OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI"

Transkript

1 ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová

2 STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo města v úterý 19. prosince. Zastupitelé se zaobírali body, které jsou nutné pro další fungování samosprávy ve městě schválili termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města, jednací řád Zastupitelstva města Lipník n. B., zřídili výbory zastupitelstva. TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY Zastupitelstvo města se podle zákona o obcích musí sejít nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Pro Lipník n. B. je však nutné, aby se zastupitelé sešli častěji v roce 2007 to bude 27. února, 24. dubna, 19. června, 25. září, 6. listopadu a 18. prosince. Pokud to vyplyne ze situace, může být svoláno navíc zasedání mimořádné. Rada města má v plánu celkem 15 jednání (tj. jednou až dvakrát v měsíci). VÝBORY ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města na svém úterním zasedání zřídilo výbory zastupitelstva města, včetně osadních výborů. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Radko Černocký, kontrolního výboru Petr Marvan. DNY URČENÉ PRO SVATBY Usnesením rady města byly jako sňatkové dny stanoveny níže uvedené soboty. Leden , únor , březen , duben , květen , červen , červenec , srpen , září , říjen , listopad , prosinec Bližší informace ke sňatkovým termínům je možné zjistit u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (budova zámku), odbor vnitřních věcí, 1. patro, kancelář č. 206 matrika. SVATEBNÍ OBŘADY HRAD HELFŠTÝN 2007 TERMÍNY Na jednání dne na hradě Helfštýně byly správou hradu určeny níže uvedené pátky, ve kterých bude možné uzavřít manželství v prostorách hradu Helfštýn. Všechny svatební obřady bude organizovat Svatební a společenská agentura Kopretina (www.svatby-kopretina.cz): 11. května 2007, 25. května 2007, 8. června 2007, 22. června 2007, 20. července 2007, 27. července 2007, 3. srpna 2007, 10. srpna 2007, 14. září Pavel Šik vedoucí odboru vnitřních věcí JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Kromě toho zastupitelstvo města zřídilo ve svých 4 místních částech také osadní výbory, všechny čtyři mají 5 členů jejich personální obsazení vyplynulo z ankety mezi obyvateli jednotlivých místních částí a zastupitelstvo výsledky anket plně respektovalo. Navržení členové osadních výborů také doporučili ke zvolení předsedy jednotlivých výborů v Nových Dvorech je to Jaroslav Pospíšil, v Podhoří Jiří Ovísek, v Loučce Josef Suchánek a v Trnávce Jaroslava Větrovcová. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007 Zatím pouze provozní rozpočet (bez investic) zastupitelstvo schválilo. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 110 milionů Kč. Z této sumy je zatím určeno na investice necelých 16 milionů (12 % disponibilních příjmů + předpokládané kapitálové příjmy z prodeje městského majetku). Příjmy z odvodů výtěžků z provozování výherních hracích automatů jsou určeny k částečnému krytí výdajů na granty veřejně prospěšné účely a činnost neziskových organizací sociálního, zdravotního, sportovního a kulturního zaměření. Další část rozpočtu, a to na investice města, bude předložen na jednání zastupitelstva města pravděpodobně v únoru, po vyčíslení přebytku hospodaření za rok V průběhu roku 2007 dojde k navýšení rozpočtu města podle získaných dotací, ať již ze státního rozpočtu nebo evropských fondů. ZAPOJENÍ LIPNÍKA N. B. DO PROGRAMU PARTNERSTVÍ V souladu s podmínkami Ministerstva vnitra ČR jsme požádali o zařazení do programu Partnerství pro rok Ve spolupráci s Policí ČR, okresním ředitelstvím v Přerově byly vytypovány nejzákladnější problémy našeho města je to problém v dopravě a problém trestné činnosti mladistvých. Pro žádost z programu Partnerství zastupitelstvo města schválilo pořízení kamery na služební vozidlo městské policie (na střeše vozidla, tato kamera umožňuje nepřetržité otáčení v horizontálním směru a dále svislé natáčení v úhlu 180 ), pořízení a instalování lanového prvku v sousedství skateparku a jako v letošním roce také besedy se žáky a studenty škol ve městě (garant odbor sociálních věcí MěÚ Lipník n. B.). m VYHLÁŠENÍ GRANTŮ NA ROK 2007 Město Lipník nad Bečvou vyhlašuje granty v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 752/2006 ZM 27 ze dne Předkladateli žádosti o grant mohou být fyzické osoby a právnické osoby charakteru neziskových organizací (spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace nekomerčního charakteru) a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky (aktivity nad rámec jejich běžných činností). Jedna organizace může předložit i více žádostí na různé projekty. Grantové zásady vymezují tyto oblasti podpory: 1) Kultura a) podpora kulturních tradic města, b) činnost kulturních spolků a souborů, zejména se zapojením dětí a mládeže, c) kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, semináře, vzdělávací akce, celoživotní vzdělávání), d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Lipník nad Bečvou, e) přehlídky, festivaly, významné umělecké a kulturní počiny na území města. 2) Sport a tělovýchova a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti sportu, b) dlouhodobé (celosezónní) soutěže jednotlivců a družstev, c) turnaje jednotlivců a družstev, d) sportovní akce. 3) Zájmová činnost a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti zájmových činností, b) soutěže jednotlivců a družstev v zájmových činnostech, c) prezentace, výstavy. 4) Sociální oblast a) činnosti v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, b) projekty a činnosti v oblasti protidrogové prevence, c) projekty a činnosti v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany d) činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality. Žádosti o přidělení grantů se přijímají jednou ročně, a to v termínu od 2. ledna do 31. ledna Uzávěrka přijímání žádostí je Informace podá odbor školství a kultury Magdalena Gladišová, telefon , kancelář č. 6, přízemí radnice, boční vchod vpravo, nebo Ing. Lenka Tůmová, tel , kancelář č. 11, přízemí radnice, boční vchod vpravo, Formuláře najdete na v sekci Městský úřad Formuláře Odbor školství a kultury. m

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Od vstupuje v účinnost nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V tomto článku se pokusím v krátkosti říci co nejpodstatnějšího přináší. Zákon vychází z předpokladu značného právního vědomí osob na úseku výstavby. Umožňuje některé zjednodušující postupy v případě, že jde o záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, že není třeba posouzení vlivu na životní prostředí, že jsou splněny obecné požadavky na výstavbu a není třeba používat výjimkových ustanovení, že dojde k dohodě, jak s účastníky řízení, tak s dotčenými orgány nebo, že účastníci se části svých práv vzdají. K již vstoupila v účinnost ustanovení týkající se autorizovaných inspektorů tak, aby do konce roku bylo možné tyto osoby proškolit, přezkoušet a jmenovat. Zákon přináší celou řadu změn na úseku územního plánování a stavebního řádu. V úvodu zákona najdeme přehled pojmů, s nimiž zákon pracuje a které se ve veřejném stavebním právu vyskytují. Spolu s tímto zákonem vstupuje v účinnost i zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Tímto právním předpisem se především upravuje to, že dotčené orgány budou nyní vydávat stanoviska a závazná stanoviska, avšak už nikoliv formou správního rozhodnutí. Stanoviska budou vydávána při pořizování územně plánovací dokumentace, ohlašování apod., tj. všude tam, kde nebude vedeno správní řízení. V případě podkladu pro územní, stavební a jiné správní řízení vydá dotčený orgán závazné stanovisko. Požadavky tohoto vyjádření se promítnou do podmínek rozhodnutí stavebního úřadu. Dotčený orgán, který připomínky vznesl, má právo kontrolovat jejich plnění. Stanoviska dotčených orgánů musí být konzistentní; lišit se mohou jen, pokud nové skutečnosti vyplynuly z větší míry podrobnosti nebo pokud nastaly v průběhu času. Novinkou je také tzv. koordinované stanovisko (koordinované závazné stanovisko), které vydává orgán, který má více působností. Jsou to ministerstva, kraje či obce s rozšířenou působností. Takové stanovisko lze vydat nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Vzniká úřad územního plánování, kterým bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, který má ze zákona na tomto úseku mnoho úkolů. Tímto úřadem bude Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje. Mění se nástroje územního plánování, kdy územně plánovací podklady jsou nově územně analytické podklady a územní studie. Na ústřední úrovni se pořizuje podklad nazvaný politika územního rozvoje. Územně plánovací dokumentací jsou: zásady územního rozvoje, územní plány regulační plány. Územně analytické podklady jsou pořizovány povinně. Obec s rozšířenou působností je musí pořizovat pro celé své správní území, tedy území tzv. malého okresu. Podklady slouží ke shromáždění informací o území a určení problémů v území. Tyto budou průběžně aktualizovány. Mají sloužit pro zformulování zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace. Politika územního rozvoje je nový dokument, který koordinuje územně plánovací činnost krajů. Usnesením vlády č. 561 byla schválena politika územ. rozvoje, pořízená ovšem v režimu stávajícího zákona a proto bude nahrazena do materiálem novým. Na úrovni krajů budou pořizovány zásady územ. rozvoje, které nahradí stávající územní plány velkých územních celků. Obce budou pořizovat územní plány a regulační plány. Regulační plán může zpracovat i kraj. Bude možné pořizovat souběžně územní plán a regulační plán, popř. změnu územního plánu a regulační plán. Regulační plán bude pořizován z podnětu (rozhodnutím zastupitelstva, že se bude pořizovat) nebo na žádost. Jestliže součástí zásad územního rozvoje nebo územního plánu bude zadání regulačního plánu, bude se v této konkrétní ploše postupovat přes regulační plán. Žadatel předloží návrh regulačního plánu projednaný s dotčenými orgány a tento předá úřadu územní plánování. Úřad územního plánování může na žádost obce ve svém územním obvodu vymezit zastavěné území, další zastavěné území a zastavitelné plochy však stanoví již jen zásady územního rozvoje nebo územní plán. Zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán nebudou již vydávány obecně závaznou vyhláškou, ale opatřením obecné povahy dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Bude tedy možné se případně s námitkou obrátit i na soud. Veřejnost se při splnění určených podmínek může dát při projednávání územně plánovací dokumentace zastupovat svým zástupcem. Pravidelně se bude vydávat zpráva o využívání územně plánovací dokumentace, která by měla odrážet, jak je tato naplňována a co s ní dál. Zákon umožňuje vznik rady obcí pro udržitelný rozvoj území jako orgán působící v oblasti obce s rozšířenou působností, který se vyjadřuje k územně analytic. podkladům a vlivům územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj. Pokud jde o stávající územní plány a jejich platnost: územní plány pořízené do pozbývají platnosti za 3 roky územní plány pořízené do pozbývají platnosti do 5 let územní plány pořízené po lze upravit dle požadavků nového stavebního zákona, projednat a budou dále platit. Pokud nebudou takto upraveny, pozbývají platnosti do 5 let. Nový stavební zákon poskytuje daleko větší ochranu území, když výrazně omezuje možnost výstavby mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, např. tím, že další plochy v územním plánu lze vymezit jen při prokázání nemožnosti využít již vymezené plochy. Zákon přináší předkupní právo pro obec, kraj nebo stát u pozemků určených v územním plánu nebo regulačním plánu pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Je vytvořen pojem plánovací smlouvy, kdy obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o účasti žadatele na vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné infrastruktury. Vedle již tradičních druhů územního rozhodnutí, kterými jsou územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, dělení a scelování pozemků a ochranném pásmu se zavádí nový druh a to územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Územní rozhodnutí o stavební uzávěře je nahrazeno územním opatřením, kterým je dále i opatření o asanaci území. Většina staveb bude vyžadovat posouzení z hlediska umístění. Stavební zákon přináší 6 možností jak rozhodnout o záměru z hlediska území, jsou to: územní řízení ( úplné ) zjednodušené územní řízení územní souhlas využití územně plánovací informace veřejnoprávní smlouva regulační plán. Každé zjednodušení je ale podmíněno splněním určitých přesně daných podmínek. Splnění podmínek musí prokázat žadatel. Pokračování na straně 4

4 STRANA 4 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Pokračování ze strany 3 Územní řízení je veřejné, s povinným ústním jednáním. Vzniká povinnost žadatele informovat o svém záměru vyvěšením informace na pozemku nebo stavbě, popř. na místě určeném stavebním úřadem. Dokumentace k územnímu řízení je vybranou činností a musí ji zpracovávat autorizovaná osoba. Nový stavební zákon umožňuje u řady staveb to, že nevyžadují povolení ani ohlášení, ale většinou vyžadují územní souhlas a u velkého množství staveb umožňuje jejich realizaci na ohlášení, kterému zpravidla předchází územně plánovací informace nebo územní souhlas. Mezi stavby, které lze provést na ohlášení, lze uvést i rodinné domy do zastavěné plochy 150 m 2, kdy ovšem ohlášení musí vždy předcházet územně plánovací informace, tj. stanovení podmínek, za nichž je možné stavbu v území realizovat. Podmínkou možnosti ohlášení je i to, že stavba nemá nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, tedy např. že pro rodinný dům nebude třeba budovat kanalizační řad, distribuční síť apod. K ohlášení takové stavby musí být doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou. Veškerá podání na úseku územního řízení a stavebního řádu budou muset být činěna na předepsaných formulářích. V případě, že formulář nebude vyplněn (cokoliv bude chybět) nebo budou chybět předepsané přílohy, stavební úřad žádost usnesením odloží. Pokud bude žádost v rozporu např. s územně plánovací informací, územním plánem, obecnými požadavky na výstavbu, stavební úřad stavbu zakáže rozhodnutím, které bude vydáno bez předchozího správního řízení, tj. bude prvním úkonem v řízení. Zákon prodlužuje stavební řízení stanovením delší lhůty pro vyjádření. Ve stavebním řízení se řeší už jen otázky realizace stavby (projekt, způsob provádění) a nic víc. Ostatní záležitosti musí být vyřešeny v řízení územním. Námitka týkající se otázek územního řízení se nepřipouští. Na místo stavebního povolení připouští zákon také uzavření veřejnoprávní smlouvy. U pozemních staveb je možné, v případě, že toto nevyloučila územně plánovací dokumentace, úřad územního plánování nebo zvláštní zákon, provést tzv. zkrácené stavební řízení. Jde o určitou privatizaci stavebního řízení, kdy stavebník uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem a ten mu zajistí projednání a vydá certifikát, že stavba může být provedena. Certifikát nahrazuje stavební povolení. Autorizovaný inspektor je osoba, která má oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., splňuje zákonné podmínky vzdělání a praxe, složila příslušnou zkoušku a byla jmenována ministrem pro místní rozvoj na dobu 10 let. Tato osoba se však nesmí současně podílet na zpracování projektu stavby. V případě, že jde o stavbu, pro níž je nutné integrované povolení /IPPC/ (zákon č. 76/2002 Sb., v platném znění), vydává stavební povolení zcela nový speciální stavební úřad, kterým je krajský úřad. Nejde-li o stavbu, kde by rozhodoval speciální stavební úřad, umožňuje stavební zákon tam, kde je schválený územní plán nebo regulační plán spojovat územní a stavební řízení. Územní řízení se spojuje i s posuzováním vlivu na životní prostředí (zákon č.100/2001 Sb., v platném znění) ovšem jen tam, kde je příslušným k posuzování vlivu kraj a nejsou-li stanoveny varianty řešení. V průběhu realizace stavby má stavební úřad oprávnění konat na stavbě kontrolní prohlídky a kontrolovat určité fáze výstavby. Kontrolní prohlídky lze provádět i pro další úkoly na úseku územního plánování a stavebního řádu např. pro kontrolu, zda je stavba užívána v souladu s vydanými rozhodnutími apod. Z hlediska užívání staveb se upouští od klasických kolaudací. Tyto budou prováděny jen u staveb povolených a nedokončených, neuvedených do užívání, do Stavbu povolenou po novém roce tedy bude možné užívat buďto na základě kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebnímu úřadu. Stavební úřad vykoná kontrolní prohlídku a buďto užívání zakáže nebo v případě oznámení o užívání vydá souhlas s užíváním, event. nebude do 30 dnů na oznámení reagovat a stavbu lze po uplynutí této doby užívat; v případě kolaudač. souhlasu, pak musí stavebník vyčkat až do vydání tohoto souhlasu. Oznámení o užívání podléhají i některé stavby, které jsou budovány jen na ohlášení, např. stavby pro bydlení. Pro změnu v užívání stavby je nutný minimálně souhlas stavebního úřadu, který může předepsat, že změna podléhá rozhodnutí a vést o změně správní řízení. Změna si může vyžádat i územní rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu na využití území. Zákon ukládá celou řadu povinností účastníkům výstavby. Zejména pak stavebníkovi, který odpovídá za řádnou přípravu stavby, opatření kvalitní dokumentace a bezpečné provádění stavby. Neplnění MĚSTSKÝ ÚŘAD povinností stavebníka, stavbyvedoucího, vlastníka stavby je možné sankcionovat Výraznou změnou je i vyčlenění procesu vyvlastnění ze stavebního zákona do samostatného zákona a to zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Stavební zákon tak bude pouze znát některé důvody pro vyvlastnění. Dnem vzniká úřad vyvlastnění, kterým pro územní obvod Městského úřadu Lipník nad Bečvou, jako obce s rozšířenou působností je stavební úřad v Lipníku nad Bečvou. Stavební zákon je předpis velmi komplikovaný a dá se říci, že do jisté míry i pro žadatele rizikový, kdy bude vycházet z určitého předpokladu a nesouhlasem souseda se zjednodušující postup zablokuje apod., ale teprve čas ukáže nakolik byla nová právní úprava v našich podmínkách použitelná a co se v praxi osvědčí a co nikoliv. Ing. Karel Janderka vedoucí stavebního úřadu ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Od je možné požádat na Městském úřadu odboru Obecní živnostenský úřad o vydání výpisu z katastru nemovitostí. Toto umožňuje zřízení dálkového přístupu do informačního systému katastru nemovitostí ČR a to na základě zákona č. 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy, a prováděcí vyhlášky č.162/2001 Sb. Živnostenský úřad bude vydávat tzv. ověřený výstup, to znamená výpis s ověřovací doložkou, kterou je garantováno, že tento výpis je shodný s údaji, které se v tomto systému nacházejí. Výstup bude mít charakter veřejné listiny. Žadatel o výpis fyzická osoba musí prokázat svoji totožnost, uvést místo svého trvalého pobytu a rodné číslo. Osoba právnická musí uvést obchodní jméno firmy, sídlo, identifikační číslo a prokázat totožnost osoby, která jedná jejím jménem. Vydávání výstupů je zpoplatněno částkou 50 Kč za měrnou jednotku. Měrnou jednotkou se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy. Poplatek je splatný před vydáním listiny. Jana Dvořáková, vedoucí obecního živnostenského úřadu

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 PROJEKT MOHU POMOCI? Projekt Mohu pomoci? byl pořádán Městem Lipník nad Bečvou v rámci prevence kriminality, jeho financování bylo zabezpečeno jak z finančních prostředků Města Lipníku nad Bečvou, tak prostřednictvím grantu z programu Partnerství (Ministerstvo vnitra ČR, pro rok 2006). Cílem projektu bylo jednak předcházení páchání trestné činnosti či jejímu včasnému zamezení a jednak orientace nezletilých v krizových životních situacích - děti byly informovány o možnostech pomoci přímo v jejich blízkém okolí se základním sdělením informací, jak při různých událostech postupovat, kde konkrétně hledat účinnou pomoc či na koho se obrátit, ať už by se problém týkal jich samotných, kamarádů či příbuzných. V rámci tohoto projektu se konaly v měsíci září až říjnu 2006 besedy s žáky 6. tříd základních škol v Lipníku nad Bečvou (výjimkou byla Základní škola Osecká 301, kde se vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách besedy zúčastnili žáci 5., 6. a 7. tříd). Besedy se odehrály vždy během jednoho celého vyučovacího dne. Téma besedy bylo Mohu pomoci?. Žáci se během celé přednášky mimo jiné dozvěděli, kam se mají obracet v případě, že oni sami či jejich kamarádi nebo příbuzní mají problém s drogami, alkoholem, chováním, s problémy v domácím prostředí apod. Této besedy se rovněž zúčastnili zástupci Policie ČR preventivně informační skupiny, pracoviště Přerov; Městské policie Lipník nad Bečvou; občanského sdružení Kappa-Help, pracoviště Přerov; Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje požární stanice Lipník nad Bečvou a Českého červeného kříže, oblastního spolku Přerov. Jednotlivé organizace v rámci své prezentace sdělily informace o hlavním poslání a náplni své pracovní činnosti s konkrétním uvedením případů a příkladů z praxe, se kterými se nejčastěji setkaly a které řešily. Dětem byly také předvedeny pomůcky, které tyto organizace v rámci své práce využívají, děti si je měly možnost prohlédnout a některé i osobně vyzkoušet. Děti se rovněž blíže seznámily s informacemi týkajícími se sociálně-právní ochrany dětí. Na základě získaných dojmů a informací byla mezi žáky vyhlášena výtvarná soutěž, která byla ohodnocena odměnami s tím, že kresby dětí budou následně vystaveny v prostorách Městského úřadu Lipník nad Bečvou. Za nejzdařilejší výtvarná díla byli ohodnoceni tito žáci, kterým jsme věnovali knihu a výtvarné pomůcky: Základní škola Osecká 301, Lipník n. B.: 1. Martin Merka 2. Lukáš Sivák 3. Jarek Sivák 4. Lukáš Merka 5. Pavlína Patkaňová Cinová ZŠ Hranická 511, Lipník nad Bečvou: 1. Veronika Žáková 2. Kateřina Trávníčková 3. Adriana Kehmová 4. Kamila Vybíralová 5. Zuzana Skřičková Gymnázium Lipník nad Bečvou: 1. Gabriela Procházková 2. Klára Mácová 3. Zuzana Bordováčová ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou 1. Martina Tomková 2. Ivana Domesová 3. Veronika Humplíková 4. Nikola Gašpárková 5. Monika Šandlová 6. David Škvařil 7. Veronika Kopuletá 8. Eliška Bednářová 9. Martin Kašík 10. Gabriela Střílková Rovněž ostatní děti, které se zapojily do výtvarné soutěže, byly ohodnoceny drobnou odměnou. V rámci projektu byl vyhotoven informační letáček a brožurka, které byly distribuovány jak školám, tak i dalším institucím dostupným veřejnosti (městská knihovna, městské informační centrum, ordinace dětských lékařů působících v Lipníku nad Bečvou, školy, prostory Městského úřadu Lipník nad Bečvou). Děti dostaly informační letáčky také přímo od přednášejících institucí. Z besedy rovněž vzešla nabídka Českého červeného kříže na zřízení zájmového kroužku či školení první pomoci v širší míře přímo pro žáky základních škol. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lipník n. B.

6 STRANA 6 Od ledna 2007 začíná platit v oblasti sociálních služeb a sociální pomoci zákon o sociálních službách, který nastolí zásadní změnu v dosavadním způsobu pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a pomoci dlouhodobě zdravotně znevýhodněným občanům. Zákon zavádí nový peněžní příspěvek na péči (PNP), který má sloužit výhradně na péči o pro osoby se s níženou soběstačností, které jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odkázány na pomoc jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu (dopomoc při chůzi, oblékání, příprava stravy, apod.) a v oblasti soběstačnosti (úklid v domácnosti, praní, plánování času, orientace v přirozeném sociálním prostředí, verbální komunikace, hospodaření s penězi, nákupy, apod.). Příspěvek je poskytován nově přímo potřebným občanům, nikoli těm, kteří péči poskytují a potřební se sami rozhodnou, zda na péči přispějí vlastní rodině, či zda si např. zaplatí pečovatelku. Každopádně příspěvek musí být využit na uhrazení potřebné péče, což bude ze strany úřadu, který příspěvek vyplácí, také zpětně kontrolováno. Co musí občan udělat, aby příspěvek získal? O příspěvku rozhoduje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou na základě podané žádosti na příslušném formuláři, který je od ledna 2007 k dispozici přímo na odboru. Pozor, žádost si nepodávají ti občané, na které pobírala osoba blízká příspěvek a dále ti občané, kterým byl do přiznán ČSSZ některý stupeň bezmocnosti a z toho titulu pobírali zvýšení důchodu pro bezmocnost! U těchto občanů vzniká nárok na PNP ze zákona od a odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude mít o takových klientech potřebné informace a sám jim zašle oznámení o nároku na PNP a výplatu PNP zajistí. Jaká bude výše příspěvku na péči? Výše PNP se liší dle žadatelova věku (do osmnácti let je vyšší) a je odvislá od míry závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby. Zákon o sociálních službách v té souvislosti rozlišuje 4 stupně závislosti lehká, středně těžká, těžká a úplná. Výše příspěvku na péči (v Kč měsíčně) Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let I. stupeň závislosti (lehká) 3.000, 2.000, II. stupeň závislosti (středně těžká) 5.000, 4.000, III. stupeň závislosti (těžká) 9.000, 8.000, IV. stupeň závislosti (úplná) , , Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby bude stanovovat správní orgán rozhodnutím na základě dvou základních úkonů, jednak na základě posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem posudkové služby příslušného úřadu práce, a jednak na základě sociálního šetření v domácnosti žadatele. Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví budou v přirozeném sociálním prostředí zjišťovat schopnost samostatného života žadatele z hlediska péče o vlastní osobu, soběstačnosti a jeho životních podmínek. Hodnotí se schopnost zvládat samostatně tyto úkony: podávání a porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu, mytí těla, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; výkon fyziologické potřeby včetně hygieny; vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, sezení, stání, oblékání, obouvání, přemísťování předmětů denní potřeby, chůze po rovině, po schodech, provedení si jednoduchého ošetřovatelského úkonu, všechny druhy MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Příspěvek na péči nahradí zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou komunikace, schopnost orientace v čase a prostoru, schopnost nakládat s penězi a jinými cennostmi, uspořádání času a obstarávání si osobních záležitostí, vaření, ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí, úklid domácnosti, péče o prádlo, obsluha domácích spotřebičů, manipulace se zámky a vypínači, zavírání oken a dveří a další úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Jaký je nárok na příspěvek u osob, které pobírali zvýšení důchodu pro bezmocnost? Pokud je člověk v situaci, že měl přiznaný některý stupeň zvýšení důchodu pro bezmocnost, avšak bez příspěvku náležející pečující osobě blízké, bude se na něj vztahovat přechodné ustanovení zákona, který stanoví způsob převedení stupňů bezmocnosti na nové stupně závislosti v této podobě: a) v I. stupni závislosti, jde-li o osoby částečně bezmocné, PNP bude tedy od ledna 2007 ve výši 2.000, Kč, b) v II. stupni závislosti, jde-li o soby převážně bezmocné, PNP bude tedy od ledna 2007 ve výši 4.000, Kč, c) v III. stupni závislosti, jde-li o osoby úplně bezmocné, PNP bude tedy od ledna 2007 ve výši 8.000, Kč. Jaký je nárok na nový příspěvek osoby, na kterou pobírala do příspěvek pečující osoba blízká? Jestliže pečovala z důvodu potřeby o nemohoucí osobu blízkou jiná osoba, které náležel příspěvek při péči, potom zákon též upravuje přechod nároku na nový PNP od ledna 2007 bez podání žádosti, jak již bylo zmíněno. Pravidla pro přehodnocení nároku jsou následující: Dítě, které bylo považováno za dlouhodobě zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se od považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III. závislosti a náleží mu PNP ve výši 9.000, Kč měsíčně. Osobám, které jsou starší 80 let a o něž pečuje osoba pobírající do příspěvek při péči, bude od náležet PNP ve výši 4.000, Kč měsíčně, tzn. podle stupně II. závislosti. Osobám, které měly nárok na zvýšení důchodu pro převážnou bezmocnost, o něž pečuje osoba pobírající do příspěvek při péči, náleží po dobu dvou let od PNP ve výši 8.000, Kč měsíčně podle stupně III. závislosti. Po uplynutí této doby náleží PNP dle stupně závislosti stanovené na základě kontroly zdravotního stavu. Zde je nutné také upozornit, že stát nebude hradit za osoby pečující o soby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni závislosti I., pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Osoby, které o částečně bezmocné starší 80 let pečovaly, proto nebudou od ledna 2007 zdravotně pojištěny. Musí si tedy zdravotní pojištění platit samy nebo zahájit výdělečnou činnost. To samé platí ve vztahu na důchodové pojištění těchto pečujících osob. Osoby pečující o osoby, které jsou závislé na pomoci ve stupni I., účastny na důchodovém pojištění od ledna 2007 nejsou. V těchto případech je možno využít dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nebo se přihlásit jako uchazeč o zaměstnání na úřad práce. Další příspěvky a dávky sociální péče, které občané těžce zdravotně postižení mohli získat do zůstávají i nadále v platnosti, kromě některých málo příspěvků, které v praxi nebyly využívány. Jedná se o příspěvek na společné stravování, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice a příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči, které jsou do ledna 2007 zrušeny.

7 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 7 LIPNÍK BEZ BARIÉR Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký je současný stav bezbariérových úprav ve městě Lipník nad Bečvou z pohledu uživatelů pohybujících se na invalidních vozících. Tento výzkum bude sloužit jako podklad pro zpracování cílů a opatření komunitního plánu (střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) na Lipnicku. Případová studie se týká lidí se zdravotním postižením samostatně se pohybujících na invalidních vozících po městě Lipník nad Bečvou. Z průzkumu vyplývá, že současný stav bezbariérových úprav ve městě Lipníku nad Bečvou je stále nedostačující a nevyhovující pro občany pohybující se na invalidních vozících, pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Respondenti uvádějí, že se nemohou dostat k většině institucí státní správy. Nemohou dostatečně využívat nabízených služeb. Stav vozovek a komunikací je také nevyhovující. Integrovaný systém městské autobusové dopravy nepokrývá potřeby uživatelů. Pokud se tato situace nezlepší, lze konstatovat, že lidé pohybující se na invalidním vozíku jsou vystaveni riziku sociálního vyloučení. PŘÍPADOVÁ STUDIE: PROJEDEME MĚSTO S VOZÍČKÁŘEM Členové pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postižením, která byla ustanovena v průběhu realizace projektu Komunitního plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou, zmapovali přístupnost jednotlivých institucí a strategických míst ve městě. Následně doplnili co chybí, což lze považovat za náměty k vyřešení bariérové situace ve městě Lipník nad Bečvou. Vzniklý seznam byl předán starostovi města Lipník nad Bečvou. PŘÍSTUPNOST PRO OSOBY S POSTIŽENÍM ZRAKU A SLUCHU Při mapování situace bezbariérovosti ve městě byl dále zjištěn nedostatek pro osoby s postižením zraku v podobě chybějící zvukové signalizace či hmatových tabulek. A to zejména při vstupu do významných budov, na důležitých orientačních místech města či u zastávek MHD a na nádražích. Také chybí přehledná orientační tabule. NEVYHOVUJÍCÍ CHODNÍKY V rámci akce: Projedeme město s vozíčkářem byly zjištěny nedostatky chodníků a nájezdů na chodníky. Také jejich seznam byl předán představitelům Města Lipník nad Bečvou. DOPRAVNÍ SITUACE V REGIONU Bylo zjištěno, že dopravní situace v regionu Lipnicka je zcela nevyhovující. Chybí bezbariérový autobus městské hromadné dopravy. Doporučujeme zajistit nízkopodlažní autobus, který bude min. 2x denně zajišťovat přepravu osob se zdravotním postižením (ale také přispěje k snadnější pohyblivosti seniorů, maminek s kočárky apod.). Dále doporučujeme vyvěsit viditelný seznam vlaků převážejících vozíčkáře na nádraží ČD a zajistit autobusovou dopravu do rychlíkových stanic (a tam iniciovat vybavenost mobilními plošinami), kde tyto vlaky běžně zastavují. Dále je nutné zajistit bezbariérový příměstský spoj v regionu pro lepší dostupnost obyvatel z okolních obcí. POTŘEBA LAVIČEK VE MĚSTĚ LIPNÍKU NAD BEČVOU To je výstup pracovní skupiny pro seniory, kterou zpracoval Klub důchodců Lipník nad Bečvou ve spolupráci s členkami pracovní skupiny z řad uživatelů pracovní skupiny pro seniory. Senioři v Lipníku nad Bečvou, kteří mají potíže s chůzi, ať už vzhledem ke své nemoci, nebo k věku a chodí o francouzských holích, potřebovali by si při procházkách, nebo různých pochůzkách odpočinout na lavičkách, které na mnohých místech chybí. Dle zkušeností seniorů doporučujeme umístit lavičky v ulicích a rekreačních oblastech v nejvíce používaných směrech. Gabriela Mikešková, Centrum pro komunitní práci střední Morava Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Olomouckým krajem. KRAJ VYHLÁSIL PROGRAMY NA PODPORU SPORTU A OBNOVU PAMÁTEK PROGRAMY NA PODPORU SPORTU V ROCE 2007 Program I Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů; Program II Podpora významných sportovních akcí v regionu. Žádosti lze předkládat na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc do do 14:00 hod. Pravidla pro poskytování finanční podpory v oblasti sportu v roce 2007 a žádosti o poskytnutí finančních příspěvků jsou dostupné na internetových stránkách Olomouckého kraje v části Granty a dotace>krajské zdroje>příspěvky z rozpočtu. PROGRAMY NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2007 Program I Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji; Program II Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji. Žádosti o dotace se předkládají ve lhůtě do do 15:00 hod. osobně prostřednictvím podatelny krajského úřadu nebo poštou na adresu Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc. Zásady programu a formuláře žádostí o dotaci jsou dostupné na internetových stránkách Olomouckého kraje v části Kultura a památková péče>dotační programy Odbor regionálního rozvoje POSKYTOVÁNÍ POMOCI OSOBÁM A RODINÁM PŘI NEDOSTATEČNÉM PŘÍJMU Změny, které nastávají od ledna 2007, se netýkají jen oblasti sociálních služeb, ale také pomoci, která byla Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník n. B. poskytována občanům s příjmy pod hranicí životního minima, kteří byli z toho důvodu dopláceni dávkami sociální péče jako sociálně potřební. Jedná se zejména o osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Zákon, který upravoval dávky sociální potřebnosti byl k zrušen a nově je pomoc zabezpečována prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Zásadní změnou je zejména ta skutečnost, že místo jedné dávky jsou těmto občanům nově poskytovány dávky dvě. Jedna dávka zohledňuje jejich osobní potřeby, tzn. příspěvek na živobytí a druhá dávka zohledňuje měsíční náklady na domácnost, tzv. doplatek na bydlení. Kromě toho je možné zažádat o dávky v mimořádných případech, tzv. dávka mimořádné okamžité pomoci, která má pomoci občanům v tísni např. při živelných pohromách, při jiné mimořádné události, kdy sociální a majetkové poměry neumožňují osobě tuto situaci překonat vlastními silami. Mimořádnost situace musí být vždy odůvodněna. Ve správním řízení o dávkách jsou zavedeny nové instituty, které mají napomoci sociálnímu začleňování osob dlouhodobě nezaměstnaných, mají vést klienty k samostatnému rozhodování a vlastní odpovědnosti za své sociální zázemí. Klade se důraz na pomoc od příslušníků rodiny potřebného, proto byla vytvořena nová kritéria pro osoby tzv. společně posuzované. Dále budou vypracovávány sociálními pracovníky aktivizační a motivační plány s klienty, a tím posílena individuální práce s nimi. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lipník n. B.

8 STRANA 8 RYBÁŘSKÝ KROUŽEK STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Středisko volného času se rozhodlo postupně vám v roce 2007 představovat v každém vydání Lipenských listů jeden ze zájmových kroužků, které jsou určeny nejen pro lipenskou mládež, ale i pro veřejnost. Prvním z těchto kroužků je Rybářský kroužek, který vede pan Josef Švarc. Děti od čtvrtých tříd, kterým je Rybářský kroužek určen, se scházejí pravidelně každou středu od 15 hodin v nové budově Střediska volného času v Komenského sadech (bývalý pavilon ZŠ Hranická). Děti se v kroužku seznamují s pravidly Českého rybářského svazu. Naučí se poznávat jednotlivé druhy ryb a orientovat se v rybářském řádu. Učí se také různým druhům návnad a nástrah při lovu ryb lov na položenou, plovanou, přívlačí, muškaření nebo lov na čeřínku. Na vycházkách spojených s rybolovem si ověřují získané vědomosti. Na závěr rybářského kurzu skládají zkoušky, aby se mohly stát rybáři a obdrží rybářský průkaz. Každoročně se děti z rybářského kroužku také účastní závodů v rybolovu na Jadranu, v revíru B2B, aby měly představu, jak se konají rybářské závody. Pokud se chcete dozvědět více informací nebo se chcete do kroužku přihlásit, rádi vás ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou uvidíme. SVČ ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU, ulice Osecká 315 pořádá ve dnech 18. a 19. ledna 2007 od do hod. ZÁPIS DO 1. TŘÍD Prosíme s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Při této příležitosti srdečně zveme na dny otevřených dveří. ŠKOLY O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU Středisko volného času Lipník nad Bečvou uspořádalo soutěžní výstavu O nejhezčí vánoční ozdobu. Soutěže se zúčastnily tři mateřské a tři základní školy: MŠ Osek n. B., MŠ Hranická Lipník n. B., MŠ Zelinka Lipník n. B., ZŠ Osecká 315 Lipník n. B., ZŠ Sluníčko Lipník n. B. a ZŠ Hranická Lipník n. B. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 88 prací, které zkrášlovaly prostory kina Svět v Lipníku n. B. od 5. do 21. prosince Návštěvníci, kteří se přišli na výstavu podívat, mohli spatřit vánoční ozdoby z papíru, slámy, keramiky, malovaného polystyrenu, nebo si mohli přivonět k ozdobám z včelího vosku. V kategorii MŠ zvítězil Štěpán Jankto z MŠ Osek. Na druhém místě se umístil Dominik Jahn z MŠ Hranická a třetí místo obsadila Viktorka Petriková z MŠ Zelinka. V kategorii dětí ZŠ zvítězil kolektiv dětí I. oddělení školní družiny ze ZŠ Osecká 315, Klára Babczinská ze ZŠ Sluníčko obsadila druhé místo a na třetím místě se umístila Patricie Hudcovičová ze ZŠ Hranická. I ostatní práce děti byly velmi povedené a vnesly do areálu kina příjemnou vánoční atmosféru. SVČ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ZŠ A MŠ HRANICKÁ 511 V LIPNÍKU N. B. Ve středu a ve čtvrtek od do hodin se bude konat v naší škole zápis do první třídy. Nabízíme kvalitní práci a moderní metody výuky, nově vybavené barevné třídy 1. stupně, příjemné a klidné prostředí a nízký počet žáků ve třídách. Od příštího školního roku 2007/2008 budeme pracovat podle vlastního vzdělávacího programu zaměřeného na bezpečnou školu. Pro pobyt dětí na zdravém vzduchu a v tělesné výchově slouží velká zahrada se sportovním areálem a tělovýchovnou halou. Dovednost a zručnost si mohou děti vyzkoušet v množství zájmových kroužků, pořádáme také rozmanité soutěže, k dispozici mají žáci učebnu výpočetní techniky a internet. Tradicí se na 1. stupni naší základní školy staly kurzy plavání, týdenní pobyty ve škole v přírodě a ukázkové hodiny pro mateřské školy, které se pravidelně konají v 1. třídě. O volný čas dětí se stará školní družina, která připravuje různé aktivity pro jeho efektivní využití. Na všechny budoucí prvňáčky se těší paní učitelky 1. stupně ZŠ. H.V. ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU, ulice Osecká 315 KLUB SOVIČKA POŘÁDÁ přednášku s Ing. Miroslavem HRABICOU autorem knih o zdraví a lidském hledání Dar zdraví provedení léčením lidí Povídání věnované léčení lidí: vhodné složky léčby, strava, byliny, nakládání s energií, zóny, ochrana toho, kdo léčí, vhodné masážní postupy, body a techniky, pokoj Vám, co o sobě vyčteš v zrcadle, zdravý-nemocný, impulsy k rozjímání. Datum a čas: čtvrtek 18. ledna 2007 od do hodin. Vstupné 50 Kč. Bližší informace na telefonním čísle

9 PŘEDVÁNOČNÍ AKCE STRANA 9 V sokolovně v Lipníku nad Bečvou se uskutečnila dne 2. prosince Mikulášská besídka pro romské děti s rodiči. Romové se scházeli už kolem půl třetí v sále, který byl vyzdoben ozdobami vyrobenými dětmi z výtvarného kroužku. Děti přivítali Mikuláš, Andělíček a čert, z čerta měly všechny děti obavy tulily se k maminkám a slibovaly, že budou hodné. Kdo našel odvahu a přihlásil se do soutěže, mohl vyhrát balíček sladkostí, omalovánky, pastelky, pexeso nebo bloky na kreslení. V programu se předvedl taneční kroužek Divoké kočky z Hranic pod vedením Roberta Sutorého, lipenské děti zatančily hip hop a break. Mezi hosty této Mikulášské besídky byl starosta města Lipníka n. B. Miloslav Přikryl, koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb Gabriela Mikešková a ředitelka Oblastní charity Naďa Vrbíková. Celá akce byla financována z výtěžku brigády, na které se podílely děti i s rodiči, a dále z příspěvku z Olomouckého kraje, který byl určen na pronájem sálu, ozvučení a mikulášské ceny. Božena Barošová Už 4. prosince Rodinné centrum Stonožka navštívil Mikuláš s Andělem. Čerta Mikuláš nechal v Pekle, protože věděl, že děti ze Stonožky jsou šikovné a hodné. Pro nadílku si přišlo 35 dětí. Mikuláš se přesvědčil o tom, že se děti ve Stonožce naučily spoustu krásných říkanek a písniček. Za to jim nadělil sladkou odměnu a zatančil si s nimi. SVČ V polovině prosince pořádalo SVČ v rámci Akademie III. věku tradiční vánoční setkání seniorů v Penzionu, a to ve spolupráci s Domem sociálních služeb. V programu vystoupili žáci ZUŠ A. Dvořáka pod vedením učitelů Z. Nosálové a A. Hudečka společně se členy souboru Maleníček Setkání se zúčastnila téměř šedesátka seniorů, atmosféra byla více než příjemná. Společně si zazpívali známé záhorské koledy a připomněli si některé vánoční zvyky. SVČ, foto Maleníček Dětský folklorní soubor Maleníček vydal své první CD vánočních záhorských koled a první videoklip na DVD. Poděkování patří lipenské farnosti panu Josefu Pelcovi, který umožnil natáčení v kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Největší dík patří manželům Andrejce a Petru Repáčovým a Leoši Smiřickému, za trpělivost, kterou s dětmi měli při samotné realizaci. Věříme, že všemi nádhernými koledami potěšíme nejen rodiče dětí, ale i všechny příznivce Maleníčku. Květa Kohoutková, foto Leoš Smiřický

10 STRANA 10 V rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku jsou vytvořeny čtyři pracovní skupiny, které se zabývají problematikou a nabídkou sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, romskou komunitu a rodinu, mládež a děti. Pracovní skupiny jsou otevřené všem šikovným lidem, kteří mají dobré nápady, jsou odhodlaní něco změnit a aktivně se podílet na návrhu budoucí podoby sociálních služeb. Dovoluji si tímto Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání pracovních skupin, která se uskuteční: PS PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM čtvrtek 11. ledna 2007 ve hod. úterý 23. ledna 2007 ve hod. V Penzionu domovu pro seniory, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. PS PRO SENIORY úterý 16. ledna 2007 v 9.10 hod. V Penzionu domovu pro seniory, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. PS PRO RODINU, MLÁDEŽ A DĚTI čtvrtek 11. ledna 2007 v hod. úterý 23. ledna 2007 v hod. Středisko volného času, Komenského sady (pavilon za gymnáziem), Lipník n. B. PS PRO ROMSKOU KOMUNITU čtvrtek 11. ledna 2007 v hod. úterý 23. ledna 2007 v hod. Středisko volného času, Komenského sady (pavilon za gymnáziem), Lipník n. B. Diskuze s občany okolních obcí na téma sociální služby se bude konat: 25. ledna hod. obec Soběchleby 26. ledna hod. obec Bohuslávky 1. února hod. obec Osek nad Bečvou 1. února hod. obec Jezernice 6. února hod. obec Týn nad Bečvou SOCIÁLNÍ PRÁCE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Setkání pracovních skupin projektu komunitního plánování sociálních služeb na leden 2007 Charita (z. lat. caritas) znamená milosrdnou lásku k bližnímu, dobročinnost na jejím základě poskytovanou. Posláním charity je pomáhat těm nejpotřebnějším lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Cílem Tříkrálové sbírky je povzbuzovat veřejnost k sociálnímu cítění a k pomoci bližnímu, umožnit občanům ČR podílet se na charitativní práci, získávat finanční prostředky pro činnost Sdružení České katolické charity, která tyto finanční dary rozdá v místě působnosti. Charita je otevřená spolupráci s každým, kdo chce pomáhat potřebným a trpícím lidem. Jejími partnery jsou orgány státní správy, samosprávy a všechny ostatní církve a nevládní neziskové organizace. Oblastní charita Lipník n. B. při nouzi má možnost zkontaktovat se s ostatními charitami, které mají Domovy pokojného stáří, Azylové domy pro bezdomovce, Domovy pro matky v tísni, Stacionáře a chráněné dílny pro zdravotně postižené. Také se snaží nabídnout pomoc těžce zdravotně postiženým, drogově závislým, běžencům a vězňům. STATISTIKA DOSAVADNÍCH TŘÍKRÁLOVÝCH SBÍREK Rok 2001: vybráno 6.905,40 (Lipník n. B.), r. 2002: vybráno ,20 (Lipník n. B, Lhota, Jezernice, Loučka, Hlinsko, Podhoří, Dolní Újezd, Osek n. B.), rok 2003: vybráno ,60 (Lipník n. B., Bohuslávky, Skoky, Staměřice, Lhota, Jezernice, Loučka, Hlinsko, Podhoří, Dolní Újezd, Osek n. B., Týn nad PROGRAM: Zahájení starostkou/starostou obce. 1. Informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Lipnicku Gabriela Mikešková, manažerka projektů, Centrum pro komunitní práci střední Morava. 2. Informace o novém zákonu o sociálních službách Mgr. Markéta Stříteská, vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Lipník nad Bečvou. 3. Diskuze s občany, zhodnocení situace v obci, návrhy. S jakýmikoliv dotazy se prosím obracejte na koordinátorku projektu KPSS. Kontakt: Gabriela Mikešková, Centrum pro komunitní práci střední Morava, Horní náměstí 12, Přerov; mobil: , tel./fax.: , .: OBLASTNÍ CHARITA LIPNÍK NAD BEČVOU, Novosady 156 CHARITA ČR POŘÁDÁ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2007 Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla Bečvou, Soběchleby, Horní Nětčice, Dolní Nětčice, Bezuchov, Radotín, Veselíčko), r. 2004: vybráno: ,20 (všechny spádové obce), r. 2005: vybráno: , Kč, r. 2006: vybráno: , Kč (všechny spádové obce). VYÚČTOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2006 Celkem vybráno ,00 Kč a) na přímou sociální pomoc , Kč (lidem v nouzi v Lipníku n. B.. a okolí) b) na podporu pečovatelské činnosti , Kč (kompenzační pomůcky) c) krizový fond ,20 Kč d) humanitární pomoc do zahraničí ,80 Kč (lis na ovoce do Ukrajiny a 2 školy v Pákistánu) e) z částky ,80 Kč projekty a poradenskou činnost Arcidiecézní charity 10 % na činnost Sdružení České katolické charity 5% režie Tříkrálové sbírky 5% V r jsme získali GRANT z Ministerstva zdravotnictví na nákup kompenzačních pomůcek ve výši , Kč, ke kterému jsme přidali částku , Kč z Tříkrálové sbírky. Také pro r jsme žádali Ministerstvo zdravotnictví o GRANT. POZOR ZMĚNA: Otevření šatníku a bazaru: Sociální poradna pro bezradné: Po Pá od hod. Provozní doba šatníku: každou 1. sobotu v měsíci, to je 3. února od hod. Naďa Vrbíková ,

11 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou Zajišťuje působnost na úseku výkonu státní správy i samosprávy obce. Odbor má dvě oddělení: 1) oddělení sociální péče: Zajišťuje sociální pomoc a sociální poradenství rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám se zdravotním postižením, seniorům; ve vztahu k občanům, kteří se ocitli ve stavu hmotné nouze, rozhoduje o poskytování peněžitých a věcných dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále rozhoduje o poskytování příspěvku na péči osobám závislým na pomoci jiné osoby. 2) oddělení sociálně-právní ochrany: Činí opatření na ochranu dětí, vystupuje jako opatrovník v soudních řízeních, kde zastupuje zájmy nezletilého dítěte. Působí k obnovení narušených funkcí rodiny, poskytuje a zprostředkovává sociální poradenství rodičům. Dále koordinuje péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením. Při odboru je zřízena Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která plní poradní a sociálně preventivní úlohu. Odbor dále přijímá žádosti o umístění do domova penzionu pro důchodce a žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Dále přijímá žádosti o přechodné ubytování na ubytovnách Venedik. Adresa: Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Vedoucí odboru: Mgr. Markéta Stříteská Telefon: , Úřad práce Přerov, detašované pracoviště Lipník nad Bečvou provádí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti Adresa: Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Telefon: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Zajišťuje pomoc občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nebo těm občanům, kteří bez pomoci nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Ředitelka: Dana Navrátilová Pečovatelská služba Sociálních služeb Lipník nad Bečvou Zajišťuje seniorům a osobám se zdravotním postižením ve městě a přilehlých částech nákupy a nutné pochůzky, úklid bytu, praní prádla, pomoc při osobní hygieně, pomoc při přípravě jídla, donášku a dovážku obědů, dohled nad podáváním léků, doprovod k lékaři, zajišťuje koupání ve středisku osobní hygieny. Telefon: , Pondělí pátek: 6.30 do hod., jinak dle dohody Domov penzion pro důchodce Poskytuje ubytování v 52 jednolůžkových pokojích a v 8 dvoulůžkových pokojích, možnost poskytnutí dalších služeb pečovatelské služby, stravování, kadeřnictví, pedikúry, praní prádla, koupání ve středisku osobní hygieny, přechodné ubytování pro návštěvy obyvatel domova penzionu pro důchodce. Telefon: , Dům s pečovatelskou službou Poskytuje ubytování ve 46 jednolůžkových bytech a 2 dvoulůžkových bytech zvláštního určení, možnost poskytnutí dalších služeb pečovatelské služby, kadeřnictví, pedikúry, praní prádla, koupání ve středisku osobní hygieny, přechodné ubytování pro návštěvy obyvatel domu s pečovatelskou službou. Telefon: , Ubytovna Venedik Poskytuje ubytování občanům na přechodnou dobu, kteří se ocitli v nepřiznivé sociální situaci a nemohou ji bez pomoci sami překonat. Klientům je poskytnuto ubytování v samostatných pokojích, vždy v každé buňce jsou k dispozici 4 pokoje, společné sociální zařízení a kuchyň s dvouplotýnkovým vařičem. Adresa: Venedik 1426, Venedik 1427, Lipník nad Bečvou Klub seniorů Lipník nad Bečvou Zajišťuje společenské setkávání seniorů, pořádání společných akcí s přihlédnutím k zájmům a možnostem návštěvníků. Adresa: Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou Dům s pečovatelskou službou Otevřeno: úterý a čtvrtek: od hod. do hod. ALFA Handicap poskytuje poradenství v oblasti vyřizování žádostí ZTP, ZTP/P a jiné, pořádá zájezdy, rekondiční pobyty, setkání zdravotně postižených, rehabilitační masáže apod. Spolupracuje s Městským úřadem v Lipníku nad Bečvou. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Domov penzion pro důchodce Romské sdružení AMARI FAJTA (naše rodina) Sdružení je zřízeno za účelem zlepšení podmínek romských dětí předškolního věku. Dále pak pro pořádání kulturních výchovně vzdělávacích akcí pro mládež, zejména se zvláštnostmi romského etnika. Adresa: Souhradní 116/20, Lipník nad Bečvou Předsedkyně: Božena Barošová Telefon: Podrobnější informace o organizacích naleznete v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

12 Oblastní charita Lipník nad Bečvou Adresa: Novosady 156, Lipník nad Bečvou Ředitelka: Naděžda Vrbíková, tel Internetové stránky: Charitní ošetřovatelská služba Na základě doporučení obvodního lékaře zajišťujeme komplexní zdravotní péči všem potřebným přímo v jejich domácnostech. Zdravotní službu provádí registrované zdravotní sestry. Telefon: , vrchní sestra (Po Ne: ; ) Charitní pečovatelská služba Poskytujeme pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů v Lipníku n/b a ve všech spádových obcích. Patří sem např. běžné úkony osobní potřeby, donáška obědů, nákupy, pochůzky, doprovod na vyšetření k lékařům, praní a žehlení prádla, vyzvednutí léků a další úkony dle přání uživatelů. Služba je placena dle ceníku. Součástí služby je i sociální poradna. Telefon: , (Po Pá: ; ) Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Nabízíme našim klientům i široké veřejnosti zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Úhrada za zapůjčení pomůcek je stanovena ceníkem. Je zde také možnost vyzkoušení. Telefon: , (Po Pá: ) Charitní nabídka ošacení a vybavení domácnosti. Slouží sociálně slabým rodinám a všem potřebným. Telefon: , (1. sobota v měsíci a každý čtvrtek: ) Základní škola Osecká 301 Adresa: Osecká 301, Lipník nad Bečvou Základní škola speciální: vzdělává žáky s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, jež umožňuje, aby si ve vhodně upravených podmínkách při odborné speciálně-pedagogické péči osvojovali základy vzdělání. Součástí školy je vzdělávání dětí s autistickým spektrem. Základní škola praktická: vzdělává a vychovává jedince, u nichž dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a poruchám v adaptačním chování. Telefon: Internetové stránky: Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Slezáčková Středisko volného času, příspěvková organizace Adresa: Novosady 1380, Lipník nad Bečvou Ředitelka: Věra Škopová, tel Internetové stránky: Nabízíme pestrou nabídku volnočasových, vzdělávacích a zájmových aktivit pro děti, mládež a dospělé. pořádáme kulturní, společenské, sportovní akce zajišťujeme různé typy táborů pro děti, mládež a rodiče s dětmi v období letních i zimních prázdnin Dislokované pracoviště: Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou, Telefon: Moravská brána Pořádá kulturně-společenské akce (rozvoj turistiky v regionu Lipnicko). Vzdělávací akce multikultura v MŠ, ZŠ a víceletých gymnáziích. Adresa: Stará ulice 617, Lipník nad Bečvou Předsedkyně: Mgr. Libuše Křenková Kontakt: Bylo vydáno v rámci projektu: Komunitní plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou SÍŤ POMOCI NA LIPNICKU Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj, Krajským úřadem Olomouckého kraje

13 KULTURA STRANA 13 OCENĚNÍ TALENTŮ V LIPNÍKU NAD BEČVOU Z 13 nominovaných mladých kulturních talentů jednomu byl udělen titul TALENT ROKU Předána byla rovněž 4 ocenění v kategorii dospělých za celoživotní přínos pro kulturní život v Lipníku n. Bečvou. Komise pro využití volného času Rady města Lipníka n. B. již potřetí ocenila zajímavé kulturní a umělecké počiny a úspěchy dětí a mládeže, reprezentující tak naše město, region i zemi. Jde o úspěchy v oblasti hudby, tance, literatury, filmu, výtvarného umění, dramatického umění, multimédií atp., dosažené v roce Slavnostní akt ocenění proběhl ve středu 6. prosince 2006 od hodin v sále ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Nominováni byli: MALENÍČEK 13 dětí ve věku od 5 do 18 let v loňském roce folklórní soubor Maleníček zvítězil v soutěži dětských hanáckých souborů v Tovačově a postoupil z regionálního kola do kola národního. Tato soutěž se koná každý druhý rok a Maleníček patří mezi nejlepší dětské soubory na Hané a Záhoří. V letošním roce získal Maleníček titul Laureát Rožnovské Valašky na Mezinárodním festivalu Rožnovská Valaška v Rožnově pod Radhoštěm. EXIT středoškolští studenti ve věku do 18 let (Tomáš Dadej, Štěpán Pohanka, Martin Střílka) za přípravu a realizaci festivalu Punkrockovej Lipas v srpnu 2006 MICHAELA MATUŠKOVÁ členka souboru Maleníček, získala v dětských pěveckých soutěžích tato ocenění: 1. místo: Hanácká písnička v Kojetíně, 1. místo: Hanácký kohót v Prostějově, 3. místo: POP NOTA 2006 v Hranicích KLÁRA KOVALOVÁ za vedení loňského nejúspěšnějšího tanečního souboru SVČ GREAT a vítěznou choreografii taneční soutěže Bav-Klubu v Příboře JITKA ŽUJOVÁ 3. místo v pěvecké soutěži POP NOTA 2006 ANNA PÁTKOVÁ druhým rokem obhájení 1. místa ve výtvarné soutěži regionálního významu ZLATÁ PALETA LENKA FIŠBACHOVÁ hra na zobcovou flétnu: 3. místo v soutěži MŠMT v okresním kole, 4. místo a Čestné uznání v celostátní soutěži PRAGUE JUNIOR NOTE OLGA KOSIČKOVÁ hra na bicí nástroje: 2. místo v okresní soutěži MŠMT ve hře na bicí nástroje, 2. místo v krajském kole ve hře na bicí nástroje RENATA ŽÁKOVÁ žákyně výtvarného oboru za reprezentaci v rámci veřejných výstav okresu, při souborových výstavách ZUŠ v Přerově DAVID NEVŘELA žák výtvarného oboru ZUŠ za reprezentaci v rámci veřejných výstav okresu, při souborových výstavách ZUŠ v Přerově HANA ZEZULOVÁ za 1. místo v okr. kole recitační soutěže v Přerově a za získání Čestného uznání 7. ročníku klavírní soutěže PRO BOHEMIA Českého hudebního fondu za provedení soudobé skladby. HANA KUBÍKOVÁ 2. místo v okr. kole pěvecké soutěže Hanácká písnička Titul TALENT ROKU 2006 získala čtrnáctiletá MILENA SOTOLÁŘOVÁ. Byla Milena Sotolářová nominována za výbornou reprezentaci ZUŠ A. Dvořáka, za účast a umístění v soutěžích MŠMT ČR na 1. místě v okresním kole, na 2. místě v krajském kole a za Čestné uznání v celostátní soutěži PRAGUE JUNOIR NOTE za hru na zobcovou flétnu. Milenu nominovalo i Gymnázium jako autorku dílka s názvem Tajemství hvězdy, se kterým se ve své kategorii umístila na 1. místě v celostátním kole literárně-historické soutěže Daniel, kterou letos uspořádaly Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR a Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea. Za celoživotní přínos pro kulturní život v Lipníku nad Bečvou byli oceněni: Paní učitelka MARIE MRVOVÁ (*1930), kterou nominovala ZUŠ A. Dvořáka za celoživotní nadšení, s nímž se věnovala jako pedagožka výchově mladých klavíristů nejprve v LŠU, dále v ZUŠ A. Dvořáka. Celá řada jejích bývalých žáků působí jako učitelé základních uměleckých škol, středních i vysokých uměleckých škol po celé republice. Svou dlouholetou prací se zasloužila o rozvoj čtyřruční a dvouklavírní hry. I její zásluhou naše město pořádá celostátní soutěž Dvořákův Lipník pro klavírní dua. Své odborné znalosti tanců a lidových písní lipenského Záhoří využila paní Mrvová při tvorbě několika hudebních publikací, propagujících kulturu našeho regionu. Pan BOŘIVOJ NOVOTNÝ (*1927) byl navržen Střediskem volného času za dlouholetou práci vedoucího doprovodné hudby souboru Maleníček. Se svou hudeckou muzikou v minulých letech doprovázel soubor Maleníček na nejprestižnějších folklórních akcích v naší republice. Obětavě po celou dobu své působnosti rozepisoval noty všem muzikantům a pilně s nimi nacvičoval. Muzice zasvětil celý svůj život. Paní JARMILA MUSILOVÁ (*1937) byla nominována Komisí pro využití volného času zejména za dlouholeté vynikající vedení kroniky města ( ) a vysoké osobní nasazení ve všech aktivitách Jarmila Musilová s tím spojených, zejména v práci s dětmi a mládeží a posilování jejich vztahu k našemu městu. Tato dáma nejen, že za doby svého aktivního pedagogického působení vychovala spoustu skvělých Lipeňáků, ona ani na zaslouženém odpočinku nesložila ruce do klína a nedopřála si přepychu nicnedělání. S vervou sobě vlastní se pustila do zapisování historie našeho města, její tvář nikdy nechyběla na žádné významné lipenské akci. Dokonce obětavě doplnila i chybějící ročníky v městské kronice, a tak se stala živou pamětí našeho města, řekla Mgr. Blanka Prudilová, když paní Musilová přebírala ocenění z rukou starosty Ing. Miloslava Přikryla. Posledním oceněným v kategorii dospělých byla hudební formace CIMRMANO- VO TORZO, kterou rovněž nominovala na Cimrmanovo Torzo ocenění Komise. Tato kapela funguje na české a zejména moravské hudební scéně již 40 let. Za tu dobu několikrát změnili jméno (vzpomeňme např. TEAP 3120, Torzo, Jára Cimrman Group, Senior Band atd.). Kapelou za 40 let prošla celá řada vynikajících muzikantů. Za všechny jmenujme např. Petra Lutku, Václava Vlasáka, Jaroslava Bartoně, Luboše Nohavicu a mnoho dalších. Zakládající členové kapely Alois Pátek, Tomáš Pátek a Miroslav Válek převzali ocenění za nesmazatelnou pozitivní stopu v kulturním životě našeho města. V doprovodném programu vystoupila taneční skupina GREAT při SVČ, zahrála skupina EXIT 290 a oceněné CIMRMA- NOVO TORZO, zazpívala Michalka Matušková, recitovala Hana Zezulová a hrou na zobcovou flétnu se představila i první nositelka titulu Talent roku Milena Sotolářová. Mgr. Blanka Prudilová Fotografie najdete i na ve fotogalerii nebo na

14 STRANA 14 Lipník nad Bečvou patří ke starobylým a malebným moravským městům, jehož dějiny sahají hluboko do středověku. Ale obec Lipník existovala ještě dříve než vlastní město. Nemáme sice pro toto tvrzení mnoho písemných důkazů, ale máme jistotu, která vyplývá z logiky věci. Jako hlavní argument může sloužit poloha Lipníka. Vždyť leží v Moravské bráně, ve spojovací chodbě (odborně se tomu říká koridor) mezi severem a jihem Evropy. Právě tudy táhli statisíce a miliony lidí za obživou či lepší budoucností. Ať už to byli pravěcí lidé pronásledující mamuty nebo kolonizátoři, obchodníci či vojáci. A mnozí z nich pochopili, že právě zde je vhodné místo k životu. Usadili se, tvrdě pracovali a žili, jak nejlépe to šlo. Ne vždy to bylo jednoduché (vlastně by se spíš mělo říci: nikdy to nebylo jednoduché), ale snaha přinesla kýžené plody. Vznikla historicky, kulturně a umělecky unikátní lokalita, kterou obdivují nejen odborníci na slovo vzatí. V posledních letech se věnuje velké úsilí obnově historického jádra. Jenže je nutné docílit i jistého oživení města, zejména po stránce kulturní a společenské. Je potřeba zapojit do dění ve městě co největší část jeho obyvatel. Právě oni jsou tou nezbytnou ingrediencí, která z města dělá společenství a ne pouze kamenné kulisy. Vždyť mnozí z nás třeba ani netuší, v jakém městě žijí, jakou má historii, o co usilovaly generace, které zde působily před námi. Právě z těchto důvodů proběhne od února do května 2007 v Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou cyklus čtyř historických přednášek z dějin města Lipníka. Celý cyklus má název Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí. Přednášky mají seznámit posluchače s dějinami města, doplněnými o nejnovější výsledky historického bádání. Nebude KULTURA PUTOVÁNÍ DĚJINAMI. LIPNÍK V PROMĚNÁCH STALETÍ. LIPMISTR 33 V sobotu 20. ledna 2007 v 17 h se v Domečku Městské knihovny v Lipníku stane skutečností vernisáž nové výstavy Hynka Poláka alias Lipmistra, která dostala název LIPMISTR 33. Výstava potrvá do 26. ledna, otevřena bude denně od 15 do 17 h. Hynek Polák vystavuje v Lipníku pravidelně už víc než deset let, snaží se skoro pokaždé prezentovat svou aktuální tvorbu. Tak i letos, kdy se přiblížil k magické hranici mužské zralosti 33 let. Ve třiceti třech završil svou pozemskou pouť Ježíš Kristus, a tak se ve třiceti třech i každý dnešní muž ptá, kam dospěl on. Aktuální výstava nám ukáže, kam dospěl fotograf Hynek Polák. Prozatím prozraďme jen to, že expozice bude tvořena navzájem propojenými stylizovanými fotografiemi Ježíšova příběhu s fotografiemi z autorova života, týkajícími se jeho otcovství a rodinného života. Jak jsme u Poláka zvyklí, směšné se bude prolínat se smrtelně vážným; promyšlené kompozice plné odkazů k výtvarné tradici se budou mísit s přístupnou jednoduchostí. Více na: JJKN ŽÁCI ZUŠ HRÁLI V BRNĚ I naší zásluhou vyšly tiskem nové skladby Vlastimila Lejska! S tímto příjemným pocitem odjížděli z Brna žáci klavírního oddělení ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Na Koncertě nové tvorby, který pravidelně pořádá Klub moravských skladatelů hráli půvabnou a vtipnou skladbu V. Lejska: Tři věci pro dva klavíry osmiručně. Těch osm ruk na klávesnici patřilo Kateřině a Janě Horáčkovým, Petru Mádrovi a jejich nadšené učitelce Petře Urbánkové.Ta se před časem se svými žáky podílela i na nastudování a předvedení další nové skladby V. Lejska pro dva klavíry na osm ruk Suity domestiky.tehdy spolupracovala s Leonou Zezulovou a jejími žákyněmi. Jméno Leony Zezulové bylo na programu letošního prosincového Koncertu nové tvorby také. A to v souvislosti s uvedením jejich skladeb Večerní soumrak a Slavík v kleci. Pod vedením Dany Zeinerové je nastudovaly Renáta Jochcová a Hana Zezulová. Sólistům i klavírnímu kvartetu blahopřejeme k úspěšnému provedení nových skladeb. Koncerty konané v měsíci lednu: 5. ledna 2007 v Tříkrálový koncert Kostel sv. Jakuba 11. ledna 2007 v 16.30, sál ZUŠ Třídní besídka žáků p. uč. Urbánkové 24. ledna 2007 v 16.00, sál ZUŠ Třídní besídka žáků p. uč. Slaměníka Zve Základní umělecká škola A. Dvořáka se ovšem jednat pouze o výklad tzv. politických dějin, ale zaměříme se na vývoj města po stránce společenské, kulturní, náboženské a hospodářské. A abychom vytvořili plastický obraz města, seznámíme se s význačnými a výraznými osobnostmi, které v Lipníku žily nebo zasáhly do jeho dějin. Přednášet bude Mgr. Lubor Maloň z Muzea Komenského v Přerově, p. o. Termíny přednášek: Počáteční rozpaky. Lipník od pravěku do 2. poloviny 15. století Vzestup a strmý pád. Lipník v letech Od války k Válce. Dějiny Lipníka od roku 1648 do 1. světové války Život je změna. Vývoj města Lipníka od roku 1918 do žhavé současnosti. MěK PLNÝ UŠI MUZIKY aneb DNES NEPROMÍTÁME! Další pravidelný poslední lednový čtvrtek s Pupkáči a jejich hosty V pořadí již čtvrté hudební setkání na pódiu kina Svět se uskuteční jak jinak ve čtvrtek 25. ledna 2007 od hodin. Hosty PUPKÁČŮ a hvězdami před stříbrným plátnem budou tentokrát kapely dvě: valašský HOSTBAND z malebné vísky nedaleko Zlína Hostišové (pro loňské návštěvníky křtu CD Pupkáčů to je ta čtveřice šprýmařů, co nás přímo na pódiu nakrmila domácí slepičí polévkou ) a domorodý GEMBAND, který na loňských Svatojakubských hodech tak příjemně překvapil. První hudební soirée Pupkáčů se konalo v roce 2004, kdy se lipenskému publiku předvedla výborná olomoucká skupina DOMINO, o rok později to byla folková formace DC VOCAL. Vloni patřil poslední lednový čtvrtek křtu nového CD Pupkáčů s názvem Nepůjdeme spát a jako kmotři zde zazářili olomoučtí PŘÁTELÉ a brněnská OZVĚNA. Těšíme se, že s námi a našimi hosty přijdete opět strávit příjemný večer plný skvělé muziky! Pupkáči MĚSTSKÁ KNIHOVNA Lipník n. B. Vás zve na besedu S LADISLAVEM DRDOU TOULÁNÍ PO BOLÍVII Beseda nejen o pokořování vysokých hor, ale také o životě v této exotické zemi s bohatým obrazovým doprovodem se koná ve čtvrtek 18. ledna 2006 v hodin ve výstavním sále knihovny Domeček (dvorní trakt).

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 NOVÉ STROMY PRO MEDITAČNÍ ZAHRADU Za finanční podpory Nadace Partnerství v rámci programu Strom života vysadili členové Okrašlovacího spolku Lípa stromy v Meditační zahradě za kostelem sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Vzrostlé okrasné kultivary ovocných stromů dostaly své křestní listy se jménem a datem výsadby. Program Strom života Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství. Stromy mohou lidé podporovat formou veřejné sbírky, každoročním hlasováním v anketě Strom roku nebo přímou účastí při výsadbách. Generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska CZ, která jej v tomto roce podporuje částkou 6,1 milionu korun. Program Strom života je také spolufinancován z výtěžku ankety Strom roku, kde se v roce 2005 umístil mezi finalisty také Buk lesní Opičák ze zámeckého parku. Snad už na jaře ozdobí krásou květů prostor, který se postupně stává příjemným místem setkávání a relaxace, řekla členka OSL Ing. Pavla Šaňková. Členové občanského sdružení Okrašlovací spolek Lípa se tímto způsobem podílejí ve spolupráci s Městem, místními podnikateli a kulturními institucemi na řadě aktivit, kterými se snaží přispívat k ochraně a obnově kulturních památek v Lipníku n. B. a blízkém okolí, podporují kulturní dění pořádáním koncertů, výstav, přednášek a besed. Jednou z takovýchto akcí byl velmi vydařený Renesanční večer, který 9. září 2006 jako součást Dnů evropského dědictví uspořádali členové Okrašlovacího spolku Lípa spolu s Římskokatolickou farností v Lipníku n. B. právě v Meditační zahradě. Meditační zahrada je vlastně prostor bývalého hřbitova při farním kostele. Má tvar nepravidelného pětiúhelníku o celkové výměře asi 3000 m 2. Ze severu zahradu obepínají obnovené městské hradby, z jihu zídka a zdi domů v ulici Palackého, z východu drátěný plot. Ze západní strany se do zahrady vstupuje dvěma branami po obou stranách kostela na severní straně u kaple sv. Barbory, na jižní u kaple Zvěstování. Nadaci Partnerství i obětavým členům Okrašlovacího spolku Lípa patří velký dík za to, že se podílejí na zkrášlování našeho okolí. POZVÁNKA Správní rada občanského sdružení Piaristická kolej v Lipníku děkuje všem svým členům a příznivcům za jejich práci a pomoc v roce 2006 a přeje jim hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody v roce Současně je všechny zve na výroční členskou schůzi občanského sdružení, která se bude konat ve středu 10. ledna 2007 od hodin v Domečku (areál Městské knihovny na náměstí TGM). Za občanské sdružení Předseda správní rady Ing. Ludvík Bílský, CSc. Autoři doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc a ing. Milan Sanetřík pokřtili v prosinci v hranickém Café baru na zámku knihu Země Moravské brány tato publikace je k dostání i v Lipníku n. B. v Turistickém informačním centru a je zajímavá svým záběrem, kdy se věnuje Moravské bráně jako celku, v obšírném textu tak faktograficky propojuje oblast Hranicka s oblastí kolem Lipníka nad Bečvou. Na fotografii Milan Sanetřík při autogramiádě. KONŠELOVA GLOSA Končí jeden a začíná druhý rok. Ten nejlepší okamžik pro bilancování v osobním životě, ale i v životě města. Díky nedávným volbám a předvolební kampani, v níž se také hodnotilo, mohu jen zopakovat město Lipník nad Bečvou se vyvíjí tím správným směrem. Totiž tak, aby se v něm dalo příjemně, plnohodnotně a zdravě žít. S tím souvisí i možnost se v něm bavit a pracovat. Místní podnikatelé nás (hlavně však sebe) přesvědčují, že se zde dá i úspěšně podnikat. Možná ne ve všech oborech, ale v pohostinství určitě. To je důležitý signál. Vždyť v posledním roce byly otevřeny čtyři hospody (pardon restaurace, kluby). Z nich dvě na tradičních adresách a dvě zcela nové. Mají úroveň a to je dokladem, že majitelé, vedle své invence, riskovali i nemalé prostředky. Riziko nepřeháněli, neboť všechny jsou kuřácké. To mě jako nekuřáka štve. Na druhé straně ušetřím, protože se tam zas tak často neukážu. Jinak všem hodně štěstí v roce Petr Marvan radní

16 STRANA 16 KRONIKÁŘSKÉ OHLÉDNUTÍ Ředitelství Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou obdrželo v listopadu 2006 zajímavý dopis od absolventky reálky, maturitní ročník 1943/44, paní Marie Řeřichové z Brna. Paní Řeřichová v něm vzpomíná na jednoho svého spolužáka: Patřím mezi absolventy reálky, maturitní ročník 1943/44. Naše jména však nejsou v Almanachu k 100. výročí budovy české reálky uvedena, protože jsme po zavření reálky Němci museli tři roky jezdit do reálného gymnázia v Přerově, které nám poskytlo přístřeší. Tam jsme se podrobili i maturitním zkouškám. Stále jsme ale patřili do Lipníka. Spojuje nás ta stará majestátní budova školy, jejíž stoleté narozeniny jsme společně oslavili a před níž se každoročně, i 62 let po maturitě, scházíme a vzpomínáme. Cítíme se tu doma a domnívám se, že vynikající absolventi, kteří se tu občas objeví, jsou chloubou nás všech. O jednom takovém vím a ponechávám na vašem zvážení, zda si zaslouží zápis do kroniky školy. Jedná se o Jiřího Fröhlicha-Frela (v roce 1946 změna jména rodiny), nar. 13. listopadu 1923 ve Veselíčku. Byl to výjimečně nadaný student s fotografickou pamětí, Slyšela jsem, že členové zkušební maturitní komise mu museli brát slovo, nebyl k zastavení. Odmaturoval ve školním roce 1940/41 se zvláštní pochvalou. Po válce absolvoval na Karlově univerzitě obor dějiny umění. Stal se z něj světoběžník, mezinárodně Za účelem zachycení historických událostí odehrávajících se na určitém území vznikají kroniky. Setkáváme se s nimi už dávno v minulosti prvními autory na našem území byli vzdělaní duchovní např. Kosma, Dalimil, Václav Hájek z Libočan. Později v novověku nastoupili městští kronikáři i lidoví vesničtí písmáci. Po roce 1848 se začal měnit způsob správy obecních věcí a začala se uplatňovat místní samospráva. Vzhledem k tomu, že v této době se kroniky na různých úrovních vedly, bylo vydáno nařízení o povinnosti vést kroniku ve všech městech, městysech, obcích světské i duchovní vrchnosti. 28. října 1918 vznikla Československá republika a na půdě Národního shromáždění začali poslanci jednat o prvních zákonech nové republiky. Tak byl 30. ledna 1920 schválen zákon č. 80/1920 Sb. O pamětních knihách obecních. Obsahoval pouhé čtyři body a podepsali se pod něj T. G. Masaryk, Tusar, Habrma a Antonín Švehla. Po vydání zákona následovalo vydání nařízení vlády č. 169/1932 Sb. podrobně stanoví povinnosti kronikáře a bylo platné až do 14. března 2006, kdy byl zákon z roku 1920 zrušen a nahrazen novým zákonem o kronikách obcí. Pod ním jsou podepsáni: Zaorálek, Klaus, Paroubek. V našem městě se začala psát pamětní kniha v roce Starostou byl tenkrát JUDr. Václav Vítek, vedením kroniky byl pověřen Jakub Mráček, profesor lipenské reálky. Jako motto v úvodu svých zápisů použil citát Herodota: aby, co se přihodilo, během času nevešlo v zapomenutí V tomto duchu zaznamenával události až do roku Po něm se ujal na 18 let vedení kroniky František Stojan, na dalších 8 let Jarmila Kopecká, v r Bohumír Skácel, který v roce 1986 náhle zemřel. Na jeho místo nastoupil PaedDr. Ladislav Štejgerle, vystřídán byl po 12 letech Jarmilou Musilovou. Protektorátní úřady zakázaly výnosem z října 1940 psaní českých kronik, prof. Mráček z vlastních poznámek zpracoval zápis o válečných letech až po květnu r Německy psaná kronika z listopadu 1941 je uložena v Okresním archivu v Přerově-Henčlově; vládní komisař Ludwig Weber v ní popisuje historii města od nejstarších dob s částečným použitím knihy Antonína Hajduka a materiálů od řídícího učitele v.v. Adalberta Fickera. Zápis končí rokem 1940, kdy po starostovi Leopoldovi Bartošovi krátce vedl město první zástupce starosty prof. Kanyza až do jmenování Ing. Siegfrieda Palmeho za vládního komisaře. Poslední kronikářka rokem 2006 svou náročnou práci končí a předává pomyslné pero pro zachycování všeho důležitého pro další generace Ing. Janě Kašpárkové. Děkuji všem, kteří mi pomáhali, poskytovali informace, fotodokumentaci a různé podklady. Bez toho se žádný kronikář neobejde. Paní Janě Kašpárkové přeji hodně elánu a vytrvalosti ať nic z dění v našem městě nevejde v zapomenutí. Jarmila Musilová ZAJÍMAVOSTI VÁNOČNÍ POHÁR 2006 Již poosmé se horolezecký oddíl Střediska volného času Lipník nad Bečvou ve spolupráci se SŠE Lipník nad Bečvou stal pořadatelem lezecké soutěže žáků základních a středních škol. Vánočního poháru, který se konal 5. prosince 2006 na lezecké stěně haly SŠE se zúčastnilo celkem 72 lezců. Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích. Chlapci a dívky byli hodnoceni zvlášť. V kategorii žáků ZŠ tříd zvítězil Daniel Kovařík a Terezie Laubnerová z Vyškova. Kategorii žáků tříd vyhrál Jakub Tihelka z Přerova a Markéta Kýrová z Vyškova. V kategorii žáci ZŠ třída se na prvním místě umístil Roman Kovařík z Vyškova a z děvčat se o první a druhé místo dělila Michaela Zbořilová a Kateřina Tyityišová z Vyškova. Jakub Srholec z Břeclavi a Hana Růžičková z Vyškova vybojovali v kategorii žáků SŠ a OU ročník první místa. Kategorii SŠ a OU ročník vyhrál Lukáš Mužík z Přerova a Eva Debnárová z Lipníka. Horolezecký oddíl SVČ navštěvuje v současné době 30 dětí, které se mohou pyšnit výbornými výsledky na celorepublikových soutěžích. SVČ VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO FRÖHLICHA-FRELA uznávaná kapacita ve svém oboru. Nevím, kolik titulů získal, nikdy se tím nechlubil. Nevím, kolik jazyků ovládal, žil v mnoha zemích. Co však vím určitě, je, že zůstal Čechem, je občanem České republiky. Já jsem se s ním setkala asi před deseti lety v Brně na přednášce v Zemském muzeu o řeckých vázách. Hovořili jsme spolu asi čtvrt hodiny a jakoby ani odstup těch padesáti let, co jsme se neviděli, neexistoval. S jeho sestrou Alenou, též absolventkou reálky, jsme celoživotní přítelkyně. Jiří zemřel 29. dubna 2006 ve věku 83 let v Paříži. Jeho tělo bylo balzamováno a uloženo k odpočinku 11. května 2006 na slavný hřbitov Pere Lachaise. Francouzskou republikou mu byl totiž v roce 1982 udělen mezinárodně velmi ceněný titul Chevalier des arts et lettres (Rytíř umění a literatury), na jehož základě se mu dostalo této pocty. Z České republiky se pohřbu zúčastnila jeho dcera Noemi. Do rakve mu vložila hrst rodné země a zazpívala Svatý Václave. O tom, že byl držitelem tak prestižního vyznamenání se dozvěděla jeho sestra Alena od jeho poslední manželky Francoise až v srpnu, když přijela s rodinou ze San Franciska navštívit jeho hrob. Dlouho jsem přemýšlela. Nakonec jsem usoudila, že když tento titul zdobí Jana Saudka, Daniela Dvořáka a Magdalenu Koženou, může být poctou i pro školu, kde Jiří studoval i pro Město Lipník nad Bečvou.

17 KULTURNÍ SERVIS STRANA 17 KINO SVĚT 1. ledna 10. ledna KINO NEHRAJE Čt 11. ledna v hod Pá 12. ledna v hod STORMBREAKER Premiéra VB/Německo Může být zábavný James Bond, který nepije a nesvádí ženské? Ml. přístupný, čes. titulky, 94 minut So 13. ledna v 17,30 hod Ne 14. ledna v 17,30 hod PO HLAVĚ DO PRDELE... Premiéra české komedie Česká odpověď na Pulp fiction, které se Tarantino nemusí bát. Tato nová provokativní komedie je určená nejen příznivcům černého humoru. Ml. přístupný od 15 let, mluveno česky, 90 min. 15. ledna KINO NEHRAJE Út 16. ledna v hod St 17. ledna v hod BORAT Premiéra komedie USA Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazažskoj národu. Výborná komedie a jeden z nejlepších filmů roku Po dlouhé době Vám bude vadit, že je film příliš krátký. Ml. přístupný od 15 let, čes. titulky, 85 minut Čt 18. ledna v hod Pá 19. ledna v hod ILUZIONISTA Premiéra thrilleru USA Do Vídně přijíždí světoznámý iluzionista, aby zde získal ženu svého srdce. Pro svůj záměr neváhá využít svých tajuplných schopností a intrik... Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, 110 minut So 20. ledna v hod Ne 21. ledna v hod NAUKA O SNECH Premiéra francouzského filmu Nejnovější film francouzského krále fantazie Michela Gondryho. Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, 106 minut 22. ledna 26. ledna KINO NEHRAJE So 27. ledna v hod Ne 28. ledna v hod VOLVER Premiéra španělského filmu Pedro Almodóvar se vrací do rodného kraje a ke svým hrečkám. V příběhu zasvěceném ženám zavřel muže do mrazáku. Ml. přístupný od 15 let, čes. titulky, 120 minut 30. ledna 31. ledna KINO NEHRAJE Čt 1. února v hod Pá 2. února v hod KUPEC BENÁTSKÝ Premiéra komedie Vel. Británie Al Pacino, Jeremy Irons, Jeseph Fiennes a Lynn Collins v adaptaci slavné hry Williama Shakespeara. Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, 130 minut So 3. února v hod Ne 4. února v hod CASINO ROYALE Premiéra dobrodružného filmu USA Bond začíná a Daniel Craig se osvědčuje jako 007. Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, ŠIROKOÚHLÝ, 140 minut Městská knihovna 18. ledna 2006 v hodin TOULÁNÍ PO BOLÍVII Beseda s Ladislavem Drdou ve výstavním sále knihovny Domeček (dvorní trakt) pondělí 22. pátek 26. ledna VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HYNKA POLÁKA výstavní sál Domeček Městské knihovny Pondělí MALTA A JEJÍ ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY Beseda s videoprojekcí pro zájemce o cestování v rámci cyklu Akademie III. věku hod., jídelna Penzionu v sídlišti Zahradní, vstupné akademici zdarma, ostatní 10 Kč. sobota NOČNÍ POCHOD NA HELFŠTÝN Tradiční akce pro všechny odvážlivce a ty, kteří mají rádi legraci Start u budovy SVČ Komenského sady od hodin do hodin. Vezměte si s sebou baterku a tužku! Startovné: dospělí 30 Kč; děti 20 Kč. PUB PORT ROYAL Smetanova ulice (bývalá Hanácká restaurace ve Smetanově ul.) Počínaje 5. lednem každý víkend hip-hop 12. ledna Koncert tří kapel: N.S.O.S., Real, My Funeral začátek cca 20 hodin 19. ledna Koncert tří kapel: Exit 290, Punkhat, Nohow začátek cca 20 hodin 26. ledna Diskoteque léta s Pavlem Humplíkem Možnost hraní pro kapely všech žánrů, literární večery, výstavy apod. tel STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU pondělí Tvořivá dílna pro veřejnost: SAVOVÁ A UBROUSKOVÁ TECHNIKA Na savovou techniku si s sebou přineste: tmavší jednobarevné tričko, popř. látku, ubrus apod., kdo má rozprašovač od parfému. Na ubrouskovou techniku si s sebou přineste: květináč, dřevěné prkénko, ubrousky, měkký štětec. Prosím o tel. objednání do , tel Začátek v hod. v pavilónu na Komenského sady, vstupné: 75 Kč. sobota LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA PRADĚD Jednodenní lyžařský zájezd, v ceně doprava, parkovné. Možnost lyžování na 7 vlecích, jízdné na vlecích si platí každý sám. Přihlášky si vyzvedněte na SVČ, odevzdejte nejpozději do !!! V případě nepříznivých sněhových podmínek se akce ruší a peníze se vrací v plné výši!!! Odjezd v 7.00 hod. od SVČ za Gymnáziem, odjezd z Pradědu do hodin. pondělí PŘÍRODNÍ KRÁSY A ZAJÍM. OKOLÍ JEZERNICE Beseda se členy ČSOP Bečva Jarmilou a Petrem Filipovovými s videoprojekcí v rámci cyklu Akademie III. věku hod., jídelna Penzionu v sídlišti Zahradní, vstupné akademici zdarma, ostatní 10 Kč. úterý RADOVANOVY RADOVÁNKY Pohádka divadla Věž (Brno) s mnoha krásnými písničkami, která vznikla ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem. Pohádka je určena dětem MŠ a tříd ZŠ. Sál kina Svět od 8.30 hod., vstupné 40 Kč. čtvrtek PLNÝ UŠI MUZIKY aneb DNES NEPROMÍTÁME! Další pravidelný poslední lednový čtvrtek s Pupkáči a jejich hosty tentokrát valašský HOSTBAND a domácí GEMBAND. Sál kina Svět od hod., vstupné 70 Kč. sobota DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL Písničky, soutěže, losování o ceny, bohaté občerstvení, vyhodnocení masek Sál kina Svět od hod., vstupné: děti 25 Kč, dospělí 30 Kč. Zimní lyžařské zájezdy Zimní běžkařský víkend Huslenky Týdenní lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi Kýchová Huslenky Týdenní lyžařský zájezd pro mládež a dospělé Zuberec Od předprodej vstupenek na Ples Města Lipníka nad Bečvou, který se uskuteční v sobotu v sále lipenské Sokolovny. Kancelář kina Svět Po+St 8 17 hod., ostatní dny 7 15 hod. Informace na tel Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p.o., připravuje na sobotu zájezd na nový muzikál divadla Brodway Praha ANGELIKA Muzikál M. Davida, scénář: Libor Vaculík, texty písní: Lou Fanánek Hagen, režie: Josef Bednárik. Hrají : M. Absolonová, R Fišarová, J. Vojtek, A. Bastien, P. Kolář, A. Amiri, S. Tofi, T. Trapl, Vl. Horváth a další. Odjezd: v 7.00 hodin z parkoviště u gymnázia. Začátek představení ve hodin. Cena: 790 Kč. Závazně se přihlásit nutno do !!! se zálohou 200 Kč/os. Doplatky do v kanceláři kina Svět, telefon Webové stránky: tel

18 STRANA 18 INZERCE Majitelé nového auta sp chají do pojiš ovny, aby byl jejich milá ek chrán n p ed nástrahami sv ta. Rovn ž d m i byt máme pojišt n proti zlod j m, proti katastrofám apod. Ale majetek není život, proto, jakmile se narodí erstvý p ír stek do rodiny, nechají ho milující rodi e pojistit. Také na sebe by m li dosp lí myslet, život je plný situací, které nás mohou zastihnout nep ipravené a v p ípad nejhorším tím i významn trpí i naše rodina, proto v dnešní dob životní pojišt ní neustále nabírá na d ležitosti. ZÁJEM O D TSKÉ POJISTKY NAR STÁ Stále více rodi si v poslední dob uv domuje d ležitost životního pojišt ní pro své potomky. D tské životní pojišt ní plní významnou ochrannou funkci. Pokud zem e rodi, který platí pojistné, p ebírá povinnost platit pojistné na sebe sama pojiš ovna. To znamená, že pojistka b ží dál a hlavn pokra uje spo ení. Dít tak na konci pojistné doby, kdy dosáhne dosp losti, získá významný finan ní obnos, který mu nast ádali jeho rodi e pravidelným placením a k tomu ješt vysoký zisk, který se vytvo il postupn b hem let zhodnocováním financí. Na tomto je postaveno jedno z nejznám jších a nejmodern jších investi ních životních pojišt ní pro d ti Talisman z nabídky AVIVA Britské životní pojiš ovny. Talisman d tské pojišt ní získalo BRONZOVOU KORUNU v kategorii Nejoblíben jší finan ní produkt v rámci sout že Zlatá koruna Talisman je svým charakterem investi ní životní pojišt ní pro d ti tzn., že rodi e si zvolí zp sob investování (jedním z p ti program investování AVIVA), kterým budou zhodnocovat své vynaložené prost edky. Za minimální pojistné (500 K /m sí n ) je dít pojišt no na ástku až K v p ípad trvalých následk úraz, závažných onemocn ní a závažných zlomenin. Talisman je tedy nejen unikátní pojišt ní, ale chová se i jako výhodné spo ení. V únoru 2007 bude uveden do kin rodinný film MAHARAL tajemství Talismanu, na T 1 pob ží v polovin roku 2007 jako 5dílný seriál. Generálním partnerem tohoto filmu je AVIVA Britská životní pojiš ovna. ROSTE ZÁJEM LIDÍ O MODERNÍ, VARIABILN JŠÍ INVESTI NÍ ŽIVOTNÍ POOJISTKY Lidé, kte í plánují uzav ení životního pojišt ní, stále ast ji sáhnou po produktu, který umož uje individuální nastavení celé ady parametr. Názorným p íkladem m že být investi ní pojistka EasyLife u AVIVA životní pojiš ovny. Pojiš ovna uvedla tento produkt na trh teprve na konci b ezna roku 2006 a již nyní je nejprodávan jší pojistkou v její nabídce. Pojišt ní EasyLife umož uje klientovi ovliv ovat zhodnocování vložených finan ních prost edk s stejn tak i p izp sobit parametry pojistky svým aktuálním pot ebám. V pr b hu pojišt ní m že mít své finan ní prost edky k dispozici, jsou mu umožn ny jak výb ry, tak i mimo ádné vklady, dále má možnost výb ru ze široké nabídky moderních p ipojišt ní. Jednou z vlastností pojistky EasyLife je i možnost sjednání vyšší pojistné ástky u p ipojišt ní než u pojišt ní pro p ípad smrti. Klient si navíc m že sám vybírat jak investuje a to jedním z p ti program investování. AVIVA EasyLife je tedy výhodným spo ením a pojišt ním pro krytí rizik. AVIVA EasyLife je jako životní pojišt ní akceptováno ve všech pen žních ústavech (nap. p i poskytování hypotéky, vinkulace, p j ky apod ). Pro klienty s ro ní výší pojistného alespo 12 tisíc korun (1000K / m sí n ) je v p ípad úmrtí následkem dopravní nehody pojistné pln ní automaticky zvýšeno o 200 tisíc korun. AVIVA životní pojiš ovna poskytuje také jedine ný klientský servis, který je založen na informovanosti a osobním jednání s klientem. Každý rok Vám osobn doru í pojiš ovací agent výro ní zprávu, máte možnost kdykoli zavolat svému pojiš ovacímu agentovi a provést jakékoli zm ny, zodpoví Vaše dotazy.také naše informa ní telefonická linka byla vyhlášena za nejlepší. Zelená linka AVIVA Pojiš ovací agent Sl. Strnadová

19 INZERCE STRANA 19 Wüstenrot, a. s. 28. října 602 (vedle pošty) Lipník nad Bečvou tel.: mob JSME VÁM K DISPOZICI OD PONDĚLÍ DO PÁTKU, OD 9.00 DO HODIN STAVEBNÍ SPOŘENÍ S ÚROKEM 2,1 % nejvyšší nabídka PRO DĚTI DO 15 LET SMLOUVA ZDARMA ŠIROKÁ NABÍDKA ÚVĚRŮ (i pro klienty jiných stavebních spořitelen) HYPOTEČNÍ ÚVĚRY NEJEN NA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ PŘIZPŮSOBIVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ se slevou 5% POJIŠTĚNÍ DOMU, BYTU, DOMÁCNOSTI A ODPOVĚDNOSTI POVINNÉ RUČENÍ, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Vás zve do svého nově otevřeného jednatelství v Lipníku nad Bečvou na ul. Křížkovského 75 (naproti Komerční bance). OTEVÍRACÍ DOBA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota V lednu s námi soutěžte o DVD přehrávač a další zajímavé ceny akce je pouze na tomto jednatelství. Srdečně se na Vás těší pracovníci jednatelství Helena Macháňová Kateřina Řiháková Martin Tvrdoň Karel Šváček

20 STRANA 20 INZERCE A A + S T A V E B N I N Y PRODEJNA HRANICE Nejširší nabídka zateplovacích systém na SEVERNÍ MORAV. Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu St echy, plášt, izolace 2007, která se koná února 2007 na VÝSTAVIŠTI ERNÁ LOUKA, OSTRAVA. Budete zde mít možnost vyplnit výstavní poukázku Wienerberger. P ij te se podívat na naši expozici.t šíme se na setkání s Vámi. Nabízíme kompletní sortiment sádrokartonových systém. Akce: Primalex Standard 7,5 kg 120,-- K Primalex Standard 15 kg 214,50 K Primalex Plus 7,5 kg 170,-- K Primalex Plus 15 kg 319,50 K P i p edložení inzerátu máte možnost získat slevu 5% na produkty zna ky SOUDAL a Den Braven. Navštivte nás a využijte našich slev. LEKOS, spol. s r.o., Mlýnská 520, Hranice, mob , Platnost všech akcí do , ceny v. DPH

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Životní situace podle stavebního a vodního zákona 1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 3. Pojmenování

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více