Slaboproudé instalace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaboproudé instalace"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŢNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 7 POJETÍ A CÍLE PROGRAMU DV... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN VÝUKOVÉ MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 adresa školy Mělník, K učilišti 2566, zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Středočeský kraj Slaboproudé instalace Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem Předpokládaný profil budoucího uplatnění absolventa vyţaduje dobrý zdravotní stav. Účast na vzdělávacím programu není moţná v případě zdravotního omezení. Zdravotní omezení: závaţné vady a choroby pohybového ústrojí, zejména vady horních končetin s poruchou jemných motorických funkcí, úchopové schopnosti ruky s porušenou koordinací svalových funkcí, poruchy zraku, poruchy barvocitu, poruchy prostorového vidění, poruchy rychlé adaptace a chronické onemocnění víček a spojivek. Pro potřeby vzdělávacího programu lze uplatnit čestné prohlášení o zdravotním stavu. Zdravotní podmínky jsou platné pro všechny moduly výukového programu. forma studia délka studia způsob ukončení Prezenční 104 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů získaná kvalifikace certifikát Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 5

6 2. Profil absolventa Vzdělávací program Slaboproudé instalace je určen ke zvýšení kvalifikace především pro zájemce středního věku pracující v elektrotechnice se zájmem o bezpečnostní techniku. Absolvent vzdělávacího programu Slaboproudé instalace získá vědomosti v oblasti zabezpečovací techniky. Těţiště jeho odborných vědomostí je poloţeno do technického zařízení budov. Absolvent vzdělávacího programu bude schopen na základě zadání, teoreticky navrhnout, zkombinovat, doporučit a popsat jednotlivé slaboproudé instalace. EZS - elektronické zabezpečovací signalizace, EPS - elektronické poţární signalizace, CCTV - kamerových systémů. Výsledky vzdělávání V oblasti profesních kompetencí získá po úspěšném absolvování vzdělávacího programu odborné vědomosti, které mu umoţní kvalifikovaně se uplatnit v oblasti projektování, návrhu nebo prodeje bezpečnostních systémů. Absolvent vzdělávacího programu: definuje základní pojmy v oblasti zabezpečovací techniky, mechanického zabezpečení, principy jednotlivých čidel a jejich vlastnosti, zná typy ústředen, jejich vlastnosti a standardní pouţití, zná zásady pouţití návrhového systému pro programování ústředen, je schopen navrhnout pouţití různých typů elektronických zabezpečovacích systémů a technického zařízení budov, popíše podstatu zabezpečení aut proti krádeţi, vysvětlí základní pojmy v oblasti poţární signalizace, principy jednotlivých čidel a ústředen poţární signalizace, rozdělí systémy průmyslové televize, a popíše jejich vlastnosti. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Po absolvování výukového programu je absolvent připraven k pracovním činnostem spojených s bezpečnostní technikou. Výuka je směřována do oblasti technického zařízení budov. Absolvent uplatní znalosti při výkonu povolání mechanik zabezpečovacích zřízení, projektant zabezpečovacích systémů, distributor zabezpečovací techniky. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Moduly vzdělávacího programu jsou zařazeny do vzdělávacích bloků. Cílem programu dalšího vzdělávání je seznámit účastníky kurzu v jednotlivých modulech s informacemi o slaboproudých instalacích, které dokáţí absolventi pouţít při návrhu, nebo prodeji jednotlivých systémů. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Charakteristika obsahu vzdělávacího programu je obsaţena a konkretizována v jednotlivých modulech. Modul 001 Mechanické zabezpečení staveb. Účastník kurzu bude seznámen se základními pojmy v oblasti zabezpečovací techniky, s principy jednotlivých mechanických zábran staveb, s jejich vlastnostmi. Modul 002 Čidla zabezpečovací techniky. Účastník kurzu bude seznámen s různými druhy čidel zabezpečovací techniky, s principy jednotlivých tipů čidel a s jejich vlastnostmi. Modul 003 Ústředny EZS. Účastník kurzu bude seznámen s typy ústředen a jejich vlastnostmi. Modul 004 Zabezpečení automobilu. Účastník kurzu bude seznámen s podstatou zabezpečení proti krádeţi automobilů. Modul 005 Elektronická poţární signalizace. Účastník kurzu bude seznámen s elektronickou poţární signalizací, s principy jednotlivých čidel a ústředen. Modul 006 Systémy průmyslové televize. Účastník kurzu bude seznámen s kamerovými systémy a jejich nastavením. Organizace výuky Výuka bude probíhat v prostorách Integrované střední školy technické, Mělník, K učilišti Organizace výuky bude prezenční formou. Uskuteční se podle harmonogramu výuky. Účastník kurzu bude potřebovat sešit a psací pomůcky. Výukovou literaturu zabezpečí škola. Výuka bude uskutečněna teoretickým výkladem, bez praktického vyučování, formou krátkých interaktivních prezentací a odborných přednášek. Po ukončení tématu bude následovat tematická diskuse. 7

8 Harmonogram výuky: Datum: Čas: Hodinová dotace: Téma: Dle dohody s účastníky Pátek 8:00 15:25 8 Úvod do EZS, Mechanické zabezpečení. Pátek 8:00 15:25 8 Mechanické zabezpečení Pátek 8:00 15:25 8 Čidla zabezpečovací techniky Pátek 8:00 15:25 8 Čidla zabezpečovací techniky Pátek 8:00 15:25 8 Čidla zabezpečovací techniky Pátek 8:00 15:25 8 Čidla zabezpečovací techniky Pátek 8:00 15: Čidla zabezpečovací techniky, Rozdělení ústředen. Pátek 8:00 15:25 8 Programování ústředen Pátek 8:00 15: Návrh systému, Mechanické zabezpečení automobilu. Pátek 8:00 15:25 8 Elektronické zabezpečení automobilu Pátek 8:00 15:25 8 Čidla poţární signalizace Pátek 8:00 15:25 6 Ústředny poţární signalizace 2 Systémy průmyslové televize Pátek 8:00 15:25 8 Systémy průmyslové televize Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Výuka bude uskutečněna formou krátkých interaktivních prezentací a odborného výkladu. Po ukončení tématu bude probíhat tematická diskuse. Na konci modulu bude následovat písemný test. Vstupní předpoklady Program je určen pro osoby s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou nebo výučním listem. Předpokládaný profil budoucího uplatnění absolventa vyţaduje dobrý zdravotní stav. Účast na vzdělávacím programu není moţná v případě zdravotního omezení. Zdravotní omezení: Závaţné vady a choroby pohybového ústrojí, zejména vady horních končetin s poruchou jemných motorických funkcí, úchopové schopnosti ruky s porušenou koordinací svalových funkcí, poruchy zraku, poruchy barvocitu, poruchy prostorového vidění, poruchy rychlé adaptace a chronické onemocnění víček a spojivek. Pro potřeby vzdělávacího programu lze uplatnit čestné prohlášení o zdravotním stavu. Zdravotní podmínky jsou platné pro všechny moduly výukového programu. 8

9 4. Učební plán Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 Mělník, K učilišti 2566, Slaboproudé instalace název modulu kód modulu hodinové dotace teorie praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Mechanické zabezpečení staveb Čidla EZS Ústředny EZS Zabezpečení automobilu Elektrická poţární signalizace Systémy průmyslové televize zkouška zkouška zkouška zkouška zkouška zkouška součet 104 CELKEM Optimální trajektorie: / 005/ 006 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Mechanické zabezpečení staveb kód 001 délka modulu 16 hodin teoretického vyučování platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem. stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu Mechanické zabezpečení staveb budou seznámeni se základními pojmy v oblasti zabezpečovací techniky, s principy jednotlivých mechanických zábran staveb, s jejich vlastnostmi. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní pojmy v oblasti zabezpečovací techniky, b) vybrat vhodné mechanické zabezpečení staveb, c) doporučit jednotlivé mechanické prvky zabezpečovací techniky podle jejich vlastností. učivo / obsah výuky základní pojmy zabezpečovací techniky, mechanické zabezpečení staveb, vlastnosti mechanických prvků zabezpečovací techniky. doporučené postupy výuky Výuka bude uskutečněna teoretickým výkladem, bez praktického vyučování, formou krátkých interaktivních prezentací a odborných přednášek. Po ukončení tématu bude následovat tematická diskuse. Na konci modulu bude následovat písemný test. způsob ukončení modulu Teoretická zkouška. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Správné vysvětlení základních pojmů zabezpečovací techniky. Vhodný výběr mechanického zabezpečení staveb. Správné doporučení mechanických prvků zabezpečovací techniky podle jejich vlastností. doporučená literatura a informační zdroje Křeček, S. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Blatenská tiskárna, ISBN Manuály a popisy pouţívaných komponentů EZS. 10

11 název modulu Čidla zabezpečovací techniky kód 002 délka modulu 34 hodin teoretického vyučování platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem. stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu Čidla zabezpečovací techniky budou seznámeni s různými druhy čidel zabezpečovací techniky, s principy jednotlivých tipů čidel a s jejich vlastnostmi. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) popsat jednotlivé druhy čidel zabezpečovací techniky, b) vysvětlit principy jednotlivých tipů čidel zabezpečovací techniky, c) doporučit jednotlivá čidla podle jejich vlastností. učivo / obsah výuky druhy čidel zabezpečovací techniky, principy jednotlivých tipů čidel zabezpečovací techniky, vlastnosti čidel zabezpečovací techniky. doporučené postupy výuky Výuka bude uskutečněna teoretickým výkladem, bez praktického vyučování, formou krátkých interaktivních prezentací a odborných přednášek. Po ukončení tématu bude následovat tematická diskuse. Na konci modulu bude následovat písemný test. způsob ukončení modulu Teoretická zkouška. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Správný a srozumitelný popis jednotlivých druhů čidel zabezpečovací techniky. Správné vysvětlení principů jednotlivých tipů čidel zabezpečovací techniky. Vhodné doporučení jednotlivých čidel zabezpečovací techniky podle jejich vlastností. doporučená literatura a informační zdroje Křeček, S. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Blatenská tiskárna, ISBN Manuály a popisy pouţívaných komponentů EZS. 11

12 název modulu Ústředny zabezpečovací techniky kód 003 délka modulu 20 hodin teoretického vyučování platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Úspěšně ukončený modul 001. stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu Ústředny zabezpečovací techniky budou seznámeni se základními poţadavky na ústředny zabezpečovací techniky, s různými druhy ústředen. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat vlastnosti ústředen zabezpečovací techniky, b) vybrat vhodnou ústřednu zabezpečovací techniky, c) doporučit zákazníkovi ústřednu zabezpečovací techniky. učivo / obsah výuky vlastnosti ústředen zabezpečovací techniky, druhy ústředen zabezpečovací techniky, struktura ústředny zabezpečovací techniky. doporučené postupy výuky Výuka bude uskutečněna teoretickým výkladem, bez praktického vyučování, formou krátkých interaktivních prezentací a odborných přednášek. Po ukončení tématu bude následovat tematická diskuse. Na konci modulu bude následovat písemný test. způsob ukončení modulu Teoretická zkouška. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Správný a srozumitelný popis vlastností jednotlivých typů ústředen. Správnost výběru vhodné ústředny zabezpečovací techniky dle poţadavků. Vhodné doporučení ústředny zabezpečovací techniky. doporučená literatura a informační zdroje Křeček, S. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Blatenská tiskárna, ISBN Manuály a popisy pouţívaných komponentů EZS. 12

13 název modulu Zabezpečení automobilu kód 004 délka modulu 10 hodin teoretického vyučování platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Úspěšně ukončený modul 001, 002. stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu Zabezpečení automobilu budou seznámeni se základními poţadavky na zabezpečení automobilu, s různými pasivními i aktivními systémy. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vybrat vhodné zabezpečení automobilu, b) doporučit systém zabezpečení automobilu. učivo / obsah výuky druhy zabezpečení automobilu, vlastnosti systémů zabezpečení automobilu. doporučené postupy výuky Výuka bude uskutečněna teoretickým výkladem, bez praktického vyučování, formou krátkých interaktivních prezentací a odborných přednášek. Po ukončení tématu bude následovat tematická diskuse. Na konci modulu bude následovat písemný test. způsob ukončení modulu Teoretická zkouška. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Správnost a srozumitelnost výběru vhodného zabezpečení automobilu. Vhodné doporučení systému zabezpečení automobilu dle poţadavků. doporučená literatura a informační zdroje Křeček, S. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Blatenská tiskárna, ISBN Manuály a popisy pouţívaných komponentů EZS. 13

14 název modulu Elektronické požární signalizace kód 005 délka modulu 14 hodin teoretického vyučování platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Úspěšně ukončený modul 001, 002, 003. stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu Elektronické požární signalizace budou seznámeni se základními poţadavky na poţární signalizaci a s principy jednotlivých čidel poţární signalizace. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní poţadavky na poţární signalizaci, b) vybrat vhodná čidla poţární signalizace, c) doporučit systém poţární signalizace. učivo / obsah výuky základní poţadavky na poţární signalizaci, čidla poţární signalizace, vlastnosti systémů poţární signalizace. doporučené postupy výuky Výuka bude uskutečněna teoretickým výkladem, bez praktického vyučování, formou krátkých interaktivních prezentací a odborných přednášek. Po ukončení tématu bude následovat tematická diskuse. Na konci modulu bude následovat písemný test. způsob ukončení modulu Teoretická zkouška. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Správný a srozumitelný popis jednotlivých poţadavků na poţární signalizaci. Správnost výběru čidel poţární signalizace podle moţného druhu vzniku poţáru. Srozumitelnost doporučení systému poţární signalizace. doporučená literatura a informační zdroje Křeček, S. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Blatenská tiskárna, ISBN Manuály a popisy pouţívaných komponentů EZS. 14

15 název modulu Systémy průmyslové televize kód 006 délka modulu 10 hodin teoretického vyučování platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Úspěšně ukončený modul 001, 002, 003, 004. stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci modulu Systémy průmyslové televize budou seznámeni se základními poţadavky na průmyslovou televizi a s principy kamery, objektivu, monitoru. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit základní poţadavky na průmyslovou televizi, b) vybrat vhodné komponenty průmyslové televize, c) vysvětlit principy funkce jednotlivých komponentů. učivo / obsah výuky základní poţadavky na průmyslovou televizi, vlastnosti komponentů průmyslové televize, principy jednotlivých komponentů průmyslové televize. doporučené postupy výuky Výuka bude uskutečněna teoretickým výkladem, bez praktického vyučování, formou krátkých interaktivních prezentací a odborných přednášek. Po ukončení tématu bude následovat tematická diskuse. Na konci modulu bude následovat písemný test. způsob ukončení modulu Teoretická zkouška. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Srozumitelný popis základních poţadavků na průmyslovou televizi. Správnost výběru vhodných komponentů průmyslové televize dle poţadavků. Správný a srozumitelný popis principů funkce jednotlivých komponentů průmyslové televize. doporučená literatura a informační zdroje Křeček, S. Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Blatenská tiskárna, ISBN Manuály a popisy pouţívaných komponentů EZS. 15

16 Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY po absolvování kurzu Škola: Vážení účastníci, žádáme vás laskavě o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který bude sloužit pro zhodnocení kurzu. V každé otázce můžete zaškrtnout více odpovědí - všechny, o kterých se domníváte, že odpovídají vašemu názoru. V tomto dotazníku neexistují správné a špatné odpovědi, chceme znát pouze váš názor. Pro větší přehlednost textu používáme pouze gramatický mužský rod. 1. Účast v kurzu mi přinesla: a) získal jsem dostatek nových poznatků (dozvěděl jsem se nové věci), b) získal jsem nové dovednosti (naučil jsem se dělat nové věci), c) myslím si, ţe mě kurz připravil na vykonání zkoušky pro získání dílčí kvalifikace, d) jiné doplňte prosím. 2. S jakými problémy jsem se při kurzu setkal: a) dlouho jsem se neučil, bylo to pro mě těţké, b) měl jsem málo času na potřebnou přípravu, c) vadilo mi mluvit před druhými lidmi, d) vadilo mi být hodnocen před druhými lidmi, e) měl jsem méně času na rodinu a své zájmy, f) jiné doplňte prosím. 3. Kurz: a) vyhovoval mým časovým moţnostem, b) byl pro mě časově moc náročný, c) potřeboval bych delší kurz, abych vše dobře zvládl. 4. Učivo: a) pro mě bylo příliš obtíţné, b) odpovídalo mým moţnostem, c) mohlo být i náročnější. 5. Zprostředkování učiva: a) ve výuce převaţovaly příklady jednotlivých poznatků a postupů, b) učivo bylo vysvětlováno spíše v obecné rovině. 16

17 6. Způsob výuky, který byl v kurzu nejčastější: a) účastníci sledovali výklad lektora, b) účastníci podle ukázkového vzoru nacvičovali konkrétní činnosti a postupy, c) účastníci řešili samostatně úkoly (mohli dostat pomoc, kdyţ si nevěděli rady). 7. Při výuce ve skupině: a) účastníci kurzu se obraceli především na lektora, b) účastníci vyjadřovali své názory, zkušenosti i mezi sebou, c) účastníci spolupracovali na společném učení se. 8. Vlastní podíl na výsledcích výuky v kurzu vidím v tom, že jsem: a) sledoval výuku, b) plnil zadání úloh, hledal řešení a odpovědi, c) se na výuku připravoval i doma. 9. Co bych v kurzu potřeboval změnit: a) více pozornosti jednotlivcům ze strany lektora, b) více času na vysvětlování obtíţného, nejasného, c) více konkrétních příkladů, ukázek, d) více moţností si věci sám vyzkoušet, e) více moţností hledat sám řešení, způsob jak co udělat, f) lektor by měl více vyuţívat zkušeností účastníků, g) více hodnocení vlastního pokroku, h) více studijních textů a materiálů, i) více moţností konzultací, j) doplňte vlastní návrhy:

18 Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery název sociálního partnera kontakt jméno hodnotitele 1. sociální partner Elektro Market Servis s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. Litoměřická Liběchov David Komeda 2. sociální partner Eurosat CS, spol. s.r.o. Eurosat CS, spol. s.r.o. Jamborova Brno Ing. Karel Mokrý Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera původní znění programu DV Program DV je jen ve formátu doc. Pro profesionálnější prezentaci doporučuje 1. sociální partner převést program DV do formátu ppt. vypořádání připomínek Program DV pro pilotní odzkoušení je upraven i do formátu ppt. 18

19 Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera původní znění programu DV Výhrada k názvu programu DV Slaboproudé instalace. Výhrada k pojmu nastavení slaboproudé instalace EZS, EPS, CCTV u profilu. Správné nastavení je moţné udělat po praktických zkušenostech s EZS, EPS nebo CCTV zařízením. Výhrada u kompetencí. 2. sociální partner by doplnil po absolvování certifikovaného školení ke konkrétnímu typu ústředny (EZS,EPS) je moţné kompetence rozšířit i o kvalifikovanou instalaci. Výhrada k profilu absolventa tohoto vzdělávacího programu bych doplnil zvýšení kvalifikace nejen zájemcům středního věku, ale i zájemcům mladším v rámci profesní specifikace přímo na střední škole nebo učilišti. Výhrada k hodinové dotaci času pro praktickou výuku nebo alespoň ukázku praktické funkce. Výhrada k prvnímu modulu Čidla EZS kde je zahrnuto i mechanické zabezpečení, kdy název modulu plně nevystihuje obsah modulu. vypořádání připomínek Změna názvu je moţná. Původní název plně zjednodušeně vystihuje podstatu. Bliţší informace zájemce nalezne v charakteristice programu, proto není nutné název měnit. Praktické zkušenosti s nastavením EZS, EPS nebo CCTV zařízením mám. Toto nastavení je pokaţdé trochu jiné. Existují ale určité základní zákonitosti, které jsou neměnné a patří k důleţitým znalostem, které bych chtěl předat zájemcům o program DV. Nemyslím si ţe by certifikované školení vedlo ke kvalifikované instalaci, ale k certifikované instalaci. U kompetencí nebudou uvedeny výhrady 2. sociálního partnera. Pro kvalifikovanou instalaci plně postačuje elektrotechnické vzdělání ukončené maturitou nebo výučním listem, absolvování program DV Slaboproudé instalace a vyhláška 50 5 pro činnost pod dozorem nebo 6 pro samostatnou činnost. Pro přijetí do tohoto programu DV není určující věk. V rámci profesní specifikace se obsah tohoto programu DV vyučuje, na Integrované střední škole technické, Mělník, K učilišti 2566, u maturitního oboru Mechanik elektrotechnik. Kód oboru: L/001 V programu DV Slaboproudé instalace není záměrně uvedena praktická výuka. S praktickou výukou se počítá v některém z následujících programů DV, který bude výhradně zaměřen na praktickou část výuky Slaboproudých instalací a bude moţno tyto dva programy DV kombinovat. S odstupem času souhlasím s 2. sociálním partnerem. Proto do programu DV byl doplněn ještě jeden modul Mechanické zabezpečení. 19

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více