ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod."

Transkript

1 Zpravodaj obce Postřelmov ČERVEN 2015 číslo 6 STŘELA ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce se koná v pondělí od hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov. Program jednání: - plnění rozpočtu obce za leden květen 2015, - rozpočtová změna č. 2, - roční účetní závěrka obce, závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, - roční účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za rok 2014, - rozpočtové opatření č. 1 sociálního fondu obce Postřelmov na rok 2015, - dotace poskytnutá z rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení jednotky dobrovoných hasičů Postřelmov, - převod pozemku parc. č do majetku obce. Program jednání zastupitelstva obce bude upřesněn a zveřejněn na plakátech a webových stránkách obce. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Pokud chcete být informováni prostřednictvím krátkých ových zpráv o náhodných haváriích či jiných vážných událostech v obci (např. přerušení dodávky vody a podobně), zašlete svoji ovou adresu na obecní úřad L. Nevoralovi a do předmětu zprávy uveďte MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST.

2 ODEČTY VODOMĚRŮ Koncem měsíce června 2015 bude správce sítě vodovodního řádu, irma HaK Zábřeh provádět odečty stavu fakturačních vodoměrů v objektech odběratelů za I. pololetí roku Odběratelé jsou povinni umožnit pracovníkům irmy (budou označeni jmenovkou) přístup k vodoměrům v objektech a ostatním zdrojům vody (např. v zahradách). V případě, že nemůže být objekt ze závažných důvodů zpřístupněn, musí majitel odběrného místa konečný stav vodoměru nahlásit s uvedením jména, ulice, čísla popisného a výrobního čísla vodoměru, irmě Hájek Kozlanský, HAK s. r. o., Oborník 31 c, osobně, telefonicky na čísla ; nebo em: případně na OÚ Postřelmov L. Nevoralovi, tel , ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU se koná ve čtvrtek a ve čtvrtek od hod. do hod. v areálu kotelny Závořická. U příležitosti výročí vzniku Policie České republiky pořádá Územní odbor Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje za podpory občanského sdružení Bezpečný Šumperk a pod záštitou starosty Města Zábřeh prezentační akci s názvem DEN POLICIE ČR aneb Integrovaný záchranný systém v akci Srdečně Vás zveme na tuto akci, která se bude konat dne 18. června 2015 v době od 9:00 do cca 13:00 hodin na ulici Postřelmovské v Zábřehu (parkoviště za Kulturním domem). Program: 9:00 13:00 statické ukázky techniky a vybavení zúčastněných profesionálních složek IZS (policie, hasiči, záchranná služba), prezentace participujících organizací a institucí (ZP MVČR, Vojenská policie Olomouc, Český červený kříž, Městská policie Zábřeh ) 10:00 11:00 pásmo dynamických ukázek (Policie ČR, Vojenská policie Olomouc, Vězeňská služba ČR Věznice Mírov, Hasičský záchranný sbor ČR) DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 2 Hlášení poruch - vakuová kanalizace Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická Městská policie

3 OBČANÉ BESEDOVALI S POLICÍ ČR Beseda zástupců Policie ČR obvodního oddělení Zábřeh a Městské policie Zábřeh s občany se uskutenila v úterý 19. května v zasedací místnosti obecního úřadu. Od občanů zazněly připomínky především na nedodržování rychlosti, špatné parkování v obci (na chodnících, v křižovatkách na veřejné zeleni apod.) a nedodržování pravidel silničního provozu. Dále upozornili na vandalství a ničení majetku především z řad mládeže. Policií bylo přislíbeno, že se na základě připomínek občanů na tyto stížnosti zaměří. REVITALIZACE ČÁSTI OBCE POSTŘELMOV LOKALITA VYHNÁLOV Jak jste si mohli všimnout, práce na úpravě ulice Vyhnálovská zdárně pokračují. Od ulice Luční směrem k Piskáči je na silnici položen asfaltový povrch a je vybudovaný nový chodník. Byla také provedena úprava zeleně, vysázeny nové stromy a postaveno nové veřejné osvětlení. V současné době jsou dokončovány práce směrem k železniční trati. V souvislosti s touto akcí provedl provozovatel vodovodu irma HAK Zábřeh výměnu vadných a poškozených sekčních ventilů vodovodního řadu, čímž byla způsobena odstávka vody. Za tuto způsobenou nepříjemnost se obec a provozovatel vodovodní sítě občanům omlouvají. ˇ Strela, zpravodaj obce Postrelmov, červen 2015 ˇ 3

4 y DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE MAJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ Od května letošního roku mají děti v naší školce nové hřiště. Obec získala od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 1,031 mil. Kč na projekt Obnova zahrady mateřské školy Postřelmov. Celkové náklady na realizaci akce činily 1,145 mil. Kč. Zhotovitelem je irma Hřiště s. r. o. Brno. Všechny herní prvky jsou z akátového dřeva a slouží k rozvoji pohybových aktivit dětí, seznamování se s přírodními materiály, k rozvoji kreativity, hmatových a pocitových vjemů. Nechybí zde ani budka a krmítko pro ptáky, domeček pro ježka a hmyz, smyslový chodníček, bylinková zahrádka i kompostér, prostřednictvím nichž se děti učí vztahu k přírodě a ekologickému cítění. Zahrada je doplněna novou výsadbou stromů, keřů, trvalek a trav, která dotváří estetické cítění, vnímání barev i propojení živé a neživé přírody. SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA IV. ROČNÍK SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE PRO DĚTI, 4 KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 27. ČERVNA 2015 OD HOD. V AREÁLU RESTAURACE U KEVINA V POSTŘELMOVĚ. PRO DĚTI JE PŘIPRAVENA ŘADA SOUTĚŽÍ, TOMBOLA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, BAREVNÉ ÚČESY, SKÁKACÍ HRAD, NAUČNÉ A KREATIVNÍ KOUTKY. VYSTOUPÍ: MŠ POSTŘELMOV, INTRO POSTŘELMOV, MAŽORETKY POSTŘELMOV, AEROBIK ŠUMPERK-TÝM AK OLOMOUC, KOUZELNÍK MICHAL JANZA, PAPA KRISTA A PROGRAM ZAKONČÍME OHŇOSTROJEM. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN KLUBU NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU

5 INZERCE 5

6 ZNÁME SVÉ SOUSEDY? 6 NATAŠA POMÁHÁ POSTIŽENÝM ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT Každý člověk je nějakým způsobem výjimečný a jeho život zajímavý. Ale známe své sousedy? Tentokrát s rozhovorem souhlasila paní Nataša Strakošová Vykydalová, která před dvaceti lety založila v Šumperku školu pro děti s mentálním postižením Pomněnka. Natašo, co vedlo vystudovanou stavební inženýrku k tomu, aby v roce 1994 založila školu pro postižené děti? V roce 1989 se mi narodil syn s těžkým mentálním postižením, navíc imobilní a můj život nabral úplně jiný směr. Vše začalo asi pocitem mojí sociální izolace. Záhy se mi narodil druhý syn a já jsem zjistila, že se nemám kam obrátit. Je to už šestadvacet let. Tehdy se spíše razil trend dávat děti do ústavu, což mi také, když byly prvorozenému synovi čtyři měsíce, bylo doporučeno. To jsem samozřejmě nechtěla a začala jsem přemýšlet, kam bych ho mohla umístit, abych mohla třeba i pracovat a žít normálním životem vedle toho, že mám postižené dítě. Ze začátku mi hodně pomáhal dětský domov. Tam Matěj chodil od 2 do 7 let. Výhoda byla, že u tohoto zařízení byly rehabilitační jesle. Pomáhala mi i pečovatelská služba, protože tím, že jsem měla druhé miminko, nemohla jsem jezdit se dvěma kočárky. Pečovatelka přijela, odvezla Matěje na čtyři hodiny do rehabilitačních jeslí. Výhled do budoucna byl ale neradostný, pro děti od sedmi let pak už nebylo v regionu žádné zařízení, kde by se starali o imobilní děti. Musela jsem začít jednat. Určitě vůbec nebylo jednoduché školu založit. Kdo vám v začátcích nejvíce pomáhal? Zjistila jsem si, jaká jsou u nás občanská sdružení a kdo by mi mohl pomoci. Doba už byla naštěstí tak otevřená, že občanské sdružení mohlo zakládat svoje zařízení. V roce 1992 se nám podařilo po odmlce znovu rozjet Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, napojili jsme se na celorepublikovou organizaci a dostali jsme právní subjektivitu, abychom mohli vyvíjet první aktivity. Byla to doba, kdy se zavíraly školky a město Šumperk nám vyšlo vstříc, když nám dvě z nich poskytlo. Začátky byly těžké. Ale myslím, že těsně po revoluci bylo mezi lidmi větší nadšení. A tím, že předtím byla

7 problematika postižených lidí hodně tabuizována, tak najednou se hodně lidí začalo zajímat a měli i pochopení, chtěli pomoci. Nešlo jen o instituce, ale i o obyčejné lidi kolem nás. Pro jak staré děti je škola určena a jaké formy studia u vás nalezneme? Základní škola a střední škola Pomněnka o. p. s. je určena dětem od 5ti let do skončení školní docházky, která může trvat až do 26 let. Nabízíme vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami. Novinkou od školního roku 2014/2015 je předškolní vzdělávání pro děti od 5 let. Na základě doporučení speciálně pedagogického centra mohou navštěvovat základní školu praktickou nebo základní škole speciální. Děti s těžkým mentálním postižením vzděláváme dle rehabilitačního programu. Na základní vzdělání navazuje střední škola - Praktická škola jednoletá. Žákům také nabízíme rehabilitaci, logopedii, canisterapii (terapie pomocí psa), hipoterapii (terapie pomocí koně), muzikoterapii. Velmi významnou pomocí rodinám je i zajištění svozu žáků z okolních obcí. Škola za těch dvacet let prošla velkým vývojem, výrazně se rozšířila a nyní je z ní centrum nejen pro děti, ale i pro dospělé. Co považujete v jejím rozvoji za zásadní? V objektu v Šumavské ulici č. 11 nyní poskytuje Pomněnka řadu služeb pro dospělé osoby. Kromě školy zde sídlí centrum pro osoby s mentálním postižením, poskytují se zde odlehčovací služby, vzniklo chráněné bydlení. Pomněnka poskytuje službu podporovaného bydlení v Temenici a provozuje vlastní ranč jako další možnost terapeutických služeb pro své žáky a klienty. Naše společnost zajišťuje péči o děti a osoby s mentálním postižením od 5 let do důchodového věku. Pro bližší seznámení je možné nahlédnout na naše webové stránky a Nedávno jste obdržela Cenu města Šumperka. Jak takové ocenění své práce vnímáte? Potěšilo mě to. Děkuji mnohokrát nejen za rozhovor, ale především za vaši záslužnou práci a přeji vám i centru co nejvíce rozesmátých dětí a spokojených klientů. (P. B.) 7

8 INZERCE KOVO CZ s.r.o. - KOVOŠROT POSTŘELMOV VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ KOVOVÉHO ODPADU NOVĚ NABÍZÍME!!! ZPĚTNÝ ODBĚR NA VYSLOUŽILÁ OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (světelné zdroje nebo svítidla) dále ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VČETNĚ OLOVĚNÝCH AUTOBATERIÍ. Druhy elektrozařízení / elektroodpadu ke zpětnému odběru: Malé domácí spotřebiče (vysoušeče vlasů, žehličky,varné konvice, topinkovače, fritovací hrnce, el. pájky, brusky, vrtačky atd.) Velké domácí spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, kávovary, mlýnky, velké vrtačky, pily, el. radiátory atd.) Televizory (TV) a osobní počítače (PC monitory, tiskárny, klávesnice, myši, kalkulačky, radiobudíky) Chladící a mrazící zařízení Olověné autobaterie a akumulátory MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU KOVO CZ s.r.o. provozovna Postřelmov, ul. Tovární 182/2 Tel: , Mob: Provozní doba: Po - Pá 7,00-15,30 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. 8

9 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE Víte, že v Postřelmově jako první na Zábřežsku zahájila svůj provoz mlékárna? Byla umístěna v objektu původního hostince č. p. 66 a provozovalo ji nově založené mlékárenské družstvo. Svým významem nepřekročila místní rámec a během 1. světové války svou činnost ukončila. (L. N. čerpáno z publikace Severní Morava) SPORT TJ POSTŘELMOV oddíl fotbalu TJ POSTŘELMOV ODDÍL KOPANÉ Výsledky utkání odehraných v květnu: MUŽI 1. B TŘÍDA, SK. C: Dubicko Postřelmov 3 : 2 (Krátký, Vykydal) Postřelmov Vidnava 2 : 4 (Nimrichtr J. 2) Staré Město Postřelmov 4 : 1 (Picka) Postřelmov Sudkov 5 : 1 (Nimrichtr J. 2, Janků, Krátký, Picka) STARŠÍ ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR: Postřelmov Loštice 2 : 2 (Komenda, Rýznar) Ruda n. Mor. Postřelmov 1 : 3 (Rýznar 3) Postřelmov Velké losiny B 1 : 0 (Hruba) Loštice Postřelmov 4 : 0 ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR SK. B: Postřelmov Mohelnice B 13 : 5 (Lozyňskyj 8, Konečný 2, Mikula 2, Bartoš) Loštice Postřelmov 12 : 3 (Lozyňskyj 3) Postřelmov Sudkov 3 : 6 (Mikula 2, Lozyňskyj) Postřelmov Štíty 14 : 6 (Lozyňskyj 6, Konečný 4, Mikula 2, Bartoš, Novotný) V červnu budou fotbalové soutěže dohrány těmito zápasy: MUŽI 1. B TŘÍDA, SK. C: Sobota Postřelmov Supíkovice 16,30 hod. Sobota Javorník Postřelmov 16,30 hod. STARŠÍ ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR: Sobota Velké Losiny B Postřelmov 11,00 hod. (hřiště Hanušovice) ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR SK. B: Sobota Postřelmov Rovensko 14,30 hod. Přijďte povzbudit naše mužstva! (J. N.) 9

10 OSMISMĚRKA V tajence je skryté jméno postřelmovského rodáka, který se narodil v roce 1919 a zahynul při havárii letounu ve Velké Británii v roce 1943, kde se jako palubní střelec bombardovací perutě RAF účastnil operačních letů nad Biskajským zálivem. D B Y L I N A O L S Á M D O K U R K Y Y D O V Á Z O V Í E E U D U K P A K A M O P S L R D N O Á K O V O D O L I A Í L A R T L O V O N R CH L N Ž A E E E M Y V O A O O D M A K L S A E A K P S D D M M B I O S L R L T Ě E P B O E Ž O N U T I L S Á A A R T I H O P S B Á K E L N T Č Ý S S O A Z A K E N Á K A Y L O K Z E L E N I N A D O V Á N Hledejte tato slova: ASTRA, AŽ, AMOR, BYLINA, BANÁN, DOMOVY, DOLAR, DĚLBA, ESA,CHILE, ISO, KO- PULE, KOLESO, KONOPÍ, KAZ, KEL, LIS, MÁSLO, MOTÝL, NÁVOD, NOŽE, NOS, OKURKY, OSY, POLÍNKO, POLNOSTI, PÁREK, PLCH, PATA, PÁKA, RUDLA, SAMOVAZ, SEDMA, SEN, VODOVOD, ZELENINA, ZÁVODY, ŽILETKA KNIHOVNA POSTŘELMOV Vybíráme z novinek pro dospělé Genova, Lisa: Pořád jsem to já - Strhující příběh profesorky psychologie, která kvůli nevyléčitelné nemoci postupně ztrácí paměť a vzpomínky. Přesto ale zjišťuje, že jí každý nový den přináší nečekané naplnění i lásku. Kepler, Lars: Stalker - Bez Joony Linny je policie bezmocná. Před devíti lety byl pastor Rocky Kyrklund odsouzen za brutální vraždu a svěřen do psychiatrické péče. Z události si nic nepamatuje, od tragické autonehody trpí opakujícími se výpadky a ztrátou paměti. Vybíráme z novinek pro děti a mládež Orlev, Uri: Ostrov v Ptačí ulici - Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s nesmírnou odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé byli odvedeni a zanechali po sobě veškerý svůj majetek. Větracím otvorem může Alex sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za úkol počkat v troskách na tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí... Všechny nové knihy naleznete na webu knihovny nebo na facebooku. Soutěž HOBIT - Kinokavárna dětem Vítězové soutěže jsou tentokrát tři. Porota ocenila znalosti Nikolky Kubalové, Kristýnky Nimmrichtrové a Vojty Krmely. Všichni získávají vstupenku do kina v Postřelmově dle svého výběru. Gratulujeme! KONTAKTY: Tel: , , web: facebook.com/knihovnapostrelmov 10

11 KULTURA V OBCI KINOKAVÁRNA: BABOVŘESKY III Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč ČR, komedie, 103 min., režie: Zdeněk Troška Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jiří Pecha a další Pokračování ze série letních komedií oblíbeného režiséra. POHÁDKOVÝ LES Sobota od do hod. a neděle od do hod., les pod Dlouhou Vstupné: děti do 5ti let zdarma, děti do 15ti let 10,- Kč, starší a dospělí 20,- Kč. Folklórní soubory Markovice, Markovička a jejich příznivci zvou děti a rodiče na procházku pohádkovým lesem pod Dlouhou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé! PODVEČER S HUDBOU Středa , hod., malý sál KD, vstup zdarma Koncert dětí navštěvující hudební kurzy manželů Jany a Zdeňka Kunštátských. Koncert je zaměřen na klávesové nástroje. HUDEBNÍ OKAMŽIKY Pátek , hod., malý sál KD, vstup zdarma Srdečně zveme na veřejné vystoupení dětí ze třídy pana učitele Milana Hájka. Na programu zazní veselé písničky různých hudebních žánrů pro děti i dospělé v moderních orchestrálních úpravách. INTROSHOW Neděle , hod., velký sál KD, vstupné dobrovolné Přehlídka celoroční činnosti taneční skupiny INTRO. Intro se takřka pravidelně účastní Celostátních přehlídek ve scénickém tanci Tanec, tanec... v Jablonci nad Nisou. Na 28. ročníku soubor zvítězil ve velké konkurenci mnoha souborů a tanečních škol a byla mu udělena nominace na mezinárodní festival Susret hrvatskih plesnih ansambala, aby reprezentoval český scénický tanec. Ten se koná ve dnech a ve Veliké Gorici v Chorvatsku. Toto ocenění získala skladba Já, ty, my a vy (možná i oni). 11

12 135 LET SDH POSTŘELMOV Sobota , hod., areál hasičské zbrojnice Sbor Dobrovolných hasičů v Postřelmově vás zve k příjemnému posezení v areálu hasičské zbrojnice. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou hasiči Postřelmov! Program: - ukázka techniky, - prohlídka hasičské zbrojnice, - ukázka malých hasičů v požárním sportu (SDH Sudkov). KINOKAVÁRNA: PADDINGTON Pondělí , hod., velký sál KD, vstupné 40,-Kč Velká Británie/ Francie/ Kanada, komedie, hudební, 98 min., režie: Paul King Hrají: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Nicole Kidman a další Paddington, nejslavnější anglický medvídek, je pro britské děti něco jako pro české Krteček. V novém česky dabovaném traileru uvidíme neobyčejný vtipný příběh, který vypráví příhody osiřelého medvídka z nejtemnějšího Peru, kterého pošle teta do Londýna, aby zde našel nový domov. Své jméno dostane podle nádraží Paddington v Londýně, kde ho našli jeho adoptivní rodiče. Hlas propůjčil medvídkovi oblíbený český herec a hudebník Ondřej Brzobohatý. MINIGALERIE NA VERANDĚ: VÝSTAVA K 25. VÝROČÍ OBNOVENÍ SKAUTINGU V POSTŘELMOVĚ Na výstavě si můžete na požádání prohlédnout také kroniky a spoustu fotogra ické dokumentace mapující vývoj skautingu v Postřelmově. 12 «VÝLETY S KULTURNÍM DOMEM Kulturní dům připravuje na prázdniny v rámci poznávání regionu opět výlety pro děti. Jeden v červenci a jeden v srpnu. Protože ještě cíl výpravy není potvrzen, dozvíte se bližší informace prostřednictvím plakátů ve vývěsních skříňkách KD, na výlohách a dále místním rozhlasem. Již dnes ale víme, že volných bude 15 míst. Přihlášky budou k vyzvednutí od 10. června v kulturním domě.

13 SE SOVOU DO PŘÍRODY Zveme děti od 6ti let ve dnech 22., 23. a 24. července na prázdninové táborničení s knihovnou. Budeme soutěžit, hrát si, vyrábět, putovat a hlavně se bavit. Dvě noci strávíme, kdo bude chtít, společně. Pořadatelé jsou připraveni v případě nepříznivého počasí i na tzv. mokrou variantu. Více informací v knihovně, na webu knihovny nebo u p. uč. Aleny Rakové. Přihlášky - do Cena 450,- Kč/3 dny. V ceně je celodenní stravování, pitný režim a materiál na vyrábění. «POSTŘELMOVSKÁ PĚTADVACÍTKA V sobotu 2. května se uskutečnil druhý ročník jarního výšlapu Postřelmovská pětadvacítka, pořádaný skautským střediskem Bukůvka Postřelmov. K rannímu zápisu u Kulturního domu postupně došlo 333 výšlapuchtivých účastníků, kteří tentokrát vybírali ze čtyř tras: 5, 10, 15 a 25 km. Trasy 5, 15 a 25 vedly stejně jako loni. Novou trasou byla kapličková 10, která vedla účastníky, jak název napovídá, po stopách postřelmovských kapliček. Postupně tak mohli projít kolem 4 kapliček, z toho poslední Procházkova kaple byla otevřena k nahlédnutí. Přes chladné ráno se den vydařil a na kočárkové trase jste tak mohli potkat 145 účastníků, na kapličkové 10 52, turistické 15 (přes Brníčko) 116 a turistické 25 (přes Cikánský buk) 20 účastníků. Odměnou pro výletníky byly drobné upomínkové předměty a menší občerstvení, které si jistě všichni zasloužili. Kdo chtěl, mohl si v cíli chvíli odpočinout a užít si pěkného dne. Kompletní výsledky pochodu jsou k dispozici na nástěnce v centru obce nebo na webu na adrese bukuvka.skauting.cz. Na základě zvýšeného zájmu o tuto akci hodláme do dalších ročníků přicházet s dalšími vylepšeními. Nechte se překvapit a určitě přijďte. Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům výšlapu a těšíme se na setkání s Vámi. (Klub Oldskautu Postrelmov) ˇ ˇ Strela, zpravodaj obce Postrelmov, červen 2015 ˇ 13

14 ZMRAZOVAČ NADCHL DIVÁKY Divadelní představení Zmrazovač Kočovné společnosti Ad Hoc je dílko, které je vlastně chytrým, ironickým ma iánským muzikálem. Parodie je provedená s láskou, znalostí a dovedností všech protagonistů. Diváci ani nemohli neocenit všestrannost všech ak- térů. Úspěch představení určitě spočívá také v jedinečném seskupení talentovaných osobností, jejich vysoké inteligenci, úžasným vzájemným vztahům a kamarádství, které se hrou prolíná. Z představení jde cítit pospolitost a radost ze života. A jinak by to asi ani nešlo. Pro každého z herců je divadlo obrovským koníčkem a hnacím motorem. Jen stěží jde pochopit, že většina z nich nemá umělecké školy a živí se často běžným povoláním. Převážně jsou členové souboru ve věku mezi 23 až 34 lety. Najdete zde právníka, obchodníka, gra ika, pedagoga, pojišťováka apod. A pokud se představení návštěvníkům líbilo a odcházeli ze sálu se zdevastovanou bránicí, tak to splnilo svůj účel. Hercům můžeme vyjádřit jen svůj obdiv a popřát hodně dalších nápadů a úspěchů. Na závěr vyjádření Aleše Bergmana, vedoucího ateliéru činoherního herectví na JAMU, který viděl představení na Jiráskově Hronově: Pro mě je to jedno z nejlepších satirických děl směrem k současnosti, které jsem viděl. A ještě poděkování paní Věře Hajtmarové, která se postarala o občerstvení pro tuto sympatickou kočovnou společnost. (Z. H.) 14 A JAK SE BOJOVALO S RYTÍŘI? V neděli 17. května předvedli naši mladí rytíři dětem své znalosti o zbraních a ukázali jednotlivé boje. Děti si mohly na zbraně sáhnout a vyzkoušet si je. Svoji šikovnost potom mohly dokázat v soutěžích, které byly po zásluze odměněny. ˇ Strela, zpravodaj obce Postrelmov, červen 2015 ˇ

15 A ti stateční se utkali s opravdickým hrozivým tříhlavým drakem. Větší děti bojovaly udatně jako princ Nebojsa a malé děti ozbrojené mečíky se ve trojicích potýkali každý s jednou dračí hlavou. Ale vítězem byl každý, kdo se do draka pustil. Také byl několikrát zahnán do jeskyně, kde si foukal svoje rány. A že jich bylo hodně Šermířům se podařilo připravit pro děti hezké odpoledne. Také Miluška a Radek Bezděkovi přispěli svou zkušeností a řadou rekvizit ke zdárnému průběhu akce. Proto všem velký dík. A samozřejmě také Františkovi Vrobelovi, který zajistil pro unavené pořadatele chutnou, voňavou klobásku (Z. H.) ZŠ POSTŘELMOV V prvním květnovém týdnu naši nejmenší slavili! Dočetli svoji první knížku, Slabikář, a to je přece důvod, ne? Připravili si s paní učitelkou Ivetou Petríkovou veselé pásmo písniček a básniček a nechyběl ani tanec Ředitel školy Michal Malík prvňáčky přivítal a pomohl také rozdat ozdobné placky jako vzpomínku na tento slavný den. Nejlepší čtenáři mohli předvést své umění i před početným publikem, protože na Svátek Slabikáře se přišli podívat také předškoláčci se svými učitelkami. Na závěr prvňáci bouchli šampíčko a už teď se mohou těšit na to, co je čeká ve 2. třídě. Jak už jsme informovali, postoupily naše mažoretky do finále Mistrovství republiky konaném ve Valticích. Už samotný postup znamenal obrovský úspěch a holky si to taky patřičně užívaly! V neděli 17. května předvedla děvčata svá vystoupení před publikem i porotou. Excelovalo trio (Bára Komendová, Zuzka Černá, Anežka Chaloupková), které skončilo na krásném 2. místě. Kadetky i Juniorky se umístily na 6. místě, sedmice na 7. místě. Děvčata nám tedy rozhodně ostudu neudělala a jejich vedoucí Hana Kukulová z nich může mít opravdu radost! Blahopřejeme. Druhá květnová neděle je vždy Dnem matek. Není snad nikdo z dětí, kdo by své mamince nenatrhal aspoň kytičku. Žáci 1. A si své maminky pozvali 11. května odpoledne do své třídy. Měli pro ně připraven program plný básní i písniček, a když načesaní a nastrojení prvňáčci začali tančit valčík jen a jen pro mámu, nezůstalo jediné oko maminky suché. Hezké sváteční odpoledne ukončila velká pusa, kytka a vlastnoručně vyrobené přání darované z lásky. I v letošním školním roce se žáci 9. třídy zapojili do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond, část financí jde i z rozpočtu ČR. 15

16 Celkem žáci absolvovali deset hodin výuky v inovované laboratoři elektrotechniky s využitím nejmodernějších technologií. Řešili praktické úkoly různého zaměření. Zapojovali rezistory, měřili účinnost rychlovarné konvice, ověřili si platnost Ohmova i Archimédova zákona, prozkoumali elektromagnetické pole. Také proměřovali sílu elektrického proudu a napětí, voltampérové charakteristiky žárovky, vztlakovou sílu v kapalině, seznámili se s funkcí transformátoru, zkusili vyrobit elektrický proud. Pokud ne pro holky, tak určitě pro kluky byl tento projekt zajímavý a poučný. Jako každý rok tak i letos jezdí děti na školy v přírodě. Jako první odjeli se Třemi bratry do pohádky prvňáčci. Jejich tolik oblíbená pohádka je provázela v Janoušově celých pět dní. Ani trochu pohádkové ovšem nebylo počasí, které v půlce týdne už připomínalo spíše horor. Jen déšť a zima. Ale stateční malí princové i princezny se s rozmary počasí vypořádali skvěle a všechny úkoly splnili na jedničku! V době od 18. do 22. května stihli vysvobodit Šípkovou Růženku, namíchat kouzelný lektvar, s odvážnou Karkulkou se vydali přes strašidelný les v době, kdy už byla tma. Taky pomohli Marušce nasbírat jahody i jablka... a za to všechno sbírali body pro své družstvo. Samozřejmě nechybělo tradiční opékání špekáčků, zpěv s kytarou, diskotéka, karneval. A když se přece jen večer objevily nějaké slzičky, tak paní učitelka Iveta Petríková a paní vychovatelka Eva Kloučková je vysušily pohádkou na dobrou noc. Pomohly i dvě Lucky (Jančíková, Matějíčková), žákyně 9. třídy. Ty ochotně vyměnily společnost stejně starých vrstevníků za mladší kamarády z 1. A., díky. Snad vyjde počasí alespoň ostatním, kteří se na svou školu v přírodě teprve chystají! (I. P.) Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, IČ číslo vydáno Šéfredaktor: Petra Balcárková, redakční rada: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková. Dopisovatelé: Z. H. (Zdenka Hrachovinová), I. P. (Iveta Petríková), L. N. (Luděk Nevoral), J. N. (Jaroslav Nimrichtr), P. B. (Petra Balcárková). Úvodní foto: Richard Růžička. Ilustrační fota: Marek Holzmann, Richard Růžička, Jan Hajduk, Lucie Laštůvková, Luděk Nevoral, Petra Balcárková. Periodický tisk územně správního celku. Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na připomínky a náměty zasílejte na: nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči!

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči! Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči! 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

UKLIĎME SI SVĚT! PRŮVODCE PROJEKTEM NA PODPORU ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRO ŠKOLY. www.elektrowin.cz www.uklidmesisvet.

UKLIĎME SI SVĚT! PRŮVODCE PROJEKTEM NA PODPORU ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRO ŠKOLY. www.elektrowin.cz www.uklidmesisvet. PRŮVODCE PROJEKTEM NA PODPORU ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PRO ŠKOLY www.elektrowin.cz www.uklidmesisvet.cz Vážení přátelé, když jsme v loňském roce poprvé připravovali ekologický projekt

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 ŽĎÁRSKÉ LISTY oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává první číslo obecního zpravodaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Obsah. Láďův deníček 1

Obsah. Láďův deníček 1 LÁĎŮV DENÍČEK 1 2013 Obsah Úvod... 3 30. července 2013... 4 8. srpna... 6 1. září... 7 12. září... 9 5. října... 11 14. října... 12 25. října... 14 31. října... 15 30. listopadu... 17 5. prosince... 19

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více