Regionální disparity a regionální politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální disparity a regionální politika"

Transkript

1 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet na povrch po převzetí společnosti novým majitelem, MULTIMEXEM Slovakia, a. s., v červenci letošního roku. Celkem asi 300 zaměstnanců nedostalo ani do konce září srpnové výplaty a ocitlo se tak v tíživých životních situacích zejména ženy samoživitelky a manželé s dětmi, kdy oba pracují v podniku. Z prohlášení představenstva SOLA, a. s., je patrné, že chybu ve vývoji Sololitu spatřuje již v minulosti, v době, kdy Sololit vyráběl se ziskem, ovšem zisk se neinvestoval zpět do výroby, ale byl odváděn na daních státu a výsledkem je zastaralá a nefunkční technologie, kdy se náklady na její údržbu neúměrně zvyšují. V důsledku to znamenalo, že Sololit měl po několik posledních let ztrátu a byl dotován ostatními společnostmi Sola, a. s. Tento stav nepochybně směřoval ke krachu Sololitu. Na záchranu bylo učiněno v nedávné minulosti několik kroků, ovšem bez výrazného efektu. Modernizace výroby, především dřevovláknitých desek, byla stanovena jako stěžejní úkol. Dalším krokem je navyšování základního jmění formou vkladu nemovitostí a peněžním vkladem konkrétním společnostem. Vzhledem k tomu, že se bankovní ústavy odmítly podílet na modernizaci DVD (vysoké riziko), rozhodlo se Solo, a. s., jednat s dalšími partnery i o případném vstupu do Sololitu. Tady bohužel naráželi představitelé Sola na argument, že potencionální investoři nemají kam vlastně přinést svůj kapitál. Řešením bylo již jmenované navýšení základního jmění společnosti. Nezajištění financí pro rekonstrukci výroby DVD a problémy s tím spojené prohlubovaly krizi na Sololitu a situace se stávala neudržitelnou. Zde je nutno podotknout, že v souvislosti se stávající situací porušilo Solo, a. s., některé z hlavních bodů kolektivní smlouvy, např. čl. III. odst. 10 Právo na projednání. Změny ve struktuře, organizační nebo racionalizační opatření, která mají za důsledek uvolnění zaměstnanců a která se týkají více než 3 % zaměstnanců organizační jednotky (divize), nebo čl. IV, odst. 4 Právo na informace. Zamýšlené strukturální změny, organizační nebo racionalizační opatření, v jejichž důsledku dojde k uvolňování zaměstnanců (viz. Zák. práce 22 odst. 2) i další ustanovení kolektivní smlouvy, která nebyla, jak nám potvrdil předseda odborové organizace pan J. Potužák, nikde a s nikým projednávána. Znovu byli osloveni potencionální investoři a jako jeden z nich také firma MULTIMEX Slovakia, a. s., která předložila podnikatelský záměr a úmysl navýšit základní jmění Sololitu o dalších min. 150 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že jak je uvedeno v prohlášení byly předloženy doklady svědčící o schopnosti Multimexu tento záměr provést, nebyl důvod obávat se dalšího vývoje. Skutečnost je bohužel jiná. Současná situace je záležitostí nového vedení Sololitu, tedy majoritního vlastníka společnosti Multimex Slovakia, a. s. Důvodem problému je, podle prohlášení představenstva společnosti, pozdní navýšení základního jmění Sololitu společností Solo, a. s., které bylo provedeno až 21. září. Proto nemohla společnost začít uskutečňovat nový podnikatelský záměr, jenž měl probíhat neprodleně po celozávodní dovolené neměla být obnovena výroba na III. ztrátové lince a mělo být zahájeno jednání s dodavateli technologie s nově formulovaným zadáním. Oddalování rozhodnutí o navýšení základního jmění posunul moment vkladové povinnosti upisovatele akcií do takových časových termínů, že společnost nebyla schopna přečkat stávající finanční krizi. Nyní tedy společnost řeší nejnaléhavější mzdové potřeby zejména sociálních případů, přičemž zaměstnancům bylo přislíbeno vyplacení mezd do 14. října 1998; jedná o zabezpečení zdrojů a komunikuje s MULTIMEXEM Slovakia, a. s. Na překlenutí dočasné tíživé situace poskytla půjčku mateřská společnost SOLO, a. s. Představenstvo Sololitu, a. s., vidí budoucnost společnosti pozitivně?! V souvislosti s prodejem Sololitu, a. s., se nabízí řada dosud nezodpovězených otázek. Nejen o průběhu celé prodejní transakce co dělala dozorčí rada, zvolená zaměstnanci?, záměru nového majitele, jeho schopnosti ohledně zvýšení obratu až na dvojnásobek tj. 500 mil. Kč, ale především o zajištění zaměstnanců. Pokud by došlo k propuštění 300 lidí, stoupla by v sušickém regionu nezaměstnanost ze současných 5,74 % ( práceschopných obyvatel, 660 uchazečů o zaměstnání) na 8,35 %! (Údaje k datu ). Jaké mají lidé možnosti? Mohou využít práva na výpověď po neobdržení mzdy do 15 dnů od výplatního termínu, přičemž mají nárok na plat po dobu výpovědní lhůty (2 měsíce). To zatím učinilo zhruba padesát zaměstnanců. Dočkají se svých peněz? A jak dál? Na Sušicku je nedostatek pracovních míst a zaměstnání by našlo jen několik procent lidí. Na veřejné schůzi uvedlo představenstvo Sololitu, že zadržované mzdy budou postupně uvolňovány a do 14. října by měly být kompletně vyplaceny. Podle našich informací se tak do data uzávěrky (5. 10.) nestalo. Nejnutnější finanční výpomoc Kč obdrželo jen velmi málo lidí, a to ženy samoživitelky, a vyplacena byla např. Pokračování na straně 2 Z jednání semináře o regionálních disparitách a regionální politice zleva: Ing. Janda, Ing. Kupka, Dr. Jörg Maier a Dr. Isolde Koch. Foto: M. FIŠER Regionální disparity a regionální politika Pod stejným názvem se konal ve dnech 17. a 18. září t. r. mezinárodní seminář v Sušici za účasti odborníků z České republiky, SRN, Slovenska, Rakouska a Slovinska. V průběhu jednání zazněly závažné ukazatele a údaje o existujících disparitách (rozdílech) nejen mezi jednotlivými státy v Evropě, ale i na území České republiky. I proto se potvrdila potřeba přesné formulace regionální politiky, která zvláště u nás může znamenat, jestliže bude dlouhodobě a perspektivně nasměrována, zastavení prohlubování disparit. V pátek 18. září probíhalo v sušické sokolovně hlavní jednání mezinárodního literárního sympozia, věnovaného spisovateli Šumavy Karlu Klostermannovi, jeho životu a dílu. Celé setkání probíhalo již od čtvrtka, kdy si účastníci po slavnostním zahájení v Muzeu Šumavy prohlédli Sušici a večer byli přijati starostou města Ing. Karlem Jandou. Páteční den byl nabitý jednotlivými příspěvky referentů, mezi nimiž nechyběli pozvaní čestní hosté ani hosté ze zahraničí. Společenský večer, který všechny zúčastněné čekal po skončení hlavního programu sympozia, zahájil flétnový soubor dívek ze ZUŠ, které pod vedením V. Kratochvíla přednesly hudbu starých mistrů. Po tomto vystoupení předvedly děti z taneční školy, Tanečního klubu Fialka při MKS Sušice ukázky latinsko-amerických tanců. Obě vystoupení sklidila velký potlesk a obdiv. Součástí pátečního večera bylo také zhlédnutí diapozitivů o Šumavě, jejichž autorem a také průvodcem promítání byl Jan Kavale. Mezi vystupujícími, kteří právě v České republice připravují nastartování regionální politiky, se zvláště pozitivně ve vztahu k Šumavě a Pošumaví vyjádřili mj. první náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Václav Kupka, ředitel odboru ministerstva pro místní rozvoj Ing. Jaroslav Folprecht, demograf Doc. RNDr. Alois Andrle i přednosta Okresního úřadu v Klatovech Mgr. Ivan Petrů, přítomna byla také zástupkyně Centra pro rozvoj regionální politiky Ing. Jana Mráziková, CSc., šéfredaktor týdeníku vlády České republiky Veřejná správa PaedDr. Vladimír Heger i předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., Ing. Ladislav Macka. Z tohoto semináře nelze však odvodit kompletní závěry a doporučení, neboť se problematika disparit (rozdílů) a regionální politiky neustále rozšiřuje. Důležitým výsledkem těchto akcí a dalších odborných prací je docenění regionálního faktoru celkového ekonomického rozvoje. Chtělo by se přitom ještě doplnit, že posílení regionální politiky v mnohém umožňuje, aby globalizace a integrace české ekonomiky probí- PŘEČTĚTE SI hala v příznivějších podmínkách. Bude-li mít Česká republika silné regiony (já doufám, že mezi ně bude patřit i Šumava a Pošumaví), pak i sama se stane silným regionem ve střední i celé Evropě. Poděkování za zdárný průběh a vysokou úroveň mezinárodního semináře patří všem zúčastněným, pracovníkům Městského úřadu v Sušici a také Českomoravské záruční a rozvojové bance, která na tento poskytla finanční příspěvek Kč. KAREL JANDA, starosta Města Sušice Sušická sokolovna hostila mezinárodní sympozium V sobotu pak bylo literární sympozium zakončeno celodenním výletem Po stopách Karla Klostermanna. Příspěvky přednášejících si přišlo poslechnout 45 zájemců z řad veřejnosti. Děkujeme sponzorům: ZKD Sušice, SPAR Sušice, Řeznictví Hlaváček, Řeznictví Kojzar, Zelenina Čermák, Pekařství Rendl, PAP Sušice a také studentkám z Gymnázia testování nových vozů Galloper zahájení veřejného bruslení aktuální pozvánky zprávy ze zasedání městské rady příspěvky našich čtenářů kulturní rubriky sportovní novinky Sušice a učňům oboru kuchař číšník z Kašperských Hor, kteří svou účastí a prací výrazně přispěli k hladkému průběhu sympozia. as Zleva: Mgr. J. Hamberger (vedoucí referátu kultury OkÚ Klatovy), Doc. PhDr. František Všetička, Doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc., Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. (děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Plzeň předsedající první části pátečního programu). Foto: M. FIŠER

2 Dokončení ze strany 1 strana 2 Sololit se potýká v případě, kdy jsou oba manželé zaměstnanci Sololitu. To je však velmi nedostatečné řešení. Dosud je situace taková, že od přerušení výroby se na Sololitu nepracuje. Každý den sice lidé přicházejí do práce, ale marně, čekají až jim někdo oficiálně oznámí, že práce není. Odcházejí pak domů a vracívají se s nadějí, že se někde přece jen nějaká práce najde. Stávková pohotovost, kterou vyhlásili odboráři Sola 22. září, stále trvá. Zoufalou situaci, do které se lidé zaměstnaní v Sololitu dostali, vylíčili odboráři také v otevřeném dopise premiérovi, který odeslali ve čtvrtek 1. října. Spoléhají přitom na zájem M. Zemana pro hledání spravedlnosti. V dopise žádají o vyslání odpovědné osoby, která by zjistila skutečný stav a možné nesrovnalosti v souvislosti s prodejem Sololitu. Poukazují také na důvěru, kterou v premiéra vložili voliči, aby se odstranily příčiny takových situací, kdy největší a nejtíživější dopad nesou zaměstnanci bez výrazné možnosti se bránit. Jaká bude odezva na dopis odborářů a další informace o vývoji situace v Sololitu, a. s., vám přineseme v příštím čísle Sušických novin. as Kaleidoskop GALLOPER ROAD SHOW Dříč v terénu přesvědčil o svých kvalitách Obě verze vozu GALLOPER, které si mohli zájemci vyzkoušet, přesvědčily o svých kvalitách. Poslední volná místa sobota 31. října Polsko Jelení Hora Odjezd v pátek ve hod. z nábřeží. Cena 380 Kč zahrnuje dopravu a průvodce. Poslední termín přihlášek je do 15. října 1998! čtvrtek 19. listopadu Zwiesel předvánoční nákup Odjezd ve hod. z nábřeží (otevřeno do hod.). Cena 90 Kč obsahuje dopravu. sobota 28. listopadu Guy de Maupassant Miláček Plzeň Divadlo J. K. Tyla Odjezd v hodin z nábřeží; začátek představení v hodin. Cena Kč (dle ceny vstupenky) zahrnuje dopravu a vstupenku. sobota 12. prosince Rakousko předvánoční Vídeň Historické centrum města, kulturní památky, vánoční trh. Odjezd v 5 00 hod. z nábřeží. Cena 410 Kč zahrnuje dopravu a průvodce. Vstupy do kulturních památek hradí každý účastník. Dárcům krve Pravidelné odběry krve proběhnou v měsíci říjnu ve stanovených termínech v době od 14 do 17 hodin na těchto místech: Horažďovice kino Pačejov kulturní dům Dostane nový kabát V úterý 29. září pořádal Pneu Car Sušice, autorizovaný dealer vozů Hyundai, v areálu motokrosové trati Svaté pole v Horažďovicích předváděcí a prodejní akci vozů Galloper. Na Road show byly k dispozici obě verze vozu 3 a 5 dveřová. Náročná trať byla pro pětidveřový model snadnou záležitostí. Návštěvníky nejprve s vozem seznámili a na krátkou projížďku tratí pozvali zástupci firmy, poté si mohli řízení těchto vozů vyzkoušet sami. Po dobu trvání celé akce, od 10 do 18 hodin, se přišlo podívat a svézt zhruba 200 zájemců z řad veřejnosti jak laické, tak i návštěvníci z oboru, kteří byli příjemně překvapeni vlastnostmi a parametry těchto modelů. Pořadatelé hodnotí akci jako celkově úspěšnou. Podobnou akci připravují na zimní období v areálu sportovního střediska Špičák na Železné Rudě. Text i foto: as Přihlášky na všechny zájezdy v kanceláři MKS ihned! Rozpis bruslení říjen 1998 zahájení hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin Zubožený stav kapličky na Volšovské ulici bude patřit minulosti. O její opravu se postará sušická farnost Římskokatolické církve. Práce na střeše a měděné báni kapličky provedla firma Šíma, fasádu obnoví farnost svépomocí a při úpravě chodníku a okolí využije pomoci odboru VPS Sušice. Celkem přijde oprava této kapličky zhruba na korun. Text a foto: as

3 Zasedání městské rady Zpráva z jednání městské rady v Sušici ze dne 14. září Jednání řídil starosta města Karel Janda. MR se zabývala zpracováním urbanistických studií osad. Předloží městskému zastupitelstvu dvě varianty: 1) řešit urbanistické studie osad ve správním území města dodatkem ke stávající smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Sušice, nebo 2) řešit studie v čase první aktualizace územního plánu Sušice, tj. 2 roky po jeho schválení. MR se zabývala smluvním vztahem mezi Městem Sušice a firmou NaSa. Návrh dalšího řešení bude radě předložen do konce října. MR schválila zábor parkoviště na náměstí pro cyklistický závod dne 20. září v době od 8 do 12 hodin. MR se zabývala stanovením mimořádných jednorázových odměn starostovi a zástupcům starosty podle nařízení vlády ČR č. 262/1994 Sb., 3. MR schválila nabídku firmy Jas Air na šikmé snímky města s následným vydáním pohlednic. Prodeje a pronájmy: Po měsíčním zveřejnění na úřední desce budou žádosti předloženy zastupitelstvu. Bytová agenda: MR schválila výměny bytů: Nádražní ul. 356, Sušice II 1+0 /II. ktg. za Gabrielova 294, Sušice II 2+1/II. ktg. Sirkařská 980, Sušice II 2+1/ I. ktg. za Tusarova 3, Praha, 1+1/ I. ktg. MR schválila přidělení bytu 3+1/I. ktg. v ul. 5 května 680 Sušice II. Dr. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Aktuality strana 3 OZNÁMENÍ Podle 36a odst.4, zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Město Sušice dává na vědomí občanům záměry obce s níže uvedenými nemovitostmi, a to: 1) Pronájem části pozemkové parcely st. pč. 657 k. ú. Sušice (Klostermannova ul.). Vyvěšeno dne: Za Město Sušice KAREL JANDA, starosta Zasedání městské rady Zpráva ze zasedání městské rady v Sušici ze dne 28. září Jednání řídil starosta města Karel Janda. MR vzala na vědomí vyúčtování nákladů vodného a stočného za I. pol. t. r. MR vzala na vědomí zápis z jednání komise architekta ze dne MR projednávala žádosti o výjimku ze stavební uzávěry dle přílohy. MR se zabývala bezúplatným převodem vodovodu Volšovy na Město Sušice. Schválila převzetí vodovodu za předpokladu, že budou odstraněny Většina majitelů psů jsou lidé, kteří se o své miláčky starají s láskou a veškerou péčí. Poctivě platí poplatky ze psů a marně se ptají, kam ty peníze vlastně jdou. Jaké má majitel psa výhody, když už je poctivým platičem a svého kamaráda má poctivě přihlášeného? Musím se přiznat, že o žádných nevím! V zahraničí existují parky pro psy, kde se i městští psi mohou pod dohledem svých pánů dosytosti vydovádět. Ve městech jsou i psí záchodky, ale hlavně nechybí automaty na pytlík s lopatičkou, takže ani na vesnicích nenajdeme psí pozdravy. Dalším problémem jsou známky. Pes ji prostě mít musí, ale taková známka nic neřeší. Pes ji snadno ztratí, nebo prostě zmizí i s obojkem. A pak hledejte psa! Vždyť nemusí jít ani o ztrátu. I psi se totiž kradou. Za hranicemi je to dobrý prodejní artikl. Proto naše organizace ZO ČSOP Zelená Šumava podala již závady uvedené v Záznamu a posouzení vodohospodářského zařízení, které zpracoval SUVAK v únoru Z důvodu, že závady nebyly odstraněny, rada doporučuje vodovod nepřebírat. MR projednávala provozování koupaliště v příštím období. MR udělila souhlas k podnájemní smlouvě mezi Sušickou stavební, s. r. o., a RADON EX- PRES, s. r. o. před delší dobou na MÚ Sušice návrh na zavedení čipování psů s tím, že by majitel takto zaregistrovaného psa byl zvýhodněn i finančně. Vzrůstající význam čipování je snad již dostatečně znám a tak se o něm zmíním jen okrajově. Jedná se o nenáročný zákrok, kdy se mikroskopický čip zavede pod kůži na těle psa. Takový pes se dá vysledovat za pomoci čtecího zařízení kdekoli. I mimo hranice naší republiky a díky databázi má naději dostat se zpět ke svému pánovi. Rozhodně by odpadla spousta opuštěných, zatoulaných a zcizených psů. Dále jsme navrhovali finanční zvýhodnění těch majitelů psů, kteří přistoupí ke kastraci svých mazlíčků. Podstatně by se tak snížil počet nechtěných štěňat, pro které mnohdy nelze ani najít nové majitele, a která v mnoha případech končí opuštěna na ulicích či přímo v popelnicích jako odpad. Bohužel, ani po dvou dopisech nám z MÚ Sušice neměl nikdo čas MR doporučuje zastupitelstvu změnu usnesení s tím, že členem správní rady VZP bude Ing. Marek Broža. (Vzhledem ke členství ve správní radě Nemocnice Sušice, o. p. s., nemůže být Dr. Prajerová členkou správní rady VZP). MR odsouhlasila částku Kč z fondu starosty na opravu nápisu na Památníku odboje. Bytová agenda: MR schválila výměnu bytů: Sušice II, Nová 923, 3+1/I. kat. a Volšovy 66, 3+1/I. kat. Prodeje a pronájmy majetku města: Doporučené žádosti budou po dobu jednoho měsíce zveřejněny na úřední desce Města a poté předloženy k projednání městskému zastupitelstvu. Dr. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Také platíte ze psa? Tyto Dny proběhly v naší republice ve dnech 12. a 13. září tohoto roku. Ačkoliv počasí vůbec nepřálo, navštívilo kapli sv. Anděla Strážce 605 návštěvníků (dle SPZ aut z mnohých okresů republiky i ciziny). Na závěr akce jsme v neděli odpoledne vyslechli koncert barokní hudby v podání žáků a učitelů ZUŠ v Sušici. Zaplněné ambity i potlesk spokojených posluchačů svědčily o tom, že se koncert vydařil. Příjemné bylo i to, že program obohatila vlastní skladbou s názvem Adonis odpovědět. Snad se jim zdá projednávání těchto záležitostí zbytečnou ztrátou času. Škoda, že se jim nezdálo zbytečné projednávání o zvýšení poplatků ze psů. Vždyť jako majitelé máme jen povinnost platit, příliš se nikde neukazovat, poctivě po svých miláčcích uklízet (ještě tak kdyby po sobě uklidili i samotní lidé), třást se strachy, že nám nešťastnou souhrou náhod pes uteče a ještě ztratí známku (to by byla pěkná pokuta) a k tomu všemu si necháme nadávat od té menšiny, která psy zrovna nemiluje. A tak se ptám za všechny majitele psů: Kam jdou peníze, které za psa zaplatíme, když se zpět nevrací na psy ani ostatní zvířata ani halíř. Má Město skutečně zájem chovat se lidsky ke čtyřnohým tvorům, a podle zákona a svých možností jim také pomoci, nebo jsou psi pro město jen dalším zdrojem, jak přijít k financím? N. KOPELENTOVÁ, ZO ČSOP Zelená Šumava NÁŠ ANDĚLÍČEK ve Dnech evropské kultury žačka této školy Veronika Manová a zahrála v ní sólo na housle. To jistě vypovídá hodně o kvalitě naší základní umělecké školy. Děkuji všem účinkujícím a zvláště pak paní učitelce Prančlové, jejíž podíl na organizaci koncertu byl největší. Přeji žákům i učitelům ZUŠ, ale i nám, posluchačům, ještě hodně radosti z krásné hudby. O zabezpečení kaple v době zpřístupnění se zasloužila Římskokatolická farnost sv. Václava v Sušici, jejíž farníci byli mnohdy i v roli průvodců, když zasvěceně vyprávěli návštěvníkům o historii kaple. I jim patří můj dík a doufám, že při tom drsném počasí všichni přestáli službu ve zdraví. Také děkuji našim pracovníkům Technických služeb za úpravu cesty a okolí kaple. Věřím, že všichni máme dobrý pocit z toho, že se naše kaple sv. Anděla Strážce dostala do kulturního povědomí návštěvníků našich i zahraničních a stala se živým obrazem minulosti. Dr. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Loutkové divadlo v sušické sokolovně zahajuje divadelní sezonu: Čerti na hradě Strašidlo s kozou Kašpárek loupežníkem Dobrá víla Jarmilka Hrajeme od hodin! Na shledání se těší sušičtí loutkáři! Svítí-li červená, neváhej! Když se v rozhlasovém studiu rozsvítí červená, znamená to nepovolaným vstup zakázán, vysílá se živě; neboli cokoliv se řekne, jde okamžitě do éteru Červená u mikrofonu je sice především signálem a upozorněním, ale zároveň Od začátku letošního školního roku jsou v prvním patře sušického gymnázia vystaveny obrazy Marie Prchalové, sedmnáctileté studentky septimy. Expozice je přístupná pro širokou veřejnost každou středu od půl druhé do čtyř hodin. Všechny vás srdečně zveme. Marie nám o sobě a o svém díle prozradila toto: Marie, v kolika letech jsi začala malovat? Moje matka říká, že ve dvou letech jsem byla schopná přijatelně nakreslit lidskou postavu. A kdy dostalo tvé malování takový profesionální rozměr? Nemohu říci, že to dostalo profesionální rozměr, protože se pořád musím učit spoustu věcí. Také se musím dostat na nějakou školu, abych se tím profesionálem mohla stát. Jak vlastně vznikne nějaký z tvých obrazů? SBÍRKA Vážení spoluobčané, informuji Vás o naší peněžní sbírce pro obec Dobré, postiženou záplavami. K dnešnímu dni ( ) je vybraná částka Kč. Sbírka potrvá do konce října 1998 a potom předáme peníze této obci. Děkuji všem, kteří přispěli, i těm, kteří se k tomu ještě chystají. Dr. PRAJEROVÁ, zástupce starosty Přijďte se k nám podívat Nejdříve si vymyslím nějaký příběh. Potom si k němu udělám náčrtek a když vypadá slibně, tak začnu malovat. Je tvá tvorba ovlivněna nějakým známým autorem? Líbí se mi spousta autorů třeba Chagall nebo Medek. Snažím se brát inspirace odkudkoli, avšak zásadně nereprodukuji obrazy známých autorů. Všechny nápady jsou z mé hlavy. Obrazy, které jsou v současné době v gymnáziu, byly už někde vystaveny? Ano. Byly již vystavovány v prosinci minulého roku v německém Grafenau šlo o českoněmecký projekt, na kterém se mnou vystavovala jedna profesionální německá výtvarnice. Myslím si, že to byl velmi dobrý nápad a že by se takovéto spolupráce měly dít i v jiných oborech. Kolik obrazů můžeme na výstavě vidět? také magickým kouzlem a zvláštní drogou, které propadlo už několik generací rozhlasových redaktorů. Živé vysílání totiž i při nejpečlivější přípravě probouzí v přímém přenosu situace naprosto nečekané veselé i méně příjemné. V jediném okamžiku se tak potkávají rozhlas a jeho posluchači, aby spolu prožili chvíle, které se nikdy nemohou opakovat, ale možná někomu zůstanou v paměti, protože právě poslouchal rádio. Improvizované rozhlasové studio, aktuální vstupy a reportáže s krátkovlnnou vysílačkou, neobvyklí hosté,večerní zábavný pořad vysílaný živě do celé republiky Takový byl většinou v minulosti program přímých rozhlasových přenosů z celé České republiky, program zvukově aktivní a posluchači velmi oblíbený. Živé rádio totiž, osloví pokaždé a je pouze na vás, jestli ho jen uslyšíte, zda ho budete poslouchat a nebo zda mu budete v klidu a soustředění naslouchat jako blízkému příteli a partnerovi. O takový nenucený a citlivý dialog se dnes Český (dříve Československý) rozhlas snaží už 75 let. A to výročí je nám mj. také připomenutím některých možná už trochu zaprášených, ale přitom stále dobrých nápadů. Do vysílání ČRo 2 Praha jsme se proto rozhodli, ve spolupráci s kolegy z regionálních studií, připravit během posledních sedmi měsíců letošního roku seriál celodenních přímých přenosů. Každý druhý pátek v měsíci opouštíme uzavřená pražská studia a navštěvujeme s rozhlasovou technikou vybraná zajímavá místa, města, vísky i vesničky v České republice, abychom naše posluchače nejen poznali, ale také pozvali k vysílání pořadu ČRo 2 Praha. Průvodcem večerním zábavným programem Svítí-li červená, neváhej je každý měsíc moderátor Eduard Hrubeš, který se tak společně s pořadem Neváhej a povídej vrací na rozhlasové vlny ČRo 2 Praha. Doufejme, že jim zůstane stejně věrný, jako své moderátorské pohotovosti a smyslu pro humor. Celodenní přenosy věnované 75. výročí Českého rozhlasu jsme zahájili 12. června z východočeské Úpice, v červenci jsme navštívili Třeboň, v srpnu Uherské Hradiště a v září Kadaň. Do konce roku ještě zavítáme 9. října do Šumperka, 7. listopadu do Sušice a město, které navštívíme v prosinci, zatím nebudeme prozrazovat. Patnáct. Který z tvých obrazů se ti zdá nejzdařilejší? Asi nejvíc se mi líbí cyklus abstraktních obrazů Stvoření, Vševidoucí a Poselství. Myslím, že nejlepší je, když se lidé na mé obrazy podívají sami. Jedině tak je mohou posoudit. Díky za rozhovor. Milan Rippel, VII.B Na snímku je Marie Prchalová, autorka vystavovaných obrazů v sušickém gymnáziu.

4 strana 4 VZPOMÍNKA Čas plyne dál, nevrací to drahé, co nám osud vzal. Dne 8. října jsme vzpomněli již pátého výročí, kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel, otec a dědeček, pan Vladimír Sedlecký Všem za vzpomínku děkuje manželka a dcera Věra s rodinou. Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít, proč musela jsi drahá maminko tak náhle odejít. Do jiného světa šla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád. Dne 21. října uplyne 1. smutný rok, co od nás navždy odešla naše milovaná maminka, babička a tchyně, paní Anna Schmiedová Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkují dcery Zlata a Pavla s rodinou. Též prosím věnujte tichou vzpomínku jejímu manželovi Jiřímu Schmiedovi, který zemřel 18. října Dcera Zlata s rodinou Významná výročí letošního října 4. října 1993 Byla podepsána Evropská dohoda o přidružení k ES; 18. října 1918 Prozatímní československá vláda v Paříži vypracovala Washingtonskou deklaraci jako prohlášení československé samostatnosti; 24. října 1978 Na oběžnou dráhu byla vynesena první československá družice Magion, určená k výzkumu magnetosféry a ionosféry; 27. října 1898 Narodil se radiolog, polární badatel a spisovatel František Běhounek; 1968 Národní shromáždění schválilo zákon o československé federaci; zákon byl podepsán 30. října 1968; 28. října 1918 Po rozpadu Rakouska Uherska vyhlášena samostatná Československá republika; vznikla Československá tisková kancelář; 6. října 1903 Narodil se v Sušici univerzitní profesor RNDr. Josef Kunský, doktor geografických věd, profesor fyzického zeměpisu a geomorfologie na UK, člen korespondent ČSAV, čestný člen našich i zahraničních vědeckých společností. Zajímal se také o glaciální šumavská jezera a jejich ledovcové kary. Zemřel 23. září 1977 v Sušici. Vašim dětem a nejen jim! Vážení rodiče, pracovníci DDM Sušice připravili širokou nabídku zájmových kroužků, v nichž mohou děti aktivně rozvíjet své zájmy a užitečně strávit volný čas. Děti platí poplatky za kroužky na celý školní rok, jejich výše je stanovena podle náročnosti na náklady spojené s činností. Při průměrném počtu (přibl. 34 týdnů školního roku) a při poplatku 500 Kč na rok vychází na jeden týden patnáct korun. Mnohdy je to menší částka než denní kapesné většiny dětí. Domnívám se, že je lepší dítěti účelně rozvrhnout volný čas i za cenu určitých výdajů, než je nechat na ulici! Při účasti dítěte ve volných kroužcích poskytuje DDM slevu na poplatcích nejen za kroužky, ale také za letní tábory a umožňuje těmto dětem bezplatnou návštěvu klubů (př. klub počítačových her). Kroužky a poplatky: Flétna pro zdraví 500 Kč Němčina 350 Kč Kutil 300 Kč Judo 600 Kč + popl. TJ Flétna noty 500 Kč Holka šikulka 350 Kč Modeláři 400 Kč Šachy 300 Kč Programování zač. + pokr. 500 Kč Rybáři 350 Kč Elektronika 400 Kč Kytara bez not 500 Kč Radio kroužek 200 Kč Železniční modeláři 300 Kč Aerobic 400 Kč Divadelní kroužek 300 Kč Německá konverzace 350 Kč Anglická konverzace 350 Kč Dívčí klub 350 Kč Klub počítačových her 10 Kč/hod. Klub 89 5 Kč/setkání. Novinka: Klub pro sběratele telefonních karet popl. 200 Kč. K ceně připočítáváme poplatek na SRPDDM ve výši 50 Kč, ten platí vždy pouze jeden člen kroužku z rodiny, a to pouze jednou, i když se účastní více kroužků. Pro dospělé jsou připraveny: Aerobic úterý v hodin 10 Kč/ hodinu, BUBU klub pro zájemce o UFO a nejen o ně, Kurz základů práce s počítačem. Informace a přihlášky v DDM, nebo na tel.: 0187/ zk Společenská kronika GRATULACE Členové ZO Českého zahrádkářského svazu v Sušici přejí svému členu a dlouholetému funkcionáři výboru, panu Bohumilu Říčkovi, který se dožívá 10. října svých 80. narozenin. Vše nejlepší, hlavně dobré zdraví. ZO ČZS v Sušici Dne 27. října 1998 oslaví 75. narozeniny paní Emilie Makrlíková ze Sušice. Gratulují a hodně štěstí do dalších let přejí synové Vojtěch, Jiří a Míra s rodinami. Hrádek u Sušice slaví letos 700 let K významnému výročí Hrádku (od sepsání listiny maltézského řádu, na níž je doložena existence Hrádku) sestavili za pomoci různých pramenů a občanů Ing. Zdeněk Papeš a Miluše Šmídová ALMANACH, který dokladuje vývoj a dění v této obci. Můžete se zde dočíst jak o vývoji obyvatel Hrádku, tak o jeho ekonomice, životě šlechtických rodů, tradicích, službách apod., a to za celou dobu jeho trvání. Publikace je doprovázena historickými fotografiemi, mapka- mi, kreslenými obrázky i fotodokumentací ze současnosti. Text přehledů a tabulek zpracoval Ing. Zdeněk Papeš, CSc., a Miluše Šmídová, autory použitých obrázků jsou Karel Liebscher, Simoneta Šmídová a Ing. Vlastimil Lebr. K oslavám tohoto významného výročí patřilo také červencové setkání současných i bývalých obyvatel, rodáků, chalupářů, majitelů domů, zástupců obce Mauth Finsterau a dalších přátel Hrádku. Tisícina okamžiku Tisícina okamžiku změnila lidský život. Byl smích a radost. Tak krásně se jelo. Nádherný den, slunce pražilo do skel i do kapoty. Otevřeným oknem proudil horký vzduch a lidé mu lačně nastavovali tváře v naději, že je alespoň trochu osvěží. Dítě na zadní sedačce pomalu přivíralo oči. Horko a klid je ukolébaly do spánku. V ruce svíralo panenku a šťastně se smálo ze sna. Kola auta ukrajují kilometr za kilometrem. Motor si spokojeně zpívá píseň o své dokonalosti. Lidé v autě se baví, žertují, smějí. Vždyť je to krásný den a začíná dovolená. Pak přišla zátočina. Ještě se smáli. Ještě žertovali. Jen na vteřinku muž za volantem zahlédl štíhlé tělo srny, která náhle vyskočila z lesa na silnici. Trhnutí volantem strom rána. Bolestné výkřiky, řinkot skla. Ticho. Dlouhé, mrtvé, nekonečné. Les šumí, ptáci dál zpívají své milostné písně, slunce hřeje a horký vítr se dál snaží ochlazovat lidské tváře. Po sedadlech auta se rozlévá červená krev, která se sráží do prapodivných map nepojmenovaných zemí, do kterých osádka vozu nastoupila svoji dlouhou cestu. Panenka vypadlá z dětské ručky má stále tak modrá očka a šťastný úsměv. Jí se to netýká. Ticho je přerušeno dětským vzlykotem. Tělíčko zapadlé za předními sedačkami se chvěje. Ruka marně hledá oporu. Krev z nosu, z úst, odřeniny na čele. Ručka rozmazává krev se slzami. Mami! Tatí! výkřik do ticha. Brzdí auta. Všude je najednou plno lidí. Bílé pláště se míhají. Dítě natahuje ruce: Mami, mami. Shon, zmatek, slzy, pokus o úsměv. Šeptaná slova: Chudák dítě. Ta měla štěstí! Chuděra malá. Dítě nechápe. Dívá se, očima hledá matku. Její úsměv, pohlazení, polibek. Jistotu v její náruči. Někdo je zvedá. Obličej orámovaný bílým čepečkem se přes to všechno chce a snaží usmívat. Mami! Dítě je uloženo na nosítka. Vnímá jen zvuk sirény, hvízdot pneumatik. Lidé stojí, oči plné slz. Přijíždí černé auto. Dvě truhly. Poklid beze spěchu není třeba chvátat. Čas už ztratil svoji hodnotu. A stačila tisícina vteřiny. Chvilička, která změnila lidské osudy. nk JUBILEA - říjen 75 let Marie Beránková Sušice 133/I Marie Maříková Sušice 752/II Václav Lhoták Sušice 1060/II Karel Schön Sušice 902/II Emilie Makrlíková Sušice 227/III František Škařupa Sušice 972/II 80 let Bohumil Říčka Sušice 768/II Rudolf Kindelmann Sušice 798/II Alžběta Zenglerová Sušice 966/II Vlasta Donátová Sušice 56/II Miroslav Balej Sušice 880/II 85 let Marie Kunešová Sušice 519/II 90 let Barbora Petranová Sušice 621/II 98 let Marie Princová Sušice 72/II Neplatit nájem se nevyplácí Město Sušice i nadále pokračuje v radikálním postupu proti těm, kteří přes opakované výzvy a upozornění neplatí nájem ani nemají snahu své dluhy splácet. Nyní opět po delší době uvádíme sloupec neplatičů. Někteří jsou sice vystěhováni do bytů horší kategorie, ale dlužnou částku městu ještě neuhradili. Jaroslav Hrubec Sušice čp Kč Venuše Šilhanová vystěhována (Sušice 1159) Kč Jana Sehořová čp Kč Václav Urban čp Kč Ján Šimo čp Kč Jaroslava Schwaigerová čp Kč Hana Kolářová čp Kč Ladislav Cacek čp Kč Dagmar Kopačová vystěhována (čp. 881) Kč Ludvík Šnaiberk vystěhován (čp. 720) Kč Václav Jandík čp Kč Štěpán Temjak čp Kč Ivan Koki čp Kč Ludmila Petrovičová čp Kč Ing. Václav Křivka čp Kč Václav Chmelař čp Kč Pavel Klíma čp Kč Jiří Kolář čp. 28 (služby) 155 Kč Martin Méri čp Kč Martin Macháček čp Kč Žádáme všechny dlužníky, aby své dluhy neprodleně uhradili, případně začali splácet. V opačném případě město bude i nadále nekompromisně postupovat vůči neplatičům dlužníkům, a to formou soudního řízení a následného vystěhování do bytů IV. kat MěÚ Sušice, I. Rabinová Poděkování právem Znáte to už také? Takhle jednou v polovině týdne, časně po ránu, dokvačíte do své kanceláře a sotva stačíte oči protřít v bílém světle stropních zářivek, ouha zrada, snad šálí Vás zrak? O malování a úklidu nebyla ani zmínka, ale kancelář je vybílená celkem svědomitě, pravda, jen židle zůstala. Nutně se pak ptáte sami sebe kdože to byl? Onen lidový nápěv, s prvkem rasismu v dnešním světle, se tentokráte jaksi nehodí. Ale firma to byla čiperná a pracovitá, jen vstup měla jaksi netradiční oknem, za pomoci páčidel, když vrtačka nestačila. Té středy do rána nám zmizelo činností firmy a spol. kompletní vybavení kanceláře výpočetní technikou, s právě vybaleným novým faxem, sadou zimních pneu a na cestu se hodila i kalkulačka s páskou, zřejmě kvůli správným počtům až dojde k dělení. Náš první šok vystřídaly záhy otázky policie, a to jak místního oddělení ze Sušice, tak jejich kolegů specialistů z Klatov. Zpestřením nám byla snad jen chvíle na vlastní oči pozorovat práci technika při snímání otisků prstů nezvané firmy. Jak rychle přijeli, tak se zase rozprchli a s námi zůstaly jen úvahy a možné hypotézy o pachatelích a jejich neskonalé drzosti. I následný čtvrtek začal chmurně prázdným stolem a tužkou v ruce i když útěchou nám mohlo být nové nářadí již na cestě. Jenže ten čtvrtek ještě neskončil a následoval nový šok. Policie ČR ve spolupráci složek zadržela pachatele a ihned zajistila část již prodaného horkého zboží, které přes prodej v pražském bazaru již mělo nového pána. Zbytek vydali zloději dobrovolně a sami. Ve čtvrtek odpoledne policie shromáždila veškeré ukradené věci na oddělení v Klatovech, vše zdokumentovala tak, že následující dny znamenaly shledání se vším, co bylo vybíleno. Nechci nikomu přát nic špatného, ale když už taková krátká firma, třeba ze Žichovic, dorazí i k Vám, přeji Vám pak stejně úspěšnou policejní partu ze Sušice i Klatov, která Vám zažene chmury. Leč ale pozor, konec optimismu! Firma a spol. se škodou na kontě celkem za cca Kč neskončila tam, kde bychom ji očekávali a kam patří, ale dál požívá svých lidských práv, slunka podzimu a možná chystá překvapení i Vám! Přesto patří naše poděkování všem policistům i specialistům policie ČR, oddělení Sušice a Klatovy, kteří se na úspěšném a rychlém dopadení zlodějů a vrácení zcizených předmětů podíleli. Za SILNICE Klatovy, a. s., přípravu HSV Ing. BALOUN

5 Nad kronikou města Sušice Barbora Mellanová ( ) O Adamu Čechovi jsem psal v předchozích dvou článcích, nyní si připomeneme další. Barbora Mellanová ( ), sušická spisovatelka, přispívala do různých časopisů a kalendářů. Napsala řadu povídek a divadelních her, které byly hrány v Sušici a na Sušicku. Udržovala osobní styky s Adolfem Hejdukem, Jaroslavem Vrchlickým a Frant. Pravdou. Aktivně pracovala v různých národních spolcích, zejména v Národní jednotě pošumavské. Její manžel Adolf Mellan pracoval jako městský důchodní, syn Adolf byl vojenským knězem. Letos, v roce 1998, si připomínáme výročí řady významných událostí. Ve sdělovacích prostředcích se nejvíce mluvilo o invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do bývalého Československa v roce Řada lidí si jistě vzpomíná na rok 1948, kdy se KSČ definitivně ujala moci. Někteří dříve narození zažili i nástup Hitlera k moci a následné události roku Já bych se ale rád vrátil až do minulého století, k bouřlivému roku 1848, který se také významně zapsal do historie města Sušice. Situace před rokem 1848 Od třicetileté války docházelo v českých zemích ke stále silnější germanizaci. Vzhledem k tomu, že se Sušicko nachází v pohraničí, byly tyto snahy ještě markantnější. Na počátku 19. století sahala oblast s převahou německy mluvícího obyvatelstva až k městu samému. Německé byly např. obce jako Dlouhá Ves, Albrechtice či Záluží. Ani Sušice však sílícího tlaku nebyla ušetřena. Protože v té době stále platilo nařízení, které stanovuje jako jedinou úřední řeč němčinu (k částečnému zrovnoprávnění češtiny s němčinou došlo až v roce 1880 Stremayerovými jazykovými opatřeními), mluvilo se i na sušických úřadech pouze německy. Úředníci pak užívali německého jazyka i doma, stejně tak i místní šlechta a bohatá buržoazie. Němčina byla toho času v módě a mluvit tímto jazykem bylo považováno za známku určitého postavení. S vidinou získání společenské prestiže začali mluvit německy také řemeslníci a další skupiny obyvatelstva. Obecně se dá říci, že čím dále se nacházíme od hlavního města, centra obrozeneckých aktivit, tím František Holý ( ) Dům čp díl významné osobnosti František Holý ( ), dlouholetý správce všeobecné okresní nemocnice, pracoval ve zdravotnictví přes padesát let. Od mládí cvičil v sokole, kde postupem let vykonával různé funkce, do roku 1948 náčelník sušického Sokola. Jeho láskou bylo ochotnické divadlo, vytvořil stovky nejrůznějších divadelních a operetních rolí. Měl smysl pro humor a vtip, byl talentovaným a širokou veřejností uznávaným hercem. Alois Sedlecký ( ), soukromý odborný učitel hudby v Sušici, od roku 1952 učitel a později ředitel Lidové školy umění Fr. Stupky v Sušici. Vycho- Sušice v roce 1848 později se v těchto oblastech setkáváme s projevy vlasteneckého cítění. V Sušici se obrozenecký duch objevuje až ve čtyřicátých letech minulého století. Za jednoho z prvních vlastenců našeho regionu může být považován sušický děkan Adam Fialka. Jeho zásluhy spočívají zejména v podpoře sušického muzea, ale i v tom, jak se staral o dobrý stav školství ve svém vikariátu, především pak o vyučování českému jazyku. Vzorem pro postavu p. Vrby v F. L. Věkovi se Jiráskovi údajně stal starší významný národní buditel žijící na Sušicku P. J. Šmidinger. Tento kněz, který byl vychovatelem v rodině V. Veitha, se zasloužil o rozšiřování českých knih na sušickém venkově. S doktorem Gabrielem a dalšími vlastenci také spoluzakládal českou knihovnu v Sušici. Jeden z vrcholů obrozeneckého dění v Sušici před rokem 1848 lze spatřovat v uvedení Tylovy hry Paní Marjánka matka pluku za účinkování samotného Josefa Kajetána Tyla, Gabrielova přítele, v Sušici 7. září Dr. J. A. Gabriel. Rok 1848 Celospolečenské napětí a nespokojenost lidu se současnou situací vyvrcholila revolučním rokem Události roku 1848 patřičně rozhýbaly i dění v Sušici. Za prvé je třeba zmínit účast některých sušických obrozenců na revolučních událostech přímo v Praze. Asi nejvýznamnějším z nich byl doktor práv a pozdější purkmistr Josef Ambrož Gabriel, který byl coby radikalista členem spolku Český Repeal. val mnoho mladých hudebníků, založil žákovské orchestry, s nimiž příležitostně koncertoval. Věnoval se komorní hudbě, založil kvarteto ve složení Al. Sedlecký I. housle, V. Venclík II. housle, Rich. Schmidt viola a M. Winter violoncello. Po r byl vedoucím dechového orchestru. Studoval u prof. Kalíka na hudební škole B. Smetany v Plzni, kde r složil státní zkoušky. Ovládal hru na housle, violu, violoncello a klavír. Má zásluhy na rozvoji hudebního života v Sušici. Pokračování příště. VÁCLAV CHOVÍT, kronikář Fotografie archiv kronikáře města. Alois Sedlecký ( ) Z Riegrova slovníku naučného se dozvídáme, že se Gabriel zúčastnil jednání ve Svatováclavských lázních, kde byl také zvolen do svatováclavského výboru (později národní výbor). Místo nemocného doktora Braunera byl pak vyslán s druhou pražskou deputací do Vídně. Téhož roku byl zvolen politickým spolkem Slovanské lípy za člena výboru a sekretáře. Gabriel jako člen Svornosti samozřejmě nechyběl ani při červnovém povstání v Praze. Po svatodušních událostech odjel na svou rodnou Loučovou spolu se svým přítelem, básníkem Peškou, který zde pro sušickou národní gardu složil pochod My jsme hoši od Šumavy. V době Gabrielovy nepřítomnosti vzal jeden z jeho přátel písemnosti k sobě a ukryl je, v domnění, že jsou mezi nimi důležité spisy vypovídající o přípravách povstání. Bylo zde však pouze několik svazků Klicperových knih, které Gabriel vydával. To se bohužel zjistilo a hrabě Lev Thun, pražský místodržící, již pět dní před jejich prohledáním prohlašoval, že důležité spisy byly nalezeny. Tento fakt dokazuje i dopis ze dne 12. července 1848 adresovaný redakci listu Národní noviny, v němž Gabriel upřesňuje okolnosti prohledávání svého bytu. Z dopisu vyplývá, že byl navíc po návratu do Prahy zatčen a vězněn. Zanedlouho byl však propuštěn, protože mu nebyla prokázána účast na červnových událostech. Situace se pak ještě zkomplikovala tím, že publikoval svoji verzi události zakončenou ostrým výpadem proti Thunovi a byl pak znovu uvězněn. Traduje se, že ostatní povstalce náležitě bavil svým zpěvem a deklamováním. Svým spoluvězňům pak také věnoval sbírku besedních čtení Jiřinky, kterou vydal roku Dokončení příště. RICHARD KADLEC Z historie strana 5 Rok v pranostikách říjen 16. října Havla Opadá listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima; Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje; Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto; Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý; Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý; Suchý Havel oznamuje suché léto; Déšť na Havla, déšť na Vánoce; Nalévá-li Havel, bude horké léto; Příchod astronomického podzimu v září je téměř opomíjen. Ani Václav není nikterak pociťován jako výrazně podzimní den, protože jde o patrona babího léta. Vlastním slavnostním dnem podzimu je až posvícení hody, které obvykle bývají až po Havlovi, tedy skoro o měsíc později. Příčina takového odkládání příchodu roční doby, či lépe jeho oslavy, je pochopitelná. Hlavní dobou sklizně je sice léto, do něhož spadají žně, jimi však sklizeň nekončí, poněvadž víno dozrává později. Cizokrajné brambory a později průmyslová řepa cukrovka tento aspekt ještě zdůraznily dnes totiž tvoří podstatnou část sklizně. Z meteorologického hlediska považují pranostiky počasí tohoto dne za referenční pro charakter povětrnosti o Vánocích a v zimě vůbec, hlavně však pro léto příštího roku, neboť s končící sklizní se již uvažovalo o výhledech na sklizeň příštího roku. Platnost těchto pořekadel by bylo třeba prověřit; zdá se však, že např. pro nížinné polohy je v normálním ročním chodu počasí sněžení v tuto dobu předčasné, takže obavy z teplých Vánoc na základě dosud deštivého počasí na Havla se zdají neopodstatněné. Ledaže by se jednalo o pranostiku z vyšších horských poloh, kde je již nutné se sněžením v polovině října počítat. Dodejme, že rčení první zachytili bratří Mrštíkové v románu Rok na vsi, odehrávajícím se na jižní Moravě. Úsloví třetí bylo zaznamenáno ve Slezsku a průpovídka čtvrtá na Chodsku. připravila: as Počátky a proměny osídlování Sušicka Velké lesní bohatství Šumavy nebylo ještě v těchto časech pro dopravní nedostupnost využíváno, jsou však doklady o plavbě vorů po Otavě a jejich vazišti pod Kašperskými Horami již z r Koncem 15. a 16. století se zakládají trvalá lidská sídla už i hlouběji v hraničních hvozdech. Nejzazšími osadami souvislého osídlení byly Chvalšovice, Svinná, Čeletice, Kohánov, Mochov, Bošov, Dobrá Voda, Kundratice, Zálužice, Rejštejn, Svojše, Vogelsang a Červená. Je to doba rostoucího vlivu několika panských rodů v naší oblasti, především pánů z Velhartic, v jejichž zájmu je lepší využití lesů, půdy a vodní síly. Jižně od tohoto území byla oblast Královského hvozdu celkem neosídlená, pokrytá ještě rozlehlými pralesy. Jen místy zde pracují hamry, například na Horské Kvildě má kašperskohorská obec tři hamry. Na dalším pronikání sídel do nitra Šumavy se podílí zvláště rozvoj sklářství. Nejstarší sklárna v této části Šumavy byla zřízena za Čachrovem (zpráva z r. 1498) jakýmsi Mertlem z Mochova podle jiných již v r Martinem z Mochova, další později ve Svojších, Na Vogelsangu a na Antiglu (Ein Tiegel v překladu jedna pánev). Pomezní hvozd, patřící královské koruně, svěřoval panovník převážně do užívání šlechticům, ale usazovali se zde i rolníci, kteří na vyklučené královské půdě získávali privilegia svobodných královských sedláků. Toto osídlování a pak ovšem rozvoj sklářství se významným způsobem podílely na změnách ve skladbě a rozšíření lesních porostů Šumavy. Osadníci usazení na královské půdě dostali jméno Králováci. Rozptýlená sídla tvořila větší celky, tzv. rychty. Listina z r udává jména osmi rychet: sv. Kateřiny, Fajcovskou (Hamry), Hojšovskou, Zejbišskou, Šimonovy stodoly (Stodůlky), Zhůří, Vejdovskou (Kochánov) a Stachovskou. Ačkoliv v 16. stol. opět zesílil příliv německých osadníků, zůstala naše oblast i tehdy ještě převážně územím s českým obyvatelstvem. Přistěhovalci byli rozptýleni mezi starousedlíky a poměrně brzy se asimilovali, jak je patrné na příkladu Hor Matky Boží (něm. Bergstadtl unserer Lieben Frau). Počty Němců se zvýšily zvláště v K. Horách a okolí, i zde se však vyskytují mezi novými kolonisty česká jména. Český živel by byl jistě vstřebal i tyto osadníky, kdyby nedošlo ke třicetileté válce a zpustošení a vylidnění území. Jeho opětné poválečné osídlování bylo rozhodným způsobem ovlivněno majiteli získané půdy, kteří byli německého původu, a kteří ji osazovali především německými přistěho- (dokončení) valci. Změnám ve složení obyvatelstva Královského Hvozdu ve prospěch napomáhalo i zavádění nových výrob, které sem přinášeli, zvláště ke sklářství. Tak tito v r nově osídlili Vogelsang a Kvildu, když dřívější poddaní je pro bídu opustili. Za války zpustošené Hartmanice se staly domovem Němců ze Švábska a Porýní, zalidnily se i dříve pusté oblasti Hvozdu v 18. stol. zde vznikají nové osady v oblasti Stodůlek a Srní, v okolí Hůrky a Prášil, ke konci století byla založena Filipova Huť a Vchynice Tetov. Němečtí příchozí netvořili homogenní, stejnorodou skupinu, přicházeli z různých krajů a hovořili různými dialekty a jen postupně se sžívali s novým prostředím. Tento vývoj pokračoval i na počátku 19. století, poněmčily se osady v blízkosti Sušice Dlouhá Ves, Milčice, Albrechtice, Zaluží a Rok. V 1. polovině19. století byli usazeni pod vrchem Volšovská Stráž další přitěhovalci ze Švábska (kteří založili Františkovu Ves), původně pěstitelé vinné révy, vznikla osada kolem sklárny v Anníně aj. Rozvoj těžby dřeva dal vznik novým osadám na Šumavě, například Seckerbergu a Dolním Žďánilům. Příležitosti pro další osídlování jsou však postupně vyčerpány a osídlování horního Pootaví v této době v podstatě končí. Vzniklé rozložení osad přetrvává pak bez výraznějších změn až do 20. stol., kdy území českého království se stává územím samostatné Československé republiky. Ve 30. létech za její existence žilo na území bývalého sušického okresu, jehož hranice se zhruba kryly s hranicemi povodí horní Otavy, přibližně obyvatel. Z toho bylo, především v jeho šumavské části, kolem obyvatel národnosti německé. Nelze opomenout, že soužití Čechů s Němci bylo i na tomto území od počátků jeho osídlování pro obě etnika plodné i když nikoli bez problémů. Obě se od sebe ani hospodářskou ani kulturní úrovní příliš nelišila, staleté soužití bylo i zdrojem vzájemných příbuzenských vztahů a zvyklostí. K výraznému odcizování přispěl až vznik samostatného československého státu, v němž se němečtí obyvatelé cítili ohroženi ve svých právech a konečně pak i zhoubná nacistická ideologie, která, bohužel, našla úrodnou půdu i u většiny obyvatel německých šumavských sídlišť. Další válečné a poválečné události byly už jen plody oné nešťastné doby. Po 2. světové válce zůstalo zde již jen něco více než německých obyvatel, a to na území připojeném po roce 1938 k Říši, kde ovšem české obyvatelstvo v důsledku násilného vystěhování do vnitrozemí neexistovalo. Úbytek německých obyvatel jde na vrub válečných ztrát, mnozí zmizeli na frontách a při náletech v tehdejší Říši. Migrační proces pak vyvrcholil vystěhováním odsunem velké části německých obyvatel. Podle statistiky bývalého okresního úřadu v Sušici z r. 1946, klesl zde jejich počet na Zůstali převážně jen tzv. specialisté v průmyslu a lesnictví, jejich rodinní příslušníci a antifašisté, ale i ti mnohdy sami postupně odcházeli za hranice republiky. V další etapě, létech přicházeli postupně do opuštěných sídel a na zemědělské usedlosti noví osídlenci buď české obyvatelstvo z vnitrozemí, nebo tzv. reemigranti z Rumunska, později Volyňští Češi a Slováci z východního Slovenska, kteří sem přinesli podstatně jiný životní styl a kulturu. V roce 1947 byly opět plně osídleny kromě větších míst jako K. Hory a Hartmanice obce Albrechtice, Dlouhá Ves, Humpolec, Vrabčov, Zaluží, Nicov a Červená. Málo osídlené zůstaly Srní, Zhůří, Stodůlky a Prášily. Většina opuštěných sídel však nebyla znovu osídlena vůbec. Přispěla k tomu i skutečnost, že lepší půda míst, ležících i komunikačně blíže okresnímu městu Sušici, byla přidělena JSČZ (Jednotný svaz českých zemědělců) pro zřízení pastvinářkého družstva a pro dosídlení zůstaly už jen okrajové části okresu a místa na samotách. Po čase však i mnohá osídlená místa byla opět opouštěna, když drsné poměry nesplňovaly naděje nových osídlenců. Pozdějším vytýčením hraničního pásma a vojenského prostoru bylo další osídlování horního Pootaví zcela utlumeno a ve vylidněném území opuštěná sídla postupně zanikla. Nově byly vybudovány objekty sloužící potřebám armády a útvaru Pohraniční stráže, jinak zůstaly jen stavby, které se hodily v dalších létech Vojenským lesům a statkům a k adaptaci jako rekreační chalupy. Dnes můžeme podél cest místy ještě spatřit zasuté základy stavení zarostlé rumištní vegetací a sem tam živořící staré ovocné stromy poslední zde dožívající svědky zaniklých sídlišť. Avšak bez ohledu na události, které změnily život na šumavských svazích a pláních, šíří se vylidňování venkovských sídel dnes i v podhůří, urbanizace postupuje i zde, takže v současné době patří celé horní Pootaví k územím s trvalým úbytkem obyvatelstva. Zbývá jen doufat, že jde o přechodný stav, a že jsme svědky jen další etapy v proměnách tisíciletého vývoje osídlování tohoto překrásného kraje, z něhož nejcennější přírodní území byla věnována NPŠ a CHOŠ. LADISLAV NOVÁK

6 strana 6 Čtenáři nám píší Aplikační metody aromaterapie XVIII. masáž Nejde ani tak o to, vědět toho mnoho, ale znát ze všeho toho, co je možné vědět, to nejpotřebnější. L. N. Tolstoj Ten, kdo touží po domácím praktikování aromaterapie, skutečně nemusí znát mnoho. Je samozřejmě nutné rozumět účinkům používaných silic a znát jejich omezení. Stejně tak je ale potřebné umět aromaterapeutické přípravky správně vyrobit a aplikovat. Proto bych se nyní jednotlivým aplikačním metodám ráda více věnovala. Nejznámější a nejúčinnější metodou používanou v aromaterapii je masáž. Ta se provádí směsí silic a panenského rostlinného oleje. Tento olej nazýváme základní olej. Obvyklá směs silice a základního oleje má 2 3 %. Je potěšitelné, když na koncertním pódiu se objeví mladí umělci s vysokou interpretační úrovní. Takovými byli bezesporu sourozenci Novákovi, kteří se uvedli na samostatném koncertu v pátek 18. září ve Smetanově sále Gymnázia v Sušici. Petr Novák (klavír, nar. 1974) a jeho sestra Jana Nováková (housle, nar. 1980) mají absolutní hudební sluch a fenomenální přirozené nadání. Oba mají za sebou již řadu významných koncertních vystoupení, jsou laureáty mnoha domácích i zahraničních soutěží a stážisty mistrovských interpretačních kurzů. Dobrým a zároveň jednoduchým způsobem odměření je spojení jedné kapky silice se 2 ml základního oleje. Tak získáme 2,5% roztok. Zde uvádím některé poměry, které můžeme použít při přípravě masážního oleje: 20 kapek silice... 1 ml silice 5 ml... 1 čajová lžička 10 ml... 1 dezertní lžička 15 ml... 1 polévková lžíce V praxi to pro 2,5% roztok znamená k přípravě 50 ml lahvičky masážního oleje: silice 1,25 ml = 25 kapek... 2,5 % základní olej 48,75 ml... 97,5 % To znamená, že do 20 ml základního oleje vmícháme 10 kapek silice, do 50 ml základního oleje dáme 25 kapek silice a do 100 ml základního oleje 50 kapek silice. Nyní bych uvedla alespoň několik typů pro aromaterapeutickou masáž. Množství silic je počítáno do 50 ml základního oleje: Směs vhodná při revmatických bolestech: 10 kapek rozmarýnu, 10 kapek jalovce, 5 kapek levandule. Směs vhodná při bolestech zad: 10 kapek geránia, 10 kapek majoránky, 5 kapek hřebíčku. Směs vhodná k relaxaci: 10 kapek růžového dřeva, 5 kapek levandule, 5 kapek kadidla, 5 kapek pomeranče. směs vhodná ke stimulaci lymfatického systému: 10 kapek rozmarýnu, 10 kapek šalvěje, 5 kapek jalovce. bn Recitál mladých umělců Vysokou laťku nasadili oba umělci hned v úvodních Čtyřech kusech pro housle a klavír Josefa Suka op. 17. Housle Jany Novákové, podepřené výbornou technikou, daly skladbám ušlechtilý, dramaticky vypjatý a plnokrevný projev. Ideálním partnerem, podporujícím její muzikantské cítění, byl jí v obtížném klavírním partu její bratr. Suverenní a bravurní pianistické mistrovství prokázal Petr Novák pak zejména v následujících Variacích podle Paganiniho pro sólový klavír Johannesa Brahmse op. 35. Bohatou paletu zvukových barev a zároveň příjemnou poslechovou změnu připravili oba sourozenci po přestávce ve třech Mýtech pro housle a klavír op. 30 Karola Szymanovského na náměty antických bájí. Závěrečná fantazie na témata z oper Carmen od F. Waxmana se nesla plně v duchu houslového mistrovství a virtuozity Jany Novákové. Obecenstvo si vynutilo na závěr přídavek přednesený s vtipem a elegancí. Kromě večerního koncertu, navštíveného bohužel jen poskrovnu, vystoupili oba mladí umělci ještě na výchovném koncertu v poledních hodinách pro žáky gymnázia. Obě vystoupení slovem doprovodil Josef Baierl. J. KOLÁŘ Já jsem muzikant a přicházím k vám ze Sušice (V.) Spokojeně jsme cupitaly ze schodů sušické hudebky. Cestou jsme stihly všechno zrekapitulovat. Takže pan učitel Baierl a jeho sbory, to asi bylo ono úpění dětských hlásků. Vrzání no, to byl Martin Vlk a pištění nám vysvětlil Martin Mužík. Ale co tady v přízemí daleko od sborů a ještě dál od hudebky bušilo? Chvíli jsme se zastavily a poslouchaly. Pak jsme usoudily, že když už toho víme tolik, tak musíme vyzkoumat všechno a otevřely jsme skřípající dveře. Decibely sílily. Za chvíli jsme už stály tváří v tvář dvěma klukům. Byla to kapela FLUI- DUM a ti dva se jmenují Aleš Krulich (1980) a Vladimír Križka (1981). Neváhaly jsme a začaly jim klást naše záludné otázky. Kdo vám vnukl myšlenku FLUIDUM založit? Aleš: Hodně nás ovlivnila skupina Nirvana, a tak jsme chtěli založit kapelu. Povedlo se to. Nejdřív vznikla skupina PARANOIA. Tam jsem hrál já, P. Mazel a J. Břicháček. Po menších neshodách jsme se asi po půl roce rozpadli. Pak přišel Vláďa a začal se učit na bicí a takhle nějak to začalo. Teď nám už nějaký pátek chybí baskytara, takže kdo by si chtěl s námi zahrát, ať klidně přijde. Jak dlouho už hrajete jako FLUIDUM? Od března Moc stará kapela nejsme. FLUIDUM to zní tajemně, co to vlastně znamená? Je to určitá energie kolem těla. Kdy, nebo lépe řečeno, jak často zkoušíte? To je slabší, protože Vláďa jezdil do školy až do Berouna a vracel se jen na víkend, tak jsme mohli zkoušet jen v sobotu a v neděli. Když jsou prázdniny, tak se samozřejmě snažíme víc hrát, ale protože nejsme ve zkušebně sami, mámo omezený prostor a hlavně čas! Vaše muzika se nese v širé okolí sušické hudební školy. Máte už svůj fanclub? Ne, to ne. My si zatím fandíme sami. (smích) A co váš repertoár? Do začátků se nám hodili převzaté, ale teď už Aleš skládá vlastní. Hrajeme hlavně underground. Především jsou to písně s českým textem, ale ani angličtině se nevyhýbáme. Na co všechno hrajete a jak dlouho? Aleš: Já hraju na to, co mi přijde pod ruku. Zkouším to na bicí i basu, ale můj obor je kytara. Na tu hraju tři a půl roku. Vláďa: Já se tři roky učím na španělku, sám se učím na klavír a od března na bicí. Máte nějaké koníčky kromě muziky? Aleš: Kromě muziky píšu básničky a rád čtu. Vláďa: Já mám rád motorky a počítače. Co všechno posloucháte ve volném čase? Aleš: Všechno kromě techna. Klasiku, Beatles a Big Beat 60. let, Nirvanu až Hard Rock. Rád si poslechnu i jazz a blues. Vláďa: Mně je to celkem jedno. A co škola? Aleš: Mně chybí už jen dva roky do maturity a pak se uvidí. Vláďa: Já jsem dodělal střední školu v Berouně, obor brusič skla, a budu nastupovat ve Světlé nad Sázavou. Tak vám děkujeme a pořádně zkoušejte. Ahoj! Rozloučily jsme se s FLUIDEM, sešly pár schodů, zavřely dveře hudebky a udělaly tečku za posledním dílem našeho povídání o ZUŠ v Sušici. A o čem si popovídáme někdy příště, to uvidíte. Poděkujeme ovšem nejen všem našim obětem, ale i M. Černé za spolupráci. D. NOVÁKOVÁ, V. KOŽELUHOVÁ Nekácejte lípu u sv. Antonína! Počátkem září 1998 vznesl p. starosta Janda v Sušických novinách krátký dotaz k občanům Sušice: jaký by měl být osud dolní lípy u kapličky sv. Antonína na horním konci ulice Pod Antonínem? Obě lípy rostou těsně u malé kapličky a takřka ji svými kmeny objímají. Kaplička tiše žaluje: Jak mě můžete nechat v takovém stavu? Jak dlouho budu ještě takhle vypadat? Také kamenná teráska a několik schodů prosí o šikovné lidské ruce. Obě lípy ochraňují dílo našich předků a spínají se nad kaplí jako lidské dlaně. Hlavně ta dolní potřebuje už dávno odborný zásah a léčení kmene, ale jistě ne skácení! Možná by právě potom došlo k porušení statiky kapličky, zatím nic takového patrné není. Naopak, oba stromy tvoří s kaplí jednolitý celek a lidé tam denně rádi usedají k odpočinku i k zamyšlení nad krajinou. Nedá se ani vyjmenovat ani vypočítat, co všechno dobrého a užitečného poskytuje nám lidem žijící vzrostlý a zdravý strom, zvlášť lípa, symbol Slovanů. Takový parfém, jak voní lípa v květu, ještě nikdy nikdo nedokázal vyrobit. Bzukot včel v její koruně je přímo sym- Jako starý pamětník první republiky jsem pracoval v oboru, kde se denně vystřídalo mnoho klientů, ale nepamatuji se, že by se o kriminalitě hovořilo v takovém rozsahu, jako je tomu dnes. Není tomu dávno, co jsem sledoval televizní pořad, jehož tématem byla právě kriminalita mládeže, a to upoutalo moji pozornost. O tomto v současné době ožehavém a aktuálním tématu diskutovali pplk. JUDr. Želátko s ředitelkou Odboru prevence kriminality mládeže MV ČR p. Bjuričovou. Na pořad reaguji proto, neb jsem si vzpomněl na slova bývalého ministra vnitra pana Rumla a nechtěně se musel pousmát. Stále nemohu zapomenout, s jakou vervou se ve sdělovacích prostředcích snažil veřejnost nepravdivě přesvědčovat, že kriminalita měla sestupnou tendenci a byla na ústupu. Těmito falešnými údaji bohužel blamoval sám sebe, neboť realita byla opačná. Statistické údaje a sdělovací prostředky oznamovaly, že věznice byly přeplněny a jejich kapacita ( osob) vysoce překročena. Po amnestii prezidenta Václava Havla se sice stav podstatně snížil na přijatelnou hranici asi osmi tisíc osob, ale předpokládám, že tento stav patří dnes již dávné minulosti. Jedno však lze s určitostí konstatovat, že v minulosti nebyl nikdy registrován tak vysoký počet vězňů, kdy k republice patřilo Slovensko, Podkarpatská Rus a bylo o mnoho tisíc policistů méně, než je jejich stav v současné době. K nelibosti občanské veřejnosti je kriminalita, zejména mládeže, již takového rozsahu, že hovořit o její prevenci je mrháním fonickou básní, stín v letním žáru, léčivá vlhkost a čistý vzduch proti prachu a hluku aut, projíždějících kolem po asfaltu. To se vůbec nedá penězi vyčíslit a zhodnotit. Proč byly poraženy dvě mladé lípy po stranách hlavního vchodu do sušického gymnázia loni v zimě? Proč byl poražen mladý dvojkmen jasanu ve Villaniho ulici v prosinci 1997, uprostřed prašného asfaltu mezi garážemi? Co bude s lípou v Soběšicích proč má být poražena? Proč nejsou sušičtí občané včas informováni odpovědnou institucí, aby se mohli k osudu stromů vyjádřit? Náš tisk občas informuje, jaký je zdravotní stav stromů a lesů v České republice (naposledy Lid. noviny v sobotu ). Umírají jedle, jilmy, jsou ohroženy kaštany, borovice, lípy! Život a zdraví každého jednotlivého stromu znamená i zdravý život pro lidi, a to nám nemůže být nikdy lhostejné! Za ZO ČSOP M. HRDLIČKOVÁ Jiří Doubravický Kavalkáda koltů kult koltů konečně kráčí k nám kdejaký komerční krám kypí kolty kovovým krokem klusají kalibry kovbojů kultura z Kansasu Kentucky Kingstonu každý kout krásné krajiny kódují klimatem krutosti kazí klid katedrál křídlovek krokusů kdejaký kmán kouřícími kolty kumuluje katastrofální kalamitu kraj kvílí kvantitou koltů krvácí krvavou kontribucí křičte křesťanská Krista krále kam kráčíte křiváci Co je u nás vlastně příčinou kriminality? času. Jejímu růstu, jak se mnozí domnívají, nezabrání ani snížení hranice věku její odpovědnosti. Nejsem žádný expert ani politik, ale počátek kriminality vidím především v nedostatečném výchovném procesu občanů. Výchova je cyklus dlouhodobý, ale přináší své ovoce. Jen ve stručnosti: Řadoví občané říkají, že základem státu je rodina, která spolu se školou zodpovídá za výchovu mládeže. S tímto názorem nelze jinak než souhlasit. Nezodpovězenou otázkou zůstává však skutečnost, kdo odpovídá za výchovu dospělých, kteří rodinu tvoří? Je přirozeně logické, že když nejsou vychováni dospělí, nemohou potom dobře vychovávat ani své potomky. Není filozofií, když uvedu, že za výchovu občanů v každém případě zodpovídá stát, nebo-li jeho čelní představitelé. Znamená to ovšem, že nesmí mít špatné, nedokonalé a děravé zákony, které se nechají průměrnými právníky lehce obejít musí je respektovat a důsledně dodržovat. V neposlední řadě musí dále profesionálně pracovat i příslušné instituce, které v zemi zajišťují klid a pořádek. Zejména justice by měla podle platných zákonných předpisů z výchovného hlediska nekompromisně trestat přestupky a trestné činy občanů a bezpodmínečně trvat na dodržení svého verdiktu. Tento režim bych pokládal za nejúčinnější prevenci růstu kriminality. Nemalou měrou by se na výchově mládeže měla podílet i televize. Bohužel zde musím souhlasit s názorem občanské veřejnosti, která převážnou část dobrodružných seriálů, které má mládež možnost sledovat, pokládá za nevhodné, neboť obsahují mnoho negativních prvků násilí, rvačky, vraždy, střílení apod. Mládež to však fascinuje a jak tradičně bývá zvykem, snaží se dospělé napodobovat. Dnes ale žijeme v jiném společenském zřízení. Máme vytouženou demokracii, ve které se ale v neprospěch veřejnosti pozměnil vězeňský řád byly do něho zavedeny humánní prvky. Věznice dnes nejsou obávanými aresty, kterých by se potencionální klienti báli, jako za doby totalitního režimu, kdy věděli, že by si museli na svůj pobyt a stravu v tomto nepopulárním ústavu svou prací vydělat. Řadovým občanům připomínají dnešní věznice spíše rekreační střediska, kde jsou potrestaní omezeni jen na svobodě. Není tajemstvím, že na celách mají kulturní vybavení a nemusí ani pracovat. Nejsmutnějším konstatováním však je, že mezi recidivisty je hodně mnohonásobných vrahů odsouzeno na doživotí. Proč naše zákony připouštějí, aby tato individua byla po dlouhá léta živena daňovými poplatníky? V tisku proběhlo již několik anket o možném zavedení trestu smrti. Nelze popřít, že převážně mnoho občanů, jistě kromě nábožensky založených, prosazovalo vehementně, aby v naší zemi byl trest smrti opět zaveden, jako tomu bylo v USA. Nejsem extrémista, ale pokud naši zákonodárci tento oprávněný požadavek občanů z humánního hlediska k odsouzeným v parlamentu neodhlasují, potom bych navrhoval, aby nákladnou režii těchto osob, hradili místo daňových poplatníků naši zákonodárci ze svých poslaneckých platů. BOHUMIL JELÍNEK

7 Program kina Sušice Kultura strana 7 Zveme vás do kina Filmový klub Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ (pátek sobota) Drsný a drsnější Akční film o drsném nájemném vrahovi a jeho ještě drsnějším komplicovi. USA, titulky, 108 min., od 12 let (neděle ) Jackie Brownová Netradiční komediální detektivka o letušce v důchodu a pašování peněz. USA, titulky, 155 min., od 15 let (úterý ) Povolání vrah I profesionální zabijáci předávají své zkušenosti svým nástupcům. Francie, titulky, 132 min., od 18 let (čtvrtek pátek) Zkurvená nuda Nekonvenční cynická komedie s pohledem na život mladých v Los Angeles 90. let. USA, titulky, 90 min., od 16 let. 17. (sobota) Kino náročného diváka Můj nejmilejší bar Černá komedie o lidech, kteří nedokáží najít své místo v životě, ale své místo u baru znají dokonale. Dne 18. září pořádalo sušické gymnázium komorní koncert Jany a Petra Novákových, na kterém zazněly melodie od Suka, Brahmse, nebo Waxmana. Dobrý den! Tímto milým způsobem vás možná oslovil ten či onen žák naší skoly. Nechtěl byste přijít na koncert? vyslovil študák své přání, kvůli kterému jste ztratili skoro celou minutu svého drahocenného času. Podal vám papír, na němž se až USA, titulky, 95 min., od 15 let (neděle ) Plump fiction Komediální parodie známých amerických filmů USA, titulky, 80 min., přístupný (úterý ) Povodeň Dlouhotrvající déšť přeplnil řeku a začíná zaplavovat městečko nový katastrofický film. USA, titulky, 95 min., od 12 let. 22. (čtvrtek) Filmový klub Zázrak v Miláně Klasické dílo světové kinematografie. Itálie, titulky, černobílý, 94 min., přístupný (čtvrtek pátek ) Malá mořská víla Oscarový animovaný snímek Walta Disneye o víle Ariel a jejích přátelích. USA, dabing, 83 min., přístupný (pátek sobota) Ledová bouře Přírodní katastrofa navždy změní život jedné rodiny. USA, titulky, 112 min., od 16 let. 25. (neděle) Pan Magor Úspěšná komedie s Leslie Nielsenem v hlavní roli. USA, dabing, 87 min., přístupný. Jackie Brownová Snímek je dílem renomovaného režiséra Quentina Tarantina, který jako předlohu použil bestseller Elmora Leonarda Rum Punch. Jackie Brownová si jako letuška v důchodu přivydělává k svému hubenému platu pašeráctvím peněz z Mexika pro překupníka zbraní až do doby, kdy ji zatkne policie přímo na letišti. Pokud jim slíbí spolupráci při dopadení překupníka, má šanci vyhnout se vězení. Jackie se svým přítelem připraví odvážný plán jak překupníkovi i policistům vypálit rybník. Plump fiction Komedie o dvou prostých nájemných vrazích z Los Angeles a o tom, co se děje během jejich typické denní práce, když se pokazí nějaká běžná vyhlazovací akce. Komediální parodie, která vzdává hold světu nezávislých filmů a dílu Quentina Tarantina a jeho hitu roku 1994 Pulp fiction, paroduje takové filmy jako Forrest Gump, Nell, Apollo 13 a jiné. Určitě se pobavíte. Kino náročného diváka Můj nejmilejší bar Trees Lounge je něco víc než jen nejoblíbenější bar v městečku. Pro mnohé ze štamgastů se stal téměř domovem. V této různorodé společnosti najdeme Tommyho Basilia, alkoholika a smolaře, který je nejvíc ze všeho roztomilý. Ztratil práci v dílně, ztratil přítelkyni a tak mu zbyl jen milovaný bar, kde se mu tak dobře medituje nad panákem whisky o nápravě svého života. Nakonec mu nepomůže ani neočekávané dědictví a tak stále čeká na ten pravý nápad, na tu nejlepší příležitost. Autorem filmu a představitelem hlavního hrdiny je americký herec Steve Buscemi, který je u nás znám hlavně z filmů Tajemný vlak, Fargo, Gauneři a s uváděným filmem se představil Fóra nezávislých na MFF v Karlových Varech v roce Pod svícnem tma do vašich rukou dostal program pátečního vystoupení (nejsem tak velký optimista, abych věřila tomu, že víc jak dva lidé z deseti ten list alespoň přejeli očima). Večer posledního pracovního dne má být krásným koncem namáhavého týdne. Možná každý člověk potřebuje vyrazit za zábavou. Tak proč na sebe nehodit to nejlepší ze šatníku, sčísnout vlasy a elegantním krokem kráčet ke Smetanovu sálu. Tam si hačnete do měkounkých křesílek ve vyhřáté místnosti, pak před vás nastoupí mladí lidé a sálem se rozběhnou do všech koutů krásné a líbezné tóny houslí doprovázených klavírem. Všude zavládne pohoda. Myšlenky si poletují a nemusíte myslet na to, kolik piv si ještě můžete dát, kdo byl vrahem Lidi co přijdou relaxovat a poslechnout si alespoň na chvíli dobrou muziku, by spočítal i žáček první třídy základní školy. Je to škoda, ale ne pro pořadatele, vystupující, nebo snad pro nás posluchače, ale pro vás, vážení. A neříkejte: Vždyť se v Sušici nic neděje. To není pravda. Velice kvalitních koncertů tady, v našem malebném městečku, je plno. Nač jezdit do Klatov, Plzně, nebo ještě dál za kulturou, když je jí v Sušici víc než dost. Bohužel platí: Pod svícnem tma. Když o tom přemýšlím, je mi to líto. Ani nedoufám, že byste opustili televizní obrazovku a Doktorku Quinnovou a přišli za námi do budovy gymnázia, kochali se líbivou muzikou. D. NOVÁKOVÁ Štěpán Rak a Alfréd Strejček mládeži S jedinečným výchovným koncertem pro mládež vystoupili světový kytarista a skladatel Štěpán Rak a herec Alfréd Strejček v sále Gymnázia v Sušici. Koncert se konal v 21. září dopoledne pro žáky základních škol a v poledních hodinách pro studenty gymnázia. Pořad byl výsledkem projektu, který oba umělci připravili již před lety a který nazvali Vivat Comenius. Vychází z textu poslední Komenského knihy O nápravě věcí veřejných, jejíž rukopis byl původně ztracen a nalezen teprve po 250 letech. V roce 1956 darovala Komenského rukopis naší vládě Spolková republika Německo a teprve v roce 1992 vyšel rukopis tiskem. Výchovný koncert byl pásmem stylové hudby 17. století, kterou skvěle zkomponoval a na kytaru reprodukoval do- cent Štěpán Rak, a mluveného slova, které s kultivovaností jemu vlastní přednesl Alfréd Strejček. V textu se střídaly ukázky z myšlenek Komenského také v latině i několika evropských jazycích a jejich překlady do češtiny. Alfréd Strejček se prezentoval nejen jako výborný recitátor, ale i jako skvělý hráč na zobcové flétny. Komenského myšlenky o svobodě, pravdomluvnosti, válce a míru jsou dodnes aktuální a obracejí se stejně tak k dětem, mládeži, jako k dospělým. Výchovný koncert, kteří oba autoři uvedli již v řadě zemí, dokázal udržet obě kategorie žáků v pozorném soustředění, což zvláště u mladších žáků nutno ocenit. Koncerty byly vzorovou ukázkou, jak by výchovný koncert měl vypadat: perfektně připravený, poutavý, naučně obsažný a umělecky dokonalý. V přestávce mezi oběma koncerty poskytl docent Štěpán Rak následující krátký rozhovor. Pane docente, pamatujete se ještě na svůj první hudební zážitek? Můj první hudební zážitek, jakkoliv to zní neobvykle, neměl s kytarou nic společného. To jsem byl ještě docela malý kluk. Vzpomínám si, že v průvodu na Prvního máje, kde se zadarmo rozdávaly párky a zmrzlina, se mi líbila dechovka, která vyhrávala do pochodu a v ní zejména basbombardón. Proč právě kytara mezi tolika hudebními nástroji se stala vaším životním osudem? To těžko dnes již mohu říci. Jisté je, že v oboru populární kytary mně jako mladíka fascinovali Beatles. S jejich hudbou si ztotožňuji své mládí a vlastně mne oslovují dodnes. V oboru vážné, klasické kytary, mě nejvíc ovlivnil slavný španělský kytarista Andres Segovia. V poslední době jste navštívil několik zemí včetně Austrálie. Jaký je váš nejsilnější dojem z těchto cest? Mým nejsilnějším dojmem byli bezesporu domorodci, ať už šlo o Austrálii nebo Nový Zéland. V Austrálii jsem se seznámil s přítelem a kolegou Georgem Smolmenem, který byl mé profesi velmi blízký. Je totiž stavitelem vysoce kvalitních kytar. Na nástroj z jeho dílny jsem hrál i na dnešním koncertu. O mém pobytu v Austrálii byl natočen film, který byl již uveden v televizi a v současné době má pražskou premiéru. Pane docente, děkuji za rozhovor. JIŘÍ KOLÁŘ Zázrak v Miláně Italský film natočil v r významný režisér Vittorio de Sica podle námětu a scénáře neméně významného scénáristy a spisovatele Cesare Zavattiniho. Námět měl zajímavou historii: Zavattini jej napsal s názvem Dobrák Toto roku 1940 pro velkého italského komika téhož jména. Film však nebyl natočen a později ho Zavattini přepracoval do románové podoby. Za dalších pět let se k myšlence na film vrátil a tentokrát ho realizoval pod uváděným titulem. Toto dnes již klasické dílo světové kinematografie vzniklo tedy v době největšího rozkvětu nového poválečného období italského neorealismu. Možná se bude zdát, že pojem realismus se neslučuje s pohádkovými motivy filmu. Pozorný divák však jistě ve filmu najde víc skutečnosti než pohádkovosti. Ostatně sám tvůrce prohlásil: Pohádky a bajky nám vždy dávají důvod k zamyšlení a nejkrásnější pohádky jsou vždy realistické. Hrajeme pro děti Malá mořská víla Po deseti letech je do kin uváděna obnovená premiéra půvabného filmu ze studia Walta Disneye. Příběh byl zpracován na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena a jeho hrdinkou je dcera krále moří Ariel, která se zamiluje do prince Erika, jemuž v bouři zachránila život. Tvůrci filmu využili námět po svém. Rozehráli podívanou, v níž spolu soupeří roztodivný podmořský a pohádkově idealizovaný pozemský svět. Zážitkem je proto nejen vodní svět plný barev a exotických živočichů, ale také projížďka kočárem po městě, či večerní romantická projížďka po jezeře. Na rozdíl od pohádkové předlohy příběh končí šťastně velkolepým svatebním finále, kde se spojují obě prostředí. Příběh je zpracován s pochopením a tolerancí k přírodě i civilizaci, k suchozemským i vodním lidem a přináší dětem i dospělým krásný filmový zážitek. Film získal dva Oscary za hudbu.

8 strana 8 Sport SvatoborTour 1998 Vítězka kategorie žen Jindřiška Bejstová. Jedenašedesát cyklistů absolvovalo sedmý ročník závodu horských kol Svatobor Tour Trať klání, které tradičně uspořádal Ski Club Sušice, vedla ze sušického náměstí k rozhledně na vrcholu Svatoboru, Pět kol má za sebou dlouhodobá soutěž v elektronických šipkách Sušický Open Cup, který organizuje Vlastimil Míčka z týmu SK MBC Sušice. Šipková klání, která jsou určená všem příznivcům tohoto netradičního sportu, hostí každý čtvrtek restaurace U Chovatelů v Sušici. Prezentace účastníků je vždy od do hodin. Dosud se pěti turnajů zúčastnilo třiašedesát hráčů včetně šesti žen. Výsledky čtvrtého turnaje: 1. Jan Šmrha (DC Sympact Plzeň A), 2. Zdeněk Jíša (Kings Zavlekov), 3. Čestmír Slovák (SK MBC Sušice), 4. Jiří Štembera (Boubín Horažďovice), Jaroslav Štádler (Nepomuk ) a Jaroslav Jaroš (SK MBC Sušice). Výsledky pátého turnaje: 1. Čestmír Slovák (SK MBC Sušice), 2. Zdeněk Jíša (Kings Zavlekov), 3. Jan Šmrha (DC Sympact Plzeň A), 4. Vratislav měřila metrů s převýšením 380 metrů. Absolutním vítězem závodu se stal jezdec profesionální stáje České spořitelny Jan Kotal z Plzně, který jako jediný ze startovního pole dokázal trať absolvovat pod hranicí 19 minut. Druhý v celkovém hodnocení skončil Vojtěch Muchka z týmu SCC Škoda Plzeň, který za vítězem zaostal pětadvacet sekund. Třetí příčka patřila bikerovi z celku Cyklo Janda Plzeň Tomáši Kozákovi, který v maratonu horských kol Author-Král Šumavy v Klatovech obsadil druhé místo. V kategorii žen se představily jen tři závodnice. Vítězství s přehledem vybojovala juniorská reprezentantka republiky, účastnice mistrovství Evropy a světa Jindřiška Bejstová, která hájí barvy plzeňského klubu CykloBartoníček. Kategorii veteránů vyhrál Vladimír Kumhera z Cykloservexu Sušický Open Cup vede Čestmír Slovák Maslák (Rabí), Jaroslav Štádler (Nepomuk) a Jiří Pavlovič (SK MBC Sušice). V průběžném hodnocení Sušického Open Cupu vede po pěti kolech Čestmír Slovák z pořádajícího týmu SK MBC Sušice, který čtyřikrát zvítězil a jednou obsadil třetí místo. Na svém kontě má dosud bodů. Obhájce loňského celkového prvenství Miroslav Šíma je čtvrtý, když dvakrát obsadil druhé místo, dvakrát byl devátý a jeden turnaj vynechal. Letošní Sušický Open Cup - Author jízdní kola se hraje o velice atraktivní ceny. Na tři nejlepší šipkaře v celkovém hodnocení dlouhodobé soutěže čekají horská kola, navíc desítka nejlepších borců získá šipkařské zboží a poukázku na týdenní pobyt v hotelu Rual u Klatov. Vítěz navíc získá 60 centimetrů vysoký putovní pohár. KDY NA MISTROVSKÝ FOTBAL Divize: 11. října od hodin: TJ Sušice TJ Čížová (9. kolo). 18. října od hodin: Aritma Praha TJ Sušice (10. kolo) Oblastní přebor dorostu: 10. října od hodin: TJ Sušice Start VD Luby (okresní derby utkání, 8. kolo) 17. října od hodin: SK Cheb TJ Sušice (9. kolo). Oblastní přebor žáků: 10. října od hodin: SK Vejprnice TJ Sušice (8. kolo). 17. října od hodin: TJ Sušice TJ Přeštice (9. kolo). Okresní přebor mužů: 10. října od hodin: TJ Kolinec TJ Sušice B (9. kolo) 18. října od hodin: TJ Sušice B SK Svéradice (10. kolo). Okr. přebor starších minižáků: 11. října od hodin: TJ Sušice TJ Kašperské Hory (6. kolo) 17. října od hodin: Sokol Nalžovské Hory TJ Sušice (poslední 7. kolo). Chotěšov před Jaroslavem Bejstou z týmu CykloBartoníček Plzeň. Nejmladším účastníkem závodu byl dvanáctiletý Bohuslav Drmla z Prahy, který časem 44:08 minuty obsadil celkově 57. místo. Jen o tři měsíce starší byl Jakub Vondráček z tým Skol Brno, jenž obsadil 51. příčku. Z nejmladších sušických borců si vedl nejlépe třináctiletý závodník oddílu Jiko Čácha Sušice Jan Lískovec, který časem 29:09 minuty skončil na 32. místě. Čtyřiačtyřicátý byl rovněž třináctiletý Tomáš Řehoř ze Sušice. Nejstarším bikerem klání byl tradiční účastník, čtyřiašedesátiletý Emil Kintzl z Kašperských Hor, který trať zdolal za 31 minut a 29 vteřin. Titul přeborníka Sušice vybojoval dvaatřicetiletý závodník Jiko Čácha Sušice Jan Ryneš, přeborníkem pořádajícího Ski Clubu Sušice se stal Zbyněk Pokorný. Na uspořádání cyklistického klání se podílely firmy: PAP, a.s., Sušice, Cykloservis Míčka Sušice, JIKO Čácha Sušice, Sport Schwarzkopf Sušice, Jiří Zahradník, Karel Baron, KROL, Řeznic- Přeborník Ski Clubu Sušice Zbyněk Pokorný tví Hlaváček, Pekařství Rendl Sušice. Poděkování za pomoc při organizaci klání zároveň patří všem pořadatelům a Městské policii Sušice. Výsledky: Muži do 40 let: 1. Jan Kotal (Česká spořitelna) 18:55 minuty, 2. Vojtěch Muchka (SCC Škoda Plzeň) 19:20, 3. Tomáš Kozák (Cyklo Janda Plzeň) 20:24, 4. Jan Ryneš (Jiko Čácha Sušice) 21:53 přeborník Sušice v závodě horských kol. Muži nad 40 let: 1. Vladimír Kumhera (Cykloservex Chotěšov) 21:54, 2. Jaroslav Bejsta (CykloBartoníček Plzeň) 24:15, 3. Jiří Zeman (Klatovy) 24:40. Ženy: 1. Jindřiška Bejstová (CykloBartoníček Plzeň) 24:53, 2. Šárka Grabmüllerová (BH České Budějovice) 27:18, 3. Jana Vondráčková (Skol Brno) 47:03. Umístění závodníků ze Sušice v absolutním hodnocení: 4. Jan Ryneš (Jiko Čácha Sušice) 21:53, 6. Jindřich Skála (Jiko Čácha Sušice) 23:11, 9. Ota Huleš (Jiko Čácha Sušice) 23:45, 12. Zbyněk Pokorný (CFT Sušice) 24:24, 13. Karel Řezanka (Suši- Divize mužů: 8. kolo: TJ Sušice Pelhřimov 2:0 (1:0). První vítězství v letošní sezoně vybojovali sušičtí fotbalisté na domácím hřišti s týmem Pelhřimova. Vedení zajistil domácím ve 40. minutě Václav Staněk. Na konečných 2:0 uzavřel v páté minutě druhého poločasu Hubáček. V závěru utkání měli domácí ještě dvě slibné brankové příležitosti, ale Staňkovi ani Slivoňovi se je nepodařilo úspěšně zakončit. 9. kolo: TJ Přeštice TJ Sušice 1:0 (0:0). V tradičním derby se až do 83. minuty hrálo bez branek. Vítězství domácím zajistil brankou Biedermann. Sušičtí fotbalisté za své působení v divizní soutěži prohráli s Přešticemi úplně poprvé. Oblastní přebor dorostu: 6. kolo starší dorostenci: TJ Sušice Plzeň Košutka 1:2 (0:2). Domácí fotbalisté nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy a už v osmé minutě prvního poločasu ce 1) 24:28, 17. Zdeněk Hlaváč (Sport Schwarzkopf Sušice) 25:17, 19. Eduard Lískovec (Jiko Čácha Sušice) 25:19, 22. Miroslav Marc (Sušice 1) 25:50, 23. Václav Kubec (VIV team Sušice) 26:04, 24. Filip Sultán (Jiko Čácha Sušice) 26:28, 25. Jaroslav Uher (atletický oddíl TJ Sušice) 26:31, 29. Jan Skála (Jiko Čácha Sušice) 27:55, 30. Jiří Fornous (MBC Sušice) 28:17, 32. Jan Lískovec (Jiko Čácha Sušice) 29:09, 34. František Kříž (Sušice 1) 29:38, 36. Michael Fišer (Ski Club Sušice) 30:05, 37. Jan Bouchal (Sušice 1) 30:27, 38. Libor Křivanec (Ski Club Sušice) 30:54, 40. Václav Řehoř (Sušice 1) 31:51, 41. Martin Kříž (Sušice 1) 31:51, 42. Josef Hlaváček (Sušice 1) 32:09, 43. Zdeněk Pazourek (MBC Sušice) 32:12, 44. Tomáš Řehoř (Sušice 1) 32:14, 45. Martin Busta (Artec Sušice) 32:17, 48. Marcel Onder (MBC Sušice) 32:41, 50. Josef Kalný (MBC Sušice) 34:19, 54. Vlastimil Míčka FOTBAL prohrávali 0:1. Sedm minut nato inkasovali druhý gól. Na konečných 1:2 uzavřel skóre utkání Marek z pokutového kopu. V úplném závěru utkání měl na kopačkách vyrovnávací branku Brabec, ale z malého vápna plzeňskou branku minul. Navíc Marek ještě nastřelil tyč. Mladší dorostenci: TJ Sušice Plzeň Košutka 2:3 (2:1). Rovněž mladší dorostenci Sušice nastoupili v oslabení. Domácí vedli 1:0 brankou Sochoře z pokutového kopu. Pak dokonce v 18. minutě Míčka zvýšil na 2:0. Vzápětí ale hosté snížili na 2:1 a po změně stran brankami v 50. a 59. minutě rozhodli o svém vítězství. 7. kolo starší dorostenci: Slavia Karlovy Vary TJ Sušice 2:3 (1:2). Hosté vedli už v páté minutě zásluhou Vomelovy branky, domácí ovšem ve 25. minutě po rychlé kombinaci vyrovnali. O sedm minut později se z branky opět radovali hosté, když z brejku skóroval opět Vomela. Po změně stran domácí v 80. minutě vyrovnali skóre na 2:2 brankou z pokutového kopu. O vítězství rozhodli sušičtí fotbalisté v poslední minutě klání, když obráncům domácích unikl Vomela, kličkou přelstil karlovarského brankáře a vstřelil svůj třetí gól. I když rozhodčí nastavoval ještě osm minut, hosté vítězství udrželi. Mladší dorostenci: Slavia Karlovy Vary TJ Sušice 5:21 (1:1). V prvním poločase byla hra obou týmů vyrovnaná. V druhém poločase ale hosté, z nichž Kočí a Riepel nastoupili už v duelu starších dorostenců, na soupeře fyzicky nestačili. Branky za Sušici dali Nemrava a Kočí. Oblastní přebor žáků: 6. kolo starší žáci: Jiskra Domažlice TJ Sušice 4:1 (2:0). Autorem jediné branky hostů ze Sušice byl Šimáček. Mladší žáci: Jiskra Domažlice TJ Sušice 1:0. Autorem vítězné branky sušických fotbalistů bzl Radek Kohl. (MBC Sušice) 43:22, 55. Jakub Hodík (Sušice III) 43:52, 56. Jakub Novotný (Sušice 1) 43:52, 58. Jan Kalista (Sušice 1) 44:09, 60. František Holý (Petrovice u Sušice) 53:01, 61. Lukáš Bernard (Sušice 1) 59:23. Přeborník Sušice Jan Ryneš 7. kolo starší žáci: TJ Sušice Viktoria Mariánské Lázně 3:0 (1:0). V prvním poločase byly síly obou mužstev vyrovnané. Po změně stran na hřišti kralovali domácí fotbalisté. Zatlačili soupeře na jeho polovinu. Bohužel využili jen dvou brankových příležitostí. Podle mínění trenéra Ivana Goly podali jeho svěřenci po dlouhé době výkon, s nímž byl spokojen. Autorem dvou branek Sušice byl Šimáček, třetí gól připojil Lerch. Mladší žáci: TJ Sušice Viktoria Mariánské Lázně 1:2 (0:1). Hosté byli lepším mužstvem a zaslouženě si ze Sušice odvezli všechny tři body. Jedinou branku domácích vstřelil Zbyněk Janda. Okresní přebor mužů: 7. kolo: TJ Žichovice TJ Sušice B 2:4 (1:2). Tři branky sušických fotbalistů vstřelil Kadlec, čtvrtý gól připojil Pintíř. 8. kolo: TJ Sušice TJ Kašperské Hory 3:2 (3:1). V prvním poločase byli domácí jasně lepším týmem. Vedli 2:0, ale pak hosté využili zaváhání sušické obrany a snížili na 2:1. Do konce první půle ale Sušičtí přidali ještě třetí gól. Přestože v druhém poločase domácí polevili, vytvořili si několik brankových příležitostí, ale nevyužili jich. Naopak hosté ještě dvacet minut před koncem utkání snížili na konečných 3:2. Branky za domácí tým dali Votava, Kadlec a Pendl. Okresní přebor minižáků: TJ Sušice SK Horažďovice 10:0. Sušičtí minižáci soupeře z Horažďovic jednoznačně přehráli, když nastříleli rovných deset branek. Nejúspěšnějším střelcem domácích byl Šperl, který se postaral o polovinu branek. Po dvou brankách ještě přidali Hubinský a Zemen, jednou skóroval Horejš. Sokol Pačejov TJ Sušice 3:1. Také v dalších kláních byli úspěšní sušičtí minižáci, kteří zvítězili zásluhou dvou branek Zemena a jednoho gólu Fartáka.

9 strana 12 SUŠICE Společenská zábava pátek 16. října ve hodin hotel Paleček Taneční zábava sobota 24. října ve hod. Sokolovna Country bál Hraje skupina Tendr z Klatov. Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři MKS Sušice od Koncerty úterý 13. října v hod. Smetanův sál Klavírní recitál prof. Ivana Moravce z technických důvodů se nekoná! úterý 20. října v hodin Smetanův sál Koncert smíšeného pěveckého sboru The Peter Singers z Walesu (Velká Británie) Vstupné: 20 Kč, studenti zdarma. Předprodej vstupenek v kanceláři MKS od října ve hod. Smetanův sál Slavnostní koncert k 80. výročí vzniku republiky Kde domov můj? Účinkují pěvecké sbory z Klatov, Horažďovic a Sušice. Divadla, zábavné pořady úterý 6. října 8 15 a 9 45 hod. Sokolovna Když si hrajem, nezlobíme zábavný pořad pro děti hry, soutěže, loutky. Vstupné 15 Kč. sobota 10. října ve hod. Sokolovna O pohár Městského kulturního střediska pohárová soutěž ve společenském tanci čtvrtek 15. října v hod. Sokolovna Dobrý voják Švejk divadelní představení. Předprodej vstupenek v kanceláři MKS. Loutkové divadlo pátek 23. října v hod. Husův sál Čerti na hradě Přednášky, kurzy Každý pátek v hod. Sokolovna Kurz taneční a společenské výchovy Muzea, výstavy Muzeum Šumavy stálá expozice otevřena denně mimo 9 12 a hod. Lidová architektura Šumavy a Pošumaví UFO na Sušicku? fotografie Potrvá do konce října. Tělovýchova, sport, relaxace Šipky každý čtvrtek od hodin restaurace U chovatelů Hraje se: 301 Double out, každý turnaj je započítáván do republikového žebříčku Bohemia Dart Cup Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pátek a hod. neděle hod. Za hodinu zaplatíte předplatné Kultura Oblastní kulturní přehled od 9. do 23. října Kč, měsíčně 250 Kč čtvrtletně 560 Kč V době provozu posilovny lze využít solárium pět minut za 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže, budova Šumavské lesní, a. s., Na Burince 273/III, na objednávky tel , , kl. 35 od 9 30 do hod. Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy,, pátek 8 12 a hod. oddělení pro děti,, pátek hod. Rozhledna Svatobor, tel denně hod. Vstupné 5 Kč dospělí, děti a důchodci 3 Kč, děti do 6 let zdarma. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce, tel čtvrtek a hod. Poplatek dospělí 50 Kč/hod., děti 30 Kč/hod. redakce SN tel Posilovna Sokolovna tel Pokladna kina otevřena od hod., tel až pátek Automatický kuželník až neděle hod hod. možnost občerstvení, 100 Kč/hod. HARTMANICE Kulečník až neděle 16 Muzea, výstavy hod. Masáže až pátek hod. Muzeum Dr. Šimona Adlera neděle hod. Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regionu. Informační středisko NP Šumava nachází se ve stejné budově. KAŠPERSKÉ HORY Stálá expozice Muzea, výstavy Výstavy muzeum 9 12 a hod. (Ne)ohrožená příroda deset let činnosti Stanice pro handicapované živočichy při Muzeu Šumavy Lidové obrázky na skle z jižních a západních Čech. Potrvá do konce října. Galerie Secese užité umění František Bílek grafika. Potrvá do konce října. HORAŽĎOVICE Kino Otava (pátek ve hod., sobota v a hod.) Ztraceni ve vesmíru Neuvěřitelná dobrodružství rodiny Robinsonových na cestě vesmírem. USA, titulky, přístupný (pátek ve hod, sobota v a ve hod.) Mimic Neznámý vetřelec ohrožuje newyorské metro. USA, titulky, přístupný (pátek ve hod, sobota v a ve hod.) Extra život Únos, vydírání, loupež, zpěv co všechno lidé neudělají z lásky. USA, titulky, přístupný. Společenská zábava Kulturní dům sobota 10. října ve hod. Taneční zábava se skupinou Kečup. sobota 17. října ve hod. Posvícenská zábava Hraje Borovanka z Klatov. Předprodej vstupenek v kině Otava. neděle 25. října v hod. Posezení s písničkou Oblíbené odpoledne pro každou generaci. Koncerty, divadla, zábavné pořady 21. října v hod. Travesti show Zábavný pořad. Předprodej vstupenek v kině Otava. pátek 23. října ve hod. Galakoncert Slavnostní večer k 80. výročí vzniku republiky. Účinkují pěvecké sbory z Horažďovic, Sušice a Klatov. Vstupné dobrovolné. Informace Předprodej vstupenek na všechny kulturní akce i filmová představení v kině Otava (hlavní vchod), tel pátek a hod. Ve stejnou dobu je otevřena půjčovna videokazet. Městské muzeum tel. 0187/ SRNÍ Hotel Srní, tel Vyhřívaný bazén každý den hod. Prodej vstupenek v recepci děti do 10 let 25 Kč, dospělí 50 Kč. Sauna až pátek hod. ŽELEZNÁ RUDA Muzeum Stálá expozice otevřena úterý sobota 9 12 a hod. neděle 9 12 KLATOVY Galerie U bílého jednorožce Výstavy Výstava absolventů výtvarných škol Eva Výborná pastely, fotografie, objekty Alena Kotzmannová fotografie, objekty, videoinstalace Patrik Kovačovský obrazy, video, instalace Potrvá do 15. listopadu. Koncerty neděle 11. října v hod. Petr Volný klavírní improvizace Galerie Klenová Hrad a zámek Sklo a prostor Vystavuje skupina šesti výtvarníků. Vila manželů Kotrbových Projekty realizace studie architektonického ateliéru Pavla Kupky. Potrvá do 31. října. Sýpka Výlet výstava slovenských výtvarníků. Potrvá do 25. října. Hrad Adéla Matasová Dešťová stěna. Umělecké dílo ve veřejném prostoru. Potrvá do 31. listopadu. Informace Městské kulturní středisko 0186/224 52, Stálá divadelní scéna divadlo 0186/ KULTURNÍ PAMÁTKY Hrad Rabí tel. 0187/ denně mimo do a hod. Vstupné 30 Kč, děti, důchodci, studenti, vojsko 20 Kč, děti do 6ti let zdarma, rodinná vstupenka 80 Kč. Hrad Velhartice tel. 0187/ soboty a neděle do hod. Poslední prohlídka 1 hodinu před uzavřením. Hrad Kašperk tel. 0187/ denně mimo 9 17 hod. Poslední prohlídka 1 hodinu před uzavřením. Vstupné 25 Kč, děti, důchodci, studenti, vojsko 15 Kč, děti do 6ti let zdarma. Hrad Švihov tel. 0186/ soboty a neděle do a hod. Poslední prohlídka 1 hodinu před uzavřením. Mimo tuto dobu je možná dohoda pro organizované skupiny. Vstupné 30 Kč, děti, důchodci, studenti, vojsko 20 Kč Černá věž, katakomby Klatovy denně mimo 9 12 a hod. Vstupné 12 Kč, děti 6 Kč. RADIO PRÁCHEŇ 89,0 FM a 99,5 FM pátek ranní blok hudby a zpráv hudba let, soutěže siesta písnička na přání, soutěže Sport Speciál, hity, zajímavosti Večerní proud Kontinuo taneční hudba Zuzana je zase sama doma úterý Večerní povídání se zajímavými hosty Hit Mix nejhranější hity týdne čtvrtek Nejprodávanější desky jsou hezký pátek Písničky na písemná přání (P. O. Box 240) Víkendy Informace o počasí, kulturních a sportovních akcích, sobotní vaření s mistrem kuchařem Polední siesta hudba 70. až 90. let, zajímavosti, pozvánka do kina Písnička na telefonická přání, soutěže, zajímavosti, klípky Víkendové večery sobota Dámská jízda neděle Premiéra rockové hitparády Večer se Zajíčkem jménem Petr ÚŘEDNÍ HODINY pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel hod hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) úterý hod. pátek hod. čtvrtek není úřední den Referát státní sociální podpory OÚ tel pátek hod. Notář (radnice 2. patro) Katastrální úřad tel hod hod. Finanční úřad tel , , , Pasové oddělení Klatovy pracoviště Sušice Policie ČR denně Dopravní inspektorát Klatovy pracoviště Sušice každé sudé úterý hod. TELEFONNÍ ČÍSLA, která bychom měli znát: záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Aktuální informace o městě na INTERNETU: Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 4,80 Kč. Náklad výtisků. Povoleno OÚ Klatovy pod č.j. 72/ /92.

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 19.11.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth; rozšířená rada p. V. Pejša, Bc. R. Kunc, p. Marián Chlup, p. F. Belbl (pouze u bodu

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Krnkovo sídlo v Pačejově

Krnkovo sídlo v Pačejově Krnkovo sídlo v Pačejově zpracoval: Vladimír Dynda and Stanislav Vondráček publikováno: December 11, 2013 Pan Sylvestr Krnka po návratu do Čech v roce 1871 vlastnil dvě sídla, a sice na Královských Vinohradech

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín.

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Zápis č. 12 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016 od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Přítomni: Jan Helíšek, Ing. Tibora Honová, Monika Balašová, Josef Řáha Občané v

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Obec Žižice Historie první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Historie Zemědělství na Žižicko historicky patří Původní

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více