ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013"

Transkript

1 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ HODNOTY MAJETKOVÉ PODSTATY SPOLEČNOSTI VJAČKA spol. s r. o. V INSOLVENCI Zadavatel posudku: VJAČKA spol. s r. o. Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Pašerových č. 1, PSČ Identifikační číslo: Oceňovaný majetek: Majetková podstata společnosti VJAČKA spol. s r. o., Účel zpracování znaleckého posudku: Datum směrodatného ocenění: Datum vyhotovení: Počet stran: 62 Počet oddílů: 3 Počet výtisků: 4 Výtisk číslo: 1 v insolvenci. Vypracovaný znalecký posudek by měl sloužit jako jeden z klíčových podkladů potřebných pro strategické rozhodování insolvenčního správce, věřitelského výboru a potažmo soudu o způsobech zpeněžení majetkové podstaty podniku dlužníka.

2 Obsah znaleckého posudku Znalecký posudek č. 30/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE A INFORMACE, POPIS VÝCHOZÍHO STAVU ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU STANDARD HODNOTY DEFINICE ZÁKLADNICH POJMŮ SMĚRODATNÉ DATUM OCENĚNÍ OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO URČENÍ HODNOTY MAJETKU ROZSAH PODKLADŮ K VYPRACOVÁNÍ POSUDKU POPIS DLUŽNÍKA A MAJETKOVÉ PODSTATY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU PŘEDMĚT ČINNOSTI DLUŽNÍKA STRATEGICKÁ ANALÝZA NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ČR STÁDIUM HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU ZAHRANIČNÍ OBCHOD A KURZOVÉ ZMĚNY MÍRA INFLACE ÚROKOVÉ SAZBY FISKÁLNÍ POLITIKA OČEKÁVANÉ TRENDY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VYMEZENÍ ODVĚTVÍ PŮSOBENÍ A RELEVANTNÍHO TRHU - PODNIKU EKOLOGICKÉ A KLIMATICKÉ FAKTORY ANALÝZA RELEVANTNÍHO TRHU V ODVĚTVÍ VYMEZENÍ RELEVANTNÍHO TRHU ODHAD VELIKOSTI RELEVANTNÍHO TRHU ATRAKTIVITA RELEVANTNÍHO TRHU V ODVĚTVÍ STANOVENÍ TRŽNÍHO PODÍLU A IDENTIFIKACE HLAVNÍCH KONKURENTŮ PROGNÓZA RELEVANTNÍHO TRHU ANALÝZA VNITŘNÍHO POTENCIÁLU PODNIKU PRODUKT, INOVACE, VÝZKUM A VÝVOJ ZÁKAZNÍCI DODAVATELÉ LIDSKÉ ZDROJE TECHNOLOGIE MANAGEMENT A ŘÍZENÍ PODNIKU, STRATEGIE ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ PODNIKU ANALÝZA ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ POMĚROVÁ ANALÝZA UKAZATELÉ LIKVIDITY UKAZATELÉ STRUKTURY FINANCOVÁNÍ UKAZATELÉ AKTIVITY UKAZATELÉ PRODUKTIVITY PRÁCE UKAZATELÉ VÝNOSNOSTI SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉ ANALÝZY ROZDĚLENÍ AKTIV NA PROVOZNĚ POTŘEBNÁ A NEPOTŘEBNÁ PROVOZNÍ MAJETEK A ZÁVAZKY UVEDENÉ V ÚČETNÍ EVIDENCI (BILANČNÍ) NEPROVOZNÍ AKTIVA MIMO BILANČNÍ MAJETEK A ZÁVAZKY ANALÝZA GENERÁTORŮ HODNOTY PODNIKU A KONSTRUKCE FINANČNÍ PROGNÓZY ANALÝZA BUDOUCÍHO VÝVOJE TRŽEB ANALÝZA PROVOZNÍ ZISKOVÉ MARŽE PRACOVNÍ KAPITÁL INVESTICE SUMARIZACE FINANČNÍHO PLÁNU DO ÚČETNÍCH VÝKAZŮ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ROZVAHA VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ POMĚROVÉ UKAZATELE METODOLOGIE OCENĚNÍ PŘEHLED METOD OCEŇOVÁNÍ PODNIKU METODY ZALOŽENÉ NA ANALÝZE VÝNOSŮ (VÝNOSOVÉ METODY) METODY ZALOŽENÉ NA ANALÝZE CEN NA TRHU METODY ANALYZUJÍCÍ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ MAJETKU (MAJETKOVÉ OCENĚNÍ) Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

3 Znalecký posudek č. 30/ VOLBA METODY OCENĚNÍ OCENĚNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY ODHAD HODNOTY PODNIKU METODA DCF ENTITY VLASTNÍ URČENÍ DÍLČÍCH PARAMETRŮ PRO OCENĚNÍ URČENÍ VÁŽENÉHO NÁKLADU KAPITÁLU WACC FCF A VÝPOČET REZIDUÁLNÍ POKRAČUJÍCÍ HODNOTY REKAPITULACE ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ MODELEM DCF SUBSTANČNÍ MODEL OCENĚNÍ VE STAVU CHODU POPIS SUBSTANČNÍHO MODELU OCENĚNÍ VE STAVU CHODU METODOLOGIE OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU OCENĚNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU OCENĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU OCENĚNÍ MOVITÉHO MAJETKU OCENĚNÍ ZÁSOB OCENĚNÍ POHLEDÁVEK OCENĚNÍ OSTATNÍCH POLOŽEK AKTIV A PŘECHODNÝCH ÚČTŮ AKTIV VLASTNÍ OCENĚNÍ JEDNIOTLVÝCH KATEGORIÍ MAJETKU PRO STAV ZPENĚŽENÍ OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU SOFTWARE OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU OCENĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU OCENĚNÍ SAMOSTATNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ A SOUBORŮ MOVITÝCH VĚCÍ OCENĚNÍ ZÁSOB OCENĚNÍ POHLEDÁVEK OCENĚNÍ OSTATNÍCH POLOŽEK AKTIV, PŘECHODNÝCH ÚČTŮ AKTIV A MIMO BILANČNÍCH AKTIV REKAPITULACE HODNOTY AKTIV MAJETKOVÉ PODSTATY SOUHRNNÉ OCENĚNÍ PODNIKU ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO ZNALECKÁ DOLOŽKA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ODDÍLY Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

4 Znalecký posudek č. 30/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE A INFORMACE, POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 1.1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Na základě objednávky insolvenčního správce byla naše společnosti pověřena vyhotovit znalecký posudek v souvislosti s potřebou zpeněžení všech aktiv dlužníka, společnosti VJAČKA spol. s r.o., se sídlem Pašerových 1, , Ostrava (dále rovněž Společnost nebo dlužník). Proces zpeněžení majetkové podstaty dlužníka může dle předaných dispozic insolvenční správkyně v daném případě probíhat: 1. Postupným prodejem všech aktiv dlužníka, a to každé aktivum samostatně nebo po skupinách či funkčních celcích, 2. nebo prodejem podniku dlužníka, který je v případě prodeje v rámci konkurzu specificky formován, tj. dochází k prodeji všech provozně nutných a dosud funkčních hmotných a nehmotných aktiv a s podnikem by měly přecházet jen závazky z pracovně právních vztahů k zaměstnancům. V návaznosti na výše uvedené bude zadáním znalce: a) Určit velikost tržní (zpeněžitelné) hodnoty jednotlivých aktiv dlužníka - společnosti VJAČKA spol. s r.o., a to každé aktivum samostatně nebo po určitých skupinách či funkčních celcích. Do ocenění nebudou promítnuty náklady likvidace a náklady na zpeněžení všech zpeněžitelných aktiv dlužníka. Toto ocenění by mělo podchycovat objem reprodukčních nákladů, které by musel libovolný investor vynaložit na pořízení obdobného souboru aktiv na volném trhu, a to pro stejný nebo obdobný účel budoucího využití. b) Určit velikost tržní (zpeněžitelné) hodnoty Podniku společnosti VJAČKA spol. s r.o., v konkursu, a to pro případ, že by mělo dojít ke zpeněžení všech aktiv podniku jedinou smlouvou o prodeji podniku v konkurzu. Ohodnocení podniku bude provedeno bez závazků mimo závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů k zaměstnancům. c) Dále v souvislosti s existujícími zástavami Určit výši základu plnění pro zajištěné věřitele, tj. jak pro případ majetkového ocenění, tak rovněž pro případ prodeje podniku v konkursu. Jedná se o určení výše základu, který po odečtení nákladů řízení bude použit pro uspokojení osob, které měly k určitým aktivům podniku zřízeno zástavní právo. Vypracovaný znalecký posudek by měl sloužit jako jeden z klíčových podkladů potřebných pro strategické rozhodování insolvenčního správce, věřitelského výboru a případně soudu o způsobu zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. V rámci prováděných šetření v návaznosti na zadání bylo úkolem znalce podchytit a vyhodnotit hlavní faktory, které podstatným způsobem ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých aktiv v majetku společnosti VJAČKA spol. s r. o., respektive jeho podniku v chodu. Hlavní pozornost znalce byla soustředěna na dosavadní výsledky hospodaření podniku, jeho postavení na relevantním trhu ve stavu going concern, tj. stav, v jakém se ke směrodatnému datu ocenění nacházel, stav odvětví působení podniku, situaci v ekonomice, strukturu aktiv a pasiv a rovněž s přihlédnutím k předpokládanému potenciálu dle ekonomických parametrů reorganizačního plánu. Jelikož k předmětu ocenění nejsou k dispozici natolik strukturované informace, na základě kterých by bylo možné okamžitě určit hledanou hodnotu oceňovaného majetku, je úkolem znalce majetek ocenit s uplatněním běžných metodických postupů ocenění uplatňovaných v obvyklé praxi. 4 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

5 Znalecký posudek č. 30/ STANDARD HODNOTY Stanovený účel zadání ukládá znalci určit velikost zpeněžitelné hodnoty individuálních aktiv dlužníka, resp. zpeněžitelnou hodnotu podniku dlužníka, jehož majetek by měl být zpeněžován na volném trhu cestou konkursu. Legislativa v daném případě vyžaduje provést ohodnocení souboru majetku v souladu s tržními principy, tj. např. porovnáním s obdobnými transakcemi realizovanými na trhu, nebo pokud to charakter převáděného majetku, podmínky a předpoklady a účel transakce nedovolují, pak je povinen aplikovat takové postupy a metodiku ohodnocení, jež vycházejí z charakteru majetku, konkrétních podmínek účastníků a cílů, jež jsou spojené s danou transakcí. Do hodnocení by neměly být promítnuty mimořádné okolnosti, tíseň účastníků či jiné nestandardní okolnosti transakce. Pro osvětlení dále zvoleného standardu hodnoty je vhodné nejprve osvětlit pojmy hodnota a cena. Podle obecné definice představuje pojem hodnota ekonomický prospěch, který lze od majetku očekávat na základě teoretického ocenění založeného na užitkovosti a klasifikaci, kterou provádí investor nebo hodnotitel k ostatním disponibilním statkům. Na to úzce navazuje často frekventovaný pojem tržní hodnota, který odhaduje částku předpokládané směny, kdežto tržní cena je již realizovanou částkou směny. Aby platil ideální předpoklad, kdy tržní hodnota je velmi blízká (totožná) sjednané tržní ceně, pak by měla taková transakce proběhnout v souladu s definicí Evropské asociace pro oceňování TEGOVA. Podle této definice je za tržní hodnotu považována částka, za kterou by byl v den ocenění majetek směněn mezi dobrovolně prodávající osobou a dobrovolně kupující osobou v rámci transakce samostatných a nezávislých partnerů po řádném marketingu, při kterém obě strany byly náležitě informovány a jednaly rozvážně a bez nátlaku. Cena je pak konkrétně sjednaná částka, na které se zúčastněné strany dohodly. Hodnota a cena majetku tak mohou v praxi často vykazovat značných rozdílů, a to zejména pokud jsou pohledy vlastníka a zájemce na dané aktivum (službu) zatíženy výrazně odchylnými názory na hodnotu a často i subjektivními faktory. Oceňovací předpis, podle kterého se při ocenění majetku ve specifických případech postupuje, používá jeden univerzální pojem cena obvyklá. Obvyklou cenou se pro používání zákona o oceňování rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolnosti trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit apod. Z porovnání obou definicí (tržní hodnoty a ceny obvyklé) je zřejmé, že obě definice z hlediska předpokladů a nutných navazujících postupů při určení velikosti hodnoty nebo ceny jsou velmi blízké. Vylučuje se zohlednění zvláštních faktorů nebo okolností jako jsou atypické financování, prodej a dohoda o zpětném pronájmu a zvláštní hlediska nebo výhody poskytované třetí osobou, která je s prodejem spojena. Při určení tržní hodnoty je brán na zřetel předpoklad nejlepšího možného využití majetku, jenž lze stručně charakterizovat jako nejpravděpodobnější způsob použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem oprávněné, právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek, že tímto způsobem využití je dosahovaná nejvyšší hodnota oceňovaného majetku. S ohledem na zadání a účel ocenění bude v textu posudku požíván pojem hodnota anebo cena obvyklá. 5 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

6 Znalecký posudek č. 30/2013 V praxi se nejčastěji používá standard hodnoty, který se nazývá tržním, který je v zásadě možné aplikovat při ocenění majetku v případech, jedná-li se případy prodeje široce obchodovaných aktiv, a že zaměřený účel ocenění (transakce) probíhá za určitých standardizovaných tržních podmínek (viz definice tržní hodnoty). Jelikož zadání posudku ukládá určit hodnoty dále specifického majetku, se kterým se na volném trhu běžně neobchoduje, a pokud ano, pak zpravidla velmi omezeně, a to obvykle neveřejně, je zřejmé, že při jejich prodeji není splněna podmínka určité standardizace jako stránce věcné tak i celého procesu prodeje a rovněž splněna podmínka široké obchodovatelnosti. V důsledku toho není možné v celém rozsahu znaleckého hodnocení aplikovat běžně používaný standard hodnoty tržní. Alternativou k používaným standardům hodnoty tržní či ceny obvyklé jsou netržní standardy hodnoty. Týká se to případů, kdy účastníci transakce a hodnotitelé při svém hodnocení majetku, investice či zaměřené transakce, vycházejí ze subjektivních pohledů a z pohledu svých záměrů a účelů, které jako budoucí vlastníci sledují. Jedná se např. o případy, kdy je potřebné určit hodnotu majetku jako podklad pro vyjednávání o kupní ceně a kdy situace na relevantním trhu ukazuje, že se s daným majetkem téměř neobchoduje, nebo kde dosud proti jiným lokalitám není trh rozvinut či se jedná o převod atypických nebo nestandardizovaných aktiv. Pokud by měl znalec (hodnotitel) majetek hodnotit při nestandardních a případně netransparentních podmínkách, pak nemůže v čisté podobě aplikovat standard hodnoty tržní či standard ceny obvyklé, ale standardy založené zčásti na subjektivních pohledech hodnotitele a vždy musí přihlížet k účelu, pro který se má majetek má využít, resp. co tím kupující sleduje. Pro takové případy, kdy je potřebné ohodnotit majetek pro potřeby vyjednávání o ceně, by pak měl hodnotitel aplikovat standard objektivizované tržní hodnoty, hodnoty pro směnu či standard fér hodnoty nebo hodnoty investiční. Pokud má znalec ocenit podnik nebo specializovaný soubor majetku na tržních principech, které jsou výrazně atypické a na trhu se s nimi běžně neobchoduje, je pak znalec nucen aplikovat hodnotovou bázi, která se nazývá objektivizovaná tržní hodnota. Při ocenění se postupuje tak, že v maximální míře se užívají tržní data, avšak pokud potřebná data z objektivních příčin nelze získat nebo neexistují, pak musí znalec část vstupních údajů pro ocenění např. nepřímo odvozovat, odůvodněně adjustovat (upravovat), resp. odbornými odhady nahrazovat simulací a různými propočty Vlastní určení standardu hodnoty Znalec bude postupovat následovně: a) v případě ocenění dílčích položek aktiv majetkové podstaty dlužníka bude znalec požívat standard hodnoty tržní, b) v případě ocenění podniku bude použit standard objektivizované tržní hodnoty, jelikož s takovýmito podniky se běžně neobchoduje. České právní a soudní normy zejména v oblasti obchodního práva v dílčích ustanoveních často vyžadují a pracují s bodovými odhady hodnoty majetku (jediné číslo uvedené v závěru ocenění zadaného majetku či aktiva), přičemž z pohledu toho, že se jedná o odborný odhad, je obhajoba zjištěných výsledků ocenění v některých případech problematická, jelikož se jedná o názor osoby či skupiny osob, které ocenění vypracovaly. Tento problém vyplývá na povrch zejména v případech nedostatečně fungujících trhů (viz odborná literatura), kdy je oceňovatel povinen při určování hodnoty majetku některá vstupní data pro ocenění mimo jiné suplovat vlastními odbornými odhady a názory. V posledním období se proto ve znalecké praxi a v odborné veřejnosti prosazuje názor, že pokud to vlastní zadání a účel ocenění předem nevylučuje, resp. to striktně vyžaduje (např. při ocenění nepeněžitých vkladů, ocenění v návaznosti na ustanovení 196a obchodního zákoníku či ocenění pro dražbu, viz zákon č.26/2000 Sb.), je vhodné podchytit výsledek ocenění (hledanou tržní hodnotu) formou hodnotového intervalu. Výstup ocenění v této podobě vytváří reálnější a věrohodnější možnosti aplikace zjištěných závěrů a výsledků ocenění ve znaleckém posudku s možností 6 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

7 Znalecký posudek č. 30/2013 vyššího zapojení vlastních poznatků vlastníka, které překračují rámec kvantifikovatelných vlivů. V daném případě bude znalcem v provedeném ocenění zjištěna interval hodnot. Dále v textu bude použit jednotný termín hodnota nebo hodnota pro ocenění a v závěru bude závěrečný výrok reagovat na v praxi zavedené pojmy tržní hodnota, věcná hodnota, cena obvyklá, tj. podle typu ocenění DEFINICE ZÁKLADNICH POJMŮ Podnikem se dle 5 Obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Rozlišujeme různé hladiny podniku: Hodnota brutto jedná se o hodnotu podniku jako celku. Zahrnuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele. Hodnota netto touto hodnotou rozumíme ocenění na úrovni vlastníků podniku. V podstatě se jedná o ocenění vlastního kapitálu. Vymezením hladin podniku se zabývá také obchodní zákoník a jsou definovány v 6, odst Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely Obchodního zákoníku rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek. Pro účely Obchodního zákoníku se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen "jmění"). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků. Obchodní podíl je definován v 61 Obchodního zákoníku a představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Podíl ve společnosti nemůže být představován cenným papírem, ledaže jde o akciovou společnost. Pro účely citovaného zákona se podíl oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na podíl, nestanoví-li zákon jinak. Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou. V případě potřeby znaleckého ocenění obchodní zákoník používá tento pojem, pod kterým může vystupovat tržní hodnota, investiční hodnota, férová hodnota. V souvislosti se znaleckým oceněním je vždy úlohou znalce určovat takový standard hodnoty, který bude v daném případě odpovídat záměrům zákonodárce. Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv SMĚRODATNÉ DATUM OCENĚNÍ Hodnota pro ocenění je zjišťována podle stavu, v jakém se podnik nacházel, tj. k datu směrodatného ocenění: Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

8 Znalecký posudek č. 30/ OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO URČENÍ HODNOTY MAJETKU Oceňovatelé prohlašují, že znalecký posudek byl vypracován za následujících předpokladů a omezujících podmínek. Údaje o skutečnostech obsažených v posudku se považují za pravdivé a správné. Předpokládá se, že vlastnické právo k oceňovanému majetku je po právní stránce nezávadné a tudíž i převoditelné. Informace z jiných zdrojů, na nichž jsou založeny některé části tohoto posudku, jsou věrohodné a oceňovatelé vyvinuli přiměřené úsilí k ověření jejich správnosti. Zdroje informací jsou v příslušných částech posudku uvedeny. Oceňovatelé nepřebírají odpovědnost za změny tržních podmínek, ve kterých je posudek zpracován, a nepředpokládají, že by jakákoliv skutečnost vyjádřená v tomto posudku byla předmětem přezkoumání posudku z důvodu změny událostí a podmínek, které se vyskytnou po datu směrodatného ocenění. U oceňované společnosti se předpokládá odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se ve všech aspektech podnikání a vlastnictví plný soulad s platnými zákony a předpisy České republiky. Předpokládá se, že novým vlastníkem majetku mohou být získány nebo obnoveny všechny nutné licence, živnosti, souhlasy a oprávnění kteréhokoliv státního úřadu, soukromé osoby nebo organizace pro další použití oceňovaného majetku. Předpokládá se, že nedojde k podstatným změnám obecných podmínek pro podnikání založených současným právním řádem a politickým uspořádáním České republiky. Analýzy, názory a závěry oceňovatelů jsou platné jen za podmínek a předpokladů uvedených v tomto posudku a jsou jejich vlastními, profesionálními a nezaujatými názory. Oceňovatelé tímto prohlašují, že nemají žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem ocenění, a neexistuje osobní zájem nebo zaujatost vůči objednateli posudku nebo třetím osobám, které by měly vliv na zjištěnou hodnotu majetku. Nastaneli na straně oceňovatelů kolize s touto zásadou nebo jiné právní skutečnosti, bude pro ocenění takového majetku jmenován nezávislý znalec. Hodnota zjištěná tímto posudkem je platná pouze k uvedenému datu a platí ve spojení se zadáním a účelem ocenění. Zjištěné skutečnosti a závěry uvedené ve znaleckém posudku lze interpretovat pouze jako celek. Aplikovat zjištěné dílčí skutečnosti a závěry ze znaleckého posudku lze pouze v kontextu účelu zpracování a zadání tohoto posudku ROZSAH PODKLADŮ K VYPRACOVÁNÍ POSUDKU Pro nezávislé posouzení výkonové struktury a stavu obchodního majetku a práv souvisejících s podnikem předložil objednatel pro ocenění podniku následující podklady a informace: 1) Inventární seznamy majetku k datu , 2) účetní závěrky za roky 2009 až 2012, 3) dokumentace k evidenci a vymáhání pohledávek, 4) reorganizační plán včetně změn a doplnění, 5) informace managementu podané ústní nebo elektronickou formou. 8 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

9 Znalecký posudek č. 30/ POPIS DLUŽNÍKA A MAJETKOVÉ PODSTATY 2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Společnost BSK Metal, spol. s r.o. byla založena společenskou smlouvou třemi společníky a vznikla dne 24. května 1991 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Společnost vlastní následující fyzická osoba: Ing. Jan Vjačka, dat. nar. 9. ledna 1951 Ludgeřovice, U rybníků 902/38, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 % základního kapitálu V obchodním rejstříku měl podnikatelský subjekt k datu ocenění zapsány následující činnosti: silniční motorová doprava nákladní, zámečnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona PŘEDMĚT ČINNOSTI DLUŽNÍKA Společnost VJAČKA spol. s r.o. je obchodní společností, zabývající se výrobou a montáží plastových a hliníkových oken různých rozměrů a tvarů, dveří a dalších výplňových otvorů včetně příslušenství, jež tvoří parapety a žaluzie. Společnost byla schopna dodavatelský tyto výrobky instalovat na stavbách jako již zmíněnou formu výplně otvorů, tj. oken, dveří, světlíků apod., a to z plastů nebo hliníku v různém barevném provedení, a to včetně doplňků jako jsou parapety, žaluzie, stínící nebo bezpečnostní folie. Podnik vyrábí a montuje rovněž hliníkové opláštění budov, světlíky, zimní zahrady. Podnik je schopen z hliníkových materiálu dodat i celé fasády, ať už prosklené nebo částečně prosklené a částečně obložené. Výplně otvorů a fasády jsou na míru vyráběné s použitím plastových nebo hliníkových profilů, skla a doplňkového materiálu. Součástí dodávek jsou i stavební a montážní práce, které podle charakteru zakázky zajišťují montáž fasád, oken a dveří, případně i zateplování budov, jehož součástí je výměna oken. 9 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

10 Znalecký posudek č. 30/ STRATEGICKÁ ANALÝZA Strategická analýza podniku dlužníka obsahuje stručnou analýzu obecného a oborového okolí firmy. Na analýzu vnějšího okolí podniku navazuje analýza jeho vnitřního prostředí. Jedná se o proces, který v konečné fázi vyúsťuje v definování příčin insolvence, a dále silných a slabých stránek majetkové podstaty dlužníka (tzv. SWOT analýza) a situace v daném oboru a trhu pro zjištění faktorů majících vliv na zpeněžení majetku respektive podniku v rámci prodeje v konkursu NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ČR Situaci firem ovlivňuje současný i budoucí stav národní ekonomiky jako celku. Za velmi významné makroekonomické faktory lze považovat faktory uvedené níže STÁDIUM HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 a dalších letech odehrával ve znamení globálního hospodářského poklesu západních ekonomik a následného mírného oživení. Pozvolný ústup z krize české ekonomiky začal ve 3. čtvrtletí 2009, v němž HDP proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl, k meziročnímu růstu však došlo poprvé až v 1. čtvrtletí V současnosti však opět nastává pokles v důsledku vládních úspor a snížené spotřebitelské poptávky. Kromě prohloubení poklesu vládních výdajů a konečné spotřeby domácností, ve 2. čtvrtletí meziročně reálně pokleslo i tempo zahraničního obchodu. Mezikvartálně byl již zaznamenán absolutní pokles dovozu i vývozu. Tempo HDP ČR bylo ve 2. čtvrtletí 2012 ovlivněno zejména ekonomickým vývojem v Německu. V následujícím období m.r. česká ekonomika pak výrazně zpomalila, a to zejména nárůstem nákladů souvisejících např. se zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů, které zhoršovaly konkurenční schopnost podniků ve světě, a dále v důsledku zvýšení daní došlo k poklesu vnitřní poptávky. V souhrnu se to negativně projevilo v růstu ekonomiky. Graf - Hrubý domácí produkt (y/y v %, sezónně očištěno, s. c.) 4 3q08 4q08 1q09 2q09 3q09 4q09 1q10 2q10 3q10 4q10 1q11 2q11 3 Meziroční index Mezikvartální index Zdroj: ČSÚ ZAHRANIČNÍ OBCHOD A KURZOVÉ ZMĚNY ČR je jako malá otevřená ekonomika velmi závislá na hospodářském vývoji v zahraničí. Nejvýznamnějším obchodním partnerem je EU 27, na českém vývozu měla ve 2. čtvrtletí 2011 podíl přesahující 83 %, přičemž během posledních tří let se tento podíl mírně snížil. Vývoz do zemí největších obchodních partnerů ČR, Německa a Slovenska, rostl rychleji než celkový export, na Slovensko výrazně rychleji (meziročně +21,5 %). V obchodu s Čínou přetrvává výrazný nepoměr mezi výší exportu (1 % celkových vývozů) a importu (11,9 % 10 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

11 Znalecký posudek č. 30/2013 s poklesem podílu již tři čtvrtletí po sobě). Významně klesající meziroční dynamika dovozů z Číny souvisí se zvolněním ekonomického růstu ČR obecně, konkrétně pak i s vyčerpáním dovozního potenciálu některých komodit (např. technologie pro stavby obnovitelných zdrojů energie). Faktory výrazné redukce dovozní aktivity ČR lze spatřovat nejen ve snaze omezovat, racionalizovat výrobu ze strany firem, ale i ve snaze šetřit ze strany domácností. Rovněž soustředění dynamiky exportu především na cyklická odvětví představuje riziko. Podíl exportu osobních aut a jejich dílů se ve 2. čtvrtletí snížil na 16,6 % celkového exportu z ČR, byl však stále výš než průměr posledních tří let (15,7 %). Z výše uvedených skutečností je zřejmá silná závislost české ekonomiky na vývoji světové a zejména evropské ekonomiky. Tato závislost je mimo pozitiv rovněž zdrojem významných rizik pro chod české ekonomiky, jelikož se změny v trendech bezprostředně promítají do jejího chodu. Očekávané negativní dopady na chod ekonomiky z titulu právě probíhající dluhové a částečně bankovní krize eurozóny a zejména pak následně přijatá opatření z realizované léčby se budou negativně projevovat na budoucí míře růstu HDP celé eurozóny. S ohledem na zmíněnou otevřenost české ekonomiky se negativa i pozitiva změn budou bezprostředně projevovat na mírách růstu nebo poklesu naší ekonomiky. Kurz koruny vůči euru i dolaru za posledního půl roku oslaboval. Oslabení české koruny však bylo menší než u jiných přístupových zemí, které dosud neplatí eurem. Vývoj koruny je nadále ovlivňován především mezinárodním vývojem, zejména fiskální situací v jižních zemích eurozóny. V posledním měsíci však eskalace problémů se splácením dluhů na jihu eurozóny vedla k oslabování většiny evropských měn. Z vystupňované nejistoty finančních trhů ohledně budoucího vývoje předlužených evropských ekonomik těžil především švýcarský frank, v menší míře pak US, novozélandský dolar a japonský jen. Oslabovaly především skandinávské, východoevropské a středoevropské měny včetně české koruny. Středoevropské měny jsou v současné době pod prodejním tlakem, protože v posledních dnech zasáhlo světovou ekonomiku další zvýšení rizikové averze s tím, jak pokračují problémy zadlužených zemí jižní eurozóny. Pokud by se situace v těchto zemích dále zhoršovala, mohla by koruna vůči euru během nejbližšího období dosáhnout hranice 25,50 CZK/EURO. Posilování dolaru na světových trzích bylo spojeno zejména s růstem nedůvěry finančních trhů ve schopnost eurozóny nalézt řešení dalšího financování předlužených ekonomik jižního křídla eurozóny. V zájmu podpory růstu národních ekonomik docházelo ke snahám o zlepšení obchodních a platebních bilancí a dále ve snaze o oživení národních ekonomik docházelo ve druhém pololetí m.r. ke kvantitativnímu uvolňování peněz do ekonomiky ze strany centrálních bank, které jsou hlavními emitenty světových měn, což vedlo k oslabování národních měn. Toto kvantitativním uvolňováním si kladlo mimo jiné za cíl zvýšení konkurenční schopnosti podnikatelských subjektů daných zemí a rovněž zlepšení obchodních bilancí vůči zemím jako je např. Čína. (Zdroj: ČSÚ, Patria, ČNB) MÍRA INFLACE Ceny komodit na světových trzích zejména v roce 2011 a v prvních 8 měsíců m.r. roku prudce rostly, což se projevilo v růstu cen služeb a zejména potravin. V průmyslu pak, přes čtvrtinový růst cen v odvětví, kam patří i rafinované ropné produkty, působil tento vývoj i na růst cen ve zpracovatelském průmyslu. Pro okruh cen průmyslových výrobců byl v roce 2012 charakteristický další růst cen v zemědělství a jejich pozvolné zvyšování v průmyslu. Naopak ceny stavebních prací zůstaly v deflačním pásmu, jen s velmi mírným prohloubením poklesu, a odrážely tak cyklickou fázi tohoto odvětví. Neožívající poptávka nedovoluje, aby ceny rostly. Ceny tržních služeb se, po poklesech trvajících celý rok 2010, od počátku roku 2011 rostly a v roce 2012 v zásadě stagnovaly. Cenový vývoj tak zhruba odpovídá cyklické fázi jednotlivých odvětví, vývoji cen na světových trzích a limitům poptávky na domácím trhu. (Zdroj: ČSÚ, ČNB). 11 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

12 Znalecký posudek č. 30/2013 Graf Spotřebitelské ceny (y/y v %) Zdroj: ČSÚ ÚROKOVÉ SAZBY Měnová ě politika ČNB je založena na režimu cílování inflace. Inflační cíl je definován jako meziroční přírůstek spotřebitelských cen ve výši 2 % s tolerančním pásmem +/- 1 p.b. Jednou z možností, jak ČNB ovlivňuje ň míru inflace, jsou referenční úrokové sazby. Referenčními č sazbami jsou 2T repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba. Referenční sazby byly na základě jednání bankovní rady ČNB 7. srpna 2008 poprvé od roku 2005 sníženy, a to o čtvrt procentního bodu, i přes ř tehdejší hodnoty inflace nad tolerančním pásmem. Dle členů Bankovní rady ČNB se nacházela česká ekonomika ve fázi sestupu z vrcholu hospodářského cyklu, což s sebou přinášelo oslabování proinflačních tlaků. ů V souvislosti s ekonomickou krizí docházelo ke zhoršujícímu výhledu eurozóny, poklesu úrokových sazeb ve světě ě ě a výraznému propadu cen komodit, energetických surovin (vývoj cen ropy na světových trzích, viz předchozí kapitola) a potravin. Od konce roku 2008 do půlky ů roku 2009 proběhlo ě několikrát ě snížení všech referenčních č sazeb celkově ě o 2,25 %. Další snížení následovalo ke konci roku 2009, kdy 2T repo sazba a lombardní sazba poklesla o dalších 0,25 %. Zatím poslední snížení sazeb odsouhlasila Bankovní rada ČNB, snížila diskontní sazbu na nejnižší historickou úroveň 0,25 %. Graf Vývoj základních měnových ě sazeb ČNB v minulosti Zdroj: ČNB Průměrná ů ě hodnota sazby 3M PRIBOR za celý rok 2010 dosáhla úrovně ě 1,31 %. Ve 4. čtvrtletí 2011 se 3M PRIBOR sazba pohybovala na úrovni 1,2 %, obdobně ě jako v průběhu celého roku. Pro rok 2011 je sazba analytiky z ČNB predikována na úroveň ň 1,19 %, pro rok 2012 je odhadována průměrná ů hodnota sazby 3M PRIBOR na úroveň 1,04 %. 12 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

13 Znalecký posudek č. 30/2013 Graf Vývoj PRIBOR 3M Zdroj: ČNB, Prognóza ČNB FISKÁLNÍ POLITIKA Průběžný ů schodek státních financí v minulém roce činil 97 mld. Kč. V dalších létech vy se měl snižovat tak aby, byla dodržena Maastrichtská kritéria. Dané přísliby ř vlády řešit problémy veřejných financí v sociální oblasti a zdravotnictví se dosud nedaří ř plnit, přičemž ř č dosud zvolená řešení důchodové ů reformy, zdravotnictví jsou chaotická a koncepčně č ě neujasněná. Vláda připravila ř daňovou reformu (balíček) týkající se daní z příjmu (zrušení super hrubé mzdy, zvýšení daně z příjmu FO na 19 %), změny v sazbách DPH atd., která v současné době prochází legislativním procesem. V případě, ř ě že příslušné ř návrhy zákonů ů projdou legislativním procesem, pak se v roce 2013 zvýší daně, zejména DPH ze 14 na 15 procent a z 20% na 21% a některé majetkové daně OČEKÁVANÉ TRENDY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Krize v Evropě ě nadále pokračuje č a nabývá na dynamice. Příčinou ř č krizí či těžkostí ě v Irsku a Španělsku bylo nevhodné (nízkého) nastavení úrokových sazeb, extrémní nárůsty soukromých úvěrů, ě ů přičemž ř jejich alokace byla nevhodně směřovaná. V Portugalsku a Řecku to byly zejména deficity obchodu a běžného ě účtu platební bilance, jelikož konkurenční č schopnost těchto národních ekonomik se v důsledku ů nárůstu objemu peněz následkem růstu obejmu úvěrů ě ů a výše dotací projevila růstem ů mezd a výrobních nákladů, ů čímž se výrobci a producenti stali konkurenčně neschopnými. V Řecku byla dále příčinou ř nehospodárnost vlády, nízký výběr ě daní a rovněž ě expanze soukromých bankovních úvěrů. ě ů V případě Itálie se jedná o nezodpovědné ě vedení veřejných financí, jelikož výše vládního dluhu činí 120 % HDP. Oživení světové ě ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů ů a situací v bankovním ním sektoru v některých zemích eurozóny. Finanční, č akciové a komoditní trhy v poslední době ě reagují prudkými výkyvy zejména na výsledky častých jednání evropských politiků. Ti se zatím ne příliš ř úspěšně ě ě snaží vyřešit ř financování řeckého vládního dluhu a nalézt schůdné systémové řešení, které by uklidnilo investory a zabránilo tak rozšíření ř dluhové krize na velké země ě eurozóny. Úsporná opatření, ř která přijaly ř vlády napříč ř č celou Evropou, aby snížily své zadlužení, se však negativně ě promítají do ekonomického růstu, ů což snižuje účinnost č těchto úsporných kroků a v mnoha zemích zvyšuje sociální napětí. Státy si během ě let zvykly na poměrně ě vysoké příjmy ř (protože růst ů byl uměle stimulován bublinou bankovních úvěrů), ě ů a tudíž i na vysoké výdaje. Výdaje států eurozóny se liší, v průměru ů však odpovídají výdajům během ě první nebo druhé světové ě války. Takovouto zátěž nelze déle vydržet a musí se přijmout ř zásadní opatření. ř Řešením může ů být redukce veřejných ř výdajů, ů zejména týkajících se sociální oblasti, neproduktivních dotací a dotací na projekty pochybné návratnosti. Jednou ze současně prosazovaných cest řešení dluhové krize jsou nákupy státních dluhopisů ECB, tím však 13 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

14 Znalecký posudek č. 30/2013 dochází k uvolňování velkého objemu hotovosti, což v konečném důsledku povede k nárůstu inflace v Eurozóně, a to zejména pak k růstu cen komodit, energie a potravin. Podle nejnovějších předpokladů se hospodářský růst eurozóny do konce roku 2012 v podstatě zastaví. Snížená poptávka vyspělých zemí dopadá i na exportně zaměřené rozvíjející se ekonomiky, jejichž ekonomický růst začíná slábnout. Snížení ekonomického růstu by s sebou mělo přinést i pokles inflace v příštím roce ze současných zvýšených úrovní. Vliv na nižší inflaci by měly mít i ceny komodit, pokud jejich pokles bude dlouhodobějšího rázu. Proti tomu však bude působit další růst kvantitativního uvolňování ze strany FED, což by mělo vést k oslabení USD vůči jiným světovým měnám. Česká republika je dosud finančními trhy vnímána jako poměrně bezpečná země, která má blíže k Francii a Německu než ke Slovensku, Itálii, Španělsku a dalším, ještě slabším zemím eurozóny Řecku, Portugalsku a Irsku, což dosvědčuje porovnání výnosů do doby splatnosti státních dluhopisů těchto zemí. Možný začátek další hospodářské recese následkem přijímaných úspor a prohlubováním problémů bank bude mít za následek, že dojde k výpadku části vývozu a že Česká republika zaznamená recesi, která bude mít delší období, viz dále. Důležitým faktorem dalšího vývoje v ČR je vývoj na globálních trzích a zejména vývoj německé ekonomiky. Další vývoj HDP je tak velmi nejistý, ekonomický růst bude negativně ovlivňovat obavy z dopadů dluhové krize eurozóny a z možných problémů bankovního systému v zahraničí a potažmo pak i u nás, případně dojde k přelévání důsledků do reálné ekonomiky. Pro rok 2012 MF ČR předpokládá pokles ekonomiky o 0,5 1 %. Celková inflace v ČR za rok 2011 dosáhla 2,7 %. Zdrojem inflace jsou nadále především světové ceny komodit, ceny potravin a růst DPH. Růst zahraničních cen je z hlediska vývoje dovozních cen zčásti kompenzován zhodnocováním koruny. Slabá domácí poptávka způsobuje, že domácí inflační tlaky jsou i přes mírně zrychlující se růst mezd v současnosti nevýrazné. ČNB má zájem udržovat míru inflace v úrovni střednědobého inflačního cíle, tj. 2 %. Za rok 2012 by inflace z důvodu změn DPH měla mírně přesáhnout 3 % hodnotu, přičemž největší vliv budou mít komodity, potraviny a růst DPH. Úrokové sazby na českém peněžním trhu za rok 2011 v zásadě stagnovaly, sazby s delší splatností se mírně snížily. V září 2012 ČNB snížila úrokovou sazbu na nejnižší historickou úroveň 0,25 %. Prognóza ČNB předpokládá přibližnou stabilitu tržních úrokových sazeb. Na základě signálů z podnikové sféry a známých záměrů a rozhodnutí o platech ve veřejném sektoru pro následující období MF ČR očekává v nejbližším horizontu minimální růst průměrných nominálních mezd, což může znamenat reálný pokles celkové průměrné mzdy. Nervozita na finančních trzích přetrvává, a to v důsledku vysokých deficitů veřejných rozpočtů při současné absenci samoregulujících prvků ekonomiky, které jsou často potlačovány intervencí centrálních bank a vlád. Neřešení složité situace může vést k dalším a hlubším otřesům, jelikož tím budou ohroženy samotné základy demokratickými vládami prosazované sociálně tržní ekonomiky. Dluhovou krizí jsou zasaženy slabší země na okraji eurozóny, panují však obavy, aby se nerozšířila na větší země, jako je Itálie, Španělsko a potenciálně i Francii. Většina západní Evropy používá společnou měnu euro, jednotlivé země ale vzájemně neručí za své závazky. Krize v eurozóně zatěžuje bilanci některých finančních institucí, zvláště pak těch, které drží dluhopisy nejzadluženějších zemí. Čelní představitelé zemí eurozóny se opakovaně scházejí s cílem obnovit ztracenou finanční stabilitu eurozóny, jelikož v současnosti existuje nebezpečí, že v důsledku neúměrného zadlužení soukromých subjektů a vlády by v případě významnějších turbulencí ekonomiky mohlo dojít ke zhroucení celého finančního systému. Proto v současnosti ECB drží nízkou úrokovou sazbu a masově intervenuje na finančním trhu nákupem státních dluhopisů a snaží se mimo jiné oživit ekonomiku a současně zvýšit likviditu u finančních institucí a rovněž ohrožených států. (Zdroj: ECB, ČNB, idnes, HN, Finmag). Zásadní riziko pro následující vývoj ekonomiky v Evropě a u nás nadále představují politické reprezentace a jejich často makroekonomicky a finančně nevhodné a neadekvátní reakce na příčiny vzniku současné nestabilní finanční situace ve státech eurozóny a ostatních 14 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

15 Znalecký posudek č. 30/2013 rozvinutých ekonomikách. Političtí představitelé upřednostňují krátkodobá řešení a odkládají řešení nepopulární, která by ohrožovala jejich nové zvolení. Projekt společné měny je systémově ohrožen. Vysoká otevřenost české ekonomiky vzbuzuje opatrnost ve vývoji dalšího růstu s ohledem na možnost rozšíření nepříznivých tendencí přicházejících k nám ze zahraničí, zejména z problémových zemí eurozóny. Výjimkou v Evropě je Německo, které se vymyká z obecného trendu nízkých až nulových růstů, vysokých deficitů veřejných rozpočtů a rostoucí nezaměstnanosti. Evropská unie a národní vlády nepřichází se systémovými řešením ekonomických problémů, které postupně za uplynulých dvacet let narostly do velkých rozměrů. Po přijetí eura se strukturální rozdílnosti projevily v plné síle, což vede k současným finančním a rozpočtovým potížím EU. V řadě zemí docházelo k postupné ztrátě konkurenční schopnosti, rostla nezaměstnanost a narůstaly různé regulace a dále v dobré víře byla přijímána různá omezení, která se v konečném důsledku projevila ve zhoršení konkurenční pozice evropských zemí v mezinárodní soutěži. V posledních létech v zemích EU a dále v některých rozvinutých zemích, jako je USA a Japonsko, se začínaly negativně projevovat důsledky nevhodně prosazovaných hospodářských, sociálních, environmentalistických politik, což se projevilo v nízkých růstech, rostoucí nezaměstnanosti a zejména v jejich rozpočtových problémech. Podle způsobu a cest nápravy lze proto očekávat buď výrazné propady, krátkodobé turbulence na finančních trzích a následné pak uzdravení anebo druhou cestou je proces nápravy dlouhodobý, kdy budou dosahovány nízké růsty, přetrvávat vysoká nezaměstnanost a v konečném důsledku ztráta pozice Evropy ve světě jako celku. Nadále trvají rizika spojená s chodem české ekonomky, jež plynou ze soustavně vykazovaných deficitů veřejných rozpočtů. Jelikož úroková sazba ČNB je téměř na nule, lze proto v budoucnu očekávat nárůst úrokových sazeb a tím i růst nákladů na obsluhu stále rostoucího státního dluhu. Množící se problémy vyplývající z neustálého odkládání nezbytných reforem v rozvinutých zemích, se mohou projevovat v krizových stavech některých národních ekonomik a potažmo se rozšíří i na zdravé ekonomiky. Tento trend bude mít negativní dopady na českou ekonomiku a rovněž se projeví v budoucí výkonnosti emitentů CP. Nízká úroveň základní úrokové sazby ČNB, pokračující úvěrové expanze a stimulační opatření vlády, jež si kladou za cíl obnovit růst ekonomiky, mají, při široké otevřenosti naší ekonomiky a současné složité ekonomické situaci v zemích EU, malou šanci úspěchu. Očekává se v delším časovém horizontu zvýšení inflace. K tomu výrazně přispívá růst daní a poplatků a rozvolněná politika ECB a FED, která směřuje k nadměrné emisi peněz, což se mimo jiné promítá do růstu cen komodit, potravin, růstu mezd u monopolních a oligopolních společností a potažmo pak v nákladově tažené inflaci. Případný nárůst problémů v makroekonomické oblasti či vznik krizových stavů v některých zemích eurozóny či v rozvinutých zemích by se potažmo nepříznivě projevily v globální poptávce, což by mělo negativní dopad na českou ekonomiku a rovněž na poptávku po výrobcích podniku VYMEZENÍ ODVĚTVÍ PŮSOBENÍ A RELEVANTNÍHO TRHU - PODNIKU EKOLOGICKÉ A KLIMATICKÉ FAKTORY Obecně situaci podnikatelských subjektů mohou případně ovlivnit i ekologické a klimatické faktory. Klimatické vlivy ovlivňují zejména poptávku a vytváří tak sezónní výkyvy, avšak nejsou obecně významným rizikovým faktorem. 15 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

16 Znalecký posudek č. 30/2013 Dle sdělení managementu a dále znalcem provedených místních šetření v oblasti nakládání s odpady vznikajícími v procesu výroby by měl být ve Společnosti režim nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech 185/01 Sb. v platném znění. Veškeré odpady jsou průběžně evidovány jak kvantitativně tak kvalitativně ANALÝZA RELEVANTNÍHO TRHU V ODVĚTVÍ VYMEZENÍ RELEVANTNÍHO TRHU V České republice, obdobně jako ve většině ekonomicky vyspělých zemí, patří stavebnictví mezi hlavní národohospodářská odvětví a lze jej považovat za jeden z pilířů národní ekonomiky, a to z následujících důvodů: - Vytváří přibližně 7 % hrubé přidané hodnoty (v běžných cenách) - Zaměstnává kolem 9 % osob pracujících v civilním sektoru, vykazuje dlouhodobě stabilizovanou zaměstnanost, - Po věcné stránce je hlavním tvůrcem budov a staveb, které jsou jednou z hlavních součástí hrubého fixního kapitálu. Nezanedbatelný je multiplikační efekt odvětví spočívající v tom, že ovlivňuje jak poptávku po výrobcích ostatních odvětví, tak následných služeb spojených s údržbou stavebních děl. Podle výpočtů z národních účtů investice do stavebních prací vyvolávají více než trojnásobný růst produkce v celé ekonomice i růst zaměstnanosti. Stavebnictví také zejména v dlouhodobějším horizontu indikuje s časovým předstihem další vývoj celé ekonomiky. Meziroční index stavební produkce udává následující tabulka: Tabulka č. 1 Meziroční index stavební produkce Rok Year meziroční index y-o-y Stavební produkce Construction output průměr roku 2005=100 average of 2005= , ,7 69, ,6 73, ,5 81, ,9 92, ,3 100, ,2 109, ,6 121, ,4 127,1 Zdroj: ČSÚ Z uvedené tabulky je patrné, že po výrazném růstu došlo v roce 2008 ke stagnaci v tomto odvětví v důsledku nastupující globální krize, která se plně projevila v roce Vývoj stavebních prací pak udává následující tabulka: Tabulka č. 2 Stavební práce celkem v tom Rok Year Stavební práce "S" celkem Construction work "S" total v tuzemsku in the CR nová výstavba, rekonstrukce a modernizace New construction, modernization and reconstruction v tom opravy a údržba Repairs and maintenance ostatní práce Other work v zahraničí Abroad Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

17 Znalecký posudek č. 30/ Zdroj: ČSÚ Stavební produkce v České republice v roce 2012 zaznamenala meziročně celkový pokles o 6,5 % (ředitelé ve studiích CEEC Research predikovali pokles o 6,9 procenta, tj. s minimální odchylkou). Produkce pozemního stavitelství zaznamenala menší meziroční pokles, a to o 3,4 %, naopak inženýrské stavitelství snížilo svůj výkon podstatně více, a to o 13,6 %. Ve srovnání s posledním rokem růstu (tj.2008) tak stavební produkce propadla o 17,0 %. Stavebnictví meziročně snižovalo svůj výkon bez přestání již čtvrtým rokem. Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2012 v tuzemsku 39 tisíc stavebních zakázek a tento počet meziročně klesl o 18,6 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 18,4 % a činila 146,1 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 76,1 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 1,2 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 70 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o 31,4 %. Ke konci roku 2012 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 7,9 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční pokles o 29,4 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 125,6 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci roku 2011 snížil o 12,2 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se snižuje již od počátku roku 2009 a nyní se jejich objem ve finančním vyjádření pohybuje na úrovni roku Vzhledem k očekávanému dalšímu negativnímu výhledu budou ředitelé stavebních společností dále tlačit na zvýšení efektivity své společnosti. Shodují se na tom představitelé napříč všemi segmenty. Naopak akvizice považují v současné době za vysoce rizikové a nechtějí do nich ještě vstupovat ODHAD VELIKOSTI RELEVANTNÍHO TRHU Společnost působí v oblasti stavebnictví s částečně teritoriální orientací. Výkon českého stavebnictví se podle údajů Českého statistického úřadu za první pololetí 2012 meziročně zhoršil o 6,7 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Ve srovnání s posledním rokem konjunktury, tj. rokem 2008, se jedná dokonce o pokles až o téměř čtvrtinu (23,7 %). Meziroční poklesy se odehrávaly jak v inženýrském, tak i v pozemním stavitelství. Vývoj v jednotlivých kategoriích je ale značně rozdílný vzhledem ke specifikům jednotlivých segmentů (pozemní stavitelství prošlo rychlejší korekcí již dříve, inženýrské stavitelství ještě do nedávna naopak těžilo z dlouhodobosti nasmlouvaných zásobníků práce, které stále ještě držely výkony mimo hlavní propad, což se však nyní již změnilo). Produkce pozemního stavitelství klesla v 1. pololetí 2012 meziročně již jen o 2,0 % a výkon ve 2. čtvrtletí byl dokonce nepatrně nad úrovní stejného období minulého roku (+0,1 %). Produkce inženýrského stavitelství se naopak výrazně propadla, a to o 17,7 % (pokles byl zaznamenán v obou čtvrtletích). Příspěvky jednotlivých kategorií do celkového indexu stavební produkce jsou vidět v grafu. 17 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

18 Znalecký posudek č. 30/2013 Z pohledu uzavřených stavebních zakázek (ČSÚ poskytuje informace jen o stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci) bylo uzavřeno v 1. pololetí 2012 v tuzemsku 17,9 tisíc stavebních zakázek a tento počet meziročně klesl o 23,8 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 34,5 % a činila 61,8 mld. Kč. Rozdělení na dva hlavní segmenty ukazuje, že pozemní stavitelství uzavřelo nové zakázky v hodnotě 32,2 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 21,8 %. Hodnota nových zakázek na inženýrském stavitelství činila 29,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o téměř polovinu (44,4 %). Z výše uvedených dat je zřejmé, že průměrná hodnota jedné stavební zakázky dále klesá, což souvisí s úbytkem velkých veřejných zakázek zejména do dopravní infrastruktury. Průměrná hodnota jedné stavební zakázky byla v 1. pololetí tohoto roku 3,5 mil. Kč, což je v meziročním srovnání pokles o 14,1 %. Jistý vliv zde má ale i vysoká konkurence, která tlačí ceny prudce dolů, což potvrzují sami ředitelé stavebních společností. Ke konci 1. pololetí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,5 tisíc zakázek, což představuje meziroční pokles o 18,9 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 146,4 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížil o 14,6 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se snižuje již od počátku roku 2009 a nyní se jejich objem ve finančním vyjádření pohybuje na úrovni roku Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

19 Znalecký posudek č. 30/2013 Výše uvedený trend se týká jak soukromých, tak i veřejných zakázek, i když vývoj v jednotlivých kategoriích nebyl zcela totožný. Odlišnosti vycházejí z ochoty státu financovat stavební akce a také z objemu prostředků, které jsou čerpány z Evropské unie. Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci 1. pololetí 2012 připadalo na veřejné zakázky 80,8 mld. Kč a jejich objem se meziročně snížil o 19,7%. Hodnota soukromých zakázek ve srovnání s minulým rokem klesla o 8,2 % na 52,4 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je do jisté míry ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování ČSÚ jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Výsledky lednového-únorového výzkumu ukazují, že průměrné vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s říjnem snížilo o třináct procentních bodů a dostalo se také pod úroveň srovnatelného období minulého roku (meziroční srovnání není zatíženo sezónností). Aktuální vytížení se pohybuje na úrovni pouhých 65 procent. Pokles vytíženosti kapacit byl zaznamenán ve všech sledovaných segmentech a aktuálně nejsou v jednotlivých segmentech výrazné rozdíly. Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, od výzkumu realizovaného v říjnu mírně vzrostl, společnosti mají nasmlouvanou práci v průměru na 6,9 měsíce (v říjnu 6,2, v červenci 6,0). Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek zabezpečeny velké stavební společnosti, když mají zakázky v průměru na 10,4 měsíce (v říjnu 9,7 a v červenci 10,0). Malé/střední firmy jsou na tom relativně hůře, i když průměrný zásobník práce ve srovnání s říjnovým průzkumem mírně vzrostl (z 5,1 na aktuálních 5,7 měsíce). Z pohledu stavebního zaměření jsou na tom lépe firmy z inženýrského stavitelství, kde počet měsíců nasmlouvaných zakázek vzrostl na 7,7 měsíce (v říjnu 6,4, v červenci 8,1). 19 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

20 Znalecký posudek č. 30/2013 Společnosti z pozemního stavitelství také zaznamenaly nárůst, a to z říjnových 6,1 na aktuálních 6,4 měsíce (v červenci 5,2). Aktuálně uvádí 42 procent stavebních společností, že mají méně zakázek než před rokem (v říjnu 36 %). Podíl společností, které mají zakázek více než před rokem, dosahuje 23 procent (v říjnu 21 %). Podíl firem, které vykazují stejné množství zakázek jako před rokem, klesl z říjnových 43 procent na aktuálních 35 procent. Z hlediska velikosti respondentů dochází zejména v segmentu velkých stavebních společností k přetrvávajícím změnám. Podíl společností s větším objemem nasmlouvaných zakázek než před rokem mírně poklesl z říjnových 17 % na aktuálních 16 procent, podíl firem se stejným objemem zakázek výrazně klesl na téměř třetinu (32 %, v říjnu 48 %). Pokračování úbytku zakázek uvádí aktuálně více než polovina společností (52 %, v říjnu pouze 35 %). V segmentu středních/malých společností se podíl firem, které zaznamenaly snížení objemu svých zakázek oproti minulému roku, mírně zvýšil (39 %, v říjnu 36 %). Podíl společností, které mají nasmlouváno zakázek více než před rokem, vzrostl z říjnových 22 na aktuálních 25 procent. V segmentu pozemního stavitelství méně zakázek potvrzuje 40 procent respondentů (v říjnu 36 %) a znatelně vzrostl podíl společností z inženýrského stavitelství, které mají méně nasmlouvaných zakázek (aktuálně 46 %, v říjnu 35 %) ATRAKTIVITA RELEVANTNÍHO TRHU V ODVĚTVÍ RŮST TRHU Jak vychází z provedené analýzy, viz předchozí a následující kapitoly, mělo by v následujících dvou letech opět docházet ke stagnaci či poklesu jak HDP, tak samotné stavební výroby, která je jedním z hlavních tahounů hospodářského růstu. Ze střednědobého hlediska není reálné uvažovat s návratem na úroveň předchozích let. Z uvedených údajů je patrné, že aproximace vývoje stavebnictví z minulého vývoje by nedávala relevantní výsledky, budoucí vývoj je tedy možné pouze odhadovat na základě vlastních analýz a subjektivních expertních odhadů, přičemž za současného stavu se jeví jako reálné předpokládat stagnaci a pokles stavební produkce a z dlouhodobějšího pohledu pak 20 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o.

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 136. šetření (srpen 2010) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce jedenáct domácích a jeden zahraniční analytik. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více