pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení"

Transkript

1 pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB 357) doc. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D. (RB 356) přednášky (marketing): Ing. Jitka ČERNÁ, Ph.D. (RB 431) Ing. Olga HOROVÁ, Ph.D. (RB 430) Mgr. Radek TAHAL, Ph.D. (RB 404) Ing. Oldřich VÁVRA, CSc. (RB 431) 1

2 Kontaktní údaje Vyučující: Jiří Strouhal Místnost: RB Web: Konsultační hodiny: pondělí 15,00 17,00 Základní literatura Literatura M. Synek, E. Kislingerová a kol. (2010) Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck H. Mikovcováa H. Scholleová(2009) Praktikumpodnikové ekonomiky pro bakalářské studium. Plzeň: Aleš Čeněk Doporučená literatura G. Wöhea E. Kislingerová (2007) Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H.Beck J. Strouhal a kol. (2012) Účetnictví 2012: Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks 2

3 Požadavky na absolvování kursu Disciplína Body Průběžné testy online (MG + PE) 20 bodů Závěrečný test na počítači (MG + PE) 80 bodů CELKEM 100 BODŮ U závěrečného testu lze používat pouze kalkulačku, která je součástí programového vybavení počítače. Vlastní kalkulačku používat nelze!!! Body Výsledek Výborně Velmi dobře Dobře Dočasně nevyhověl(a) 0 49 Nevyhověl(a) Plán kursu 1 Podnik a podnikání. Založení podniku 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku 3 Majetková a kapitálová struktura podniku 4 Finanční analýza 5 Základy finanční matematiky 6 Investiční rozhodování 7 Výrobní činnost podniku. Analýza nákladů 8 Život podniku 9 Sdružování podniků. Společné podniky 10 Specifickéekonomiky 3

4 1 Podnik a podnikání. Založení podniku Podnikání základní motiv => zhodnocení vloženého kapitálu (tj. obvykle dosažení zisku) => zvyšování hodnoty podniku kapitál vlastní versus kapitál vypůjčený (musí se vracet a obvykle není půjčen bezúročně) alternativní motiv => uspokojování potřeb zákazníků nutná eliminace rizik 4

5 Právní úprava podnikání podnikání( 2odst.1ObchZ) soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku podnikatel( 5 ŽivnZ) fyzická nebo právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění(živnostenský list nebo koncesní listina) podnik( 5odst.1ObchZ) soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Patří k němu věci, práva, jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, sloužící nebo mající sloužit k provozu podniku obchodní majetek( 6 odst. 1 ObchZ) soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a majiteli sloužících, resp. majících sloužit k jeho podnikání Klasifikace podniků podle právní formy(viz další slide) podle předmětu činnosti průmysl, zemědělství, služby odvětvová klasifikace NACE podle velikosti mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik podle typu výroby hromadná (např. pivo), kusová (zakázková výroba), sériová (např. automobilka) podle převládajících výrobních faktorů investičně náročný, materiálově náročný, pracovně náročný, energeticky náročný 5

6 Podniky dle velikosti ČR mikropodnik není definován zaměstnanci < 10 BS, obrat< 2 mil. EUR malý podnik zaměstnanci < 100 obrat< 30 mil. CZK střední podnik zaměstnanci < 500 obrat< 100 mil. CZK velký podnik zaměstnanci > 500 obrat > 100mil. CZK EU zaměstnanci < 50 BS, obrat< 10 mil. EUR zaměstnanci < 250 BS< 43 mil. EUR obrat< 50 mil. EUR zaměstnanci > 250 BS> 43 mil. EUR obrat> 50 mil. EUR Podniky podle právní formy podnik jednotlivce = živnost obchodní společnosti osobní veřejná obchodní společnost(v.o.s., a spol.) komanditní společnost (k.s.) kapitálové společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) akciová společnost(a.s.) společnosti v souladu s právem Evropské unie Evropská společnost(se) Evropské hospodářské zájmové sdružení(ehzs) družstva státní podniky neziskové organizace 6

7 Kritéria pro volbu právní formy ručení oprávněnost k řízení, rozhodování počet zakladatelů vstupní kapitál administrativní náročnost založení a provozu účast na zisku možnost získání kapitálu (např. dluhové financování úvěry) daňová zátěž zveřejňovací povinnost jiné(např. prestiž) Živnost zakládána v souladu se Zákonem o živnostenském podnikání podmínky k získání živnosti 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost druhy živností ohlašovací(řemeslné, vázané, volné) koncesované je vlastněna jednou fyzickou osobou(podnikatelem) ten ručí za závazky celým svým majetkem není stanoven povinný vklad 7

8 Veřejná obchodní společnost může založit dva a více společníků. Tito pak ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. Zisky i ztráty jsou pak mezi společníky veřejné obchodní společnosti rozděleny rovným dílem, nestanovili-li společníci ve společenské smlouvě jiný vzorec pro rozdělení výsledků hospodaření. Veřejnou obchodní společnost lze zrušit za následujících podmínek: z důvodů uvedených v 68 Obchodního zákoníku, byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka podanou nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období, rozhodnutím soudu, smrtí společníka; pokud však společenská smlouva připouští možnost zdědění podílu, potom podíl zůstavitele zdědil jeho dědic a nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, zánikem právnické osoby, která je společníkem; pokud však společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci, prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce, zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků, jestliže společník přestane splňovat podmínky pro provozování živnosti, z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě. Komanditní společnost mezistupněm mezi osobní a kapitálovou společností. ve společnosti fungují dva typy společníků: komanditisté a komplementáři. komplementáři se v zásadě chovají jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem. komanditisté se v zásadě chovají jako společníci společnosti s ručením omezeným a ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Platí přitom, že k vedení společnosti jsou oprávněni komplementáři. Zisk je rozdělován na část určenou komplementářům a část určenou komanditistům. Zisk určený komplementářům se mezi tyto rozděluje v souladu s poměrem uvedeným ve společenské smlouvě. Zisk určený komanditistům se obvykle rozděluje úměrně výším jejich vkladů. V případě, že společnost realizovala ztráta, na této se obvykle podílí pouze komplementáři, není-li uvedeno ve společenské smlouvě jinak. Minimální výše vkladu komanditisty činí Kč. 8

9 Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti a vyznačuje se tím, že její společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Společnost zakládá minimálně jedna osoba, přičemž maximální počet společníků činí 50 osob. Obchodní zákoník pro tuto společnost rovněž stanovuje minimální úhrn vkladů od společníků (účetně: základní kapitál), který činí Kč. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí minimálně obsahovat: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, jména a bydliště prvních členů dozorčí rady, zřizuje-li se, určení správce vkladu, a eventuelní další údaje vyžadované Obchodním zákoníkem. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí společníci splatit celé emisní ážio a alespoň 30 % svého vkladu. Dále je nezbytné, aby celková výše splacených vkladů společnosti před jejím zápisem činila nejméně Kč. Společnost s ručením omezeným Společníci se na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení podílejí úměrně, a to podle výše svých obchodních podílů, není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Společnost povinně vytváří rezervní fond, který je určen ke krytí budoucích ztrát z podnikání. Minimální výše rezervního fondu činí 10 % ze základního kapitálu společnosti. Společnost s ručením omezeným může být zrušena za těchto okolností: zdůvodůuvedenýchv 68Obchodníhozákoníku, rozhodnutím soudu, z důvodů uvedených ve společenské smlouvě. 9

10 Orgány s.r.o. valná hromada, mezi jejíž úkoly patří mj.: schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem schvalování řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schvalování stanov a jejich změn, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, pokud k němu nedochází na základě jiných právních skutečností, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, vyloučení společníka, jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, pakliže toto společenská smlouva připouští, rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, ad. jednatelé(statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Akciová společnost základní kapitál je rozložen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcionáři společnosti přitom neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena minimálně jednou právnickou osobou na základě zakladatelské listiny, popř. dvěma a více osobami(fyzickými i právnickými) na základě zakladatelské smlouvy. Zakladatelská smlouva, případně zakladatelská listina musí minimálně obsahovat tyto informace: firmu, sídlo a předmět podnikání, navrhovanou výši základního kapitálu, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu; podobu, v níž budou akcie vydány, a dále určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, případně kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele. Mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, případně údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení; počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, určení správce vkladu, návrh stanov. 10

11 Akciová společnost Minimální výše základního kapitálu činí Kč, pokud byla akciová společnost založena bez veřejné výzvy k úpisu akcií, resp Kč, pokud byla společnost založena prostřednictvím veřejné výzvy k úpisu akcií. Ta musí minimálně obsahovat: místo a dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny, postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, nebo zda bude možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné době, počet upsaných akcií dle poměru jmenovitých hodnot jimi upsaných akcií, připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšujících navrhovaný základní kapitál, tak postup při tomto upsání, určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými vklady, místo, dobu, event. účet u banky pro splacení emisního kursu, emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení však musí být pro všechny upisovatele stejný, způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání, způsob tvoření rezervního fondu, podmínky výkonu hlasovacího práva. Akciovou společnost lze zrušit v souladu s 68 75a Obchodního zákoníku. Orgány a.s. valná hromada, do jejíž působnosti spadá mj.: rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvolávání dozorčí radou, volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, schválení řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti a jejich vyřazení z obchodování na trhu, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, příp. o změně právní formy, ad. představenstvo(statutární orgán společnosti) dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. 11

12 Evropská společnost je akciovou společností založenou podle obchodního práva Evropské unie. Minimální výše základního kapitálu evropské společnosti činí EUR. Mezi nejznámější evropské společnosti patří Allianz, Strabag, Porsche Automobil Holding, či z českého prostředí např. Finep. Evropskou společnost lze založit na základě následujících pěti alternativ: fúze dvou či více akciových nebo evropských společností, vytvoření holdingové evropské společnosti dvěma nebo více akciovými společnostmi nebo evropskými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným, vytvoření dceřiné evropské společnosti(joint-venture evropská společnost), přeměna akciové společnosti založené podle práva některého z členských států EU, jako dceřinou společnost již existující evropské společnosti. Mezi orgány společnosti patří: valná hromada akcionářů dozorčí orgán a řídící orgán při dualistickém systému; nebo správní orgán při monistickém systému Evropské hospodářské vzájemné sdružení Důvodem vzniku těchto sdružení je podpora hospodářské spolupráce mezi menšími podniky a podnikateli, kteří se chtějí podílet na projektech nadnárodního charakteru. Tento typ společnosti se zakládá na základě smlouvy o sdružení a vzniká v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku v zemi, kde má tato společnost uvedeno sídlo. Za závazky společnosti ručí členové společnosti obdobně jako společníci veřejné obchodní společnosti, tedy společně a nerozdílně, a to veškerým svým majetkem. 12

13 Návrh na zápis do Obchodního rejstříku třeba předložit tyto dokumenty: zakladatelský dokument (např. společenská smlouva, zakladatelská listina) výpis z živnostenského rejstříku čestné prohlášení jednatelů podpisový vzor jednatelů výpisy z trestního rejstříku pro každého z jednatelů souhlas s umístěním sídla a výpis z katastru nemovitostí listiny související se vklady do společnosti prohlášení správce vkladu o splacení vkladů potvrzení banky o zůstatku na zvláštnímúčtu určeném ke splacení vkladů výpisyz katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce písemnéprohlášení vkladatele nemovitosti písemnésmlouvyo vkladech, popř. zápisy o předání usnesení soudu o jmenování znalců znalecké posudky společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. rejstříkový soud = krajský soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zakládané společnosti výjimka: Praha a Středočeský kraj Městský soud v Praze podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím unifikovaného formuláře, který je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/ui/podani zápisdoormusíbýtuskutečněndo90dnůodednezaloženíspolečnosti pokud společnost potřebuje ke svému podnikání oprávnění, běží lhůta 90 dnů až ode dne získání oprávnění Registrace k daním lhůta pro podání přihlášky k registraci k daním 30 dnů ode dne, kdy společnost obdržela povolení či oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem zdanitelných příjmů, tzn. ode dne zápisu do obchodního rejstříku registrace prostřednictvím formuláře České daňové zprávy: k přihlášce nutno doložit: výpis z obchodního rejstříku smlouvu s bankou o zřízení a vedení bankovního účtu veškerá živnostenská a ostatní podnikatelská oprávnění eventuelně další dokumenty potvrzující uváděné informace přihláška se podává u místně příslušného správce daně finanční úřad, v jehož obvodu má právnická osoba své sídlo výsledkem registrace je osvědčení o registraci, v jehož rámci je daňovému subjektu přiděleno daňové identifikační číslo(dič) 13

14 Okolí podniku podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem vliv okolí je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená okolí podniku má tyto prvky: geografické předurčuje logistiku sociální např. snaha podniku o rozvoj okolí (ŠKODA Auto v Ml. Boleslavi, Baťa ve Zlíně tzv. baťovy domky) politické a právní kontinentální právní systém, součást EU x politické zájmy ( velká versus malá politika) ekonomické dostupnost a ceny výrobních faktorů, daňová zátěž podniku, měnový vývoj (CZK/EUR, CZK/USD apod.) patří k němu odběratelé (zákazníci), dodavatelé, finanční instituce (zejména banky) ekologické technologické etické poskytování pravdivých informací (viz skandály Enron, WorldCom), korektní soutěžení a propagace, poskytování skutečně kvalitních služeb kulturně-historické internacionalizace a globalizace, náboženské aspekty Informace o vývoji okolí vládní a jiné prognózy střednědobého a krátkodobého vývoje ekonomiky(ekonomický růst, inflace, měnové kursy apod.) informace produkované podnikatelskými svazy zájmovými průmyslovými a vlastní historické i prognostické informace o situaci na trhu, cenách, zákaznících a jejich potřebách informace o vývoji techniky a technologie v daném oboru, získané na veletrzích, výstavách, z nabídkových katalogů apod. informace o situaci v konkurenčních firmách a jejich očekávaném chování Obchodní věstník monitoring tisku diskrétní informace 14

15 2 Cíle a funkce podniku. Organizační struktura podniku Cíle podniku podle pořadí jejich významu(hierarchie) vrcholové(primární) a dílčí(podřazené) podle velikosti cíle neomezené a omezené maximalistické a minimalistické podle časového hlediska dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé statické a dynamické trvalé a přechodné podlevztahumezicíli komplementární, konkurenční, protikladné, indiferentní podle obsahu cíle ekonomické (výkonové, finanční, výsledkové), technické, sociální, nefinanční 15

16 Hlavní cíle podnikání maximalizace zisku maximalizace tržní ceny akcie maximalizace hodnoty podniku maximalizace hodnoty pro vlastníky (shareholder value) MVA, EVA Maximalizace zisku a její omezení Podnikmá100000akciíavydělává40mil.Kčročně zisknaakciitedybude40kč Následně vydá a prodá dalších akcií, za získané peníze rozšíří výrobu(dodatečný zisk 20 mil. Kč zisknaakciitedypoklesnena30kč ačkoli tak celkový zisk podniku roste, jeho původní akcionáři realizují ztrátu motivační úvaha manažeři by měli být odměňováni nikoli v závislosti na výši celkovéhozisku, alevzávislostinavýši zisku na akcii (EPS Earnings per Share) 16

17 Maximalizace tržní ceny akcie růstcenyakciezávisína: očekávaném zisku na akcii(eps) časovém rozložení toku výnosů rizikovosti očekávaných výnosů míře použití dluhů dividendovépolitice Maximalizace hodnoty podniku různé metody pro ocenění podniku výnosové metody (např. DCF, EVA/MVA) účetní ocenění metody tržního porovnání (např. P/E) 17

18 MVA (Market Value Added) rozdíl mezi tržní hodnotou a investovaným kapitálem, tj. rozdíl mezi částkou, kterou by akcionáři a ostatní investoři získali prodejem svých akcií a dluhopisů a hodnotou, kterou do podniku vložili může být kladná či záporná vyjadřuje změny hodnoty akcií a ukazuje, kolik peněz investoři do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět prodejem svých akcií na burze je-li MVA kladná, manažeři pracují dobře a vytvářejí novou hodnotu platí přitom: MVA se zvýší, pakliže hodnota podniku naroste více, nežbylodonějvtéžedoběvloženonovéhokapitálu nevýhoda MVA nelze zjistit u podniků, které nejsou obchodovány na burze EVA (Economic Value Added) ukazatel plnění vrcholového cíle podniku používaný od 90. let 20. století je vyjádřením ekonomického zisku počítá se jako rozdíl provozního zisku po zdanění(nopat) a nákladů na kapitál(wacc) zohledňuje nejen náklady spotřeby vstupů, ale i náklady vázání vstupů 18

19 EVA (Economic Value Added) cílem podnikání tedy vytváření kladné EVA je základem hmotné zainteresovanosti tvoří ucelený manažerský systém, jehož hlavním úkolem je analyzovat faktory, které přispívají k tvorbě hodnoty, a zajistit taková rozhodnutí, která přinesou zvyšování hodnoty pro akcionáře (shareholder value) a zvyšování prospěchu pro všechny, kteří jsou s existencí podniku spjati(stakeholder value) další ukazatele(va): CVA(Customer Value Added) PVA(People Value Added)???StudentValueAdded??? Funkce podniku prodejní úkolem je prodat na trhu výrobky/služby zahrnuje průzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu a cen, volbu odbytových cest, propagaci, poradenství atp. jedná se v podstatě o marketing výrobní zásobování včetně obstarání personálu, hmotného majetku, kapitálu, odbyt, správa apod. zásobovací pořízení materiálu, dlouhodobého majetku, peněžního kapitálu, pracovních sil aslužeb personální úkolem je zajistit pracovníky nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, vytváření účinného systému zainteresovanosti, sociální a kulturní péče o zaměstnance apod. 19

20 Funkce podniku investiční zajištění veškerého potřebného dlouhodobého majetku finanční obstarání finančních prostředků(kapitálu) má zajistit finanční rovnováhu podniku včetně optimální kapitálové struktury vědecko-technická výzkumavývoj správa všeobecná administrativa tzn. organizace podniku, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, interní audit atp. Personální činnost Vhodné profesní a kvalifikační složení zaměstnanců je klíčovým elementem zdárného rozvoje společnosti. Základem by měla být predikce vývoje pracovních sil, jakož i predikce vývoje zdrojů pracovních sil. je třeba vycházet z: předpokládaného vývoje výrobního programu změn technologie a organizace práce a jejich vlivu na potřebu práce investičních záměrů vývoje odbytu v závislosti na tržní situaci a vývoji konjunkturálního cyklu proces získávání zaměstnanců je ovlivňován: věkovou strukturou zaměstnanců firmy situací na trhu práce demografickým vývojem ve státě i nejbližším okolí (regionu) a spádovém území možností změn v kvalifikační struktuře vlastních zaměstnanců (profesněkvalifikační flexibilita) 20

21 Mzdová politika Mzdová politika by měla sledovat následující cíle: získat a stabilizovat zaměstnance, kteří svými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi (pracovními způsobilostmi) splňují požadavky pracovního místa a mohou se rozvíjet podle nároků organizačních změn a dlouhodobé výkonnosti podniku stimulovat k pracovnímu výkonu a žádanému jednání udržet objem mzdových prostředků v rozsahu, který je efektivní ve vztahu k produktivitě práce zajistit odůvodněnou (tzv. spravedlivou) mzdovou strukturu uvnitř podniku a ve srovnání se mzdami na vnějším trhu práce Konstrukce čisté mzdy 21

22 Odvody zaměstnanec 6,5 % pojistné na sociální zabezpečení 4,5 % zdravotní pojištění 15% daň z příjmů (snížená o slevy na dani) náklady zaměstnavatele hrubá mzda 25 % pojistné na sociální zabezpečení 9 % zdravotní pojištění Příklad (výpočet mzdy) Pan Evžen Pracovitý je absolventem nejprestižnější ekonomické university ve střední a východní Evropě. Pracuje ve firmě zabývající se (doplňte si dle oboru Vašeho studia). Jeho hrubá mzda činí (doplňte si dle Vašich představ) Kč. Otázky: Kolik činí jeho čistá mzda(je bezdětný, svobodný)? Kolik jsou náklady zaměstnavatele na jeho práci? Kolik bude celkem zaplaceno na odvodech (daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění)? 22

23 Zaměstnanecké benefity jakékoli plnění, které získává zaměstnanec od zaměstnavatele, a to kromě mzdy jsou založeny na fakultativní bázi aspekty: ekonomické plnění, které může umožnit zvýhodnění daňový a odvodový režim, a tudíž i úsporu v rámci mzdových nákladů personální motivační nástroj zaměstnanců, který umožňuje zvýšení produktivity jejich práce, zvýšení loajality, jakož i věrnosti vůči společnosti klasifikace: benefity poskytované všem zaměstnancům společnosti stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na rekreaci benefity poskytované pouze vybrané skupině zaměstnanců poskytování zaměstnaneckých akcií, používání služebního auta pro soukromé účely, mobilní telefon, notebook, vzdělávací kursy benefity poskytované individuálně zaměstnancům podpory při živelní pohromě apod. Výzkum popularita benefitů (2011) 23

24 Logistická funkce Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. (oficiální definice Evropské logistické asociace) Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá řízením toku materiálu v čase a prostoru, a to v komplexu se souvisejícími toky informací a v pojetí, které zahrnuje fyzickou i hodnotovou stránku pohybu materiálu (zboží).(pernica, 1994) Logistika je řízení materiálového, informačního i finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků finálního zákazníka a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. Při plnění potřeb finálního zákazníka napomáhá již při vývoji výrobku, výběru vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastní realizace potřeby zákazníka (při výrobě výrobku), vhodným přemístěním požadovaného výrobku k zákazníkovi a v neposlední řadě i zajištěním likvidace morálně i fyzicky zastaralého výrobku.(sixta a Mačát, 2010) Cíle logistiky Logistické desatero zpera profesora Pernici (1998) praví: zaměřte se na zákazníky integrujte logistický systém propojte logistiku se strategií zpružněte logistické řetězce vytvořte logistický informační systém vstupujte do strategických společenství kvantifikujte, měřte a počítejte aplikujte logistický controlling sledujte finanční vztahy vyškolte personál 24

25 Složky logistického řízení Vztah marketing x logistika 25

26 Služby zákazníkům spolehlivost dodání poměr počtu splněných dodávek v řádném termínu k počtu všech realizovaných dodávek vysoký stupeň spolehlivosti dodávek, jejich úplnost, jakož i krátké dodací lhůty se u zákazníků projevují ve snížené potřebě vytvářet zásoby, a tím se snaží zároveň i minimalizovat s tím spojené náklady úplnost dodávek poměr mezi dodaným a objednaným zbožím přiměřené(krátké) dodací lhůty interval mezi příchodem objednávky a finálním převzetím objednaného zboží zákazníkem poskytované předprodejní a poprodejní služby kvalita distribuce cílem minimalizovat počet nesprávných zásilek, jejich nepoškození, nezpožďující se doklady k zásilkám apod. poskytování informací aktuální informace o tom, kde se v daný časový okamžik naše zásilka nachází (tzv. tracking) Logistika a skladování vyrovnávací funkce dochází k ní při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení zabezpečovací funkce vyplývá z možných nepředvidatelných rizik (např. krize na Blízkém Východu, odkud pořizujeme unikátní surovinu; proto je třeba mít k dispozici určitou pojistnou zásobu) kompletační funkce kompletace finální součástky pro potřeby výroby z unifikovaných součástek dostupných na trhu spekulační funkce podniky mohou spekulovat na změnu ceny, a tak si vytvářet určité zásoby v okamžiku, kdy předpokládají růst ceny zušlechťovací funkce příkladem mohou být nejrůznější procesy, ke kterým u výrobků dochází(zrání, sušení, kvašení) Nejčastější neefektivity ve skladování: přebytečná nebo nadměrná manipulace nízké využití skladové plochy a prostoru nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí 26

27 Optimální velikost dodávky zásob Optimalizační úlohou s cílem minimalizace celkových ročních nákladů spojených se skladováním zásob je stanovení optimální velikosti jednotlivých dodávek(tzv. EOQ economic order quantity). Dva klíčové typy nákladů, které s řízením zásob souvisejí: náklady spojené s doplněním zásob náklady na objednání, dopravu, přejímku a manipulaci s dodávkou náklady spojené s držením, resp. vlastním skladováním zásob odpisy budov skladů a skladovací techniky, nájemné v případě skladování v pronajatých prostorách, mzdu skladníků a dalšího personálu, náklady na ostrahu a zabezpečení skladových prostor, pojištění zásob, úroky z kapitálu vloženého do zásob Platí přitom: náklady spojené s doplněním zásob jsou konstantní na jednu dodávku, tzn. rostou s počtem objednávek a tedy při růstu velikosti objednávky celkově klesají, náklady spojené s vlastním skladováním zásob jsou konstantní na jednu skladovanou jednotku zásob a při růstu velikosti objednávky vlivem vyšší průměrné zásoby celkově rostou Kvantifikace EOQ 27

28 Příklad Společnost ročně spotřebuje pro výrobu svého výrobku ks jedné součástky. Tuto součástku výrobce expeduje v baleních po 150 kusech. V dnešní době společnost tuto součástku objednává během roku v 16 dodávkách po 750 kusech (jedná se tedy o pravidelné dodávky 5 balení). Výhodou je, že dodávky expeduje výrobce okamžitě. Náklady spojené se skladováním jedné součástky činí ročně 20 Kč. Náklady spojené s doplněním zásob (administrativní náklady objednání, doprava, manipulace) činí 800 Kč na jednu součástku. Úkoly: Stanovte roční náklady spojené s danými součástkami. Je-li prostor k optimalizaci, jaké jsou minimální možné roční náklady? Logistika a doprava podle druhu dopravní cesty a používaných dopravních prostředků železniční (kolejová), silniční a městská hromadná, letecká, vodní (vnitrozemská a námořní), kombinovaná (integrovaná), nekonveční (pásová, potrubní) podle přemísťovaného objektu osobní, nákladní podle vztahu dopravce a přepravce veřejná, neveřejná, individuální podle místa jejich provozování vnitřní (vnitropodniková), vnější (mimopodniková) podle obsluhovaného území vnitrostátní, mezistátní podle hromadnosti hromadná, nehromadná podle velikosti zásilky celovozová, kusová podle pravidelnosti pravidelná, nepravidelná podle prostředí, ve kterém je realizována pozemní, podzemní, vodní, vzdušná, kosmická 28

29 Mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS 2010 skupina E zboží je odvezeno ze závodu přímo odběratelem, který za něj následně nese plnou odpovědnost EXW ExWorks(ze závodu) skupina F dodavatel je vyzván k předání zboží dopravci, kterého stanoví odběratel FCA Free Carrier(vyplaceně dopravci) FAS Free Alongside Ship(vyplaceně k boku lodi) FOB FreeonBoard(vyplaceně naloď) skupina C dodavatel zajišťuje přepravní smlouvu bez toho, aby na sebe přijal rizika ztráty či poškození zboží CFR Cost and Freight (náklady a přepravné) CIF Cost, Insurance and Freight (náklady, pojištění a přepravné) CPT Carriage Paid To(přeprava placena do) CIP Carriage and Insurance Paid To(přeprava a pojištění placeno do) skupina D dodavatel nese veškeré náklady a veškerá rizika spojená s celou trasou dodání zboží DAT Delivered At Terminal (s dodáním na terminál) DAP Delivered AtPlace(s dodáním namísto) DDP Delivered Duty Paid(s dodáním clo placeno) INCOTERMS v praxi 29

30 čárové kódy kód 2/5 EAN kód PDF 417 kód QR kód technologie RFID Označení výrobků Odbytová činnost (marketing) Cílem marketingu je nalézt jakousi rovnováhu mezi tím, co by zákazník rád nakoupil a tím, co by společnost ráda prodala. Jedná se tedy o soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka. Možné definice marketingu: jde o integrovaný komplex činností, komplexní proces, nikoliv jen fragmentovaný soubor dílčích činností, vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů, marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy o produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením, spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem úspěšného podnikání, marketing je spojen se směnou, marketing lze definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. Obsahem tohoto procesu je poznání, předvídání, stimulování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka tak, aby byly současně dosaženy i cíle organizace. 30

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více