Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T B D S v i t a v y č. 71/2014 Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů a/ zabezpečit účast zástupce samosprávy nebo SVJ na jarních aktivech předsedů samospráv b/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků a projednat Inf. list č. 71, vč. příloh Termín : do : c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do : Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy I N F O R M A C E o konání aktivů předsedů samospráv Představenstvo družstva s v o l á v á aktivy podle lokalit takto : / pondělí / 15,30 hod. Litomyšl - rest.slunce / úterý / 15,30 hod. Jevíčko - Hotel Morava / úterý / 15,30 hod. Polička-rest.THT Palackého nám / středa / 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA/aut.nádr. Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to I N F O R M A C E o konání Shromáždění delegátů BD Svitavy.!!! Delegáti BD Svitavy budou pozváni na shromáždění delegátů samostatnou pozvánkou!!

2 Obsah informačního listu : Informace ekonomického úseku str Informace úseku správy družstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záležitostí... str Informace technického úseku.....str Prodej uvolněných bytů do osob.vlastnictví -nabídka.....str. 20 Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků jednotek Úvodní slovo Vážení předsedové samospráv, předsedové společenství vlastníků a delegáti, tak jako v předchozích letech vydává družstvo informační list, který obsahuje informace, které budou následně projednávány na aktivech předsedů samospráv a shromáždění delegátů našeho družstva. Letošní rok je prvním rokem účinnosti zásadních legislativních změn, které se dotkly také bydlení v domech spravovaných našim družstvem. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy vynutily i změny stanov družstva, které byly schváleny na podzimním shromáždění delegátů. V letošním roce čeká představenstvo a pracovníky správy družstva ještě velký kus práce s přepracováním všech navazujících vnitřní předpisů na novou legislativu a nové stanovy. Jedná se o předpisy podrobněji specifikované v části předkládané referátem organizačně právním. Ani v dalších oblastech správy domů nebudeme spát na vavřínech. Připravujeme další revitalizace nepanelových domů a samozřejmě budeme dbát o nezbytnou údržbu všech spravovaných objektů. Minulý rok družstvo hospodařilo úspěšně a plánovaný zisk byl překročen. Podařilo se výrazně snížit úrokové zatížení samospráv, u revitalizace panelových domů bylo dokonce dosaženo snížení úroků na nulu. Družstevní domy, které se rozhodly pro zateplení či jiné nezbytné opravy a neměly uspořeno dostatek finančních prostředků, obdržely výhodné půjčky od družstva na tyto akce. Družstvo také samosprávám vrátilo na podzim 2013 formou dotace ½ ročního navýšení správního poplatku a to z výnosů běžného hospodaření. V uplynulých měsících byli někteří z předsedů samospráv a delegátů obtěžováni různými několikastránkovými dopisy a telefonáty jednoho z delegátů družstva, ve kterých sděloval nepravdivé a zavádějící informace o družstvu a jeho práci s pravděpodobným cílem svrhnout představenstvo a obsadit sám funkci ve vedení družstva. Všechna tvrzení a návrhy tohoto delegáta byly na listopadovém shromáždění delegátů projednány a ostatními delegáty odmítnuty jako nepodložené či nepravdivé. Družstvo se proto rozhodlo bránit i právní cestou a podalo na šiřitele těchto tvrzení oznámení orgánům činným v trestním řízení. Věříme, že letos již budeme nadále řešit jen věci podstatné pro rozvoj družstva a zlepšování bydlení v našich domech. Dobrou zprávou nejen pro naše členy by v letošním roce měl být pokles některých cen energií, který spolu s pokračujícím zateplováním našich domů a nízkými úroky z úvěrů pro domy měl přinést úspory do rodinných rozpočtů našich bydlících. Ing. Nováček Viktor předseda představenstva BD Svitavy 2

3 Informace ekonomického referátu Hospodaření družstva v roce 2013 Uplynulý rok ukončilo družstvo hospodaření se ziskem ve výši 470 tis. Kč před zdaněním. Plánovaný zisk 271 tis. Kč byl nakonec o 199 tis. Kč překročen v důsledku příznivého vývoje příjmů a efektivního řízení nákladů. Družstvo svůj hospodářský zisk plánovaně snížilo vrácením ½ ročního navýšení správního poplatku samosprávám formou dotace do fondu údržby v souladu s rozhodnutím shromáždění delegátů. Tab. č. 1 Hospodářský výsledek 2013 a porovnání s plánem Hospodářský výsledek v tis. Kč (před zdaněním) Rok 2013 Plán 2013 Rozdíl skutečnost a plán Údržba Správa družstva CELKEM Klíčové ukazatele nákladů byly dodrženy a v tržbách jsme překročili plán zejména ve výnosech z inženýrské a technické činnosti družstva. V průběhu uplynulého roku jsme měli v dlouhodobé pracovní neschopnosti 1 zaměstnance z celkových 2 pracovníků střediska údržby, a tím došlo v závěru roku k mírné ztrátě na tomto středisku. Graf č. 1 Hospodářské výsledky družstva v letech (před zdaněním) v tis. Kč Finanční situace družstva Naše družstvo si vede po finanční stránce velmi dobře, má dostatek prostředků na financování provozu a údržby spravovaných bytových domů a na svůj běžný provoz. 3

4 Dočasně volné finanční prostředky jsou investovány prostřednictvím bankovních ústavů do bezpečných a likvidních vkladů a státních či bankovních dluhopisů. Dále družstvo eviduje vnitropodnikové půjčky ve výši 24,3 mil.kč na rekonstrukci výtahů a revitalizaci nepanelových domů, které splácí měsíčně družstvu samosprávy těchto bytových domů. Dlouhodobým problémem jsou dlužníci nájemného a dluhy vlastníků bytu vůči družstvu. Družstvo vynakládá maximální úsilí k vymáhání svých pohledávek, přesto hospodářská situace v našem okrese nedává příliš optimistické vyhlídky na snížení množství pohledávek. Celková výše pohledávek na nájemném a příspěvcích vlastníků, která činila k minulého roku 2,04 mil. Kč (k ,87 mil.kč), je nepříjemnou skutečností, která je však z hlediska financování celého družstva není vážným ohrožením fungování družstva. Část těchto pohledávek je jen velmi obtížně vymahatelná a je na ně již vytvořena účetní rezerva ve výši 0,6 mil.kč. Zpráva o hospodaření družstva bude předložena shromáždění delegátů ke schválení včetně účetní závěrky. Současně bude předložen shromáždění delegátů návrh na použití nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. Tab. č. 2 - Stavy vybraných fondů družstva Položky Fond nerozdělených zisků minulých let Nedělitelný fond celkem Celkem tis. Kč Výše uvedené vytvořené rezervy jsou zárukou stability a jistoty pro členy družstva, že družstvo bude schopno pokrýt budoucí případné méně příznivé období z vytvořených rezerv bez finančních dopadu na své členy. Rezervu plánujeme také částečně použít na krytí odpisu nedobytných pohledávek za vystěhovanými bývalými členy, tak aby nebylo touto skutečností ovlivněno běžné hospodaření družstva v nadcházejících letech. Hospodaření samospráv Hospodaření samospráv bylo vyrovnané a náklady na údržbu a opravy byly čerpány z fondů dlouhodobé zálohy příslušných domů. V uplynulém roce byla úspěšně dokončena velká investiční akce revitalizace celkem 11 nepanelových bytových domů, z toho 10 družstevních domů s investičními náklady 8,73 mil.kč a dále 1 dům společenství vlastníků. Celá akce byla financována kombinovanými zdroji z dlouhodobých záloh na opravy těchto domů (fond oprav) a u některých domů také vnitrodružstevními půjčkami. U většiny domů se investice obešla bez nutnosti zvýšit pravidelné platby uživatelům bytů a zateplení domů již přináší nemalé úspory přímo obyvatelům do jejich domácích rozpočtů. 4

5 Tab.č.3 - Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu za všechny družstevní objekty Údaje v tis. Kč Počáteční stav k Tvorba z nájemného a příspěvků vlastníků Čerpání - realizované opravy a údržba domů Čerpání rekonstrukce výtahů Čerpání zateplení nepanelových domů Půjčky od BD (+poskytnuté/-splátky) Převod prostředků vlastníků na SVJ Zůstatek dlouhodobé zálohy k Přehledy hospodaření jednotlivým samosprávám (vyúčtování služeb za rok, přehled o zůstatku, tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu) zasíláme jako podklad pro jednání na členské schůzi a k předání informace členům-nájemcům a vlastníkům bytových jednotek. Výhled hospodaření družstva na rok 2014 Celkové hospodaření družstva, hospodářská střediska V letošním roce jsme sestavili plán se ziskovým hospodařením pro středisko správy družstva a plánujeme vyrovnané hospodaření střediska údržby. Většina plánovaných nákladů správy je zmražena na stabilní úrovni a jejich změnu plánujeme maximálně ve výši inflace. Rekordně nízké úrokové sazby úložek a výrazné snížení příjmů z penále za dlužné nájemné (snížení sazeb nařízením vlády od roku 2014) se odrazí v nižším plánu zisku, než jak byl v předcházejících letech. I přes tyto nepříznivé okolnosti družstvo nadále zůstává v zisku a finančně plně soběstačné. Středisko údržby zaměstnává 2 pracovníky údržby (1 elektro a 1 voda topení) a poskytuje služby zejména v drobné údržbě bytových domů družstva. Vzhledem k snížení počtu pracovníků a tím i tržeb plánujeme hospodaření střediska jako vyrovnané. Volné kapacity údržby nabízíme i organizacím a domácnostem mimo správu družstva. V plánu jsme byli nuceni zohlednit také situaci s dlužným nájemným, kde budeme nuceni některé dluhy po vystěhovaných dlužnících vzhledem k jejich nedobytnosti a nákladnost vymáhání účetně odepsat. Družstvo bude intenzivně pracovat na vymáhání dlužného nájemného, kde se nám podařilo zbrzdit vzrůstající trend. Tento vývoj však má své příčiny zejména v růst cen za energie v předchozích letech a tím i nájemného, hospodářské situaci regionu a také možnostech tzv. osobních bankrotů, které velmi poškozují družstvo jako věřitele. Z těchto důvodů tedy nepočítáme do plánu hospodaření se snížením objemu pohledávek. Plán hospodaření družstva bude předložen k projednání shromáždění delegátů v červnu

6 Plán hospodaření samospráv a stanovení nájemného z bytů Hospodaření samospráv plánujeme vyrovnané s tím, že finanční potřeby domů budou kryty z vybraného nájemného a dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu příslušných domů. Nájemné a příspěvky vlastníků byly stanoveny s ohledem na předpokládané náklady a cenový vývoj a pokryjí všechny běžné finanční výdaje pro jednotlivé domy. Změny výše záloh na služby budou provedeny z podnětu družstva POUZE u těch uživatelů, kteří měli ve vyúčtování služeb rok 2013 větší částky nedoplatků (nad 2 tis. Kč). Nová výše zálohy bude stanovena dle ceny roku 2014 a zjištěné spotřeby bytu za rok Ostatní změny v předpisech plateb budou prováděny pouze na žádost samosprávy či výjimečně z jiných závažných důvodů. Pojištění bytových domů, majetku družstva a SVJ Družstvo pokračuje v úspěšné spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, která sdružuje družstva spojené v Svazu českomoravských bytových družstev. Hromadná smlouva poskytuje nadstandardní rozsah pojistného krytí za bezkonkurenční ceny (oproti individuálním smlouvám na domy za cca 1/3 ceny). Pojistné krytí je tzv. all risk, tzn. všechna rizika mimo rizika výslovně ve smlouvě vyloučená (válka, jaderný výbuch, ). Není třeba dokládat např. posudek meteorologické služby při poškození střešní krytiny větrem, apod., všechny tyto dokumenty si zajistí pojišťovna. Pro všechny nájemníky a vlastníky bytů spravovaných našim družstvem jsou připraveny exkluzivní a výrazné slevy na pojištění domácností a občanů v programu VÝHODA. Další informace naleznete na stránkách Pojištění a výhody se týkají samozřejmě i domů SVJ ve správě družstva. Upozornění pro SVJ - pojištění odpovědnosti výboru SVJ Členové výboru SVJ ručí za svou činnost a svá rozhodnutí v této funkci celým svým majetkem, na což již družstvo mnohokrát upozorňovalo. Abychom pak tyto funkcionáře ochránili před rizikem finančních postihů při možných neúmyslných chybách při výkonu jejich funkce, máme sjednáno pojištění odpovědnosti výboru SVJ. Toto pojištění je již zahrnuto zdarma v celkové pojistné ochraně domu. Standardně toto pojištění stojí cca Kč na 1 osobu ročně, v rámci naší hromadné smlouvy pojištění majetku je však pro námi spravovaná společenství vlastníků bezplatné s vysokým pojistným limitem 2 miliony Kč. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 V době vydání tohoto informačního listu stále probíhá průběžné zpracování vyúčtování domů na mimoměstských lokalitách a byly ukončeny reklamační lhůty odečtových listů pro domy s centrální dodávkou tepla ( ). Pro tyto domy bude probíhat v dubnu t.r. zpracování konečného vyúčtování. 6

7 Všichni správci domů obdrží či obdrželi obálky s vyúčtováním, které obsahují následující tisky: Přehled záloh a zúčtovaných nákladů na dům přehled pro potřebu předsedy samosprávy a k projednání na schůzi domu Vyúčtování zálohových plateb za r pro jednotlivce, kde jsou uvedeny podrobné údaje, Poštovní poukázky na nedoplatky pro uživatele s nedoplatkem za služby větším než 30 Kč budou přiloženy k tisku vyúčtování, Podpisové listiny tisk vyúčtování předejte uživateli bytu oproti podpisu na této listině. Podpisovou listinu vraťte zpět na družstvo nejpozději do ! Přehled o stavu a pohybu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu za rok 2013 pro jednotlivce vlastníky bytu s vyčísleným podílem na pohybech fondu a stavu předejte příslušným vlastníkům Jen pro revitalizované domy Svitavy, Polička, Jevíčko Sdělení zůstatku hypotečního úvěru na revitalizaci domu rekapitulace zůstatků a pohybů na úvěrovém účtu pro jednotlivé uživatele bytů k předejte spolu s tiskem vyúčtováním Jen pro domy s půjčkou na rekonstrukci výtahů Svitavy, Polička: Celkový přehled dům - zůstatky půjčky na výtahy na jednotlivé byty k pro informaci na domovní schůzi Přeplatky budou poukázány do 30. června 2014 na bankovní účty nebo poštovními poukázkami. Přeplatky vyšší než 30 Kč nebudeme vyplácet v hotovosti (pouze pošt.poukázkou nebo bank.účet). Přeplatky do 30 Kč včetně je možné vyzvednout v hotovosti v pokladních hodinách na pokladně družstva. Nevyzvednuté přeplatky a neuhrazené nedoplatky do 30 Kč budou zúčtovány v následujícím ročním vyúčtování služeb. Všem uživatelům, kteří mají přeplatky z vyúčtování služeb, nabízíme možnost bezplatného zaslání na zvolený bankovní účet v ČR. Zaslání přeplatku poštovní poukázkou je zpoplatněno sazbou České pošty (24-34 Kč) a tato částka je sražena z vyplaceného přeplatku. Přehled o stavu a pohybech a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (fond oprav) S ročním vyúčtováním služeb za rok 2013 jste obdrželi sestavu Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy k , která Vás podrobně informuje o veškerém čerpání a tvorbě prostředků na opravy a údržbu samosprávy v běžném roce s uvedením konečného zůstatku. Tato sestava slouží ke kontrole a odsouhlasení jednotlivých položek a k předání informací o hospodaření s finančními prostředky nájemníkům a vlastníkům. V případě nejasností doporučujeme kontaktování technického či ekonomického úseku družstva. Pro jednání shromáždění vlastníků jsme zaslali spolu s vyúčtováním navíc samostatný přehled o tvorbě a čerpání prostředků na opravy a údržbu jednotlivých vlastníků (tvorba a čerpání je dáno výší spoluvlastnického podílu). Kladný zůstatek se převádí do následujícího období na budoucí údržbu a opravy. 7

8 Projednání výsledků finančního hospodaření pro domy, kde jsou některé byty převedeny do osobního vlastnictví Podle zákona č. 72/1994 Sb., o převodu bytů do vlastnictví je nutné vždy po uplynutí hospodářského roku projednat finanční hospodaření a činnost společenství vlastníků na shromáždění vlastníků. V domech se smíšeným družstevním a osobním vlastnictvím bytů se koná společná schůze členů družstva a vlastníků jednotek. Na tomto shromáždění se projednávají záležitosti obdobně jako na členské schůzi samosprávy. Schůzi svolává a pořizuje zápis pověřený zástupce družstva, tj. správce nebo předseda samosprávy. Ceny energii, vodného a stočného v roce 2014 Ceny energií v roce 2014 mírně klesají, zejména díky snížení regulovaných poplatků zahrnutých v ceně u zemního plynu a elektřiny. Vodné a stočné v některých lokalitách mírně podražilo. Dálkové vytápění Tab. č. 5 Ceny dálkově dodávaného tepla externími dodavateli Ceny jsou v Kč za 1 GJ včetně DPH Lokalita Dodavatel * Svitavy ČEZ Energo (dříve TEDOM) ,90 559,68 598, Polička TES Polička * předběžná cena pro rok 2014, konečná cena závisí také na celoročním objemu dodávek tepla Dálkové vytápění v Poličce Cena za dodávky tepla v Poličce byla v uplynulých letech ve srovnání s ostatními městy ve východočeském regionu nadprůměrná. Bylo uskutečněno několik jednání s dodavatelem i zástupci města Polička a výsledkem je výrazný pokles ceny již od roku Dálkové vytápění ve Svitavách Cena za dodávku vzrostla v uplynulém roce o 8,5 % oproti roku Dle podkladů dodavatele za zdražením jednotkové ceny stálo zvýšení sazby DPH (z 14% na 15%), velkoobchodních cen zemního plynu a menší dodávky tepla vlivem mírné zimy. Celkové náklady za teplo však právě vlivem mírné zimy zůstaly stabilní. S dodavatelem byla svolána 2 jednání za účasti Města Svitavy a dalších významných odběratelů k vysvětlení ceny dodávek. Výsledkem jednání je, že v současné době Město Svitavy nechá zadat nezávislý audit kotelen dodavatele tepla k posouzení jejich stavu a případných budoucích investic. I na základě tohoto auditu pak družstvo bude zvažovat budoucí pokračování smlouvy o dodávkách se současným dodavatelem ČEZ Energo. Domovní kotelny snížení ceny plynu Cena zemního plynu pro domovní kotelny se v letošní roce snížila o 9 % oproti minulému roku. Družstvu se podařilo nasmlouvat dodávky plynu za 8

9 výhodnou cenu ještě před podzimní intervencí ČNB a cena je fixována pro celý rok 2013, což je v současné situaci ohledně dodávek z Ruska velmi pozitivní zpráva. S přihlédnutím k mírnému průběhu dosavadní topné sezóny očekáváme úsporu nákladů na topení. Lokální vytápění zemním plynem a ohřev vody Všem uživatelům bytů, kteří využívají zemní plyn k lokálnímu vytápění bytů či ohřevu vody opět doporučujeme kontrolu svých smluv a účtovaných cen. Rozdíly ceny mezi jednotlivými obchodníky za zemní plyn jsou až 20 % a některé společnosti, které se prezentují nebo prezentovaly jako velmi výhodné, v tichosti upravily ceníky. Nyní je vhodná doba pro úvahy o případné změnu dodavatele na příští topnou sezónu. Důrazně však varujeme před podepisováním smluv od podomních prodejců. Vždy je nutné si smlouvu pečlivě a v klidu prostudovat a porovnat případně s podmínkami jiných dodavatelů. Lze také využít různé internetové srovnávače, popř. kalkulačku na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo se můžete obrátit se žádostí o radu na pracovníky našeho družstva. Vodné, stočné Ceny se liší dle lokalit a dodavatelů, uvádíme pouze stručný výběr. Tab. č. 6 - Ceny vodného a stočného pro rok 2014 Ceny jsou v Kč za 1 m3 včetně DPH 14%. Lokalita Dodavatel Vodné Stočné Celkem Kč / m3 Banín VHOS a.s. 32,60 32,60 Brněnec VHOS a.s. 40,00 60,00 100,00 Březová nad Svit. Město Březová n.s. 31,40 10,70 42,10 Dětřichov VHOS a.s. 34,50 34,50 Hradec nad Svit. VHOS a.s. 31,50 31,50 Jaroměřice VHOS a.s. 33,50 27,50 61,00 Jevíčko VHOS a.s. 33,50 30,00 63,50 Litomyšl Vodovody Litomyšl 26,38 32,88 59,26 Polička VHOS a.s. 30,00 48,25 78,2561 Radiměř VHOS a.s. 29,00 29,00 Svitavy Vodárenská Svitavy 32,80 36,57 69,37 Elektrická energie Cena elektrické energie u většiny domů v letošním roce mírně poklesne vzhledem k snížení regulovaných plateb za elektřinu. V minulém roce se pozitivně projevilo v úsporách nákladů pro domy družstvem provedené přeregistrování některých odběrných míst společné elektřiny na levnější tarif pro domácnosti na základě výjimky pro bytové domy a tato výhoda trvá i nadále. Případné Vaše dotazy na ceny energií Vám zodpoví pracovníci referátu služeb, p. Špinarová, tel

10 Upozornění - podomní prodej ve Svitavách Upozorňujeme, že ve na území města Svitav byl nařízením města č. 3/2013 (Tržní řád) zakázán tzv. podomní prodej. Pokud Vás budou doma obtěžovat různí podomní prodejci elektřiny, plynu či jiných věcí, doporučujeme ihned kontaktovat městskou policií, kdy těmto prodejcům hrozí citelné pokuty. I přes tento zákaz má družstvo poznatky, že se po městě stále pohybují takovíto prodejci a nelegálně nabízejí zejména smlouvy na elektřinu a zemní plyn. V ostatních obcích, kde spravujeme bytové domy, zatím nemáme zprávy o regulaci podomního prodeje obecními vyhláškami, nicméně obecně nedoporučujeme cokoliv sjednávat či kupovat tímto způsobem. Informace určené pro správce domů a předsedy samospráv Odměny správců v roce 2014 Všichni zvolení správci domů obdrží na jarních aktivech samospráv vyplněné dohody o provedení práce na 1. pololetí roku 2014 s uvedenou výši odměny dle schváleného vnitřního předpisu družstva. Podepsané dohody nám můžete předat zpět přímo na jarních aktivech předsedů samospráv. Výplata odměn za 1. pololetí bude provedena do 15. července Doporučujeme využít možnost zaslat peníze na Váš bankovní účet (nejrychlejší a nejbezpečnější způsob), kterou můžete vyznačit přímo na formuláři dohody. Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto dohody obsahují úkoly, které je potřeba k výplatě odměny splnit /zejména předání vyúčtování, uspořádání členské schůze (popř.shromáždění vlastníků) a účast na aktivu. Vaše dotazy na toto téma směřujte na ekonoma družstva p. Skřebský, tel nebo p. Jachanová, tel Bc. Petr Skřebský, ekonom družstva Informace referátu organizačně právního Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nejen nový občanský zákoník, který byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 89/2012 Sb., ale rovněž další předpisy, které ve svém souhrnu tvoří novou úpravu soukromého práva nazývanou také jako rekodifikace která přinesla změny v podstatě do všech odvětví soukromého práva. Pokud se týká bytových družstev, je počínaje 1. lednem 2014 základním předpisem upravujícím právní postavení družstev a bytových družstev zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech ( dále jen zákon o obchodních korporacích ). Právní postavení družstva je upraveno v ustanovení 552 a následujících tohoto zákona. Postavení družstva je upraveno v ustanovení 727 a následujících zákona o obchodních korporacích. Specifikem bytového družstva je, že je založeno jen za účelem 10

11 zajišťování bytových potřeb svých členů a jinou činnost může provozovat jen jako doplňkovou nebo vedlejší s tím, že tato činnost nesmí ohrozit uspokojování bytových potřeb členů. Základním vztahem mezi bytovým družstvem a jeho členem je zpravidla vztah nájemní. Úpravu nájemní smlouvy mezi členem družstva a družstvem upravuje ustanovení 2240 nového občanského zákoníku, které odkazuje na stanovy družstva a úpravu v ustanovení 741 a následujících zákona o obchodních korporacích. Úprava uvedená v zákoně o obchodních korporacích je tak pro družstevní byty speciální, jinak se nájem řídí rovněž příslušnými ustanoveními ( 2201 a následující) nového občanského zákoníku. Zákon o obchodních korporacích ukládá družstvům povinnost, aby do 30. června 2014 přizpůsobily své stanovy nové právní úpravě a založily aktualizované změny do sbírky listin. Tuto povinnost naše družstvo splnilo, nové Stanovy BD Svitavy byly přijaty veřejnou listinou za účasti notářky a schváleny shromážděním delegátů BD Svitavy dne 9. listopadu Výtisk Stanov BD Svitavy obdrží správci byt. domu na aktivech předsedů samospráv. Naše družstvo v současné době provádí posouzení a úpravu všech právních dokumentů, které v rámci svého fungování využívá, jako je např. Jednací řád BD, Volební řád BD, Smlouva o nájmu družstevního bytu, Smlouva o zajišťování správy společných částí domu, Smlouva o převodu družstevního podílu (dříve smlouva o převodu členských práv a povinností) apod. Zákon pak rovněž ukládá povinnost přizpůsobit do 6 měsíců od nabytí zákona smlouvy o výkonu funkce. Představenstvo Bytového družstva Svitavy se zabývá všemi oblastmi činnosti družstva, zvláště pak ekonomikou a údržbou domů, investiční činností, činností samospráv a společenství vlastníků (SVJ). Představenstvo projednává informace z jednání odborných komisí představenstva, aktuální legislativu a na ni navazující vnitrodružstevní předpisy, zabývá se situací v oblasti dluhů na nájemném a poplatcích za užívání bytu, členskými a bytovými záležitostmi, řešením exekucí atd.. Předseda družstva, ekonom a další pracovníci družstva se zúčastňují seminářů, porad a školení konaných Svazem českých a moravských bytových družstev, které se týkají změn podle nového občanského zákoníku, změn ve fungování BD s SVJ apod. Co dále nás na úseku správy družstva čeká v roce 2014? * Tak jako každoročně budeme na základě písemné výzvy členanájemce družstevního bytu převádět byty do osobního vlastnictví dle zák. 72/1994 Sb.. V letošním roce se jedná o 54 bytů a jedné garáže. * Dále nás v oblasti legislativy čeká zapracování mnoha změn do vnitřních předpisů a směrnic družstva, apod. * Zabezpečit zvyšování intenzity vymáhání pohledávek, komunikace družstva s neplatiči již v zárodku vzniku problému, kdy dluh na nájemném není tak velký, ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Rudolfa Skoupého 11

12 důrazně postupovat proti neplatičům s využitím všech zákonných prostředků k zajištění zaplacení pohledávky dlužníka. Dále pak ve spolupráci s příslušným společenstvím vlastníků vymáhat dlužné úhrady po vlastnících bytů neplatičích. K datu představují dluhy za SVJ celkem ,00 Kč. Dlužné nájemné Družstvo eviduje dlužníky - nájemníky s dluhem celkem Kč, kde mezi největší dlužníky patří manž. Přikrylovi s dluhem cca 100 tis. a pí. Šrotová s dluhem cca 80 tis. Kč. V obou případech již soud rozhodl o jejich vyklizení bytu. Současně s výpovědí z nájmu bytu byla podána žaloba o zaplacení dluhu. Tyto osoby s družstvem nekomunikují a k soudním jednáním se nedostavují. Dalším největším dlužníkem je vlastník bytu p. Lelek. Jeho dluh činí cca 42 tis.kč, p. Továrek cca 20 tis. Kč, pí. Koutníková cca 40 tis. Kč a vymáhání těchto dluhů bylo předáno AK. Bytové družstvo v roce 2013 poskytlo součinnost při vykonávání exekuce exekutorským úřadům ve smyslu 33,34 zákona č. 120/2001 Sb., v 73 případech. Prodej uvolněných bytů do osobního vlastnictví Touto oblastí se zabývá komise představenstva BD Svitavy pro výběrová řízení na prodej uvolněných bytů, která pracuje ve složení : Ing. Viktor Nováček, Ing. Prokop Bohuslav, Ing. Herbert Svoboda a p. Lapáček Bohuslav. Komise postupuje dle platné Směrnice č. 4/2007, která řeší postup při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů.v roce 2013 zasedala komise 3x, byla vyhlášena 2 výběrová řízení. Bylo uzavřeno 5 kupních smluv na prodej uvolněných byt.jednotek.v současné době je vyhlášeno 1 VŘ viz. poslední strana Inf. listu. Stížnosti Družstvo v loňském roce evidovalo 2 stížnosti. Stížnosti se týkaly řešení mezilidských vztahů, porušování domovního řádu a soužití v domě. Zdá se, že největším problémem sousedských vztahů v domě jsou pejskové jejich majitelé, kteří nechávají své mazlíčky v bytě dlouho samotné a tito svým štěkotem obtěžují ostatní nájemce a uživatele bytů. Dalším problémem v některých domech je, kdy vlastníci bytů pronajímají byty dalším osobám, aniž by tuto změnu družstvu nahlásili. Po domě se potom potlouká spousta lidí i nepřizpůsobivých osob a jejich návštěv, kteří mají klíče od vchodových dveří, byt užívají jako ubytovnu a také se tak chovají k zařízení domu. Výtah používají jako zábavu a ničí majetek družstva a ostatních nájemců. Vlastníci těchto bytů nechodí na schůze SVJ, prakticky nevědí co se v domě děje a jak se jejich podnájemníci, kteří často v bytě bydlí i bez podnájemní smlouvy tedy načerno chovají. Pokud si vlastník bytu myslí, že nemá žádné povinnosti, tak se mýlí. Vlastník bytu je mimo jiné povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které v bytě bydlí. Má však 12

13 i další povinnosti, které doposud ze zákona nevyplývaly musí umožnit přístup do bytu v případě stavebních úprav v něm a má povinnost zdržet se všeho, co brání údržbě, opravám apod. Jestliže máte tento problém ve vašem domě, sdělte tuto skutečnost pracovnici družstva - pí. Nováčkové, nebo pí. Benešové. Nováčková Lenka pracovnice referátu organizačně právního Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Informace o nových dokumentech vydaných BD Svitavy Vzhledem k platnosti NOZ od a nových Stanov BD Svitavy bylo nutné upravit dokumenty BD Svitavy. Nové dokumenty přijaté představenstvem družstva: - Smlouva o převodu družstevního podílu, která je uveřejněna ve vzoru na stránkách a k vyzvednutí na referátu členských a bytových záležitostech BD Svitavy. Nová smlouva nahrazuje dosud užívanou Smlouva o převodu členských práv a povinností - Smlouva o nájmu družstevního bytu - Smlouva o podnájmu družstevního bytu - Smlouvy o zajišťování správy bytového domu Situace v domech - členská schůze samosprávy a jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek (SSVJ) Nově Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti v okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. Na domech kde jsou všechny byty družstevní je tedy svolávána členská schůze samosprávy. V případě, že na domě již byly převedeny byty do osobního vlastnictví, ale nedosahují potřebný podíl pro vznik společenství vlastníků s právní subjektivitou (SVJ) dle NOZ, vzniká SVJ bez právní subjektivity. Na těchto domech se svolává členská schůze samosprávy a jednání SSVJ. Členské schůze samosprávy se účastní členové nájemci a vede ji předseda samosprávy. Členská schůze projedná a schválí body uvedené na programu. Předseda členské schůze pak zastupuje členskou schůzi samosprávy v jednání se SSVJ dle čl. 89 Stanov BD Svitavy. 13

14 Jaký je rozdíl mezi předsedou samosprávy, předsedou společenství vlastníků a úředním správcem? Jaké mají tito lidé pravomoci? V bytových družstvech, které spravují větší množství bytových domů, družstvo zpravidla zřizuje jako svůj orgán členskou schůzi samosprávy a výbor samosprávy. Předsedu samosprávy pak ze svého středu volí buď výbor samosprávy, nebo přímo členská schůze samosprávy ( v našem případě volí předsedu výbor samosprávy dle čl. 87 Stanov BD Svitavy.) Předseda samosprávy svolává schůze výboru samosprávy, který je výkonným orgánem samosprávy a jako takový zajišťuje plnění úkolů družstva v působnosti samosprávy. Například sleduje technický stav objektů, upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav, dbá na dodržování domovního řádu, seznamuje členskou schůzi samosprávy s výsledky hospodaření apod. Předseda společenství vlastníků je pojem, který zavádí nový občanský zákoník-zákon Č. 89/2012 Sb., který vstupuje v účinnost dne 1. ledna Dosud byl statutárním orgánem společenství vlastníků - v případě, že nebyl zřízen výbor společenství vlastníků - pověřený vlastník. Pověřený vlastník (nově předseda společenství vlastníků, viz 1205 nového občanského, zákoníku) je tedy statutárním orgánem společenství vlastníků, což znamená, že je to osoba, která je oprávněna jménem společenství vlastníků jednat a podepisovat se. Předsedou společenství vlastníků je podle nového občanského zákoníku způsobilá být pouze osoba, jež je plně svéprávná a bezúhonná. Pokud se týká úředního správce, je to osoba, která plní úkoly výboru samosprávy v případě, že členská schůze samosprávy výbor samosprávy nezvolila, případně pokud výbor samosprávy své povinnosti, jež mu vyplývají ze stanov, neplní. Funkci úředního správce vykonává zpravidla zaměstnanec bytového družstva, přičemž náklady s tím spojené jdou k tíži příslušné samosprávě. Stanovy SVJ podle nového občanského zákoníku Všechna SVJ se od ve své činnosti, v soustavě orgánů a jejich působnosti, řídit ustanoveními Nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) platnými pro Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Platí to rovněž pro SVJ, vzniklá před podle ZOVB. Vyplývá to z přechodných ustanovení NOZ v Z těchto přechodných ustanovení dále plyne, že ustanovení stanov SVJ, vzniklých před , která budou v rozporu s donucujícími (závaznými) ustanoveními NOZ, pozbudou závaznosti (přestanou platit) dnem Ostatní ustanovení stanov SVJ, která nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ, lze i po používat. Současně je stanovena povinnost každého SVJ přizpůsobit do tří let (počítáno od ) své stanovy úpravě v NOZ. Název SVJ má být přizpůsoben požadavku NOZ nejpozději do dvou let (podle 3042 NOZ). Žádné vzorové stanovy nebudou formou podzákonného právního předpisu (státem) vydávány a každé SVJ se musí při tvorbě či úpravě svých stanov řídit ustanoveními NOZ, kde jsou stanoveny jejich povinné náležitosti (obecně jsou tyto náležitosti stanoveny pro právnické osoby v 14

15 123 NOZ) a společně pro SVJ jsou stanoveny v 1200 NOZ. Dále se stanovy SVJ použijí ustanovení prováděcí nařízení vlády č. 366/2013 Sb., pokud v případech kde není úprava závazné povahy, neurčí jinak. Stanovy SVJ vzniklého před , jejich změny a notářský zápis podle NOZ Pokud jde o SVJ vzniklá podle Zákona o vlastnictví bytů (tedy vzniklá přede dnem ), nebyly náležitosti stanov SVJ podle Zákona o vlastnictví bytů (dále jen ZOVB) součástí, ani prohlášení vlastníka budovy, ani smlouvy o výstavbě. Tato SVJ vznikla přímo ze zákona (ex lege) bud' podle 9 odst. 3 ZOVB standardním způsobem, nebo podle odst. 4 ZOVB s odložením vzniku v některých případech domů původně bytových družstev. Nejsou tedy společenstvími vzniklými ve smyslu 1200 odst. 3 NOZ prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Z toho pak lze dovozovat, že změny stanov SVJ vzniklých přede dnem budou podléhat požadavku na účast notáře (a pořízení notářského zápisu o změnách stanov) podle 1200 odst. 3 věty první NOZ. Podle 1200 odst. 3 první věty NOZ stanovy SVJ vyžadují formu veřejné listiny (kromě případů uvedených ve druhém odstavci - viz výklad shora). Co se rozumí veřejnou listinou je stanoveno v 567 až 569 NOZ (Jde o listinu, která je vydána orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, nebo listinu, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon). Z toho plyne, že každá, byť i jen dílčí či drobná změna ustanovení stanov SVJ vzniklých před , ať půjde o přizpůsobení dosavadních stanov SVJ ustanovením NOZ podle přechodného ustanovení 3041 odst. 2 NOZ, nebo později v budoucnu o následnou změnu stanov tohoto SVJ, musí být schvalována za účasti notáře (neboť nejde o případy stanov podle 1200 odst. 3 věty druhé, tedy o případy stanov přijatých po při zakládání SVJ prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě). Nové Stanovy SVJ JUDr. Jiří Čáp, Advokát, SČMBD BD Svitavy navrhuje, aby vaše společenství neupravovalo stávající stanovy, ale přijalo nové stanovy, které korespondují s NOZ. Pokud budete mít zájem je BD Svitavy schopno vám poskytnout vzor nových stanov SVJ dle NOZ a s přizpůsobením pro potřeby vašeho společenství. Může vám být nápomocno při svolání schůze za účasti notáře k přijetí nových stanov SVJ a následně zabezpečit zápis v rejstříku společenství SVJ. Benešová Zdeňka referát členských a bytových záležitosti 15

16 Informace technického referátu 1. Provedené akce v roce 2013 V tabulce č. 3 informačního listu jsou údaje o dlouhodobých zálohách na opravy a údržbu všech družstevních objektů. Pro středisko údržby je čerpání na realizovaných opravách a údržbě domů investovaná částka 5.98 mil. Kč. Oproti jiným rokům je čerpání podstatně nižší, ale když se podíváme na stav bytových domů, jak pohledově tak funkčně zatepleno máme 69 domů a střechy na starších domech jsou opravené, na novějších domech je předpoklad výměny za 10 let. Na více jak 95 % máme opravené rozvody vody na malých bytových domech a z části i na domech velkých - panelových. Jak již jsme zmínili v podzimním informačním listu, čekají nás opravy rozvodů elektro.ještě mi dovolte pár čísel. Dva pracovníci střediska údržby provedli práce za 1,1 mil. Kč z čehož materiál činil 257 tis Kč. Jedná se o drobné opravy, ale i větší akce, které jsme schopni v jednom elektrikáři a jednom instalatérovi zabezpečit a provést. Z větších investičních akcí provedených z výběrových řízení dodavatelsky to byly opravy střech, výměny otvorových prvků, opravy balkónů a lodžií, napojené na obecní kanalizaci, zřízení ČOV, vybudování zařízení nové kotelny, malby společných prosto domů a další. 2. Akce roku 2014 Jak se někteří z Vás mohli přesvědčit byla již prováděna výběrová řízení na práce z plánu oprav a požadavků samospráv. Celkem bylo vypsáno osmnáct výběrových řízení. Jedná se o opravy lodžií, výměny ležatých a stoupacích potrubí, výměny otvorových prvků, zednické práce a opravy septiků, zateplení suterénů a další. Dle požadavků samospráv a z důvodu nesprávné funkčnosti vodoměrů a poměrových měřičů tepla na radiátorech budou měněna tato zařízení. Dále se bude pro sedm byt.domů podle nabídky obcí, provádět napojení na obecní kanalizaci. Po vyhodnocení první řady výběrových řízení budou vypsána další. Do plánů akcí roku 2014 jsou dále zahrnuty pravidelné revize a kontroly zařízení jako jsou plyn, elektro, komíny, výtahy, tlakové nádoby, PO a BOZ a další. Náklady na tyto akce se pohybují každoročně ve výši 1.2 mil. Kč. Do plánu akcí dále patří zateplování nepanelových domů o kterých je zmínka v článku 3 informačního listu. Poznámka: Do zápisu ze schůze samosprávy uveďte případné požadavky na provedení oprav v roce Podle výše investice bude řešena výběrovým řízením nebo formou dohody samosprávy s technickým úsekem. 3. Zateplování nepanelových domů V informačním listu z podzimu 2013 jsme vás informovali o počtu domů a celkové výměře zateplených domů bytového družstva. Jen 16

17 připomínáme že celkem je zatepleno bytových domů. Víme, že největší akce proběhla v roce 2003 a po té se pokračovalo v letech 2011, 2012 a 2013, kdy se zateplovaly nepanelové domy. I v letošním roce budou tyto akce pokračovat. Jsou vybrány domy, kterých se toto týká a se zástupci jsou postupně projednávány podmínky pro úspěšné provedení. V loňském roce, kdy bylo zatepleno celkem deset domů byla i povinnost jak je dáno vyhláškou provést zhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy. Tato povinnost byla splněna a průkazy provedeny. O průkazech je dále psáno v následujícím článku. 4. Průkazy energetické náročnosti budov (PENB), kontrola plochých střech Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov jsou vypracovávány Průkazy energetické náročnost budovy. Touto povinností byly zatíženy v roce 2013 domy, u kterých byly větší změny dokončené stavby čímž se rozumí, že bylo zatepleno více jak 25% obálky domu. V letošním roce 2014 je PENB povinností provést u domů s energetiky vztažnou plochou větší než m2. Pro naše družstvo to je 25 domů ve správě družstva a 7 domů SVJ. Z provedených průkazů bylo zjištěno, že největší úniky tepla jsou nezateplenou střešní částí budovy a suterénu. Proto byla provedena kontrola především plochých střech domů u kterých se PENB bude provádět. Byl kontrolován stav krytiny a klempířské prvky. 5. Kontrola komínů a tepelných spotřebičů Každým rokem jsou prováděny kontroly spalinových cest firmou Pavel Koudelka. Jak víme na tuhá paliva vymetávka a revize a u plynových spotřebičů revize spalinové cesty. Ceny za provedené úkony jsou stejné jako v předchozích letech. Tuhá paliva 400 Kč a plyn 300 Kč. V případě, že by jste u tuhých paliv požadovaly více vymetávek kontaktujte technický úsek družstva. Kominickou firmou nám byl dodán seznam závad a neodpovídajících konstrukcí spalinových cest na oba druhy paliv.u tuhých paliv to jsou porušené konstrukce komínů a jejich části a u plynových spotřebičů to jsou odvody spalin, které by měly být měněny při instalaci nových kotlů. V žádné případě nesmí být spalinové cesty (odvody spalin) z osinkocementových (azbestových) rour a hliníku. Přípustné jsou pouze nerezové konstrukce. Nejvíce se tato závady objevuje na domech sídliště Antonína Slavíčka a ulici U Stadionu ve Svitavách. Protože se jedná o nákladnou investici budou jednání uskutečňovány s jednotlivými zástupci samospráv a SVJ kdy budou dohodnuty podmínky odstranění závad. Doposud bylo psáno o revizích spalinových cest. Na druhé straně to jsou revize a kontroly spotřebičů, které by si měl každý nájemník zajistit sám. Těmito kontrolami předejdete vysoké spotřebě plynu, zvýší se vám účinnost 17

18 a životnost kotle. Správně by tyto kontroly měly být po a před topnou sezónou. Záleží na každém, jak k této otázce přistoupí. 6. Oblast PO a BOZ Jako každý rok tak i v letošním roce bude provádět kontroly dodržování předpisů PO a BOZ p. Libor Sedlák. Zápisy, které jste obdrželi s podzimním informačním listem opět řádně prostudujte a odstraňte případné závady, aby nedošlo ke zbytečným dohadům a novém zápisu. V závěrečné zprávě za rok 2013 je uvedeno jakého pokroku se dosáhlo za období, kdy tyto kontroly provádí p. Sedlák a i z hodnocení hasičského záchranného sboru pardubického kraje je naše bytové družstvo v této oblasti hodnoceno velice dobře. Záleží hlavně na vás bydlících, aby nedocházelo k případným požárům nebo úrazům, které by mohli neopatrných jednáním na domech vzniknout jak tomu bylo na domě ve Svitavách. Dne došlo mezi 10:00-10:20 hodin k požáru na lodžii bytu ve 2. NP bytového domu Svitavská 10 ve Svitavách. Požár byl způsoben nedbalostí neznámé osoby při kouření a odhozením nedopalku z vyššího patra. Zásahem policistů byl požár v zárodku zlikvidován požárními hadicemi z mezipatra chodby. Požárem byla poškozena lodžie a zateplovací systém z polystyrenu. V závěru zprávy HZS je psáno, že v příčinné souvislosti se vznikem požáru nebylo zjištěno porušení předpisů a norem na úseku požární ochrany. 7. Potvrzování a kontrola faktur, objednávky Za období více jak pěti let po zavedení přísnějších kontrol faktur pracovníků údržby družstva se projednávalo velice málo stížností za provedené práce. I nadále kontrolujte tyto faktury a pokud se Vám neboudou zdát správné jakékoliv úkony a odměny za ně, nepodepisujte je dokud je řádně neodsouhlasíte a nezkonzultujete s pracovníkem, který práce provedl. V případě pochybností ihned kontaktujte pracovníka na technickém úseku družstva. Obdobou je potvrzování daňových dokladů od jiných firem, které provádí opravy na domech. I tyto řádně ověřte a potvrďte podpisem a razítkem samosprávy. U společenství vlastníků je razítko a podpis jednatele podmínkou pro proplacení faktury. Bez těchto podpisů se doklady neproplácejí. Pokud si budete objednávat práce od cizích firem je podmínkou, že objednávka musí být potvrzená pracovníkem technického úseku. Toto neplatí u SVJ.. 8. Pojistné události 2013 Za rok 2013 bylo likvidováno19 škodných událostí. Celkové vyplacené plnění bylo ve výši ,-Kč. Pojištěním domácnosti se škody uhradily bezodkladně. Výhodnější pojištění bytu a majetku si může samospráva nebo jednotlivý uživatelé bytu zjistit dotazem na ové adrese kde vám sdělí pojistné podmínky 18

19 a na jaké slevy máte nárok jako členové Svazu bytových družstev nebo členové SVJ pod správou bytového družstva. V loňském roce se opět vyskytli pojistné události, které způsobili nájemníci, kteří neměli pojištěnou domácnost. Veškeré náklady na opravy hradili tudíž sami. 9. Provádění úprav bytů, nahlašování změn Jednou z povinností nájemníku je nahlašování prováděných změn v bytech. Pro nájemníky je to povinností, pro vlastníky je to formou oznámení. Při náhodných návštěvách bytů zjišťují pracovníci družstva, že jsou v bytech prováděny zásahy a na družstvo nikdo nic nehlásí. Jedním z největších problémů je rekonstrukce bytových jader. Problém vystává ve stěně za WC, která je v mnoha případech nedemontovatelná. Při rekonstrukci a nebo opravě stoupacího potrubí se tento detail musí vybourat, ovšem bez náhrady za provedené opravy. Jestliže nájemník řádně nahlásí modernizaci bytu je na tyto skutečnosti řádně upozorněn. Na stránkách je tiskopis se žádostí o modernizaci, kterou je nutno před změnami vyplnit a zaslat dopisem, nebo em na družstvo. Tuto žádost je možné si vyzvednou na technickém úseku družstva. Věc, nad kterou je nutno se pozastavit je instalace desetilitrových propan-butanových láhví připojených na kuchyňské sporáky. Poznámka: Do zápisu ze schůze uveďte jméno nájemníka, který toto nepovolené zařízení v bytě má. 10. Kontrola měřidel v bytech I když už sporadicky, ale přesto se stává, že nájemníci nesledují dostatečně a v malých intervalech vodoměry a měřidla na radiátorech a při vyúčtování se pak diví jaká to čísla jsou jim předkládána. Opět vás nabádáme pro pravidelnou kontrolu uvedených měřidel a včasné nahlašování jejich nefunkčnosti. V souvislosti s přijetím nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na topení a teplou vodu uvádíme níže uvedeno odpověď z MMR ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo v průběhu roku 2013 návrh novely této vyhlášky resp. návrh vyhlášky nové, kde základem úpravy bylo nové vymezení procentního vyjádření základní a spotřební složky a především změna limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění připadajících na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů či nebytových prostor. Další úpravy, přestože potřebné, lze označit za drobné. Přestože návrh vyhlášky prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením a byl následně předložen k posouzení do pracovních komisí Legislativní rady vlády, k realizaci nové právní úpravy nedošlo. Důvodem není věcný obsah právního předpisu, ale určité rozpory legislativního charakteru. Na nové právní úpravě prováděcí vyhlášky se i nadále intenzivně pracuje. Nová právní úprava bude účinná pravděpodobně k Konkrétní podobu vyhlášky však nelze do jejího přijetí vládou předjímat. Romana Voříšková, odbor komunikace, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 19

20 Dále bychom vás chtěli upozornit na článek z časopisu Praktik, (některé samosprávy časopis dlouhodobě odebírají) ve kterém je uvedeno 7 nejčastějších mýtů a faktů o vodoměrech.záměrně uvádíme toto téma, protože z posledních zápisů schůzí je ve většině zamítnuta výměna vodoměrů a měřičů tepla jakožto poměrových měřidel. Výměna vodoměrů je doporučena po pěti letech. V měřičích tepla na radiátorech jsou baterie s minimální životností 12 let. Prozatím nemáme žádnou závadu, která by se baterií týkala. Uvedený článek o vodoměrech bude k dispozici u presentace při jarních aktivech. 11. Čištění otopných systémů na domech V krátkosti se vracíme k čištění otopných systémů, které proběhlo ke konci roku 2012, celkem na 22 domech jak s centrálními dodávkami tepla tak i u domů s vlastními kotelnami. O čištění bylo psáno ve třech číslech Časopisu Svazu českých a moravských bytových družstev firmou DK CHEMO kde odpovídá na otázky jednatel společnosti pan František Krych. V posledním čísle je vyhodnocení provozu soustavy ÚT a dosažené úspory z hlediska spotřeby energie na vytápění na domech BD Svitavy a BD Trnovany Teplice. Vyhodnocení bylo provedeno za rok 2011/2013. Předpokládaná úspora na domech našeho družstva byla 15%. Skutečná úsporu byla ve výši 16,64%. V korunách se jedná o částku Kč/rok. Investice vynaložené na čištění tak bude splacena maximálně do 24 měsíců. 10. Stanovy Bytového družstva Svitavy Závěrem připomínáme platnost nových stanov Bytového družstva Svitavy, které jsou platné od I když si jistě přečtete celé stanovy, po technické stránce pro opravy a údržbu domů jsou to články 35 až 42, které se týkají práv při užívání bytu a povinnosti z toho plynoucí. Ladislav Kyncl vedoucí údržby technický referát družstva N A B Í D K A - PRODEJ UVOLNĚNÉHO BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Byt č. 34/3 v 1. NP o vel. 3+1 (71,50 m2) s přísl. v bytovém domě č.p. 34 v obci Dětřichov u Svitav, k.ú. Dětřichov u Svitavy, postaveném na st.p.č. 321 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 715/4206 na společných částech budovy do osobního vlastnictví. Kupní cena.600 tis. Kč 20

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV dne: 25. 8. 2015 BOD PROGRAMU: 3 Název předkládaného materiálu Předkládá se Předkládá Odpovědný zpracovatel Zpracoval Informace o vývoji

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za rok 2013 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax spojení:

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více