ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

2 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 důvod předložení: Zákon č. 25/2 Sb. o rozpočtových providlech územních rozpočtů, 17 Zákon č. 128/2 Sb. o obcích, 84 zpracoval: Ing. Rudolf Jakubec,vedoucí FO MmÚ p. Jaroslava Pechová,vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. Jindřiška Kažimírová,vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města projednáno: v Radě města ÚL dne ve Finančním výboru ZM ÚL dne s Mgr. Jiřím Javorčákem, tajemníkem MmÚ přizváni k jednání:

3 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) z j išťu j e, že 1. hospodaření celého města Ústí nad Labem za rok 212 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy města ve výši ,85 tis. Kč b) celkové výdaje města ve výši ,77 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,8 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ) za rok 212 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy MmÚ ve výši ,89 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši ,8 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,81 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 3. celkový nerozdělený výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 212 činil ,32 Kč, z toho k činí volné zdroje do rozpočtu roku ,57 Kč viz Příloha usnesení č výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 212 činí ,17 tis. Kč B) b ere n a vědomí 1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí n. L. za rok informaci o hospodaření města za rok 212 dle důvodové zprávy C) s ouhlasí 1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Ústí n. L. za rok 212 bez výhrad D) s c h v a l u j e a) finanční vypořádání za rok 212 dle přílohy č. 1-3 usnesení takto: - Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok Příloha usnesení č. 2 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok Příloha usnesení č. 3 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 212 b) ponechání finančních prostředků MO Střekov účelově určených, ale v roce 212 nečerpaných, do rozpočtu roku 213 ve výši 2 5 tis. Kč určených na investiční akce MO c) účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 212 dle Přílohy č. 1 až č. 5 důvodové zprávy

4 Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 (dále jen ZÚ 212) ve zkrácené verzi, která obsahuje: Návrh na usnesení ZÚ 212 Příloha usnesení č. 1 č. 3 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 212 Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 212 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 212 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku Magistrát Dále je důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 (dále jen ZÚ 212) předkládán členům Zastupitelstva města Ústí n. L. na přiloženém CD, který obsahuje 5 souborů s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení ZÚ 212 (text) soubor Word 2) Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 3) Přílohy usnesení č. 1 3 ZÚ 212 (tabulky) soubor Excel 4) Důvodová zpráva ZÚ 212 soubor Word s tímto obsahem: Úvod Přehled o hospodaření města Ústí n. L. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozbor příjmové části rozpočtu Rozbor výdajové části rozpočtu - Neinvestiční část výdajového rozpočtu - Investiční část výdajového rozpočtu Fondy Úvěry města Finanční půjčky

5 Hospodářská činnost Finanční vypořádání za rok 212 Hospodaření městských obvodů Hospodaření s majetkem MmÚ Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 5) Tabulková příloha ZÚ 212 soubor Excel Účetní závěrka města za rok 212 soubory z programu NAVISION

6

7 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 212 Zdrojová část finančního vypořádání Kč P.č. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací: zřizovatel ukládá odvod do rozpořtu města v úrovni Magistrátu v souladu s 28, odst.6 písm. a) zákona 25/2 Sb. v platném znění 98 Muzeum města p.o. 98 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/212 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ , 3/ Aktivní FV ze StR ,83 společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev kraje (ÚZ 98193) ,83 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů ,62 nevyčerpané ÚP na volbu prezidenta ČR od MO celkem (ÚZ 988) ,45 z toho: MO město 15 2 MO Severní Terasa , MO Střekov 6 68,45 nevyčerpané ÚP na volby do zastup. krajů od MO celkem (ÚZ 98193) ,17 z toho: MO Severní Terasa ,19 MO Neštěmice 6 889,98 MO Střekov nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem (MO Severní Terasa) 18, 5/ Celkem úhrn zdrojů FV ,45 Výdajová část finančního vypořádání Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 7/ Vratky účelových prostř. do StR ,2 pomocný analytický přehled PAP (ÚZ 987) 65 sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 98216) ,19 volba prezidenta ČR (ÚZ 988) ,45 MPSV-DHN a příspěvek na péči (ÚZ 138) 8 prevence kriminality (ÚZ 145) ,56 výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/29 Sb. (ÚZ 225) 165 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 9/ FV s městskými obvody , FP na volbu prezidenta - MO Neštěmice (ÚZ 988) 4 489, FP na společné volby do Parlamentu ČR a zastup. krajů - MO město (ÚZ 98193) , 1/ Celkem úhrn potřeb ,2 11/ Stav po finančním vypořádání (p.č.5 - p.č.1) ,25 12/ volné zdroje k ,32 13/ zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci SR / C e l k e m (p.č.12 a p. č. 13) ,32 15/ na doplnění zdrojů do rozpočtu roku 214 (dle schváleného RV-usn. RM č. 76/13 z ) -1 16/ zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci UR (rozpočtová opatření schválená v RM v I. Q roku 213) z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu / pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK) -9 18/ pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na zimní údržbu) -8 19/ pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK, II.etapa) -6 2/ pro ZOO p.o. zapojeno do UR 213 (rozpo.opatření-zvýšení příspěvku p.o.) / pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK-RM ) -5 Volné zdroje do rozpočtu roku 213 (p.č.11+p.č.14 až p.č.2) ,57

8 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 2 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok 212 v Kč Hospodářský výsledek k Fond Fond Odvod na účet zřizovatele dle Neuhrazená CELKEM = Název organizace CELKEM=sl.2+sl.3 Hlavní činnost Doplňková činnost odměn rezervní 28,odst.6 písm. a) zák.č.25/2 Sb.v platném znění ztráta sl.4+sl.5+sl.6+sl.7 ZŠ Hluboká ZŠ Palachová , ,1 ZŠ E. Krásnohorské , ,6 ZŠ Školní náměstí 445, , ,4 445,54 445,54 ZŠ a ZUŠ Husova , , , , ,71 ZŠ Karla IV , ,5 ZŠ a MŠ SNP , , , ,34 ZŠ Vojnovičova , , Fakultní ZŠ České mládeže 21, , ,72 21,9 21,9 ZŠ Mírová , , , , ,99 ZŠ Stříbrnická , ,38 ZŠ a MŠ Nová , ,4 ZŠ Vinařská 4 37, , , 4 37, ,99 ZŠ Anežky České , , , ,86 ZŠ Neštěmická , , , ,8 ZŠ Pod vodojemem , , ZŠ Hlavní , , , , ,91 ZŠ Rabasova , , , , ,38 Internátní MŠ 2 476, , , ,4 MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek 2 367,95 7, , ,95 MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček 8 246, , , ,8 MŠ Vojanova MŠ Zvoneček , ,5 MŠ Pomněnka 3 739, 3 739, , 3 739, MŠ Neštěmice MŠ Vyhlídka MŠ Skalnička MŠ Dobětice 418,87 418,87 418,87 418,87 ZŠ a MŠ Jitřní , , , , ,95 MŠ Marxova MŠ Škroupova 1 637, , , ,15 MŠ Pohádka MŠ Kytička 1 378, , , ,46 MŠ Sluníčko , ,4 8, , ,4 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem , , , , ,89 MŠ Motýlek 2 855, , , 2 855, ,41 MŠ Písnička 1 361, , , , ,59 MŠ Pastelka 4 321, , , ,17 MŠ Emy Destinové MŠ Karla IV , , , ,46 MŠ Vinařská 9 679, , , ,68 MŠ 5. Května 3 579, , , ,4 DS Velké Březno , , , , ,46 DS Chlumec , , , , , DS Severní Terasa 14 26, , , , ,73 DS Dobětice , ,64 DS Krásné Březno , ,1 51, , ,4 DS a Azyl.dům pro matky s dětmi Severní Terasa Pečovatelská služba , , , ,44 DS Bukov , , , , ,58 Jesle města , , , , , ,53 Muzeum města , , , ,1 Kulturní středisko , , , , , ,38 C E L K E M , , , , , , ,56 Poznámka: Muzeum města ÚL p.o. - organizaci byl uložen odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele dle 28, odst. 6 zákona č. 25/2 Sb. ve výši 98,- Kč. ZŠ Mírová p. o. - ztráta ve výši ,99 Kč - řešení této ztráty za rok 212 v rámci komplexního zabezpečení vyrovnaného hospodaření za rok 213 této p.o. je v kompetenci RM ÚL.

9 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 3 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 212 v Kč Hospodářský výsledek k Fond Fond Odvod na účet Pokrytí CELKEM = Název organizace CELKEM=sl.2+sl.3Hlavní činnost Doplňková činnost odměn rezervní zřizovatele ztráty sl.4+sl.5+sl.6+sl.7 Zoologická zahrada , , , , ,99 Městské služby , , , , ,28 C E L K E M , , , , ,27 Stránka 3

10

11

12

13

14 Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Ústí n.l. za rok 212: I. Úvod Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán závěrečný účet, vč. důvodové zprávy k hospodaření města za rok 212 v souladu se zák. č. 128/ Sb., 84, odst. 2b, o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 25/ Sb., 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne na úřední desce Magistrátu města Ústí n. L. v užším rozsahu a na e-úřední desce města ÚL je zveřejněn v úplném znění vč. celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem. II. Přehled o hospodaření města Ústí n.l. Rozpočet města Ústí n.l. byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 212. Rozpočet byl vypracován v souladu se zákonem č. 25/ Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/ Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/ Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí n.l., které ho na svém zasedání dne svým usnesením č.121/12 schválilo. Rozpočet na rok 212 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy, dotace do provozní části jejich rozpočtů vč. dotace na zeleň a v rámci upraveného rozpočtu i dotace z příjmů z odvodu z loterií a VHP. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí n.l. schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v r. 212 hospodařilo dle rozpočtů Magistrátu města ÚL a městských obvodů v objemu: SR 212 UR 212 Příjmů ,82 tis. Kč ,12 tis. Kč Výdajů ,8 tis. Kč ,9 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ,26 tis. Kč ,3 tis. Kč Saldo vyrovnává oblast financování - třída 8 (údaje jsou převzaty ze stát. výkazu Fin 2-12 M). 1

15 Za hodnocené období bylo dosaženo skutečnosti takto (Tabulka č. 1): Celkových příjmů, z toho: ,85 tis. Kč - daňových ,98 tis. Kč - nedaňových ,2 tis. Kč - kapitálových 136,55 tis. Kč - přijatých dotací v celkové výši 47 1,3 tis. Kč Oblasti financování tř ,8 tis. Kč - změna stavu na bank. účtech r ,4 tis. Kč - uhrazené splátky z úvěrů ,87 tis. Kč - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,83 tis. Kč (úvěr u KB a.s.) Ze zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši ,98 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši ,79 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu). Z celkových výdajů ve výši ,77 tis. Kč byly financovány následující oblasti ve městě Ústí n.l. (Tabulka č. 2): rozvoj města ,76 tis. Kč sociální pomoci ,5 tis. Kč kultura a sport 11 26,52 tis. Kč školství ,38 tis. Kč životní prostředí ,26 tis. Kč doprava a služby 37 47,13 tis. Kč místní správa ,22 tis. Kč Splátky úvěrů a půjček MmÚ v r. 212 činily ,87 tis. Kč. K zůstává nesplaceno ,2 tis. Kč úvěrů. Úvěr od EIB bude splácen 56 mil. Kč každoročně od roku 213 až do roku 23. Čerpáním úvěru u KB a.s. je dle úvěrové smlouvy do , splátka jistiny úvěru každoročně do bude ve výši 5 mil. Kč (str. 123). Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ. 2

16 III. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozpočet pro Magistrát města Ústí n.l. (MmÚ) byl pro rok 212 schválen v objemu: SR 212 UR 212 příjmů ,82 tis. Kč ,14 tis. Kč z toho: dotace pro MO - tis. Kč 3 944,2 tis. Kč příjmy zůstávající MmÚ ,82 tis. Kč ,94 tis. Kč výdajů ,8 tis. Kč ,75 tis. Kč z toho: neinvestiční výdaje MmÚ ,56 tis. Kč ,24 tis. Kč investiční výdaje MmÚ 51 97,52 tis. Kč ,51 tis. Kč dotace poskytnuté MO 86 2 tis. Kč tis. Kč financování ,26 tis. Kč - 184,19 tis. Kč V průběhu roku 212 byl rozpočet snížen o 249 5,33 tis. Kč na základě rozpočtových změn schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL. Rozpočet ovlivnily tyto údaje: zvýšení příjmů ve tř.1 o celkovou částku ,94 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 2 vytvořených nad SR v celkové výši 9 694,31 tis. Kč zapojení převodů z vlastních fondů VHČ v celkové výši 4 7,47 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 4 dotací v celkové výši 93,6 tis. Kč, z toho: snížení rozpočtu v položce přijaté investiční transfery o tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) ze StR v celkové výši ,86 tis. Kč zapojení neinvestičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši ,3 tis. Kč zapojení investičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši ,21 tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) na měkké projekty v celkové výši ,5 tis. Kč převod účelových prostředků na MO v celkové výši 3 944,2 tis. Kč snížení tř.8 financování o celkovou částku ,45 tis. Kč, z toho: splátky úvěrů tis. Kč snížení potřeby dlouhodobého úvěru tis. Kč změna stavu na bankovních účtech MmÚ ,45 tis. Kč Rozpočtová opatření se promítají v upraveném rozpočtu MmÚ v celkové výši 249 5,33 tis. Kč a byla provedena na základě schválení ZM a RM (Tab. 9/str. 1-1, 9a). Radou města byla v průběhu r. 212 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 121/12, bod B/ ze dne , kterými je RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 1 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Poskytnuté účelové prostředky byly zapojeny do rozpočtu dle jejich účelovosti. 3

17 Hospodaření Magistrátu města Ústí n.l. skončilo za r. 212 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši ,81 tis. Kč: (v tis. Kč) Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 212 Druhové třídění SR 212 UR 212 SK k % plnění Celkové příjmy , , ,89 95,44 Třída 1 - daňové příjmy , , ,32 14,5 Třída 2 - nedaňové příjmy 2 759, 3 453, ,31 122,7 Třída 3 - kapitálové příjmy 136,55 Třída 4 - přijaté dotace , , ,92 68,22 - poskytnuté dotace MO , ,21 1 Třída 8 financování ,26-184, ,81 118,7 Celkové výdaje , , ,8 92,42 Třída 5 - neinvestiční výdaje , , ,63 94,27 Třída 6 - kapitálové výdaje 51 97, , ,45 73,32 Saldo příjmů a výdajů ,26 184, ,81 Saldo příjmů a výdajů ve výši ,81 tis. Kč vyrovnává oblast financování, která k zahrnuje (v tis. Kč): splátka úvěru u ČS a.s ,44 splátka revolving. úvěru u KB a.s ,43 čerpání dlouhodobého úvěru ,83 změna stavů na bank. účtech ,77 C e l k e m ,81 Magistrát města má uzavřenou smlouvu na kontokorentní úvěr, který k nebyl čerpán. Stav na účtech MmÚ k byl ve výši ,85 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v r. 212 (v tis. Kč): - počáteční stav k ,7 - příjmy celkem ,89 - výdaje celkem ,8 - splátky úvěrů a půjček ,87 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky ,83 - aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity -23 (termínovaný vklad u Raiffeisenbank a.s.) 4

18 V částce ,85 tis. Kč jsou vázány následující prostředky v celkové výši 15 81,54 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty: v tis. Kč - účet Projekty IPRM Mojžíř 5,69 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL. 12,92 - účet Vzdělávání v egon Centru. 88,91 - účet Partnerství pro české Brownfieldy. 253,99 - účet COBRA-MAN ,55 - účet SUGAR.. 56,9 - FRB vč. úroků 4 99,11 - sociální fond.. 491,52 - MmÚ Most soudní spor ,51 - účet Město ÚL - PREVENT 1, - účet Collegium Bohemicum... 7,66 - účet CIVITAS 7 187,39 - účet Městské sady.. 5,5 - účet Sektorové centrum - sportoviště. 3,92 - účet Manangement IPRM Mobilita.,7 - účety IPRM Mobilita ,55 - účet Management IPRM Centrum.. 1,51 - účet Dům kultury-část A,8 - účet Plavecká hala Klíše. 2,36 - účty zrušené p.o. SDOB. 73,5 volné prostředky k ,31 zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci SR , Celkem ,31 na doplnění zdrojů do rozpočtu r zapojení volných zdrojů v r. 213 (RO) ,94 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 212 nižším čerpáním rozpočtových výdajů v celkové výši ,93 tis. Kč, zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 212 nečerpaných FP v celkové výši ,1 tis. Kč)) RO pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 celkem - 28 (na údržbu a opravy MK a na zimní údržbu) RO pro ZOO p.o. zapojeno do UR , FV za r ,33 Volné zdroje do rozpočtu roku ,7 Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 213 činí ,7 tis. Kč. 5

19 Příjmová část rozpočtu nebyla celkově naplněna o částku ,5 tis. Kč, p.č. 65, z toho: - třída 1 - daňové příjmy byly celkově přeplněny o částku 5 964,38 tis. Kč z toho: daňové příjmy ze StR ,41 tis. Kč přeplnění daně z nemovitostí ,75 tis. Kč poplatky za ukládání odpadů na skládky - 41,22 tis. Kč poplatky za KO - 838,95 tis. Kč odvod z loterií a VHP + 423,61 tis. Kč ostatní daňové příjmy ,78 tis. Kč - třída 2-nedaňové příjmy byly celkově naplněny o částku 6 722, tis. Kč z toho: přijaté sankční poplatky +2 18,61 tis. Kč příjmy z vlastní činnosti + 574,9 tis. Kč splátky půjčených prostředků ,4 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy ,7 tis. Kč - třída 3 - kapitálové příjmy byly celkově přeplněny o částku 136,55 tis. Kč - třída 4 - přijaté dotace vykazují nesplnění v celkové výši ,98 tis. Kč Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivých příjmů je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod IV. Rozbor příjmové části rozpočtu. Ve výdajové části neinvestičního rozpočtu (Tab. č. 6) činí úspora 72 76,61 tis. Kč. Ve výdajové části investičního rozpočtu (Tab. č. 7) činí úspora ,6 tis. Kč. Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivými odbory je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod V. Rozbor výdajové části rozpočtu. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Hospodářský výsledek za rok 212 byl dle výkazu zisku a ztrát ve výši ,17 tis. Kč. Na účet VHČ plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody ve výši 8% podílu pro MmÚ, které za r. 212 činily 15 7,38 tis. Kč (1 772,38 tis. Kč vytvořeno MO nad schválený rozpočet). V průběhu roku 212 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 18 49,47 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56) vč. 7 tis. Kč z lepšího hospodaření roku 211 (vytvořené odborem dopravy). Komentář činnosti VHČ je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod IX. Hospodářská činnost. 6

20 IV. Rozbor příjmové části rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem Celkové příjmy MmÚ v roce 212: - schválený rozpočet - upravený rozpočet - skutečnost k ,82 tis. Kč ,94 tis. Kč ,89 tis. Kč Celkové příjmy byly splněny na 95,44%, tj. v absolutním vyjádření to představuje nenaplnění upraveného rozpočtu o částku ,5 tis. Kč (Tab. č. 5, ř. 65). Tabulka č. 5 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 212. Záporná hodnota čísel vyjadřuje nesplnění rozpočtu příjmů (sl. č. 1, Rozdíl). Komentář k jednotlivým druhům příjmů je v pořadí dle Tabulky č. 5 (v tis. Kč): 1/ Daňové příjmy (Tab. č. 5, ř. 1-22) SR , UR ,94 SK k ,32 % k UR 12 14,5 Rozdíl 5 964,38 Daňové příjmy byly celkem naplněny o celkovou částku 5 964,38 tis. Kč. Neplnění je evidováno především u těchto daní: daň z přidané hodnoty (p.č.5) odvody z loterií (p.č.8a) poplatky za KO (p.č.19) ,77 tis. Kč - 467,5 tis. Kč - 838,95 tis. Kč Naopak vyšší plnění je evidováno především u těchto daní: daň z příjmů FO ze záv.činnosti (p.č.1 a,b) daň z příjmů FO z podnikání (p.č. 2,3,4) daň z příjmů právnických osob (p.č.6) odvody z VHP (p.č.8b) správní poplatky celkem (p.č.9) daň z nemovitostí (p.č.2) 16 77,59 tis. Kč 1 6,33 tis. Kč ,26 tis. Kč 891,11 tis. Kč 838,31 tis. Kč 8 965,75 tis. Kč Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (ř. 1-6, 8, 2) za rok 212 činily 7

21 celkem ,79 Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 212 byly vyšší o částku ,79 Kč. Rozbor plnění jednotlivých daňových příjmů - tř. 1 je následující: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ř. 1a) položka 1111 SR (UR) SK k ,42 % k UR 12 18,32 Rozdíl ,42 Rozpočtovaný výnos této daně byl k naplněn o ,42 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti = 1,5% výnos (ř. 1b) položka 1111 SR (UR) SK k ,17 % k UR 12 17,77 Rozdíl 1 321,17 Jedná se o motivační příjem, který je poskytován obcím od r. 22 podle počtu zaměstnanců v obci. Rozpočtovaný příjem byl naplněn o částku 1 321,17 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání (ř. 2 a ř. 3) položka 1112 Vzhledem k tomu, že tyto daňové příjmy jsou účtovány v souladu s platnou rozpočtovou skladbou na jednu položku č. 1112, je i jejich plnění rozpočtu takto hodnoceno. SR (UR) SK k ,57 % k UR ,8 Rozdíl 4 929,57 Naplnění rozpočtu u těchto daní představuje částku 4 929,57 tis. Kč (3% výnos daně z příjmů fyz. osob, které měly na území města trvalé bydliště - částka 4 632,7 tis. Kč a sdílená daň z příjmů FO se st. rozpočtem částka 296,87 tis. Kč). Daň z příjmů fyzických osob položka 1113 vybíraná srážkou dle zvl. sazby (ř. 4) SR (UR) SK k ,76 % k UR 12 13,18 Rozdíl 5 13,76 Příjem této daně byl naplněn o částku 5 13,76 tis. Kč. 8

22 Daň z přidané hodnoty (ř. 5) položka 1211 SR (UR) SK k ,23 % k UR 12 96,24 Rozdíl ,77 Nenaplnění rozpočtu u této daně představuje částku 17 9,77 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob (ř. 6) položka 1121 SR (UR) SK k ,26 % k UR ,8 Rozdíl ,26 Naplnění rozpočtu u této daně představuje částku ,26 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec (ř. 7) položka 1122 SR UR ,94 SK k ,94 % k UR 12 1 Rozdíl - Hospodaření města Ústí n.l. za rok 211 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s daň. povinností ve výši ,53 tis. Kč a dodatečné daňové přiznání za rok 21 ve výši 17 56,41 tis. Kč. Dle platné daňové legislativy se poprvé od zdaňovacího období 21 počítá daň jak z vedlejší hospodářské činnosti tak i z hlavní činnosti. Z tohoto důvodu bylo podáno i dodatečné daňové přiznání za rok 21. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální. Odvod z loterií apod.her kromě VHP (ř. 8a) položka 1351 UR SK k ,5 % k UR 12 86,64 Rozdíl - 467,5 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od dle zákona č. 22/199 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle 41i odst. 3 zákona o loteriích (3% celostátního hrubého výnosu). Převody těchto prostředků prováděl Specializovaný finančí úřad. 9

23 Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) (ř. 8b) položka 1355 UR , SK k ,11 % k UR 12 12,18 Rozdíl 891,11 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od dle zákona č. 22/199 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle 41i odst. 1 zákona o loteriích (8% celostátního hrubého výnosu). Převody finančních prostředků prováděly finanční úřady (dle čísla matriky FÚ). Správní poplatky (ř. 9 15) položka 1361 SR UR , SK K ,31 % k UR 12 14,92 Rozdíl 838,31 Plnění rozpočtu uvedených poplatků dle jednotlivých odborů je následující (v tis. Kč): Název odboru UR 212 SK k Stavební 3 272,39 Živnostenský ,85 Životní prostředí ,88 Doprava , 12 25,71 Správní ,43 Ostatní 4,5 CELKEM 17 25, ,31 Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Poplatky za znečišťování životního prostředí a za přírodních zdrojů (ř ) SR (UR) , SK k ,55 % k UR 12 1,12 Rozdíl 27,55 Skupinu těchto příjmů tvoří: a/ Poplatky vyměřené za znečišťování ovzduší provozovateli tzv. malých zdrojů znečištění (ř. 16) položka 1332 SR (UR) SK k ,62 % k UR 12 99,24 Rozdíl -,38 Výše poplatků je stanovena na základě zák. č. 86/22 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Zpoplatňují se pouze malé zdroje s tepelným výkonem od 5 kw do 2 1

24 kw. Poplatky jsou jednotlivým subjektům vyměřovány na základě Rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší pro daný rok. Od jsou tyto poplatky kontrolovány a případně pohledávky vymáhány Kanceláří tajemníka odd.právně ekonomické, který má na tuto agendu zřízen zvláštní bankovní účet. b/ Poplatky za ukládání odpadů (ř. 17) položka 1333 SR (UR) , SK k ,78 % k UR 12 99,82 Rozdíl - 41,22 Dle zákona č. 185/21 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech se podílejí tito provozovatelé: Teplárna Trmice a.s. 34,8 SITA a.s ,98 CELKEM ,78 Teplárna Trmice a.s. příjmy za ukládání kalů SITA a.s. ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích c/ Odvody za odnětí zemědělského a lesního půdního fondu (ř.18) položka 1334 SR (UR) SK k ,15 % k UR ,88 Rozdíl 69,15 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím na základě zák. č. 334/92 Sb., v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Významnými plátci odvodů za zábor zemědělské půdy byly v roce 212 pro výstavbu obchodního centra společnosti KIKA, Palivový kombinát Ústí n. L. a ŘSD. Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů (ř. 19) položka 134 SR (UR) SK k ,5 % k UR 12 97,92 Rozdíl - 838,95 Od byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (5,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vychází ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 212 bylo vybráno ,5 tis. Kč. 11

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více