agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

3 Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition 2007 All rights are reserved ISBN

4 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi - Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: ve služb dle požadavku vyšší autority Rekapitulace: Agent JFK se zúastnil mise mající za úkol zajistit nerušený chod djin svta blízkého bázovému. Vzhledem k významné intervenci dalších stran byly pi restauraci historické události, oznaované v uebnicích jako Ukižování Ježíše Krista", použity nestandardní metody a prostedky (motorové pily a další). Cíle bylo v zásad dosaženo, avšak Divize vnitních záležitostí zahájila vlastní vyšetování. JFK pesto nadále zstává ve služb, viz statut. Analýza událostí naznauje, že agent Ková se stává nepohodlným pro jistou skupinu (viz materiál oznaený jako Nové mocenské centrum v následujícím dokumentu). Pravdpodobn se odhodlají k pokusu o likvidaci, a to zpsobem, který pinese další nárst jejich vlivu. Kombinované profesionální i osobní dvody. Nezasahovat - viz požadavek GODa. Spoleenská analýza týmu Bytewské okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa:

5 Tlak na Ljubu Bytewskou a celé její oddlení se zvyšuje, zaregistrována snaha o rozpuštní oddlení. Materiály iniciující tento proces zadrženy, pvodce bohužel neodhalen. Podrobnosti v mimoádné zpráv KILLER X-8. Existence Trojského kon v Agentue potvrzena, zahájeno obvyklé bezpenostní vyšetování. KILLER Poznámka: materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality.

6 NEBEŠTÍ JEZDCI Mayday! Mayday! Pecházíme na nouzový režim!" JFK dnes prost neml svj den. A podle všeho, nejen on. Dvanáctko, máme vás! Dláme na souadnicích prniku!" Dláte? Tak to sebou, sakra, hote!" uhodil Ková do palubní desky vyvedené v módní khaki. Jsme na hranicích mezi dimenzemi a jestli nás odsud nedostanete, mžeme spadnout teba do..." Teba do ptatyicátýho," podotkl Vincent Vega, druhý pilot, stelec, kytarista a pijan, ve všem dokonalý profesionál, a ml pravdu. Ukazatel Geiger-Thurgauova asového indikátoru mluvil jasnou eí ísel a letopot. To bysme mohli zahájit tetí svtovou ješt ped Hirošimou." Slaaashhh... Další plazmatická stela velikosti kosatky jim olízla kokpit. Vinci, nech si kecy a vnuj se laskav tm bleskm. Nebo z nás budou akorát tak pipálený hambáe." Neboj. Tohohle parchanta mám taky," ohlédl se Vega za rotujícím, oste pableskujícím výbojem a sejmul ho pesn cílenou dávkou z protometu. Jo, a mimochodem, víš teba, jak íkají v Paíži tvrtlibráku se sýrem?" Nevím, a zrovna te m to nezajímá!" Tys zaal o jídle." Ková neml as ani na to, aby Vincentovi njak odsekl, protože prostorem kabiny to zase kielo: Dvanáctko, podailo se! Transformujeme vás do bazální dimenze! Pokud vás neodkloní další ízený výron hyperplazmy, mohli byste pistát v cílové oblasti..." Na devíti hodinách!" zakiel JFK. Bylo to rychlé. Jako pokaždé. Slaaasssh...!

7 Vidím, ne?" ekl Vega a precizními pohyby zkušeného stelce usadil oslnivou kouli útoícího hyperfantóma do stedu zamovací pavu- iny. A jakej byl," pousmál se ješt, než stiskl spouš. Kdyby Vincent Vega mohl, vyfoukl by kou z ústí zbraní, zatoil by jimi na ukazovácích a šoupl by si je do proklat nízko zavšených pouzder. Jenže te onen hmotný Hispánec nestílel z tolik oblíbených kolt, ale z protoplazmatických kanón šesté generace. Jedinou dávkou mohl vymazat celou hust osídlenou aglomeraci - a nebo zni- it jeden malý X-Hawkv hyperfantóm. A o ten práv nyní šlo. * * * Hrab Xaverius Hawk uml nejen niit, nýbrž i tvoit. Dokázal produkovat ízené asové tunely, jakési malé vlastní hyperfantómy, ale to byl jen zlomek toho, co chtl skuten vybudovat. Hrab totiž nutn poteboval své vlastní svty, ne jen hyperfantómy. A pi tom nkteré staré svty musel zniit. To byl hlavní problém, nejen tch svt, ale i samotné Agentury. K tajným plánm X-Hawka mly sloužit coby základní stavební kameny existující svty. Temný hrab vlastn jen suploval i urychloval bžné pírodní zákony a fyzikální dje. Aby mohlo vzniknout nco nového, nco starého musí zahynout. Jak prosté... Jenže práv tohle jednoduché pravidlo Agentura - a postižené svty urené k likvidaci - njak nechtly chápat. * * * Po kontroverzní akci známé jako Jeruzalémský masakr motorovou pilou rozhodlo Oddlení vnitních vcí nasazovat Johna F. Kováe a jeho nejbližší spolupracovníky spíš na mise asové" než paralelní". Ostatn, v jedné takové asovce - u Slavkova - podle nezpochybnitelného hodnocení KILLERA docela uspl: 8,54 bodu z desíti možných. Jeho napl dovolená a napl bondovsky" zteštná akce v Palestin už tak dobe ohodnocená nebyla. Decentn by se to dalo vyjádit asi tak, že nezaujala kritiky a taktéž divácký zájem byl spíš vlažný. Prost normální propadák.

8 Služební i finanní postih za Jeruzalémský masakr díky velice písnému zhodnocení experty Oddlení vnitních vcí neodnesl však jen Ková. Šéfka divize pro potlaování interrealitního pašování, korpulentní Ljuba Bytewská, která ho vždy obhajovala, ostatn jako všechny své lidi, se náhle a bezodkladn musela pesthovat ze švýcarského technologického ústedí CERN na záložní fantómdrom v moravském podzemí. Do akce Tunguzka, ve které šlo o dodatenou kamufláž havárie sibiského urychlovae v bazální realit roku 1908 coby pádu meteoritu, nastoupili Ková a Vega s tím, že to sice je takíkajíc za trest, ale na druhou stranu, jak se íká mezi agenty: lepší špatná mise než žádná. Že to bude ale tak špatná mise neekal nikdo, vedení Agentury z toho nevyjímaje... Po úspšném prletu nad Sibií a po tlakovém pokácení ptadvaceti tisíc akr tundry v povodí eky Podkamennaja Tunguzka se agenti mli vrátit do výchozí reality a tam ml Ková vykat na další šet- ení vedené proti nmu Oddlením vnitních vcí ohledn papežského masakru, jenže návrat ze zdánliv bezproblémové rutiny se zcela vymkl kontrole. Celou cestu z asového pásma 1908 je pronásledovaly roje samonavádcích asoprostorových fantóm a neúprosn je sm- ovaly do pásma Tedy do linie bazální reality, kde nenastala žádná tetí, tím mén jaderná svtová válka. Hrab Xaverius Hawk dokázal využít každiké píležitosti, aby narušil chod obí Agentury, by šlo o takka bezvýznamnou misi. Uml vyvolávat chaos. Nejenže ho uml vyvolávat, on poteboval chaos. Tak jako masožravec cítí na hony koist a pach teplé krve, tak X-Hawk vycítil každou možnost k prohloubení chaosu. ím víc napadal cíl, bez ohledu na jejich velikost i dležitost, tím he bylo možné rozpoznat jeho pravý zámr. Hrab Xaverius Hawk byl prost Pan Protivník. Nemluv o tom, že ohledn magických technologií a vbec všeho, co se týkalo prnik paralelními vesmíry, na nj neml nikdo. Nikdo s takhle malým n. Jediný, kdo dokázal dstojn elit jeho soustedným atakm, byly spojené síly Agentury. A ty se te setsakramentsky snažily, aby do-

9 staly dva elitní bojovníky zpátky na základnu, tedy do výchozí reality s výchozím technologickým zázemím. Maurbyho efekt ostatn nedovoloval moc ideálních ešení. * * * John Francis Ková, toho asu agent s nervy na pochodu, si otel zpocené elo. Tohle se ti povedlo, Vinci. Náhodou!" Tak aby se ti takhle náhodou povedlo i pistát, když už jsem prosekal cestiku k domovu." Dvanáctko, dostáváš se mimo náš dosah!" zaznlo po dlouhé dob kupodivu klidn. Byl to úpln jiný hlas, hluboký, vyrovnaný. Te už je to na tob! Hodn štstí! Podle propot byste možná mohli i pežít!" Díky, letový! I když bez tý poslední vty by to louení znlo líp." Dvanáctko, pozor!" ozvalo se neekan interrealitní ídící stedisko znovu. To už rozhodn nebyl klidný hlas. Máme tady..." Co máte? My se pece v téhle fázi už nemžeme vrátit!" My nemžeme ani zabrzdit, vi?" doplnil ho Vega. Ková mu odpovdl zdviženým ukazovákem. Nemáme vás..." prskalo to kolem nich z virtuálních reproduktor. Máte kolem..." Proboha, co se to u vás, dje? Letový, slyšíte m?!" Chrouast! Prsk... Ková praštil do komunikaního displeje: Krucinál, tohle spojení asi naposled testoval Marconi!" Opt se soustedil na nejriskantnjší ást letu. Ped nimi se rozevíral temn nachový pechodový fantóm kontrolovaný Agenturou. Nepatrný, kovov se lesknoucí disk míil do jeho stedu. Jakmile prošel pomyslnou kolmou rovinou, rozpoutalo se kolem nich fialov žhnoucí inferno. No, aspo, že ses trefil do fantóma," ozvalo se za JFK. Píšt je stopem," odsekl Ková a pootoil se. Hele, Vinci, co v tom letovým blbli? Co máme kolem nás - krom našeho fantóma?"

10 Vincent Vega pokril oboím i rameny. Dík. Píšt se zase na nco zeptám," zavrtl Ková hlavou a opt se zahledl na pableskující, svtelnými nitkami protkaný poklop kokpitu. Kdybys chtl vdt, jak íkají sýrovýmu tvrtlibráku v Paíži...," nedopovdl Vega. JFK jen mávl rukou. * * * Létající talí s logem agentury Equilibrii Ferrarius vypadl ze smrtícího rozhraní mezi svty velkolepým stylem rekordmana ve skoku o tyi - který se ovšem po pekonání laky nabodne na vlastní náadí. Vinci, sakra, kde se tady vzalo všechno tohle svinstvo?" Kolem bylo žluto; kam se hrabe louka plná rozkvetlých pampelišek a petrklí s okolními lány epky olejn. Žlutá znamená nebezpeí. Žlut jsou natená plynová potrubí, žlut je oznaovaná radioaktivita, žluté jsou policejní pásky kolem místa inu, žlutí jsou i íané; tedy, vlastn jen ti zlí, v šestákových románech do vlaku. Kolem létajícího talíe se místo blankytného nebe nad ním i zeleného lesa pod ním rozprostírala jedovatá, jednolitá žlu. Kde to jsme?" otoil se JFK na paráka. Druhý pilot Vincent Vega nestail vydolovat z mozkových závit ani jednu píhodnou hlášku a jen hlesl: Jsme v prdeli, Johne. Tohle jsou totiž naši." * * * Hluboko pod nimi, hluboko v podzemí, nkolik dalších pater pode dnem propasti Macocha, taky nkdo hlesl: Vítejte, zbojníci. Vypadá to, že se na vás tady tšilo víc lidí." Ljuba Bytewská tžce vstala z kesla. Venkovní obrazovky vyzaovaly do podzemního sálu oste žlutý jas. Tuhle souvislou sanitární clonu musel nkdo peliv pedem pipravit," podotkla jakoby pro sebe, ale pitom tak nahlas, aby to slyšeli všichni. Tohle pece nemžou pežít," hlesl agent Piérre Yang.

11 Proboha, jak je to pole antitenzní pny vbec veliký?" tkala asistentka Nikita pohledem z jedné obrazovky na druhou. Koule o prmru ptapadesát metr," odvtil z komunikaního displeje von Wonder. Akoli zde nebyl pítomen fyzicky, bylo na nm vidt, že je pln pítomen duševn. To pece nemžou pežít!" opakovala Nikita po Yangovi a obrátila se na šéfovou. Ta stála nehnut, uinný stalagmit. Obliej mla tvrdší než okolní krasové útvary. Vždy to íkám," podotkl Piérre. Bu je oddlá Maurbyho princip, nebo jim bouchne letoun pod zadkem. To nemže pežít nikdo." Bytewská jen mlky zavrtla hlavou. A povšimla si Andrey Villefortové. Komtesa stála opená o masivní rám vstupních dveí. Bedliv sledovala obrazovky, hodnoty na displejích ídícího pultu i reakce pítomných. A náhle tichým, nízko položeným sametovým hlasem ukon- ila podzemní debatu. Máš pravdu, Piérre. Tohle nemže pežít nikdo. Nikdo, krom Kováe." * * * Naši? Chceš tím íct, že..." Na pístrojové desce se zaaly pedvádt nouzové signály. Schváln, který z nich je nápadnjší... Vnitek kokpitu pipomínal spíš diskotéku ze zlatých osmdesátých" než ídící centrum novodobého Stroje asu. Jo, chci tím íct, že tohle je nejvtší kus antitenzní pny, jaký jsem kdy vidl!" Kovái bleskla hlavou havárie ve švýcarském ústedí, hyperprostorový prnik tehdy museli likvidovat izolaní pnou. Vypadala jako klasická montážní pna, jenže místo škvír pod zárubnmi nebo okenními rámy ucpávala díry v narušeném asoprostoru. Ale my pece nenarušujeme žádné kontinuum! My se vracíme do výchozí reality!" To máš pravdu, ale podle všeho si to myslíme jenom my!" Pozor!" skoil jim do ei palubní poíta. Práv byl spuštn autodestrukní systém! Pozor, práv byl spuštn..."

12 Ková se otoil k reproduktoru: Ti pitomci z technickýho asi koukají na samý scifárny! Ješt, že nezavedli tídu Nostromo!" Do exploze zbývá minuta, tyicet vtein!" Uvažovali o tom," zamruel Vega. Ale pak se rozhodli pro Nostradamus." JFK zase zavrtl hlavou. Neml už sílu ani as zabývat se touhle zásadní informací. Do exploze zbývá minuta dvacet vtein!" Bum! Ková umlel autodestrukní systém jednou dobe míenou ranou. íká se sekund!" poznamenal. No, tak tohle nám rozhodn pomže!" zhodnotil to Vincent Vega. Tahle mašina za minutu vylítne do vzduchu," zakiel do vzrstajícího hluku, houkání a praskání Ková. Ale pro?!" Antitenzní pna je bezpen izoluje od okolní reality, asi jako vajená slupka ješt nevylíhlou želvu od okolního svta. Až sem to je v poádku, jenže - podle všeho - se Ková s Vegou do tohohle svta nevylíhnou", protože letoun se v rámci vlastních systémových píkaz a na základ Maurbyho efektu rozhodl pro sebezniení. Ale pro...? Bože, to ty Hawkovy blesky," pronesl náhle JFK. Správn," ekl Vega. Musely se njak implantovat do struktury letounu. To byl hlavní zámr tch útok. Takže ne ptatyicátý? Žádná tetí svtová? To celý bylo jen takový divadýlko..." Neekl bych. Ta tetí svtová mla urit vtší prioritu, ale když se to holt nepovedlo, tohle je zejm náhradní ešení!" Huhly minuty, hu hu vtein!" ozval se neodbytný autodestrukní systém. Kolik íkal?" podíval se Ková na palubní displej. Marn. Po jeho úderu pstí se místo íslic zobrazovaly nesrozumitelné paznaky. Vega pokril rameny. Ková horen uvažoval. Máš njaký ešení?" zeptal se pro jistotu. Ne. Ty podlaný blesky pekódovaly náš letoun tak, že se stal pro tuhle realitu nežádoucím objektem. A z nj vylítneme na sedakách

13 nebo na padácích, všechno pohltí sanitární pna. Všechno cizí rozloží na atomy... Pokud to teda dív neexploduje samo." Jasný! Maurbyho efekt!" zakiel Ková a rozesmál se. Huhly hu hu vtein!" No, m Maurbyho efekt v tuhle chvíli nepipadá tak zábavný," poznamenal Vega nejist. Hele, Vinci, podle toho, co v tomhle stroji ješt funguje, jsme njakých sto metr nad zemí. A protože nás pna skoro zastavila, tak te letíme asi tak tyicítkou..." Asi t úpln nechápu," drbal se Vega na ele. Pna pece lokalizuje jakoukoli jinou technologii, tedy i padák. A my jsme komplet obklopení infikovanou technologií." No vidíš," perušil ho Ková. Takže do naha!" Vincent Vega vyteštil oi. Netušil jsem, že jsi..." Nejsem pece..., do prdele!" No, práv..." Ale ne! Vinci, krucinál - musíme vypadnout! A protože antitenzní pna napadne všechno, co podle ní do týhle reality nepatí, musíme vyskoit nahatý! Žádný technologie, žádný Maurbyho efekt! Jako Terminátor! Taky si musel vždycky obleení najít až v tom novým svt!" To už ze sebe oba strhávali kombinézy. Ale bez padáku to nebude ono!" namítl Vega a v duchu si pomyslel nco o staromilcích. Terminátor, pche! Kdyby Terminátor vyrazil s Johnem na jednu jedinou misi, teprve pak by poznal, co to znamená být nasazený do ukonovací" akce. A pak by si teprve vážil své reality a nemíchal by se do jiných asoprostorových pásem. Vždy jsme tady nedaleko takhle už padali," ukázal Ková naslepo ven. A taky bez padák!" No, taky jsme dopadli." Hlavn jsme pežili." Vzpomínka na závr paralelní bitvy u Slavkova, kdy se nad napoleonskými vojsky a nmeckými tanky zjevil harrier - aby se vzáptí hned rozložil na atomy - byla ješt živá.

14 Vincent Vega si místo další repliky jen povzdechl a nouzov otevel dvee létajícího talíe. Otevíraly se stejným zpsobem jako teba v metru. Ješt, že technici poád nekoukají na ty scifárny a obas cestují mstskou hromadnou. Což tedy sice není sci-fi, ale obas je to istokrevný horor. Pod sebou, i skrze tu hutnou žlutou mlhu, spatili temné vrcholky strom. Byly blízko, byly pijateln blízko. Vincent Vega chápav kývl. Skoky do korun strom se uil ješt jako mladý a oddaný píslušník jakýchsi baret, barvu si již pesn nevybavoval. Každopádn, z téhle výšky mají docela reálnou šanci pežít, bez padáku, bez nieho. Díky tomuhle šílenci... Johne," otoil se ve dveích. Víš, že jsi docela fajn chlap." Tak te bych se t pro zmnu zase zeptal já, jak to myslíš..." Ty seš vl," zavrtl hlavou Vega, pousmál se a skoil. Ha hihi vtehiny hastane hexploze!" Vincent Vega se ohlédl vzhru. John Francis Ková padal hned za ním. Zatím to bylo dobré, první metry propadávali ídkou pnou, ale potom to bude horší... JFK si vzpomnl na klasický kameák: Chlap padá z mrakodrapu a v každým pate ho lidi slyší, jak íká: Zatím je to dobrý." A nad nimi, v záivých barvách duhy, vybuchl užvanný letoun.

15 POD JEZEVÍ SKÁLOU To je zase dneska poasí, co, Anežko?" Hrza povídat, Lojzíku! Takovýhle divný mlhy nepamatuji, co jsem se sem pisthovala." Snad jim neruply Dukovany," zasmál se nadlesní Alois Vašíek a pejel si prsty bujný knír. A co houby? Jak vidím, tak rostou, rostou, co?" To víte, že jo, však to sám víte nejlíp. O vašem houbaském umní kolují uinné legendy." Ale, tak nezaínejte zase, Anežko. A nasednte si. Beztak máte plný košík a já jedu kolem Pazderny, tak tož vás hodím dom." To jste hodnej, Lojzíku. Ani nevíte, jak ráda se s vámi svezu... S takovým houbaem," dodala významn. V oích jí zajiskilo. Vrchní nadlesní Alois Vašíek, jedenáctý lesník v proslulém mysliveckém rodu, seskoil do mokré trávy na kraj vyježdné lesní cesty, obešel brumlající motor a pomohl Anežce Mlynáové do služebního džípu. Žena mu podala proutný košík plný hub. Pozvedla sukni a vysoko odhalila nohu. Stupaka vozidla byla vysoko. Vašíek se zalíbením pohlédl na pevné stehno. Mlynáová byla hezká ženská. Nebylo jí ani ptaticet, porodila dva kluky jako buky a postavu by jí mohla závidt kdekterá rádoby cviitelka aerobiku. Dovolíte?" zeptal se jí a aniž ekal na souhlas, zlehka jí volnou dla položil na zadnici a nadzvedl ji do sedaky. Ale jist," obrátila se k nmu Mlynáová. Dkuji," zaculila se. Slušelo jí to, když se usmívala. Mla bystré, zelené oi, ve tváích dolíky a kolem úst jí tancovaly vrásky; myšleno ty hezké vrásky, které spolu se rty, oima a duší tvoí úsmv. Tady máte váš dnešní úlovek," optoval myslivec úsmv a podal jí plný košík. Jejich prsty se na chvíli dotkly. Byla to taková jejich hra. Ona se líbila jemu, on jí. Oba to vdli, a to, co vdli, nevdl nikdo jiný.

16 Mladá paní Mlynáová si položila košík do klína, tak pomalu, aby ho statný hajný mohl stejn zvolna pustit. Usmáli se na sebe. Hajný Vašíek se vrátil na místo idie, sešlápl spojku, zaadil jedniku a rozjel se. A kdepak jste všude dneska byla? Koukám, že máte pkný kozáky, a tyhle praváky..." Vy pece víte," pronesla Anežka Mlynáová a postupn zvedala z košíku jednu houbu za druhou. Na vrchu mla samé skvosty. Tyhle kozáky jsem našla na svahu pod posedem, na té travnaté mýtince, a híbka v dubovém hájku, hned vedle cesty do Lhoty." Ale vy máte i krásný kemeáky!" podivil se Vašíek snad až píliš okat. Jak tak koukám, vám opravdu nic neunikne!" Ale ne," zardla se Mlynáová a položila houby zpt do košíku. Obas mi nco utee. A co je nejhorší, už to nejde vrátit." Alois Vašíek suše polkl. Pohlédl na ni. Byla opravdu hezká. Slušelo jí to i v té obyejné lnné sukni a béžové halence. Anežko, ani nevíte, jak rád vás zase vidím. A jak vás rád poslouchám," odhodlával se k jakémusi vyznání, hodlal odhalit to skryté, to hluboko uvnit, nadechl se a... Nadlesní cosi zahlédl periferním vidním a dupl na brzdy. Zárove instinktivn vystelil pravou paži, aby zabránil Anežce rozbít si obli- ej o pední sklo. Hlavn ji drž, mysliveckej," poradil mu nahý, zakrvavený muž s kusem klacku v napažené paži. A ti neprolítne oknem na kapotu." * * * Lojzíku!" zajeela Mlynáová. Co to je?" Nadlesní Vašíek nebyl žádný poseroutka. Hrábl dozadu po brokovnici - a místo brokovnice sevel cosi pevného. Patilo to lovku. Vašíek zahlédl sveepou tvá pokrytou tídenním strništm vous. Necháš tu pušku na pokoji!" ekl opt ten vpedu. Vašíek se zase otoil. Nicmén, stále za sebou vnímal rozkroenou postavu ohromného a nahatého chlapa, jehož práv držel za lýtko. Ten se zrovna rozmachoval brokovnicí a...

17 Vinci, nech ho!" Proboha! Kdo jste?" zašeptala Anežka Mlynáové. JFK ocenil, že už hystericky nejeela. Co po nás vlastn chcete?" hystericky zajeela. Vincent Vega zavrel, španlsky. esky nadávat neuml. Pochytil sice od Kováe pár frází, ale netušil, jestli se hodí zrovna v téhle chvíli. Teba Pal vocu, hajzle! nebo,vyvalte sudy a pište to hrábma. Mlynáová se otoila a ekla: Lojzíku, puste toho pána. Zejm se mu nezamlouvá, že ho držíte za nohu." Pak jí pohled vyjel vzhru, mezi stehna rozkroeného ernovlasého muže - a tiše si povzdechla. To je dneska den, blesklo jí hlavou. Celé týdny nic, a najednou tohle... Ehm, copak si pejete?" pronesla s podstatn jiným odstínem hlasu než ped chvílí. A odvrátila se od urostlého Jižana. JFK v tu chvíli stál tsn u džípu, takže Anežka nemla možnost srovnávat, ale i tak usoudila, že dneska má na chlapy štstí. Protože, jak již bylo eeno, Alois Vašíek také nebyl žádný tasoitka. Potebujeme váš džíp. A brokovnici," ekl Ková. Pro jistotu." Nic víc?" málem vyhrkla Anežka Mlynáová, ale vas se zarazila. Peci jen, byla zde s pohledným nadlesním. A vi nmu by taková otázka položená neznámým mužm byla ponkud netaktní. A netaktická... Necht tu ženu na pokoji a udlám, co eknete," konen se ozval Vašíek. Mluvil rozvážn, s nadhledem nad situaci a také s vdomím, že se o jeho statenosti díky Anežce Mlynáové dozví kdekdo v okolí. Nechci vám ublížit...," chtl pokraovat, ale cosi jako jeáb ho vyzvedlo ze sedaky a postavilo jej do bahna cesty. Nerozumí vám," ekl Ková, když zjistil, že myslivec chce Vegovi cosi vysvtlovat. Ví jen, že musíme získat vaše auto. Zbra už má. Máte ve voze njaké obleení, nebo vás máme požádat o váš odv?" Vezu montérky. Práv jsem je fasoval pro devorubce. Myslím, že vám budou, ostatn naši chlapi taky nejsou žádní trpajzlíci." Díky. My se do nich už njak navlékneme." Vincent Vega mezitím vklouzl do sedadla idie a usmál se na neustále šokovanou ženu. Pootevel rty a odhalil velké, pravidelné bílé

18 zuby. V zablácené a notn zakrvácené tvái mu svítily jasnji než msíc za úplku mezi temnými, nízko letícími mrany; lepší pirovnání by stejn nikoho ze zúastnných v tu chvíli ani nenapadlo. Madonna mia," zasmál se Vega. Co tady pohledává tak krásná žena?" íká vám, abyste vystoupila," peložil voln Ková. Já vím, co mi íká. Trošku rozumím španlsky," pohlédla Mlyná- ová na Kováe. Vystoupím i tak, protože zde nenechám pítele samotného." Ladn vyklouzla z terénního vozidla, pohlédla na svalnatého Vegu, Kováovi nevnovala ani pohled - rušil ji pi komunikaci s jižanským obrem - a bez jakéhokoli náznaku rozpak se zavsila do rám pana nadlesního. Peji šastnou cestu," pronesla španlsky a usmála se tajemnji než Nahá Maja. Vincent Vega se pozvedl a hodlal pokraovat ve slibném dialogu, jenže na rameno mu dopadla pevná ruka JFK. Nech toho, krucinál! Kolem se hroutí svty a ty tady budeš tokat! Je už, sakra!" Ty jsi fakt kazišuk," poznamenal Vega, nastartoval a rozjel se. Kola džípu rozstikovala kolem blátivé spršky. Vašíek a Mlynáová stáli za nimi, vedle cesty, byli pitisknutí k sob a každému se hlavou honily ponkud odlišné myšlenky. Nicmén, spolené jim bylo to, že pežili bez úhony takovéto vskutku podivuhodné setkání. Anežko, asi pjdeme dom, že?" Jist, Lojzíku. Radši pojme... Ale ne! Nechala jsem tam košík s houbami!" Zítra vám nasbírám jiné. A nebo na n vyrazíme spolu, co íkáte?" A já z nich udlám pravou kulajdu, tu jak jste u m ml minule." Dobe si na ni pamatuji. Byla vynikající." I vy lichotníku."

19 EXPERTI Poád nic?" Nic," zavrtl Vega hlavou. Jednou rukou se opíral o palubní desku a druhou na vysílace chytal všemožné frekvence. To je divný. V pípad takového lapsu Agentura pece využívá policejní i záchranáské frekvence, které se v dané realit dají chytit." Nemluv o tom," doplnil ho Ková, že tady jsme v naší realit. Takže bychom mli chytit i hitparádu von Wondera." Tak prost dorazíme bez ohlášení. Kolik to ješt mže být kilák?" Devt, deset." To by lovk neekl, jak se nkdy mže tšit do práce. Už abychom tam byli. Sprcha, jídlo, nový hadry a zase jídlo! Vítáme vás v civilizaci! Hip hip hurá!" JFK se v duchu pousmál. Vincent Vega holt nikdy jiný nebude. A ho potká cokoliv, vždycky je spolehlivý, ke všemu odhodlaný a navíc všeho schopný, doslova. A zejména - umí se radovat i z malých vítzství. Pravda, vtšinu vítzství také dokáže vybojovat. Hele, vem to za m, já se jdu mrknout po njakém žrádlu," vrátil Kováe ze vznosných úvah Vega. Zastavili, Ková pevzal ízení a Vega mezitím pelezl dozadu propátrat, jestli by njaké jídlo nenašel. Johne, proboha, co to vezeme?" ozvalo se zezadu, z nákladního prostoru džípu. Nahou stopaku? Vodíkovou bombu?" odhadoval podle tónu Vegova hlasu Ková. Výhled mu náhle zastínil košík plný hub. Trošku uhnul hlavou, aby vidl na cestu. Houby," ekl. Houby? Tohle nejsou houby!" Vinci, houby, to nejsou jenom žampiony nebo hlívy ústiné. Nerostou jen v podzemních plantážích osvtlovaných záivkami, ale teba i v lese. My tady chodíme do lesa a ty houby hledáme a sbíráme."

20 Vy chodíte do lesa sbírat nco, co se živí vlhkem a hnilobou - a roste jako plísn?" Jo. A jíme to." To je fakt hnusný." Vinci, krucinál! My jíme vci, které vyrostly ve volné pírod, zatímco ty si v nóbl restaurantu pana Septima pochutnáváš na nem, co vyrostlo na hnoji nkde ve sklep! A to nemluvím o tom, že sis ped bitvou u Slavkova pochutnával na polévce, která zrovna tchhle hub byla plná." Vincent Vega mlel. Odložil košík dozadu, sedl si vedle Kováe a zkoušel, jak mu padne pracovní oblek moravských devorubc. Stále mlel. Ohrnul si rukávy až k loktm, zkusmo projel široký zip od krku do poloviny hrudníku, nahrbil se a nadechl se, a poád mlel. Co je zase?" nevydržel to už Ková. Dneska ml opravdu den blbec. asoprostorový letoun za pár milion je v hajzlu - to zas bude na Oddlení vnitních vcí kec, uvdomil si. Místo dstojného návratu ze sibiské mise drkotal po rozbahnné lesní cest, namísto rutinního spojení se základnou nemají ani náznak kontaktu a parák mu trucuje h než malý kluk. Tak co se dje?" Vega pedpažil, sevel ruce v psti a nkolikrát si zacviil tokaidó. Nic," odvtil. Pemýšlím." Aha. Promi. Já že jsem si toho nevšiml. Obvykle, když pemýšlíš, ti kolem hlavy svtélkuje kruh a po obloze létají komety." Když jsi takový znalec jídla," ušklíbl se Vega a nenechal se vyvést z bohorovnosti tuctovými hláškami, tak mi ekni, jak teba v Paíži íkají tvrtlibráku se sýrem?" Co to sem motáš? Krom toho, že jsme pežili ten držkopád a že máme auák, hadry a zbra, tak máš ješt jiné problémy? Vinci, nech toho. Máme už spojení?" To ty jsi naposled mluvil o hamburgerech. A kontakt zatím nulový." Já že mluvil o tch houskách se sekanou. Aha," podrbal se Ková na lebce. Dobe, dobe. Jestli jsem se t tou zmínkou o pipálených hamburgerech njak dotknul, tak promi."

21 To nic. Já jen, když jsi takový odborník na to, z jakého hnoje co jím, jestli taky víš, jak v Evrop íkají nemu, co neroste na hnoji. Tak jak íkají tvrtlibráku se sýrem v Paíži?" Oni mu neíkají tvrtlibrák se sýrem?" Ne," podíval se na nj Vega. íkají mu roayal sýr," dodal s vítzoslavným úsmvem. Ková pochopil, že se asi dotkl njakého bolavého Vincentova místa. Roayal sýr? Dobrý. A co Big Mac?" zkusil to ješt, na usmíenou. Big Mac je Big Mac," pokril Vega rameny. Ale íkají mu le Big Mac..." Hele, vidl jsi to?" perušil jej Ková. Vega se pátrav rozhlédl. Nevím co, ale urit jsem to nevidl." Kolem ubíhal les, nebe zase bylo modré a podle toho, kolik ujeli kilometr, by mli být v prvním pásmu moravské poboky. Ková si promnul dlaní elo. Co to mlo být?" zašeptal Vega. Nic. Jsem prost unavenej," ekl Ková a radji zastavil. Seskoil z džípu a pátrav se rozhlížel. Vega se rozhodl využít zastávku k vykonání tlesné poteby, tedy k tomu, co hrdinové v akních filmech a agenti v dobrodružných píbzích nikdy nedlají. Vzadu v džípu totiž objevil balení toaletního papíru - a to ho potšilo snad ješt víc než sliná stopaka; tedy, jen v tuto chvíli, samozejm. John Francis Ková se naklonil do auta pes sedaku idie a znova projíždl frekvence vysílaky. Pepnul na vysílání a na nkolika frekvencích opakoval: Tunguzka volá Macochu. Jsme na míst. Potvrte píjem." Marn. Johne! Poj sem! Tos ješt nevidl! Johne!" JFK se otoil a spatil potácejícího se Vegu. ernovlasý hromotluk si ješt zapínal montérkové kalhoty. Nohy se mu boily do temn zeleného mechového porostu a na tvái ml výraz naprostého úžasu. Za ním nebylo nic zvláštního, jen borovice, duby, modíny, prost les. Žádný medvd brtník, žádný kráející smrk, tím mén smeka rozzueného kapradí.

22 Johne!To... To...! Vinci, podle toho, co vyvádíš, poítám, že jsi nejmí posral trpaslíka," zavrtl Ková hlavou a zase se vrátil k vysílace. Vega ho s šíleným výrazem doslova vyrval z kabiny. Pak vrazil trup dovnit, vytáhl košík s houbami tak prudce, až plku rozsypal, a vrazil ho Kováovi ped obliej. Vysvtli mi to!" perývan oddychoval, v jedné ruce košík a druhou ukazoval za sebe. Co to, sakra, je?" Ková pomalu, aby Vegu ješt víc nepopudil, sáhl do košíku a s vše chápajícím úsmvem zvolna vyndával houby, jednu po druhé. Ano, ano. Tak toto je kozák bezový, vyskytující se v lesích a hájích, výhradn pod bízami. Vyklenutý klobouk svtle šedohndý až tmavohndý, jedlý. A tenhle výstavní exemplá je zase kemená dubový," pronášel rozvážným hlasem mykologického experta, jenže já samozejm neznám z hlavy všechny ty jejich latinské názvy. A asi ti tžko vysvtlím všechno kolem houbaení..." Vega mu vyrazil houby z ruky. Hodil košík do louže tak prudce, až z ní na beh vyskoilo nkolik vylekaných žabek, a chytil Kováe za rukáv kombinézy. Nech toho šaškování a poj!" JFK pemýšlel, jestli se nestali obtí dosud nezaznamenaného halucinogenního psobení antitenzní pny. Pece jen, padali skrze ní bez jakékoliv ochrany, vdechovali rozprášený rosol... Pak si ale vzpomnl na podivné déjá vu, jež se mu ped chvílí mihlo ped oima. A zaal tušit, že opravdu nco není v poádku. Vega rozhrnul nízké vtve rozložité jedle a vystril Kováe na palouk. Ten jen vyteštil oi. * * * John Francis Ková stál na kraji sluncem ozáené mýtiny. Vpravo se k nebesm vzpínalo divoké maliní a ostružiní, vlevo se zelenaly mladé smrky, na okrajích se blaly bízky - a mezi tím vším ze zem trely tyi skoro dvoumetrové bedly vlnaté.

23 A jeden víc než tímetrový nádherný exemplá" hibu kováe, jak by ekl Ková. A ješt dva klouzci sliní, lesklé oranžové klobouky mli širší než pohádkový Ddeek Híbeek. To jsou ale blbý fóry," pousmál se Ková nejist a ohlédl se na pítele. Vidím, že moje houbaení se ujalo. Hib ková, já Ková. Jist netušíš, co se to tu dje, Vinci, vi?" Vega se ani nenamáhal odpovdt. Jen strnule ukazoval vlevo. Mezi dvma paezy se zaal vlnit travní porost. To snad ne," hlesl Ková a vydal se k evidentn houbové sopce, ale ani tak jednoduchý úkol, jako dojít k nevysokému pahorku, nedotáhl do konce. Po tetím kroku totiž zakopl o... Agent jen tak tak vyrovnal pád, instinktivn uskoil do mkkého mechu ped sebou a otoil se. Za ním z proslunného povrchu mýtiny rostlo k nebi cosi obrovského. Rostlo to hroziv rychle. Rostlo to rychleji, než by si kterýkoliv houba na svt mohl pát. I kdyby nenašel za celé léto ani holubinku mandlovou. Za Kováem se s doprovodnými zvuky drolící se zeminy drala k nebi gigantická muchomrka, šarlatov ervený klobouk posetý zažloutlými strupy ml v prmru pes dva a pl metru. JFK se rozhlédl po pasece. Všude kolem vyrstaly další houby. Není tohle spíš raketodrom?" pronesl se stále stejn užaslým výrazem v tvái. To ti eknu," odsouhlasil pár krok za ním Vincent Vega. Kam se hrabou ty filmy s otevírajícími se raketovými sily." Kolem nich vyrstaly další a další houby, jeden by až ekl - jako po dešti. Byly setsakramentsky rychlé. Bžíme zpátky," pronesl Ková, a v jeho hlase byla cítit zmaená nadje na takový kapitální úlovek. Kdo by se kdy mohl pochlubit podobným houbaským úspchem? To abychom pohnuli kostrou," ekl Vega. Ková se ohlédl a pochopil pro. Les za nimi zarstal houbami. Všude.

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu TERRY PRATCHETT Nohy z jílu !" # $ # #! "%&" ' )" *# 0 #. " 12 Ankh-Morpork. " 2 & +" " ( *!" # 3 '" * " # " +#, " -. "/ #!" 2 3 "* - 4-'+"-5.#'#5+-'"-"# 6 5" -3 ## 0 - + + 2 "* -" 53 $# (leko, jako kdyby

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN

POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN POSLEDNÍ Z BOHŮ POSLEDNÍ Z BOHŮ NAPSAL RICK RIORDAN čtení radost poučení Percy Jackson Poslední z bohů Rick Riordan Poprvé vydalo v roce 2009 nakladatelství Disney Hyperion Books for Children, 114 Fifth

Více

Mému tatínkovi Georgi. S. Andersonovi, který mi odhalil dvě nejsladší tajemství života: že lidské srdce má neomezenou schopnost lásky a že pouto mezi

Mému tatínkovi Georgi. S. Andersonovi, který mi odhalil dvě nejsladší tajemství života: že lidské srdce má neomezenou schopnost lásky a že pouto mezi Catherine Anderson BABY LOVE Copyright 1999 by Catherine Anderson All rights reserved Translation 2001 by Pavla Horáková Cover photo 2001 by Renéc Brown Cover design 2001 by Viera Fabiánova Czech edition

Více

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN Překlad MINDWARP.CZ, 2009 Copyright John Avjide Lindquist První české vydání. Dějiště Blackeberg. Nechá vás přemýšlet o kokosem obalených

Více

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se

Nepřátelé se gigantu nemohli přiblížit tolik jako prstencová loď, a tak v tisících lodích číhali vpovzdálí na POINT OF. V této zoufalé situaci se Zatímco prstencová loď Point Of unikala útočící kosmické flotile, pokusil se Ren Dhark se svými přáteli vysvobodit zotročenou posádku lidské monitorovací stanice na Plutu. Po těžkém boji se podařilo' odrazit

Více

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen 1 2 3 HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY 1999 Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

DIGITÁLNÍ PEVNOST DAN BROWN. Přeložil Pavel Kaas

DIGITÁLNÍ PEVNOST DAN BROWN. Přeložil Pavel Kaas DIGITÁLNÍ PEVNOST DAN BROWN Přeložil Pavel Kaas 2 Copyright 1998 by Dan Brown Translation Pavel Kaas, 2005 All right reserved ISBN 80 86518 95 7 3 Mým rodičům mým učitelům a vzorům 4 Na tomto místě děkuji

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Možná mě zabiješ. Anna Šochová

Možná mě zabiješ. Anna Šochová Možná mě zabiješ. Anna Šochová Marcus Conehan poposedl. Netrpěl nervozitou, ale konečně cítil, že má řešení na dosah. Ne, že by dosáhnout a ohmatat výsledek zrovna teď doopravdy toužil. Na to bylo ve hře

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

P O S L E D N Í Ú T Ě K

P O S L E D N Í Ú T Ě K - 1 - P O S L E D N Í Ú T Ě K Zdeněk Huspek Obsah kapitola 1 Věžák na hladině 2 kapitola 2 Prémie 26 kapitola 3 Disciplinární komise 52 kapitola 4 Svobodná paní Ivana 73 kapitola 5 Samorost 101 kapitola

Více

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images)

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) Život jako hra text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) text neprošel plnou redakční úpravou (překlepy a nedoklepy jsou vyhrazeny) - 2 - Několik

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 Kniha vyšla za podpory města Hrádek nad Nisou. Lubomír Jaroš 2004 Illustrations Jana Hakenová 2004 ISBN

Více

Člověk míní, život mění...

Člověk míní, život mění... Člověk míní, život mění... Žánr: Psychologické Žánr2: AU Pár: Hermiona Grangerová, Severus Snape Přístupnost: pro všechny Období: Po Bradavicích Autor: wixie 1 Člověk míní, život mění... První díl povídky

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více