Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, Hradec Králové 1

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Kriteria přijímacího řízení pro SOŠ Podmínky k přijetí ke studiu na VOŠ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky maturitní zkoušky Výsledky absolutorií Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Adaptační program pro žáky 1. ročníku Čeština pro cizince Reedukace pro žáky s SPU Školní psycholožka Projektový den - Prevence kyberšikany a bezpečnost na internetu Kempování ve Štenkově Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor Vzdělávání k MZ Individuální vzdělávání jednotlivých vyučujících Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Vedení účetnictví Vnitřní mzdový předpis Finanční hospodaření Výsledky hospodářských kontrol Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky z OP VK Studenti čtou a píší noviny Recyklohraní

3 11.4 Nautilus Moderní škola Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy Výpis z OR Zřizovací listina - dodatek Jmenování ředitelky Výpis správního řízení MŠMT - změna jednatele školy Plná moc pro ředitelku Protokol o kontrole ČŠI Protokol o kontrole Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Zpráva auditora Finanční vypořádání dotace za rok Rozhodnutí valné hromady o hospodaření Zápis ze schůze Školské rady Seznámení pracovníků školy s obsahem výroční zprávy

4 1 Základní údaje o škole Název školy CZECH SALES ACADEMY vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Sídlo Polská 367, Trutnov IČO Právní forma Společnost s ručením omezením Charakteristika CZECH SALES ACADEMY školy nabízí studium na střední odborné škole v oboru Ekonomika a podnikání a studium na vyšší odborné škole v oboru Management malých a středních firem. Střední odborná škola má formu internátní školy s odloženým školným a víkendovými aktivitami s rodilými mluvčími. Díky internátnímu režimu je škola dostupná pro žáky ze vzdálenějších regionů. Odložené školné přesouvá odpovědnost za vzdělání z rodičů na žáky, kteří splatí školné až v době, kdy začnou pracovat. Rodiče hradí pouze stravování. Vyšší odborná škola má formu denního studia a využívá kreditní systém jako vysoké školy. Teoretická výuka je propojena s praxí díky povinné odborné 14týdenní praxi. Uchazeče se středním vzděláním v ekonomických oborech přijímáme do 2. ročníku. Absolventi naší VOŠ mají zajištěnu návaznost na některých vysokých školách a mohou tak získat titul Bc. za kratší dobu. Omega Investment a.s. Zřizovatel Praha 1, Žitná 1656 Mgr. Monika Benešová Ředitel Dubová 1007, Pardubice Střední odborná škola Součásti školy Vyšší odborná škola Datum zařazení školy do sítě škol a zřizovací listiny Celková kapacita školy a jejich součásti Studijní obory Zřizovací listina Adresy pro dálkový přístup Údaje o školské radě , následné změny , k a k Od proběhla změna ve školském rejstříku: novou ředitelkou školy je Mgr. Monika Benešová a jednatelkou byla od Ing. Jana Letáková, od Jiří Leták SOŠ: 400 žáků VOŠ: 200 žáků SOŠ: Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) VOŠ: Management malých a středních firem (63-41-N/28) V roce 1992 byla vydána první zřizovací listina. V roce 1996 byla vydána druhá zřizovací listina. V roce 2006 byla vydána třetí zřizovací listina. V roce 2011 byl vydán dodatek ke zřizovací listině, která dokládá změnu zřizovatele a ředitele. Školská rada byla založena Předkládanou Výroční zprávu projednala dne

5 2 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola vyučovala ve školním roce 2012/2013 podle: Školního vzdělávacího programu s názvem Ekonomika a podnikání v první až čtvrtém ročníku denní formy studijního oboru M/01 Ekonomika a podnikání. Vyšší odborná škola vyučovala ve školním roce 2012/2013 podle: Akreditovaného vzdělávacího programu pro VOŠ, který byl akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT-9428/ ze dne s názvem Management malých a středních firem pod kódem N/28 pro denní formu vzdělávání (viz webové stránky školy v sekci O nás/dokumenty školy). Nový vzdělávací program založený na kreditním způsobu studia umožní větší výběr z volitelných předmětů a autonomii studentů. Studium bude díky novému vzdělávacímu programu organizováno vysokoškolským způsobem. Studium je rozděleno na 6 období, přičemž poslední, šesté období je věnováno odborné praxi. 5

6 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola má kvalifikovaný pedagogický sbor, který má bohaté zkušenosti s výukou žáků SOŠ i studentů VOŠ. Jeho hlavním úkolem je efektivně připravovat kvalitní absolventy, kteří obstojí v silné konkurenci na globalizovaném pracovním trhu kladoucím na jedince vysoké nároky v průběhu celého profesního i osobního života. Proto je kladen silný důraz na kvalitu samotného pedagogického sboru již při jeho výběru. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské studium, pedagogické vzdělání, praxe v oboru a chuť na sobě neustále pracovat. Pedagogický sbor je veden k tomu, aby si soustavně zvyšoval kvalifikaci. Jsme moderní škola, která umí žáky motivovat efektivními výukovými metodami, kde pedagogičtí pracovníci používají běžně při výuce ICT, díky moderním vyučovacím metodám dokážou uplatňovat a využívat mezipředmětové vztahy a v rámci předmětů nezapomínají na rozvoj měkkých dovedností. Pro pedagogické pracovníky na SOŠ i VOŠ připravujeme odborné stáže ve firmách a podporujeme jejich manažerské dovednosti v oblasti řízení projektů financovaných z prostředků ESF. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno Vzdělání Praxe Beckwith Jane Rea Regents College, University of the 26 let State of New York Monterey Institute of International Studies Benešová Monika, Mgr. Univerzita Karlova 19 let Haviarová Blanka, Ing. Vysoká škola zemědělská 35 let Hůlková Anna, Mgr. Univerzita Hradec Králové 3 roky Jakoubková Pavla, Mgr. Univerzita Hradec Králové 9 let Kaštánková Klára, Mgr. Univerzita Hradec Králové 12 let Klánová Yvonna, Mgr. Univerzita Hradec Králové 23 let Koďousková Věra, Ing. Mgr Česká zemědělská univerzita 17 let Univerzita Hradec Králové Kovaříková Iva, Ing. Vysoká škola ekonomická 29 let Lásek Tomáš, Mgr. Univerzita Hradec Králové 3 roky Mádlová Ivanka, Ing. Vysoká škola zemědělská 30 let Vysoká škola ekonomická (postgraduální studium) Miler Vít Univerzita Hradec Králové 2 roky Nosálková Dagmar, Ing. Vysoká škola ekonomická 30 let Šlechtová Iva, Mgr. Univerzita Karlova 40 let Univerzita Hradec Králové Vítová Dominika, Mgr. Univerzita Karlova 2 roky Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 Jméno Pozice Praxe Martina Miková Referentka studijního oddělení 29 let Pavel Foltýn Marketingový pracovník 26 let 6

7 4 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro žáky SOŠ bylo realizováno formou přijímací zkoušky, a to ve dvou kolech. V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 16 žáků z 22 přihlášených. Ve druhém kole přijímacího řízení nebyl přijat žádný žák z 1 přihlášeného. Celkem bylo odevzdáno 9 zápisových lístků nastoupilo 12 žáků do prvního ročníku. Přijímací řízení pro studenty VOŠ bylo realizováno bez přijímací zkoušky. Celkem bylo v prvním a ve druhém kole přijato 10 studentů z celkového počtu 10 přihlášených. 4.1 Kriteria přijímacího řízení pro SOŠ Kritéria přijímacího řízení jsou v souladu s 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a s vyhláškou 671/2004 Sb. 1. Uchazeči budou přijímáni podle bodů dosažených za přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. První část přijímací zkoušky obsahuje psychologický test a pohovor, kde mohou uchazeči získat maximálně 25 bodů. Druhá část obsahuje písemnou zkoušku z cizího jazyka, za kterou mohou uchazeči získat maximálně 10 bodů. Za průměrný prospěch v každém z posledních dvou klasifikačních období obdrží uchazeč nejvíce 5 bodů, tj. celkem 10 bodů. Celkový maximální počet z přijímacího řízení je 55 bodů. 2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči do předpokládaného počtu, pokud v přijímacím řízení dosáhli alespoň 20 bodů. 3. Ve výsledkové listině budou uchazeči seřazeni podle celkového počtu dosažených bodů v pořadí od nejlepších. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak bude dalším postupným kritériem pro umístění na příslušném pořadovém místě lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání. Pokud by nebylo možno rozhodnout ani podle tohoto kritéria, bude rozhodovat lepší průměrný prospěch z matematiky a českého jazyka v posledních dvou klasifikačních obdobích základního vzdělávání, který se vypočítá tak, že známky ze 2 uvedených předmětů za obě poslední klasifikační období základního vzdělávání se sečtou a vydělí Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu za body: Průměrný Body prospěch 1 5 1,01-1,1 4 1,11-1,2 3 1,21-1,3 2 1,31-1,4 1 7

8 4.2 Podmínky k přijetí ke studiu na VOŠ CZECH SALES ACADEMY řádně vyplněná přihláška se všemi náležitostmi, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, ověřená kopie maturitního vysvědčení, uzavření Smlouvy o studiu, uhrazení 1. splátky školného ve výši Kč 8

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 5.1 Výsledky maturitní zkoušky Maturitní zkoušky proběhly v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Maturitní zkoušky prověřily znalosti v oblasti všeobecných předmětů českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, informačních technologií i odborné znalosti v předmětech ekonomika, účetnictví. Letos potřetí se konaly maturitní zkoušky se společnou částí státní maturity. Společná část MZ Povinné Český jazyk a literatura Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) nebo matematika Nepovinné Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) Matematika Občanský a společenskovědní základ Profilová část MZ Povinné Praktická zkouška z odborných předmětů (písemka), Ekonomika a účetnictví (ústní zkouška před komisí), Matematika nebo informační technologie nebo cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) (ústní zkouška před komisí). Nepovinné Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ, FJ) (ústní zkouška před komisí), Matematika (ústní zkouška před komisí). Výsledky jarního termínu MZ ve školním roce 2012/2013 Položka Opravy 4. A Celkem počet žáků ve třídě na konci šk. roku počet žáků, kteří neukončili ročník počet žáků oprávněných skládat maturitní zkoušku počet žáků neúspěšných ve společné části MZ ústní počet žáků neúspěšných ve společné části MZ písemné počet žáků neúspěšných v profilové části MZ počet žáků, kteří vykonali úspěšně MZ počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním

10 Výsledky podzimního termínu MZ ve školním roce 2012/2013 CZECH SALES ACADEMY Opravy 4. A Celkem počet oprávněných skládat maturitní zkoušku počet žáků neúspěšných ve společné části MZ ústní počet žáků neúspěšných v profilové části MZ počet žáků neúspěšných ve společné části MZ písemné počet žáků, kteří vykonali úspěšně MZ počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním Výsledky absolutorií Absolutoria proběhla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Absolutoria prověřila znalosti v oblasti odborných předmětů a cizích jazyků. Při absolutoriu musí student vykonat teoretickou zkoušku z odborných předmětů a zkoušku z cizího jazyka, který si zvolil na začátku studia. Dále musí obhájit vypracovanou absolventskou práci na téma, které odpovídá potřebám budoucí praxe. Výsledky jarního i podzimního termínu absolutorií ve školním roce 2012/2013 Počet Počet studentů oprávněných konat absolutorium 20 Absolutorium v řádném termínu 16 Prospěli s vyznamenáním 7 Prospěli 9 Neprospěli 0 Absolutorium v opraveném termínu (září 2012) 4 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 3 Neprospěli 1 10

11 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů I v letošním školním roce bylo základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování si zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebepoškozujícího chování, projevů agresivity a porušování zákona. Cílem bylo vychovávat mládež, která je zodpovědná za vlastní chování a způsob života. Zvýšená pozornost byla věnována žákům, kteří nastupují do 1. ročníku, aby bylo včas odhaleno případné rizikové chování. Aby došlo k osvojení preventivních kompetencí, zapracovává naše škola konkrétní témata prevence do vzdělávacího procesu (viz tematické plány jednotlivých vyučujících), tematické bloky jsou zařazeny do plánů učiva v průběhu celého roku. Tematické bloky v předmětech občanská nauka a občanský základ (1.-4. ročník): seznamování, sebepoznávání, spolupráce v kolektivu, komunikace, asertivita, vztahy ve třídě, budování pozitivního jádra ve třídě, prevence šikany, pozitivní zpětná vazba, zdravý životní styl, hodnoty, hodnotový žebříček, závislosti, drogy, kouření, gambling, prevence rasismu, vztahy k rodičům, partnerství, láska, sex, hodnotový žebříček, plány do budoucna. Další preventivní témata jsou obsažena v předmětech: český jazyk a literatura: pozitivní vzory literárních hrdinů, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy (1.-4. ročník), dějepis: pozitivní vzory osobností, zákony a lidé (1.-2. ročník), zeměpis: výskyt a pěstování drog, lidské rasy, národnostní konflikty (1.-2. ročník), environmentální výchova: účinky návykových látek na organismus, vývoj člověka (1.-2. ročník), chemie: vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka (1. ročník), právo: odpovědnost, normy chování, zákony, co je trestné, trestní řízení (1.-4. ročník), tělesná výchova: zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena (1.-4. ročník). Tato problematika je také nenásilnou formou zařazována do třídnických hodin a do volnočasových aktivit žáků internátního studia, kteří mají 1x týdně lekce etiky pod vedením zkušené lektorky. Ve střední škole se ve školním roce 2012/2013 vzdělávalo 9% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovná poradkyně ihned po zahájení prvního ročníku zmapuje všechny žáky s poruchami učení, zejména s dyslexií, která je nejrozšířenější. Přestup na střední školu znamená zvýšení nároků na žáky a nutnost adaptace na nové prostředí a nové povinnosti, např. psaní poznámek samostatně nebo větší objem textů, které je nutné přečíst. Po uplynutí několika týdnů po zahájení prvního ročníku výchovná poradkyně organizuje schůzky s žáky s SPU a jejich vyučujícími, při které všechny strany analyzují, jak se žákovi po přechodu na střední školu daří, zda došlo ke zhoršení projevů poruchy učení a dojde k domluvě, jaké kompenzační pomůcky a jaké přístupy žák potřebuje. V případě potřeby je žák přesunut blíže k oknu a k tabuli, jsou mu povoleny pomůcky jako kalkulačka, přehledové tabulky gramatiky, přehledy abecedy, počítač místo sešitu, diktafon pro nahrávání hodin a na některé činnosti je mu poskytnut čas navíc. Místo psaní dlouhých textů umožňujeme žákům psát 11

12 testy nebo používat počítače s korekturou textu. Žáci zpravidla dostávají elektronické kopie výukových materiálů nebo barevné kopie, které se lépe čtou. Ve škole jsou vzděláváni žáci - cizinci. Vyučující ČJL dbá na správné osvojování českého jazyka. Všichni ostatní vyučující sledují reakce žáka a zabezpečí, že porozumí obsahu vyučovací hodiny. V případě potřeby pomohou žákovi s novými slovíčky či odbornými termíny. Škola poskytuje bezplatné lekce češtiny pro cizince v rozsahu 2 hodin týdně. 6.1 Adaptační program pro žáky 1. ročníku Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu je pro žáky prvních ročníků organizován adaptační kurz. Adaptační kurz trvá 5 dní a vždy se ho zúčastňují třídní učitelé. Účast na adaptačním kurzu je pro žáky povinná. V jeho průběhu se realizují pohybové hry psychomotorické (kontaktní, motivační), dobrodružné aj., jejichž cílem je spolupráce, pomoc při plnění společného úkolu, dále soutěživé hry, hry pro rozvoj pohybové představivosti, tvořivosti a fantazie. Již tradičně adaptační kurz probíhá v táboře v Bělči nad Orlicí a ve školním roce 2012/2013 proběhl v termínu Čeština pro cizince I v letošním roce naše škola poskytovala lekce češtiny pro cizince, kteří studují na naší škole. Hodiny vede vyučující českého jazyka, která studentům pomáhá s aktuálními problémy týkajícími se obecné češtiny i odborných termínů. Lekce češtiny studentům cizincům pomohou zvládnout obtížné předměty a zvýší úspěšnost u maturitní zkoušky. 6.3 Reedukace pro žáky s SPU Vyučující českého jazyka poskytuje žákům s poruchami učení, zejména dyslexií individuální konzultace a pomoc. 6.4 Školní psycholožka Vzhledem k internátnímu režimu studia jsme se rozhodli vyzkoušet roli školní psycholožky, která poskytuje individuální konzultace žákům i učitelům naší školy každý pátek od 12:00 do 15:00 od listopadu Žáci mohou se školní psycholožkou řešit jejich osobní problémy nebo problémy komunikace a soužití se spolužáky. 12

13 6.5 Projektový den - Prevence kyberšikany a bezpečnost na internetu jsme zorganizovali projektové dny na téma Kyberšikana, bezpečnost na internetu a závislosti na počítači. Ve čtvrtek 2.5. si žáci střední školy vyslechli přednášku na téma Kyberšikana a závislosti na počítači od psycholožky PhDr. Pavlíny Barešové. V pátek 3.5. žáci v malých skupinách zpracovali informace z prvního dne. Výsledkem práce byly různé plakáty a video o závislosti na PC. 6.6 Kempování ve Štenkově Žáci SOŠ byli kempovat v termínu od ve skautském táboře Štěnkov poblíž Třebechovic pod Orebem. Všichni spali ve velkém armádním stanu, pomáhali v kuchyni, připravovali dřevo a hráli sportovní a jiné hry. Studentům bylo povoleno mluvit pouze anglicky. Studenti získali další zkušenosti, užili kempování v přírodě a zlepšili si angličtinu. K tomu jim pomohla motivace ve formě Štěnkovických dolarů, které jim byly odebírány, pokud nebyli dostatečně aktivní nebo se nesnažili po celou dobu mluvit anglicky. Vzhledem k tomu, že pro některé žáky se jednalo o první kempování v životě, jsme velmi rádi, že jsme jim dopřáli trošku dobrodružství a hezký prožitek z kempování. Byl připraven velmi kvalitní program, který zlepšil úroveň angličtiny všech žáků. Aktivity byly zábavné a rozvinuly hlavně komunikaci v angličtině, týmovou souhru, kreativitu, sociální dovednosti a fair play. U žáků došlo také posílení volních vlastností. 13

14 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dlouhodobý plán DVPP vychází především z priorit školy, ze složení žáků, kteří školu navštěvují, ze silných a slabých stránek jednotlivých pedagogických pracovníků a využívá interních zdrojů (interní školení, intervize, týmová spolupráce). Vyučující mají možnost se vzdělávat formou samostudia, individuální účasti na kurzech a společně jako celý pedagogický sbor - tato školení jsou organizována vedením školy a jsou zaměřena na psychologii, moderní vyučovací metody, používání ICT ve výuce a záležitosti spojené s řízením a vedením projektů financovaných z ESF. Škola dále poskytuje kurzy angličtiny pro učitele. 7.1 Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor Pro celý pedagogický sbor bylo ve školním roce zrealizováno celkem 6 společných vzdělávací akcí, z nichž 3 vzdělávací akce proběhly pod vedením externích lektorů a 3 školení proběhly pod vedením interních lektorů z řad členů pedagogického sboru. Datum Přednášející Téma Účastníci Mgr. Anna Hůlková MOODLE Pedagogický sbor Mgr. Rober Čapek, Ph.D Hodnocení, sebehodnocení, Pedagogický sbor odměny a tresty ve školní praxi Mgr. Rober Čapek, Ph.D Nové metody a formy výuky Pedagogický sbor PhDr. Jan Svoboda Současný student a motivace Pedagogický sbor nemotivovaného Mgr. Hana Voralová Specifické poruchy učení a Pedagogický sbor chování Mgr. Dominika Vítová Kompetence k učení Pedagogický sbor 7.2 Vzdělávání k MZ Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo také k získání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitele ústní zkoušky a Zadavatele společné části maturitní zkoušky. Ve školním roce 2012/2013 byly získány tato Osvědčení: 1 vyučující českého jazyka získala Hodnotitele ústní zkoušky (CJL Z, V) i s PUP 1 vyučující anglického jazyka si rozšířila Hodnotitele ústní zkoušky (AJ Z, V) o PUP 7.3 Individuální vzdělávání jednotlivých vyučujících Jméno Datum Název školení Benešová Monika Mgr /2013 Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Feuersteinovo instrumentální obohacování Haviarová Blanka, Ing Konzultační semináře pro management škol Jakoubková Pavla, Mgr Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Porter Lucie, Bsc Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny 14

15 Závěrečná konference projektu CPIV Hůlková Anna, Mgr. 2012/ Feuersteinovo instrumentální obohacování I. mezinárodní konference v Olomouci: Instrumentální obohacení - metoda R. Feuersteina v českém a slovenském kontextu (Centrum kognitivní edukace o.s. a Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc) Voralová Hana, Mgr. 2012/ Feuersteinovo instrumentální obohacování I. mezinárodní konference v Olomouci: Instrumentální obohacení - metoda R. Feuersteina v českém a slovenském kontextu (Centrum kognitivní edukace o.s. a Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc) 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Krajské kolo Prezentiády se konalo na naší škole se u nás ve škole konalo krajské kolo Prezentiády, jehož organizátorem bylo občanské sdružení Student Cyber Games a Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze. Letos proběhl již čtvrtý ročník této soutěže, kterou prošly již stovky týmů o soutěžících. Týmy složené ze 3 studentů mezi sebou soupeřily o nejlepší prezentaci na téma Můj nový předmět. V porotě zasedla ředitelka školy Mgr. Anna Hůlková. Výstavy škol Zúčastnili jsme se 3 výstav středních škol v Královéhradeckém kraji a to v Trutnově, Náchodě a v Hradci Králové. Škola zakoupila profesionální prezentační stánek, který se skládá z rolleru, velkého rolleru a stánku. Výstav se zúčastnili studenti, kteří si vyzkoušeli propagaci školy v praxi. 15

16 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech proběhla na střední odborné škole inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků poskytovaného střední odbornou školou Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy Posuzované období: školní roky 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 do data inspekční činnosti.. 16

17 10 Základní údaje o hospodaření školy 10.1 Vedení účetnictví Účetnictví školy je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. V rámci těchto předpisů používá škola platné účetní metody pro účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a jeho odepisování, zásobách materiálu, přijatých dotacích ze státního rozpočtu, nakládání s peněžními prostředky, opravných položkách a dalších. Na základě výše uvedených právních předpisů, byly sestaveny, mimo jiné, následující vnitřní předpisy: účtový rozvrh a vymezený okruh účetních knih, oběh účetních dokladů s vymezením okruhu zaměstnanců školy, kteří mají oprávnění ke schvalování hospodářských úkonů, způsob inventarizace majetku a závazků, způsob oceňování majetku a závazků, předpis o úschově, archivaci a skartaci účetních písemností, vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při konání pracovní cesty a rozhodnutí ředitele pro rok 2012 v intencích zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, účtování v cizích měnách (kursové přepočty a rozdíly), pravidla pro vedení a kontrolu pokladny, podpisové vzory, směrnice pro poskytování OOPP, mycích a desinfekčních prostředků Vnitřní mzdový předpis Uvedený vnitřní předpis je školou uplatňován na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Přílohu mzdového předpisu tvoří Zásady odměňování, které pro zvýšenou srovnatelnost se státními školami ve značné míře akceptují příslušná ustanovení vlády Finanční hospodaření Stručný rozbor CZECH SALES ACADEMY hospodaří především se dvěma druhy výnosů poskytnutými dotacemi, zejména dotací ze státního rozpočtu pro soukromé školy ve výši 90 % normativu na žáka na neinvestiční výdaje a dalšími dotacemi z veřejných prostředků, a dále s příjmy z vlastní činnosti školy školným a platbami za ostatní poskytované služby. Podmínky poskytnutých dotací byly dodrženy. 17

18 Přehled příjmů a výdajů Tabulka č Přehled výnosů Druh výnosů Poplatky od zletilých žáků, rodičů či zákonných zástupců Částka v Kč ,76 % Dotace ,98 % Ostatní výnosy ,26 % Výnosy celkem Tabulka č Přehled nákladů Druh nákladů Částka v Kč Celkové náklady na mzdy pracovníků školy ,79 % Zákonné odvody ZP a SP ,86 % Nájemné ,50 % Nakoupené služby spojené s výukou ,19 % Nákup drob. majetku, kancelářské potřeby ,51 % Spotřeba energií ,93 % Náklady na reklamu ,10 % Služby výpočetní techniky, telefonní poplatky, poštovné ,37 % Učebnice, literatura ,67 % Cestovné ,59 % Ostatní náklady ,48 % Náklady celkem

19 Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2012 Položka Účtová třída 6 Účtová třída 5 Hospodářský výsledek běžného účetního období Daň z příjmů z běžné činnosti Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011 Částka ,32 Kč ,60 Kč ,28 Kč 0,00 Kč ,28 Kč Představenstvo společnosti Omega Investment a. s. - zřizovatel a majitel školy při výkonu působnosti valné hromady dne 28. června 2013 schválil účetní závěrku k Současně rozhoduje, že ztráta vytvořená za účetní období roku 2012 ve výši ,28 Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let. Výnosy Celkové výnosy dosáhly částky ,32 Kč. Meziročně došlo ke snížení výnosů o ,94 Kč, a to z důvodu nižšího objemu dotací a snížením výnosů ze školného. Graf č Přehled výnosů za rok 2012 dotace 63% ostatní 2% školné 35% 19

20 Tabulka č Meziroční vývoj hlavních druhů výnosů Rok Poměr mezi roky Výnosy A B C B/A C/B Celkové výnosy ,33% 69,59% Dotace ,29% 65,65% Školné ,56% 74,65% Ostatní ,00% 189,79% Dotace soukromé škole byla na základě smlouvy uzavřené s odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poskytnuta u žáků denní a dálkové formy vzdělávání SOŠ ve výši 90 % normativu stanoveného pro srovnatelný typ školy. Pro rok 2012 dosáhla výše Kč. Její podíl na celkových výnosech činí 56 %. Tabulka č Normativ pro kalendářní rok 2011 Forma vzdělávání Normativ v Kč Denní M/ ,00 Denní M/ ,00 Dálková M/ ,00 Dálková M ,00 Graf č Historický vývoj normativu pro SOŠ normativ skutečnost 20

21 Tabulka č Přehled dotací čerpaných v roce 2012 Předmět dotace Poskytovatel Čerpáno v roce 2012 Dotace poskytnutá soukromé škole (ÚZ 33155) Královéhradecký kraj ,00 Projekt Cizí jazyky interaktivně ,00 Projekt Moderní škola ,00 Celkem ,00 Náklady Ani v roce 2012 se nepodařilo zastavit pokles příjmů daný nižším počtem žáků. Mírný nárůst nákladů v roce 2012 oproti předchozím obdobím byl financován ze získaných dotačních prostředků čerpaných v tomto roce. V roce 2012 byla dále provedena optimalizace nákladů za účelem zvýšení efektivity při správě a provozu školy a jejího technického zabezpečení. Tabulka č Meziroční vývoj hlavních druhů nákladů Náklady Index B/A Index C/B A B C Celkové náklady na mzdy ,69% ,48% pracovníků Zákonné odvody školyzp a SP ,82% Nájemné ,42% Nakoupené služby spojené s ,19% výukou Nákup drob. majetku, ,95% 252,42% kancelářské potřeby Spotřeba energií ,92% 85,48% Náklady na reklamu Služby výpočetní techniky, telefonní poplatky, poštovné ,18% 63,31% Učebnice, literatura ,31% 68,63% Cestovné ,51% Stipendia ,80% Ostatní náklady ,73% 88,59% Celkem ,31% 86,05% Výrazně vyšší objem nákladů na cestovné v roce 2012 byl způsoben realizací projektu Leonardo da Vinci, v jehož rámci byly tyto náklady financovány z dotačních prostředků. V roce 2012 nebyly vynaloženy žádné investiční prostředky. 21

22 Tabulka č Meziroční vývoj celkových výnosů a nákladů Rok Výnosy Náklady + Zisk/ - Ztráta , , , , , , , , ,28 Meziroční vývoj v % 69,59 86, Výsledky hospodářských kontrol Audit účetního výkazu zisku a ztráty Zpráva nezávislého auditora (oprávnění KA ČR č. 245) o ověření účetního výkazu zisku a ztráty za rok 2012 sestavený k Ověření souladu rozhodnutí valné hromady a podmínek použití výsledku hospodaření za rok 2012 a následného zaúčtování rozdělení výsledku hospodaření. Vyjádření stanoviska: Účetní výkaz zisku a ztráty společnosti CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Zaúčtování výsledku hospodaření ztráty za účetní období 2012 dle rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. na účet neuhrazená ztráta minulých let je v souladu s výše uvedenými předpisy. Finanční kontrola z KÚ Královéhradeckého kraje. Předmět prováděné kontroly: použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu- krajem v kalendářním roce 2012 a školním roce 2011/2012 v souladu s 160 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů. 22

23 11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola velmi intenzivně vyhledává další příležitosti k získávání finančních prostředků na zajištění nejmodernějšího technického vybavení školy a na zvyšování odborných i všeobecných kompetencí pedagogických pracovníků školy Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky z OP VK Realizátorem projektu je Masarykova obchodní akademie v Jičíně ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami z České republiky. Bylo vytvořeno odborné partnerství - síť škol zapojených při vytváření a sdílení výukových prezentací. V rámci projektu probíhají regionální školení a semináře tvůrců prezentací a členů odborných předmětových komisí. V období od března 2010 do února 2013 vytvoří 106 učitelů - tvůrců zúčastněných škol více než interaktivních výukových materiálů pro anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a latinský jazyk. Výukové prezentace jsou volně dostupné ke stažení na stránkách Studenti čtou a píší noviny Cílem projektu je naučit studenty středních škol pracovat s denním tiskem. Ve vybraných hodinách byli studenti poučeni o využití informací obsažených v deníku MF Dnes. Studentům byl však především poskytnut prostor pro vyjádření vlastních myšlenek a názorů na stránkách největšího českého deníku. V podzimním kole i v jarním kole projektu škola obdržela tři témata zvolená redakcí, na která studenti psali své příspěvky. Nejlepší příspěvky byly otištěny v novinách. Do projektu se škola zapojuje dlouhodobě a bude v něm nadále pokračovat Recyklohraní Recyklohraní je školní recyklační program konaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do Recyklohraní je v tuto chvíli zapojeno více téměř 3000 školských zařízení z celé republiky. Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se problematiky odpadů a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si mohou směnit ve speciálním internetovém obchodě za zajímavé odměny dle katalogu Nautilus Projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení). Dovednost žáka učit se patří k nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují jeho úspěšnost ve škole. Nezvládnutí studijních dovedností žáka demotivuje ve vztahu ke škole i učení celkově. Přesto mnoha žákům často chybějí i základní dovednosti, které jim efektivní učení umožní. Projekt proto nabízí propracovaný systém, v němž mohou žáci svou kompetenci k učení systematicky rozvíjet. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím, pro které jsou určeny (2. stupeň základní školy a střední škola). Práci s výukovými materiály mají učitelům usnadnit pro ně připravené vzdělávací aktivity a metodické materiály zaměřené na efektivní využití jednotlivých výstupů ve výuce. 23

24 11.5 Moderní škola V dubnu 2012 jsme zahájili projekt Moderní škola, na který získáme finance z ESF a státního rozpočtu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Cílem projektu je zkvalitnění výuky a modernizace ICT vybavení školy. V oblasti výuky se jedná především o zvýšení využití digitálních technologií ve všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětech. Zařazení metod a forem výuky, které využívají digitální technologie, zvyšuje názornost, dynamiku výuky a interakci učitele a žáků. Tím dochází ke zvýšení motivace žáků a tudíž i jejich studijních výsledků. Zvýšení využívání technologií je přímo závislé na jednotlivých vyučujících, proto se zaměříme také na vzdělávání pedagogických pracovníků. V oblasti cizích jazyků by se například jednalo o jazykové kurzy v zahraničí, které by vedli k zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a následně tedy ke zkvalitnění metod výuky cizích jazyků. Díky projektu do školy pořídíme mobilní IT učebnu, dále pak server a další techniku do učeben. Povinnými výstupy této klíčové aktivity jsou digitální učební materiály, tzv. DUMy, které bude tvořit učitelé. Celkem bude vytvořeno 9 sad po 20 DUMech. 24

25 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Jméno Studium Datum ukončení Koďousková Věra, Mgr. Ing. Rozšíření kvalifikace: občanská výchova základy společenských věd (Univerzita Karlova v Praze)

26 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2012/2013 již škola nepodala žádné nové žádosti o projekt, protože ve školním roce 2011/2012 podala ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a na MŠMT 9 projektů v rámci oblasti podpory OPVK, ale bohužel pouze jeden projekt byl vybrán k podpoře. 26

27 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Za dobu téměř dvacetileté existence školy se podařilo vybudovat velmi dobré a funkční vztahy s okolním sociálním a pracovním prostředím. V rámci realizace svých vzdělávacích programů škola spolupracuje s celou řadou významných organizací. Těžiště spolupráce spočívá zejména v zajištění praktického vzdělávání, čímž je kvalitně zabezpečena provázanost školního vzdělávacího procesu s praxí. Spolupráci s odbornou praxí škola realizuje následujícími způsoby: členstvím v profesních sdružení, spoluprací s firmami a institucemi z řad poskytovatelů odborné praxe studentům, spoluprací s firmami a institucemi, které poskytují odborné přednášky studentům, spoluprací s úřadem práce v rámci monitoringu pracovního trhu, setkávání s absolventy školy. Členství v profesních sdruženích Škola je členem profesních sdružení: Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Asociace vyšších odborných škol. Ke stěžejním sociálním partnerům školy patří také: Magistrát města Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Spolupráce s firmami a institucemi z řad poskytovatelů odborné praxe studentům Souvislou praxi škola pro své studenty zajišťuje již 16 let. Opakovaná spolupráce s mnoha institucemi přinesla nové zkušenosti nejenom studentům, ale i učitelům a zaměstnancům z institucí, kteří studenty na praxi vedou. Neustále s partnery z řad zaměstnavatelů komunikujeme, abychom mohli reflektovat aktuální potřeby trhu práce a zajistit studentům VOŠ kvalitní vzdělávací program, který je vybaví všemi znalostmi a dovednostmi vyžadovanými potencionálními zaměstnavateli na regionálním trhu práce. Výsledným produktem je student/absolvent vybavený všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, tedy ideální zaměstnanec. Ve školním roce jsme zahájili spolupráci Kapkou naděje, kdy studenti SOŠ v rámci své praxe zkoušeli prodávat do firem charitativní kalendáře. Spolupráce s firmami a institucemi, které poskytují odborné přednášky studentům Další kontakt s reálným prostředím uskutečňujeme formou přednášek odborníků z praxe, kteří přijedou do školy a prezentují skutečné fungování firem. Ve školním roce 2012/2013 jsme v těchto přednáškách a workshopech pokračovali, např. ve spolupráci s OVB, hokejovým trenérem Milošem Říhou, Jakubem Zemanem z agentury AAG a společností Obrana spotřebitele. Přednáška OVB: Přednáška se týkala rozdílu mezi podnikatelem a zaměstnancem. Studenti diskutovali o těchto otázkách: Jaké jsou výhody podnikání? Jaké jsou výhody/nevýhody zaměstnance? Opravdu máme jako zaměstnanci práci jistou? Opravdu máme jisté důchody? Je lepší mít svobodu a odpovědnost za svoje činy nebo čekat, až se o nás někdo postará? Co znamená úspěch? Co dosažení úspěchu potřebujeme? Co znamená být podnikatelem? 27

28 Beseda s hokejovým trenérem Milošem Říhou: jsme mezi sebe přivítali vzácného hosta, Miloš Říhu, úspěšného hokejového trenéra. Měli jsme jedinečnou možnost s ním diskutovat o motivaci lidí, řízení jejich výkonu, vedení a komunikaci v týmu. Vyslechli jsme si povídání o jeho začátcích v roli hokejového trenéra. Dozvěděli jsme se, jaké byly jeho začátky a zasloužené úspěchy v Rusku. Workshop s Jakubem Zemanem z agentury AAG: díky dvoudílnému workshopu zaměřenému na plánování, vedení a realizaci marketingové kampaně. Studenti obdrželi reálné zadání a museli v týmech připravit celou marketingovou strategii. Měli možnost komunikovat s panem Zemanem i po facebooku i em. Během prvního workshopu dostali zadání a měli 6 vyučovacích hodin na zpracování. Ve druhém workshopu dostali jednotlivé týmy zpětnou vazbu. Obrana spotřebitele: 7., proběhl tematický den na téma Obrana spotřebitele ve spolupráci s poradnou pro spotřebitele. Studenti měli nejprve za úkol připravit si situace a navrhnout řešení. Následovala přednáška, po které měli studenti upravit návrhy řešení podle nových informací, které se dozvěděli od pana Černého na přednášce. Přednáška obsahovala tato témata: nákup v kamenném obchodě - nebezpečí skrytých vad, návody v češtině, doklady o koupi, co dělat při reklamaci do 6 měsíců a po 6 měsících, co musí obsahovat reklamační protokol a kdy máme nárok na vrácení peněz, jak postupovat, když dostanete pod stromečkem nevhodný dárek, jak je to s "módní obuví", rozdíl mezi životností a zárukou nebezpečí předváděcích akcí pro seniory - odstoupení od smlouvy nákup přes internet - kdy můžeme vrátit zboží bez udávní důvodu, jak postupovat, když obdržíte poškozený výrobek či poškozená krabice, kde které poškození reklamovat nákup v zahraničí - obchodní podmínky dané země či prodejce, nereálné nízké ceny - nebezpečí zneužití kontaktů Spolupráce s úřadem práce v rámci monitoringu pracovního trhu Jsme v úzkém kontaktu s Úřadem práce v Hradci Králové a monitorujeme aktuální situaci na trhu práce. Spolupráce s vyššími odbornými školami a vysokými školami Významným prvkem pro zabezpečení kvality a aktuálnosti teoretické a praktické výuky je pro školu spolupráce s vysokými školami. Zahájili jsme intenzivní konkrétní jednání s vedením Metropolitní Univerzity Praha, která má pobočku v Hradci Králové, aby uznávali našim absolventům VOŠ předměty a mohli si tak doplnit titul Bc. pouze za 1 rok. Kromě uznávání předmětů absolventům VOŠ jsme také naplánovali společné přednášky a workshopy pro studenty. 28

29 15 Přílohy 15.1 Výpis z OR 29

30 15.2 Zřizovací listina - dodatek 30

31 15.3 Jmenování ředitelky 31

32 15.4 Výpis správního řízení MŠMT - změna jednatele školy 32

33 15.5 Plná moc pro ředitelku 33

34 15.6 Protokol o kontrole ČŠI 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 15.7 Protokol o kontrole Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 15.8 Zpráva auditora 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 15.9 Finanční vypořádání dotace za rok 2012 CZECH SALES ACADEMY Organizace: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola, s.r.o. Příloha č. 1a Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele Použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem ,00 0, , ,00 z toho: Přímé náklady na vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: a) platy pedagogů 0, b) platy nepedagogů 0,00 c) OON pedagogů 0,00 d) OON nepedagogů 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním 0, Podpora informačních center pro mládež 0, Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 0, Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 0, Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011-Excelence SŠ 0, Program sociální prevence a prevence kriminality 0, Dotace pro soukromé školy , , , Projekty romské komunity 0, Program protidrogové politiky 0, Soutěže 0, Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 0, Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU 0, Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00 Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: 0,00 A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) ,00 0, , ,00 v Kč 0,00 0,00 Vysvětlivky: sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu, pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2012 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla zapracována do snížení ukazatele poskytnuto sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Sestavil: Datum a podpis: Kontroloval: Datum a podpis: 57

58 15.10 Rozhodnutí valné hromady o hospodaření CZECH SALES ACADEMY 58

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více