agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition 2007 All rights are reserved ISBN

4 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi - Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: ve služb dle požadavku vyšší autority Rekapitulace: Agent JFK se zúastnil mise mající za úkol zajistit nerušený chod djin svta blízkého bázovému. Vzhledem k významné intervenci dalších stran byly pi restauraci historické události, oznaované v uebnicích jako Ukižování Ježíše Krista", použity nestandardní metody a prostedky (motorové pily a další). Cíle bylo v zásad dosaženo, avšak Divize vnitních záležitostí zahájila vlastní vyšetování. JFK pesto nadále zstává ve služb, viz statut. Analýza událostí naznauje, že agent Ková se stává nepohodlným pro jistou skupinu (viz materiál oznaený jako Nové mocenské centrum v následujícím dokumentu). Pravdpodobn se odhodlají k pokusu o likvidaci, a to zpsobem, který pinese další nárst jejich vlivu. Kombinované profesionální i osobní dvody. Nezasahovat - viz požadavek GODa. Spoleenská analýza týmu Bytewské okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa:

5 Tlak na Ljubu Bytewskou a celé její oddlení se zvyšuje, zaregistrována snaha o rozpuštní oddlení. Materiály iniciující tento proces zadrženy, pvodce bohužel neodhalen. Podrobnosti v mimoádné zpráv KILLER X-8. Existence Trojského kon v Agentue potvrzena, zahájeno obvyklé bezpenostní vyšetování. KILLER Poznámka: materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality.

6 NEBEŠTÍ JEZDCI Mayday! Mayday! Pecházíme na nouzový režim!" JFK dnes prost neml svj den. A podle všeho, nejen on. Dvanáctko, máme vás! Dláme na souadnicích prniku!" Dláte? Tak to sebou, sakra, hote!" uhodil Ková do palubní desky vyvedené v módní khaki. Jsme na hranicích mezi dimenzemi a jestli nás odsud nedostanete, mžeme spadnout teba do..." Teba do ptatyicátýho," podotkl Vincent Vega, druhý pilot, stelec, kytarista a pijan, ve všem dokonalý profesionál, a ml pravdu. Ukazatel Geiger-Thurgauova asového indikátoru mluvil jasnou eí ísel a letopot. To bysme mohli zahájit tetí svtovou ješt ped Hirošimou." Slaaashhh... Další plazmatická stela velikosti kosatky jim olízla kokpit. Vinci, nech si kecy a vnuj se laskav tm bleskm. Nebo z nás budou akorát tak pipálený hambáe." Neboj. Tohohle parchanta mám taky," ohlédl se Vega za rotujícím, oste pableskujícím výbojem a sejmul ho pesn cílenou dávkou z protometu. Jo, a mimochodem, víš teba, jak íkají v Paíži tvrtlibráku se sýrem?" Nevím, a zrovna te m to nezajímá!" Tys zaal o jídle." Ková neml as ani na to, aby Vincentovi njak odsekl, protože prostorem kabiny to zase kielo: Dvanáctko, podailo se! Transformujeme vás do bazální dimenze! Pokud vás neodkloní další ízený výron hyperplazmy, mohli byste pistát v cílové oblasti..." Na devíti hodinách!" zakiel JFK. Bylo to rychlé. Jako pokaždé. Slaaasssh...!

7 Vidím, ne?" ekl Vega a precizními pohyby zkušeného stelce usadil oslnivou kouli útoícího hyperfantóma do stedu zamovací pavu- iny. A jakej byl," pousmál se ješt, než stiskl spouš. Kdyby Vincent Vega mohl, vyfoukl by kou z ústí zbraní, zatoil by jimi na ukazovácích a šoupl by si je do proklat nízko zavšených pouzder. Jenže te onen hmotný Hispánec nestílel z tolik oblíbených kolt, ale z protoplazmatických kanón šesté generace. Jedinou dávkou mohl vymazat celou hust osídlenou aglomeraci - a nebo zni- it jeden malý X-Hawkv hyperfantóm. A o ten práv nyní šlo. * * * Hrab Xaverius Hawk uml nejen niit, nýbrž i tvoit. Dokázal produkovat ízené asové tunely, jakési malé vlastní hyperfantómy, ale to byl jen zlomek toho, co chtl skuten vybudovat. Hrab totiž nutn poteboval své vlastní svty, ne jen hyperfantómy. A pi tom nkteré staré svty musel zniit. To byl hlavní problém, nejen tch svt, ale i samotné Agentury. K tajným plánm X-Hawka mly sloužit coby základní stavební kameny existující svty. Temný hrab vlastn jen suploval i urychloval bžné pírodní zákony a fyzikální dje. Aby mohlo vzniknout nco nového, nco starého musí zahynout. Jak prosté... Jenže práv tohle jednoduché pravidlo Agentura - a postižené svty urené k likvidaci - njak nechtly chápat. * * * Po kontroverzní akci známé jako Jeruzalémský masakr motorovou pilou rozhodlo Oddlení vnitních vcí nasazovat Johna F. Kováe a jeho nejbližší spolupracovníky spíš na mise asové" než paralelní". Ostatn, v jedné takové asovce - u Slavkova - podle nezpochybnitelného hodnocení KILLERA docela uspl: 8,54 bodu z desíti možných. Jeho napl dovolená a napl bondovsky" zteštná akce v Palestin už tak dobe ohodnocená nebyla. Decentn by se to dalo vyjádit asi tak, že nezaujala kritiky a taktéž divácký zájem byl spíš vlažný. Prost normální propadák.

8 Služební i finanní postih za Jeruzalémský masakr díky velice písnému zhodnocení experty Oddlení vnitních vcí neodnesl však jen Ková. Šéfka divize pro potlaování interrealitního pašování, korpulentní Ljuba Bytewská, která ho vždy obhajovala, ostatn jako všechny své lidi, se náhle a bezodkladn musela pesthovat ze švýcarského technologického ústedí CERN na záložní fantómdrom v moravském podzemí. Do akce Tunguzka, ve které šlo o dodatenou kamufláž havárie sibiského urychlovae v bazální realit roku 1908 coby pádu meteoritu, nastoupili Ková a Vega s tím, že to sice je takíkajíc za trest, ale na druhou stranu, jak se íká mezi agenty: lepší špatná mise než žádná. Že to bude ale tak špatná mise neekal nikdo, vedení Agentury z toho nevyjímaje... Po úspšném prletu nad Sibií a po tlakovém pokácení ptadvaceti tisíc akr tundry v povodí eky Podkamennaja Tunguzka se agenti mli vrátit do výchozí reality a tam ml Ková vykat na další šet- ení vedené proti nmu Oddlením vnitních vcí ohledn papežského masakru, jenže návrat ze zdánliv bezproblémové rutiny se zcela vymkl kontrole. Celou cestu z asového pásma 1908 je pronásledovaly roje samonavádcích asoprostorových fantóm a neúprosn je sm- ovaly do pásma Tedy do linie bazální reality, kde nenastala žádná tetí, tím mén jaderná svtová válka. Hrab Xaverius Hawk dokázal využít každiké píležitosti, aby narušil chod obí Agentury, by šlo o takka bezvýznamnou misi. Uml vyvolávat chaos. Nejenže ho uml vyvolávat, on poteboval chaos. Tak jako masožravec cítí na hony koist a pach teplé krve, tak X-Hawk vycítil každou možnost k prohloubení chaosu. ím víc napadal cíl, bez ohledu na jejich velikost i dležitost, tím he bylo možné rozpoznat jeho pravý zámr. Hrab Xaverius Hawk byl prost Pan Protivník. Nemluv o tom, že ohledn magických technologií a vbec všeho, co se týkalo prnik paralelními vesmíry, na nj neml nikdo. Nikdo s takhle malým n. Jediný, kdo dokázal dstojn elit jeho soustedným atakm, byly spojené síly Agentury. A ty se te setsakramentsky snažily, aby do-

9 staly dva elitní bojovníky zpátky na základnu, tedy do výchozí reality s výchozím technologickým zázemím. Maurbyho efekt ostatn nedovoloval moc ideálních ešení. * * * John Francis Ková, toho asu agent s nervy na pochodu, si otel zpocené elo. Tohle se ti povedlo, Vinci. Náhodou!" Tak aby se ti takhle náhodou povedlo i pistát, když už jsem prosekal cestiku k domovu." Dvanáctko, dostáváš se mimo náš dosah!" zaznlo po dlouhé dob kupodivu klidn. Byl to úpln jiný hlas, hluboký, vyrovnaný. Te už je to na tob! Hodn štstí! Podle propot byste možná mohli i pežít!" Díky, letový! I když bez tý poslední vty by to louení znlo líp." Dvanáctko, pozor!" ozvalo se neekan interrealitní ídící stedisko znovu. To už rozhodn nebyl klidný hlas. Máme tady..." Co máte? My se pece v téhle fázi už nemžeme vrátit!" My nemžeme ani zabrzdit, vi?" doplnil ho Vega. Ková mu odpovdl zdviženým ukazovákem. Nemáme vás..." prskalo to kolem nich z virtuálních reproduktor. Máte kolem..." Proboha, co se to u vás, dje? Letový, slyšíte m?!" Chrouast! Prsk... Ková praštil do komunikaního displeje: Krucinál, tohle spojení asi naposled testoval Marconi!" Opt se soustedil na nejriskantnjší ást letu. Ped nimi se rozevíral temn nachový pechodový fantóm kontrolovaný Agenturou. Nepatrný, kovov se lesknoucí disk míil do jeho stedu. Jakmile prošel pomyslnou kolmou rovinou, rozpoutalo se kolem nich fialov žhnoucí inferno. No, aspo, že ses trefil do fantóma," ozvalo se za JFK. Píšt je stopem," odsekl Ková a pootoil se. Hele, Vinci, co v tom letovým blbli? Co máme kolem nás - krom našeho fantóma?"

10 Vincent Vega pokril oboím i rameny. Dík. Píšt se zase na nco zeptám," zavrtl Ková hlavou a opt se zahledl na pableskující, svtelnými nitkami protkaný poklop kokpitu. Kdybys chtl vdt, jak íkají sýrovýmu tvrtlibráku v Paíži...," nedopovdl Vega. JFK jen mávl rukou. * * * Létající talí s logem agentury Equilibrii Ferrarius vypadl ze smrtícího rozhraní mezi svty velkolepým stylem rekordmana ve skoku o tyi - který se ovšem po pekonání laky nabodne na vlastní náadí. Vinci, sakra, kde se tady vzalo všechno tohle svinstvo?" Kolem bylo žluto; kam se hrabe louka plná rozkvetlých pampelišek a petrklí s okolními lány epky olejn. Žlutá znamená nebezpeí. Žlut jsou natená plynová potrubí, žlut je oznaovaná radioaktivita, žluté jsou policejní pásky kolem místa inu, žlutí jsou i íané; tedy, vlastn jen ti zlí, v šestákových románech do vlaku. Kolem létajícího talíe se místo blankytného nebe nad ním i zeleného lesa pod ním rozprostírala jedovatá, jednolitá žlu. Kde to jsme?" otoil se JFK na paráka. Druhý pilot Vincent Vega nestail vydolovat z mozkových závit ani jednu píhodnou hlášku a jen hlesl: Jsme v prdeli, Johne. Tohle jsou totiž naši." * * * Hluboko pod nimi, hluboko v podzemí, nkolik dalších pater pode dnem propasti Macocha, taky nkdo hlesl: Vítejte, zbojníci. Vypadá to, že se na vás tady tšilo víc lidí." Ljuba Bytewská tžce vstala z kesla. Venkovní obrazovky vyzaovaly do podzemního sálu oste žlutý jas. Tuhle souvislou sanitární clonu musel nkdo peliv pedem pipravit," podotkla jakoby pro sebe, ale pitom tak nahlas, aby to slyšeli všichni. Tohle pece nemžou pežít," hlesl agent Piérre Yang.

11 Proboha, jak je to pole antitenzní pny vbec veliký?" tkala asistentka Nikita pohledem z jedné obrazovky na druhou. Koule o prmru ptapadesát metr," odvtil z komunikaního displeje von Wonder. Akoli zde nebyl pítomen fyzicky, bylo na nm vidt, že je pln pítomen duševn. To pece nemžou pežít!" opakovala Nikita po Yangovi a obrátila se na šéfovou. Ta stála nehnut, uinný stalagmit. Obliej mla tvrdší než okolní krasové útvary. Vždy to íkám," podotkl Piérre. Bu je oddlá Maurbyho princip, nebo jim bouchne letoun pod zadkem. To nemže pežít nikdo." Bytewská jen mlky zavrtla hlavou. A povšimla si Andrey Villefortové. Komtesa stála opená o masivní rám vstupních dveí. Bedliv sledovala obrazovky, hodnoty na displejích ídícího pultu i reakce pítomných. A náhle tichým, nízko položeným sametovým hlasem ukon- ila podzemní debatu. Máš pravdu, Piérre. Tohle nemže pežít nikdo. Nikdo, krom Kováe." * * * Naši? Chceš tím íct, že..." Na pístrojové desce se zaaly pedvádt nouzové signály. Schváln, který z nich je nápadnjší... Vnitek kokpitu pipomínal spíš diskotéku ze zlatých osmdesátých" než ídící centrum novodobého Stroje asu. Jo, chci tím íct, že tohle je nejvtší kus antitenzní pny, jaký jsem kdy vidl!" Kovái bleskla hlavou havárie ve švýcarském ústedí, hyperprostorový prnik tehdy museli likvidovat izolaní pnou. Vypadala jako klasická montážní pna, jenže místo škvír pod zárubnmi nebo okenními rámy ucpávala díry v narušeném asoprostoru. Ale my pece nenarušujeme žádné kontinuum! My se vracíme do výchozí reality!" To máš pravdu, ale podle všeho si to myslíme jenom my!" Pozor!" skoil jim do ei palubní poíta. Práv byl spuštn autodestrukní systém! Pozor, práv byl spuštn..."

12 Ková se otoil k reproduktoru: Ti pitomci z technickýho asi koukají na samý scifárny! Ješt, že nezavedli tídu Nostromo!" Do exploze zbývá minuta, tyicet vtein!" Uvažovali o tom," zamruel Vega. Ale pak se rozhodli pro Nostradamus." JFK zase zavrtl hlavou. Neml už sílu ani as zabývat se touhle zásadní informací. Do exploze zbývá minuta dvacet vtein!" Bum! Ková umlel autodestrukní systém jednou dobe míenou ranou. íká se sekund!" poznamenal. No, tak tohle nám rozhodn pomže!" zhodnotil to Vincent Vega. Tahle mašina za minutu vylítne do vzduchu," zakiel do vzrstajícího hluku, houkání a praskání Ková. Ale pro?!" Antitenzní pna je bezpen izoluje od okolní reality, asi jako vajená slupka ješt nevylíhlou želvu od okolního svta. Až sem to je v poádku, jenže - podle všeho - se Ková s Vegou do tohohle svta nevylíhnou", protože letoun se v rámci vlastních systémových píkaz a na základ Maurbyho efektu rozhodl pro sebezniení. Ale pro...? Bože, to ty Hawkovy blesky," pronesl náhle JFK. Správn," ekl Vega. Musely se njak implantovat do struktury letounu. To byl hlavní zámr tch útok. Takže ne ptatyicátý? Žádná tetí svtová? To celý bylo jen takový divadýlko..." Neekl bych. Ta tetí svtová mla urit vtší prioritu, ale když se to holt nepovedlo, tohle je zejm náhradní ešení!" Huhly minuty, hu hu vtein!" ozval se neodbytný autodestrukní systém. Kolik íkal?" podíval se Ková na palubní displej. Marn. Po jeho úderu pstí se místo íslic zobrazovaly nesrozumitelné paznaky. Vega pokril rameny. Ková horen uvažoval. Máš njaký ešení?" zeptal se pro jistotu. Ne. Ty podlaný blesky pekódovaly náš letoun tak, že se stal pro tuhle realitu nežádoucím objektem. A z nj vylítneme na sedakách

13 nebo na padácích, všechno pohltí sanitární pna. Všechno cizí rozloží na atomy... Pokud to teda dív neexploduje samo." Jasný! Maurbyho efekt!" zakiel Ková a rozesmál se. Huhly hu hu vtein!" No, m Maurbyho efekt v tuhle chvíli nepipadá tak zábavný," poznamenal Vega nejist. Hele, Vinci, podle toho, co v tomhle stroji ješt funguje, jsme njakých sto metr nad zemí. A protože nás pna skoro zastavila, tak te letíme asi tak tyicítkou..." Asi t úpln nechápu," drbal se Vega na ele. Pna pece lokalizuje jakoukoli jinou technologii, tedy i padák. A my jsme komplet obklopení infikovanou technologií." No vidíš," perušil ho Ková. Takže do naha!" Vincent Vega vyteštil oi. Netušil jsem, že jsi..." Nejsem pece..., do prdele!" No, práv..." Ale ne! Vinci, krucinál - musíme vypadnout! A protože antitenzní pna napadne všechno, co podle ní do týhle reality nepatí, musíme vyskoit nahatý! Žádný technologie, žádný Maurbyho efekt! Jako Terminátor! Taky si musel vždycky obleení najít až v tom novým svt!" To už ze sebe oba strhávali kombinézy. Ale bez padáku to nebude ono!" namítl Vega a v duchu si pomyslel nco o staromilcích. Terminátor, pche! Kdyby Terminátor vyrazil s Johnem na jednu jedinou misi, teprve pak by poznal, co to znamená být nasazený do ukonovací" akce. A pak by si teprve vážil své reality a nemíchal by se do jiných asoprostorových pásem. Vždy jsme tady nedaleko takhle už padali," ukázal Ková naslepo ven. A taky bez padák!" No, taky jsme dopadli." Hlavn jsme pežili." Vzpomínka na závr paralelní bitvy u Slavkova, kdy se nad napoleonskými vojsky a nmeckými tanky zjevil harrier - aby se vzáptí hned rozložil na atomy - byla ješt živá.

14 Vincent Vega si místo další repliky jen povzdechl a nouzov otevel dvee létajícího talíe. Otevíraly se stejným zpsobem jako teba v metru. Ješt, že technici poád nekoukají na ty scifárny a obas cestují mstskou hromadnou. Což tedy sice není sci-fi, ale obas je to istokrevný horor. Pod sebou, i skrze tu hutnou žlutou mlhu, spatili temné vrcholky strom. Byly blízko, byly pijateln blízko. Vincent Vega chápav kývl. Skoky do korun strom se uil ješt jako mladý a oddaný píslušník jakýchsi baret, barvu si již pesn nevybavoval. Každopádn, z téhle výšky mají docela reálnou šanci pežít, bez padáku, bez nieho. Díky tomuhle šílenci... Johne," otoil se ve dveích. Víš, že jsi docela fajn chlap." Tak te bych se t pro zmnu zase zeptal já, jak to myslíš..." Ty seš vl," zavrtl hlavou Vega, pousmál se a skoil. Ha hihi vtehiny hastane hexploze!" Vincent Vega se ohlédl vzhru. John Francis Ková padal hned za ním. Zatím to bylo dobré, první metry propadávali ídkou pnou, ale potom to bude horší... JFK si vzpomnl na klasický kameák: Chlap padá z mrakodrapu a v každým pate ho lidi slyší, jak íká: Zatím je to dobrý." A nad nimi, v záivých barvách duhy, vybuchl užvanný letoun.

15 POD JEZEVÍ SKÁLOU To je zase dneska poasí, co, Anežko?" Hrza povídat, Lojzíku! Takovýhle divný mlhy nepamatuji, co jsem se sem pisthovala." Snad jim neruply Dukovany," zasmál se nadlesní Alois Vašíek a pejel si prsty bujný knír. A co houby? Jak vidím, tak rostou, rostou, co?" To víte, že jo, však to sám víte nejlíp. O vašem houbaském umní kolují uinné legendy." Ale, tak nezaínejte zase, Anežko. A nasednte si. Beztak máte plný košík a já jedu kolem Pazderny, tak tož vás hodím dom." To jste hodnej, Lojzíku. Ani nevíte, jak ráda se s vámi svezu... S takovým houbaem," dodala významn. V oích jí zajiskilo. Vrchní nadlesní Alois Vašíek, jedenáctý lesník v proslulém mysliveckém rodu, seskoil do mokré trávy na kraj vyježdné lesní cesty, obešel brumlající motor a pomohl Anežce Mlynáové do služebního džípu. Žena mu podala proutný košík plný hub. Pozvedla sukni a vysoko odhalila nohu. Stupaka vozidla byla vysoko. Vašíek se zalíbením pohlédl na pevné stehno. Mlynáová byla hezká ženská. Nebylo jí ani ptaticet, porodila dva kluky jako buky a postavu by jí mohla závidt kdekterá rádoby cviitelka aerobiku. Dovolíte?" zeptal se jí a aniž ekal na souhlas, zlehka jí volnou dla položil na zadnici a nadzvedl ji do sedaky. Ale jist," obrátila se k nmu Mlynáová. Dkuji," zaculila se. Slušelo jí to, když se usmívala. Mla bystré, zelené oi, ve tváích dolíky a kolem úst jí tancovaly vrásky; myšleno ty hezké vrásky, které spolu se rty, oima a duší tvoí úsmv. Tady máte váš dnešní úlovek," optoval myslivec úsmv a podal jí plný košík. Jejich prsty se na chvíli dotkly. Byla to taková jejich hra. Ona se líbila jemu, on jí. Oba to vdli, a to, co vdli, nevdl nikdo jiný.

16 Mladá paní Mlynáová si položila košík do klína, tak pomalu, aby ho statný hajný mohl stejn zvolna pustit. Usmáli se na sebe. Hajný Vašíek se vrátil na místo idie, sešlápl spojku, zaadil jedniku a rozjel se. A kdepak jste všude dneska byla? Koukám, že máte pkný kozáky, a tyhle praváky..." Vy pece víte," pronesla Anežka Mlynáová a postupn zvedala z košíku jednu houbu za druhou. Na vrchu mla samé skvosty. Tyhle kozáky jsem našla na svahu pod posedem, na té travnaté mýtince, a híbka v dubovém hájku, hned vedle cesty do Lhoty." Ale vy máte i krásný kemeáky!" podivil se Vašíek snad až píliš okat. Jak tak koukám, vám opravdu nic neunikne!" Ale ne," zardla se Mlynáová a položila houby zpt do košíku. Obas mi nco utee. A co je nejhorší, už to nejde vrátit." Alois Vašíek suše polkl. Pohlédl na ni. Byla opravdu hezká. Slušelo jí to i v té obyejné lnné sukni a béžové halence. Anežko, ani nevíte, jak rád vás zase vidím. A jak vás rád poslouchám," odhodlával se k jakémusi vyznání, hodlal odhalit to skryté, to hluboko uvnit, nadechl se a... Nadlesní cosi zahlédl periferním vidním a dupl na brzdy. Zárove instinktivn vystelil pravou paži, aby zabránil Anežce rozbít si obli- ej o pední sklo. Hlavn ji drž, mysliveckej," poradil mu nahý, zakrvavený muž s kusem klacku v napažené paži. A ti neprolítne oknem na kapotu." * * * Lojzíku!" zajeela Mlynáová. Co to je?" Nadlesní Vašíek nebyl žádný poseroutka. Hrábl dozadu po brokovnici - a místo brokovnice sevel cosi pevného. Patilo to lovku. Vašíek zahlédl sveepou tvá pokrytou tídenním strništm vous. Necháš tu pušku na pokoji!" ekl opt ten vpedu. Vašíek se zase otoil. Nicmén, stále za sebou vnímal rozkroenou postavu ohromného a nahatého chlapa, jehož práv držel za lýtko. Ten se zrovna rozmachoval brokovnicí a...

17 Vinci, nech ho!" Proboha! Kdo jste?" zašeptala Anežka Mlynáové. JFK ocenil, že už hystericky nejeela. Co po nás vlastn chcete?" hystericky zajeela. Vincent Vega zavrel, španlsky. esky nadávat neuml. Pochytil sice od Kováe pár frází, ale netušil, jestli se hodí zrovna v téhle chvíli. Teba Pal vocu, hajzle! nebo,vyvalte sudy a pište to hrábma. Mlynáová se otoila a ekla: Lojzíku, puste toho pána. Zejm se mu nezamlouvá, že ho držíte za nohu." Pak jí pohled vyjel vzhru, mezi stehna rozkroeného ernovlasého muže - a tiše si povzdechla. To je dneska den, blesklo jí hlavou. Celé týdny nic, a najednou tohle... Ehm, copak si pejete?" pronesla s podstatn jiným odstínem hlasu než ped chvílí. A odvrátila se od urostlého Jižana. JFK v tu chvíli stál tsn u džípu, takže Anežka nemla možnost srovnávat, ale i tak usoudila, že dneska má na chlapy štstí. Protože, jak již bylo eeno, Alois Vašíek také nebyl žádný tasoitka. Potebujeme váš džíp. A brokovnici," ekl Ková. Pro jistotu." Nic víc?" málem vyhrkla Anežka Mlynáová, ale vas se zarazila. Peci jen, byla zde s pohledným nadlesním. A vi nmu by taková otázka položená neznámým mužm byla ponkud netaktní. A netaktická... Necht tu ženu na pokoji a udlám, co eknete," konen se ozval Vašíek. Mluvil rozvážn, s nadhledem nad situaci a také s vdomím, že se o jeho statenosti díky Anežce Mlynáové dozví kdekdo v okolí. Nechci vám ublížit...," chtl pokraovat, ale cosi jako jeáb ho vyzvedlo ze sedaky a postavilo jej do bahna cesty. Nerozumí vám," ekl Ková, když zjistil, že myslivec chce Vegovi cosi vysvtlovat. Ví jen, že musíme získat vaše auto. Zbra už má. Máte ve voze njaké obleení, nebo vás máme požádat o váš odv?" Vezu montérky. Práv jsem je fasoval pro devorubce. Myslím, že vám budou, ostatn naši chlapi taky nejsou žádní trpajzlíci." Díky. My se do nich už njak navlékneme." Vincent Vega mezitím vklouzl do sedadla idie a usmál se na neustále šokovanou ženu. Pootevel rty a odhalil velké, pravidelné bílé

18 zuby. V zablácené a notn zakrvácené tvái mu svítily jasnji než msíc za úplku mezi temnými, nízko letícími mrany; lepší pirovnání by stejn nikoho ze zúastnných v tu chvíli ani nenapadlo. Madonna mia," zasmál se Vega. Co tady pohledává tak krásná žena?" íká vám, abyste vystoupila," peložil voln Ková. Já vím, co mi íká. Trošku rozumím španlsky," pohlédla Mlyná- ová na Kováe. Vystoupím i tak, protože zde nenechám pítele samotného." Ladn vyklouzla z terénního vozidla, pohlédla na svalnatého Vegu, Kováovi nevnovala ani pohled - rušil ji pi komunikaci s jižanským obrem - a bez jakéhokoli náznaku rozpak se zavsila do rám pana nadlesního. Peji šastnou cestu," pronesla španlsky a usmála se tajemnji než Nahá Maja. Vincent Vega se pozvedl a hodlal pokraovat ve slibném dialogu, jenže na rameno mu dopadla pevná ruka JFK. Nech toho, krucinál! Kolem se hroutí svty a ty tady budeš tokat! Je už, sakra!" Ty jsi fakt kazišuk," poznamenal Vega, nastartoval a rozjel se. Kola džípu rozstikovala kolem blátivé spršky. Vašíek a Mlynáová stáli za nimi, vedle cesty, byli pitisknutí k sob a každému se hlavou honily ponkud odlišné myšlenky. Nicmén, spolené jim bylo to, že pežili bez úhony takovéto vskutku podivuhodné setkání. Anežko, asi pjdeme dom, že?" Jist, Lojzíku. Radši pojme... Ale ne! Nechala jsem tam košík s houbami!" Zítra vám nasbírám jiné. A nebo na n vyrazíme spolu, co íkáte?" A já z nich udlám pravou kulajdu, tu jak jste u m ml minule." Dobe si na ni pamatuji. Byla vynikající." I vy lichotníku."

19 EXPERTI Poád nic?" Nic," zavrtl Vega hlavou. Jednou rukou se opíral o palubní desku a druhou na vysílace chytal všemožné frekvence. To je divný. V pípad takového lapsu Agentura pece využívá policejní i záchranáské frekvence, které se v dané realit dají chytit." Nemluv o tom," doplnil ho Ková, že tady jsme v naší realit. Takže bychom mli chytit i hitparádu von Wondera." Tak prost dorazíme bez ohlášení. Kolik to ješt mže být kilák?" Devt, deset." To by lovk neekl, jak se nkdy mže tšit do práce. Už abychom tam byli. Sprcha, jídlo, nový hadry a zase jídlo! Vítáme vás v civilizaci! Hip hip hurá!" JFK se v duchu pousmál. Vincent Vega holt nikdy jiný nebude. A ho potká cokoliv, vždycky je spolehlivý, ke všemu odhodlaný a navíc všeho schopný, doslova. A zejména - umí se radovat i z malých vítzství. Pravda, vtšinu vítzství také dokáže vybojovat. Hele, vem to za m, já se jdu mrknout po njakém žrádlu," vrátil Kováe ze vznosných úvah Vega. Zastavili, Ková pevzal ízení a Vega mezitím pelezl dozadu propátrat, jestli by njaké jídlo nenašel. Johne, proboha, co to vezeme?" ozvalo se zezadu, z nákladního prostoru džípu. Nahou stopaku? Vodíkovou bombu?" odhadoval podle tónu Vegova hlasu Ková. Výhled mu náhle zastínil košík plný hub. Trošku uhnul hlavou, aby vidl na cestu. Houby," ekl. Houby? Tohle nejsou houby!" Vinci, houby, to nejsou jenom žampiony nebo hlívy ústiné. Nerostou jen v podzemních plantážích osvtlovaných záivkami, ale teba i v lese. My tady chodíme do lesa a ty houby hledáme a sbíráme."

20 Vy chodíte do lesa sbírat nco, co se živí vlhkem a hnilobou - a roste jako plísn?" Jo. A jíme to." To je fakt hnusný." Vinci, krucinál! My jíme vci, které vyrostly ve volné pírod, zatímco ty si v nóbl restaurantu pana Septima pochutnáváš na nem, co vyrostlo na hnoji nkde ve sklep! A to nemluvím o tom, že sis ped bitvou u Slavkova pochutnával na polévce, která zrovna tchhle hub byla plná." Vincent Vega mlel. Odložil košík dozadu, sedl si vedle Kováe a zkoušel, jak mu padne pracovní oblek moravských devorubc. Stále mlel. Ohrnul si rukávy až k loktm, zkusmo projel široký zip od krku do poloviny hrudníku, nahrbil se a nadechl se, a poád mlel. Co je zase?" nevydržel to už Ková. Dneska ml opravdu den blbec. asoprostorový letoun za pár milion je v hajzlu - to zas bude na Oddlení vnitních vcí kec, uvdomil si. Místo dstojného návratu ze sibiské mise drkotal po rozbahnné lesní cest, namísto rutinního spojení se základnou nemají ani náznak kontaktu a parák mu trucuje h než malý kluk. Tak co se dje?" Vega pedpažil, sevel ruce v psti a nkolikrát si zacviil tokaidó. Nic," odvtil. Pemýšlím." Aha. Promi. Já že jsem si toho nevšiml. Obvykle, když pemýšlíš, ti kolem hlavy svtélkuje kruh a po obloze létají komety." Když jsi takový znalec jídla," ušklíbl se Vega a nenechal se vyvést z bohorovnosti tuctovými hláškami, tak mi ekni, jak teba v Paíži íkají tvrtlibráku se sýrem?" Co to sem motáš? Krom toho, že jsme pežili ten držkopád a že máme auák, hadry a zbra, tak máš ješt jiné problémy? Vinci, nech toho. Máme už spojení?" To ty jsi naposled mluvil o hamburgerech. A kontakt zatím nulový." Já že mluvil o tch houskách se sekanou. Aha," podrbal se Ková na lebce. Dobe, dobe. Jestli jsem se t tou zmínkou o pipálených hamburgerech njak dotknul, tak promi."

21 To nic. Já jen, když jsi takový odborník na to, z jakého hnoje co jím, jestli taky víš, jak v Evrop íkají nemu, co neroste na hnoji. Tak jak íkají tvrtlibráku se sýrem v Paíži?" Oni mu neíkají tvrtlibrák se sýrem?" Ne," podíval se na nj Vega. íkají mu roayal sýr," dodal s vítzoslavným úsmvem. Ková pochopil, že se asi dotkl njakého bolavého Vincentova místa. Roayal sýr? Dobrý. A co Big Mac?" zkusil to ješt, na usmíenou. Big Mac je Big Mac," pokril Vega rameny. Ale íkají mu le Big Mac..." Hele, vidl jsi to?" perušil jej Ková. Vega se pátrav rozhlédl. Nevím co, ale urit jsem to nevidl." Kolem ubíhal les, nebe zase bylo modré a podle toho, kolik ujeli kilometr, by mli být v prvním pásmu moravské poboky. Ková si promnul dlaní elo. Co to mlo být?" zašeptal Vega. Nic. Jsem prost unavenej," ekl Ková a radji zastavil. Seskoil z džípu a pátrav se rozhlížel. Vega se rozhodl využít zastávku k vykonání tlesné poteby, tedy k tomu, co hrdinové v akních filmech a agenti v dobrodružných píbzích nikdy nedlají. Vzadu v džípu totiž objevil balení toaletního papíru - a to ho potšilo snad ješt víc než sliná stopaka; tedy, jen v tuto chvíli, samozejm. John Francis Ková se naklonil do auta pes sedaku idie a znova projíždl frekvence vysílaky. Pepnul na vysílání a na nkolika frekvencích opakoval: Tunguzka volá Macochu. Jsme na míst. Potvrte píjem." Marn. Johne! Poj sem! Tos ješt nevidl! Johne!" JFK se otoil a spatil potácejícího se Vegu. ernovlasý hromotluk si ješt zapínal montérkové kalhoty. Nohy se mu boily do temn zeleného mechového porostu a na tvái ml výraz naprostého úžasu. Za ním nebylo nic zvláštního, jen borovice, duby, modíny, prost les. Žádný medvd brtník, žádný kráející smrk, tím mén smeka rozzueného kapradí.

22 Johne!To... To...! Vinci, podle toho, co vyvádíš, poítám, že jsi nejmí posral trpaslíka," zavrtl Ková hlavou a zase se vrátil k vysílace. Vega ho s šíleným výrazem doslova vyrval z kabiny. Pak vrazil trup dovnit, vytáhl košík s houbami tak prudce, až plku rozsypal, a vrazil ho Kováovi ped obliej. Vysvtli mi to!" perývan oddychoval, v jedné ruce košík a druhou ukazoval za sebe. Co to, sakra, je?" Ková pomalu, aby Vegu ješt víc nepopudil, sáhl do košíku a s vše chápajícím úsmvem zvolna vyndával houby, jednu po druhé. Ano, ano. Tak toto je kozák bezový, vyskytující se v lesích a hájích, výhradn pod bízami. Vyklenutý klobouk svtle šedohndý až tmavohndý, jedlý. A tenhle výstavní exemplá je zase kemená dubový," pronášel rozvážným hlasem mykologického experta, jenže já samozejm neznám z hlavy všechny ty jejich latinské názvy. A asi ti tžko vysvtlím všechno kolem houbaení..." Vega mu vyrazil houby z ruky. Hodil košík do louže tak prudce, až z ní na beh vyskoilo nkolik vylekaných žabek, a chytil Kováe za rukáv kombinézy. Nech toho šaškování a poj!" JFK pemýšlel, jestli se nestali obtí dosud nezaznamenaného halucinogenního psobení antitenzní pny. Pece jen, padali skrze ní bez jakékoliv ochrany, vdechovali rozprášený rosol... Pak si ale vzpomnl na podivné déjá vu, jež se mu ped chvílí mihlo ped oima. A zaal tušit, že opravdu nco není v poádku. Vega rozhrnul nízké vtve rozložité jedle a vystril Kováe na palouk. Ten jen vyteštil oi. * * * John Francis Ková stál na kraji sluncem ozáené mýtiny. Vpravo se k nebesm vzpínalo divoké maliní a ostružiní, vlevo se zelenaly mladé smrky, na okrajích se blaly bízky - a mezi tím vším ze zem trely tyi skoro dvoumetrové bedly vlnaté.

23 A jeden víc než tímetrový nádherný exemplá" hibu kováe, jak by ekl Ková. A ješt dva klouzci sliní, lesklé oranžové klobouky mli širší než pohádkový Ddeek Híbeek. To jsou ale blbý fóry," pousmál se Ková nejist a ohlédl se na pítele. Vidím, že moje houbaení se ujalo. Hib ková, já Ková. Jist netušíš, co se to tu dje, Vinci, vi?" Vega se ani nenamáhal odpovdt. Jen strnule ukazoval vlevo. Mezi dvma paezy se zaal vlnit travní porost. To snad ne," hlesl Ková a vydal se k evidentn houbové sopce, ale ani tak jednoduchý úkol, jako dojít k nevysokému pahorku, nedotáhl do konce. Po tetím kroku totiž zakopl o... Agent jen tak tak vyrovnal pád, instinktivn uskoil do mkkého mechu ped sebou a otoil se. Za ním z proslunného povrchu mýtiny rostlo k nebi cosi obrovského. Rostlo to hroziv rychle. Rostlo to rychleji, než by si kterýkoliv houba na svt mohl pát. I kdyby nenašel za celé léto ani holubinku mandlovou. Za Kováem se s doprovodnými zvuky drolící se zeminy drala k nebi gigantická muchomrka, šarlatov ervený klobouk posetý zažloutlými strupy ml v prmru pes dva a pl metru. JFK se rozhlédl po pasece. Všude kolem vyrstaly další houby. Není tohle spíš raketodrom?" pronesl se stále stejn užaslým výrazem v tvái. To ti eknu," odsouhlasil pár krok za ním Vincent Vega. Kam se hrabou ty filmy s otevírajícími se raketovými sily." Kolem nich vyrstaly další a další houby, jeden by až ekl - jako po dešti. Byly setsakramentsky rychlé. Bžíme zpátky," pronesl Ková, a v jeho hlase byla cítit zmaená nadje na takový kapitální úlovek. Kdo by se kdy mohl pochlubit podobným houbaským úspchem? To abychom pohnuli kostrou," ekl Vega. Ková se ohlédl a pochopil pro. Les za nimi zarstal houbami. Všude.

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

agent John Francis Kovář PODHOUBÍ SMRTI Jiří W. Procházka PRVNÍ RYZE âeská SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Kovář PODHOUBÍ SMRTI Jiří W. Procházka PRVNÍ RYZE âeská SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! PRVNÍ RYZE âeská SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Kovář 11 PODHOUBÍ SMRTI Jiří W. Procházka Copyright Jiří W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze stromu nad námi. Chvilku jsem se na něj díval, jak se

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

MiG-15UTI (ilustraèní foto)

MiG-15UTI (ilustraèní foto) PØEŠKOLENÍ NA MiG-15 PØEROV Zpoèátku jsem byl urèením k pøeškolení na MiG-15 nadšen, ale zároveò se mi z Brna nechtìlo. Byl jsem pøesvìdèen, že takový vojenský život, který jsem vedl v Brnì, mne už nikde

Více

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul

Lidé a místa Izraele. Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Lidé a místa Izraele Betlém před sedmi lety a dnes a Abdul Jedeme do místa, kde se narodil Ježíš, do Betléma v podstatě jde o předměstí Jeruzaléma asi 10 km daleko. Jsme v orientu to je jasné Jak je vidět,

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 1 M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-100-4 (epub) 978-80-7512-101-1 (mobipocket) 978-80-7512-102-8 (pdf) 3 Seděli

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová. Hravá autoškola

Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová. Hravá autoškola Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová Hravá autoškola Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová Hravá autoškola Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Dobrodružství s tajemným rytířem

Dobrodružství s tajemným rytířem Dobrodružství s tajemným rytířem také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Mary Pope Osbornová Dobrodružství s tajemným rytířem e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Silvester Lavrík Zu česi, čítajte svazek 8 Silvester Lavrík Zu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více