Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, Hradec Králové 1

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Kriteria přijímacího řízení pro SOŠ Podmínky k přijetí ke studiu na VOŠ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky maturitní zkoušky Výsledky absolutorií Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Adaptační program pro žáky 1. ročníku Čeština pro cizince Reedukace pro žáky s SPU Školní psycholožka Projektový den - Prevence kyberšikany a bezpečnost na internetu Kempování ve Štenkově Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor Vzdělávání k MZ Individuální vzdělávání jednotlivých vyučujících Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Vedení účetnictví Vnitřní mzdový předpis Finanční hospodaření Výsledky hospodářských kontrol Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky z OP VK Studenti čtou a píší noviny Recyklohraní

3 11.4 Nautilus Moderní škola Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy Výpis z OR Zřizovací listina - dodatek Jmenování ředitelky Výpis správního řízení MŠMT - změna jednatele školy Plná moc pro ředitelku Protokol o kontrole ČŠI Protokol o kontrole Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Zpráva auditora Finanční vypořádání dotace za rok Rozhodnutí valné hromady o hospodaření Zápis ze schůze Školské rady Seznámení pracovníků školy s obsahem výroční zprávy

4 1 Základní údaje o škole Název školy CZECH SALES ACADEMY vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Sídlo Polská 367, Trutnov IČO Právní forma Společnost s ručením omezením Charakteristika CZECH SALES ACADEMY školy nabízí studium na střední odborné škole v oboru Ekonomika a podnikání a studium na vyšší odborné škole v oboru Management malých a středních firem. Střední odborná škola má formu internátní školy s odloženým školným a víkendovými aktivitami s rodilými mluvčími. Díky internátnímu režimu je škola dostupná pro žáky ze vzdálenějších regionů. Odložené školné přesouvá odpovědnost za vzdělání z rodičů na žáky, kteří splatí školné až v době, kdy začnou pracovat. Rodiče hradí pouze stravování. Vyšší odborná škola má formu denního studia a využívá kreditní systém jako vysoké školy. Teoretická výuka je propojena s praxí díky povinné odborné 14týdenní praxi. Uchazeče se středním vzděláním v ekonomických oborech přijímáme do 2. ročníku. Absolventi naší VOŠ mají zajištěnu návaznost na některých vysokých školách a mohou tak získat titul Bc. za kratší dobu. Omega Investment a.s. Zřizovatel Praha 1, Žitná 1656 Mgr. Monika Benešová Ředitel Dubová 1007, Pardubice Střední odborná škola Součásti školy Vyšší odborná škola Datum zařazení školy do sítě škol a zřizovací listiny Celková kapacita školy a jejich součásti Studijní obory Zřizovací listina Adresy pro dálkový přístup Údaje o školské radě , následné změny , k a k Od proběhla změna ve školském rejstříku: novou ředitelkou školy je Mgr. Monika Benešová a jednatelkou byla od Ing. Jana Letáková, od Jiří Leták SOŠ: 400 žáků VOŠ: 200 žáků SOŠ: Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) VOŠ: Management malých a středních firem (63-41-N/28) V roce 1992 byla vydána první zřizovací listina. V roce 1996 byla vydána druhá zřizovací listina. V roce 2006 byla vydána třetí zřizovací listina. V roce 2011 byl vydán dodatek ke zřizovací listině, která dokládá změnu zřizovatele a ředitele. Školská rada byla založena Předkládanou Výroční zprávu projednala dne

5 2 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola vyučovala ve školním roce 2012/2013 podle: Školního vzdělávacího programu s názvem Ekonomika a podnikání v první až čtvrtém ročníku denní formy studijního oboru M/01 Ekonomika a podnikání. Vyšší odborná škola vyučovala ve školním roce 2012/2013 podle: Akreditovaného vzdělávacího programu pro VOŠ, který byl akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT-9428/ ze dne s názvem Management malých a středních firem pod kódem N/28 pro denní formu vzdělávání (viz webové stránky školy v sekci O nás/dokumenty školy). Nový vzdělávací program založený na kreditním způsobu studia umožní větší výběr z volitelných předmětů a autonomii studentů. Studium bude díky novému vzdělávacímu programu organizováno vysokoškolským způsobem. Studium je rozděleno na 6 období, přičemž poslední, šesté období je věnováno odborné praxi. 5

6 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola má kvalifikovaný pedagogický sbor, který má bohaté zkušenosti s výukou žáků SOŠ i studentů VOŠ. Jeho hlavním úkolem je efektivně připravovat kvalitní absolventy, kteří obstojí v silné konkurenci na globalizovaném pracovním trhu kladoucím na jedince vysoké nároky v průběhu celého profesního i osobního života. Proto je kladen silný důraz na kvalitu samotného pedagogického sboru již při jeho výběru. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské studium, pedagogické vzdělání, praxe v oboru a chuť na sobě neustále pracovat. Pedagogický sbor je veden k tomu, aby si soustavně zvyšoval kvalifikaci. Jsme moderní škola, která umí žáky motivovat efektivními výukovými metodami, kde pedagogičtí pracovníci používají běžně při výuce ICT, díky moderním vyučovacím metodám dokážou uplatňovat a využívat mezipředmětové vztahy a v rámci předmětů nezapomínají na rozvoj měkkých dovedností. Pro pedagogické pracovníky na SOŠ i VOŠ připravujeme odborné stáže ve firmách a podporujeme jejich manažerské dovednosti v oblasti řízení projektů financovaných z prostředků ESF. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno Vzdělání Praxe Beckwith Jane Rea Regents College, University of the 26 let State of New York Monterey Institute of International Studies Benešová Monika, Mgr. Univerzita Karlova 19 let Haviarová Blanka, Ing. Vysoká škola zemědělská 35 let Hůlková Anna, Mgr. Univerzita Hradec Králové 3 roky Jakoubková Pavla, Mgr. Univerzita Hradec Králové 9 let Kaštánková Klára, Mgr. Univerzita Hradec Králové 12 let Klánová Yvonna, Mgr. Univerzita Hradec Králové 23 let Koďousková Věra, Ing. Mgr Česká zemědělská univerzita 17 let Univerzita Hradec Králové Kovaříková Iva, Ing. Vysoká škola ekonomická 29 let Lásek Tomáš, Mgr. Univerzita Hradec Králové 3 roky Mádlová Ivanka, Ing. Vysoká škola zemědělská 30 let Vysoká škola ekonomická (postgraduální studium) Miler Vít Univerzita Hradec Králové 2 roky Nosálková Dagmar, Ing. Vysoká škola ekonomická 30 let Šlechtová Iva, Mgr. Univerzita Karlova 40 let Univerzita Hradec Králové Vítová Dominika, Mgr. Univerzita Karlova 2 roky Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno Pozice Praxe Martina Miková Referentka studijního oddělení 29 let Pavel Foltýn Marketingový pracovník 26 let 6

7 4 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro žáky SOŠ bylo realizováno formou přijímací zkoušky, a to ve dvou kolech. V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 16 žáků z 22 přihlášených. Ve druhém kole přijímacího řízení nebyl přijat žádný žák z 1 přihlášeného. Celkem bylo odevzdáno 9 zápisových lístků nastoupilo 12 žáků do prvního ročníku. Přijímací řízení pro studenty VOŠ bylo realizováno bez přijímací zkoušky. Celkem bylo v prvním a ve druhém kole přijato 10 studentů z celkového počtu 10 přihlášených. 4.1 Kriteria přijímacího řízení pro SOŠ Kritéria přijímacího řízení jsou v souladu s 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a s vyhláškou 671/2004 Sb. 1. Uchazeči budou přijímáni podle bodů dosažených za přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. První část přijímací zkoušky obsahuje psychologický test a pohovor, kde mohou uchazeči získat maximálně 25 bodů. Druhá část obsahuje písemnou zkoušku z cizího jazyka, za kterou mohou uchazeči získat maximálně 10 bodů. Za průměrný prospěch v každém z posledních dvou klasifikačních období obdrží uchazeč nejvíce 5 bodů, tj. celkem 10 bodů. Celkový maximální počet z přijímacího řízení je 55 bodů. 2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči do předpokládaného počtu, pokud v přijímacím řízení dosáhli alespoň 20 bodů. 3. Ve výsledkové listině budou uchazeči seřazeni podle celkového počtu dosažených bodů v pořadí od nejlepších. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak bude dalším postupným kritériem pro umístění na příslušném pořadovém místě lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání. Pokud by nebylo možno rozhodnout ani podle tohoto kritéria, bude rozhodovat lepší průměrný prospěch z matematiky a českého jazyka v posledních dvou klasifikačních obdobích základního vzdělávání, který se vypočítá tak, že známky ze 2 uvedených předmětů za obě poslední klasifikační období základního vzdělávání se sečtou a vydělí Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu za body: Průměrný Body prospěch 1 5 1,01-1,1 4 1,11-1,2 3 1,21-1,3 2 1,31-1,4 1 7

8 4.2 Podmínky k přijetí ke studiu na VOŠ CZECH SALES ACADEMY řádně vyplněná přihláška se všemi náležitostmi, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, ověřená kopie maturitního vysvědčení, uzavření Smlouvy o studiu, uhrazení 1. splátky školného ve výši Kč 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 5.1 Výsledky maturitní zkoušky Maturitní zkoušky proběhly v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Maturitní zkoušky prověřily znalosti v oblasti všeobecných předmětů českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, informačních technologií i odborné znalosti v předmětech ekonomika, účetnictví. Letos potřetí se konaly maturitní zkoušky se společnou částí státní maturity. Společná část MZ Povinné Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) nebo matematika Nepovinné Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) Matematika Občanský a společenskovědní základ Profilová část MZ Povinné Praktická zkouška z odborných předmětů (písemka), Ekonomika a účetnictví (ústní zkouška před komisí), Matematika nebo informační technologie nebo cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) (ústní zkouška před komisí). Nepovinné Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ, FJ) (ústní zkouška před komisí), Matematika (ústní zkouška před komisí). Výsledky jarního termínu MZ ve školním roce 2012/2013 Položka Opravy 4. A Celkem počet žáků ve třídě na konci šk. roku počet žáků, kteří neukončili ročník počet žáků oprávněných skládat maturitní zkoušku počet žáků neúspěšných ve společné části MZ ústní počet žáků neúspěšných ve společné části MZ písemné počet žáků neúspěšných v profilové části MZ počet žáků, kteří vykonali úspěšně MZ počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním

10 Výsledky podzimního termínu MZ ve školním roce 2012/2013 CZECH SALES ACADEMY Opravy 4. A Celkem počet oprávněných skládat maturitní zkoušku počet žáků neúspěšných ve společné části MZ ústní počet žáků neúspěšných v profilové části MZ počet žáků neúspěšných ve společné části MZ písemné počet žáků, kteří vykonali úspěšně MZ počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním Výsledky absolutorií Absolutoria proběhla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Absolutoria prověřila znalosti v oblasti odborných předmětů a cizích jazyků. Při absolutoriu musí student vykonat teoretickou zkoušku z odborných předmětů a zkoušku z cizího jazyka, který si zvolil na začátku studia. Dále musí obhájit vypracovanou absolventskou práci na téma, které odpovídá potřebám budoucí praxe. Výsledky jarního i podzimního termínu absolutorií ve školním roce 2012/2013 Počet Počet studentů oprávněných konat absolutorium 20 Absolutorium v řádném termínu 16 Prospěli s vyznamenáním 7 Prospěli 9 Neprospěli 0 Absolutorium v opraveném termínu (září 2012) 4 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 3 Neprospěli 1 10

11 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů I v letošním školním roce bylo základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování si zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebepoškozujícího chování, projevů agresivity a porušování zákona. Cílem bylo vychovávat mládež, která je zodpovědná za vlastní chování a způsob života. Zvýšená pozornost byla věnována žákům, kteří nastupují do 1. ročníku, aby bylo včas odhaleno případné rizikové chování. Aby došlo k osvojení preventivních kompetencí, zapracovává naše škola konkrétní témata prevence do vzdělávacího procesu (viz tematické plány jednotlivých vyučujících), tematické bloky jsou zařazeny do plánů učiva v průběhu celého roku. Tematické bloky v předmětech občanská nauka a občanský základ (1.-4. ročník): seznamování, sebepoznávání, spolupráce v kolektivu, komunikace, asertivita, vztahy ve třídě, budování pozitivního jádra ve třídě, prevence šikany, pozitivní zpětná vazba, zdravý životní styl, hodnoty, hodnotový žebříček, závislosti, drogy, kouření, gambling, prevence rasismu, vztahy k rodičům, partnerství, láska, sex, hodnotový žebříček, plány do budoucna. Další preventivní témata jsou obsažena v předmětech: český jazyk a literatura: pozitivní vzory literárních hrdinů, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy (1.-4. ročník), dějepis: pozitivní vzory osobností, zákony a lidé (1.-2. ročník), zeměpis: výskyt a pěstování drog, lidské rasy, národnostní konflikty (1.-2. ročník), environmentální výchova: účinky návykových látek na organismus, vývoj člověka (1.-2. ročník), chemie: vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka (1. ročník), právo: odpovědnost, normy chování, zákony, co je trestné, trestní řízení (1.-4. ročník), tělesná výchova: zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena (1.-4. ročník). Tato problematika je také nenásilnou formou zařazována do třídnických hodin a do volnočasových aktivit žáků internátního studia, kteří mají 1x týdně lekce etiky pod vedením zkušené lektorky. Ve střední škole se ve školním roce 2012/2013 vzdělávalo 9% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovná poradkyně ihned po zahájení prvního ročníku zmapuje všechny žáky s poruchami učení, zejména s dyslexií, která je nejrozšířenější. Přestup na střední školu znamená zvýšení nároků na žáky a nutnost adaptace na nové prostředí a nové povinnosti, např. psaní poznámek samostatně nebo větší objem textů, které je nutné přečíst. Po uplynutí několika týdnů po zahájení prvního ročníku výchovná poradkyně organizuje schůzky s žáky s SPU a jejich vyučujícími, při které všechny strany analyzují, jak se žákovi po přechodu na střední školu daří, zda došlo ke zhoršení projevů poruchy učení a dojde k domluvě, jaké kompenzační pomůcky a jaké přístupy žák potřebuje. V případě potřeby je žák přesunut blíže k oknu a k tabuli, jsou mu povoleny pomůcky jako kalkulačka, přehledové tabulky gramatiky, přehledy abecedy, počítač místo sešitu, diktafon pro nahrávání hodin a na některé činnosti je mu poskytnut čas navíc. Místo psaní dlouhých textů umožňujeme žákům psát 11

12 testy nebo používat počítače s korekturou textu. Žáci zpravidla dostávají elektronické kopie výukových materiálů nebo barevné kopie, které se lépe čtou. Ve škole jsou vzděláváni žáci - cizinci. Vyučující ČJL dbá na správné osvojování českého jazyka. Všichni ostatní vyučující sledují reakce žáka a zabezpečí, že porozumí obsahu vyučovací hodiny. V případě potřeby pomohou žákovi s novými slovíčky či odbornými termíny. Škola poskytuje bezplatné lekce češtiny pro cizince v rozsahu 2 hodin týdně. 6.1 Adaptační program pro žáky 1. ročníku Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu je pro žáky prvních ročníků organizován adaptační kurz. Adaptační kurz trvá 5 dní a vždy se ho zúčastňují třídní učitelé. Účast na adaptačním kurzu je pro žáky povinná. V jeho průběhu se realizují pohybové hry psychomotorické (kontaktní, motivační), dobrodružné aj., jejichž cílem je spolupráce, pomoc při plnění společného úkolu, dále soutěživé hry, hry pro rozvoj pohybové představivosti, tvořivosti a fantazie. Již tradičně adaptační kurz probíhá v táboře v Bělči nad Orlicí a ve školním roce 2012/2013 proběhl v termínu Čeština pro cizince I v letošním roce naše škola poskytovala lekce češtiny pro cizince, kteří studují na naší škole. Hodiny vede vyučující českého jazyka, která studentům pomáhá s aktuálními problémy týkajícími se obecné češtiny i odborných termínů. Lekce češtiny studentům cizincům pomohou zvládnout obtížné předměty a zvýší úspěšnost u maturitní zkoušky. 6.3 Reedukace pro žáky s SPU Vyučující českého jazyka poskytuje žákům s poruchami učení, zejména dyslexií individuální konzultace a pomoc. 6.4 Školní psycholožka Vzhledem k internátnímu režimu studia jsme se rozhodli vyzkoušet roli školní psycholožky, která poskytuje individuální konzultace žákům i učitelům naší školy každý pátek od 12:00 do 15:00 od listopadu Žáci mohou se školní psycholožkou řešit jejich osobní problémy nebo problémy komunikace a soužití se spolužáky. 12

13 6.5 Projektový den - Prevence kyberšikany a bezpečnost na internetu jsme zorganizovali projektové dny na téma Kyberšikana, bezpečnost na internetu a závislosti na počítači. Ve čtvrtek 2.5. si žáci střední školy vyslechli přednášku na téma Kyberšikana a závislosti na počítači od psycholožky PhDr. Pavlíny Barešové. V pátek 3.5. žáci v malých skupinách zpracovali informace z prvního dne. Výsledkem práce byly různé plakáty a video o závislosti na PC. 6.6 Kempování ve Štenkově Žáci SOŠ byli kempovat v termínu od ve skautském táboře Štěnkov poblíž Třebechovic pod Orebem. Všichni spali ve velkém armádním stanu, pomáhali v kuchyni, připravovali dřevo a hráli sportovní a jiné hry. Studentům bylo povoleno mluvit pouze anglicky. Studenti získali další zkušenosti, užili kempování v přírodě a zlepšili si angličtinu. K tomu jim pomohla motivace ve formě Štěnkovických dolarů, které jim byly odebírány, pokud nebyli dostatečně aktivní nebo se nesnažili po celou dobu mluvit anglicky. Vzhledem k tomu, že pro některé žáky se jednalo o první kempování v životě, jsme velmi rádi, že jsme jim dopřáli trošku dobrodružství a hezký prožitek z kempování. Byl připraven velmi kvalitní program, který zlepšil úroveň angličtiny všech žáků. Aktivity byly zábavné a rozvinuly hlavně komunikaci v angličtině, týmovou souhru, kreativitu, sociální dovednosti a fair play. U žáků došlo také posílení volních vlastností. 13

14 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dlouhodobý plán DVPP vychází především z priorit školy, ze složení žáků, kteří školu navštěvují, ze silných a slabých stránek jednotlivých pedagogických pracovníků a využívá interních zdrojů (interní školení, intervize, týmová spolupráce). Vyučující mají možnost se vzdělávat formou samostudia, individuální účasti na kurzech a společně jako celý pedagogický sbor - tato školení jsou organizována vedením školy a jsou zaměřena na psychologii, moderní vyučovací metody, používání ICT ve výuce a záležitosti spojené s řízením a vedením projektů financovaných z ESF. Škola dále poskytuje kurzy angličtiny pro učitele. 7.1 Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor Pro celý pedagogický sbor bylo ve školním roce zrealizováno celkem 6 společných vzdělávací akcí, z nichž 3 vzdělávací akce proběhly pod vedením externích lektorů a 3 školení proběhly pod vedením interních lektorů z řad členů pedagogického sboru. Datum Přednášející Téma Účastníci Mgr. Anna Hůlková MOODLE Pedagogický sbor Mgr. Rober Čapek, Ph.D Hodnocení, sebehodnocení, Pedagogický sbor odměny a tresty ve školní praxi Mgr. Rober Čapek, Ph.D Nové metody a formy výuky Pedagogický sbor PhDr. Jan Svoboda Současný student a motivace Pedagogický sbor nemotivovaného Mgr. Hana Voralová Specifické poruchy učení a Pedagogický sbor chování Mgr. Dominika Vítová Kompetence k učení Pedagogický sbor 7.2 Vzdělávání k MZ Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo také k získání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitele ústní zkoušky a Zadavatele společné části maturitní zkoušky. Ve školním roce 2012/2013 byly získány tato Osvědčení: 1 vyučující českého jazyka získala Hodnotitele ústní zkoušky (CJL Z, V) i s PUP 1 vyučující anglického jazyka si rozšířila Hodnotitele ústní zkoušky (AJ Z, V) o PUP 7.3 Individuální vzdělávání jednotlivých vyučujících Jméno Datum Název školení Benešová Monika Mgr /2013 Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Feuersteinovo instrumentální obohacování Haviarová Blanka, Ing Konzultační semináře pro management škol Jakoubková Pavla, Mgr Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Porter Lucie, Bsc Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny 14

15 Závěrečná konference projektu CPIV Hůlková Anna, Mgr. 2012/ Feuersteinovo instrumentální obohacování I. mezinárodní konference v Olomouci: Instrumentální obohacení - metoda R. Feuersteina v českém a slovenském kontextu (Centrum kognitivní edukace o.s. a Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc) Voralová Hana, Mgr. 2012/ Feuersteinovo instrumentální obohacování I. mezinárodní konference v Olomouci: Instrumentální obohacení - metoda R. Feuersteina v českém a slovenském kontextu (Centrum kognitivní edukace o.s. a Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc) 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Krajské kolo Prezentiády se konalo na naší škole se u nás ve škole konalo krajské kolo Prezentiády, jehož organizátorem bylo občanské sdružení Student Cyber Games a Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze. Letos proběhl již čtvrtý ročník této soutěže, kterou prošly již stovky týmů o soutěžících. Týmy složené ze 3 studentů mezi sebou soupeřily o nejlepší prezentaci na téma Můj nový předmět. V porotě zasedla ředitelka školy Mgr. Anna Hůlková. Výstavy škol Zúčastnili jsme se 3 výstav středních škol v Královéhradeckém kraji a to v Trutnově, Náchodě a v Hradci Králové. Škola zakoupila profesionální prezentační stánek, který se skládá z rolleru, velkého rolleru a stánku. Výstav se zúčastnili studenti, kteří si vyzkoušeli propagaci školy v praxi. 15

16 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech proběhla na střední odborné škole inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků poskytovaného střední odbornou školou Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy Posuzované období: školní roky 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 do data inspekční činnosti.. 16

17 10 Základní údaje o hospodaření školy 10.1 Vedení účetnictví Účetnictví školy je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. V rámci těchto předpisů používá škola platné účetní metody pro účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a jeho odepisování, zásobách materiálu, přijatých dotacích ze státního rozpočtu, nakládání s peněžními prostředky, opravných položkách a dalších. Na základě výše uvedených právních předpisů, byly sestaveny, mimo jiné, následující vnitřní předpisy: účtový rozvrh a vymezený okruh účetních knih, oběh účetních dokladů s vymezením okruhu zaměstnanců školy, kteří mají oprávnění ke schvalování hospodářských úkonů, způsob inventarizace majetku a závazků, způsob oceňování majetku a závazků, předpis o úschově, archivaci a skartaci účetních písemností, vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při konání pracovní cesty a rozhodnutí ředitele pro rok 2012 v intencích zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, účtování v cizích měnách (kursové přepočty a rozdíly), pravidla pro vedení a kontrolu pokladny, podpisové vzory, směrnice pro poskytování OOPP, mycích a desinfekčních prostředků Vnitřní mzdový předpis Uvedený vnitřní předpis je školou uplatňován na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Přílohu mzdového předpisu tvoří Zásady odměňování, které pro zvýšenou srovnatelnost se státními školami ve značné míře akceptují příslušná ustanovení vlády Finanční hospodaření Stručný rozbor CZECH SALES ACADEMY hospodaří především se dvěma druhy výnosů poskytnutými dotacemi, zejména dotací ze státního rozpočtu pro soukromé školy ve výši 90 % normativu na žáka na neinvestiční výdaje a dalšími dotacemi z veřejných prostředků, a dále s příjmy z vlastní činnosti školy školným a platbami za ostatní poskytované služby. Podmínky poskytnutých dotací byly dodrženy. 17

18 Přehled příjmů a výdajů Tabulka č Přehled výnosů Druh výnosů Poplatky od zletilých žáků, rodičů či zákonných zástupců Částka v Kč ,76 % Dotace ,98 % Ostatní výnosy ,26 % Výnosy celkem Tabulka č Přehled nákladů Druh nákladů Částka v Kč Celkové náklady na mzdy pracovníků školy ,79 % Zákonné odvody ZP a SP ,86 % Nájemné ,50 % Nakoupené služby spojené s výukou ,19 % Nákup drob. majetku, kancelářské potřeby ,51 % Spotřeba energií ,93 % Náklady na reklamu ,10 % Služby výpočetní techniky, telefonní poplatky, poštovné ,37 % Učebnice, literatura ,67 % Cestovné ,59 % Ostatní náklady ,48 % Náklady celkem

19 Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2012 Položka Účtová třída 6 Účtová třída 5 Hospodářský výsledek běžného účetního období Daň z příjmů z běžné činnosti Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011 Částka ,32 Kč ,60 Kč ,28 Kč 0,00 Kč ,28 Kč Představenstvo společnosti Omega Investment a. s. - zřizovatel a majitel školy při výkonu působnosti valné hromady dne 28. června 2013 schválil účetní závěrku k Současně rozhoduje, že ztráta vytvořená za účetní období roku 2012 ve výši ,28 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let. Výnosy Celkové výnosy dosáhly částky ,32 Kč. Meziročně došlo ke snížení výnosů o ,94 Kč, a to z důvodu nižšího objemu dotací a snížením výnosů ze školného. Graf č Přehled výnosů za rok 2012 dotace 63% ostatní 2% školné 35% 19

20 Tabulka č Meziroční vývoj hlavních druhů výnosů Rok Poměr mezi roky Výnosy A B C B/A C/B Celkové výnosy ,33% 69,59% Dotace ,29% 65,65% Školné ,56% 74,65% Ostatní ,00% 189,79% Dotace soukromé škole byla na základě smlouvy uzavřené s odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poskytnuta u žáků denní a dálkové formy vzdělávání SOŠ ve výši 90 % normativu stanoveného pro srovnatelný typ školy. Pro rok 2012 dosáhla výše Kč. Její podíl na celkových výnosech činí 56 %. Tabulka č Normativ pro kalendářní rok 2011 Forma vzdělávání Normativ v Kč Denní M/ ,00 Denní M/ ,00 Dálková M/ ,00 Dálková M ,00 Graf č Historický vývoj normativu pro SOŠ normativ skutečnost 20

21 Tabulka č Přehled dotací čerpaných v roce 2012 Předmět dotace Poskytovatel Čerpáno v roce 2012 Dotace poskytnutá soukromé škole (ÚZ 33155) Královéhradecký kraj ,00 Projekt Cizí jazyky interaktivně ,00 Projekt Moderní škola ,00 Celkem ,00 Náklady Ani v roce 2012 se nepodařilo zastavit pokles příjmů daný nižším počtem žáků. Mírný nárůst nákladů v roce 2012 oproti předchozím obdobím byl financován ze získaných dotačních prostředků čerpaných v tomto roce. V roce 2012 byla dále provedena optimalizace nákladů za účelem zvýšení efektivity při správě a provozu školy a jejího technického zabezpečení. Tabulka č Meziroční vývoj hlavních druhů nákladů Náklady Index B/A Index C/B A B C Celkové náklady na mzdy ,69% ,48% pracovníků Zákonné odvody školyzp a SP ,82% Nájemné ,42% Nakoupené služby spojené s ,19% výukou Nákup drob. majetku, ,95% 252,42% kancelářské potřeby Spotřeba energií ,92% 85,48% Náklady na reklamu Služby výpočetní techniky, telefonní poplatky, poštovné ,18% 63,31% Učebnice, literatura ,31% 68,63% Cestovné ,51% Stipendia ,80% Ostatní náklady ,73% 88,59% Celkem ,31% 86,05% Výrazně vyšší objem nákladů na cestovné v roce 2012 byl způsoben realizací projektu Leonardo da Vinci, v jehož rámci byly tyto náklady financovány z dotačních prostředků. V roce 2012 nebyly vynaloženy žádné investiční prostředky. 21

22 Tabulka č Meziroční vývoj celkových výnosů a nákladů Rok Výnosy Náklady + Zisk/ - Ztráta , , , , , , , , ,28 Meziroční vývoj v % 69,59 86, Výsledky hospodářských kontrol Audit účetního výkazu zisku a ztráty Zpráva nezávislého auditora (oprávnění KA ČR č. 245) o ověření účetního výkazu zisku a ztráty za rok 2012 sestavený k Ověření souladu rozhodnutí valné hromady a podmínek použití výsledku hospodaření za rok 2012 a následného zaúčtování rozdělení výsledku hospodaření. Vyjádření stanoviska: Účetní výkaz zisku a ztráty společnosti CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Zaúčtování výsledku hospodaření ztráty za účetní období 2012 dle rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. na účet neuhrazená ztráta minulých let je v souladu s výše uvedenými předpisy. Finanční kontrola z KÚ Královéhradeckého kraje. Předmět prováděné kontroly: použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu- krajem v kalendářním roce 2012 a školním roce 2011/2012 v souladu s 160 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů. 22

23 11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola velmi intenzivně vyhledává další příležitosti k získávání finančních prostředků na zajištění nejmodernějšího technického vybavení školy a na zvyšování odborných i všeobecných kompetencí pedagogických pracovníků školy Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky z OP VK Realizátorem projektu je Masarykova obchodní akademie v Jičíně ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami z České republiky. Bylo vytvořeno odborné partnerství - síť škol zapojených při vytváření a sdílení výukových prezentací. V rámci projektu probíhají regionální školení a semináře tvůrců prezentací a členů odborných předmětových komisí. V období od března 2010 do února 2013 vytvoří 106 učitelů - tvůrců zúčastněných škol více než interaktivních výukových materiálů pro anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a latinský jazyk. Výukové prezentace jsou volně dostupné ke stažení na stránkách Studenti čtou a píší noviny Cílem projektu je naučit studenty středních škol pracovat s denním tiskem. Ve vybraných hodinách byli studenti poučeni o využití informací obsažených v deníku MF Dnes. Studentům byl však především poskytnut prostor pro vyjádření vlastních myšlenek a názorů na stránkách největšího českého deníku. V podzimním kole i v jarním kole projektu škola obdržela tři témata zvolená redakcí, na která studenti psali své příspěvky. Nejlepší příspěvky byly otištěny v novinách. Do projektu se škola zapojuje dlouhodobě a bude v něm nadále pokračovat Recyklohraní Recyklohraní je školní recyklační program konaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do Recyklohraní je v tuto chvíli zapojeno více téměř 3000 školských zařízení z celé republiky. Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se problematiky odpadů a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si mohou směnit ve speciálním internetovém obchodě za zajímavé odměny dle katalogu Nautilus Projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení). Dovednost žáka učit se patří k nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují jeho úspěšnost ve škole. Nezvládnutí studijních dovedností žáka demotivuje ve vztahu ke škole i učení celkově. Přesto mnoha žákům často chybějí i základní dovednosti, které jim efektivní učení umožní. Projekt proto nabízí propracovaný systém, v němž mohou žáci svou kompetenci k učení systematicky rozvíjet. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím, pro které jsou určeny (2. stupeň základní školy a střední škola). Práci s výukovými materiály mají učitelům usnadnit pro ně připravené vzdělávací aktivity a metodické materiály zaměřené na efektivní využití jednotlivých výstupů ve výuce. 23

24 11.5 Moderní škola V dubnu 2012 jsme zahájili projekt Moderní škola, na který získáme finance z ESF a státního rozpočtu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Cílem projektu je zkvalitnění výuky a modernizace ICT vybavení školy. V oblasti výuky se jedná především o zvýšení využití digitálních technologií ve všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětech. Zařazení metod a forem výuky, které využívají digitální technologie, zvyšuje názornost, dynamiku výuky a interakci učitele a žáků. Tím dochází ke zvýšení motivace žáků a tudíž i jejich studijních výsledků. Zvýšení využívání technologií je přímo závislé na jednotlivých vyučujících, proto se zaměříme také na vzdělávání pedagogických pracovníků. V oblasti cizích jazyků by se například jednalo o jazykové kurzy v zahraničí, které by vedli k zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a následně tedy ke zkvalitnění metod výuky cizích jazyků. Díky projektu do školy pořídíme mobilní IT učebnu, dále pak server a další techniku do učeben. Povinnými výstupy této klíčové aktivity jsou digitální učební materiály, tzv. DUMy, které bude tvořit učitelé. Celkem bude vytvořeno 9 sad po 20 DUMech. 24

25 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jméno Studium Datum ukončení Koďousková Věra, Mgr. Ing. Rozšíření kvalifikace: občanská výchova základy společenských věd (Univerzita Karlova v Praze)

26 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2012/2013 již škola nepodala žádné nové žádosti o projekt, protože ve školním roce 2011/2012 podala ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a na MŠMT 9 projektů v rámci oblasti podpory OPVK, ale bohužel pouze jeden projekt byl vybrán k podpoře. 26

27 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Za dobu téměř dvacetileté existence školy se podařilo vybudovat velmi dobré a funkční vztahy s okolním sociálním a pracovním prostředím. V rámci realizace svých vzdělávacích programů škola spolupracuje s celou řadou významných organizací. Těžiště spolupráce spočívá zejména v zajištění praktického vzdělávání, čímž je kvalitně zabezpečena provázanost školního vzdělávacího procesu s praxí. Spolupráci s odbornou praxí škola realizuje následujícími způsoby: členstvím v profesních sdružení, spoluprací s firmami a institucemi z řad poskytovatelů odborné praxe studentům, spoluprací s firmami a institucemi, které poskytují odborné přednášky studentům, spoluprací s úřadem práce v rámci monitoringu pracovního trhu, setkávání s absolventy školy. Členství v profesních sdruženích Škola je členem profesních sdružení: Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Asociace vyšších odborných škol. Ke stěžejním sociálním partnerům školy patří také: Magistrát města Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Spolupráce s firmami a institucemi z řad poskytovatelů odborné praxe studentům Souvislou praxi škola pro své studenty zajišťuje již 16 let. Opakovaná spolupráce s mnoha institucemi přinesla nové zkušenosti nejenom studentům, ale i učitelům a zaměstnancům z institucí, kteří studenty na praxi vedou. Neustále s partnery z řad zaměstnavatelů komunikujeme, abychom mohli reflektovat aktuální potřeby trhu práce a zajistit studentům VOŠ kvalitní vzdělávací program, který je vybaví všemi znalostmi a dovednostmi vyžadovanými potencionálními zaměstnavateli na regionálním trhu práce. Výsledným produktem je student/absolvent vybavený všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, tedy ideální zaměstnanec. Ve školním roce jsme zahájili spolupráci Kapkou naděje, kdy studenti SOŠ v rámci své praxe zkoušeli prodávat do firem charitativní kalendáře. Spolupráce s firmami a institucemi, které poskytují odborné přednášky studentům Další kontakt s reálným prostředím uskutečňujeme formou přednášek odborníků z praxe, kteří přijedou do školy a prezentují skutečné fungování firem. Ve školním roce 2012/2013 jsme v těchto přednáškách a workshopech pokračovali, např. ve spolupráci s OVB, hokejovým trenérem Milošem Říhou, Jakubem Zemanem z agentury AAG a společností Obrana spotřebitele. Přednáška OVB: Přednáška se týkala rozdílu mezi podnikatelem a zaměstnancem. Studenti diskutovali o těchto otázkách: Jaké jsou výhody podnikání? Jaké jsou výhody/nevýhody zaměstnance? Opravdu máme jako zaměstnanci práci jistou? Opravdu máme jisté důchody? Je lepší mít svobodu a odpovědnost za svoje činy nebo čekat, až se o nás někdo postará? Co znamená úspěch? Co dosažení úspěchu potřebujeme? Co znamená být podnikatelem? 27

28 Beseda s hokejovým trenérem Milošem Říhou: jsme mezi sebe přivítali vzácného hosta, Miloš Říhu, úspěšného hokejového trenéra. Měli jsme jedinečnou možnost s ním diskutovat o motivaci lidí, řízení jejich výkonu, vedení a komunikaci v týmu. Vyslechli jsme si povídání o jeho začátcích v roli hokejového trenéra. Dozvěděli jsme se, jaké byly jeho začátky a zasloužené úspěchy v Rusku. Workshop s Jakubem Zemanem z agentury AAG: díky dvoudílnému workshopu zaměřenému na plánování, vedení a realizaci marketingové kampaně. Studenti obdrželi reálné zadání a museli v týmech připravit celou marketingovou strategii. Měli možnost komunikovat s panem Zemanem i po facebooku i em. Během prvního workshopu dostali zadání a měli 6 vyučovacích hodin na zpracování. Ve druhém workshopu dostali jednotlivé týmy zpětnou vazbu. Obrana spotřebitele: 7., proběhl tematický den na téma Obrana spotřebitele ve spolupráci s poradnou pro spotřebitele. Studenti měli nejprve za úkol připravit si situace a navrhnout řešení. Následovala přednáška, po které měli studenti upravit návrhy řešení podle nových informací, které se dozvěděli od pana Černého na přednášce. Přednáška obsahovala tato témata: nákup v kamenném obchodě - nebezpečí skrytých vad, návody v češtině, doklady o koupi, co dělat při reklamaci do 6 měsíců a po 6 měsících, co musí obsahovat reklamační protokol a kdy máme nárok na vrácení peněz, jak postupovat, když dostanete pod stromečkem nevhodný dárek, jak je to s "módní obuví", rozdíl mezi životností a zárukou nebezpečí předváděcích akcí pro seniory - odstoupení od smlouvy nákup přes internet - kdy můžeme vrátit zboží bez udávní důvodu, jak postupovat, když obdržíte poškozený výrobek či poškozená krabice, kde které poškození reklamovat nákup v zahraničí - obchodní podmínky dané země či prodejce, nereálné nízké ceny - nebezpečí zneužití kontaktů Spolupráce s úřadem práce v rámci monitoringu pracovního trhu Jsme v úzkém kontaktu s Úřadem práce v Hradci Králové a monitorujeme aktuální situaci na trhu práce. Spolupráce s vyššími odbornými školami a vysokými školami Významným prvkem pro zabezpečení kvality a aktuálnosti teoretické a praktické výuky je pro školu spolupráce s vysokými školami. Zahájili jsme intenzivní konkrétní jednání s vedením Metropolitní Univerzity Praha, která má pobočku v Hradci Králové, aby uznávali našim absolventům VOŠ předměty a mohli si tak doplnit titul Bc. pouze za 1 rok. Kromě uznávání předmětů absolventům VOŠ jsme také naplánovali společné přednášky a workshopy pro studenty. 28

29 15 Přílohy 15.1 Výpis z OR 29

30 15.2 Zřizovací listina - dodatek 30

31 15.3 Jmenování ředitelky 31

32 15.4 Výpis správního řízení MŠMT - změna jednatele školy 32

33 15.5 Plná moc pro ředitelku 33

34 15.6 Protokol o kontrole ČŠI 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 15.7 Protokol o kontrole Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 15.8 Zpráva auditora 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 15.9 Finanční vypořádání dotace za rok 2012 CZECH SALES ACADEMY Organizace: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola, s.r.o. Příloha č. 1a Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele Použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem ,00 0, , ,00 z toho: Přímé náklady na vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: a) platy pedagogů 0, b) platy nepedagogů 0,00 c) OON pedagogů 0,00 d) OON nepedagogů 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním 0, Podpora informačních center pro mládež 0, Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0, Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 0, Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011-Excelence SŠ 0, Program sociální prevence a prevence kriminality 0, Dotace pro soukromé školy , , , Projekty romské komunity 0, Program protidrogové politiky 0, Soutěže 0, Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 0, Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU 0, Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00 Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: 0,00 A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) ,00 0, , ,00 v Kč 0,00 0,00 Vysvětlivky: sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu, pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2012 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla zapracována do snížení ukazatele poskytnuto sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Sestavil: Datum a podpis: Kontroloval: Datum a podpis: 57

58 15.10 Rozhodnutí valné hromady o hospodaření CZECH SALES ACADEMY 58

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a kap. 14 - školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 6. změně Neinvestiční výdaje CELKEM 4 891 012,1 příspěvky PO na provoz 343 882,7

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-34/15-T. Šrámkova 1457/4, Opava-Kateřinky

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-34/15-T. Šrámkova 1457/4, Opava-Kateřinky INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-34/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 25 373 005 Identifikátor 600 017 290 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Porada ekonomů. listopad/prosinec 2015

Porada ekonomů. listopad/prosinec 2015 Porada ekonomů listopad/prosinec 2015 Alena Vlachová Personální změna na OŠMS Oddělení hospodaření krajského školství změna vedoucího oddělení 2 Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Sportovní gymnázia

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Adresa: Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014 Porada ekonomů obecní školství listopad/prosinec 2014 Alena Vlachová Organizační změna na OŠMS Rozdělení oddělení ekonomiky školství: Oddělení financování školství Oddělení hospodaření krajského školství

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice

Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L. Čj. ČŠIA-1367/11-A. Kontrolovaná osoba. Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice Česká školní inspekce Pražský inspektorát P R O T O K O L Čj. ČŠIA-1367/11-A o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Porada ekonomů krajské školství. prosinec 2014

Porada ekonomů krajské školství. prosinec 2014 Porada ekonomů krajské školství prosinec 2014 Alena Vlachová Rozvojové programy MŠMT (RP) Sportovní gymnázia 4 424,3 tis. - UZ 33354-2 KŠ Soutěže 1 370 tis. - UZ 33166-1 KŠ + 5 OŠ-DDM Program protidrogové

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více