ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu určení zapisovatele volba ověřovatelů volba návrhové komise. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO. 3. Obecně závazné vyhlášky: schválení OZV č. 1/2015 o odpadech. 4. Zastupitelstvo obce, výbory: schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce, zápis z finančního výboru. 5. Finanční záležitosti obce: schválení dotací místním spolkům a organizacím rozpočtové opatření. 6. Majetkové záležitosti: schválení směnné smlouvy, převod pozemků pod chodníky a místní komutací. 7. Územní plánování: změna ÚP pro parc. č. 1506/1 v k.ú. Zašová. 8. Různé. 9. Diskuse, usnesení, závěr. K bodu 1. Zahájení 1.1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Bc. Jiljí Kubrický v 17:00 hod. Prohlásil, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 15 členů a je usnášeníschopné Starosta doplňuje program zasedání o dva body změna funkce místostarostky z neuvolněné na uvolněnou a delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK a.s. Dále oznamuje vypuštění bodu č o zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva z důvodu navýšení počtu obyvatel obce Zašová. Tento bod se přesune do dalšího zastupitelstva, kdy již vyjdou statistické údaje o počtu obyvatel obce, dle kterých se toto navýšení stanoví. K dnešnímu dni jsou počty obyvatel určeny pouze z Registru obyvatel, které se od statistických údajů liší. Ing. Bumbala: dotazuje se, zda tyto informace nemohly být zastupitelům zaslány v předstihu. Starosta: tyto informace byly dodány na OÚ až po 7 - denní lhůtě, kdy mají být materiály na zasedání předány jednotlivým zastupitelům. Ing. Bumbala: poukazuje na možnost dodatečného rozeslání těchto informací em či SMS. Starosta navrhuje hlasovat o schválení programu:

2 Hlasování o programu jednání: PRO: 11 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: Bc. Kubrický jmenoval zapisovatelku: Ing. Gabrielu Kociánovou 1.4. Jako ověřovatele zápisu navrhl: Jaroslav Mézl Ing. Zbyněk Mikulenka Hlasování o ověřovatelích: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Bc. Kubrický navrhl členy návrhové komise, která je zřízena dle jednacího řádu zastupitelstva: Ing. David Čáň - předseda Mgr. Iveta Pavlicová - člen Vlastimil Těhan - člen Hlasování o členech návrhové komise: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO 2.1. Na minulém zasedání zastupitelstva obce dne nebylo přijato žádné usnesení pro vedení obce, radu obce nebo pracovníky obecního úřadu Bod 4.8. ze zasedání ZO č. 15 ze dne : Zastupitelstvo obce ukládá starostce svolat schůzku občanů, kterých se týká problém s dešťovými vodami ve východní části Veselé. Schůzka zatím nebyla svolána, čeká se na vyjádření odborníka a právníka. Bc. Kubrický Starosta: informuje, že projektant navrhl zpevněné odvedení vody do Veselského potoka a z důvodu, že investice bude na soukromých pozemcích, je nutné vše projednat s právníkem. Předpokládaná cena je ,- Kč. Ing. Bumbala: dotazuje se na polohu takto dotčených pozemků, a zda voda teče z obecních pozemků. Starosta: informuje, že je to v části Pod Hájkem a voda teče spíše ze soukromých pozemků. Trčka: doplňuje, že již v minulosti se domlouvala schůzka s majiteli těchto pozemků, na které se kromě jiného mělo projednat i podílení se na finančních nákladech. Starosta: informuje, že jednání s občany se odsunulo z důvodu úmrtí majitele pozemků, jeho dědicové o problému vědí a začínají nová jednání. Zda se budou majitelé pozemků podílet na finančních nákladech, je v jednání a záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce. Krůpa: dotazuje se, zda v dané lokalitě je dešťová kanalizace. Starosta: odpovídá, že není a že připravované opatření by měla být jakási kanalizace, která v ohrožované lokalitě odvede vodu bezpečně do potoka. K bodu 3. Obecně závazné vyhlášky 3.1. V loňském roce byl přijat zákon 229/2014 Sb., kterým se mění zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Pro obce je důležitý 17, především odst. 2), 3) a 5) (viz příloha). Obec připravila návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

3 a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová (viz příloha). Ing. Krčmářová Starosta: informuje o menších změnách této vyhlášky na základě doporučení Odboru dozoru MVČR - vypuštění informace o platbě za kontejner, vypuštění odst. 2 o zákazu ukládat jiné složky komunálních odpadů do sběrných nádob, než pro které jsou určeny u kovového a nebezpečného odpadu. Těhan: dotazuje se na stavební odpad, zda obec má pracovní síly na svážení tohoto odpadu, ze zákona není povinnost odvoz stavebního odpadu, ale jeho ukládání, což máme sběrný dvůr. Ing. Bumbala: dotazuje se, zda stavební odpad je zdarma nebo za úplatu. Těhan: odpovídá, že stavební odpad je za úhradu. Starosta: doplňuje, že odvoz stavebního odpadu by měl být zajištěn po dohodě, zda bude volná pracovní kapacita. Těhan: konstatuje, že když to bude uvedeno ve vyhlášce, je to pro nás závazné. Starosta: navrhuje vypustit přistavení kontejneru a svoz tohoto odpadu, nemusí být ve vyhlášce, když budou mít zaměstnanci čas, tak kontejner přistavíme, když ne, musí si zajistit odvoz sami. Těhan: dotazuje se na uvedení telefonního spojení na podatelnu, považuje za efektivnější uvést telefonní spojení na pověřeného zaměstnance. Trčka: domnívá se, že OZV se schvaluje na delší dobu, proto je vhodnější uvést podatelnu. Těhan: konstatuje, že občané se mohou obrátit na kohokoliv ze zaměstnanců OÚ, který tuto žádost postoupí příslušnému zaměstnanci, z vyhlášky bych tuto informaci vypustil. Krůpa: dotazuje se na cenu stavebního materiálu ve sběrném dvoře. Mézl: nedokáže přesně odpovědět, po roztřídění je cena jednotlivého stavebního odpadu různá. Bolek: dotazuje se na nebezpečný odpad, domnívá se, že by měl být vybírán zdarma. MUDr. Štěpán: reaguje, že ve sběrném dvoře mohou občané Zašové odevzdávat nebezpečný odpad zadarmo, pouze právnické osoby platí. Mgr. Pavlicová: žádá o dopsání schvalovací doložky a záměny pořadí podpisu starosty a místostarostky, žádá dopsání schvalovacích doložek ke všem smlouvám a příspěvkům. Mgr. Daňková: podotýká, že všude doložky jsou. MUDr. Štěpán: ptá se, zda by se neměl dát odkaz přímo na firmu Mézl-Janíček a ne na stránky obce. Mgr. Pavlicová: stránky obce jsou oficiální, ve vyhlášce by měly být uvedeny tyto. Starosta: doplňuje, že na stránkách obce je pak odkaz na firmu Mézl-Janíček. Ing. Bumbala: žádá před schválením OZV ještě jednou přečíst všechny změny. Starosta: starosta opět čte změny a poté nechává hlasovat. Hlasování o OZV č. 1/2015: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení: 3/1 Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová. K bodu 4. Zastupitelstvo obce, výbory 4.1. Členové zastupitelstva obce na minulém zasedání obdrželi platný Jednací řád zastupitelstva obce (viz příloha). Zákon o obcích, 96 říká, že zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Minulé zastupitelstvo např. Jednací řád doplnilo o pořízení video záznamu z průběhu jednání zastupitelstva, který je

4 následně vysílán v kabelové televizi na infokanálu. Došlo k diskuzi o změnách a zastupitelé pověřili starostu přepracováním Jednacího řádu. Nedošlo však k hlasování a je nutné o jednotlivých změnách hlasovat. Byly navrženy tyto změny, pro které se jednotlivě hlasovalo: 1. zveřejňování záznamů ZO na obecním webu. Pro sloučení ověřovatelů zápisu a návrhové komise do jedné komise, ověřovatelé musí být ze zákona určeni, návrhová komise ne. Mgr. Pavlicová: dotazuje se, zda se neporuší zákon. Starosta: odpovídá, že návrhová komise nemusí být ze zákona určena, ověřovatelé by byli zároveň i návrhovou komisí. Ing. Mikošková: podotýká, že přibude zbytečně jeden ověřovatel. Starosta: nechává hlasovat, že ponecháme současný stav 2 ověřovatelé a 3 zastupitelé v návrhové komisi. Pro požadavek na zasílání materiálů 12 dnů předem, nejpozději 7 dnů předem některé obce již zasílají materiály pouze v elektronické formě. Starosta: doplňuje, že by měla být nová zasedací místnost, kde se budou materiály promítat, z toho důvodu by se již materiály nezasílaly písemnou formou a ten, kdo nemá možnost přístupu na intranet a tisku materiálu z intranetu, má možnost využít zdarma veřejného internetu a tiskárny v knihovně. Mgr. Pavlicová: podotýká, že je povinnost obce dodávat podklady i v písemné formě, když zastupitel nemá možnost přístupu na intranet. Ing. Mikošková: doplňuje, že některé podklady jsou rozsáhlejší a je neefektivní vše tisknout. Krůpa: nepožaduje rozsáhlejší materiály tisknout, je ochoten si je prostudovat na OÚ. Mgr. Pavlicová: dodává, že doručení podkladu dříve jí vyhovuje, některé materiály jsou rozsáhlejší. Starosta: dotazuje se, zda tento požadavek budeme uvádět v jednacím řádu nebo to bude pouze na domluvě, že ty body co budou nachystané dříve, mohou se zveřejnit na intranet dříve. Mgr. Pavlicová: podotýká, že jí stačí dohoda. Trčka: navrhuje napsat do jednacího řádu 10 dnů předem nejpozději 7 dnů. Frňka: domnívá se, že tato formulace není ideální, materiály se budou odesílat až 7 dnů předem. Starosta: navrhuje dát do jednacího řádu 10 dnů předem a nechává hlasovat. Pro zveřejnění na Internetu plných zápisů ze zasedání ZO, v novinách a na úřední desce neupravovat usnesení ZO ani RO, u každého usnesení zveřejňovat hlasování jednotlivých zastupitelů nebo radních (pod každé usnesení, jak kdo hlasoval). Mgr. Krčmář: konstatuje, že by to bylo v ZN mnoho stran navíc, zvedly by se náklady ZN, dostačující je zveřejnit pouze na web obce. Ing. Frňka: navrhuje dát odkaz na web obce o jmenovitém hlasování do ZN. Mgr. Pavlicová: podotýká, že v minulosti nebyly všechna usnesení RO v ZN a na webových stránkách obce. Mgr. Krčmář: reaguje, že usnesení možná nebyla zveřejněna v termínu, ale dodatečně tam jsou zveřejněna všechna usnesení. Mgr. Pavlicová: opět konstatuje, že všechna usnesení tam nejsou, jsou vynechané usnesení v jednotlivých schůzích RO. Mgr. Krčmář: vynechání je nejspíš způsobeno tím, že nejde o usnesení ale např. vzetí na vědomí, proto nesedí číselná řada. Daňkova: doplňuje, že audit napadl usnesení, kterými nebylo něco schváleno, doporučuje tyto body projednat bez závěrečného usnesení, z tohoto důvodu není možné uvádět všechna usnesení, když vlastně nebyla některá přijata.

5 Trčka: doplňuje, že z diskuze z předešlého zasedání vyplynulo, aby se zápisy RO zveřejňovali na intranetu, kde mají přístup pouze zastupitelé a zaměstnanci obce. Mgr. Daňková: ohrazuje se, že zápisy RO jsou na intranetu. Trčka: jsou tam usnesení RO a ZO, ale hovořilo se o zápisech, aby zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu RO. Mgr. Daňková: doplňuje, že zákon tuto povinnost neukládá zveřejňovat celé zápisy z ZO na webu obce. MUDr. Štěpán: podotýká, že by neměl být technický problém zápisy zveřejňovat. Starosta: odpovídá, že ne, pouze se bude muset anonymizovat celý zápis. Starosta: rekapituluje tuto diskuzi - zápisy z RO se budou zveřejňovat na intranetu, zápisy z ZO se budou zveřejňovat na internetu, v novinách bude pouze usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce. Pro starosta upozorňuje na střet v zákoně - pokud chce zařadit zastupitel návrh na bod, nemusí mu to schvalovat RO - úprava 6 bod 3 - již opraveno. 6. návrh na vypuštění druhé věty v 7, odst. 1 od toho jsou komise a komise zřizuje RO. Pro ods. 2 upřesnit vysílací časy pro vysílání v kabelové televizi RO na svém jednání č. 5 dne stanovila podmínky vysílání (bod 8.). Mgr. Pavlicová: žádá informace jaké RO schválila vysílací časy pro záznam ze ZO. Starosta: informuje o vysílacích časech záznamu ZO: po dobu 2 týdnu po zasedání ZO - po, st od hod. a v so od hod. Trčka: dodává, že tato informace by měla být ve vysílání kabelové televize. Mgr. Pavlicová: žádá o četnější vysílání záznamu. Trčka: domnívá se, že vysílání v těchto časech je dostačující. Starosta: uzavírá diskuzi se závěrem, že do jednacího řádu se tyto vysílací časy dávat nebudou, pouze se to zveřejní na kabelové televizi. 8. návrh, aby se ZO scházelo častěji, např. 6-7/rok. Starosta: konstatuje, že tento návrh není nutno zařazovat do jednacího řádu, na žádost 1/3 zastupitelů se zasedání může svolat kdykoliv, je to dáno zákonem bod 12 přidat c) webové stránky obce opraveno. Mgr. Daňková: dotazuje se, zda usnesení a zápis se má vyvěšovat i fyzicky na úřední desku nebo stačí zveřejnit pouze na webu obce, dodává, že zákon toto nenařizuje. Dále uvádí, že v předešlém bodě jednacího řádu je toto již uvedeno, zda je nutné to opět uvádět odst. 1 doplnit - vznášet dotazy na zaměstnance obce je to v zákoně o obcích 82, odst. c) - zaměstnanci nejsou přítomni na zasedání ZO, proto tento bod by neměl být součástí jednacího řádu ZO. Mgr. Krčmář: dodává, že toto by v jednacím řádu být nemělo, jednací řád je o zasedání ZO. Starosta: doplňuje, že není problém kdykoliv za jakýmkoliv zaměstnancem obce přijít a zeptat se celý přepracovat. Ing. Bumbala: dotazuje se opět na 13 a žádá o doplnění, že ze zasedání komisí by se měl pořizovat zápis, doplňuje, že ze zasedání stavební komise se nepořizuje zápis. Ing. Mikošková: ohrazuje se, že zápis se určitě pořizuje. Ing. Bumbala: dotazuje se na možnost získání tohoto zápisu. Ing. Mikošková: doplňuje, že zápis je u paní Prasličákové, která by jej měla rozeslat členům komise např. k připomínkování. Ing. Bumbala: podotýká, že to tak nefunguje, že se dotazoval na zápisy, ale že mu nebylo vyhověno. Mgr. Daňková: konstatuje, že se nejedná o komise ZO, ale RO a to by v jednacím řádu ZO být nemělo.

6 Ing. Mikošková: žádá o vypuštění slova komise jelikož je to zavádějící, změnila by název na skupiny. Starosta: doplňuje do jednacího řádu, že se ze zasedání pracovních skupin bude pořizovat zápis. 12. když bude jednání déle jak do tak přerušit do dalšího dne nebo následujícího týdne. Starosta: domnívá se, že by to v jednacím řádu byt nemělo. Mgr. Pavlicová: má opačný názor. Ing. Mikošková: doplňuje, že záleží na okolnostech, že se přece neukončí jednání, když se bude např. projednávat poslední bod. Mgr. Pavlicová: konstatuje, že by se o přerušení mohlo hlasovat. Starosta: doplňuje do jednacího řádu změnu, že bude možnost hlasovat o přerušení zasedání ZO a přesunutí na následující týden. 13. číslování usnesení: RO číslo jednání/nepřerušená řada celé volební období, pokud bez usnesení, tak napsat jen že RO projednala číslování RO neřeší Jednací řád ZO ZO římské číslo jednání/nepřerušená řada v jednom jednání - lze číslovat jako doposud, nebo ZO I/1, nebo ZO 1/1 Mgr. Pavlicová: přiklání se k variantě - číslo zastupitelstva římsky/ číslo usnesení arabsky. Mgr. Krčmář: podotýká, že římská číslování může být pro některé občany zavádějící. Starosta: konstatuje, že číslo usnesení nebude shodné se zápisem. Mgr. Daňková: dotazuje se, že když nebude k danému bodu usnesení, zda se číslo vynechá. Mgr. Pavlicová: dodává, že požaduje číslování usnesení souvislou řadou, které nebude shodné s číslováním jednotlivých bodů. Mgr. Krčmář: dodává, že v Rožnově p. R. se také usnesení ze zasedání ZO čísluje jedním číslem a ne dvěma. Mgr. Pavlicová: požaduje takovéto číslování z důvodu zapisování čísel usnesení do doložek na smlouvách obce. Mgr. Daňková: ohrazuje se, že čísla usnesení do doložek píšeme a doložky jsou na každé smlouvě obce. Ing. Frňka: navrhuje doplnit zasedací místnost o tabuli, na kterou by se všechny návrhy doplňovaly, aby vše bylo graficky vidět a zastupitelé si mohli vybrat z několika variant. Starosta: dodává, že se toto plánuje v nové zasedací místnosti. Ing. Frňka: domnívá se, že tyto návrhy již měly být připraveny dříve a ne je až nyní vytvářet. Starosta: ukončuje diskuzi s tím, že vše bude zapracováno do jednacího řádu, který bude jako celek schválen na příštím zasedání. Mgr. Pavlicová: doplňuje, že v Jednacím řádu schází doložka. Starosta přesouvá jednání ZO na bod č. 5.2 z důvodů přítomnosti zástupců TJ Veselá na zasedání ZO Zastupitelstvu obce byly předloženy 2 žádosti TJ Veselá, lyžařský oddíl na mimořádný příspěvek na dodělání zasněžování (viz přílohy). Organizace žádá ,- Kč na posílení stávajícího zdroje vody vybudováním druhé hráze s jímkou vody a instalací čerpadla, které bude dočerpávat vodu do stávající nádrže pro zasněžování. Tato stavba bude stát ,- Kč, po obci žádají ,- Kč, zbývající částku pokryjí ze zisku za letošní zimní sezonu. Tato žádost byla projednána ve Finančním výboru a ten mimořádnou dotaci ve výši ,- Kč doporučil. Mgr. Daňková Mgr. Daňková: seznamuje zastupitele s tím, že žádost byla podána již v prosinci, ale pouze na 1. část stavby, kdy TJ Veselá žádala o cca ,- Kč, po zvážení se TJ Veselá rozhodla pro uskutečnění celé stavby a proto se částka navýšila na ,- Kč, finanční výbor tento příspěvek schválil a nyní záleží na ZO, jestli příspěvek schválí.

7 Starosta: vyzývá přítomné zástupce lyžařského oddílu k popsání celé situace. Vlček: seznamuje přítomné s problematikou zasněžování k zasněžování je potřeba hlavně voda a elektřina. Elektřinu mají z trafostanice, která je od loňského roku u lyžařského vleku, vodu berou ze 120 m 3 nádrže, která je napájena z potoka. Tento přítok je nedostačující. K zasněžování se využívají 2 sněhové děla, která tuto nádrž brzy vyčerpají a vlekaři pak musí čekat, až se znovu naplní, takže i když mrzne, není možné zasněžovat z důvodu nedostatečného přítoku. Je vypracován projekt, jedná se o vodní dílo, na které je již vystaveno platné stavební povolení. Jedná se vybudování dalšího přivaděče do nádrže, který bude přivádět vodu z druhého vydatnějšího potoka. Dále uvádí, že vlek provozuje občanské sdružení, což jsou vlastně dobrovolníci, kteří vše dělají ve svém volném čase. Trčka: dotazuje se, přes které pozemky povede přivaděč vody. Vlček: odpovídá, že převážně přes soukromé, ale vše již je vyřešeno v projektu, se všemi soukromníky jsou již sepsány smlouvy. Trčka: dotazuje se, zda tato stavba nějak ovlivní využívání Veselského vodovodu. Vlček: dodává, že se nyní pracuje na přepracování projektu, kdy by v létě voda určená pro lyžařský vlek, se dala využít i pro Veselský vodovod a v období sucha by vyřešila případný problém. Starosta: doplňuje, že kdyby se Veselský vodovod předal VaK a.s. a voda by byla ze Stanovnice, tento projekt by lyžařský oddíl stejně realizoval. Ing. Bumbala: dotazuje se, že v žádosti je napsáno Lyžařský oddíl Hrachovec, zda se jedná o sdružení z Hrachovce nebo z Veselé. Vlček: jedná se o dva spolky, které lyžují na jednom místě, dva spolky jsou kvůli dotacím, jelikož jak obec Zašová tak město Valašské Meziříčí přispívá pouze na své občany, pozemky pod lyžařským vlekem patří obci Zašová. Ing. Bumbala: podotýká, že na lyžařský svah již šlo z obecního rozpočtu dost peněz. Mgr. Daňková: poukazuje na výhody lyžování v obci pro děti, chválí úpravu sněhu, zázemí. Ing. Bumbala: požaduje přehled vynaložených finančních prostředků pro lyžařský vlek. Mgr. Daňková: odpovídá, že za poslední 3 roky je to první žádost, v dřívější době jim byly poskytnuty půjčky. Ing. Čáň: dotazuje se, zda sdružení žádalo i od města Valašské Meziříčí. Vlček: odpovídá, že Valašské Meziříčí přispělo na zasněžovací techniku, Každý rok dává příspěvky na své občany, ale nechce přispívat na investice, které nejsou na jejich pozemcích. Mořkovský: poukazuje na to, že je nutné takovéto aktivity podporovat, jinak by všechny takové sdružení zanikly. Starosta: doplňuje, že většinu prací si budou členové sdružení provádět svépomocí, čímž ušetří. Mgr. Daňková: dodává, že na finančním výboru probíhala diskuze, zda by tento projekt nefinancovala obec, když přivaděč bude sloužit pro Veselský vodovod, jestli teda Veselský vodovod si obec ponechá. Obec by ovšem vkládala finance do stavby, která je již z části občanského sdružení, proto je lepší, aby stavbu realizovalo občanské sdružení. MUDr. Štěpán: dotazuje se, zda nebude problém s poplatky za odběr vody spol. Lesy a.s. Vlček: doplňuje, že toto je již v projektu ošetřeno. Trčka: ptá se, zda nebude problém s proúčtováním dotace, když se to bude dělat svépomoci. Mgr. Daňková: odpovídá, že vše se proúčtuje. Trčka: dotazuje se, zda by nebylo vhodné vystavit fakturu přímo na obec kvůli vrácení DPH. Mgr. Daňková: vysvětluje, že vrácení DPH by bylo možné, jen kdyby se uvedlo, že projekt bude sloužit pro posílení Veselského vodovodu. Bolková: poukazuje na škodlivost zasněžování. Bolek: dotazuje se na používání aditiv při zasněžování, a zda je možné zveřejnit celé financování akce i s projektem.

8 Vlček: odpovídá, že na zasněžování používají pouze vodu a elektřinu a ohledně zveřejnění smluv a financování akce nevidí problém. Ing. Mikošková: navrhuje do smlouvy doplnit větu, že kdyby občanské sdružení zaniklo, tak vybudovaný majetek by přešel do vlastnictví obce. Hlasování o mimořádném příspěvku pro TJ Veselá, lyžařský odddíl: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 Usnesení: 3/2 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí mimořádné investiční dotace TJ Veselá, lyžařský oddíl ve výši ,- Kč na dokončení zasněžování, schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem této veřejnoprávní smlouvy. Starosta pokračuje v programu v bodě 5.3. z důvodu přítomnosti manželů Petra a Milady Borovičkových Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Základní umělecké školy B-art, o.p.s. o poskytnutí návratné finanční pomoci ve výši ,- Kč na předfinancování Norského grantu. Finanční výpomoc bude vrácena do (viz příloha). Vzhledem k tomu, že v rozpočtové rezervě je cca 7 mil. Kč, je ve finančních možnostech obce poskytnutí této výpomoci. Dle zákona č. 250/2000 se jedná o výpomoc bezúročnou. Nově od dle změny zákona č. 250/200, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zároveň zákona č. 128/2000, o obcích musí být na tuto výpomoc uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci, kde si může obec stanovit podmínky pro poskytnutí. Vzhledem k velké částce, o kterou B-art žádá a vzhledem k pozdnímu datu předložení ke schválení zastupitelstvu se navrhuje, aby zastupitelstvo vyslovilo předběžný souhlas s poskytnutím výpomoci, na základě kterého se nechá právníkem vypracovat veřejnoprávní smlouva, kde bude mimo jiné uvedeno např. i ručení za poskytnutou výpomoc. Pokud se zastupitelé předběžně dohodnou, schválila by se celá věc na mimořádném zastupitelstvu v druhé polovině dubna. Mgr. Daňková Bez usnesení, jen eventuálně hlasování o předběžném souhlasu. Starosta: vyzval p. Borovičkovou k vysvětlení celé situace. MgA. Borovičková: seznámila přítomné s prací B-artu, a s festivalem TANECVALMEZ, který je naplánován 1 den v Zašové. V nedávné době se v KD Zašová uskutečnil nácvik nové choreografie norské taneční skupiny. Tato akce spadá do projektu, na který B-art získal dotaci z Norských fondů. Ing. Borovička: doplňuje, že dotace z Norských fondů získalo jen velmi málo projektu, je to velký úspěch, že B-art byl jedním z takto podpořených subjektů. Projekt se skládá, jak ze samotného festivalu TANECVALMEZ, tak ze spolupráce norsko-českých tanečních skupin. Během realizace projektu se ale změnily podmínky pro financování celé dotace. Nejprve měly být výdaje propláceny čtvrtletně. Nyní jsme se dozvěděli, že výdaje budou proplaceny až v říjnu. Jelikož festival TANECVALMEZ se uskuteční v červnu, je třeba mít finance již v tuto dobu. Celá dotace činí ,- Kč, z nichž již byla vyplacena záloha ,- Kč. Z vlastních prostředků hradíme ,- Kč. Zbylou část financí ,- Kč nám proplatí až v říjnu, proto se obracíme na obec o půjčku. Starosta: dodává, že ze zkušeností obce je dotace vždy proplacena, maximálně dojde ke krácení z důvodu nesplnění podmínek dotace. Ing. Borovička: uvádí, že celou administraci zajišťuje p. Kučera, který má s tímto dlouhodobé zkušenosti. Dalším opatřením, aby vše proběhlo v pořádku, je konzultace s Ministerstvem

9 financí při platbě větších částek. Jelikož jde o zakázky malého rozsahu, neměl by být problém při výběrových řízeních, kde dochází k největším pochybením a následným krácením dotace. Mgr. Daňková: doplňuje, že obec peníze může půjčit. Jsou i fyzicky v rozpočtové změně. Těhan: dotazuje se, zda B-art může poskytnout nějaké záruky vrácení peněz. Ing. Borovička: odpovídá, že jelikož jsou nezisková organizace, nemají žádný majetek, kterým by mohli ručit. Co mohou nabídnout obci Zašová, je místo ve správní radě. Trčka: dodává, že se nemusí jednat o celou částku ,- Kč, že část peněz bude B-art moci pokrýt např. ze vstupenek. Dále uvádí, že část peněz se obci vrátí např. formou pronájmu. Mézl: podotýká, že většina umělců přijede, až mají peníze na účtu. MgA. Borovičková: odpovídá, že mají s umělci uzavřenou smlouvu a jako garance zaplacení jsou pro ně právě ty Norské fondy. Mézl: dotazuje se, zda je možné státní peníze půjčit soukromému subjektu. Mgr. Daňková: odpovídá, že ano. Obec toto již zjišťovala. Trčka: podotýká, že před 2 roky půjčila obec fotbalistům, to je obdobný případ. Ing. Borovička: doplňuje, že ohledně záruky mohou nabídnout pojistku odpovědnosti, ale není si jistý, zda se to dá na toto použít. Ing. Mikošková: domnívá se, že na toto se pojistka nevztahuje, dále dodává, že ona osobně nemá problém půjčku podpořit, ale požaduje záruky. MgA. Borovičková: opět vysvětluje, že jsou nezisková organizace, která nemůže vytvářet zisk. Ing. Mikošková: dodává, že nezisková organizace má správní radu, která již majetek má. Starosta: upřesňuje, že nyní se rozhoduje pouze o tom, zda zastupitelstvo je ochotno půjčku schválit a za jakých podmínek, smlouvu musí sepsat právník. Krůpa: dodává, že musí znát podmínky, když se má něco schválit. Mgr. Daňková: uvádí, že by se mělo nyní rozhodnout, zda zastupitelstvo peníze půjčí bez podmínek nebo s podmínkami a dotazuje se, zda by majetkem neručili např. členové správní rady. MgA. Borovičková: uvádí, že ne. Ing. Borovička: doplňuje, že ze zákona není možné, aby správní rada ručila za případně zaniklou společnost. Starosta: dodává, že nerozhoduje forma záruky, ale že by měla být. Mgr. Pavlicová: navrhuje obsadit obcí dozorčí i správní radu a dotazuje se na možnost půjčky od banky. MgA. Borovičková: odpovídá, že banka jim nepůjčí, jelikož jsou nezisková organizace. Ing. Borovička: doplňuje, že informaci o pozdním proplacení dotace se dověděli nedávno a že se snaží sehnat půjčku na více místech. Mořkovský: dotazuje se na půjčku z kraje, domnívá se, že ten má větší možnosti než obec. Ing. Borovička: podotýká, že kraj dává málo peněz na kulturu. Ing. Frňka: poopravuje dotaz s tím, že půjčku by mohli žádat z více míst a tím by nebyla tak velká. MUDr Štěpán: dotazuje se na možnost ručení norskou stranou. MgA. Borovičková: odpovídá, že Norové nejsou zvyklí ručit ohledně norských fondů, to je již pro ně dostatečná garance. Ing. Mikošková: dotazuje se, zda je vypracován rozpočet celého projektu. MgA. Borovičková: odpovídá, že rozpočet je vypracován detailně a bude zastupitelstvu dodán. Starosta nechává hlasovat o předběžném souhlasu, aby se sepsala smlouva pro pozdější hlasování o této smlouvě: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Starosta přesouvá jednání ZO na bod č. 8.3 z důvodů přítomnosti J. Davida a zástupce firmy Cobbler s.r.o. na zasedání ZO.

10 8.3. Dne byla na OÚ Zašová doručena žádost pana Josefa Davida, Zašová č.p. 367, ve které žádá zastupitelstvo o posouzení a projednání zvýšeného hluku a prachu v okolí jeho bydliště. Na základě žádosti starosty obce se k této žádosti vyjádřil zástupce firmy Cobbler s.r.o., Zašová, Ing. Pavel Plešek. (Viz přílohy.) Bc. Kubrický Starosta: vyzývá pana Davida k objasnění situace. David: informuje, že bydlí poblíž průmyslové zóny, kde je více zdrojů hluku a prachu, a žádá obec, aby posoudila životní podmínky v jeho bydlišti. Starosta: podotýká, že tam byla již Krajská hygiena a ta nic nezjistila. David: dodává, že Krajská hygiena byla pouze u firmy Cobbler, ale přímo u něj doma nikdo nic neměřil, požaduje např. zhodnocení situace stavební komisí obce. Ing. Mikošková: podotýká, že stavební komise nemá oprávnění k takovému posouzení a dotazuje se, co vlastně požaduje po obci, zda nějaké opatření např. postavení protihlukové zdi. David: opět požaduje posouzení životních podmínek stavební komisí. Ing. Mikošková: dodává, že jako vlastník nemovitosti si měření hluku a prachu může zajistit sám a na základě těchto měření se mohou provést daná opatření. Ing. Frňka: dotazuje se, odkud je hluk a prach v jeho bydlišti. David: uvádí, že z průmyslové zóny. Mořkovský: konstatuje, že prach i hluk může být z komunikace, např. komunikace na Luhách je velice znečištěna a nikdo to neřeší. Starosta: nesouhlasí s p. Mořkovským a dodává, že údržba komunikace je problém z důvodu velkého provozu traktorů a nákladních aut, od nichž je komunikace znečištěna. Mořkovský: vyzývá obec, ať obec osloví Policii ČR. Starosta: doplňuje, že si nedovede představit, jak by v praxi na kraji pole traktoristi umývali kola traktorů. Uvádí, že na komunikaci na Luhách stojí voda, která stéká z okolních polí, a že již je domluven projektant, který tento problém má vyřešit. Ing. Plešek: seznamuje přítomné s danou situací. Uvádí, že první stížnosti pana Davida byly již před 3 roky, kdy se firma Cobbler s.r.o. snažila vyjít stěžovateli vstříc a provedla opatření, které by hluk a prach zmírnily např. vysadili zeleň namísto vykácených stromů, které chránily pozemky pana Davida. Tyto stromy vykácel ČEZ a.s. z důvodu vedení vysokého napětí. Dodává, že v minulosti byl špatně řešen územní plán, kdy vedle obytné zóny byla schválena průmyslová zóna, na kterou se vztahují jiná hygienická opatření. Firma Cobbler s.r.o. dle zákona nic neporušuje, všechny kontroly a měření byly v pořádku. Ve firmě není trvalý zdroj hluku, pracuje se pouze na ranní směny. Někdy jsme nuceni pracovat i v sobotu, ale pouze vyjímečně. Situace je již taková, že s panem Davidem nekomunikujeme, pan David posílá do firmy jednu kontrolu za druhou. Jeho přání jsou nemožná. Vyjadřuje se k problému komunikace na Luhách, kdy nákladní auta znečišťují silnici s tím, že nejsou jediní znečišťovatelé, největší problém je s traktory VZOD. Další zhoršení nastalo vybudováním chodníku na Luhách. Firma Cobbler s.r.o. je ochotna pomoc při opravách. Starosta: uvádí, že údržbu komunikace je nutno domluvit s místními firmami. Ing. Mikošková: doplňuje, že v minulosti nebyl žádný územní plán, že rozhodnutí k vybudování průmyslové zóny bylo nejspíš z důvodu již stávajícího JZD. Bolek: konstatuje, že obec je povinna jednat a dále se dotazuje na povolení skládky stavebního odpadu. Mgr. Krčmář: opět vysvětluje, že stavební komise nemá kompetence na posouzení životních podmínek. Po prostudování přiložených materiálů konstatuje, že MěÚ Valašské Meziříčí již dalo panu Davidovi návod, jak má postupovat a on by se měl jim řídit. Ing. Frňka: dotazuje se na protihlukovou stěnu, zda by bylo možno ji postavit. Ing. Plešek: odpovídá, že v místech, kde by byla stěna, vede vysoké napětí, neví, zda by se tam dala postavit. Dále dodává, že toto rozhodnutí závisí na zastupitelstvu obce, firma

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) Omluveni: Mgr. Iveta Pavlicová, Ing. David Čáň, Ing. Anna Mikošková, Mgr.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 28. DUBNA 2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 28. DUBNA 2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 28. DUBNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: Jaroslav Mézl Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu určení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014 přítomní: Mgr.

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 21.12.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec konaného dne 10. 11. 2015 místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Srubec přítomní zastupitelé: paní Lenka Malá, paní Martina Rossmannová,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 19.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č.3/2014 3. Mikroregion Luhačovské Zálesí 4. Majetkové záležitosti obce 5. Místní

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 12. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 19.9.2016 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 11 členů ZO Třanovice, 4 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 2.

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 7.3.2007 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 12.5. 2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne 10. 12. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 1.2.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš

Obec Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Obec Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Den a místo konání: 17. září 2015 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Hodina zahájení: 18:00 hod. Počet přítomných členů: 7

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.13/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.12.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více