Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy"

Transkript

1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M PO Copyright GORDIC spol. s r. o GORDIC 1

2 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Hlavní změny v metodice od str. 8 str. 9 až 12 (kap. 2. 2) upraven popis postupu při opravách účetních záznamů upraveny obě konfigurace programu UCR řady GORDIC WIN konfigurace POHMP030.04G změna na POHMP030.04H konfigurace POHMP02A.04G změna na POHMP02A.04H důvodem změny je rozšíření výčtu syntetických účtů, které mohou být základem DPH str. 18 k účtu 324 doplněna nová závazná analytika 79 str. 19 k účtu 346 doplněna nová závazná analytika 69 str. 20 odstraněna závazná analytika 0x k účtu 349 str. 21 odstraněna závazná analytika 97 k účtu 379 str. 22 k účtům 5xx byla doplněna nová závazná analytika 76 str. 24 mezi výjimky k účtům 6xx je přidán účet 648 s novou závaznou analytikou 76 str. 29 str. 30 v účtové třídě 7,8 byly doplněny účty, které jsou používány ke speciálním účelům k účtu 914 rozšířeny analytiky o skupinu 4X nespotřebované dotace na projekty EU str. 30 u účtu 916 odstraněna skupina analytik 3x a upřesněno členění analytik 20 až 29 str. 30 u účtu 916 přidána nová závazná analytika 32 str. 38 str. 29 str. 42 str. 64 kap nová metodika účtování operačních programů v účt. třídě 7 a 8 doplněn účet 734, který je metodicky využíván pro evidenci DPH nově upravená Metodika závazného členění základů daně z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace návod na použití pomůcky pro rozpočítávání poměrů (poměrová kalkulačka) Seznam zkratek OS - organizační složka OSS - organizační složka státu USC - územně správní celek PO - příspěvková organizace RO - rozpočtová oblast ISPROFIN - informační systém programového financování MHMP - Magistrát hlavního města Prahy HMP - Hlavní město Praha GORDIC - registrovaná značka firmy GORDIC spol. s r. o. UCR - metodika a programové vybavení pro účetnictví a rozpočet, registrovaná značka firmy GORDIC spol. s r. o. GINIS - programové vybavení, registrovaná značka firmy GORDIC spol. s r. o. DHM - dlouhodobý hmotný majetek (dříve HIM) DNM - dlouhodobý nehmotný majetek (dříve NIM) DM - dlouhodobý majetek (dříve IM) SR - státní rozpočet 2 GORDIC Copyright GORDIC spol. s r. o., , v.6

3 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC OBSAH 1. Systém zpracování účetnictví a plánu HMP Datové toky rozpočtu a účetnictví Účetní závěrka 4 2. Metodika UCR Rozbor datové věty 5 Konstrukce celé věty 5 Slovo H - druh dokladu 5 Slovo DD - den účetního případu - den rozpočtového případu 5 Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu 5 Slovo SU - syntetický účet 6 Slovo AU - analytický účet 6 Slovo ODPA - oddíl, paragraf 6 Slovo POL - položka 6 Slovo ZJ - záznamová jednotka 6 Slovo UZ - účelový znak 6 Slovo ORJ - organizační jednotka 7 Slovo ORG Postup při opravách účetních záznamů podle zákona Využití přístupových práv Konfigurace programu UCR pro příspěvkovou oblast Konfigurace pro příspěvkou oblast varianta A s rozšířenou klasifikaci (odvětví školství a sociálních věcí) Konfigurace pro příspěvkovou oblast varianta B (ostatní odvětví) Centrální databáze údajů o investičních akcích (modul SRV) Výstupy v sestavovém a výkazovém generátoru Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR 14 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 14 Účtová třída 1 - Zásoby 17 Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty 17 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 18 Účtová třída 5 - Náklady ÚSC vynaložené na hospodářskou činnost (zdaňovanou činnost obce, městské části) a náklady příspěvkových organizací 21 Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti ÚSC (zdaňované činnosti města, městských částí) a z činnosti PO 23 Účtová třída 7,8 - Vnitroorganizační účetnictví 30 Účtová třída 9 - Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty METODIKA využití slova POL u majetkových účtů pro sledování pohybu majetku Pohyby majetku ( POL ) pro příspěvkové organizace METODIKA účtování akcí (projektů) financovaných v rámci JPD 2 JPD Metodika účtování operačních programů Praha konkurenceschopnost a Praha adaptabilita pro přísp. org. zřízené hl. městem Prahou Účelové znaky UZ Metodika závazného členění základů daně z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace Základní pojmy Závazné algoritmy pro DPH Strukturovaný popis dokladů závazný v případě účtování o DPH Obsah formuláře Základní podmínky Návrh postupu při ročním zúčtování DPH s vypočtením koeficientu prostřednictvím formuláře a postupy účtování o odpočtu na základě koeficientu Textové formáty rozhraní Textový formát věty 569g Textový formát věty 56Cg Vzorový příklad vstupní dávky 55 Příloha č. 1 Příklady účtování o DPH k metodice uvedené v kapitole Příloha č. 2 Závazné algoritmy pro výkaz příloha účetní závěrky pro příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky platné od Příloha č. 3 Poměrová kalkulačka 64 GORDIC 3

4 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy 1. Systém zpracování účetnictví a plánu HMP Zpracování dat rozpočtu a účetnictví je prováděno prostřednictvím integrovaného systému firmy GORDIC, který zahrnuje programové vybavení ROZ-GORDIC WIN, UCR -GORDIC WIN, VYK-GORDIC WIN, BAR-GINIS, UCT-GINIS, ROZ-GINIS, SRV-GINIS. 1.1 Datové toky rozpočtu a účetnictví Schéma datových toků rozpočtu a účetnictví Druh dokladu 0,1,2,3,4,5,6,9 UCR - GORDIC WIN Databáze sumárních dat HMP Odbor ROZ MHMP a odbor UCT MHMP Příjem dat Kontrola dat Sumarizace cca 6 mil. účetních a rozpočtových zápisů ročně Archiv UCR, 5,6,xg Archiv UCR Archiv UCR UCR - GORDIC WIN UCR - GORDIC WIN UCR - GORDIC WIN Data rozpočtu a účetnictví jednotlivých MČ Data rozpočtu a účetnictví MHMP Data rozpočtu a účetnictví příspěvkových organizací Pořizování dat Opravy dat dle pokynů Výstup dat archivem M z UCR Pořizování dat Opravy dat dle pokynů Záznam dat do databáze HMP Pořizování dat Opravy dat dle pokynů Výstup dat archivem M z UCR cca 1000 organizací 1.2 Účetní závěrka Příspěvkové organizace sestavují k 31. březnu, 30. červnu, a 30. září mezitimní účetní závěrku ( 19, odst.3). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Příspěvkové organizace sestavují k 31. prosinci řádnou účetní závěrku ( 19, odst.1). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky 4 GORDIC

5 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC 2. Metodika UCR 2.1 Rozbor datové věty Konstrukce celé věty H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Slovo H - druh dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: h Dosud byly definovány následující druhy dokladu: Druhy dokladu v účetnictví 0 běžné účetní zápisy 1 zápisy počátečních (rozvahových) stavů 4 závěrečné zápisy Slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. závěrečných zápisů na konci účetního období (roku) 5 uzavírací zápisy Slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. uzavírání účetních knih na konci účetního období (roku) Druhy dokladu v rozpočtu 2 schválený rozpočet Je rozpočet vzniklý v procesu návrhu rozpočtu a jeho korekcí, který, když je schválen kompetentním orgánem, je tzv. schváleným rozpočtem 3 upravený rozpočet Rozpočtové úpravy v kompetenci organizace jsou úpravy již schváleného rozpočtu, které může provádět kompetentní orgán nebo osoba a na základě těchto úprav vzniká další hodnota tzv. upravený rozpočet 6 blokace rozpočtu (platební kalendář) Představuje datový záznam, který je nezávislý na hodnotách schváleného nebo upraveného rozpočtu a je pouze orientační hodnotou, která umožňuje poznamenat kolik (jaká hodnota) z konkrétní rozpočtové skladby je blokována z titulu smlouvy, došlé faktury resp. v případě platebního kalendáře vyjadřuje tuto skutečnost v časové závislosti. 9 požadavek na rozpočet (návrh) Speciální druh věty určený k tvorbě a modelování návrhu rozpočtu až po jejich vyústění ve schválený rozpočet Slovo DD - den účetního případu - den rozpočtového případu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: dd V hodnotě DD se uvádí datum, pod kterým je účtováno o konkrétním účetním případu, nebo datum pořízení rozpočtu schváleného nebo rozpočtové úpravy. Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: cccccc Hodnota CCCCCC reprezentuje šestimístné číslo dokladu. Je stanoven následující způsob číslování dokladů: Druhy dokladu 0, 1, 4 a 5 Účetní doklady. Číslování dokladů je určeno vnitřní legislativní normou jako inkrementační číslování v měsíčních řadách čísel dokladu. Druhy dokladu 2, 3 Rozpočtové doklady. Při číslování těchto dokladů lze využít v souladu s vnitřními legislativními normami HMP následující možnosti: inkrementační řada referentská řada s inkrementací účelová řada s inkrementací Stejně jako v případě účetních dokladů se užívají měsíční řady čísel dokladů. GORDIC 5

6 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Slovo SU - syntetický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxx Podle účtové osnovy vyhlašované pro daný typ účetní jednotky je tato hodnota základním povinným třídícím znakem podv. účetnictví. Slovo AU - analytický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xx Podrobnější třídění syntetického účtu, které je buď povinně stanovené metodikou nebo je uživateli povolena jakákoliv hodnota. Slovo ODPA - oddíl, paragraf H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxxx Oddíl a paragraf je hodnota funkčního třídění podle rozpočtové skladby. Slovo POL - položka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxxx Položka je hodnota druhového třídění podle rozpočtové skladby. Poznámka Dle zvláštního opatření MHMP se v účtových třídách 5,6 a u účtu 916 u vybraných odvětví příspěvkových organizací uvádí povinně ve slově ODPA a POL členění v rozpočtové skladbě. Slovo ZJ - záznamová jednotka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: xxx Záznamová jednotka je slovem, které nelze využívat jinak než: - u bankovních účtů s rozpočtovou skladbou k označení záznamu podle vyhlášky 323/2002 Sb. - u jiných syntetických účtů pro účely sledování DPH na vstupu a na výstupu podle zvláštní metodiky. - v případě financování projektu JPD 991,992 Slovo UZ - účelový znak H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: 000xxxxx! POZOR ZMĚNA! S účinností od se mění struktura UZ na 8 míst. Bohužel se jedná o rozšíření, které se týká zejména rozpočtové sféry v souvislosti se změnami ve výkazu FIN. V zájmu zachování jednotné struktury dat se tato změna projeví i v oblastí příspěvkových organizací. Pro příspěvkové organizace se v používání slova UZ nic nemění a platí nadále používání popsané dále v metodice s tím rozdílem, že na prvních třech místech zleva budou uvedeny vždy tři nuly ( 000 ). Změna tohoto ustanovení je pouze v kompetenci magistrátu. A) Význam a použití UZ v hospodaření s rozpočtem a v hospodaření příspěvkových organizací Účelový znak určuje zdroj krytí nebo účel vynaložených prostředků. Účelové znaky jsou rozděleny do následujících řad a seřazeny podle priority použití (od nejvyšší k nejnižší). UZ s nižší prioritou musí být vždy nahrazen UZ s vyšší prioritou, pokud je již tento znám. Tento princip musí být realizován, jak při účtování, tak i při rozpočtování a to opravou UZ s nižší prioritou, nachází-li se tento v otevřeném období, nebo pomocí opravného dokladu, je-li v uzavřeném období. 6 GORDIC

7 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účetní jednotky - příspěvkové organizace Je-li uváděn závazný ORG u vyjmenovaných SU podle dalších pokynů této metodiky, pak je zároveň stanovena povinnost uvádět závazně i UZ účelový znak, označující zdroj financování - u SU 916 pro sledování financování investiční části AKCÍ v rámci HMP v běžném účetním období - u SU 791 pro sledování úpravy a korekce financování investičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech - u SU 5xx pro sledování financování neinvestičních částí akcí v rámci HMP v běžném účetním období a pro opravy běžných účetních období - u SU 750 pro úpravy a korekce financování neinvestičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech Jako POUZE DOPORUČENÁ se stanoví tato struktura i pro SU 03x,04x a 05x (z důvodu návaznosti na sledování akcí v předchozích letech). Při stanovení účelových znaků hraje roli priorita účelu stanoveného vyšším rozpočtem nad prioritami rozpočtu nižšího. Při tomto náhledu rozlišujeme následující možnosti: účelový znak stanovený MF ČR (nebo jiným resortem) v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky územním rozpočtům obecně (včetně jimi zřizovaných organizačních složek a příspěvkových organizací) účelový znak stanovený magistrátem v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky směrem k městským částem nebo zřizovaným příspěvkovým a podnikatelským subjektům účelový znak stanovený městskými částmi v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky jimi zřizovaným příspěvkovým nebo podnikatelským subjektům; dále také při rozpočtovém opatření zvyšujícím účelově určené výdaje u zřizované organizační složky účelový znak náhradní (doplňkový) v případě poskytnutí/přijmutí účelové dotace, transferu nebo půjčky, pokud není znám konkrétní UZ účelový znak V případě, že účelově poskytované prostředky nebudou vykázány v příslušných účtech pod stanovenými účelovými znaky, nebude jejich čerpání uznáno a bude požadováno jejich vrácení. Základní pravidlo pro používání UZ Základním pravidlem pro používání UZ je, že znaky na čtvrtém a pátem místě zprava určují základní odlišení účelů stanovených státním rozpočtem (jednotlivými resorty) od účelů stanovovaných v rámci kompetence územních rozpočtů. Schematické znázornění: 000yyxxx účelové znaky stanovené jednotlivými resorty yy = číslo resortu (viz vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě) xxx = číslo účelu stanovené v rámci resortu 00000xxx účelové znaky stanovené územními rozpočty 00=vždy pevně stanovené nuly xxx= číslo účelu stanovené jednotlivými stupni územních rozpočtů Používání UZ ve vztahu k účtovému rozvrhu: hledisko peněžních příjmů a výdajů (používá se u účetních jednotek s rozpočtovou formou hospodaření, t.j. městských částí a organizačních složek) účelové znaky se zaznamenávají u účtů, které používají rozpočtovou skladbu a to jak u příjmových položek tak i u výdajových položek hledisko výdajů na pořízení nebo hledisko nákladů (používá se u příspěvkových organizací a podnikatelských subjektů) účelové znaky se zaznamenávají u účtů pořízení nebo záloh na investiční majetek (účtová skupina 04 a 05) účelové znaky se zaznamenávají u účtů nákladových a výnosových (účtová třída 5 nebo 6) účelové znaky se zaznamenávají dále u účtů 346, 347, 348, 349 a 916 B) Význam a použití UZ při použití metodiky účtování o DPH Pro odlišení jednotlivých období pro zpracování řádného daňového přiznání se u SU 343 AÚ 4X uvádí POVINNĚ ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se ŘÁDNÉ daňové přiznání týká. Pro odlišení algoritmu pro zpracování jednotlivých období dodatečného daňového přiznání se u SU 343 AÚ 4X uvádí POVINNĚ ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se DODATEČNÉ daňové přiznání týká. Slovo ORJ - organizační jednotka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: Slovo ORG xxxx H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx 000xxxxx xxxx 00xxxxxxxxxxx Struktura: 00xxxxxxxxxxx GORDIC 7

8 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy! POZOR ZMĚNA! S účinností od se struktura ORG rozšiřuje na 13 míst. Dosavadní desetimístný ORG se rozšiřuje zleva o tři místa. Závazná struktura pro sledování akcí bude 00Aaaaaxxxxxx 00 = zatím nepoužívat rezerva Aaaaa = číselník AKCÍ rozšířený vlevo o další místo (A) Pro příspěvkové organizace se v používání slova ORG pro dosavadní platná čísla akcí nic nemění. Změní se pouze způsob pořízení identifikace akce, například výdaje pro akci 2124 bude od nutné pořizovat jako POZOR - rozšíření čísla akcí na 5 míst je VÝHRADNĚ v kompentenci správce centrálního číselníku, a tím je Magistrát hlavního města Prahy. Jedině ten může stanovit u nových akcí číslování v délce 5 míst. Pro potřebu sledování čerpání prostředků na centrálně registrované AKCE, sledované v oblasti hlavního města Prahy se pro syntetické účty dále vyjmenované stanoví ZÁVAZNÁ STRUKTURA číselníku ORG: u SU 916 pro sledování financování investičních částí akcí v rámci HMP v běžném účetním období u SU 791 pro sledování úpravy a korekce financování investičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech u SU 5xx pro sledování nákladů neinvestičních částí akcí v rámci HMP v běžném účetním období a pro opravy běžných účetních období u SU 750 pro úpravy a korekce financování neinvestičních částí akcí v rámci HMP v následujících letech v následujících letech nebo pro případy rozúčtování podle kap.2.8. bod B/ této metodiky Jako POUZE DOPORUČENÁ se stanoví tato struktura i pro SU 03x,04x a 05x (z důvodu návaznosti na sledování akcí v předchozích letech) Postup při opravách účetních záznamů podle zákona Podle 4, odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví jako soustavu záznamů. Jedním z druhu účetních záznamů je účetní zápis podle 12. Na účetní zápisy o zaúčtování účetního případu se vztahuje povinnost uvedená v 35, která se týká oprav již uskutečněných účetních zápisů. V programu UCR, řady GORDIC WIN, se účetní zápisy dají opravovat dvojím způsobem: 1) Nepřímé opravy (oprava novým dokladem) funkce zabezpečuje automatické vložení odkazu na opravovaný doklad do opravného dokladu (pro účetnictví i rozpočet) tento způsob opravy je nutné použít v případě, že doklad, který chceme opravovat, se nachází v tzv. ročním souboru, tedy v měsících, které byly již uzavřeny uzávěrkou M a je možné ho použít i při opravě v neuzavřeném období funkce opravy novým dokladem zajišťuje automatické vytváření vazeb mezi doklady pomocí automatického vložení řetězce ve tvaru *CPD-hhmmcccccc; do popisu dokladu: * řídící znak CPD zkratka číslo původního dokladu hh druh dokladu původního účetního dokladu mm měsíc původního dokladu cccccc číslo původního dokladu ; ukončení řetězce na základě změny některé hodnoty v původním dokladu program vytvoří na pozadí opravný doklad pod datumem aktuálního období (období ve kterém se oprava provádí) a pod číslem dokladu z uživatelem vybrané dokladové řady a poté se uloží do měsíčního souboru nový doklad obsahuje pouze změny, které byly v původním dokladu provedeny a to formou odúčtování původní hodnoty a naúčtování na novou hodnotu zároveň byla vytvořena funkce, která umožňuje tisknout doklad, který vyhledá všechny odkazy stejného CPD a zobrazí na stisk klávesy: F8 doklad původní + všechny opravné doklady (zobrazí i případné revizní záznamy) F9 kumulativní doklad, který ukáže jaký je konečný vzhled a obsah dokladu po všech provedených opravách 2) Přímé opravy (oprava s revizními záznamy) oprava se provádí při změně v datové větě na pozadí, tj. na pozadí se automaticky vytvářejí zápisy odúčtování a zaúčtování, tzv. revizní záznamy v podstatě se jedná o skryté odúčtování celého původního dokladu a naúčtování nového dokladu s promítnutím změny, v prohlížení dokladů a v běžných výstupech (deníky, hlavní knihy, knihy analytické evidence) se promítají pouze výsledky po opravě tento způsob opravy je možné použít pouze v neuzavřeném období v menu OPRAVY v menu PROHLÍŽENÍ a OPRAVY je možné zobrazit u konkrétního dokladu na stisk klávesy: 7 doklad původní 8 doklad původní s průběhem všech oprav (s tzv. revizními záznamy) 9 výsledný doklad po opravě V IS GINIS se účetní zápisy dají opravovat pouze jednou formou: Oprava je možná jen novým účetním dokladem, tedy nepřímou opravou. Systém podporuje vytváření vazeb mezi opravovaným a opravným dokladem na bázi vazeb mezi identifikátory obou dokladů. Pro podrobnosti je nutné se obrátit na svého implementátora IS GINIS 8 GORDIC

9 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Dodržení návaznosti účetních zápisů na účetní doklady (účetní případy) Zejména v programu UCR řady GORDIC WIN se v praxi občas používá NEVHODNÝ postup pořizování. Při účtování do účetního deníku se pod jedno číslo účetního dokladu ukládají účetní zápisy (záznamy podle 12), které spolu věcně nesouvisí a týkají se uskutečnění více účetních případů (viz 6, odstavec 1). Uvedený postup vede k nepřehlednosti účetnictví ( 8, odst.1) a dělá i potíže s případným zjišťováním chyb a návazností opraveného dokladu na doklad původní (viz nové ustanovení 35). Program UCR, řady GORDIC WIN, je konstrukčně jednoznačně orientován na datum a číslo dokladu. Tato slova jsou klíčovým třídícím znakem při zjišťování, jak byl zaúčtován jeden konkrétní účetní případ. Doporučujeme, aby naši uživatelé každému účetnímu případu přidělili samostatné číslo účetního dokladu. Rovněž doporučujeme rozdělit účtování do účetního deníku do více číselných řad. V IS GINIS se při metodicky vhodném nastavení ukládání zápisů do dokladových řad nedá tento NEVHODNÝ postup vůbec použít. Každý účetní doklad je ukládán při zápisu do deníku do jednoznačně identifikovaného čísla dokladu Využití přístupových práv Velmi důležitá z hlediska metodického i z hlediska dodržení ustanovení zákona o účetnictví je důsledná administrace přístupových práv k modulům řady GORDIC WIN i IS GINIS. V praxi se zejména u menších účetních jednotek a především v řadě GORDIC WIN vyskytují případy, kdy účetní jednotka nemá nadefinovaný oddělený přístup osob tak, aby byla schopna zjistit odpovědnost za vedení účetnictví. Hrubým porušením je to, že je více uživatelům přidělen obecný uživatel a jednotné heslo 9999, Jednotlivé moduly GORDIC WIN disponují zabezpečením přístupu podle uživatelského jména a hesla. Heslo i uživatelské jméno je nevhodné sdělovat mezi pracovníky navzájem, neboť by se mělo jednat o utajenou část přístupového hesla. V řídícím souboru UCR.PSW je pak doporučeno spojit tato hesla s identifikací osobního čísla pracovníka a se jménem pracovníka. V obou platformách jsou na pozadí ukládány do datových souborů (databáze) ke každému pořizovanému (opravovanému) záznamu údaje o identifikaci osoby a zároveň i časové razítko, kdy k události došlo. Pro revizi dat účetnictví a rozpočtu je možné kromě konfigurovatelných tisků v menu Prohlížení M,R,R+M a Opravy zpracovávat revizní sestavy ve tvaru účetního (rozpočtového) deníku. Sestavy se spouští v menu ÚČETNICTVÍ (ROZPOČET) submenu TISK DENÍKY. Pro účetnictví je to skupina formátů s identifikací UCRDU015: Účetní deníky úplné revizní záznam, a pro rozpočet je to skupina formátů s identifikací UCRDR015: Rozpočtové deníky úplné revizní záznam Konfigurace programu UCR pro příspěvkovou oblast Konfigurace pro příspěvkou oblast varianta A s rozšířenou klasifikaci (odvětví školství a sociálních věcí) Vysvětlivky ke grafickému zobrazení struktury slovo měnitelné pouze správci rozvrhu slovo měnitelné běžným uživatelským heslem slovo měnitelné běžným uživatelským heslem a zadávané do dat bez nabídky jeho zadání do účtového rozvrhu Typ konfigurace: POHMP030.04H Konfigurace je určena příspěvkovým organizacím, které účtují o pohybech majetkových účtů a současně jsou povinny členit své náklady, výnosy a účet 916 podle rozpočtové skladby. Funkční a druhové třídění. Výjimka číslo 1 Obsah výjimky 5XX, 263 Charakteristika výjimky Nákladové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti, účty časového rozlišení a účet cenin. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je u nákladů provedeno rozvětvení na skupinu analytik (obsahují povinně členění na rozpočtovou skladbu) a na skupinu analytik (neobsahuje členění na rozpočtovou skladbu). Účty cenin jsou ve výjimce umístěny kvůli sdílení záznamové položky pro záznam o základu DPH. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 2 Obsah výjimky 6XX Charakteristika výjimky Výnosové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je u výnosů provedeno rozvětvení na skupinu analytik (obsahují povinně členění na rozpočtovou skladbu) a na skupinu analytik (neobsahuje členění na rozpočtovou skladbu). Číselník záznamů je pro účely členění základů DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění. Číselníky UZ, ORJ a ORG se sdílejí společně s nákladovými účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG GORDIC 9

10 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Výjimka číslo 3 Obsah výjimky 0XX, 1XX, 378, 379 Charakteristika výjimky Účty dlouhodobého majetku a zásob. Ve slově POL je v účtovém rozvrhu nasazen speciální číselník pohybů dle metodiky HMP. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 4 Obsah výjimky 316, 325, 959 Charakteristika výjimky Účty, které v souvislosti s novým zákonem o DPH a novou metodikou účtování o DPH vyžadují v účetní větě zadávání ZJ. Hlavním účtem skupiny je SU 343 Daň z přidané hodnoty a dále pomocný SU 734 a účty záloh vyplacených a přijatých, které mohou být základem DPH podle nové metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 5 Obsah výjimky 314, 324, 343, 734, 38X Charakteristika výjimky Účty pohledávek a závazků z obchodního styku. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 6 Obsah výjimky 31X, 32X Charakteristika výjimky Fond reprodukce majetku. V této konfiguraci obsahuje i číselník funkčního ( ODPA ) a druhového ( POL ) třídění podle rozpočtové skladby pro sledování čerpání fondu na krytí financování dlouhodobého majetku. Účty 750 a 791 slouží pro zachycení JPD2 a JPD3 podle zvláštní metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 7 Obsah výjimky 916, 750, 791 Charakteristika výjimky Účty zúčtování se zaměstnanci, pro ostatní pohledávky a závazky a fondy příspěvkových organizací - s výjimkou 916. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 8 Obsah výjimky 33X, 37X, 91X Charakteristika výjimky Podrozvahové účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 9 Obsah výjimky 97X, 98X, 99X Charakteristika výjimky Ostatní účty pro zúčtování daní a poplatků Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG 10 GORDIC

11 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Výjimka číslo 10 Obsah výjimky 289,34X Charakteristika výjimky Účty pro sledování vnitropodnikového účetnictví. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 11 Obsah výjimky 7XX, 8XX Charakteristika výjimky Účty pro sledování vnitropodnikového účetnictví. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 0 Obsah výjimky Všechny kombinace SU, které nejsou vyjmenovány v některé z výjimek 1 až 11. Charakteristika výjimky Všechny účty, které nepatří do předchozích výjimek. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Konfigurace pro příspěvkovou oblast varianta B (ostatní odvětví) Typ konfigurace: POHMP02A.04H Výjimka číslo 1 Obsah výjimky 5XX, 263 Charakteristika výjimky Nákladové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti, účty časového rozlišení a účet cenin. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je u nákladů provedeno rozvětvení na skupinu analytik a na skupinu analytik Účty cenin jsou ve výjimce umístěny kvůli sdílení záznamové položky pro záznam o základu DPH. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 2 Obsah výjimky 6XX Charakteristika výjimky Výnosové účty hlavní i vedlejší hospodářské činnosti. Zvláštním odkazem v účtovém rozvrhu je provedeno u výnosů rozvětvení na skupinu analytik a na skupinu analytik Číselník záznamů je pro účely členění základů DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění. Číselníky UZ, ORJ a ORG se sdílejí společně s nákladovými účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 3 Obsah výjimky 0XX, 1XX, 378, 379 Charakteristika výjimky Účty dlouhodobého majetku a zásob. Ve slově POL je v účtovém rozvrhu nasazen speciální číselník pohybů dle metodiky HMP. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG GORDIC 11

12 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Výjimka číslo 4 Obsah výjimky 316, 325, 959 Charakteristika výjimky Účty, které v souvislosti s novým zákonem o DPH a novou metodikou účtování o DPH vyžadují v účetní větě zadávání ZJ. Hlavním účtem skupiny je SU 343 Daň z přidané hodnoty a dále pomocný SU 734 a účty záloh vyplacených a přijatých, které mohou být základem DPH podle nové metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 5 Obsah výjimky 314, 324, 343, 734, 38X Charakteristika výjimky Účty pohledávek a závazků z obchodního styku. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 6 Obsah výjimky 31X, 32X Charakteristika výjimky Fond reprodukce majetku. V této konfiguraci obsahuje i číselník funkčního ( ODPA ) a druhového ( POL ) třídění podle rozpočtové skladby pro sledování čerpání fondu na krytí financování dlouhodobého majetku.účty 750 a 791 slouží pro zachycení JPD2 a JPD3 podle zvláštní metodiky. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 7 Obsah výjimky 916, 750, 791 Charakteristika výjimky Účty zúčtování se zaměstnanci, pro ostatní pohledávky a závazky a fondy příspěvkových organizací - s výjimkou 916. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 8 Obsah výjimky 33X, 37X, 91X Charakteristika výjimky Podrozvahové účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 9 Obsah výjimky 97X, 98X, 99X Charakteristika výjimky Účty zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 10 Obsah výjimky 289, 34X Charakteristika výjimky Účty pro sledování vnitropodnikového účetnictví. 12 GORDIC

13 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 11 Obsah výjimky 7XX, 8XX Charakteristika výjimky Podrozvahové účty. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Výjimka číslo 0 Obsah výjimky Všechny kombinace SU, které nejsou vyjmenovány v některé z výjimek 1 až 9. Charakteristika výjimky Všechny účty, které nepatří do předchozích výjimek. Struktura věty SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG 2.5 Centrální databáze údajů o investičních akcích (modul SRV) Údaje o financování centrálních investičních akcí se získávají výhradně z dat rozpočtu a účetnictví jednotlivých účetních jednotek spadajících do okruhu působnosti HMP. V případě příspěvkových organizací zřizovaných městem i městskými částmi vstupují účty, na kterých se účtuje o pořízení investičního majetku. údaje se přebírají z účtu 916, kde ve slově ORG od čtvrtého do sedmého místa zleva je označováno centrální číslo investiční akce takto 000aaaa (po rozšíření číslování akcí na 5 míst bude označováno od třetího do sedmého místa zleva takto 00Aaaaa ) organizace mohou z hlediska kontinuity vést údaje v hodnotě ORG i účtů účtových skupin 03x, 04x, 05x 2.6 Výstupy v sestavovém a výkazovém generátoru Formáty pro kontrolu účetnictví Do této nabídky se dá vstoupit: 1) při spouštění kontrolních chodů přes menu ÚČETNICTVÍ UZÁVĚRKA D (M) Kontrolní chod volba s identifikací UCRKU010: Kontrolní chody ÚSC 2) při spouštění tiskových výstupů přes menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR Výkazy volba UCRGU013: Kontrolní chody K1 - ÚSC UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-příspěvková organizace UCRKU Kontrola okruhu rozvahy UCRKU Zůstatky okruhu podrozvahových účtů UCRKU Kontrola okruhu nákladů a výnosů (VHČ i HČ) UCRKU Kontrola uzávěrky roku - nápočet ze stavů UCRKU Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU144* - Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací s maskou UCRKU Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku PO UCRKU Výkazové a mezivýkazové vazby PO UCRKU Kontrola nevýkazových vazeb Rozvaha - Příloha UCRKU Kontrola dat na provedenou účetní závěrku Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky Do této nabídky se dá vstoupit přes menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR Výkazy volba UCRGU215: Účetní výkazy pro PO zřizované ÚSC *TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6D# - Tisk účetní závěrky - v Kč UCRGUM6D# -. - v tis. Kč UCRGUA60# - Rozvaha - v Kč UCRGUM60# -. - v tis. Kč UCRGUA61# - Výkaz zisku a ztráty - v Kč UCRGUM61# -. - v tis. Kč UCRGUB68# - Příloha účetní závěrky - v Kč UCRGUN68# -. - v tis. Kč UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky GORDIC 13

14 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy *GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6D# - Tisk účetní závěrky - v Kč XCRGUM6D# -. - v tis. Kč XCRGUA60# - Rozvaha - v Kč XCRGUM60# -. - v tis. Kč XCRGUA61# - Výkaz zisku a ztráty - v Kč XCRGUM61# -. - v tis. Kč XCRGUB68# - Příloha účetní závěrky - v Kč XCRGUN68# -. - v tis. Kč *VÝSTUPY účetních výkazů větami 45,46,47(OKEČ zadat vždy do tabulky) UCRGUV65# Rozvaha UCRGUV67# Výkaz zisku a ztráty UCRGUV68# Příloha účetní závěrky *VÝSTUPY účetních výkazů větami 45,46,47 za SOR (OKEČ z UCR.ORG) UCRGUY65# Rozvaha UCRGUY67# Výkaz zisku a ztráty UCRGUY68# Příloha účetní závěrky UCRGUY6X# - 065, 067 a jeden soubor 2.6 Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR Všechny syntetické účty jsou celostátně závazné a jsou definovány vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Analytické účty označené jako závěrečný zápis nebo počáteční stav jsou používány při generování dat v automatizovaném zpracování roční závěrky (závěrečné zápisy, uzavření účetních knih a otevření účetních knih). Uživatel programu UCR je nesmí používat k běžným účetním zápisům v průběhu účetního období. Pro účtovou třídu 5 a 6 (náklady a výnosy) jsou analytiky stanoveny s ohledem na generování výkazu zisku a ztráty (pro členění výkazu podle jednotlivých řádků, na hlavní a vedlejší činnost u příspěvkových organizací. Rovněž v nákladech a výnosech nelze používat analytiky vyčleněné pro závěrečné zápisy pro běžné účetní případy. Zvláštní chování mají z hlediska ROZVAHY účty 336, 341, 342, 343, 345, které mohou být ve výkazu ROZVAHA obsaženy na straně AKTIV i PASIV (jako tzv. plovoucí účty ). Algoritmus tvorby výkazu zjistí u těchto účtů jejich stav k rozvahovému období (rozdíl stran MD a DAL za syntetický účet úhrnem). Je-li aktuální obrat strany MD za celý syntetický účet větší než aktuální obrat strany DAL, je hodnota umístěna do AKTIV. V opačném případě je umístěna v absolutní hodnotě do PASIV. LEGENDA k přehledu účtů 1x masková analytika - takto označená analytika znamená, že uživateli doporučujeme nebo závazně nařizujeme určitý interval v anal. členění xx masková analytika - takto označená analytika znamená, že ponecháváme na uživateli rozhodování o číslování analytik.. - takto dvěma tečkami označená analytika vyjadřuje, že uživatel může zvolit u daného účtu jen analytiku, která je stanovena závazně firemní metodikou Z - takto jsou označeny účty, případně jejich analytiky (maskové analytiky), které jsou závazně stanoveny a uživatel nesmí žádné jiné použít D - takto jsou označeny analytiky, které jsou uživateli doporučovány a nedodržení jejich členění nemá vliv na správnost výsledků zpracování výkazů a dodávaných doplňkových formátů Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Pro účty účtových skupin 01x, 02x, 03x je ve slově POL nutno používat číselník pohybů dlouhodobého majetku. Číselník s komentářem je uveden ve zvláštní kapitole této metodiky. V hodnotě ORJ mohou uživatelé zadávat inventární úseky podle správců majetku, případně referát (odbor, zařízení). V hodnotě ORG je rezerva pro další potřebné třídění. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku xx další analytické třídění 013 Software Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku xx další analytické třídění 014 Ocenitelná práva Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 14 GORDIC

15 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný maj. odpisovaný 021 Stavby Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Z 90 technické zhodnocení v cizím majetku 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Základní stádo a tažná zvířata 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek D 02 Pořízení - nehmotného výsledku výzkumu a vývoje D 03 Pořízení - software D 04 Pořízení - ocenitelných práv D 09 Pořízení - ostatního dlouhodobého nehmotného majetku 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek D 01 Pořízení - staveb D 02 Pořízení - samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí D 05 Pořízení - pěstitelských celků trvalých porostů D 06 Pořízení - základního stáda a tažných zvířat D 09 Pořízení - ostatního dlouhodobého hmotného majetku D 31 Pořízení - pozemku D 32 Pořízení - uměleckého díla a předmětu 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek * příspěvková organizace může nabývat ostatní dlouhodobý finanční majetek jen pokud to není v rozporu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. nebo má-li k tomu souhlas zřizovatele xx analytické třídění podle potřeb účetní jednotky D 01 Pořízení majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem D 02 Pořízení majetkových účastí v osobách s podstatným vlivem D 03 Pořízení dlužných cenných papírů držených do splatnosti D 09 Pořízení ostatního dlouhodobého finančního majetku Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek D 02 Záloha - na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje D 03 Záloha - na software D 04 Záloha - na ocenitelná práva D 09 Záloha - na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek D 01 Záloha - na stavby D 02 Záloha - na samost.mov.věci a soubory mov.věcí D 05 Záloha - na pěstitelské celky trvalých porostů D 06 Záloha - na základní stádo a tažná zvířata D 09 Záloha - na ostatní dlouhodobý hmotný majetek GORDIC 15

16 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy D D 31 Záloha - na pozemky 32 Záloha - na umělecká díla a předměty Poznámka Pokud organizace zabezpečuje výdaje na akce pořízení dlouhodobého majetku, pak v účtových skupinách 04 a 05 je vhodné použít (z důvodu kontinuity) ve slově UZ číselník účelových znaků. V dalších analytikách ORJ a ORG doporučujeme zejména u stavebních investic vést analytiku podle staveb, objektů případně podobjektů. Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek * příspěvková organizace může nabývat ostatní dlouhodobý finanční majetek jen pokud to není v rozporu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. nebo má-li k tomu souhlas zřizovatele 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Z x8 v zahraničí 063 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 066 Půjčky osobám ve skupině 067 Ostatní dlouhodobé půjčky 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k softwaru 074 Oprávky k ocenitelným právům 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 16 GORDIC

17 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účtová třída 1 - Zásoby Hodnota ZJ může být v případě, že organizace je plátcem DPH, používáno k záznamu o výši základu daně v návaznosti na typ zdanění. V účtové třídě 1 je možnost používat ve slově UZ další členění. V hodnotě ORJ mohou uživatelé zadávat tzv. inventární úsek majetku případně referát (odbor, organizační složku). V hodnotě ORG je další rezerva pro další potřebné třídění. Účtová skupina 11 - Materiál 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 124 Zvířata Účtová skupina 13 - Zboží 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě 139 Zboží na cestě Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty 241 Běžný účet D x8 v cizí měně 243 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb Z 1x fond kulturních a sociálních potřeb 245 Ostatní běžné účty.. dále jen firmou stanovené skupiny analytik D 1x jen PO - fond rezervní - k účtu 914 (pokud není veden na běžném účtu PO) D 2x jen PO - fond odměn - k účtu 911 (pokud není veden na běžném účtu PO) D 3x jen PO - fond reprodukce majetku - k účtu 916 (pokud není veden na běžném účtu PO) D 4x běžný účet cizích prostředků D 5x běžný účet neinvestičních sdružených prostředků D 6x běžný účet investičních sdružených prostředků D 7x běžný účet kolaudačních pozastávek D 8x ostatní běžné účty D x8 v cizí měně Poznámka Skupiny analytik 1x, 2x a 3x u účtu 245 jsou určeny pouze pro fondy příspěvkových organizací, a to jen v případě, že mají vedeny zvláštní bankovní účty pro jednotlivé fondy. GORDIC 17

18 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek * PO mohou používat účtovou skupinu 25 jen pokud to není v rozporu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb. a navíc musí respektovat souhlas zřizovatele. 251 Majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dlužné cenné papíry k obchodování 256 Ostatní cenné papíry 259 Pořízení krátkodobého finančního majetku Účtová skupina 26 - Peníze 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 263 Ceniny Účtová skupina 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky * příspěvkové organizace mohou používat účtovou skupinu 28 jen se souhlasem zřizovatele 281 Krátkodobé bankovní úvěry Z x8 zahraniční 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Z x8 ze zahraničí 283 Vydané krátkodobé dluhopisy 289 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) Z x8 ze zahraničí Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová skupina 31 - Pohledávky 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Poskytnuté provozní zálohy 316 Ostatní pohledávky podle potřeb účetní jednotky Účtová skupina 32 - Závazky 321 Dodavatelé D 01 tuzemští dodavatelé D 02 zahraniční dodavatelé D 1x dodavatelé dlouhodobého majetku 322 Směnky k úhradě 324 Přijaté zálohy Z 79 přijaté zálohy (SOCRATES, LEONARDO,...) 325 Ostatní závazky podle potřeb účetní jednotky 18 GORDIC

19 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 Zaměstnanci 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci Z 1x půjčky z FKSP 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Z 1x,3x splatné závazky veřejného zdravotního pojištění D 10 zúčtování s org. zdravot. pojištění - z platu D 11 zúčtování s org. zdravot. pojištění - z nákladů Z 2x,4x splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti D 20 zúčtování s org. soc. zabezp. - z platu D 21 zúčtování s org. soc. zabezp. - z nákladů D 22 zúčtování s org. soc. zabezp. - nárok na dávky Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 341 Daň z příjmů Z 1x, 3x, 4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 342 Ostatní přímé daně Z 1x,2x,3x,4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 343 Daň z přidané hodnoty Z 1x,2x,3x,4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů xx přísně stanovené analytické členění - viz. kapitola Metodika účtování o DPH 345 Ostatní daně a poplatky Z 1x,2x,3x,4x evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů Poznámka Změny v analytickém členění účtů nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem zřizovatele Platí pro VŠECHNY příspěvkové organizace!!! Analytické členění účtu 346 a 348 bylo nově definováno z důvodu nutnosti zajistit plnění výkazu Příloha účetní závěrky. Jedná se o sledování financování tzv. programového financování ze státního rozpočtu. 346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Z Dotace přijaté na provoz ze státního rozpočtu z toho: Z 47 Dotace na provoz ze SR určené na informatiku Z 48 Dotace na provoz ze SR určené na vzdělávání pracovníků Z 49 Dotace na provoz ze SR určené na vědu a výzkum Z Dotace přijaté ze SR na dlouhodobý majetek z toho: Z Individuální dotace na dlouhodobý majetek ze SR u rozšířených předčíslí bude vždy na třetím a druhém místě zprava 90 Z 56 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR Z 57 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR určené na informatiku Z 58 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR určené na vzdělávání pracovníků Z 59 Systémové dotace na dlouhodobý majetek ze SR určené na výzkum a vývoj u rozšířených předčíslí bude vždy na třetím a druhém místě zprava 91 GORDIC 19

20 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Z 69 Čerpání investic z limitního účtu Z Dotace přijaté z rozpočtu státních fondů na dlouhodobý majetek - například dotace na solární panely Z 78 Dotace na dlouhodobý majetek přijaté ze zahraničí Z 79 Dotace na provoz přijaté ze zahraničí Z 99 Závěrečný zápis, případně počáteční stav 347 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC Z 1x nárok na provozní dotace od zřizovatele Z 2x nárok na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele Z 3x nárok na provozní dotaci od jiného zřizovatele v rámci obce Z 76 Dotace z MŠMT na provoz (krajská neprůtoková) Z 99 Závěrečný zápis Poznámka Analytika 3x se použije vždy, když se připustí, že příspěvková organizace může obdržet dotaci od jiného subjektu než zřizovatele. Při použití dotace lze používat na straně MD shodné analytické členění. Účtování o přijatých dotacích O přijatých dotacích od zřizovatele nebo ze státního rozpočtu musí být účtováno vždy prostřednictvím účtů 348 a 346. Současně se zasláním dotace bude účtován nárok (346,348/691). K musí účetní jednotka v případě, že přijala dotaci na následující období snížit výnosy o tuto dotaci a zaúčtovat jako DAL -691 a DAL 384. Po musí vrátit dotaci do výnosů takto MD 384/ DAL 691. Přeplatek dotace bude k odúčtován z účtu 691 na účet 347 a 349. Dotace na dlouhodobý majetek se účtují prostřednictvím účtů 346 a 348. Současně s přijmem dotace bude naúčtován i nárok (346,348/916). Přeplatek státní dotace bude k odúčtován z účtu 916 na účet 347. Přeplatek dotace od zřizovatele zůstává na účtě 916. Školské organizace zřízené městskými částmi Dotace na mzdy a učební pomůcky od MHMP budou účtovány na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (rozdělenípodle typu dotace průtokové a neprůtokové) v souladu s výše uvedeným analytickým členěním. Školské organizace zřízené hl.m. Prahou Dotace na mzdy a učební pomůcky od MHMP budou účtovány na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a na účet nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (rozdělenípodle typu dotace průtokové a neprůtokové) v souladu s výše uvedeným analytickým členěním. 349 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC Z 76 Nedočerpané neprůtokové dotace z MŠMT Z 8x Nedočerpané dotace zřizovatele Z 30 Vypořádání výnosů z prodeje majetku zřizovatele Poznámka Na účtech účtové skupiny 34 vypořádávají příspěvkové organizace závazky se státním rozpočtem a rozpočtem ÚSC. Účtová skupina 35 - Pohledávky za účastníky sdružení 358 Pohledávky za účastníky sdružení podle potřeb účetní jednotky 20 GORDIC

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Financování obcí zprávy 3/2005

Financování obcí zprávy 3/2005 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC 4 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více