Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 4 logistické operace a formy podnikání na mezinárodních trzích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 4 logistické operace a formy podnikání na mezinárodních trzích"

Transkript

1 Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 4 logistické operace a formy podnikání na mezinárodních trzích

2 Pojem logistika plánování, provádění a kontrola pohybu(toku) a rozmístění lidí a/nebo zboží, informací a podpůrných aktivit, spojených s takovýmto pohybem a rozmístěním, v systému organizovaném k dosažení určitých cílů tak, aby správná komodita byla ve správném čase a množství na správném místě s co nejnižšími náklady Původ logistiky můžeme odvozovat nejspíše od řeckého logistikon, důmysl, rozum, nebo logos, slovo, řeč, myšlenka, pojem, rozum, zákon, pravidlo, smysl. Logistika má za sebou dlouhý vývoj. Její kořeny se váží k vojenství. První zmínky o logistice jsou ve vztahu k vojenským hodnostem a vojenské problematice. Již v Napoleonově armádě bylo pro generály, kteří se zabývali přesunem jednotek a ubytováním, užíváno označení logis

3 Cíle Cílem dopravní logistiky je pružné uspokojení potřeb zákazníků, týkajících se přepravy a dalších souvisejících služeb. Snížení rozsah pohybů dopravních prostředků nezbytných k uskutečnění určitého hmotného logistického řetězce - snížení přepravní náročnosti. odstranění všech neúčelových fyzických pohybů v logisticky optimalizovaných řetězcích při přemisťování materiálů, hotových výrobků (příp. i osob). Snižování nákladů, ekologické zátěže, zvyšování kvality v dopravě i u jejích zákazníků.

4 Funkce dopravy v logistice Doprava je souhrn všech činností, jimiž se uskutečňuje pohyb (jízda, plavba, let atd.) dopravních prostředků po dopravních cestách a přemisťování materiálů (věcí, zásilek) nebo osob dopravními prostředky či zařízeními. Doprava představuje činnosti a technické prostředky určené pro přepravu osob a nákladů. Doprava propojuje jednotlivé části logistických procesů, to znamená, že vytváří logistické řetězce. Logistická funkce dopravy je základní článek celého logistického řetězce, který začíná u dodavatele surovin a končí u konečného spotřebitele. Tento řetězec se skládá dle složitosti z různého počtu článků Mezinárodní doprava (angl. International Transport) je doprava, která započne a skončí ve dvou různých státech. Přepravní služby (angl. Transportation Services). Zahrnují celý komplex činností souvisejících s vlastním procesem přemisťování substrátů (zboží) a to včetně samotného přemístění (tj. včetně vlastní dopravní služby). Přepravními službami jsou např. nakládka, vykládka, překládka, kontejnerizace, paletizace, skladování, paketizace, balení, pojišťovací služby, celní služby, atd.

5 Ţelezniční doprava Disponuje relativně hustou a dlouhou dopravní sítí. Je výhodná pro přepravu velkých celků na velké vzdálenosti. Často se využívá k přepravě nerostných surovin, stavebních hmot a zboží, u kterého nezáleží na rychlosti přepravy. Tento druh dopravy je ekologicky velmi šetrný. Má význam v dopravě kombinované. Je provozována na podkladě Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě COTIF, jejíž nedílnou součástí jsou Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě CIM.

6 Silniční doprava je celosvětově nejrozšířenějším druhem dopravy. Výhodami jsou velká hustota silniční sítě, rychlost, operativnost, rychlost nakládky a vykládky, možnost přepravy z bodu A do bodu B jediným prostředkem bez nutnosti překládky. Nevýhodami jsou závislost dopravy na počasí, závislost na hustotě provozu, omezení možnosti jízdy na určitém území (ochranná pásma vodních zdrojů) a v určitou dobu (státní svátky, víkendy) a omezené množství přepravovaného zboží. Probíhá na podkladě Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Úmluva se vztahuje na všechny smlouvy o přepravě zboží silničním nákladním vozidlem za úplatu, pokud místo převzetí a místo dodání jsou v různých státech, z nichž alespoň jeden je signatářem Úmluvy. Dokladem o uzavření smlouvy je nákladní list CMR. Přepravu nebezpečných nákladů upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).

7 Vodní doprava Z přepravovaných substrátů má největší podíl na objemu i výkonu světové námořní dopravy ropa, která se přepravuje na tazích: Perský záliv Evropa, Perský záliv Japonsko Mexický záliv sv. USA Na druhém místě je ţelezná ruda, přepravovaná na tazích Latinská Amerika západní Evropa, Latinská Amerika USA, západní Afrika západní Evropa a Austrálie Japonsko. Na třetím místě je přeprava uhlí, hlavními tahy jsou USA západní Evropa, Austrálie Japonsko Vodní dopravu dělíme na vnitrozemskou neboli říční a námořní. Tento druh dopravy se využívá pro přepravu velkého množství zboží (často volně ložených hmot)nebo těžkých a rozměrných zásilek na velké vzdálenosti. je velmi ekologická avšak ekonomicky ne příliš výhodná vzhledem k malé rychlosti přepravy. Vyplatí se především při přepravě na větší vzdálenosti a to jen u některého zboží. Vzhledem k nízkému množství vodních cest je potřeba ji kombinovat s dopravou železniční nebo silniční.

8 Říční doprava Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe (oficiální název) je připravovaný projekt mezinárodní vodní cesty, který by měl spojit jmenované řeky pro lodní dopravu. Významnou roli mají v projektu řeky Morava a Bečva. Miloš zeman v Polsku propracování kanálové sítě je naše příští priorita Pro náš průmysl je přístup k moři zcela zásadní podmínkou pro to, co budeme v ČR vyrábět. V přepočtu na tunu přepraveného výrobku je nejekonomičtější. Protéká Česko Česko (Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký, Středočeský, Ústecký kraj, Moravskoslezský), Slovensko Slovensko (Trnavský, Bratislavský kraj), Polsko Polsko (Slezské vojvodství, Opolské vojvodství) Úmoří, povodí Atlantský oceán, Černé moře, Severní moře, Baltské moře, Dunaj, Morava, Bečva, Odra, Labe

9 Světové přístavy Ve světě je cca přístavů, z tohoto počtu provozuje mezinárodní přepravu cca Z hlediska ekonomické důleţitosti je rozhodující obrat zboţí v přístavech. Obrat nad 100 mil. tun má jen zhruba 10 přístavů, obrat nad 50 mil. tun má cca 30 přístavů. Jen asi 20 přístavů má takové technické parametry, ţe zde mohou přijmout lodě o DWT 150 tis. a více.

10 Letecká nákladní doprava je nejmodernější a také jeden z nejmladších druhů dopravy. Využívá se k přepravě na velké vzdálenosti v krátkém čase. Doba přepravy se pohybuje v řádu hodin místo dnů. zboží rychle podléhající zkáze, zboží s vysokou hodnotou a malým objemem a také zboží, kde je kriticky důležitá přepravní lhůta jako jsou například živá zvířata. Mezi hlavní výhody patří rychlost, spolehlivost, četnost spojů, přesné doby příletů a odletů, méně skladů zásob. Nevýhodami jsou vysoké náklady přepravy, relativně malé rozměry zásilky, přeprava ztrácí význam na krátké vzdálenosti, kde nemůže konkurovat především silniční dopravě.

11 Potrubní doprava Potrubní doprava má velmi omezené možnosti co se týká různorodosti přepravovaných materiálů. Hlavní podíl mají produktovody přepravující zemní plyn a ropu. Dále se dají přepravovat různé chemické látky. Jsou až na pravidelné a nutné údržby v provozu prakticky nepřetržitě. Nevýhodou je malá flexibilita daná pevným spojením dvou bodů a také maximálním přepraveným objemem. Výhodou je vysoká spolehlivost a velmi dobrá ochrana přepravovaného zboží před vnějšími vlivy a odcizením.

12 Řízení vztahů s dodavateli Dopravce (angl. Carrier, někdy též Transporter) je subjekt, který provozuje dopravu pro cizí subjekty. Tzn. právnická nebo fyzická osoba, která vykonává souhrn činností spojených s pohybem dopravních prostředků po dopravní síti. zajišťuje přepravu vlastními dopravními prostředky, do smluvních vztahů s příkazci vstupuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní riziko. Právní rámec Smlouva o přepravě věci závazek dopravce příkazci, že za úplatu (přepravné) přepraví určitou věc z místa odeslání do místa určení. Dopravce je povinen přepravu provést s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu. Odpovídá za škodu na zásilce. Za splnění smlouvy příslušní dopravci smluvní úplata splatná odesílatelem buď předem nebo příjemcem po doručení zásilky. Dopravním dokumentem je nákladní list (legitimační funkci), též náložná lost ( námořní, říční, kombinovaná doprava) Přepravce - (angl. Customer) především zákazník dopravce, v přepravní smlouvě zpravidla označovaný jako odesílatel nebo příjemce. Spotřebitel dopravních, resp. přepravních služeb velmi často vlastník hmotného zboží. Zahrnuje řadu subjektů (určených i z jiného než dopravně-přepravního hlediska, např. podle jejich postavení na trhu apod.): výrobce, obchodník, prodávající nebo kupující, Jako přepravci vystupují v přepravních vztazích nejčastěji odesílatel (angl. Sender) a příjemce (angl. Receiver). Zasílatel, event. speditér (angl. Forwarder, Freight Forwarder) subjekt, který svým jménem, na účet a v zájmu příkazce (přepravce) obstarává (zajišťuje) pro jeho potřeby přepravní služby. Přepravní nebo dopravní služby může obstarat tím, že jejich dodání zprostředkuje u dalších subjektů (nejčastěji dopravců) pak se jedná o tzv. čistého zasílatele, nebo je může zajistit i tak, že je provede (zrealizuje) sám pak jde o tzv. zasílatele s vlastním vstupem (právem vlastního vstupu).

13 Incoterms 2010 dodací parita INCOTERMS nemají povahu právní normy (mezinárodní výkladová pravidla) a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. INCOTERMS určují pouze vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, řeší otázku přechodu nákladů a rizik. Podstatným způsobem tak určují, jakou výši nákladů spojených s dodávkou zboží platí prodávající a jakou nakupující. Dodací podmínky INCOTERMS vytvářejí modelové situace spojené s dodáním a přepravou zboží mezi prodávajícím a kupujícím a stanovují povinnosti a práva rozdělení nákladů a odpovědností mezi prodávajícím a kupujícím při těchto situacích. Jednotný výklad dodacích podmínek INCOTERMS zajišťuje Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

14 Incoterms 2010 dodací parity Jednoznačně se dá říci, že nejvhodnější variantou pro prodávajícího je dodací parita EXW plus název místa, ze kterého je zboží expedováno ven. Nejčastěji tímto místem bývá závod odesílatele, kde zboží je předáno k dispozici dopravci, který už jedná dle instrukcí kupujícího. V tomto místě přechází veškeré náklady a rizika z prodávajícího na kupujícího a tedy hlavním okamžikem je okamžik předání zboží. EXW parita znamená pro prodávajícího minimální činnost, náklady a odpovědnost a pro kupujícího pravý opak, tedy maximální činnost, náklady a odpovědnost. Parita EXW je nazývána jako tzv. nejkratší dodací parita. Doložka Anglické označení České označení EXW Ex Works Ze závodu (uveďte místo dodání) FCA Free Carrier Vyplaceně dopravci (uveďte místo dodání) CPT Carriage paid to Přeprava placena do (uveďte místo určení CIP Carriage and Insurance Paid Přeprava a pojištění placeny do (uveďte místo určení) DAT Delivered at Terminal S dodáním do terminálu (uveďte přístavní terminál nebo místo určení) DAP Delivered at Place S dodáním do určitého místa (uveďte místo určení DDP Delivered Duty Paid S dodáním, clo placeno (uveďte místo určení)

15 Incoterms 2010 Doložka Anglické označení České označení FAS Free Alongside Ship Vyplaceně k boku lodi (uveďte přístav nalodění) FOB Free on Board Vyplaceně loď ( uveďte přístav nalodění) CFR Cost and Freight Náklady a přepravné (uveďte přístav určení) CIF Cost Insurance and Freight Náklady, pojištění a přepravné (uveďte přístav určení)

16 Formy podnikání (vstupu) na mezinárodních trzích Poté, co má společnost stanovenou svoji marketingovou (co, kam )strategii vstupu na zahraniční trh, je potřeba vhodně zvolit i formu vstupu na tento trh, tak aby nejlépe splňovala představy vedení a odpovídala specifikům zvolného trhu. Malé a střední podniky obvykle začínají podnikat formou vývozních a dovozních operací, velké firmy kombinují řadu forem podle zvolené strategie pro cílové zahraniční trhy. Rozhodnutí o tom, jakým způsobem vstoupí podnik na zahraniční trhy, je klíčovým rozhodnutím. Podnik může zvolit řadu forem pro vstup, avšak výběr konkrétní strategie ovlivňují především následující faktory: Investiční náročnost vstupu na zahraniční trh Zdroje, které má podnik k dispozici Potenciál cílového trhu Možnost kontroly mezinárodních podnikatelských aktivit Rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu Konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí

17 Vývozní a dovozní operace Vývozní a dovozní operace jsou nejjednodušší formou vstupu firem na zahraniční trhy. Podnik investuje především v oblasti marketingu. Je nezbytné kvalitně prozkoumat trh a získat o něm relevantní informace Při vývozu mohou firmy využít řadu obchodních metod a spolupracovat na základě smluvních vztahů s různými subjekty, jako jsou např. prostředníci, výhradní prodejci, obchodní zástupci, mandatáři komisionáři atp.

18 situací, kdy subjekt (prostředník) obchoduje vlastním jménem, na vlastní účet a riziko. Tento prostředník prodává nakoupené zboží na základě běžných kupních smluv dalším odběratelům či konečným spotřebitelům. Odměnou je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, tzv. cenová marže. Využití prostředníka může být výhodné především pro MSP, pro něž je export pouze okrajovou záležitostí a zřizování vlastního specializovaného oddělení by bylo příliš nákladné, nebo pro podniky, které se specializují pouze na výrobu a obchodní činnost přenechávají specializovaným společnostem. Prostřednické vztahy. Výhody: jednoduchý vstup na zahraniční trh. Není vyžadován příliš velký kapitál, obchodují zde specializovaní pracovníci a je zde nízké riziko investice. Společnost nemusí navazovat kontakty se zahraničím Zodpovědnost za prodej výrobků je přenesena na prostředníky, kteří se o prodej starají sami. Nevýhody: absence kontaktu se zákazníkem a tím pádem nedostatečná informovanost o situaci na zahraničním trhu, nízká kontrola nad prodejem, distribucí a cenou výrobků na zahraničním trhu, jelikož ty jsou pod kontrolou specializovaného prodejce.

19 Smlouvy o výhradním prodeji Smlouva o výhradním prodeji je smlouvou, v níž se dodavatel zavazuje, že určité zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli (výhradnímu prodejci), který je uveden ve smlouvě. Smlouva je pouze rámcová, kdy jednotlivé dodávky se realizují samostatnými kupními smlouvami. V rámcové smlouvě musí být vymezena oblast a druh zboží a navíc obchodní zákoník u nás v České republice vyžaduje při tomto typu smlouvy písemnou formu. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je uzavřena na dobu jednoho roku od uzavření. Výhody: rychlý vstup na zahraniční trhy díky možnosti prodeje zboží na již vybudovaných distribučních cestách, výrobce může proniknout na vzdálené trhy, případně na trhy, na kterých neočekává tak velký obrat, ale chce na nich být přítomen při ne příliš vysoké míře rizika. Distributor nakupuje zboží na svůj účet a tím pádem výrobce neohrožuje případná platební neschopnost zákazníků. Nevýhody: situace, kdy distributor přecení své síly a podcení sílu trhu a není schopen zajistit širokou poptávku po produktu. Výrobce si tak zablokuje možnost vstupu na tento trh a uspokojení poptávky po jeho produktu, distributor je jediný subjekt, který má právo zboží na daný trh dovážet a toho není schopen. ztráta přímého kontaktu výrobce se zákazníkem

20 Obchodní zastoupení Podstatou zastupitelské činnosti je vyvíjení aktivit, které vedou k uzavírání různých typů smluv. Jedná se jednak o zajištění příležitosti k uzavření smlouvy a jednak o sjednávání a uzavírání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet. Rozdíl mezi obchodním zastoupením a prostřednickými vztahy spočívá v tom,že obchodníci sjednávají prodeje, ze kterých získají následně provizi. Oproti tomu prostředníci zboží nakupují na vlastní účet a poté s ním dále nakládají. Vybudování kvalitní zastupitelské sítě v zahraničí je velice obtížnou záležitostí, ale právě kvalita této sítě rozhoduje o úspěchu společnosti na daném trhu. Zvláštním typem smlouvy o obchodním zastoupení je smlouva o výhradním zastoupení, kdy je zastoupený povinen na stanoveném území pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce a zástupce není v tomto ohledu oprávněn zastupovat jiné osoby než zastoupeného. Obchodní zastoupení francouzské vinařské oblasti Champagne (Šampáň) pro ČR jedná se o nákup vín přímo od výrobce, ne od velkoobchodu nebo prostředníka, který vína přeprodává. Tímto jsou zaručeny nejvýhodnější ceny vín, bez zbytečných navýšení. Budete informováni o novinkách a změnách ve vinařství, jakož i o akcích a aktuálních nabídkách vín.

21 Piggyback Piggyback charakterizuje spolupráci několika firem stejného odvětví v oblasti exportu, která spočívá ve využití distribuční sítě, obvykle velké a známé firmy, k prodeji vlastních výrobků v zahraničí. Výhodou pro malé firmy je především možnost využít jména a zkušeností velké společnosti, která poskytuje svému partnerovi řadu marketingových a logistických služeb, které by si tyto menší společnosti za jiných okolností nemohly dovolit. Pro velkou společnost je výhoda v možnosti nabízet zákazníkům kompletní sortiment pomocí nabídky menších společností. Firma však riskuje svoji image v případě, kdy menší společnosti nejsou schopny dostát svým závazkům vůči ní. Pro menší společnosti spočívá riziko v tlaku ostatních konkurentů na pokles cen, v nevýhodných platebních podmínkách ze strany větších a silnějších společností a ve velkých nárocích na kvalitu dodávek a jejich logistiku Díky nové a po celém světě patentované technologii výroby jsme schopni nabídnout řadu prvotřídních produktů šetrných k životnímu prostředí. Kvalita, ochrana životního prostředí a bezpečnost představují základní prvky naší firemní politiky. Spolchemie podporuje vývoj ekologicky šetrné a udržitelné chemie. DCH-Sincolor, a.s. vyrábíme a dodáváme pro společnost Spolchemie např. ekologicky šetrný Vodouředitelný 2K epoxidový lak W 1300, lesklý, set 1kg

22 Přímý export Používá se při vývozu průmyslových výrobků, výrobních zařízení a investičních celků. Dodávky jsou značně náročné, a proto je s nimi potřeba poskytovat řadu vysoce kvalifikovaných a odborných služeb, u kterých je bezprostřední přítomnost výrobce nutností. Při přímém exportu organizace vytváří přímý kontakt se zemí vývozu, a tím je vyřazen domácí zprostředkovatel. Organizace využívá distribuční kanály, jako je např. domácí exportní oddělení, zahraniční pobočka, zahraniční zastoupení atd. Mezi výhody přímého export patří např. větší potenciál návratnosti investice, přímý kontakt se zahraničním trhem, lepší kontrola nad výrobky, distribucí a cenami. Za nevýhody lze považovat větší riziko a vyšší investice oproti nepřímému export, potřebu specializovaných pracovníků, nutnost znalosti místních podmínek, jazykové bariéry, celní a daňové omezení a možné distribuční komplikace.

23 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice Licenční smlouva Podnik může vstoupit na zahraniční trh prodejem práv k využití vynálezu, užitného nebo průmyslového vzoru, či ochranných označení, jako jsou práva k využívání ochranné známky nebo obchodního jména firmy. Licence - povolení či svolení k činnosti, která není jinak povolena. Jedná se o vyjádření svolení k užití nehmotného statku jinou osobou. Opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje mu za to na oplátku zaplatit určitou částku nebo jinou majetkovou hodnotu. Výhody - rychlost vstupu na zahraniční trh, absence potřeby investičních prostředků, nemusí být budována vlastní výrobní základna, a přesto lze překonat protekcionistické tendence zvoleného trhu. Nevýhody - menší možnost kontroly nabyvatele licence, riziko ztráty image společnosti, či možnost přenosu konkurence z poskytovatele na nabyvatele licence...k výkonu práva užít počítačový program, je uzavření licenční smlouvy..

24 Frančíza Frančízingem je smluvní ujednání, ve kterém poskytovatel frančízy umožňuje nabyvateli, neboli frančízantovi, používat značku organizace a poskytuje mu právo na využívání předmětu podnikání a známé značky organizace. Nabyvatel zde získává nejen know how, ale i systém řízení a zabezpečování služeb. Za toto zaplatí poskytovateli smluvně určenou odměnu skládající se ze vstupního poplatku, ve kterém je oceněno know-how poskytovatele, technická pomoc a zaškolení personálu. Dále může nabyvatel odvádět smluvně stanovené poplatky za provozování, jejichž výše je určena daným procentuálním poměrem z objemu realizace, a také pevně stanovené poplatky, které jsou úhradou za trvalou pomoc frančízera a které jsou využity na zdokonalování veškerých procesů majitelem frančízy. Poplatky slouží také pro výzkum trhu a komunikační politiku frančízera v dané zemi.

25 Zušlechťovací operace Zušlechťovací operace jsou zaloţeny na zpracování nebo přepracování surovin, výrobků nebo polotovarů do vyššího stupně rozpracovanosti či jejich dokončení v jiné zemi Motivem nižší náklady na operace, legislativní důvody Aktivní operace zahraniční podnik dodá surovinu, materiál či polotovar a podnik na domácím území provede zušlechťovací operaci Pasivní operace z domácího státu je vyvezen materiál či polotovar, který je v zahraničí zpracován a poté vrácen zpět. Smluvním základem bývá smlouva o dílo.

26 Kapitálové vstupy na zahraniční trhy Přímé zahraniční investice Přímou zahraniční investici můţeme charakterizovat jako investici, jejímţ účelem je zaloţení, získání nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů mezi investorem jedné země a podnikem se sídlem v jiné zemi. Mohou být ve formě kapitálového vkladu jako např. hmotné a nehmotné investice, i ve formě vnitrofiremních půjček či reinvestovaného zisku. Zahraniční investice přinášejí řadu pozitiv i pro zemi jejich určení. Jsou to např. nové technologie, modernizace podniků, vytváření nových pracovních míst, usnadnění vstupu menších firem na zahraniční trhy atd. Proto se většina zemí snaží podporovat příliv zahraničního kapitálu ve formě investic různými zvýhodněními daňovými úlevami, celními úlevami, finanční podporou, granty, poskytováním pozemků atd. Díky investičním projektům zprostředkovaným agenturou CzechInvest v České republice vzniklo od roku 1993 více než 200 tis. pracovních míst. Přispívají k rozvoji znalostní ekonomiky. Kapitálově silné zahraniční podniky nabízí akademické sféře, zejména vysokým školám, možnosti spolupráce v oblasti inovací a výzkumu a vývoje.

27 Akvizice, fúze AKVIZICE - převzetí fungujícího podniku nebo jeho části. FÚZE - může proběhnout formou splynutí nebo sloučení. Při splynutí zanikají fúzující společnosti a vzniká nový právní subjekt. Naproti tomu při sloučení zaniká jedna společnost bez likvidace aktiv a pasiv, které tímto krokem přecházejí na druhou společnost. Fúze mohou mít několik podob : Horizontální fúze spojování podniků ze stejného oboru podnikání z důvodu úspor z rozsahu a získání většího tržního podílu. Vertikální fúze sloučení navazujících článků výrobního procesu za účelem posílení kontroly nad dodavateli a odběrateli. Konglomerátní fúze spojování podniků z různých oborů za účelem diverzifikace podnikatelského rizika. Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Czech Property Investments, a.s./sidoti, a.s. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže..

28 Kapitálové vstupy na zahraniční trhy Investice na zelené louce - nově založené a nově postavené podniky. Přinášejí do země více kapitálu, více nových technologií a jsou větším přínosem z pohledu tvorby nových pracovních míst. Společné podnikání (joint venture) - je založena nová entita dvěma nebo více podniky za účelem diverzifikace jejich podnikatelského rizika, technologické spolupráce nebo spojení výlučných aktiv. Tato nově vzniklá entita je manažersky ovládána svými zakladateli. Zakladatelé se podílí na zisku a krytí případných ztrát. Může se jednat o společný výzkum a vývoj, výrobní kooperaci či zabezpečování společných služeb. Strategické aliance - nevzniká žádná nová entita, ačkoli dochází k výměně drobných vlastnických podílů. Partnery jsou většinou kapitálově silné společnosti z vyspělých zemí. Cílem strategické aliance může být mimo jiné společný vývoj nebo výroba určitých komponentů, které jsou následně využívány při kompletaci finálních výrobků obou partnerů. Nejedná se o výrobu finálních produktů, ale o úspory z rozsahu. Firmy, které využívají společného výzkumu a vývoje, popř. financují výrobu určitých komponentů, jsou na cílovém trhu následně opět v pozici konkurentů.

29 Slovo závěrem Oslovit spotřebitele v zahraničí je vysněnou metou mnoha českých podniků, které doma uspěly a mají potenciál vydobýt si své místo také v mezinárodním měřítku. Prorazit ve vysoce konkurenčním zahraničním prostředí vyţaduje know-how, kapitál, spolehlivé distribuční partnery a dokonalou znalost cílového trhu. To vše by se mělo promítnout v mezinárodní marketingové strategii. Děkuji Vám za pozornost, případné dotazy k výše uvedeným tématům ráda telefonicky či písemně zodpovím. Těším se na další setkání Ing. Naděžda Petrů, tel

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS 1. Povinnost dodat zboží, dodací podmínka Povinnost dodat zboží je jednou ze tří základních povinností prodávajícího tak, jak je stanoví článek 30 Vídeňské

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. Obchodní metody doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz Control and Foreign Market Presence Formy přítomnosti na trzích high Licensing Franchising Acquisition/ Wholly-Owned

Více

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva.

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Aby mohla vzniknout, je třeba, aby se smluvní strany shodly na jejím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu Pojem mezinárodní cenová politika Cena - je peněžní částka účtovaná za výrobek službu nebo jeho hodnotu, kterou zákazníci mění za užitek z užívání

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 2

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 2 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 2 Volba obchodní metody Formy vstupu na trh Závazkové vztahy v MO se zbožím a službami. Kupní smlouva; pojem, právní úprava, formy, vznik,

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku.

Více

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 Sada: Ekonomie Téma: Mezinárodní obchod Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Základy zahraničně-obchodních operací

Základy zahraničně-obchodních operací Základy zahraničně-obchodních operací Přednáška č. 7 kursu Základy mezinárodního obchodu L.Civín Obsah Základní strategie vstupu na zahraniční trhy Export, import, přímé a nepřímé formy zahraničněobchodních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu.

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do obchodu zařazujeme všechny činnosti spojené s nabídkou

Více

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou

Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Kühne + Nagel Česká republika Efektivní doprava mezi Indií a Českou republikou Jan Drabina, Business Development Manager 9. 12. 2015 09/12/15 Kühne + Nagel globální logistická síť: Celosvětová síť více

Více

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V MEO, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODŮ V ZAHRANIČÍ

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V MEO, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODŮ V ZAHRANIČÍ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V MEO, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODŮ V ZAHRANIČÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Podnikatelské

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11.

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová síť přes

Více

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Než odcestujete do Číny Kritéria pro výběr partnera před osobní návštěvou 1. Posouzení podle dodacích a platebních podmínek 2. Cenová kalkulace 3. Ochrana

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

-směna, kterou provádějí PO a FO přeš hranice daného státu (s jinými PO a FO)

-směna, kterou provádějí PO a FO přeš hranice daného státu (s jinými PO a FO) Otázka: Zahraniční obchod Předmět: Ekonomie Přidal(a): Adam Zahraniční obchod -obchod, který funguje mezi státy, mezistátní obchod -nedílná součást národního hospodářství ČR -směna, kterou provádějí PO

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 7- Vojenská doprava Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Veronika Lelková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Veronika Lelková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Export zemědělské techniky od vybrané akciové společnosti v České republice Veronika Lelková Bakalářská práce 2013

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Formy

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Obecně ke vzniku smlouvy Vznik kupní smlouvy, práva a povinnosti stran, INCOTERMS

Obecně ke vzniku smlouvy Vznik kupní smlouvy, práva a povinnosti stran, INCOTERMS Obecně ke vzniku smlouvy Vznik kupní smlouvy, práva a povinnosti stran, INCOTERMS Smlouva (2-str. PÚ) vzniká na základě návrhu (nabídka, objednávka) přijetí Samotný proces může nabývat mnoho variant mezi

Více

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/ Technologie ložných a skladových operací 342-0316/02 Výuka v letním semestru akademického roku 2009/2010 8.2.2010-14.5.2010 342-0316/02 - Technologie ložných a skladových operací (TLSO), 2009/2010 letní

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Predátorské ceny nebo predátorská cenová politika představují: a. dočasné snížení cen s cílem vytlačit konkurenta b. krátkodobá ztrátovost s cílem vyrovnat se konkurenčním cenám c. dohoda s konkurencí

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy druhy pojištění V rámci pojištění přepravy lze sjednat následující

Více

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava jedná se o sektor dopravy, který umožňoval dálkové interakce již v předmotorové éře výrazné převyšování ostatní druhů dopravy z hlediska kapacity i rychlosti silně závislá na přírodních podmínkách obecně

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více