Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy"

Transkript

1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M PO Copyright GORDIC spol. s r. o GORDIC 1

2 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Hlavní změny v metodice od str. 8 str. 9 až 12 (kap. 2. 2) upraven popis postupu při opravách účetních záznamů upraveny obě konfigurace programu UCR řady GORDIC WIN konfigurace POHMP030.04G změna na POHMP030.04H konfigurace POHMP02A.04G změna na POHMP02A.04H důvodem změny je rozšíření výčtu syntetických účtů, které mohou být základem DPH str. 18 k účtu 324 doplněna nová závazná analytika 79 str. 19 k účtu 346 doplněna nová závazná analytika 69 str. 20 odstraněna závazná analytika 0x k účtu 349 str. 21 odstraněna závazná analytika 97 k účtu 379 str. 22 k účtům 5xx byla doplněna nová závazná analytika 76 str. 24 mezi výjimky k účtům 6xx je přidán účet 648 s novou závaznou analytikou 76 str. 29 str. 30 v účtové třídě 7,8 byly doplněny účty, které jsou používány ke speciálním účelům k účtu 914 rozšířeny analytiky o skupinu 4X nespotřebované dotace na projekty EU str. 30 u účtu 916 odstraněna skupina analytik 3x a upřesněno členění analytik 20 až 29 str. 30 u účtu 916 přidána nová závazná analytika 32 str. 38 str. 29 str. 42 str. 64 kap nová metodika účtování operačních programů v účt. třídě 7 a 8 doplněn účet 734, který je metodicky využíván pro evidenci DPH nově upravená Metodika závazného členění základů daně z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace návod na použití pomůcky pro rozpočítávání poměrů (poměrová kalkulačka) Seznam zkratek OS - organizační složka OSS - organizační složka státu USC - územně správní celek PO - příspěvková organizace RO - rozpočtová oblast ISPROFIN - informační systém programového financování MHMP - Magistrát hlavního města Prahy HMP - Hlavní město Praha GORDIC - registrovaná značka firmy GORDIC spol. s r. o. UCR - metodika a programové vybavení pro účetnictví a rozpočet, registrovaná značka firmy GORDIC spol. s r. o. GINIS - programové vybavení, registrovaná značka firmy GORDIC spol. s r. o. DHM - dlouhodobý hmotný majetek (dříve HIM) DNM - dlouhodobý nehmotný majetek (dříve NIM) DM - dlouhodobý majetek (dříve IM) SR - státní rozpočet 2 GORDIC Copyright GORDIC spol. s r. o., , v.6

3 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC OBSAH 1. Systém zpracování účetnictví a plánu HMP Datové toky rozpočtu a účetnictví Účetní závěrka 4 2. Metodika UCR Rozbor datové věty 5 Konstrukce celé věty 5 Slovo H - druh dokladu 5 Slovo DD - den účetního případu - den rozpočtového případu 5 Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu 5 Slovo SU - syntetický účet 6 Slovo AU - analytický účet 6 Slovo ODPA - oddíl, paragraf 6 Slovo POL - položka 6 Slovo ZJ - záznamová jednotka 6 Slovo UZ - účelový znak 6 Slovo ORJ - organizační jednotka 7 Slovo ORG Postup při opravách účetních záznamů podle zákona Využití přístupových práv Konfigurace programu UCR pro příspěvkovou oblast Konfigurace pro příspěvkou oblast varianta A s rozšířenou klasifikaci (odvětví školství a sociálních věcí) Konfigurace pro příspěvkovou oblast varianta B (ostatní odvětví) Centrální databáze údajů o investičních akcích (modul SRV) Výstupy v sestavovém a výkazovém generátoru Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR 14 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 14 Účtová třída 1 - Zásoby 17 Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty 17 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 18 Účtová třída 5 - Náklady ÚSC vynaložené na hospodářskou činnost (zdaňovanou činnost obce, městské části) a náklady příspěvkových organizací 21 Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti ÚSC (zdaňované činnosti města, městských částí) a z činnosti PO 23 Účtová třída 7,8 - Vnitroorganizační účetnictví 30 Účtová třída 9 - Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty METODIKA využití slova POL u majetkových účtů pro sledování pohybu majetku Pohyby majetku ( POL ) pro příspěvkové organizace METODIKA účtování akcí (projektů) financovaných v rámci JPD 2 JPD Metodika účtování operačních programů Praha konkurenceschopnost a Praha adaptabilita pro přísp. org. zřízené hl. městem Prahou Účelové znaky UZ Metodika závazného členění základů daně z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace Základní pojmy Závazné algoritmy pro DPH Strukturovaný popis dokladů závazný v případě účtování o DPH Obsah formuláře Základní podmínky Návrh postupu při ročním zúčtování DPH s vypočtením koeficientu prostřednictvím formuláře a postupy účtování o odpočtu na základě koeficientu Textové formáty rozhraní Textový formát věty 569g Textový formát věty 56Cg Vzorový příklad vstupní dávky 55 Příloha č. 1 Příklady účtování o DPH k metodice uvedené v kapitole Příloha č. 2 Závazné algoritmy pro výkaz příloha účetní závěrky pro příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky platné od Příloha č. 3 Poměrová kalkulačka 64 GORDIC 3

4 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy 1. Systém zpracování účetnictví a plánu HMP Zpracování dat rozpočtu a účetnictví je prováděno prostřednictvím integrovaného systému firmy GORDIC, který zahrnuje programové vybavení ROZ-GORDIC WIN, UCR -GORDIC WIN, VYK-GORDIC WIN, BAR-GINIS, UCT-GINIS, ROZ-GINIS, SRV-GINIS. 1.1 Datové toky rozpočtu a účetnictví Schéma datových toků rozpočtu a účetnictví Druh dokladu 0,1,2,3,4,5,6,9 UCR - GORDIC WIN Databáze sumárních dat HMP Odbor ROZ MHMP a odbor UCT MHMP Příjem dat Kontrola dat Sumarizace cca 6 mil. účetních a rozpočtových zápisů ročně Archiv UCR, 5,6,xg Archiv UCR Archiv UCR UCR - GORDIC WIN UCR - GORDIC WIN UCR - GORDIC WIN Data rozpočtu a účetnictví jednotlivých MČ Data rozpočtu a účetnictví MHMP Data rozpočtu a účetnictví příspěvkových organizací Pořizování dat Opravy dat dle pokynů Výstup dat archivem M z UCR Pořizování dat Opravy dat dle pokynů Záznam dat do databáze HMP Pořizování dat Opravy dat dle pokynů Výstup dat archivem M z UCR cca 1000 organizací 1.2 Účetní závěrka Příspěvkové organizace sestavují k 31. březnu, 30. červnu, a 30. září mezitimní účetní závěrku ( 19, odst.3). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Příspěvkové organizace sestavují k 31. prosinci řádnou účetní závěrku ( 19, odst.1). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky 4 GORDIC

5 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC 2. Metodika UCR 2.1 Rozbor datové věty Konstrukce celé věty H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Slovo H - druh dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: h Dosud byly definovány následující druhy dokladu: Druhy dokladu v účetnictví 0 běžné účetní zápisy 1 zápisy počátečních (rozvahových) stavů 4 závěrečné zápisy Slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. závěrečných zápisů na konci účetního období (roku) 5 uzavírací zápisy Slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. uzavírání účetních knih na konci účetního období (roku) Druhy dokladu v rozpočtu 2 schválený rozpočet Je rozpočet vzniklý v procesu návrhu rozpočtu a jeho korekcí, který, když je schválen kompetentním orgánem, je tzv. schváleným rozpočtem 3 upravený rozpočet Rozpočtové úpravy v kompetenci organizace jsou úpravy již schváleného rozpočtu, které může provádět kompetentní orgán nebo osoba a na základě těchto úprav vzniká další hodnota tzv. upravený rozpočet 6 blokace rozpočtu (platební kalendář) Představuje datový záznam, který je nezávislý na hodnotách schváleného nebo upraveného rozpočtu a je pouze orientační hodnotou, která umožňuje poznamenat kolik (jaká hodnota) z konkrétní rozpočtové skladby je blokována z titulu smlouvy, došlé faktury resp. v případě platebního kalendáře vyjadřuje tuto skutečnost v časové závislosti. 9 požadavek na rozpočet (návrh) Speciální druh věty určený k tvorbě a modelování návrhu rozpočtu až po jejich vyústění ve schválený rozpočet Slovo DD - den účetního případu - den rozpočtového případu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: dd V hodnotě DD se uvádí datum, pod kterým je účtováno o konkrétním účetním případu, nebo datum pořízení rozpočtu schváleného nebo rozpočtové úpravy. Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: cccccc Hodnota CCCCCC reprezentuje šestimístné číslo dokladu. Je stanoven následující způsob číslování dokladů: Druhy dokladu 0, 1, 4 a 5 Účetní doklady. Číslování dokladů je určeno vnitřní legislativní normou jako inkrementační číslování v měsíčních řadách čísel dokladu. Druhy dokladu 2, 3 Rozpočtové doklady. Při číslování těchto dokladů lze využít v souladu s vnitřními legislativními normami HMP následující možnosti: inkrementační řada referentská řada s inkrementací účelová řada s inkrementací Stejně jako v případě účetních dokladů se užívají měsíční řady čísel dokladů. GORDIC 5

6 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Slovo SU - syntetický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxx Podle účtové osnovy vyhlašované pro daný typ účetní jednotky je tato hodnota základním povinným třídícím znakem podv. účetnictví. Slovo AU - analytický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xx Podrobnější třídění syntetického účtu, které je buď povinně stanovené metodikou nebo je uživateli povolena jakákoliv hodnota. Slovo ODPA - oddíl, paragraf H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxxx Oddíl a paragraf je hodnota funkčního třídění podle rozpočtové skladby. Slovo POL - položka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxxx Položka je hodnota druhového třídění podle rozpočtové skladby. Poznámka Dle zvláštního opatření MHMP se v účtových třídách 5,6 a u účtu 916 u vybraných odvětví příspěvkových organizací uvádí povinně ve slově ODPA a POL členění v rozpočtové skladbě. Slovo ZJ - záznamová jednotka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxx Záznamová jednotka je slovem, které nelze využívat jinak než: - u bankovních účtů s rozpočtovou skladbou k označení záznamu podle vyhlášky 323/2002 Sb. - u jiných syntetických účtů pro účely sledování DPH na vstupu a na výstupu podle zvláštní metodiky. - v případě financování projektu JPD 991,992 Slovo UZ - účelový znak H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: 000xxxxx! POZOR ZMĚNA! S účinností od se mění struktura UZ na 8 míst. Bohužel se jedná o rozšíření, které se týká zejména rozpočtové sféry v souvislosti se změnami ve výkazu FIN. V zájmu zachování jednotné struktury dat se tato změna projeví i v oblastí příspěvkových organizací. Pro příspěvkové organizace se v používání slova UZ nic nemění a platí nadále používání popsané dále v metodice s tím rozdílem, že na prvních třech místech zleva budou uvedeny vždy tři nuly ( 000 ). Změna tohoto ustanovení je pouze v kompetenci magistrátu. A) Význam a použití UZ v hospodaření s rozpočtem a v hospodaření příspěvkových organizací Účelový znak určuje zdroj krytí nebo účel vynaložených prostředků. Účelové znaky jsou rozděleny do následujících řad a seřazeny podle priority použití (od nejvyšší k nejnižší). UZ s nižší prioritou musí být vždy nahrazen UZ s vyšší prioritou, pokud je již tento znám. Tento princip musí být realizován, jak při účtování, tak i při rozpočtování a to opravou UZ s nižší prioritou, nachází-li se tento v otevřeném období, nebo pomocí opravného dokladu, je-li v uzavřeném období. 6 GORDIC

7 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účetní jednotky - příspěvkové organizace Je-li uváděn závazný ORG u vyjmenovaných SU podle dalších pokynů této metodiky, pak je zároveň stanovena povinnost uvádět závazně i UZ účelový znak, označující zdroj financování - u SU 916 pro sledování financování investiční části AKCÍ v rámci HMP v běžném účetním období - u SU 791 pro sledování úpravy a korekce financování investičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech - u SU 5xx pro sledování financování neinvestičních částí akcí v rámci HMP v běžném účetním období a pro opravy běžných účetních období - u SU 750 pro úpravy a korekce financování neinvestičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech Jako POUZE DOPORUČENÁ se stanoví tato struktura i pro SU 03x,04x a 05x (z důvodu návaznosti na sledování akcí v předchozích letech). Při stanovení účelových znaků hraje roli priorita účelu stanoveného vyšším rozpočtem nad prioritami rozpočtu nižšího. Při tomto náhledu rozlišujeme následující možnosti: účelový znak stanovený MF ČR (nebo jiným resortem) v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky územním rozpočtům obecně (včetně jimi zřizovaných organizačních složek a příspěvkových organizací) účelový znak stanovený magistrátem v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky směrem k městským částem nebo zřizovaným příspěvkovým a podnikatelským subjektům účelový znak stanovený městskými částmi v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky jimi zřizovaným příspěvkovým nebo podnikatelským subjektům; dále také při rozpočtovém opatření zvyšujícím účelově určené výdaje u zřizované organizační složky účelový znak náhradní (doplňkový) v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky, pokud není znám konkrétní UZ účelový znak V případě, že účelově poskytované prostředky nebudou vykázány v příslušných účtech pod stanovenými účelovými znaky, nebude jejich čerpání uznáno a bude požadováno jejich vrácení. Základní pravidlo pro používání UZ Základním pravidlem pro používání UZ je, že znaky na čtvrtém a pátem místě zprava určují základní odlišení účelů stanovených státním rozpočtem (jednotlivými resorty) od účelů stanovovaných v rámci kompetence územních rozpočtů. Schematické znázornění: 000yyxxx účelové znaky stanovené jednotlivými resorty yy = číslo resortu (viz vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě) xxx = číslo účelu stanovené v rámci resortu 00000xxx účelové znaky stanovené územními rozpočty 00=vždy pevně stanovené nuly xxx= číslo účelu stanovené jednotlivými stupni územních rozpočtů Používání UZ ve vztahu k účtovému rozvrhu: hledisko peněžních příjmů a výdajů (používá se u účetních jednotek s rozpočtovou formou hospodaření, t.j. městských částí a organizačních složek) účelové znaky se zaznamenávají u účtů, které používají rozpočtovou skladbu a to jak u příjmových položek tak i u výdajových položek hledisko výdajů na pořízení nebo hledisko nákladů (používá se u příspěvkových organizací a podnikatelských subjektů) účelové znaky se zaznamenávají u účtů pořízení nebo záloh na investiční majetek (účtová skupina 04 a 05) účelové znaky se zaznamenávají u účtů nákladových a výnosových (účtová třída 5 nebo 6) účelové znaky se zaznamenávají dále u účtů 346, 347, 348, 349 a 916 B) Význam a použití UZ při použití metodiky účtování o DPH Pro odlišení jednotlivých období pro zpracování řádného daňového přiznání se u SU 343 AÚ 4X uvádí POVINNĚ ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se ŘÁDNÉ daňové přiznání týká. Pro odlišení algoritmu pro zpracování jednotlivých období dodatečného daňového přiznání se u SU 343 AÚ 4X uvádí POVINNĚ ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se DODATEČNÉ daňové přiznání týká. Slovo ORJ - organizační jednotka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: Slovo ORG xxxx H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: 00xxxxxxxxxxx GORDIC 7

8 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy! POZOR ZMĚNA! S účinností od se struktura ORG rozšiřuje na 13 míst. Dosavadní desetimístný ORG se rozšiřuje zleva o tři místa. Závazná struktura pro sledování akcí bude 00Aaaaaxxxxxx 00 = zatím nepoužívat rezerva Aaaaa = číselník AKCÍ rozšířený vlevo o další místo (A) Pro příspěvkové organizace se v používání slova ORG pro dosavadní platná čísla akcí nic nemění. Změní se pouze způsob pořízení identifikace akce, například výdaje pro akci 2124 bude od nutné pořizovat jako POZOR - rozšíření čísla akcí na 5 míst je VÝHRADNĚ v kompentenci správce centrálního číselníku, a tím je Magistrát hlavního města Prahy. Jedině ten může stanovit u nových akcí číslování v délce 5 míst. Pro potřebu sledování čerpání prostředků na centrálně registrované AKCE, sledované v oblasti hlavního města Prahy se pro syntetické účty dále vyjmenované stanoví ZÁVAZNÁ STRUKTURA číselníku ORG: u SU 916 pro sledování financování investičních částí akcí v rámci HMP v běžném účetním období u SU 791 pro sledování úpravy a korekce financování investičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech u SU 5xx pro sledování nákladů neinvestičních částí akcí v rámci HMP v běžném účetním období a pro opravy běžných účetních období u SU 750 pro úpravy a korekce financování neinvestičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech v následujících letech nebo pro případy rozúčtování podle kap.2.8. bod B/ této metodiky Jako POUZE DOPORUČENÁ se stanoví tato struktura i pro SU 03x,04x a 05x (z důvodu návaznosti na sledování akcí v předchozích letech) Postup při opravách účetních záznamů podle zákona Podle 4, odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví jako soustavu záznamů. Jedním z druhu účetních záznamů je účetní zápis podle 12. Na účetní zápisy o zaúčtování účetního případu se vztahuje povinnost uvedená v 35, která se týká oprav již uskutečněných účetních zápisů. V programu UCR, řady GORDIC WIN, se účetní zápisy dají opravovat dvojím způsobem: 1) Nepřímé opravy (oprava novým dokladem) funkce zabezpečuje automatické vložení odkazu na opravovaný doklad do opravného dokladu (pro účetnictví i rozpočet) tento způsob opravy je nutné použít v případě, že doklad, který chceme opravovat, se nachází v tzv. ročním souboru, tedy v měsících, které byly již uzavřeny uzávěrkou M a je možné ho použít i při opravě v neuzavřeném období funkce opravy novým dokladem zajišťuje automatické vytváření vazeb mezi doklady pomocí automatického vložení řetězce ve tvaru *CPD-hhmmcccccc; do popisu dokladu: * řídící znak CPD zkratka číslo původního dokladu hh druh dokladu původního účetního dokladu mm měsíc původního dokladu cccccc číslo původního dokladu ; ukončení řetězce na základě změny některé hodnoty v původním dokladu program vytvoří na pozadí opravný doklad pod datumem aktuálního období (období ve kterém se oprava provádí) a pod číslem dokladu z uživatelem vybrané dokladové řady a poté se uloží do měsíčního souboru nový doklad obsahuje pouze změny, které byly v původním dokladu provedeny a to formou odúčtování původní hodnoty a naúčtování na novou hodnotu zároveň byla vytvořena funkce, která umožňuje tisknout doklad, který vyhledá všechny odkazy stejného CPD a zobrazí na stisk klávesy: F8 doklad původní + všechny opravné doklady (zobrazí i případné revizní záznamy) F9 kumulativní doklad, který ukáže jaký je konečný vzhled a obsah dokladu po všech provedených opravách 2) Přímé opravy (oprava s revizními záznamy) oprava se provádí při změně v datové větě na pozadí, tj. na pozadí se automaticky vytvářejí zápisy odúčtování a zaúčtování, tzv. revizní záznamy v podstatě se jedná o skryté odúčtování celého původního dokladu a naúčtování nového dokladu s promítnutím změny, v prohlížení dokladů a v běžných výstupech (deníky, hlavní knihy, knihy analytické evidence) se promítají pouze výsledky po opravě tento způsob opravy je možné použít pouze v neuzavřeném období v menu OPRAVY v menu PROHLÍŽENÍ a OPRAVY je možné zobrazit u konkrétního dokladu na stisk klávesy: 7 doklad původní 8 doklad původní s průběhem všech oprav (s tzv. revizními záznamy) 9 výsledný doklad po opravě V IS GINIS se účetní zápisy dají opravovat pouze jednou formou: Oprava je možná jen novým účetním dokladem, tedy nepřímou opravou. Systém podporuje vytváření vazeb mezi opravovaným a opravným dokladem na bázi vazeb mezi identifikátory obou dokladů. Pro podrobnosti je nutné se obrátit na svého implementátora IS GINIS 8 GORDIC

9 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Dodržení návaznosti účetních zápisů na účetní doklady (účetní případy) Zejména v programu UCR řady GORDIC WIN se v praxi občas používá NEVHODNÝ postup pořizování. Při účtování do účetního deníku se pod jedno číslo účetního dokladu ukládají účetní zápisy (záznamy podle 12), které spolu věcně nesouvisí a týkají se uskutečnění více účetních případů (viz 6, odstavec 1). Uvedený postup vede k nepřehlednosti účetnictví ( 8, odst.1) a dělá i potíže s případným zjišťováním chyb a návazností opraveného dokladu na doklad původní (viz nové ustanovení 35). Program UCR, řady GORDIC WIN, je konstrukčně jednoznačně orientován na datum a číslo dokladu. Tato slova jsou klíčovým třídícím znakem při zjišťování, jak byl zaúčtován jeden konkrétní účetní případ. Doporučujeme, aby naši uživatelé každému účetnímu případu přidělili samostatné číslo účetního dokladu. Rovněž doporučujeme rozdělit účtování do účetního deníku do více číselných řad. V IS GINIS se při metodicky vhodném nastavení ukládání zápisů do dokladových řad nedá tento NEVHODNÝ postup vůbec použít. Každý účetní doklad je ukládán při zápisu do deníku do jednoznačně identifikovaného čísla dokladu Využití přístupových práv Velmi důležitá z hlediska metodického i z hlediska dodržení ustanovení zákona o účetnictví je důsledná administrace přístupových práv k modulům řady GORDIC WIN i IS GINIS. V praxi se zejména u menších účetních jednotek a především v řadě GORDIC WIN vyskytují případy, kdy účetní jednotka nemá nadefinovaný oddělený přístup osob tak, aby byla schopna zjistit odpovědnost za vedení účetnictví. Hrubým porušením je to, že je více uživatelům přidělen obecný uživatel a jednotné heslo 9999, Jednotlivé moduly GORDIC WIN disponují zabezpečením přístupu podle uživatelského jména a hesla. Heslo i uživatelské jméno je nevhodné sdělovat mezi pracovníky navzájem, neboť by se mělo jednat o utajenou část přístupového hesla. V řídícím souboru UCR.PSW je pak doporučeno spojit tato hesla s identifikací osobního čísla pracovníka a se jménem pracovníka. V obou platformách jsou na pozadí ukládány do datových souborů (databáze) ke každému pořizovanému (opravovanému) záznamu údaje o identifikaci osoby a zároveň i časové razítko, kdy k události došlo. Pro revizi dat účetnictví a rozpočtu je možné kromě konfigurovatelných tisků v menu Prohlížení M,R,R+M a Opravy zpracovávat revizní sestavy ve tvaru účetního (rozpočtového) deníku. Sestavy se spouští v menu ÚČETNICTVÍ (ROZPOČET) submenu TISK DENÍKY. Pro účetnictví je to skupina formátů s identifikací UCRDU015: Účetní deníky úplné revizní záznam, a pro rozpočet je to skupina formátů s identifikací UCRDR015: Rozpočtové deníky úplné revizní záznam Konfigurace programu UCR pro příspěvkovou oblast Konfigurace pro příspěvkou oblast varianta A s rozšířenou klasifikaci (odvětví školství a sociálních věcí) Vysvětlivky ke grafickému zobrazení struktury slovo měnitelné pouze správci rozvrhu slovo měnitelné běžným uživatelským heslem slovo měnitelné běžným uživatelským heslem a zadávané do dat bez nabídky jeho zadání do účtového rozvrhu Typ konfigurace: POHMP030.04H Konfigurace je určena příspěvkovým organizacím, které účtují o pohybech majetkových účtů a současně jsou povinny členit své náklady, výnosy a účet 916 podle rozpočtové skladby. Funkční a druhové třídění. Výjimka číslo 1 Obsah výjimky 5XX, 263 Charakteristika výjimky Nákladové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti, účty časového rozlišení a účet cenin. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je u nákladů provedeno rozvětvení na skupinu analytik (obsahují povinně členění na rozpočtovou skladbu) a na skupinu analytik (neobsahuje členění na rozpočtovou skladbu). Účty cenin jsou ve výjimce umístěny kvůli sdílení záznamové položky pro záznam o základu DPH. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 2 Obsah výjimky 6XX Charakteristika výjimky Výnosové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je u výnosů provedeno rozvětvení na skupinu analytik (obsahují povinně členění na rozpočtovou skladbu) a na skupinu analytik (neobsahuje členění na rozpočtovou skladbu). Číselník záznamů je pro účely členění základů DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění. Číselníky UZ, ORJ a ORG se sdílejí společně s nákladovými účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG GORDIC 9

10 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Výjimka číslo 3 Obsah výjimky 0XX, 1XX, 378, 379 Charakteristika výjimky Účty dlouhodobého majetku a zásob. Ve slově POL je v účtovém rozvrhu nasazen speciální číselník pohybů dle metodiky HMP. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 4 Obsah výjimky 316, 325, 959 Charakteristika výjimky Účty, které v souvislosti s novým zákonem o DPH a novou metodikou účtování o DPH vyžadují v účetní větě zadávání ZJ. Hlavním účtem skupiny je SU 343 Daň z přidané hodnoty a dále pomocný SU 734 a účty záloh vyplacených a přijatých, které mohou být základem DPH podle nové metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 5 Obsah výjimky 314, 324, 343, 734, 38X Charakteristika výjimky Účty pohledávek a závazků z obchodního styku. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 6 Obsah výjimky 31X, 32X Charakteristika výjimky Fond reprodukce majetku. V této konfiguraci obsahuje i číselník funkčního ( ODPA ) a druhového ( POL ) třídění podle rozpočtové skladby pro sledování čerpání fondu na krytí financování dlouhodobého majetku. Účty 750 a 791 slouží pro zachycení JPD2 a JPD3 podle zvláštní metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 7 Obsah výjimky 916, 750, 791 Charakteristika výjimky Účty zúčtování se zaměstnanci, pro ostatní pohledávky a závazky a fondy příspěvkových organizací - s výjimkou 916. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 8 Obsah výjimky 33X, 37X, 91X Charakteristika výjimky Podrozvahové účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 9 Obsah výjimky 97X, 98X, 99X Charakteristika výjimky Ostatní účty pro zúčtování daní a poplatků Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG 10 GORDIC

11 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Výjimka číslo 10 Obsah výjimky 289,34X Charakteristika výjimky Účty pro sledování vnitropodnikového účetnictví. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 11 Obsah výjimky 7XX, 8XX Charakteristika výjimky Účty pro sledování vnitropodnikového účetnictví. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 0 Obsah výjimky Všechny kombinace SU, které nejsou vyjmenovány v některé z výjimek 1 až 11. Charakteristika výjimky Všechny účty, které nepatří do předchozích výjimek. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Konfigurace pro příspěvkovou oblast varianta B (ostatní odvětví) Typ konfigurace: POHMP02A.04H Výjimka číslo 1 Obsah výjimky 5XX, 263 Charakteristika výjimky Nákladové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti, účty časového rozlišení a účet cenin. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je u nákladů provedeno rozvětvení na skupinu analytik a na skupinu analytik Účty cenin jsou ve výjimce umístěny kvůli sdílení záznamové položky pro záznam o základu DPH. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 2 Obsah výjimky 6XX Charakteristika výjimky Výnosové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je provedeno u výnosů rozvětvení na skupinu analytik a na skupinu analytik Číselník záznamů je pro účely členění základů DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění. Číselníky UZ, ORJ a ORG se sdílejí společně s nákladovými účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 3 Obsah výjimky 0XX, 1XX, 378, 379 Charakteristika výjimky Účty dlouhodobého majetku a zásob. Ve slově POL je v účtovém rozvrhu nasazen speciální číselník pohybů dle metodiky HMP. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG GORDIC 11

12 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Výjimka číslo 4 Obsah výjimky 316, 325, 959 Charakteristika výjimky Účty, které v souvislosti s novým zákonem o DPH a novou metodikou účtování o DPH vyžadují v účetní větě zadávání ZJ. Hlavním účtem skupiny je SU 343 Daň z přidané hodnoty a dále pomocný SU 734 a účty záloh vyplacených a přijatých, které mohou být základem DPH podle nové metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 5 Obsah výjimky 314, 324, 343, 734, 38X Charakteristika výjimky Účty pohledávek a závazků z obchodního styku. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 6 Obsah výjimky 31X, 32X Charakteristika výjimky Fond reprodukce majetku. V této konfiguraci obsahuje i číselník funkčního ( ODPA ) a druhového ( POL ) třídění podle rozpočtové skladby pro sledování čerpání fondu na krytí financování dlouhodobého majetku.účty 750 a 791 slouží pro zachycení JPD2 a JPD3 podle zvláštní metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 7 Obsah výjimky 916, 750, 791 Charakteristika výjimky Účty zúčtování se zaměstnanci, pro ostatní pohledávky a závazky a fondy příspěvkových organizací - s výjimkou 916. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 8 Obsah výjimky 33X, 37X, 91X Charakteristika výjimky Podrozvahové účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 9 Obsah výjimky 97X, 98X, 99X Charakteristika výjimky Účty zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 10 Obsah výjimky 289, 34X Charakteristika výjimky Účty pro sledování vnitropodnikového účetnictví. 12 GORDIC

13 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 11 Obsah výjimky 7XX, 8XX Charakteristika výjimky Podrozvahové účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 0 Obsah výjimky Všechny kombinace SU, které nejsou vyjmenovány v některé z výjimek 1 až 9. Charakteristika výjimky Všechny účty, které nepatří do předchozích výjimek. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG 2.5 Centrální databáze údajů o investičních akcích (modul SRV) Údaje o financování centrálních investičních akcí se získávají výhradně z dat rozpočtu a účetnictví jednotlivých účetních jednotek spadajících do okruhu působnosti HMP. V případě příspěvkových organizací zřizovaných městem i městskými částmi vstupují účty, na kterých se účtuje o pořízení investičního majetku. údaje se přebírají z účtu 916, kde ve slově ORG od čtvrtého do sedmého místa zleva je označováno centrální číslo investiční akce takto 000aaaa (po rozšíření číslování akcí na 5 míst bude označováno od třetího do sedmého místa zleva takto 00Aaaaa ) organizace mohou z hlediska kontinuity vést údaje v hodnotě ORG i účtů účtových skupin 03x, 04x, 05x 2.6 Výstupy v sestavovém a výkazovém generátoru Formáty pro kontrolu účetnictví Do této nabídky se dá vstoupit: 1) při spouštění kontrolních chodů přes menu ÚČETNICTVÍ UZÁVĚRKA D (M) Kontrolní chod volba s identifikací UCRKU010: Kontrolní chody ÚSC 2) při spouštění tiskových výstupů přes menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR Výkazy volba UCRGU013: Kontrolní chody K1 - ÚSC UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-příspěvková organizace UCRKU Kontrola okruhu rozvahy UCRKU Zůstatky okruhu podrozvahových účtů UCRKU Kontrola okruhu nákladů a výnosů (VHČ i HČ) UCRKU Kontrola uzávěrky roku - nápočet ze stavů UCRKU Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU144* - Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací s maskou UCRKU Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku PO UCRKU Výkazové a mezivýkazové vazby PO UCRKU Kontrola nevýkazových vazeb Rozvaha - Příloha UCRKU Kontrola dat na provedenou účetní závěrku Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky Do této nabídky se dá vstoupit přes menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR Výkazy volba UCRGU215: Účetní výkazy pro PO zřizované ÚSC *TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6D# - Tisk účetní závěrky - v Kč UCRGUM6D# -. - v tis. Kč UCRGUA60# - Rozvaha - v Kč UCRGUM60# -. - v tis. Kč UCRGUA61# - Výkaz zisku a ztráty - v Kč UCRGUM61# -. - v tis. Kč UCRGUB68# - Příloha účetní závěrky - v Kč UCRGUN68# -. - v tis. Kč UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky GORDIC 13

14 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy *GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6D# - Tisk účetní závěrky - v Kč XCRGUM6D# -. - v tis. Kč XCRGUA60# - Rozvaha - v Kč XCRGUM60# -. - v tis. Kč XCRGUA61# - Výkaz zisku a ztráty - v Kč XCRGUM61# -. - v tis. Kč XCRGUB68# - Příloha účetní závěrky - v Kč XCRGUN68# -. - v tis. Kč *VÝSTUPY účetních výkazů větami 45,46,47(OKEČ zadat vždy do tabulky) UCRGUV65# Rozvaha UCRGUV67# Výkaz zisku a ztráty UCRGUV68# Příloha účetní závěrky *VÝSTUPY účetních výkazů větami 45,46,47 za SOR (OKEČ z UCR.ORG) UCRGUY65# Rozvaha UCRGUY67# Výkaz zisku a ztráty UCRGUY68# Příloha účetní závěrky UCRGUY6X# - 065, 067 a jeden soubor 2.6 Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR Všechny syntetické účty jsou celostátně závazné a jsou definovány vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Analytické účty označené jako závěrečný zápis nebo počáteční stav jsou používány při generování dat v automatizovaném zpracování roční závěrky (závěrečné zápisy, uzavření účetních knih a otevření účetních knih). Uživatel programu UCR je nesmí používat k běžným účetním zápisům v průběhu účetního období. Pro účtovou třídu 5 a 6 (náklady a výnosy) jsou analytiky stanoveny s ohledem na generování výkazu zisku a ztráty (pro členění výkazu podle jednotlivých řádků, na hlavní a vedlejší činnost u příspěvkových organizací. Rovněž v nákladech a výnosech nelze používat analytiky vyčleněné pro závěrečné zápisy pro běžné účetní případy. Zvláštní chování mají z hlediska ROZVAHY účty 336, 341, 342, 343, 345, které mohou být ve výkazu ROZVAHA obsaženy na straně AKTIV i PASIV (jako tzv. plovoucí účty ). Algoritmus tvorby výkazu zjistí u těchto účtů jejich stav k rozvahovému období (rozdíl stran MD a DAL za syntetický účet úhrnem). Je-li aktuální obrat strany MD za celý syntetický účet větší než aktuální obrat strany DAL, je hodnota umístěna do AKTIV. V opačném případě je umístěna v absolutní hodnotě do PASIV. LEGENDA k přehledu účtů 1x masková analytika - takto označená analytika znamená, že uživateli doporučujeme nebo závazně nařizujeme určitý interval v anal. členění xx masková analytika - takto označená analytika znamená, že ponecháváme na uživateli rozhodování o číslování analytik.. - takto dvěma tečkami označená analytika vyjadřuje, že uživatel může zvolit u daného účtu jen analytiku, která je stanovena závazně firemní metodikou Z - takto jsou označeny účty, případně jejich analytiky (maskové analytiky), které jsou závazně stanoveny a uživatel nesmí žádné jiné použít D - takto jsou označeny analytiky, které jsou uživateli doporučovány a nedodržení jejich členění nemá vliv na správnost výsledků zpracování výkazů a dodávaných doplňkových formátů Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Pro účty účtových skupin 01x, 02x, 03x je ve slově POL nutno používat číselník pohybů dlouhodobého majetku. Číselník s komentářem je uveden ve zvláštní kapitole této metodiky. V hodnotě ORJ mohou uživatelé zadávat inventární úseky podle správců majetku, případně referát (odbor, zařízení). V hodnotě ORG je rezerva pro další potřebné třídění. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku xx další analytické třídění 013 Software Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku xx další analytické třídění 014 Ocenitelná práva Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 14 GORDIC

15 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný maj. odpisovaný 021 Stavby Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Základní stádo a tažná zvířata 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek D 02 Pořízení - nehmotného výsledku výzkumu a vývoje D 03 Pořízení - software D 04 Pořízení - ocenitelných práv D 09 Pořízení - ostatního dlouhodobého nehmotného majetku 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek D 01 Pořízení - staveb D 02 Pořízení - samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí D 05 Pořízení - pěstitelských celků trvalých porostů D 06 Pořízení - základního stáda a tažných zvířat D 09 Pořízení - ostatního dlouhodobého hmotného majetku D 31 Pořízení - pozemku D 32 Pořízení - uměleckého díla a předmětu 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek * příspěvková organizace může nabývat ostatní dlouhodobý finanční majetek jen pokud to není v rozporu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. nebo má-li k tomu souhlas zřizovatele xx analytické třídění podle potřeb účetní jednotky D 01 Pořízení majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem D 02 Pořízení majetkových účastí v osobách s podstatným vlivem D 03 Pořízení dlužných cenných papírů držených do splatnosti D 09 Pořízení ostatního dlouhodobého finančního majetku Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek D 02 Záloha - na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje D 03 Záloha - na software D 04 Záloha - na ocenitelná práva D 09 Záloha - na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek D 01 Záloha - na stavby D 02 Záloha - na samost.mov.věci a soubory mov.věcí D 05 Záloha - na pěstitelské celky trvalých porostů D 06 Záloha - na základní stádo a tažná zvířata D 09 Záloha - na ostatní dlouhodobý hmotný majetek GORDIC 15

16 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy D D 31 Záloha - na pozemky 32 Záloha - na umělecká díla a předměty Poznámka Pokud organizace zabezpečuje výdaje na akce pořízení dlouhodobého majetku, pak v účtových skupinách 04 a 05 je vhodné použít (z důvodu kontinuity) ve slově UZ číselník účelových znaků. V dalších analytikách ORJ a ORG doporučujeme zejména u stavebních investic vést analytiku podle staveb, objektů případně podobjektů. Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek * příspěvková organizace může nabývat ostatní dlouhodobý finanční majetek jen pokud to není v rozporu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. nebo má-li k tomu souhlas zřizovatele 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Z x8 v zahraničí 063 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 066 Půjčky osobám ve skupině 067 Ostatní dlouhodobé půjčky 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k softwaru 074 Oprávky k ocenitelným právům 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 16 GORDIC

17 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účtová třída 1 - Zásoby Hodnota ZJ může být v případě, že organizace je plátcem DPH, používáno k záznamu o výši základu daně v návaznosti na typ zdanění. V účtové třídě 1 je možnost používat ve slově UZ další členění. V hodnotě ORJ mohou uživatelé zadávat tzv. inventární úsek majetku případně referát (odbor, organizační složku). V hodnotě ORG je další rezerva pro další potřebné třídění. Účtová skupina 11 - Materiál 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 124 Zvířata Účtová skupina 13 - Zboží 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě 139 Zboží na cestě Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty 241 Běžný účet D x8 v cizí měně 243 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb Z 1x fond kulturních a sociálních potřeb 245 Ostatní běžné účty.. dále jen firmou stanovené skupiny analytik D 1x jen PO - fond rezervní - k účtu 914 (pokud není veden na běžném účtu PO) D 2x jen PO - fond odměn - k účtu 911 (pokud není veden na běžném účtu PO) D 3x jen PO - fond reprodukce majetku - k účtu 916 (pokud není veden na běžném účtu PO) D 4x běžný účet cizích prostředků D 5x běžný účet neinvestičních sdružených prostředků D 6x běžný účet investičních sdružených prostředků D 7x běžný účet kolaudačních pozastávek D 8x ostatní běžné účty D x8 v cizí měně Poznámka Skupiny analytik 1x, 2x a 3x u účtu 245 jsou určeny pouze pro fondy příspěvkových organizací, a to jen v případě, že mají vedeny zvláštní bankovní účty pro jednotlivé fondy. GORDIC 17

18 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek * PO mohou používat účtovou skupinu 25 jen pokud to není v rozporu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb. a navíc musí respektovat souhlas zřizovatele. 251 Majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dlužné cenné papíry k obchodování 256 Ostatní cenné papíry 259 Pořízení krátkodobého finančního majetku Účtová skupina 26 - Peníze 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 263 Ceniny Účtová skupina 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky * příspěvkové organizace mohou používat účtovou skupinu 28 jen se souhlasem zřizovatele 281 Krátkodobé bankovní úvěry Z x8 zahraniční 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Z x8 ze zahraničí 283 Vydané krátkodobé dluhopisy 289 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) Z x8 ze zahraničí Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová skupina 31 - Pohledávky 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Poskytnuté provozní zálohy 316 Ostatní pohledávky podle potřeb účetní jednotky Účtová skupina 32 - Závazky 321 Dodavatelé D 01 tuzemští dodavatelé D 02 zahraniční dodavatelé D 1x dodavatelé dlouhodobého majetku 322 Směnky k úhradě 324 Přijaté zálohy Z 79 přijaté zálohy (SOCRATES, LEONARDO,...) 325 Ostatní závazky podle potřeb účetní jednotky 18 GORDIC

19 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 Zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci Z 1x půjčky z FKSP 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Z 1x,3x splatné závazky veřejného zdravotního pojištění D 10 zúčtování s org. zdravot. pojištění - z platu D 11 zúčtování s org. zdravot. pojištění - z nákladů Z 2x,4x splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti D 20 zúčtování s org. soc. zabezp. - z platu D 21 zúčtování s org. soc. zabezp. - z nákladů D 22 zúčtování s org. soc. zabezp. - nárok na dávky Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 341 Daň z příjmů Z 1x, 3x, 4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 342 Ostatní přímé daně Z 1x,2x,3x,4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 343 Daň z přidané hodnoty Z 1x,2x,3x,4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů xx přísně stanovené analytické členění - viz. kapitola Metodika účtování o DPH 345 Ostatní daně a poplatky Z 1x,2x,3x,4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů Poznámka Změny v analytickém členění účtů nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem zřizovatele Platí pro VŠECHNY příspěvkové organizace!!! Analytické členění účtu 346 a 348 bylo nově definováno z důvodu nutnosti zajistit plnění výkazu Příloha účetní závěrky. Jedná se o sledování financování tzv. programového financování ze státního rozpočtu. 346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Z Dotace přijaté na provoz ze státního rozpočtu z toho: Z 47 Dotace na provoz ze SR určené na informatiku Z 48 Dotace na provoz ze SR určené na vzdělávání pracovníků Z 49 Dotace na provoz ze SR určené na vědu a výzkum Z Dotace přijaté ze SR na dlouhodobý majetek z toho: Z Individuální dotace na dlouhodobý majetek ze SR u rozšířených předčíslí bude vždy na třetím a druhém místě zprava 90 Z 56 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR Z 57 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR určené na informatiku Z 58 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR určené na vzdělávání pracovníků Z 59 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR určené na výzkum a vývoj u rozšířených předčíslí bude vždy na třetím a druhém místě zprava 91 GORDIC 19

20 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Z 69 Čerpání investic z limitního účtu Z Dotace přijaté z rozpočtu státních fondů na dlouhodobý majetek - například dotace na solární panely Z 78 Dotace na dlouhodobý majetek přijaté ze zahraničí Z 79 Dotace na provoz přijaté ze zahraničí Z 99 Závěrečný zápis, případně počáteční stav 347 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC Z 1x nárok na provozní dotace od zřizovatele Z 2x nárok na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele Z 3x nárok na provozní dotaci od jiného zřizovatele v rámci obce Z 76 Dotace z MŠMT na provoz (krajská neprůtoková) Z 99 Závěrečný zápis Poznámka Analytika 3x se použije vždy, když se připustí, že příspěvková organizace může obdržet dotaci od jiného subjektu než zřizovatele. Při použití dotace lze používat na straně MD shodné analytické členění. Účtování o přijatých dotacích O přijatých dotacích od zřizovatele nebo ze státního rozpočtu musí být účtováno vždy prostřednictvím účtů 348 a 346. Současně se zasláním dotace bude účtován nárok (346,348/691). K musí účetní jednotka v případě, že přijala dotaci na následující období snížit výnosy o tuto dotaci a zaúčtovat jako DAL -691 a DAL 384. Po musí vrátit dotaci do výnosů takto MD 384/ DAL 691. Přeplatek dotace bude k odúčtován z účtu 691 na účet 347 a 349. Dotace na dlouhodobý majetek se účtují prostřednictvím účtů 346 a 348. Současně s přijmem dotace bude naúčtován i nárok (346,348/916). Přeplatek státní dotace bude k odúčtován z účtu 916 na účet 347. Přeplatek dotace od zřizovatele zůstává na účtě 916. Školské organizace zřízené městskými částmi Dotace na mzdy a učební pomůcky od MHMP budou účtovány na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (rozdělenípodle typu dotace průtokové a neprůtokové) v souladu s výše uvedeným analytickým členěním. Školské organizace zřízené hl.m. Prahou Dotace na mzdy a učební pomůcky od MHMP budou účtovány na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (rozdělenípodle typu dotace průtokové a neprůtokové) v souladu s výše uvedeným analytickým členěním. 349 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC Z 76 Nedočerpané neprůtokové dotace z MŠMT Z 8x Nedočerpané dotace zřizovatele Z 30 Vypořádání výnosů z prodeje majetku zřizovatele Poznámka Na účtech účtové skupiny 34 vypořádávají příspěvkové organizace závazky se státním rozpočtem a rozpočtem ÚSC. Účtová skupina 35 - Pohledávky za účastníky sdružení 358 Pohledávky za účastníky sdružení podle potřeb účetní jednotky 20 GORDIC

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021)

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021) Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Josefův Důl Sídlo: Josefův Důl 293 07 Josefův Důl Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010

Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Účtová třída

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k :

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Obec Mysločovice 2008 13 00284211 751100 Mysločovice

Více

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace v programu GORDIC UCR verze 1.10.10.02 PO platná od 1.1. 2005 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2005 1 Tato metodika

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k :

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Obec Horní Podluží 2008 13 00524221 751100 Horní

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků. sestavena k : v Kč. Název, sídlo a právní forma

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků. sestavena k : v Kč. Název, sídlo a právní forma R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2007 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky OBEC SUDKOV 2007 12 00303411 751100 Sudkov 96 78821

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2006 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Obec České Heřmanice 2006 12 00278661 751100 75

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více