Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března 1911.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března 1911."

Transkript

1 HISTORIE FIRMY V rodinném archívu JUDr Petra Rybáře, ( jde o vnuka, jehož dědeček byl jedním ze zakladatelů firmy Albis pozn.autora) je zachován silný svazek listin, převážně notářsky ověřených, se spoustou kolků a pečetí, zápisy z valných hromad společníků firmy Albis od roku 1914; úvodem k nim je originální snímek notářského spisu, na jehož začátku se praví: Dne dvacátého třetího března roku tisícího devítistého jedenáctého jest přede mnou J.U.Drem Josefem Štolbou, c.k. notářem s úředním sídlem v Pardubicích, u přítomnosti mně osobně známých, dle udání svéprávných účastníků, a to: 1.) p. M.U.Dra Emanuela Nohejla, obvodního lékaře v Opatovicích n. L., 2.) p. Josefa Machače, učitele tamtéž, 3.) p. Václava Syrůčka, výrobce cukrovinek v Opatovicích n. L., 4.) p. Václava Baše, majitele hostince tamtéž, 5.) p. Františka Rybáře, prokuristy v Kuklenách, 6.) p. Josefa Kroužela, společníka firmy,kroužel and Bondy', komisionářský závod kožemi ve Vídni II. Grosse Mohrengasse II.-13. Pan Josef Kroužel, shora již jmenovaný, předložil mi zvláštní ověřenou plnou moc, vyhotovenou k cíli sepsání této smlouvy společenské a sice plnou moc danou ve Vídni 22. března 1911, kterou zmocňuje pan Antonín Kroužel, cestující v Opatovicích nad Labem tohoto pana Josefa Kroužela, aby jej při jednání dnešním zastoupil.... Pánové shora jmenovaní, dostavivše se dílem osobně, dílem řádně vykázaným plnomocníkem... uzavřeli přede mnou c. k. notářem následující s m l o u v u s p o l e č e n s k o u. I. Pánové... sestupují se ve společnost s ručením obmezeným ve smyslu zákona ze 6. března 1906 č. 56 říš. zákona. II. Firma společnosti bude zníti,albis', výroba cukrovinek v Opatovicích n./l., společnost s ručením obmezeným. III. Sídlo společnosti jest obec Opatovice n. L. a doba trvání společnosti jest neurčitá. IV. Předmětem činnosti jest vystavění a zařízení továrny na cukrovinky v Opatovicích n. L. a výroba a prodej cukrovinek všeho druhu. V. Kmenový kapitál obnáší K, slovy dvacet osm tisíc korun, může však v případě potřeby právoplatným usnesením valné hromady zvýšen býti... Společenská smlouva dále vymezuje kmenové vklady po K pro každého ze společníků. Převod podílu je přísně vázán na souhlas valné hromady; výjimku představuje pouze cesta dědická, při níž podíl může být rozdělen i na více dědiců, nesmí však klesnout pod 500 korun (později zvýšeno na 650, K). Zajímavá je také stať, zakazující jednotlivým společníkům členství v jiném podobném závodu v Rakousku, který by Albisu mohl konkurovat; v opačném případě ztrácí takový společník svůj kmenový vklad a výtěžek, přičemž musí zaplatit společnosti pokutu , K. Smlouva dále podrobně určuje formu řízení podniku, práva a povinnosti valné hromady společníků, úkoly představenstva atd. Tak tedy na jaře 1911 stál Frant. Rybář u zrodu Albisu. Stal se také jedním z prvních tří jednatelů, tvořících dohromady představenstvo; dále to byl dr. E. Nohejl a J. Machač. Touto smlouvou zřízení jednatelé jsou povinni opatřit zápis této společnosti do obchodního rejstříku. O tom sdělán jest tento spis notářský a přečten účastníkům, kteřížto jej jakožto s vůlí její souhlasící schválili a v něm přede mnou svou vlastní rukou podepsali, načež i já podpis svůj připojil 71

2 Poslední list zakládací listiny vzniku továrny Albis z 23.března

3 a úřední pečeť přitiskl... končí notář Štolba, a účtuje poplatky za práci 24 K, za psaní 10 K, za kolky 7 K, v úhrnné sumě 41 K. Firma začala žít svým životem, rozvíjet se i procházet těžkými lety, jak dosvědčují záznamy. ALBIS v roce Foto J.Rezek, Praha, Ferdinand tř., palác Louvre. Nejstarší snímek továrny Albis. Již žádá Václav Sirůček, výrobce cukrovinek z Opatovic n.l., o likvidaci Albisu. Nebylo žádných důvodů mu vyhovět a valná hromada akt zrušení odmítla, souhlasila však s postoupením Sirůčkova podílu (v r jej prodal dr. Nohejlovi). Za účelem rozšíření závodu byl kmenový kapitál zvýšen o korun, zčásti upsáním nových podílů dalším společníkům. Stali se jimi: František Vaněk, dámský konfekcionář v Berlíně, t. č. v Opatovicích n.l.; Fr. Morávek st. z Opatovic n. L., majitel realit; Josef Morávek, mlynář v Opatovicích n. L.; Fr. Vosáhlo, obchodní cestující Albisu; Leopold Dvořák, pokladník občan. záložny z Litomyšle; Anna Šimonová, obchodnice z Opatovic n.l.tím začala dlouhá řada menších i větších změn podílníků společnosti, avšak její jádro se podstatně neměnilo je zaznamenáno, že...společnost tato vyrobila zboží ve váze 2481,89 kilogramů za rok 1914 a končí tato zpráva slovy: společnost,albis' rostla jako její jmenovkyně řeka Labe z malé říčky stávajíc se veletokem. Čistý zisk tehdy byl K 62 h a bylo již možno podíly společníků zúročit 6 % ze K. Část budovy Albisu (napravo) v roce

4 se podílem K stává novou společnicí Julie Rybářová; je o tom podrobný materiál notářsky ověřený. V té době byl její manžel na frontě, takže v jednatelství jej zastupoval mlynář Morávek. Rok 1917 byl obtížný pro nedostatek surovin, snížení přídělu na 60 q a tudíž i pro sníženou výrobu a malý zisk ( K 38 h); dividenda byla 30 %. Jako nutný provozní prostředek si tehdy firma opatřila také koňský potah, a protože hospodařila asi na 28 korcích polí a luk, také 2 krávy a hospodářské stroje. Vznikaly tím určité problémy, nicméně v r bylo rozhodnuto alespoň rok ještě hospodářství ponechat. Tehdy byl také upraven název podniku na Albis, továrna na cukrovinky, marmelády, ovocné a zeleninové konzervy a ovocná vína v Opatovicích n.l., spol. s r. o. Továrna Albis, foto z roku Nejnižší příděly cukru byly v r. 1918, ačkoliv společnost se naopak snažila továrnu rozšířit. Proto měla být na podzim vařena hlavně marmeláda, ale vacuum (zřejmě vakuová odparka) došla až v listopadu a parní kotel dokonce až r Stroje byly dovezeny od drážďanské firmy 1 Postránecký. I přes mnohé potíže, výstavbu kotelny, komínu atd., trval ze strany vedení zájem o udržení dobrých relací k dělnictvu a proto byla přijata smlouva, upravující mzdové poměry. V r měla společnost již patnáct podílníků, kteří se v zájmu rozvoje firmy usnesli na dalším zvýšení kmenového jmění, nyní již na , K. Obchodní situace se zvolna zlepšovala, zejména po vzniku Československé republiky, kdy odpadla zahraniční hlavně vídeňská konkurence a naopak Albis sám vyvážel do ciziny; nicméně v roce 1920 byl opět zvýšen kmenový vklad společníků na celkovou částku , K. Na návrh Fr. Rybáře bylo současně rozhodnuto přistavět na provozní budovu první patro. Byla dokončena stavba kotelny a komínu. Hospodaření továrny bylo tehdy silně postiženo daňovým zákonem z , takže výtěžek sotva kryl daně ( , K); dividenda činila jen 5 %. Ekonomiku zatěžovalo i omezení přídělu cukru pro tuzemskou potřebu na 20 % a vývoz vázl úplně. Továrna platila po celou dobu všechno dělnictvo, ačkoliv pro ně neměla práci. Situace na trhu nebyla jednoduchá: před novou kampaní bylo podnikům oznámeno, že mimo pravidelný (snížený) příděl bílého průmyslového cukru mohou dostat ke zpracování zadní surovinu, které Albis zakoupil 250 q. Výrobky sladovky podřadné jakosti nešly valně na odbyt a velký podíl suroviny zůstal nezpracován, tím spíše, že když se státní cukerní komise zbavila zadiny, mimo očekávání uvolnila továrnám ještě 60 % bílého cukru a trh byl pak zaplaven zbožím vysoké jakosti. To vše přinášelo ohromné finanční ztráty. Přísné předpisy o hospodaření s cukrem a další problémy znamenaly v roce 1922 dokonce pasívní bilanci firmy v částce asi korun ztráty. Klesl odbyt cukrovinek, způsobený též velkou 1 Poznámka: nejde o výstavbu stávajícího komínu, nýbrž o komín menší, původní. Viz též Pleskotova kronika obce ve které je uváděn jako stavitel zedník Beránek z Opatovic. Viz též publikace I.Opatovická encyklopedie. 74

5 konkurencí malých výrobců, kteří zatajováním objemu výroby mohli obcházet největší břemeno daň z přepychu. Aby se podnik udržel, rozhodlo představenstvo snížit od mzdy dělníků a úředníků o %. Továrna ALBIS v roce 1921(fotomontáž ze dvou snímků). V roce 1923 vyrobil Albis kg cukrovinek při denním průměru 6,6 q. Započata byla výroba dražé a počínají úvahy o čokoládě, jejíž spotřeba v zemi prudce stoupala. Po dlouhých jednáních se konečně podařilo docílit slevu na dani od ministerstva financí, takže hlavní překážka rozvoje firmy padla. Přesto však bylo třeba nanejvýš úsporně hospodařit. Zajímavé je, že firma nemohla například zanechat výroby nejobyčejnějších druhů zboží, na nichž tratila, neboť odběratelé vždy kombinovali objednávku z různých druhů. Bylo šetřeno na palivu, elektřině, vypovězena kolektivní smlouva dělnictvu a sníženy mzdy úředníkům. Za r přesto zůstávala bilance mírně pasívní. ALBIS v roce Snímek byl pořízen v roce 1927, ale budovy vypadají stejně jako v roce Jistý obrat nastal o rok později, kdy uzávěrka již ukázala malé, nicméně aktivum (asi Kčs), takže bylo možno opět vyplácet dividendy. O rok později již zisk přesahuje , Kčs a dividenda stoupá na 12 %. V r stojí v čele jednatelé MUDr. E. Nohejl z Opatovic n. L. a Frant. Rybář st.; zhruba ze dvou desítek společníků patřila většina kapitálu těmto osobám: Anna Bašová z Opatovic n. L. (124 podíly á 500 Kčs), F. Vaněk z Berlína (160), ing. J. Machač (150), MUDr. E. Nohejl (100), F. Rybář st. (114), J. Vosáhlo, listonoš z Opatovic n. L. (68). Bilanční přebytek za r umožnil nové zvýšení kmenového jmění na , Kčs a mohla být vyplacena i jednorázová podpora dělnictvu. V první polovině r se opět mění zkracuje název firmy na Albis, továrna na cukrovinky v Opatovicích n. L., sp. s r. o. V dalším roce je zakoupen stroj na módní lízátka, což by mělo zvýšit poněkud klesající odbyt. Doba se také jevila příznivou pro zavedení výroby čokolády 75

6 bylo očekáváno snížení obratové daně a zrušení daně z přepychu u čokolády a cukrovinek, sníženo clo na dovážené kakaové boby, jsou k disposici také vhodné místnosti a část strojového zařízení. Podle předběžného rozpočtu si nový záměr vyžádá asi 0,5 miliónu korun, z toho polovinu na strojní zařízení; tři sta tisíc korun bude vypůjčeno. V té době byl první ředitelem podniku jmenován Josef Machač (s měsíčním platem 1.000, Kčs). ALBIS v roce Tehdy byly v továrně 3 služební byty: 1.patro: Fořtovi, přízemí: Cirhanovi (3 okna vlevo), Turkovi (2 okna před přístřeškem vpravo. Děti: Josef a Zdeňka Turkovi + Bohumil Fořtovi. Podle záznamů se v roce 1930 začínali jako podílníci účastnit valných hromad také Fr. Rybář ml., účetní Albisu, a JUDr. Stan. Rybář měl tehdy 5 podílů v sumě Kčs. Po počátečních obtížích výroba stoupala, takže bylo možno platit dluhy i dividendu (6 %). Opět došlo ke změně názvu na Albis, továrna na čokoládu a cukrovinky... V dalším roce byla schválena výstavba nové budovy za cca Kčs. V roce 1932 však bylo zřejmé, že na firmu doléhá celosvětová krize. Cukrovinky se pro mnohé lidi staly luxusem, který si v zájmu úspor mohli snadno odepřít. Potíže vznikaly i s obchodními zástupci v různých částech republiky, jedině čokoláda šla do jisté míry na odbyt; ukázala se prozíravost jejího byť dosti pozdního zavedení do výroby, neboť při produkci kanditů by podnik nutně zanikl. Výroba dražé byla před úplnou likvidací a proto došlo k oddalování plánované výstavby. Narůstající konkurence znamená od r dopravovat zboží až k odběratelům, takže i čokoláda je prodávána se ztrátou až 2 Kčs na 1 kg. Očekává se však zvýšení její prodejní ceny. Vzhledem k vysokému dovoznému je zrušeno zastoupení na Slovensku, Jos. Machač se zřekl platu ředitele apod. Proti 7 8 % v minulosti klesla dividenda na 4 %. Na valné hromadě v r se široce diskutovalo o konkurenčním boji, v němž se rozmáhaly rozmanité metody vč. výhod při prodeji darů, skont, různých ochot apod. Bylo konstatováno, že za šestileté krize klesla spotřeba čokolády o 25 %, ale posléze odbyt i s ohledem na růst kvality stoupal a konečně bylo možno začít s nástavbou provozní budovy; došlo také ke schválení výstavby administrativního objektu. Také zápis ze 4. června 1938, záhy po smrti Fr. Rybáře st., podává svědectví o složité situaci. Stoupaly ceny surovin, továrna měla málo prostoru a pro nedostatek kvalifikovaných pracovníků se dvousměnný provoz neosvědčoval. Byly opět zvýšeny kmenové podíly a přijato několik nových společníků. Podíl Fr. Rybáře ml. stoupnul na , Kčs (z , Kčs); po dr. Nohejlovi se stal jednatelem představenstva. Přes potíže se Albis dále rozvíjel. Byly prováděny stavební úpravy, zavedena výroba oplatek. Od r. 1934, kdy bylo vyrobeno 29 vagónů zboží, stoupla výroba do r na 86 vagónů; byla tehdy vyplácena dividenda 12 % a mzdy dělníků zvýšeny o 5 %. Bylo postaveno patro nad výrobní budovou, administrativní budova a další dvě menší výrobní budovy. 76

7 Začalo obtížné období druhé světové války. Firma nemohla volně nakupovat suroviny, nýbrž dostávala jen příděl asi 53 % spotřeby v r. 1939, takže produkce klesla na polovinu. Aby bylo možno zaměstnat většinu pracovníků, soustředila se výroba hlavně na cennější, více balené, tj. celkově pracnější druhy zboží. Obdobně tvorba cen přestala být volná, podléhala schválení cenového úřadu. V r již z původních sedmi zakládajících členů pracoval jediný p. Jos. Machač, který však záhy nato zemřel; bratři Krouželové a V. Syrůček z firmy odešli a tři členové zemřeli již dříve. Společenský rozvoj přinášel i zlepšení péče o zaměstnance vytvořením tzv. nadlepšovacího fondu ve výši , korun, z něhož byly hlavně dlouhodobě zaměstnaným pracovníkům vypláceny podpory v nemoci (vedle pojistného), při úrazech apod. Solidní vedení firmy přinášelo úspěchy. Přestože v Protektorátu bylo asi 85 % podniků zavřeno, Albis dále vyráběl a nepropouštěl zaměstnance. Stal se největším výrobcem kanditů v Čechách a na Moravě a s úspěchem prodával zboží. Stále však neměl dostatek surovin, zčásti zpracovával suroviny náhradní sušené i čerstvé ovoce, mrkev. sladový výtažek a pektin. Továrna ALBIS v roce V r spotřeboval: 498,7 tun cukru, 69,5 tun syrobu, 10,6 t kakaových bobů, 11 t lískových jader, 2,1 t arašídových jader, 15 t sušených hrušek a mrkve, 6,8 t mandlí a persika, 2,8 t sladu, 4,4 t mouky, 12,7 t tuku, 11,2 t kyseliny, 3,6 t sody (bylo vyrobeno přes kartonů šumáků), 10 t jablečné dřeně aj. V celkovém množství 626 tun, z čehož bylo vyrobeno 613 tun produktů s celkovým ziskem K. V roce 1942 činil obrat přes 12 miliónů korun. Přes mnohé problémy pracoval podnik v podstatě na plné obrátky 48 hodin týdně. Dobrovolně snížené ceny a plný odbyt přinesly solidní zisky, i když nedostatek surovin a posléze zákaz ruční práce znamenaly vyřazení různých výrobků z výrobního programu (furé arašídové a ledové B, mandle Riviera, Kikiriky, želé, plněné kyselé bombóny, plněné oplatky, marcipánové ovoce atd.) Náhradou byly např. Rajské ovoce plněné marmeládou, želé vyráběné z pektinu, neplněné oplatky, zvýšená výroba sladomléčných zvířátek aj. V r měl Albis 26 společníků a kmenové jmění 2,3 miliónu korun. Šťastně přečkal válku; jistou výhodou totiž bylo, že vedoucí německá místa hleděla na cukrovinky jako na důležitou potravinu, která u nás měla nahradit menší příděl tuků, a proto mohlo toto odvětví pracovat dosti dlouho. Rozhodl ovšem fakt, že německé komise neuznaly pracovní prostory Albisu jako vhodné pro válečný průmysl. Jinak jej ovšem postihoval zákaz za zákazem: byla zastavena činnost obchodních zástupců, zakázáno zpracování tuků a dalších surovin, omezována výroba a konečně nařízeno zastavení provozu ke dni Tuto lhůtu se sice podařilo dvakrát prodloužit, ale k byla výroba cukrovinek zastavena úplně a továrna směla péci jen oplatky. Nastalo oddisponování pracovních sil. Po květnové revoluci přišly potíže s pracovními silami Albis dočasně zaměstnával 23 Němek, pak asi 35 Slovenek, které zdaleka nebyly tak dobrými pracovnicemi. Po převratu si 77

8 ustavilo osazenstvo závodní radu, nejprve tří- potom čtyřčlennou. Poměr k ní byl naprosto korektní, přátelský a vždycky jsme se dohodli. Byly značně zvýšeny mzdy a upraveny platy personálu v kanceláři... praví se v dokumentech. Do dvouletky sice Albis nebyl zařazen, ale přesto pracoval naplno, neboť se též velmi čestně umístil v soutěži o výstavbu republiky obdržel dvakrát poukazy na cigarety ( ks a ks). Výhled byl plný optimismu. Firma věnovala vdově paní Nyklíčkové částku ,-Kč, protože její manžel a zaměstnanec Albisu František Nyklíček byl za války gestapem zatčen a v Pardubicích v r.1942 popraven. 2 V roce 1946 získal Albis pětitunové nákladní auto z akce UNRRA, zakoupil některé strojní vybavení (anglický balicí automat na karamely aj.), připravoval výstavbu nové kotelny. Podnik též navštívil ministr průmyslu Laušman. Jinak však na továrnu doléhala celkově nesnadná situace ve státě, nedostatek uhlí, zhoršení exportní bilance atd., takže Albis zatím marně hledal odbyt na zahraničních trzích (nabízel do Švédska, Švýcarska, Itálie i Palestiny). V r znovu začal vyrábět vánoční kolekce v množství kusů. Poslední 34. řádná valná hromada se konala V roce 1947 byl zakoupen nový parní kotel a dvouletka byla byla naplněna výstavbou šaten, umyváren a jídelnou pro personál. Továrna Albis v roce 1938 (p.petrásek s koňmi), foto Josef Doležal. Pak přišel tragický rok 1948 a přípisem ministerstva výživy čsl. republiky č /V-1948 ze dne 28. února 1948 byla firma znárodněna. Patřila nadále do resortu tohoto ministrestva v rámci národního podniku Československé čokoládovny, Praha. Správcem firmy byl jmenován Bohumil Fořt. Podle Dílčí zahajovací rozvahy Standardu, n.p. Kutná Hora, závod Albis, Opatovice n. L., která byla zpětně zpracována k , lze uvést tyto položky: Majetek investice (pozemky, budovy, stroje ap.) , Kč zásoby , finanční majetek (hotovost, peněž. ústavy, dodavatelé, odběr. ap.) ,50 Kapitál kmenové jmění ,95 cizí kapitál ,55 oprávky (odpisy) k majetku 3 313, Celkem (majetek = kapitál) ,50 Kč Dvacetimiliónovou firmu po sedmatřiceti letech samostatného hospodaření pohltilo socialistické znárodnění. Stát v čele s Komunistickou stranou Československa zahospodařil charakteristickým způsobem byl Albis formálně zrušen a objekt využit jako sklady 3 stavebního podniku; úřední likvidace pak ještě pokračovala do počátku roku Je uvedeno v zápisu z 33. valné hromady společníků firmy Albis ze dne RNDr Petr Rybář, Dokumenty továrny ALBIS, (rodinný archiv),

9 Obr.5) Výřez části z pozemkové mapy obce Opatovice nad Labem. VYBARVENÍ: hnědá - stará okresní silnice č.37 (Hr.Králové-Pardubice) modrá - Opatovický kanál žlutá - místní komunikace zelená - pozemky Albisu rudá - budovy Albisu 79

10 Seznam zaměstnanců továrny Albis 80

11 Seznam zaměstnanců továrny Albis pokračování. 81

12 Seznam zaměstnanců továrny Albis dokončení. K celkem 130 zaměstnanců. Č.ř JMÉNO Ing.Baše Miroslav Bašová Anna Dvořák Leopold Fetterová Ludmila Fořtová Růžena Kobzová Marie Konorzová Vilma Králová Zdeňka Kratochvílová Josefa Machač Josef Ing.Machač Josef Morávek Josef Morávek Jiří Morávková Marie PhDr Nohejlová Em. MUDr Nohejlová-Tichá Rybář František JUDr Rybář Stanislav Šimon René Šimonová Marie PhDr Tichý Emanuel Vaněk Rudolf Vaňková Marie Vinklářová Marie Vosáhlo Josef Zástěra Václav Zástěrová Marie CELKEM: POČET PODÍLŮ KMENOVÝ VKLAD ,87.100,13.000,19.500,13.000,25.500,29.250,29.250,6.500,6.500, ,13.650,3.900,3.900,54.600,61.100, ,9.750,21.450,7.800,3.250,3.250, ,19.500,44.200,3.250,54.800, ,- CELKOVÝ NAVÝŠENÝ KMENOVÝ VKLAD , ,30.000,45.000,30.000,45.000,67.500,67.500,15.000,15.000, ,31.500,9.000,9.000, , , ,22.500,49.500,18.100,7.500,7.500, ,45.000, ,7.500, ,2, ,-Kč Seznam akcionářů-společníků ve firmě Albis ku dni 16.května

13 ALBIS někteří akcionáři a zaměstnanci, foto z Stojící od levé strany: 1. Menzel Rudolf, 2. Poul Arnošt, 3.Hošková, 4.Pospíšilová, 5.Sachr,(mistr u oplatek), 6. Kobza (mistr u kandit), 7. Fafejka (mistr čokoládovny), 8. Vosáhlová, 9. Fořt Bohumil (správce), 10. Rybář Fr.ml. (disponent), 11. Dubský Oldřich, - sedící zleva: 12. Matějíčková, 13. Rybář Fr. st. (prokurista), 14. MUDr Nohejl Emanuel, 15. Machač Josef (učitel), 16. Dvořáková (úřednice). Pohled z nádvoří továrny od východu na původní administrativní budovu, která byla ve druhé polovině 20. stol.. využívána jako lékařský dům.vzadu je původní hlavní výrobní budova ke které byl později np. Průmstav přistavěn výtah a schodiště..foto J.Chudý. 83

14 Dokument (opis výměru) o znárodnění firmy Albis. 84

15 Pohled na původní novou administrativní budovu vystavěnou po roce 1945, později doplněnou o vrátnici a přístavek vlevo. Dnes slouží stále jako administrativní budova.v 50. letech v této budově bylo dočasně umístěno několik tříd základní školy.foto J.Chudý. Původní stará výrobní budova s rampou, dnes nově upravená. V období 2. světové války zde po několik roků dočasně její přízemí sloužilo jako třídy základní školy, protože stará budova školy byla obsazena za války německým vojskem.foto J.Chudý. 85

16 Bytový dům vystavěný po roce 1945 v dnešní ulici Ke struze pro zaměstnance Albisu. Foto J.Chudý. Pohled od západu na původní novou administrativní budovu Albisu. Foto J.Chudý. 86

17 Zaměstnanci Albisu: z leva, Vojtěch Vosáhlo, Josef Píša, Josef Turek a František Nyklíček. Foto B.Fořt ml., léto Zaměstnanci ALBISU, foto Formánek dne Stojící zleva: Marie Matějčková (Sochorová), Helena Hybská, Anna Vosáhlová (Dvořáková), Růžena Fořtová (není zaměstnanec), p.formánek mistr u čokolády, Bohumil Fořt st., p.cirhan mistr pralinek, p.kob p.kobza mistr kanditář. Sedící zleva Arnošt Poul, Josef Beneš, František Rybář a 3 děti: Olga Fořtová (6 roků), Bohumil Fo Fořt ml. (8 roků), Jiří Nyklíček (8 roků). 87

18 Dělnictvo lnictvo kanditárny továrny Albis. Foto dne Ke snímku pan Fořt Fo uvádí: Z osazenstva kanditárny mohu určit ur jen málokteré zaměstnance jménem. Uprostřed sedí mistr p.hřebíč řebíček z Vysoké n.l., po jeho pravici sedí Láďa Vohralík, ralík, na zemi před p p.hřebíčkem sedí Rudolf Cirhan. Kromě zaměstnanců jsou na fotografii n některé z jejich dětí: zcela vlevo stojí Ančii Cirhanová (10 roků roků), zcela vpravo v pozadí stojí Marie Turková (vdaná Tomšová z Březhradu), ezhradu), na pravé straně stran mezi sedícími stojí Zdeňka ka Turková (4 roky), na zemi sedí zleva: Bohumil Fořt (4 roky), Rudolf Cirhan? )učeň)) a Josef Turek. Továrna ALBIS, foto Josef Doležal, listopad

19 Továrna ALBIS. Pohlednice pořízená ízená asi v r či 1941 (nebo snad dokonce 1942?), neboť původní ůvodní tovární komín ještě stojí vedle komína nového. Továrna ALBIS, foto Olga Kvochová,

20 Továrna ALBIS, foto O.Kvochová Budova čp.136. Na zadní straně p.fořt píše: poslední návštěva v Albisu. V sobotu se Fořtovi odstěhovali do Kutné Hory. Továrna ALBIS, budova čp. 202, foto O.Kvochová

21 Továrna ALBIS, budova čp. 202, foto O.Kvochová

22 92

23 93

24 Letecký snímek bývalého areálu továrny Albis Dražební vyhláška "Areál Opastav, a.s." - Opatovice nad Labem (ALBIS). Veřejná dražba dobrovolná dle zák.č.26/ /2000 Sb. nemovitého a movitého majetku úpadce OPASTAV, a.s., se sídlem Hradecká 135, Opatovice nad Labem, PSČ PS , IČ Místo a datum konání dražby : Hotel LABE, Pernštejnský salonek, Masarykovo nám. 2633, Pardubice dne 16. prosince 2005 ve 14,00 hod. Předmět dražby: - budova čp. 135, část ást obce Opatovice nad Labem, na st.p.č. st.p. 330 průmyslový objekt - budova čp. 136, část ást obce Opatovice nad Labem, na st.p.č. st.p. 165/1, občanská vybavenost - budova bez čp/če na st.p.č. 165/2-občanská čanská vybavenost - budova bez čp/če, na st.p.č. 331-jiná stavba - pozemek st. č. 165/1 1665m2 zastavěná ěná plocha a nádvo nádvoří - pozemek st. č. 165/2 359m2 zastavěná ná plocha a nádvo nádvoří - pozemek st. č m2 zastavěná ná plocha a nádvo nádvoří - pozemek st. č m2 zastavěná ná plocha a nádvo nádvoří - pozemek č. 355/1 3552m2 ost.plocha, manipulační manipula plocha (jedná se o uzavřený areál - ubytovnu, vrátnici, dílny, sklady, ocelokolnu ) vše zapsáno na LV 495 pro katastrální území Opatovice nad Labem, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice u Katastrálního úřadu ú pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovišti Pardubice a dále movitý majetek jako např.: nap.: nábytek, llůžkoviny, lednice, fax, psací stroj, telef.přístroj, ístroj, vodárna, kalkulačky, kalkula anténa, boiler, radio Prohlídky předmětu dražby: a od 15,00 hod. Nejnižší podání: ,- Kč Kauce: ,- Kč Vydraženo za částku Kč Dražební vyhláška uveřejněna na na (veřejné ejné dražby/vyhledávání/podrobné/zna dražby/vyhledávání/podrobné/značka

25 95

26 Klasický komín opatovický cihlák foto duben 2009, výška 40m.( koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=02 96

27 97

28 Pohled na komín od severu. Foto J.Půlpán. J.P Továrna Albis od svého znárodnění ění v r až do současnosti velice často měnila nila majitele a tím i název celého objektu. Někteříí majitelé název psali na nefunk nefunkční tovární komín. V poslední době byl vršek komínu osazen anténami pro vysílání rozhlasu, ale i pro mobilní telefony. 98

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

vydává tuto dražební vyhlášku

vydává tuto dražební vyhlášku JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek Sp.zn. 143 EDC 03/10 5 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek,

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363 Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Česká Lípa Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více