Podnikání v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání v České republice"

Transkript

1 Podnikání v České republice

2 Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008

3 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam schémat... 8 Úvod Podnikatelské prostředí Česká republika Moravskoslezský kraj Pravidla zahájení podnikání v ČR První kroky Lhůty Přidělení identifikačního čísla (IČ) Obchodní rejstřík Legislativní úprava Formy podnikání v ČR Ţivnostenské podnikání Podmínky provozování ţivnosti Druhy ţivností Zahájení ţivnostenského podnikání fyzické osoby Zahájení ţivnostenského podnikání právnické osoby Lhůty pro vydání výpisu z ţivnostenského rejstříku Poplatky spojené s ţivnostenským podnikáním Povinnosti podnikatele Obchodní společnosti Akciová společnost (a. s.) Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Komanditní společnost (k. s.) Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) Evropská společnost (SE) Evropské hospodářské zájmové sdruţení (EHZS) Druţstevní podnikání Druţstvo Evropská druţstevní společnost (SCE) Jiné formy podnikání Holding / Koncern Joint venture Smlouva o tichém společenství Obchodní zastoupení Ready-made firmy firmy na klíč Podnikání zahraničních osob Zaměstnanci Hlášení volného pracovního místa na úřadu práce Zaměstnávání osob se zdravotním postiţením Vysílání pracovníků Volný pohyb sluţeb na vnitřním trhu EU Financování podnikání Fondy rizikového kapitálu (venture fondy) Business Angels Strukturální fondy EU Hledání partnera pro projekt spolufinancovaný z prostředků EU Národní zdroje Aplikace RIS Dotace...34 Strana 3 z 79

4 7. Daně a pojištění placené podnikateli Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitostí Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí Silniční daň Zpoplatnění pozemní komunikace Správní poplatky Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty (DPH) Spotřební daně Cla Ostatní nepřímé daně Sociální a zdravotní pojištění Zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku Vrácení DPH osobám registrovaným k DPH v jiném státě EU Internetové odkazy Veřejné zakázky Druhy veřejných zakázek Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Zdroje informací o veřejných zakázkách Export Zelená linka pro export CzechTrade vládní proexportní organizace Česká exportní banka, a.s. (ČEB) Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Česká centra (ČC) Market Access Database Export Helpdesk for developing countries Statistika zahraničního obchodu Podpora spolupráce podnikatelů Business Cooperation Database (BCD) Vyhledání českého dodavatele pro zahraniční firmu Sluţba Enterprise Europe Network Sluţba CzechTrade Match-making / Brokerage events, podnikatelské mise, veletrhy Seznam veletrhů Portál pro Sasko Česko Polskou hospodářskou spolupráci Databáze firem Databáze českých firem Databáze českých i zahraničních firem Investiční klima Sluţby CzechInvestu Investiční pobídky Nákup nemovitostí Pronájem nebytových prostor Cena elektřiny, vody, tepla, zemního plynu Uznávání kvalifikací Regulované profese Uznávání odborných kvalifikací Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Legislativní úprava Kontrolní činnost Instituce BOZP...53 Strana 4 z 79

5 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Klub personalistů ČR Bezpečnost výrobků Neharmonizované výrobky Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů Informační systém technických předpisů (TRIS) Princip vzájemného uznávání výrobků z členských států EHP a Turecka Harmonizované výrobky Technické poţadavky na výrobek Česká technická norma Přístup k posuzování shody (starý, nový, globální) Směrnice nového přístupu Povinnosti výrobců Informační systém NANDO IS Výrobky s označením CE nebo CCZ Evropské normalizační orgány Systém vzájemného rychlého varování (RAPEX) Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) Ekologické standardy při podnikání Ochrana ţivotního prostředí Ochrana ovzduší Ochrana vod Odpadové hospodářství Ochrana přírody Ochrana půdního fondu a lesní hospodářství Nakládání s chemickými látkami Ochrana duševního vlastnictví Portál InnovAccess preparing Europe for global competition Poplatky Druhy Autorské právo Průmyslová práva Práva obchodně vyuţitelná práva na označení On-line databáze Instituce Úřad průmyslového vlastnictví Evropská patentová organizace Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu Světová organizace duševního vlastnictví Zpětná vazba pro Evropskou komisi Váš hlas v Evropě (Your Voice in Europe) SME Feedback databáze Evropský podnikatelský konzultační panel Instituce Státní instituce Asociace, svazy a komory ČR Banky v ČR Uţitečné instituce v Moravskoslezském kraji Ţivnostenské úřady CRM v MSK Banky MSK Uţitečné weby Průvodce podnikáním Podmínky podnikání Certifikace...72 Strana 5 z 79

6 19.4. Daně Export Finance Legislativa Letenky Mapy a plánovače tras Nemovitosti Slovníky Statistika Školství Věda, výzkum, vývoj a inovace Veřejné zakázky Vyhledávače Výlety Ostatní zajímavé weby...75 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK)...76 Enterprise Europe Network...77 Zdroje...78 Strana 6 z 79

7 Seznam tabulek Tabulka č. 1 - Vybrané ukazatele České republiky a Moravskoslezského kraje Tabulka č. 2 - Ţivnostenská oprávnění (ŢO) v ČR k 31. prosinci Tabulka č. 3 - Formy podnikání Tabulka č. 4 - Přímé daně Tabulka č. 5 - Nepřímé daně Tabulka č. 6 - Pojistné na sociální zabezpečení Tabulka č. 7 - Cena elektřiny, vody, tepla a zemního plynu v r Strana 7 z 79

8 Seznam schémat Schéma č. 1 Zaloţení ţivnosti CRM Schéma č. 2 Maximální míra veřejné podpory (% z uznatelných nákladů) Strana 8 z 79

9 Úvod Tato publikace je určena zájemcům o podnikání v České republice (českým i zahraničním subjektům). Jelikož se podmínky podnikání mění, jsou kapitoly doplněny internetovými odkazy na aktuální znění a na kontakty zodpovědných osob. Publikace je spolufinancována z programu The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) a ze státního rozpočtu (projekt BISONet Enterprise Europe Network). Pro zájemce je k dispozici také publikace Podnikání v Polsku a Podnikání na Slovensku. Vaše připomínky, náměty pro další vydání publikace můţete posílat na Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje partnera poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network, Strana 9 z 79

10 1. Podnikatelské prostředí 1.1. Česká republika Česká republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením České a Slovenské federativní republiky. Česká republika je demokratická parlamentní republika. Oficiálním jazykem je čeština. Výkonnou moc má prezident a vláda, která vydává nařízení a navrhuje zákony. Je odpovědná Poslanecké sněmovně. Hlavou státu je prezident (nyní Václav Klaus), volený kaţdých pět let oběma komorami Parlamentu. Prezident navrhuje ústavní soudce, které musí schválit Senát, za určitých podmínek můţe rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vetovat zákony (kromě ústavních). Jmenuje také předsedu vlády (nyní Mirek Topolánek) a další její členy na návrh předsedy. Přijímá demisi předsedy vlády a jeho prostřednictví i od jednotlivých členů vlády. Zákonodárnou moc má Parlament ČR, který je dvoukomorový, s Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Do Poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců kaţdé čtyři roky na základě poměrného zastoupení. Jednou za dva roky se volbami obmění třetina Senátu na základě dvoukolových většinových voleb. Kaţdý z 81 senátorů má šestiletý mandát. Nezávislá Česká národní banka udrţuje od roku 1991 měnovou stabilitu. Česká koruna je plně směnitelná. Kurs ČNB k 24. listopadu 2008: 1 EUR = 25,38 CZK; 1 USD = 19,87 CZK. ČR je členem světových organizací: OECD, WTO, IMF, EBRD a NATO. Členským státem Evropské unie je od 1. května Svou rozlohou necelých 79 tis. km² patří ČR ke středně velkým evropským státům (zhruba odpovídá Rakousku nebo Irsku). Z celkové rozlohy Evropské unie zaujímá ČR velikostně něco přes 2 %. Vnitřně je ČR rozdělena na 14 krajů, z nichţ jeden náleţí hlavnímu městu Praha. Hlavou kaţdého kraje je hejtman, s výjimkou Prahy, v jejímţ čele je primátor. Některé kraje se sdruţují do statistických oblastí zvaných téţ NUTS 2, které mají mít srovnatelný počet obyvatel, aby mohly být centrálně řízeny v projektech partnerství Evropské unie, a při financování místních projektů. Plzeňský a Jihočeský kraj jsou tak sdruţeny do oblasti NUTS Jihozápad, Karlovarský a Ústecký do oblasti NUTS Severozápad, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický do oblasti NUTS Severovýchod, Vysočina a Jihomoravský do oblasti NUTS Jihovýchod, Olomoucký a Zlínský do oblasti NUTS Střední Morava. Oblast NUTS Praha, NUTS Střední Čechy a NUTS Moravskoslezsko je kaţdá tvořená jediným krajem. Mezi města s největší rozlohou patří v rámci ČR hlavní město Praha, Plzeň, Brno, Liberec a Ostrava. Česká průmyslová výroba má bohatou tradici a mnohé její produkty mají světovou kvalitu a proslulost: sklo, porcelán, český granátový šperk, pivo (Radegast, Prazdroj, Budvar, Staropramen, Bernard, Zlatopramen, Starobrno, Lobkowicz), likér Becherovka, minerální voda (Mattoni, Korunní, Bonaqua, Magnesie), Olomoucké tvarůţky, automobily Škoda, radar Věra-E, bezpilotní průzkumný letoun Sojka, paraglidy, klavíry Petrof, obuv Baťa a další. Statistická data naleznete na webu: Český statistický úřad: Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD) (statistiky z ČR, Polska a Německa): Regionální informační servis: Strana 10 z 79

11 1.2. Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj vznikl podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků k Podle usnesení vlády ČR č. 707/1998 představuje statistickou jednotku NUTS 3 a současně i statistickou jednotku NUTS 2 Moravskoslezsko. Krajským městem je statutární město Ostrava. Kraj sousedí na severu s Polskem (Slezské a Opolské vojvodství) a na východě se Slovenskem (Ţilinský kraj). Jiţním sousedem kraje je kraj Zlínský, jihozápadním kraj Olomoucký. Kraj rozlohou zaujímá téměř 7 % území ČR, je 6. největším krajem ČR. Je to nejlidnatější kraj ČR. Dlouhá průmyslová tradice regionu: 1763 Počátek hornictví v Ostravě Zaloţení první huti ve Vítkovicích (dnes součást města Ostravy) Rudolfova huť, později Vítkovické ţelezárny, dnes VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s Zaloţení ţelezáren v Třinci Nová ţelezniční trať, tak zvaná Severní Ferdinandova ţeleznice spojující Ostravu s Vídní a Krakovem. Druhá polovina 19. století Dynamický rozvoj průmyslu v okolí Ostravy hornictví, kovodělnictví, hutnictví, strojírenství. Přelom 19. a 20. století Město Ostrava se stává průmyslovým centrem Rakousko Uherské monarchie. Nárůst populace, velká migrace obyvatelstva z Moravy, Maďarska a Polska. Po roce 1945 Velký rozvoj průmyslu v celé oblasti severní Moravy a Slezska, včetně otevření Nové huti v Ostravě v roce 1951 (dnes ArcelorMittal Ostrava a.s.) Období let Období enormního růstu populace (usazují se zde dělníci z celého Československa) a výstavby. Po roce 1989 Restrukturalizace a revitalizace průmyslu, uzavírání dolů, příliv domácích i zahraničních investic, zlepšení ţivotního prostředí díky mnoha ekologickým zásahům v továrnách a podnicích. Moravskoslezský kraj v roce 2008 jiţ po třetí za sebou získal od auditorské společnosti Moody s Investor Service ratingové hodnocení A2 se stabilním výhledem. Investorům garantuje bezproblémovou schopnost dostát svým závazkům. Rating A2 se stabilním výhledem odráţí základní úvěrové hodnocení na stupni 7 na stupnici od 1 do 21 (kde 1 představuje nejniţší a 21 nejvyšší riziko). Stupeň 7 zohledňuje řadu faktorů, zejména všeobecně konzervativní přístup kraje k řízení rozpočtu, jeho přiměřenou výši zadluţenosti a výsledky hospodaření. V kraji se nacházejí turisticky zajímavé destinace, přírodní krásy a historické a technické unikáty. V Moravskoslezském kraji fungují klastry: automobilový, dřevařský, IT, strojírenský, stavební, obnovitelných a druhotných zdrojů energie, vodíkový a energetický. Zahraniční osoby, které se chtějí v kraji usadit, oceňují i moţnost docházky svých dětí do mezinárodní školy. 1st International School of Ostrava nabízí výuku v angličtině a češtině, je otevřena pro děti a studenty všech národností a zahrnuje všechny tři stupně školního vzdělání v ČR: mateřskou školu, základní školu a gymnázium. Vybrané ukazatele Moravskoslezského kraje ve srovnání s Českou republikou naleznete v tabulce č. 1 na straně 12. Strana 11 z 79

12 Tabulka č. 1 - Vybrané ukazatele České republiky a Moravskoslezského kraje Ukazatel MJ ČR (NUTS 0) Strana 12 z 79 Moravsko slezsko (NUTS 2) Rozloha k ha Obyvatelstvo k osoby Hrubý domácí produkt v běţných cenách 2007 mld. Kč 3 530,2 HDP na 1 obyvatele v PPS PPS EU 27 = 100 r % 81,5 Výdaje na výzkum a vývoj v ČR r tis. Kč podnikatelský tis. Kč vládní (veřejný) tis. Kč vysokoškolský tis. Kč neziskový tis. Kč Státní dluh r mld. Kč 892,3 Státní dluh/hdp % 25,3 Vývoz r mil. Kč Dovoz r mil. Kč Míra inflace r % 2,8 Organizační struktura k Počet registrovaných subjektů obchodní společnosti druţstva fyzické osoby Průmysl Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb průmyslové povahy (podniky s více neţ 20 zaměstnanci) mil. Kč Stavebnictví k Stavební ohlášení a povolení celkem Zahájené byty Zemědělství k Zemědělská půda ha Práce k Míra registrované nezaměstnanosti % 5 8 Neumístění uchazeči o zaměstnání osoby Volná pracovní místa Uchazeči na 1 volné pracovní místo 2,0 3,5 Průměrná měsíční mzda zaměstnance Kč Zdravotnictví r Lékaři v zařízeních ambulantní péče na obyvatel osoby 2,9 2,6 Lékaři v nemocnicích na obyvatel osoby 8,7 8,1 Lůţka v nemocnicích na obv. 6,2 5,9 Průměrná pracovní neschopnost % 5,814 6,924 Sociální zabezpečení k Příjemci důchodů celkem z toho starobních celkem Průměrný starobní důchod Zdroj: ČSÚ: osoby osoby Kč

13 2. Pravidla zahájení podnikání v ČR Podnikáním se dle zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. V ČR lze podnikat: a) na základě ţivnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, b) na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor, veterinární lékař, znalec, tlumočník, auditor), c) provozovat zemědělskou výrobu (vč. lesního a vodního hospodářství) dle 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb První kroky Podle toho jakou formou se rozhodneme podnikat, můţe zahájení podnikání předcházet: Zaloţení společnosti společenskou smlouvou / zakladatelskou listinou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu. Ustavující valná hromada rozhoduje o zaloţení společnosti, schvaluje stanovy společnosti, volí orgány společnosti. Zaloţení bankovního účtu společnosti ke sloţení základního kapitálu (banka obvykle vyţaduje originál společenské smlouvy). Základní kapitál se vytváří povinně v k. s., s. r. o. a a. s. Doklad o právním titulu uţívání nemovitosti, ve kterém je umístěno sídlo (např. nájemní smlouva o uţívání nebytových prostor nebo doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí). V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně zajistit poţární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a další opatření. Kolaudace prostor pro podnikání dle 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona: Stavbu lze uţívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o uţívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Změna v účelu uţívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíţ účinky by mohly ohrozit ţivot a veřejné zdraví, ţivot a zdraví zvířat, bezpečnost nebo ţivotní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Ke kolaudaci se můţe vyţadovat např. stanovisko hasičského záchranného sboru dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany staveb, stanovisko hygienické stanice). Získání podnikatelského oprávnění (např. u ţivnostenského úřadu podání ohlášení nebo ţádosti o vydání koncese). Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od zaloţení společnosti nebo od doručení průkazu ţivnostenského či jiného podnikatelského oprávnění (není-li návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze jiţ na základě průkazu podnikatelského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku). Vedení daňové evidence (dříve tzv. jednoduché účetnictví) podle 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů anebo účetnictví (dříve tzv. podvojné účetnictví) dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetnictví vedou povinně subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Strana 13 z 79

14 Uzavření smlouvy se subjektem, který bude zajišťovat odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (pokud bude součástí Vaší podnikatelské činnosti prodej elektroniky) dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti (např. osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob) je dán zákonem č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví Lhůty SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: Pokud zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, musíte to nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, v němţ jste zahájil/a samostatnou výdělečnou činnost, oznámit okresní, v Praze Praţské nebo v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ) dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven dle 10 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. FINANČNÍ ÚŘAD: Od obdrţení oprávnění k podnikatelské činnosti je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu) dle 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. ÚŘAD PRÁCE: Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení dle 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a do 10 kalendářních dnů oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance. Lhůta pro oznámení počíná běţet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa Přidělení identifikačního čísla (IČ) Dle 22 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické sluţbě se kaţdému ekonomickému subjektu přiděluje identifikační číslo (IČ). Identifikační čísla přiděluje právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, zahraničním osobám a organizačním sloţkám zahraničních osob, nadacím a nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem rejstříkový soud, fyzickým osobám provozujícím ţivnost ţivnostenský úřad, sdruţením a politickým stranám a politickým hnutím Ministerstvo vnitra, církvím, náboţenským společnostem a jiným právnickým osobám, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a náboţenských společností Ministerstvo kultury, školským právnickým osobám a veřejným výzkumným institucím Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a ostatním ekonomickým subjektům Český statistický úřad Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík je dle obchodního zákoníku veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích dle obchodního zákoníku. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem v elektronické podobě a je všem přístupný, kdokoliv do něj můţe nahlíţet a pořizovat si z něj kopie či výpisy. Dle 34 zákona obchodního zákoníku se do obchodního rejstříku zapisují: a) obchodní společnosti a druţstva, b) zahraniční osoby (kromě fyzických osob, které jsou státními příslušníky členských států EU nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor), Strana 14 z 79

15 c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany ČR nebo některého z členských států EU nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (popřípadě mají v některém z uvedených států trvalý pobyt), pokud o zápis poţádají a d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vţdy, jestliţe výše jejích výnosů nebo příjmů sníţených o DPH, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 milionů Kč. O zápis do obchodního rejstříku poţádá právnická osoba nebo zahraniční fyzická / právnická osoba příslušný rejstříkový soud (soud, v jehoţ územním obvodu je umístěno její místo podnikání nebo její organizační sloţka podniku). Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku je dle poloţky 8 sazebníku poplatků zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích stanoven poplatek a) Kč za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, b) Kč za výmaz podnikatele, c) Kč za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele. Lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku nejpozději do 90 dnů ode dne obdrţení potvrzení o splnění podmínek pro provozování ţivnosti (výpisu ze ţivnostenského rejstříku). Seznam závazných formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku a seznam listin (příloh), které se k těmto návrhům přikládají stanovuje vyhláška č. 250/2005 Sb. o formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Formuláře pro zápis do obchodního rejstříku jsou k dispozici i v elektronické podobě na webu Ministerstva spravedlnosti ČR Legislativní úprava Oblast podnikání je v ČR regulována řadou zákonů. Hlavní zákony jsou tyto: Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Trestní zákon, zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon o přestupcích, zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů Zákon o uznávání kvalifikace, zákon č. 18/2004 Sb. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Strana 15 z 79

16 3. Formy podnikání v ČR 3.1. Ţivnostenské podnikání Osoba, která chce v ČR provozovat ţivnost musí podat u ţivnostenského úřadu ohlášení nebo ţádost o vydání koncese. Podání dle ţivnostenského zákona lze učinit u ţivnostenského úřadu: a) u kteréhokoliv obecního ţivnostenského úřadu (od 1. srpna 2006 mají ţivnostenské úřady rozšířenou pravomoc jako centrální registrační místa, tzv. CRM); b) prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech POINT na hospodářských komorách, na pobočkách České pošty, u notářů, na magistrátech, na obecních a městských úřadech) kontaktní místo přijaté podání neprodleně doručí obecnímu ţivnostenskému úřadu, který si podatel zvolí (pokud si podatel obecní ţivnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu ţivnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání), přičemţ lhůta pro vyřízení podání počíná běţet jeho doručením včetně příloh obecnímu ţivnostenskému úřadu; c) elektronicky podání JRF s elektronickým podpisem. Při podání u ţivnostenského úřadu (CRM) je moţné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) podat registrace, resp. přihlášky do evidencí ţivnostenského úřadu, finančního úřadu, české správy sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovny. Jednotný registrační formulář (JRF) má verzi pro právnickou osobu (PO) a verzi pro fyzickou osobu (FO). Pomocí JRF jsou moţné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí: 1. Ve vztahu k ţivnostenskému úřadu: Ohlášení ţivnosti Ţádost o koncesi Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle 49, resp. 56 ţivnostenského zákona Ţádost o zrušení ţivnostenského oprávnění Oznámení o zahájení/ukončení provozování ţivnosti v provozovně Oznámení o přerušení provozování ţivnosti Oznámení o pokračování v provozování ţivnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování ţivnosti přerušeno 2. Ve vztahu k finančnímu úřadu: Přihláška k daňové registraci pro FO o přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob o přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty o přihláška k dani z nemovitosti o přihláška k dani silniční o přihláška k registraci pro plátcovy pokladny o přihláška k registraci odštěpné závody a provozovny o přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně zajišťující daň Strana 16 z 79

17 Přihláška k daňové registraci pro PO o přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob o přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty o přihláška k dani z nemovitosti o přihláška k dani silniční o přihláška k registraci pro plátcovy pokladny o přihláška k registraci stálá provozovna o přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně zajišťující daň z příjmů 3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ 4. Ve vztahu k úřadu práce: Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO) 5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti Pro potřeby ohlášení více ţivností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání jsou určeny přílohové formuláře JRF. K ohlášení změn vůči úřadům je určen změnový list JRF. Schéma č. 1 na straně 18 zobrazuje fungování CRM. Strana 17 z 79

18 Schéma č. 1 Zaloţení ţivnosti CRM Zdroj: Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) upravuje základní podmínky podnikatelských aktivit fyzických i právnických osob. Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti novela ţivnostenského zákona, která byla navrţena k usnadnění vstupu do podnikání a sníţení administrativní zátěţe podnikatelů. Novela podnikatelům přinesla následující zjednodušení: jedna ţivnost volná (nahradila 125 ţivností volných), v rámci které je podnikatel oprávněn provozovat všechny obory činností, které tato ţivnost obsahuje; výpis z ţivnostenského rejstříku (nahradil jednotlivé ţivnostenské listy); zrušena povinnost oznamovat ţivnostenskému úřadu znovu údaje, které jiţ dříve podnikatel oznámil rejstříkovému soudu a které byly zapsány do obchodního rejstříku; výpis z rejstříku trestů si obstará ţivnostenský úřad sám; u řemeslných ţivností stačí odborné vzdělání (není jiţ poţadována praxe v oboru) zrušena místní příslušnost ţivnostenského úřadu pro podání podnikatele (podnikatel můţe ohlásit ţivnost / poţádat o koncesi u kteréhokoliv ţivnostenského úřadu). redukován počet ţivností z 261 na 96. Strana 18 z 79

19 Podmínky provozování ţivnosti Všeobecnými podmínkami provozování ţivnosti fyzickými osobami jsou: a) dosaţení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si zajistí CRM (není-li zapotřebí doloţit výpis z obdobné evidence z jiného státu). U ţivností vyţadujících splnění zvláštních podmínek provozování ţivnosti (odbornou způsobilost) je potřeba doloţit doklady prokazují odbornou způsobilost, tj. doklady o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění. Některé koncesované ţivnosti navíc vyţadují předloţení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy. Pokud ohlašovatel nesplňuje podmínky odborné způsobilosti, můţe ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje Druhy ţivností Ţivnostenský zákon rozeznává ţivnosti ohlašovací, u nichţ právo provozovat ţivnost vzniká ohlášením ţivnostenskému úřadu a ţivnosti koncesované, u nichţ oprávnění provozovat ţivnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Podnikatel prokazuje své ţivnostenské oprávnění výpisem ze ţivnostenského rejstříku (do doby vydání výpisu ze ţivnostenského rejstříku se prokazuje stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením ţivnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese). Ohlašovacími ţivnostmi dle 19 ţivnostenského zákona jsou: ţivnosti řemeslné (Příloha č. 1 ţivnostenského zákona: např. kadeřnictví, malířství, řeznictví, pekařství, kovářství, zámečnictví, truhlářství, zednictví, hostinská činnost), je-li podmínkou provozování ţivnosti odborná způsobilost uvedená v 21 a 22 ţivnostenského zákona (odborná způsobilost se prokazuje dokladem o poţadovaném vzdělání v daném nebo příbuzném oboru, dokladem o rekvalifikaci a 1leté praxi anebo vykonáním 6tileté praxe v oboru) ţivnosti vázané, je-li podmínkou provozování ţivnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 ţivnostenského zákona (např. ţivnosti: výroba nebezpečných chemických látek, výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, činnost účetních poradců, provozování autoškoly, provozování solárií) ţivnost volná, coţ je ţivnost opravňující k výkonu činností, pro jejichţ provozování se nevyţaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Obory činností, které náleţí do ţivnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 ţivnostenského zákona: např. výroba a opravy obuvi, výroba hnojiv, výroba strojů a zařízení, výroba jízdních kol, sklenářské práce, reklamní činnost, fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání). Za ţivnosti koncesované, jejichţ obory stanoví příloha č. 3 ţivnostenského zákona (např. silniční motorová doprava, provádění veřejných dražeb, provozování cestovní kanceláře, provozování pohřební služby, provádění trhacích a ohňostrojových prací), se povaţují především ty činnosti, jejichţ provozování je zvláštním právním předpisem vázáno na povolení orgánu státní správy. Strana 19 z 79

20 V tabulce č. 2 na straně 20 jsou počty jednotlivých ţivnostenských oprávnění (ŢO) v ČR k Tabulka č. 2 - Ţivnostenská oprávnění (ŢO) v ČR k 31. prosinci 2007 Celkem platných ţivnostenských oprávnění pro ţivnosti koncesované pro ţivnosti vázané pro ţivnosti řemeslné pro ţivnosti volné ŢO pro fyzické osoby ŢO pro právnické osoby ŢO pro cizince Podnikatelé celkem fyzické osoby právnické osoby Podnikatelé cizinci celkem Počet obyvatel Počet ŢO na 1000 obyvatel 382, 74 Podnikatelů na 1000 obyvatel 198,50 Počet ŢO na 1 podnikatele 1,93 Zdroj: Zahájení ţivnostenského podnikání fyzické osoby Dle 45a ţivnostenského zákona můţe FO společně s ohlášením ţivnosti nebo ţádostí o koncesi na ţivnostenském úřadu podat tyto dokumenty: Ve vztahu k finančnímu úřadu: přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty přihláška k dani z nemovitosti přihláška k dani silniční přihláška k registraci pro plátcovy pokladny přihláška k registraci stálá provozovna přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků; daně z příjmů vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ Ve vztahu k Úřadu práce: hlášení volného pracovního místa Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: oznámení pojištěnce o zahájení samostatné výdělečné činnosti Zahájení ţivnostenského podnikání právnické osoby Dle 45a ţivnostenského zákona můţe PO společně s ohlášením ţivnosti nebo ţádostí o koncesi na ţivnostenském úřadu podat tyto dokumenty: Ve vztahu k finančnímu úřadu: přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty přihláška k dani z nemovitosti přihláška k dani silniční přihláška k registraci pro plátcovy pokladny Strana 20 z 79

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro BÝT PRODÁVÁNY PRODEJCI STANOVENÝCH ZDRAVOTNICKÝCH

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro BÝT PRODÁVÁNY PRODEJCI STANOVENÝCH ZDRAVOTNICKÝCH Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro NÁKUP, SKLADOVÁNÍ A PRODEJ STANOVENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PRODÁVÁNY PRODEJCI STANOVENÝCH

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová Obsah přednášky Základní legislativní rámec a terminologie spojená s podnikáním 1 Občanský zákoník. 2 Typologie podniků.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Příloha č. 3 Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Základní informace o společnosti: Název podnikatelského subjektu / profesní organizace:

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Bulharská republika Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Od roku 2007 členská země Evropské unie s druhým

Více

Ing. Jaroslav Havelka Ing. Tomáš Sýkora

Ing. Jaroslav Havelka Ing. Tomáš Sýkora UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Minimum podnikatele Ing. Jaroslav Havelka Ing. Tomáš Sýkora Olomouc, 2010 Nejdůležitější legislativní požadavky při zahájení podnikání. Právní otázky

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - 119 Obsah a text 159/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o.

Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o. Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o. Předmět podnikání Lidé (zakladatelé, investoři, zaměstnanci) Kapitál (vklad, majetek, know-how, finanční zdroje) Místo podnikání Rizika (podnikatelské riziko, forma ručení)

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více