ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem statutárního města Mostu. Poté se chopil mikrofonu a ujal se řízení ustavujícího zasedání nového zastupitelstva. Jan Paparega se hned v prvních chvílích výkonu funkce prvního muže města projevil jako slušný člověk. Před novináři poděkoval opozici za její hlasy a řekl, že počítá se spoluprací s ní na řešení městských záležitostí. Jeho slova působila po vyhrocené předvolební kampani jako hojivý balzám. Foto: Petr PROKEŠ Vpřed, či zpět? Krušnohor ztratil pozice ve vedení města. Krušnohor je bez vlivu na řízení Mostu. Krušnohor nemá ve vedení města nikoho Těmito zvěstmi se doslova roztrhl pytel. Nasvědčují ale tomu, že ti, kteří je vypouštějí, nic nepochopili. Ani aktuální vývoj. Je nutno upřesnit, že Krušnohor neztratil pozice ve vedení města. Žádné tam totiž neměl, proto je nemohl ztratit. Vedení města tvoří politici, radními jsou rovněž politici. Bytové družstvo není politickou stranou, tudíž nemůže městu vládnout. Tvůrci zvěstí mají zřejmě na mysli členy Sdružení Mostečané Mostu (SMM). Ano, to jsou politici. Osm let město vedli a za svoji práci se stydět nemusejí. Barevný, čistý, zelení oplývající a soustavně se renovující město je výkladní skříní odvedené práce. Důkaz o tom, že tito politici mysleli na prospěch všech občanů. Skutečnost, že jmenované sdružení vzniklo před čtrnácti roky na půdě Krušnohoru, nikterak neovlivňovalo jejich jednání. Tvůrcům zvěstí je ale zapotřebí připomenout zásadní věc proč SMM vůbec vzniklo na půdě Krušnohoru. Bylo to v době, kdy tehdejší vedení města na občany kašlalo, ignorovalo je. Nebylo jiné cesty, jak běžné obyvatele Mostu bránit a hájit jejich zájmy než založit občanské sdružení. Žezla se v prosinci chopilo nové vedení města. Je na něm, jakou si zvolí cestu. Bude to cesta vpřed (spolupráce), nebo cesta zpět (konfrontace)? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Koukalová Hana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Kordíková Daniela Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Bylo nutné naučit se chodit v minovém poli str. 5 Zateplení za 860 Kč/m 2? To řekne hlupák či lhář str. 6 Víte, co je to průkaz energetické náročnosti budovy? str. 8 Ježíšek obdaroval bydlící v bloku 327 dlažbou str. 10 Všichni se velice dobře známe str. 11 Od 1. ledna nastaly v meziměstské dopravě velké změny str. 18 Nově upravené prostranství u Rozkvětu má mouchy str. 20 Odpověď hejtmana: převedení ne, zlepšování ano str. 23 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Předvolební a volební vřava v Mostě (a nejen tam) skončila a hned je klidněji. Vypadá to dokonce tak, že politici budou schopni mezi sebou běžně komunikovat, ačkoli velmi tvrdá a neférová kampaň plná hnusu a špíny musela nutně zanechat skvrny na psychice těch, proti kterým byla zaměřena. Ti si postupně utržené rány hojí, celkově se oklepávají a smiřují se s faktem, že voliči byli slepí, když kolem sebe neviděli ve městě tolik odvedené práce v jejich prospěch a dali hlasy jinému volebnímu subjektu, v jehož řadách je jedinec, o němž všeobecně vládne podezření, že za tou veškerou špínou stojí právě on. Jiný člověk ze stejné partaje bývalý primátor a finančně studijní průserář se před novináři dokonce nechal slyšet, že si do budoucna nedokáže představit, že by v jednom městě působily na politickém kolbišti dva subjekty postavené na občanské bázi, když mají k sobě tak blízko a jejichž cíl vytváření podmínek pro spokojený život občanů je totožný. Jinými slovy řekl v podstatě totéž, co krajský soud, jenž rozhodoval o návrhu na prohlášení voleb v Mostě za neplatné. Soudci si vzali k ruce kalkulačku a spočítali si, že kdyby oba subjekty vytvořené na občanské bázi postavily společnou kandidátku, byly by ve volbách stejně úspěšné jako osm let vládnoucí Sdružení Mostečané Mostu. Ono se navíc vůbec zdá, že v novém volebním období přestal v Mostě fungovat klasický model koalice opozice. Zastupitelé, kteří jsou veřejností vnímání jako ti, jež by měli zastávat opoziční roli, až nápadně často hlasují v souladu s těmi, kteří jsou považováni za koalici. Vůbec nejsou výjimkou výsledky hlasování se stoprocentním souhlasem všech zastupitelů. Asi bude něco pravdy na tom, co říkali funkcionáři ze Sdružení Mostečané Mostu po volbách novinářům, když jim odpovídali na dotazy ohledně odchodu do opozice: Počkejte si až na hlasování. Jestliže panuje názorová shoda v městském parlamentu na spoustu projednávaných věcí, pak je až nepochopitelné, že to, co se odehrávalo před volbami na billboardech a v tisku, se vůbec mohlo dít, a že vítěz voleb vzešlý z tohoto nečestného soupeření dosud neukázal na viníka (tvůrce prasáren) a neusiluje o jeho potrestání. Osobně jsem přesvědčen o tom, že kdyby se to stalo, atmosféra by se ještě více pročistila a vzájemné vztahy se prohřály. Bylo by to ku prospěchu voličů obou volebních subjektů postavených na občanské bázi. Zatím to vypadá tak, že vítězný subjekt je od okamžiku svého založení soustavně zneužíván chamtivým jedincem k naplnění jeho ambiciózních cílů. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Plyn a kanalizace V posledních týdnech a měsících se roztrhl pytel s různými opravami. Je vidět, že výbory samospráv a společenství vlastníků se snaží starat o stav domů s nejvyšší zodpovědností. Podívejme se tedy, které opravy se podařilo uskutečnit. Na rozvody plynu a kanalizace došlo ve dvou domech. Byly jimi blok 524, v němž působí SV 635, v Růžové ulici v mostecké Zahradní čtvrti, a družstevní blok 715, v němž vyvíjí činnost SA 091, v ulici Jana Kříže na sídlišti Liščí Vrch. Elektroinstalace Leckde také zjistili, že jim dosluhuje elektrická síť. Šlo o čtyři případy. Opravit elektroinstalaci ve společných prostorách domu a vyměnit svítidla si nechali družstevníci v SA 074 (blok 628) v ulici Česká na Výsluní, družstevníci v SA 051 (blok 651) v ulici Kapitána Jaroše rovněž na mosteckém Výsluní, vlastníci bytů ve SV 237 (blok 534) ve Višňové ulici v Zahradní čtvrti a také ve SV 622 (blok 633) v ulici Karla Marxe opět na Výsluní. Výměny oken V mnoha domech si před časem vyměnili stará okna dřevěná za nová plastová. Učinili tak ale jen v bytech. Okna na chodbách zůstala stará. Výbory samospráv a společenství vlastníků buďto považovaly výměny na chodbách za zbytečné, anebo na ně v době výměn v bytech neměly finanční prostředky. Čas pokročil a výbory SA a SV změnily názor. Okna byla vyměněna i na chodbách. Dodatečně. Výměně přízemních chodbových oken byla provedena u družstevníků v SA 043 (blok I) na Luční ulici v litvínovském Janově. Na výměnu všech chodbových oken došlo u vlastníků bytů ve SV 249 (blok M) v ulici Na Kopci v litvínovské čtvrti Hamr. Ti si navíc nechali vyměnit i zadní vstupní dveře. Teplíčko a neutrácet! Ještě před příchodem zimy si řekli, že chtějí mít doma příjemné teplíčko a přitom moc neutrácet. Proto se pustili do zateplení a také do sanace lodžií včetně jejich zasklení. Stalo se u družstevníků v SA 082 (blok 703) v Komořanské ulici v Mostě - Liščím Vrchu. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Já jako ředitel a také členové představenstva dostáváme od vás na frak za to, že v některých domech se vyskytuje hodně nepřizpůsobivých lidí, zpravidla cikánů. Opakovaně jsme vám na stránkách zpravodaje i v jiných médiích vysvětlovali, že nejsme jejich dovozci ze Slovenska, Ostravska, Kladenska, Prahy či odjinud a že nemáme v rukách legislativní prostředky, abychom jimi dokázali nepřizpůsobivé účinně usměrnit ve prospěch vás, slušných občanů. Vysvětlovali jsme opakovaně i to, jak se snažíme jednat s vládou, ministerstvy, poslanci a senátory. Všechno to, co slušné bydlící trápí, jsme shrnuli do celostátně známé Mostecké výzvy, což je ucelený komplex na sebe navazujících návrhů na provedení změn Úvodní část Rasistického večírku. Podívejte se, v jakých podmínkách žijí ty nešťastné děti! To jim nepomůžete? jako by vyzývala diváky. Pořad byl vysílán živě, nápis vytvářela před kamerou neidentifikovatelná osoba, pravděpodobně zručný sprejer. Foto z obrazovky: Petr PROKEŠ v legislativě. Prostřednictvím Svazu českých a moravských bytových družstev i jiných subjektů soustavně vyvíjíme tlak k přijetí novel zákonů či zákonů úplně nových. Činíme tak již šest let. Kdyby Mostecká výzva byla dítětem, nastoupila by povinnou školní docházku. Na ministerstvech se velmi často střídali ministři i jejich náměstkové a úředníci. Nově příchozí na jejich místa o probírané problematice nevědí vůbec nic. Nepřizpůsobivé znají pouze z televize. A tak pořád začínáme je to pořád dokola a dokola. Je to boj s větrnými mlýny. Dá se vůbec vyhrát? ptám se někdy sám sebe, když mám slabou chvilku. Zvláště slabou jsem prožil na Mikuláše, když jsem podlehl pocitu bezmoci při sledování programu ČT art. Ten zrovna vysílal přímý přenos z rozbité ústecké čtvrti Předlice. (Je to tamní Chanov či Janov, ale bez paneláků ve čtvrti stojí trosky klasických cihlových činžáků.) Pořad to byl zábavný a jmenoval se Rasistický večírek. Mně zrovna moc nepobavil. Až příliš hluboce mi připomněl, jak se v našem okrese trápíme s nepřizpůsobivými. O trápení tohoto druhu v zábavném pořadu nepadlo ani slovo. O co v něm vůbec šlo? Známý televizní producent Čestmír Kopecký pojal úmysl seznámit širokou českou veřejnost s tím, jak se neumí postarat o lidi žijící v sociálně vyloučených lokalitách, jak jim většinová společnost ubližuje svým nezájmem o ně. Vítáme vás, diváky, u vašich barevných televizorů; vítáme i vás, barevné diváky, zde v Předlicích v Ústí nad Labem, zněla úvodní slova moderátorů a já se nestačil divit. Překousl jsem vtipnou nevtipnou poznámku na Hanu Jeníčkovou, která byla podle mého soudu pomstou producenta pořadu. Donedávna první náměstkyně mosteckého primátora se totiž negativně vyjádřila k nápadu Čestmíra Kopeckého odvysílat tento pořad z Chanova. Jako žena znalá problematiky usoudila, že pořad bude o něčem jiném a že jeho název zcela neodpovídá tématu. Nespletla se. Její tušení, že něco není po obsahové stránce v pořádku, Rasistický večírek potvrdil. Pokračování na str Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Bylo nutné naučit se chodit v minovém poli Nejsem zdaleka ten pomazaný, kdo by měl připomínat všechny mezníky, kterými bytové družstevnictví muselo za pětadvacet let po sametové revoluci projít. S naším časopisem jsem naskočil do rozjetého vlaku a můj první dotek s realitou byl nad tikající bombou. Položil ji zákon č. 72/1994 Sb. týkající se bezplatného převodu družstevních bytů do vlastnictví jejich členů. Podle reakcí předsedů jsem vyrozuměl, že to může být konec bytových družstev v Česku. Ti, kdož si jmenovaný zákon vymysleli a uvedli v praxi, to zřejmě i tak mysleli. Když se k tomu přidala také iniciativa poslanců, situace vypadala vážně. Dnes, po deseti letech, praxe ukázala, že se to naštěstí nezdařilo. Ale upřímně řečeno: aby mina nevybouchla, bylo nutné naučit se chodit v minovém poli. Povedlo se to i díky letitým zkušenostem předsedů bytových družstev a lobbistickému umu a odbornému zázemí, které jim dával a dodnes dává Svaz českých a moravských bytových družstev. Drtivá většina bytů převedených do vlastnictví a vzniklé SVJ zůstaly ve správě bytových družstev, a tak ona tikající bomba zdánlivě tiká slaběji. Slaběji, ale stále tiká! Proč? No, protože jen část SVJ jsou pod profesionální správou družstev. Ostatní, nemají-li vševědoucího a oddaného předsedu se zvoleným výborem, jež na sebe vzali odpovědnost za chod SVJ i za cenu ručení veškerým svým osobním majetkem, slyší tikání bomby o něco hlasitěji. PRÁVNÍ PORADNA Může SV provádět kontroly bydlících? Mohou členové výboru společenství vlastníků provádět kontroly bydlících a žádat je o předložení smlouvy o pronájmu bytu? V případě, že taková smlouva mezi vlastníkem a nájemníkem existuje a je předložena, může předseda SV provést změnu údajů na oddělení členské evidence SBD Krušnohor? Pokud není předseda SV spolu se členy výboru SV oprávněn výše uvedené kontroly a následně změny na oddělení členské evidence provádět, kdo zajistí, aby v domě bydleli pouze zde řádně přihlášení nájemníci? E. M., Most Vít Špaňhel Foto: (pp) Pokračování na str. 7 Podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) má vlastník bytové jednotky povinnost oznamovat počet osob, které budou mít v bytě domácnost, a změny těchto údajů, a pokud vlastník bytové jednotky přenechal byt jiné osobě, tak i jméno a adresu této osoby. S porušením uvedené oznamovací povinnosti zákon ale přímo nespojuje žádnou sankci. Pokud by v příčinné souvislosti s nesplněním oznamovací povinnosti vznikla škoda společenství nebo ostatním vlastníkům, bude vlastník bytové jednotky povinen k její náhradě vůči ostatním spoluvlastníkům, případně společenství. Možnost kontroly osob bydlících v domě na základě nájemní smlouvy nebo z jiného důvodu odvozeného od vlastníka bytové jednotky a kontroly nájemních smluv ze strany orgánů společenství není v zákoně výslovně uvedena. Zákon však stanoví, že vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu. Výkladem tohoto ustanovení lze dovodit možnost společenství upravit konkrétní náležitosti týkající se oznamování počtu osob, které budou mít v bytě vlastníka domácnost, náležitosti oznamování změn těchto údajů a rovněž sankce za nedodržování oznamovací povinnosti vůči společenství. Nejvhodnějším způsobem by zřejmě bylo upravit tyto náležitosti přímo ve stanovách společenství vlastníků, jež jsou závazné pro všechny vlastníky a s nimiž se vlastníci mohou jednoduše seznámit. Není rovněž vyloučeno, aby byla v této souvislosti upravena i kontrola dodržování stanovených pravidel ze strany členů statutárních orgánů společenství vlastníků. Vzhledem k uvedenému lze tedy k zajištění aktuálnosti a úplnosti členské evidence doporučit, aby si společenství vlastníků určila podrobnější pravidla pro ohlašování změn než je úprava uvedená v zákoně a aby rovněž určila sankce za neplnění těchto povinností a možnost kontroly ze strany orgánů společenství. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Výměny u autodromu Výměny chodbových oken neprobíhaly jen v panelácích, ale také ve starší zástavbě. Jako příklad mohou posloužit vlastníci bytů bydlící v sousedství mosteckého autodromu konkrétně ti ze SV 158 v Lesní ulici čp Sklepní okna Zatímco někde vyměňovali chodbová okna, jinde dali přednost oknům sklepním. Takto postupovali vlastníci bytů ve SV 618 (blok 385) přímo v centru města Mostu v proslulé ulici M. G. Dobnera. Protože uvedený dům je problémový, je jasné, že výměna sklepních oken napomůže také proti vnikání cizích osob a k ochraně majetku bydlících uloženém ve sklepě. Plyn na Liščáku A máme tady další opravu rozvodů plynu. Tentokrát proběhla ve SV 642 (blok 734) v ulici Františka Malíka na sídlišti Liščí Vrch v Mostě. Radiátory Po výměnách oken a zateplení pláště domu dochází také na výměny radiátorů. Ty moderní jsou podle vyjádření odborníků výhřevnější za menší spotřeby média. Zda je to pravda, nám jistě řeknou realizátoři výměny radiátorů. Těmi jsou družstevníci ze SA 056 (blok 617) v České ulici na Výsluní. Zasklení lodžií Mají krásný výhled na rekreační areál Benedikt. Možná, že to chtějí i naopak aby relaxující lidé na Benediktu měli hezký zážitek z pohledu na jejich dům. Ke zkrášlení jeho tváře jistě přispěje sanace lodžií a jejich zasklení. Budeme se moci o tom přesvědčit na vlastní oči. Pamatujte si, že jde o objekt v rukách vlastníků bytů SV 613 (blok 720) v Okružní ulici na sídlišti Liščí Vrch. Dvakrát PVC V Janově se rozhodli dát do pořádku vnitřek domů. Nechali si vyměnit PVC. Šli do toho družstevníci ze dvou samospráv. První je SA 024 (blok G) v Hamerské ulici a druhá je SA 042 (blok K) v Luční ulici. Ve druhém případě ještě k tomu vymalovali stěny společných prostor domu. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Zateplení za 860 Kč/m 2? To řekne člověk Když jsme vám čtenářům zpravodaje Krušnohor vysvětlovali obsah lží Ing. Jiřího Zelenky (Severočeši Most), jejichž prostřednictvím se navážel do cen za zateplení domů, tak jsme zároveň slíbili, že pro vás připravíme podrobnou informaci o aktuálních cenách zateplovacích systémů. Dnes slib plníme. Po přečtení tohoto článku sami zjistíte, že když někdo řekne, že vám udělá na x-vchodový osmipodlažní panelák typu T 08B (to je mnoho našich domů, znáte je například ze sídlišť Výsluní a Liščí Vrch) zateplení za 860 Kč/m 2 a zároveň se bude ohánět tím, že v ceně je vše, co by v ní mělo být, tak vám buď úmyslně neříká pravdu, či je to hlupák, který dané problematice vůbec nerozumí, anebo je to znuděný milionář - slovní exhibicionista, případně je to tvor kombinující všechny tři popsané typy člověka. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN ETICS A JEHO CENA Rozeberme si problematiku na příkladu konkrétně v případě využití vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Pro vaši informaci: Jde o nejrozšířenější technologii zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy (vnějších svislých stěn). Této technologie bylo užito u většiny domů ve správě družstva. Jde tedy o příklad z provedených prací na vašem domě, případně domě v sousedství. Je to příklad z reálného života. PŘÍPRAVA ZATEPLENÍ ZATEPLENÍ A Z ČEHO SE SKLÁDÁ Při provádění ETICS je pro jeho funkčnost důležité, aby zateplení bylo dodáváno a prováděno jako jeden systém, který je odzkoušený jako celek (složený z jednotlivých komponent) a jako takový i certifikovaný pro požadované vlastnosti. Součástí takového ETICS jsou systémové prvky zateplení rohovky pro vyztužení rohů, okapničky vytváří okapové hrany na fasádě, dilatační prvky přenášejí nesouměrné pohyby konstrukcí, APU lišty řeší přechod výplní okenních a dveřních otvorů na fasádu (u špalet), podparapetní lišty řeší napojení parapetů na fasádu. Zateplení se vždy provádí v souladu s technologickými předpisy daného aplikovaného systému. Izolant nejčastěji pěnový polystyren, dále minerální vata, extrudovaný polystyren a nejméně časté speciální (např. desky z fenolické pěny, desky na bázi polyuretanu apod.) Kotvení izolantu lepení izolantu k připravenému (soudržnému a pevnému) podkladu a jeho následné kotvení do únosného podkladu pomocí hmoždinek. Mechanické kotvení je dáno podkladem a na základě výtažných zkoušek je určeno množství, typ a způsob kotvení. Například jestliže kotvíte izolant k prefabrikované meziokenní izolační vložce (MIV), je kotva jiná než kotva do betonového panelu. Výztužná stěrka stěrka, do níž je vtlačena skleněná síťovina pro její vyztužení. U objektů, kde se takové zateplení připravuje a realizuje pod hlavičkou SBD Krušnohor, je minimálně do výšky 2 metrů nad terénem realizována zdvojená výztuž. Další přídavná vyztužení se provádějí u otvorů na fasádě jako diagonální výztužné pásy. Probarvená omítka dáno vývojem technologií, současně se nejčastěji aplikuje silikonová probarvená omítka v tloušťce zrna 2 milimetrů. Barevné škály omítek jsou dány jednotlivými výrobci. Důležitý pro výběr barev na vaší fasádě je součinitel odrazivosti světla (HBW) barvy, ten by neměl na obvyklé skladbě zateplení být nižší než 25 (zjednodušeně řečeno: čím je světlejší barva, tím vyšší je hodnota HBW a opačně). Často je sokl objektu opatřen mo- Na začátku je vždy průzkum a projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem. Ten navrhuje tloušťku, skladbu a materiál zateplení. V současné době vždy požadujeme, aby byl navržený ETICS certifikovaný CZB v kvalitativní třídě A (tedy té nejvyšší). Každý dům je řešen individuálně v souladu s požadavky norem a požárně bezpečnostního řešení takového zateplení. Díky zateplování a barevným fasádám se mění také Janov v lepší místo k bydlení. Ilustrační foto: Petr PROKEŠ

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 neznalý, hlupák, lhář či znuděný milionář zaikovou omítkou na bázi akrylových pryskyřic plněných křemičitým pískem výhodou této omítky je odolnost vůči povětrnostním vlivům, znečištění, UV záření a mechanickému poškození. Probarvená omítka se vždy aplikuje na penetrační nátěr. Další prvky na fasádě téměř vždy jsou součástí zateplení fasád montáže nových parapetů, úprava atikových oplechování, montáž držáků antén (parabol), montáž sušáků na prádlo, prvky drobné architektury (větrací mřížky apod.) nebo přestřešení vstupů. Dalšími prvky, jež vám mohou prodražit zateplení, jsou budky pro zvláště chráněné živočichy (u nás nejčastěji pro rorýse a netopýry). CENA ZATEPLENÍ Je zavádějící říci, že jeden metr čtvereční zateplení stojí tolik a tolik korun. Takto obecně nelze vyslovit konkrétní částku. Proč? Vysvětlení je jednoduché. Ceny se liší podle členitosti objektu, konstrukce zateplovaného domu, podle jednotlivých požadovaných a užitých prvků na fasádě budovy a tyto faktory jsou navíc často propojeny s dalšími pracemi na fasádě (jako jsou např. sanace lodžií, jejich zasklívání, úprava střešních atik, úpravy vstupů a jiné). ZAMYŠLENÍ Bylo nutné naučit se chodit v minovém poli Dokončení ze str. 5 Při dalším ohlédnutí můžeme vidět nekonečný boj s nepřizpůsobivými obyvateli, boj s neplatiči a v neposlední řadě válčení s nedokonalými zákony v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Nebylo ale zase vše v uplynulých letech tak černé. Naopak. Zelenalo se! Zelená úsporám (po jistých váhavých krocích v první fázi) odstartovala úžasnou dobu PŘÍKLAD ZA VŠECHNY Pro názornost jsme připravili model zateplení osmipodlažního panelového domu s částečně zapuštěným suterénním podlažím a konkrétní část fasády. 1) Štít domu bez oken v silikonové probarvené omítce, s úpravou napojení atiky oplechováním, soklem z mozaikové omítky. Plocha není osazena žádnými dalšími prvky. Zateplení silné 120 milimetrů z expandovaného polystyrenu EPS a sokl z extrudovaného polystyrenu XPS. Izolant je kotven hmoždinkami s kovovým trnem, tyto hmoždinky jsou zapuštěny do izolantu a zavíčkovány izolantem. Do ceny je zahrnuta práce na stavbě a demontáži lešení a jeho pronájem na dva měsíce. 1 m 2 ETICS: až Kč bez DPH (15 %) plnou zateplování a oprav panelových domů, které i díky tomu získaly mnoho let prodlouženého života a tepelné úspory, o jakých se dříve ani nesnilo. Bytová družstva se stala váženými klienty pro mnohé firmy a bonitními klienty pro bankovní domy. Ani Evropská unie nepřestává (vedle dalších forem bydlení) myslet na bytové domy. Dobře organizované lobbistické skupiny dokázaly své například při obměně výtahů, úsporných žárovek, a abychom se nenudili, bude brzy požadovat, aby 2) Průčelí stejného domu bez lodžií, bez MIV, se stejným ETICS, ale s okny tak, jak je znáte, a všemi popsanými systémovými prvky ETICS (viz text pod mezititulkem Zateplení a z čeho se skládá). Zateplení špalet okenních otvorů protipožárními pásy z minerální vaty nad okny v každém podlaží po celé délce průčelí. Dále je součástí prací montáž držáků satelitních parabol, výměna parapetů za nové hliníkové, montáž parapetních sušáků na prádlo a budek pro rorýse. Do ceny je zahrnuta práce na stavbě a demontáži lešení a jeho pronájem na dva měsíce. 1 m 2 ETICS: až Kč bez DPH (15 %) Takových modelů lze připravit hodně a u každého půjde nakonec o trochu jinou cenu. Uvedené ceny vycházejí ze skutečných a realizovaných staveb. Je třeba si uvědomit, že tyto ceny jsou jakýmsi průměrem a mohou se lišit pro různé objekty a v rámci jednotlivých výběrových řízení finanční částku může ovlivnit délka a období realizace, klimatické podmínky, členitost fasád, konstrukční systém objektu, stav podkladu, využití atypických řešení apod. Dále je třeba si k ceně přičíst položky, které jsou dány prostředím stavby zařízení staveniště dodavatele, zábory veřejného prostranství, úklid, úprava zeleně, náklady na zajištění BOZP, nová bleskosvodná soustava včetně revizí atd. U větších staveb (např. kompletní zateplení pětivchodového domu) se jedná o statisícové položky. i panelové domy byly domy tzv. pasivními. A představte si, ono se to všechno stále nějak vstřebává. Zvládá. Domy jsou modernizované, náklady na topení a teplou vodu lépe měřitelné, rozúčtování nákladů průhlednější, domy s kamerovými systémy bezpečnější. No, řekněte, nejsme my, lidé, báječní?! Vše ve jménu zhodnocování a zdokonalování svého bydlení platíme a platíme a platíme. Už mě z toho ohlížení se za dobou uplynulou začalo bolet za krkem. Proto toho nechám. Jen si BĚŽNÝ STANDARD Popsaný model ETICS berte jako takový běžný standard (můžete si doplnit výpočty i pro vyšší model zateplení). Běžný standard vychází ze zkušenosti výrobců ETICS a koneckonců i zkušeností našich. Kdo by chtěl mít novou fasádu po roce zelenou od řas, v lepším případě třeba jen popraskanou, a v horším případě spadlou? Dle požadavků lze doplnit ETICS o různé atypické řešení, mezi něž patří např. částečná ochrana fasády proti graffiti, aplikace tmavých - sytých fasádních barev ve větších plochách, vytváření reliéfních obrazců různou zrnitostí omítek, realizace zateplení pouze v minerální vatě aj. V takových případech je ale nutné počítat s nárůstem ceny až o stokoruny na jednom metru čtverečním. Obráceně lze říci, že je možné aplikovat i nižší standardy a ušetřit nějakou tu korunu. Taky to jde to, ale ta následná rizika Osobně bych takový postup nepreferoval. Následky těchto rizik přinášejí další náklady. Výsledek? To, co se na první pohled jeví jako úsporné, se na druhý pohled může změnit v ještě dražší. František RYBA ředitel družstva neodpustím malý výhled do budoucna. Co vidím? Vidím novou vlnu zájmu o bytové družstevnictví, které se ukazuje jako nejschůdnější forma získání bydlení pro mladé lidi. Vidím mladé lidi, spoustu jich, jak nadšeně cinkají svazkem klíčů od svých nových bytů! Nebo že by cinkali kvůli úplně něčemu jinému? Vít ŠPAŇHEL vedoucí redaktor časopisu Bytová družstva SVJ správa domů

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Víte, co je to průkaz energetické náročnosti Od ledna si můžete připadat jako bydlící třeba v pračce. Vtip? Vůbec ne. Z obchodu dobře víte, že pokud si kupujete elektrický spotřebič, pomáhá vám ve výběru na něm nalepený energetický štítek. Přináší informaci o tom, kolik budoucí pomocník v domácnosti spotřebuje energie. A právě energetickými štítky začínají být postupně vybavovány i naše domy. Rozhodla o tom vláda v rámci novely zákona o hospodaření energií. CO NEJMENŠÍ Zvítězilo tak volání ekologů a dalších odborníků po tom, aby lidé věděli, v jak energeticky náročném domě bydlí a podle toho se zařídili. Tato informace je důležitá také pro zájemce o koupi domu, ale i projektanty, architekty a pracující v obdobných profesích, protože jejich letitým cílem je (a nově i společenským úkolem) připravovat projekty a plány pro výstavbu domů s co nejmenší spotřebou energie. Čím více ji dům spolyká, tím vyšší jsou náklady na bydlení a tím dražší je dům i pro případného kupce. PENB družstva Krušnohor Jan Zámecký, jenž se problematikou PENBů v rámci správy družstva zabývá. V problematice se proto dobře vyzná a umí vysvětlit i zdánlivě humorný výraz obálka budovy. Jde o pojmoslovný termín ze znění zákona. Obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, ocitoval zákon Jan Zámecký. Lidově řečeno: jde o všechno, co souvisí s teplem a tvoří schránku budovy v obvodovém plášti a uvnitř objektu. POVINNOST Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v posledních platných zněních říká, že pokud my jako společenství vlastníků jednotek nebo družstvo vlastníme bytový objekt a jeho celková energetická vztažná plocha je větší než metrů čtverečních, jsme povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy do roku 2015, zdůraznil Jan Zámecký. Podle jeho výkladu se tato povinnost vztahuje na téměř všechny domy, které jsou ve správě Krušnohoru. Jsou velké nebo alespoň dosahují střední velikosti. Každopádně překračují zmíněnou plochu. Hodně paneláků je typu T08, což jsou vesměs domy na sídlištích Výsluní (Šestistovky) a Liščí Vrch (Sedmistovky). Když se podrobně seznámíme s technickými podklady, snadno zjistíme, že již jedno číslo popis- Rozhodujícím dokumentem v tomto směru je průkaz energetické náročnosti budov, ve zkratce PENB. Tento průkaz na několika stranách o velikosti A4 popisuje energetické vlastnosti obálky objektu. Jde o poměrně složitý dokument. Pro laickou veřejnost je prakticky nesrozumitelný. Běžný občan ale snadno porozumí tomu, čemu se říká energetický štítek neboli energetické znázornění průkazu. Na první pohled tento grafický výstup připomíná energetické štítky elektrospotřebičů a má i stejné barevné rozlišení pro jednotlivé stupně energetické náročnosti. Písmenem A se označují energeticky nejméně náročné budovy, písmenem G naopak objekty mimořádně nehospodárné, upozornil referent úseku inženýrské činnosti Stavebního bytového Předsedové SV a SA stejně jako bydlící s přístupovými kódy do informačního serveru na webu družstva si mohou zjistit podrobné informace o energetické náročnosti domu právě tam.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 budovy a které domy jej musí mít povinně? NA CO SE PTÁTE Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) i na rodinné domy a byty, které majitel nechce prodat ani pronajímat? Ne, nevztahuje. Průkaz majitel potřebuje až v případě, že chce domek prodat. Od roku 2016 bude štítek nutný, i pokud majitel pronajímá byt. Jak je to s bytovými domy? Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad m 2 musí mít zpracovaný průkaz do 1. ledna 2015; nad m 2 do 1. ledna 2017; menší bytové domy do 1. ledna 2019 (to se týká i bytového domu vlastněného družstvem). Musím mít PENB při prodeji či pronájmu chalupy? Ne, nemusejí jej mít objekty pro rodinnou rekreaci. (Zdroj: ŠPB) PŘEDMĚT ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví: a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, c) požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů. (Zdroj: Sbírka zákonů) né čili jeden vchod domu spadá do kategorie energeticky vztažných ploch větších než metrů čtverečních, spočítal Jan Zámecký. Blok 339 na ulici Zdeňka Štěpánka v mostecké Družstevní čtvrti jde příkladem. Předsedkyně SV 151 Stanislava Matějková vyvěsila na nástěnky ve vchodech domu část grafického znázornění z PENBu. POSTUP DRUŽSTVA Co Krušnohor jako správce domů pro splnění zákonné povinnosti dělá? Jak a kdy budou PEN- By k dispozici a v podobě energetických štítků se s nimi budou moci bydlící seznámit? Již na konci roku 2013 družstvo vypsalo výběrové řízení na zpracovatele PENBů. Přihlásilo se osm subjektů, které se energetickými audity a podobnou činností zabývají, a v rámci výběrového řízení představenstvo družstva dalo přednost tomu nejlevnějšímu, informoval Jan Zámecký. V březnu 2014 družstvo objednalo zpracování PENBů pro první soubor domů. Není to ale vůbec jednoduchá záležitost. Problém je Jan Zámecký kompletuje podklady nutné pro zpracování a vydání průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). zajistit konkrétní podklady, pokud takové podklady z doby komplexní bytové výstavby vůbec existují. V první fázi jsme ladili objem a obsah dokladů, což se ukázalo být personálně náročné hlavně pak pro naše techniky, kteří odváděli maximum práce při přípravě dokumentace. Po vyladění těchto záležitostí se zhruba každé dva měsíce připravovala objednávka na zpracování dalšího množství objektů. Takto se rozhodnutí vlády průběžně v Krušnohoru plní, sdělil Jan Zámecký. Všechny PENBy jsou již objednány, případně jsou hotové. Dále se ještě ale řeší případy, kdy byly velké potíže se získáním technické dokumentace. Domy, které přešly pod správu Krušnohoru v rámci několika vln privatizace městského bytového fondu, jsou typickým představitelem potížistů. Jejich dokumentace buďto neexistovala, nebo byla neúplná. Další domy se právě chystají na zateplení a hotové PENBy by tak pozbyly platnosti. Má cenu vyhazovat zbytečně několik tisíc korun na jejich zhotovení, když za pár týdnů přestanou platit a budou se muset dělat nové? Dohromady by mělo mít družstvo na stole zhruba 350 PENBů pro domy ve své správě. A to je pořádná porce! Škoda, že nemáme domy postavené před rokem Na ně se povinnost mít PENB nevztahuje, posteskl si ředitel družstva František Ryba, jenž je veřejným kritikem popsaného postupu státu a existenci PENBů, potažmo energetických štítků domů, považuje za novou byrokratickou zátěž přenesenou na občany. Vln různých drahých energetických auditů apod. totiž již bylo několik a vždy na nic. Text a foto: Petr PROKEŠ

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Ježíšek obdaroval bydlící v bloku 327: nadělil jim čerstvě položenou dlažbu Vstup do nového roku se povedl vlastníkům bytů v bloku 327 na ulici Pionýrů v Mostě. Po domě mají položenou novou dlažbu. Těsně před Vánoci byli obdarováni Ježíškem. Nyní se jim to po domě chodí krásně a bezpečně. Máme z toho opravdu radost. Vnitřek domu úplně prohlédl. Všechno je to tady jako nové. Stará dlažba byla viditelně zašlá, v některých částech dlaždičky dokonce odpadávaly od podkladu, mohlo dojít k úrazům, uvedl předseda SV 192 Miloš Porš. Pokládka nové dlažby byla provedena na všech poschodích. To je pět pater ve třech vchodech včetně podest a prostoru před jednotlivými byty. Zakázku nám dělala firma Vobas, která vyhrála výběrové lahy. Dlaždičku to samozřejmě ale nezajímá. Ta potřebuje rovný podklad a ne nějaké vybouleniny. S nimi si neumí poradit. Dlaždička by se potřebovala prohnout nebo zčásti vyříznout. Navíc při vyříznutí by pokládka ztratila smysl. Vyříznutá dlaždička není k ničemu, neplní svůj účel, vysvětlil Miloš Porš. Chlapce, kteří tady pokládku dělali, velice lituji. Vůbec to neměli lehké a přitom se snažili, aby to mělo úroveň, ocenil jejich úsilí předseda. Každé poschodí je jiné, musí se to všechno znovu a znovu vyměřovat. Je to fuška. Této práci se věnuji šest let, takže dokážu posoudit, jak moc je pracná, řekl Jindřich Šesták z firmy Partners pracující pro Vobas. Připojil se i jeho parťák Vladimír Panov- dvou let. Během této doby dům zcela změnil svůj vzhled. Položit ruce v klín ale vlastníci nechtějí. Již nyní připravují rekonstrukci rozvodů odpadu, do níž se chtějí pustit v březnu. Text a foto: Petr PROKEŠ Obnažený betonový podklad po zlikvidování starých dlaždiček. Byl vyčištěn a tak připraven na pokládku nových dlaždic. Jindřich Šesták při spárování dlažby. Dlažbu čistil Vladimír Panovský. řízení. Na její zhotovení měla 28 dnů, takže aby to všechno do 15. prosince stihla, museli chlapci pořádně hýbat kostrou, popsal Miloš Porš. Prozradil, že dělníci měli obtížnou práci. Dům byl postaven v šedesátých letech minulého století a to se tehdy na kvalitu moc nehledělo. Na obnažené podlaze byly vidět nerovnosti, různá zakřivení, tyto nedokonalosti řemeslníkům práci velmi ztěžovaly. Tehdy stavbaři pořád pospíchali a výsledkem jsou nerovnosti v povrchu pod- ský. Tomu navíc vadilo, že někteří lidé šlapali po čerstvě položených dlaždičkách, čímž ničili jejich práci. Dlaždičky jsou okrové a barevně dobře zapadají do interiéru domu. Položeno jich bylo na 120 metrů čtverečních. Akce stála 150 tisíc korun. Následuje vymalování chodeb. Vlastníci to chtějí stihnout ještě v lednu. Potom budou mít dům jako ze škatulky. Položení nové dlažby navázalo na celou řadu prací odvedených v bloku 327 v průběhu Miloš Porš ukazuje na místa, kde kvůli nerovnostem podlahy byly s pokládkou největší potíže.

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Všichni se velice dobře známe JAK JSME ZAČÍNALI (92) Mohla by si založit ruce v klín a odpočívat. V domě je již všechno důležité uděláno. Ruce v klín ale zakládat nebude. Je zkušená a po 15 letech ve funkci dobře ví, že o dům je zapotřebí se starat pořád. Mám kolem sebe lidi, na které je spolehnutí, a pro mě je to motor do další práce, říká. Jmenuje se JANA ŠINDELÁŘOVÁ a je předsedkyní SV 261 v bloku 527 na Lipové ulici v mostecké Zahradní čtvrti. SPOLEHLIVÍ LIDÉ Těmi lidmi, na něž je spolehnutí, jsou členové výboru, uklízečka a domovník-údržbář. A také technička ze správy družstva. Výbor SV je pětičlenný. Je zvolen tak, aby každý vchod měl svého zástupce. V roce 1999 jsem začínala zrovna tak. Náš vchod neměl zástupce, tak lidi navrhli mě a hned na první schůzi jsem byla zvolena předsedkyní výboru, zavzpomínala Jana Šindelářová a dodala: K funkci jsem se dostala jako slepá k houslím. Každý člen výboru musí znát bydlící ve svém vchodě, být s nimi v kontaktu, řešit jejich záležitosti spojené s bydlením a případně se vyskytnuvší problémy přenášet do výborových schůzí. Pokud jde o složitější záležitost, věc řeší přímo předsedkyně. Máme v domě velmi slušné bydlící. Jsou to většinou starousedlíci, kteří v domě žijí čtyřicet i více let. Jsou to lidé se zkušenostmi a tedy i se zodpovědným přístupem k životu. Navzájem se známe. Je to tady náš domov. Proto nevíme, co jsou to zdevastované byty, projevy vandalismu na chodbách atd., pochvalovala si Jana Šindelářová. Do domu se nastěhovala, když jí bylo 29 let. Výbor se schází v kanceláři, která připomíná klubovnu. Je v ní potřebné zázemí k funkcionářské činnosti. Nechybí šatna, vyvěšený domovní řád, nástěnka s mnoha důležitými informacemi. Potěšilo nás, že jsou na ní i články z Krušnohoru Kromě jiného má blok 527 dvě nepřehlédnutelné velké výhody. Jsou jimi docela bohatá zeleň a obchody. Ty jsou čtyři. Dva vznikly v prostorách bývalého agitačního střediska (potraviny a zvířecí) a mají vchod z této strany a dva jsou z druhé strany. a dalších tiskových periodik přinášející rady co a jak dělat. Další osobou, na níž se může předsedkyně spolehnout, je žena starající se o pořádek v domě. Máme uklízečku na plnou pracovní dobu. Stará se o celý dům. S její prací jsem spokojená, zhodnotila Jana Šindelářová. Přes deset let tuto práci vykonávala Eliška Kreisingerová, od loňska tady mají Olgu Jánskou. Krušnohor měl v roce 1999 výborný nápad přihlásit se do projektu úřadu práce na zaměstnávání lidí bez práce a vytvořit dotovaná pracovní místa domovníků a uklízeček, pochválila předsedkyně vedení družstva. Když se dotace umenšovala až nakonec zanikla, v domě se rozhodli místo zachovat a platit si jej. Domovník-údržbář Jindřich Knut je důchodcem neustále obcházejícím celý dům. Opravuje a natírá vše, na co při svých pochůzkách narazí. Ani mu nemusím nic říkat. Je velice šikovný a obětavý. Má zlaté ruce. Proto jsme mu zřídili dílnu. Je dobře vybavená. Pan Knut nám ušetří hodně peněz. Kdybychom ho neměli, museli bychom volat firmy a finančně se prohnuli, řekla předsedkyně. Pochvaly se z jejich úst dočkal také inženýr Jan Zálešák, jenž sice není členem výboru, ale hodně mu pomáhá. Moc chválím Moniku Vilhelmovou z technického úseku správy družstva. Když máme nějaký problém, okamžitě ho s námi řeší. My jsme takoví šťouralové a všechno chceme jinak. Říká nám, že máme požadavky, jako kdybychom chtěli vybudovat Temelín. Má s námi trpělivost, umí poradit, vysvětlit, je vstřícná. Spolupráce s ní je výborná, zhodnotila Jana Šindelářová. DÍKY KRUŠNOHORU Je vděčná Krušnohoru. Když ve funkci začínala, pomohl domu půjčkou na úpravy topení a instalaci měřičů. Bylo to v době, kdy banky domům půjčky neposkytovaly. Proto bydlící raději spořili do fondu údržby, a když bylo peněz dost, pustili se do akce. Vše dělali po etapách. Když banky začaly díky tlaku Krušnohoru poskytovat domům úvěry, vzali si ho také. Zkusili využít i dotace z programu Zelená úsporám. A nelitují. Dnes mají všechno hotovo, dům je jako ze škatulky. Až na linoleum. Vymění ho v březnu v celém domě. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Softex přeje do roku 2015 vše dobré CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Bude to rok opravdu dobrý? Pro uživatele Centrální informační sítě (CIS) jím takový bude, když se nedočkají nepříjemných překvapení. Opravdu nedočkají? Odpovídá MIROSLAV PRŮŠA, ředitel společnosti SOFTEX. Nepočítáme se zdražením služeb. Soudím tedy, že z tohoto pohledu bude pro uživatele CISu nový rok opravdu dobrý. Přeji čtenářům Krušnohoru hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a také to, aby si v roce 2015 užívali námi poskytovaných služeb co nejvíce. Zároveň děkuji všem předsedům SA a SV za dosavadní aktivní spolupráci při realizaci rozvoje CISu. Uplynulý rok přinesl nové technologie, novou platformu digitální televize a výrazné navýšení přístupových rychlostí k internetu. Navzdory ekonomickým tlakům jsme cenové relace ponechali ve stávající výši a to bude platit i v roce Ceny ponecháte, ale co změny či doplnění služeb? Připravujeme další vylepšení a zvýšení komfortu. Možnost vlastního výběru TV kanálů je bezesporu novinkou, která byla uvedena na trh v Česku vůbec poprvé. Televize do mobilu nebo tabletu jde souběžně se světovým vývojem multimediálního přenosu obrazu a zvuku. Jako další článek v objevování možností technologie a v souladu se světovým trendem je naše KUKI TV. Cesta povede právě tudy. Potvrzují to veřejná prohlášení největších světových hráčů v oboru. Systém KUKI TV budeme letos propracovávat a zdokonalovat. Rovněž chystáme nabídku zálohovacího datového centra pro uživatele CISu. Bude disponovat nejen kvalitní technologií, ale také maximálním zabezpečením na úrovni prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Malým a středním firmám nabídneme virtuální datové centrum prostřednictvím samoobslužného portálu. A co před časem vámi zmíněný virtuální operátor GSM? Stále jednáme o podmínkách spolupráce. Cena musí být pro naše zákazníky výhodná. Pevně věřím, že se podaří uzavřít takovou smlouvu, která klienty CISu uspokojí. Co připravujete v oblasti předávání informací klientům? Rozjíždíme informační systém, který bude mimo jiné zajišťovat automatické rozesílání SMS zpráv klientům o výpadku či poruše, popřípadě při nutném přerušení dodávky služeb. Zároveň připomínám již funkční Systém cílené informace. Ten bude vedle TV rozšířen o zasílání informací také prostřednictvím u a mobilu. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Polygon v Mostě obsadili středočeští hasiči a cvičili zvládání krizových situací při jízdě Rychlý zásah jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky zachrání ve většině případů nejen majetek poškozených, ale hlavně životy. K tomu, aby se hasiči dostali co nejrychleji a hlavně bezpečně na místo požáru, musejí zvládat perfektně všechny typy hasičských vozidel. Profesionální hasiči ze Středočeského kraje absolvovali na cvičných plochách mosteckého polygonu kurz bezpečné jízdy. Řidiči v tomto případě jezdí s hasičskými cisternami a dalšími vozy, které jsou určené k protipožárním zásahům. Řízení cisteren je určitě náročnější než řízení osobního vozu a to hlavně z toho důvodu, že cisterny jezdí s plnou nádrží, vysvětlil instruktor kurzu bezpečné jízdy Jakub Michalovič. Hasiči trénovali možné krizové situace, jež mohou nastat prakticky při každé jízdě k zásahu, podotkl instruktor s tím, že řidiči museli zvládat různé manévry. Převážně správně zvládnout práci s volantem, krizově brzdit, zvládat smyk přední a zadní nápravy nebo průjezd hlubší vodou, doplnil. Polygon na mosteckém autodromu poskytuje také možnost natrénovat si projíždění zatáček nejen na suchém, ale také na velmi kluzkém povrchu. To je velkou devizou mosteckého polygonu, protože právě hasiči si zde natrénovali projíždění zatáček a vyhýbání se nenadálým překážkám, dodal Jakub Michalovič. Kluzké plochy polygonu často využívají také například vozy rychlé záchranné služby. Řidiči těchto automobilů musejí navíc zvládat těžký terén, takže kurz bezpečné jízdy zahrnoval i jízdu na off-roadové dráze. Jak řidiči rychlé záchranné služby, tak i hasiči nacvičovali na závodním okruhu také jízdu k pomyslnému místu zásahu ve vysokých rychlostech. Text a foto: Lada LAIBLOVÁ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY Z OKRESU Řidiči poděkoval primátor Mostecký primátor Jan Paparega poděkoval Martinu Lehkému, který zachránil cestující z autobusu na plynový pohon v centru města. Martin Lehký je řidičem Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Dne 10. prosince řídil autobus, který u Prioru v centru města začal doutnat a poté hořet. Díky své racionální úvaze a rychlému zásahu zachránil zdraví a možná i životy cestujících, převážně dětí předškolního věku, popsala tisková mluvčí města Alena Sedláčková. Primátor přijal řidiče na zasedání zastupitelstva dne 18. prosince, kde mu osobně i jménem statutárního města Mostu za jeho chvályhodný čin poděkoval a předal mu malou pozornost. Málo na silnice Ústecký kraj bude letos hospodařit s příjmy 11,917 miliardy korun a výdaji 12,115 miliardy korun. Schodek ve výši 199 milionů korun pokryje kraj částečně úsporami z minulých let a částečně úvěrem. Rozhodli o tom zastupitelé. Na opravy silnic 2. a 3. třídy počítá rozpočet s 50 miliony korun. Skutečné potřeby jsou ale mnohonásobně vyšší. Částka se navýší stejně jako v roce Ve schváleném rozpočtu bylo na opravy silnic vyčleněno jen 30 milionů, nejméně v historii kraje. Částku kraj o 100 milionů navýšil. Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Dokončení ze str. 4 Jako slušný občan jsem při jeho sledování pochopil, že je vysílán kvůli mně a lidem mně podobným, kteří soustavně kritizují ty hodné nepřizpůsobivé občany, jež ukradnou na ulici i v domech, co se dá; kteří vás přepadnou, aby vás připravili o pár korun a ještě vás přitom zraní; kteří vás zmlátí do bezvědomí, protože zrovna dostali chuť někomu dát nakládačku a vy jste zrovna byli při ruce; kteří dokážou v krátké době zdevastovat několikapodlažní dům tak, že se v něm nedá bydlet; kteří ničí život spolubydlícím neustálým vyřváváním, hádkami a jiným pořádkumilovným chováním; kteří po ránu vykřikují na pospíchající pracující gádžové, pořádně makejte, abychom se měli líp atd. Rasistický večírek mě poučil o tom, že jsem to já, kdo svojí kritikou nevhodného chování jiných neustále vytváří problémy. Pro tvůrce jsem prostě rasista. TELEVIZNÍ UPOUTÁVKA NA RASISTICKÝ VEČÍREK Menšiny baví většinu. Přímý přenos koncertu, na němž vystoupí přední čeští i zahraniční umělci, mezi jinými i Petr Čtvrtníček se skupinou Buzerant, Marie Pojkarová, Jan Jablunka, HaChucpa, romská kapela Gipsy Hery Band, Helmut a Udo a další. Moderuje Jiří Maryško. (Zdroj: ČT, Upozornění vstup zakázán a nebezpečí úrazu jsou v ústeckých Předlicích také v němčině a romštině. Vidno z toho, že čtvrť navštěvují i cizinci. Nová jména kanálů Od 1. prosince 2014 došlo ke změně obchodní značky (rebrandu) u některých kanálů jako je Discovery Showcase HD či původní FilmBox Extra na nové označení FilmBox Premium. Redakci Krušnohoru to oznámil Miroslav Průša, ředitel společnosti Softex, která provozuje v Mostě Centrální informační síť (CIS). Právě její součástí jsou jmenované kanály. Mostečtí obřadníci Vedle primátora a jeho náměstků budou v tomto funkčním volebním období oddávat snoubence, vítat nové občánky nebo pořádat jubilejní obřady také zastupitelé V. Vozka, H. Aulická Jírovcová, R. Belej, V. Balášová, J. Zudová, J. Schiller, J. Šváb a J. Nedvěd. Za tímto účelem je Rada města Mostu pověřila užíváním závěsného odznaku. Oznámila to tisková mluvčí města Alena Sedláčková. Připravil: (pp) O Rasistický večírek byl velký zájem, pódium bylo postaveno v jedné ze stavebních proluk.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 ZPRÁVY Z OKRESU Děti a miminko (v pozadí vlevo) měly již dávno spát. Přímý přenos trvající 70 minut byl vysílán od do hodin. Fotografie Hany Jeníčkové v rukách moderátora Jiřího Maryšky převlečeného za transvestitu. Ženě bylo vysloveno poděkování za údajné převzetí záštity nad akcí. (Poznámka redakce: foto bylo asi pořízeno před mnoha roky na hipodromu.) Miláček předlických obyvatel podnikatel Boris Rudý. Kupuje od města zdevastované domy a opravuje je, byty v nich pronajímá. Nezáleží na tom, jakou má člověk barvu, ale na tom, jak se chová, řekl. Snímky z obrazovky: Petr PROKEŠ Pořad vysílaný z předlických trosek mě také poučil o tom, že modrý Boris Rudý dává domy do pořádku po předchozím vedení města, načež se mi před očima zjevila vidina v noci přijíždějícího primátora s jeho náměstky za doprovodu několika radních coby pomocníků, jak jdou ty krásné předlické domy devastovat a znemožňovat hodným nepřizpůsobivým to nádherné bydlení. Prostě Rasistický večírek byl pořad pro mě šitý jako na míru. A ještě k tomu za moje peníze coby televizního koncesionáře! Diváci se dobře bavili. Vypadá to, že by si Rasistický večírek dopřávali častěji. Jako bonbonek na dortu na mě zapůsobila ve zpravodajských relacích odvysílaná reportáž pojednávající o akci. Z úst komika Petra Čtvrtníčka jsem se dozvěděl, jací jsme pitomci (když my, ti slušně žijící lidé, pořád ty menšiny utlačujeme dodávám na vysvětlenou obsah řečeného) a producent Čestmír Kopecký se vyznal z dojetí, jež ho přepadlo při pohledu do publika na nádherně tančící cikánská děvčátka (nebyla náhodou z rodin předlických devastátorů, feťáků, násilníků, zlodějů?) a nepůjdou až dorostou ve šlépějích svých rodinných příslušníků, kamarádů, známých atd.? Na tomto příkladu jednoho televizního pořadu přesně vidíte, jak uvažují lidé, kteří o problémech soužití slušných a neslušných lidí nevědí vůbec nic. Ostatně ani vědět nemohou, protože žijí ve svých luxusních domech (do nichž si nepřizpůsobivé nenastěhují, aby si užívali slastí s tím spojených) a kromě toho jejich domy stojí ve výstavných čtvrtích měst (a do takových míst nepřizpůsobiví nezavítají, jak je rok dlouhý). Když se takoví neinformovaní lidé dozvědí o Předlicích, Chanově, Janově, Stovkách, Liščím Vrchu a dalších sociálně vyloučených lokalitách či deprivovaných zónách, hned nás slušné občany viní z rasismu (protože jsme to přece my, kdo může za to, že tato místa jsou produktem našeho nezájmu atd.) Prostě je to svět naruby. Stejně jako Rasistický večírek. František RYBA ředitel družstva Rezignovala tajemnice Primátor přijal rezignaci Jaroslavy Boudové, tajemnice Magistrátu města Mostu. Tuto funkci vykonávala od roku Předtím byla šéfkou odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Podle primátora bylo podání rezignace projevem svobodné vůle Jaroslavy Boudové. Novináři o tom ale pochybují, protože bývalí radní vloni během jara na ni podali trestní oznámení kvůli využití finančních prostředků na soukromé studium MBA z pokladny města (občanů). Její práci nyní vykonávají zastupující úředníci Jana Čejková a Kamil Dominik Slapnička. Termín výběrového řízení na post tajemníka/ce magistrátu nebyl v době uzávěrky měsíčníku Krušnohor znám. Boj o peníze Na dvouhodinový boj o rozpočet města Litvínova na rok 2015 se proměnilo prosincové jednání zastupitelů. Opozice postupně navrhla třináct změn rozpočtu, koalice ale nenechala projít ani jeden. Největší změnu žádal Daniel Volák (Otevřená radnice), který chtěl posílit rozpočet městské policie o 5 milionů korun. Argumentoval špatnou bezpečnostní situací ve městě. Nakonec zastupitelé schválili silou koalice bez podpory opozice schodkový rozpočet. Provozní rozpočet na straně příjmů počítá s částkou 376 milionů 996 tisíc korun, na straně výdajů 360 milionů 528 tisíc korun. Kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 1 milionu 500 tisíc korun a na straně výdajů 153 milionů 525 tisíc korun. Chcete zelenou? Stiskněte! Aby na mosteckých křižovatkách u sportovní haly (tř. Budovatelů U Stadionu Jaroslava Seiferta) a u dopravního podniku (tř. Budovatelů Zdeňka Štěpánka Pionýrů) naskočila chodcům zelená barva a mohli tak vozovku přejít, musejí použít tlačítko stiskni. Semafory na těchto dvou velkých křižovatkách byly vloni zrekonstruovány a doplněny o takzvanou videodetekci. Ta sleduje provoz a jeho hustotu v daném místě a podle toho volí zelenou nebo červenou fázi. V době silného provozu je proto nutné, aby chodci použili tlačítko stiskni, které jim zajistí zelenou fázi. Je nutno dbát osobní bezpečnosti, proto neriskujte a nevrhejte se bezhlavě do vozovky. Připravil: (pp)

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Čtyřlístek dává přednost individuálnímu Jste zaměstnaní a stále nevíte, kam přes den umístit své dítě či děti? Pak nezoufejte. Svítá vám naděje. Byla totiž otevřena nová mateřská škola, přesněji školko-jesličky. První zařízení tohoto druhu v Mostě se jmenuje Čtyřlístek a najdete jej za Rozkvětem v bývalé prodejně Mountfield v sousedství mostecké tržnice. Přijímá i jesličkové děti. U jedináčků je zase slabá schopnost komunikace s ostatními, pokud komunikovat vůbec umějí. Velký problém je třeba říci kamarádovi, aby mu zapůjčil hračku. Hodně prostoru tady proto věnují vzájemné komunikaci a toleranci. Součástí programu je i zdokonalování osobní hygieny a rozvoj sebe- -obslužnosti (oblékání, skládání oblečení). VOLNĚJŠÍ REŽIM Volnější režim umožňuje dětem vyřádit se s hračkami. Nejvíc využívají bazén s molitanovými balonky. Skáčou do něj, vyblbnou se v něm, to je nejvíc Otevřeno máme od 6.30 do hodin, rodičům toto časové rozpětí vyhovuje, přivítala nás Andrea Fantová, ředitelka školko-jesliček a jednatelka společnosti Edukace, která školko- -jesličky provozuje. Zařízení je v centru Mostu lehce dostupné, od třídy Budovatelů je to k němu co by kamenem dohodil. Školko-jesličky teprve zahájily provoz a aktuálně je navštěvuje 12 dětí. Celková kapacita je vyšší 30 dětí. Když si pospíšíte, máte velkou šanci svoje děcko ve Čtyřlístku umístit. Dětem se věnují dvě mladé učitelky. Jedna z nich zastává roli zdravotnického pracovníka a druhá roli pedagogického asistenta. Velice je to baví, jsou pro práci s dětmi nadchnuté, sdělila Andrea Fantová, která zde působí jako speciální pedagožka. ODLIŠNOST Čím se lišíme od jiných školek? Možná tím, že bereme velmi malé děti. A určitě tím, že je u nás volnější režim, individuální přístup, malý počet dětí, porovnala Andrea Fantová. Caparty tady přijímají od jednoho roku. Neřešíme, zda mají plenky, dudlík, zda se umějí obléci nebo najíst, všechno se společně naučíme, až přijde čas. Naším cílem je spokojené dítě i spokojený rodič, řekla Andrea Fantová. Dvouleté dítě se v běžných zařízeních umísťuje těžko, tady mají mrňousové dveře otevřeny dokořán. Proto ten užívaný pojem jesličková třída. Neumějí se obléknout, svléknout, dokonce ani najíst se takže se jim tady plně věnujeme, sdělila ředitelka a jednatelka. Tuto praxi porovnala s městskou mateřskou školou. Ta při zápisu požaduje, aby dítě bylo samostatné. Ve Čtyřlístku takovou podmínku nemají. Je to proto, že se mohou dětem věnovat individuálně. Samostatnost jedince postupně rozvíjejí, protože se mu soustavně věnují. Každé dítě ví, že má svoji paní učitelku, v kolektivu se tedy neztratí. Navíc tím, že jsou tady malé děti, neuplatňujeme klasický režim ve stylu teď všichni jdeme dělat to a za chvíli ono všichni a povinně. Takto to u nás nechodí. Dáváme přednost tomu, aby se děti co nejvíce naučily základní věci sedět při jídle u stolečku, jíst z talíře, pít z hrníčku, samostatně jíst, říct prosím, poděkovat, společně uklízet hračky, připravovat lůžkoviny atd., popsala Andrea Fantová. Podotkla přitom, že bychom se divili, kolik starších dětí vůbec tyto základní věci neumí. KOMUNIKACE A TOLERANCE Připadám si jako žížala. Jsem unavený a jdu spát! Budu zvěrolékařkou.

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 přístupu k dítěti a rozvíjí samostatnost Copak budu malovat? Řídím já. Běžte z cesty! V bazénu řádíme nejraději. baví. Hodně je baví také plyšáci, kostky, stavebnice, závodní dráha. Elektronické hračky ale moc neupřednostňujeme, vypočetla Andrea Fantová. KONTAKT S UČITELKAMI Ale nevadí to. Děti mají rády přímý kontakt s učitelkami. Rády poslouchají pohádky, a tak paní učitelky čtou a čtou. Poslechem si děti rozvíjejí fantazii a slovní zásobu. Televizi tady nemáme. Řekla bych, že jsme v tom unikátní. Neuklidňujeme děti tím, že je posadíme k obrazovce a necháme je dívat mnoho hodin. Kdepak! Dáváme přednost přímému kontaktu s nimi. Proto také usilujeme o získání interaktivní tabule, jejímž prostřednictvím budeme mozeček dětí obohacovat o nové poznatky, prozradila Andrea Fantová. POHYBOVÁ PRŮPRAVA Většina dne je ve Čtyřlístku vyhrazena pohybové průpravě a hrám děti velice rády tančí, nebo napodobují činnosti dospělých (nakupují, vaří, opravují). Nezapomínáme také na výchovnou a vzdělávací činnost. Vzhledem k nízkému věku dětí se nejprve učíme držet tužku a vybarvujeme předlohy, které připravuje asistentka pedagožky. Dbáme také na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Děti milují modelínu a navlékání velkých korálků, popsala Andrea Fantová. Součástí areálu je i zahrada. Ta se bude rekonstruovat na jaře. Čtyřlístek vychází rodičům maximálně vstříc. A nejen rozšířenou denní provozní dobou. Zpravidla děti chodí do školky celý měsíc, ale jestliže si rodiče umějí uspořádat záležitosti tak, že celoměsíční docházka by byla zbytečná, pak mohou děti docházet jen ve vybraných dnech, informovala Andrea Fantová. Za rozumnější ale považuje denní docházku. Děti se více naučí, lépe rozvíjejí komunikaci mezi sebou, jsou adaptabilnější. Když vynechají pár dnů, pak je to tak, jako kdyby sem přišly poprvé. Nevědí, kde co je. Jsou zmatené. Znovu přivykají režimu a prostředí, svěřila se se získanými zkušenosti Andrea Fantová. KOLIK STOJÍ Mezi soukromými školkami má Čtyřlístek nižší cenu. Od ledna dokonce školné ještě snížil. Náklady se podařilo mírně sundat už v předešlém roce díky dotaci na zaměstnance (učitelky) získanou od úřadu práce. Nájemné za využívané prostory ale snížit nelze, a z tohoto faktu musíme vycházet při stanovení školného, uvedla ředitelka a jednatelka. Měsíční paušál činí korun (desetidenní docházka v měsíci korun). Stravné je ve výši 800 korun (desetidenní v měsíci 400 korun). VLASTNÍ KUCHYŇ Výhodou Čtyřlístku je, že má vlastní kuchyň. U soukromých mateřských škol jde spíše o výjimku, školky si dnes zpravidla nechávají jídlo přivážet. Zaměstnávají zde jednu kuchařku, která umí dětem jídla připravovat přesně podle stanovených norem. Hygienickou stanicí sledovaný jídelníček je bohatý na velké množství ovoce, zeleniny a luštěnin, poznamenala Andrea Fantová. To je moje nové bydliště? MĚSÍČNĚ I PO DNECH Text a foto: Petr PROKEŠ KDE ZÍSKAT PODROBNÉ INFORMACE Školko-jesličky Čtyřlístek ulice U Věžových domů 2934 (bývalý Mountfield) Most

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Od 1. ledna nastaly v meziměstské linkové Ústecký kraj zahájil revoluci v dopravě svých občanů. Počátek revoluce je základním kamenem pro vytvoření jednotného integrovaného dopravního systému. Výstřel z Aurory zazněl prvním lednovým dnem. Právě na Nový rok začaly jezdit po silnicích Ústeckého kraje zelené autobusy, jež jsou předzvěstí velkých změn. Zelené autobusy patří novým dopravcům, kteří vyhráli ve výběrovém řízení na zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje na provozování veřejné linkové dopravy. PROBLÉM Dopravci přikývli kraji na jím připravovaný projekt integrovaného dopravního systému. Účast v projektu byla součástí podmínek tendru. V projektu jsou zatím začleněny meziměstské autobusové linky a městská hromadná doprava v Teplicích. V průběhu měsíců by se do rozvíjeného systému měly začlenit sítě MHD dalších měst a také vlakové spoje. Konečným cílem je zajistit občanovi jednodušší cestování s návaznými spoji ve všech druzích dopravy a sjednocenou cenu za poskytnutou službu garantovanou tarify. Proto byla vytvořena i společná čipová karta. S tou ale byl problém v Teplicích. Karta v místní síti při testování nefungovala. Problém se podařilo specialistům během několika dnů odstranit a MHD lázeňského města je tedy do projektu úspěšně zařazena. Protože tamní linky autobusových a trolejbusových linek slouží jako ukázkové pro zařazení do integrovaného dopravního systému kraje, vkrádá se do mysli jasná otázka: Nebudou se stejné problémy s čipovou kartou opakovat také v případě dopravních podniků zajišťujících MHD v dalších velkých městech? O CO JDE Nový systém nazvaný Doprava Ústeckého kraje přinese řadu změn, které ve svém důsledku zkvalitní a zpřístupní autobusovou dopravu pro občany Ústeckého kraje. Přechod na zónově-relační tarif zohlední spravedlivě a stejně na území celého kraje skutečně ujetou vzdálenost, navíc nabízí možnost pořízení výrazně výhodného časového jízdného, které pro pravidelně dojíždějící přinese zajímavé slevy. Zastavování na znamení dopravu zrychlí, autobusy na zavolání zase umožní obsluhu i menších obcí, kam by vůz pravidelně nezajížděl. V budoucnu očekáváme dohodu s městy a dopravními podniky o integraci MHD do systému, čímž by se pro občany doprava ještě více zjednodušila a zlevnila, okomentovala tisková mluvčí krajského úřadu Magdalena Hanáčková v závěru minulého roku. Ústecký kraj spustil na svém webu aplikaci (adresa: www. kr-ustecky.cz). Jejím prostřednictvím se lidé dozvědí, kolik za cestování od 1. ledna zaplatí, jaké mají možnosti a slevy. AUTOBUSY Člen Rady Ústeckého kraje Jaroslav Komínek, jenž má v gesci dopravu, spolu se zástupci oddělení dopravní obslužnosti ještě před koncem uplynulého roku zakončil sérii kontrolních cest do provozů výrobců nových autobusů. Poslední (čtvrtá) návštěva proběhla ve společnosti Daimler Basse, Evo Bus Bohemia v německém Mannheimu. Stejně jako v předešlých případech se uskutečnila prohlídka celého procesu výroby vozidel pro smluvního dopravce Ústeckého kraje, v tomto případě pro ČSAD Slaný. Zástupci objednatele dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji se zástupci dopravce tak měli opět možnost zhlédnout kompletní výrobu jednotlivých vozidel. Následovalo podrobné představení konkrétního objednaného modelu autobusu Citaro LE ze strany technického ředitele prodeje autobusů Mercedes Benz pro Českou republiku Václava Beránka. Návštěvami u výrobců autobusů byl prověřován způsob zadání výroby jednotlivými smluvními dopravci, který byl konfrontován s plněním zadávacích podmínek objednatele v praxi. Potvrdilo se naše očekávání, že autobusy Mercedes Benz jsou kvalitní a v některých bezpečnostních prvcích jdou i nad rámec zákonných povinností, zhodnotil poslední inspekční návštěvu pro web Ústeckého kraje radní Jaroslav Komínek. Autobusy Mercedes Benz Citaro LE zelené barvy od německého výrobce v počtu 42 kusů využívají od ledna 2015 cestující v oblastech Dolní Poohří a Litvínov Bílina. V oblasti Mostecké pánve začala zajišťovat meziměstskou dopravu společnost Autobusy Karlovy Vary, která vyhrála výběrové řízení a provozu se ujala až do roku Od 1. ledna vyjelo na silnice v Ústeckém kraji 294 nových autobusů zelených, klimatizovaných a nízkopodlažních. NA CO SE PTÁTE Proč vůbec Ústecký kraj změny zavedl? Ke dni 31. prosince 2014 skončily osmileté smlouvy s dopravci a vedení kraje už od roku 2006 připravovalo nové. Rozhodlo se vytvořit jednotný systém, v němž budou cestující jezdit s jednou jízdenkou v linkových autobusech, MHD i ve vlacích po celém kraji. Od 1. ledna 2015 to platí na všech meziměstských linkách a v teplické MHD. Od léta to bude i ve vlacích a během roku v dalších městech. Jak bude jezdit meziměstská doprava? V Děčíně vypukla fáma. Mezi lidmi běžela zvěst, že meziměstské autobusy s platností od 1. ledna dojedou jen na okraj města, kde lidé vystoupí, použijí MHD a na druhém konci města zase do meziměstského autobusu nastoupí. Není to ale pravda. Meziměstské spoje nadále jezdí přes město jako doposud, jen je převzal kraj. Cestující je snadno poznávají. Autobusy jsou zelené, moderní, klimatizované, jsou označeny trojcifernými čísly krajských linek, na za- Nový zelený autobus představil krajský úřad na informační akci pořádané v mosteckém přestupním uzlu Obchodní dům Prior. Zájemci si jej mohli prohlédnout na prostranství před Business centrem (dříve Báňské stavby). V dopravní oblasti Mostecká pánev jej bude provozovat společnost Autobusy Karlovy Vary, na Litvínovsku ČSAD Slaný.

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 dopravě velké změny. Seznamte se s nimi stávkách je vidět logo kraje a vyznačení tarifu. Jak se bude platit jízdné? Lidé si mohou koupit u řidiče papírovou jízdenku na 7 či 30 dní, nebo si pořídit za 95 korun přenosnou čipovou kartu (je anonymní) a využít ji jako elektronickou peněženku nebo si na ni nechat nabít předplacený jízdní kupon na 7 či 30 nebo 90 dní. Za stejný poplatek si mohou cestující pořídit také personifikovanou kartu a jezdit se slevou. Na této kartě je uvedeno jméno, datum narození a připojena fotografie obličeje. Jaké jsou od ledna ceny? Většina meziměstských (krajských) linek podražila. Například cesta z Teplic do Ústí nad Labem autobusem teplické MHD stála 30 korun, od 1. ledna při jízdě krajským autobusem o korunu víc. Někde doprava podražila o tři i čtyři koruny, ale jinde zlevnila, např. jízdné mezi Kadaní a Chomutovem se snížilo o korunu. Nyní stojí cesta autobusem MHD z Teplic do Duchcova 20 korun. Od 1. ledna stojí cestování po Duchcově v první zóně na krajských linkách 13 korun, ale v Teplicích zůstává na 20 korunách. Kraj totiž nechce konkurovat místním MHD. Krajský tarif rozlišuje děti a žáky. Co to znamená? Od 1. ledna nastal rozdíl v tom, zda cestuje dítě ve věku 6 až 15 let, nebo žák ve věku 6 až 15 let. Třeba z Teplic do Ústí nad Labem pojede dítě za 15 korun, žák za 11 korun. Žákovské jízdně je výmysl státu kvůli příspěvkům na dopravu a 62procentní slevě. Podle toho by děti na žákovské jízdné měly jezdit jen mezi bydlištěm a školou. Kraj rozhodl, že mohou jezdit všude. Rodiče by proto dětem měli zajistit čipovou kartu, při jejíž koupi doloží věk dítěte a už se nemusí při cestování prokazovat. Mostecká pánev je unikátní v tom, že ji obklopuje šest dalších dopravních oblastí a zasahuje sem i příměstská doprava Mostu a Litvínova. Sama o sobě má malé množství linek, ale je významně obsluhována právě linkami z okolních oblastí. Mapa: krajský úřad Existují celosíťové jízdenky? Ano. Existují. Na ty mohou lidé cestovat na 150 krajských linkách, v MHD v Teplicích, časem i v dalších MHD velkých měst a ve vlacích. Celosíťovka platí 1, 7, 30 a 90 dní. Dopravní odborníci říkají, že se celosíťová jízdenka vyplatí při cestování nad 52 kilometrů. Co jsou to logické cesty a povolené trasy? Cestující může kdekoli na trase vystoupit a zase nastoupit. Prokáže se papírovou jízdenkou nebo přiloží čipovou kartu ke čtečce. Musí se ale řídit časovou platností jízdenky. Na trase může i mírně vybočit, ale musí dodržet tzv. logický směr trasy. Více informací lze zjistit prostřednictvím tarifního počítadla na webu Ústeckého kraje (adresa: Nehrozí zpožďování krajských linkových autobusů? Lidé si kupují čipové karty a dobíjejí přímo u řidičů. Předpokládá se, že zpočátku tato manipulace způsobí mírné zdržení spojů, ale během pár dní tato situace pomine, protože cestující budou mít karty nakoupené a nabité. Text a foto: Petr PROKEŠ (za využití materiálů KÚ UL a MfD)

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nově upravené prostranství u Rozkvětu Dobrá vůle proměnit veřejné prostranství před mosteckým Rozkvětem byla sice naplněna odvedenou prací dělníků stavební firmy, avšak nadšení lidí obyvatel Mostu z nově vzniklého prostoru pomalu uhasíná. Čím víc narůstá doba od zprovoznění tohoto díla, jako by stále přibývalo kritických hlasů. Některé z nich jsme podchytili a na místo se vypravili. CHODNÍČEK? Snad největšími kritiky jsou řidiči. Asi všichni návštěvníci tohoto místa (a nejen automobilisté) přivítali, že horizontální dopravní značení na vozovce třídy Budovatelů prošlo změnou a to takovou, že umožnila před nákupním střediskem parkovat. Problém je ale v tom, že spolujezdci lidé sedící po pravé straně ve směru jízdy k Centralu vystupují z vozu do hlíny (možná budoucího trávníku). Když je zrovna po dešti, rovnou do bahna. Chybí zde úzký chodníček vedený podél vozovky, jako je např. na třídě Budovatelů v úseku podél Tří sýrů. Proč chodníček u vozovky před Rozkvětem chybí? Proč na něj bylo zapomenuto? TRÁVNÍK? Lidé zde zastavují proto, aby si šli nakoupit. Od vozovky k objektu nákupního střediska není v přímém směru (tedy přes prostor budoucího trávníku) vybudován jeden jediný chodník. Osazenstva aut se zde tedy brodí bahenní břečkou, která tam postupně vzniká. Již nyní je zřejmé, že by bylo vhodné v daném prostoru vybudovat aspoň tři chodníky k levé, střední a pravé části dlouhé budovy Rozkvětu (viz lidmi vyšlapané cestičky). Pokud autor architektonického řešení veřejného prostoru před Rozkvětem zamýšlel to, že osádky vozů budou pochodovat podél vozovky třídy Budovatelů na úroveň levého či pravého konce objektu nákupního střediska, pak se pořádně spletl. Podle našich poznatků lidé chodí přímo (zkratkou) přes plochu možná budoucího trávníku. Mostečané jsou hrdí na to, že jejich město je plné zeleně. V prostoru před Rozkvětem se jí asi nedočkají. Na udusané hlíně trpící denně pod tlakem dalších desítek až stovek párů bot těžko něco živého vyroste. Přitom je patrné, že zdařilá architektura nově řešeného veřejného prostoru před nákupním střediskem přímo s úlohou zeleně počítá. PROPADLINA? Nový krásný chodník ve směru od Centralu ke středu Rozkvětu. Kontrast starého a nového. Narazíte na něj při chůzi od lékárny. Na mnoho chodců, především starších, číhá nebezpečí. Chodník vedený podél objektu Rozkvětu není řešen co do délky uceleně. V jeho první části (při chůzi směrem od Centralu) se plocha chodníku rozprostírá po celé šíři (od objektu nákupního střediska k budoucímu trávníku) a člověk si vychutnává chůzi po zámkové dlažbě. Na konci této části je ale propadlina. Narazíte na ni bez jakéhokoliv upozornění. Není to klasická propadlina, do níž nechtěně hupnete a půl dne se škrábete zpět na zemský povrch. Tato propadlina je vytvořena jen rozdílem výšky mezi novým a starým chodníkem. Rozdíl sice činí pouhých několik centimetrů, ale při nepozorné chůzi to bohatě stačí na vytvoření zranění. Nový chodník nečekaně končí, chodec klesne na úroveň chodníku starého, a pokud neupadne či nevyvrkne si kotník, pokračuje v chůzi podél objektu po původním starém chodníku, na který radost pohledět určitě není. Nový chodník (tedy ten ve vyšší poloze) pokračuje pouze v části bližší k budoucímu trávníku. Protože chodíme rychle a při tom se díváme kolem sebe (ne před sebe), do propadliny jsme málem spadli. V posledním okamžiku jsme tak tak stačili vyrovnat balanc. A když by se to nepovedlo, skončili bychom v rozbité výloze obchodu či se rozplácli jako žabáci na starém chodníku. Chudáci lidé, kteří trpí artrózou a jinými chorobami kloubů! Mohou mít větší potíže. Dá se dovodit, že propadlina je pozůstatkem nevyřešených majetkoprávních vztahů, které zde před lety znemožnily postavit nový chodník. Jestliže má být dnešní neuspokojivý stav zachován natrvalo, bylo by určitě vhodné v kritickém místě nastříkat na okraje propadliny černožluté bezpeč-

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Z RCA DLO. /Moravský Krumlov/ Fakt, že autobusy firmy Tredos parkují různě po městských ulicích, se nelíbí některým zastupitelům Moravského

Z RCA DLO. /Moravský Krumlov/ Fakt, že autobusy firmy Tredos parkují různě po městských ulicích, se nelíbí některým zastupitelům Moravského Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 9 4. kvetna ˇ 2007 PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz Distribuční Z

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby?

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby? ROČNÍK XVI. ČÍSLO 65 PROSINEC 2009 Vážení spoluobčané, na podzim tohoto roku je tomu už sedm let, kdy jsem poprvé využil kontaktu s Vámi prostřednictvím úvodního sloupku tohoto zpravodaje. Po sedm let

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 3 září 2006 2. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Třetí kulatý stůl Bude v sociálních službách revoluce? Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 1 Hon na čarodějnice

Více