ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu určení zapisovatele volba ověřovatelů volba návrhové komise. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO. 3. Obecně závazné vyhlášky: schválení OZV č. 1/2015 o odpadech. 4. Zastupitelstvo obce, výbory: schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce, zápis z finančního výboru. 5. Finanční záležitosti obce: schválení dotací místním spolkům a organizacím rozpočtové opatření. 6. Majetkové záležitosti: schválení směnné smlouvy, převod pozemků pod chodníky a místní komutací. 7. Územní plánování: změna ÚP pro parc. č. 1506/1 v k.ú. Zašová. 8. Různé. 9. Diskuse, usnesení, závěr. K bodu 1. Zahájení 1.1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Bc. Jiljí Kubrický v 17:00 hod. Prohlásil, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 15 členů a je usnášeníschopné Starosta doplňuje program zasedání o dva body změna funkce místostarostky z neuvolněné na uvolněnou a delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK a.s. Dále oznamuje vypuštění bodu č o zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva z důvodu navýšení počtu obyvatel obce Zašová. Tento bod se přesune do dalšího zastupitelstva, kdy již vyjdou statistické údaje o počtu obyvatel obce, dle kterých se toto navýšení stanoví. K dnešnímu dni jsou počty obyvatel určeny pouze z Registru obyvatel, které se od statistických údajů liší. Ing. Bumbala: dotazuje se, zda tyto informace nemohly být zastupitelům zaslány v předstihu. Starosta: tyto informace byly dodány na OÚ až po 7 - denní lhůtě, kdy mají být materiály na zasedání předány jednotlivým zastupitelům. Ing. Bumbala: poukazuje na možnost dodatečného rozeslání těchto informací em či SMS. Starosta navrhuje hlasovat o schválení programu:

2 Hlasování o programu jednání: PRO: 11 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: Bc. Kubrický jmenoval zapisovatelku: Ing. Gabrielu Kociánovou 1.4. Jako ověřovatele zápisu navrhl: Jaroslav Mézl Ing. Zbyněk Mikulenka Hlasování o ověřovatelích: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Bc. Kubrický navrhl členy návrhové komise, která je zřízena dle jednacího řádu zastupitelstva: Ing. David Čáň - předseda Mgr. Iveta Pavlicová - člen Vlastimil Těhan - člen Hlasování o členech návrhové komise: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání ZO 2.1. Na minulém zasedání zastupitelstva obce dne nebylo přijato žádné usnesení pro vedení obce, radu obce nebo pracovníky obecního úřadu Bod 4.8. ze zasedání ZO č. 15 ze dne : Zastupitelstvo obce ukládá starostce svolat schůzku občanů, kterých se týká problém s dešťovými vodami ve východní části Veselé. Schůzka zatím nebyla svolána, čeká se na vyjádření odborníka a právníka. Bc. Kubrický Starosta: informuje, že projektant navrhl zpevněné odvedení vody do Veselského potoka a z důvodu, že investice bude na soukromých pozemcích, je nutné vše projednat s právníkem. Předpokládaná cena je ,- Kč. Ing. Bumbala: dotazuje se na polohu takto dotčených pozemků, a zda voda teče z obecních pozemků. Starosta: informuje, že je to v části Pod Hájkem a voda teče spíše ze soukromých pozemků. Trčka: doplňuje, že již v minulosti se domlouvala schůzka s majiteli těchto pozemků, na které se kromě jiného mělo projednat i podílení se na finančních nákladech. Starosta: informuje, že jednání s občany se odsunulo z důvodu úmrtí majitele pozemků, jeho dědicové o problému vědí a začínají nová jednání. Zda se budou majitelé pozemků podílet na finančních nákladech, je v jednání a záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce. Krůpa: dotazuje se, zda v dané lokalitě je dešťová kanalizace. Starosta: odpovídá, že není a že připravované opatření by měla být jakási kanalizace, která v ohrožované lokalitě odvede vodu bezpečně do potoka. K bodu 3. Obecně závazné vyhlášky 3.1. V loňském roce byl přijat zákon 229/2014 Sb., kterým se mění zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Pro obce je důležitý 17, především odst. 2), 3) a 5) (viz příloha). Obec připravila návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

3 a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová (viz příloha). Ing. Krčmářová Starosta: informuje o menších změnách této vyhlášky na základě doporučení Odboru dozoru MVČR - vypuštění informace o platbě za kontejner, vypuštění odst. 2 o zákazu ukládat jiné složky komunálních odpadů do sběrných nádob, než pro které jsou určeny u kovového a nebezpečného odpadu. Těhan: dotazuje se na stavební odpad, zda obec má pracovní síly na svážení tohoto odpadu, ze zákona není povinnost odvoz stavebního odpadu, ale jeho ukládání, což máme sběrný dvůr. Ing. Bumbala: dotazuje se, zda stavební odpad je zdarma nebo za úplatu. Těhan: odpovídá, že stavební odpad je za úhradu. Starosta: doplňuje, že odvoz stavebního odpadu by měl být zajištěn po dohodě, zda bude volná pracovní kapacita. Těhan: konstatuje, že když to bude uvedeno ve vyhlášce, je to pro nás závazné. Starosta: navrhuje vypustit přistavení kontejneru a svoz tohoto odpadu, nemusí být ve vyhlášce, když budou mít zaměstnanci čas, tak kontejner přistavíme, když ne, musí si zajistit odvoz sami. Těhan: dotazuje se na uvedení telefonního spojení na podatelnu, považuje za efektivnější uvést telefonní spojení na pověřeného zaměstnance. Trčka: domnívá se, že OZV se schvaluje na delší dobu, proto je vhodnější uvést podatelnu. Těhan: konstatuje, že občané se mohou obrátit na kohokoliv ze zaměstnanců OÚ, který tuto žádost postoupí příslušnému zaměstnanci, z vyhlášky bych tuto informaci vypustil. Krůpa: dotazuje se na cenu stavebního materiálu ve sběrném dvoře. Mézl: nedokáže přesně odpovědět, po roztřídění je cena jednotlivého stavebního odpadu různá. Bolek: dotazuje se na nebezpečný odpad, domnívá se, že by měl být vybírán zdarma. MUDr. Štěpán: reaguje, že ve sběrném dvoře mohou občané Zašové odevzdávat nebezpečný odpad zadarmo, pouze právnické osoby platí. Mgr. Pavlicová: žádá o dopsání schvalovací doložky a záměny pořadí podpisu starosty a místostarostky, žádá dopsání schvalovacích doložek ke všem smlouvám a příspěvkům. Mgr. Daňková: podotýká, že všude doložky jsou. MUDr. Štěpán: ptá se, zda by se neměl dát odkaz přímo na firmu Mézl-Janíček a ne na stránky obce. Mgr. Pavlicová: stránky obce jsou oficiální, ve vyhlášce by měly být uvedeny tyto. Starosta: doplňuje, že na stránkách obce je pak odkaz na firmu Mézl-Janíček. Ing. Bumbala: žádá před schválením OZV ještě jednou přečíst všechny změny. Starosta: starosta opět čte změny a poté nechává hlasovat. Hlasování o OZV č. 1/2015: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení: 3/1 Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová. K bodu 4. Zastupitelstvo obce, výbory 4.1. Členové zastupitelstva obce na minulém zasedání obdrželi platný Jednací řád zastupitelstva obce (viz příloha). Zákon o obcích, 96 říká, že zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Minulé zastupitelstvo např. Jednací řád doplnilo o pořízení video záznamu z průběhu jednání zastupitelstva, který je

4 následně vysílán v kabelové televizi na infokanálu. Došlo k diskuzi o změnách a zastupitelé pověřili starostu přepracováním Jednacího řádu. Nedošlo však k hlasování a je nutné o jednotlivých změnách hlasovat. Byly navrženy tyto změny, pro které se jednotlivě hlasovalo: 1. zveřejňování záznamů ZO na obecním webu. Pro sloučení ověřovatelů zápisu a návrhové komise do jedné komise, ověřovatelé musí být ze zákona určeni, návrhová komise ne. Mgr. Pavlicová: dotazuje se, zda se neporuší zákon. Starosta: odpovídá, že návrhová komise nemusí být ze zákona určena, ověřovatelé by byli zároveň i návrhovou komisí. Ing. Mikošková: podotýká, že přibude zbytečně jeden ověřovatel. Starosta: nechává hlasovat, že ponecháme současný stav 2 ověřovatelé a 3 zastupitelé v návrhové komisi. Pro požadavek na zasílání materiálů 12 dnů předem, nejpozději 7 dnů předem některé obce již zasílají materiály pouze v elektronické formě. Starosta: doplňuje, že by měla být nová zasedací místnost, kde se budou materiály promítat, z toho důvodu by se již materiály nezasílaly písemnou formou a ten, kdo nemá možnost přístupu na intranet a tisku materiálu z intranetu, má možnost využít zdarma veřejného internetu a tiskárny v knihovně. Mgr. Pavlicová: podotýká, že je povinnost obce dodávat podklady i v písemné formě, když zastupitel nemá možnost přístupu na intranet. Ing. Mikošková: doplňuje, že některé podklady jsou rozsáhlejší a je neefektivní vše tisknout. Krůpa: nepožaduje rozsáhlejší materiály tisknout, je ochoten si je prostudovat na OÚ. Mgr. Pavlicová: dodává, že doručení podkladu dříve jí vyhovuje, některé materiály jsou rozsáhlejší. Starosta: dotazuje se, zda tento požadavek budeme uvádět v jednacím řádu nebo to bude pouze na domluvě, že ty body co budou nachystané dříve, mohou se zveřejnit na intranet dříve. Mgr. Pavlicová: podotýká, že jí stačí dohoda. Trčka: navrhuje napsat do jednacího řádu 10 dnů předem nejpozději 7 dnů. Frňka: domnívá se, že tato formulace není ideální, materiály se budou odesílat až 7 dnů předem. Starosta: navrhuje dát do jednacího řádu 10 dnů předem a nechává hlasovat. Pro zveřejnění na Internetu plných zápisů ze zasedání ZO, v novinách a na úřední desce neupravovat usnesení ZO ani RO, u každého usnesení zveřejňovat hlasování jednotlivých zastupitelů nebo radních (pod každé usnesení, jak kdo hlasoval). Mgr. Krčmář: konstatuje, že by to bylo v ZN mnoho stran navíc, zvedly by se náklady ZN, dostačující je zveřejnit pouze na web obce. Ing. Frňka: navrhuje dát odkaz na web obce o jmenovitém hlasování do ZN. Mgr. Pavlicová: podotýká, že v minulosti nebyly všechna usnesení RO v ZN a na webových stránkách obce. Mgr. Krčmář: reaguje, že usnesení možná nebyla zveřejněna v termínu, ale dodatečně tam jsou zveřejněna všechna usnesení. Mgr. Pavlicová: opět konstatuje, že všechna usnesení tam nejsou, jsou vynechané usnesení v jednotlivých schůzích RO. Mgr. Krčmář: vynechání je nejspíš způsobeno tím, že nejde o usnesení ale např. vzetí na vědomí, proto nesedí číselná řada. Daňkova: doplňuje, že audit napadl usnesení, kterými nebylo něco schváleno, doporučuje tyto body projednat bez závěrečného usnesení, z tohoto důvodu není možné uvádět všechna usnesení, když vlastně nebyla některá přijata.

5 Trčka: doplňuje, že z diskuze z předešlého zasedání vyplynulo, aby se zápisy RO zveřejňovali na intranetu, kde mají přístup pouze zastupitelé a zaměstnanci obce. Mgr. Daňková: ohrazuje se, že zápisy RO jsou na intranetu. Trčka: jsou tam usnesení RO a ZO, ale hovořilo se o zápisech, aby zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu RO. Mgr. Daňková: doplňuje, že zákon tuto povinnost neukládá zveřejňovat celé zápisy z ZO na webu obce. MUDr. Štěpán: podotýká, že by neměl být technický problém zápisy zveřejňovat. Starosta: odpovídá, že ne, pouze se bude muset anonymizovat celý zápis. Starosta: rekapituluje tuto diskuzi - zápisy z RO se budou zveřejňovat na intranetu, zápisy z ZO se budou zveřejňovat na internetu, v novinách bude pouze usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce. Pro starosta upozorňuje na střet v zákoně - pokud chce zařadit zastupitel návrh na bod, nemusí mu to schvalovat RO - úprava 6 bod 3 - již opraveno. 6. návrh na vypuštění druhé věty v 7, odst. 1 od toho jsou komise a komise zřizuje RO. Pro ods. 2 upřesnit vysílací časy pro vysílání v kabelové televizi RO na svém jednání č. 5 dne stanovila podmínky vysílání (bod 8.). Mgr. Pavlicová: žádá informace jaké RO schválila vysílací časy pro záznam ze ZO. Starosta: informuje o vysílacích časech záznamu ZO: po dobu 2 týdnu po zasedání ZO - po, st od hod. a v so od hod. Trčka: dodává, že tato informace by měla být ve vysílání kabelové televize. Mgr. Pavlicová: žádá o četnější vysílání záznamu. Trčka: domnívá se, že vysílání v těchto časech je dostačující. Starosta: uzavírá diskuzi se závěrem, že do jednacího řádu se tyto vysílací časy dávat nebudou, pouze se to zveřejní na kabelové televizi. 8. návrh, aby se ZO scházelo častěji, např. 6-7/rok. Starosta: konstatuje, že tento návrh není nutno zařazovat do jednacího řádu, na žádost 1/3 zastupitelů se zasedání může svolat kdykoliv, je to dáno zákonem bod 12 přidat c) webové stránky obce opraveno. Mgr. Daňková: dotazuje se, zda usnesení a zápis se má vyvěšovat i fyzicky na úřední desku nebo stačí zveřejnit pouze na webu obce, dodává, že zákon toto nenařizuje. Dále uvádí, že v předešlém bodě jednacího řádu je toto již uvedeno, zda je nutné to opět uvádět odst. 1 doplnit - vznášet dotazy na zaměstnance obce je to v zákoně o obcích 82, odst. c) - zaměstnanci nejsou přítomni na zasedání ZO, proto tento bod by neměl být součástí jednacího řádu ZO. Mgr. Krčmář: dodává, že toto by v jednacím řádu být nemělo, jednací řád je o zasedání ZO. Starosta: doplňuje, že není problém kdykoliv za jakýmkoliv zaměstnancem obce přijít a zeptat se celý přepracovat. Ing. Bumbala: dotazuje se opět na 13 a žádá o doplnění, že ze zasedání komisí by se měl pořizovat zápis, doplňuje, že ze zasedání stavební komise se nepořizuje zápis. Ing. Mikošková: ohrazuje se, že zápis se určitě pořizuje. Ing. Bumbala: dotazuje se na možnost získání tohoto zápisu. Ing. Mikošková: doplňuje, že zápis je u paní Prasličákové, která by jej měla rozeslat členům komise např. k připomínkování. Ing. Bumbala: podotýká, že to tak nefunguje, že se dotazoval na zápisy, ale že mu nebylo vyhověno. Mgr. Daňková: konstatuje, že se nejedná o komise ZO, ale RO a to by v jednacím řádu ZO být nemělo.

6 Ing. Mikošková: žádá o vypuštění slova komise jelikož je to zavádějící, změnila by název na skupiny. Starosta: doplňuje do jednacího řádu, že se ze zasedání pracovních skupin bude pořizovat zápis. 12. když bude jednání déle jak do tak přerušit do dalšího dne nebo následujícího týdne. Starosta: domnívá se, že by to v jednacím řádu byt nemělo. Mgr. Pavlicová: má opačný názor. Ing. Mikošková: doplňuje, že záleží na okolnostech, že se přece neukončí jednání, když se bude např. projednávat poslední bod. Mgr. Pavlicová: konstatuje, že by se o přerušení mohlo hlasovat. Starosta: doplňuje do jednacího řádu změnu, že bude možnost hlasovat o přerušení zasedání ZO a přesunutí na následující týden. 13. číslování usnesení: RO číslo jednání/nepřerušená řada celé volební období, pokud bez usnesení, tak napsat jen že RO projednala číslování RO neřeší Jednací řád ZO ZO římské číslo jednání/nepřerušená řada v jednom jednání - lze číslovat jako doposud, nebo ZO I/1, nebo ZO 1/1 Mgr. Pavlicová: přiklání se k variantě - číslo zastupitelstva římsky/ číslo usnesení arabsky. Mgr. Krčmář: podotýká, že římská číslování může být pro některé občany zavádějící. Starosta: konstatuje, že číslo usnesení nebude shodné se zápisem. Mgr. Daňková: dotazuje se, že když nebude k danému bodu usnesení, zda se číslo vynechá. Mgr. Pavlicová: dodává, že požaduje číslování usnesení souvislou řadou, které nebude shodné s číslováním jednotlivých bodů. Mgr. Krčmář: dodává, že v Rožnově p. R. se také usnesení ze zasedání ZO čísluje jedním číslem a ne dvěma. Mgr. Pavlicová: požaduje takovéto číslování z důvodu zapisování čísel usnesení do doložek na smlouvách obce. Mgr. Daňková: ohrazuje se, že čísla usnesení do doložek píšeme a doložky jsou na každé smlouvě obce. Ing. Frňka: navrhuje doplnit zasedací místnost o tabuli, na kterou by se všechny návrhy doplňovaly, aby vše bylo graficky vidět a zastupitelé si mohli vybrat z několika variant. Starosta: dodává, že se toto plánuje v nové zasedací místnosti. Ing. Frňka: domnívá se, že tyto návrhy již měly být připraveny dříve a ne je až nyní vytvářet. Starosta: ukončuje diskuzi s tím, že vše bude zapracováno do jednacího řádu, který bude jako celek schválen na příštím zasedání. Mgr. Pavlicová: doplňuje, že v Jednacím řádu schází doložka. Starosta přesouvá jednání ZO na bod č. 5.2 z důvodů přítomnosti zástupců TJ Veselá na zasedání ZO Zastupitelstvu obce byly předloženy 2 žádosti TJ Veselá, lyžařský oddíl na mimořádný příspěvek na dodělání zasněžování (viz přílohy). Organizace žádá ,- Kč na posílení stávajícího zdroje vody vybudováním druhé hráze s jímkou vody a instalací čerpadla, které bude dočerpávat vodu do stávající nádrže pro zasněžování. Tato stavba bude stát ,- Kč, po obci žádají ,- Kč, zbývající částku pokryjí ze zisku za letošní zimní sezonu. Tato žádost byla projednána ve Finančním výboru a ten mimořádnou dotaci ve výši ,- Kč doporučil. Mgr. Daňková Mgr. Daňková: seznamuje zastupitele s tím, že žádost byla podána již v prosinci, ale pouze na 1. část stavby, kdy TJ Veselá žádala o cca ,- Kč, po zvážení se TJ Veselá rozhodla pro uskutečnění celé stavby a proto se částka navýšila na ,- Kč, finanční výbor tento příspěvek schválil a nyní záleží na ZO, jestli příspěvek schválí.

7 Starosta: vyzývá přítomné zástupce lyžařského oddílu k popsání celé situace. Vlček: seznamuje přítomné s problematikou zasněžování k zasněžování je potřeba hlavně voda a elektřina. Elektřinu mají z trafostanice, která je od loňského roku u lyžařského vleku, vodu berou ze 120 m 3 nádrže, která je napájena z potoka. Tento přítok je nedostačující. K zasněžování se využívají 2 sněhové děla, která tuto nádrž brzy vyčerpají a vlekaři pak musí čekat, až se znovu naplní, takže i když mrzne, není možné zasněžovat z důvodu nedostatečného přítoku. Je vypracován projekt, jedná se o vodní dílo, na které je již vystaveno platné stavební povolení. Jedná se vybudování dalšího přivaděče do nádrže, který bude přivádět vodu z druhého vydatnějšího potoka. Dále uvádí, že vlek provozuje občanské sdružení, což jsou vlastně dobrovolníci, kteří vše dělají ve svém volném čase. Trčka: dotazuje se, přes které pozemky povede přivaděč vody. Vlček: odpovídá, že převážně přes soukromé, ale vše již je vyřešeno v projektu, se všemi soukromníky jsou již sepsány smlouvy. Trčka: dotazuje se, zda tato stavba nějak ovlivní využívání Veselského vodovodu. Vlček: dodává, že se nyní pracuje na přepracování projektu, kdy by v létě voda určená pro lyžařský vlek, se dala využít i pro Veselský vodovod a v období sucha by vyřešila případný problém. Starosta: doplňuje, že kdyby se Veselský vodovod předal VaK a.s. a voda by byla ze Stanovnice, tento projekt by lyžařský oddíl stejně realizoval. Ing. Bumbala: dotazuje se, že v žádosti je napsáno Lyžařský oddíl Hrachovec, zda se jedná o sdružení z Hrachovce nebo z Veselé. Vlček: jedná se o dva spolky, které lyžují na jednom místě, dva spolky jsou kvůli dotacím, jelikož jak obec Zašová tak město Valašské Meziříčí přispívá pouze na své občany, pozemky pod lyžařským vlekem patří obci Zašová. Ing. Bumbala: podotýká, že na lyžařský svah již šlo z obecního rozpočtu dost peněz. Mgr. Daňková: poukazuje na výhody lyžování v obci pro děti, chválí úpravu sněhu, zázemí. Ing. Bumbala: požaduje přehled vynaložených finančních prostředků pro lyžařský vlek. Mgr. Daňková: odpovídá, že za poslední 3 roky je to první žádost, v dřívější době jim byly poskytnuty půjčky. Ing. Čáň: dotazuje se, zda sdružení žádalo i od města Valašské Meziříčí. Vlček: odpovídá, že Valašské Meziříčí přispělo na zasněžovací techniku, Každý rok dává příspěvky na své občany, ale nechce přispívat na investice, které nejsou na jejich pozemcích. Mořkovský: poukazuje na to, že je nutné takovéto aktivity podporovat, jinak by všechny takové sdružení zanikly. Starosta: doplňuje, že většinu prací si budou členové sdružení provádět svépomocí, čímž ušetří. Mgr. Daňková: dodává, že na finančním výboru probíhala diskuze, zda by tento projekt nefinancovala obec, když přivaděč bude sloužit pro Veselský vodovod, jestli teda Veselský vodovod si obec ponechá. Obec by ovšem vkládala finance do stavby, která je již z části občanského sdružení, proto je lepší, aby stavbu realizovalo občanské sdružení. MUDr. Štěpán: dotazuje se, zda nebude problém s poplatky za odběr vody spol. Lesy a.s. Vlček: doplňuje, že toto je již v projektu ošetřeno. Trčka: ptá se, zda nebude problém s proúčtováním dotace, když se to bude dělat svépomoci. Mgr. Daňková: odpovídá, že vše se proúčtuje. Trčka: dotazuje se, zda by nebylo vhodné vystavit fakturu přímo na obec kvůli vrácení DPH. Mgr. Daňková: vysvětluje, že vrácení DPH by bylo možné, jen kdyby se uvedlo, že projekt bude sloužit pro posílení Veselského vodovodu. Bolková: poukazuje na škodlivost zasněžování. Bolek: dotazuje se na používání aditiv při zasněžování, a zda je možné zveřejnit celé financování akce i s projektem.

8 Vlček: odpovídá, že na zasněžování používají pouze vodu a elektřinu a ohledně zveřejnění smluv a financování akce nevidí problém. Ing. Mikošková: navrhuje do smlouvy doplnit větu, že kdyby občanské sdružení zaniklo, tak vybudovaný majetek by přešel do vlastnictví obce. Hlasování o mimořádném příspěvku pro TJ Veselá, lyžařský odddíl: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 Usnesení: 3/2 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí mimořádné investiční dotace TJ Veselá, lyžařský oddíl ve výši ,- Kč na dokončení zasněžování, schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem této veřejnoprávní smlouvy. Starosta pokračuje v programu v bodě 5.3. z důvodu přítomnosti manželů Petra a Milady Borovičkových Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Základní umělecké školy B-art, o.p.s. o poskytnutí návratné finanční pomoci ve výši ,- Kč na předfinancování Norského grantu. Finanční výpomoc bude vrácena do (viz příloha). Vzhledem k tomu, že v rozpočtové rezervě je cca 7 mil. Kč, je ve finančních možnostech obce poskytnutí této výpomoci. Dle zákona č. 250/2000 se jedná o výpomoc bezúročnou. Nově od dle změny zákona č. 250/200, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zároveň zákona č. 128/2000, o obcích musí být na tuto výpomoc uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci, kde si může obec stanovit podmínky pro poskytnutí. Vzhledem k velké částce, o kterou B-art žádá a vzhledem k pozdnímu datu předložení ke schválení zastupitelstvu se navrhuje, aby zastupitelstvo vyslovilo předběžný souhlas s poskytnutím výpomoci, na základě kterého se nechá právníkem vypracovat veřejnoprávní smlouva, kde bude mimo jiné uvedeno např. i ručení za poskytnutou výpomoc. Pokud se zastupitelé předběžně dohodnou, schválila by se celá věc na mimořádném zastupitelstvu v druhé polovině dubna. Mgr. Daňková Bez usnesení, jen eventuálně hlasování o předběžném souhlasu. Starosta: vyzval p. Borovičkovou k vysvětlení celé situace. MgA. Borovičková: seznámila přítomné s prací B-artu, a s festivalem TANECVALMEZ, který je naplánován 1 den v Zašové. V nedávné době se v KD Zašová uskutečnil nácvik nové choreografie norské taneční skupiny. Tato akce spadá do projektu, na který B-art získal dotaci z Norských fondů. Ing. Borovička: doplňuje, že dotace z Norských fondů získalo jen velmi málo projektu, je to velký úspěch, že B-art byl jedním z takto podpořených subjektů. Projekt se skládá, jak ze samotného festivalu TANECVALMEZ, tak ze spolupráce norsko-českých tanečních skupin. Během realizace projektu se ale změnily podmínky pro financování celé dotace. Nejprve měly být výdaje propláceny čtvrtletně. Nyní jsme se dozvěděli, že výdaje budou proplaceny až v říjnu. Jelikož festival TANECVALMEZ se uskuteční v červnu, je třeba mít finance již v tuto dobu. Celá dotace činí ,- Kč, z nichž již byla vyplacena záloha ,- Kč. Z vlastních prostředků hradíme ,- Kč. Zbylou část financí ,- Kč nám proplatí až v říjnu, proto se obracíme na obec o půjčku. Starosta: dodává, že ze zkušeností obce je dotace vždy proplacena, maximálně dojde ke krácení z důvodu nesplnění podmínek dotace. Ing. Borovička: uvádí, že celou administraci zajišťuje p. Kučera, který má s tímto dlouhodobé zkušenosti. Dalším opatřením, aby vše proběhlo v pořádku, je konzultace s Ministerstvem

9 financí při platbě větších částek. Jelikož jde o zakázky malého rozsahu, neměl by být problém při výběrových řízeních, kde dochází k největším pochybením a následným krácením dotace. Mgr. Daňková: doplňuje, že obec peníze může půjčit. Jsou i fyzicky v rozpočtové změně. Těhan: dotazuje se, zda B-art může poskytnout nějaké záruky vrácení peněz. Ing. Borovička: odpovídá, že jelikož jsou nezisková organizace, nemají žádný majetek, kterým by mohli ručit. Co mohou nabídnout obci Zašová, je místo ve správní radě. Trčka: dodává, že se nemusí jednat o celou částku ,- Kč, že část peněz bude B-art moci pokrýt např. ze vstupenek. Dále uvádí, že část peněz se obci vrátí např. formou pronájmu. Mézl: podotýká, že většina umělců přijede, až mají peníze na účtu. MgA. Borovičková: odpovídá, že mají s umělci uzavřenou smlouvu a jako garance zaplacení jsou pro ně právě ty Norské fondy. Mézl: dotazuje se, zda je možné státní peníze půjčit soukromému subjektu. Mgr. Daňková: odpovídá, že ano. Obec toto již zjišťovala. Trčka: podotýká, že před 2 roky půjčila obec fotbalistům, to je obdobný případ. Ing. Borovička: doplňuje, že ohledně záruky mohou nabídnout pojistku odpovědnosti, ale není si jistý, zda se to dá na toto použít. Ing. Mikošková: domnívá se, že na toto se pojistka nevztahuje, dále dodává, že ona osobně nemá problém půjčku podpořit, ale požaduje záruky. MgA. Borovičková: opět vysvětluje, že jsou nezisková organizace, která nemůže vytvářet zisk. Ing. Mikošková: dodává, že nezisková organizace má správní radu, která již majetek má. Starosta: upřesňuje, že nyní se rozhoduje pouze o tom, zda zastupitelstvo je ochotno půjčku schválit a za jakých podmínek, smlouvu musí sepsat právník. Krůpa: dodává, že musí znát podmínky, když se má něco schválit. Mgr. Daňková: uvádí, že by se mělo nyní rozhodnout, zda zastupitelstvo peníze půjčí bez podmínek nebo s podmínkami a dotazuje se, zda by majetkem neručili např. členové správní rady. MgA. Borovičková: uvádí, že ne. Ing. Borovička: doplňuje, že ze zákona není možné, aby správní rada ručila za případně zaniklou společnost. Starosta: dodává, že nerozhoduje forma záruky, ale že by měla být. Mgr. Pavlicová: navrhuje obsadit obcí dozorčí i správní radu a dotazuje se na možnost půjčky od banky. MgA. Borovičková: odpovídá, že banka jim nepůjčí, jelikož jsou nezisková organizace. Ing. Borovička: doplňuje, že informaci o pozdním proplacení dotace se dověděli nedávno a že se snaží sehnat půjčku na více místech. Mořkovský: dotazuje se na půjčku z kraje, domnívá se, že ten má větší možnosti než obec. Ing. Borovička: podotýká, že kraj dává málo peněz na kulturu. Ing. Frňka: poopravuje dotaz s tím, že půjčku by mohli žádat z více míst a tím by nebyla tak velká. MUDr Štěpán: dotazuje se na možnost ručení norskou stranou. MgA. Borovičková: odpovídá, že Norové nejsou zvyklí ručit ohledně norských fondů, to je již pro ně dostatečná garance. Ing. Mikošková: dotazuje se, zda je vypracován rozpočet celého projektu. MgA. Borovičková: odpovídá, že rozpočet je vypracován detailně a bude zastupitelstvu dodán. Starosta nechává hlasovat o předběžném souhlasu, aby se sepsala smlouva pro pozdější hlasování o této smlouvě: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Starosta přesouvá jednání ZO na bod č. 8.3 z důvodů přítomnosti J. Davida a zástupce firmy Cobbler s.r.o. na zasedání ZO.

10 8.3. Dne byla na OÚ Zašová doručena žádost pana Josefa Davida, Zašová č.p. 367, ve které žádá zastupitelstvo o posouzení a projednání zvýšeného hluku a prachu v okolí jeho bydliště. Na základě žádosti starosty obce se k této žádosti vyjádřil zástupce firmy Cobbler s.r.o., Zašová, Ing. Pavel Plešek. (Viz přílohy.) Bc. Kubrický Starosta: vyzývá pana Davida k objasnění situace. David: informuje, že bydlí poblíž průmyslové zóny, kde je více zdrojů hluku a prachu, a žádá obec, aby posoudila životní podmínky v jeho bydlišti. Starosta: podotýká, že tam byla již Krajská hygiena a ta nic nezjistila. David: dodává, že Krajská hygiena byla pouze u firmy Cobbler, ale přímo u něj doma nikdo nic neměřil, požaduje např. zhodnocení situace stavební komisí obce. Ing. Mikošková: podotýká, že stavební komise nemá oprávnění k takovému posouzení a dotazuje se, co vlastně požaduje po obci, zda nějaké opatření např. postavení protihlukové zdi. David: opět požaduje posouzení životních podmínek stavební komisí. Ing. Mikošková: dodává, že jako vlastník nemovitosti si měření hluku a prachu může zajistit sám a na základě těchto měření se mohou provést daná opatření. Ing. Frňka: dotazuje se, odkud je hluk a prach v jeho bydlišti. David: uvádí, že z průmyslové zóny. Mořkovský: konstatuje, že prach i hluk může být z komunikace, např. komunikace na Luhách je velice znečištěna a nikdo to neřeší. Starosta: nesouhlasí s p. Mořkovským a dodává, že údržba komunikace je problém z důvodu velkého provozu traktorů a nákladních aut, od nichž je komunikace znečištěna. Mořkovský: vyzývá obec, ať obec osloví Policii ČR. Starosta: doplňuje, že si nedovede představit, jak by v praxi na kraji pole traktoristi umývali kola traktorů. Uvádí, že na komunikaci na Luhách stojí voda, která stéká z okolních polí, a že již je domluven projektant, který tento problém má vyřešit. Ing. Plešek: seznamuje přítomné s danou situací. Uvádí, že první stížnosti pana Davida byly již před 3 roky, kdy se firma Cobbler s.r.o. snažila vyjít stěžovateli vstříc a provedla opatření, které by hluk a prach zmírnily např. vysadili zeleň namísto vykácených stromů, které chránily pozemky pana Davida. Tyto stromy vykácel ČEZ a.s. z důvodu vedení vysokého napětí. Dodává, že v minulosti byl špatně řešen územní plán, kdy vedle obytné zóny byla schválena průmyslová zóna, na kterou se vztahují jiná hygienická opatření. Firma Cobbler s.r.o. dle zákona nic neporušuje, všechny kontroly a měření byly v pořádku. Ve firmě není trvalý zdroj hluku, pracuje se pouze na ranní směny. Někdy jsme nuceni pracovat i v sobotu, ale pouze vyjímečně. Situace je již taková, že s panem Davidem nekomunikujeme, pan David posílá do firmy jednu kontrolu za druhou. Jeho přání jsou nemožná. Vyjadřuje se k problému komunikace na Luhách, kdy nákladní auta znečišťují silnici s tím, že nejsou jediní znečišťovatelé, největší problém je s traktory VZOD. Další zhoršení nastalo vybudováním chodníku na Luhách. Firma Cobbler s.r.o. je ochotna pomoc při opravách. Starosta: uvádí, že údržbu komunikace je nutno domluvit s místními firmami. Ing. Mikošková: doplňuje, že v minulosti nebyl žádný územní plán, že rozhodnutí k vybudování průmyslové zóny bylo nejspíš z důvodu již stávajícího JZD. Bolek: konstatuje, že obec je povinna jednat a dále se dotazuje na povolení skládky stavebního odpadu. Mgr. Krčmář: opět vysvětluje, že stavební komise nemá kompetence na posouzení životních podmínek. Po prostudování přiložených materiálů konstatuje, že MěÚ Valašské Meziříčí již dalo panu Davidovi návod, jak má postupovat a on by se měl jim řídit. Ing. Frňka: dotazuje se na protihlukovou stěnu, zda by bylo možno ji postavit. Ing. Plešek: odpovídá, že v místech, kde by byla stěna, vede vysoké napětí, neví, zda by se tam dala postavit. Dále dodává, že toto rozhodnutí závisí na zastupitelstvu obce, firma

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více