pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení"

Transkript

1 pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB 357) doc. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D. (RB 356) přednášky (marketing): Ing. Jitka ČERNÁ, Ph.D. (RB 431) Ing. Olga HOROVÁ, Ph.D. (RB 430) Mgr. Radek TAHAL, Ph.D. (RB 404) Ing. Oldřich VÁVRA, CSc. (RB 431) 1

2 Kontaktní údaje Vyučující: Jiří Strouhal Místnost: RB Web: Konsultační hodiny: pondělí 15,00 17,00 Základní literatura Literatura M. Synek, E. Kislingerová a kol. (2010) Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck H. Mikovcováa H. Scholleová(2009) Praktikumpodnikové ekonomiky pro bakalářské studium. Plzeň: Aleš Čeněk Doporučená literatura G. Wöhea E. Kislingerová (2007) Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H.Beck J. Strouhal a kol. (2012) Účetnictví 2012: Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks 2

3 Požadavky na absolvování kursu Disciplína Body Průběžné testy online (MG + PE) 20 bodů Závěrečný test na počítači (MG + PE) 80 bodů CELKEM 100 BODŮ U závěrečného testu lze používat pouze kalkulačku, která je součástí programového vybavení počítače. Vlastní kalkulačku používat nelze!!! Body Výsledek Výborně Velmi dobře Dobře Dočasně nevyhověl(a) 0 49 Nevyhověl(a) Plán kursu 1 Podnik a podnikání. Založení podniku 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku 3 Majetková a kapitálová struktura podniku 4 Finanční analýza 5 Základy finanční matematiky 6 Investiční rozhodování 7 Výrobní činnost podniku. Analýza nákladů 8 Život podniku 9 Sdružování podniků. Společné podniky 10 Specifickéekonomiky 3

4 1 Podnik a podnikání. Založení podniku Podnikání základní motiv => zhodnocení vloženého kapitálu (tj. obvykle dosažení zisku) => zvyšování hodnoty podniku kapitál vlastní versus kapitál vypůjčený (musí se vracet a obvykle není půjčen bezúročně) alternativní motiv => uspokojování potřeb zákazníků nutná eliminace rizik 4

5 Právní úprava podnikání podnikání( 2odst.1ObchZ) soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku podnikatel( 5 ŽivnZ) fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění(živnostenský list nebo koncesní listina) podnik( 5odst.1ObchZ) soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Patří k němu věci, práva, jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, sloužící nebo mající sloužit k provozu podniku obchodní majetek( 6 odst. 1 ObchZ) soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a majiteli sloužících, resp. majících sloužit k jeho podnikání Klasifikace podniků podle právní formy(viz další slide) podle předmětu činnosti průmysl, zemědělství, služby odvětvová klasifikace NACE podle velikosti mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik podle typu výroby hromadná (např. pivo), kusová (zakázková výroba), sériová (např. automobilka) podle převládajících výrobních faktorů investičně náročný, materiálově náročný, pracovně náročný, energeticky náročný 5

6 Podniky dle velikosti ČR mikropodnik není definován zaměstnanci < 10 BS, obrat< 2 mil. EUR malý podnik zaměstnanci < 100 obrat< 30 mil. CZK střední podnik zaměstnanci < 500 obrat< 100 mil. CZK velký podnik zaměstnanci > 500 obrat > 100mil. CZK EU zaměstnanci < 50 BS, obrat< 10 mil. EUR zaměstnanci < 250 BS< 43 mil. EUR obrat< 50 mil. EUR zaměstnanci > 250 BS> 43 mil. EUR obrat> 50 mil. EUR Podniky podle právní formy podnik jednotlivce = živnost obchodní společnosti osobní veřejná obchodní společnost(v.o.s., a spol.) komanditní společnost (k.s.) kapitálové společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) akciová společnost(a.s.) společnosti v souladu s právem Evropské unie Evropská společnost(se) Evropské hospodářské zájmové sdružení(ehzs) družstva státní podniky neziskové organizace 6

7 Kritéria pro volbu právní formy ručení oprávněnost k řízení, rozhodování počet zakladatelů vstupní kapitál administrativní náročnost založení a provozu účast na zisku možnost získání kapitálu (např. dluhové financování úvěry) daňová zátěž zveřejňovací povinnost jiné(např. prestiž) Živnost zakládána v souladu se Zákonem o živnostenském podnikání podmínky k získání živnosti 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost druhy živností ohlašovací(řemeslné, vázané, volné) koncesované je vlastněna jednou fyzickou osobou(podnikatelem) ten ručí za závazky celým svým majetkem není stanoven povinný vklad 7

8 Veřejná obchodní společnost může založit dva a více společníků. Tito pak ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. Zisky i ztráty jsou pak mezi společníky veřejné obchodní společnosti rozděleny rovným dílem, nestanovili-li společníci ve společenské smlouvě jiný vzorec pro rozdělení výsledků hospodaření. Veřejnou obchodní společnost lze zrušit za následujících podmínek: z důvodů uvedených v 68 Obchodního zákoníku, byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka podanou nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období, rozhodnutím soudu, smrtí společníka; pokud však společenská smlouva připouští možnost zdědění podílu, potom podíl zůstavitele zdědil jeho dědic a nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, zánikem právnické osoby, která je společníkem; pokud však společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce, zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků, jestliže společník přestane splňovat podmínky pro provozování živnosti, z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě. Komanditní společnost mezistupněm mezi osobní a kapitálovou společností. ve společnosti fungují dva typy společníků: komanditisté a komplementáři. komplementáři se v zásadě chovají jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem. komanditisté se v zásadě chovají jako společníci společnosti s ručením omezeným a ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Platí přitom, že k vedení společnosti jsou oprávněni komplementáři. Zisk je rozdělován na část určenou komplementářům a část určenou komanditistům. Zisk určený komplementářům se mezi tyto rozděluje v souladu s poměrem uvedeným ve společenské smlouvě. Zisk určený komanditistům se obvykle rozděluje úměrně výším jejich vkladů. V případě, že společnost realizovala ztráta, na této se obvykle podílí pouze komplementáři, není-li uvedeno ve společenské smlouvě jinak. Minimální výše vkladu komanditisty činí Kč. 8

9 Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti a vyznačuje se tím, že její společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Společnost zakládá minimálně jedna osoba, přičemž maximální počet společníků činí 50 osob. Obchodní zákoník pro tuto společnost rovněž stanovuje minimální úhrn vkladů od společníků (účetně: základní kapitál), který činí Kč. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí minimálně obsahovat: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, jména a bydliště prvních členů dozorčí rady, zřizuje-li se, určení správce vkladu, a eventuelní další údaje vyžadované Obchodním zákoníkem. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí společníci splatit celé emisní ážio a alespoň 30 % svého vkladu. Dále je nezbytné, aby celková výše splacených vkladů společnosti před jejím zápisem činila nejméně Kč. Společnost s ručením omezeným Společníci se na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení podílejí úměrně, a to podle výše svých obchodních podílů, není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Společnost povinně vytváří rezervní fond, který je určen ke krytí budoucích ztrát z podnikání. Minimální výše rezervního fondu činí 10 % ze základního kapitálu společnosti. Společnost s ručením omezeným může být zrušena za těchto okolností: zdůvodůuvedenýchv 68Obchodníhozákoníku, rozhodnutím soudu, z důvodů uvedených ve společenské smlouvě. 9

10 Orgány s.r.o. valná hromada, mezi jejíž úkoly patří mj.: schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem schvalování řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, pokud k němu nedochází na základě jiných právních skutečností, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, vyloučení společníka, jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, pakliže toto společenská smlouva připouští, rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ad. jednatelé(statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Akciová společnost základní kapitál je rozložen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionáři společnosti přitom neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena minimálně jednou právnickou osobou na základě zakladatelské listiny, popř. dvěma a více osobami(fyzickými i právnickými) na základě zakladatelské smlouvy. Zakladatelská smlouva, případně zakladatelská listina musí minimálně obsahovat tyto informace: firmu, sídlo a předmět podnikání, navrhovanou výši základního kapitálu, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu; podobu, v níž budou akcie vydány, a dále určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, případně kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele. Mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, případně údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení; počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, určení správce vkladu, návrh stanov. 10

11 Akciová společnost Minimální výše základního kapitálu činí Kč, pokud byla akciová společnost založena bez veřejné výzvy k úpisu akcií, resp Kč, pokud byla společnost založena prostřednictvím veřejné výzvy k úpisu akcií. Ta musí minimálně obsahovat: místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny, postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, nebo zda bude možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné době, počet upsaných akcií dle poměru jmenovitých hodnot jimi upsaných akcií, připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, tak postup při tomto upsání, určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými vklady, místo, dobu, event. účet u banky pro splacení emisního kursu, emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení však musí být pro všechny upisovatele stejný, způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání, způsob tvoření rezervního fondu, podmínky výkonu hlasovacího práva. Akciovou společnost lze zrušit v souladu s 68 75a Obchodního zákoníku. Orgány a.s. valná hromada, do jejíž působnosti spadá mj.: rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvolávání dozorčí radou, volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, schválení řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti a jejich vyřazení z obchodování na trhu, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, příp. o změně právní formy, ad. představenstvo(statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. 11

12 Evropská společnost je akciovou společností založenou podle obchodního práva Evropské unie. Minimální výše základního kapitálu evropské společnosti činí EUR. Mezi nejznámější evropské společnosti patří Allianz, Strabag, Porsche Automobil Holding, či z českého prostředí např. Finep. Evropskou společnost lze založit na základě následujících pěti alternativ: fúze dvou či více akciových nebo evropských společností, vytvoření holdingové evropské společnosti dvěma nebo více akciovými společnostmi nebo evropskými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným, vytvoření dceřiné evropské společnosti(joint-venture evropská společnost), přeměna akciové společnosti založené podle práva některého z členských států EU, jako dceřinou společnost již existující evropské společnosti. Mezi orgány společnosti patří: valná hromada akcionářů dozorčí orgán a řídící orgán při dualistickém systému; nebo správní orgán při monistickém systému Evropské hospodářské vzájemné sdružení Důvodem vzniku těchto sdružení je podpora hospodářské spolupráce mezi menšími podniky a podnikateli, kteří se chtějí podílet na projektech nadnárodního charakteru. Tento typ společnosti se zakládá na základě smlouvy o sdružení a vzniká v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku v zemi, kde má tato společnost uvedeno sídlo. Za závazky společnosti ručí členové společnosti obdobně jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. 12

13 Návrh na zápis do Obchodního rejstříku třeba předložit tyto dokumenty: zakladatelský dokument (např. společenská smlouva, zakladatelská listina) výpis z živnostenského rejstříku čestné prohlášení jednatelů podpisový vzor jednatelů výpisy z trestního rejstříku pro každého z jednatelů souhlas s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí listiny související se vklady do společnosti prohlášení správce vkladu o splacení vkladů potvrzení banky o zůstatku na zvláštnímúčtu určeném ke splacení vkladů výpisyz katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce písemnéprohlášení vkladatele nemovitosti písemnésmlouvyo vkladech, popř. zápisy o předání usnesení soudu o jmenování znalců znalecké posudky společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. rejstříkový soud = krajský soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zakládané společnosti výjimka: Praha a Středočeský kraj Městský soud v Praze podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím unifikovaného formuláře, který je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/podani zápisdoormusíbýtuskutečněndo90dnůodednezaloženíspolečnosti pokud společnost potřebuje ke svému podnikání oprávnění, běží lhůta 90 dnů až ode dne získání oprávnění Registrace k daním lhůta pro podání přihlášky k registraci k daním 30 dnů ode dne, kdy společnost obdržela povolení či oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem zdanitelných příjmů, tzn. ode dne zápisu do obchodního rejstříku registrace prostřednictvím formuláře České daňové zprávy: k přihlášce nutno doložit: výpis z obchodního rejstříku smlouvu s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu veškerá živnostenská a ostatní podnikatelská oprávnění eventuelně další dokumenty potvrzující uváděné informace přihláška se podává u místně příslušného správce daně finanční úřad, v jehož obvodu má právnická osoba své sídlo výsledkem registrace je osvědčení o registraci, v jehož rámci je daňovému subjektu přiděleno daňové identifikační číslo(dič) 13

14 Okolí podniku podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem vliv okolí je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená okolí podniku má tyto prvky: geografické předurčuje logistiku sociální např. snaha podniku o rozvoj okolí (ŠKODA Auto v Ml. Boleslavi, Baťa ve Zlíně tzv. baťovy domky) politické a právní kontinentální právní systém, součást EU x politické zájmy ( velká versus malá politika) ekonomické dostupnost a ceny výrobních faktorů, daňová zátěž podniku, měnový vývoj (CZK/EUR, CZK/USD apod.) patří k němu odběratelé (zákazníci), dodavatelé, finanční instituce (zejména banky) ekologické technologické etické poskytování pravdivých informací (viz skandály Enron, WorldCom), korektní soutěžení a propagace, poskytování skutečně kvalitních služeb kulturně-historické internacionalizace a globalizace, náboženské aspekty Informace o vývoji okolí vládní a jiné prognózy střednědobého a krátkodobého vývoje ekonomiky(ekonomický růst, inflace, měnové kursy apod.) informace produkované podnikatelskými svazy zájmovými průmyslovými a vlastní historické i prognostické informace o situaci na trhu, cenách, zákaznících a jejich potřebách informace o vývoji techniky a technologie v daném oboru, získané na veletrzích, výstavách, z nabídkových katalogů apod. informace o situaci v konkurenčních firmách a jejich očekávaném chování Obchodní věstník monitoring tisku diskrétní informace 14

15 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku Cíle podniku podle pořadí jejich významu(hierarchie) vrcholové(primární) a dílčí(podřazené) podle velikosti cíle neomezené a omezené maximalistické a minimalistické podle časového hlediska dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé statické a dynamické trvalé a přechodné podlevztahumezicíli komplementární, konkurenční, protikladné, indiferentní podle obsahu cíle ekonomické (výkonové, finanční, výsledkové), technické, sociální, nefinanční 15

16 Hlavní cíle podnikání maximalizace zisku maximalizace tržní ceny akcie maximalizace hodnoty podniku maximalizace hodnoty pro vlastníky (shareholder value) MVA, EVA Maximalizace zisku a její omezení Podnikmá100000akciíavydělává40mil.Kčročně zisknaakciitedybude40kč Následně vydá a prodá dalších akcií, za získané peníze rozšíří výrobu(dodatečný zisk 20 mil. Kč zisknaakciitedypoklesnena30kč ačkoli tak celkový zisk podniku roste, jeho původní akcionáři realizují ztrátu motivační úvaha manažeři by měli být odměňováni nikoli v závislosti na výši celkovéhozisku, alevzávislostinavýši zisku na akcii (EPS Earnings per Share) 16

17 Maximalizace tržní ceny akcie růstcenyakciezávisína: očekávaném zisku na akcii(eps) časovém rozložení toku výnosů rizikovosti očekávaných výnosů míře použití dluhů dividendovépolitice Maximalizace hodnoty podniku různé metody pro ocenění podniku výnosové metody (např. DCF, EVA/MVA) účetní ocenění metody tržního porovnání (např. P/E) 17

18 MVA (Market Value Added) rozdíl mezi tržní hodnotou a investovaným kapitálem, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by akcionáři a ostatní investoři získali prodejem svých akcií a dluhopisů a hodnotou, kterou do podniku vložili může být kladná či záporná vyjadřuje změny hodnoty akcií a ukazuje, kolik peněz investoři do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět prodejem svých akcií na burze je-li MVA kladná, manažeři pracují dobře a vytvářejí novou hodnotu platí přitom: MVA se zvýší, pakliže hodnota podniku naroste více, nežbylodonějvtéžedoběvloženonovéhokapitálu nevýhoda MVA nelze zjistit u podniků, které nejsou obchodovány na burze EVA (Economic Value Added) ukazatel plnění vrcholového cíle podniku používaný od 90. let 20. století je vyjádřením ekonomického zisku počítá se jako rozdíl provozního zisku po zdanění(nopat) a nákladů na kapitál(wacc) zohledňuje nejen náklady spotřeby vstupů, ale i náklady vázání vstupů 18

19 EVA (Economic Value Added) cílem podnikání tedy vytváření kladné EVA je základem hmotné zainteresovanosti tvoří ucelený manažerský systém, jehož hlavním úkolem je analyzovat faktory, které přispívají k tvorbě hodnoty, a zajistit taková rozhodnutí, která přinesou zvyšování hodnoty pro akcionáře (shareholder value) a zvyšování prospěchu pro všechny, kteří jsou s existencí podniku spjati(stakeholder value) další ukazatele(va): CVA(Customer Value Added) PVA(People Value Added)???StudentValueAdded??? Funkce podniku prodejní úkolem je prodat na trhu výrobky/služby zahrnuje průzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu a cen, volbu odbytových cest, propagaci, poradenství atp. jedná se v podstatě o marketing výrobní zásobování včetně obstarání personálu, hmotného majetku, kapitálu, odbyt, správa apod. zásobovací pořízení materiálu, dlouhodobého majetku, peněžního kapitálu, pracovních sil aslužeb personální úkolem je zajistit pracovníky nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, vytváření účinného systému zainteresovanosti, sociální a kulturní péče o zaměstnance apod. 19

20 Funkce podniku investiční zajištění veškerého potřebného dlouhodobého majetku finanční obstarání finančních prostředků(kapitálu) má zajistit finanční rovnováhu podniku včetně optimální kapitálové struktury vědecko-technická výzkumavývoj správa všeobecná administrativa tzn. organizace podniku, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, interní audit atp. Personální činnost Vhodné profesní a kvalifikační složení zaměstnanců je klíčovým elementem zdárného rozvoje společnosti. Základem by měla být predikce vývoje pracovních sil, jakož i predikce vývoje zdrojů pracovních sil. je třeba vycházet z: předpokládaného vývoje výrobního programu změn technologie a organizace práce a jejich vlivu na potřebu práce investičních záměrů vývoje odbytu v závislosti na tržní situaci a vývoji konjunkturálního cyklu proces získávání zaměstnanců je ovlivňován: věkovou strukturou zaměstnanců firmy situací na trhu práce demografickým vývojem ve státě i nejbližším okolí (regionu) a spádovém území možností změn v kvalifikační struktuře vlastních zaměstnanců (profesněkvalifikační flexibilita) 20

21 Mzdová politika Mzdová politika by měla sledovat následující cíle: získat a stabilizovat zaměstnance, kteří svými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi (pracovními způsobilostmi) splňují požadavky pracovního místa a mohou se rozvíjet podle nároků organizačních změn a dlouhodobé výkonnosti podniku stimulovat k pracovnímu výkonu a žádanému jednání udržet objem mzdových prostředků v rozsahu, který je efektivní ve vztahu k produktivitě práce zajistit odůvodněnou (tzv. spravedlivou) mzdovou strukturu uvnitř podniku a ve srovnání se mzdami na vnějším trhu práce Konstrukce čisté mzdy 21

22 Odvody zaměstnanec 6,5 % pojistné na sociální zabezpečení 4,5 % zdravotní pojištění 15% daň z příjmů (snížená o slevy na dani) náklady zaměstnavatele hrubá mzda 25 % pojistné na sociální zabezpečení 9 % zdravotní pojištění Příklad (výpočet mzdy) Pan Evžen Pracovitý je absolventem nejprestižnější ekonomické university ve střední a východní Evropě. Pracuje ve firmě zabývající se (doplňte si dle oboru Vašeho studia). Jeho hrubá mzda činí (doplňte si dle Vašich představ) Kč. Otázky: Kolik činí jeho čistá mzda(je bezdětný, svobodný)? Kolik jsou náklady zaměstnavatele na jeho práci? Kolik bude celkem zaplaceno na odvodech (daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění)? 22

23 Zaměstnanecké benefity jakékoli plnění, které získává zaměstnanec od zaměstnavatele, a to kromě mzdy jsou založeny na fakultativní bázi aspekty: ekonomické plnění, které může umožnit zvýhodnění daňový a odvodový režim, a tudíž i úsporu v rámci mzdových nákladů personální motivační nástroj zaměstnanců, který umožňuje zvýšení produktivity jejich práce, zvýšení loajality, jakož i věrnosti vůči společnosti klasifikace: benefity poskytované všem zaměstnancům společnosti stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na rekreaci benefity poskytované pouze vybrané skupině zaměstnanců poskytování zaměstnaneckých akcií, používání služebního auta pro soukromé účely, mobilní telefon, notebook, vzdělávací kursy benefity poskytované individuálně zaměstnancům podpory při živelní pohromě apod. Výzkum popularita benefitů (2011) 23

24 Logistická funkce Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. (oficiální definice Evropské logistické asociace) Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá řízením toku materiálu v čase a prostoru, a to v komplexu se souvisejícími toky informací a v pojetí, které zahrnuje fyzickou i hodnotovou stránku pohybu materiálu (zboží).(pernica, 1994) Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.(sixta a Mačát, 2010) Cíle logistiky Logistické desatero zpera profesora Pernici (1998) praví: zaměřte se na zákazníky integrujte logistický systém propojte logistiku se strategií zpružněte logistické řetězce vytvořte logistický informační systém vstupujte do strategických společenství kvantifikujte, měřte a počítejte aplikujte logistický controlling sledujte finanční vztahy vyškolte personál 24

25 Složky logistického řízení Vztah marketing x logistika 25

26 Služby zákazníkům spolehlivost dodání poměr počtu splněných dodávek v řádném termínu k počtu všech realizovaných dodávek vysoký stupeň spolehlivosti dodávek, jejich úplnost, jakož i krátké dodací lhůty se u zákazníků projevují ve snížené potřebě vytvářet zásoby, a tím se snaží zároveň i minimalizovat s tím spojené náklady úplnost dodávek poměr mezi dodaným a objednaným zbožím přiměřené(krátké) dodací lhůty interval mezi příchodem objednávky a finálním převzetím objednaného zboží zákazníkem poskytované předprodejní a poprodejní služby kvalita distribuce cílem minimalizovat počet nesprávných zásilek, jejich nepoškození, nezpožďující se doklady k zásilkám apod. poskytování informací aktuální informace o tom, kde se v daný časový okamžik naše zásilka nachází (tzv. tracking) Logistika a skladování vyrovnávací funkce dochází k ní při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení zabezpečovací funkce vyplývá z možných nepředvidatelných rizik (např. krize na Blízkém Východu, odkud pořizujeme unikátní surovinu; proto je třeba mít k dispozici určitou pojistnou zásobu) kompletační funkce kompletace finální součástky pro potřeby výroby z unifikovaných součástek dostupných na trhu spekulační funkce podniky mohou spekulovat na změnu ceny, a tak si vytvářet určité zásoby v okamžiku, kdy předpokládají růst ceny zušlechťovací funkce příkladem mohou být nejrůznější procesy, ke kterým u výrobků dochází(zrání, sušení, kvašení) Nejčastější neefektivity ve skladování: přebytečná nebo nadměrná manipulace nízké využití skladové plochy a prostoru nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí 26

27 Optimální velikost dodávky zásob Optimalizační úlohou s cílem minimalizace celkových ročních nákladů spojených se skladováním zásob je stanovení optimální velikosti jednotlivých dodávek(tzv. EOQ economic order quantity). Dva klíčové typy nákladů, které s řízením zásob souvisejí: náklady spojené s doplněním zásob náklady na objednání, dopravu, přejímku a manipulaci s dodávkou náklady spojené s držením, resp. vlastním skladováním zásob odpisy budov skladů a skladovací techniky, nájemné v případě skladování v pronajatých prostorách, mzdu skladníků a dalšího personálu, náklady na ostrahu a zabezpečení skladových prostor, pojištění zásob, úroky z kapitálu vloženého do zásob Platí přitom: náklady spojené s doplněním zásob jsou konstantní na jednu dodávku, tzn. rostou s počtem objednávek a tedy při růstu velikosti objednávky celkově klesají, náklady spojené s vlastním skladováním zásob jsou konstantní na jednu skladovanou jednotku zásob a při růstu velikosti objednávky vlivem vyšší průměrné zásoby celkově rostou Kvantifikace EOQ 27

28 Příklad Společnost ročně spotřebuje pro výrobu svého výrobku ks jedné součástky. Tuto součástku výrobce expeduje v baleních po 150 kusech. V dnešní době společnost tuto součástku objednává během roku v 16 dodávkách po 750 kusech (jedná se tedy o pravidelné dodávky 5 balení). Výhodou je, že dodávky expeduje výrobce okamžitě. Náklady spojené se skladováním jedné součástky činí ročně 20 Kč. Náklady spojené s doplněním zásob (administrativní náklady objednání, doprava, manipulace) činí 800 Kč na jednu součástku. Úkoly: Stanovte roční náklady spojené s danými součástkami. Je-li prostor k optimalizaci, jaké jsou minimální možné roční náklady? Logistika a doprava podle druhu dopravní cesty a používaných dopravních prostředků železniční (kolejová), silniční a městská hromadná, letecká, vodní (vnitrozemská a námořní), kombinovaná (integrovaná), nekonveční (pásová, potrubní) podle přemísťovaného objektu osobní, nákladní podle vztahu dopravce a přepravce veřejná, neveřejná, individuální podle místa jejich provozování vnitřní (vnitropodniková), vnější (mimopodniková) podle obsluhovaného území vnitrostátní, mezistátní podle hromadnosti hromadná, nehromadná podle velikosti zásilky celovozová, kusová podle pravidelnosti pravidelná, nepravidelná podle prostředí, ve kterém je realizována pozemní, podzemní, vodní, vzdušná, kosmická 28

29 Mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS 2010 skupina E zboží je odvezeno ze závodu přímo odběratelem, který za něj následně nese plnou odpovědnost EXW ExWorks(ze závodu) skupina F dodavatel je vyzván k předání zboží dopravci, kterého stanoví odběratel FCA Free Carrier(vyplaceně dopravci) FAS Free Alongside Ship(vyplaceně k boku lodi) FOB FreeonBoard(vyplaceně naloď) skupina C dodavatel zajišťuje přepravní smlouvu bez toho, aby na sebe přijal rizika ztráty či poškození zboží CFR Cost and Freight (náklady a přepravné) CIF Cost, Insurance and Freight (náklady, pojištění a přepravné) CPT Carriage Paid To(přeprava placena do) CIP Carriage and Insurance Paid To(přeprava a pojištění placeno do) skupina D dodavatel nese veškeré náklady a veškerá rizika spojená s celou trasou dodání zboží DAT Delivered At Terminal (s dodáním na terminál) DAP Delivered AtPlace(s dodáním namísto) DDP Delivered Duty Paid(s dodáním clo placeno) INCOTERMS v praxi 29

30 čárové kódy kód 2/5 EAN kód PDF 417 kód QR kód technologie RFID Označení výrobků Odbytová činnost (marketing) Cílem marketingu je nalézt jakousi rovnováhu mezi tím, co by zákazník rád nakoupil a tím, co by společnost ráda prodala. Jedná se tedy o soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka. Možné definice marketingu: jde o integrovaný komplex činností, komplexní proces, nikoliv jen fragmentovaný soubor dílčích činností, vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů, marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením, spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem úspěšného podnikání, marketing je spojen se směnou, marketing lze definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace. 30

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více