ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu určení zapisovatele volba ověřovatelů volba návrhové komise. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO. 3. Obecně závazné vyhlášky: schválení OZV č. 1/2015 o odpadech. 4. Zastupitelstvo obce, výbory: schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce, zápis z finančního výboru. 5. Finanční záležitosti obce: schválení dotací místním spolkům a organizacím rozpočtové opatření. 6. Majetkové záležitosti: schválení směnné smlouvy, převod pozemků pod chodníky a místní komutací. 7. Územní plánování: změna ÚP pro parc. č. 1506/1 v k.ú. Zašová. 8. Různé. 9. Diskuse, usnesení, závěr. K bodu 1. Zahájení 1.1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Bc. Jiljí Kubrický v 17:00 hod. Prohlásil, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 15 členů a je usnášeníschopné Starosta doplňuje program zasedání o dva body změna funkce místostarostky z neuvolněné na uvolněnou a delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK a.s. Dále oznamuje vypuštění bodu č o zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva z důvodu navýšení počtu obyvatel obce Zašová. Tento bod se přesune do dalšího zastupitelstva, kdy již vyjdou statistické údaje o počtu obyvatel obce, dle kterých se toto navýšení stanoví. K dnešnímu dni jsou počty obyvatel určeny pouze z Registru obyvatel, které se od statistických údajů liší. Ing. Bumbala: dotazuje se, zda tyto informace nemohly být zastupitelům zaslány v předstihu. Starosta: tyto informace byly dodány na OÚ až po 7 - denní lhůtě, kdy mají být materiály na zasedání předány jednotlivým zastupitelům. Ing. Bumbala: poukazuje na možnost dodatečného rozeslání těchto informací em či SMS. Starosta navrhuje hlasovat o schválení programu:

2 Hlasování o programu jednání: PRO: 11 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: Bc. Kubrický jmenoval zapisovatelku: Ing. Gabrielu Kociánovou 1.4. Jako ověřovatele zápisu navrhl: Jaroslav Mézl Ing. Zbyněk Mikulenka Hlasování o ověřovatelích: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Bc. Kubrický navrhl členy návrhové komise, která je zřízena dle jednacího řádu zastupitelstva: Ing. David Čáň - předseda Mgr. Iveta Pavlicová - člen Vlastimil Těhan - člen Hlasování o členech návrhové komise: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO 2.1. Na minulém zasedání zastupitelstva obce dne nebylo přijato žádné usnesení pro vedení obce, radu obce nebo pracovníky obecního úřadu Bod 4.8. ze zasedání ZO č. 15 ze dne : Zastupitelstvo obce ukládá starostce svolat schůzku občanů, kterých se týká problém s dešťovými vodami ve východní části Veselé. Schůzka zatím nebyla svolána, čeká se na vyjádření odborníka a právníka. Bc. Kubrický Starosta: informuje, že projektant navrhl zpevněné odvedení vody do Veselského potoka a z důvodu, že investice bude na soukromých pozemcích, je nutné vše projednat s právníkem. Předpokládaná cena je ,- Kč. Ing. Bumbala: dotazuje se na polohu takto dotčených pozemků, a zda voda teče z obecních pozemků. Starosta: informuje, že je to v části Pod Hájkem a voda teče spíše ze soukromých pozemků. Trčka: doplňuje, že již v minulosti se domlouvala schůzka s majiteli těchto pozemků, na které se kromě jiného mělo projednat i podílení se na finančních nákladech. Starosta: informuje, že jednání s občany se odsunulo z důvodu úmrtí majitele pozemků, jeho dědicové o problému vědí a začínají nová jednání. Zda se budou majitelé pozemků podílet na finančních nákladech, je v jednání a záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce. Krůpa: dotazuje se, zda v dané lokalitě je dešťová kanalizace. Starosta: odpovídá, že není a že připravované opatření by měla být jakási kanalizace, která v ohrožované lokalitě odvede vodu bezpečně do potoka. K bodu 3. Obecně závazné vyhlášky 3.1. V loňském roce byl přijat zákon 229/2014 Sb., kterým se mění zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Pro obce je důležitý 17, především odst. 2), 3) a 5) (viz příloha). Obec připravila návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

3 a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová (viz příloha). Ing. Krčmářová Starosta: informuje o menších změnách této vyhlášky na základě doporučení Odboru dozoru MVČR - vypuštění informace o platbě za kontejner, vypuštění odst. 2 o zákazu ukládat jiné složky komunálních odpadů do sběrných nádob, než pro které jsou určeny u kovového a nebezpečného odpadu. Těhan: dotazuje se na stavební odpad, zda obec má pracovní síly na svážení tohoto odpadu, ze zákona není povinnost odvoz stavebního odpadu, ale jeho ukládání, což máme sběrný dvůr. Ing. Bumbala: dotazuje se, zda stavební odpad je zdarma nebo za úplatu. Těhan: odpovídá, že stavební odpad je za úhradu. Starosta: doplňuje, že odvoz stavebního odpadu by měl být zajištěn po dohodě, zda bude volná pracovní kapacita. Těhan: konstatuje, že když to bude uvedeno ve vyhlášce, je to pro nás závazné. Starosta: navrhuje vypustit přistavení kontejneru a svoz tohoto odpadu, nemusí být ve vyhlášce, když budou mít zaměstnanci čas, tak kontejner přistavíme, když ne, musí si zajistit odvoz sami. Těhan: dotazuje se na uvedení telefonního spojení na podatelnu, považuje za efektivnější uvést telefonní spojení na pověřeného zaměstnance. Trčka: domnívá se, že OZV se schvaluje na delší dobu, proto je vhodnější uvést podatelnu. Těhan: konstatuje, že občané se mohou obrátit na kohokoliv ze zaměstnanců OÚ, který tuto žádost postoupí příslušnému zaměstnanci, z vyhlášky bych tuto informaci vypustil. Krůpa: dotazuje se na cenu stavebního materiálu ve sběrném dvoře. Mézl: nedokáže přesně odpovědět, po roztřídění je cena jednotlivého stavebního odpadu různá. Bolek: dotazuje se na nebezpečný odpad, domnívá se, že by měl být vybírán zdarma. MUDr. Štěpán: reaguje, že ve sběrném dvoře mohou občané Zašové odevzdávat nebezpečný odpad zadarmo, pouze právnické osoby platí. Mgr. Pavlicová: žádá o dopsání schvalovací doložky a záměny pořadí podpisu starosty a místostarostky, žádá dopsání schvalovacích doložek ke všem smlouvám a příspěvkům. Mgr. Daňková: podotýká, že všude doložky jsou. MUDr. Štěpán: ptá se, zda by se neměl dát odkaz přímo na firmu Mézl-Janíček a ne na stránky obce. Mgr. Pavlicová: stránky obce jsou oficiální, ve vyhlášce by měly být uvedeny tyto. Starosta: doplňuje, že na stránkách obce je pak odkaz na firmu Mézl-Janíček. Ing. Bumbala: žádá před schválením OZV ještě jednou přečíst všechny změny. Starosta: starosta opět čte změny a poté nechává hlasovat. Hlasování o OZV č. 1/2015: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení: 3/1 Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová. K bodu 4. Zastupitelstvo obce, výbory 4.1. Členové zastupitelstva obce na minulém zasedání obdrželi platný Jednací řád zastupitelstva obce (viz příloha). Zákon o obcích, 96 říká, že zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Minulé zastupitelstvo např. Jednací řád doplnilo o pořízení video záznamu z průběhu jednání zastupitelstva, který je

4 následně vysílán v kabelové televizi na infokanálu. Došlo k diskuzi o změnách a zastupitelé pověřili starostu přepracováním Jednacího řádu. Nedošlo však k hlasování a je nutné o jednotlivých změnách hlasovat. Byly navrženy tyto změny, pro které se jednotlivě hlasovalo: 1. zveřejňování záznamů ZO na obecním webu. Pro sloučení ověřovatelů zápisu a návrhové komise do jedné komise, ověřovatelé musí být ze zákona určeni, návrhová komise ne. Mgr. Pavlicová: dotazuje se, zda se neporuší zákon. Starosta: odpovídá, že návrhová komise nemusí být ze zákona určena, ověřovatelé by byli zároveň i návrhovou komisí. Ing. Mikošková: podotýká, že přibude zbytečně jeden ověřovatel. Starosta: nechává hlasovat, že ponecháme současný stav 2 ověřovatelé a 3 zastupitelé v návrhové komisi. Pro požadavek na zasílání materiálů 12 dnů předem, nejpozději 7 dnů předem některé obce již zasílají materiály pouze v elektronické formě. Starosta: doplňuje, že by měla být nová zasedací místnost, kde se budou materiály promítat, z toho důvodu by se již materiály nezasílaly písemnou formou a ten, kdo nemá možnost přístupu na intranet a tisku materiálu z intranetu, má možnost využít zdarma veřejného internetu a tiskárny v knihovně. Mgr. Pavlicová: podotýká, že je povinnost obce dodávat podklady i v písemné formě, když zastupitel nemá možnost přístupu na intranet. Ing. Mikošková: doplňuje, že některé podklady jsou rozsáhlejší a je neefektivní vše tisknout. Krůpa: nepožaduje rozsáhlejší materiály tisknout, je ochoten si je prostudovat na OÚ. Mgr. Pavlicová: dodává, že doručení podkladu dříve jí vyhovuje, některé materiály jsou rozsáhlejší. Starosta: dotazuje se, zda tento požadavek budeme uvádět v jednacím řádu nebo to bude pouze na domluvě, že ty body co budou nachystané dříve, mohou se zveřejnit na intranet dříve. Mgr. Pavlicová: podotýká, že jí stačí dohoda. Trčka: navrhuje napsat do jednacího řádu 10 dnů předem nejpozději 7 dnů. Frňka: domnívá se, že tato formulace není ideální, materiály se budou odesílat až 7 dnů předem. Starosta: navrhuje dát do jednacího řádu 10 dnů předem a nechává hlasovat. Pro zveřejnění na Internetu plných zápisů ze zasedání ZO, v novinách a na úřední desce neupravovat usnesení ZO ani RO, u každého usnesení zveřejňovat hlasování jednotlivých zastupitelů nebo radních (pod každé usnesení, jak kdo hlasoval). Mgr. Krčmář: konstatuje, že by to bylo v ZN mnoho stran navíc, zvedly by se náklady ZN, dostačující je zveřejnit pouze na web obce. Ing. Frňka: navrhuje dát odkaz na web obce o jmenovitém hlasování do ZN. Mgr. Pavlicová: podotýká, že v minulosti nebyly všechna usnesení RO v ZN a na webových stránkách obce. Mgr. Krčmář: reaguje, že usnesení možná nebyla zveřejněna v termínu, ale dodatečně tam jsou zveřejněna všechna usnesení. Mgr. Pavlicová: opět konstatuje, že všechna usnesení tam nejsou, jsou vynechané usnesení v jednotlivých schůzích RO. Mgr. Krčmář: vynechání je nejspíš způsobeno tím, že nejde o usnesení ale např. vzetí na vědomí, proto nesedí číselná řada. Daňkova: doplňuje, že audit napadl usnesení, kterými nebylo něco schváleno, doporučuje tyto body projednat bez závěrečného usnesení, z tohoto důvodu není možné uvádět všechna usnesení, když vlastně nebyla některá přijata.

5 Trčka: doplňuje, že z diskuze z předešlého zasedání vyplynulo, aby se zápisy RO zveřejňovali na intranetu, kde mají přístup pouze zastupitelé a zaměstnanci obce. Mgr. Daňková: ohrazuje se, že zápisy RO jsou na intranetu. Trčka: jsou tam usnesení RO a ZO, ale hovořilo se o zápisech, aby zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu RO. Mgr. Daňková: doplňuje, že zákon tuto povinnost neukládá zveřejňovat celé zápisy z ZO na webu obce. MUDr. Štěpán: podotýká, že by neměl být technický problém zápisy zveřejňovat. Starosta: odpovídá, že ne, pouze se bude muset anonymizovat celý zápis. Starosta: rekapituluje tuto diskuzi - zápisy z RO se budou zveřejňovat na intranetu, zápisy z ZO se budou zveřejňovat na internetu, v novinách bude pouze usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce. Pro starosta upozorňuje na střet v zákoně - pokud chce zařadit zastupitel návrh na bod, nemusí mu to schvalovat RO - úprava 6 bod 3 - již opraveno. 6. návrh na vypuštění druhé věty v 7, odst. 1 od toho jsou komise a komise zřizuje RO. Pro ods. 2 upřesnit vysílací časy pro vysílání v kabelové televizi RO na svém jednání č. 5 dne stanovila podmínky vysílání (bod 8.). Mgr. Pavlicová: žádá informace jaké RO schválila vysílací časy pro záznam ze ZO. Starosta: informuje o vysílacích časech záznamu ZO: po dobu 2 týdnu po zasedání ZO - po, st od hod. a v so od hod. Trčka: dodává, že tato informace by měla být ve vysílání kabelové televize. Mgr. Pavlicová: žádá o četnější vysílání záznamu. Trčka: domnívá se, že vysílání v těchto časech je dostačující. Starosta: uzavírá diskuzi se závěrem, že do jednacího řádu se tyto vysílací časy dávat nebudou, pouze se to zveřejní na kabelové televizi. 8. návrh, aby se ZO scházelo častěji, např. 6-7/rok. Starosta: konstatuje, že tento návrh není nutno zařazovat do jednacího řádu, na žádost 1/3 zastupitelů se zasedání může svolat kdykoliv, je to dáno zákonem bod 12 přidat c) webové stránky obce opraveno. Mgr. Daňková: dotazuje se, zda usnesení a zápis se má vyvěšovat i fyzicky na úřední desku nebo stačí zveřejnit pouze na webu obce, dodává, že zákon toto nenařizuje. Dále uvádí, že v předešlém bodě jednacího řádu je toto již uvedeno, zda je nutné to opět uvádět odst. 1 doplnit - vznášet dotazy na zaměstnance obce je to v zákoně o obcích 82, odst. c) - zaměstnanci nejsou přítomni na zasedání ZO, proto tento bod by neměl být součástí jednacího řádu ZO. Mgr. Krčmář: dodává, že toto by v jednacím řádu být nemělo, jednací řád je o zasedání ZO. Starosta: doplňuje, že není problém kdykoliv za jakýmkoliv zaměstnancem obce přijít a zeptat se celý přepracovat. Ing. Bumbala: dotazuje se opět na 13 a žádá o doplnění, že ze zasedání komisí by se měl pořizovat zápis, doplňuje, že ze zasedání stavební komise se nepořizuje zápis. Ing. Mikošková: ohrazuje se, že zápis se určitě pořizuje. Ing. Bumbala: dotazuje se na možnost získání tohoto zápisu. Ing. Mikošková: doplňuje, že zápis je u paní Prasličákové, která by jej měla rozeslat členům komise např. k připomínkování. Ing. Bumbala: podotýká, že to tak nefunguje, že se dotazoval na zápisy, ale že mu nebylo vyhověno. Mgr. Daňková: konstatuje, že se nejedná o komise ZO, ale RO a to by v jednacím řádu ZO být nemělo.

6 Ing. Mikošková: žádá o vypuštění slova komise jelikož je to zavádějící, změnila by název na skupiny. Starosta: doplňuje do jednacího řádu, že se ze zasedání pracovních skupin bude pořizovat zápis. 12. když bude jednání déle jak do tak přerušit do dalšího dne nebo následujícího týdne. Starosta: domnívá se, že by to v jednacím řádu byt nemělo. Mgr. Pavlicová: má opačný názor. Ing. Mikošková: doplňuje, že záleží na okolnostech, že se přece neukončí jednání, když se bude např. projednávat poslední bod. Mgr. Pavlicová: konstatuje, že by se o přerušení mohlo hlasovat. Starosta: doplňuje do jednacího řádu změnu, že bude možnost hlasovat o přerušení zasedání ZO a přesunutí na následující týden. 13. číslování usnesení: RO číslo jednání/nepřerušená řada celé volební období, pokud bez usnesení, tak napsat jen že RO projednala číslování RO neřeší Jednací řád ZO ZO římské číslo jednání/nepřerušená řada v jednom jednání - lze číslovat jako doposud, nebo ZO I/1, nebo ZO 1/1 Mgr. Pavlicová: přiklání se k variantě - číslo zastupitelstva římsky/ číslo usnesení arabsky. Mgr. Krčmář: podotýká, že římská číslování může být pro některé občany zavádějící. Starosta: konstatuje, že číslo usnesení nebude shodné se zápisem. Mgr. Daňková: dotazuje se, že když nebude k danému bodu usnesení, zda se číslo vynechá. Mgr. Pavlicová: dodává, že požaduje číslování usnesení souvislou řadou, které nebude shodné s číslováním jednotlivých bodů. Mgr. Krčmář: dodává, že v Rožnově p. R. se také usnesení ze zasedání ZO čísluje jedním číslem a ne dvěma. Mgr. Pavlicová: požaduje takovéto číslování z důvodu zapisování čísel usnesení do doložek na smlouvách obce. Mgr. Daňková: ohrazuje se, že čísla usnesení do doložek píšeme a doložky jsou na každé smlouvě obce. Ing. Frňka: navrhuje doplnit zasedací místnost o tabuli, na kterou by se všechny návrhy doplňovaly, aby vše bylo graficky vidět a zastupitelé si mohli vybrat z několika variant. Starosta: dodává, že se toto plánuje v nové zasedací místnosti. Ing. Frňka: domnívá se, že tyto návrhy již měly být připraveny dříve a ne je až nyní vytvářet. Starosta: ukončuje diskuzi s tím, že vše bude zapracováno do jednacího řádu, který bude jako celek schválen na příštím zasedání. Mgr. Pavlicová: doplňuje, že v Jednacím řádu schází doložka. Starosta přesouvá jednání ZO na bod č. 5.2 z důvodů přítomnosti zástupců TJ Veselá na zasedání ZO Zastupitelstvu obce byly předloženy 2 žádosti TJ Veselá, lyžařský oddíl na mimořádný příspěvek na dodělání zasněžování (viz přílohy). Organizace žádá ,- Kč na posílení stávajícího zdroje vody vybudováním druhé hráze s jímkou vody a instalací čerpadla, které bude dočerpávat vodu do stávající nádrže pro zasněžování. Tato stavba bude stát ,- Kč, po obci žádají ,- Kč, zbývající částku pokryjí ze zisku za letošní zimní sezonu. Tato žádost byla projednána ve Finančním výboru a ten mimořádnou dotaci ve výši ,- Kč doporučil. Mgr. Daňková Mgr. Daňková: seznamuje zastupitele s tím, že žádost byla podána již v prosinci, ale pouze na 1. část stavby, kdy TJ Veselá žádala o cca ,- Kč, po zvážení se TJ Veselá rozhodla pro uskutečnění celé stavby a proto se částka navýšila na ,- Kč, finanční výbor tento příspěvek schválil a nyní záleží na ZO, jestli příspěvek schválí.

7 Starosta: vyzývá přítomné zástupce lyžařského oddílu k popsání celé situace. Vlček: seznamuje přítomné s problematikou zasněžování k zasněžování je potřeba hlavně voda a elektřina. Elektřinu mají z trafostanice, která je od loňského roku u lyžařského vleku, vodu berou ze 120 m 3 nádrže, která je napájena z potoka. Tento přítok je nedostačující. K zasněžování se využívají 2 sněhové děla, která tuto nádrž brzy vyčerpají a vlekaři pak musí čekat, až se znovu naplní, takže i když mrzne, není možné zasněžovat z důvodu nedostatečného přítoku. Je vypracován projekt, jedná se o vodní dílo, na které je již vystaveno platné stavební povolení. Jedná se vybudování dalšího přivaděče do nádrže, který bude přivádět vodu z druhého vydatnějšího potoka. Dále uvádí, že vlek provozuje občanské sdružení, což jsou vlastně dobrovolníci, kteří vše dělají ve svém volném čase. Trčka: dotazuje se, přes které pozemky povede přivaděč vody. Vlček: odpovídá, že převážně přes soukromé, ale vše již je vyřešeno v projektu, se všemi soukromníky jsou již sepsány smlouvy. Trčka: dotazuje se, zda tato stavba nějak ovlivní využívání Veselského vodovodu. Vlček: dodává, že se nyní pracuje na přepracování projektu, kdy by v létě voda určená pro lyžařský vlek, se dala využít i pro Veselský vodovod a v období sucha by vyřešila případný problém. Starosta: doplňuje, že kdyby se Veselský vodovod předal VaK a.s. a voda by byla ze Stanovnice, tento projekt by lyžařský oddíl stejně realizoval. Ing. Bumbala: dotazuje se, že v žádosti je napsáno Lyžařský oddíl Hrachovec, zda se jedná o sdružení z Hrachovce nebo z Veselé. Vlček: jedná se o dva spolky, které lyžují na jednom místě, dva spolky jsou kvůli dotacím, jelikož jak obec Zašová tak město Valašské Meziříčí přispívá pouze na své občany, pozemky pod lyžařským vlekem patří obci Zašová. Ing. Bumbala: podotýká, že na lyžařský svah již šlo z obecního rozpočtu dost peněz. Mgr. Daňková: poukazuje na výhody lyžování v obci pro děti, chválí úpravu sněhu, zázemí. Ing. Bumbala: požaduje přehled vynaložených finančních prostředků pro lyžařský vlek. Mgr. Daňková: odpovídá, že za poslední 3 roky je to první žádost, v dřívější době jim byly poskytnuty půjčky. Ing. Čáň: dotazuje se, zda sdružení žádalo i od města Valašské Meziříčí. Vlček: odpovídá, že Valašské Meziříčí přispělo na zasněžovací techniku, Každý rok dává příspěvky na své občany, ale nechce přispívat na investice, které nejsou na jejich pozemcích. Mořkovský: poukazuje na to, že je nutné takovéto aktivity podporovat, jinak by všechny takové sdružení zanikly. Starosta: doplňuje, že většinu prací si budou členové sdružení provádět svépomocí, čímž ušetří. Mgr. Daňková: dodává, že na finančním výboru probíhala diskuze, zda by tento projekt nefinancovala obec, když přivaděč bude sloužit pro Veselský vodovod, jestli teda Veselský vodovod si obec ponechá. Obec by ovšem vkládala finance do stavby, která je již z části občanského sdružení, proto je lepší, aby stavbu realizovalo občanské sdružení. MUDr. Štěpán: dotazuje se, zda nebude problém s poplatky za odběr vody spol. Lesy a.s. Vlček: doplňuje, že toto je již v projektu ošetřeno. Trčka: ptá se, zda nebude problém s proúčtováním dotace, když se to bude dělat svépomoci. Mgr. Daňková: odpovídá, že vše se proúčtuje. Trčka: dotazuje se, zda by nebylo vhodné vystavit fakturu přímo na obec kvůli vrácení DPH. Mgr. Daňková: vysvětluje, že vrácení DPH by bylo možné, jen kdyby se uvedlo, že projekt bude sloužit pro posílení Veselského vodovodu. Bolková: poukazuje na škodlivost zasněžování. Bolek: dotazuje se na používání aditiv při zasněžování, a zda je možné zveřejnit celé financování akce i s projektem.

8 Vlček: odpovídá, že na zasněžování používají pouze vodu a elektřinu a ohledně zveřejnění smluv a financování akce nevidí problém. Ing. Mikošková: navrhuje do smlouvy doplnit větu, že kdyby občanské sdružení zaniklo, tak vybudovaný majetek by přešel do vlastnictví obce. Hlasování o mimořádném příspěvku pro TJ Veselá, lyžařský odddíl: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 Usnesení: 3/2 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí mimořádné investiční dotace TJ Veselá, lyžařský oddíl ve výši ,- Kč na dokončení zasněžování, schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem této veřejnoprávní smlouvy. Starosta pokračuje v programu v bodě 5.3. z důvodu přítomnosti manželů Petra a Milady Borovičkových Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Základní umělecké školy B-art, o.p.s. o poskytnutí návratné finanční pomoci ve výši ,- Kč na předfinancování Norského grantu. Finanční výpomoc bude vrácena do (viz příloha). Vzhledem k tomu, že v rozpočtové rezervě je cca 7 mil. Kč, je ve finančních možnostech obce poskytnutí této výpomoci. Dle zákona č. 250/2000 se jedná o výpomoc bezúročnou. Nově od dle změny zákona č. 250/200, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zároveň zákona č. 128/2000, o obcích musí být na tuto výpomoc uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci, kde si může obec stanovit podmínky pro poskytnutí. Vzhledem k velké částce, o kterou B-art žádá a vzhledem k pozdnímu datu předložení ke schválení zastupitelstvu se navrhuje, aby zastupitelstvo vyslovilo předběžný souhlas s poskytnutím výpomoci, na základě kterého se nechá právníkem vypracovat veřejnoprávní smlouva, kde bude mimo jiné uvedeno např. i ručení za poskytnutou výpomoc. Pokud se zastupitelé předběžně dohodnou, schválila by se celá věc na mimořádném zastupitelstvu v druhé polovině dubna. Mgr. Daňková Bez usnesení, jen eventuálně hlasování o předběžném souhlasu. Starosta: vyzval p. Borovičkovou k vysvětlení celé situace. MgA. Borovičková: seznámila přítomné s prací B-artu, a s festivalem TANECVALMEZ, který je naplánován 1 den v Zašové. V nedávné době se v KD Zašová uskutečnil nácvik nové choreografie norské taneční skupiny. Tato akce spadá do projektu, na který B-art získal dotaci z Norských fondů. Ing. Borovička: doplňuje, že dotace z Norských fondů získalo jen velmi málo projektu, je to velký úspěch, že B-art byl jedním z takto podpořených subjektů. Projekt se skládá, jak ze samotného festivalu TANECVALMEZ, tak ze spolupráce norsko-českých tanečních skupin. Během realizace projektu se ale změnily podmínky pro financování celé dotace. Nejprve měly být výdaje propláceny čtvrtletně. Nyní jsme se dozvěděli, že výdaje budou proplaceny až v říjnu. Jelikož festival TANECVALMEZ se uskuteční v červnu, je třeba mít finance již v tuto dobu. Celá dotace činí ,- Kč, z nichž již byla vyplacena záloha ,- Kč. Z vlastních prostředků hradíme ,- Kč. Zbylou část financí ,- Kč nám proplatí až v říjnu, proto se obracíme na obec o půjčku. Starosta: dodává, že ze zkušeností obce je dotace vždy proplacena, maximálně dojde ke krácení z důvodu nesplnění podmínek dotace. Ing. Borovička: uvádí, že celou administraci zajišťuje p. Kučera, který má s tímto dlouhodobé zkušenosti. Dalším opatřením, aby vše proběhlo v pořádku, je konzultace s Ministerstvem

9 financí při platbě větších částek. Jelikož jde o zakázky malého rozsahu, neměl by být problém při výběrových řízeních, kde dochází k největším pochybením a následným krácením dotace. Mgr. Daňková: doplňuje, že obec peníze může půjčit. Jsou i fyzicky v rozpočtové změně. Těhan: dotazuje se, zda B-art může poskytnout nějaké záruky vrácení peněz. Ing. Borovička: odpovídá, že jelikož jsou nezisková organizace, nemají žádný majetek, kterým by mohli ručit. Co mohou nabídnout obci Zašová, je místo ve správní radě. Trčka: dodává, že se nemusí jednat o celou částku ,- Kč, že část peněz bude B-art moci pokrýt např. ze vstupenek. Dále uvádí, že část peněz se obci vrátí např. formou pronájmu. Mézl: podotýká, že většina umělců přijede, až mají peníze na účtu. MgA. Borovičková: odpovídá, že mají s umělci uzavřenou smlouvu a jako garance zaplacení jsou pro ně právě ty Norské fondy. Mézl: dotazuje se, zda je možné státní peníze půjčit soukromému subjektu. Mgr. Daňková: odpovídá, že ano. Obec toto již zjišťovala. Trčka: podotýká, že před 2 roky půjčila obec fotbalistům, to je obdobný případ. Ing. Borovička: doplňuje, že ohledně záruky mohou nabídnout pojistku odpovědnosti, ale není si jistý, zda se to dá na toto použít. Ing. Mikošková: domnívá se, že na toto se pojistka nevztahuje, dále dodává, že ona osobně nemá problém půjčku podpořit, ale požaduje záruky. MgA. Borovičková: opět vysvětluje, že jsou nezisková organizace, která nemůže vytvářet zisk. Ing. Mikošková: dodává, že nezisková organizace má správní radu, která již majetek má. Starosta: upřesňuje, že nyní se rozhoduje pouze o tom, zda zastupitelstvo je ochotno půjčku schválit a za jakých podmínek, smlouvu musí sepsat právník. Krůpa: dodává, že musí znát podmínky, když se má něco schválit. Mgr. Daňková: uvádí, že by se mělo nyní rozhodnout, zda zastupitelstvo peníze půjčí bez podmínek nebo s podmínkami a dotazuje se, zda by majetkem neručili např. členové správní rady. MgA. Borovičková: uvádí, že ne. Ing. Borovička: doplňuje, že ze zákona není možné, aby správní rada ručila za případně zaniklou společnost. Starosta: dodává, že nerozhoduje forma záruky, ale že by měla být. Mgr. Pavlicová: navrhuje obsadit obcí dozorčí i správní radu a dotazuje se na možnost půjčky od banky. MgA. Borovičková: odpovídá, že banka jim nepůjčí, jelikož jsou nezisková organizace. Ing. Borovička: doplňuje, že informaci o pozdním proplacení dotace se dověděli nedávno a že se snaží sehnat půjčku na více místech. Mořkovský: dotazuje se na půjčku z kraje, domnívá se, že ten má větší možnosti než obec. Ing. Borovička: podotýká, že kraj dává málo peněz na kulturu. Ing. Frňka: poopravuje dotaz s tím, že půjčku by mohli žádat z více míst a tím by nebyla tak velká. MUDr Štěpán: dotazuje se na možnost ručení norskou stranou. MgA. Borovičková: odpovídá, že Norové nejsou zvyklí ručit ohledně norských fondů, to je již pro ně dostatečná garance. Ing. Mikošková: dotazuje se, zda je vypracován rozpočet celého projektu. MgA. Borovičková: odpovídá, že rozpočet je vypracován detailně a bude zastupitelstvu dodán. Starosta nechává hlasovat o předběžném souhlasu, aby se sepsala smlouva pro pozdější hlasování o této smlouvě: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Starosta přesouvá jednání ZO na bod č. 8.3 z důvodů přítomnosti J. Davida a zástupce firmy Cobbler s.r.o. na zasedání ZO.

10 8.3. Dne byla na OÚ Zašová doručena žádost pana Josefa Davida, Zašová č.p. 367, ve které žádá zastupitelstvo o posouzení a projednání zvýšeného hluku a prachu v okolí jeho bydliště. Na základě žádosti starosty obce se k této žádosti vyjádřil zástupce firmy Cobbler s.r.o., Zašová, Ing. Pavel Plešek. (Viz přílohy.) Bc. Kubrický Starosta: vyzývá pana Davida k objasnění situace. David: informuje, že bydlí poblíž průmyslové zóny, kde je více zdrojů hluku a prachu, a žádá obec, aby posoudila životní podmínky v jeho bydlišti. Starosta: podotýká, že tam byla již Krajská hygiena a ta nic nezjistila. David: dodává, že Krajská hygiena byla pouze u firmy Cobbler, ale přímo u něj doma nikdo nic neměřil, požaduje např. zhodnocení situace stavební komisí obce. Ing. Mikošková: podotýká, že stavební komise nemá oprávnění k takovému posouzení a dotazuje se, co vlastně požaduje po obci, zda nějaké opatření např. postavení protihlukové zdi. David: opět požaduje posouzení životních podmínek stavební komisí. Ing. Mikošková: dodává, že jako vlastník nemovitosti si měření hluku a prachu může zajistit sám a na základě těchto měření se mohou provést daná opatření. Ing. Frňka: dotazuje se, odkud je hluk a prach v jeho bydlišti. David: uvádí, že z průmyslové zóny. Mořkovský: konstatuje, že prach i hluk může být z komunikace, např. komunikace na Luhách je velice znečištěna a nikdo to neřeší. Starosta: nesouhlasí s p. Mořkovským a dodává, že údržba komunikace je problém z důvodu velkého provozu traktorů a nákladních aut, od nichž je komunikace znečištěna. Mořkovský: vyzývá obec, ať obec osloví Policii ČR. Starosta: doplňuje, že si nedovede představit, jak by v praxi na kraji pole traktoristi umývali kola traktorů. Uvádí, že na komunikaci na Luhách stojí voda, která stéká z okolních polí, a že již je domluven projektant, který tento problém má vyřešit. Ing. Plešek: seznamuje přítomné s danou situací. Uvádí, že první stížnosti pana Davida byly již před 3 roky, kdy se firma Cobbler s.r.o. snažila vyjít stěžovateli vstříc a provedla opatření, které by hluk a prach zmírnily např. vysadili zeleň namísto vykácených stromů, které chránily pozemky pana Davida. Tyto stromy vykácel ČEZ a.s. z důvodu vedení vysokého napětí. Dodává, že v minulosti byl špatně řešen územní plán, kdy vedle obytné zóny byla schválena průmyslová zóna, na kterou se vztahují jiná hygienická opatření. Firma Cobbler s.r.o. dle zákona nic neporušuje, všechny kontroly a měření byly v pořádku. Ve firmě není trvalý zdroj hluku, pracuje se pouze na ranní směny. Někdy jsme nuceni pracovat i v sobotu, ale pouze vyjímečně. Situace je již taková, že s panem Davidem nekomunikujeme, pan David posílá do firmy jednu kontrolu za druhou. Jeho přání jsou nemožná. Vyjadřuje se k problému komunikace na Luhách, kdy nákladní auta znečišťují silnici s tím, že nejsou jediní znečišťovatelé, největší problém je s traktory VZOD. Další zhoršení nastalo vybudováním chodníku na Luhách. Firma Cobbler s.r.o. je ochotna pomoc při opravách. Starosta: uvádí, že údržbu komunikace je nutno domluvit s místními firmami. Ing. Mikošková: doplňuje, že v minulosti nebyl žádný územní plán, že rozhodnutí k vybudování průmyslové zóny bylo nejspíš z důvodu již stávajícího JZD. Bolek: konstatuje, že obec je povinna jednat a dále se dotazuje na povolení skládky stavebního odpadu. Mgr. Krčmář: opět vysvětluje, že stavební komise nemá kompetence na posouzení životních podmínek. Po prostudování přiložených materiálů konstatuje, že MěÚ Valašské Meziříčí již dalo panu Davidovi návod, jak má postupovat a on by se měl jim řídit. Ing. Frňka: dotazuje se na protihlukovou stěnu, zda by bylo možno ji postavit. Ing. Plešek: odpovídá, že v místech, kde by byla stěna, vede vysoké napětí, neví, zda by se tam dala postavit. Dále dodává, že toto rozhodnutí závisí na zastupitelstvu obce, firma

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 M ě s t o K r á l í k y Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, ing. Danielová, MUDr. Bartáková, ing. Strnad, ing. Šašek,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více