OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI"

Transkript

1 ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová

2 STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo města v úterý 19. prosince. Zastupitelé se zaobírali body, které jsou nutné pro další fungování samosprávy ve městě schválili termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města, jednací řád Zastupitelstva města Lipník n. B., zřídili výbory zastupitelstva. TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY Zastupitelstvo města se podle zákona o obcích musí sejít nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Pro Lipník n. B. je však nutné, aby se zastupitelé sešli častěji v roce 2007 to bude 27. února, 24. dubna, 19. června, 25. září, 6. listopadu a 18. prosince. Pokud to vyplyne ze situace, může být svoláno navíc zasedání mimořádné. Rada města má v plánu celkem 15 jednání (tj. jednou až dvakrát v měsíci). VÝBORY ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města na svém úterním zasedání zřídilo výbory zastupitelstva města, včetně osadních výborů. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Radko Černocký, kontrolního výboru Petr Marvan. DNY URČENÉ PRO SVATBY Usnesením rady města byly jako sňatkové dny stanoveny níže uvedené soboty. Leden , únor , březen , duben , květen , červen , červenec , srpen , září , říjen , listopad , prosinec Bližší informace ke sňatkovým termínům je možné zjistit u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (budova zámku), odbor vnitřních věcí, 1. patro, kancelář č. 206 matrika. SVATEBNÍ OBŘADY HRAD HELFŠTÝN 2007 TERMÍNY Na jednání dne na hradě Helfštýně byly správou hradu určeny níže uvedené pátky, ve kterých bude možné uzavřít manželství v prostorách hradu Helfštýn. Všechny svatební obřady bude organizovat Svatební a společenská agentura Kopretina (www.svatby-kopretina.cz): 11. května 2007, 25. května 2007, 8. června 2007, 22. června 2007, 20. července 2007, 27. července 2007, 3. srpna 2007, 10. srpna 2007, 14. září Pavel Šik vedoucí odboru vnitřních věcí JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Kromě toho zastupitelstvo města zřídilo ve svých 4 místních částech také osadní výbory, všechny čtyři mají 5 členů jejich personální obsazení vyplynulo z ankety mezi obyvateli jednotlivých místních částí a zastupitelstvo výsledky anket plně respektovalo. Navržení členové osadních výborů také doporučili ke zvolení předsedy jednotlivých výborů v Nových Dvorech je to Jaroslav Pospíšil, v Podhoří Jiří Ovísek, v Loučce Josef Suchánek a v Trnávce Jaroslava Větrovcová. ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007 Zatím pouze provozní rozpočet (bez investic) zastupitelstvo schválilo. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 110 milionů Kč. Z této sumy je zatím určeno na investice necelých 16 milionů (12 % disponibilních příjmů + předpokládané kapitálové příjmy z prodeje městského majetku). Příjmy z odvodů výtěžků z provozování výherních hracích automatů jsou určeny k částečnému krytí výdajů na granty veřejně prospěšné účely a činnost neziskových organizací sociálního, zdravotního, sportovního a kulturního zaměření. Další část rozpočtu, a to na investice města, bude předložen na jednání zastupitelstva města pravděpodobně v únoru, po vyčíslení přebytku hospodaření za rok V průběhu roku 2007 dojde k navýšení rozpočtu města podle získaných dotací, ať již ze státního rozpočtu nebo evropských fondů. ZAPOJENÍ LIPNÍKA N. B. DO PROGRAMU PARTNERSTVÍ V souladu s podmínkami Ministerstva vnitra ČR jsme požádali o zařazení do programu Partnerství pro rok Ve spolupráci s Policí ČR, okresním ředitelstvím v Přerově byly vytypovány nejzákladnější problémy našeho města je to problém v dopravě a problém trestné činnosti mladistvých. Pro žádost z programu Partnerství zastupitelstvo města schválilo pořízení kamery na služební vozidlo městské policie (na střeše vozidla, tato kamera umožňuje nepřetržité otáčení v horizontálním směru a dále svislé natáčení v úhlu 180 ), pořízení a instalování lanového prvku v sousedství skateparku a jako v letošním roce také besedy se žáky a studenty škol ve městě (garant odbor sociálních věcí MěÚ Lipník n. B.). m VYHLÁŠENÍ GRANTŮ NA ROK 2007 Město Lipník nad Bečvou vyhlašuje granty v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti Zásady grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 752/2006 ZM 27 ze dne Předkladateli žádosti o grant mohou být fyzické osoby a právnické osoby charakteru neziskových organizací (spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace nekomerčního charakteru) a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky (aktivity nad rámec jejich běžných činností). Jedna organizace může předložit i více žádostí na různé projekty. Grantové zásady vymezují tyto oblasti podpory: 1) Kultura a) podpora kulturních tradic města, b) činnost kulturních spolků a souborů, zejména se zapojením dětí a mládeže, c) kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, semináře, vzdělávací akce, celoživotní vzdělávání), d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Lipník nad Bečvou, e) přehlídky, festivaly, významné umělecké a kulturní počiny na území města. 2) Sport a tělovýchova a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti sportu, b) dlouhodobé (celosezónní) soutěže jednotlivců a družstev, c) turnaje jednotlivců a družstev, d) sportovní akce. 3) Zájmová činnost a) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti zájmových činností, b) soutěže jednotlivců a družstev v zájmových činnostech, c) prezentace, výstavy. 4) Sociální oblast a) činnosti v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, b) projekty a činnosti v oblasti protidrogové prevence, c) projekty a činnosti v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany d) činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality. Žádosti o přidělení grantů se přijímají jednou ročně, a to v termínu od 2. ledna do 31. ledna Uzávěrka přijímání žádostí je Informace podá odbor školství a kultury Magdalena Gladišová, telefon , kancelář č. 6, přízemí radnice, boční vchod vpravo, nebo Ing. Lenka Tůmová, tel , kancelář č. 11, přízemí radnice, boční vchod vpravo, Formuláře najdete na v sekci Městský úřad Formuláře Odbor školství a kultury. m

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Od vstupuje v účinnost nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V tomto článku se pokusím v krátkosti říci co nejpodstatnějšího přináší. Zákon vychází z předpokladu značného právního vědomí osob na úseku výstavby. Umožňuje některé zjednodušující postupy v případě, že jde o záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, že není třeba posouzení vlivu na životní prostředí, že jsou splněny obecné požadavky na výstavbu a není třeba používat výjimkových ustanovení, že dojde k dohodě, jak s účastníky řízení, tak s dotčenými orgány nebo, že účastníci se části svých práv vzdají. K již vstoupila v účinnost ustanovení týkající se autorizovaných inspektorů tak, aby do konce roku bylo možné tyto osoby proškolit, přezkoušet a jmenovat. Zákon přináší celou řadu změn na úseku územního plánování a stavebního řádu. V úvodu zákona najdeme přehled pojmů, s nimiž zákon pracuje a které se ve veřejném stavebním právu vyskytují. Spolu s tímto zákonem vstupuje v účinnost i zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Tímto právním předpisem se především upravuje to, že dotčené orgány budou nyní vydávat stanoviska a závazná stanoviska, avšak už nikoliv formou správního rozhodnutí. Stanoviska budou vydávána při pořizování územně plánovací dokumentace, ohlašování apod., tj. všude tam, kde nebude vedeno správní řízení. V případě podkladu pro územní, stavební a jiné správní řízení vydá dotčený orgán závazné stanovisko. Požadavky tohoto vyjádření se promítnou do podmínek rozhodnutí stavebního úřadu. Dotčený orgán, který připomínky vznesl, má právo kontrolovat jejich plnění. Stanoviska dotčených orgánů musí být konzistentní; lišit se mohou jen, pokud nové skutečnosti vyplynuly z větší míry podrobnosti nebo pokud nastaly v průběhu času. Novinkou je také tzv. koordinované stanovisko (koordinované závazné stanovisko), které vydává orgán, který má více působností. Jsou to ministerstva, kraje či obce s rozšířenou působností. Takové stanovisko lze vydat nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Vzniká úřad územního plánování, kterým bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, který má ze zákona na tomto úseku mnoho úkolů. Tímto úřadem bude Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje. Mění se nástroje územního plánování, kdy územně plánovací podklady jsou nově územně analytické podklady a územní studie. Na ústřední úrovni se pořizuje podklad nazvaný politika územního rozvoje. Územně plánovací dokumentací jsou: zásady územního rozvoje, územní plány regulační plány. Územně analytické podklady jsou pořizovány povinně. Obec s rozšířenou působností je musí pořizovat pro celé své správní území, tedy území tzv. malého okresu. Podklady slouží ke shromáždění informací o území a určení problémů v území. Tyto budou průběžně aktualizovány. Mají sloužit pro zformulování zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace. Politika územního rozvoje je nový dokument, který koordinuje územně plánovací činnost krajů. Usnesením vlády č. 561 byla schválena politika územ. rozvoje, pořízená ovšem v režimu stávajícího zákona a proto bude nahrazena do materiálem novým. Na úrovni krajů budou pořizovány zásady územ. rozvoje, které nahradí stávající územní plány velkých územních celků. Obce budou pořizovat územní plány a regulační plány. Regulační plán může zpracovat i kraj. Bude možné pořizovat souběžně územní plán a regulační plán, popř. změnu územního plánu a regulační plán. Regulační plán bude pořizován z podnětu (rozhodnutím zastupitelstva, že se bude pořizovat) nebo na žádost. Jestliže součástí zásad územního rozvoje nebo územního plánu bude zadání regulačního plánu, bude se v této konkrétní ploše postupovat přes regulační plán. Žadatel předloží návrh regulačního plánu projednaný s dotčenými orgány a tento předá úřadu územní plánování. Úřad územního plánování může na žádost obce ve svém územním obvodu vymezit zastavěné území, další zastavěné území a zastavitelné plochy však stanoví již jen zásady územního rozvoje nebo územní plán. Zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán nebudou již vydávány obecně závaznou vyhláškou, ale opatřením obecné povahy dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Bude tedy možné se případně s námitkou obrátit i na soud. Veřejnost se při splnění určených podmínek může dát při projednávání územně plánovací dokumentace zastupovat svým zástupcem. Pravidelně se bude vydávat zpráva o využívání územně plánovací dokumentace, která by měla odrážet, jak je tato naplňována a co s ní dál. Zákon umožňuje vznik rady obcí pro udržitelný rozvoj území jako orgán působící v oblasti obce s rozšířenou působností, který se vyjadřuje k územně analytic. podkladům a vlivům územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj. Pokud jde o stávající územní plány a jejich platnost: územní plány pořízené do pozbývají platnosti za 3 roky územní plány pořízené do pozbývají platnosti do 5 let územní plány pořízené po lze upravit dle požadavků nového stavebního zákona, projednat a budou dále platit. Pokud nebudou takto upraveny, pozbývají platnosti do 5 let. Nový stavební zákon poskytuje daleko větší ochranu území, když výrazně omezuje možnost výstavby mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, např. tím, že další plochy v územním plánu lze vymezit jen při prokázání nemožnosti využít již vymezené plochy. Zákon přináší předkupní právo pro obec, kraj nebo stát u pozemků určených v územním plánu nebo regulačním plánu pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Je vytvořen pojem plánovací smlouvy, kdy obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o účasti žadatele na vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné infrastruktury. Vedle již tradičních druhů územního rozhodnutí, kterými jsou územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, dělení a scelování pozemků a ochranném pásmu se zavádí nový druh a to územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Územní rozhodnutí o stavební uzávěře je nahrazeno územním opatřením, kterým je dále i opatření o asanaci území. Většina staveb bude vyžadovat posouzení z hlediska umístění. Stavební zákon přináší 6 možností jak rozhodnout o záměru z hlediska území, jsou to: územní řízení ( úplné ) zjednodušené územní řízení územní souhlas využití územně plánovací informace veřejnoprávní smlouva regulační plán. Každé zjednodušení je ale podmíněno splněním určitých přesně daných podmínek. Splnění podmínek musí prokázat žadatel. Pokračování na straně 4

4 STRANA 4 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Pokračování ze strany 3 Územní řízení je veřejné, s povinným ústním jednáním. Vzniká povinnost žadatele informovat o svém záměru vyvěšením informace na pozemku nebo stavbě, popř. na místě určeném stavebním úřadem. Dokumentace k územnímu řízení je vybranou činností a musí ji zpracovávat autorizovaná osoba. Nový stavební zákon umožňuje u řady staveb to, že nevyžadují povolení ani ohlášení, ale většinou vyžadují územní souhlas a u velkého množství staveb umožňuje jejich realizaci na ohlášení, kterému zpravidla předchází územně plánovací informace nebo územní souhlas. Mezi stavby, které lze provést na ohlášení, lze uvést i rodinné domy do zastavěné plochy 150 m 2, kdy ovšem ohlášení musí vždy předcházet územně plánovací informace, tj. stanovení podmínek, za nichž je možné stavbu v území realizovat. Podmínkou možnosti ohlášení je i to, že stavba nemá nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, tedy např. že pro rodinný dům nebude třeba budovat kanalizační řad, distribuční síť apod. K ohlášení takové stavby musí být doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou. Veškerá podání na úseku územního řízení a stavebního řádu budou muset být činěna na předepsaných formulářích. V případě, že formulář nebude vyplněn (cokoliv bude chybět) nebo budou chybět předepsané přílohy, stavební úřad žádost usnesením odloží. Pokud bude žádost v rozporu např. s územně plánovací informací, územním plánem, obecnými požadavky na výstavbu, stavební úřad stavbu zakáže rozhodnutím, které bude vydáno bez předchozího správního řízení, tj. bude prvním úkonem v řízení. Zákon prodlužuje stavební řízení stanovením delší lhůty pro vyjádření. Ve stavebním řízení se řeší už jen otázky realizace stavby (projekt, způsob provádění) a nic víc. Ostatní záležitosti musí být vyřešeny v řízení územním. Námitka týkající se otázek územního řízení se nepřipouští. Na místo stavebního povolení připouští zákon také uzavření veřejnoprávní smlouvy. U pozemních staveb je možné, v případě, že toto nevyloučila územně plánovací dokumentace, úřad územního plánování nebo zvláštní zákon, provést tzv. zkrácené stavební řízení. Jde o určitou privatizaci stavebního řízení, kdy stavebník uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem a ten mu zajistí projednání a vydá certifikát, že stavba může být provedena. Certifikát nahrazuje stavební povolení. Autorizovaný inspektor je osoba, která má oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., splňuje zákonné podmínky vzdělání a praxe, složila příslušnou zkoušku a byla jmenována ministrem pro místní rozvoj na dobu 10 let. Tato osoba se však nesmí současně podílet na zpracování projektu stavby. V případě, že jde o stavbu, pro níž je nutné integrované povolení /IPPC/ (zákon č. 76/2002 Sb., v platném znění), vydává stavební povolení zcela nový speciální stavební úřad, kterým je krajský úřad. Nejde-li o stavbu, kde by rozhodoval speciální stavební úřad, umožňuje stavební zákon tam, kde je schválený územní plán nebo regulační plán spojovat územní a stavební řízení. Územní řízení se spojuje i s posuzováním vlivu na životní prostředí (zákon č.100/2001 Sb., v platném znění) ovšem jen tam, kde je příslušným k posuzování vlivu kraj a nejsou-li stanoveny varianty řešení. V průběhu realizace stavby má stavební úřad oprávnění konat na stavbě kontrolní prohlídky a kontrolovat určité fáze výstavby. Kontrolní prohlídky lze provádět i pro další úkoly na úseku územního plánování a stavebního řádu např. pro kontrolu, zda je stavba užívána v souladu s vydanými rozhodnutími apod. Z hlediska užívání staveb se upouští od klasických kolaudací. Tyto budou prováděny jen u staveb povolených a nedokončených, neuvedených do užívání, do Stavbu povolenou po novém roce tedy bude možné užívat buďto na základě kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebnímu úřadu. Stavební úřad vykoná kontrolní prohlídku a buďto užívání zakáže nebo v případě oznámení o užívání vydá souhlas s užíváním, event. nebude do 30 dnů na oznámení reagovat a stavbu lze po uplynutí této doby užívat; v případě kolaudač. souhlasu, pak musí stavebník vyčkat až do vydání tohoto souhlasu. Oznámení o užívání podléhají i některé stavby, které jsou budovány jen na ohlášení, např. stavby pro bydlení. Pro změnu v užívání stavby je nutný minimálně souhlas stavebního úřadu, který může předepsat, že změna podléhá rozhodnutí a vést o změně správní řízení. Změna si může vyžádat i územní rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu na využití území. Zákon ukládá celou řadu povinností účastníkům výstavby. Zejména pak stavebníkovi, který odpovídá za řádnou přípravu stavby, opatření kvalitní dokumentace a bezpečné provádění stavby. Neplnění MĚSTSKÝ ÚŘAD povinností stavebníka, stavbyvedoucího, vlastníka stavby je možné sankcionovat Výraznou změnou je i vyčlenění procesu vyvlastnění ze stavebního zákona do samostatného zákona a to zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Stavební zákon tak bude pouze znát některé důvody pro vyvlastnění. Dnem vzniká úřad vyvlastnění, kterým pro územní obvod Městského úřadu Lipník nad Bečvou, jako obce s rozšířenou působností je stavební úřad v Lipníku nad Bečvou. Stavební zákon je předpis velmi komplikovaný a dá se říci, že do jisté míry i pro žadatele rizikový, kdy bude vycházet z určitého předpokladu a nesouhlasem souseda se zjednodušující postup zablokuje apod., ale teprve čas ukáže nakolik byla nová právní úprava v našich podmínkách použitelná a co se v praxi osvědčí a co nikoliv. Ing. Karel Janderka vedoucí stavebního úřadu ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Od je možné požádat na Městském úřadu odboru Obecní živnostenský úřad o vydání výpisu z katastru nemovitostí. Toto umožňuje zřízení dálkového přístupu do informačního systému katastru nemovitostí ČR a to na základě zákona č. 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy, a prováděcí vyhlášky č.162/2001 Sb. Živnostenský úřad bude vydávat tzv. ověřený výstup, to znamená výpis s ověřovací doložkou, kterou je garantováno, že tento výpis je shodný s údaji, které se v tomto systému nacházejí. Výstup bude mít charakter veřejné listiny. Žadatel o výpis fyzická osoba musí prokázat svoji totožnost, uvést místo svého trvalého pobytu a rodné číslo. Osoba právnická musí uvést obchodní jméno firmy, sídlo, identifikační číslo a prokázat totožnost osoby, která jedná jejím jménem. Vydávání výstupů je zpoplatněno částkou 50 Kč za měrnou jednotku. Měrnou jednotkou se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy. Poplatek je splatný před vydáním listiny. Jana Dvořáková, vedoucí obecního živnostenského úřadu

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 PROJEKT MOHU POMOCI? Projekt Mohu pomoci? byl pořádán Městem Lipník nad Bečvou v rámci prevence kriminality, jeho financování bylo zabezpečeno jak z finančních prostředků Města Lipníku nad Bečvou, tak prostřednictvím grantu z programu Partnerství (Ministerstvo vnitra ČR, pro rok 2006). Cílem projektu bylo jednak předcházení páchání trestné činnosti či jejímu včasnému zamezení a jednak orientace nezletilých v krizových životních situacích - děti byly informovány o možnostech pomoci přímo v jejich blízkém okolí se základním sdělením informací, jak při různých událostech postupovat, kde konkrétně hledat účinnou pomoc či na koho se obrátit, ať už by se problém týkal jich samotných, kamarádů či příbuzných. V rámci tohoto projektu se konaly v měsíci září až říjnu 2006 besedy s žáky 6. tříd základních škol v Lipníku nad Bečvou (výjimkou byla Základní škola Osecká 301, kde se vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách besedy zúčastnili žáci 5., 6. a 7. tříd). Besedy se odehrály vždy během jednoho celého vyučovacího dne. Téma besedy bylo Mohu pomoci?. Žáci se během celé přednášky mimo jiné dozvěděli, kam se mají obracet v případě, že oni sami či jejich kamarádi nebo příbuzní mají problém s drogami, alkoholem, chováním, s problémy v domácím prostředí apod. Této besedy se rovněž zúčastnili zástupci Policie ČR preventivně informační skupiny, pracoviště Přerov; Městské policie Lipník nad Bečvou; občanského sdružení Kappa-Help, pracoviště Přerov; Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje požární stanice Lipník nad Bečvou a Českého červeného kříže, oblastního spolku Přerov. Jednotlivé organizace v rámci své prezentace sdělily informace o hlavním poslání a náplni své pracovní činnosti s konkrétním uvedením případů a příkladů z praxe, se kterými se nejčastěji setkaly a které řešily. Dětem byly také předvedeny pomůcky, které tyto organizace v rámci své práce využívají, děti si je měly možnost prohlédnout a některé i osobně vyzkoušet. Děti se rovněž blíže seznámily s informacemi týkajícími se sociálně-právní ochrany dětí. Na základě získaných dojmů a informací byla mezi žáky vyhlášena výtvarná soutěž, která byla ohodnocena odměnami s tím, že kresby dětí budou následně vystaveny v prostorách Městského úřadu Lipník nad Bečvou. Za nejzdařilejší výtvarná díla byli ohodnoceni tito žáci, kterým jsme věnovali knihu a výtvarné pomůcky: Základní škola Osecká 301, Lipník n. B.: 1. Martin Merka 2. Lukáš Sivák 3. Jarek Sivák 4. Lukáš Merka 5. Pavlína Patkaňová Cinová ZŠ Hranická 511, Lipník nad Bečvou: 1. Veronika Žáková 2. Kateřina Trávníčková 3. Adriana Kehmová 4. Kamila Vybíralová 5. Zuzana Skřičková Gymnázium Lipník nad Bečvou: 1. Gabriela Procházková 2. Klára Mácová 3. Zuzana Bordováčová ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou 1. Martina Tomková 2. Ivana Domesová 3. Veronika Humplíková 4. Nikola Gašpárková 5. Monika Šandlová 6. David Škvařil 7. Veronika Kopuletá 8. Eliška Bednářová 9. Martin Kašík 10. Gabriela Střílková Rovněž ostatní děti, které se zapojily do výtvarné soutěže, byly ohodnoceny drobnou odměnou. V rámci projektu byl vyhotoven informační letáček a brožurka, které byly distribuovány jak školám, tak i dalším institucím dostupným veřejnosti (městská knihovna, městské informační centrum, ordinace dětských lékařů působících v Lipníku nad Bečvou, školy, prostory Městského úřadu Lipník nad Bečvou). Děti dostaly informační letáčky také přímo od přednášejících institucí. Z besedy rovněž vzešla nabídka Českého červeného kříže na zřízení zájmového kroužku či školení první pomoci v širší míře přímo pro žáky základních škol. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lipník n. B.

6 STRANA 6 Od ledna 2007 začíná platit v oblasti sociálních služeb a sociální pomoci zákon o sociálních službách, který nastolí zásadní změnu v dosavadním způsobu pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a pomoci dlouhodobě zdravotně znevýhodněným občanům. Zákon zavádí nový peněžní příspěvek na péči (PNP), který má sloužit výhradně na péči o pro osoby se s níženou soběstačností, které jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odkázány na pomoc jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu (dopomoc při chůzi, oblékání, příprava stravy, apod.) a v oblasti soběstačnosti (úklid v domácnosti, praní, plánování času, orientace v přirozeném sociálním prostředí, verbální komunikace, hospodaření s penězi, nákupy, apod.). Příspěvek je poskytován nově přímo potřebným občanům, nikoli těm, kteří péči poskytují a potřební se sami rozhodnou, zda na péči přispějí vlastní rodině, či zda si např. zaplatí pečovatelku. Každopádně příspěvek musí být využit na uhrazení potřebné péče, což bude ze strany úřadu, který příspěvek vyplácí, také zpětně kontrolováno. Co musí občan udělat, aby příspěvek získal? O příspěvku rozhoduje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou na základě podané žádosti na příslušném formuláři, který je od ledna 2007 k dispozici přímo na odboru. Pozor, žádost si nepodávají ti občané, na které pobírala osoba blízká příspěvek a dále ti občané, kterým byl do přiznán ČSSZ některý stupeň bezmocnosti a z toho titulu pobírali zvýšení důchodu pro bezmocnost! U těchto občanů vzniká nárok na PNP ze zákona od a odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude mít o takových klientech potřebné informace a sám jim zašle oznámení o nároku na PNP a výplatu PNP zajistí. Jaká bude výše příspěvku na péči? Výše PNP se liší dle žadatelova věku (do osmnácti let je vyšší) a je odvislá od míry závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby. Zákon o sociálních službách v té souvislosti rozlišuje 4 stupně závislosti lehká, středně těžká, těžká a úplná. Výše příspěvku na péči (v Kč měsíčně) Stupeň závislosti mladší 18 let starší 18 let I. stupeň závislosti (lehká) 3.000, 2.000, II. stupeň závislosti (středně těžká) 5.000, 4.000, III. stupeň závislosti (těžká) 9.000, 8.000, IV. stupeň závislosti (úplná) , , Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby bude stanovovat správní orgán rozhodnutím na základě dvou základních úkonů, jednak na základě posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem posudkové služby příslušného úřadu práce, a jednak na základě sociálního šetření v domácnosti žadatele. Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví budou v přirozeném sociálním prostředí zjišťovat schopnost samostatného života žadatele z hlediska péče o vlastní osobu, soběstačnosti a jeho životních podmínek. Hodnotí se schopnost zvládat samostatně tyto úkony: podávání a porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu, mytí těla, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; výkon fyziologické potřeby včetně hygieny; vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, sezení, stání, oblékání, obouvání, přemísťování předmětů denní potřeby, chůze po rovině, po schodech, provedení si jednoduchého ošetřovatelského úkonu, všechny druhy MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Příspěvek na péči nahradí zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou komunikace, schopnost orientace v čase a prostoru, schopnost nakládat s penězi a jinými cennostmi, uspořádání času a obstarávání si osobních záležitostí, vaření, ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí, úklid domácnosti, péče o prádlo, obsluha domácích spotřebičů, manipulace se zámky a vypínači, zavírání oken a dveří a další úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Jaký je nárok na příspěvek u osob, které pobírali zvýšení důchodu pro bezmocnost? Pokud je člověk v situaci, že měl přiznaný některý stupeň zvýšení důchodu pro bezmocnost, avšak bez příspěvku náležející pečující osobě blízké, bude se na něj vztahovat přechodné ustanovení zákona, který stanoví způsob převedení stupňů bezmocnosti na nové stupně závislosti v této podobě: a) v I. stupni závislosti, jde-li o osoby částečně bezmocné, PNP bude tedy od ledna 2007 ve výši 2.000, Kč, b) v II. stupni závislosti, jde-li o soby převážně bezmocné, PNP bude tedy od ledna 2007 ve výši 4.000, Kč, c) v III. stupni závislosti, jde-li o osoby úplně bezmocné, PNP bude tedy od ledna 2007 ve výši 8.000, Kč. Jaký je nárok na nový příspěvek osoby, na kterou pobírala do příspěvek pečující osoba blízká? Jestliže pečovala z důvodu potřeby o nemohoucí osobu blízkou jiná osoba, které náležel příspěvek při péči, potom zákon též upravuje přechod nároku na nový PNP od ledna 2007 bez podání žádosti, jak již bylo zmíněno. Pravidla pro přehodnocení nároku jsou následující: Dítě, které bylo považováno za dlouhodobě zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se od považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III. závislosti a náleží mu PNP ve výši 9.000, Kč měsíčně. Osobám, které jsou starší 80 let a o něž pečuje osoba pobírající do příspěvek při péči, bude od náležet PNP ve výši 4.000, Kč měsíčně, tzn. podle stupně II. závislosti. Osobám, které měly nárok na zvýšení důchodu pro převážnou bezmocnost, o něž pečuje osoba pobírající do příspěvek při péči, náleží po dobu dvou let od PNP ve výši 8.000, Kč měsíčně podle stupně III. závislosti. Po uplynutí této doby náleží PNP dle stupně závislosti stanovené na základě kontroly zdravotního stavu. Zde je nutné také upozornit, že stát nebude hradit za osoby pečující o soby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni závislosti I., pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Osoby, které o částečně bezmocné starší 80 let pečovaly, proto nebudou od ledna 2007 zdravotně pojištěny. Musí si tedy zdravotní pojištění platit samy nebo zahájit výdělečnou činnost. To samé platí ve vztahu na důchodové pojištění těchto pečujících osob. Osoby pečující o osoby, které jsou závislé na pomoci ve stupni I., účastny na důchodovém pojištění od ledna 2007 nejsou. V těchto případech je možno využít dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nebo se přihlásit jako uchazeč o zaměstnání na úřad práce. Další příspěvky a dávky sociální péče, které občané těžce zdravotně postižení mohli získat do zůstávají i nadále v platnosti, kromě některých málo příspěvků, které v praxi nebyly využívány. Jedná se o příspěvek na společné stravování, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice a příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči, které jsou do ledna 2007 zrušeny.

7 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 7 LIPNÍK BEZ BARIÉR Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký je současný stav bezbariérových úprav ve městě Lipník nad Bečvou z pohledu uživatelů pohybujících se na invalidních vozících. Tento výzkum bude sloužit jako podklad pro zpracování cílů a opatření komunitního plánu (střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) na Lipnicku. Případová studie se týká lidí se zdravotním postižením samostatně se pohybujících na invalidních vozících po městě Lipník nad Bečvou. Z průzkumu vyplývá, že současný stav bezbariérových úprav ve městě Lipníku nad Bečvou je stále nedostačující a nevyhovující pro občany pohybující se na invalidních vozících, pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením. Respondenti uvádějí, že se nemohou dostat k většině institucí státní správy. Nemohou dostatečně využívat nabízených služeb. Stav vozovek a komunikací je také nevyhovující. Integrovaný systém městské autobusové dopravy nepokrývá potřeby uživatelů. Pokud se tato situace nezlepší, lze konstatovat, že lidé pohybující se na invalidním vozíku jsou vystaveni riziku sociálního vyloučení. PŘÍPADOVÁ STUDIE: PROJEDEME MĚSTO S VOZÍČKÁŘEM Členové pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postižením, která byla ustanovena v průběhu realizace projektu Komunitního plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou, zmapovali přístupnost jednotlivých institucí a strategických míst ve městě. Následně doplnili co chybí, což lze považovat za náměty k vyřešení bariérové situace ve městě Lipník nad Bečvou. Vzniklý seznam byl předán starostovi města Lipník nad Bečvou. PŘÍSTUPNOST PRO OSOBY S POSTIŽENÍM ZRAKU A SLUCHU Při mapování situace bezbariérovosti ve městě byl dále zjištěn nedostatek pro osoby s postižením zraku v podobě chybějící zvukové signalizace či hmatových tabulek. A to zejména při vstupu do významných budov, na důležitých orientačních místech města či u zastávek MHD a na nádražích. Také chybí přehledná orientační tabule. NEVYHOVUJÍCÍ CHODNÍKY V rámci akce: Projedeme město s vozíčkářem byly zjištěny nedostatky chodníků a nájezdů na chodníky. Také jejich seznam byl předán představitelům Města Lipník nad Bečvou. DOPRAVNÍ SITUACE V REGIONU Bylo zjištěno, že dopravní situace v regionu Lipnicka je zcela nevyhovující. Chybí bezbariérový autobus městské hromadné dopravy. Doporučujeme zajistit nízkopodlažní autobus, který bude min. 2x denně zajišťovat přepravu osob se zdravotním postižením (ale také přispěje k snadnější pohyblivosti seniorů, maminek s kočárky apod.). Dále doporučujeme vyvěsit viditelný seznam vlaků převážejících vozíčkáře na nádraží ČD a zajistit autobusovou dopravu do rychlíkových stanic (a tam iniciovat vybavenost mobilními plošinami), kde tyto vlaky běžně zastavují. Dále je nutné zajistit bezbariérový příměstský spoj v regionu pro lepší dostupnost obyvatel z okolních obcí. POTŘEBA LAVIČEK VE MĚSTĚ LIPNÍKU NAD BEČVOU To je výstup pracovní skupiny pro seniory, kterou zpracoval Klub důchodců Lipník nad Bečvou ve spolupráci s členkami pracovní skupiny z řad uživatelů pracovní skupiny pro seniory. Senioři v Lipníku nad Bečvou, kteří mají potíže s chůzi, ať už vzhledem ke své nemoci, nebo k věku a chodí o francouzských holích, potřebovali by si při procházkách, nebo různých pochůzkách odpočinout na lavičkách, které na mnohých místech chybí. Dle zkušeností seniorů doporučujeme umístit lavičky v ulicích a rekreačních oblastech v nejvíce používaných směrech. Gabriela Mikešková, Centrum pro komunitní práci střední Morava Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Olomouckým krajem. KRAJ VYHLÁSIL PROGRAMY NA PODPORU SPORTU A OBNOVU PAMÁTEK PROGRAMY NA PODPORU SPORTU V ROCE 2007 Program I Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů; Program II Podpora významných sportovních akcí v regionu. Žádosti lze předkládat na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc do do 14:00 hod. Pravidla pro poskytování finanční podpory v oblasti sportu v roce 2007 a žádosti o poskytnutí finančních příspěvků jsou dostupné na internetových stránkách Olomouckého kraje v části Granty a dotace>krajské zdroje>příspěvky z rozpočtu. PROGRAMY NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2007 Program I Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji; Program II Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji. Žádosti o dotace se předkládají ve lhůtě do do 15:00 hod. osobně prostřednictvím podatelny krajského úřadu nebo poštou na adresu Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc. Zásady programu a formuláře žádostí o dotaci jsou dostupné na internetových stránkách Olomouckého kraje v části Kultura a památková péče>dotační programy Odbor regionálního rozvoje POSKYTOVÁNÍ POMOCI OSOBÁM A RODINÁM PŘI NEDOSTATEČNÉM PŘÍJMU Změny, které nastávají od ledna 2007, se netýkají jen oblasti sociálních služeb, ale také pomoci, která byla Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník n. B. poskytována občanům s příjmy pod hranicí životního minima, kteří byli z toho důvodu dopláceni dávkami sociální péče jako sociálně potřební. Jedná se zejména o osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Zákon, který upravoval dávky sociální potřebnosti byl k zrušen a nově je pomoc zabezpečována prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Zásadní změnou je zejména ta skutečnost, že místo jedné dávky jsou těmto občanům nově poskytovány dávky dvě. Jedna dávka zohledňuje jejich osobní potřeby, tzn. příspěvek na živobytí a druhá dávka zohledňuje měsíční náklady na domácnost, tzv. doplatek na bydlení. Kromě toho je možné zažádat o dávky v mimořádných případech, tzv. dávka mimořádné okamžité pomoci, která má pomoci občanům v tísni např. při živelných pohromách, při jiné mimořádné události, kdy sociální a majetkové poměry neumožňují osobě tuto situaci překonat vlastními silami. Mimořádnost situace musí být vždy odůvodněna. Ve správním řízení o dávkách jsou zavedeny nové instituty, které mají napomoci sociálnímu začleňování osob dlouhodobě nezaměstnaných, mají vést klienty k samostatnému rozhodování a vlastní odpovědnosti za své sociální zázemí. Klade se důraz na pomoc od příslušníků rodiny potřebného, proto byla vytvořena nová kritéria pro osoby tzv. společně posuzované. Dále budou vypracovávány sociálními pracovníky aktivizační a motivační plány s klienty, a tím posílena individuální práce s nimi. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lipník n. B.

8 STRANA 8 RYBÁŘSKÝ KROUŽEK STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Středisko volného času se rozhodlo postupně vám v roce 2007 představovat v každém vydání Lipenských listů jeden ze zájmových kroužků, které jsou určeny nejen pro lipenskou mládež, ale i pro veřejnost. Prvním z těchto kroužků je Rybářský kroužek, který vede pan Josef Švarc. Děti od čtvrtých tříd, kterým je Rybářský kroužek určen, se scházejí pravidelně každou středu od 15 hodin v nové budově Střediska volného času v Komenského sadech (bývalý pavilon ZŠ Hranická). Děti se v kroužku seznamují s pravidly Českého rybářského svazu. Naučí se poznávat jednotlivé druhy ryb a orientovat se v rybářském řádu. Učí se také různým druhům návnad a nástrah při lovu ryb lov na položenou, plovanou, přívlačí, muškaření nebo lov na čeřínku. Na vycházkách spojených s rybolovem si ověřují získané vědomosti. Na závěr rybářského kurzu skládají zkoušky, aby se mohly stát rybáři a obdrží rybářský průkaz. Každoročně se děti z rybářského kroužku také účastní závodů v rybolovu na Jadranu, v revíru B2B, aby měly představu, jak se konají rybářské závody. Pokud se chcete dozvědět více informací nebo se chcete do kroužku přihlásit, rádi vás ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou uvidíme. SVČ ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU, ulice Osecká 315 pořádá ve dnech 18. a 19. ledna 2007 od do hod. ZÁPIS DO 1. TŘÍD Prosíme s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Při této příležitosti srdečně zveme na dny otevřených dveří. ŠKOLY O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU Středisko volného času Lipník nad Bečvou uspořádalo soutěžní výstavu O nejhezčí vánoční ozdobu. Soutěže se zúčastnily tři mateřské a tři základní školy: MŠ Osek n. B., MŠ Hranická Lipník n. B., MŠ Zelinka Lipník n. B., ZŠ Osecká 315 Lipník n. B., ZŠ Sluníčko Lipník n. B. a ZŠ Hranická Lipník n. B. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 88 prací, které zkrášlovaly prostory kina Svět v Lipníku n. B. od 5. do 21. prosince Návštěvníci, kteří se přišli na výstavu podívat, mohli spatřit vánoční ozdoby z papíru, slámy, keramiky, malovaného polystyrenu, nebo si mohli přivonět k ozdobám z včelího vosku. V kategorii MŠ zvítězil Štěpán Jankto z MŠ Osek. Na druhém místě se umístil Dominik Jahn z MŠ Hranická a třetí místo obsadila Viktorka Petriková z MŠ Zelinka. V kategorii dětí ZŠ zvítězil kolektiv dětí I. oddělení školní družiny ze ZŠ Osecká 315, Klára Babczinská ze ZŠ Sluníčko obsadila druhé místo a na třetím místě se umístila Patricie Hudcovičová ze ZŠ Hranická. I ostatní práce děti byly velmi povedené a vnesly do areálu kina příjemnou vánoční atmosféru. SVČ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ZŠ A MŠ HRANICKÁ 511 V LIPNÍKU N. B. Ve středu a ve čtvrtek od do hodin se bude konat v naší škole zápis do první třídy. Nabízíme kvalitní práci a moderní metody výuky, nově vybavené barevné třídy 1. stupně, příjemné a klidné prostředí a nízký počet žáků ve třídách. Od příštího školního roku 2007/2008 budeme pracovat podle vlastního vzdělávacího programu zaměřeného na bezpečnou školu. Pro pobyt dětí na zdravém vzduchu a v tělesné výchově slouží velká zahrada se sportovním areálem a tělovýchovnou halou. Dovednost a zručnost si mohou děti vyzkoušet v množství zájmových kroužků, pořádáme také rozmanité soutěže, k dispozici mají žáci učebnu výpočetní techniky a internet. Tradicí se na 1. stupni naší základní školy staly kurzy plavání, týdenní pobyty ve škole v přírodě a ukázkové hodiny pro mateřské školy, které se pravidelně konají v 1. třídě. O volný čas dětí se stará školní družina, která připravuje různé aktivity pro jeho efektivní využití. Na všechny budoucí prvňáčky se těší paní učitelky 1. stupně ZŠ. H.V. ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU, ulice Osecká 315 KLUB SOVIČKA POŘÁDÁ přednášku s Ing. Miroslavem HRABICOU autorem knih o zdraví a lidském hledání Dar zdraví provedení léčením lidí Povídání věnované léčení lidí: vhodné složky léčby, strava, byliny, nakládání s energií, zóny, ochrana toho, kdo léčí, vhodné masážní postupy, body a techniky, pokoj Vám, co o sobě vyčteš v zrcadle, zdravý-nemocný, impulsy k rozjímání. Datum a čas: čtvrtek 18. ledna 2007 od do hodin. Vstupné 50 Kč. Bližší informace na telefonním čísle

9 PŘEDVÁNOČNÍ AKCE STRANA 9 V sokolovně v Lipníku nad Bečvou se uskutečnila dne 2. prosince Mikulášská besídka pro romské děti s rodiči. Romové se scházeli už kolem půl třetí v sále, který byl vyzdoben ozdobami vyrobenými dětmi z výtvarného kroužku. Děti přivítali Mikuláš, Andělíček a čert, z čerta měly všechny děti obavy tulily se k maminkám a slibovaly, že budou hodné. Kdo našel odvahu a přihlásil se do soutěže, mohl vyhrát balíček sladkostí, omalovánky, pastelky, pexeso nebo bloky na kreslení. V programu se předvedl taneční kroužek Divoké kočky z Hranic pod vedením Roberta Sutorého, lipenské děti zatančily hip hop a break. Mezi hosty této Mikulášské besídky byl starosta města Lipníka n. B. Miloslav Přikryl, koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb Gabriela Mikešková a ředitelka Oblastní charity Naďa Vrbíková. Celá akce byla financována z výtěžku brigády, na které se podílely děti i s rodiči, a dále z příspěvku z Olomouckého kraje, který byl určen na pronájem sálu, ozvučení a mikulášské ceny. Božena Barošová Už 4. prosince Rodinné centrum Stonožka navštívil Mikuláš s Andělem. Čerta Mikuláš nechal v Pekle, protože věděl, že děti ze Stonožky jsou šikovné a hodné. Pro nadílku si přišlo 35 dětí. Mikuláš se přesvědčil o tom, že se děti ve Stonožce naučily spoustu krásných říkanek a písniček. Za to jim nadělil sladkou odměnu a zatančil si s nimi. SVČ V polovině prosince pořádalo SVČ v rámci Akademie III. věku tradiční vánoční setkání seniorů v Penzionu, a to ve spolupráci s Domem sociálních služeb. V programu vystoupili žáci ZUŠ A. Dvořáka pod vedením učitelů Z. Nosálové a A. Hudečka společně se členy souboru Maleníček Setkání se zúčastnila téměř šedesátka seniorů, atmosféra byla více než příjemná. Společně si zazpívali známé záhorské koledy a připomněli si některé vánoční zvyky. SVČ, foto Maleníček Dětský folklorní soubor Maleníček vydal své první CD vánočních záhorských koled a první videoklip na DVD. Poděkování patří lipenské farnosti panu Josefu Pelcovi, který umožnil natáčení v kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Největší dík patří manželům Andrejce a Petru Repáčovým a Leoši Smiřickému, za trpělivost, kterou s dětmi měli při samotné realizaci. Věříme, že všemi nádhernými koledami potěšíme nejen rodiče dětí, ale i všechny příznivce Maleníčku. Květa Kohoutková, foto Leoš Smiřický

10 STRANA 10 V rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku jsou vytvořeny čtyři pracovní skupiny, které se zabývají problematikou a nabídkou sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, romskou komunitu a rodinu, mládež a děti. Pracovní skupiny jsou otevřené všem šikovným lidem, kteří mají dobré nápady, jsou odhodlaní něco změnit a aktivně se podílet na návrhu budoucí podoby sociálních služeb. Dovoluji si tímto Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání pracovních skupin, která se uskuteční: PS PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM čtvrtek 11. ledna 2007 ve hod. úterý 23. ledna 2007 ve hod. V Penzionu domovu pro seniory, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. PS PRO SENIORY úterý 16. ledna 2007 v 9.10 hod. V Penzionu domovu pro seniory, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. PS PRO RODINU, MLÁDEŽ A DĚTI čtvrtek 11. ledna 2007 v hod. úterý 23. ledna 2007 v hod. Středisko volného času, Komenského sady (pavilon za gymnáziem), Lipník n. B. PS PRO ROMSKOU KOMUNITU čtvrtek 11. ledna 2007 v hod. úterý 23. ledna 2007 v hod. Středisko volného času, Komenského sady (pavilon za gymnáziem), Lipník n. B. Diskuze s občany okolních obcí na téma sociální služby se bude konat: 25. ledna hod. obec Soběchleby 26. ledna hod. obec Bohuslávky 1. února hod. obec Osek nad Bečvou 1. února hod. obec Jezernice 6. února hod. obec Týn nad Bečvou SOCIÁLNÍ PRÁCE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Setkání pracovních skupin projektu komunitního plánování sociálních služeb na leden 2007 Charita (z. lat. caritas) znamená milosrdnou lásku k bližnímu, dobročinnost na jejím základě poskytovanou. Posláním charity je pomáhat těm nejpotřebnějším lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Cílem Tříkrálové sbírky je povzbuzovat veřejnost k sociálnímu cítění a k pomoci bližnímu, umožnit občanům ČR podílet se na charitativní práci, získávat finanční prostředky pro činnost Sdružení České katolické charity, která tyto finanční dary rozdá v místě působnosti. Charita je otevřená spolupráci s každým, kdo chce pomáhat potřebným a trpícím lidem. Jejími partnery jsou orgány státní správy, samosprávy a všechny ostatní církve a nevládní neziskové organizace. Oblastní charita Lipník n. B. při nouzi má možnost zkontaktovat se s ostatními charitami, které mají Domovy pokojného stáří, Azylové domy pro bezdomovce, Domovy pro matky v tísni, Stacionáře a chráněné dílny pro zdravotně postižené. Také se snaží nabídnout pomoc těžce zdravotně postiženým, drogově závislým, běžencům a vězňům. STATISTIKA DOSAVADNÍCH TŘÍKRÁLOVÝCH SBÍREK Rok 2001: vybráno 6.905,40 (Lipník n. B.), r. 2002: vybráno ,20 (Lipník n. B, Lhota, Jezernice, Loučka, Hlinsko, Podhoří, Dolní Újezd, Osek n. B.), rok 2003: vybráno ,60 (Lipník n. B., Bohuslávky, Skoky, Staměřice, Lhota, Jezernice, Loučka, Hlinsko, Podhoří, Dolní Újezd, Osek n. B., Týn nad PROGRAM: Zahájení starostkou/starostou obce. 1. Informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Lipnicku Gabriela Mikešková, manažerka projektů, Centrum pro komunitní práci střední Morava. 2. Informace o novém zákonu o sociálních službách Mgr. Markéta Stříteská, vedoucí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Lipník nad Bečvou. 3. Diskuze s občany, zhodnocení situace v obci, návrhy. S jakýmikoliv dotazy se prosím obracejte na koordinátorku projektu KPSS. Kontakt: Gabriela Mikešková, Centrum pro komunitní práci střední Morava, Horní náměstí 12, Přerov; mobil: , tel./fax.: , .: OBLASTNÍ CHARITA LIPNÍK NAD BEČVOU, Novosady 156 CHARITA ČR POŘÁDÁ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2007 Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla Bečvou, Soběchleby, Horní Nětčice, Dolní Nětčice, Bezuchov, Radotín, Veselíčko), r. 2004: vybráno: ,20 (všechny spádové obce), r. 2005: vybráno: , Kč, r. 2006: vybráno: , Kč (všechny spádové obce). VYÚČTOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2006 Celkem vybráno ,00 Kč a) na přímou sociální pomoc , Kč (lidem v nouzi v Lipníku n. B.. a okolí) b) na podporu pečovatelské činnosti , Kč (kompenzační pomůcky) c) krizový fond ,20 Kč d) humanitární pomoc do zahraničí ,80 Kč (lis na ovoce do Ukrajiny a 2 školy v Pákistánu) e) z částky ,80 Kč projekty a poradenskou činnost Arcidiecézní charity 10 % na činnost Sdružení České katolické charity 5% režie Tříkrálové sbírky 5% V r jsme získali GRANT z Ministerstva zdravotnictví na nákup kompenzačních pomůcek ve výši , Kč, ke kterému jsme přidali částku , Kč z Tříkrálové sbírky. Také pro r jsme žádali Ministerstvo zdravotnictví o GRANT. POZOR ZMĚNA: Otevření šatníku a bazaru: Sociální poradna pro bezradné: Po Pá od hod. Provozní doba šatníku: každou 1. sobotu v měsíci, to je 3. února od hod. Naďa Vrbíková ,

11 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou Zajišťuje působnost na úseku výkonu státní správy i samosprávy obce. Odbor má dvě oddělení: 1) oddělení sociální péče: Zajišťuje sociální pomoc a sociální poradenství rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám se zdravotním postižením, seniorům; ve vztahu k občanům, kteří se ocitli ve stavu hmotné nouze, rozhoduje o poskytování peněžitých a věcných dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále rozhoduje o poskytování příspěvku na péči osobám závislým na pomoci jiné osoby. 2) oddělení sociálně-právní ochrany: Činí opatření na ochranu dětí, vystupuje jako opatrovník v soudních řízeních, kde zastupuje zájmy nezletilého dítěte. Působí k obnovení narušených funkcí rodiny, poskytuje a zprostředkovává sociální poradenství rodičům. Dále koordinuje péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením. Při odboru je zřízena Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která plní poradní a sociálně preventivní úlohu. Odbor dále přijímá žádosti o umístění do domova penzionu pro důchodce a žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Dále přijímá žádosti o přechodné ubytování na ubytovnách Venedik. Adresa: Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Vedoucí odboru: Mgr. Markéta Stříteská Telefon: , Úřad práce Přerov, detašované pracoviště Lipník nad Bečvou provádí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti Adresa: Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Telefon: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Zajišťuje pomoc občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nebo těm občanům, kteří bez pomoci nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Ředitelka: Dana Navrátilová Pečovatelská služba Sociálních služeb Lipník nad Bečvou Zajišťuje seniorům a osobám se zdravotním postižením ve městě a přilehlých částech nákupy a nutné pochůzky, úklid bytu, praní prádla, pomoc při osobní hygieně, pomoc při přípravě jídla, donášku a dovážku obědů, dohled nad podáváním léků, doprovod k lékaři, zajišťuje koupání ve středisku osobní hygieny. Telefon: , Pondělí pátek: 6.30 do hod., jinak dle dohody Domov penzion pro důchodce Poskytuje ubytování v 52 jednolůžkových pokojích a v 8 dvoulůžkových pokojích, možnost poskytnutí dalších služeb pečovatelské služby, stravování, kadeřnictví, pedikúry, praní prádla, koupání ve středisku osobní hygieny, přechodné ubytování pro návštěvy obyvatel domova penzionu pro důchodce. Telefon: , Dům s pečovatelskou službou Poskytuje ubytování ve 46 jednolůžkových bytech a 2 dvoulůžkových bytech zvláštního určení, možnost poskytnutí dalších služeb pečovatelské služby, kadeřnictví, pedikúry, praní prádla, koupání ve středisku osobní hygieny, přechodné ubytování pro návštěvy obyvatel domu s pečovatelskou službou. Telefon: , Ubytovna Venedik Poskytuje ubytování občanům na přechodnou dobu, kteří se ocitli v nepřiznivé sociální situaci a nemohou ji bez pomoci sami překonat. Klientům je poskytnuto ubytování v samostatných pokojích, vždy v každé buňce jsou k dispozici 4 pokoje, společné sociální zařízení a kuchyň s dvouplotýnkovým vařičem. Adresa: Venedik 1426, Venedik 1427, Lipník nad Bečvou Klub seniorů Lipník nad Bečvou Zajišťuje společenské setkávání seniorů, pořádání společných akcí s přihlédnutím k zájmům a možnostem návštěvníků. Adresa: Zahradní 1335, Lipník nad Bečvou Dům s pečovatelskou službou Otevřeno: úterý a čtvrtek: od hod. do hod. ALFA Handicap poskytuje poradenství v oblasti vyřizování žádostí ZTP, ZTP/P a jiné, pořádá zájezdy, rekondiční pobyty, setkání zdravotně postižených, rehabilitační masáže apod. Spolupracuje s Městským úřadem v Lipníku nad Bečvou. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Domov penzion pro důchodce Romské sdružení AMARI FAJTA (naše rodina) Sdružení je zřízeno za účelem zlepšení podmínek romských dětí předškolního věku. Dále pak pro pořádání kulturních výchovně vzdělávacích akcí pro mládež, zejména se zvláštnostmi romského etnika. Adresa: Souhradní 116/20, Lipník nad Bečvou Předsedkyně: Božena Barošová Telefon: Podrobnější informace o organizacích naleznete v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

12 Oblastní charita Lipník nad Bečvou Adresa: Novosady 156, Lipník nad Bečvou Ředitelka: Naděžda Vrbíková, tel Internetové stránky: Charitní ošetřovatelská služba Na základě doporučení obvodního lékaře zajišťujeme komplexní zdravotní péči všem potřebným přímo v jejich domácnostech. Zdravotní službu provádí registrované zdravotní sestry. Telefon: , vrchní sestra (Po Ne: ; ) Charitní pečovatelská služba Poskytujeme pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů v Lipníku n/b a ve všech spádových obcích. Patří sem např. běžné úkony osobní potřeby, donáška obědů, nákupy, pochůzky, doprovod na vyšetření k lékařům, praní a žehlení prádla, vyzvednutí léků a další úkony dle přání uživatelů. Služba je placena dle ceníku. Součástí služby je i sociální poradna. Telefon: , (Po Pá: ; ) Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Nabízíme našim klientům i široké veřejnosti zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Úhrada za zapůjčení pomůcek je stanovena ceníkem. Je zde také možnost vyzkoušení. Telefon: , (Po Pá: ) Charitní nabídka ošacení a vybavení domácnosti. Slouží sociálně slabým rodinám a všem potřebným. Telefon: , (1. sobota v měsíci a každý čtvrtek: ) Základní škola Osecká 301 Adresa: Osecká 301, Lipník nad Bečvou Základní škola speciální: vzdělává žáky s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, jež umožňuje, aby si ve vhodně upravených podmínkách při odborné speciálně-pedagogické péči osvojovali základy vzdělání. Součástí školy je vzdělávání dětí s autistickým spektrem. Základní škola praktická: vzdělává a vychovává jedince, u nichž dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a poruchám v adaptačním chování. Telefon: Internetové stránky: Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Slezáčková Středisko volného času, příspěvková organizace Adresa: Novosady 1380, Lipník nad Bečvou Ředitelka: Věra Škopová, tel Internetové stránky: Nabízíme pestrou nabídku volnočasových, vzdělávacích a zájmových aktivit pro děti, mládež a dospělé. pořádáme kulturní, společenské, sportovní akce zajišťujeme různé typy táborů pro děti, mládež a rodiče s dětmi v období letních i zimních prázdnin Dislokované pracoviště: Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou, Telefon: Moravská brána Pořádá kulturně-společenské akce (rozvoj turistiky v regionu Lipnicko). Vzdělávací akce multikultura v MŠ, ZŠ a víceletých gymnáziích. Adresa: Stará ulice 617, Lipník nad Bečvou Předsedkyně: Mgr. Libuše Křenková Kontakt: Bylo vydáno v rámci projektu: Komunitní plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou SÍŤ POMOCI NA LIPNICKU Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj, Krajským úřadem Olomouckého kraje

13 KULTURA STRANA 13 OCENĚNÍ TALENTŮ V LIPNÍKU NAD BEČVOU Z 13 nominovaných mladých kulturních talentů jednomu byl udělen titul TALENT ROKU Předána byla rovněž 4 ocenění v kategorii dospělých za celoživotní přínos pro kulturní život v Lipníku n. Bečvou. Komise pro využití volného času Rady města Lipníka n. B. již potřetí ocenila zajímavé kulturní a umělecké počiny a úspěchy dětí a mládeže, reprezentující tak naše město, region i zemi. Jde o úspěchy v oblasti hudby, tance, literatury, filmu, výtvarného umění, dramatického umění, multimédií atp., dosažené v roce Slavnostní akt ocenění proběhl ve středu 6. prosince 2006 od hodin v sále ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Nominováni byli: MALENÍČEK 13 dětí ve věku od 5 do 18 let v loňském roce folklórní soubor Maleníček zvítězil v soutěži dětských hanáckých souborů v Tovačově a postoupil z regionálního kola do kola národního. Tato soutěž se koná každý druhý rok a Maleníček patří mezi nejlepší dětské soubory na Hané a Záhoří. V letošním roce získal Maleníček titul Laureát Rožnovské Valašky na Mezinárodním festivalu Rožnovská Valaška v Rožnově pod Radhoštěm. EXIT středoškolští studenti ve věku do 18 let (Tomáš Dadej, Štěpán Pohanka, Martin Střílka) za přípravu a realizaci festivalu Punkrockovej Lipas v srpnu 2006 MICHAELA MATUŠKOVÁ členka souboru Maleníček, získala v dětských pěveckých soutěžích tato ocenění: 1. místo: Hanácká písnička v Kojetíně, 1. místo: Hanácký kohót v Prostějově, 3. místo: POP NOTA 2006 v Hranicích KLÁRA KOVALOVÁ za vedení loňského nejúspěšnějšího tanečního souboru SVČ GREAT a vítěznou choreografii taneční soutěže Bav-Klubu v Příboře JITKA ŽUJOVÁ 3. místo v pěvecké soutěži POP NOTA 2006 ANNA PÁTKOVÁ druhým rokem obhájení 1. místa ve výtvarné soutěži regionálního významu ZLATÁ PALETA LENKA FIŠBACHOVÁ hra na zobcovou flétnu: 3. místo v soutěži MŠMT v okresním kole, 4. místo a Čestné uznání v celostátní soutěži PRAGUE JUNIOR NOTE OLGA KOSIČKOVÁ hra na bicí nástroje: 2. místo v okresní soutěži MŠMT ve hře na bicí nástroje, 2. místo v krajském kole ve hře na bicí nástroje RENATA ŽÁKOVÁ žákyně výtvarného oboru za reprezentaci v rámci veřejných výstav okresu, při souborových výstavách ZUŠ v Přerově DAVID NEVŘELA žák výtvarného oboru ZUŠ za reprezentaci v rámci veřejných výstav okresu, při souborových výstavách ZUŠ v Přerově HANA ZEZULOVÁ za 1. místo v okr. kole recitační soutěže v Přerově a za získání Čestného uznání 7. ročníku klavírní soutěže PRO BOHEMIA Českého hudebního fondu za provedení soudobé skladby. HANA KUBÍKOVÁ 2. místo v okr. kole pěvecké soutěže Hanácká písnička Titul TALENT ROKU 2006 získala čtrnáctiletá MILENA SOTOLÁŘOVÁ. Byla Milena Sotolářová nominována za výbornou reprezentaci ZUŠ A. Dvořáka, za účast a umístění v soutěžích MŠMT ČR na 1. místě v okresním kole, na 2. místě v krajském kole a za Čestné uznání v celostátní soutěži PRAGUE JUNOIR NOTE za hru na zobcovou flétnu. Milenu nominovalo i Gymnázium jako autorku dílka s názvem Tajemství hvězdy, se kterým se ve své kategorii umístila na 1. místě v celostátním kole literárně-historické soutěže Daniel, kterou letos uspořádaly Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR a Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea. Za celoživotní přínos pro kulturní život v Lipníku nad Bečvou byli oceněni: Paní učitelka MARIE MRVOVÁ (*1930), kterou nominovala ZUŠ A. Dvořáka za celoživotní nadšení, s nímž se věnovala jako pedagožka výchově mladých klavíristů nejprve v LŠU, dále v ZUŠ A. Dvořáka. Celá řada jejích bývalých žáků působí jako učitelé základních uměleckých škol, středních i vysokých uměleckých škol po celé republice. Svou dlouholetou prací se zasloužila o rozvoj čtyřruční a dvouklavírní hry. I její zásluhou naše město pořádá celostátní soutěž Dvořákův Lipník pro klavírní dua. Své odborné znalosti tanců a lidových písní lipenského Záhoří využila paní Mrvová při tvorbě několika hudebních publikací, propagujících kulturu našeho regionu. Pan BOŘIVOJ NOVOTNÝ (*1927) byl navržen Střediskem volného času za dlouholetou práci vedoucího doprovodné hudby souboru Maleníček. Se svou hudeckou muzikou v minulých letech doprovázel soubor Maleníček na nejprestižnějších folklórních akcích v naší republice. Obětavě po celou dobu své působnosti rozepisoval noty všem muzikantům a pilně s nimi nacvičoval. Muzice zasvětil celý svůj život. Paní JARMILA MUSILOVÁ (*1937) byla nominována Komisí pro využití volného času zejména za dlouholeté vynikající vedení kroniky města ( ) a vysoké osobní nasazení ve všech aktivitách Jarmila Musilová s tím spojených, zejména v práci s dětmi a mládeží a posilování jejich vztahu k našemu městu. Tato dáma nejen, že za doby svého aktivního pedagogického působení vychovala spoustu skvělých Lipeňáků, ona ani na zaslouženém odpočinku nesložila ruce do klína a nedopřála si přepychu nicnedělání. S vervou sobě vlastní se pustila do zapisování historie našeho města, její tvář nikdy nechyběla na žádné významné lipenské akci. Dokonce obětavě doplnila i chybějící ročníky v městské kronice, a tak se stala živou pamětí našeho města, řekla Mgr. Blanka Prudilová, když paní Musilová přebírala ocenění z rukou starosty Ing. Miloslava Přikryla. Posledním oceněným v kategorii dospělých byla hudební formace CIMRMANO- VO TORZO, kterou rovněž nominovala na Cimrmanovo Torzo ocenění Komise. Tato kapela funguje na české a zejména moravské hudební scéně již 40 let. Za tu dobu několikrát změnili jméno (vzpomeňme např. TEAP 3120, Torzo, Jára Cimrman Group, Senior Band atd.). Kapelou za 40 let prošla celá řada vynikajících muzikantů. Za všechny jmenujme např. Petra Lutku, Václava Vlasáka, Jaroslava Bartoně, Luboše Nohavicu a mnoho dalších. Zakládající členové kapely Alois Pátek, Tomáš Pátek a Miroslav Válek převzali ocenění za nesmazatelnou pozitivní stopu v kulturním životě našeho města. V doprovodném programu vystoupila taneční skupina GREAT při SVČ, zahrála skupina EXIT 290 a oceněné CIMRMA- NOVO TORZO, zazpívala Michalka Matušková, recitovala Hana Zezulová a hrou na zobcovou flétnu se představila i první nositelka titulu Talent roku Milena Sotolářová. Mgr. Blanka Prudilová Fotografie najdete i na ve fotogalerii nebo na

14 STRANA 14 Lipník nad Bečvou patří ke starobylým a malebným moravským městům, jehož dějiny sahají hluboko do středověku. Ale obec Lipník existovala ještě dříve než vlastní město. Nemáme sice pro toto tvrzení mnoho písemných důkazů, ale máme jistotu, která vyplývá z logiky věci. Jako hlavní argument může sloužit poloha Lipníka. Vždyť leží v Moravské bráně, ve spojovací chodbě (odborně se tomu říká koridor) mezi severem a jihem Evropy. Právě tudy táhli statisíce a miliony lidí za obživou či lepší budoucností. Ať už to byli pravěcí lidé pronásledující mamuty nebo kolonizátoři, obchodníci či vojáci. A mnozí z nich pochopili, že právě zde je vhodné místo k životu. Usadili se, tvrdě pracovali a žili, jak nejlépe to šlo. Ne vždy to bylo jednoduché (vlastně by se spíš mělo říci: nikdy to nebylo jednoduché), ale snaha přinesla kýžené plody. Vznikla historicky, kulturně a umělecky unikátní lokalita, kterou obdivují nejen odborníci na slovo vzatí. V posledních letech se věnuje velké úsilí obnově historického jádra. Jenže je nutné docílit i jistého oživení města, zejména po stránce kulturní a společenské. Je potřeba zapojit do dění ve městě co největší část jeho obyvatel. Právě oni jsou tou nezbytnou ingrediencí, která z města dělá společenství a ne pouze kamenné kulisy. Vždyť mnozí z nás třeba ani netuší, v jakém městě žijí, jakou má historii, o co usilovaly generace, které zde působily před námi. Právě z těchto důvodů proběhne od února do května 2007 v Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou cyklus čtyř historických přednášek z dějin města Lipníka. Celý cyklus má název Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí. Přednášky mají seznámit posluchače s dějinami města, doplněnými o nejnovější výsledky historického bádání. Nebude KULTURA PUTOVÁNÍ DĚJINAMI. LIPNÍK V PROMĚNÁCH STALETÍ. LIPMISTR 33 V sobotu 20. ledna 2007 v 17 h se v Domečku Městské knihovny v Lipníku stane skutečností vernisáž nové výstavy Hynka Poláka alias Lipmistra, která dostala název LIPMISTR 33. Výstava potrvá do 26. ledna, otevřena bude denně od 15 do 17 h. Hynek Polák vystavuje v Lipníku pravidelně už víc než deset let, snaží se skoro pokaždé prezentovat svou aktuální tvorbu. Tak i letos, kdy se přiblížil k magické hranici mužské zralosti 33 let. Ve třiceti třech završil svou pozemskou pouť Ježíš Kristus, a tak se ve třiceti třech i každý dnešní muž ptá, kam dospěl on. Aktuální výstava nám ukáže, kam dospěl fotograf Hynek Polák. Prozatím prozraďme jen to, že expozice bude tvořena navzájem propojenými stylizovanými fotografiemi Ježíšova příběhu s fotografiemi z autorova života, týkajícími se jeho otcovství a rodinného života. Jak jsme u Poláka zvyklí, směšné se bude prolínat se smrtelně vážným; promyšlené kompozice plné odkazů k výtvarné tradici se budou mísit s přístupnou jednoduchostí. Více na: JJKN ŽÁCI ZUŠ HRÁLI V BRNĚ I naší zásluhou vyšly tiskem nové skladby Vlastimila Lejska! S tímto příjemným pocitem odjížděli z Brna žáci klavírního oddělení ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Na Koncertě nové tvorby, který pravidelně pořádá Klub moravských skladatelů hráli půvabnou a vtipnou skladbu V. Lejska: Tři věci pro dva klavíry osmiručně. Těch osm ruk na klávesnici patřilo Kateřině a Janě Horáčkovým, Petru Mádrovi a jejich nadšené učitelce Petře Urbánkové.Ta se před časem se svými žáky podílela i na nastudování a předvedení další nové skladby V. Lejska pro dva klavíry na osm ruk Suity domestiky.tehdy spolupracovala s Leonou Zezulovou a jejími žákyněmi. Jméno Leony Zezulové bylo na programu letošního prosincového Koncertu nové tvorby také. A to v souvislosti s uvedením jejich skladeb Večerní soumrak a Slavík v kleci. Pod vedením Dany Zeinerové je nastudovaly Renáta Jochcová a Hana Zezulová. Sólistům i klavírnímu kvartetu blahopřejeme k úspěšnému provedení nových skladeb. Koncerty konané v měsíci lednu: 5. ledna 2007 v Tříkrálový koncert Kostel sv. Jakuba 11. ledna 2007 v 16.30, sál ZUŠ Třídní besídka žáků p. uč. Urbánkové 24. ledna 2007 v 16.00, sál ZUŠ Třídní besídka žáků p. uč. Slaměníka Zve Základní umělecká škola A. Dvořáka se ovšem jednat pouze o výklad tzv. politických dějin, ale zaměříme se na vývoj města po stránce společenské, kulturní, náboženské a hospodářské. A abychom vytvořili plastický obraz města, seznámíme se s význačnými a výraznými osobnostmi, které v Lipníku žily nebo zasáhly do jeho dějin. Přednášet bude Mgr. Lubor Maloň z Muzea Komenského v Přerově, p. o. Termíny přednášek: Počáteční rozpaky. Lipník od pravěku do 2. poloviny 15. století Vzestup a strmý pád. Lipník v letech Od války k Válce. Dějiny Lipníka od roku 1648 do 1. světové války Život je změna. Vývoj města Lipníka od roku 1918 do žhavé současnosti. MěK PLNÝ UŠI MUZIKY aneb DNES NEPROMÍTÁME! Další pravidelný poslední lednový čtvrtek s Pupkáči a jejich hosty V pořadí již čtvrté hudební setkání na pódiu kina Svět se uskuteční jak jinak ve čtvrtek 25. ledna 2007 od hodin. Hosty PUPKÁČŮ a hvězdami před stříbrným plátnem budou tentokrát kapely dvě: valašský HOSTBAND z malebné vísky nedaleko Zlína Hostišové (pro loňské návštěvníky křtu CD Pupkáčů to je ta čtveřice šprýmařů, co nás přímo na pódiu nakrmila domácí slepičí polévkou ) a domorodý GEMBAND, který na loňských Svatojakubských hodech tak příjemně překvapil. První hudební soirée Pupkáčů se konalo v roce 2004, kdy se lipenskému publiku předvedla výborná olomoucká skupina DOMINO, o rok později to byla folková formace DC VOCAL. Vloni patřil poslední lednový čtvrtek křtu nového CD Pupkáčů s názvem Nepůjdeme spát a jako kmotři zde zazářili olomoučtí PŘÁTELÉ a brněnská OZVĚNA. Těšíme se, že s námi a našimi hosty přijdete opět strávit příjemný večer plný skvělé muziky! Pupkáči MĚSTSKÁ KNIHOVNA Lipník n. B. Vás zve na besedu S LADISLAVEM DRDOU TOULÁNÍ PO BOLÍVII Beseda nejen o pokořování vysokých hor, ale také o životě v této exotické zemi s bohatým obrazovým doprovodem se koná ve čtvrtek 18. ledna 2006 v hodin ve výstavním sále knihovny Domeček (dvorní trakt).

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 NOVÉ STROMY PRO MEDITAČNÍ ZAHRADU Za finanční podpory Nadace Partnerství v rámci programu Strom života vysadili členové Okrašlovacího spolku Lípa stromy v Meditační zahradě za kostelem sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Vzrostlé okrasné kultivary ovocných stromů dostaly své křestní listy se jménem a datem výsadby. Program Strom života Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství. Stromy mohou lidé podporovat formou veřejné sbírky, každoročním hlasováním v anketě Strom roku nebo přímou účastí při výsadbách. Generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska CZ, která jej v tomto roce podporuje částkou 6,1 milionu korun. Program Strom života je také spolufinancován z výtěžku ankety Strom roku, kde se v roce 2005 umístil mezi finalisty také Buk lesní Opičák ze zámeckého parku. Snad už na jaře ozdobí krásou květů prostor, který se postupně stává příjemným místem setkávání a relaxace, řekla členka OSL Ing. Pavla Šaňková. Členové občanského sdružení Okrašlovací spolek Lípa se tímto způsobem podílejí ve spolupráci s Městem, místními podnikateli a kulturními institucemi na řadě aktivit, kterými se snaží přispívat k ochraně a obnově kulturních památek v Lipníku n. B. a blízkém okolí, podporují kulturní dění pořádáním koncertů, výstav, přednášek a besed. Jednou z takovýchto akcí byl velmi vydařený Renesanční večer, který 9. září 2006 jako součást Dnů evropského dědictví uspořádali členové Okrašlovacího spolku Lípa spolu s Římskokatolickou farností v Lipníku n. B. právě v Meditační zahradě. Meditační zahrada je vlastně prostor bývalého hřbitova při farním kostele. Má tvar nepravidelného pětiúhelníku o celkové výměře asi 3000 m 2. Ze severu zahradu obepínají obnovené městské hradby, z jihu zídka a zdi domů v ulici Palackého, z východu drátěný plot. Ze západní strany se do zahrady vstupuje dvěma branami po obou stranách kostela na severní straně u kaple sv. Barbory, na jižní u kaple Zvěstování. Nadaci Partnerství i obětavým členům Okrašlovacího spolku Lípa patří velký dík za to, že se podílejí na zkrášlování našeho okolí. POZVÁNKA Správní rada občanského sdružení Piaristická kolej v Lipníku děkuje všem svým členům a příznivcům za jejich práci a pomoc v roce 2006 a přeje jim hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody v roce Současně je všechny zve na výroční členskou schůzi občanského sdružení, která se bude konat ve středu 10. ledna 2007 od hodin v Domečku (areál Městské knihovny na náměstí TGM). Za občanské sdružení Předseda správní rady Ing. Ludvík Bílský, CSc. Autoři doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc a ing. Milan Sanetřík pokřtili v prosinci v hranickém Café baru na zámku knihu Země Moravské brány tato publikace je k dostání i v Lipníku n. B. v Turistickém informačním centru a je zajímavá svým záběrem, kdy se věnuje Moravské bráně jako celku, v obšírném textu tak faktograficky propojuje oblast Hranicka s oblastí kolem Lipníka nad Bečvou. Na fotografii Milan Sanetřík při autogramiádě. KONŠELOVA GLOSA Končí jeden a začíná druhý rok. Ten nejlepší okamžik pro bilancování v osobním životě, ale i v životě města. Díky nedávným volbám a předvolební kampani, v níž se také hodnotilo, mohu jen zopakovat město Lipník nad Bečvou se vyvíjí tím správným směrem. Totiž tak, aby se v něm dalo příjemně, plnohodnotně a zdravě žít. S tím souvisí i možnost se v něm bavit a pracovat. Místní podnikatelé nás (hlavně však sebe) přesvědčují, že se zde dá i úspěšně podnikat. Možná ne ve všech oborech, ale v pohostinství určitě. To je důležitý signál. Vždyť v posledním roce byly otevřeny čtyři hospody (pardon restaurace, kluby). Z nich dvě na tradičních adresách a dvě zcela nové. Mají úroveň a to je dokladem, že majitelé, vedle své invence, riskovali i nemalé prostředky. Riziko nepřeháněli, neboť všechny jsou kuřácké. To mě jako nekuřáka štve. Na druhé straně ušetřím, protože se tam zas tak často neukážu. Jinak všem hodně štěstí v roce Petr Marvan radní

16 STRANA 16 KRONIKÁŘSKÉ OHLÉDNUTÍ Ředitelství Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou obdrželo v listopadu 2006 zajímavý dopis od absolventky reálky, maturitní ročník 1943/44, paní Marie Řeřichové z Brna. Paní Řeřichová v něm vzpomíná na jednoho svého spolužáka: Patřím mezi absolventy reálky, maturitní ročník 1943/44. Naše jména však nejsou v Almanachu k 100. výročí budovy české reálky uvedena, protože jsme po zavření reálky Němci museli tři roky jezdit do reálného gymnázia v Přerově, které nám poskytlo přístřeší. Tam jsme se podrobili i maturitním zkouškám. Stále jsme ale patřili do Lipníka. Spojuje nás ta stará majestátní budova školy, jejíž stoleté narozeniny jsme společně oslavili a před níž se každoročně, i 62 let po maturitě, scházíme a vzpomínáme. Cítíme se tu doma a domnívám se, že vynikající absolventi, kteří se tu občas objeví, jsou chloubou nás všech. O jednom takovém vím a ponechávám na vašem zvážení, zda si zaslouží zápis do kroniky školy. Jedná se o Jiřího Fröhlicha-Frela (v roce 1946 změna jména rodiny), nar. 13. listopadu 1923 ve Veselíčku. Byl to výjimečně nadaný student s fotografickou pamětí, Slyšela jsem, že členové zkušební maturitní komise mu museli brát slovo, nebyl k zastavení. Odmaturoval ve školním roce 1940/41 se zvláštní pochvalou. Po válce absolvoval na Karlově univerzitě obor dějiny umění. Stal se z něj světoběžník, mezinárodně Za účelem zachycení historických událostí odehrávajících se na určitém území vznikají kroniky. Setkáváme se s nimi už dávno v minulosti prvními autory na našem území byli vzdělaní duchovní např. Kosma, Dalimil, Václav Hájek z Libočan. Později v novověku nastoupili městští kronikáři i lidoví vesničtí písmáci. Po roce 1848 se začal měnit způsob správy obecních věcí a začala se uplatňovat místní samospráva. Vzhledem k tomu, že v této době se kroniky na různých úrovních vedly, bylo vydáno nařízení o povinnosti vést kroniku ve všech městech, městysech, obcích světské i duchovní vrchnosti. 28. října 1918 vznikla Československá republika a na půdě Národního shromáždění začali poslanci jednat o prvních zákonech nové republiky. Tak byl 30. ledna 1920 schválen zákon č. 80/1920 Sb. O pamětních knihách obecních. Obsahoval pouhé čtyři body a podepsali se pod něj T. G. Masaryk, Tusar, Habrma a Antonín Švehla. Po vydání zákona následovalo vydání nařízení vlády č. 169/1932 Sb. podrobně stanoví povinnosti kronikáře a bylo platné až do 14. března 2006, kdy byl zákon z roku 1920 zrušen a nahrazen novým zákonem o kronikách obcí. Pod ním jsou podepsáni: Zaorálek, Klaus, Paroubek. V našem městě se začala psát pamětní kniha v roce Starostou byl tenkrát JUDr. Václav Vítek, vedením kroniky byl pověřen Jakub Mráček, profesor lipenské reálky. Jako motto v úvodu svých zápisů použil citát Herodota: aby, co se přihodilo, během času nevešlo v zapomenutí V tomto duchu zaznamenával události až do roku Po něm se ujal na 18 let vedení kroniky František Stojan, na dalších 8 let Jarmila Kopecká, v r Bohumír Skácel, který v roce 1986 náhle zemřel. Na jeho místo nastoupil PaedDr. Ladislav Štejgerle, vystřídán byl po 12 letech Jarmilou Musilovou. Protektorátní úřady zakázaly výnosem z října 1940 psaní českých kronik, prof. Mráček z vlastních poznámek zpracoval zápis o válečných letech až po květnu r Německy psaná kronika z listopadu 1941 je uložena v Okresním archivu v Přerově-Henčlově; vládní komisař Ludwig Weber v ní popisuje historii města od nejstarších dob s částečným použitím knihy Antonína Hajduka a materiálů od řídícího učitele v.v. Adalberta Fickera. Zápis končí rokem 1940, kdy po starostovi Leopoldovi Bartošovi krátce vedl město první zástupce starosty prof. Kanyza až do jmenování Ing. Siegfrieda Palmeho za vládního komisaře. Poslední kronikářka rokem 2006 svou náročnou práci končí a předává pomyslné pero pro zachycování všeho důležitého pro další generace Ing. Janě Kašpárkové. Děkuji všem, kteří mi pomáhali, poskytovali informace, fotodokumentaci a různé podklady. Bez toho se žádný kronikář neobejde. Paní Janě Kašpárkové přeji hodně elánu a vytrvalosti ať nic z dění v našem městě nevejde v zapomenutí. Jarmila Musilová ZAJÍMAVOSTI VÁNOČNÍ POHÁR 2006 Již poosmé se horolezecký oddíl Střediska volného času Lipník nad Bečvou ve spolupráci se SŠE Lipník nad Bečvou stal pořadatelem lezecké soutěže žáků základních a středních škol. Vánočního poháru, který se konal 5. prosince 2006 na lezecké stěně haly SŠE se zúčastnilo celkem 72 lezců. Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích. Chlapci a dívky byli hodnoceni zvlášť. V kategorii žáků ZŠ tříd zvítězil Daniel Kovařík a Terezie Laubnerová z Vyškova. Kategorii žáků tříd vyhrál Jakub Tihelka z Přerova a Markéta Kýrová z Vyškova. V kategorii žáci ZŠ třída se na prvním místě umístil Roman Kovařík z Vyškova a z děvčat se o první a druhé místo dělila Michaela Zbořilová a Kateřina Tyityišová z Vyškova. Jakub Srholec z Břeclavi a Hana Růžičková z Vyškova vybojovali v kategorii žáků SŠ a OU ročník první místa. Kategorii SŠ a OU ročník vyhrál Lukáš Mužík z Přerova a Eva Debnárová z Lipníka. Horolezecký oddíl SVČ navštěvuje v současné době 30 dětí, které se mohou pyšnit výbornými výsledky na celorepublikových soutěžích. SVČ VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO FRÖHLICHA-FRELA uznávaná kapacita ve svém oboru. Nevím, kolik titulů získal, nikdy se tím nechlubil. Nevím, kolik jazyků ovládal, žil v mnoha zemích. Co však vím určitě, je, že zůstal Čechem, je občanem České republiky. Já jsem se s ním setkala asi před deseti lety v Brně na přednášce v Zemském muzeu o řeckých vázách. Hovořili jsme spolu asi čtvrt hodiny a jakoby ani odstup těch padesáti let, co jsme se neviděli, neexistoval. S jeho sestrou Alenou, též absolventkou reálky, jsme celoživotní přítelkyně. Jiří zemřel 29. dubna 2006 ve věku 83 let v Paříži. Jeho tělo bylo balzamováno a uloženo k odpočinku 11. května 2006 na slavný hřbitov Pere Lachaise. Francouzskou republikou mu byl totiž v roce 1982 udělen mezinárodně velmi ceněný titul Chevalier des arts et lettres (Rytíř umění a literatury), na jehož základě se mu dostalo této pocty. Z České republiky se pohřbu zúčastnila jeho dcera Noemi. Do rakve mu vložila hrst rodné země a zazpívala Svatý Václave. O tom, že byl držitelem tak prestižního vyznamenání se dozvěděla jeho sestra Alena od jeho poslední manželky Francoise až v srpnu, když přijela s rodinou ze San Franciska navštívit jeho hrob. Dlouho jsem přemýšlela. Nakonec jsem usoudila, že když tento titul zdobí Jana Saudka, Daniela Dvořáka a Magdalenu Koženou, může být poctou i pro školu, kde Jiří studoval i pro Město Lipník nad Bečvou.

17 KULTURNÍ SERVIS STRANA 17 KINO SVĚT 1. ledna 10. ledna KINO NEHRAJE Čt 11. ledna v hod Pá 12. ledna v hod STORMBREAKER Premiéra VB/Německo Může být zábavný James Bond, který nepije a nesvádí ženské? Ml. přístupný, čes. titulky, 94 minut So 13. ledna v 17,30 hod Ne 14. ledna v 17,30 hod PO HLAVĚ DO PRDELE... Premiéra české komedie Česká odpověď na Pulp fiction, které se Tarantino nemusí bát. Tato nová provokativní komedie je určená nejen příznivcům černého humoru. Ml. přístupný od 15 let, mluveno česky, 90 min. 15. ledna KINO NEHRAJE Út 16. ledna v hod St 17. ledna v hod BORAT Premiéra komedie USA Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazažskoj národu. Výborná komedie a jeden z nejlepších filmů roku Po dlouhé době Vám bude vadit, že je film příliš krátký. Ml. přístupný od 15 let, čes. titulky, 85 minut Čt 18. ledna v hod Pá 19. ledna v hod ILUZIONISTA Premiéra thrilleru USA Do Vídně přijíždí světoznámý iluzionista, aby zde získal ženu svého srdce. Pro svůj záměr neváhá využít svých tajuplných schopností a intrik... Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, 110 minut So 20. ledna v hod Ne 21. ledna v hod NAUKA O SNECH Premiéra francouzského filmu Nejnovější film francouzského krále fantazie Michela Gondryho. Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, 106 minut 22. ledna 26. ledna KINO NEHRAJE So 27. ledna v hod Ne 28. ledna v hod VOLVER Premiéra španělského filmu Pedro Almodóvar se vrací do rodného kraje a ke svým hrečkám. V příběhu zasvěceném ženám zavřel muže do mrazáku. Ml. přístupný od 15 let, čes. titulky, 120 minut 30. ledna 31. ledna KINO NEHRAJE Čt 1. února v hod Pá 2. února v hod KUPEC BENÁTSKÝ Premiéra komedie Vel. Británie Al Pacino, Jeremy Irons, Jeseph Fiennes a Lynn Collins v adaptaci slavné hry Williama Shakespeara. Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, 130 minut So 3. února v hod Ne 4. února v hod CASINO ROYALE Premiéra dobrodružného filmu USA Bond začíná a Daniel Craig se osvědčuje jako 007. Ml. přístupný od 12 let, čes. titulky, ŠIROKOÚHLÝ, 140 minut Městská knihovna 18. ledna 2006 v hodin TOULÁNÍ PO BOLÍVII Beseda s Ladislavem Drdou ve výstavním sále knihovny Domeček (dvorní trakt) pondělí 22. pátek 26. ledna VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HYNKA POLÁKA výstavní sál Domeček Městské knihovny Pondělí MALTA A JEJÍ ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY Beseda s videoprojekcí pro zájemce o cestování v rámci cyklu Akademie III. věku hod., jídelna Penzionu v sídlišti Zahradní, vstupné akademici zdarma, ostatní 10 Kč. sobota NOČNÍ POCHOD NA HELFŠTÝN Tradiční akce pro všechny odvážlivce a ty, kteří mají rádi legraci Start u budovy SVČ Komenského sady od hodin do hodin. Vezměte si s sebou baterku a tužku! Startovné: dospělí 30 Kč; děti 20 Kč. PUB PORT ROYAL Smetanova ulice (bývalá Hanácká restaurace ve Smetanově ul.) Počínaje 5. lednem každý víkend hip-hop 12. ledna Koncert tří kapel: N.S.O.S., Real, My Funeral začátek cca 20 hodin 19. ledna Koncert tří kapel: Exit 290, Punkhat, Nohow začátek cca 20 hodin 26. ledna Diskoteque léta s Pavlem Humplíkem Možnost hraní pro kapely všech žánrů, literární večery, výstavy apod. tel STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU pondělí Tvořivá dílna pro veřejnost: SAVOVÁ A UBROUSKOVÁ TECHNIKA Na savovou techniku si s sebou přineste: tmavší jednobarevné tričko, popř. látku, ubrus apod., kdo má rozprašovač od parfému. Na ubrouskovou techniku si s sebou přineste: květináč, dřevěné prkénko, ubrousky, měkký štětec. Prosím o tel. objednání do , tel Začátek v hod. v pavilónu na Komenského sady, vstupné: 75 Kč. sobota LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA PRADĚD Jednodenní lyžařský zájezd, v ceně doprava, parkovné. Možnost lyžování na 7 vlecích, jízdné na vlecích si platí každý sám. Přihlášky si vyzvedněte na SVČ, odevzdejte nejpozději do !!! V případě nepříznivých sněhových podmínek se akce ruší a peníze se vrací v plné výši!!! Odjezd v 7.00 hod. od SVČ za Gymnáziem, odjezd z Pradědu do hodin. pondělí PŘÍRODNÍ KRÁSY A ZAJÍM. OKOLÍ JEZERNICE Beseda se členy ČSOP Bečva Jarmilou a Petrem Filipovovými s videoprojekcí v rámci cyklu Akademie III. věku hod., jídelna Penzionu v sídlišti Zahradní, vstupné akademici zdarma, ostatní 10 Kč. úterý RADOVANOVY RADOVÁNKY Pohádka divadla Věž (Brno) s mnoha krásnými písničkami, která vznikla ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem. Pohádka je určena dětem MŠ a tříd ZŠ. Sál kina Svět od 8.30 hod., vstupné 40 Kč. čtvrtek PLNÝ UŠI MUZIKY aneb DNES NEPROMÍTÁME! Další pravidelný poslední lednový čtvrtek s Pupkáči a jejich hosty tentokrát valašský HOSTBAND a domácí GEMBAND. Sál kina Svět od hod., vstupné 70 Kč. sobota DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL Písničky, soutěže, losování o ceny, bohaté občerstvení, vyhodnocení masek Sál kina Svět od hod., vstupné: děti 25 Kč, dospělí 30 Kč. Zimní lyžařské zájezdy Zimní běžkařský víkend Huslenky Týdenní lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi Kýchová Huslenky Týdenní lyžařský zájezd pro mládež a dospělé Zuberec Od předprodej vstupenek na Ples Města Lipníka nad Bečvou, který se uskuteční v sobotu v sále lipenské Sokolovny. Kancelář kina Svět Po+St 8 17 hod., ostatní dny 7 15 hod. Informace na tel Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p.o., připravuje na sobotu zájezd na nový muzikál divadla Brodway Praha ANGELIKA Muzikál M. Davida, scénář: Libor Vaculík, texty písní: Lou Fanánek Hagen, režie: Josef Bednárik. Hrají : M. Absolonová, R Fišarová, J. Vojtek, A. Bastien, P. Kolář, A. Amiri, S. Tofi, T. Trapl, Vl. Horváth a další. Odjezd: v 7.00 hodin z parkoviště u gymnázia. Začátek představení ve hodin. Cena: 790 Kč. Závazně se přihlásit nutno do !!! se zálohou 200 Kč/os. Doplatky do v kanceláři kina Svět, telefon Webové stránky: tel

18 STRANA 18 INZERCE Majitelé nového auta sp chají do pojiš ovny, aby byl jejich milá ek chrán n p ed nástrahami sv ta. Rovn ž d m i byt máme pojišt n proti zlod j m, proti katastrofám apod. Ale majetek není život, proto, jakmile se narodí erstvý p ír stek do rodiny, nechají ho milující rodi e pojistit. Také na sebe by m li dosp lí myslet, život je plný situací, které nás mohou zastihnout nep ipravené a v p ípad nejhorším tím i významn trpí i naše rodina, proto v dnešní dob životní pojišt ní neustále nabírá na d ležitosti. ZÁJEM O D TSKÉ POJISTKY NAR STÁ Stále více rodi si v poslední dob uv domuje d ležitost životního pojišt ní pro své potomky. D tské životní pojišt ní plní významnou ochrannou funkci. Pokud zem e rodi, který platí pojistné, p ebírá povinnost platit pojistné na sebe sama pojiš ovna. To znamená, že pojistka b ží dál a hlavn pokra uje spo ení. Dít tak na konci pojistné doby, kdy dosáhne dosp losti, získá významný finan ní obnos, který mu nast ádali jeho rodi e pravidelným placením a k tomu ješt vysoký zisk, který se vytvo il postupn b hem let zhodnocováním financí. Na tomto je postaveno jedno z nejznám jších a nejmodern jších investi ních životních pojišt ní pro d ti Talisman z nabídky AVIVA Britské životní pojiš ovny. Talisman d tské pojišt ní získalo BRONZOVOU KORUNU v kategorii Nejoblíben jší finan ní produkt v rámci sout že Zlatá koruna Talisman je svým charakterem investi ní životní pojišt ní pro d ti tzn., že rodi e si zvolí zp sob investování (jedním z p ti program investování AVIVA), kterým budou zhodnocovat své vynaložené prost edky. Za minimální pojistné (500 K /m sí n ) je dít pojišt no na ástku až K v p ípad trvalých následk úraz, závažných onemocn ní a závažných zlomenin. Talisman je tedy nejen unikátní pojišt ní, ale chová se i jako výhodné spo ení. V únoru 2007 bude uveden do kin rodinný film MAHARAL tajemství Talismanu, na T 1 pob ží v polovin roku 2007 jako 5dílný seriál. Generálním partnerem tohoto filmu je AVIVA Britská životní pojiš ovna. ROSTE ZÁJEM LIDÍ O MODERNÍ, VARIABILN JŠÍ INVESTI NÍ ŽIVOTNÍ POOJISTKY Lidé, kte í plánují uzav ení životního pojišt ní, stále ast ji sáhnou po produktu, který umož uje individuální nastavení celé ady parametr. Názorným p íkladem m že být investi ní pojistka EasyLife u AVIVA životní pojiš ovny. Pojiš ovna uvedla tento produkt na trh teprve na konci b ezna roku 2006 a již nyní je nejprodávan jší pojistkou v její nabídce. Pojišt ní EasyLife umož uje klientovi ovliv ovat zhodnocování vložených finan ních prost edk s stejn tak i p izp sobit parametry pojistky svým aktuálním pot ebám. V pr b hu pojišt ní m že mít své finan ní prost edky k dispozici, jsou mu umožn ny jak výb ry, tak i mimo ádné vklady, dále má možnost výb ru ze široké nabídky moderních p ipojišt ní. Jednou z vlastností pojistky EasyLife je i možnost sjednání vyšší pojistné ástky u p ipojišt ní než u pojišt ní pro p ípad smrti. Klient si navíc m že sám vybírat jak investuje a to jedním z p ti program investování. AVIVA EasyLife je tedy výhodným spo ením a pojišt ním pro krytí rizik. AVIVA EasyLife je jako životní pojišt ní akceptováno ve všech pen žních ústavech (nap. p i poskytování hypotéky, vinkulace, p j ky apod ). Pro klienty s ro ní výší pojistného alespo 12 tisíc korun (1000K / m sí n ) je v p ípad úmrtí následkem dopravní nehody pojistné pln ní automaticky zvýšeno o 200 tisíc korun. AVIVA životní pojiš ovna poskytuje také jedine ný klientský servis, který je založen na informovanosti a osobním jednání s klientem. Každý rok Vám osobn doru í pojiš ovací agent výro ní zprávu, máte možnost kdykoli zavolat svému pojiš ovacímu agentovi a provést jakékoli zm ny, zodpoví Vaše dotazy.také naše informa ní telefonická linka byla vyhlášena za nejlepší. Zelená linka AVIVA Pojiš ovací agent Sl. Strnadová

19 INZERCE STRANA 19 Wüstenrot, a. s. 28. října 602 (vedle pošty) Lipník nad Bečvou tel.: mob JSME VÁM K DISPOZICI OD PONDĚLÍ DO PÁTKU, OD 9.00 DO HODIN STAVEBNÍ SPOŘENÍ S ÚROKEM 2,1 % nejvyšší nabídka PRO DĚTI DO 15 LET SMLOUVA ZDARMA ŠIROKÁ NABÍDKA ÚVĚRŮ (i pro klienty jiných stavebních spořitelen) HYPOTEČNÍ ÚVĚRY NEJEN NA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ PŘIZPŮSOBIVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ se slevou 5% POJIŠTĚNÍ DOMU, BYTU, DOMÁCNOSTI A ODPOVĚDNOSTI POVINNÉ RUČENÍ, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Vás zve do svého nově otevřeného jednatelství v Lipníku nad Bečvou na ul. Křížkovského 75 (naproti Komerční bance). OTEVÍRACÍ DOBA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota V lednu s námi soutěžte o DVD přehrávač a další zajímavé ceny akce je pouze na tomto jednatelství. Srdečně se na Vás těší pracovníci jednatelství Helena Macháňová Kateřina Řiháková Martin Tvrdoň Karel Šváček

20 STRANA 20 INZERCE A A + S T A V E B N I N Y PRODEJNA HRANICE Nejširší nabídka zateplovacích systém na SEVERNÍ MORAV. Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu St echy, plášt, izolace 2007, která se koná února 2007 na VÝSTAVIŠTI ERNÁ LOUKA, OSTRAVA. Budete zde mít možnost vyplnit výstavní poukázku Wienerberger. P ij te se podívat na naši expozici.t šíme se na setkání s Vámi. Nabízíme kompletní sortiment sádrokartonových systém. Akce: Primalex Standard 7,5 kg 120,-- K Primalex Standard 15 kg 214,50 K Primalex Plus 7,5 kg 170,-- K Primalex Plus 15 kg 319,50 K P i p edložení inzerátu máte možnost získat slevu 5% na produkty zna ky SOUDAL a Den Braven. Navštivte nás a využijte našich slev. LEKOS, spol. s r.o., Mlýnská 520, Hranice, mob , Platnost všech akcí do , ceny v. DPH

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 533/0 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a LPS úřadů práce MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a 23. 10. 2008 Statistika LPS Ú 2008 - všechny agendy ( údaje k 20.10. 2008- mění se v závislosti na zadáváni do programu) Nevyřízeno z roku 2007 Nové žádosti

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Pojištění na péči V Rakousku je používán model tzv. korporativního státu, který se vyvinul v německy mluvících zemích v Německu a Rakousku-Uhersku.

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona

STAVEBNÍ PRÁVO II. Program: A. Právní úprava B. STAVEBNÍ ÚŘADY. Stavební úřady - pravomoc. Stavební úřady - druhy. ve věcech stavebního zákona Program: STAVEBNÍ PRÁVO II A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Zásady činnosti správních orgánů Filip Dienstbier, duben 2008 ve věcech stavebního zákona D. Rozhodování o území (územní rozhodnutí, územní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Výzva je zaměřena na aktivy v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více