již narodit. 2) Teorie osobnostních rysů ( Trait Theories ) Základním bodem této teorie je, že vůdčí osobnost se od ostatních odlišuje určitým souborem specifických povahových rysů nebo behaviorálních vzorců, které jsou danému jedinci vrozené. Výzkum (Stogdill, 1974) vyjmenovává například tyto podstatné rysy: 1. schopnost přizpůsobit se situaci 2. schopnost vnímat sociální okolí 3. ambice a orientace na dosažení výsledků 4. asertivita 5. schopnost kooperace 6. rozhodnost 7. dominance 8. energie 9. vytrvalost 10. sebedůvěra 11. odolnost vůči stresu 12. schopnost převzít zodpovědnost Jiní ( McCall a Lombardo, 1986) popisují tyto: 1. emocionální stabilita a vyrovnanost 2. akceptace chyb - připuštění vlastních omylů, místo ztracení energie na jejich zahlazení 3. dobré interpersonální dovednosti 14

15 4. intelektuální rozsah - schopnost pokrýt široké spektrum oblastí namísto pouze jedné úzce vymezené oblasti expertízy Problémem této teorie je, že evidentně existují lidé, kteří požadované charakteristiky mají a přesto vůdčími osobnostmi nejsou. 3) Kontingenční teorie ( Contingency Theories ) Jádrem této teorie je tvrzení, že efektivní styl vedení lidí závisí na kontextu situace. Aby leadr byl efektivní, musí tomuto kontextu přizpůsobit svůj styl vedení lidí. To jest, žádný styl vedení lidí není nejlepší - vždy záleží na situaci. Jestliže je leadr vysoce efektivní v jedné situaci, nemusí nutně být efektivní v druhé. Pro leadry to znamená, aby měli k dispozici pestrou paletu stylů vedení lidí, nebo se při svém vedení omezili pouze na jeden kontext, ve které jsou efektivní 4) Situační teorie ( Situational Theories ) Situační faktory, a nikoliv schopnosti a dovednosti leadra, určují efektivitu vedení lidí. Situačních faktorů byla identifikována celá řada. Například je to motivace a schopnosti vedených lidí. Vztahy mezi leadrem a následovníky. Sebepojetí leadra, jeho momentální nálada, míra stresu a podobně také patří do situačních faktorů. 5) Behaviorální teorie ( Behavioral Theories ) Tato teorie je založena na myšlence, že se člověk vůdčí osobností nenarodí, ale že se vůdcem stává díky seberozvoji a učení. Soustřeďuje se nikoliv na mentální schopnosti, ale na činy a vzorce chování. Do behaviorálních teorií lze přiřadit známou Teorii rolí a Teorii manažerské mřížky. 6) Teorie rolí (Leader-Role Theories) Zde je vedení lidí vnímáno jako jedna ze skupinových rolí. Tato role má specifické vzorce chování (Minzberg): jde příkladem, vede, je prostředníkem, monitoruje, šíří myšlenky, je mluvším skupiny, je podnikatelem, zvládá konflikty, alokuje zdroje a vyjednává. 7) Participativní teorie ( Participative Theories ) Základním předpokladem ideálního stylu vedení lidí je ten styl, který je koncentrován na přínosu ostatních lidí. Vůdci by tedy měli podporovat participaci a přínos ostatních členů skupiny, pomáhají ostatním se zapojit do rozhodovacího procesu. Teorie tvrdí, že když se více lidí podílí na rozhodnutí, pak je rozhodnutí lepší, než od jedince. Dále tvrdí, že angažovanost lidí na plnění úkolu je při spolurozhodováním větší, než bez něj. Vůdce si však ponechává právo rozhodnout, který příspěvek ostatních přijme, a který ne. V rámci participativní teorie se rozšířilo členění stylů vedení lidí dle míry jejich participace na rozhodovacím procesu. 15

16 Kurt Lewin styly dělí na autokratický, demokratický a laissez-faire (nechte je jednat) styl. Rensis Likert pak na vykořisťovatelsky autoritativní, benevolentně autoritativní, konzultativní a participativní. 8) Transakční teorie ( Transactional Theories ) Jak název napovídá, jde o vztah založený na transakci, směně něčeho za něco. Transakční způsob vedení lidí je založen na systémech odměn a trestů. Přestože bylo výzkumy dokázáno, že transakační způsob vedení má své limity, je stále velmi oblíbený. Zejména v podnikání. Odpovídá totiž spíše manažerskému stylu uvažování. Hlavní omezení transakčního vedení je v domněnce, že člověk se chová racionálně, predikovatelně a pracuje za odměnu. Teorie motivace (a nejenom ta) tuto doměnku nepotvrdila. 9) Transformační teorie ( Transformational theories ) Jsou známy též pod názvem Vztahové teorie ( Relationship Theories ). Zaměřují se na interakci vůdce a vedených, přičemž díky tomuto vztahu se vůdce i vedení vzájemně dovádějí k vyšším úrovním morálky a motivace. Vůdci motivují a inspirují a pomáhají členům skupiny vidět důležitost a vyšší zájem daného cíle. Transformační leadři se při vedení lidí zaměřují jak na dosažení cíle, tak na rozvoj plného potenciálu vedených lidí. Tito vůdci vyznávají vysoké etické a morální standardy.... činnost, jejímž smyslem je dosáhnout cíle... Vedení je činnost, která má smysl ve svém výsledku. Jestliže činnost neprodukuje v konečném důsledku výsledky nemůže to být vedení.... dosáhnout cíle s vedenými... I ostatní profese dosahují výsledků s ostatními lidmi, nebo prostřednictvím ostatních. Například klasický management je definován jako dosahování výsledků prostřednictvím ostatních. V naší definici je však oproti tomu podstatný rozdíl. Tvrdím, že je důležité:... dosáhnout cíle ve vzájemném vztahu sounáležitosti s vedenými... Nejedná se o to, že existuje nějaký vztah mezi vedoucím a vedeným, ten existuje vždycky (protože i žádný vztah je typ vztahu). Důležité je, že se jedná o vztah vzájemné sounáležitosti. Někdo může mít vztah sounáležitosti s nějakou skupinou, ale pokud jej skupina neakceptuje, není to vztah vzájemný. A opačně: člověk nemusí akceptovat skupinu. Přirozeným důsledkem vymezení typu vztahu vedoucí-vedení jsme eliminovali vedení jako formální vztah nadřízenosti a podřízenosti: někdo může být jmenován vedoucím skupiny, ale pokud jej skupina neakceptuje, pak ve smyslu naší definice nevede. Někteří lidé tvrdí, že vedou a dokonce jsou i jako vůdčí autorita skupinou uznáváni. A nemají pocit sounáležitosti se skupinou. To jest, například, selhání skupiny, nebo selhání jednotlivého člena skupiny, nevnímá daný člověk jako selhání vlastní. To však není vztah sounáležitosti a ve 16

17 smyslu definice daný člověk nevede. Pocit osobního závazku a pocit odpovědnosti rozhodně odlišuje rádoby vedoucího od skutečného vedoucího....cíle, který je ve vlastním zájmu vedoucího i vedených... Ti, kteří dosahují výsledků prostřednictvím ostatních, nebo s ostatními, však pouze nevedou, ale též řídí. Při řízení jde však o dosahování cílů, které nemusí být v přímém a vlastním zájmu lidí, kterých se to týká. Například manažer dá pracovníkovi úkol, pracovník jej splní a dostane za to odměnu. Byl to úkol, který byl v přímém a vlastním zájmu pracovníka? Mohl být. Pokud však pracovník nepracoval pro peníze, ale buď pro sám proces dosahování cíle, nebo pro sám výsledek. Jedno nebo druhé přineslo totiž pracovníkovi takové uspokojení, že další odměny nebylo potřeba. Pokud je však úkol jenom prostředkem k dosažení odměny, pak v přímém a vlastním zájmu pracovníka nebyl. Jistě jste si všimli, že manažeři ve své řídící roli, když mluví o motivaci, mluví hlavně o odměně za odvedenou práci. Mluví-li však o motivaci člověk, který (i) vede, nikdy nezapomene mluvit o vzrušujícím cíli, o hrdosti, o tom, co to přinese celku. A o tom je právě ta druhá věta:... vedoucí to dělá tak, že rozšiřuje mapu světa vedených... Půjdeme-li v druhé větě naší definice, která mluví o změně mapy světa do konečného důsledku, cítíme, že vedoucí v podstatě dosahuje dvojnásobného výsledku: vlastního cíle a nového člověka. Člověka, který se v procesu vedení - dosahování cíle - změnil. Změna pohledu vedeného je u vedení nutností, u řízení nikoliv. Místo rozšiřování mapy světa se ve spojitosti s vedením obyčejně používá termín ovlivňování. Domnívám se však, že tento termín je tak široký, až je nevhodný. Ovlivňovat totiž opět můžeme dvojím způsobem: z přístupu řízení a z přístupu vedení. Ve vedení jde o inspiraci, nové pohledy na věci a události, které nás obklopují, o nový pohled na vlastní Já se všemi svými schopnostmi, hodnotami a přesvedčeními, souhrnně řečeno o jde o rozšírení mapy světa vedeného. Řízení je spíše v rozsahu přesvědčování až donucení; například prostým uložením úkolu... nový cíl... Jako poslední věc, na kterou chci v definici upozornit, je spojení nový cíl. Vedení je totiž o změně, zatímco například řízení obecně nikoliv; manažer ve své řídící roli totiž může být provozovatelem či správcem stávajících systému a procesů. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří manažeři neumí dobře rozeznat, co je vedení lidí a co je jejich řízení, závěrem této kapitoly chci oba uvedené dva pojmy, řízení a vedení, krátce vymezit. řízení versus vedení lidí Využiji k tomu úvodní prohlášení, že leadr musí někým být, musí v něco věřit, něco umět, něco dělat a musí něco s ostatními lidmi sdílet. 17

18 Řízení je zaměřeno na ovlivňování zejména chování (dělat) a schopností (být) lidí, částečně se dotýká i hodnot a přesvědčení (věřit). Naproti tomu vedení je zaměřeno na vztah sounáležitosti (sdílet), identitu (být) a přesvědčení a hodnoty (věřit) lidí. Později si ukážeme, že rozdělení do úrovní dělat - umět - věřit - být - sdílet má z hlediska praktické psychologie vedení lidí značný význam. Ukážeme si například, že úrovně věřit-býtsdílet, jsou spjaty zejména s emocionální a duchovní inteligencí a úrovně dělat - znát s inteligencí fyzickou a mentální. To má své významné důsledky. Například jedním ze závažných důsledků je skutečnost, že naučit se vedení lidí není možné stejným přístupem, jako se učíme lidi řídit. Klasická teorie managementu tento rozdíl popisuje tak, že řízení lidí je spíše o plánování, organizování, koordinování, dohledu, kontrole a vyhodnocení, zatímco při vedení jde o stanovení směru (vize a strategie), inspiraci, motivaci, delegování a komunikaci. Každopádně jsou vedení a řízení dvě vzájemně se doplňující činnosti. Opravdu integrovaná vůdčí osobnost (leadr) by měla provádět oboje. Ve většině stávajících organizací dnešního dne jednoznačně převládá řízení nad vedením. Je to důsledek historického vývoje: v dané etapě rozvoje lidské společnosti to bylo naprosto postačující. Nebyl v podstatě důvod zavádět ve větší míře i vedení, které je podstatně obtížnější, a tudíž i nákladnější, než řízení. Ukazuje se však, že v souvislosti se změnou makroekonomických podmínek, globální konkurečním prostředí a v souvislosti s nebývalou rychlostí změn, doba jednobarevného managementu řízení lidí končí. Nastupuje i vedení. Již dnes existují organizace, které to pochopily a zavedly. A svojí úspěšností prakticky prokazují, že v dnešní době je nezbytné rozvíjet v organizacích vedení. Ty organizace, které tento trend nezachytí a nepřijmou fakt, že ne řízení, ale vedení se stává konkurečním faktorem číslo 1, přestanou existovat. Komunikace Úvod Komunikací rozumíme předávání a přijímání informací. Velmi často bývá používán i pojem sociální interakce ve smyslu vzájemného jednání dvou nebo více sociálních jednotek, respektive osob nebo skupin osob (organizací, institucí apod.). Komunikovat lze mnoha cestami a jejich kombinacemi, přesněji mnoha komunikačními prostředky. Každé interpersonální jednání, nejen použití slov, je komunikací, a protože nemůže existovat nejednání a nechování, není možné nekomunikovat. Komunikace je základní a nevyhnutelná manažerská činnost jejímž prostřednictvím manažer uskutečňuje své cíle. Ze zkušenosti je patrné, že komunikace tvoří asi 85 % objemu 18

19 veškeré aktivity manažera a proto ji můžeme považovat za alfu a omegu práce manažera na jakékoliv úrovni. Komunikace v manažerské praxi Původní význam slova komunikace byl spojováním dvou míst nebo prvků. V psychologickém slova smyslu pojem komunikace znamená označení toho co spojuje lidi, co mezi nimi probíhá, když se vzájemně o něčem informují, když spolu diskutují nebo řeší problémy. Komunikace je považována za základ mezilidského styku a je definována jako vzájemná výměna významů mezi lidmi, uskutečňovaná především prostřednictvím používání konvenčnících symbolů. Komunikace jako forma mezilidského kontaktu umožňuje, aby se lidé vzájemně dostávali do styku s psychikou druhého. Komunikace je tak výměna významů. Je nevyhnutelnou podmínkou vztahu lidí. Vztahy mezi lidmi se projevují ve formě komunikace. A naopak to jak spolu komunikujeme vyjadřuje náš vzájemný vztah. Z hlediska komunikace dvou a více osob existují tři základní formy vztahů, které se v komunikaci projeví: 1. Symetrický vztah je mezi komunikujícími partnery vyjádřen rovností ve vztahu, mají stejná práva i úroveň zodpovědnosti, oboustrannou možnost diskuse, aktivity v komunikaci i ve společných činnostech, možnost vzájemného poskytování rad, usměrňování, kritizování. Jde o komunikaci jedinců, kteří jsou na stejné úrovni, stejně vysoko v mocenské hierarchii a mají tendenci rovnost vztahu zdůrazňovat. Příklady: spolupracovníci mezi kterými není vztah nadřízený podřízený, spolužáci ve třídě, členové sportovního týmu. 2. Komplementární (nesymetrický neboli doplňkový) vztah zdůrazňuje nerovnost, rozdíly, závislost jednoho na druhém, poslušnost, ovládání. Jeden je aktivnější, přikazuje, kritizuje, radí tento je v komunikaci označován jako dominantní. Druhý spíše přijímá, poslouchá ten je označován jako submisivní. Dominantní určuje pravidla komunikace a disponuje také sankcemi v případě jejich nerespektování. Obě strany víceméně respektují pravidla, vyplývající z nerovných pozic. Jde o komunikaci slabšího a silnějšího. Jde o situaci v níž jeden stojí nad druhým. Příklady: nadřízený podřízený, učitel žák. 3. Metakomplementární vztah je vyjadřován takovou komunikací, která má za cíl z pozice submisivního narušovat dominantní pozici. Slouží k narušení mocenských pozic a z nich vyplývajících pravidel vztahu ke změně reálných rozložení sil při zachování zdání o původní asymetrii ve vztahu. Podřízený může svým chováním ovlivňovat chování nadřízeného, ale tento si není vědom toho, že podřízený provádí takové manévry, kterými jej nutí vlastně dělat něco co sám nadřízený ani původně nechtěl. Tomuto typu chování a s tím spojenou komunikací se říká manipulativní chování. Jeho cílem je donutit nepřímým způsobem druhého k takovému jednání aby bylo ve prospěch toho, kdo manipulaci provádí. Podřízený může na poradě nastolit problém tak, aby nedokázal, že je do celé věci zasvěcen lépe nežli jeho nadřízený a může tak nepřímo ukazovat, že nadřízený nestačí. Jde o specifickou formu psychologické manipulace v nesymetrických situacích a vztazích, při níž se zpravidla závislá osoba snaží dosáhnout cílů takovým způsobem, které její skutečné záměry a 19

20 cíle zakrývají. Někdy může toto schéma metakomplementárního chování vést k relativně stabilnímu metakomplementárnímu vztahu, v němž jedna osoba dovoluje druhé, aby užívala určitých manévrů, nebo ji k tomu přímo nutí. Člověk, chovající se bezmocně, je ve vztahu ke svému pečovateli ve zřetelně podřízeném postavení, avšak víceméně sám tuto situaci zaranžoval a v podstatě celou na vyšší úrovni ovládá. Trochu nadsazeně můžeme říci, že je to krk, který hýbe hlavou. Je zřejmé, že problematika symetrické a asymetrické komunikace je pro vedení lidí velmi důležitá. Není-li člověk s pozicí ve vztahu a k tomuto odpovídající komunikací spokojen, bude se pokoušet vztah změnit. Může to učinit víceméně otevřeně a jasně, nebo může stávající situaci přijmout, může dojít ke konfrontaci, což způsobí změnu vztahu. Řídící pracovník se však na druhé straně může snažit manévrovat komplementárně a tím bude stabilizovat původní asymetrii. Změny ve vztazích a změny zúčastněných osob mohou být zásadní a relativně trvalé. Existují i změny krátkodobé, situační, kdy dochází vlivem specifických okolností k přesunům ve vztazích a ke změnám v komunikaci. Pružně fungující pracovní tým např. dokáže obměňovat roli vedení podle typů úkol, které se řeší, takže v asymetrické pozici vedoucího se střídají lidé podle situační potřebnosti jejich specifických znalostí a dovedností. I ve vztazích nesymetrických, komplementárních je mnohdy výhodné, doká- žíli obě strany komunikovat co nejsymetričtěji partnersky. Takováto komunikace může zvýšit efektivnost řešení zejména komplikovaných problémů. Přitom je vhodné, aby byla situace přehledná a aby byla poměrně jasně stanovena pravidla, aby se nepředstírala nebo neproklamovala rovnost tam, kde jí není a být nemůže. Vhodnější je, aby byla otevřeně a jasně odrážena skutečnost mezilidských vztahů. Vytvořená pravidla soužití a komunikace odráží vztahovou realitu a zahrnují systém zpětných vazeb - kladných i záporných, tedy pravidla oceňování a trestání, které udržují rovnováhu ve vztazích. V každé mezilidské komunikaci se projevují tyto základní komunikační principy: 1. Nelze komunikovat. Každé chování má charakter sdělení, je komunikativní, ať jednáme nebo nejednáme, ať mluvíme nebo mlčíme, tím vším ovlivňujeme a ostatní nemohou nereagovat na tuto komunikaci. Z toho plyne základní závěr: v jakékoliv mezilidské situaci se nemůžeme nikdy vyhnout abychom nekomunikovali. Každá komunikace znamená zaujetí stanoviska a každý kdo komunikuje definuje sám sebe a vztah k tomu s kým komunikuje. 2. Každá komunikace v sobě obsahuje zároveň dvě složky: složku obsahovou (informační, digitální) a pak složku vztahovou (analogovou). To tedy znamená, že když hovoříme o jakémkoliv obsahu nevyhnutně přitom také vyjadřujeme vztah k tomu co říkáme i k tomu komu to říkáme. 3. Každé sdělení má nejméně dvě roviny: a. rovinu signálu, tj. to co říkáme, b. rovinu toho jak to říkáme, je to tzv. metasignál. Metasignál je to čemu říkáme metakomunikace. Metakomunikace je sdělení o sdělení, podáváme jí návod pro posluchače jak má rozumět naší komunikaci tím co říkám, myslím to a ono. Metasignály přidělujeme slovnímu obsahu prostřednictvím neverbální (mimoslovní) komunikace. 20

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz

marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz Prezentace k přednášce konané dne 30. 10. 2013 v rámci projektu Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi. marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více