Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T B D S v i t a v y č. 71/2014 Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů a/ zabezpečit účast zástupce samosprávy nebo SVJ na jarních aktivech předsedů samospráv b/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků a projednat Inf. list č. 71, vč. příloh Termín : do : c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do : Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy I N F O R M A C E o konání aktivů předsedů samospráv Představenstvo družstva s v o l á v á aktivy podle lokalit takto : / pondělí / 15,30 hod. Litomyšl - rest.slunce / úterý / 15,30 hod. Jevíčko - Hotel Morava / úterý / 15,30 hod. Polička-rest.THT Palackého nám / středa / 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA/aut.nádr. Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to I N F O R M A C E o konání Shromáždění delegátů BD Svitavy.!!! Delegáti BD Svitavy budou pozváni na shromáždění delegátů samostatnou pozvánkou!!

2 Obsah informačního listu : Informace ekonomického úseku str Informace úseku správy družstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záležitostí... str Informace technického úseku.....str Prodej uvolněných bytů do osob.vlastnictví -nabídka.....str. 20 Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků jednotek Úvodní slovo Vážení předsedové samospráv, předsedové společenství vlastníků a delegáti, tak jako v předchozích letech vydává družstvo informační list, který obsahuje informace, které budou následně projednávány na aktivech předsedů samospráv a shromáždění delegátů našeho družstva. Letošní rok je prvním rokem účinnosti zásadních legislativních změn, které se dotkly také bydlení v domech spravovaných našim družstvem. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy vynutily i změny stanov družstva, které byly schváleny na podzimním shromáždění delegátů. V letošním roce čeká představenstvo a pracovníky správy družstva ještě velký kus práce s přepracováním všech navazujících vnitřní předpisů na novou legislativu a nové stanovy. Jedná se o předpisy podrobněji specifikované v části předkládané referátem organizačně právním. Ani v dalších oblastech správy domů nebudeme spát na vavřínech. Připravujeme další revitalizace nepanelových domů a samozřejmě budeme dbát o nezbytnou údržbu všech spravovaných objektů. Minulý rok družstvo hospodařilo úspěšně a plánovaný zisk byl překročen. Podařilo se výrazně snížit úrokové zatížení samospráv, u revitalizace panelových domů bylo dokonce dosaženo snížení úroků na nulu. Družstevní domy, které se rozhodly pro zateplení či jiné nezbytné opravy a neměly uspořeno dostatek finančních prostředků, obdržely výhodné půjčky od družstva na tyto akce. Družstvo také samosprávám vrátilo na podzim 2013 formou dotace ½ ročního navýšení správního poplatku a to z výnosů běžného hospodaření. V uplynulých měsících byli někteří z předsedů samospráv a delegátů obtěžováni různými několikastránkovými dopisy a telefonáty jednoho z delegátů družstva, ve kterých sděloval nepravdivé a zavádějící informace o družstvu a jeho práci s pravděpodobným cílem svrhnout představenstvo a obsadit sám funkci ve vedení družstva. Všechna tvrzení a návrhy tohoto delegáta byly na listopadovém shromáždění delegátů projednány a ostatními delegáty odmítnuty jako nepodložené či nepravdivé. Družstvo se proto rozhodlo bránit i právní cestou a podalo na šiřitele těchto tvrzení oznámení orgánům činným v trestním řízení. Věříme, že letos již budeme nadále řešit jen věci podstatné pro rozvoj družstva a zlepšování bydlení v našich domech. Dobrou zprávou nejen pro naše členy by v letošním roce měl být pokles některých cen energií, který spolu s pokračujícím zateplováním našich domů a nízkými úroky z úvěrů pro domy měl přinést úspory do rodinných rozpočtů našich bydlících. Ing. Nováček Viktor předseda představenstva BD Svitavy 2

3 Informace ekonomického referátu Hospodaření družstva v roce 2013 Uplynulý rok ukončilo družstvo hospodaření se ziskem ve výši 470 tis. Kč před zdaněním. Plánovaný zisk 271 tis. Kč byl nakonec o 199 tis. Kč překročen v důsledku příznivého vývoje příjmů a efektivního řízení nákladů. Družstvo svůj hospodářský zisk plánovaně snížilo vrácením ½ ročního navýšení správního poplatku samosprávám formou dotace do fondu údržby v souladu s rozhodnutím shromáždění delegátů. Tab. č. 1 Hospodářský výsledek 2013 a porovnání s plánem Hospodářský výsledek v tis. Kč (před zdaněním) Rok 2013 Plán 2013 Rozdíl skutečnost a plán Údržba Správa družstva CELKEM Klíčové ukazatele nákladů byly dodrženy a v tržbách jsme překročili plán zejména ve výnosech z inženýrské a technické činnosti družstva. V průběhu uplynulého roku jsme měli v dlouhodobé pracovní neschopnosti 1 zaměstnance z celkových 2 pracovníků střediska údržby, a tím došlo v závěru roku k mírné ztrátě na tomto středisku. Graf č. 1 Hospodářské výsledky družstva v letech (před zdaněním) v tis. Kč Finanční situace družstva Naše družstvo si vede po finanční stránce velmi dobře, má dostatek prostředků na financování provozu a údržby spravovaných bytových domů a na svůj běžný provoz. 3

4 Dočasně volné finanční prostředky jsou investovány prostřednictvím bankovních ústavů do bezpečných a likvidních vkladů a státních či bankovních dluhopisů. Dále družstvo eviduje vnitropodnikové půjčky ve výši 24,3 mil.kč na rekonstrukci výtahů a revitalizaci nepanelových domů, které splácí měsíčně družstvu samosprávy těchto bytových domů. Dlouhodobým problémem jsou dlužníci nájemného a dluhy vlastníků bytu vůči družstvu. Družstvo vynakládá maximální úsilí k vymáhání svých pohledávek, přesto hospodářská situace v našem okrese nedává příliš optimistické vyhlídky na snížení množství pohledávek. Celková výše pohledávek na nájemném a příspěvcích vlastníků, která činila k minulého roku 2,04 mil. Kč (k ,87 mil.kč), je nepříjemnou skutečností, která je však z hlediska financování celého družstva není vážným ohrožením fungování družstva. Část těchto pohledávek je jen velmi obtížně vymahatelná a je na ně již vytvořena účetní rezerva ve výši 0,6 mil.kč. Zpráva o hospodaření družstva bude předložena shromáždění delegátů ke schválení včetně účetní závěrky. Současně bude předložen shromáždění delegátů návrh na použití nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. Tab. č. 2 - Stavy vybraných fondů družstva Položky Fond nerozdělených zisků minulých let Nedělitelný fond celkem Celkem tis. Kč Výše uvedené vytvořené rezervy jsou zárukou stability a jistoty pro členy družstva, že družstvo bude schopno pokrýt budoucí případné méně příznivé období z vytvořených rezerv bez finančních dopadu na své členy. Rezervu plánujeme také částečně použít na krytí odpisu nedobytných pohledávek za vystěhovanými bývalými členy, tak aby nebylo touto skutečností ovlivněno běžné hospodaření družstva v nadcházejících letech. Hospodaření samospráv Hospodaření samospráv bylo vyrovnané a náklady na údržbu a opravy byly čerpány z fondů dlouhodobé zálohy příslušných domů. V uplynulém roce byla úspěšně dokončena velká investiční akce revitalizace celkem 11 nepanelových bytových domů, z toho 10 družstevních domů s investičními náklady 8,73 mil.kč a dále 1 dům společenství vlastníků. Celá akce byla financována kombinovanými zdroji z dlouhodobých záloh na opravy těchto domů (fond oprav) a u některých domů také vnitrodružstevními půjčkami. U většiny domů se investice obešla bez nutnosti zvýšit pravidelné platby uživatelům bytů a zateplení domů již přináší nemalé úspory přímo obyvatelům do jejich domácích rozpočtů. 4

5 Tab.č.3 - Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu za všechny družstevní objekty Údaje v tis. Kč Počáteční stav k Tvorba z nájemného a příspěvků vlastníků Čerpání - realizované opravy a údržba domů Čerpání rekonstrukce výtahů Čerpání zateplení nepanelových domů Půjčky od BD (+poskytnuté/-splátky) Převod prostředků vlastníků na SVJ Zůstatek dlouhodobé zálohy k Přehledy hospodaření jednotlivým samosprávám (vyúčtování služeb za rok, přehled o zůstatku, tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu) zasíláme jako podklad pro jednání na členské schůzi a k předání informace členům-nájemcům a vlastníkům bytových jednotek. Výhled hospodaření družstva na rok 2014 Celkové hospodaření družstva, hospodářská střediska V letošním roce jsme sestavili plán se ziskovým hospodařením pro středisko správy družstva a plánujeme vyrovnané hospodaření střediska údržby. Většina plánovaných nákladů správy je zmražena na stabilní úrovni a jejich změnu plánujeme maximálně ve výši inflace. Rekordně nízké úrokové sazby úložek a výrazné snížení příjmů z penále za dlužné nájemné (snížení sazeb nařízením vlády od roku 2014) se odrazí v nižším plánu zisku, než jak byl v předcházejících letech. I přes tyto nepříznivé okolnosti družstvo nadále zůstává v zisku a finančně plně soběstačné. Středisko údržby zaměstnává 2 pracovníky údržby (1 elektro a 1 voda topení) a poskytuje služby zejména v drobné údržbě bytových domů družstva. Vzhledem k snížení počtu pracovníků a tím i tržeb plánujeme hospodaření střediska jako vyrovnané. Volné kapacity údržby nabízíme i organizacím a domácnostem mimo správu družstva. V plánu jsme byli nuceni zohlednit také situaci s dlužným nájemným, kde budeme nuceni některé dluhy po vystěhovaných dlužnících vzhledem k jejich nedobytnosti a nákladnost vymáhání účetně odepsat. Družstvo bude intenzivně pracovat na vymáhání dlužného nájemného, kde se nám podařilo zbrzdit vzrůstající trend. Tento vývoj však má své příčiny zejména v růst cen za energie v předchozích letech a tím i nájemného, hospodářské situaci regionu a také možnostech tzv. osobních bankrotů, které velmi poškozují družstvo jako věřitele. Z těchto důvodů tedy nepočítáme do plánu hospodaření se snížením objemu pohledávek. Plán hospodaření družstva bude předložen k projednání shromáždění delegátů v červnu

6 Plán hospodaření samospráv a stanovení nájemného z bytů Hospodaření samospráv plánujeme vyrovnané s tím, že finanční potřeby domů budou kryty z vybraného nájemného a dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu příslušných domů. Nájemné a příspěvky vlastníků byly stanoveny s ohledem na předpokládané náklady a cenový vývoj a pokryjí všechny běžné finanční výdaje pro jednotlivé domy. Změny výše záloh na služby budou provedeny z podnětu družstva POUZE u těch uživatelů, kteří měli ve vyúčtování služeb rok 2013 větší částky nedoplatků (nad 2 tis. Kč). Nová výše zálohy bude stanovena dle ceny roku 2014 a zjištěné spotřeby bytu za rok Ostatní změny v předpisech plateb budou prováděny pouze na žádost samosprávy či výjimečně z jiných závažných důvodů. Pojištění bytových domů, majetku družstva a SVJ Družstvo pokračuje v úspěšné spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, která sdružuje družstva spojené v Svazu českomoravských bytových družstev. Hromadná smlouva poskytuje nadstandardní rozsah pojistného krytí za bezkonkurenční ceny (oproti individuálním smlouvám na domy za cca 1/3 ceny). Pojistné krytí je tzv. all risk, tzn. všechna rizika mimo rizika výslovně ve smlouvě vyloučená (válka, jaderný výbuch, ). Není třeba dokládat např. posudek meteorologické služby při poškození střešní krytiny větrem, apod., všechny tyto dokumenty si zajistí pojišťovna. Pro všechny nájemníky a vlastníky bytů spravovaných našim družstvem jsou připraveny exkluzivní a výrazné slevy na pojištění domácností a občanů v programu VÝHODA. Další informace naleznete na stránkách Pojištění a výhody se týkají samozřejmě i domů SVJ ve správě družstva. Upozornění pro SVJ - pojištění odpovědnosti výboru SVJ Členové výboru SVJ ručí za svou činnost a svá rozhodnutí v této funkci celým svým majetkem, na což již družstvo mnohokrát upozorňovalo. Abychom pak tyto funkcionáře ochránili před rizikem finančních postihů při možných neúmyslných chybách při výkonu jejich funkce, máme sjednáno pojištění odpovědnosti výboru SVJ. Toto pojištění je již zahrnuto zdarma v celkové pojistné ochraně domu. Standardně toto pojištění stojí cca Kč na 1 osobu ročně, v rámci naší hromadné smlouvy pojištění majetku je však pro námi spravovaná společenství vlastníků bezplatné s vysokým pojistným limitem 2 miliony Kč. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 V době vydání tohoto informačního listu stále probíhá průběžné zpracování vyúčtování domů na mimoměstských lokalitách a byly ukončeny reklamační lhůty odečtových listů pro domy s centrální dodávkou tepla ( ). Pro tyto domy bude probíhat v dubnu t.r. zpracování konečného vyúčtování. 6

7 Všichni správci domů obdrží či obdrželi obálky s vyúčtováním, které obsahují následující tisky: Přehled záloh a zúčtovaných nákladů na dům přehled pro potřebu předsedy samosprávy a k projednání na schůzi domu Vyúčtování zálohových plateb za r pro jednotlivce, kde jsou uvedeny podrobné údaje, Poštovní poukázky na nedoplatky pro uživatele s nedoplatkem za služby větším než 30 Kč budou přiloženy k tisku vyúčtování, Podpisové listiny tisk vyúčtování předejte uživateli bytu oproti podpisu na této listině. Podpisovou listinu vraťte zpět na družstvo nejpozději do ! Přehled o stavu a pohybu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu za rok 2013 pro jednotlivce vlastníky bytu s vyčísleným podílem na pohybech fondu a stavu předejte příslušným vlastníkům Jen pro revitalizované domy Svitavy, Polička, Jevíčko Sdělení zůstatku hypotečního úvěru na revitalizaci domu rekapitulace zůstatků a pohybů na úvěrovém účtu pro jednotlivé uživatele bytů k předejte spolu s tiskem vyúčtováním Jen pro domy s půjčkou na rekonstrukci výtahů Svitavy, Polička: Celkový přehled dům - zůstatky půjčky na výtahy na jednotlivé byty k pro informaci na domovní schůzi Přeplatky budou poukázány do 30. června 2014 na bankovní účty nebo poštovními poukázkami. Přeplatky vyšší než 30 Kč nebudeme vyplácet v hotovosti (pouze pošt.poukázkou nebo bank.účet). Přeplatky do 30 Kč včetně je možné vyzvednout v hotovosti v pokladních hodinách na pokladně družstva. Nevyzvednuté přeplatky a neuhrazené nedoplatky do 30 Kč budou zúčtovány v následujícím ročním vyúčtování služeb. Všem uživatelům, kteří mají přeplatky z vyúčtování služeb, nabízíme možnost bezplatného zaslání na zvolený bankovní účet v ČR. Zaslání přeplatku poštovní poukázkou je zpoplatněno sazbou České pošty (24-34 Kč) a tato částka je sražena z vyplaceného přeplatku. Přehled o stavu a pohybech a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (fond oprav) S ročním vyúčtováním služeb za rok 2013 jste obdrželi sestavu Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy k , která Vás podrobně informuje o veškerém čerpání a tvorbě prostředků na opravy a údržbu samosprávy v běžném roce s uvedením konečného zůstatku. Tato sestava slouží ke kontrole a odsouhlasení jednotlivých položek a k předání informací o hospodaření s finančními prostředky nájemníkům a vlastníkům. V případě nejasností doporučujeme kontaktování technického či ekonomického úseku družstva. Pro jednání shromáždění vlastníků jsme zaslali spolu s vyúčtováním navíc samostatný přehled o tvorbě a čerpání prostředků na opravy a údržbu jednotlivých vlastníků (tvorba a čerpání je dáno výší spoluvlastnického podílu). Kladný zůstatek se převádí do následujícího období na budoucí údržbu a opravy. 7

8 Projednání výsledků finančního hospodaření pro domy, kde jsou některé byty převedeny do osobního vlastnictví Podle zákona č. 72/1994 Sb., o převodu bytů do vlastnictví je nutné vždy po uplynutí hospodářského roku projednat finanční hospodaření a činnost společenství vlastníků na shromáždění vlastníků. V domech se smíšeným družstevním a osobním vlastnictvím bytů se koná společná schůze členů družstva a vlastníků jednotek. Na tomto shromáždění se projednávají záležitosti obdobně jako na členské schůzi samosprávy. Schůzi svolává a pořizuje zápis pověřený zástupce družstva, tj. správce nebo předseda samosprávy. Ceny energii, vodného a stočného v roce 2014 Ceny energií v roce 2014 mírně klesají, zejména díky snížení regulovaných poplatků zahrnutých v ceně u zemního plynu a elektřiny. Vodné a stočné v některých lokalitách mírně podražilo. Dálkové vytápění Tab. č. 5 Ceny dálkově dodávaného tepla externími dodavateli Ceny jsou v Kč za 1 GJ včetně DPH Lokalita Dodavatel * Svitavy ČEZ Energo (dříve TEDOM) ,90 559,68 598, Polička TES Polička * předběžná cena pro rok 2014, konečná cena závisí také na celoročním objemu dodávek tepla Dálkové vytápění v Poličce Cena za dodávky tepla v Poličce byla v uplynulých letech ve srovnání s ostatními městy ve východočeském regionu nadprůměrná. Bylo uskutečněno několik jednání s dodavatelem i zástupci města Polička a výsledkem je výrazný pokles ceny již od roku Dálkové vytápění ve Svitavách Cena za dodávku vzrostla v uplynulém roce o 8,5 % oproti roku Dle podkladů dodavatele za zdražením jednotkové ceny stálo zvýšení sazby DPH (z 14% na 15%), velkoobchodních cen zemního plynu a menší dodávky tepla vlivem mírné zimy. Celkové náklady za teplo však právě vlivem mírné zimy zůstaly stabilní. S dodavatelem byla svolána 2 jednání za účasti Města Svitavy a dalších významných odběratelů k vysvětlení ceny dodávek. Výsledkem jednání je, že v současné době Město Svitavy nechá zadat nezávislý audit kotelen dodavatele tepla k posouzení jejich stavu a případných budoucích investic. I na základě tohoto auditu pak družstvo bude zvažovat budoucí pokračování smlouvy o dodávkách se současným dodavatelem ČEZ Energo. Domovní kotelny snížení ceny plynu Cena zemního plynu pro domovní kotelny se v letošní roce snížila o 9 % oproti minulému roku. Družstvu se podařilo nasmlouvat dodávky plynu za 8

9 výhodnou cenu ještě před podzimní intervencí ČNB a cena je fixována pro celý rok 2013, což je v současné situaci ohledně dodávek z Ruska velmi pozitivní zpráva. S přihlédnutím k mírnému průběhu dosavadní topné sezóny očekáváme úsporu nákladů na topení. Lokální vytápění zemním plynem a ohřev vody Všem uživatelům bytů, kteří využívají zemní plyn k lokálnímu vytápění bytů či ohřevu vody opět doporučujeme kontrolu svých smluv a účtovaných cen. Rozdíly ceny mezi jednotlivými obchodníky za zemní plyn jsou až 20 % a některé společnosti, které se prezentují nebo prezentovaly jako velmi výhodné, v tichosti upravily ceníky. Nyní je vhodná doba pro úvahy o případné změnu dodavatele na příští topnou sezónu. Důrazně však varujeme před podepisováním smluv od podomních prodejců. Vždy je nutné si smlouvu pečlivě a v klidu prostudovat a porovnat případně s podmínkami jiných dodavatelů. Lze také využít různé internetové srovnávače, popř. kalkulačku na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo se můžete obrátit se žádostí o radu na pracovníky našeho družstva. Vodné, stočné Ceny se liší dle lokalit a dodavatelů, uvádíme pouze stručný výběr. Tab. č. 6 - Ceny vodného a stočného pro rok 2014 Ceny jsou v Kč za 1 m3 včetně DPH 14%. Lokalita Dodavatel Vodné Stočné Celkem Kč / m3 Banín VHOS a.s. 32,60 32,60 Brněnec VHOS a.s. 40,00 60,00 100,00 Březová nad Svit. Město Březová n.s. 31,40 10,70 42,10 Dětřichov VHOS a.s. 34,50 34,50 Hradec nad Svit. VHOS a.s. 31,50 31,50 Jaroměřice VHOS a.s. 33,50 27,50 61,00 Jevíčko VHOS a.s. 33,50 30,00 63,50 Litomyšl Vodovody Litomyšl 26,38 32,88 59,26 Polička VHOS a.s. 30,00 48,25 78,2561 Radiměř VHOS a.s. 29,00 29,00 Svitavy Vodárenská Svitavy 32,80 36,57 69,37 Elektrická energie Cena elektrické energie u většiny domů v letošním roce mírně poklesne vzhledem k snížení regulovaných plateb za elektřinu. V minulém roce se pozitivně projevilo v úsporách nákladů pro domy družstvem provedené přeregistrování některých odběrných míst společné elektřiny na levnější tarif pro domácnosti na základě výjimky pro bytové domy a tato výhoda trvá i nadále. Případné Vaše dotazy na ceny energií Vám zodpoví pracovníci referátu služeb, p. Špinarová, tel

10 Upozornění - podomní prodej ve Svitavách Upozorňujeme, že ve na území města Svitav byl nařízením města č. 3/2013 (Tržní řád) zakázán tzv. podomní prodej. Pokud Vás budou doma obtěžovat různí podomní prodejci elektřiny, plynu či jiných věcí, doporučujeme ihned kontaktovat městskou policií, kdy těmto prodejcům hrozí citelné pokuty. I přes tento zákaz má družstvo poznatky, že se po městě stále pohybují takovíto prodejci a nelegálně nabízejí zejména smlouvy na elektřinu a zemní plyn. V ostatních obcích, kde spravujeme bytové domy, zatím nemáme zprávy o regulaci podomního prodeje obecními vyhláškami, nicméně obecně nedoporučujeme cokoliv sjednávat či kupovat tímto způsobem. Informace určené pro správce domů a předsedy samospráv Odměny správců v roce 2014 Všichni zvolení správci domů obdrží na jarních aktivech samospráv vyplněné dohody o provedení práce na 1. pololetí roku 2014 s uvedenou výši odměny dle schváleného vnitřního předpisu družstva. Podepsané dohody nám můžete předat zpět přímo na jarních aktivech předsedů samospráv. Výplata odměn za 1. pololetí bude provedena do 15. července Doporučujeme využít možnost zaslat peníze na Váš bankovní účet (nejrychlejší a nejbezpečnější způsob), kterou můžete vyznačit přímo na formuláři dohody. Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto dohody obsahují úkoly, které je potřeba k výplatě odměny splnit /zejména předání vyúčtování, uspořádání členské schůze (popř.shromáždění vlastníků) a účast na aktivu. Vaše dotazy na toto téma směřujte na ekonoma družstva p. Skřebský, tel nebo p. Jachanová, tel Bc. Petr Skřebský, ekonom družstva Informace referátu organizačně právního Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nejen nový občanský zákoník, který byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 89/2012 Sb., ale rovněž další předpisy, které ve svém souhrnu tvoří novou úpravu soukromého práva nazývanou také jako rekodifikace která přinesla změny v podstatě do všech odvětví soukromého práva. Pokud se týká bytových družstev, je počínaje 1. lednem 2014 základním předpisem upravujícím právní postavení družstev a bytových družstev zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech ( dále jen zákon o obchodních korporacích ). Právní postavení družstva je upraveno v ustanovení 552 a následujících tohoto zákona. Postavení družstva je upraveno v ustanovení 727 a následujících zákona o obchodních korporacích. Specifikem bytového družstva je, že je založeno jen za účelem 10

11 zajišťování bytových potřeb svých členů a jinou činnost může provozovat jen jako doplňkovou nebo vedlejší s tím, že tato činnost nesmí ohrozit uspokojování bytových potřeb členů. Základním vztahem mezi bytovým družstvem a jeho členem je zpravidla vztah nájemní. Úpravu nájemní smlouvy mezi členem družstva a družstvem upravuje ustanovení 2240 nového občanského zákoníku, které odkazuje na stanovy družstva a úpravu v ustanovení 741 a následujících zákona o obchodních korporacích. Úprava uvedená v zákoně o obchodních korporacích je tak pro družstevní byty speciální, jinak se nájem řídí rovněž příslušnými ustanoveními ( 2201 a následující) nového občanského zákoníku. Zákon o obchodních korporacích ukládá družstvům povinnost, aby do 30. června 2014 přizpůsobily své stanovy nové právní úpravě a založily aktualizované změny do sbírky listin. Tuto povinnost naše družstvo splnilo, nové Stanovy BD Svitavy byly přijaty veřejnou listinou za účasti notářky a schváleny shromážděním delegátů BD Svitavy dne 9. listopadu Výtisk Stanov BD Svitavy obdrží správci byt. domu na aktivech předsedů samospráv. Naše družstvo v současné době provádí posouzení a úpravu všech právních dokumentů, které v rámci svého fungování využívá, jako je např. Jednací řád BD, Volební řád BD, Smlouva o nájmu družstevního bytu, Smlouva o zajišťování správy společných částí domu, Smlouva o převodu družstevního podílu (dříve smlouva o převodu členských práv a povinností) apod. Zákon pak rovněž ukládá povinnost přizpůsobit do 6 měsíců od nabytí zákona smlouvy o výkonu funkce. Představenstvo Bytového družstva Svitavy se zabývá všemi oblastmi činnosti družstva, zvláště pak ekonomikou a údržbou domů, investiční činností, činností samospráv a společenství vlastníků (SVJ). Představenstvo projednává informace z jednání odborných komisí představenstva, aktuální legislativu a na ni navazující vnitrodružstevní předpisy, zabývá se situací v oblasti dluhů na nájemném a poplatcích za užívání bytu, členskými a bytovými záležitostmi, řešením exekucí atd.. Předseda družstva, ekonom a další pracovníci družstva se zúčastňují seminářů, porad a školení konaných Svazem českých a moravských bytových družstev, které se týkají změn podle nového občanského zákoníku, změn ve fungování BD s SVJ apod. Co dále nás na úseku správy družstva čeká v roce 2014? * Tak jako každoročně budeme na základě písemné výzvy členanájemce družstevního bytu převádět byty do osobního vlastnictví dle zák. 72/1994 Sb.. V letošním roce se jedná o 54 bytů a jedné garáže. * Dále nás v oblasti legislativy čeká zapracování mnoha změn do vnitřních předpisů a směrnic družstva, apod. * Zabezpečit zvyšování intenzity vymáhání pohledávek, komunikace družstva s neplatiči již v zárodku vzniku problému, kdy dluh na nájemném není tak velký, ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Rudolfa Skoupého 11

12 důrazně postupovat proti neplatičům s využitím všech zákonných prostředků k zajištění zaplacení pohledávky dlužníka. Dále pak ve spolupráci s příslušným společenstvím vlastníků vymáhat dlužné úhrady po vlastnících bytů neplatičích. K datu představují dluhy za SVJ celkem ,00 Kč. Dlužné nájemné Družstvo eviduje dlužníky - nájemníky s dluhem celkem Kč, kde mezi největší dlužníky patří manž. Přikrylovi s dluhem cca 100 tis. a pí. Šrotová s dluhem cca 80 tis. Kč. V obou případech již soud rozhodl o jejich vyklizení bytu. Současně s výpovědí z nájmu bytu byla podána žaloba o zaplacení dluhu. Tyto osoby s družstvem nekomunikují a k soudním jednáním se nedostavují. Dalším největším dlužníkem je vlastník bytu p. Lelek. Jeho dluh činí cca 42 tis.kč, p. Továrek cca 20 tis. Kč, pí. Koutníková cca 40 tis. Kč a vymáhání těchto dluhů bylo předáno AK. Bytové družstvo v roce 2013 poskytlo součinnost při vykonávání exekuce exekutorským úřadům ve smyslu 33,34 zákona č. 120/2001 Sb., v 73 případech. Prodej uvolněných bytů do osobního vlastnictví Touto oblastí se zabývá komise představenstva BD Svitavy pro výběrová řízení na prodej uvolněných bytů, která pracuje ve složení : Ing. Viktor Nováček, Ing. Prokop Bohuslav, Ing. Herbert Svoboda a p. Lapáček Bohuslav. Komise postupuje dle platné Směrnice č. 4/2007, která řeší postup při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů.v roce 2013 zasedala komise 3x, byla vyhlášena 2 výběrová řízení. Bylo uzavřeno 5 kupních smluv na prodej uvolněných byt.jednotek.v současné době je vyhlášeno 1 VŘ viz. poslední strana Inf. listu. Stížnosti Družstvo v loňském roce evidovalo 2 stížnosti. Stížnosti se týkaly řešení mezilidských vztahů, porušování domovního řádu a soužití v domě. Zdá se, že největším problémem sousedských vztahů v domě jsou pejskové jejich majitelé, kteří nechávají své mazlíčky v bytě dlouho samotné a tito svým štěkotem obtěžují ostatní nájemce a uživatele bytů. Dalším problémem v některých domech je, kdy vlastníci bytů pronajímají byty dalším osobám, aniž by tuto změnu družstvu nahlásili. Po domě se potom potlouká spousta lidí i nepřizpůsobivých osob a jejich návštěv, kteří mají klíče od vchodových dveří, byt užívají jako ubytovnu a také se tak chovají k zařízení domu. Výtah používají jako zábavu a ničí majetek družstva a ostatních nájemců. Vlastníci těchto bytů nechodí na schůze SVJ, prakticky nevědí co se v domě děje a jak se jejich podnájemníci, kteří často v bytě bydlí i bez podnájemní smlouvy tedy načerno chovají. Pokud si vlastník bytu myslí, že nemá žádné povinnosti, tak se mýlí. Vlastník bytu je mimo jiné povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které v bytě bydlí. Má však 12

13 i další povinnosti, které doposud ze zákona nevyplývaly musí umožnit přístup do bytu v případě stavebních úprav v něm a má povinnost zdržet se všeho, co brání údržbě, opravám apod. Jestliže máte tento problém ve vašem domě, sdělte tuto skutečnost pracovnici družstva - pí. Nováčkové, nebo pí. Benešové. Nováčková Lenka pracovnice referátu organizačně právního Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Informace o nových dokumentech vydaných BD Svitavy Vzhledem k platnosti NOZ od a nových Stanov BD Svitavy bylo nutné upravit dokumenty BD Svitavy. Nové dokumenty přijaté představenstvem družstva: - Smlouva o převodu družstevního podílu, která je uveřejněna ve vzoru na stránkách a k vyzvednutí na referátu členských a bytových záležitostech BD Svitavy. Nová smlouva nahrazuje dosud užívanou Smlouva o převodu členských práv a povinností - Smlouva o nájmu družstevního bytu - Smlouva o podnájmu družstevního bytu - Smlouvy o zajišťování správy bytového domu Situace v domech - členská schůze samosprávy a jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek (SSVJ) Nově Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti v okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. Na domech kde jsou všechny byty družstevní je tedy svolávána členská schůze samosprávy. V případě, že na domě již byly převedeny byty do osobního vlastnictví, ale nedosahují potřebný podíl pro vznik společenství vlastníků s právní subjektivitou (SVJ) dle NOZ, vzniká SVJ bez právní subjektivity. Na těchto domech se svolává členská schůze samosprávy a jednání SSVJ. Členské schůze samosprávy se účastní členové nájemci a vede ji předseda samosprávy. Členská schůze projedná a schválí body uvedené na programu. Předseda členské schůze pak zastupuje členskou schůzi samosprávy v jednání se SSVJ dle čl. 89 Stanov BD Svitavy. 13

14 Jaký je rozdíl mezi předsedou samosprávy, předsedou společenství vlastníků a úředním správcem? Jaké mají tito lidé pravomoci? V bytových družstvech, které spravují větší množství bytových domů, družstvo zpravidla zřizuje jako svůj orgán členskou schůzi samosprávy a výbor samosprávy. Předsedu samosprávy pak ze svého středu volí buď výbor samosprávy, nebo přímo členská schůze samosprávy ( v našem případě volí předsedu výbor samosprávy dle čl. 87 Stanov BD Svitavy.) Předseda samosprávy svolává schůze výboru samosprávy, který je výkonným orgánem samosprávy a jako takový zajišťuje plnění úkolů družstva v působnosti samosprávy. Například sleduje technický stav objektů, upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav, dbá na dodržování domovního řádu, seznamuje členskou schůzi samosprávy s výsledky hospodaření apod. Předseda společenství vlastníků je pojem, který zavádí nový občanský zákoník-zákon Č. 89/2012 Sb., který vstupuje v účinnost dne 1. ledna Dosud byl statutárním orgánem společenství vlastníků - v případě, že nebyl zřízen výbor společenství vlastníků - pověřený vlastník. Pověřený vlastník (nově předseda společenství vlastníků, viz 1205 nového občanského, zákoníku) je tedy statutárním orgánem společenství vlastníků, což znamená, že je to osoba, která je oprávněna jménem společenství vlastníků jednat a podepisovat se. Předsedou společenství vlastníků je podle nového občanského zákoníku způsobilá být pouze osoba, jež je plně svéprávná a bezúhonná. Pokud se týká úředního správce, je to osoba, která plní úkoly výboru samosprávy v případě, že členská schůze samosprávy výbor samosprávy nezvolila, případně pokud výbor samosprávy své povinnosti, jež mu vyplývají ze stanov, neplní. Funkci úředního správce vykonává zpravidla zaměstnanec bytového družstva, přičemž náklady s tím spojené jdou k tíži příslušné samosprávě. Stanovy SVJ podle nového občanského zákoníku Všechna SVJ se od ve své činnosti, v soustavě orgánů a jejich působnosti, řídit ustanoveními Nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) platnými pro Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Platí to rovněž pro SVJ, vzniklá před podle ZOVB. Vyplývá to z přechodných ustanovení NOZ v Z těchto přechodných ustanovení dále plyne, že ustanovení stanov SVJ, vzniklých před , která budou v rozporu s donucujícími (závaznými) ustanoveními NOZ, pozbudou závaznosti (přestanou platit) dnem Ostatní ustanovení stanov SVJ, která nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ, lze i po používat. Současně je stanovena povinnost každého SVJ přizpůsobit do tří let (počítáno od ) své stanovy úpravě v NOZ. Název SVJ má být přizpůsoben požadavku NOZ nejpozději do dvou let (podle 3042 NOZ). Žádné vzorové stanovy nebudou formou podzákonného právního předpisu (státem) vydávány a každé SVJ se musí při tvorbě či úpravě svých stanov řídit ustanoveními NOZ, kde jsou stanoveny jejich povinné náležitosti (obecně jsou tyto náležitosti stanoveny pro právnické osoby v 14

15 123 NOZ) a společně pro SVJ jsou stanoveny v 1200 NOZ. Dále se stanovy SVJ použijí ustanovení prováděcí nařízení vlády č. 366/2013 Sb., pokud v případech kde není úprava závazné povahy, neurčí jinak. Stanovy SVJ vzniklého před , jejich změny a notářský zápis podle NOZ Pokud jde o SVJ vzniklá podle Zákona o vlastnictví bytů (tedy vzniklá přede dnem ), nebyly náležitosti stanov SVJ podle Zákona o vlastnictví bytů (dále jen ZOVB) součástí, ani prohlášení vlastníka budovy, ani smlouvy o výstavbě. Tato SVJ vznikla přímo ze zákona (ex lege) bud' podle 9 odst. 3 ZOVB standardním způsobem, nebo podle odst. 4 ZOVB s odložením vzniku v některých případech domů původně bytových družstev. Nejsou tedy společenstvími vzniklými ve smyslu 1200 odst. 3 NOZ prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Z toho pak lze dovozovat, že změny stanov SVJ vzniklých přede dnem budou podléhat požadavku na účast notáře (a pořízení notářského zápisu o změnách stanov) podle 1200 odst. 3 věty první NOZ. Podle 1200 odst. 3 první věty NOZ stanovy SVJ vyžadují formu veřejné listiny (kromě případů uvedených ve druhém odstavci - viz výklad shora). Co se rozumí veřejnou listinou je stanoveno v 567 až 569 NOZ (Jde o listinu, která je vydána orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, nebo listinu, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon). Z toho plyne, že každá, byť i jen dílčí či drobná změna ustanovení stanov SVJ vzniklých před , ať půjde o přizpůsobení dosavadních stanov SVJ ustanovením NOZ podle přechodného ustanovení 3041 odst. 2 NOZ, nebo později v budoucnu o následnou změnu stanov tohoto SVJ, musí být schvalována za účasti notáře (neboť nejde o případy stanov podle 1200 odst. 3 věty druhé, tedy o případy stanov přijatých po při zakládání SVJ prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě). Nové Stanovy SVJ JUDr. Jiří Čáp, Advokát, SČMBD BD Svitavy navrhuje, aby vaše společenství neupravovalo stávající stanovy, ale přijalo nové stanovy, které korespondují s NOZ. Pokud budete mít zájem je BD Svitavy schopno vám poskytnout vzor nových stanov SVJ dle NOZ a s přizpůsobením pro potřeby vašeho společenství. Může vám být nápomocno při svolání schůze za účasti notáře k přijetí nových stanov SVJ a následně zabezpečit zápis v rejstříku společenství SVJ. Benešová Zdeňka referát členských a bytových záležitosti 15

16 Informace technického referátu 1. Provedené akce v roce 2013 V tabulce č. 3 informačního listu jsou údaje o dlouhodobých zálohách na opravy a údržbu všech družstevních objektů. Pro středisko údržby je čerpání na realizovaných opravách a údržbě domů investovaná částka 5.98 mil. Kč. Oproti jiným rokům je čerpání podstatně nižší, ale když se podíváme na stav bytových domů, jak pohledově tak funkčně zatepleno máme 69 domů a střechy na starších domech jsou opravené, na novějších domech je předpoklad výměny za 10 let. Na více jak 95 % máme opravené rozvody vody na malých bytových domech a z části i na domech velkých - panelových. Jak již jsme zmínili v podzimním informačním listu, čekají nás opravy rozvodů elektro.ještě mi dovolte pár čísel. Dva pracovníci střediska údržby provedli práce za 1,1 mil. Kč z čehož materiál činil 257 tis Kč. Jedná se o drobné opravy, ale i větší akce, které jsme schopni v jednom elektrikáři a jednom instalatérovi zabezpečit a provést. Z větších investičních akcí provedených z výběrových řízení dodavatelsky to byly opravy střech, výměny otvorových prvků, opravy balkónů a lodžií, napojené na obecní kanalizaci, zřízení ČOV, vybudování zařízení nové kotelny, malby společných prosto domů a další. 2. Akce roku 2014 Jak se někteří z Vás mohli přesvědčit byla již prováděna výběrová řízení na práce z plánu oprav a požadavků samospráv. Celkem bylo vypsáno osmnáct výběrových řízení. Jedná se o opravy lodžií, výměny ležatých a stoupacích potrubí, výměny otvorových prvků, zednické práce a opravy septiků, zateplení suterénů a další. Dle požadavků samospráv a z důvodu nesprávné funkčnosti vodoměrů a poměrových měřičů tepla na radiátorech budou měněna tato zařízení. Dále se bude pro sedm byt.domů podle nabídky obcí, provádět napojení na obecní kanalizaci. Po vyhodnocení první řady výběrových řízení budou vypsána další. Do plánů akcí roku 2014 jsou dále zahrnuty pravidelné revize a kontroly zařízení jako jsou plyn, elektro, komíny, výtahy, tlakové nádoby, PO a BOZ a další. Náklady na tyto akce se pohybují každoročně ve výši 1.2 mil. Kč. Do plánu akcí dále patří zateplování nepanelových domů o kterých je zmínka v článku 3 informačního listu. Poznámka: Do zápisu ze schůze samosprávy uveďte případné požadavky na provedení oprav v roce Podle výše investice bude řešena výběrovým řízením nebo formou dohody samosprávy s technickým úsekem. 3. Zateplování nepanelových domů V informačním listu z podzimu 2013 jsme vás informovali o počtu domů a celkové výměře zateplených domů bytového družstva. Jen 16

17 připomínáme že celkem je zatepleno bytových domů. Víme, že největší akce proběhla v roce 2003 a po té se pokračovalo v letech 2011, 2012 a 2013, kdy se zateplovaly nepanelové domy. I v letošním roce budou tyto akce pokračovat. Jsou vybrány domy, kterých se toto týká a se zástupci jsou postupně projednávány podmínky pro úspěšné provedení. V loňském roce, kdy bylo zatepleno celkem deset domů byla i povinnost jak je dáno vyhláškou provést zhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy. Tato povinnost byla splněna a průkazy provedeny. O průkazech je dále psáno v následujícím článku. 4. Průkazy energetické náročnosti budov (PENB), kontrola plochých střech Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov jsou vypracovávány Průkazy energetické náročnost budovy. Touto povinností byly zatíženy v roce 2013 domy, u kterých byly větší změny dokončené stavby čímž se rozumí, že bylo zatepleno více jak 25% obálky domu. V letošním roce 2014 je PENB povinností provést u domů s energetiky vztažnou plochou větší než m2. Pro naše družstvo to je 25 domů ve správě družstva a 7 domů SVJ. Z provedených průkazů bylo zjištěno, že největší úniky tepla jsou nezateplenou střešní částí budovy a suterénu. Proto byla provedena kontrola především plochých střech domů u kterých se PENB bude provádět. Byl kontrolován stav krytiny a klempířské prvky. 5. Kontrola komínů a tepelných spotřebičů Každým rokem jsou prováděny kontroly spalinových cest firmou Pavel Koudelka. Jak víme na tuhá paliva vymetávka a revize a u plynových spotřebičů revize spalinové cesty. Ceny za provedené úkony jsou stejné jako v předchozích letech. Tuhá paliva 400 Kč a plyn 300 Kč. V případě, že by jste u tuhých paliv požadovaly více vymetávek kontaktujte technický úsek družstva. Kominickou firmou nám byl dodán seznam závad a neodpovídajících konstrukcí spalinových cest na oba druhy paliv.u tuhých paliv to jsou porušené konstrukce komínů a jejich části a u plynových spotřebičů to jsou odvody spalin, které by měly být měněny při instalaci nových kotlů. V žádné případě nesmí být spalinové cesty (odvody spalin) z osinkocementových (azbestových) rour a hliníku. Přípustné jsou pouze nerezové konstrukce. Nejvíce se tato závady objevuje na domech sídliště Antonína Slavíčka a ulici U Stadionu ve Svitavách. Protože se jedná o nákladnou investici budou jednání uskutečňovány s jednotlivými zástupci samospráv a SVJ kdy budou dohodnuty podmínky odstranění závad. Doposud bylo psáno o revizích spalinových cest. Na druhé straně to jsou revize a kontroly spotřebičů, které by si měl každý nájemník zajistit sám. Těmito kontrolami předejdete vysoké spotřebě plynu, zvýší se vám účinnost 17

18 a životnost kotle. Správně by tyto kontroly měly být po a před topnou sezónou. Záleží na každém, jak k této otázce přistoupí. 6. Oblast PO a BOZ Jako každý rok tak i v letošním roce bude provádět kontroly dodržování předpisů PO a BOZ p. Libor Sedlák. Zápisy, které jste obdrželi s podzimním informačním listem opět řádně prostudujte a odstraňte případné závady, aby nedošlo ke zbytečným dohadům a novém zápisu. V závěrečné zprávě za rok 2013 je uvedeno jakého pokroku se dosáhlo za období, kdy tyto kontroly provádí p. Sedlák a i z hodnocení hasičského záchranného sboru pardubického kraje je naše bytové družstvo v této oblasti hodnoceno velice dobře. Záleží hlavně na vás bydlících, aby nedocházelo k případným požárům nebo úrazům, které by mohli neopatrných jednáním na domech vzniknout jak tomu bylo na domě ve Svitavách. Dne došlo mezi 10:00-10:20 hodin k požáru na lodžii bytu ve 2. NP bytového domu Svitavská 10 ve Svitavách. Požár byl způsoben nedbalostí neznámé osoby při kouření a odhozením nedopalku z vyššího patra. Zásahem policistů byl požár v zárodku zlikvidován požárními hadicemi z mezipatra chodby. Požárem byla poškozena lodžie a zateplovací systém z polystyrenu. V závěru zprávy HZS je psáno, že v příčinné souvislosti se vznikem požáru nebylo zjištěno porušení předpisů a norem na úseku požární ochrany. 7. Potvrzování a kontrola faktur, objednávky Za období více jak pěti let po zavedení přísnějších kontrol faktur pracovníků údržby družstva se projednávalo velice málo stížností za provedené práce. I nadále kontrolujte tyto faktury a pokud se Vám neboudou zdát správné jakékoliv úkony a odměny za ně, nepodepisujte je dokud je řádně neodsouhlasíte a nezkonzultujete s pracovníkem, který práce provedl. V případě pochybností ihned kontaktujte pracovníka na technickém úseku družstva. Obdobou je potvrzování daňových dokladů od jiných firem, které provádí opravy na domech. I tyto řádně ověřte a potvrďte podpisem a razítkem samosprávy. U společenství vlastníků je razítko a podpis jednatele podmínkou pro proplacení faktury. Bez těchto podpisů se doklady neproplácejí. Pokud si budete objednávat práce od cizích firem je podmínkou, že objednávka musí být potvrzená pracovníkem technického úseku. Toto neplatí u SVJ.. 8. Pojistné události 2013 Za rok 2013 bylo likvidováno19 škodných událostí. Celkové vyplacené plnění bylo ve výši ,-Kč. Pojištěním domácnosti se škody uhradily bezodkladně. Výhodnější pojištění bytu a majetku si může samospráva nebo jednotlivý uživatelé bytu zjistit dotazem na ové adrese kde vám sdělí pojistné podmínky 18

19 a na jaké slevy máte nárok jako členové Svazu bytových družstev nebo členové SVJ pod správou bytového družstva. V loňském roce se opět vyskytli pojistné události, které způsobili nájemníci, kteří neměli pojištěnou domácnost. Veškeré náklady na opravy hradili tudíž sami. 9. Provádění úprav bytů, nahlašování změn Jednou z povinností nájemníku je nahlašování prováděných změn v bytech. Pro nájemníky je to povinností, pro vlastníky je to formou oznámení. Při náhodných návštěvách bytů zjišťují pracovníci družstva, že jsou v bytech prováděny zásahy a na družstvo nikdo nic nehlásí. Jedním z největších problémů je rekonstrukce bytových jader. Problém vystává ve stěně za WC, která je v mnoha případech nedemontovatelná. Při rekonstrukci a nebo opravě stoupacího potrubí se tento detail musí vybourat, ovšem bez náhrady za provedené opravy. Jestliže nájemník řádně nahlásí modernizaci bytu je na tyto skutečnosti řádně upozorněn. Na stránkách je tiskopis se žádostí o modernizaci, kterou je nutno před změnami vyplnit a zaslat dopisem, nebo em na družstvo. Tuto žádost je možné si vyzvednou na technickém úseku družstva. Věc, nad kterou je nutno se pozastavit je instalace desetilitrových propan-butanových láhví připojených na kuchyňské sporáky. Poznámka: Do zápisu ze schůze uveďte jméno nájemníka, který toto nepovolené zařízení v bytě má. 10. Kontrola měřidel v bytech I když už sporadicky, ale přesto se stává, že nájemníci nesledují dostatečně a v malých intervalech vodoměry a měřidla na radiátorech a při vyúčtování se pak diví jaká to čísla jsou jim předkládána. Opět vás nabádáme pro pravidelnou kontrolu uvedených měřidel a včasné nahlašování jejich nefunkčnosti. V souvislosti s přijetím nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na topení a teplou vodu uvádíme níže uvedeno odpověď z MMR ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo v průběhu roku 2013 návrh novely této vyhlášky resp. návrh vyhlášky nové, kde základem úpravy bylo nové vymezení procentního vyjádření základní a spotřební složky a především změna limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění připadajících na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů či nebytových prostor. Další úpravy, přestože potřebné, lze označit za drobné. Přestože návrh vyhlášky prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením a byl následně předložen k posouzení do pracovních komisí Legislativní rady vlády, k realizaci nové právní úpravy nedošlo. Důvodem není věcný obsah právního předpisu, ale určité rozpory legislativního charakteru. Na nové právní úpravě prováděcí vyhlášky se i nadále intenzivně pracuje. Nová právní úprava bude účinná pravděpodobně k Konkrétní podobu vyhlášky však nelze do jejího přijetí vládou předjímat. Romana Voříšková, odbor komunikace, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 19

20 Dále bychom vás chtěli upozornit na článek z časopisu Praktik, (některé samosprávy časopis dlouhodobě odebírají) ve kterém je uvedeno 7 nejčastějších mýtů a faktů o vodoměrech.záměrně uvádíme toto téma, protože z posledních zápisů schůzí je ve většině zamítnuta výměna vodoměrů a měřičů tepla jakožto poměrových měřidel. Výměna vodoměrů je doporučena po pěti letech. V měřičích tepla na radiátorech jsou baterie s minimální životností 12 let. Prozatím nemáme žádnou závadu, která by se baterií týkala. Uvedený článek o vodoměrech bude k dispozici u presentace při jarních aktivech. 11. Čištění otopných systémů na domech V krátkosti se vracíme k čištění otopných systémů, které proběhlo ke konci roku 2012, celkem na 22 domech jak s centrálními dodávkami tepla tak i u domů s vlastními kotelnami. O čištění bylo psáno ve třech číslech Časopisu Svazu českých a moravských bytových družstev firmou DK CHEMO kde odpovídá na otázky jednatel společnosti pan František Krych. V posledním čísle je vyhodnocení provozu soustavy ÚT a dosažené úspory z hlediska spotřeby energie na vytápění na domech BD Svitavy a BD Trnovany Teplice. Vyhodnocení bylo provedeno za rok 2011/2013. Předpokládaná úspora na domech našeho družstva byla 15%. Skutečná úsporu byla ve výši 16,64%. V korunách se jedná o částku Kč/rok. Investice vynaložené na čištění tak bude splacena maximálně do 24 měsíců. 10. Stanovy Bytového družstva Svitavy Závěrem připomínáme platnost nových stanov Bytového družstva Svitavy, které jsou platné od I když si jistě přečtete celé stanovy, po technické stránce pro opravy a údržbu domů jsou to články 35 až 42, které se týkají práv při užívání bytu a povinnosti z toho plynoucí. Ladislav Kyncl vedoucí údržby technický referát družstva N A B Í D K A - PRODEJ UVOLNĚNÉHO BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Byt č. 34/3 v 1. NP o vel. 3+1 (71,50 m2) s přísl. v bytovém domě č.p. 34 v obci Dětřichov u Svitav, k.ú. Dětřichov u Svitavy, postaveném na st.p.č. 321 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 715/4206 na společných částech budovy do osobního vlastnictví. Kupní cena.600 tis. Kč 20

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více