SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, Beroun IČO , tel SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006 A) Pedagogicko organizační B) Ekonomické C) Bezpečnost a ochrana zdraví při práce. D) Ostatní

2 A) Pedagogicko organizační Č.1. - Školní řád Č.2. - Vnitřní řád Domova mládeže Č.3. - Organizační řád školy Č.4. - Směrnice ke zřízení studijního oddělení Č.5. - Směrnice k přijímacímu řízení Č.6. - Směrnice k ukončování studia Č.7. - Směrnice k výjezdům žáků a vyučujících na akce konané mimo školu Č.8. - Směrnice k pořádání lyžařských kurzů a kurzů snowboardu. Č.9. - Směrnice k pořádání cykloturistických kurzů a výletů. Č.10.- Směrnice k pořádání turistických kurzů a výletů. Č.11.- Směrnice k pořádání vodáckých kurzů. Č Směrnice k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Č Směrnice k zákonu o informacích. Č Archivační a skartační řád. Ć Pracovní řád pro pedagogické pracovníky. Č Směrnice ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování B) Ekonomické. Č Směrnice k poskytování platu, osobního příplatku, dalších příplatků a odměn ( Vnitřní platový předpis Č Organizační postup při inventarizaci majetku. Č Směrnice k Fondu kulturních a sociálních potřeb. Ć Směrnice k cestovním náhradám. Č Směrnice k používání služebního mobilu. Č Směrnice k používání služebního a soukromého vozidla na služebních cestách. Č.37, - Směrnice k provozu kopírky a úhradě kopírování. Č.38.- Vnitřní kontrolní systém C) Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a žáků (BOZP) Č.51. Č.52.

3 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, Beroun IČO , tel SMĚRNICE č. 1/2006 ředitele školy Školní řád 1. Zásady a cíle vzdělání. 2. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 3. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. 4. Žákům je zakázáno 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 6. Další pravidla chování žáků 7. Omlouvání nepřítomnosti žáků. 8. Provoz a vnitřní režim školy. 9. Zajištění bezpečnosti žáků 10. Klasifikační řád 11. Maturitní zkoušky 12. Státní jazykové zkoušky 13. Chování žáka a výchovná opatření 14. Studentská samospráva Závěrečná ustanovení.

4 1. Zásady a cíle vzdělání 1.1. Vzdělání na škole je založeno na zásadách: - rovného přístupu ke vzdělání občana ČR nebo jiného členského státu EU bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana - zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce - vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti,solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělání 1.2. Cílem vzdělání na škole je: - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení v průběhu celého života - získání odborného vzdělání (případně jazykového vzdělání v jazykové škole) - pochopení a uplatňování zásad demokracie a základních lidských práv a svobod - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic - získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 2. Práva žáků a zákonných zástupců žáků Žáci mají právo: 2.1. Na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona (561/2004) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Toto právo má i zákonný zástupce nezletilých žáků a rodiče nebo osoby, které vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Vyjádření žáků musí být věnována odpovídající pozornost. Toto právo mají také zákonní zástupci nezletilých žáků a osoby, které vůči zletilým žákům mají vyživovací povinnost Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb Na vzdělávání v podmínkách, které odpovídají příslušným hygienickým předpisům Na pomoc vyučujících při výuce s osvojováním a pochopením učiva. Žák se může na vyučující obrátit se žádostí o poskytnutí konzultací mimo vyučování k objasnění učiva, kterému neporozuměl, nebo které bylo probíráno v době jeho omluvené nepřítomnosti

5 ve škole. Pro tento účel mají vyučující vyhrazeny konzultační hodiny Na využívání odborných učeben školy v době mimo vyučování v souladu s jejich provozním řádem Na bezplatné půjčování knih ze školních knihoven Na to, aby s nimi všichni zaměstnanci školy jednali slušně a neponižovali jejich důstojnost Na objektivní a spravedlivou klasifikaci získaných znalostí, dovedností, chování a dalších studijních i mimostudijních aktivit za klasifikační období. Na vydání vysvědčení o prospěchu a chování na konci klasifikačního období ( v pololetí mají nárok na vydání výpisu známek) bracet se při různých studijních a životních problémech o radu k vyučujícímu, třídnímu učiteli, výchovnému poradci, protidrogovému pracovníkovi nebo řediteli školy. 3. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci jsou povinni: 3.1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Aktivně se zúčastňovat výuky všech povinných, volitelných a nepovinných předmětů. Za řádnou docházku do školy zodpovídají rodiče Dodržovat školní řád a předpisy školy k ochraně zdraví, se kterými byli seznámeni Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem Respektovat zásady a pravidla slušného chování, dodržovat společenské normy v jednání a vztazích mezi lidmi Chodit do školy slušně a přiměřeně oblečeni. Celkový vzhled musí vzbuzovat dojem čistoty, upravenosti a vkusnosti. Výstřední nebo nedostatečné oblečení je považováno za přestupek proti školnímu řádu. Při slavnostních příležitostech ( zejména maturitní zkoušky) se vyžaduje společenské oblečení Při hodinách tělesné výchovy používat sportovní úbor a obuv podle daného druhu sportu a pravidel stanovených vyučujícím tělesné výchovy. Zároveň musí odložit všechny předměty, které by mohly způsobit úraz ( náramky, prsteny, hodinky, přívěsky, náušnice, piersing apod.) Dbát na vytváření a udržení čistoty a estetického prostředí ve škole, přezouvat se, dbát na udržování školního majetku. Při jeho zaviněném znehodnocení, poškození nebo zničení nahradit vzniklou škodu Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o těchto skutečnostech: Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu Údaje o předchozím vzdělávání a stupeň dosaženého vzdělání Údaje o zdravotním stavu žáka, zda je žák zdravotně postižen nebo znevýhodněn a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. Jsou povinnni hlásit každou závažnou změnu O veškerých údajích, které by mohly žáka sociálně nebo jinak znevýhodňovat Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefonické spojení a okamžitě hlásit změny Název zdravotní pojišťovny, u které má žák zdravotní pojištění Další údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání žáka nebo jeho bezpečnost Zákonný zástupce žáka je povinnen dokládat důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování.

6 Je povinnen dostavit se na vyzvání ředitele, třídního učitele, výchovného poradce nebo vyučujícího k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se závažných otázek ve vzdělávání a chování žáka. 4. Žákům je zakázáno: 4.1. Nosit, držet, distribuovat, požívat a zneužívat návykové látky ( cigarety, alkohol, drogy) v areálu školy a při činnostech organizovaných školou. Při zjištění užívání drog žákem ve škole i mimo školu bude žák potrestán podmíněným vyloučením ze školy. Jestliže se žák nepodrobí léčbě této závislosti nebo léčba bude neúspěšná a žák bude v užívání drog pokračovat, bude ze školy vyloučen Nosit do školy věci nebezpečné pro život, jako jsou zbraně, výbušniny, zábavná pyrotechnika, chemikálie apod Nosit do školy větší částky peněz ( nad 1000,-Kč). Pokud žák musí mít větší částku nezbytně u sebe (například při placení kurzů, výletů atd.), uloží si ji v sekretariátu školy nebo na Domově mládeže u vychovatelek Mít zapnuté mobilní telefony během vyučování. 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5.1. Škola zabezpečuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě směrnice ředitele školy Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit na žádost jeho zákonných zástupců do vyššího ročníku. Totéž může učinit na žádost zletilého žáka. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva ročníku, který žák nebude absolvovat Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádným nadáním nebo z jiných důvodů na jeho žádost nebo žádost jeho zákonného zástupce individuální vzdělávací plán. Podrobnosti upřesňuje prováděcí předpis ministerstva školství. 6. Další pravidla chování žáků 6.1. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli nejpozději 5 minut před začátkem vyučování ve své třídě Žák je povinen mít s sebou věci potřebné k vyučování (učebnice, učební pomůcky, sešity, pravítka, kalkulačky atd.). Před zvoněním si vše připraví Ve třídách zaujímá pouze místo, které mu určil třídní učitel nebo vyučující daného předmětu Je zodpovědný za řádné udržování své lavice, za pořádek a čistotu svého pracoviště a pomůcek, které mu byly zapůjčeny. V případě ztráty nebo poškození je povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit vyučujícímu, který mu tuto pomůcku vydal Může používat pomůcek a přístrojů instalovaných ve třídě pouze se svolením vyučujícího. Vynášet přístroje a pomůcky ze třídy bez svolení učitele je zakázáno.

7 6.6 Vstoupí-li do třídy učitel, ředitel školy, zástupce ředitele nebo jiný školský pracovník, tiše vstane. Vstane i při jejich odchodu Přeje-li si při vyučování mluvit, přihlásí se zvednutím ruky. Jiná pravidla komunikace určuje vyučující V době vyučování zachovává klid a pořádek. Nenapovídá ani neopravuje odpovědi spolužáků bez svolení učitele. Nevypracuje-li domácí úkol nebo není-li připraven na vyučování, oznámí to učiteli před začátkem hodiny Před odchodem ze třídy uvede do pořádku své pracoviště, odnese si své pomůcky. V lavici nenechává žádné zbytky jídla, papíry, obaly a podobně. Žák, který odchází poslední ze třídy, zhasne případné osvětlení V průběhu vyučování může žák opustit školu pouze se svolením třídního učitele (popř. jeho zástupce). Toto ustanovení se netýká rozvrhem stanovené polední přestávky a přechodu na tělesnou výchovu Na chodbách se žáci chovají slušně, zachovávají pořádek a nehlučí zbytečně o přestávkách ani v době vyučování Na záchodech udržují čistotu a dbají dodržování hygienických předpisů (mytí rukou). Žák odcházející ze záchodu vždy zavírá dveře Při akcích, které se konají mimo školu, se žák řídí pokyny vyučujícího a Směrnicemi ředitele školy, které jsou k těmto akcím vydány a odpovídají právním předpisům Na každý týden jsou třídním učitelem určeni dva žáci, kteří konají službu. Určené žáky zaznamená třídní učitel do záhlaví třídní knihy. Zároveň stanoví službu na další týden pro případ, že by žáci, kteří by měli vykonávat službu, byli nepřítomni. Ti potom přebírají povinnosti služby předcházející. Služba dbá na udržování kázně a pořádku ve třídě. Stará se o mazání tabule, zabezpečí křídu na psaní, zabezpečí otevírání a zavírání oken, pořádek v lavicích i kolem odpadkových košů, zalévání květin v kmenové učebně, otevírání zamčených tříd, hlásí na ředitelství školy nepřítomnost vyučujícího nejpozději 10 minut po zahájení vyučovací hodiny Třídní učitel stanovuje službu třídní knihy. Tato služba se stanovuje na dobu jednoho roku. Povinností této služby je zabezpečení třídní knihy po skončení vyučování, její přenášení do dělených skupin. Další podrobnosti povinností této služby stanovuje třídní učitel v souladu se školním řádem Administrativní záležitosti si žák vyřizuje buď hromadně prostřednictvím třídního učitele nebo v úředních hodinách studijního oddělení Veškeré kopírování pro potřeby žáků (soukromé nebo studijní ) je možné v době mimo výuku v centrální kopírce ve druhém patře pomocí zakoupené karty. Užívání kopírky a placení za kopírování se řídí směrnicí ředitele školy. 7. Nepřítomnost žáka ve škole a její omlouvání 7.1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. Za nezletilého žáka ji předkládá jeho zákonný zástupce. O uvolnění z jedné vyučovací hodiny může v závažných případech rozhodnout vyučující této hodiny. Na dobu dvou dnů je oprávněn uvolnit žáka třídní učitel. Žádosti o uvolnění z vyučování na dobu delší než dva dny předkládá žák řediteli školy prostřednictvím třídního učitele. Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc

8 žáka, mimořádná událost v rodině, potíže v hromadné dopravě). V ostatních případech uvolní ředitel školy z vyučování žáka pouze v případě, že žák neměl v předcházejícím období problémy s absencí a prospěchem Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je povinen okamžitě, nejpozději však do tří dnů, oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka to učiní jeho zákonný zástupce. Ihned po příchodu do školy je povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku na omluvném listu, kde doloží důvod nepřítomnosti. Omluvenka nezletilého žáka musí být vždy podepsána zákonným zástupcem. V případě, že nepřítomnost žáka proběhla v době jeho pobytu na Domově mládeže, je omluvenka podepsána vychovatelkou. V odůvodněných případech (zejména v případě vysoké krátkodobé absence) může třídní učitel požadovat vyjádření ošetřujícího lékaře Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu 5 dnů a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ředitel školy prostřednictvím třídního učitele písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Pokud žák do 10 dnů od prokazatelného doručení této výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, bude posuzován, jako by zanechal vzdělávání posledním dnem této zákonné lhůty. 8. Provoz a vnitřní režim školy 8.1. Ve škole se vyučuje podle rozvrhu hodin schváleného ředitelem školy. Rozvrh je vyvěšen na určeném místě ve sborovnách a na chodbě Každá vyučovací hodina začíná a končí zvoněním.nezvoní-li z nějakého důvodu, řídí se vyučující následujícím časovým rozvrhem. hodina od do následuje přestávka 0 7:10 7: :00 8: :50 9: :45 10: :40 11: :35 12: :25 13: :15 14: :05 14: :55 15: Akce konané mimo školu ( kurzy, exkurze, třídní výlety atd.) se řídí plánem akce, který je schválen ředitelem školy. 9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 9.1. Na začátku školního roku jsou všichni žáci seznámeni se školním řádem a provozními řády odborných učeben (počítačové, chemie, keramické dílny atd) Všeobecné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků při pobytu ve škole provede na začátku školního roku třídní učitel, o poučení provede zápis do třídní knihy. Žáci toto poučení jmenovitě podepíší na zvláštním archu Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při tělesné výchově provádí při zahájení

9 výuky tělesné výchovy příslušný vyučující a pořídí o něm zápis do třídní knihy Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků při akcích konaných mimo školu (odborná praxe, kurzy, výlety, exkurze) provede vedoucí této akce. Toto poučení zapíše do třídní knihy Poučení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v odborných učebnách, při práci s elektrickým proudem provádí příslušný vyučující a provede o tom zápis do třídní knihy Třídní učitel poučí žáky před prázdninami o jejich bezpečnosti zejména při koupání, při provozu na komunikacích, při brigádách, používání autostopu apod. Žák zodpovídá za své chování i v době prázdnin škole, chová se ukázněně a slušně V rámci zákona o zdraví lidu a v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je v celé škole a ve vymezeném prostoru přísný zákaz kouření. 10. Klasifikační řád Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním stupněm vědomosti, dovednosti a návyky, které si žáci osvojili, a podněcovat jejich zájem o doplňování a upevňování získaných vědomostí, dovedností a návyků a o zvládnutí širší problematiky daného předmětu. Klasifikace prospěchu musí přispívat k formování morálního profilu žáků, a proto je nutno při stanovení klasifikačního stupně přihlížet k přístupu žáků k výchovně vzdělávacímu procesu, k jejich aktivitě i k tomu, zda se rozvíjí jejich schopnost samostatného myšlení a schopnost aktivního získávání a hodnocení nových informací. Klasifikace prospěchu přispívá k vytváření kladného vztahu žáků k vyučování a má motivační charakter. Zkoušení se nesmí používat jako prostředku k upevnění kázně. Vyučující neklasifikuje žáka, jehož absence je v daném klasifikačním období vyšší než 25 % všech odučených hodin v daném předmětu. V odůvodněných případech rozhoduje o možnosti klasifikovat žáka s vyšší absencí ředitel školy Obsah a druhy zkoušek Zkoušení se zařazuje do vyučovacích hodin soustavně a průběžně po celé klasifikační období, aby nedocházelo k jeho hromadění v závěru období Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek a způsob zkoušení musí odpovídat učivu stanovenému učebními osnovami pro příslušné klasifikační období, které bylo do doby zkoušek probráno Žák musí být za klasifikační období zkoušen nejméně 1x ústně Písemné zkoušení, pokud je stanoveno učebními osnovami, je nutno rozvrhnout rovnoměrně po celý školní rok. Třídní učitelé zajistí vhodným způsobem jeho koordinaci podle plánu čtvrtletních písemných prací, který je schválen ředitelem školy. Nelze psát dvě čtvrtletní písemné práce v jeden den Toto ustanovení se nevztahuje na písemné orientační zkoušky, kterými si vyučující ověřuje, jak žáci pochopili probírané učivo a jestli se soustavně připravují na vyučování Opravené písemné a grafické práce jsou k dispozici žákům pouze ve škole. Není povoleno odnášet je domů. Slouží vyučujícím jako podklad při případných stížnostech zákonných zástupců žáků ( nebo zletilých žáků) na stupeň klasifikace.

10 10.3. Klasifikace prospěchu žáků Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období hodnotí podle následujících hledisek: a) stupeň osvojení jistoty, s níž žák učivo ovládá b) schopnost samostatného logického myšlení a osvojení metod pro daný obor. c) schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení nových úkolu d) samostatnost, aktivita a iniciativa při řešení nových úkolu,soustavnost a svědomitost v práci e) úroveň vyjadřování (ústního, písemného, grafického) Požadavky pro jednotlivé stupně hodnocení: Stupněm 1 - výborný - je ohodnocen žák, který bezpečně ovládá probrané učivo předepsané osnovami, projevuje samostatnost, pohotovost a logiku myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšíh projevu bez závad. Stupněm 2 - chvalitebný - je ohodnocen žák, který ovládá probrané učivo předepsané učebními osnovami, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí celkem bez potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Při práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí, jeho písemné, grafické a praktické práce mají po obsahové stránce a ve vnějším projevu drobné závady Stupněm 3 - dobrý - je ohodnocen žák, který probrané učivo předepsané učebními osnovami ovládá v jeho podstatě tak, že na ně může bez obtíží navazovat při osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které dovede s pomocí učitele odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu závady, které se týkají podstaty problému. Stupněm 4 - dostatečný - je ohodnocen žák, který má ve znalostech učiva předepsaného učebními osnovami mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně, jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu větší závady. Stupněm 5 - nedostatečný - je ohodnocen žák, který má ve znalostech probraného učiva předepsaného učebními osnovami takové nedostatky, že na tyto znalosti nemůže navazovat při osvojování nového učiva. Na otázky učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají zásadní závady Jestliže výsledky zkoušení odpovídají kriteriím různých stupňů prospěchu, stanoví se výsledný stupeň prospěchu podle převládajících kriterií charakteristických pro daný předmět Nepovinné předměty se klasifikují podle stejných hledisek a podle stejné stupnice jako předměty povinné. Do celkového hodnocení prospěchu se nezapočítávají Stupeň prospěchu stanoví vyučující příslušného předmětu. V případě, že se na vyučování předmětu podílí více vyučujících, stanoví stupeň prospěchu po vzájemné dohodě. Je-li předmět složen ze dvou a více samostatných částí, musí být žák, aby v předmětu prospěl, hodnocen v každé části stupněm alespoň 4 - dostatečným Stupeň prospěchu musí být žákovi řádně zdůvodněn.

11 Případná pomocná hodnocení a klasifikace (jako je plus, mínus) je jen orientační Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat výpis z vysvědčení. Výpis se vydá také žákovi, jemuž byl stanoven náhradní termín pro klasifikaci. Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikací Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebním plánem s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí ( 31.března). Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník Nebyl-li žák hodnocen za 1.pololetí školního roku nebo měl klasifikaci nedostatečnou a není klasifikován ani na konci druhého pololetí ( nebo je opět klasifikován stupněm nedostatečný) koná klasifikační zkoušku z učiva předepsaného učebními osnovami za celý školní rok Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Zkoušky jsou komisionální Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu vykonání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky do konce září následujícího školního roku Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v předmětu ředitel školy, žádá o přezkoušení odbor školství Středočeského kraje. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14.dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutým se zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálním přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor Závěrečné evaluační jazykové testy jsou součástí klasifikace v každém ročníku.. Žák, který je neabsolvoval, nemůže být klasifikován na konci druhého pololetí z daného předmětu Výsledná známka z kurzu plavání je součástí hodnocení v předmětu tělesná výchova s metodikou ve druhém ročníku oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a předmětu Specializace tělesná výchova ve třetím ročníku oboru vzdělání Pedagogické lyceum. Žák, který kurz v tomto ročníku nesplní, nemůže být klasifikován z těchto předmětů a musí opakovat daný ročník.

12 10.5. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50. Chování je hodnoceno jako velmi dobré. b) prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni: a) velmi dobré b) uspokojivé c) neuspokojivé Komisionální zkoušky Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad Středočeského kraje. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky Hodnocení výsledků vzdělávání v jazykové škole Jazyková škola hodnotí výsledky vzdělávání žáků nejméně dvakrát za školní rok a s tímto hodnocením žáka seznámí. Žákovi na jeho žádost vydá jazyková škola osvědčení o úspěšném zakončení kurzu s uvedením prospěchu Prospěch se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl(a) Do následujícího ročníku nemůže být zapsán žák, který byl na konci školního roku hodnocen stupněm 4 nevyhověl(a). 11. Maturitní zkoušky (platí pouze pro 4. ročník ) Termíny maturitních zkoušek a podmínky pro vykonání Maturitní zkoušky se konají nejdříve ve druhém úplném týdnu v květnu a ukončí se nejpozději 20.června. Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná zkouška z cizího jazyka se koná v dubnu. Termíny určí ředitel školy Ústní zkoušky žáků, kteří úspěšně ukončí poslední ročník studia nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku a nekonali ústní zkoušky v řádném termínu, se konají v měsíci září následujícího školního roku. Termíny stanoví ředitel školy Praktické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku se konají nejdříve 15.dubna a musejí být vykonané před teoretickou zkouškou z odborných předmětů Před zahájením ústních zkoušek nebo praktických zkoušek se žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů. Tato doba je určena pro přípravu k vykonání maturitní zkoušky Žák může konat maturitní zkoušku nejpozději do 5 let od doby, kdy měl řádně ukončit

13 studium, a to i v případech, jestliže se posuzuje, jako by studia zanechal Podmínkou pro vykonání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia Obsah a předměty maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, zkoušky z volitelného předmětu, teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných předmětů Odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů, praktické zkoušky z odborných předmětů nebo praktické zkoušky z odborného výcviku a volitelné předměty jsou stanoveny v učebním plánu. Pojetí a obsah těchto zkoušek stanoví ředitel školy Teoretickou zkoušku z odborných předmětů lze členit na dvě samostatně klasifikované zkoušky, pokud tak stanoví učební plán Praktická zkouška z odborných předmětů se nekoná samostatně v těch oborech vzdělání, kde je školskými dokumenty stanovena jako součást teoretické zkoušky z odborných předmětů Volitelnými předměty mohou být pouze předměty, jejichž celková dotace činí nejméně 4 hodiny Maturitní zkouška je ústní s výjimkou písemné práce z českého jazyka a literatury, praktické zkoušky z odborného výcviku a praktické zkoušky z odborných předmětů Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je komplexní zkouška, obsahuje písemnou práci z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku z jazykových a literárních znalostí. Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury stanoví ředitel školy 4 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá nejdéle 240 minut. Výsledky písemné práce z českého jazyka a literatury se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek Pro jednotlivé ústní zkoušky se stanoví 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Pokud to vyžaduje charakter oboru vzdělání, může být součástí teoretické zkoušky z odborných předmětů grafické nebo písemné řešení úkolu Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Je-li součástí témat grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise tuto dobu prodloužit o dalších 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut. Pokud se teoretická zkouška z odborných předmětů člení na dvě samostatně klasifikované zkoušky, trvá příprava ke zkoušce 30 minut a zkouška trvá nejdéle 30 minut Při praktické zkoušce žák prokazuje úroveň praktických dovedností v příslušném oboru vzdělání. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle tři dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin V případě, že se praktická zkouška z odborných předmětů koná formou zpracování písemné práce a její obhajoby, stanoví téma praktické zkoušky žákovi ředitel školy. Téma praktické zkoušky může být stanoveno nejdříve na začátku školního roku, v němž má žák studium ukončit. Obhajoba písemné práce trvá nejdéle 30 minut Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky Klasifikace žáka při maturitní zkoušce na návrh jednotlivých zkoušejících schvaluje

14 zkušební komise hlasováním. Je-li součástí zkoušky písemná práce nebo písemná zkouška nebo není-li praktická zkouška z odborných předmětů klasifikována samostatně, zohlední se jejich hodnocení v návrhu výsledného prospěchu zkoušky, a to nejméně jednou třetinou. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise Klasifikace jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky se provádí podle následující stupnice prospěchu: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný Do celkového hodnocení se započítává klasifikace jednotlivých zkoušek Celkové hodnocení maturitní zkoušky provádí zkušební komise podle této stupnice: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže žák nemá u maturitní zkoušky výsledný stupeň prospěchu horší než chvalitebný. Průměrný prospěch žáka u maturitní zkoušky nesmí být horší než 1,50 b) prospěl, jestliže žák nemá u maturitní zkoušky z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný c) neprospěl, jestliže žák má u maturitní zkoušky z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává prospěch z předmětu, z něhož žák konal dobrovolnou maturitní zkoušku Celkové hodnocení maturitní zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil Opravné zkoušky Jestliže byl žák u maturitní zkoušky z jedné zkoušky klasifikován stupněm 5 - nedostatečný, koná opravnou zkoušku v září v příštím školním roce Jestliže byl žák u maturitní zkoušky klasifikován nejméně ze dvou zkoušek stupněm 5 - nedostatečný nebo neprospěl u opravné zkoušky, opakuje celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce v termínu stanoveném ředitelem školy Jestliže žák konal poprvé maturitní zkoušku v září a byl klasifikován v jedné zkoušce stupněm 5 - nedostatečný, koná opravnou zkoušku do konce prvního pololetí příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy Jestliže žák konal poprvé maturitní zkoušku v září a byl klasifikován nejméně ze dvou zkoušek stupněm 5 - nedostatečný, opakuje celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce, v termínu stanoveném ředitelem školy Jestliže byl žák při opakování celé maturitní zkoušky klasifikován z jedné zkoušky stupněm 5 - nedostatečný, opakuje tuto zkoušku v termínu stanoveném ředitelem školy Písemná práce z českého jazyka a literatury, písemná zkouška z cizího jazyka se v případě konání opravné zkoušky z předmětu nebo při opakování celé maturitní zkoušky opakuje pouze v tom případě, byla li klasifikována stupněm 5 - nedostatečný Celou maturitní zkoušku může žák opakovat pouze jednou Zkušební komise Maturitní zkouška se koná před zkušební komisí. Zkušební komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel.

15 Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu a přísedící Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února každého školního roku krajský úřad příslušný podle sídla střední školy. Při opravných zkouškách a při zkouškách v náhradním termínu je předsedou zkušební komise ředitel školy, ve které se zkoušky konají, popřípadě zástupce ředitele školy Předseda zkušební komise řídí práci komise, kontroluje připravenost zkoušek a hodnotí úroveň maturitní zkoušky. Odpovídá za řádný průběh zkoušky a klasifikaci. Nemůže-li předseda maturitní komise krátkodobě vykonávat z vážných důvodů svou funkci, přejímá jeho funkci místopředseda Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje do 31. března každého školního roku ředitel školy, ve které se zkoušky konají, a to z pedagogických pracovníků této školy Ředitel školy může přizvat k maturitní zkoušce také odborníka z praxe, z vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Tento odborník může klást žákovi otázky, nepodílí se však na klasifikaci a hodnocení maturitní zkoušky Stanovení předmětů maturitní zkoušky Předměty nebo jiné ucelené části učiva, ze kterých může ředitel školy zvolit předměty teoretické zkoušky z odborných předmětů a volitelné předměty maturitní zkoušky, jsou stanoveny ve školním učebním plánu. Témata pro maturitní zkoušku stanoví ředitel školy Žáci posledního ročníku oznámí písemně do konce prosince třídnímu učiteli, který z volitelných předmětů maturitní zkoušky si zvolili. Jestliže žák ve stanoveném termínu neoznámí, který předmět si zvolil, určí mu tento předmět třídní učitel Žáci posledního ročníku středních škol, kteří chtějí konat dobrovolně maturitní zkoušku z dalšího vyučovacího předmětu, oznámí písemně třídnímu učiteli do konce prosince předmět, který si zvolili. Žák může konat se souhlasem ředitele střední školy dobrovolně ústní maturitní zkoušku z jednoho vyučovacího předmětu zařazeného v učebním plánu příslušného oboru vzdělání Žákům, kteří přestoupili do 3. nebo 4. ročníku školy s českým vyučovacím jazykem ze školy s jiným vyučovacím jazykem, a cizincům na jejich žádost, se promíjí zpracování písemné práce z českého jazyka a literatury Další ustanovení Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky písemně omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy, ve které se koná maturitní zkouška. Závažnost důvodů, pro něž se žák ke zkoušce nedostavil, posuzují stálí členové zkušební komise. Uzná-li zkušební komise omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by byl ze zkoušky klasifikován stupněm 5 nedostatečný Jestliže žák po zahájení některé zkoušky, která je součástí maturitní zkoušky, od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 nedostatečný. V případě, že žákovi je z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku, která je součástí maturitní

16 zkoušky, může zkušební komise žákovi stanovit náhradní termín této zkoušky Používá-li žák při některé zkoušce, která je součástí maturitní zkoušky nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit; v tom případě se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 - nedostatečný Žáci, kteří již dříve získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury nekonají. Nekonají také maturitní zkoušku z předmětu, ze kterého již maturitní zkoušku vykonali v předchozím studiu, pokud jsou tyto zkoušky obsahově srovnatelné Zkoušky se konají ve škole, kterou žáci navštěvovali, s výjimkou praktické zkoušky, která se může konat ve školském účelovém zařízení nebo na pracovištích jiných právnických nebo fyzických osob, kde je vykonáváno praktické vyučování na základě dohody uzavřené mezi školou a touto osobou Zkoušky jsou veřejné s výjimkou oborů vzdělání, kde je to z hygienických důvodů nebo z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci vyloučené Zkoušky mohou být individuální nebo skupinové. Žáci při nich mohou používat pomůcky povolené v zadání tématu práce. U žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním upraví ředitel školy podmínky pro vykonání zkoušky Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut Žákům, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se vydá vysvědčení o maturitní zkoušce, a to nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise. Na vysvědčení o maturitní zkoušce se uvádí datum ukončení maturitní zkoušky žáka Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání a výsledku této zkoušky. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Česká školní inspekce je povinna poskytnout krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30.června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Do doby vydání rámcových a školních vzdělávacích programů se postupuje podle stávajících učebních dokumentů oborů vzdělání.

17 12. Státní jazykové zkoušky Komise pro státní jazykové zkoušky je tříčlenná a tvoří ji předseda a dva členové Předseda komise je jmenován vždy do 31. prosince pro následující kalendářní rok. Předseda řídí organizaci zkoušek a dbá na jejich odbornou a jazykovou úroveň Členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací vyučovat příslušnému cizímu jazyku Výsledek písemných i ústních částí státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl(a) Posluchač, který při písemné části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 4 nevyhověl(a), nemůže konat ústní část státní jazykové zkoušky U státních jazykových zkoušek (dále SJZ) je uchazeč hodnocen podle výsledků písemné a ústní části zkoušky celkově takto: prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže při písemné i ústní části SJZ byl hodnocen stupněm 1 - výborně prospěl(a) velmi dobře, a) jestliže při SJZ byl hodnocen stupněm 1 výborně při písemné části a stupněm 2 velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 - velmi dobře při písemné části a stupněm 1 výborně při ústní části b)stupněm 2 velmi dobře při písemné i ústní části c)stupněm 1 výborně při písemné části a stupněm 3 dobře při ústní části nebo 3 dobře při písemné části a stupněm 1 výborně při ústní části prospěl(a), a) jestliže při SJZ byl hodnocen stupněm 3 dobře při písemné části a stupněm 2 velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 velmi dobře při písemné části a stupněm 3 dobře při ústní části b) stupněm 3 dobře při písemné části a stupněm 3 dobře při ústní části neprospěl(a), jestliže při ústní části SJZ byl hodnocen stupněm 4 nevyhověl(a) 13. Chování žáka a výchovná opatření Žák se dobrovolně rozhodl ke studiu na této škole a zvolil si studijní obor. Zavazuje se řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené učebními osnovami a chovat se podle zásad demokratické společnosti Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo za základě podnětu jiných vyučujících nebo jiných osob udělit žákovi pochvalu třídního učitele nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci (výrazné zlepšení prospěchu, práci pro kolektiv apod.) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět jiných osob nebo institucí udělit žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu ředitele školy nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti,občanské nebo

18 školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci, za reprezentaci školy apod Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel za drobné porušení školního řádu, zhoršení prospěchu apod. Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět ostatních vyučujících po projednání v pedagogické radě za závažnější přestupky proti školnímu řádu (nevhodné chování, nedostatky při omlouvání absence apod.) nebo za opakované drobnější přestupky. Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět jiných osob po projednání v pedagogické radě za závažný přestupek proti školnímu řádu. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi, jeho zákonnému zástupci, v případě zletilých žáků osobě, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost. Třídní učitel zaznamená udělení výchovných opatření do osobního listu žáka a třídního katalogu Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení Za závažné zaviněné porušení povinností žákem se považuje: a) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy b) žákovi prokázaná krádež c) prokázané nošení, držení,distribuce a zneužívání drog ve škole i mimo školu d) prokázané chování vykazující prvky šikany O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku, kdy se žák provinění dopustil, v výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin. O svém rozhodnutí informuje ředitel školy pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 14. Studentská samospráva Žáci školy mají právo vytvářet orgán studentské samosprávy (studentský parlament), který je bude zastupovat při jednáních s ředitelem školy Parlament tvoří demokraticky zvolení zástupci tříd (zpravidla dva za každou třídu). Parlament má svého předsedu, který je oprávněn přednést řediteli školy návrhy a usnesení přijaté na zasedání parlamentu Parlament může na svá zasedání pozvat ředitele školy k přímému projednání návrhů a připomínek. S parlamentem spolupracuje výchovný poradce jako poradce Prostřednictvím parlamentu je studentům dána možnost vyjádřit se k organizaci, obsahu a kvalitě výuky, k otázkám vybavení školy, k problémům ekologickým,

19 hygienickým, bezpečnosti a ochraně zdraví při výuce, k ubytování a stravování S problémy, které se týkají pouze jedné třídy (nebo jinak početně omezené skupiny), se mohou volení zástupci obrátit na ředitele školy. 15. Závěrečné ustanovení Tento Školní řád platí od 1.října 2006 a ruší platnost Školního řádu vydaného 1. září 2005 V Berouně 30. září 2006 Ing. Ivan Šlemín ředitel školy

20 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, Beroun IČO , tel SMĚRNICE č. 2/2006 ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.3. Pravidla hodnocení, chování a prospěchu žáků střední škola Platný a účinný od 1.9. 2015 Schválen Školskou radou střední

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků v Integrované střední škole Cheb jako nedílnou součást školního řádu

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků v Integrované střední škole Cheb jako nedílnou součást školního řádu Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Na základě 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č.

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č. G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků Zásady hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení průběhu a výsledků

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMU ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ PRO DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 1.1 Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více