AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah"

Transkript

1 AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)... 3 Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora... 4 Metodická podpora účetnictví státu (Martina Smetanová)... 4 Evropská komise zveřejnila návrhy předpisů v oblasti regulace auditu (Markéta Jindřišková)... 6 Setkání představitelů profesních komor v Praze (Jiří Mikyna)... 8 Novela zákona o přeměnách schválena (Lenka Rückerová)... 9 Nová účetní směrnice a rozhodnutí EK nepodporovat IFRS pro malé a střední podniky v EU (Marcela Žárová)... 9 TÉMA ČÍSLA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Využívání elektronických služeb pro komunikaci s úřady v ČR (Gabriela Ďurianová) Dlouhá cesta k současným počítačům (Michal Hora) Aplikační kontroly v procesu auditu (Lukáš Mikeska) Znáte IAPS 1013 Vliv elektronického obchodování na účetní závěrku? (Jiří Pelák) Vykazování webových stránek v účetní závěrce dle IFRS (David Procházka) Daň z přidané hodnoty elektronicky (Romana Pelcová, Daniel Horad) Využití XML pro sběr dat účetnictví státu (Miroslav Hálek, Tomáš Zouhar) Novela zákona o datových stránkách (Ladislav Mejzlík) Test: Jak se orientujete v informačních a komunikačních technologiích? ZE ZAHRANIČÍ Výroční zasedání prezidentů členských organizací IFAC v Berlíně (Petr Šobotník)... e-příloha Auditor 10/2011 OBSAH Téma čísla Informační technologie Zaznamenali jsme Toto číslo vyšlo Uzávěrka pro příjem podkladů pro další číslo je Nahlédnutí do zkouškového systému Jednou z nezbytných podmínek vstupu do auditorské profese stanovených zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech Zdeněk Grygar je úspěšné složení auditorské zkoušky. V rámci Komory auditorů se problematice auditorských zkoušek věnuje Výbor pro auditorské zkoušky. Auditorské zkoušky prošly za posledních necelých dvacet let existence Komory významnými změnami. V roce 1993 se auditorská zkouška skládala ze tří písemných dílčích zkoušek z účetnictví, z metod a technik ověřování účetní závěrky a z obchodního, daňového a finančního práva. Od roku 1997 vzrostl počet písemných dílčích zkoušek ze tří na sedm, od roku 2003 na osm a od roku 2004 na devět. V letech bylo úspěšné složení dílčích písemných zkoušek vždy ukončeno závěrečnou ústní zkouškou. Tuto závěrečnou ústní zkoušku zrušil až zákon o auditorech, s účinností od 14. dubna V současné době auditorská zkouška obsahuje 10 dílčích zkoušek, a to z předmětů makroekonomie a mikroekonomie, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, podnikové kombinace a konsolidace účetní závěrky, zdanění, právo v podnikání, podnikové finance, statistika a informační technologie, auditing I a auditing II. Výbor pro auditorské zkoušky se průběžně zabývá strukturou a obsahem jednotlivých dílčích písemných zkoušek ve vazbě na praktické využití těchto znalostí v samostatné auditorské činnosti. Výhledově (pravděpodobně s účinností od 1. ledna 2013) bude zavedena další, v pořadí jedenáctá, dílčí písemná zkouška Finanční účetnictví II a ve stávající struktuře zkoušek bude rozšířena problematika spisu auditora, kontroly a řízení rizik, částečně na úkor snížení rozsahu u zkoušky z makroekonomie a mikroekonomie. Průměrná úspěšnost uchazečů u všech dílčích písemných zkoušek se v posledních dvou letech pohybovala v rozmezí %, přičemž u jednotlivých zkoušek se rozmezí pohybovalo od %. Počet žádostí uchazečů o vykonání auditorské zkoušky se v posledních letech ustálil. V současné době eviduje Komora ve zkouškovém systému celkem 216 uchazečů, z tohoto počtu se zatím 45 uchazečů ještě nepřihlásilo na žádnou zkoušku. V roce 2009 bylo zapsáno do zkouškového systému celkem 91 uchazečů, v roce 2010 to bylo 86 a v roce 2011 k 25. listopadu 85 uchazečů. Pro zajímavost nejmladšímu uchazeči je 24 let a nejstaršímu 55 let. Problematiku auditorských zkoušek v rámci Komory upravuje zkušební řád schválený sněmem auditorů v listopadu V něm je mj. stanoveno, že uchazečem zapsaným do zkouškového systému se může stát každý, kdo splňuje podmínky stanovené 28 odst. 2 písm. a) až c) zákona o auditorech, tzn. že je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný a získal vzdělání, které je potřebné pro přijetí na vysokou školu, nebo rovnocenné vzdělání. Tímto ustanovením vyšla Komora vstříc zejména studentům magisterského studia vysokých škol, kteří mohou souběžně se svými studijními povinnostmi na vysoké škole vykonávat i dílčí písemné části auditorské zkoušky. Tato možnost však dosud nebyla uchazeči využívána. Samostatnou agendou Výboru pro auditorské zkoušky, kterou nově zavedl zákon o auditorech

2 strana 2 AUDITOR 10/2011 aktuality od roku 2009, je problematika osvobozování zkoušek. Je nutno připomenout, že zákon stanoví, že uchazeč bude osvobozen od vykonání auditorské zkoušky, pokud složil vysokoškolskou zkoušku nebo srovnatelnou profesní kvalifikační zkoušku, jejíž rozsah a obsah se v rozhodující části shoduje s oblastmi auditorské zkoušky a byla-li zkouška složena nejvýše sedm let přede dnem, kdy uchazeč požádal o vykonání auditorské zkoušky. V roce 2010 evidovala komora 280 žádostí uchazečů o osvobození od zkoušek. Po posouzení zkušebními komisemi byly žádosti uchazečů ve 255 případech vyřízeny kladně. V roce 2011bylo Komorou k 25. listopadu evidováno 183 žádostí uchazečů o osvobození od zkoušek, ve 158 případech Komora tyto účastníky od vykonání zkoušek osvobodila. V oblasti osvobozování od zkoušek Komora spolupracuje zejména s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze, s ACCA, Svazem účetních a Komorou daňových poradců ČR. Po složení auditorské zkoušky ve tříleté lhůtě od podání žádosti musí uchazeč splnit další nezbytné podmínky, stanovené zákonem o auditorech v 4, aby získal auditorské oprávnění. Jménem Výboru pro auditorské zkoušky bych touto cestou chtěl popřát všem našim uchazečům složení auditorské zkoušky a hodně zdaru v samostatné auditorské činnosti. Zdeněk Grygar předseda Výboru pro auditorské zkoušky KA ČR Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR Výkonný výbor se na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 12. prosince, zabýval jak běžnou agendou, tak aktuálním vývojem v oblasti tzv. Zelené knihy to je návrhem Nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady o zvláštních požadavcích na povinné audity subjektů veřejného zájmu a návrhem Směrnice EP a Rady, kterou se upravuje směrnice 2006/43/EC o statutárních auditech účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. Výkonný výbor schválil: návrh Výboru pro správu profese na dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti auditora na vlastní žádost a podmínky pro registraci auditorů ze třetích zemí, návrh Výboru pro auditorské zkoušky na osvobození žadatelů od dílčí části auditorské zkoušky ve smyslu 8 odst. 3 zákona o auditorech, pololetní prémie zaměstnanců KA ČR, výběr daňového poradce na zdaňovací období za rok Výkonný výbor dále projednal: návrhy týkající se strategie KA ČR, záležitosti Výboru pro regulaci a rozvoj profese týkající se evidence spisu, zapojení se do projektu perspektivy profese do roku 2025, stanovisko k návrhům EK týkající se úprav Čtvrté a Sedmé směrnice, další postup KA ČR v oblasti Green Paperu, který se týká návrhu nařízení a směrnice Evropské komise v oblasti auditu a vzal na vědomí: informaci viceprezidenta FEE Petra Kříže o aktivitách FEE v období duben listopad 2011, aktuální plnění rozpočtu KA ČR za období leden listopad 2011 včetně odhadu za celý rok 2011, zprávy z Výboru pro metodiku auditu, zápisy ze zasedání prezídia, výborů, RR a komisí, informace z Kárné komise, zprávy ze zahraničních služebních cest, informace z Rady pro veřejný dohled nad auditem, zápis ze zasedání Národní účetní rady, legislativní monitoring, závěrečnou zprávu studii ESCP Europe o účincích implementace znalostí o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Jiří Mikyna ředitel úřadu Komory auditorů ČR

3 AUDITOR 10/2011 strana 3 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR Poměrové ukazatele Jednání se zástupci odboru kontroly MF ČR v září bylo zaměřeno zejména na poměrové ukazatele, které jsou podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, povinnou náležitostí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Aktualizovaný algoritmus publikovaný v e-příloze časopisu Auditor č. 3/2011 však přinesl řadu otázek týkajících se zejména výčtu účtů pohledávek a závazků vstupujících do samotného výpočtu. Zástupci odboru kontroly MF ČR a VVS se shodli na tom, že pro přezkoumání hospodaření za rok 2011 bude provedena pouze formální úprava poměrových ukazatelů, tzn., že budou upraveny položky pohledávek a závazků, které do výpočtu vstupují. O této formální aktualizaci budeme informovat prostřednictvím časopisu Auditor. Do budoucna však bude nutné zamyslet se nad celkovou koncepcí a smyslem ukazatelů, protože v současné době: a) chybí vymezení účelu poměrových ukazatelů, není definován jejich cíl, tj. k čemu slouží, o čem jejich výsledek vypovídá a jak se dá rozebrat; b) výsledky poměrových ukazatelů nebyly odborem kontroly MF ČR nikdy analyzovány, účetním jednotkám nebyla poskytnuta zpětná vazba o jejich vypovídací hodnotě; c) vedení obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů s výsledky poměrových ukazatelů, které jsou uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, nepracuje, protože je nedokáže vyhodnotit; d) účetní jednotky připravují pro MF ČR a pracují i s jinými ukazateli, např. v souladu s usnesením vlády č. 695 ze dne 29. září 2010 zpracovávají monitoring hospodaření obcí; e) v současné době není k dispozici kompletní databáze metodických předpisů; f) metodické předpisy procházejí neustálými aktualizacemi; g) chybí jasné definice obsahového vymezení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty; h) zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který povinnost uvedení poměrových ukazatelů ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ukládá, nebyl dosud aktualizován i přesto, že 1. ledna 2010 byla spuštěna reforma veřejných financí. Přehled požadovaných dokumentů Odbor kontroly MF ČR připraví pro VVS přehled základních dokumentů, se kterými by se auditor měl při provádění přezkoumání hospodaření seznámit. Důvodem pro vypracování takového seznamu jsou nedostatky identifikované v rámci dozorů prováděných MF ČR u těch účetních jednotek, kde bylo přezkoumání provedeno externím auditorem/auditorskou společností. Zjištění odboru kontroly MF ČR je možné rozdělit do tří skupin, a to: nedostatky ve smlouvách uzavřených mezi auditorem a účetní jednotkou, nedostatky ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření a nedostatky týkající se rozpočtu. K základním dokumentům, o kterých se zástupci odboru zmínili, patří např. rozpočtový výhled. Metodologie přezkoumání hospodaření Odbor kontroly MF ČR zvažuje možnost zveřejnit na svých webových stránkách metodologii přezkoumání hospodaření používanou kontrolory odboru MF ČR (pro přezkoumání hospodaření krajů) a kontrolory krajských úřadů (pro přezkoumání hospodaření obcí). Martina Smetanová členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR VZDĚLÁVÁNÍ Evidenční záznam KPV za rok 2011 S koncem roku opět připomínáme povinnost potvrdit do 31. ledna 2012 svou účast na aktivitách v rámci kontinuálního profesního vzdělávání v roce 2011, a to formou Evidenčního záznamu. Formulář je zveřejněn na internetových stránkách komory (pod odkazem Kurzy a vzdělávání nebo Formuláře) a samostatně vložený ho najdete v tomto čísle časopisu Auditor. Na zadní straně formuláře najdete text Vnitřního předpisu pro KPV v aktuálním znění. Před odesláním prosíme o kontrolu, zda jste na formuláři nezapomněli uvést své identifikační údaje (jméno, číslo oprávnění). Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu úřadu KA ČR (Opletalova 55, Praha 1), faxem na číslo nebo em na Stanovený rozsah KPV činí 40 hodin/rok pro všechny auditory, kteří jsou zapsaní v seznamu auditorů (s výjimkou auditorů, kteří měli v roce 2011 dočasný nebo trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti). Pro auditory, kteří v průběhu roku 2011 začali opět aktivně vykonávat auditorskou činnost, činí limit KPV 60 hodin/rok a není možné jej v závislosti na datu opětovného zápisu do seznamu auditorů alikvotně krátit ( 3 odst. 5 Vnitřního předpisu pro KPV). Do stanoveného rozsahu KPV je možné započítat účast na vzdělávacích akcích pořádaných Institutem vzdělávání KA ČR (počet hodin určených pro zápočet do KPV je uveden u jednotlivých kurzů v pozvánce, na internetových stránkách a na daňových dokladech; v případě neúčasti na semináři není možné hodiny do KPV započítat), ale i jinými institucemi, lektorskou činnost nebo např. publikační činnost (samozřejmě vždy související s auditorskou profesí) a také

4 strana 4 AUDITOR 10/2011 aktuality absolvování e-learningových kurzů (počet hodin určených pro zápočet do KPV je uveden u každého kurzu; podmínkou pro zápočet je úspěšné absolvování závěrečného testu). I přes opakovaná upozornění a rekapitulaci informací přímo na formuláři Evidenčního záznamu se však stále opakují některé chyby, které mohou vést k dalším nesrovnalostem v budoucích letech. Upozornění na nejčastější chyby při vykazování hodin KPV najdete na internetových stránkách v rubrice Kurzy a vzdělávání, pod odkazem Evidenční záznam o účasti auditora na KPV. Auditoři, kteří splnili minimální povinný limit KPV v rámci akcí pořádaných KA ČR (do tohoto počtu se nezapočítává převod hodin z minulého období), nemusí Evidenční list zasílat. Záznam je automaticky vygenerován z databáze KA ČR. Počet hodin absolvovaných v roce 2011 u KA ČR je možné ověřit na internetových stránkách komory (v Extranetu) nebo telefonicky na Institutu vzdělávání. Monika Kryštůfková Institut vzdělávání KA ČR Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Komora auditorů ČR upozorňuje, že došlo ke zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony. Jeho oprávnění má číslo Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v seznamu auditorů, který je na internetových stánkách Komory auditorů úřad KA ČR Metodická podpora účetnictví státu Pro zajištění metodické podpory při realizaci účetní reformy v oblasti veřejných financí v souladu se základními principy tvorby účetnictví státu jsou ministrem financí zajišťovány zejména tyto činnosti: vytvoření metodického centra II. stupně pro komunikaci s metodickou podporou poskytovanou z úrovně I. stupně ministerstvy a kraji; zajištění pravidelné komunikace v oblasti metodické podpory, vyhodnocování metodických dotazů a případné zveřejňování na webových stránkách Ministerstva financí ČR; rozšíření rozsahu a využitelnosti webových stránek MF ČR v součinnosti s vybranými účetními jednotkami* tak, aby se mohly stát významným informačním zdrojem a přispěly k úspěšné realizaci účetní reformy; zajištění průběžné součinnosti s metodickou podporou poskytovanou z úrovně I. stupně jednotlivými ministerstvy a kraji při přípravě právních předpisů v oblasti účetnictví. Na návrh odboru Účetnictví a auditu (28) MF ČR zřídil ministr financí na začátku roku 2011 Komisi pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu (dále jen Komise ) jako svůj poradní orgán pro oblast účetnictví, auditu, daňového poradenství a fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Předsedou Komise byl jmenován RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, první náměstek ministra financí. Komise je tvořena čtyřmi samostatnými sekcemi: a) sekce pro koncepce a rozvoj účetnictví a FKSP, b) sekce pro koncepce a rozvoj účetnictví veřejného sektoru, c) sekce pro oblast auditu a daňového poradenství, d) sekce pro metodickou podporu veřejného sektoru a další součinnost. V sekci pro koncepce a rozvoj účetnictví veřejného sektoru byly zřízeny čtyři pracovní skupiny: koncepce a rozvoj účetní reformy v oblasti veřejných financí a využití Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), využívání účetních informací k řídícím činnostem u veřejného sektoru, problematika výkaznictví za Českou republiku a vztahy účetnictví veřejného sektoru a statistiky, naplňování povinností podle zákona o účetnictví, včetně souvislosti s jinými právními předpisy a související kontrolní činnosti. Předsedou sekce se stal JUDr. David Bauer, vedoucí oddělení metodiky účetnictví veřejného sektoru. První pracovní skupina se bude zabývat dlouhodobým a střednědobým výhledem stabilizace a rozvoje účetnictví veřejného sektoru, využitím CSÚIS v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností a dalším rozvojem CSÚIS v souvislosti s postupem prací na ostatních modulech Integrovaného informačního systému státní poklady. Druhá pracovní skupina bude řešit problematiku významu účetních informací v rozhodovacích a řídících činnostech, harmonogram kroků směřujících ke zvýšení vypovídací schopnosti účetních závěrek a dalších účetních záznamů sestavovaných a předávaných vybranými účetními jednotkami. V plánu činnosti třetí pracovní skupiny jsou zejména oblasti spojené s provázáním účetní reformy v oblasti veřejných financí s rozpočtovou sférou, zhodnocení aktuálního stavu a příprava střednědobého a dlouhodobého výhledu pro získávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí a sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu. *Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

5 AUDITOR 10/2011 strana 5 Čtvrtá skupina má za úkol zaměřit se na parametry průkaznosti a srozumitelnosti účetnictví veřejného sektoru s ohledem na elektronizaci a digitalizaci účetnictví, na provázání auditorských činností s přezkoumávanými a kontrolními činnostmi ve veřejné sféře a na kontrolní činnost v oblasti hospodárného nakládání s veřejnými prostředky ve vazbě na účetnictví. Pilotním projektem je pak zapojení Nejvyššího kontrolního úřadu v souvislosti s dalším využitím CSÚIS. Další ze sekcí je sekce pro metodickou podporu veřejného sektoru a další součinnost tvoří tři pracovní skupiny, a to: problematika metodické podpory veřejného sektoru, problematika Českých účetních standardů v oblasti veřejného sektoru a koordinace požadavků jiných právních předpisů ve vazbě na účetnictví veřejného sektoru. Předsedou této sekce je Ing. Michal Svoboda, vedoucí oddělení metodické podpory účetnictví státu. CSÚIS a předávání informací v roce 2011 V rámci projektu vytvoření účetnictví státu byl k 1. lednu 2010 zprovozněn technický nástroj CSÚIS**, který shromažďuje účetní záznamy od vybraných účetních jednotek. K 4. květnu 2011 byly v CSÚIS shromážděny informace od cca 18 tisíc vybraných účetních jednotek. K těm nejpočetnějším patří příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky (cca 10 tisíc jednotek) a územní samosprávné celky (cca 7 tisíc jednotek). Fáze účetní reformy a jejich naplňování pro municipální účetní jednotky Níže uvedený přehled obsahuje novinky v oblasti aplikace účetních metod, postupů, statistických záznamů a konsolidace za Českou republiku pro rok 2011 a roky následující: Oblast Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Tvorba opravných položek (kromě opravných položek k vybraným účtům pohledávek) Předávání statistických dat (pomocný analytický přehled PAP ) Konsolidace sestavení účetních výkazů za Českou republiku (posun termínu v souvislosti s předáváním statistických dat) Termín poprvé k , a to pomocí rozvahových účtů, v následujících letech již prostřednictvím výkazu zisku a ztráty. poprvé k poprvé v červenci 2012 předpoklad změny bude provedeno v roce 2014 (pro účetní výkazy sestavené za rok 2013) Do řádné účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2011 promítnou účetní jednotky, stejně jako za rok 2010, opravné položky k vybraným účtům pohledávek, rezervy, dohadné účty aktivní a pasivní, přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu a časové rozlišení. Nedílnou součástí účetní závěrky je i závazné účtování na podrozvahových účtech. Legislativa V oblasti metodických předpisů pro vybrané účetní jednotky jsou očekávány následující změny: a) v legislativní radě vlády je novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která obsahuje dvě úpravy, a to: oceňování při bezúplatných převodech v rámci státu a schvalování účetních závěrek ve veřejné sféře, b) ve vnějším připomínkovém řízení jsou dvě novely vyhlášek, a to vyhlášky č. 410/2009 Sb., (prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky) a vyhlášky č. 383/2009 Sb., (technická vyhláška) v souvislosti se sestavováním analytických přehledů a monitorováním a řízením veřejných financí, c) do vnějšího připomínkového řízení měla jít v prosinci 2011 konsolidační vyhláška, a to v souvislosti se sestavováním konsolidovaných účetních výkazů ve veřejné sféře. Komora auditorů ČR se k návrhům uvedených předpisů vyjadřovala. Návrhy předpisů i připomínky KA ČR jsou na internetových stránkách komory v extranetu v sekci Připomínky k zákonům. Martina Smetanová členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR ** 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

6 strana 6 AUDITOR 10/2011 aktuality Evropská komise zveřejnila návrhy předpisů v oblasti regulace auditu Evropská komise zveřejnila 30. listopadu 2011 návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních požadavcích na povinné audity subjektů veřejného zájmu a návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se upravuje směrnice 2006/43/EC o statutárních auditech účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. Jedná se o návrhy předpisů, které budou dále projednávány v orgánech Evropské komise a o nichž se dále povede odborná diskuse. Níže uvádíme přehled základních částí navržených předpisů. Tento přehled naleznete také na internetových stránkách na úvodní stránce v aktualitách, kde je také odkaz na originální znění návrhu předpisů v angličtině, umístěných na internetových stránkách Evropské unie. Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních požadavcích na povinné audity subjektů veřejného zájmu Část I Rozsah a zaměření směrnice Část II Podmínky pro provádění povinného auditu u subjektů veřejného zájmu Kapitola 1 Nezávislost a zamezení konfliktu zájmů Klíčoví auditorští partneři, odstupující auditoři a jejich zaměstnanci nesmějí akceptovat klíčovou pozici ve vedení auditované účetní jednotky, stát se členy jejího výboru pro audit, stát se nevýkonným členem orgánů této jednotky či členem dozorčího orgánu, a to po dobu dvou let po ukončení zakázky na provedení auditu. Honorář za provádění tzv. souvisejících služeb finančního auditu (např. audit nebo prověrka, ověření prohlášení o řízení společnosti, ověření v oblasti sociální odpovědnosti, ověřování určitých skutečností u finančních institucí atd.) nesmí překročit 10 % honorářů za provádění statutárního auditu. Pokud celkové honoráře za provádění povinného auditu a souvisejících služeb finančního auditu u subjektů veřejného zájmu představují významné procento z celkových honorářů auditorské firmy, musí být přijata zabezpečovací opatření. Určité neauditorské služby není možné poskytovat subjektům veřejného zájmu, u kterých auditor provádí povinný audit účetní závěrky (např. znalecké služby nevztahující se k auditu, daňové poradenství, všeobecné řízení a ostatní poradenské služby, vedení účetnictví a sestavování účetních závěrek, návrh a zavedení vnitřní kontroly nebo procesů řízení rizik souvisejících s přípravou a kontrolou účetních informací nebo poradenství v této oblasti, oceňovací služby, právní služby, pojistně-matematické služby, návrh a zavedení určitých informačních systémů, účast v interním auditu společnosti a poskytování služeb souvisejících s interním auditem, brokerské a dealerské služby, investiční poradenství atd.). Určité neauditorské služby budou moci být poskytovány subjektům veřejného zájmu, u kterých auditor provádí povinný audit pouze po schválení výborem pro audit nebo kompetentním orgánem (služby v oblasti lidských zdrojů, příprava comfort letters, návrh a zavedení určitých informačních systémů, zakázky due diligence pro potenciální kupce či prodejce atd.). Auditorské firmy určité velikosti nemohou poskytovat žádným subjektům veřejného zájmu neauditorské služby. Kapitola 2 Mlčenlivost Kapitola 3 Provádění povinného auditu Auditor musí vyjádřit názor na to, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz a byla připravena v souladu s relevantním účetním rámcem. Audit musí být prováděn s profesní skepsí. Nejméně jeden klíčový auditorský partner musí být aktivním členem týmu provádějícího audit. Kapitola 4 Zpráva auditora Obsah zprávy o provádění povinného auditu je u auditů subjektů veřejného zájmu výrazně rozšířen a musí zahrnovat, mimo jiné:» popis použité metodologie,» vysvětlení toho, jaká část rozvahy byla ověřena přímo a jaká část testy kontrol,» hladinu materiality (významnosti),» zveřejnění toho, zdali byl audit prováděn za účelem zjištění podvodů,» změny v poměru testů věcné správnosti a testů kontrol,» zhodnocení schopnosti účetní jednotky v dohledné době plnit své závazky a tedy nepřetržitě trvat. Auditor musí připravit dlouhou zprávu, která bude určena pouze výboru pro audit a vedení společnosti,

7 AUDITOR 10/2011 strana 7 na základě požadavku též kompetentnímu úřadu (orgán pro veřejný dohled). Dlouhá zpráva musí zahrnovat, mimo jiné:» Popis a vysvětlení a posouzení významné nejistoty ohledně plnění předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky.» Detailní popis toho, zda účetnictví, všechny auditované dokumenty, účetní závěrka, případně další zprávy jsou vhodné (appropriate).» Popis nesouladů, které jsou důležité pro výbor pro audit.» Detail záruk, comfort letters atd., na které bylo spoléháno při zhodnocení plnění předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky.» Potvrzení účasti auditora na fyzických inventurách zásob. Kapitola 5 Zpráva o průhlednosti a uchování dokumentů Auditorské společnosti o určité velikosti musí v rámci zprávy o průhlednosti publikovat také tzv. Corporate Governance Statement, jehož obsah je definován nařízením. Určité dokumenty musí být auditorem uchovány po dobu nejméně pěti let. Část III Určení auditora nebo auditorské firmy u subjektů veřejného zájmu Nejméně jeden člen výboru pro audit musí mít zkušenost a znalosti v auditingu a jeden v účetnictví a/nebo v auditingu. Výbor pro audit musí doporučit nejvyššímu orgánu účetní jednotky nejméně dva auditory, přičemž musí zdůvodnit svůj výběr. Doporučení výboru pro audit musí předcházet adekvátní výběrové řízení. Jakékoli omezení výběru auditora na základě smlouvy uzavřené mezi subjektem veřejného zájmu a třetí stranou je neplatné. Povinná rotace auditorských firem po šesti letech (v určitých případech po osmi letech). V případě společných auditů (joint audits) po devíti letech (v určitých případech po dvanácti letech). Část IV Dohled nad činností auditorů subjektů veřejného zájmu Kapitola 1 Kompetentní úřad Musí být určen kompetentní úřad zodpovědný za dohled nad auditory ověřujícími účetní závěrky subjektů veřejného zájmu, nezávislý na auditorech. Kapitola 2 Zajištění kvality, dohled, monitoring trhu, kontingenční plány Kapitola 3 Spolupráce mezi kompetentními úřady a vztah k Evropskému orgánu dohledu Spolupráce v rámci ESMA, která přebere činnosti EGAOB. ESMA vytvoří vnitřní výbor, kde budou zastoupeni členové národních úřadů. Auditorské společnosti budou moci získat celoevropský certifikát kvality. Část V Opatření k dohledu a sankce Část VI Přechodná ustanovení Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se upravuje směrnice 2006/43/EC o statutárních auditech účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek Článek 1 Vztah mezi směrnicí o povinném auditu a dalšími předpisy EU Článek 2 Definice povinného auditu Povinným auditem je:» audit v souladu s požadavky evropské směrnice o účetnictví,» audit v souladu s požadavky členského státu (kritéria pro audit nižší než stanoveno směrnicí),» audit na základě požadavku účetní jednotky (tzv. dobrovolný audit ). Článek 3 Úprava vlastnictví v auditorské firmě Článek 4 Mezinárodní pas pro auditorské firmy Článek 5 Mezinárodní pas pro auditory Článek 6 Požadavek na spolupráci v oblasti vzdělávání mezi kompetentními úřady Požadavek na evropskou konvergenci v oblasti vzdělávání. Harmonizace požadavků na rozdílovou zkoušku. Článek 7 Auditorské standardy a zpráva auditora Požadavek na provádění povinného auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

8 strana 8 AUDITOR 10/2011 aktuality Článek 8 Nové požadavky na kompetentní úřad (veřejný dohled) V současné době požaduje směrnice o povinném auditu, aby členské státy zajistily systém veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými firmami. To znamená, že profesní organizace mohou být zodpovědné, mimo jiné, za schvalování a regi-straci statutárních auditorů a auditorských firem a externí řízení kvality, dohled a disciplinární řízení. V souladu s navrhovaným textem úpravy směrnice bude orgán veřejného dohledu zodpovědný za schvalování, registraci a řízení kvality. S cílem zajistit, že orgán veřejného dohledu vykonává svou funkci nezávisle a efektivně, musí mít adekvátní kompetence a zdroje pro provádění dohledu a přístup k relevantním dokumentům statutárních auditorů a auditorských firem. Zatímco nebude možné, aby profesní organizace byla zodpovědná za úkoly uvedené v odstavci 32, může orgán veřejného dohledu delegovat některé své úkoly v souvislosti se schvalováním a registrací statutárních auditorů a auditorských firem na jiné subjekty (viz odstavec 32a). Delegace těchto úkolů bude možná pouze při splnění určitých podmínek a orgán veřejného dohledu za ně nese konečnou zodpovědnost. Článek 9 Zákaz smluvních omezení výběru auditora či auditorské firmy Článek 10 Zvláštní úprava pro povinný audit malých a středních účetních jednotek Požadavek na přiměřené použití mezinárodních auditorských standardů při auditech malých a středních podniků. Článek 11 Zvláštní úprava ohledně delegování a implementace pravomocí Markéta Jindřišková metodické oddělení KA ČR Setkání představitelů profesních komor v Praze Tradiční setkání prezidentů profesních komor se letos uskutečnilo 6. prosince 2011 v sídle České lékárnické komory v Praze. Vrcholní představitelé stavovské samosprávy v úvodních sděleních hodnotili rok 2011 z pohledu svých komor a legislativních změn týkajících se jednotlivých komor, hovořili také o dopadech přetrvávající hospodářské krize do jejich činností. Po úvodních sděleních následovala diskuse. Debatovalo se hlavně o dvou tématech: o plýtvání státními financemi při budování agend, které v současnosti komory vykonávají zdarma, a o snaze státu zavádět další regulační a dohledové prvky nad profesními samosprávami. Všichni přítomní se shodli, že zmíněná opatření ze strany státu jsou nadbytečná a vysoce neefektivní. Schůzky se zúčastnili zástupci České advokátní komory, České komory architektů, České lékařské komory, České lékárnické komory, České stomatologické komory, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Komory patentových zástupců ČR, Notářské komory ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Exekutorské komory ČR, Komory daňových poradců ČR a Komory auditorů ČR. Komoru auditorů na setkání reprezentovali první viceprezident Ladislav Mejzlík a ředitel úřadu Jiří Mikyna. Ladislav Mejzlík vystoupil na setkání s aktuálními informacemi týkajícími se připravovaných změn v oblasti auditu. Konkrétně jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních požadavcích na povinné audity subjektů veřejného zájmu a návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se upravuje směrnice 2006/43/EC o statutárních auditech účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. Na závěr svého vystoupení Ladislav Mejzlík navrhl, aby hostitelem příštího setkání profesních komor v roce 2012 byla Komora auditorů, a tento návrh byl všemi účastníky přijat. Jiří Mikyna ředitel úřadu Komory auditorů ČR

9 AUDITOR 10/2011 strana 9 Novela zákona o přeměnách schválena Dne 30. listopadu 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přeměnách), a další související předpisy. Novela zákona o přeměnách přináší významnou revizi stávajícího znění zákona, která se dotýká zejména následujících oblastí úpravy: rozšíření možnosti volby rozhodného dne dopředu, nejpozději však do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, sjednocení terminologie zákona, doplnění a zjednodušení procesních postupů při přeměnách, problematiky přeshraničních přeměn. rozšíření možnosti volby rozhodného dne ve vztahu k délce účetního období a otevírání/uzavírání účetních knih. Novela zákona o přeměnách a novely souvisejících předpisů nabývá účinnosti dnem 1. ledna Znění novely zákona o přeměnách a novely souvisejících předpisů naleznete na webových stránkách KA ČR v aktualitách. Lenka Rückerová metodické oddělení KA ČR V souvislosti s touto novelou zákona o přeměnách byla přijata v rámci úpravy souvisejících právních předpisů i novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která zapracovává Nová účetní směrnice a rozhodnutí Evropské komise nepodporovat IFRS pro malé a střední podniky v EU Zveřejněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a ostatních výkazech pro určité typy podniků znamená revoluční změnu v historii regulace účetnictví prostřednictvím směrnic 1. Návrh má formu nové směrnice, kterou se zruší Čtvrtá a Sedmá směrnice ES pro účetnictví. Čtvrtá 2 a Sedmá 3 směrnice ES pro účetnictví slouží jako základ k regulaci účetního výkaznictví v Evropě již více než třicet let. Za toto období došlo k velmi výrazným změnám podmínek, v jakých účetní jednotky podnikají. Směrnice jsou sice od roku 2000 podrobovány aktualizacím, ale pro svůj charakter právního nástroje nemohou pružně reagovat na potřeby výkaznictví v reálném životě. Směrnice jsou měněny především jako důsledek již existujících událostí, ve většině případů s velkým časovým zpožděním a vývoj potřeb uživatelů účetních informací nepředjímají. Heslem současné revize účetních směrnic je odstranění nebo snížení zátěže především pro malé podniky a zlepšení pravidel pro všechny účetní jednotky, které se Čtvrtou směrnicí řídí. Neméně důležitým cílem revize směrnic je také zvýšení srozumitelnosti textu směrnic jak pro zákonodárce, tak i pro uživatele všeobecně. Komise vyhlásila strategii 4, s jejíž pomocí by se mělo dosáhnout snížení administrativních nákladů a odstranění administrativní zátěže v blízké budoucnosti. Komise odhaduje, že je možné snížit náklady a odstranit administrativní zátěž až o 25 % do roku Úsilí, které se vynaloží na snížení administrativních nákladů a odstranění administrativní zátěže má být přímo úměrné přínosům, které toto snížení přinese. Zákon o malém podnikání 5, přijatý v červnu 2008, obsahuje politickou vůli Komise nejen uznat ústřední roli malých a středních podniků pro evropskou ekonomiku, které tvoří 99 % evropských podniků, ale také těmto podnikům umožnit lepší přístup k financím. Z obsahu tohoto zákona vycházejí i zásady politiky 1 Návrh byl zveřejněn 25. října Čtvrtá směrnice (78/660/EEC) 3 Sedmá směrnice (83/349/EEC) 4 European Commission: Better Regulation/Administrative costs 5 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Think Small First A Small Business Act for Europe {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}

10 strana 10 AUDITOR 10/2011 aktuality pro malé a střední podniky v EU v souladu s heslem myslete nejprve na malé podniky. Důvodem ke změnám ve směrnicích je především stanovení podmínek, za jakých se sestavují účetní závěrky společností, které mají právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, a zároveň stanovení minimálních požadavků pro to, aby účetní závěrky v celé Evropě byly srovnatelné. Splnění tohoto požadavku bude mít samozřejmě vliv na zlepšení fungování jednotného trhu, zlepšení přístupu k financování, snížení kapitálových nákladů a zvýšení možnosti realizovat fúze a akvizice. Současný návrh doplňuje Směrnici z roku o účetních závěrkách mikropodniků. Tento návrh je nyní předmětem společného legislativního vyjednávání v Evropské unii. Sestavování účetních výkazů je dlouhodobě považováno za jednu z největších zátěží pro malé a střední podniky 7. Avšak pro malé podniky, vzhledem k jejich velikosti a ostatním povinnostem, je zátěž vyplývající z povinosti vykazovat mnohem větší než například pro střední nebo velké podniky. Při analýze povinností vykazovat se došlo k závěru, že je zapotřebí revidovat a modernizovat požadavky v účetních směrnicích tak, aby se dosáhlo snížení administrativní náročnosti. Při podrobnější analýze se zjistilo, že nejlepší bude, zaměřit se na tzv. mini-režim, který by byl specifický pro právě malé společnosti. Spočítalo se, že je možné snížit administrativní náklady až o 1,5 bilionu EUR, což je úspora vyplývající ze snížení požadavků na vykazování informací v komentáři, další zmírnění požadavků na audit a výjimek ze sestavování konsolidovaných účetních závěrek pro skupinu malých podniků. Další úspora vyplývá ze zvýšení hranice pro určení malých a středních podniků definované ve směrnici, což odráží inflaci v letech Tato úspora dosahuje až 0,2 bilionu EUR. Celková úspora tudíž může dosáhnout až 1,7 bilionu EUR. V každém případě by tzv. mikropodniky měly mít užitek ze zjednodušení režimu, který se nabízí malým podnikům. Tento propočet nebere v úvahu návrh na směrnici pro mikropodniky, který čeká na projednání Evropským parlamentem a Radou. Důsledkem snížení administrativní náročnosti bude snížení počtu informací dostupných uživatelům účetních závěrek malých a středních podniků. Ochrana věřitelů však bude posílena, protože bude existovat povinnost zveřejnit informace týkající se záruk a závazků včetně zveřejnění transakcí spřízněných stran. Zároveň dojde k mírně pozitivnímu vlivu na informace, které budou dostupné od středních a velkých podniků z hlediska zlepšení srozumitelnosti a srovnatelnosti jejich účetních výkazů. Návrh zavádí specifický režim pro malé podniky, jež výrazně sníží administrativní náročnost, kterou v současné době malé podniky mají, když sestavují účetní závěrku. V návrhu je vymezeno, jaké položky nebo které činnosti budou muset podniky zveřejňovat v komentáři k účetní závěrce: účetní zásady, záruky, závazky a povinnosti z nich vyplývající, dohadné položky a všechna opatření, která nejsou vykázána v rozvaze, události po datu účetní závěrky, které nejsou vykázány v rozvaze, dlouhodobé a zajištěné dluhy, transakce spřízněných stran. Je potřeba zdůraznit, že ze zveřejňování událostí po datu účetní závěrky, jež nejsou vykázány v rozvaze, a transakcí spřízněných stran vyplývají další povinnosti, uložené malým podnikům, protože většina členských států EU si obstarala výjimky z povinnosti tyto položky zveřejňovat u těchto podniků. Návrh se rovněž zabývá sladěním limitu pro určení malého podniku. Důvodem je snaha, aby se snížení administrativní zátěže týkalo skutečně všech malých podniků v EU. Přehled zjednodušení obsažených v návrhu Malé podniky Přibližně 1,1 milionu podniků. Přibližně 21 % podniků. Snaha o maximální sladění velikosti podniku v členských státech EU, aby podniky stejné velikosti využily výhod, které plynou podnikům ve stejné skupině. Informace povinně zveřejňované v komentáři k účetní závěrce se omezí na pět klíčových oblastí. Malé podniky nemají povinnost auditu. Malé podniky ve skupině jsou vyjmuty z povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Zdroj: Návrh usiluje o zlepšení srovnatelnosti a srozumitelnosti účetní závěrky sestavované středními a velkými podniky a rovněž malými podniky do určité velikosti. Návrh usiluje o snížení počtu voleb, které členské státy současně používají, protože tyto volby jsou na škodu srovnatelnosti účetních výkazů. Obecné principy jako přednost ekonomického obsahu nad právní formou se stanou závazné, aby zvýšily srozumitelnost účetních výkazů. V následující tabulce jsou shrnuta opatření, která zavádějí hlavní změny. Hlavní změny v návrhu Směrnice Střední podniky nebo velké podniky Přibližně 0,3 milionu podniků. Přibližně 4 % podniků. Zavedení všeobecných zásad významnosti a přednost ekonomického obsahu nad právní formou. Snížení počtu voleb u členských států. Zdroj: 6 Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (Text with EEA relevance) Europe {SEC(2009) 206} {SEC(2009) 207} COM/209/0083 final COD 2009/0035, 7 en.htm

11 AUDITOR 10/2011 strana 11 IFRS pro malé a střední podniky Povinné používání IFRS pro malé a střední podniky je na rozhodnutí členských států EU. Veřejnost ani zainteresované strany však přijetí IFRS pro malé a střední podniky nepovažují za prostředek zjednodušení a snížení administrativní náročnosti pro podniky. Navíc IFRS pro malé a střední podniky je relativně novým standardem, u kterého stále chybí zkušenosti s jeho celosvětovou implementací. Tento návrh neusiluje o prosazení povinného přijetí IFRS pro malé a střední podniky. Rozdíly mezi navrhovanou směrnicí IFRS pro malé a střední podniky v oblasti prezentace nesplacené části upsaného vlastního kapitálu a období odepisování pro goodwill, kde očekávaná doba životnosti nemůže být spolehlivě odhadnuta, znamená, že explicitní úplné přijetí IFRS pro malé a střední podniky není uskutečnitelné. Nová podoba směrnice Jak bylo řečeno na začátku článku, návrh má formu nové směrnice, kterou se zruší Čtvrtá a Sedmá směrnice ES pro účetnictví. Nová směrnice je navržena tak, aby přinesla výhody pro malé podniky, které vyplývají z realizace přístupu respektování malých podniků. S malými podniky by se mělo v celé EU zacházet stejným způsobem, aby došlo k využití výhody z možnosti přístupu k jednotnému trhu s homogenními podmínkami. Členské státy by neměly uvalit na podniky dodatečné požadavky. Na druhou stranu by členské státy měly mít určitý stupeň volnosti, co se týká dodatečných požadavků na vykazování informací. Z tohoto hlediska se jeví použití směrnice jako nejvhodnější právní nástroj, protože umožňuje určitý prostor pro manévrování členských států. Směrnice rovněž může zabezpečit to, že obsah a formát navržených unijních činností nepůjdou nad rámec toho, co je nezbytné v určitém konkrétním právním prostředí, a zabezpečí zároveň způsob, jakým se dosáhne zjednodušení a snížení administrativní zátěže. Do nové směrnice je převzat základní obsah některých článků ze Čtvrté a Sedmé směrnice, v návrhu nové směrnice jsou vyjmenovány. Dalším charakteristickým rysem nové směrnice je vyjasnění terminologie. Některé termíny, které byly snadno zaměnitelné a staly se mnohdy předmětem nedorozumění, jsou nahrazeny takovými termíny, které mají jednoznačný význam. Příkladem je náhrada annual account, v překladu účetní závěrka, nově anglickým termínem financial statements. Nová směrnice je rozdělena do kapitol. První kapitola má název: Rozsah, definice a kategorie podniků. V jednom z článků první kapitoly jsou na jednom místě soustředěny termíny a jejich definice, které byly v předchozích směrnicích na různých místech. Jsou definovány podniky s veřejným zájmem, definice je převzata ze směrnice o statutárním auditu z roku Definice mateřské, dceřiné společnosti a přidruženého podniku jsou v tomto návrhu směrnice jasněji definované než v Sedmé směrnici pro konsolidovanou účetní závěrku. Definice jsou relevantní obsahu IAS 28. Další článek tvoří právní základ pro výrazy malý, střední a velký podnik a zachovává vžitou praxi odlišením těchto kategorií podniků v závislosti na čistém obratu, bilanční sumě a počtu zaměstnanců 8. Skupiny malých a středních podniků jsou definovány přesněji než v definicích použitých v Sedmé směrnici. Čistý obrat a bilanční suma jsou zvýšeny podle úrovně inflace od poslední revize v roce Definice a výjimky pro holdingy a investiční společnosti jsou zrušeny stejně tak jako odvětvová specifika, které byly překážkou harmonizace. Pro zařazení podniku do kategorie malých platí, že nesmí být překročeny dvě ze tří kritérií k rozvahovému dni. Limity pro malé podniky jsou: bilanční suma 5 milionů EUR, čistý obrat 10 milionů EUR, průměrný počet zaměstnanců 50.Pro zařazení podniku do kategorie středních platí, že nesmí být překročeny dvě ze tří kritérií k rozvahovému dni. Limity pro střední podniky jsou: bilanční suma 20 milionů EUR, čistý obrat 40 milionů EUR, průměrný počet zaměstnanců 250. Pro zařazení podniku do kategorie velkých platí, že musí být překročena dvě ze tří kritérií k rozvahovému dni: bilanční suma 20 milionů EUR, čistý obrat 40 milionů EUR, průměrný počet zaměstnanců 250. Konsolidační celek malých podniků jsou mateřské a dceřiné podniky, které nesplňují alespoň dvě z následujících tří kritérií k rozvahovému dni mateřského podniku: bilanční suma 5 milionů EUR, čistý obrat 10 milionů EUR, průměrný počet zaměstnanců 50. Konsolidační celek středních podniků jsou mateřské a dceřiné podniky, které nejsou zároveň konsolidačním celkem malých podniků. Další podmínkou je, že k rozvahovému dni mateřského podniku nepřekračují dvě z následujících 8 Podrobnější informace o kritériích pro jednotlivé typy podniků je možné nalézt na webových stránkách

12 strana 12 AUDITOR 10/2011 aktuality tří kritérií: bilanční suma 20 milionů EUR čistý obrat 40 milionů EUR, průměrný počet zaměstnanců 250. Pokud členské státy nepoužívají jako měnu euro, přepočítají limity kurzem zveřejněným v Úředním věstníku platným v den zveřejnění směrnice, která bude informace o těchto limitech obsahovat. Druhá kapitola s názvem hlavní ustanovení a zásady vytváří plně harmonizovaný režim k sestavení účetních závěrek pro malé podniky, které se skládají z výsledovky, rozvahy a omezeného množství informace v komentáři. Členské státy by neměly mít požadavky na zveřejňování dalších informací. Zavádí se obecná zásada významnosti a zveřejnění musí být v souladu se zásadou významnosti. Proto se agregují řádky rozvahy a výsledovky, které jsou nevýznamné. Podobně se nevykazují akruální položky nebo odložené položky, které jsou nevýznamné. Určit významnost je záležitostí podniku a je také jeho odpovědností. Požadavek na zavedení zásady přednosti ekonomického obsahu nad právní formou u transakcí a jejich vykázání v souladu s touto zásadou je hlavní zásadou, kterou je nutné dodržet v EU. V dalším článku je dovolena členským státům volba, která se týká přecenění dlouhodobých aktiv jako alternativa k historickému ocenění v pořizovacích cenách. Třetí kapitola se věnuje rozvaze a výsledovce. Návrh směrnice nabízí pouze jeden formát rozvahy, zatímco předchozí směrnice obsahovala dva formáty. Jeden formát zabezpečí lepší srovnatelnost mezi jurisdikcemi v EU. Navíc položka zřizovací výdaje je odstraněna z aktiv, protože její vykázání bylo vázáno na právo členského státu. Dále je zaveden požadavek, aby do položky rezerv byly vykázány pouze odhadnuté závazky a budoucí výdaje. Zároveň je odstraněna metoda LIFO pro ocenění zásob. Co se týká výsledovky, počet formátů výsledovky je zredukován na dva, s použitím druhového a účelového členění nákladů. Předchozí dělení nákladů na běžné a mimořádné položky je odstraněno. Mimořádné položky jsou nahrazeny názvem neobvyklé položky. Režim zkrácených účetních výkazů je předmětem následných úprav, který odráží snížený počet formátů výkazů. Čtvrtá kapitola je komentář k účetním výkazům. Protože v návrhu směrnice je podpořena filozofie přístupu zdola nahoru, komentář je koncipován na stejné bázi. Požadavky na zveřejnění informací v komentáři jsou odlišné podle kategorie podniků. Nicméně existuje jeden požadavek stejný pro všechny kategorie, a to je zveřejnění událostí po rozvahovém dni v komentáři. Pátá kapitola se týká manažerské zprávy. Šestá kapitola se věnuje konsolidované účetní závěrce. Tato kapitola zahrnuje ustanovení sedmé směrnice. Došlo k zjednodušení textu, odstranění opakování, většina textu původní sedmé směrnice je odstraněna. Jsou vytvořena harmonizovaná pravidla pro konsolidaci. Skupiny malých podniků jsou z povinnosti konsolidace vyjmuty. Byl zaveden jednotný postup pro řešení záporného goodwillu. Sedmá kapitola se týká zveřejňování. Osmá kapitola je auditing, v níž se ukládá povinnost členským státům zabezpečit, aby podniky s věřejným zájmem, středně velké podniky a velké podniky byly auditovány v souladu s pravidly obsažené ve směrnici z roku 2006 pro audit. Devátá kapitola zavádí novou povinnost pro velké podniky a podniky s veřejným zájmem v těžebním průmyslu nebo při těžbě dřeva. Desátá kapitola jsou závěrečná ustanovení. Závěr Evropská komise navrhuje novou směrnici pro regulaci účetnictví, návrh byl předložen 25. října Čtvrtá a Sedmá účetní směrnice byly předmětem revize již od roku Důvodem revize účetních směrnic, která byla nastartována v roce 2009, je odstranění nebo alespoň snížení administrativní zátěže především pro malé podniky a dále zlepšení pravidel pro všechny účetní jednotky, které se Čtvrtou směrnicí řídí. Kromě snížení administrativní zátěže a zlepšení pravidel by se revizí směrnic mělo dosáhnout zlepšení srozumitelnosti textu směrnic. Mezi průlomová rešení v historii regulace účetnictví a účetního výkaznictví v Evropě považuji zavedení obecného principu přednosti ekonomického obsahu nad právní formou, který se stane závazným, aby došlo ke zvýšení srozumitelnosti účetních výkazů. Dalším překvapivým závěrem může být pro odbornou veřejnost odmítnutí prosazování povinného přijetí IFRS pro malé a střední podniky s argumentem, že jde o relativně nový standard, u něhož stále chybí zkušenosti s jeho celosvětovou implementací. Marcela Žárová Katedra finančního účetnictví a auditingu, Vysoká škola ekonomická v Praze Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu grantové agentury ČR Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze (registrační číslo P403/10/1982).

13 téma čísla Informační technologie AUDITOR 10/2011 strana 13 Využívání elektronických služeb pro komunikaci s úřady v České republice Gabriela Ďurianová Využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) při komunikaci jednotlivců a firem s veřejnou správou si klade za cíl optimalizovat a zefektivnit činnosti vyplývající zainteresovaným subjektům z národní legislativy. Základním předpokladem rozvoje této formy komunikace je zejména přístup k internetu, vybavenost orgánů veřejné správy (on-line zpřístupnění elektronických služeb) a neméně také schopnost občanů a firem využívat nabízené služby. Elektronické interakce podnikatelských subjektů a úřadů v České republice lze spatřit zejména v používání služeb datových schránek a dále u: elektronických podání pro daňovou správu, elektronických podání pro celní správu, elektronických podání pro správu sociálního zabezpečení. Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí výsledky svých analýz souvisejících s mírou využívání ICT ve vztahu k veřejné správě prostřednictvím grafu viz graf vpravo. ČSÚ v této souvislosti také zmiňuje, že internet ve vztahu k veřejné správě nejvíce používaly podniky z kategorie velké, tzn. podniky mající více než 250 zaměstnanců, takovýchto podniků bylo 99 %, naopak malých podniků (10 49 zaměstnanců) používalo internet ve vztahu k veřejné správě 89 %. Obecně by se dalo říci, že čím menší jsou podniky, tím menší je jejich zapojení do e-governmentu. Pomocí internetu komunikovalo s veřejnou správou 75 % podniků, tento relativně malý podíl je však způsoben malými podniky, z nichž takto komunikuje 70 %. U podniků velkých činil podle posledního šetření jejich podíl 96 %. Stahování formulářů Vyplnění formulářů bez jejich odeslání elektronickou cestou Odeslání vyplněných formulářů elektronickou poštou Úplné elektronické podání % celkem malé (10-49) střední (50-249) velké (250+) Zdroj: ČSÚ, 2010 Datové schránky Na základě zákona č. 300/2008, Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl v listopadu 2009 spuštěn ostrý provoz Informačního systému datových schránek. Tento zákon definuje datovou schránku jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zřizovatelem a správcem systému je Ministerstvo vnitra, jeho provozovatelem je držitel poštovní licence. Webové stránky věnované datovým schránkám uvádí aktuální statistiky (stav k ) následovně: Počet zřízených datových schránek Počet odeslaných zpráv Průměrná úspěšnost doručení přihlášením 97,1 % Uživatelé denně odešlou až 150 tisíc zpráv, měsíčně tedy více než 3 miliony. Zdroj: Celkem pak uživatelé od startu systému odeslali 55 milionů datových zpráv a oproti běžné listinné komunikaci ušetřili přes 500 milionů korun

14 strana 14 AUDITOR 10/2011 téma čísla Informační technologie Certifikační autority dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Jednou z důležitých součástí fungování zabezpečené komunikace fyzických/právnických osob s veřejnou správou prostřednictvím internetu je elektronický podpis/elektronická značka. Nutnou podmínkou pro používání elektronického podpisu, resp. značky jsou kvalifikované certifikáty. Ministerstvo vnitra uděluje akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb na základě splnění požadavků souvisejících právních předpisů. V současné době je akreditace udělena těmto subjektům: První certifikační autorita, Česká pošta, s.p., eidentity a.s. a ostatní podání (v tisících) Elektronická podání pro daňovou správu Elektronická podání představují možnost komunikace zainteresovaných subjektů s finančními úřady prostřednictvím využití technických prostředků. Jedná se zejména o zasílání daňových přiznání, která jsou k dispozici ve formě inteligentních formulářů, tudíž ulehčují vyplnění, případně nabízí připojení vybraných druhů příloh. Odesílané dokumenty včetně příloh je možné elektronicky podepisovat, nebo také odeslat bez vlastnictví kvalifikovaného certifikátu, případně si je pouze vytisknout a odeslat klasickou cestou. Česká daňová správa (ČDS) uvádí ve svých statistikách počty elektronických podání s rozdělením na použití Zaručeného elektronického podpisu (ZAREP) ostatní ZAREP celkem Zdroj: Informace o činnosti daňové správy za rok 2010 (dostupné online a ostatních podání (bez zaručeného elektronického podpisu) v grafu viz graf nahoře. Celkový počet elektronických podání v jednotlivých letech v rozdělení na jednotlivé tiskopisy je uveden v tabulce níže. Celkový počet elektronických podání v jednotlivých letech v rozdělení na jednotlivé tiskopisy Druh podání Daň z nemovitostí Daň z přidané hodnoty Souhrnné hlášení VIES Daň silniční Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO Oznámení dle 34 zákona o správě daní a poplatků Obecná podání Hlášení platebního zprostředkovatele Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daňová informační schránka Daňový portál služby Podání státních orgánů a bank Žádost o přístup do aplikace pro vracení daně v rámci EU Daň vybíraná srážkou Žádost dle 35d zákona o daních z příjmů Celkem Zdroj: Výroční zpráva České daňové správy za rok 2010 (dostupné online

15 AUDITOR 10/2011 strana 15 Zajímavým údajem, který je také dostupný na webových stránkách ČDS, je údaj o procentním podílu elektronicky podaných daňových přiznání na celkovém počtu podaných daňových přiznání ve sledovaných letech viz následující tabulka. Rok % podíl 1,10 % 1,60 % 1,50 % 2,60 % 4,65 % Zdroj: Informace o činnosti daňové správy za rok 2010 (dostupné online Elektronická podání pro celní správu Již několik let je Česká republika součástí programu Electronic Customs (e-customs), jehož cílem je vybudování bezpapírového celního prostředí v celé Evropě. Jak se uvádí na webových stránkách Celní správy, Česká republika stojí v čele zavádění nových technologií v rámci celé Evropské unie. V souvislosti s novelou Celního kodexu EU dochází od 1. července 2009 k zavedení povinnosti poskytovat celním orgánům data o veškerém zboží opouštějícím celní území Společenství. Pro vývozní prohlášení byl proto vytvořen systém e-vývoz pod hlavičkou projektu EU ECS (Export Control System). V něm jsou prostřednictvím elektronických prostředků sdíleny informace subjekty (deklaranty) s celní správou ČR a zeměmi projektu (EU). V rámci projektu EU ICS (Import Control System) byl zaveden také projekt e-dovozu se spuštěním (rozděleném do dvou etap) od 1. července Třetím souvisejícím systémem je projekt pro tzv. společný tranzit projekt NCTS (New Computerized Transit System), jehož provoz byl spuštěn společně s předchozími projekty. podíl v % Dovozní režimy 75 % 61 % 62 % 92,8 % 82,9 % Vývoz 80 % 90 % 94,5 % 95,9 % 99,9 % Ttranzit 82 % 87 % 86,5 % 99,9 % 99,9 % Zdroj: Informace o výsledcích Celní správy České republiky za rok 2010 (dostupné online Elektronická podání pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) ČSSZ uvádí na svých webových stránkách, že přijímá jako e-podání upravené Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP), Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ), Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010, Přehled o výši pojistného (PVPOJ) a další formuláře. Kromě transakčního kanálu Portálu veřejné správy (PVS), připravila ČSSZ příjem e-podání dalšími kanály VREP (Veřejným rozhraním pro e-podání) jako náhradu PVS a informačním systémem datových schránek přes dedikovanou schránku e-podání ČSSZ. Počet dodaných datových zpráv do ústředí ČSSZ v rámci informačního systému datových schránek dlouhodobě převyšuje 1500 zpráv za den viz tabulka dole. Gabriela Ďurianová Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze Empirický výzkum zveřejňování účetních závěrek v ČR (registrační číslo F1/20/2011). Ing. Gabriela Ďurianová v roce 2004 maturovala na gymnáziu v Kremnici a v roce 2009 ukončila studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 2009 působí jako interní doktorandka katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. V rámci svého doktorandského studia se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu. Počet e-podání pro ČSSZ v roce 2010 ELDP ONZ Přehledy OSVČ Přehledy PVPOJ Celkem Počet přijatých e - Podání z toho: přes PVS přes médium nepřijímá se nepřijímá se 403 pořízené na OSSZ (Filler) nepořizuje se nepořizuje se Počet přijatých e-formulářů Zdroj: Výroční zpráva ČSSZ za rok 2010 (dostupné online

16 strana 16 AUDITOR 10/2011 téma čísla Informační technologie Dlouhá cesta k současným počítačům Je otázkou, jak dlouhá či krátká historie počítačů je a co můžeme považovat za prvopočátek této cesty. Podle všeobecného povědomí můžeme konstatovat, že geneze počítačů proběhla velice rychle. V průběhu několika desetiletí došlo k velmi rychlému vývoji a ohromnému technickému Michal Hora pokroku, rozšíření funkcí, z velkých rozložitých přístrojů, zabezpečujících poměrně malý rozsah činnosti, se staly malé stolní, mnohdy téměř kapesní mobilní stanice, s velkým rozsahem možných činností a využití, které jsou nedílnou součástí našich životů. Obrovský rozvoj počítačů ve druhé polovině 20. století byl podmíněn nejen rozvojem nejrůznějších výrobních technologií, ale také pokrokem v teoretických disciplínách, které poskytly potřebný aparát pro navrhování, vývoj, ladění a další související činnosti. Avšak tomuto historicky poměrně krátkému vývoji předcházela velice dlouhá etapa geneze. Kromě všeobecného vlivu hospodářského rozkvětu, obchodů a dalších faktorů byly důležité historické milníky na jedné straně technické cesta od vývoje jednoduchého kalkulátoru připomínajícího dětskou hračku po sofistikovaný systém, ale i matematicko-filozofické cesty definování, poznávání a stanovení algoritmů. Historie vzniku prapředků počítačů se dá přeneseně datovat již do dob, kdy vznikal a rozvíjel se obchod. Tento rozvoj a narůstající a komplikovanější obchodní vztahy přinášely i potřeby výpočtů, záznamů a podrobné evidence těchto obchodů. Jako první takový evidenční systém je zaznamenán tzv. Abakus, což byla jedna z prvních v té době sofistikovanějších počítacích a evidenčních pomůcek pracujících s římskými číslicemi. Jednalo se o kuličkové počitadlo ve formě destičky, na kterém byly drážky či tyčky s jednotlivými římskými číslicemi. Hodnoty se vypočítávaly prostřednictvím počítacích kuliček, které se posunovaly do příslušných drážek. V případě potřeby evidence vyšších řádů byla tabulka rozšířena pro násobky hodnot. Forma a vzhled tabulky odpovídal jednotlivým kulturám, potřebám, zvyklostem a vývoji těchto kultur. Byly používány ve starověkém Egyptě, starořímské říši, starém Řecku i dalších oblastech. Pro jejich výrobu byly použity nejrůznější materiály hlína, kámen, bronz, dřevo, kamínky, korálky, které se vkládaly. Dodnes používaný pojem kalkulačka je odvozen z této doby, z původního slova calculli. V další etapě vývoje se začaly používat mechanické kalkulátory. Klíčovou roli v tomto vývoji sehrál John Naper, anglický matematik a fyzik. Roku 1614 představil světu novou matematickou metodu, díky níž šlo převést násobení a dělení na sčítání a odčítání. To výrazně urychlilo provádění těchto operací. Na základě této metody bylo následně vytvořeno logaritmické pravítko. Jedním z prvních tvůrců prvního mechanického kalkulátoru byl v roce 1623 Němec Wilhelm Schickard. Jednalo se o prototyp jednoúčelového přístroje k provádění jednoduchých číselných výpočtů. Pracoval na principu ozubených koleček, určených pro hodiny, a sloužil ke sčítání a odčítání šesticiferných čísel. Přístroj byl schopný násobit a dělit, přičemž tyto dvě operace převáděl pomocí logaritmů na sčítání a odčítání. Dalším významným milníkem byl vynález francouzského matematika, fyzika, teologa a filozofa Blase Pascala, který v roce 1641 navrhnul a následně vyrobil počítací stroj pro svého otce. Ten pracoval jako správce královských daní a vynález mu měl ulehčit počítání při jeho náročné práci. Jednalo se o kovový strojek o rozměrech 51x10x7,5 cm. Pracoval na principu velmi přesných mechanických převodů. S pomocí osmi číselníků a speciální jehly bylo možné provádět základní aritmetické úkony, sčítání a odčítání. V roce 1949 získal Pascal privilegium na výrobu tohoto strojku a bylo vyrobeno přibližně 50 exponátů. Sir Samuel Morland, pozdější vrchní mechanik na dvoře anglického krále Karla II., sestrojil první počítací stroj, který dokázal přímo násobit a dělit. Tento počítací stroj neprováděl tyto operace převodem na sčítání a odčítání. Mechanická konstrukce však byla mnohem méně spolehlivá než u Pascalova počítacího stroje. Dalším průkopníkem v pokroku mechanických kalkulátorů byl německý filosof, historik, právník, vědec, diplomat a matematik Gottfried Wilhelm Leibniz. Do historie se kromě jiného zapsal jako objevitel diferenciálního počtu a vyslovením programu moderní logiky. V roce 1673 spatřil světlo světa krokový kalkulátor. Jednalo se o zdokonalenou a propracovanou verzi počítacího stroje. Tato zdokonalená verze již umožňovala nejen sčítání a odčítání, ale i násobení, dělení a výpočet druhé mocniny. Pracovala na principu stupňovitého ozubeného válce, který nahradil původní ozubené kolo

17 AUDITOR 10/2011 strana 17 a byl známý též jako tzv. Leibnitzovo kolo. Na válci byly připevněny kovové kolíčky. Jednotlivé válce bylo možné měnit podle typu početní úlohy. Výsledkem byl počítací stroj, který dokázal pracovat s pěti až 12místnými čísly, a splňoval tehdejší požadavky matematiků. Tento systém byl využíván až do 19. století. Na principu Leibnizova přístroje byl založen další vynález, se kterým přišel 18. listopadu 1820 Charles Xavier Thomas de Colmar. Byl nazván Arithometer založený na tzv. krokovacím bubínku. Válečky s devíti zuby různé délky v tomto stroji poháněly malá posuvná kolečka, jejichž pohyb se přenášel na čítače. Tento systém umožňoval všechny čtyři základní aritmetické funkce a díky tomu se stal první sériově vyráběnou kalkulačkou. Některé zdroje uvádí, že byl prodáván až do roku Tím se stal snad historicky nejdéle prodávanou kalkulačkou. V souhrnu bylo prodáno přes jeden a půl tisíce kusů, což na dobu, ve které se prodeje uskutečnily, tvořilo nemalý podíl. Princip přesných mechanických převodů dominoval v mechanických počítacích strojích po několik století až do nástupu novodobých technologií, které umožnily budovat počítače na bázi elektronických prvků. Počátek 19. století byl důležitý milník v historii a vývoji počítačů. K velkému zlomu došlo objevením technologie děrných štítků. Tato technologie byla poprvé použita pro tkalcovský stav, kde bylo možné změnit výsledný vzorek látky výměnou děrného štítku. Děrný štítek je médium určené pro záznam dat pro další zpracování stroji, automaty nebo počítači. Informace je zaznamenána dírkou na určité konkrétní pozici. Místa pro jednotlivé dírky jsou uspořádána do matice. Propracování této technologie později umožnilo návrhy prvních programovatelných strojů. Tuto myšlenku rozvinul Charles Babbage, britský matematik, filozof a informatik, který bývá považován za oficiálního vynálezce počítače. V 19. století přišel s prvním nápadem, jak sestrojit programovatelný počítač. Ten byl pojmenován Diference Engine. Byl to návrh stroje, s jehož funkcí by bylo možno vypočítávat hodnoty polynomiálních funkcí. Na základě svých dalších studií pak navrhnul plně programovatelný Analytical Engine. Tento přístroj měl být poháněn parním strojem a řízen systémem děrných štítků, měl pracovat s padesátimístnými čísly, měl být schopen měnit další průběh výpočtu v závislosti na jeho dosavadním průběhu (měl tedy mít podmíněné skoky) a počítal dokonce i s možností volání podprogramů. Poslední verze projektu předpokládala, že Analytical Engine bude mít paměť pro 50 čtyřicetimístných slov (čísel), dva střádače a celkem tři snímače děrných štítků pro program a data. Sčítání dvou čísel měl stroj zvládnout za tři sekundy, násobení či dělení mu mělo trvat dvě až čtyři minuty. V době vynálezu však nedošlo k sestrojení těchto strojů. Přestože Babbage svůj Analytical Engine nikdy nedokončil, spolu se svými spolupracovníky zformuloval základní principy programového řízení počítačů, které jsou dodnes platné. Princip děrných štítků byl použit v roce 1890 v USA při sčítání lidu. Byla vypsána veřejná soutěž na konstrukci počítacího stroje, který by zabezpečil tento proces. Vítězem této soutěže se stal Herman Hollerith, tvůrce elektromagnetického třídicího a počítacího stroje pro vyhodnocování děrných štítků. Použití tohoto stroje umožnilo značné zrychlení a zpřesnění celého procesu. Děrné štítky nebyly použity jen pro program, ale i jako nosič dat. Herman Hollerith je zakladatel firmy Tabulating Machine Company, která se později stala základem počítačové firmy IBM. Překvapivě poslední slavné využití děrných štítků spadá až do roku 2000, kdy bylo využito při volbě prezidenta USA, v níž mezi sebou soutěžili George W. Bush a Al Gore. Následně však vznikly spory ohledně výsledků kvůli nepřesnému vyznačování děr na štítcích a jejich čtení. Ve 20. století došlo následkem obrovského technického rozvoje, vývoje nových technologií, odvětví, výroby a produktů i obrovskému pokroku v oblasti počítačů. Pro tento pokrok bylo důležité najít a definovat model matematicko-logických prvků. Na tomto poli byl důležitým milníkem model anglického logika Georgie S. Boola. Boole definoval model matematické

18 strana 18 AUDITOR 10/2011 téma čísla Informační technologie logiky, ve kterém pomocí základních definic and, or, not stanovoval i složitější úlohy. Jeho matematická logiky byla pojmenována Booleova algebra a stala se základním nástrojem pro modelování kombinačních obvodů číslicových počítačů. Jako první využil Booleovu algebru S. Jevos při sestavení mechanického stroje. Tento stroj pracoval při řešení logických operací na principu Booleovy čtyřprvkové algebry. Počátek 20. století byl zlomový pro další vývoj počítačů, místo čtyřprvkové Booleovy sestavy začala být používána dvouprvková sestava. Neméně důležitým dílkem této stavebnice byl technologický pokrok. Roku 1904 sestrojil Angličan J. A. Fleming první diodu a roku 1906 Američan Lee de Forest první triodu. Následně byl v roce 1919 zkonstruován tzv. klopný obvod. Ten opět přinesl velký krok kupředu, neboť umožňoval dva možné stavy představující dvě konkrétní hodnoty ať už se jednalo o logické hodnoty ano/ne nebo číslice 0/1. To byl počátek dnešních dvojkových počítačů. Turingův stroj je teoretický model počítače vytvořený v roce 1936 britským matematikem a logikem Alanem Mathisonem Turingem. Ten jako první formalizoval pojem algoritmus, tj., vytvořil návod, jak vyřešit daný typ počítačové úlohy. Turing tak popsal model počítače sestávajícího z procesové jednotky s příslušným výpočetním modelem a podrobně popsal využití jeho potenciálu. Až do 40. let dvacátého století byly tyto stroje založeny na principu desítkové soustavy, zatímco u dnešních systémů se pracuje na bázi dvojkové soustavy. Otázkou bylo, jak vlastně donutit počítač nebo jakýkoli přístroj tohoto typu provést daný požadovaný úkon. Jakých nástrojů k tomu použít? Odpověď je poměrně jednoduchá a jmenuje se algoritmus. Algoritmus je dnes ústředním pojmem vědy nazývané informatika. Algoritmy pronikají a jsou zakořeněny téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Přestože se zdá, že jde o slovo popisující cosi nereálného, jedná se o postupy používané v našich běžných činnostech, při výrobních postupech, vaření a dalších aktivitách. Postupy k řešení konkrétních úloh prošly rovněž svým vlastním vývojem. Pojem slova algoritmus vznikl ze zkomoleniny latinského části jména arabského učence Abú Abdalláha Muhammada ibn Músa, al-chwárizmí (nebo al-chorezmí), al-madžúsí, což byl arabský učenec, který se počátkem devátého století zabýval předpisy pro základní operace s přirozenými čísly. Filozofická definice pojmu algoritmus stanoví: Algoritmem rozumíme přesný předpis, podle kterého máme vykonat v určitém pořadí konečný počet operací, které vedou k řešení každé úlohy či každého problému daného typu. Všechny algoritmy lze (alespoň teoreticky) realizovat na počítači, a nic jiného než algoritmy není možné na počítači realizovat. To zase vysvětluje, proč se informatika jako věda o algoritmech rozvinula až v éře počítačů a proč počítače jsou v této éře důležitým nástrojem. Celé nepřeberné bohatství algoritmů, které bylo během lidské historie vytvořeno a po tisíciletí se předávalo od rodičů k dětem, od učitele k žákům, od mistra k učedníkům, od staršího referenta k mladšímu referentovi atd., všechny tyto algoritmy je nyní možno preparovat a realizovat na počítačích, tj. naprogramovat je. Spolu s nimi lze realizovat nově nalézané algoritmy, které by v předpočítačové éře neměly praktické uplatnění. Michal Hora Ing. Michal Hora, Ph.D. pracuje jako odborný asistent a tajemník katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je zkušebním komisařem KA ČR písemné auditorské zkoušky Informační a komunikační technologie pro auditory. Na podzim roku 2007 byl zvolen do Dozorčí komise Komory auditorů České republiky a od roku 2010 je jejím místopředsedou. Odborně se zaměřuje na problematiku využití informačních technologií v účetnictví a auditu, kterou vyučuje na VŠE v Praze. Koukám, že v rozvoji informačních technologií jsi příliš nepokročil. Kresba: Ivan Svoboda

19 AUDITOR 10/2011 strana 19 Aplikační kontroly v procesu auditu V současné době se u většiny podniků setkáváme s vysokým stupněm automatizace jejich obchodních a finančních procesů, které jsou podporovány komplexními informačními systémy. Tento článek se snaží shrnout hlavní aspekty testování efektivity a funkčnosti aplikačních Lukáš Mikeska kontrol, definovat rizika a aspekty aplikačních kontrol, které by měl auditor vzít v úvahu při provádění auditu. Definice Pro další text bude vhodné definovat si základní rozdělení typů kontrol, se kterými se obecně můžeme setkat. Možností tohoto dělení je samozřejmě mnoho, pro účely tohoto článku použijeme následující zjednodušený pohled: manuální Kontroly aplikační automatizované manuálně aplikační Dále se budeme věnovat pouze automatizovaným aplikačním kontrolám. Tedy těm, které plně závisí na funkčnosti informačního systému a pro jejichž efektivitu (tedy schopnost naplnit očekáváné cíle kontroly a efektivně pokrývat související procesní rizika) není nutná aktivita uživatele. Načrtnutá kategorizace kontrolních mechanismů je velice zjednodušená. V praxi nejsou rozdíly mezi jednotlivými typy kontrol vždy tak jednoznačné a např. rozdíly mezi aplikačními a manuálně aplikačními kontrolami budou spíše záviset na konkrétní situaci a profesním názoru auditora. Pro lepší pochopení uvedené kategorizace kontrol si uveďme alespoň dva příklady: a) Typickou aplikační kontrolou je např. nastavení systému vyžadující při zadání dodavatelské faktury do systému také zadání referenčního čísla (nebo jiného jednoznačného označení) příslušné nákupní objednávky. Bez této reference systém nedovolí dodavatelskou fakturu v systému zpracovat. b) Manuálně aplikační kontrola je pak např. existence konfigurovaných limitů pro výši rozdílu mezi dodavatelskou fakturou a objednávkou. Pokud rozdíl (množství, nebo cena zboží) přesáhne určitou mez, systém zablokuje fakturu a začlení ji do výkazu výjimek zpracování potud aplikační část kontroly. Odblokování této faktury pak vyžaduje účast definovaného uživatele systému (s příslušným uživatelským oprávněním), který analyzuje důvody blokace a v rámci svých pravomocí může fakturu v systému odblokovat. Je také užitečné konstatovat, že z podstaty věci budou aplikační kontroly ve své naprosté většině preventivního charakteru budou tedy zabraňovat chybám při zadávání nebo omezovat vědomé snahy o zadání nesprávné obchodních operací do informačního systému. V dnešních finančních informačních systémech jsou kontrolní mechanismy, které by samy detekovaly chyby a byly schopny je i opravit doposud v naprosté menšině. Při plánování auditu aplikačních kontrol je důležitý kontext, ve kterém audit provádíme tzn. zda se jedná o audit finančních výkazů společnosti, bezpečnostní audit, audit IT apod. Od tohoto kontextu se bude odvíjet postup auditora, identifikace relevantních rizik atd. Pro účely tohoto článku předpokládáme audit efektivity a funkčnosti aplikačních kontrol, který je např. prováděn při auditech účetní závěrky, nebo při posuzování kvality interních kontrolních systémů. Aspekty spolehlivosti aplikačních kontrol Funkčnost, spolehlivost a efektivita aplikačních kontrol je závislá na mnoha faktorech. Pro orientaci v této komplexní problematice lze doporučit jako jedno z vodítek např. standardy a metodiky profesní organizace ISACA (www.isaca.org), zejména pak její publikaci IT Assurance Guide. Nicméně auditor bude muset ve velké míře uplatnit také svůj profesní úsudek a využít expertních znalostí dané aplikace. Prakticky budeme muset vzít v úvahu minimálně následující aspekty fungování aplikačních kontrol: a) konfigurace systému, b) číselníky/kmenové záznamy, c) existence možností obcházet kontroly v systému, d) oddělení kritických oprávnění, e) funkčnost rozhraní (interface) na jiné systémy nebo části systému (v případě ERP aplikací, jako např. u SAP R/3 to mohou být rozhraní mezi jednotlivými moduly systému), f) všeobecné IT kontroly tedy zejména kontroly nad změnovým řízením systémů, kontroly v oblasti řízení uživatelských přístupů a oprávnění, provozní kontroly v oblasti IT (např. konfigurování dávkového zpracování informací na rozhraních systémů) a kontroly v oblasti bezpečnosti systémů.

20 strana 20 AUDITOR 10/2011 téma čísla Informační technologie Všeobecné IT kontroly nebudeme v tomto článku dále analyzovat vzhledem k rozsahu této problematiky. V uvedeném výčtu je tento aspekt aplikačních kontrol nicméně pro úplnost zmíněn. Podívejme se na jednotlivé faktory trochu podrobněji a proberme rizika, která je auditor nucen zvážit při testování aplikačních kontrol. Konfigurace systému Konfigurací systému myslíme v kontextu aplikačních kontrol měnitelné možnosti a parametry systému, které umožňují ovlivnit způsob, jakým se náš systém chová a reaguje na vstupní data. Příkladem aplikačních kontrol závislých na konfiguraci jsou např. povinné reference mezi jednotlivými účetními dokumenty v systému např. výše zmiňovaná povinná reference mezi dodavatelskou fakturou a objednávkou nebo nastavení automatických pravidel účtování pro předem definované obchodní transakce (tak, aby byly omezeny chyby při určování předkontace uživatelem). V rámci auditu a návrhu způsobu testování konfiguračních aspektů aplikačních kontrol bychom měli zvážit následující rizika: a) Riziko, že stávající konfigurace je nebo byla v průběhu auditovaného období nevhodně nastavena z pohledu očekávané funkčnosti aplikační kontroly. b) Riziko, že parametry/konfigurace systému mohou být změněny neoprávněnou osobou. V praxi se tedy testování rozpadá na několik dílčích testů. Pokud zůstaneme u příkladu povinné reference mezi nákupními doklady (dodavatelská faktura a objednávka) bude nutné: 1) ověřit stávající konfiguraci systému a odsouhlasit s požadovaným průběhem obchodního a účetního procesu, 2) ověřit možnosti změn konfigurace a okruh uživatelů, kteří k těmto změnám mají přístup. U moderních ERP systémů (zůstaňme u SAP, který je v Čechách velice rozšířen) je krok uvedený pod bodem1) komplikován ještě jednou skutečností. Tyto systémy jsou navrhovány tak, aby mohly být v praxi přizpůsobeny velice široké škále obchodních scénářů bez toho, aby musel být systém přeprogramován. Hlavní funkcionality jsou tak závislé na celé řadě konfigurací, které je mnohem snadnější měnit, než zasahovat do samotného programového kódu. Pro představu u mnoha nastavení se jedná pouze o vyplnění příslušných konfiguračních tabulek s použitím často uživatelsky velmi přívětivých prostředků. Z pohledu uživatele systému výhoda, z pohledu auditora už méně. Často se tak setkáváme se situací, že povinná reference mezi dokumenty je nastavena jen pro některé varianty procesu, pro některé typy objednávek, různé druhy faktur a rozdílné typy dodavatelů. Pro auditora je proto důležité správně identifikovat varianty průběhu daného procesu a související kontroly, nalézt příslušné části systému, které mohou být konfigurovány, a vyhodnotit stávající nastavení pro ty varianty, které jsou z pohledu auditu významné/materiální. Při mapování procesů se tak vždy vyplatí zůstávat profesně velmi skeptický vůči informacím naznačujícím, že existuje pouze jedna varianta chování systému. Praktické zkušenosti ukazují, že moderní ERP systémy mají vždy alespoň jednu variantu v rámci konfigurace kontroly, která umožňuje za specifických okolností její obejití. K tomuto faktu se ještě vrátíme dále v textu. Klíčové konfigurace systému se naštěstí reálně nemění příliš často a ve velké většině jsou nejdříve změny testovány před jejich zavedením do produktivního (ostrého) prostředí. Přístupy ke změnám konfigurací jsou také (alespoň u těch lépe řízených organizací) omezeny na klíčové uživatele, interní nebo externí konzultanty a IT pracovníky. Záznamy o změnách konfigurací tak mohou pomoci auditorovi posoudit, zda daná kontrola byla funkční po celé období, které je auditováno. Číselníky/kmenové záznamy Dalším standardním chováním ERP systémů je, že rozdělují data na tzv. transakční (např. zaúčtovaní faktur) a statická. Tato se označují různými pojmy, nejčastěji se používá pojmů číselník, u modernějších systémů se setkáváme spíše s označením kmenový záznam. Příkladem kmenových záznamů mohou být platební podmínky dodavatelů nebo i příznak povolení manuálního účtování na účty hlavní knihy. 1 Z pohledu auditora lze kmenové záznamy považovat za svého druhu konfigurační nastavení. Důležitým rozdílem oproti konfiguracím, tak jak byly popsány v předchozí kapitole, je to, že přístup ke změnám kmenových dat má často relativně široký okruh uživatelů. Riziko 1 Pro vysvětlení v mnoha systémech, které mají modulární uspořádání je pro zachování integrity dat v systému důležité, aby některé účty hlavní knihy byly blokovány proti přímým manuálním vstupům uživatelů. Na tyto účty pak muže účtovat pouze aplikace sama, resp. její jednotlivé moduly. U mnoha systémů je tato vlastnost definována právě na úrovni kmenového záznamu účtu hlavní knihy a kontrola správnosti nastavení této část kmenového záznamu je jedním ze standardních testů aplikačních kontrol.

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Legislativa

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2011 V Praze dne 25. března 2011

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2011 V Praze dne 25. března 2011 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2011 Číslo: 2 V Praze dne 25. března 2011 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink Číslo přihlášky: Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink 1.1 Jméno společnosti: 1.2 Právní forma: 1.3 IČ: 1.4 DIČ: 1.5 Adresa: 1.6 Bankovní spojení: 1.7 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více