Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března 1911.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března 1911."

Transkript

1 HISTORIE FIRMY V rodinném archívu JUDr Petra Rybáře, ( jde o vnuka, jehož dědeček byl jedním ze zakladatelů firmy Albis pozn.autora) je zachován silný svazek listin, převážně notářsky ověřených, se spoustou kolků a pečetí, zápisy z valných hromad společníků firmy Albis od roku 1914; úvodem k nim je originální snímek notářského spisu, na jehož začátku se praví: Dne dvacátého třetího března roku tisícího devítistého jedenáctého jest přede mnou J.U.Drem Josefem Štolbou, c.k. notářem s úředním sídlem v Pardubicích, u přítomnosti mně osobně známých, dle udání svéprávných účastníků, a to: 1.) p. M.U.Dra Emanuela Nohejla, obvodního lékaře v Opatovicích n. L., 2.) p. Josefa Machače, učitele tamtéž, 3.) p. Václava Syrůčka, výrobce cukrovinek v Opatovicích n. L., 4.) p. Václava Baše, majitele hostince tamtéž, 5.) p. Františka Rybáře, prokuristy v Kuklenách, 6.) p. Josefa Kroužela, společníka firmy,kroužel and Bondy', komisionářský závod kožemi ve Vídni II. Grosse Mohrengasse II.-13. Pan Josef Kroužel, shora již jmenovaný, předložil mi zvláštní ověřenou plnou moc, vyhotovenou k cíli sepsání této smlouvy společenské a sice plnou moc danou ve Vídni 22. března 1911, kterou zmocňuje pan Antonín Kroužel, cestující v Opatovicích nad Labem tohoto pana Josefa Kroužela, aby jej při jednání dnešním zastoupil.... Pánové shora jmenovaní, dostavivše se dílem osobně, dílem řádně vykázaným plnomocníkem... uzavřeli přede mnou c. k. notářem následující s m l o u v u s p o l e č e n s k o u. I. Pánové... sestupují se ve společnost s ručením obmezeným ve smyslu zákona ze 6. března 1906 č. 56 říš. zákona. II. Firma společnosti bude zníti,albis', výroba cukrovinek v Opatovicích n./l., společnost s ručením obmezeným. III. Sídlo společnosti jest obec Opatovice n. L. a doba trvání společnosti jest neurčitá. IV. Předmětem činnosti jest vystavění a zařízení továrny na cukrovinky v Opatovicích n. L. a výroba a prodej cukrovinek všeho druhu. V. Kmenový kapitál obnáší K, slovy dvacet osm tisíc korun, může však v případě potřeby právoplatným usnesením valné hromady zvýšen býti... Společenská smlouva dále vymezuje kmenové vklady po K pro každého ze společníků. Převod podílu je přísně vázán na souhlas valné hromady; výjimku představuje pouze cesta dědická, při níž podíl může být rozdělen i na více dědiců, nesmí však klesnout pod 500 korun (později zvýšeno na 650, K). Zajímavá je také stať, zakazující jednotlivým společníkům členství v jiném podobném závodu v Rakousku, který by Albisu mohl konkurovat; v opačném případě ztrácí takový společník svůj kmenový vklad a výtěžek, přičemž musí zaplatit společnosti pokutu , K. Smlouva dále podrobně určuje formu řízení podniku, práva a povinnosti valné hromady společníků, úkoly představenstva atd. Tak tedy na jaře 1911 stál Frant. Rybář u zrodu Albisu. Stal se také jedním z prvních tří jednatelů, tvořících dohromady představenstvo; dále to byl dr. E. Nohejl a J. Machač. Touto smlouvou zřízení jednatelé jsou povinni opatřit zápis této společnosti do obchodního rejstříku. O tom sdělán jest tento spis notářský a přečten účastníkům, kteřížto jej jakožto s vůlí její souhlasící schválili a v něm přede mnou svou vlastní rukou podepsali, načež i já podpis svůj připojil 71

2 Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března

3 a úřední pečeť přitiskl... končí notář Štolba, a účtuje poplatky za práci 24 K, za psaní 10 K, za kolky 7 K, v úhrnné sumě 41 K. Firma začala žít svým životem, rozvíjet se i procházet těžkými lety, jak dosvědčují záznamy. ALBIS v roce Foto J.Rezek, Praha, Ferdinand tř., palác Louvre. Nejstarší snímek továrny Albis. Již žádá Václav Sirůček, výrobce cukrovinek z Opatovic n.l., o likvidaci Albisu. Nebylo žádných důvodů mu vyhovět a valná hromada akt zrušení odmítla, souhlasila však s postoupením Sirůčkova podílu (v r jej prodal dr. Nohejlovi). Za účelem rozšíření závodu byl kmenový kapitál zvýšen o korun, zčásti upsáním nových podílů dalším společníkům. Stali se jimi: František Vaněk, dámský konfekcionář v Berlíně, t. č. v Opatovicích n.l.; Fr. Morávek st. z Opatovic n. L., majitel realit; Josef Morávek, mlynář v Opatovicích n. L.; Fr. Vosáhlo, obchodní cestující Albisu; Leopold Dvořák, pokladník občan. záložny z Litomyšle; Anna Šimonová, obchodnice z Opatovic n.l.tím začala dlouhá řada menších i větších změn podílníků společnosti, avšak její jádro se podstatně neměnilo je zaznamenáno, že...společnost tato vyrobila zboží ve váze 2481,89 kilogramů za rok 1914 a končí tato zpráva slovy: společnost,albis' rostla jako její jmenovkyně řeka Labe z malé říčky stávajíc se veletokem. Čistý zisk tehdy byl K 62 h a bylo již možno podíly společníků zúročit 6 % ze K. Část budovy Albisu (napravo) v roce

4 se podílem K stává novou společnicí Julie Rybářová; je o tom podrobný materiál notářsky ověřený. V té době byl její manžel na frontě, takže v jednatelství jej zastupoval mlynář Morávek. Rok 1917 byl obtížný pro nedostatek surovin, snížení přídělu na 60 q a tudíž i pro sníženou výrobu a malý zisk ( K 38 h); dividenda byla 30 %. Jako nutný provozní prostředek si tehdy firma opatřila také koňský potah, a protože hospodařila asi na 28 korcích polí a luk, také 2 krávy a hospodářské stroje. Vznikaly tím určité problémy, nicméně v r bylo rozhodnuto alespoň rok ještě hospodářství ponechat. Tehdy byl také upraven název podniku na Albis, továrna na cukrovinky, marmelády, ovocné a zeleninové konzervy a ovocná vína v Opatovicích n.l., spol. s r. o. Továrna Albis, foto z roku Nejnižší příděly cukru byly v r. 1918, ačkoliv společnost se naopak snažila továrnu rozšířit. Proto měla být na podzim vařena hlavně marmeláda, ale vacuum (zřejmě vakuová odparka) došla až v listopadu a parní kotel dokonce až r Stroje byly dovezeny od drážďanské firmy 1 Postránecký. I přes mnohé potíže, výstavbu kotelny, komínu atd., trval ze strany vedení zájem o udržení dobrých relací k dělnictvu a proto byla přijata smlouva, upravující mzdové poměry. V r měla společnost již patnáct podílníků, kteří se v zájmu rozvoje firmy usnesli na dalším zvýšení kmenového jmění, nyní již na , K. Obchodní situace se zvolna zlepšovala, zejména po vzniku Československé republiky, kdy odpadla zahraniční hlavně vídeňská konkurence a naopak Albis sám vyvážel do ciziny; nicméně v roce 1920 byl opět zvýšen kmenový vklad společníků na celkovou částku , K. Na návrh Fr. Rybáře bylo současně rozhodnuto přistavět na provozní budovu první patro. Byla dokončena stavba kotelny a komínu. Hospodaření továrny bylo tehdy silně postiženo daňovým zákonem z , takže výtěžek sotva kryl daně ( , K); dividenda činila jen 5 %. Ekonomiku zatěžovalo i omezení přídělu cukru pro tuzemskou potřebu na 20 % a vývoz vázl úplně. Továrna platila po celou dobu všechno dělnictvo, ačkoliv pro ně neměla práci. Situace na trhu nebyla jednoduchá: před novou kampaní bylo podnikům oznámeno, že mimo pravidelný (snížený) příděl bílého průmyslového cukru mohou dostat ke zpracování zadní surovinu, které Albis zakoupil 250 q. Výrobky sladovky podřadné jakosti nešly valně na odbyt a velký podíl suroviny zůstal nezpracován, tím spíše, že když se státní cukerní komise zbavila zadiny, mimo očekávání uvolnila továrnám ještě 60 % bílého cukru a trh byl pak zaplaven zbožím vysoké jakosti. To vše přinášelo ohromné finanční ztráty. Přísné předpisy o hospodaření s cukrem a další problémy znamenaly v roce 1922 dokonce pasívní bilanci firmy v částce asi korun ztráty. Klesl odbyt cukrovinek, způsobený též velkou 1 Poznámka: nejde o výstavbu stávajícího komínu, nýbrž o komín menší, původní. Viz též Pleskotova kronika obce ve které je uváděn jako stavitel zedník Beránek z Opatovic. Viz též publikace I.Opatovická encyklopedie. 74

5 konkurencí malých výrobců, kteří zatajováním objemu výroby mohli obcházet největší břemeno daň z přepychu. Aby se podnik udržel, rozhodlo představenstvo snížit od mzdy dělníků a úředníků o %. Továrna ALBIS v roce 1921(fotomontáž ze dvou snímků). V roce 1923 vyrobil Albis kg cukrovinek při denním průměru 6,6 q. Započata byla výroba dražé a počínají úvahy o čokoládě, jejíž spotřeba v zemi prudce stoupala. Po dlouhých jednáních se konečně podařilo docílit slevu na dani od ministerstva financí, takže hlavní překážka rozvoje firmy padla. Přesto však bylo třeba nanejvýš úsporně hospodařit. Zajímavé je, že firma nemohla například zanechat výroby nejobyčejnějších druhů zboží, na nichž tratila, neboť odběratelé vždy kombinovali objednávku z různých druhů. Bylo šetřeno na palivu, elektřině, vypovězena kolektivní smlouva dělnictvu a sníženy mzdy úředníkům. Za r přesto zůstávala bilance mírně pasívní. ALBIS v roce Snímek byl pořízen v roce 1927, ale budovy vypadají stejně jako v roce Jistý obrat nastal o rok později, kdy uzávěrka již ukázala malé, nicméně aktivum (asi Kčs), takže bylo možno opět vyplácet dividendy. O rok později již zisk přesahuje , Kčs a dividenda stoupá na 12 %. V r stojí v čele jednatelé MUDr. E. Nohejl z Opatovic n. L. a Frant. Rybář st.; zhruba ze dvou desítek společníků patřila většina kapitálu těmto osobám: Anna Bašová z Opatovic n. L. (124 podíly á 500 Kčs), F. Vaněk z Berlína (160), ing. J. Machač (150), MUDr. E. Nohejl (100), F. Rybář st. (114), J. Vosáhlo, listonoš z Opatovic n. L. (68). Bilanční přebytek za r umožnil nové zvýšení kmenového jmění na , Kčs a mohla být vyplacena i jednorázová podpora dělnictvu. V první polovině r se opět mění zkracuje název firmy na Albis, továrna na cukrovinky v Opatovicích n. L., sp. s r. o. V dalším roce je zakoupen stroj na módní lízátka, což by mělo zvýšit poněkud klesající odbyt. Doba se také jevila příznivou pro zavedení výroby čokolády 75

6 bylo očekáváno snížení obratové daně a zrušení daně z přepychu u čokolády a cukrovinek, sníženo clo na dovážené kakaové boby, jsou k disposici také vhodné místnosti a část strojového zařízení. Podle předběžného rozpočtu si nový záměr vyžádá asi 0,5 miliónu korun, z toho polovinu na strojní zařízení; tři sta tisíc korun bude vypůjčeno. V té době byl první ředitelem podniku jmenován Josef Machač (s měsíčním platem 1.000, Kčs). ALBIS v roce Tehdy byly v továrně 3 služební byty: 1.patro: Fořtovi, přízemí: Cirhanovi (3 okna vlevo), Turkovi (2 okna před přístřeškem vpravo. Děti: Josef a Zdeňka Turkovi + Bohumil Fořtovi. Podle záznamů se v roce 1930 začínali jako podílníci účastnit valných hromad také Fr. Rybář ml., účetní Albisu, a JUDr. Stan. Rybář měl tehdy 5 podílů v sumě Kčs. Po počátečních obtížích výroba stoupala, takže bylo možno platit dluhy i dividendu (6 %). Opět došlo ke změně názvu na Albis, továrna na čokoládu a cukrovinky... V dalším roce byla schválena výstavba nové budovy za cca Kčs. V roce 1932 však bylo zřejmé, že na firmu doléhá celosvětová krize. Cukrovinky se pro mnohé lidi staly luxusem, který si v zájmu úspor mohli snadno odepřít. Potíže vznikaly i s obchodními zástupci v různých částech republiky, jedině čokoláda šla do jisté míry na odbyt; ukázala se prozíravost jejího byť dosti pozdního zavedení do výroby, neboť při produkci kanditů by podnik nutně zanikl. Výroba dražé byla před úplnou likvidací a proto došlo k oddalování plánované výstavby. Narůstající konkurence znamená od r dopravovat zboží až k odběratelům, takže i čokoláda je prodávána se ztrátou až 2 Kčs na 1 kg. Očekává se však zvýšení její prodejní ceny. Vzhledem k vysokému dovoznému je zrušeno zastoupení na Slovensku, Jos. Machač se zřekl platu ředitele apod. Proti 7 8 % v minulosti klesla dividenda na 4 %. Na valné hromadě v r se široce diskutovalo o konkurenčním boji, v němž se rozmáhaly rozmanité metody vč. výhod při prodeji darů, skont, různých ochot apod. Bylo konstatováno, že za šestileté krize klesla spotřeba čokolády o 25 %, ale posléze odbyt i s ohledem na růst kvality stoupal a konečně bylo možno začít s nástavbou provozní budovy; došlo také ke schválení výstavby administrativního objektu. Také zápis ze 4. června 1938, záhy po smrti Fr. Rybáře st., podává svědectví o složité situaci. Stoupaly ceny surovin, továrna měla málo prostoru a pro nedostatek kvalifikovaných pracovníků se dvousměnný provoz neosvědčoval. Byly opět zvýšeny kmenové podíly a přijato několik nových společníků. Podíl Fr. Rybáře ml. stoupnul na , Kčs (z , Kčs); po dr. Nohejlovi se stal jednatelem představenstva. Přes potíže se Albis dále rozvíjel. Byly prováděny stavební úpravy, zavedena výroba oplatek. Od r. 1934, kdy bylo vyrobeno 29 vagónů zboží, stoupla výroba do r na 86 vagónů; byla tehdy vyplácena dividenda 12 % a mzdy dělníků zvýšeny o 5 %. Bylo postaveno patro nad výrobní budovou, administrativní budova a další dvě menší výrobní budovy. 76

7 Začalo obtížné období druhé světové války. Firma nemohla volně nakupovat suroviny, nýbrž dostávala jen příděl asi 53 % spotřeby v r. 1939, takže produkce klesla na polovinu. Aby bylo možno zaměstnat většinu pracovníků, soustředila se výroba hlavně na cennější, více balené, tj. celkově pracnější druhy zboží. Obdobně tvorba cen přestala být volná, podléhala schválení cenového úřadu. V r již z původních sedmi zakládajících členů pracoval jediný p. Jos. Machač, který však záhy nato zemřel; bratři Krouželové a V. Syrůček z firmy odešli a tři členové zemřeli již dříve. Společenský rozvoj přinášel i zlepšení péče o zaměstnance vytvořením tzv. nadlepšovacího fondu ve výši , korun, z něhož byly hlavně dlouhodobě zaměstnaným pracovníkům vypláceny podpory v nemoci (vedle pojistného), při úrazech apod. Solidní vedení firmy přinášelo úspěchy. Přestože v Protektorátu bylo asi 85 % podniků zavřeno, Albis dále vyráběl a nepropouštěl zaměstnance. Stal se největším výrobcem kanditů v Čechách a na Moravě a s úspěchem prodával zboží. Stále však neměl dostatek surovin, zčásti zpracovával suroviny náhradní sušené i čerstvé ovoce, mrkev. sladový výtažek a pektin. Továrna ALBIS v roce V r spotřeboval: 498,7 tun cukru, 69,5 tun syrobu, 10,6 t kakaových bobů, 11 t lískových jader, 2,1 t arašídových jader, 15 t sušených hrušek a mrkve, 6,8 t mandlí a persika, 2,8 t sladu, 4,4 t mouky, 12,7 t tuku, 11,2 t kyseliny, 3,6 t sody (bylo vyrobeno přes kartonů šumáků), 10 t jablečné dřeně aj. V celkovém množství 626 tun, z čehož bylo vyrobeno 613 tun produktů s celkovým ziskem K. V roce 1942 činil obrat přes 12 miliónů korun. Přes mnohé problémy pracoval podnik v podstatě na plné obrátky 48 hodin týdně. Dobrovolně snížené ceny a plný odbyt přinesly solidní zisky, i když nedostatek surovin a posléze zákaz ruční práce znamenaly vyřazení různých výrobků z výrobního programu (furé arašídové a ledové B, mandle Riviera, Kikiriky, želé, plněné kyselé bombóny, plněné oplatky, marcipánové ovoce atd.) Náhradou byly např. Rajské ovoce plněné marmeládou, želé vyráběné z pektinu, neplněné oplatky, zvýšená výroba sladomléčných zvířátek aj. V r měl Albis 26 společníků a kmenové jmění 2,3 miliónu korun. Šťastně přečkal válku; jistou výhodou totiž bylo, že vedoucí německá místa hleděla na cukrovinky jako na důležitou potravinu, která u nás měla nahradit menší příděl tuků, a proto mohlo toto odvětví pracovat dosti dlouho. Rozhodl ovšem fakt, že německé komise neuznaly pracovní prostory Albisu jako vhodné pro válečný průmysl. Jinak jej ovšem postihoval zákaz za zákazem: byla zastavena činnost obchodních zástupců, zakázáno zpracování tuků a dalších surovin, omezována výroba a konečně nařízeno zastavení provozu ke dni Tuto lhůtu se sice podařilo dvakrát prodloužit, ale k byla výroba cukrovinek zastavena úplně a továrna směla péci jen oplatky. Nastalo oddisponování pracovních sil. Po květnové revoluci přišly potíže s pracovními silami Albis dočasně zaměstnával 23 Němek, pak asi 35 Slovenek, které zdaleka nebyly tak dobrými pracovnicemi. Po převratu si 77

8 ustavilo osazenstvo závodní radu, nejprve tří- potom čtyřčlennou. Poměr k ní byl naprosto korektní, přátelský a vždycky jsme se dohodli. Byly značně zvýšeny mzdy a upraveny platy personálu v kanceláři... praví se v dokumentech. Do dvouletky sice Albis nebyl zařazen, ale přesto pracoval naplno, neboť se též velmi čestně umístil v soutěži o výstavbu republiky obdržel dvakrát poukazy na cigarety ( ks a ks). Výhled byl plný optimismu. Firma věnovala vdově paní Nyklíčkové částku ,-Kč, protože její manžel a zaměstnanec Albisu František Nyklíček byl za války gestapem zatčen a v Pardubicích v r.1942 popraven. 2 V roce 1946 získal Albis pětitunové nákladní auto z akce UNRRA, zakoupil některé strojní vybavení (anglický balicí automat na karamely aj.), připravoval výstavbu nové kotelny. Podnik též navštívil ministr průmyslu Laušman. Jinak však na továrnu doléhala celkově nesnadná situace ve státě, nedostatek uhlí, zhoršení exportní bilance atd., takže Albis zatím marně hledal odbyt na zahraničních trzích (nabízel do Švédska, Švýcarska, Itálie i Palestiny). V r znovu začal vyrábět vánoční kolekce v množství kusů. Poslední 34. řádná valná hromada se konala V roce 1947 byl zakoupen nový parní kotel a dvouletka byla byla naplněna výstavbou šaten, umyváren a jídelnou pro personál. Továrna Albis v roce 1938 (p.petrásek s koňmi), foto Josef Doležal. Pak přišel tragický rok 1948 a přípisem ministerstva výživy čsl. republiky č /V-1948 ze dne 28. února 1948 byla firma znárodněna. Patřila nadále do resortu tohoto ministrestva v rámci národního podniku Československé čokoládovny, Praha. Správcem firmy byl jmenován Bohumil Fořt. Podle Dílčí zahajovací rozvahy Standardu, n.p. Kutná Hora, závod Albis, Opatovice n. L., která byla zpětně zpracována k , lze uvést tyto položky: Majetek investice (pozemky, budovy, stroje ap.) , Kč zásoby , finanční majetek (hotovost, peněž. ústavy, dodavatelé, odběr. ap.) ,50 Kapitál kmenové jmění ,95 cizí kapitál ,55 oprávky (odpisy) k majetku 3 313, Celkem (majetek = kapitál) ,50 Kč Dvacetimiliónovou firmu po sedmatřiceti letech samostatného hospodaření pohltilo socialistické znárodnění. Stát v čele s Komunistickou stranou Československa zahospodařil charakteristickým způsobem byl Albis formálně zrušen a objekt využit jako sklady 3 stavebního podniku; úřední likvidace pak ještě pokračovala do počátku roku Je uvedeno v zápisu z 33. valné hromady společníků firmy Albis ze dne RNDr Petr Rybář, Dokumenty továrny ALBIS, (rodinný archiv),

9 Obr.5) Výřez části z pozemkové mapy obce Opatovice nad Labem. VYBARVENÍ: hnědá - stará okresní silnice č.37 (Hr.Králové-Pardubice) modrá - Opatovický kanál žlutá - místní komunikace zelená - pozemky Albisu rudá - budovy Albisu 79

10 Seznam zaměstnanců továrny Albis 80

11 Seznam zaměstnanců továrny Albis pokračování. 81

12 Seznam zaměstnanců továrny Albis dokončení. K celkem 130 zaměstnanců. Č.ř JMÉNO Ing.Baše Miroslav Bašová Anna Dvořák Leopold Fetterová Ludmila Fořtová Růžena Kobzová Marie Konorzová Vilma Králová Zdeňka Kratochvílová Josefa Machač Josef Ing.Machač Josef Morávek Josef Morávek Jiří Morávková Marie PhDr Nohejlová Em. MUDr Nohejlová-Tichá Rybář František JUDr Rybář Stanislav Šimon René Šimonová Marie PhDr Tichý Emanuel Vaněk Rudolf Vaňková Marie Vinklářová Marie Vosáhlo Josef Zástěra Václav Zástěrová Marie CELKEM: POČET PODÍLŮ KMENOVÝ VKLAD ,87.100,13.000,19.500,13.000,25.500,29.250,29.250,6.500,6.500, ,13.650,3.900,3.900,54.600,61.100, ,9.750,21.450,7.800,3.250,3.250, ,19.500,44.200,3.250,54.800, ,- CELKOVÝ NAVÝŠENÝ KMENOVÝ VKLAD , ,30.000,45.000,30.000,45.000,67.500,67.500,15.000,15.000, ,31.500,9.000,9.000, , , ,22.500,49.500,18.100,7.500,7.500, ,45.000, ,7.500, ,2, ,-Kč Seznam akcionářů-společníků ve firmě Albis ku dni 16.května

13 ALBIS někteří akcionáři a zaměstnanci, foto z Stojící od levé strany: 1. Menzel Rudolf, 2. Poul Arnošt, 3.Hošková, 4.Pospíšilová, 5.Sachr,(mistr u oplatek), 6. Kobza (mistr u kandit), 7. Fafejka (mistr čokoládovny), 8. Vosáhlová, 9. Fořt Bohumil (správce), 10. Rybář Fr.ml. (disponent), 11. Dubský Oldřich, - sedící zleva: 12. Matějíčková, 13. Rybář Fr. st. (prokurista), 14. MUDr Nohejl Emanuel, 15. Machač Josef (učitel), 16. Dvořáková (úřednice). Pohled z nádvoří továrny od východu na původní administrativní budovu, která byla ve druhé polovině 20. stol.. využívána jako lékařský dům.vzadu je původní hlavní výrobní budova ke které byl později np. Průmstav přistavěn výtah a schodiště..foto J.Chudý. 83

14 Dokument (opis výměru) o znárodnění firmy Albis. 84

15 Pohled na původní novou administrativní budovu vystavěnou po roce 1945, později doplněnou o vrátnici a přístavek vlevo. Dnes slouží stále jako administrativní budova.v 50. letech v této budově bylo dočasně umístěno několik tříd základní školy.foto J.Chudý. Původní stará výrobní budova s rampou, dnes nově upravená. V období 2. světové války zde po několik roků dočasně její přízemí sloužilo jako třídy základní školy, protože stará budova školy byla obsazena za války německým vojskem.foto J.Chudý. 85

16 Bytový dům vystavěný po roce 1945 v dnešní ulici Ke struze pro zaměstnance Albisu. Foto J.Chudý. Pohled od západu na původní novou administrativní budovu Albisu. Foto J.Chudý. 86

17 Zaměstnanci Albisu: z leva, Vojtěch Vosáhlo, Josef Píša, Josef Turek a František Nyklíček. Foto B.Fořt ml., léto Zaměstnanci ALBISU, foto Formánek dne Stojící zleva: Marie Matějčková (Sochorová), Helena Hybská, Anna Vosáhlová (Dvořáková), Růžena Fořtová (není zaměstnanec), p.formánek mistr u čokolády, Bohumil Fořt st., p.cirhan mistr pralinek, p.kob p.kobza mistr kanditář. Sedící zleva Arnošt Poul, Josef Beneš, František Rybář a 3 děti: Olga Fořtová (6 roků), Bohumil Fo Fořt ml. (8 roků), Jiří Nyklíček (8 roků). 87

18 Dělnictvo lnictvo kanditárny továrny Albis. Foto dne Ke snímku pan Fořt Fo uvádí: Z osazenstva kanditárny mohu určit ur jen málokteré zaměstnance jménem. Uprostřed sedí mistr p.hřebíč řebíček z Vysoké n.l., po jeho pravici sedí Láďa Vohralík, ralík, na zemi před p p.hřebíčkem sedí Rudolf Cirhan. Kromě zaměstnanců jsou na fotografii n některé z jejich dětí: zcela vlevo stojí Ančii Cirhanová (10 roků roků), zcela vpravo v pozadí stojí Marie Turková (vdaná Tomšová z Březhradu), ezhradu), na pravé straně stran mezi sedícími stojí Zdeňka ka Turková (4 roky), na zemi sedí zleva: Bohumil Fořt (4 roky), Rudolf Cirhan? )učeň)) a Josef Turek. Továrna ALBIS, foto Josef Doležal, listopad

19 Továrna ALBIS. Pohlednice pořízená ízená asi v r či 1941 (nebo snad dokonce 1942?), neboť původní ůvodní tovární komín ještě stojí vedle komína nového. Továrna ALBIS, foto Olga Kvochová,

20 Továrna ALBIS, foto O.Kvochová Budova čp.136. Na zadní straně p.fořt píše: poslední návštěva v Albisu. V sobotu se Fořtovi odstěhovali do Kutné Hory. Továrna ALBIS, budova čp. 202, foto O.Kvochová

21 Továrna ALBIS, budova čp. 202, foto O.Kvochová

22 92

23 93

24 Letecký snímek bývalého areálu továrny Albis Dražební vyhláška "Areál Opastav, a.s." - Opatovice nad Labem (ALBIS). Veřejná dražba dobrovolná dle zák.č.26/ /2000 Sb. nemovitého a movitého majetku úpadce OPASTAV, a.s., se sídlem Hradecká 135, Opatovice nad Labem, PSČ PS , IČ Místo a datum konání dražby : Hotel LABE, Pernštejnský salonek, Masarykovo nám. 2633, Pardubice dne 16. prosince 2005 ve 14,00 hod. Předmět dražby: - budova čp. 135, část ást obce Opatovice nad Labem, na st.p.č. st.p. 330 průmyslový objekt - budova čp. 136, část ást obce Opatovice nad Labem, na st.p.č. st.p. 165/1, občanská vybavenost - budova bez čp/če na st.p.č. 165/2-občanská čanská vybavenost - budova bez čp/če, na st.p.č. 331-jiná stavba - pozemek st. č. 165/1 1665m2 zastavěná ěná plocha a nádvo nádvoří - pozemek st. č. 165/2 359m2 zastavěná ná plocha a nádvo nádvoří - pozemek st. č m2 zastavěná ná plocha a nádvo nádvoří - pozemek st. č m2 zastavěná ná plocha a nádvo nádvoří - pozemek č. 355/1 3552m2 ost.plocha, manipulační manipula plocha (jedná se o uzavřený areál - ubytovnu, vrátnici, dílny, sklady, ocelokolnu ) vše zapsáno na LV 495 pro katastrální území Opatovice nad Labem, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice u Katastrálního úřadu ú pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovišti Pardubice a dále movitý majetek jako např.: nap.: nábytek, llůžkoviny, lednice, fax, psací stroj, telef.přístroj, ístroj, vodárna, kalkulačky, kalkula anténa, boiler, radio Prohlídky předmětu dražby: a od 15,00 hod. Nejnižší podání: ,- Kč Kauce: ,- Kč Vydraženo za částku Kč Dražební vyhláška uveřejněna na na (veřejné ejné dražby/vyhledávání/podrobné/zna dražby/vyhledávání/podrobné/značka

25 95

26 Klasický komín opatovický cihlák foto duben 2009, výška 40m.( koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=02 96

27 97

28 Pohled na komín od severu. Foto J.Půlpán. J.P Továrna Albis od svého znárodnění ění v r až do současnosti velice často měnila nila majitele a tím i název celého objektu. Někteříí majitelé název psali na nefunk nefunkční tovární komín. V poslední době byl vršek komínu osazen anténami pro vysílání rozhlasu, ale i pro mobilní telefony. 98

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Odborný posudek. č. 1759/239/10

Odborný posudek. č. 1759/239/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1894

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1894 Datum zápisu: 17. února 1993 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1894 Spisová značka: B 1894 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Pragoholding

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13 o obvyklé ceně nemovitostí poz. parc. čís. 56/21 orná půda, 167/3 orná půda, 304 ostatní plocha, 305 ostatní plocha, 360/5 trvalý travní porost, 360/8 trvalý travní

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1214

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1214 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1214 Soubor věcí nemovitých a movitých Stanice PHM Luka nad Jihlavou Insolvenční řízení CALIBRA PLUS, s.r.o. OBSAH Čerpací stanice PHM Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava...

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Odborný posudek. č. 1686/166/10

Odborný posudek. č. 1686/166/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1379/49/09

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1379/49/09 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 86/6618-2014 o ceně nemovitosti - stavební parcely č. 289/1, 289/3, 289/4, 389 s budovami bývalého výrobního areálu a pozemkové parcely ve funkčním celku 2575, 1047/2, 1047/1, 3270,

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti VEMEX Energie a.s., IČO: 289 03 765 (dále jen Společnost )

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti VEMEX Energie a.s., IČO: 289 03 765 (dále jen Společnost ) Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti VEMEX Energie a.s., IČO: 289 03 765 (dále jen Společnost ) která se bude konat dne 12.11.2014 od 13:00 hod. v prostorách Společnosti na adrese Praha 6

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne

1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne a) Právnické osoby vedou pouze účetnictví. Účetnictví je úplné, když je vedeno v souladu se zákony ČR. Účetním obdobím je kalendářní nebo hospodářský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4021-37/2015 O ceně bytové jednotky č.1541/11 zapsané v KN na LV č.23016, vymezené v budově čp.1541,1542 stojící na pozemku p.č.st.2896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 788m 2, budova

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1365

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1365 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1365 Soubor nemovitých věcí Skladovací areál Jeseník Insolvenční řízení Mražené potraviny EVEREST s.r.o. OBSAH Skladovací areál s pozemkem cca 8.000 m 2, Jeseník...

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947 Sídlo/místo podnikání: Letenská 525/15 11800

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5150 / 2015 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Pozemky parc.č. 501/5

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI areálu bývalé pohraniční roty ve Staré Knížecí Huti, okr. Tachov

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI areálu bývalé pohraniční roty ve Staré Knížecí Huti, okr. Tachov LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 Plzeň tel: 777 707 310, 777 618 187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI areálu bývalé pohraniční roty ve Staré Knížecí Huti, okr. Tachov Z pověření Ing. Antonína Diviše,

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3986-2/2015 O ceně ocenění bytu č.830/4 zapsaného v KN na LV č.3444, vymezeném dle bytového zákona v bytovém domě čp.829,830,831,832,833 stojícím na pozemcích p.č.st.1568 zastavěná

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více