agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition 2007 All rights are reserved ISBN

4 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi - Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: ve služb dle požadavku vyšší autority Rekapitulace: Agent JFK se zúastnil mise mající za úkol zajistit nerušený chod djin svta blízkého bázovému. Vzhledem k významné intervenci dalších stran byly pi restauraci historické události, oznaované v uebnicích jako Ukižování Ježíše Krista", použity nestandardní metody a prostedky (motorové pily a další). Cíle bylo v zásad dosaženo, avšak Divize vnitních záležitostí zahájila vlastní vyšetování. JFK pesto nadále zstává ve služb, viz statut. Analýza událostí naznauje, že agent Ková se stává nepohodlným pro jistou skupinu (viz materiál oznaený jako Nové mocenské centrum v následujícím dokumentu). Pravdpodobn se odhodlají k pokusu o likvidaci, a to zpsobem, který pinese další nárst jejich vlivu. Kombinované profesionální i osobní dvody. Nezasahovat - viz požadavek GODa. Spoleenská analýza týmu Bytewské okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa:

5 Tlak na Ljubu Bytewskou a celé její oddlení se zvyšuje, zaregistrována snaha o rozpuštní oddlení. Materiály iniciující tento proces zadrženy, pvodce bohužel neodhalen. Podrobnosti v mimoádné zpráv KILLER X-8. Existence Trojského kon v Agentue potvrzena, zahájeno obvyklé bezpenostní vyšetování. KILLER Poznámka: materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality.

6 NEBEŠTÍ JEZDCI Mayday! Mayday! Pecházíme na nouzový režim!" JFK dnes prost neml svj den. A podle všeho, nejen on. Dvanáctko, máme vás! Dláme na souadnicích prniku!" Dláte? Tak to sebou, sakra, hote!" uhodil Ková do palubní desky vyvedené v módní khaki. Jsme na hranicích mezi dimenzemi a jestli nás odsud nedostanete, mžeme spadnout teba do..." Teba do ptatyicátýho," podotkl Vincent Vega, druhý pilot, stelec, kytarista a pijan, ve všem dokonalý profesionál, a ml pravdu. Ukazatel Geiger-Thurgauova asového indikátoru mluvil jasnou eí ísel a letopot. To bysme mohli zahájit tetí svtovou ješt ped Hirošimou." Slaaashhh... Další plazmatická stela velikosti kosatky jim olízla kokpit. Vinci, nech si kecy a vnuj se laskav tm bleskm. Nebo z nás budou akorát tak pipálený hambáe." Neboj. Tohohle parchanta mám taky," ohlédl se Vega za rotujícím, oste pableskujícím výbojem a sejmul ho pesn cílenou dávkou z protometu. Jo, a mimochodem, víš teba, jak íkají v Paíži tvrtlibráku se sýrem?" Nevím, a zrovna te m to nezajímá!" Tys zaal o jídle." Ková neml as ani na to, aby Vincentovi njak odsekl, protože prostorem kabiny to zase kielo: Dvanáctko, podailo se! Transformujeme vás do bazální dimenze! Pokud vás neodkloní další ízený výron hyperplazmy, mohli byste pistát v cílové oblasti..." Na devíti hodinách!" zakiel JFK. Bylo to rychlé. Jako pokaždé. Slaaasssh...!

7 Vidím, ne?" ekl Vega a precizními pohyby zkušeného stelce usadil oslnivou kouli útoícího hyperfantóma do stedu zamovací pavu- iny. A jakej byl," pousmál se ješt, než stiskl spouš. Kdyby Vincent Vega mohl, vyfoukl by kou z ústí zbraní, zatoil by jimi na ukazovácích a šoupl by si je do proklat nízko zavšených pouzder. Jenže te onen hmotný Hispánec nestílel z tolik oblíbených kolt, ale z protoplazmatických kanón šesté generace. Jedinou dávkou mohl vymazat celou hust osídlenou aglomeraci - a nebo zni- it jeden malý X-Hawkv hyperfantóm. A o ten práv nyní šlo. * * * Hrab Xaverius Hawk uml nejen niit, nýbrž i tvoit. Dokázal produkovat ízené asové tunely, jakési malé vlastní hyperfantómy, ale to byl jen zlomek toho, co chtl skuten vybudovat. Hrab totiž nutn poteboval své vlastní svty, ne jen hyperfantómy. A pi tom nkteré staré svty musel zniit. To byl hlavní problém, nejen tch svt, ale i samotné Agentury. K tajným plánm X-Hawka mly sloužit coby základní stavební kameny existující svty. Temný hrab vlastn jen suploval i urychloval bžné pírodní zákony a fyzikální dje. Aby mohlo vzniknout nco nového, nco starého musí zahynout. Jak prosté... Jenže práv tohle jednoduché pravidlo Agentura - a postižené svty urené k likvidaci - njak nechtly chápat. * * * Po kontroverzní akci známé jako Jeruzalémský masakr motorovou pilou rozhodlo Oddlení vnitních vcí nasazovat Johna F. Kováe a jeho nejbližší spolupracovníky spíš na mise asové" než paralelní". Ostatn, v jedné takové asovce - u Slavkova - podle nezpochybnitelného hodnocení KILLERA docela uspl: 8,54 bodu z desíti možných. Jeho napl dovolená a napl bondovsky" zteštná akce v Palestin už tak dobe ohodnocená nebyla. Decentn by se to dalo vyjádit asi tak, že nezaujala kritiky a taktéž divácký zájem byl spíš vlažný. Prost normální propadák.

8 Služební i finanní postih za Jeruzalémský masakr díky velice písnému zhodnocení experty Oddlení vnitních vcí neodnesl však jen Ková. Šéfka divize pro potlaování interrealitního pašování, korpulentní Ljuba Bytewská, která ho vždy obhajovala, ostatn jako všechny své lidi, se náhle a bezodkladn musela pesthovat ze švýcarského technologického ústedí CERN na záložní fantómdrom v moravském podzemí. Do akce Tunguzka, ve které šlo o dodatenou kamufláž havárie sibiského urychlovae v bazální realit roku 1908 coby pádu meteoritu, nastoupili Ková a Vega s tím, že to sice je takíkajíc za trest, ale na druhou stranu, jak se íká mezi agenty: lepší špatná mise než žádná. Že to bude ale tak špatná mise neekal nikdo, vedení Agentury z toho nevyjímaje... Po úspšném prletu nad Sibií a po tlakovém pokácení ptadvaceti tisíc akr tundry v povodí eky Podkamennaja Tunguzka se agenti mli vrátit do výchozí reality a tam ml Ková vykat na další šet- ení vedené proti nmu Oddlením vnitních vcí ohledn papežského masakru, jenže návrat ze zdánliv bezproblémové rutiny se zcela vymkl kontrole. Celou cestu z asového pásma 1908 je pronásledovaly roje samonavádcích asoprostorových fantóm a neúprosn je sm- ovaly do pásma Tedy do linie bazální reality, kde nenastala žádná tetí, tím mén jaderná svtová válka. Hrab Xaverius Hawk dokázal využít každiké píležitosti, aby narušil chod obí Agentury, by šlo o takka bezvýznamnou misi. Uml vyvolávat chaos. Nejenže ho uml vyvolávat, on poteboval chaos. Tak jako masožravec cítí na hony koist a pach teplé krve, tak X-Hawk vycítil každou možnost k prohloubení chaosu. ím víc napadal cíl, bez ohledu na jejich velikost i dležitost, tím he bylo možné rozpoznat jeho pravý zámr. Hrab Xaverius Hawk byl prost Pan Protivník. Nemluv o tom, že ohledn magických technologií a vbec všeho, co se týkalo prnik paralelními vesmíry, na nj neml nikdo. Nikdo s takhle malým n. Jediný, kdo dokázal dstojn elit jeho soustedným atakm, byly spojené síly Agentury. A ty se te setsakramentsky snažily, aby do-

9 staly dva elitní bojovníky zpátky na základnu, tedy do výchozí reality s výchozím technologickým zázemím. Maurbyho efekt ostatn nedovoloval moc ideálních ešení. * * * John Francis Ková, toho asu agent s nervy na pochodu, si otel zpocené elo. Tohle se ti povedlo, Vinci. Náhodou!" Tak aby se ti takhle náhodou povedlo i pistát, když už jsem prosekal cestiku k domovu." Dvanáctko, dostáváš se mimo náš dosah!" zaznlo po dlouhé dob kupodivu klidn. Byl to úpln jiný hlas, hluboký, vyrovnaný. Te už je to na tob! Hodn štstí! Podle propot byste možná mohli i pežít!" Díky, letový! I když bez tý poslední vty by to louení znlo líp." Dvanáctko, pozor!" ozvalo se neekan interrealitní ídící stedisko znovu. To už rozhodn nebyl klidný hlas. Máme tady..." Co máte? My se pece v téhle fázi už nemžeme vrátit!" My nemžeme ani zabrzdit, vi?" doplnil ho Vega. Ková mu odpovdl zdviženým ukazovákem. Nemáme vás..." prskalo to kolem nich z virtuálních reproduktor. Máte kolem..." Proboha, co se to u vás, dje? Letový, slyšíte m?!" Chrouast! Prsk... Ková praštil do komunikaního displeje: Krucinál, tohle spojení asi naposled testoval Marconi!" Opt se soustedil na nejriskantnjší ást letu. Ped nimi se rozevíral temn nachový pechodový fantóm kontrolovaný Agenturou. Nepatrný, kovov se lesknoucí disk míil do jeho stedu. Jakmile prošel pomyslnou kolmou rovinou, rozpoutalo se kolem nich fialov žhnoucí inferno. No, aspo, že ses trefil do fantóma," ozvalo se za JFK. Píšt je stopem," odsekl Ková a pootoil se. Hele, Vinci, co v tom letovým blbli? Co máme kolem nás - krom našeho fantóma?"

10 Vincent Vega pokril oboím i rameny. Dík. Píšt se zase na nco zeptám," zavrtl Ková hlavou a opt se zahledl na pableskující, svtelnými nitkami protkaný poklop kokpitu. Kdybys chtl vdt, jak íkají sýrovýmu tvrtlibráku v Paíži...," nedopovdl Vega. JFK jen mávl rukou. * * * Létající talí s logem agentury Equilibrii Ferrarius vypadl ze smrtícího rozhraní mezi svty velkolepým stylem rekordmana ve skoku o tyi - který se ovšem po pekonání laky nabodne na vlastní náadí. Vinci, sakra, kde se tady vzalo všechno tohle svinstvo?" Kolem bylo žluto; kam se hrabe louka plná rozkvetlých pampelišek a petrklí s okolními lány epky olejn. Žlutá znamená nebezpeí. Žlut jsou natená plynová potrubí, žlut je oznaovaná radioaktivita, žluté jsou policejní pásky kolem místa inu, žlutí jsou i íané; tedy, vlastn jen ti zlí, v šestákových románech do vlaku. Kolem létajícího talíe se místo blankytného nebe nad ním i zeleného lesa pod ním rozprostírala jedovatá, jednolitá žlu. Kde to jsme?" otoil se JFK na paráka. Druhý pilot Vincent Vega nestail vydolovat z mozkových závit ani jednu píhodnou hlášku a jen hlesl: Jsme v prdeli, Johne. Tohle jsou totiž naši." * * * Hluboko pod nimi, hluboko v podzemí, nkolik dalších pater pode dnem propasti Macocha, taky nkdo hlesl: Vítejte, zbojníci. Vypadá to, že se na vás tady tšilo víc lidí." Ljuba Bytewská tžce vstala z kesla. Venkovní obrazovky vyzaovaly do podzemního sálu oste žlutý jas. Tuhle souvislou sanitární clonu musel nkdo peliv pedem pipravit," podotkla jakoby pro sebe, ale pitom tak nahlas, aby to slyšeli všichni. Tohle pece nemžou pežít," hlesl agent Piérre Yang.

11 Proboha, jak je to pole antitenzní pny vbec veliký?" tkala asistentka Nikita pohledem z jedné obrazovky na druhou. Koule o prmru ptapadesát metr," odvtil z komunikaního displeje von Wonder. Akoli zde nebyl pítomen fyzicky, bylo na nm vidt, že je pln pítomen duševn. To pece nemžou pežít!" opakovala Nikita po Yangovi a obrátila se na šéfovou. Ta stála nehnut, uinný stalagmit. Obliej mla tvrdší než okolní krasové útvary. Vždy to íkám," podotkl Piérre. Bu je oddlá Maurbyho princip, nebo jim bouchne letoun pod zadkem. To nemže pežít nikdo." Bytewská jen mlky zavrtla hlavou. A povšimla si Andrey Villefortové. Komtesa stála opená o masivní rám vstupních dveí. Bedliv sledovala obrazovky, hodnoty na displejích ídícího pultu i reakce pítomných. A náhle tichým, nízko položeným sametovým hlasem ukon- ila podzemní debatu. Máš pravdu, Piérre. Tohle nemže pežít nikdo. Nikdo, krom Kováe." * * * Naši? Chceš tím íct, že..." Na pístrojové desce se zaaly pedvádt nouzové signály. Schváln, který z nich je nápadnjší... Vnitek kokpitu pipomínal spíš diskotéku ze zlatých osmdesátých" než ídící centrum novodobého Stroje asu. Jo, chci tím íct, že tohle je nejvtší kus antitenzní pny, jaký jsem kdy vidl!" Kovái bleskla hlavou havárie ve švýcarském ústedí, hyperprostorový prnik tehdy museli likvidovat izolaní pnou. Vypadala jako klasická montážní pna, jenže místo škvír pod zárubnmi nebo okenními rámy ucpávala díry v narušeném asoprostoru. Ale my pece nenarušujeme žádné kontinuum! My se vracíme do výchozí reality!" To máš pravdu, ale podle všeho si to myslíme jenom my!" Pozor!" skoil jim do ei palubní poíta. Práv byl spuštn autodestrukní systém! Pozor, práv byl spuštn..."

12 Ková se otoil k reproduktoru: Ti pitomci z technickýho asi koukají na samý scifárny! Ješt, že nezavedli tídu Nostromo!" Do exploze zbývá minuta, tyicet vtein!" Uvažovali o tom," zamruel Vega. Ale pak se rozhodli pro Nostradamus." JFK zase zavrtl hlavou. Neml už sílu ani as zabývat se touhle zásadní informací. Do exploze zbývá minuta dvacet vtein!" Bum! Ková umlel autodestrukní systém jednou dobe míenou ranou. íká se sekund!" poznamenal. No, tak tohle nám rozhodn pomže!" zhodnotil to Vincent Vega. Tahle mašina za minutu vylítne do vzduchu," zakiel do vzrstajícího hluku, houkání a praskání Ková. Ale pro?!" Antitenzní pna je bezpen izoluje od okolní reality, asi jako vajená slupka ješt nevylíhlou želvu od okolního svta. Až sem to je v poádku, jenže - podle všeho - se Ková s Vegou do tohohle svta nevylíhnou", protože letoun se v rámci vlastních systémových píkaz a na základ Maurbyho efektu rozhodl pro sebezniení. Ale pro...? Bože, to ty Hawkovy blesky," pronesl náhle JFK. Správn," ekl Vega. Musely se njak implantovat do struktury letounu. To byl hlavní zámr tch útok. Takže ne ptatyicátý? Žádná tetí svtová? To celý bylo jen takový divadýlko..." Neekl bych. Ta tetí svtová mla urit vtší prioritu, ale když se to holt nepovedlo, tohle je zejm náhradní ešení!" Huhly minuty, hu hu vtein!" ozval se neodbytný autodestrukní systém. Kolik íkal?" podíval se Ková na palubní displej. Marn. Po jeho úderu pstí se místo íslic zobrazovaly nesrozumitelné paznaky. Vega pokril rameny. Ková horen uvažoval. Máš njaký ešení?" zeptal se pro jistotu. Ne. Ty podlaný blesky pekódovaly náš letoun tak, že se stal pro tuhle realitu nežádoucím objektem. A z nj vylítneme na sedakách

13 nebo na padácích, všechno pohltí sanitární pna. Všechno cizí rozloží na atomy... Pokud to teda dív neexploduje samo." Jasný! Maurbyho efekt!" zakiel Ková a rozesmál se. Huhly hu hu vtein!" No, m Maurbyho efekt v tuhle chvíli nepipadá tak zábavný," poznamenal Vega nejist. Hele, Vinci, podle toho, co v tomhle stroji ješt funguje, jsme njakých sto metr nad zemí. A protože nás pna skoro zastavila, tak te letíme asi tak tyicítkou..." Asi t úpln nechápu," drbal se Vega na ele. Pna pece lokalizuje jakoukoli jinou technologii, tedy i padák. A my jsme komplet obklopení infikovanou technologií." No vidíš," perušil ho Ková. Takže do naha!" Vincent Vega vyteštil oi. Netušil jsem, že jsi..." Nejsem pece..., do prdele!" No, práv..." Ale ne! Vinci, krucinál - musíme vypadnout! A protože antitenzní pna napadne všechno, co podle ní do týhle reality nepatí, musíme vyskoit nahatý! Žádný technologie, žádný Maurbyho efekt! Jako Terminátor! Taky si musel vždycky obleení najít až v tom novým svt!" To už ze sebe oba strhávali kombinézy. Ale bez padáku to nebude ono!" namítl Vega a v duchu si pomyslel nco o staromilcích. Terminátor, pche! Kdyby Terminátor vyrazil s Johnem na jednu jedinou misi, teprve pak by poznal, co to znamená být nasazený do ukonovací" akce. A pak by si teprve vážil své reality a nemíchal by se do jiných asoprostorových pásem. Vždy jsme tady nedaleko takhle už padali," ukázal Ková naslepo ven. A taky bez padák!" No, taky jsme dopadli." Hlavn jsme pežili." Vzpomínka na závr paralelní bitvy u Slavkova, kdy se nad napoleonskými vojsky a nmeckými tanky zjevil harrier - aby se vzáptí hned rozložil na atomy - byla ješt živá.

14 Vincent Vega si místo další repliky jen povzdechl a nouzov otevel dvee létajícího talíe. Otevíraly se stejným zpsobem jako teba v metru. Ješt, že technici poád nekoukají na ty scifárny a obas cestují mstskou hromadnou. Což tedy sice není sci-fi, ale obas je to istokrevný horor. Pod sebou, i skrze tu hutnou žlutou mlhu, spatili temné vrcholky strom. Byly blízko, byly pijateln blízko. Vincent Vega chápav kývl. Skoky do korun strom se uil ješt jako mladý a oddaný píslušník jakýchsi baret, barvu si již pesn nevybavoval. Každopádn, z téhle výšky mají docela reálnou šanci pežít, bez padáku, bez nieho. Díky tomuhle šílenci... Johne," otoil se ve dveích. Víš, že jsi docela fajn chlap." Tak te bych se t pro zmnu zase zeptal já, jak to myslíš..." Ty seš vl," zavrtl hlavou Vega, pousmál se a skoil. Ha hihi vtehiny hastane hexploze!" Vincent Vega se ohlédl vzhru. John Francis Ková padal hned za ním. Zatím to bylo dobré, první metry propadávali ídkou pnou, ale potom to bude horší... JFK si vzpomnl na klasický kameák: Chlap padá z mrakodrapu a v každým pate ho lidi slyší, jak íká: Zatím je to dobrý." A nad nimi, v záivých barvách duhy, vybuchl užvanný letoun.

15 POD JEZEVÍ SKÁLOU To je zase dneska poasí, co, Anežko?" Hrza povídat, Lojzíku! Takovýhle divný mlhy nepamatuji, co jsem se sem pisthovala." Snad jim neruply Dukovany," zasmál se nadlesní Alois Vašíek a pejel si prsty bujný knír. A co houby? Jak vidím, tak rostou, rostou, co?" To víte, že jo, však to sám víte nejlíp. O vašem houbaském umní kolují uinné legendy." Ale, tak nezaínejte zase, Anežko. A nasednte si. Beztak máte plný košík a já jedu kolem Pazderny, tak tož vás hodím dom." To jste hodnej, Lojzíku. Ani nevíte, jak ráda se s vámi svezu... S takovým houbaem," dodala významn. V oích jí zajiskilo. Vrchní nadlesní Alois Vašíek, jedenáctý lesník v proslulém mysliveckém rodu, seskoil do mokré trávy na kraj vyježdné lesní cesty, obešel brumlající motor a pomohl Anežce Mlynáové do služebního džípu. Žena mu podala proutný košík plný hub. Pozvedla sukni a vysoko odhalila nohu. Stupaka vozidla byla vysoko. Vašíek se zalíbením pohlédl na pevné stehno. Mlynáová byla hezká ženská. Nebylo jí ani ptaticet, porodila dva kluky jako buky a postavu by jí mohla závidt kdekterá rádoby cviitelka aerobiku. Dovolíte?" zeptal se jí a aniž ekal na souhlas, zlehka jí volnou dla položil na zadnici a nadzvedl ji do sedaky. Ale jist," obrátila se k nmu Mlynáová. Dkuji," zaculila se. Slušelo jí to, když se usmívala. Mla bystré, zelené oi, ve tváích dolíky a kolem úst jí tancovaly vrásky; myšleno ty hezké vrásky, které spolu se rty, oima a duší tvoí úsmv. Tady máte váš dnešní úlovek," optoval myslivec úsmv a podal jí plný košík. Jejich prsty se na chvíli dotkly. Byla to taková jejich hra. Ona se líbila jemu, on jí. Oba to vdli, a to, co vdli, nevdl nikdo jiný.

16 Mladá paní Mlynáová si položila košík do klína, tak pomalu, aby ho statný hajný mohl stejn zvolna pustit. Usmáli se na sebe. Hajný Vašíek se vrátil na místo idie, sešlápl spojku, zaadil jedniku a rozjel se. A kdepak jste všude dneska byla? Koukám, že máte pkný kozáky, a tyhle praváky..." Vy pece víte," pronesla Anežka Mlynáová a postupn zvedala z košíku jednu houbu za druhou. Na vrchu mla samé skvosty. Tyhle kozáky jsem našla na svahu pod posedem, na té travnaté mýtince, a híbka v dubovém hájku, hned vedle cesty do Lhoty." Ale vy máte i krásný kemeáky!" podivil se Vašíek snad až píliš okat. Jak tak koukám, vám opravdu nic neunikne!" Ale ne," zardla se Mlynáová a položila houby zpt do košíku. Obas mi nco utee. A co je nejhorší, už to nejde vrátit." Alois Vašíek suše polkl. Pohlédl na ni. Byla opravdu hezká. Slušelo jí to i v té obyejné lnné sukni a béžové halence. Anežko, ani nevíte, jak rád vás zase vidím. A jak vás rád poslouchám," odhodlával se k jakémusi vyznání, hodlal odhalit to skryté, to hluboko uvnit, nadechl se a... Nadlesní cosi zahlédl periferním vidním a dupl na brzdy. Zárove instinktivn vystelil pravou paži, aby zabránil Anežce rozbít si obli- ej o pední sklo. Hlavn ji drž, mysliveckej," poradil mu nahý, zakrvavený muž s kusem klacku v napažené paži. A ti neprolítne oknem na kapotu." * * * Lojzíku!" zajeela Mlynáová. Co to je?" Nadlesní Vašíek nebyl žádný poseroutka. Hrábl dozadu po brokovnici - a místo brokovnice sevel cosi pevného. Patilo to lovku. Vašíek zahlédl sveepou tvá pokrytou tídenním strništm vous. Necháš tu pušku na pokoji!" ekl opt ten vpedu. Vašíek se zase otoil. Nicmén, stále za sebou vnímal rozkroenou postavu ohromného a nahatého chlapa, jehož práv držel za lýtko. Ten se zrovna rozmachoval brokovnicí a...

17 Vinci, nech ho!" Proboha! Kdo jste?" zašeptala Anežka Mlynáové. JFK ocenil, že už hystericky nejeela. Co po nás vlastn chcete?" hystericky zajeela. Vincent Vega zavrel, španlsky. esky nadávat neuml. Pochytil sice od Kováe pár frází, ale netušil, jestli se hodí zrovna v téhle chvíli. Teba Pal vocu, hajzle! nebo,vyvalte sudy a pište to hrábma. Mlynáová se otoila a ekla: Lojzíku, puste toho pána. Zejm se mu nezamlouvá, že ho držíte za nohu." Pak jí pohled vyjel vzhru, mezi stehna rozkroeného ernovlasého muže - a tiše si povzdechla. To je dneska den, blesklo jí hlavou. Celé týdny nic, a najednou tohle... Ehm, copak si pejete?" pronesla s podstatn jiným odstínem hlasu než ped chvílí. A odvrátila se od urostlého Jižana. JFK v tu chvíli stál tsn u džípu, takže Anežka nemla možnost srovnávat, ale i tak usoudila, že dneska má na chlapy štstí. Protože, jak již bylo eeno, Alois Vašíek také nebyl žádný tasoitka. Potebujeme váš džíp. A brokovnici," ekl Ková. Pro jistotu." Nic víc?" málem vyhrkla Anežka Mlynáová, ale vas se zarazila. Peci jen, byla zde s pohledným nadlesním. A vi nmu by taková otázka položená neznámým mužm byla ponkud netaktní. A netaktická... Necht tu ženu na pokoji a udlám, co eknete," konen se ozval Vašíek. Mluvil rozvážn, s nadhledem nad situaci a také s vdomím, že se o jeho statenosti díky Anežce Mlynáové dozví kdekdo v okolí. Nechci vám ublížit...," chtl pokraovat, ale cosi jako jeáb ho vyzvedlo ze sedaky a postavilo jej do bahna cesty. Nerozumí vám," ekl Ková, když zjistil, že myslivec chce Vegovi cosi vysvtlovat. Ví jen, že musíme získat vaše auto. Zbra už má. Máte ve voze njaké obleení, nebo vás máme požádat o váš odv?" Vezu montérky. Práv jsem je fasoval pro devorubce. Myslím, že vám budou, ostatn naši chlapi taky nejsou žádní trpajzlíci." Díky. My se do nich už njak navlékneme." Vincent Vega mezitím vklouzl do sedadla idie a usmál se na neustále šokovanou ženu. Pootevel rty a odhalil velké, pravidelné bílé

18 zuby. V zablácené a notn zakrvácené tvái mu svítily jasnji než msíc za úplku mezi temnými, nízko letícími mrany; lepší pirovnání by stejn nikoho ze zúastnných v tu chvíli ani nenapadlo. Madonna mia," zasmál se Vega. Co tady pohledává tak krásná žena?" íká vám, abyste vystoupila," peložil voln Ková. Já vím, co mi íká. Trošku rozumím španlsky," pohlédla Mlyná- ová na Kováe. Vystoupím i tak, protože zde nenechám pítele samotného." Ladn vyklouzla z terénního vozidla, pohlédla na svalnatého Vegu, Kováovi nevnovala ani pohled - rušil ji pi komunikaci s jižanským obrem - a bez jakéhokoli náznaku rozpak se zavsila do rám pana nadlesního. Peji šastnou cestu," pronesla španlsky a usmála se tajemnji než Nahá Maja. Vincent Vega se pozvedl a hodlal pokraovat ve slibném dialogu, jenže na rameno mu dopadla pevná ruka JFK. Nech toho, krucinál! Kolem se hroutí svty a ty tady budeš tokat! Je už, sakra!" Ty jsi fakt kazišuk," poznamenal Vega, nastartoval a rozjel se. Kola džípu rozstikovala kolem blátivé spršky. Vašíek a Mlynáová stáli za nimi, vedle cesty, byli pitisknutí k sob a každému se hlavou honily ponkud odlišné myšlenky. Nicmén, spolené jim bylo to, že pežili bez úhony takovéto vskutku podivuhodné setkání. Anežko, asi pjdeme dom, že?" Jist, Lojzíku. Radši pojme... Ale ne! Nechala jsem tam košík s houbami!" Zítra vám nasbírám jiné. A nebo na n vyrazíme spolu, co íkáte?" A já z nich udlám pravou kulajdu, tu jak jste u m ml minule." Dobe si na ni pamatuji. Byla vynikající." I vy lichotníku."

19 EXPERTI Poád nic?" Nic," zavrtl Vega hlavou. Jednou rukou se opíral o palubní desku a druhou na vysílace chytal všemožné frekvence. To je divný. V pípad takového lapsu Agentura pece využívá policejní i záchranáské frekvence, které se v dané realit dají chytit." Nemluv o tom," doplnil ho Ková, že tady jsme v naší realit. Takže bychom mli chytit i hitparádu von Wondera." Tak prost dorazíme bez ohlášení. Kolik to ješt mže být kilák?" Devt, deset." To by lovk neekl, jak se nkdy mže tšit do práce. Už abychom tam byli. Sprcha, jídlo, nový hadry a zase jídlo! Vítáme vás v civilizaci! Hip hip hurá!" JFK se v duchu pousmál. Vincent Vega holt nikdy jiný nebude. A ho potká cokoliv, vždycky je spolehlivý, ke všemu odhodlaný a navíc všeho schopný, doslova. A zejména - umí se radovat i z malých vítzství. Pravda, vtšinu vítzství také dokáže vybojovat. Hele, vem to za m, já se jdu mrknout po njakém žrádlu," vrátil Kováe ze vznosných úvah Vega. Zastavili, Ková pevzal ízení a Vega mezitím pelezl dozadu propátrat, jestli by njaké jídlo nenašel. Johne, proboha, co to vezeme?" ozvalo se zezadu, z nákladního prostoru džípu. Nahou stopaku? Vodíkovou bombu?" odhadoval podle tónu Vegova hlasu Ková. Výhled mu náhle zastínil košík plný hub. Trošku uhnul hlavou, aby vidl na cestu. Houby," ekl. Houby? Tohle nejsou houby!" Vinci, houby, to nejsou jenom žampiony nebo hlívy ústiné. Nerostou jen v podzemních plantážích osvtlovaných záivkami, ale teba i v lese. My tady chodíme do lesa a ty houby hledáme a sbíráme."

20 Vy chodíte do lesa sbírat nco, co se živí vlhkem a hnilobou - a roste jako plísn?" Jo. A jíme to." To je fakt hnusný." Vinci, krucinál! My jíme vci, které vyrostly ve volné pírod, zatímco ty si v nóbl restaurantu pana Septima pochutnáváš na nem, co vyrostlo na hnoji nkde ve sklep! A to nemluvím o tom, že sis ped bitvou u Slavkova pochutnával na polévce, která zrovna tchhle hub byla plná." Vincent Vega mlel. Odložil košík dozadu, sedl si vedle Kováe a zkoušel, jak mu padne pracovní oblek moravských devorubc. Stále mlel. Ohrnul si rukávy až k loktm, zkusmo projel široký zip od krku do poloviny hrudníku, nahrbil se a nadechl se, a poád mlel. Co je zase?" nevydržel to už Ková. Dneska ml opravdu den blbec. asoprostorový letoun za pár milion je v hajzlu - to zas bude na Oddlení vnitních vcí kec, uvdomil si. Místo dstojného návratu ze sibiské mise drkotal po rozbahnné lesní cest, namísto rutinního spojení se základnou nemají ani náznak kontaktu a parák mu trucuje h než malý kluk. Tak co se dje?" Vega pedpažil, sevel ruce v psti a nkolikrát si zacviil tokaidó. Nic," odvtil. Pemýšlím." Aha. Promi. Já že jsem si toho nevšiml. Obvykle, když pemýšlíš, ti kolem hlavy svtélkuje kruh a po obloze létají komety." Když jsi takový znalec jídla," ušklíbl se Vega a nenechal se vyvést z bohorovnosti tuctovými hláškami, tak mi ekni, jak teba v Paíži íkají tvrtlibráku se sýrem?" Co to sem motáš? Krom toho, že jsme pežili ten držkopád a že máme auák, hadry a zbra, tak máš ješt jiné problémy? Vinci, nech toho. Máme už spojení?" To ty jsi naposled mluvil o hamburgerech. A kontakt zatím nulový." Já že mluvil o tch houskách se sekanou. Aha," podrbal se Ková na lebce. Dobe, dobe. Jestli jsem se t tou zmínkou o pipálených hamburgerech njak dotknul, tak promi."

21 To nic. Já jen, když jsi takový odborník na to, z jakého hnoje co jím, jestli taky víš, jak v Evrop íkají nemu, co neroste na hnoji. Tak jak íkají tvrtlibráku se sýrem v Paíži?" Oni mu neíkají tvrtlibrák se sýrem?" Ne," podíval se na nj Vega. íkají mu roayal sýr," dodal s vítzoslavným úsmvem. Ková pochopil, že se asi dotkl njakého bolavého Vincentova místa. Roayal sýr? Dobrý. A co Big Mac?" zkusil to ješt, na usmíenou. Big Mac je Big Mac," pokril Vega rameny. Ale íkají mu le Big Mac..." Hele, vidl jsi to?" perušil jej Ková. Vega se pátrav rozhlédl. Nevím co, ale urit jsem to nevidl." Kolem ubíhal les, nebe zase bylo modré a podle toho, kolik ujeli kilometr, by mli být v prvním pásmu moravské poboky. Ková si promnul dlaní elo. Co to mlo být?" zašeptal Vega. Nic. Jsem prost unavenej," ekl Ková a radji zastavil. Seskoil z džípu a pátrav se rozhlížel. Vega se rozhodl využít zastávku k vykonání tlesné poteby, tedy k tomu, co hrdinové v akních filmech a agenti v dobrodružných píbzích nikdy nedlají. Vzadu v džípu totiž objevil balení toaletního papíru - a to ho potšilo snad ješt víc než sliná stopaka; tedy, jen v tuto chvíli, samozejm. John Francis Ková se naklonil do auta pes sedaku idie a znova projíždl frekvence vysílaky. Pepnul na vysílání a na nkolika frekvencích opakoval: Tunguzka volá Macochu. Jsme na míst. Potvrte píjem." Marn. Johne! Poj sem! Tos ješt nevidl! Johne!" JFK se otoil a spatil potácejícího se Vegu. ernovlasý hromotluk si ješt zapínal montérkové kalhoty. Nohy se mu boily do temn zeleného mechového porostu a na tvái ml výraz naprostého úžasu. Za ním nebylo nic zvláštního, jen borovice, duby, modíny, prost les. Žádný medvd brtník, žádný kráející smrk, tím mén smeka rozzueného kapradí.

22 Johne!To... To...! Vinci, podle toho, co vyvádíš, poítám, že jsi nejmí posral trpaslíka," zavrtl Ková hlavou a zase se vrátil k vysílace. Vega ho s šíleným výrazem doslova vyrval z kabiny. Pak vrazil trup dovnit, vytáhl košík s houbami tak prudce, až plku rozsypal, a vrazil ho Kováovi ped obliej. Vysvtli mi to!" perývan oddychoval, v jedné ruce košík a druhou ukazoval za sebe. Co to, sakra, je?" Ková pomalu, aby Vegu ješt víc nepopudil, sáhl do košíku a s vše chápajícím úsmvem zvolna vyndával houby, jednu po druhé. Ano, ano. Tak toto je kozák bezový, vyskytující se v lesích a hájích, výhradn pod bízami. Vyklenutý klobouk svtle šedohndý až tmavohndý, jedlý. A tenhle výstavní exemplá je zase kemená dubový," pronášel rozvážným hlasem mykologického experta, jenže já samozejm neznám z hlavy všechny ty jejich latinské názvy. A asi ti tžko vysvtlím všechno kolem houbaení..." Vega mu vyrazil houby z ruky. Hodil košík do louže tak prudce, až z ní na beh vyskoilo nkolik vylekaných žabek, a chytil Kováe za rukáv kombinézy. Nech toho šaškování a poj!" JFK pemýšlel, jestli se nestali obtí dosud nezaznamenaného halucinogenního psobení antitenzní pny. Pece jen, padali skrze ní bez jakékoliv ochrany, vdechovali rozprášený rosol... Pak si ale vzpomnl na podivné déjá vu, jež se mu ped chvílí mihlo ped oima. A zaal tušit, že opravdu nco není v poádku. Vega rozhrnul nízké vtve rozložité jedle a vystril Kováe na palouk. Ten jen vyteštil oi. * * * John Francis Ková stál na kraji sluncem ozáené mýtiny. Vpravo se k nebesm vzpínalo divoké maliní a ostružiní, vlevo se zelenaly mladé smrky, na okrajích se blaly bízky - a mezi tím vším ze zem trely tyi skoro dvoumetrové bedly vlnaté.

23 A jeden víc než tímetrový nádherný exemplá" hibu kováe, jak by ekl Ková. A ješt dva klouzci sliní, lesklé oranžové klobouky mli širší než pohádkový Ddeek Híbeek. To jsou ale blbý fóry," pousmál se Ková nejist a ohlédl se na pítele. Vidím, že moje houbaení se ujalo. Hib ková, já Ková. Jist netušíš, co se to tu dje, Vinci, vi?" Vega se ani nenamáhal odpovdt. Jen strnule ukazoval vlevo. Mezi dvma paezy se zaal vlnit travní porost. To snad ne," hlesl Ková a vydal se k evidentn houbové sopce, ale ani tak jednoduchý úkol, jako dojít k nevysokému pahorku, nedotáhl do konce. Po tetím kroku totiž zakopl o... Agent jen tak tak vyrovnal pád, instinktivn uskoil do mkkého mechu ped sebou a otoil se. Za ním z proslunného povrchu mýtiny rostlo k nebi cosi obrovského. Rostlo to hroziv rychle. Rostlo to rychleji, než by si kterýkoliv houba na svt mohl pát. I kdyby nenašel za celé léto ani holubinku mandlovou. Za Kováem se s doprovodnými zvuky drolící se zeminy drala k nebi gigantická muchomrka, šarlatov ervený klobouk posetý zažloutlými strupy ml v prmru pes dva a pl metru. JFK se rozhlédl po pasece. Všude kolem vyrstaly další houby. Není tohle spíš raketodrom?" pronesl se stále stejn užaslým výrazem v tvái. To ti eknu," odsouhlasil pár krok za ním Vincent Vega. Kam se hrabou ty filmy s otevírajícími se raketovými sily." Kolem nich vyrstaly další a další houby, jeden by až ekl - jako po dešti. Byly setsakramentsky rychlé. Bžíme zpátky," pronesl Ková, a v jeho hlase byla cítit zmaená nadje na takový kapitální úlovek. Kdo by se kdy mohl pochlubit podobným houbaským úspchem? To abychom pohnuli kostrou," ekl Vega. Ková se ohlédl a pochopil pro. Les za nimi zarstal houbami. Všude.

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

!#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 20!"#$ $%& PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-257-1

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

!"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!

!# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! !"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-256-4

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Josef Pecinovský. agent JFK svazek 21. Budiž vám Msíc lehký

Josef Pecinovský. agent JFK svazek 21. Budiž vám Msíc lehký Josef Pecinovský agent JFK svazek 21 Budiž vám Msíc lehký agent John Francis Ková 21 BUDIŽ VÁM MSÍC LEHKÝ Josef Pecinovský PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! 2 Copyright Josef Pecinovský, Petr Totek,

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 1 agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2 Copyright Vlado Ríša, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Jaroslav A. Polák. agent JFK svazek 23. Apokalypsa

Jaroslav A. Polák. agent JFK svazek 23. Apokalypsa Jaroslav A. Polák agent JFK svazek 23 Apokalypsa agent John Francis Ková 23 APOKALYPSA Jaroslav A. Polák PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! 2 Copyright Jaroslav A. Polák, Petr Totek, 2010 Cover

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Jak letos vznikal žebíek 25 nejvýznamnjších žen

Jak letos vznikal žebíek 25 nejvýznamnjších žen HN.IHNED.CZ 21. 10. 2010 Žebíek Jak letos vznikal žebíek 25 nejvýznamnjších žen Anketu 25 žen eského byznysu vyhlašují Hospodáské noviny letos již šestým rokem. Každoron také v souvislosti s tím sestavují

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více