ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod."

Transkript

1 Zpravodaj obce Postřelmov ČERVEN 2015 číslo 6 STŘELA ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce se koná v pondělí od hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov. Program jednání: - plnění rozpočtu obce za leden květen 2015, - rozpočtová změna č. 2, - roční účetní závěrka obce, závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, - roční účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za rok 2014, - rozpočtové opatření č. 1 sociálního fondu obce Postřelmov na rok 2015, - dotace poskytnutá z rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení jednotky dobrovoných hasičů Postřelmov, - převod pozemku parc. č do majetku obce. Program jednání zastupitelstva obce bude upřesněn a zveřejněn na plakátech a webových stránkách obce. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Pokud chcete být informováni prostřednictvím krátkých ových zpráv o náhodných haváriích či jiných vážných událostech v obci (např. přerušení dodávky vody a podobně), zašlete svoji ovou adresu na obecní úřad L. Nevoralovi a do předmětu zprávy uveďte MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST.

2 ODEČTY VODOMĚRŮ Koncem měsíce června 2015 bude správce sítě vodovodního řádu, irma HaK Zábřeh provádět odečty stavu fakturačních vodoměrů v objektech odběratelů za I. pololetí roku Odběratelé jsou povinni umožnit pracovníkům irmy (budou označeni jmenovkou) přístup k vodoměrům v objektech a ostatním zdrojům vody (např. v zahradách). V případě, že nemůže být objekt ze závažných důvodů zpřístupněn, musí majitel odběrného místa konečný stav vodoměru nahlásit s uvedením jména, ulice, čísla popisného a výrobního čísla vodoměru, irmě Hájek Kozlanský, HAK s. r. o., Oborník 31 c, osobně, telefonicky na čísla ; nebo em: případně na OÚ Postřelmov L. Nevoralovi, tel , ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU se koná ve čtvrtek a ve čtvrtek od hod. do hod. v areálu kotelny Závořická. U příležitosti výročí vzniku Policie České republiky pořádá Územní odbor Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje za podpory občanského sdružení Bezpečný Šumperk a pod záštitou starosty Města Zábřeh prezentační akci s názvem DEN POLICIE ČR aneb Integrovaný záchranný systém v akci Srdečně Vás zveme na tuto akci, která se bude konat dne 18. června 2015 v době od 9:00 do cca 13:00 hodin na ulici Postřelmovské v Zábřehu (parkoviště za Kulturním domem). Program: 9:00 13:00 statické ukázky techniky a vybavení zúčastněných profesionálních složek IZS (policie, hasiči, záchranná služba), prezentace participujících organizací a institucí (ZP MVČR, Vojenská policie Olomouc, Český červený kříž, Městská policie Zábřeh ) 10:00 11:00 pásmo dynamických ukázek (Policie ČR, Vojenská policie Olomouc, Vězeňská služba ČR Věznice Mírov, Hasičský záchranný sbor ČR) DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 2 Hlášení poruch - vakuová kanalizace Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická Městská policie

3 OBČANÉ BESEDOVALI S POLICÍ ČR Beseda zástupců Policie ČR obvodního oddělení Zábřeh a Městské policie Zábřeh s občany se uskutenila v úterý 19. května v zasedací místnosti obecního úřadu. Od občanů zazněly připomínky především na nedodržování rychlosti, špatné parkování v obci (na chodnících, v křižovatkách na veřejné zeleni apod.) a nedodržování pravidel silničního provozu. Dále upozornili na vandalství a ničení majetku především z řad mládeže. Policií bylo přislíbeno, že se na základě připomínek občanů na tyto stížnosti zaměří. REVITALIZACE ČÁSTI OBCE POSTŘELMOV LOKALITA VYHNÁLOV Jak jste si mohli všimnout, práce na úpravě ulice Vyhnálovská zdárně pokračují. Od ulice Luční směrem k Piskáči je na silnici položen asfaltový povrch a je vybudovaný nový chodník. Byla také provedena úprava zeleně, vysázeny nové stromy a postaveno nové veřejné osvětlení. V současné době jsou dokončovány práce směrem k železniční trati. V souvislosti s touto akcí provedl provozovatel vodovodu irma HAK Zábřeh výměnu vadných a poškozených sekčních ventilů vodovodního řadu, čímž byla způsobena odstávka vody. Za tuto způsobenou nepříjemnost se obec a provozovatel vodovodní sítě občanům omlouvají. ˇ Strela, zpravodaj obce Postrelmov, červen 2015 ˇ 3

4 y DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE MAJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ Od května letošního roku mají děti v naší školce nové hřiště. Obec získala od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 1,031 mil. Kč na projekt Obnova zahrady mateřské školy Postřelmov. Celkové náklady na realizaci akce činily 1,145 mil. Kč. Zhotovitelem je irma Hřiště s. r. o. Brno. Všechny herní prvky jsou z akátového dřeva a slouží k rozvoji pohybových aktivit dětí, seznamování se s přírodními materiály, k rozvoji kreativity, hmatových a pocitových vjemů. Nechybí zde ani budka a krmítko pro ptáky, domeček pro ježka a hmyz, smyslový chodníček, bylinková zahrádka i kompostér, prostřednictvím nichž se děti učí vztahu k přírodě a ekologickému cítění. Zahrada je doplněna novou výsadbou stromů, keřů, trvalek a trav, která dotváří estetické cítění, vnímání barev i propojení živé a neživé přírody. SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA IV. ROČNÍK SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE PRO DĚTI, 4 KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 27. ČERVNA 2015 OD HOD. V AREÁLU RESTAURACE U KEVINA V POSTŘELMOVĚ. PRO DĚTI JE PŘIPRAVENA ŘADA SOUTĚŽÍ, TOMBOLA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, BAREVNÉ ÚČESY, SKÁKACÍ HRAD, NAUČNÉ A KREATIVNÍ KOUTKY. VYSTOUPÍ: MŠ POSTŘELMOV, INTRO POSTŘELMOV, MAŽORETKY POSTŘELMOV, AEROBIK ŠUMPERK-TÝM AK OLOMOUC, KOUZELNÍK MICHAL JANZA, PAPA KRISTA A PROGRAM ZAKONČÍME OHŇOSTROJEM. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN KLUBU NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU

5 INZERCE 5

6 ZNÁME SVÉ SOUSEDY? 6 NATAŠA POMÁHÁ POSTIŽENÝM ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT Každý člověk je nějakým způsobem výjimečný a jeho život zajímavý. Ale známe své sousedy? Tentokrát s rozhovorem souhlasila paní Nataša Strakošová Vykydalová, která před dvaceti lety založila v Šumperku školu pro děti s mentálním postižením Pomněnka. Natašo, co vedlo vystudovanou stavební inženýrku k tomu, aby v roce 1994 založila školu pro postižené děti? V roce 1989 se mi narodil syn s těžkým mentálním postižením, navíc imobilní a můj život nabral úplně jiný směr. Vše začalo asi pocitem mojí sociální izolace. Záhy se mi narodil druhý syn a já jsem zjistila, že se nemám kam obrátit. Je to už šestadvacet let. Tehdy se spíše razil trend dávat děti do ústavu, což mi také, když byly prvorozenému synovi čtyři měsíce, bylo doporučeno. To jsem samozřejmě nechtěla a začala jsem přemýšlet, kam bych ho mohla umístit, abych mohla třeba i pracovat a žít normálním životem vedle toho, že mám postižené dítě. Ze začátku mi hodně pomáhal dětský domov. Tam Matěj chodil od 2 do 7 let. Výhoda byla, že u tohoto zařízení byly rehabilitační jesle. Pomáhala mi i pečovatelská služba, protože tím, že jsem měla druhé miminko, nemohla jsem jezdit se dvěma kočárky. Pečovatelka přijela, odvezla Matěje na čtyři hodiny do rehabilitačních jeslí. Výhled do budoucna byl ale neradostný, pro děti od sedmi let pak už nebylo v regionu žádné zařízení, kde by se starali o imobilní děti. Musela jsem začít jednat. Určitě vůbec nebylo jednoduché školu založit. Kdo vám v začátcích nejvíce pomáhal? Zjistila jsem si, jaká jsou u nás občanská sdružení a kdo by mi mohl pomoci. Doba už byla naštěstí tak otevřená, že občanské sdružení mohlo zakládat svoje zařízení. V roce 1992 se nám podařilo po odmlce znovu rozjet Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, napojili jsme se na celorepublikovou organizaci a dostali jsme právní subjektivitu, abychom mohli vyvíjet první aktivity. Byla to doba, kdy se zavíraly školky a město Šumperk nám vyšlo vstříc, když nám dvě z nich poskytlo. Začátky byly těžké. Ale myslím, že těsně po revoluci bylo mezi lidmi větší nadšení. A tím, že předtím byla

7 problematika postižených lidí hodně tabuizována, tak najednou se hodně lidí začalo zajímat a měli i pochopení, chtěli pomoci. Nešlo jen o instituce, ale i o obyčejné lidi kolem nás. Pro jak staré děti je škola určena a jaké formy studia u vás nalezneme? Základní škola a střední škola Pomněnka o. p. s. je určena dětem od 5ti let do skončení školní docházky, která může trvat až do 26 let. Nabízíme vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami. Novinkou od školního roku 2014/2015 je předškolní vzdělávání pro děti od 5 let. Na základě doporučení speciálně pedagogického centra mohou navštěvovat základní školu praktickou nebo základní škole speciální. Děti s těžkým mentálním postižením vzděláváme dle rehabilitačního programu. Na základní vzdělání navazuje střední škola - Praktická škola jednoletá. Žákům také nabízíme rehabilitaci, logopedii, canisterapii (terapie pomocí psa), hipoterapii (terapie pomocí koně), muzikoterapii. Velmi významnou pomocí rodinám je i zajištění svozu žáků z okolních obcí. Škola za těch dvacet let prošla velkým vývojem, výrazně se rozšířila a nyní je z ní centrum nejen pro děti, ale i pro dospělé. Co považujete v jejím rozvoji za zásadní? V objektu v Šumavské ulici č. 11 nyní poskytuje Pomněnka řadu služeb pro dospělé osoby. Kromě školy zde sídlí centrum pro osoby s mentálním postižením, poskytují se zde odlehčovací služby, vzniklo chráněné bydlení. Pomněnka poskytuje službu podporovaného bydlení v Temenici a provozuje vlastní ranč jako další možnost terapeutických služeb pro své žáky a klienty. Naše společnost zajišťuje péči o děti a osoby s mentálním postižením od 5 let do důchodového věku. Pro bližší seznámení je možné nahlédnout na naše webové stránky a Nedávno jste obdržela Cenu města Šumperka. Jak takové ocenění své práce vnímáte? Potěšilo mě to. Děkuji mnohokrát nejen za rozhovor, ale především za vaši záslužnou práci a přeji vám i centru co nejvíce rozesmátých dětí a spokojených klientů. (P. B.) 7

8 INZERCE KOVO CZ s.r.o. - KOVOŠROT POSTŘELMOV VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ KOVOVÉHO ODPADU NOVĚ NABÍZÍME!!! ZPĚTNÝ ODBĚR NA VYSLOUŽILÁ OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (světelné zdroje nebo svítidla) dále ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VČETNĚ OLOVĚNÝCH AUTOBATERIÍ. Druhy elektrozařízení / elektroodpadu ke zpětnému odběru: Malé domácí spotřebiče (vysoušeče vlasů, žehličky,varné konvice, topinkovače, fritovací hrnce, el. pájky, brusky, vrtačky atd.) Velké domácí spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, kávovary, mlýnky, velké vrtačky, pily, el. radiátory atd.) Televizory (TV) a osobní počítače (PC monitory, tiskárny, klávesnice, myši, kalkulačky, radiobudíky) Chladící a mrazící zařízení Olověné autobaterie a akumulátory MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU KOVO CZ s.r.o. provozovna Postřelmov, ul. Tovární 182/2 Tel: , Mob: Provozní doba: Po - Pá 7,00-15,30 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. 8

9 TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE Víte, že v Postřelmově jako první na Zábřežsku zahájila svůj provoz mlékárna? Byla umístěna v objektu původního hostince č. p. 66 a provozovalo ji nově založené mlékárenské družstvo. Svým významem nepřekročila místní rámec a během 1. světové války svou činnost ukončila. (L. N. čerpáno z publikace Severní Morava) SPORT TJ POSTŘELMOV oddíl fotbalu TJ POSTŘELMOV ODDÍL KOPANÉ Výsledky utkání odehraných v květnu: MUŽI 1. B TŘÍDA, SK. C: Dubicko Postřelmov 3 : 2 (Krátký, Vykydal) Postřelmov Vidnava 2 : 4 (Nimrichtr J. 2) Staré Město Postřelmov 4 : 1 (Picka) Postřelmov Sudkov 5 : 1 (Nimrichtr J. 2, Janků, Krátký, Picka) STARŠÍ ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR: Postřelmov Loštice 2 : 2 (Komenda, Rýznar) Ruda n. Mor. Postřelmov 1 : 3 (Rýznar 3) Postřelmov Velké losiny B 1 : 0 (Hruba) Loštice Postřelmov 4 : 0 ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR SK. B: Postřelmov Mohelnice B 13 : 5 (Lozyňskyj 8, Konečný 2, Mikula 2, Bartoš) Loštice Postřelmov 12 : 3 (Lozyňskyj 3) Postřelmov Sudkov 3 : 6 (Mikula 2, Lozyňskyj) Postřelmov Štíty 14 : 6 (Lozyňskyj 6, Konečný 4, Mikula 2, Bartoš, Novotný) V červnu budou fotbalové soutěže dohrány těmito zápasy: MUŽI 1. B TŘÍDA, SK. C: Sobota Postřelmov Supíkovice 16,30 hod. Sobota Javorník Postřelmov 16,30 hod. STARŠÍ ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR: Sobota Velké Losiny B Postřelmov 11,00 hod. (hřiště Hanušovice) ŽÁCI, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OKRESNÍ PŘEBOR SK. B: Sobota Postřelmov Rovensko 14,30 hod. Přijďte povzbudit naše mužstva! (J. N.) 9

10 OSMISMĚRKA V tajence je skryté jméno postřelmovského rodáka, který se narodil v roce 1919 a zahynul při havárii letounu ve Velké Británii v roce 1943, kde se jako palubní střelec bombardovací perutě RAF účastnil operačních letů nad Biskajským zálivem. D B Y L I N A O L S Á M D O K U R K Y Y D O V Á Z O V Í E E U D U K P A K A M O P S L R D N O Á K O V O D O L I A Í L A R T L O V O N R CH L N Ž A E E E M Y V O A O O D M A K L S A E A K P S D D M M B I O S L R L T Ě E P B O E Ž O N U T I L S Á A A R T I H O P S B Á K E L N T Č Ý S S O A Z A K E N Á K A Y L O K Z E L E N I N A D O V Á N Hledejte tato slova: ASTRA, AŽ, AMOR, BYLINA, BANÁN, DOMOVY, DOLAR, DĚLBA, ESA,CHILE, ISO, KO- PULE, KOLESO, KONOPÍ, KAZ, KEL, LIS, MÁSLO, MOTÝL, NÁVOD, NOŽE, NOS, OKURKY, OSY, POLÍNKO, POLNOSTI, PÁREK, PLCH, PATA, PÁKA, RUDLA, SAMOVAZ, SEDMA, SEN, VODOVOD, ZELENINA, ZÁVODY, ŽILETKA KNIHOVNA POSTŘELMOV Vybíráme z novinek pro dospělé Genova, Lisa: Pořád jsem to já - Strhující příběh profesorky psychologie, která kvůli nevyléčitelné nemoci postupně ztrácí paměť a vzpomínky. Přesto ale zjišťuje, že jí každý nový den přináší nečekané naplnění i lásku. Kepler, Lars: Stalker - Bez Joony Linny je policie bezmocná. Před devíti lety byl pastor Rocky Kyrklund odsouzen za brutální vraždu a svěřen do psychiatrické péče. Z události si nic nepamatuje, od tragické autonehody trpí opakujícími se výpadky a ztrátou paměti. Vybíráme z novinek pro děti a mládež Orlev, Uri: Ostrov v Ptačí ulici - Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s nesmírnou odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé byli odvedeni a zanechali po sobě veškerý svůj majetek. Větracím otvorem může Alex sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za úkol počkat v troskách na tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí... Všechny nové knihy naleznete na webu knihovny nebo na facebooku. Soutěž HOBIT - Kinokavárna dětem Vítězové soutěže jsou tentokrát tři. Porota ocenila znalosti Nikolky Kubalové, Kristýnky Nimmrichtrové a Vojty Krmely. Všichni získávají vstupenku do kina v Postřelmově dle svého výběru. Gratulujeme! KONTAKTY: Tel: , , web: facebook.com/knihovnapostrelmov 10

11 KULTURA V OBCI KINOKAVÁRNA: BABOVŘESKY III Středa , hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč ČR, komedie, 103 min., režie: Zdeněk Troška Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jiří Pecha a další Pokračování ze série letních komedií oblíbeného režiséra. POHÁDKOVÝ LES Sobota od do hod. a neděle od do hod., les pod Dlouhou Vstupné: děti do 5ti let zdarma, děti do 15ti let 10,- Kč, starší a dospělí 20,- Kč. Folklórní soubory Markovice, Markovička a jejich příznivci zvou děti a rodiče na procházku pohádkovým lesem pod Dlouhou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé! PODVEČER S HUDBOU Středa , hod., malý sál KD, vstup zdarma Koncert dětí navštěvující hudební kurzy manželů Jany a Zdeňka Kunštátských. Koncert je zaměřen na klávesové nástroje. HUDEBNÍ OKAMŽIKY Pátek , hod., malý sál KD, vstup zdarma Srdečně zveme na veřejné vystoupení dětí ze třídy pana učitele Milana Hájka. Na programu zazní veselé písničky různých hudebních žánrů pro děti i dospělé v moderních orchestrálních úpravách. INTROSHOW Neděle , hod., velký sál KD, vstupné dobrovolné Přehlídka celoroční činnosti taneční skupiny INTRO. Intro se takřka pravidelně účastní Celostátních přehlídek ve scénickém tanci Tanec, tanec... v Jablonci nad Nisou. Na 28. ročníku soubor zvítězil ve velké konkurenci mnoha souborů a tanečních škol a byla mu udělena nominace na mezinárodní festival Susret hrvatskih plesnih ansambala, aby reprezentoval český scénický tanec. Ten se koná ve dnech a ve Veliké Gorici v Chorvatsku. Toto ocenění získala skladba Já, ty, my a vy (možná i oni). 11

12 135 LET SDH POSTŘELMOV Sobota , hod., areál hasičské zbrojnice Sbor Dobrovolných hasičů v Postřelmově vás zve k příjemnému posezení v areálu hasičské zbrojnice. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou hasiči Postřelmov! Program: - ukázka techniky, - prohlídka hasičské zbrojnice, - ukázka malých hasičů v požárním sportu (SDH Sudkov). KINOKAVÁRNA: PADDINGTON Pondělí , hod., velký sál KD, vstupné 40,-Kč Velká Británie/ Francie/ Kanada, komedie, hudební, 98 min., režie: Paul King Hrají: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Nicole Kidman a další Paddington, nejslavnější anglický medvídek, je pro britské děti něco jako pro české Krteček. V novém česky dabovaném traileru uvidíme neobyčejný vtipný příběh, který vypráví příhody osiřelého medvídka z nejtemnějšího Peru, kterého pošle teta do Londýna, aby zde našel nový domov. Své jméno dostane podle nádraží Paddington v Londýně, kde ho našli jeho adoptivní rodiče. Hlas propůjčil medvídkovi oblíbený český herec a hudebník Ondřej Brzobohatý. MINIGALERIE NA VERANDĚ: VÝSTAVA K 25. VÝROČÍ OBNOVENÍ SKAUTINGU V POSTŘELMOVĚ Na výstavě si můžete na požádání prohlédnout také kroniky a spoustu fotogra ické dokumentace mapující vývoj skautingu v Postřelmově. 12 «VÝLETY S KULTURNÍM DOMEM Kulturní dům připravuje na prázdniny v rámci poznávání regionu opět výlety pro děti. Jeden v červenci a jeden v srpnu. Protože ještě cíl výpravy není potvrzen, dozvíte se bližší informace prostřednictvím plakátů ve vývěsních skříňkách KD, na výlohách a dále místním rozhlasem. Již dnes ale víme, že volných bude 15 míst. Přihlášky budou k vyzvednutí od 10. června v kulturním domě.

13 SE SOVOU DO PŘÍRODY Zveme děti od 6ti let ve dnech 22., 23. a 24. července na prázdninové táborničení s knihovnou. Budeme soutěžit, hrát si, vyrábět, putovat a hlavně se bavit. Dvě noci strávíme, kdo bude chtít, společně. Pořadatelé jsou připraveni v případě nepříznivého počasí i na tzv. mokrou variantu. Více informací v knihovně, na webu knihovny nebo u p. uč. Aleny Rakové. Přihlášky - do Cena 450,- Kč/3 dny. V ceně je celodenní stravování, pitný režim a materiál na vyrábění. «POSTŘELMOVSKÁ PĚTADVACÍTKA V sobotu 2. května se uskutečnil druhý ročník jarního výšlapu Postřelmovská pětadvacítka, pořádaný skautským střediskem Bukůvka Postřelmov. K rannímu zápisu u Kulturního domu postupně došlo 333 výšlapuchtivých účastníků, kteří tentokrát vybírali ze čtyř tras: 5, 10, 15 a 25 km. Trasy 5, 15 a 25 vedly stejně jako loni. Novou trasou byla kapličková 10, která vedla účastníky, jak název napovídá, po stopách postřelmovských kapliček. Postupně tak mohli projít kolem 4 kapliček, z toho poslední Procházkova kaple byla otevřena k nahlédnutí. Přes chladné ráno se den vydařil a na kočárkové trase jste tak mohli potkat 145 účastníků, na kapličkové 10 52, turistické 15 (přes Brníčko) 116 a turistické 25 (přes Cikánský buk) 20 účastníků. Odměnou pro výletníky byly drobné upomínkové předměty a menší občerstvení, které si jistě všichni zasloužili. Kdo chtěl, mohl si v cíli chvíli odpočinout a užít si pěkného dne. Kompletní výsledky pochodu jsou k dispozici na nástěnce v centru obce nebo na webu na adrese bukuvka.skauting.cz. Na základě zvýšeného zájmu o tuto akci hodláme do dalších ročníků přicházet s dalšími vylepšeními. Nechte se překvapit a určitě přijďte. Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům výšlapu a těšíme se na setkání s Vámi. (Klub Oldskautu Postrelmov) ˇ ˇ Strela, zpravodaj obce Postrelmov, červen 2015 ˇ 13

14 ZMRAZOVAČ NADCHL DIVÁKY Divadelní představení Zmrazovač Kočovné společnosti Ad Hoc je dílko, které je vlastně chytrým, ironickým ma iánským muzikálem. Parodie je provedená s láskou, znalostí a dovedností všech protagonistů. Diváci ani nemohli neocenit všestrannost všech ak- térů. Úspěch představení určitě spočívá také v jedinečném seskupení talentovaných osobností, jejich vysoké inteligenci, úžasným vzájemným vztahům a kamarádství, které se hrou prolíná. Z představení jde cítit pospolitost a radost ze života. A jinak by to asi ani nešlo. Pro každého z herců je divadlo obrovským koníčkem a hnacím motorem. Jen stěží jde pochopit, že většina z nich nemá umělecké školy a živí se často běžným povoláním. Převážně jsou členové souboru ve věku mezi 23 až 34 lety. Najdete zde právníka, obchodníka, gra ika, pedagoga, pojišťováka apod. A pokud se představení návštěvníkům líbilo a odcházeli ze sálu se zdevastovanou bránicí, tak to splnilo svůj účel. Hercům můžeme vyjádřit jen svůj obdiv a popřát hodně dalších nápadů a úspěchů. Na závěr vyjádření Aleše Bergmana, vedoucího ateliéru činoherního herectví na JAMU, který viděl představení na Jiráskově Hronově: Pro mě je to jedno z nejlepších satirických děl směrem k současnosti, které jsem viděl. A ještě poděkování paní Věře Hajtmarové, která se postarala o občerstvení pro tuto sympatickou kočovnou společnost. (Z. H.) 14 A JAK SE BOJOVALO S RYTÍŘI? V neděli 17. května předvedli naši mladí rytíři dětem své znalosti o zbraních a ukázali jednotlivé boje. Děti si mohly na zbraně sáhnout a vyzkoušet si je. Svoji šikovnost potom mohly dokázat v soutěžích, které byly po zásluze odměněny. ˇ Strela, zpravodaj obce Postrelmov, červen 2015 ˇ

15 A ti stateční se utkali s opravdickým hrozivým tříhlavým drakem. Větší děti bojovaly udatně jako princ Nebojsa a malé děti ozbrojené mečíky se ve trojicích potýkali každý s jednou dračí hlavou. Ale vítězem byl každý, kdo se do draka pustil. Také byl několikrát zahnán do jeskyně, kde si foukal svoje rány. A že jich bylo hodně Šermířům se podařilo připravit pro děti hezké odpoledne. Také Miluška a Radek Bezděkovi přispěli svou zkušeností a řadou rekvizit ke zdárnému průběhu akce. Proto všem velký dík. A samozřejmě také Františkovi Vrobelovi, který zajistil pro unavené pořadatele chutnou, voňavou klobásku (Z. H.) ZŠ POSTŘELMOV V prvním květnovém týdnu naši nejmenší slavili! Dočetli svoji první knížku, Slabikář, a to je přece důvod, ne? Připravili si s paní učitelkou Ivetou Petríkovou veselé pásmo písniček a básniček a nechyběl ani tanec Ředitel školy Michal Malík prvňáčky přivítal a pomohl také rozdat ozdobné placky jako vzpomínku na tento slavný den. Nejlepší čtenáři mohli předvést své umění i před početným publikem, protože na Svátek Slabikáře se přišli podívat také předškoláčci se svými učitelkami. Na závěr prvňáci bouchli šampíčko a už teď se mohou těšit na to, co je čeká ve 2. třídě. Jak už jsme informovali, postoupily naše mažoretky do finále Mistrovství republiky konaném ve Valticích. Už samotný postup znamenal obrovský úspěch a holky si to taky patřičně užívaly! V neděli 17. května předvedla děvčata svá vystoupení před publikem i porotou. Excelovalo trio (Bára Komendová, Zuzka Černá, Anežka Chaloupková), které skončilo na krásném 2. místě. Kadetky i Juniorky se umístily na 6. místě, sedmice na 7. místě. Děvčata nám tedy rozhodně ostudu neudělala a jejich vedoucí Hana Kukulová z nich může mít opravdu radost! Blahopřejeme. Druhá květnová neděle je vždy Dnem matek. Není snad nikdo z dětí, kdo by své mamince nenatrhal aspoň kytičku. Žáci 1. A si své maminky pozvali 11. května odpoledne do své třídy. Měli pro ně připraven program plný básní i písniček, a když načesaní a nastrojení prvňáčci začali tančit valčík jen a jen pro mámu, nezůstalo jediné oko maminky suché. Hezké sváteční odpoledne ukončila velká pusa, kytka a vlastnoručně vyrobené přání darované z lásky. I v letošním školním roce se žáci 9. třídy zapojili do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond, část financí jde i z rozpočtu ČR. 15

16 Celkem žáci absolvovali deset hodin výuky v inovované laboratoři elektrotechniky s využitím nejmodernějších technologií. Řešili praktické úkoly různého zaměření. Zapojovali rezistory, měřili účinnost rychlovarné konvice, ověřili si platnost Ohmova i Archimédova zákona, prozkoumali elektromagnetické pole. Také proměřovali sílu elektrického proudu a napětí, voltampérové charakteristiky žárovky, vztlakovou sílu v kapalině, seznámili se s funkcí transformátoru, zkusili vyrobit elektrický proud. Pokud ne pro holky, tak určitě pro kluky byl tento projekt zajímavý a poučný. Jako každý rok tak i letos jezdí děti na školy v přírodě. Jako první odjeli se Třemi bratry do pohádky prvňáčci. Jejich tolik oblíbená pohádka je provázela v Janoušově celých pět dní. Ani trochu pohádkové ovšem nebylo počasí, které v půlce týdne už připomínalo spíše horor. Jen déšť a zima. Ale stateční malí princové i princezny se s rozmary počasí vypořádali skvěle a všechny úkoly splnili na jedničku! V době od 18. do 22. května stihli vysvobodit Šípkovou Růženku, namíchat kouzelný lektvar, s odvážnou Karkulkou se vydali přes strašidelný les v době, kdy už byla tma. Taky pomohli Marušce nasbírat jahody i jablka... a za to všechno sbírali body pro své družstvo. Samozřejmě nechybělo tradiční opékání špekáčků, zpěv s kytarou, diskotéka, karneval. A když se přece jen večer objevily nějaké slzičky, tak paní učitelka Iveta Petríková a paní vychovatelka Eva Kloučková je vysušily pohádkou na dobrou noc. Pomohly i dvě Lucky (Jančíková, Matějíčková), žákyně 9. třídy. Ty ochotně vyměnily společnost stejně starých vrstevníků za mladší kamarády z 1. A., díky. Snad vyjde počasí alespoň ostatním, kteří se na svou školu v přírodě teprve chystají! (I. P.) Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, IČ číslo vydáno Šéfredaktor: Petra Balcárková, redakční rada: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková. Dopisovatelé: Z. H. (Zdenka Hrachovinová), I. P. (Iveta Petríková), L. N. (Luděk Nevoral), J. N. (Jaroslav Nimrichtr), P. B. (Petra Balcárková). Úvodní foto: Richard Růžička. Ilustrační fota: Marek Holzmann, Richard Růžička, Jan Hajduk, Lucie Laštůvková, Luděk Nevoral, Petra Balcárková. Periodický tisk územně správního celku. Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na připomínky a náměty zasílejte na: nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov.

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7. INFORMACE strany 8-12. KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25-29

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7. INFORMACE strany 8-12. KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25-29 Připomenuli jsme si devadesáté výročí vzniku republiky 28. října jsme si společně připomenuli devadesáté výročí vzniku první Československé republiky. Státu, který vyvstal po první světové válce na troskách

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více