Bydlení a rodinné právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bydlení a rodinné právo"

Transkript

1 Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího programu pro občanskou kompetenci absolventů. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 stav ke dni Obsah Bydlení PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU BYDLENÍ 3 BYDLENÍ V BYTĚ, DOMĚ ČI MÍSTNOSTI 3 1. NA ZÁKLADĚ (SPOLU)VLASTNICKÉHO PRÁVA 3 2. NA ZÁKLADĚ NÁJEMNÍ SMLOUVY 3 3. NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PODNÁJMU 5 4. BYDLENÍ ČLENŮ NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI 5 5. VE SLUŽEBNÍM BYTĚ 5 6. NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE 5 7. NA ZÁKLADĚ TZV. NEPOJMENOVANÉ SMLOUVY 5 8. NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O VÝPŮJČCE 5 9. BEZ PRÁVNÍHO DŮVODU 6 BYDLENÍ V NEBYTOVÉM PROSTORU 6 CO JE TO TRVALÝ POBYT A JAK SE OHLAŠUJE? 6 Přílohy 1. NÁJEMNÍ SMLOUVA 7 2. SMLOUVA O PODNÁJMU VČ. SOUHLASU PRONAJÍMATELE 8 Rodina a partnerské vztahy 10 PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU RODINY A PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 10 MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ VZTAHY MEZI MANŽELY ZÁNIK MANŽELSTVÍ 11 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ URČENÍ RODIČOVSTVÍ 13 VÝŽIVNÉ VZÁJEMNÁ VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI RODIČI A DĚTMI VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA VYŽIVOVACÍ PŘÍSPĚVKY NEPROVDANÉ MATCE 14 REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ 15 Přílohy 1. NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ NÁVRH NA ÚPRAVU VÝCHOVY A VÝŽIVY NEZL. DÍTĚTE ŽALOBA O VÝŽIVNÉ (ZLETILÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ) 18

3 Bydlení PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU BYDLENÍ 40/ Občanský zákoník 72/ tzv. Zákon o vlastnictví bytů 87/ vyhláška o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě 107/ tzv. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného 133/ tzv. Zákon o evidenci obyvatel 50/ tzv. Stavební zákon BYDLENÍ V BYTĚ, DOMĚ ČI MÍSTNOSTI 1. NA ZÁKLADĚ (SPOLU) VLASTNICKÉHO PRÁVA a) vlastnické právo k bytu - upravuje především obecně Občanský zákoník, důležitou právní normou je dále tzv. Zákon o vlastnictví bytů. Vlastník bytu disponuje s bytem podle svého uvážení, užívá ho sám nebo v něm nechá na základě různých důvodů bydlet jiné osoby. Ve výkonu svých vlastnických práv je omezen pouze v některých případech, jež upravuje zákon. (Např. v otázce dobrých mravů.) Nabýt vlastnické právo k domu či bytu může např. koupí, děděním, darováním, výstavbou apod. Vlastník domu či bytu má také své specifi cké povinnosti, jako např. odstraňovat závady na nemovitosti, jež by mohly někoho ohrozit, ohlašovat stavebnímu úřadu stavební úpravy nebo si pro ně vyžádat stavební povolení apod. Pozor, dědění, darování i prodej/ koupě nemovitosti podléhají zdanění! b) spoluvlastnické právo k bytu - stejně, jako vlastnické právo k bytu, je toto upravováno Občanským zákoníkem, zde je navíc spoluvlastník omezen zájmy ostatních spoluvlastníků. Existují dvě skupiny spoluvlastnictví: podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů. c) společenství vlastníků jednotek - je právnickou osobou, kterou tvoří majitelé bytů. Od bytového družstva se společenství vlastníků liší v tom, že jednotliví majitelé nejsou v nájmu společenství, nicméně i tak platí dohodnuté měsíční částky na opravy domu, služby apod. Vlastník bytové jednotky může svůj byt podle svého uvážení užívat, pronajmout anebo jej prodat, aniž by musel mít předem souhlas ostatních členů společenství anebo jim musel byt nabídnout přednostně ke koupi. d) bytová družstva - družstvo tvoří členové, již mají každý určitý podíl na majetku družstva tedy byt a podíl na společných prostorách domu. Hlavním orgánem bytového družstva (a také jediným, pokud má méně než 50 členů) je členská schůze a statutárním zástupcem je předseda. Chce-li někdo převést svá členská práva a povinnosti v bytovém družstvu, tzv. prodat podíl, může tak učinit i bez souhlasu orgánů družstva, kterým toto pouze oznámí. 2. NA ZÁKLADĚ NÁJEMNÍ SMLOUVY a) vznik nájmu - nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Nájem bytu je chráněn, to znamená, že pronajímatel může vypovědět nájem bytu zpravidla jen s přivolením soudu a jen z výpovědních důvodů uvedených v Občanském zákoníku. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Např. musí být uvedeno, zda příslušenství - např. půdu nebo sklep - budeme užívat pouze my sami jako nájemci, nebo zda je budou užívat také naši sousedé. b) práva a povinnosti pronajímatele a nájemce - pronajímatel je především povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, zejména předat novému nájemci celý byt se vším příslušenstvím a s příslušným vybavením, provádět řádnou údržbu domu, řádně 3

4 poskytovat služby. Pokud tyto povinnosti neplní, má nájemce právo na slevu nájemného či služeb anebo na náhradu nákladů spojených s odstraňováním nedostatků. Pozor, nájemce si ale slevu nemůže určit sám a začít méně platit, aniž by toto měl podloženo písemnou dohodou či rozhodnutím soudu. Dopustil by se tak porušení svých povinností a mohlo by mu hrozit vystěhování z bytu bez náhrady. Neplní-li pronajímatel svou povinnost včas odstranit závady v bytě/domě, může se nájemce tohoto domáhat žalobou na stanovení povinnosti pronajímatele odstranit závady v bytě. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy v bytě pouze se souhlasem nájemce. Ten může souhlas odepřít jen z vážných důvodů. Pronajímatel je oprávněn vstoupit do bytu za účelem kontroly, zda nájemce byt užívá řádným způsobem - ale pouze po předchozí dohodě a nesmí tímto porušovat ustanovení o dobrých mravech (např. kontrolovat byt každý týden aj.) Nájemce je povinen užívat byt, prostory a zařízení domu řádně (zařízení a vybavení domu či bytu neničit, nepůjčovat a nerozprodávat, udržovat čistotu apod.), hradit běžné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, ohlásit pronajímateli potřebu nutných oprav v bytě, ohlásit bez zbytečného odkladu změnu počtu osob v domácnosti, a zejména řádně a včas platit nájemné a úhrady za služby. c) nájemné, ceny služeb - zjednodušeně lze říci, že nájemné existuje buď tzv. regulované, anebo smluvní. Na regulované nájemné od dopadá zákon 107/2006, který umožňuje pronajímatelům nájemné jednostranně zvýšit, nicméně mohou tak činit jen v limitu stanoveném právními předpisy. K výpočtu zvýšení nájemného je na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj tzv. kalkulačka, kde si mohou nájemci i pronajímatelé vypočítat výši maximálního nárůstu ceny pro další rok. Pokud je cena uvedená v oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného jiná (vyšší) než ta, o které se domnívá nájemce, že je správná, může se pokusit dohodnout s pronajímatelem na její úpravě anebo se obrátit s určovací žalobou na soud. Pozor, zákon 107/2006 Sb. většinou nedopadá do smluv, kde je stanoveno smluvní nájemné, nicméně v některých případech se tak stát může - záleží na doslovném textu smlouvy! Smluvní nájemné je zpravidla věcí dohody mezi pronajímatelem a nájemcem, či se řídí výší nabídky a poptávky. V družstevních bytech se platí tzv. věcně usměrňované nájemné a zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům. O jeho výši rozhoduje orgán družstva podle stanov. Pozor, nájemné není zároveň platbou za služby, i když ty jsou splatné spolu s nájemným. Ceny služeb nejsou příjmem pronajímatele, i když ten je o výši měsíčních záloh povinen nájemce včas informovat. Služby se platí za každého člena domácnosti. d) přechod nájmu - k přechodu nájmu dochází jestliže nejde o byt ve společném nájmu manželů a nájemce zemře nebo opustí trvale společnou domácnost. V tomto případě se stávají nájemci (společnými nájemci) jeho děti, registrovaný partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokázali, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Nájemci se stávají také ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti aspoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Jestliže jde o byt ve společném nájmu manželů a manžel zemře nebo opustí trvale společnou domácnost, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. e) zánik nájmu - nájem může zaniknout písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí bez přivolení soudu nebo s přivolením soudu, uplynutím doby, na kterou byl sjednán, zánikem členství osoby v bytovém družstvu nebo z jiných důvodů. Společný nájem může zaniknout například smrtí jednoho z nájemců anebo rozhodnutím soudu (např. po rozvodu manželství). Bez přivolení soudu může dát pronajímatel nájemci výpo- 4

5 věď např. pokud nájemce hrubě porušuje dobré mravy v domě, má dluh na nájemném odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného, pronajímá byt další osobě bez svolení pronajímatele aj. Pokud dá pronajímatel nájemci výpověď, může nájemce do 60 dnů od doručení výpovědi podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. S přivolením soudu může pronajímatel nájem vypovědět jen v případě, že potřebuje byt pro sebe nebo některé své příbuzné (viz. 711 Občanského zákoníku), nájemce přestal pro pronajímatele pracovat (u služebních bytů), dále z důvodu veřejného zájmu (veřejným zájmem může být cokoli od těžby nerostů, přes umožnění zahraničnímu investorovi výstavbu továrny, která do regionu přinese mnoho pracovních příležitostí, po obnovení např. původního ekosystému vzácného druhu žab), rekonstrukce domu aj. Ve většině případů náleží při výpovědi z nájmu bytu nájemci bytová náhrada, tedy: náhr. byt, ubytování anebo přístřeší. Pozor, pokud k výpovědi došlo pro závažné porušení povinností nájemce, může soud rozhodnout, že žádná bytová náhrada nepřísluší! 3. NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PODNÁJMU Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Za podnájem lze považovat i bezplatné přenechání nájemcova bytu nebo jeho části do užívání jinému. Smlouva o podnájmu musí mít také písemnou formu. Výpovědní lhůta musí být i u podnájmu bytu nejméně 3 měsíce dlouhá a končit musí ke konci kalendářního měsíce. Byl-li podnájem sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. 4. BYDLENÍ ČLENŮ NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI Členem domácnosti je osoba, která užívá s nájemcem byt po dobu nejméně tří měsíců v roce. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. K přijmutí příslušníků domácnosti do svého bytu nájemce nepotřebuje souhlas pronajímatele, pozor však na ohlašovací povinnost nájemníka vůči pronajímateli! Člen domácnosti nemusí mít v tomto místě zřízen trvalý pobyt. K zániku právního důvodu bydlení příslušníků domácnosti dochází: - zánikem nájmu bytu - odvoláním souhlasu nájemce s bydlením příslušníka domácnosti 5. VE SLUŽEBNÍM BYTĚ Podmínkou bydlení ve služebním bytě je zpravidla to, že nájemce vykonává pro pronajímatele nějakou práci. I zde je nutná řádná nájemní smlouva a dodržování práv a povinností pronajímatele a nájemce jako u ostatních typů nájmu. 6. NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE Věcné břemeno opravňuje určitou osobu užívat byt, dům či jeho část. Toto právo se vkládá do katastru nemovitostí a k jeho vzniku může dojít např. uzavřením darovací smlouvy, závětí apod. změnou v osobě vlastníka nezaniká právo věcného břemene. Babička daruje svému vnukovi chalupu, ale v darovací smlouvě si vymíní, že ji v ní nechá vnuk až do její smrti bydlet. Pokud vnuk chalupu prodá, babička v ní má stále zřízeno věcné břemeno. 7. NA ZÁKLADĚ TZV. NEPOJMENOVANÉ SMLOUVY Takto bydlet lze např. v případě, že se bydlící poskytovateli zaváže k tomu, že pro něj bude vykonávat určitou činnost, např. úklid domu, péče o zahradu apod. Dohoda může být uzavřena ústně, písemně anebo faktickým nastěhováním se dotyčného za souhlasu nájemce či vlastníka. Zaniknout tento vztah může dohodou nebo uplynutím doby, na kterou byl sjednán, smrtí některého z účastníků apod. 8. NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O VÝPŮJČCE Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo byt po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Smlouva o výpůjčce nemá předepsanou formu, lze ji tedy uzavřít písemně, 5

6 ústně, či faktickým jednáním za souhlasu obou smluvních stran. Půjčitel bývá vlastník. Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat byt k užívání jinému. 9. BEZ PRÁVNÍHO DŮVODU Pokud osoba užívá byt či jinou nemovitost bez právního důvodu (osoby, jimž byl odvolán souhlas s bydlením příslušníka domácnosti, squateři aj.), je povinna ho vyklidit. Bydlením bez právního důvodu se dotyčný vystavuje postihům v rámci přestupkového řízení nebo v trestním řízení. Oprávněná osoba (zpravidla vlastník nemovitosti) může uplatnit své nároky (mimo přestupkové i trestní řízení) také žalobou na vyklizení. BYDLENÍ V NEBYTOVÉM PROSTORU - tzn. v jakémkoli prostoru, jež není určen k trvalému bydlení (zahradní chaty, kanceláře, provozovny apod.) Zde je nutno zdůraznit, že ač fyzicky v nebytovém prostoru je leckdy možné bydlet vcelku pohodlně, stavební zákon toto výslovně zakazuje a to v 105 odst. 2 písm. c): Přestupku se dopustí a pokutou od Kč do Kč bude potrestán ten, kdo užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě stavebním povolením... anebo umožní jiné osobě užívat stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. A dále také ten, kdo užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí. Pozor, v praxi je možné setkat se s tím, že pronajímatel nabídne nájemci původně nebytový prostor, jenž byl v minulosti zrekonstruován a přestavěn na byt s obytnými místnostmi s veškerým sociálním zařízením, kuchyní apod., nicméně nikdy nebyl jako byt zkolaudován. Je tedy v dokumentaci stále veden jako např. půda nebo sklep. Pronajímatel sepíše s nájemcem řádnou nájemní smlouvu a byt mu poskytne. Pokud se nájemce skutečně nastěhuje a v bytě bydlí, dopouštějí se obě strany přestupku. Je zde navíc možné nejčastěji při změně v osobě pronajímatele (zprav. vlastníka nemovitosti), jež tuto závadu zjistí - dát nájemci výpověď bez nároku na náhradní byt. Na nájemci tedy je, aby pak uplatňoval právo na náhradní bydlení či náhradu škody u původního pronajímatele. Je velmi užitečné, pokud má budoucí nájemce podezření, nechat si od pronajímatele předložit kolaudační rozhodnutí k prostoru, do kterého se chystá nastěhovat. CO JE TO TRVALÝ POBYT A JAK SE OHLAŠUJE? Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen (zkolaudován) k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen: - vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu - předložit platný občanský průkaz - doložit vlastnictví domu nebo bytu (výpisem z katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvou, smlouvou o zřízení věcného břemene), nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (zpravidla vlastník domu/bytu nebo jeho nájemce) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, anebo musí oprávněná osoba potvrdit souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, když se prokáže, že se dotyčný na adrese delší dobu nezdržuje a nemá tam žádné osobní věci. 6

7 Přílohy 1. NÁJEMNÍ SMLOUVA Dne 1. března 2006 uzavřeli Jan Žižka, r. č /1189, bytem Praha, Slezská 14, jako pronajímatel, a Petr Nový, r. č /1661, bytem Kladno, Krátká 6, jako nájemce, tuto nájemní smlouvu: I. Pronajímatel jako výlučný vlastník domu č. p. 14 ve Slezské ulici v Berouně přenechává nájemci do užívání byt s ústředním topením ve druhém poschodí tohoto domu, sestávající ze tří pokojů, kuchyně, koupelny, WC, předsíně a spíže. Byt je vybaven elektrickým bojlerem, plynovým sporákem a kuchyňskou linkou. II. Nájem se uzavírá od 1. března 2006 na dobu neurčitou. III. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli roční nájemné ve výši , Kč (sedmdesátdvatisíc korun českých), a to ve splátkách po 6.000, Kč splatných měsíčně vždy do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. IV. Měsíční zálohy cen za plnění spojená s užíváním bytu jsou splatné spolu s nájemným. Jejich výši určí pronajímatel pro každý kalendářní rok. Skutečnou výši cen a celkových záloh za jednotlivá plnění zúčtuje pronajímatel na základě faktur dodavatelských organizací vždy za kalendářní rok, nejpozději s vyúčtováním topné sezóny. V. Nájemce se seznámil se stavem pronajímaného bytu. Byt přebírá bez závad způsobilý k okamžitému nastěhování a bydlení, což podpisem této smlouvy potvrzuje. Po skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli byt ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. VI. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. V Praze dne 1. března Jan Kos Petr Nový Nájemní smlouva musí být uzavřena písemně. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 7

8 2. SMLOUVA O PODNÁJMU VČ. SOUHLASU PRONAJÍMATELE Dne 1. března 2006 uzavřeli pronajímatel Oldřich Kulatý, r. č /2575, bytem Kladno, Krátká 2942, a podnájemce Jan Žižka, r. č /2273, bytem Slaný, Pražská 30, tuto smlouvu o podnájmu: I. Pronajímatel má podle nájemní smlouvy ze dne , uzavřené s vlastnicí domu paní Veronikou Šimkovou, výlučné právo užívat byt č. 1 o velikosti s příslušenstvím v přízemí domu č. p v Krátké ulici v Kladně 4. II. Byt uvedený v čl. I. s příslušenstvím, ale bez zařízení, pronajímá pronajímatel podnájemci, a to od na jeden rok do včetně. K pronajímatel a všichni, kdo jsou v bytě na základě jeho práva, byt vyklidí a vyklizený předá podnájemci. III. Pronajímatel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že po dobu trvání podnájmu nebude byt užívat a nebude rušit v užívání podnájemce ani ty, kteří budou užívat byt s ním. IV. Podnájemce se zavazuje platit po dobu trvání podnájmu za pronajímatele v plné výši a řádně nájemné, úhradu za služby spojené s užíváním bytu a všechny další platby s užíváním předmětného bytu související. Předpis výše nájemného a cen za služby je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. V. Podnájemce se zavazuje byt řádně užívat, plnit všechny povinnosti s užíváním bytu spojené, včetně provádění oprav náležejících nájemci. VI. Pronajímatel má právo podnájem vypovědět jen za předpokladu, že podnájemce nebude plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy. VII. Podnájemce má právo podnájem vypovědět, nebude-li moci byt řádně užívat z důvodů, které nejsou na jeho straně. VIII. Výpovědní lhůta je v obou případech 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. IX. 8

9 Skončí-li podnájem z důvodů na straně pronajímatele před uplynutím doby, na kterou je podnájem uzavřen, má podnájemce vůči pronajímateli právo na zajištění odpovídající bytové náhrady do doby, než by měl tento podnájem podle čl. II této smlouvy skončit. Jinak nemají účastníci této smlouvy při skončení nájmu vůči sobě žádné nároky. X. Podnájemce se seznámil se stavem pronajímaného bytu a v tomto stavu ho přebírá. Po skončení nájmu odevzdá podnájemce pronajímateli byt ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. XI. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. V Kladně dne 1. března 2006 Jan Žižka Oldřich Kulatý Souhlas pronajímatele (resp. vlastníka bytu) Jako vlastnice domu a pronajímatelka bytu označeného shora ve vztahu k jeho nájemci panu Oldřichu Kulatému souhlasím s přenecháním tohoto bytu do podnájmu podle výše uvedené smlouvy. V Kladně dne 1. března 2006 Veronika Šimková Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu ( 719 Občan. zákoníku), stejně jako souhlas pronajímatele. Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že podnájem lze vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě podle 710 odst. 2. Podnájem sjednaný bez určení doby skončí nejpozději se zánikem nájmu. Byl-li podnájem sjednán na určitou dobu, skončí také uplynutím této doby. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem. Podnájem družstevních bytů upravují stanovy jednotlivých bytových družstev. 9

10 Rodina a partnerské vztahy PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKU RODINY A PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 94/ zákon o rodině 359/ zákon o sociálně právní ochraně dětí 115/ o registrovaném partnerství MANŽELSTVÍ Manželství je defi nováno jako trvalé společenství muže a ženy, založené zákonem stanoveným způsobem. 1. VZNIK MANŽELSTVÍ Manželství může vzniknout na základě občanského nebo církevního sňatku. Uzavření občanského sňatku spočívá v tom, že snoubenci učiní prohlášení o uzavření manželství před starostou (primátorem) nebo členem matričního úřadu pověřeným obecním (městským) zastupitelstvem, v jehož obvodu má jeden z nich trvalý pobyt, a to za přítomnosti matrikáře. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Nicméně, je-li přáním snoubenců uzavřít manželství na jiném, než k tomu určeném místě, je tak možno učinit na kterémkoli vhodném místě, pokud to povolí matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Další bližší okolnosti obsahuje ustanovení 3 a 4 zákona o rodině. Církevní sňatek je uzavřen tak, že prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností v místě touto církví nebo náboženskou společností určeném pro náboženské obřady nebo náboženské úkony ( 4a). Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen sňatek církevní, nelze následně občanský sňatek uzavřít ( 10). Jaké jsou podmínky pro uzavření manželství? - Snoubenci musí splňovat limit věku, kterým je dovršení 18 let. (Výjimečně, je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let.) - Do nového manželství nemůže vstoupit osoba, která je dosud vázána manželstvím předchozím. - Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, zatímco osoba ve způsobilosti k právním úkonům toliko omezená manželství uzavřít může, avšak s povolením soudu. - Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci. Toto omezení se vztahuje též na vztahy založené osvojením. - Nesplnění těchto podmínek zakládá buď neplatnost manželství, kterou vysloví soud, nebo neexistenci manželství (tzv. nonmatrimonium). Neexistence manželství, tedy stav, kdy manželství právně vůbec nevzniklo, je nejtíživější sankcí s dalekosáhlými právními důsledky: nevznikne společné jmění manželů, neplatí právní domněnka otcovství apod. 2. VZTAHY MEZI MANŽELY Vztahy mezi manžely jsou právně vymezeny velmi stručně v ( 18-21). Zdůrazňuje se, že manželé mají stejná práva a stejné povinnosti, že jsou povinni spolu žít, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud. Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak a jednání jednoho manžela při obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžely společně a nerozdílně. Co z toho v praxi vyplývá? Například to, že při sjednávání půjček nebo při zadlužení jednoho z manželů je zavázán i manžel druhý, a to i v případě, že nedal k půjčce svůj 10

11 výslovný či písemný souhlas pozor tedy, veškeré tyto závazky spadají do společného jmění manželů se všemi následky, které to může přinést. Paní B. je nyní čerstvě rozvedena. Její bývalý muž si vzal ještě za trvání manželství automobil na leasing, který ale brzy přestal splácet. Na leasingové smlouvě je sice uvedeno její jméno, jako manželky, ona ale nikomu žádný souhlas s ručením za závazky nedala. Nyní se společnost, která automobil bývalému manželovi poskytla domáhá soudně fi nančních splátek i na ní. Je to v pořádku, anebo za dluhy manžela není zodpovědná když už jsou navíc rozvedeni? Odpověď: V tomto případě se skutečně může leasingová společnost domáhat splácení dluhu na paní B. Dluh vznikl za manželství a je za něj spoluzodpovědná stejně jako bývalý manžel. Paní B. se ale může domáhat toho, aby jí její manžel nahradil škodu na majetku, která jí tímto neplněním jeho závazků vznikne. 3. ZÁNIK MANŽELSTVÍ Manželství zaniká rozvodem, smrtí nebo prohlášením jednoho manžela za mrtvého. Co se stane, když vyjde najevo, že manžel prohlášený za mrtvého, žije a jeho manžel uzavřel manželství nové? Které manželství bude platné? Podle 22 Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnoví se zaniklé manželství, jestliže mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové. a) Rozvod manželství Každý má právo změnit partnera a manželství není donucovací institucí. Podle ustanovení 24 může soud manželství na návrh některého z manželů rozvést, je-li manželství tak trvale a hluboce rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství. Nicméně: Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmy těchto dětí. Před rozhodnutím o rozvodu manželství musí být upravena práva a povinnosti rodičů k nezletilým dětem, které se z tohoto manželství narodily, a to v řízení opatrovnickém, tedy zvláštním řízení dle 176 Občanského soudního řádu. Existují dva typy rozvodu: smluvený a tzv. ztížený. U smluveného rozvodu, jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy: - písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, - pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. U ztíženého rozvodu může nastat situace, že návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel (např. nebyl tomu druhému nevěrný) a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma (např. výrazné snížení životní úrovně), soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky 24. POZN.: Místně příslušný k řízení o rozvod je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu měli manželé v České republice poslední společné bydliště, bydlí-li v obvodu tohoto soudu aspoň jeden z manželů. Jinak je příslušný soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a není-li takového soudu, soud podle bydliště žalobce. b) Rozhodování o nezletilých dětech V případě, že se manželé rozvádějí, je vždy nutné mít soudní rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí tedy stanovit si, kdo o děti 11

12 bude pečovat a vychovávat je, a kolik bude druhý rodič na jejich výchovu a výživu přispívat. Pokud se manželé dohodnou, soud může jejich dohodu akceptovat, a tím je celá věc zjednodušena. Neudělá to však v případě, že by tato dohoda byla v rozporu se zájmy nezletilých dětí. Stále častěji se však stává, že rodiče dítěte/dětí spolu žijí nesezdáni. Pak, rozhodnou-li se, že již dále spolu být nechtějí, mají oproti rodičům-manželům výhodu, že se mohou prostě dohodnout, ať už ústně, anebo písemně. Pokud dohoda klape, je vše v pořádku. Pokud neklape, anebo se nedohodnou, mohou se obrátit na soud se stejným návrhem, jako rodiče-manželé. Soud pak (v obou případech) rozhodne buď o svěření do výchovy jednomu z rodičů a určí, kdy a jak často se ten druhý bude s dítětem vídat, nebo může rozhodnout o tzv. střídavé výchově, tedy že dítě bude např. týden u jednoho rodiče a týden u druhého. Také rozhodne o tom, kdo a kolik bude platit na jeho výživu. (Zde je dobré podotknout, že nemůže-li dostát své vyživovací povinnosti rodič, může tato přejít na prarodiče, kteří zároveň mají také svá práva vůči vnoučeti. Tedy: pokud jim jeden z rodičů brání v kontaktu s jejich vnoučetem, mohou si i oni podat návrh k soudu na úpravu styku s ním.) Dítě je v tomto řízení zastupováno tzv. kolizním opatrovníkem sociálním pracovníkem Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Jsou vztahy mezi rodiči a dětmi záležitostí jen rodinnou? Může do nich někdo zvenčí zasahovat? Jakou úlohu při úpravě těchto vztahů hraje stát? 1. RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST Rodičovská zodpovědnost je defi nována v 31 jako souhrn práv a povinností vznikajících při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům. Jestliže jeden z rodičů nežije, není znám nebo nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, popřípadě jeli jeden z nich zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo je-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, náleží rodičovská zodpovědnost druhému rodiči. Může do rozhodování o svém osudu zasahovat samo nezletilé dítě, kterého se toto rozhodování týká? Jak? V ustanovení 31 odst. 3 je zakotveno právo dítěte (s ohledem na stupeň jeho vývoje) vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, tedy obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby, a zejména právo být slyšen v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Zákon v souladu s mezinárodními normami a v souladu s Úmluvou o právech dítěte, zajišťuje nezletilému dítěti, možnost v této míře se aktivně podílet na rozhodování o svém vlastním osudu. Jak je toto naplňováno v praxi je stále věcí individuálních přístupů soudců, případně opatrovníků. Nejčastěji se tyto věci řeší tak, že je požádán soudní znalec (nejčastěji psycholog), jenž provede s dítětem i rodiči (případně jinými zainteresovanými osobami) diagnostický pohovor, jenž je zaměřen na vývoj dítěte, rodinné vztahy, apod. a o tomto vyhotoví znalecký posudek, jenž je pak důležitým podkladem pro rozhodování soudu. Nicméně podpořit zájmy dítěte mohou např. jako svědci v řízení i jiné (blízké) osoby. 2. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Tuto problematiku upravuje zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. a) Co tento pojem znamená? Především ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, dále ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a půso- 12

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat

Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat Rozvodové formuláře Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat Seznam formulářů 1. Návrh na rozvod manželství nesporný rozvod 2 2. Návrh

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy PŘÍLOHA Č. 2 Právní předpisy ZÁKON č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění posledních novel Výňatek ODDÍL ČTVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

ze dne 4. prosince 1963 o rodině

ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 321/2002 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 383/2005

Více

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva.

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva. HLAVA SEDMÁ Nájemní smlouva ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení 663 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 664 Pronajímatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto Zákon o rodině 1963/94 Sb. Zákon o rodině 94/1963 ve znění 315/2004 Zákon o rodině Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině Článek I až VII zrušeny

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Obsah OBSAH Základní práva a povinnosti z nájmu bytu... 3 Nájemní smlouva... 4.. Nájemné a jeho změny... 5.. Změny nájemného... 5..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více