SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické"

Transkript

1 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, Beroun IČO , tel SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006 A) Pedagogicko organizační B) Ekonomické C) Bezpečnost a ochrana zdraví při práce. D) Ostatní

2 A) Pedagogicko organizační Č.1. - Školní řád Č.2. - Vnitřní řád Domova mládeže Č.3. - Organizační řád školy Č.4. - Směrnice ke zřízení studijního oddělení Č.5. - Směrnice k přijímacímu řízení Č.6. - Směrnice k ukončování studia Č.7. - Směrnice k výjezdům žáků a vyučujících na akce konané mimo školu Č.8. - Směrnice k pořádání lyžařských kurzů a kurzů snowboardu. Č.9. - Směrnice k pořádání cykloturistických kurzů a výletů. Č.10.- Směrnice k pořádání turistických kurzů a výletů. Č.11.- Směrnice k pořádání vodáckých kurzů. Č Směrnice k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Č Směrnice k zákonu o informacích. Č Archivační a skartační řád. Ć Pracovní řád pro pedagogické pracovníky. Č Směrnice ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování B) Ekonomické. Č Směrnice k poskytování platu, osobního příplatku, dalších příplatků a odměn ( Vnitřní platový předpis Č Organizační postup při inventarizaci majetku. Č Směrnice k Fondu kulturních a sociálních potřeb. Ć Směrnice k cestovním náhradám. Č Směrnice k používání služebního mobilu. Č Směrnice k používání služebního a soukromého vozidla na služebních cestách. Č.37, - Směrnice k provozu kopírky a úhradě kopírování. Č.38.- Vnitřní kontrolní systém C) Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a žáků (BOZP) Č.51. Č.52.

3 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, Beroun IČO , tel SMĚRNICE č. 1/2006 ředitele školy Školní řád 1. Zásady a cíle vzdělání. 2. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 3. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. 4. Žákům je zakázáno 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 6. Další pravidla chování žáků 7. Omlouvání nepřítomnosti žáků. 8. Provoz a vnitřní režim školy. 9. Zajištění bezpečnosti žáků 10. Klasifikační řád 11. Maturitní zkoušky 12. Státní jazykové zkoušky 13. Chování žáka a výchovná opatření 14. Studentská samospráva Závěrečná ustanovení.

4 1. Zásady a cíle vzdělání 1.1. Vzdělání na škole je založeno na zásadách: - rovného přístupu ke vzdělání občana ČR nebo jiného členského státu EU bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana - zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce - vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti,solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělání 1.2. Cílem vzdělání na škole je: - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení v průběhu celého života - získání odborného vzdělání (případně jazykového vzdělání v jazykové škole) - pochopení a uplatňování zásad demokracie a základních lidských práv a svobod - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic - získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně 2. Práva žáků a zákonných zástupců žáků Žáci mají právo: 2.1. Na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona (561/2004) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Toto právo má i zákonný zástupce nezletilých žáků a rodiče nebo osoby, které vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Vyjádření žáků musí být věnována odpovídající pozornost. Toto právo mají také zákonní zástupci nezletilých žáků a osoby, které vůči zletilým žákům mají vyživovací povinnost Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb Na vzdělávání v podmínkách, které odpovídají příslušným hygienickým předpisům Na pomoc vyučujících při výuce s osvojováním a pochopením učiva. Žák se může na vyučující obrátit se žádostí o poskytnutí konzultací mimo vyučování k objasnění učiva, kterému neporozuměl, nebo které bylo probíráno v době jeho omluvené nepřítomnosti

5 ve škole. Pro tento účel mají vyučující vyhrazeny konzultační hodiny Na využívání odborných učeben školy v době mimo vyučování v souladu s jejich provozním řádem Na bezplatné půjčování knih ze školních knihoven Na to, aby s nimi všichni zaměstnanci školy jednali slušně a neponižovali jejich důstojnost Na objektivní a spravedlivou klasifikaci získaných znalostí, dovedností, chování a dalších studijních i mimostudijních aktivit za klasifikační období. Na vydání vysvědčení o prospěchu a chování na konci klasifikačního období ( v pololetí mají nárok na vydání výpisu známek) bracet se při různých studijních a životních problémech o radu k vyučujícímu, třídnímu učiteli, výchovnému poradci, protidrogovému pracovníkovi nebo řediteli školy. 3. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci jsou povinni: 3.1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Aktivně se zúčastňovat výuky všech povinných, volitelných a nepovinných předmětů. Za řádnou docházku do školy zodpovídají rodiče Dodržovat školní řád a předpisy školy k ochraně zdraví, se kterými byli seznámeni Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem Respektovat zásady a pravidla slušného chování, dodržovat společenské normy v jednání a vztazích mezi lidmi Chodit do školy slušně a přiměřeně oblečeni. Celkový vzhled musí vzbuzovat dojem čistoty, upravenosti a vkusnosti. Výstřední nebo nedostatečné oblečení je považováno za přestupek proti školnímu řádu. Při slavnostních příležitostech ( zejména maturitní zkoušky) se vyžaduje společenské oblečení Při hodinách tělesné výchovy používat sportovní úbor a obuv podle daného druhu sportu a pravidel stanovených vyučujícím tělesné výchovy. Zároveň musí odložit všechny předměty, které by mohly způsobit úraz ( náramky, prsteny, hodinky, přívěsky, náušnice, piersing apod.) Dbát na vytváření a udržení čistoty a estetického prostředí ve škole, přezouvat se, dbát na udržování školního majetku. Při jeho zaviněném znehodnocení, poškození nebo zničení nahradit vzniklou škodu Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o těchto skutečnostech: Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu Údaje o předchozím vzdělávání a stupeň dosaženého vzdělání Údaje o zdravotním stavu žáka, zda je žák zdravotně postižen nebo znevýhodněn a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. Jsou povinnni hlásit každou závažnou změnu O veškerých údajích, které by mohly žáka sociálně nebo jinak znevýhodňovat Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefonické spojení a okamžitě hlásit změny Název zdravotní pojišťovny, u které má žák zdravotní pojištění Další údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání žáka nebo jeho bezpečnost Zákonný zástupce žáka je povinnen dokládat důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování.

6 Je povinnen dostavit se na vyzvání ředitele, třídního učitele, výchovného poradce nebo vyučujícího k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se závažných otázek ve vzdělávání a chování žáka. 4. Žákům je zakázáno: 4.1. Nosit, držet, distribuovat, požívat a zneužívat návykové látky ( cigarety, alkohol, drogy) v areálu školy a při činnostech organizovaných školou. Při zjištění užívání drog žákem ve škole i mimo školu bude žák potrestán podmíněným vyloučením ze školy. Jestliže se žák nepodrobí léčbě této závislosti nebo léčba bude neúspěšná a žák bude v užívání drog pokračovat, bude ze školy vyloučen Nosit do školy věci nebezpečné pro život, jako jsou zbraně, výbušniny, zábavná pyrotechnika, chemikálie apod Nosit do školy větší částky peněz ( nad 1000,-Kč). Pokud žák musí mít větší částku nezbytně u sebe (například při placení kurzů, výletů atd.), uloží si ji v sekretariátu školy nebo na Domově mládeže u vychovatelek Mít zapnuté mobilní telefony během vyučování. 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5.1. Škola zabezpečuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě směrnice ředitele školy Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit na žádost jeho zákonných zástupců do vyššího ročníku. Totéž může učinit na žádost zletilého žáka. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva ročníku, který žák nebude absolvovat Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádným nadáním nebo z jiných důvodů na jeho žádost nebo žádost jeho zákonného zástupce individuální vzdělávací plán. Podrobnosti upřesňuje prováděcí předpis ministerstva školství. 6. Další pravidla chování žáků 6.1. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli nejpozději 5 minut před začátkem vyučování ve své třídě Žák je povinen mít s sebou věci potřebné k vyučování (učebnice, učební pomůcky, sešity, pravítka, kalkulačky atd.). Před zvoněním si vše připraví Ve třídách zaujímá pouze místo, které mu určil třídní učitel nebo vyučující daného předmětu Je zodpovědný za řádné udržování své lavice, za pořádek a čistotu svého pracoviště a pomůcek, které mu byly zapůjčeny. V případě ztráty nebo poškození je povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit vyučujícímu, který mu tuto pomůcku vydal Může používat pomůcek a přístrojů instalovaných ve třídě pouze se svolením vyučujícího. Vynášet přístroje a pomůcky ze třídy bez svolení učitele je zakázáno.

7 6.6 Vstoupí-li do třídy učitel, ředitel školy, zástupce ředitele nebo jiný školský pracovník, tiše vstane. Vstane i při jejich odchodu Přeje-li si při vyučování mluvit, přihlásí se zvednutím ruky. Jiná pravidla komunikace určuje vyučující V době vyučování zachovává klid a pořádek. Nenapovídá ani neopravuje odpovědi spolužáků bez svolení učitele. Nevypracuje-li domácí úkol nebo není-li připraven na vyučování, oznámí to učiteli před začátkem hodiny Před odchodem ze třídy uvede do pořádku své pracoviště, odnese si své pomůcky. V lavici nenechává žádné zbytky jídla, papíry, obaly a podobně. Žák, který odchází poslední ze třídy, zhasne případné osvětlení V průběhu vyučování může žák opustit školu pouze se svolením třídního učitele (popř. jeho zástupce). Toto ustanovení se netýká rozvrhem stanovené polední přestávky a přechodu na tělesnou výchovu Na chodbách se žáci chovají slušně, zachovávají pořádek a nehlučí zbytečně o přestávkách ani v době vyučování Na záchodech udržují čistotu a dbají dodržování hygienických předpisů (mytí rukou). Žák odcházející ze záchodu vždy zavírá dveře Při akcích, které se konají mimo školu, se žák řídí pokyny vyučujícího a Směrnicemi ředitele školy, které jsou k těmto akcím vydány a odpovídají právním předpisům Na každý týden jsou třídním učitelem určeni dva žáci, kteří konají službu. Určené žáky zaznamená třídní učitel do záhlaví třídní knihy. Zároveň stanoví službu na další týden pro případ, že by žáci, kteří by měli vykonávat službu, byli nepřítomni. Ti potom přebírají povinnosti služby předcházející. Služba dbá na udržování kázně a pořádku ve třídě. Stará se o mazání tabule, zabezpečí křídu na psaní, zabezpečí otevírání a zavírání oken, pořádek v lavicích i kolem odpadkových košů, zalévání květin v kmenové učebně, otevírání zamčených tříd, hlásí na ředitelství školy nepřítomnost vyučujícího nejpozději 10 minut po zahájení vyučovací hodiny Třídní učitel stanovuje službu třídní knihy. Tato služba se stanovuje na dobu jednoho roku. Povinností této služby je zabezpečení třídní knihy po skončení vyučování, její přenášení do dělených skupin. Další podrobnosti povinností této služby stanovuje třídní učitel v souladu se školním řádem Administrativní záležitosti si žák vyřizuje buď hromadně prostřednictvím třídního učitele nebo v úředních hodinách studijního oddělení Veškeré kopírování pro potřeby žáků (soukromé nebo studijní ) je možné v době mimo výuku v centrální kopírce ve druhém patře pomocí zakoupené karty. Užívání kopírky a placení za kopírování se řídí směrnicí ředitele školy. 7. Nepřítomnost žáka ve škole a její omlouvání 7.1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. Za nezletilého žáka ji předkládá jeho zákonný zástupce. O uvolnění z jedné vyučovací hodiny může v závažných případech rozhodnout vyučující této hodiny. Na dobu dvou dnů je oprávněn uvolnit žáka třídní učitel. Žádosti o uvolnění z vyučování na dobu delší než dva dny předkládá žák řediteli školy prostřednictvím třídního učitele. Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc

8 žáka, mimořádná událost v rodině, potíže v hromadné dopravě). V ostatních případech uvolní ředitel školy z vyučování žáka pouze v případě, že žák neměl v předcházejícím období problémy s absencí a prospěchem Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je povinen okamžitě, nejpozději však do tří dnů, oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka to učiní jeho zákonný zástupce. Ihned po příchodu do školy je povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku na omluvném listu, kde doloží důvod nepřítomnosti. Omluvenka nezletilého žáka musí být vždy podepsána zákonným zástupcem. V případě, že nepřítomnost žáka proběhla v době jeho pobytu na Domově mládeže, je omluvenka podepsána vychovatelkou. V odůvodněných případech (zejména v případě vysoké krátkodobé absence) může třídní učitel požadovat vyjádření ošetřujícího lékaře Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu 5 dnů a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ředitel školy prostřednictvím třídního učitele písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Pokud žák do 10 dnů od prokazatelného doručení této výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, bude posuzován, jako by zanechal vzdělávání posledním dnem této zákonné lhůty. 8. Provoz a vnitřní režim školy 8.1. Ve škole se vyučuje podle rozvrhu hodin schváleného ředitelem školy. Rozvrh je vyvěšen na určeném místě ve sborovnách a na chodbě Každá vyučovací hodina začíná a končí zvoněním.nezvoní-li z nějakého důvodu, řídí se vyučující následujícím časovým rozvrhem. hodina od do následuje přestávka 0 7:10 7: :00 8: :50 9: :45 10: :40 11: :35 12: :25 13: :15 14: :05 14: :55 15: Akce konané mimo školu ( kurzy, exkurze, třídní výlety atd.) se řídí plánem akce, který je schválen ředitelem školy. 9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 9.1. Na začátku školního roku jsou všichni žáci seznámeni se školním řádem a provozními řády odborných učeben (počítačové, chemie, keramické dílny atd) Všeobecné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků při pobytu ve škole provede na začátku školního roku třídní učitel, o poučení provede zápis do třídní knihy. Žáci toto poučení jmenovitě podepíší na zvláštním archu Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při tělesné výchově provádí při zahájení

9 výuky tělesné výchovy příslušný vyučující a pořídí o něm zápis do třídní knihy Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků při akcích konaných mimo školu (odborná praxe, kurzy, výlety, exkurze) provede vedoucí této akce. Toto poučení zapíše do třídní knihy Poučení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v odborných učebnách, při práci s elektrickým proudem provádí příslušný vyučující a provede o tom zápis do třídní knihy Třídní učitel poučí žáky před prázdninami o jejich bezpečnosti zejména při koupání, při provozu na komunikacích, při brigádách, používání autostopu apod. Žák zodpovídá za své chování i v době prázdnin škole, chová se ukázněně a slušně V rámci zákona o zdraví lidu a v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je v celé škole a ve vymezeném prostoru přísný zákaz kouření. 10. Klasifikační řád Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním stupněm vědomosti, dovednosti a návyky, které si žáci osvojili, a podněcovat jejich zájem o doplňování a upevňování získaných vědomostí, dovedností a návyků a o zvládnutí širší problematiky daného předmětu. Klasifikace prospěchu musí přispívat k formování morálního profilu žáků, a proto je nutno při stanovení klasifikačního stupně přihlížet k přístupu žáků k výchovně vzdělávacímu procesu, k jejich aktivitě i k tomu, zda se rozvíjí jejich schopnost samostatného myšlení a schopnost aktivního získávání a hodnocení nových informací. Klasifikace prospěchu přispívá k vytváření kladného vztahu žáků k vyučování a má motivační charakter. Zkoušení se nesmí používat jako prostředku k upevnění kázně. Vyučující neklasifikuje žáka, jehož absence je v daném klasifikačním období vyšší než 25 % všech odučených hodin v daném předmětu. V odůvodněných případech rozhoduje o možnosti klasifikovat žáka s vyšší absencí ředitel školy Obsah a druhy zkoušek Zkoušení se zařazuje do vyučovacích hodin soustavně a průběžně po celé klasifikační období, aby nedocházelo k jeho hromadění v závěru období Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek a způsob zkoušení musí odpovídat učivu stanovenému učebními osnovami pro příslušné klasifikační období, které bylo do doby zkoušek probráno Žák musí být za klasifikační období zkoušen nejméně 1x ústně Písemné zkoušení, pokud je stanoveno učebními osnovami, je nutno rozvrhnout rovnoměrně po celý školní rok. Třídní učitelé zajistí vhodným způsobem jeho koordinaci podle plánu čtvrtletních písemných prací, který je schválen ředitelem školy. Nelze psát dvě čtvrtletní písemné práce v jeden den Toto ustanovení se nevztahuje na písemné orientační zkoušky, kterými si vyučující ověřuje, jak žáci pochopili probírané učivo a jestli se soustavně připravují na vyučování Opravené písemné a grafické práce jsou k dispozici žákům pouze ve škole. Není povoleno odnášet je domů. Slouží vyučujícím jako podklad při případných stížnostech zákonných zástupců žáků ( nebo zletilých žáků) na stupeň klasifikace.

10 10.3. Klasifikace prospěchu žáků Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období hodnotí podle následujících hledisek: a) stupeň osvojení jistoty, s níž žák učivo ovládá b) schopnost samostatného logického myšlení a osvojení metod pro daný obor. c) schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení nových úkolu d) samostatnost, aktivita a iniciativa při řešení nových úkolu,soustavnost a svědomitost v práci e) úroveň vyjadřování (ústního, písemného, grafického) Požadavky pro jednotlivé stupně hodnocení: Stupněm 1 - výborný - je ohodnocen žák, který bezpečně ovládá probrané učivo předepsané osnovami, projevuje samostatnost, pohotovost a logiku myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vnějšíh projevu bez závad. Stupněm 2 - chvalitebný - je ohodnocen žák, který ovládá probrané učivo předepsané učebními osnovami, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí celkem bez potíží řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Při práci se dopouští jen občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí, jeho písemné, grafické a praktické práce mají po obsahové stránce a ve vnějším projevu drobné závady Stupněm 3 - dobrý - je ohodnocen žák, který probrané učivo předepsané učebními osnovami ovládá v jeho podstatě tak, že na ně může bez obtíží navazovat při osvojování nového učiva, v myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které dovede s pomocí učitele odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu závady, které se týkají podstaty problému. Stupněm 4 - dostatečný - je ohodnocen žák, který má ve znalostech učiva předepsaného učebními osnovami mezery, takže na tyto znalosti nemůže bez větších obtíží navazovat při osvojování nového učiva, není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně, jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vnějšího projevu větší závady. Stupněm 5 - nedostatečný - je ohodnocen žák, který má ve znalostech probraného učiva předepsaného učebními osnovami takové nedostatky, že na tyto znalosti nemůže navazovat při osvojování nového učiva. Na otázky učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické a praktické práce mají zásadní závady Jestliže výsledky zkoušení odpovídají kriteriím různých stupňů prospěchu, stanoví se výsledný stupeň prospěchu podle převládajících kriterií charakteristických pro daný předmět Nepovinné předměty se klasifikují podle stejných hledisek a podle stejné stupnice jako předměty povinné. Do celkového hodnocení prospěchu se nezapočítávají Stupeň prospěchu stanoví vyučující příslušného předmětu. V případě, že se na vyučování předmětu podílí více vyučujících, stanoví stupeň prospěchu po vzájemné dohodě. Je-li předmět složen ze dvou a více samostatných částí, musí být žák, aby v předmětu prospěl, hodnocen v každé části stupněm alespoň 4 - dostatečným Stupeň prospěchu musí být žákovi řádně zdůvodněn.

11 Případná pomocná hodnocení a klasifikace (jako je plus, mínus) je jen orientační Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat výpis z vysvědčení. Výpis se vydá také žákovi, jemuž byl stanoven náhradní termín pro klasifikaci. Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikací Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebním plánem s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí ( 31.března). Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník Nebyl-li žák hodnocen za 1.pololetí školního roku nebo měl klasifikaci nedostatečnou a není klasifikován ani na konci druhého pololetí ( nebo je opět klasifikován stupněm nedostatečný) koná klasifikační zkoušku z učiva předepsaného učebními osnovami za celý školní rok Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Zkoušky jsou komisionální Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu vykonání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky do konce září následujícího školního roku Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v předmětu ředitel školy, žádá o přezkoušení odbor školství Středočeského kraje. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14.dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutým se zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálním přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor Závěrečné evaluační jazykové testy jsou součástí klasifikace v každém ročníku.. Žák, který je neabsolvoval, nemůže být klasifikován na konci druhého pololetí z daného předmětu Výsledná známka z kurzu plavání je součástí hodnocení v předmětu tělesná výchova s metodikou ve druhém ročníku oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a předmětu Specializace tělesná výchova ve třetím ročníku oboru vzdělání Pedagogické lyceum. Žák, který kurz v tomto ročníku nesplní, nemůže být klasifikován z těchto předmětů a musí opakovat daný ročník.

12 10.5. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: a) prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50. Chování je hodnoceno jako velmi dobré. b) prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni: a) velmi dobré b) uspokojivé c) neuspokojivé Komisionální zkoušky Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad Středočeského kraje. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky Hodnocení výsledků vzdělávání v jazykové škole Jazyková škola hodnotí výsledky vzdělávání žáků nejméně dvakrát za školní rok a s tímto hodnocením žáka seznámí. Žákovi na jeho žádost vydá jazyková škola osvědčení o úspěšném zakončení kurzu s uvedením prospěchu Prospěch se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl(a) Do následujícího ročníku nemůže být zapsán žák, který byl na konci školního roku hodnocen stupněm 4 nevyhověl(a). 11. Maturitní zkoušky (platí pouze pro 4. ročník ) Termíny maturitních zkoušek a podmínky pro vykonání Maturitní zkoušky se konají nejdříve ve druhém úplném týdnu v květnu a ukončí se nejpozději 20.června. Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná zkouška z cizího jazyka se koná v dubnu. Termíny určí ředitel školy Ústní zkoušky žáků, kteří úspěšně ukončí poslední ročník studia nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku a nekonali ústní zkoušky v řádném termínu, se konají v měsíci září následujícího školního roku. Termíny stanoví ředitel školy Praktické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku se konají nejdříve 15.dubna a musejí být vykonané před teoretickou zkouškou z odborných předmětů Před zahájením ústních zkoušek nebo praktických zkoušek se žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů. Tato doba je určena pro přípravu k vykonání maturitní zkoušky Žák může konat maturitní zkoušku nejpozději do 5 let od doby, kdy měl řádně ukončit

13 studium, a to i v případech, jestliže se posuzuje, jako by studia zanechal Podmínkou pro vykonání maturitní zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia Obsah a předměty maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, zkoušky z volitelného předmětu, teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných předmětů Odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů, praktické zkoušky z odborných předmětů nebo praktické zkoušky z odborného výcviku a volitelné předměty jsou stanoveny v učebním plánu. Pojetí a obsah těchto zkoušek stanoví ředitel školy Teoretickou zkoušku z odborných předmětů lze členit na dvě samostatně klasifikované zkoušky, pokud tak stanoví učební plán Praktická zkouška z odborných předmětů se nekoná samostatně v těch oborech vzdělání, kde je školskými dokumenty stanovena jako součást teoretické zkoušky z odborných předmětů Volitelnými předměty mohou být pouze předměty, jejichž celková dotace činí nejméně 4 hodiny Maturitní zkouška je ústní s výjimkou písemné práce z českého jazyka a literatury, praktické zkoušky z odborného výcviku a praktické zkoušky z odborných předmětů Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je komplexní zkouška, obsahuje písemnou práci z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku z jazykových a literárních znalostí. Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury stanoví ředitel školy 4 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá nejdéle 240 minut. Výsledky písemné práce z českého jazyka a literatury se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústních zkoušek Pro jednotlivé ústní zkoušky se stanoví 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Pokud to vyžaduje charakter oboru vzdělání, může být součástí teoretické zkoušky z odborných předmětů grafické nebo písemné řešení úkolu Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Je-li součástí témat grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise tuto dobu prodloužit o dalších 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut. Pokud se teoretická zkouška z odborných předmětů člení na dvě samostatně klasifikované zkoušky, trvá příprava ke zkoušce 30 minut a zkouška trvá nejdéle 30 minut Při praktické zkoušce žák prokazuje úroveň praktických dovedností v příslušném oboru vzdělání. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle tři dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin V případě, že se praktická zkouška z odborných předmětů koná formou zpracování písemné práce a její obhajoby, stanoví téma praktické zkoušky žákovi ředitel školy. Téma praktické zkoušky může být stanoveno nejdříve na začátku školního roku, v němž má žák studium ukončit. Obhajoba písemné práce trvá nejdéle 30 minut Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky Klasifikace žáka při maturitní zkoušce na návrh jednotlivých zkoušejících schvaluje

14 zkušební komise hlasováním. Je-li součástí zkoušky písemná práce nebo písemná zkouška nebo není-li praktická zkouška z odborných předmětů klasifikována samostatně, zohlední se jejich hodnocení v návrhu výsledného prospěchu zkoušky, a to nejméně jednou třetinou. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise Klasifikace jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky se provádí podle následující stupnice prospěchu: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný Do celkového hodnocení se započítává klasifikace jednotlivých zkoušek Celkové hodnocení maturitní zkoušky provádí zkušební komise podle této stupnice: a) prospěl s vyznamenáním, jestliže žák nemá u maturitní zkoušky výsledný stupeň prospěchu horší než chvalitebný. Průměrný prospěch žáka u maturitní zkoušky nesmí být horší než 1,50 b) prospěl, jestliže žák nemá u maturitní zkoušky z jednotlivých zkoušek stupeň prospěchu horší než dostatečný c) neprospěl, jestliže žák má u maturitní zkoušky z některé zkoušky stupeň prospěchu nedostatečný Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává prospěch z předmětu, z něhož žák konal dobrovolnou maturitní zkoušku Celkové hodnocení maturitní zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil Opravné zkoušky Jestliže byl žák u maturitní zkoušky z jedné zkoušky klasifikován stupněm 5 - nedostatečný, koná opravnou zkoušku v září v příštím školním roce Jestliže byl žák u maturitní zkoušky klasifikován nejméně ze dvou zkoušek stupněm 5 - nedostatečný nebo neprospěl u opravné zkoušky, opakuje celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce v termínu stanoveném ředitelem školy Jestliže žák konal poprvé maturitní zkoušku v září a byl klasifikován v jedné zkoušce stupněm 5 - nedostatečný, koná opravnou zkoušku do konce prvního pololetí příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy Jestliže žák konal poprvé maturitní zkoušku v září a byl klasifikován nejméně ze dvou zkoušek stupněm 5 - nedostatečný, opakuje celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce, v termínu stanoveném ředitelem školy Jestliže byl žák při opakování celé maturitní zkoušky klasifikován z jedné zkoušky stupněm 5 - nedostatečný, opakuje tuto zkoušku v termínu stanoveném ředitelem školy Písemná práce z českého jazyka a literatury, písemná zkouška z cizího jazyka se v případě konání opravné zkoušky z předmětu nebo při opakování celé maturitní zkoušky opakuje pouze v tom případě, byla li klasifikována stupněm 5 - nedostatečný Celou maturitní zkoušku může žák opakovat pouze jednou Zkušební komise Maturitní zkouška se koná před zkušební komisí. Zkušební komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel.

15 Dalšími členy jsou učitel příslušného předmětu a přísedící Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února každého školního roku krajský úřad příslušný podle sídla střední školy. Při opravných zkouškách a při zkouškách v náhradním termínu je předsedou zkušební komise ředitel školy, ve které se zkoušky konají, popřípadě zástupce ředitele školy Předseda zkušební komise řídí práci komise, kontroluje připravenost zkoušek a hodnotí úroveň maturitní zkoušky. Odpovídá za řádný průběh zkoušky a klasifikaci. Nemůže-li předseda maturitní komise krátkodobě vykonávat z vážných důvodů svou funkci, přejímá jeho funkci místopředseda Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje do 31. března každého školního roku ředitel školy, ve které se zkoušky konají, a to z pedagogických pracovníků této školy Ředitel školy může přizvat k maturitní zkoušce také odborníka z praxe, z vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Tento odborník může klást žákovi otázky, nepodílí se však na klasifikaci a hodnocení maturitní zkoušky Stanovení předmětů maturitní zkoušky Předměty nebo jiné ucelené části učiva, ze kterých může ředitel školy zvolit předměty teoretické zkoušky z odborných předmětů a volitelné předměty maturitní zkoušky, jsou stanoveny ve školním učebním plánu. Témata pro maturitní zkoušku stanoví ředitel školy Žáci posledního ročníku oznámí písemně do konce prosince třídnímu učiteli, který z volitelných předmětů maturitní zkoušky si zvolili. Jestliže žák ve stanoveném termínu neoznámí, který předmět si zvolil, určí mu tento předmět třídní učitel Žáci posledního ročníku středních škol, kteří chtějí konat dobrovolně maturitní zkoušku z dalšího vyučovacího předmětu, oznámí písemně třídnímu učiteli do konce prosince předmět, který si zvolili. Žák může konat se souhlasem ředitele střední školy dobrovolně ústní maturitní zkoušku z jednoho vyučovacího předmětu zařazeného v učebním plánu příslušného oboru vzdělání Žákům, kteří přestoupili do 3. nebo 4. ročníku školy s českým vyučovacím jazykem ze školy s jiným vyučovacím jazykem, a cizincům na jejich žádost, se promíjí zpracování písemné práce z českého jazyka a literatury Další ustanovení Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky písemně omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitele školy, ve které se koná maturitní zkouška. Závažnost důvodů, pro něž se žák ke zkoušce nedostavil, posuzují stálí členové zkušební komise. Uzná-li zkušební komise omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by byl ze zkoušky klasifikován stupněm 5 nedostatečný Jestliže žák po zahájení některé zkoušky, která je součástí maturitní zkoušky, od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 nedostatečný. V případě, že žákovi je z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku, která je součástí maturitní

16 zkoušky, může zkušební komise žákovi stanovit náhradní termín této zkoušky Používá-li žák při některé zkoušce, která je součástí maturitní zkoušky nedovolené pomůcky nebo jinak vážně narušuje její průběh, může jej předseda zkušební komise ze zkoušky vyloučit; v tom případě se posuzuje, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 - nedostatečný Žáci, kteří již dříve získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury nekonají. Nekonají také maturitní zkoušku z předmětu, ze kterého již maturitní zkoušku vykonali v předchozím studiu, pokud jsou tyto zkoušky obsahově srovnatelné Zkoušky se konají ve škole, kterou žáci navštěvovali, s výjimkou praktické zkoušky, která se může konat ve školském účelovém zařízení nebo na pracovištích jiných právnických nebo fyzických osob, kde je vykonáváno praktické vyučování na základě dohody uzavřené mezi školou a touto osobou Zkoušky jsou veřejné s výjimkou oborů vzdělání, kde je to z hygienických důvodů nebo z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci vyloučené Zkoušky mohou být individuální nebo skupinové. Žáci při nich mohou používat pomůcky povolené v zadání tématu práce. U žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním upraví ředitel školy podmínky pro vykonání zkoušky Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut Žákům, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se vydá vysvědčení o maturitní zkoušce, a to nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise. Na vysvědčení o maturitní zkoušce se uvádí datum ukončení maturitní zkoušky žáka Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání a výsledku této zkoušky. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Česká školní inspekce je povinna poskytnout krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30.června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Do doby vydání rámcových a školních vzdělávacích programů se postupuje podle stávajících učebních dokumentů oborů vzdělání.

17 12. Státní jazykové zkoušky Komise pro státní jazykové zkoušky je tříčlenná a tvoří ji předseda a dva členové Předseda komise je jmenován vždy do 31. prosince pro následující kalendářní rok. Předseda řídí organizaci zkoušek a dbá na jejich odbornou a jazykovou úroveň Členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací vyučovat příslušnému cizímu jazyku Výsledek písemných i ústních částí státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl(a) Posluchač, který při písemné části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 4 nevyhověl(a), nemůže konat ústní část státní jazykové zkoušky U státních jazykových zkoušek (dále SJZ) je uchazeč hodnocen podle výsledků písemné a ústní části zkoušky celkově takto: prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže při písemné i ústní části SJZ byl hodnocen stupněm 1 - výborně prospěl(a) velmi dobře, a) jestliže při SJZ byl hodnocen stupněm 1 výborně při písemné části a stupněm 2 velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 - velmi dobře při písemné části a stupněm 1 výborně při ústní části b)stupněm 2 velmi dobře při písemné i ústní části c)stupněm 1 výborně při písemné části a stupněm 3 dobře při ústní části nebo 3 dobře při písemné části a stupněm 1 výborně při ústní části prospěl(a), a) jestliže při SJZ byl hodnocen stupněm 3 dobře při písemné části a stupněm 2 velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 velmi dobře při písemné části a stupněm 3 dobře při ústní části b) stupněm 3 dobře při písemné části a stupněm 3 dobře při ústní části neprospěl(a), jestliže při ústní části SJZ byl hodnocen stupněm 4 nevyhověl(a) 13. Chování žáka a výchovná opatření Žák se dobrovolně rozhodl ke studiu na této škole a zvolil si studijní obor. Zavazuje se řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené učebními osnovami a chovat se podle zásad demokratické společnosti Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo za základě podnětu jiných vyučujících nebo jiných osob udělit žákovi pochvalu třídního učitele nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci (výrazné zlepšení prospěchu, práci pro kolektiv apod.) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět jiných osob nebo institucí udělit žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu ředitele školy nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti,občanské nebo

18 školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci, za reprezentaci školy apod Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel za drobné porušení školního řádu, zhoršení prospěchu apod. Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět ostatních vyučujících po projednání v pedagogické radě za závažnější přestupky proti školnímu řádu (nevhodné chování, nedostatky při omlouvání absence apod.) nebo za opakované drobnější přestupky. Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět jiných osob po projednání v pedagogické radě za závažný přestupek proti školnímu řádu. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi, jeho zákonnému zástupci, v případě zletilých žáků osobě, která vůči žákovi plní vyživovací povinnost. Třídní učitel zaznamená udělení výchovných opatření do osobního listu žáka a třídního katalogu Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení Za závažné zaviněné porušení povinností žákem se považuje: a) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy b) žákovi prokázaná krádež c) prokázané nošení, držení,distribuce a zneužívání drog ve škole i mimo školu d) prokázané chování vykazující prvky šikany O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku, kdy se žák provinění dopustil, v výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin. O svém rozhodnutí informuje ředitel školy pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 14. Studentská samospráva Žáci školy mají právo vytvářet orgán studentské samosprávy (studentský parlament), který je bude zastupovat při jednáních s ředitelem školy Parlament tvoří demokraticky zvolení zástupci tříd (zpravidla dva za každou třídu). Parlament má svého předsedu, který je oprávněn přednést řediteli školy návrhy a usnesení přijaté na zasedání parlamentu Parlament může na svá zasedání pozvat ředitele školy k přímému projednání návrhů a připomínek. S parlamentem spolupracuje výchovný poradce jako poradce Prostřednictvím parlamentu je studentům dána možnost vyjádřit se k organizaci, obsahu a kvalitě výuky, k otázkám vybavení školy, k problémům ekologickým,

19 hygienickým, bezpečnosti a ochraně zdraví při výuce, k ubytování a stravování S problémy, které se týkají pouze jedné třídy (nebo jinak početně omezené skupiny), se mohou volení zástupci obrátit na ředitele školy. 15. Závěrečné ustanovení Tento Školní řád platí od 1.října 2006 a ruší platnost Školního řádu vydaného 1. září 2005 V Berouně 30. září 2006 Ing. Ivan Šlemín ředitel školy

20 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, Beroun IČO , tel SMĚRNICE č. 2/2006 ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více