Informace, návody. Ukládání dokumentů, skartační řád, (organizace se správním archivem)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace, návody. Ukládání dokumentů, skartační řád, (organizace se správním archivem)"

Transkript

1 Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu Informace, návody Ukládání dokumentů, skartační řád, (organizace se správním archivem) Materiál k diskusi Náměty a připomínky zasílejte na adresu verze Zpracoval: Ing. Miroslav Kunt

2 Úvod Předkládaná ustanovení mohou posloužit k vypracování skartačního řádu úřadu, který zřídil nebo musí zřídit správní archiv. Jsou zde řešena i ustanovení týkající se elektronických dokumentů a jejich evidence tak, jak je obecně a nepříliš jasně požadováno ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb. a vyhláškou č. 646/2004 Sb. V případě elektronických dokumentů doporučujeme navržená ustanovení zcela převzít nebo pouze upravit, protože Národní archiv bude nakládání s elektronickými dokumenty výrazněji kontrolovat. Navržený text se snaží zároveň chránit původce elektronických dokumentů před požadavkem vše tisknout. Kurzívou popř. tečkami... jsou naznačeny části, které je nutné pojmenovat nebo upravit podle místních podmínek (např. název úřadu). Poznámky pod čarou jsou zčásti pouze vysvětlující a není nutné je až na výjimky přejímat. Ukládání dokumentů, skartační řád Spisovny a správní archiv (1) Ve spisovnách a správním archivu se ukládají vyřízené (uzavřené) spisy nebo jiné bezprostředně nepotřebné dokumenty (2) Ukládání se děje podle spisového plánu (příloha...), v rámci spisového znaku pak chronologicky, abecedně nebo podle zvláštní evidence do pořadačů opatřených štítky. 1 (3) Za řádné vedení spisoven odpovídají sekretářky nebo jiní určení pracovníci a současně jim nadřízení vedoucí pracovníci. Za vedení centrální spisovny odpovídá správní archiv. (4) Pracovník pověřený vedením spisovny nebo pracovník správního archivu vede evidenci výpůjček. Na místo vyjmutého uloženého spisu musí být vložen výpůjční lístek. (5) Výpůjčky jsou možné pouze pracovníkům útvaru, který dokument zpracoval (uložil) nebo na základě písemného pověření vedoucího tohoto útvaru. (6) Připojení spisu k novému dokumentu (priorace) musí být evidováno na spise samém a v podacím protokolu. 2 Nepovažuje se za výpůjčku. (7) Spisovna a správní archiv musí splňovat podmínky pro bezpečné uložení dokumentů. 3 Příruční spisovna útvaru (1) Spisy se pro operativní potřebu ukládají v příruční spisovně útvaru maximálně 2 roky po jejich vyřízení. 4 (2) Nejvýše po uplynutí doby dle odst. 1 se všechny dokumenty předají protokolárně centrální spisovně. 5 1 ) štítek by měl obsahovat: název útvaru (organizační jednotky), ukládací znak, rozsah let uložených dokumentů, skartační znak a skartační lhůtu dle spisového plánu. Zvláštní evidence je vysvětlena u specializovaných spisoven - např. zakázková čísla, čísla popisná u stavebních spisů apod. 2 ) u záznamu staršího spisu uvede se číslo jednací nového spisu a naopak 3 ) podmínky stanovuje závazně 61 odst. 2 a 4 zákona š. 499/2004 Sb., jsou velmi přísné. Pro utajované skutečnosti platí také pravidla o objektové a administrativní bezpečnosti viz vyhláška NBÚ č. 137/2003 Sb. a 339/1999 Sb. 4 ) doporučuje se 1 až 3 roky; po této době je většina dokumentů k dennímu používání nepotřebná 5 ) také ve specializované spisovně jsou dokumenty ukládány do skartačního řízení, nemusí být předávány centrální spisovně. Protokolárně se předávají obvykle celé ukládací jednotky, kdy se sepíše jejich obsah (ukládací znak), datace, počet nebo čísla jednotek a útvar, popř. rozsah v metrech. Tyto předávací protokoly centrální spisovna zakládá a vzniká tak její přírůstkový seznam - vlastně evidence spisovny. Je žádoucí, aby protokol byl předán i v elektronické podobě. Centrální spisovna (archiv) pak snáze vytváří skartační návrhy apod. soupisy

3 (4) Předávací protokol musí obsahovat: název útvaru, datum předání, jméno předávající osoby a seznam dokumentů (jejich skupin) podle spisového plánu s vyznačením rozsahu let, z nichž dokumenty pocházejí, skartačního znaku a skartační lhůty (vzor v příloze...). Specializovaná spisovna (1) Pro vybrané druhy dokumentů, které jsou dlouhodobě potřeba, se zřizují specializované spisovny. 6 (2) Ukládání dokumentů se řídí ukládacím plánem specializované spisovny. Zásadně se ukládají celé spisy, ne pouze jejich části. 7 Ukládání se děje do pořadačů (kartonů) opatřených štítky s vyznačením spisových znaků, skartačních znaků a skartačních lhůt. (3) Specializovaná spisovna vede samostatnou evidenci tak, aby bylo možné dokumenty kdykoliv vyhledat a po uplynutí skartačních lhůt předat neprodleně správnímu archivu k provedení skartačního řízení. 8 (4) Dokumenty ze specializovaných spisoven se předávají protokolárně správnímu archivu po uplynutí skartačních lhůt. V případě utajovaných dokumentů, které nelze odtajnit, se předá pouze jejich seznam. (5) Předávací protokol musí obsahovat: název útvaru, datum předání, jméno předávající osoby a seznam dokumentů (jejich skupin) podle spisového plánu s vyznačením rozsahu let, z nichž dokumenty pocházejí, skartačního znaku a skartační lhůty (vzor v příloze...). V případě utajovaných dokumentů dle bodu (4) se náležitosti seznamu řídí zvláštním právním předpisem. 9 Centrální spisovna (1) Centrální spisovna ukládá dokumenty po dobu stanovenou skartační lhůtou, nejvýše však 5 let po vzniku (uzavření) dokumentu. Je-li skartační lhůta delší, předá dokumenty správnímu archivu. Alternativa: Dokumenty v centrální spisovně se ukládají dobu vyjádřenou v čitateli zlomku skartační lhůty (první číslo před lomítkem, viz spisový plán). Po této době se předají správnímu archivu. (2) Převzaté jednotlivé spisy, u nichž je uložení evidováno v podacím deníku, centrální spisovna uloží podle spisových znaků, v jejich rámci dle let a čísel jednacích nebo dle zvláštní evidence, existuje-li. (3) Převzaté dokumenty neoznačené číslem jednacím podatelna uloží dle spisových znaků a předávajícího útvaru. (4) Uložené dokumenty centrální spisovna vyhledává a zapůjčuje pro potřeby úřadu v průběhu celé pracovní doby úřadu. (5) Centrální spisovna musí při převzetí dokumentů zkontrolovat přebírané dokumenty oproti seznamu předávacího protokolu, který podepíše nebo záznamu na spisu. Rozsah této kontroly se řídí podrobností seznamu dokumentů nebo údajů na spise. (6) Centrální spisovna vede knihu přírůstků s vyznačením uložení převzatých dokumentů (spisový znak, regál, police apod.). Předávací protokoly ukládá jako dokumentaci k této knize. 6 ) např. účetní, technická, tajná věcně velmi přesně vymezená. Účetní, technický archiv je nesprávné označení, protože v archivu se ukládají dokumenty natrvalo (výběr ze spisoven). Kromě účetní (tam je její samostatnost dána zákonem o účetnictví) je typickou specializovanou spisovnou spisovna stavební dokumentace - ta je potřebná prakticky stále, do zbourání nebo prodeje stavby. 7 ) technická a výrobní dokumentace může mít ve spisovém plánu jen jeden ukládací znak, uvnitř však může být členěna např. podle zakázkových čísel: je třeba pořídit spisový podplán. Praxe, že od spisu se odpojí a uloží odděleně to důležité (vypadne z evidence) je nepřijatelná. 8 ) postačí již evidence celých kartonů, balíků aj. ukládacích jednotek tvořených dle ukládacích znaků, věcně aj. (konkrétní spis se vyhledá podle evidencí podatelny příp. útvaru). 9 ) Vyhláška NBÚ č. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti - 2 -

4 Správní archiv (1) Správní archiv dohlíží na výkon spisové služby u útvarů v řídící působnosti svého zřizovatele, u jím zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob, přebírá dokumenty od zrušených původců, u kterých dohlíží na výkon spisové služby, a plní úkoly těchto původců při výběru archiválií ve spolupráci s příslušnými veřejnými archivy. (2) Správní archiv kontroluje ukládání dokumentů v centrální spisovně, kterou řídí, v příručních a specializovaných spisovnách; za tím účelem udržuje jejich soupis s kontakty na příslušné pracovníky. Pracovník správního archivu musí bez ohledu na své začlenění v hierarchii úřadu bránit jednání, které je v rozporu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a se Skartačním a spisovým řádem. (3) Při kontrole podle bodu 1 a 2 se použijí ustanovení předpisů o interním auditu, příp. zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. (5) U dokumentů centrální spisovny s uplynulými skartační lhůty, které jsou kratší než 5 let včetně, zabezpečí správní archiv provedení skartačního řízení. Dokumenty se skartačními lhůtami delšími protokolárně převezme. 10 Skartační řízení a přejímku dokumentů podle tohoto odstavce provádí správní archiv nejméně jednou ročně. Alternativa (srv. centrální spisovna): Po uplynutí lhůty vyjádřené v čitateli zlomku skartační lhůty (první číslo před lomítkem, viz spisový plán) správní archiv protokolárně přejímá dokumenty z centrální spisovny. Jakmile uplyne doba vyjádřená ve jmenovateli zlomku (za lomítkem), navrhne dokumenty k výběru archiválií ve skartačním řízení. (6) Správní archiv musí při převzetí dokumentů zkontrolovat přebírané dokumenty oproti seznamu, který podepíše. Rozsah této kontroly se řídí podrobností seznamu dokumentů. (7) Správní archiv vede knihu přírůstků tvořenou předávacími seznamy (protokoly), kterými byly dokumenty převzaty. Na tyto protokoly vyznačí uložení převzatých dokumentů (regál, police). Alternativa: zapisuje do přírůstkové knihy, ke které vede dokumentaci v podobě předávacích seznamů. (8) Správní archiv nejméně jednou ročně provede skartační řízení pro dokumenty v něm uložené, kterým uplynuly skartační lhůty. Ukládání dokumentů (1) Spisy s výjimkou těch, které se ukládají ve specializované spisovně se zasílají k uložení centrální spisovně bezprostředně po svém uzavření. Uložení je zaznamenáno (podatelnou) v podacím deníku u příslušného čísla jednacího datem a spisovým znakem. Pozn.: analogie předání spisu na jiný útvar. Jiným řešením je ukládání do příruční spisovny a teprve po uplynutí určené doby protokolární předání do centrální spisovny - v tomto případě se tento odstavec vypustí. (2) Uzavřený spis musí být označen: číslem jednacím, stručným záznamem obsahu (věc), seznamem připojených spisů a příloh poznámkou ULOŽ (nebo "a.a.") názvem útvaru a jménem zaměstnance, který spis ukládá skartačním znakem a skartační lhůtu podle skartačního plánu (viz příloha...); skartační lhůtu může zpracovatel (ukládající zaměstnanec) oproti skartačnímu plánu prodloužit spisovým znakem podle skartačního plánu (viz příloha...) 10 ) Tímto ustanovením jsou řešeny tzv. dvojí skartační lhůty dle 69 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. Alternativa: všechny skartační lhůty se vyznačují zlomkem, kde v čitateli je doba uložení ve spisovně, ve jmenovateli celková doba uložení (skartační lhůta)

5 (3) Ostatní dokumenty mimo spisy se zasílají centrální spisovně v pořadačích (balících) rozdělených podle spisových znaků s označením obsahujícím: spisový znak podle skartačního plánu (viz příloha...) poznámku ULOŽ (nebo "a.a.") nebo "SKART" v případě multiplicity název útvaru a jméno zaměstnance, který dokumenty ukládá skartační znak a skartační lhůtu podle skartačního plánu (viz příloha...); skartační lhůtu může ukládající zaměstnanec oproti skartačnímu plánu prodloužit rok (léta), z něhož dokumenty pocházejí datum předání (4) Pracovníci mohou mít u sebe pouze nevyřízené (neuzavřené) dokumenty, spisy a dokumenty vypůjčené z příruční spisovny nebo centrální spisovny a pomůcky potřebné pro svoji práci. V případě, že spisy nebo pomůcky již nepotřebují, jsou povinni je vrátit nebo předat do spisovny. Je zakázáno jakékoliv úřední nebo k úřadování sloužící dokumenty s výjimkou prokazatelně multiplicitních kopií ničit. (5) Spisy uložené u pracovníka musí být v době jeho delší nepřítomnosti přístupné sekretářce (vedoucímu) útvaru. (6) Při skončení pracovního poměru nebo změně pracovního zařazení odevzdá pracovník protokolárně spisy nebo spisovnu svému nástupci nebo vedoucímu. (7) Dokumenty musí být bezpečně uloženy: zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob a proti poškození (především chráněny před vodou, ohněm a nadměrnou vlhkostí). Papírové dokumenty nesmí být dlouhodobě ukládány do desek z měkčeného PVC. 11 (8) Předávací protokoly a seznamy dokumentů vždy vypracovává předávající a zasílá je přejímajícímu i v elektronické formě. Vyřazování dokumentů. (1) Skartační plán stanovuje dobu, po kterou je dokumenty nutno od jejich vyřízení uchovat (skartační lhůta) a jak s nimi po uplynutí této lhůty naložit (skartační znak). Je-li ve spisu či ukládací jednotce (balík, karton) více dokumentů různých skartačních znaků a lhůt, platí vždy nejdelší lhůta a nejzávažnější skartační znak (v pořadí A-V-S). (2) Skartační lhůta je doba vyjádřená počtem let, po kterou musí být písemnost z provozních (správních) důvodů v organizaci uložena. Začíná běžet 1. ledna v roce následujícím po roce, ve kterém je dokument vyřízen (uzavřen). (2) Dokumenty skartačního znaku S je možno po uplynutí skartační lhůty a po provedení skartačního řízení, při kterém však některé mohou být vybrány k trvalému uložení do Národního archivu, vyřadit ke zničení. (3) Dokumenty skartačního znaku A nesmí být ničeny, mají trvalou hodnotu a stávají se součástí národního archivního dědictví (archiváliemi). Při skartačním řízení mohou být některé dokumenty skartačního znaku A uznány Národním archivem bezcennými. Při překvalifikování na skartační znak S skartační komise po dohodě s věcně příslušným útvarem případně prodlouží dokumentu skartační lhůtu, což oznámí Národnímu archivu. (4) U dokumentů skartačního znaku V musí být po uplynutí skartační lhůty posouzena jejich trvalá hodnota a musí být rozděleny na archiválie a dokumenty, které je možné zničit. Rozdělení provede skartační komise (případně po dohodě s pracovníkem Národního archivu). 11 ) po dvou letech papíry z laserové tiskárny nebo elektrografická kopie uložené v PVC deskách nemusíte rozlepit; desky z měkčeného PVC se doporučuje přestat zcela používat, vhodnější jsou desky z polyetylénu - oproti PVC jsou "měkčí", jinak vypadají stejně - 4 -

6 (5) Nejsou-li dokumenty ve skartačním plánu výslovně zmíněny ani nelze jejich skartační znak odvodit analogicky z jiných hesel skartačního plánu, zachází se s nimi jako s dokumenty skartačního znaku V. (6) Na dokumenty v elektronické podobě se nevztahují skartační lhůty dle spisového plánu a jejich vyřazování i archivace je upravena zvlášť (příloha). 12 Skartační řízení (1) Dokumenty, které již nejsou administrativně potřeba (u kterých uplynuly lhůty stanovené spisovým plánem), 13 lze v roce následujícím po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení vyřadit. Zkrácení skartační lhůt není přípustné. Před uplynutím lhůt lze vyřadit pouze prokazatelně multiplicitní materiály, o čemž rozhodne správní archiv. (2) Cílem skartačního řízení je oddělit dokumenty mající trvalou hodnotu z hlediska hospodářského, historického, kulturního apod. (archiválií) od dokumentů bezcenných. (3) K provedení skartačního řízení jmenuje ředitel... skartační komisi. Vždy v ní musí být zastoupen pracovník správního archivu. V případě vyřazování odtajněných dokumentů je členem komise zástupce odboru krizového řízení... mající na starosti spisovou evidenci, v případě vyřazování účetních záznamů odpovědný zástupce odboru... odpovídající za průkaznost účetnictví (odpovídající za specializovanou účetní spisovnu...doplní se dle potřeby...), při vyřazování elektronických dokumentů zástupce odboru...informatiky. (4) Skartační komise provede popř. ve spolupráci s archivářem Národního archivu rozdělení dokumentů skartačního znaku "V" do skupin dokumentů "A" a "S". Správní archiv vypracuje skartační návrh. (5) Skartační návrh musí obsahovat: průvodní dopis (vzor v příloze 1). V seznamu k návrhu musí být vyznačeny spisové znaky, skartační znaky a skartační lhůty spolu s charakteristikou dokumentů (agend). (6) Skartační návrh podepíše dle podpisového řádu pověřený zaměstnanec (ředitel...) a zašle ho ve dvojím vyhotovení nebo v digitální podobě podepsaný zaručeným elektronickým podpisem popř. elektronickou značkou Národnímu archivu. (7) Na základě předloženého návrhu vykoná pracovník Národního archivu archivní prohlídku, kde posoudí, popř. změní rozdělení dokumentů do skupin "A" a "S" a dohodne se skartační komisí dobu a způsob předání dokumentů Národnímu archivu. Skartační komise musí vytvořit seznamy dokumentů určených ve skartačním řízení ke zničení a dokumentů k trvalému uložení. (8) Po provedené archivní prohlídce archivář Národního archivu sepíše protokol a vydá souhlas ke zničení dokumentů označených skartačním znakem "S". (9) Proti skartačnímu protokolu lze podat odvolání, kterým je zahájeno správní řízení. Do marného uplynutí odvolací lhůty nebo ukončení správního řízení nelze dokumenty schválené protokolem ke zničení vyřadit. (10) Jakmile nabude skartační protokol právní moci, lze jím určené dokumenty zničit. Zničením se rozumí znehodnocení dokumentu tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. (11) O předání vybraných dokumentů Národnímu archivu se sepíše úřední záznam s odvoláním na skartační protokol. (12) Evidenční pomůcky (podací protokoly aj.) se zařadí do skartačního řízení až po vyřazení všech dokumentů v nich evidovaných. (13) V případě, že mají být vyřazeny záznamy obsahující obchodní, bankovní, lékařské tajemství, neanonymizované statistické údaje dle zákona o státní statistické službě, utajované dokumenty, které nelze odtajnit, není možné bez odtajnění popř. souhlasu subjektu, v jehož 12 ) zásada je, že elektronické dokumenty k trvalé archivaci musí být hardwarreově i softw. nezávislé (např. XML, HTML na periodicky vyměňovaných médiích). Žádné médium nemá neomezenou životnost! 13 ) Spisový plán doplněný o skartační znaky a lhůty se nazývá skartační plán - 5 -

7 prospěch ochrana svědčí provést skartační řízení ani výběr archiválií mimo skartační řízení. Národnímu archivu se nezasílá skartační návrh, ale pouze žádost obsahující přehled dokumentů, který sám nesmí obsahovat výše zmíněné chráněné údaje (zejména utajované skutečnosti). Na základě této žádosti Národní archiv může vydat trvalé skartační povolení na přesně vymezené dokumenty. Dokumenty, které do trvalého skartačního povolení archiv nezařadí nelze vyřadit a musí jim být prodlouženy skartační lhůty. 14 Elektronické dokumenty (1) Elektronické dokumenty jsou dokumenty pořízené prostřednictvím výpočetní techniky, jejichž čitelnost je na výpočetní technice závislá. (2) Elektronické dokumenty jsou záznamy (data) na datových nosičích nebo v permanentní paměti počítače (harddisk). (3) Programy, v nichž byly elektronické dokumenty vytvořeny a datové nosiče se nepovažují za dokument ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. (4) O elektronické dokumenty pečuje příslušný útvar informatiky (pokud je tomu jinak - outsourcing, stanoví se přesně), který se ve smyslu tohoto spisového a skartačního řádu považuje za specializovanou spisovnu elektronických dokumentů. (5) K splnění povinností dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě musí být vedena evidence elektronických dokumentů, které se netisknou. Za tímto účelem specializovaná spisovna elektronických dokumentů musí vytvořit spis, ke kterému přiloží strategii dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů popř. strategii zálohování, pokud je má zpracované. Dále uvede ke každému jednotlivému systému, pomocí něhož se vytvářejí nebo spravují elektronické dokumenty a k vybraným elektronickým dokumentům: a) Technickou a věcnou charakteristiku systému nebo elektronického dokumentu b) Obchodní název systému c) Rok, kdy byl systém nasazen do provozu (kdy elektronický dokument vznikl) d) Používané technologie e) Zda jde o dokument vlastní nebo cizí (komerčně šířený, poskytnutý jiným úřadem) f) Kdo spravuje popř. pořizuje data (útvar) g) Kdo spravuje/je odpovědný za zálohování (útvar) h) Způsob aktualizace (přírůstkový, nahrazením stávajících dat...) i) Velikost dat (přibližnou) j) Interface (rozhraní) k jiným systémům k) Zda existuje k systému dokumentace a jaká l) Skartační znak, který musí být A u podacích protokolů, u ostatních elektronických dokumentů S s výjimkou těch, kde je požadována neměnnost ve smyslu 8 odst. 8 vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 15 (6) Odst. 5 se nevztahuje na jednotlivé dokumenty evidované v systému spisové služby (s přiděleným číslem jednacím) a na produkty textových editorů. (7) Způsobem popsaným v odst. 5 musí být evidovány zejména data a systémy databázového charakteru včetně elektronických systémů spisové služby, systém elektronické pošty jako celek, systémy a elektronické dokumenty pracující s rastrovou grafikou, vektorovou grafikou a multimédii, internetové a intranetové stránky. (8) U všech elektronických dokumentů se určuje skartační lhůta 5 let, pokud není v evidenci dle odst. 5 stanoveno jinak. Po jejím uplynutí budou elektronické dokumenty podrobeny skartačnímu řízení. 14 ) 13 odst. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 15 ) Neznamená to, že dokumenty se mohou smazat, zcela určitě budou některé z nich vybrány ve skartačním řízení jako A. Jde zde o úlevu původci ve smyslu 8 odst. 8 vyhlášky v některých případech by dokumenty musel původce tisknout - 6 -

8 (9) Skartační řízení probíhá stejně, jako v případě papírových dokumentů s následujícími odlišnostmi: a) Elektronické dokumenty vybraná data z evidovaných systémů, které Národní archiv určí k trvalému uložení se mu předají v dohodnutém datovém formátu b) Elektronické dokumenty, pokud jsou nadále potřeba pro úřední potřebu se prohlásí za dokumenty nové a vyhotoví se k nim nový spis dle odst c) V případě, že jde o data označená v evidenci dle odst. 5 jako A musí skartační komise provést vidimaci: vybraná data v dohodnutém formátu se zpracují určenou hashovací funkcí, jejíž výsledek se vytiskne na protokol, který skartační komise podepíše. Tím je zaručeno, že jakýkoli pozdější zásah do takto zpracovaných dat bude identifikován. K protokolu se přiloží popis použité hashovací funcke. (10) S ohledem na nemožnost dlouhodobého uchování elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka se všechny elektronické dokumenty, které mají ve skartačním řádu skartační znak A musí vytisknout a ověřit (vidimovat a legalizovat) nejpozději při uzavření spisu. (11) Kopie spisu dle odst. 5 musí být uložena ve správním archivu pro případ kontroly archivním inspektorem Národního archivu. 16 ) Který může být kopií předchozího

9 Příloha 1 - Vzor skartačního návrhu hlavičkový papír úřadu Národní archiv Archivní Praha 4 V... dne... Věc: Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení. Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky MV ČR č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákona č... (např. o účetnictví), ve znění pozdějších předpisů a Skartačního řádu úřadu platného od... ( popř. ze dne, čj.) navrhujeme k provedení výběru archiválií ve skartačním řízení dokumenty předchůdce úřadu z let... v rozsahu... běžných metrů, úřadu z let... v rozsahu... běžných metrů. Všechny navržené dokumenty mají uplynulou skartační lhůtu. Skartační řízení navrhujeme provést v... (např. dubnu 2005), podrobnosti je možné dohodnout s naším zaměstnancem..., tel...., ... Přehled navržených dokumentů (skupin dokumentů dle spisových znaků) je připojen v příloze. Dokumenty skupiny V byly skartační komisí rozděleny do skupin A a S, což je v přehledu vyznačeno. 17 Příloha:... Podpis a funkce oprávněného pracovníka úřadu 17 ) Jako přehled dokumentů lze ve skartačním návrhu využít např. předávací seznamy do spisovny, do kterých se rozdělení V vyznačí

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Národní digitální archiv

Národní digitální archiv Národní digitální archiv eskartace zkušenosti, rizika, řešení Jiří Bernas Zbyšek Stodůlka Národní digitál í archiv od 1. listopadu 2014 běží zkušební provoz Národního digitálního archivu řešení je založeno

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA PODLE SENÁTNÍHO TISKU č. 74 K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 499/2004 Sb. Dále jen AZ. Národní archiv Karolína Šimůnková 27. května 2009 karolina.simunkova@nacr.cz Pojmy 2 AZ Archivnictví,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2007 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Rozeslána dne 28. srpna 2007 Cena 22,- Kč OBSAH: 12. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze 17. července

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Pravidla pro činnost likvidační komise

Pravidla pro činnost likvidační komise Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011 Spisovna Obsah SPISOVNA... 3 Úvod, základní pojmy... 4 Parametry pro modul Spisovna... 6 Modul Referent - předání písemností a spisů do Spisovny... 7 Příprava písemností a spisů k předání do Spisovny...

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PIOVÝ KRTČNÍ ŘÁD vydání č. 2 Dne 1. sprna 2008 Ing. Vladimír Chuchler ředitel MÚ Plzeň Obsah : I. Všeobecná

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Simona Rákosová Statutární město Kladno

Simona Rákosová Statutární město Kladno Simona Rákosová Statutární město Kladno Magistrát města Kladna využíváespsl EZOP společnost Asseco a.s. Hostované řešení pro zřizované a zakládané organizace Hostované řešení pro obce, které projeví zájem

Více

Organizační řád společnosti

Organizační řád společnosti Organizační řád společnosti Novelizace: 1/2007 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád společnosti (dále jen,,organizační řád ) stanoví bližší podmínky pro rozhodčí řízení, které po organizační

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna:

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více