pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení"

Transkript

1 pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB 357) doc. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D. (RB 356) přednášky (marketing): Ing. Jitka ČERNÁ, Ph.D. (RB 431) Ing. Olga HOROVÁ, Ph.D. (RB 430) Mgr. Radek TAHAL, Ph.D. (RB 404) Ing. Oldřich VÁVRA, CSc. (RB 431) 1

2 Kontaktní údaje Vyučující: Jiří Strouhal Místnost: RB Web: Konsultační hodiny: pondělí 15,00 17,00 Základní literatura Literatura M. Synek, E. Kislingerová a kol. (2010) Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck H. Mikovcováa H. Scholleová(2009) Praktikumpodnikové ekonomiky pro bakalářské studium. Plzeň: Aleš Čeněk Doporučená literatura G. Wöhea E. Kislingerová (2007) Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H.Beck J. Strouhal a kol. (2012) Účetnictví 2012: Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks 2

3 Požadavky na absolvování kursu Disciplína Body Průběžné testy online (MG + PE) 20 bodů Závěrečný test na počítači (MG + PE) 80 bodů CELKEM 100 BODŮ U závěrečného testu lze používat pouze kalkulačku, která je součástí programového vybavení počítače. Vlastní kalkulačku používat nelze!!! Body Výsledek Výborně Velmi dobře Dobře Dočasně nevyhověl(a) 0 49 Nevyhověl(a) Plán kursu 1 Podnik a podnikání. Založení podniku 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku 3 Majetková a kapitálová struktura podniku 4 Finanční analýza 5 Základy finanční matematiky 6 Investiční rozhodování 7 Výrobní činnost podniku. Analýza nákladů 8 Život podniku 9 Sdružování podniků. Společné podniky 10 Specifickéekonomiky 3

4 1 Podnik a podnikání. Založení podniku Podnikání základní motiv => zhodnocení vloženého kapitálu (tj. obvykle dosažení zisku) => zvyšování hodnoty podniku kapitál vlastní versus kapitál vypůjčený (musí se vracet a obvykle není půjčen bezúročně) alternativní motiv => uspokojování potřeb zákazníků nutná eliminace rizik 4

5 Právní úprava podnikání podnikání( 2odst.1ObchZ) soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku podnikatel( 5 ŽivnZ) fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění(živnostenský list nebo koncesní listina) podnik( 5odst.1ObchZ) soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Patří k němu věci, práva, jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, sloužící nebo mající sloužit k provozu podniku obchodní majetek( 6 odst. 1 ObchZ) soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a majiteli sloužících, resp. majících sloužit k jeho podnikání Klasifikace podniků podle právní formy(viz další slide) podle předmětu činnosti průmysl, zemědělství, služby odvětvová klasifikace NACE podle velikosti mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik podle typu výroby hromadná (např. pivo), kusová (zakázková výroba), sériová (např. automobilka) podle převládajících výrobních faktorů investičně náročný, materiálově náročný, pracovně náročný, energeticky náročný 5

6 Podniky dle velikosti ČR mikropodnik není definován zaměstnanci < 10 BS, obrat< 2 mil. EUR malý podnik zaměstnanci < 100 obrat< 30 mil. CZK střední podnik zaměstnanci < 500 obrat< 100 mil. CZK velký podnik zaměstnanci > 500 obrat > 100mil. CZK EU zaměstnanci < 50 BS, obrat< 10 mil. EUR zaměstnanci < 250 BS< 43 mil. EUR obrat< 50 mil. EUR zaměstnanci > 250 BS> 43 mil. EUR obrat> 50 mil. EUR Podniky podle právní formy podnik jednotlivce = živnost obchodní společnosti osobní veřejná obchodní společnost(v.o.s., a spol.) komanditní společnost (k.s.) kapitálové společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) akciová společnost(a.s.) společnosti v souladu s právem Evropské unie Evropská společnost(se) Evropské hospodářské zájmové sdružení(ehzs) družstva státní podniky neziskové organizace 6

7 Kritéria pro volbu právní formy ručení oprávněnost k řízení, rozhodování počet zakladatelů vstupní kapitál administrativní náročnost založení a provozu účast na zisku možnost získání kapitálu (např. dluhové financování úvěry) daňová zátěž zveřejňovací povinnost jiné(např. prestiž) Živnost zakládána v souladu se Zákonem o živnostenském podnikání podmínky k získání živnosti 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost druhy živností ohlašovací(řemeslné, vázané, volné) koncesované je vlastněna jednou fyzickou osobou(podnikatelem) ten ručí za závazky celým svým majetkem není stanoven povinný vklad 7

8 Veřejná obchodní společnost může založit dva a více společníků. Tito pak ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. Zisky i ztráty jsou pak mezi společníky veřejné obchodní společnosti rozděleny rovným dílem, nestanovili-li společníci ve společenské smlouvě jiný vzorec pro rozdělení výsledků hospodaření. Veřejnou obchodní společnost lze zrušit za následujících podmínek: z důvodů uvedených v 68 Obchodního zákoníku, byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka podanou nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období, rozhodnutím soudu, smrtí společníka; pokud však společenská smlouva připouští možnost zdědění podílu, potom podíl zůstavitele zdědil jeho dědic a nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, zánikem právnické osoby, která je společníkem; pokud však společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce, zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků, jestliže společník přestane splňovat podmínky pro provozování živnosti, z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě. Komanditní společnost mezistupněm mezi osobní a kapitálovou společností. ve společnosti fungují dva typy společníků: komanditisté a komplementáři. komplementáři se v zásadě chovají jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem. komanditisté se v zásadě chovají jako společníci společnosti s ručením omezeným a ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Platí přitom, že k vedení společnosti jsou oprávněni komplementáři. Zisk je rozdělován na část určenou komplementářům a část určenou komanditistům. Zisk určený komplementářům se mezi tyto rozděluje v souladu s poměrem uvedeným ve společenské smlouvě. Zisk určený komanditistům se obvykle rozděluje úměrně výším jejich vkladů. V případě, že společnost realizovala ztráta, na této se obvykle podílí pouze komplementáři, není-li uvedeno ve společenské smlouvě jinak. Minimální výše vkladu komanditisty činí Kč. 8

9 Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti a vyznačuje se tím, že její společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Společnost zakládá minimálně jedna osoba, přičemž maximální počet společníků činí 50 osob. Obchodní zákoník pro tuto společnost rovněž stanovuje minimální úhrn vkladů od společníků (účetně: základní kapitál), který činí Kč. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí minimálně obsahovat: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, jména a bydliště prvních členů dozorčí rady, zřizuje-li se, určení správce vkladu, a eventuelní další údaje vyžadované Obchodním zákoníkem. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí společníci splatit celé emisní ážio a alespoň 30 % svého vkladu. Dále je nezbytné, aby celková výše splacených vkladů společnosti před jejím zápisem činila nejméně Kč. Společnost s ručením omezeným Společníci se na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení podílejí úměrně, a to podle výše svých obchodních podílů, není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Společnost povinně vytváří rezervní fond, který je určen ke krytí budoucích ztrát z podnikání. Minimální výše rezervního fondu činí 10 % ze základního kapitálu společnosti. Společnost s ručením omezeným může být zrušena za těchto okolností: zdůvodůuvedenýchv 68Obchodníhozákoníku, rozhodnutím soudu, z důvodů uvedených ve společenské smlouvě. 9

10 Orgány s.r.o. valná hromada, mezi jejíž úkoly patří mj.: schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem schvalování řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, pokud k němu nedochází na základě jiných právních skutečností, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, vyloučení společníka, jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, pakliže toto společenská smlouva připouští, rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ad. jednatelé(statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Akciová společnost základní kapitál je rozložen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionáři společnosti přitom neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena minimálně jednou právnickou osobou na základě zakladatelské listiny, popř. dvěma a více osobami(fyzickými i právnickými) na základě zakladatelské smlouvy. Zakladatelská smlouva, případně zakladatelská listina musí minimálně obsahovat tyto informace: firmu, sídlo a předmět podnikání, navrhovanou výši základního kapitálu, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu; podobu, v níž budou akcie vydány, a dále určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, případně kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele. Mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, případně údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení; počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, určení správce vkladu, návrh stanov. 10

11 Akciová společnost Minimální výše základního kapitálu činí Kč, pokud byla akciová společnost založena bez veřejné výzvy k úpisu akcií, resp Kč, pokud byla společnost založena prostřednictvím veřejné výzvy k úpisu akcií. Ta musí minimálně obsahovat: místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny, postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, nebo zda bude možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné době, počet upsaných akcií dle poměru jmenovitých hodnot jimi upsaných akcií, připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, tak postup při tomto upsání, určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými vklady, místo, dobu, event. účet u banky pro splacení emisního kursu, emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení však musí být pro všechny upisovatele stejný, způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání, způsob tvoření rezervního fondu, podmínky výkonu hlasovacího práva. Akciovou společnost lze zrušit v souladu s 68 75a Obchodního zákoníku. Orgány a.s. valná hromada, do jejíž působnosti spadá mj.: rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvolávání dozorčí radou, volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, schválení řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti a jejich vyřazení z obchodování na trhu, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, příp. o změně právní formy, ad. představenstvo(statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. 11

12 Evropská společnost je akciovou společností založenou podle obchodního práva Evropské unie. Minimální výše základního kapitálu evropské společnosti činí EUR. Mezi nejznámější evropské společnosti patří Allianz, Strabag, Porsche Automobil Holding, či z českého prostředí např. Finep. Evropskou společnost lze založit na základě následujících pěti alternativ: fúze dvou či více akciových nebo evropských společností, vytvoření holdingové evropské společnosti dvěma nebo více akciovými společnostmi nebo evropskými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným, vytvoření dceřiné evropské společnosti(joint-venture evropská společnost), přeměna akciové společnosti založené podle práva některého z členských států EU, jako dceřinou společnost již existující evropské společnosti. Mezi orgány společnosti patří: valná hromada akcionářů dozorčí orgán a řídící orgán při dualistickém systému; nebo správní orgán při monistickém systému Evropské hospodářské vzájemné sdružení Důvodem vzniku těchto sdružení je podpora hospodářské spolupráce mezi menšími podniky a podnikateli, kteří se chtějí podílet na projektech nadnárodního charakteru. Tento typ společnosti se zakládá na základě smlouvy o sdružení a vzniká v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku v zemi, kde má tato společnost uvedeno sídlo. Za závazky společnosti ručí členové společnosti obdobně jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. 12

13 Návrh na zápis do Obchodního rejstříku třeba předložit tyto dokumenty: zakladatelský dokument (např. společenská smlouva, zakladatelská listina) výpis z živnostenského rejstříku čestné prohlášení jednatelů podpisový vzor jednatelů výpisy z trestního rejstříku pro každého z jednatelů souhlas s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí listiny související se vklady do společnosti prohlášení správce vkladu o splacení vkladů potvrzení banky o zůstatku na zvláštnímúčtu určeném ke splacení vkladů výpisyz katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce písemnéprohlášení vkladatele nemovitosti písemnésmlouvyo vkladech, popř. zápisy o předání usnesení soudu o jmenování znalců znalecké posudky společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. rejstříkový soud = krajský soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zakládané společnosti výjimka: Praha a Středočeský kraj Městský soud v Praze podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím unifikovaného formuláře, který je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/podani zápisdoormusíbýtuskutečněndo90dnůodednezaloženíspolečnosti pokud společnost potřebuje ke svému podnikání oprávnění, běží lhůta 90 dnů až ode dne získání oprávnění Registrace k daním lhůta pro podání přihlášky k registraci k daním 30 dnů ode dne, kdy společnost obdržela povolení či oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem zdanitelných příjmů, tzn. ode dne zápisu do obchodního rejstříku registrace prostřednictvím formuláře České daňové zprávy: k přihlášce nutno doložit: výpis z obchodního rejstříku smlouvu s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu veškerá živnostenská a ostatní podnikatelská oprávnění eventuelně další dokumenty potvrzující uváděné informace přihláška se podává u místně příslušného správce daně finanční úřad, v jehož obvodu má právnická osoba své sídlo výsledkem registrace je osvědčení o registraci, v jehož rámci je daňovému subjektu přiděleno daňové identifikační číslo(dič) 13

14 Okolí podniku podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem vliv okolí je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená okolí podniku má tyto prvky: geografické předurčuje logistiku sociální např. snaha podniku o rozvoj okolí (ŠKODA Auto v Ml. Boleslavi, Baťa ve Zlíně tzv. baťovy domky) politické a právní kontinentální právní systém, součást EU x politické zájmy ( velká versus malá politika) ekonomické dostupnost a ceny výrobních faktorů, daňová zátěž podniku, měnový vývoj (CZK/EUR, CZK/USD apod.) patří k němu odběratelé (zákazníci), dodavatelé, finanční instituce (zejména banky) ekologické technologické etické poskytování pravdivých informací (viz skandály Enron, WorldCom), korektní soutěžení a propagace, poskytování skutečně kvalitních služeb kulturně-historické internacionalizace a globalizace, náboženské aspekty Informace o vývoji okolí vládní a jiné prognózy střednědobého a krátkodobého vývoje ekonomiky(ekonomický růst, inflace, měnové kursy apod.) informace produkované podnikatelskými svazy zájmovými průmyslovými a vlastní historické i prognostické informace o situaci na trhu, cenách, zákaznících a jejich potřebách informace o vývoji techniky a technologie v daném oboru, získané na veletrzích, výstavách, z nabídkových katalogů apod. informace o situaci v konkurenčních firmách a jejich očekávaném chování Obchodní věstník monitoring tisku diskrétní informace 14

15 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku Cíle podniku podle pořadí jejich významu(hierarchie) vrcholové(primární) a dílčí(podřazené) podle velikosti cíle neomezené a omezené maximalistické a minimalistické podle časového hlediska dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé statické a dynamické trvalé a přechodné podlevztahumezicíli komplementární, konkurenční, protikladné, indiferentní podle obsahu cíle ekonomické (výkonové, finanční, výsledkové), technické, sociální, nefinanční 15

16 Hlavní cíle podnikání maximalizace zisku maximalizace tržní ceny akcie maximalizace hodnoty podniku maximalizace hodnoty pro vlastníky (shareholder value) MVA, EVA Maximalizace zisku a její omezení Podnikmá100000akciíavydělává40mil.Kčročně zisknaakciitedybude40kč Následně vydá a prodá dalších akcií, za získané peníze rozšíří výrobu(dodatečný zisk 20 mil. Kč zisknaakciitedypoklesnena30kč ačkoli tak celkový zisk podniku roste, jeho původní akcionáři realizují ztrátu motivační úvaha manažeři by měli být odměňováni nikoli v závislosti na výši celkovéhozisku, alevzávislostinavýši zisku na akcii (EPS Earnings per Share) 16

17 Maximalizace tržní ceny akcie růstcenyakciezávisína: očekávaném zisku na akcii(eps) časovém rozložení toku výnosů rizikovosti očekávaných výnosů míře použití dluhů dividendovépolitice Maximalizace hodnoty podniku různé metody pro ocenění podniku výnosové metody (např. DCF, EVA/MVA) účetní ocenění metody tržního porovnání (např. P/E) 17

18 MVA (Market Value Added) rozdíl mezi tržní hodnotou a investovaným kapitálem, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by akcionáři a ostatní investoři získali prodejem svých akcií a dluhopisů a hodnotou, kterou do podniku vložili může být kladná či záporná vyjadřuje změny hodnoty akcií a ukazuje, kolik peněz investoři do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět prodejem svých akcií na burze je-li MVA kladná, manažeři pracují dobře a vytvářejí novou hodnotu platí přitom: MVA se zvýší, pakliže hodnota podniku naroste více, nežbylodonějvtéžedoběvloženonovéhokapitálu nevýhoda MVA nelze zjistit u podniků, které nejsou obchodovány na burze EVA (Economic Value Added) ukazatel plnění vrcholového cíle podniku používaný od 90. let 20. století je vyjádřením ekonomického zisku počítá se jako rozdíl provozního zisku po zdanění(nopat) a nákladů na kapitál(wacc) zohledňuje nejen náklady spotřeby vstupů, ale i náklady vázání vstupů 18

19 EVA (Economic Value Added) cílem podnikání tedy vytváření kladné EVA je základem hmotné zainteresovanosti tvoří ucelený manažerský systém, jehož hlavním úkolem je analyzovat faktory, které přispívají k tvorbě hodnoty, a zajistit taková rozhodnutí, která přinesou zvyšování hodnoty pro akcionáře (shareholder value) a zvyšování prospěchu pro všechny, kteří jsou s existencí podniku spjati(stakeholder value) další ukazatele(va): CVA(Customer Value Added) PVA(People Value Added)???StudentValueAdded??? Funkce podniku prodejní úkolem je prodat na trhu výrobky/služby zahrnuje průzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu a cen, volbu odbytových cest, propagaci, poradenství atp. jedná se v podstatě o marketing výrobní zásobování včetně obstarání personálu, hmotného majetku, kapitálu, odbyt, správa apod. zásobovací pořízení materiálu, dlouhodobého majetku, peněžního kapitálu, pracovních sil aslužeb personální úkolem je zajistit pracovníky nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, vytváření účinného systému zainteresovanosti, sociální a kulturní péče o zaměstnance apod. 19

20 Funkce podniku investiční zajištění veškerého potřebného dlouhodobého majetku finanční obstarání finančních prostředků(kapitálu) má zajistit finanční rovnováhu podniku včetně optimální kapitálové struktury vědecko-technická výzkumavývoj správa všeobecná administrativa tzn. organizace podniku, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, interní audit atp. Personální činnost Vhodné profesní a kvalifikační složení zaměstnanců je klíčovým elementem zdárného rozvoje společnosti. Základem by měla být predikce vývoje pracovních sil, jakož i predikce vývoje zdrojů pracovních sil. je třeba vycházet z: předpokládaného vývoje výrobního programu změn technologie a organizace práce a jejich vlivu na potřebu práce investičních záměrů vývoje odbytu v závislosti na tržní situaci a vývoji konjunkturálního cyklu proces získávání zaměstnanců je ovlivňován: věkovou strukturou zaměstnanců firmy situací na trhu práce demografickým vývojem ve státě i nejbližším okolí (regionu) a spádovém území možností změn v kvalifikační struktuře vlastních zaměstnanců (profesněkvalifikační flexibilita) 20

21 Mzdová politika Mzdová politika by měla sledovat následující cíle: získat a stabilizovat zaměstnance, kteří svými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi (pracovními způsobilostmi) splňují požadavky pracovního místa a mohou se rozvíjet podle nároků organizačních změn a dlouhodobé výkonnosti podniku stimulovat k pracovnímu výkonu a žádanému jednání udržet objem mzdových prostředků v rozsahu, který je efektivní ve vztahu k produktivitě práce zajistit odůvodněnou (tzv. spravedlivou) mzdovou strukturu uvnitř podniku a ve srovnání se mzdami na vnějším trhu práce Konstrukce čisté mzdy 21

22 Odvody zaměstnanec 6,5 % pojistné na sociální zabezpečení 4,5 % zdravotní pojištění 15% daň z příjmů (snížená o slevy na dani) náklady zaměstnavatele hrubá mzda 25 % pojistné na sociální zabezpečení 9 % zdravotní pojištění Příklad (výpočet mzdy) Pan Evžen Pracovitý je absolventem nejprestižnější ekonomické university ve střední a východní Evropě. Pracuje ve firmě zabývající se (doplňte si dle oboru Vašeho studia). Jeho hrubá mzda činí (doplňte si dle Vašich představ) Kč. Otázky: Kolik činí jeho čistá mzda(je bezdětný, svobodný)? Kolik jsou náklady zaměstnavatele na jeho práci? Kolik bude celkem zaplaceno na odvodech (daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění)? 22

23 Zaměstnanecké benefity jakékoli plnění, které získává zaměstnanec od zaměstnavatele, a to kromě mzdy jsou založeny na fakultativní bázi aspekty: ekonomické plnění, které může umožnit zvýhodnění daňový a odvodový režim, a tudíž i úsporu v rámci mzdových nákladů personální motivační nástroj zaměstnanců, který umožňuje zvýšení produktivity jejich práce, zvýšení loajality, jakož i věrnosti vůči společnosti klasifikace: benefity poskytované všem zaměstnancům společnosti stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na rekreaci benefity poskytované pouze vybrané skupině zaměstnanců poskytování zaměstnaneckých akcií, používání služebního auta pro soukromé účely, mobilní telefon, notebook, vzdělávací kursy benefity poskytované individuálně zaměstnancům podpory při živelní pohromě apod. Výzkum popularita benefitů (2011) 23

24 Logistická funkce Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. (oficiální definice Evropské logistické asociace) Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá řízením toku materiálu v čase a prostoru, a to v komplexu se souvisejícími toky informací a v pojetí, které zahrnuje fyzickou i hodnotovou stránku pohybu materiálu (zboží).(pernica, 1994) Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.(sixta a Mačát, 2010) Cíle logistiky Logistické desatero zpera profesora Pernici (1998) praví: zaměřte se na zákazníky integrujte logistický systém propojte logistiku se strategií zpružněte logistické řetězce vytvořte logistický informační systém vstupujte do strategických společenství kvantifikujte, měřte a počítejte aplikujte logistický controlling sledujte finanční vztahy vyškolte personál 24

25 Složky logistického řízení Vztah marketing x logistika 25

26 Služby zákazníkům spolehlivost dodání poměr počtu splněných dodávek v řádném termínu k počtu všech realizovaných dodávek vysoký stupeň spolehlivosti dodávek, jejich úplnost, jakož i krátké dodací lhůty se u zákazníků projevují ve snížené potřebě vytvářet zásoby, a tím se snaží zároveň i minimalizovat s tím spojené náklady úplnost dodávek poměr mezi dodaným a objednaným zbožím přiměřené(krátké) dodací lhůty interval mezi příchodem objednávky a finálním převzetím objednaného zboží zákazníkem poskytované předprodejní a poprodejní služby kvalita distribuce cílem minimalizovat počet nesprávných zásilek, jejich nepoškození, nezpožďující se doklady k zásilkám apod. poskytování informací aktuální informace o tom, kde se v daný časový okamžik naše zásilka nachází (tzv. tracking) Logistika a skladování vyrovnávací funkce dochází k ní při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení zabezpečovací funkce vyplývá z možných nepředvidatelných rizik (např. krize na Blízkém Východu, odkud pořizujeme unikátní surovinu; proto je třeba mít k dispozici určitou pojistnou zásobu) kompletační funkce kompletace finální součástky pro potřeby výroby z unifikovaných součástek dostupných na trhu spekulační funkce podniky mohou spekulovat na změnu ceny, a tak si vytvářet určité zásoby v okamžiku, kdy předpokládají růst ceny zušlechťovací funkce příkladem mohou být nejrůznější procesy, ke kterým u výrobků dochází(zrání, sušení, kvašení) Nejčastější neefektivity ve skladování: přebytečná nebo nadměrná manipulace nízké využití skladové plochy a prostoru nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí 26

27 Optimální velikost dodávky zásob Optimalizační úlohou s cílem minimalizace celkových ročních nákladů spojených se skladováním zásob je stanovení optimální velikosti jednotlivých dodávek(tzv. EOQ economic order quantity). Dva klíčové typy nákladů, které s řízením zásob souvisejí: náklady spojené s doplněním zásob náklady na objednání, dopravu, přejímku a manipulaci s dodávkou náklady spojené s držením, resp. vlastním skladováním zásob odpisy budov skladů a skladovací techniky, nájemné v případě skladování v pronajatých prostorách, mzdu skladníků a dalšího personálu, náklady na ostrahu a zabezpečení skladových prostor, pojištění zásob, úroky z kapitálu vloženého do zásob Platí přitom: náklady spojené s doplněním zásob jsou konstantní na jednu dodávku, tzn. rostou s počtem objednávek a tedy při růstu velikosti objednávky celkově klesají, náklady spojené s vlastním skladováním zásob jsou konstantní na jednu skladovanou jednotku zásob a při růstu velikosti objednávky vlivem vyšší průměrné zásoby celkově rostou Kvantifikace EOQ 27

28 Příklad Společnost ročně spotřebuje pro výrobu svého výrobku ks jedné součástky. Tuto součástku výrobce expeduje v baleních po 150 kusech. V dnešní době společnost tuto součástku objednává během roku v 16 dodávkách po 750 kusech (jedná se tedy o pravidelné dodávky 5 balení). Výhodou je, že dodávky expeduje výrobce okamžitě. Náklady spojené se skladováním jedné součástky činí ročně 20 Kč. Náklady spojené s doplněním zásob (administrativní náklady objednání, doprava, manipulace) činí 800 Kč na jednu součástku. Úkoly: Stanovte roční náklady spojené s danými součástkami. Je-li prostor k optimalizaci, jaké jsou minimální možné roční náklady? Logistika a doprava podle druhu dopravní cesty a používaných dopravních prostředků železniční (kolejová), silniční a městská hromadná, letecká, vodní (vnitrozemská a námořní), kombinovaná (integrovaná), nekonveční (pásová, potrubní) podle přemísťovaného objektu osobní, nákladní podle vztahu dopravce a přepravce veřejná, neveřejná, individuální podle místa jejich provozování vnitřní (vnitropodniková), vnější (mimopodniková) podle obsluhovaného území vnitrostátní, mezistátní podle hromadnosti hromadná, nehromadná podle velikosti zásilky celovozová, kusová podle pravidelnosti pravidelná, nepravidelná podle prostředí, ve kterém je realizována pozemní, podzemní, vodní, vzdušná, kosmická 28

29 Mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS 2010 skupina E zboží je odvezeno ze závodu přímo odběratelem, který za něj následně nese plnou odpovědnost EXW ExWorks(ze závodu) skupina F dodavatel je vyzván k předání zboží dopravci, kterého stanoví odběratel FCA Free Carrier(vyplaceně dopravci) FAS Free Alongside Ship(vyplaceně k boku lodi) FOB FreeonBoard(vyplaceně naloď) skupina C dodavatel zajišťuje přepravní smlouvu bez toho, aby na sebe přijal rizika ztráty či poškození zboží CFR Cost and Freight (náklady a přepravné) CIF Cost, Insurance and Freight (náklady, pojištění a přepravné) CPT Carriage Paid To(přeprava placena do) CIP Carriage and Insurance Paid To(přeprava a pojištění placeno do) skupina D dodavatel nese veškeré náklady a veškerá rizika spojená s celou trasou dodání zboží DAT Delivered At Terminal (s dodáním na terminál) DAP Delivered AtPlace(s dodáním namísto) DDP Delivered Duty Paid(s dodáním clo placeno) INCOTERMS v praxi 29

30 čárové kódy kód 2/5 EAN kód PDF 417 kód QR kód technologie RFID Označení výrobků Odbytová činnost (marketing) Cílem marketingu je nalézt jakousi rovnováhu mezi tím, co by zákazník rád nakoupil a tím, co by společnost ráda prodala. Jedná se tedy o soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka. Možné definice marketingu: jde o integrovaný komplex činností, komplexní proces, nikoliv jen fragmentovaný soubor dílčích činností, vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů, marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením, spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem úspěšného podnikání, marketing je spojen se směnou, marketing lze definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace. 30

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více