ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

2 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 důvod předložení: Zákon č. 25/2 Sb. o rozpočtových providlech územních rozpočtů, 17 Zákon č. 128/2 Sb. o obcích, 84 zpracoval: Ing. Rudolf Jakubec,vedoucí FO MmÚ p. Jaroslava Pechová,vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. Jindřiška Kažimírová,vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města projednáno: v Radě města ÚL dne ve Finančním výboru ZM ÚL dne s Mgr. Jiřím Javorčákem, tajemníkem MmÚ přizváni k jednání:

3 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) z j išťu j e, že 1. hospodaření celého města Ústí nad Labem za rok 212 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy města ve výši ,85 tis. Kč b) celkové výdaje města ve výši ,77 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,8 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ) za rok 212 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy MmÚ ve výši ,89 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši ,8 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,81 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 3. celkový nerozdělený výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 212 činil ,32 Kč, z toho k činí volné zdroje do rozpočtu roku ,57 Kč viz Příloha usnesení č výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 212 činí ,17 tis. Kč B) b ere n a vědomí 1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí n. L. za rok informaci o hospodaření města za rok 212 dle důvodové zprávy C) s ouhlasí 1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Ústí n. L. za rok 212 bez výhrad D) s c h v a l u j e a) finanční vypořádání za rok 212 dle přílohy č. 1-3 usnesení takto: - Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok Příloha usnesení č. 2 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok Příloha usnesení č. 3 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 212 b) ponechání finančních prostředků MO Střekov účelově určených, ale v roce 212 nečerpaných, do rozpočtu roku 213 ve výši 2 5 tis. Kč určených na investiční akce MO c) účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 212 dle Přílohy č. 1 až č. 5 důvodové zprávy

4 Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 (dále jen ZÚ 212) ve zkrácené verzi, která obsahuje: Návrh na usnesení ZÚ 212 Příloha usnesení č. 1 č. 3 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 212 Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 212 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 212 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku Magistrát Dále je důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 (dále jen ZÚ 212) předkládán členům Zastupitelstva města Ústí n. L. na přiloženém CD, který obsahuje 5 souborů s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení ZÚ 212 (text) soubor Word 2) Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 3) Přílohy usnesení č. 1 3 ZÚ 212 (tabulky) soubor Excel 4) Důvodová zpráva ZÚ 212 soubor Word s tímto obsahem: Úvod Přehled o hospodaření města Ústí n. L. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozbor příjmové části rozpočtu Rozbor výdajové části rozpočtu - Neinvestiční část výdajového rozpočtu - Investiční část výdajového rozpočtu Fondy Úvěry města Finanční půjčky

5 Hospodářská činnost Finanční vypořádání za rok 212 Hospodaření městských obvodů Hospodaření s majetkem MmÚ Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 5) Tabulková příloha ZÚ 212 soubor Excel Účetní závěrka města za rok 212 soubory z programu NAVISION

6

7 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 212 Zdrojová část finančního vypořádání Kč P.č. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací: zřizovatel ukládá odvod do rozpořtu města v úrovni Magistrátu v souladu s 28, odst.6 písm. a) zákona 25/2 Sb. v platném znění 98 Muzeum města p.o. 98 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/212 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ , 3/ Aktivní FV ze StR ,83 společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev kraje (ÚZ 98193) ,83 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů ,62 nevyčerpané ÚP na volbu prezidenta ČR od MO celkem (ÚZ 988) ,45 z toho: MO město 15 2 MO Severní Terasa , MO Střekov 6 68,45 nevyčerpané ÚP na volby do zastup. krajů od MO celkem (ÚZ 98193) ,17 z toho: MO Severní Terasa ,19 MO Neštěmice 6 889,98 MO Střekov nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem (MO Severní Terasa) 18, 5/ Celkem úhrn zdrojů FV ,45 Výdajová část finančního vypořádání Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 7/ Vratky účelových prostř. do StR ,2 pomocný analytický přehled PAP (ÚZ 987) 65 sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 98216) ,19 volba prezidenta ČR (ÚZ 988) ,45 MPSV-DHN a příspěvek na péči (ÚZ 138) 8 prevence kriminality (ÚZ 145) ,56 výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/29 Sb. (ÚZ 225) 165 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 9/ FV s městskými obvody , FP na volbu prezidenta - MO Neštěmice (ÚZ 988) 4 489, FP na společné volby do Parlamentu ČR a zastup. krajů - MO město (ÚZ 98193) , 1/ Celkem úhrn potřeb ,2 11/ Stav po finančním vypořádání (p.č.5 - p.č.1) ,25 12/ volné zdroje k ,32 13/ zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci SR / C e l k e m (p.č.12 a p. č. 13) ,32 15/ na doplnění zdrojů do rozpočtu roku 214 (dle schváleného RV-usn. RM č. 76/13 z ) -1 16/ zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci UR (rozpočtová opatření schválená v RM v I. Q roku 213) z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu / pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK) -9 18/ pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na zimní údržbu) -8 19/ pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK, II.etapa) -6 2/ pro ZOO p.o. zapojeno do UR 213 (rozpo.opatření-zvýšení příspěvku p.o.) / pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK-RM ) -5 Volné zdroje do rozpočtu roku 213 (p.č.11+p.č.14 až p.č.2) ,57

8 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 2 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok 212 v Kč Hospodářský výsledek k Fond Fond Odvod na účet zřizovatele dle Neuhrazená CELKEM = Název organizace CELKEM=sl.2+sl.3 Hlavní činnost Doplňková činnost odměn rezervní 28,odst.6 písm. a) zák.č.25/2 Sb.v platném znění ztráta sl.4+sl.5+sl.6+sl.7 ZŠ Hluboká ZŠ Palachová , ,1 ZŠ E. Krásnohorské , ,6 ZŠ Školní náměstí 445, , ,4 445,54 445,54 ZŠ a ZUŠ Husova , , , , ,71 ZŠ Karla IV , ,5 ZŠ a MŠ SNP , , , ,34 ZŠ Vojnovičova , , Fakultní ZŠ České mládeže 21, , ,72 21,9 21,9 ZŠ Mírová , , , , ,99 ZŠ Stříbrnická , ,38 ZŠ a MŠ Nová , ,4 ZŠ Vinařská 4 37, , , 4 37, ,99 ZŠ Anežky České , , , ,86 ZŠ Neštěmická , , , ,8 ZŠ Pod vodojemem , , ZŠ Hlavní , , , , ,91 ZŠ Rabasova , , , , ,38 Internátní MŠ 2 476, , , ,4 MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek 2 367,95 7, , ,95 MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček 8 246, , , ,8 MŠ Vojanova MŠ Zvoneček , ,5 MŠ Pomněnka 3 739, 3 739, , 3 739, MŠ Neštěmice MŠ Vyhlídka MŠ Skalnička MŠ Dobětice 418,87 418,87 418,87 418,87 ZŠ a MŠ Jitřní , , , , ,95 MŠ Marxova MŠ Škroupova 1 637, , , ,15 MŠ Pohádka MŠ Kytička 1 378, , , ,46 MŠ Sluníčko , ,4 8, , ,4 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem , , , , ,89 MŠ Motýlek 2 855, , , 2 855, ,41 MŠ Písnička 1 361, , , , ,59 MŠ Pastelka 4 321, , , ,17 MŠ Emy Destinové MŠ Karla IV , , , ,46 MŠ Vinařská 9 679, , , ,68 MŠ 5. Května 3 579, , , ,4 DS Velké Březno , , , , ,46 DS Chlumec , , , , , DS Severní Terasa 14 26, , , , ,73 DS Dobětice , ,64 DS Krásné Březno , ,1 51, , ,4 DS a Azyl.dům pro matky s dětmi Severní Terasa Pečovatelská služba , , , ,44 DS Bukov , , , , ,58 Jesle města , , , , , ,53 Muzeum města , , , ,1 Kulturní středisko , , , , , ,38 C E L K E M , , , , , , ,56 Poznámka: Muzeum města ÚL p.o. - organizaci byl uložen odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele dle 28, odst. 6 zákona č. 25/2 Sb. ve výši 98,- Kč. ZŠ Mírová p. o. - ztráta ve výši ,99 Kč - řešení této ztráty za rok 212 v rámci komplexního zabezpečení vyrovnaného hospodaření za rok 213 této p.o. je v kompetenci RM ÚL.

9 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 3 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 212 v Kč Hospodářský výsledek k Fond Fond Odvod na účet Pokrytí CELKEM = Název organizace CELKEM=sl.2+sl.3Hlavní činnost Doplňková činnost odměn rezervní zřizovatele ztráty sl.4+sl.5+sl.6+sl.7 Zoologická zahrada , , , , ,99 Městské služby , , , , ,28 C E L K E M , , , , ,27 Stránka 3

10

11

12

13

14 Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Ústí n.l. za rok 212: I. Úvod Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán závěrečný účet, vč. důvodové zprávy k hospodaření města za rok 212 v souladu se zák. č. 128/ Sb., 84, odst. 2b, o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 25/ Sb., 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne na úřední desce Magistrátu města Ústí n. L. v užším rozsahu a na e-úřední desce města ÚL je zveřejněn v úplném znění vč. celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem. II. Přehled o hospodaření města Ústí n.l. Rozpočet města Ústí n.l. byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 212. Rozpočet byl vypracován v souladu se zákonem č. 25/ Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/ Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/ Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí n.l., které ho na svém zasedání dne svým usnesením č.121/12 schválilo. Rozpočet na rok 212 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy, dotace do provozní části jejich rozpočtů vč. dotace na zeleň a v rámci upraveného rozpočtu i dotace z příjmů z odvodu z loterií a VHP. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí n.l. schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v r. 212 hospodařilo dle rozpočtů Magistrátu města ÚL a městských obvodů v objemu: SR 212 UR 212 Příjmů ,82 tis. Kč ,12 tis. Kč Výdajů ,8 tis. Kč ,9 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ,26 tis. Kč ,3 tis. Kč Saldo vyrovnává oblast financování - třída 8 (údaje jsou převzaty ze stát. výkazu Fin 2-12 M). 1

15 Za hodnocené období bylo dosaženo skutečnosti takto (Tabulka č. 1): Celkových příjmů, z toho: ,85 tis. Kč - daňových ,98 tis. Kč - nedaňových ,2 tis. Kč - kapitálových 136,55 tis. Kč - přijatých dotací v celkové výši 47 1,3 tis. Kč Oblasti financování tř ,8 tis. Kč - změna stavu na bank. účtech r ,4 tis. Kč - uhrazené splátky z úvěrů ,87 tis. Kč - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,83 tis. Kč (úvěr u KB a.s.) Ze zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši ,98 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši ,79 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu). Z celkových výdajů ve výši ,77 tis. Kč byly financovány následující oblasti ve městě Ústí n.l. (Tabulka č. 2): rozvoj města ,76 tis. Kč sociální pomoci ,5 tis. Kč kultura a sport 11 26,52 tis. Kč školství ,38 tis. Kč životní prostředí ,26 tis. Kč doprava a služby 37 47,13 tis. Kč místní správa ,22 tis. Kč Splátky úvěrů a půjček MmÚ v r. 212 činily ,87 tis. Kč. K zůstává nesplaceno ,2 tis. Kč úvěrů. Úvěr od EIB bude splácen 56 mil. Kč každoročně od roku 213 až do roku 23. Čerpáním úvěru u KB a.s. je dle úvěrové smlouvy do , splátka jistiny úvěru každoročně do bude ve výši 5 mil. Kč (str. 123). Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ. 2

16 III. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozpočet pro Magistrát města Ústí n.l. (MmÚ) byl pro rok 212 schválen v objemu: SR 212 UR 212 příjmů ,82 tis. Kč ,14 tis. Kč z toho: dotace pro MO - tis. Kč 3 944,2 tis. Kč příjmy zůstávající MmÚ ,82 tis. Kč ,94 tis. Kč výdajů ,8 tis. Kč ,75 tis. Kč z toho: neinvestiční výdaje MmÚ ,56 tis. Kč ,24 tis. Kč investiční výdaje MmÚ 51 97,52 tis. Kč ,51 tis. Kč dotace poskytnuté MO 86 2 tis. Kč tis. Kč financování ,26 tis. Kč - 184,19 tis. Kč V průběhu roku 212 byl rozpočet snížen o 249 5,33 tis. Kč na základě rozpočtových změn schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL. Rozpočet ovlivnily tyto údaje: zvýšení příjmů ve tř.1 o celkovou částku ,94 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 2 vytvořených nad SR v celkové výši 9 694,31 tis. Kč zapojení převodů z vlastních fondů VHČ v celkové výši 4 7,47 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 4 dotací v celkové výši 93,6 tis. Kč, z toho: snížení rozpočtu v položce přijaté investiční transfery o tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) ze StR v celkové výši ,86 tis. Kč zapojení neinvestičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši ,3 tis. Kč zapojení investičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši ,21 tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) na měkké projekty v celkové výši ,5 tis. Kč převod účelových prostředků na MO v celkové výši 3 944,2 tis. Kč snížení tř.8 financování o celkovou částku ,45 tis. Kč, z toho: splátky úvěrů tis. Kč snížení potřeby dlouhodobého úvěru tis. Kč změna stavu na bankovních účtech MmÚ ,45 tis. Kč Rozpočtová opatření se promítají v upraveném rozpočtu MmÚ v celkové výši 249 5,33 tis. Kč a byla provedena na základě schválení ZM a RM (Tab. 9/str. 1-1, 9a). Radou města byla v průběhu r. 212 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 121/12, bod B/ ze dne , kterými je RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 1 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Poskytnuté účelové prostředky byly zapojeny do rozpočtu dle jejich účelovosti. 3

17 Hospodaření Magistrátu města Ústí n.l. skončilo za r. 212 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši ,81 tis. Kč: (v tis. Kč) Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 212 Druhové třídění SR 212 UR 212 SK k % plnění Celkové příjmy , , ,89 95,44 Třída 1 - daňové příjmy , , ,32 14,5 Třída 2 - nedaňové příjmy 2 759, 3 453, ,31 122,7 Třída 3 - kapitálové příjmy 136,55 Třída 4 - přijaté dotace , , ,92 68,22 - poskytnuté dotace MO , ,21 1 Třída 8 financování ,26-184, ,81 118,7 Celkové výdaje , , ,8 92,42 Třída 5 - neinvestiční výdaje , , ,63 94,27 Třída 6 - kapitálové výdaje 51 97, , ,45 73,32 Saldo příjmů a výdajů ,26 184, ,81 Saldo příjmů a výdajů ve výši ,81 tis. Kč vyrovnává oblast financování, která k zahrnuje (v tis. Kč): splátka úvěru u ČS a.s ,44 splátka revolving. úvěru u KB a.s ,43 čerpání dlouhodobého úvěru ,83 změna stavů na bank. účtech ,77 C e l k e m ,81 Magistrát města má uzavřenou smlouvu na kontokorentní úvěr, který k nebyl čerpán. Stav na účtech MmÚ k byl ve výši ,85 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v r. 212 (v tis. Kč): - počáteční stav k ,7 - příjmy celkem ,89 - výdaje celkem ,8 - splátky úvěrů a půjček ,87 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky ,83 - aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity -23 (termínovaný vklad u Raiffeisenbank a.s.) 4

18 V částce ,85 tis. Kč jsou vázány následující prostředky v celkové výši 15 81,54 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty: v tis. Kč - účet Projekty IPRM Mojžíř 5,69 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL. 12,92 - účet Vzdělávání v egon Centru. 88,91 - účet Partnerství pro české Brownfieldy. 253,99 - účet COBRA-MAN ,55 - účet SUGAR.. 56,9 - FRB vč. úroků 4 99,11 - sociální fond.. 491,52 - MmÚ Most soudní spor ,51 - účet Město ÚL - PREVENT 1, - účet Collegium Bohemicum... 7,66 - účet CIVITAS 7 187,39 - účet Městské sady.. 5,5 - účet Sektorové centrum - sportoviště. 3,92 - účet Manangement IPRM Mobilita.,7 - účety IPRM Mobilita ,55 - účet Management IPRM Centrum.. 1,51 - účet Dům kultury-část A,8 - účet Plavecká hala Klíše. 2,36 - účty zrušené p.o. SDOB. 73,5 volné prostředky k ,31 zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci SR , Celkem ,31 na doplnění zdrojů do rozpočtu r zapojení volných zdrojů v r. 213 (RO) ,94 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 212 nižším čerpáním rozpočtových výdajů v celkové výši ,93 tis. Kč, zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 212 nečerpaných FP v celkové výši ,1 tis. Kč)) RO pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 celkem - 28 (na údržbu a opravy MK a na zimní údržbu) RO pro ZOO p.o. zapojeno do UR , FV za r ,33 Volné zdroje do rozpočtu roku ,7 Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 213 činí ,7 tis. Kč. 5

19 Příjmová část rozpočtu nebyla celkově naplněna o částku ,5 tis. Kč, p.č. 65, z toho: - třída 1 - daňové příjmy byly celkově přeplněny o částku 5 964,38 tis. Kč z toho: daňové příjmy ze StR ,41 tis. Kč přeplnění daně z nemovitostí ,75 tis. Kč poplatky za ukládání odpadů na skládky - 41,22 tis. Kč poplatky za KO - 838,95 tis. Kč odvod z loterií a VHP + 423,61 tis. Kč ostatní daňové příjmy ,78 tis. Kč - třída 2-nedaňové příjmy byly celkově naplněny o částku 6 722, tis. Kč z toho: přijaté sankční poplatky +2 18,61 tis. Kč příjmy z vlastní činnosti + 574,9 tis. Kč splátky půjčených prostředků ,4 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy ,7 tis. Kč - třída 3 - kapitálové příjmy byly celkově přeplněny o částku 136,55 tis. Kč - třída 4 - přijaté dotace vykazují nesplnění v celkové výši ,98 tis. Kč Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivých příjmů je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod IV. Rozbor příjmové části rozpočtu. Ve výdajové části neinvestičního rozpočtu (Tab. č. 6) činí úspora 72 76,61 tis. Kč. Ve výdajové části investičního rozpočtu (Tab. č. 7) činí úspora ,6 tis. Kč. Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivými odbory je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod V. Rozbor výdajové části rozpočtu. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Hospodářský výsledek za rok 212 byl dle výkazu zisku a ztrát ve výši ,17 tis. Kč. Na účet VHČ plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody ve výši 8% podílu pro MmÚ, které za r. 212 činily 15 7,38 tis. Kč (1 772,38 tis. Kč vytvořeno MO nad schválený rozpočet). V průběhu roku 212 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 18 49,47 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56) vč. 7 tis. Kč z lepšího hospodaření roku 211 (vytvořené odborem dopravy). Komentář činnosti VHČ je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod IX. Hospodářská činnost. 6

20 IV. Rozbor příjmové části rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem Celkové příjmy MmÚ v roce 212: - schválený rozpočet - upravený rozpočet - skutečnost k ,82 tis. Kč ,94 tis. Kč ,89 tis. Kč Celkové příjmy byly splněny na 95,44%, tj. v absolutním vyjádření to představuje nenaplnění upraveného rozpočtu o částku ,5 tis. Kč (Tab. č. 5, ř. 65). Tabulka č. 5 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 212. Záporná hodnota čísel vyjadřuje nesplnění rozpočtu příjmů (sl. č. 1, Rozdíl). Komentář k jednotlivým druhům příjmů je v pořadí dle Tabulky č. 5 (v tis. Kč): 1/ Daňové příjmy (Tab. č. 5, ř. 1-22) SR , UR ,94 SK k ,32 % k UR 12 14,5 Rozdíl 5 964,38 Daňové příjmy byly celkem naplněny o celkovou částku 5 964,38 tis. Kč. Neplnění je evidováno především u těchto daní: daň z přidané hodnoty (p.č.5) odvody z loterií (p.č.8a) poplatky za KO (p.č.19) ,77 tis. Kč - 467,5 tis. Kč - 838,95 tis. Kč Naopak vyšší plnění je evidováno především u těchto daní: daň z příjmů FO ze záv.činnosti (p.č.1 a,b) daň z příjmů FO z podnikání (p.č. 2,3,4) daň z příjmů právnických osob (p.č.6) odvody z VHP (p.č.8b) správní poplatky celkem (p.č.9) daň z nemovitostí (p.č.2) 16 77,59 tis. Kč 1 6,33 tis. Kč ,26 tis. Kč 891,11 tis. Kč 838,31 tis. Kč 8 965,75 tis. Kč Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (ř. 1-6, 8, 2) za rok 212 činily 7

21 celkem ,79 Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 212 byly vyšší o částku ,79 Kč. Rozbor plnění jednotlivých daňových příjmů - tř. 1 je následující: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ř. 1a) položka 1111 SR (UR) SK k ,42 % k UR 12 18,32 Rozdíl ,42 Rozpočtovaný výnos této daně byl k naplněn o ,42 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti = 1,5% výnos (ř. 1b) položka 1111 SR (UR) SK k ,17 % k UR 12 17,77 Rozdíl 1 321,17 Jedná se o motivační příjem, který je poskytován obcím od r. 22 podle počtu zaměstnanců v obci. Rozpočtovaný příjem byl naplněn o částku 1 321,17 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání (ř. 2 a ř. 3) položka 1112 Vzhledem k tomu, že tyto daňové příjmy jsou účtovány v souladu s platnou rozpočtovou skladbou na jednu položku č. 1112, je i jejich plnění rozpočtu takto hodnoceno. SR (UR) SK k ,57 % k UR ,8 Rozdíl 4 929,57 Naplnění rozpočtu u těchto daní představuje částku 4 929,57 tis. Kč (3% výnos daně z příjmů fyz. osob, které měly na území města trvalé bydliště - částka 4 632,7 tis. Kč a sdílená daň z příjmů FO se st. rozpočtem částka 296,87 tis. Kč). Daň z příjmů fyzických osob položka 1113 vybíraná srážkou dle zvl. sazby (ř. 4) SR (UR) SK k ,76 % k UR 12 13,18 Rozdíl 5 13,76 Příjem této daně byl naplněn o částku 5 13,76 tis. Kč. 8

22 Daň z přidané hodnoty (ř. 5) položka 1211 SR (UR) SK k ,23 % k UR 12 96,24 Rozdíl ,77 Nenaplnění rozpočtu u této daně představuje částku 17 9,77 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob (ř. 6) položka 1121 SR (UR) SK k ,26 % k UR ,8 Rozdíl ,26 Naplnění rozpočtu u této daně představuje částku ,26 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec (ř. 7) položka 1122 SR UR ,94 SK k ,94 % k UR 12 1 Rozdíl - Hospodaření města Ústí n.l. za rok 211 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s daň. povinností ve výši ,53 tis. Kč a dodatečné daňové přiznání za rok 21 ve výši 17 56,41 tis. Kč. Dle platné daňové legislativy se poprvé od zdaňovacího období 21 počítá daň jak z vedlejší hospodářské činnosti tak i z hlavní činnosti. Z tohoto důvodu bylo podáno i dodatečné daňové přiznání za rok 21. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální. Odvod z loterií apod.her kromě VHP (ř. 8a) položka 1351 UR SK k ,5 % k UR 12 86,64 Rozdíl - 467,5 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od dle zákona č. 22/199 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle 41i odst. 3 zákona o loteriích (3% celostátního hrubého výnosu). Převody těchto prostředků prováděl Specializovaný finančí úřad. 9

23 Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) (ř. 8b) položka 1355 UR , SK k ,11 % k UR 12 12,18 Rozdíl 891,11 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od dle zákona č. 22/199 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle 41i odst. 1 zákona o loteriích (8% celostátního hrubého výnosu). Převody finančních prostředků prováděly finanční úřady (dle čísla matriky FÚ). Správní poplatky (ř. 9 15) položka 1361 SR UR , SK K ,31 % k UR 12 14,92 Rozdíl 838,31 Plnění rozpočtu uvedených poplatků dle jednotlivých odborů je následující (v tis. Kč): Název odboru UR 212 SK k Stavební 3 272,39 Živnostenský ,85 Životní prostředí ,88 Doprava , 12 25,71 Správní ,43 Ostatní 4,5 CELKEM 17 25, ,31 Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Poplatky za znečišťování životního prostředí a za přírodních zdrojů (ř ) SR (UR) , SK k ,55 % k UR 12 1,12 Rozdíl 27,55 Skupinu těchto příjmů tvoří: a/ Poplatky vyměřené za znečišťování ovzduší provozovateli tzv. malých zdrojů znečištění (ř. 16) položka 1332 SR (UR) SK k ,62 % k UR 12 99,24 Rozdíl -,38 Výše poplatků je stanovena na základě zák. č. 86/22 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Zpoplatňují se pouze malé zdroje s tepelným výkonem od 5 kw do 2 1

24 kw. Poplatky jsou jednotlivým subjektům vyměřovány na základě Rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší pro daný rok. Od jsou tyto poplatky kontrolovány a případně pohledávky vymáhány Kanceláří tajemníka odd.právně ekonomické, který má na tuto agendu zřízen zvláštní bankovní účet. b/ Poplatky za ukládání odpadů (ř. 17) položka 1333 SR (UR) , SK k ,78 % k UR 12 99,82 Rozdíl - 41,22 Dle zákona č. 185/21 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech se podílejí tito provozovatelé: Teplárna Trmice a.s. 34,8 SITA a.s ,98 CELKEM ,78 Teplárna Trmice a.s. příjmy za ukládání kalů SITA a.s. ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích c/ Odvody za odnětí zemědělského a lesního půdního fondu (ř.18) položka 1334 SR (UR) SK k ,15 % k UR ,88 Rozdíl 69,15 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím na základě zák. č. 334/92 Sb., v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Významnými plátci odvodů za zábor zemědělské půdy byly v roce 212 pro výstavbu obchodního centra společnosti KIKA, Palivový kombinát Ústí n. L. a ŘSD. Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů (ř. 19) položka 134 SR (UR) SK k ,5 % k UR 12 97,92 Rozdíl - 838,95 Od byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (5,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vychází ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 212 bylo vybráno ,5 tis. Kč. 11

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 2.6.2014 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 22.6.2016 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb.,

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 (v tis. Kč) p.č. Popis CELKEM 1a Daň z příjmů FO ze záv.činn. 185 000,00 1b

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

333/16 Rozpočtové opatření OIÚP Ortofotomapa 2016 se zelení

333/16 Rozpočtové opatření OIÚP Ortofotomapa 2016 se zelení Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 6. 10. 2016 331/16-352/16 ==================================================================

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 38. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 16. 12. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 26. 10. 2016 353/16-370/16 ==================================================================

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUČOVICE ZA ROK 2011 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011. 2) Hospodářská činnost města. 3)

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y. 228/16 Jmenování ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y. 228/16 Jmenování ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 31. 5. 2016 228/16 237/16 ==================================================================

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 11.června 2013 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více