Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracovala samostatně, za pomoci vedoucího bakalářské práce, s pouţitím citované literatury, ostatních informačních zdrojŧ a výsledkŧ vlastního šetření, které jsou uvedeny v této práci. V Praze dne.. Lucie Kratochvílová 2

3 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj pojištění havarijního pojištění a doplňkových připojištění v ČR. V první části se zaměřím na historii a právní úpravu havarijního pojištění. V další části se věnuji definování pojmu havarijního pojištění, dalším druhŧm havarijního pojištění a doplňkovým připojištěním. Porovnávám nabídky jednotlivých pojišťoven. Následně vyhodnocuji a utvářím závěr nad porovnáním jednotlivých nabídek. The bachelor paper is focused on the development of the all risk insurance and the additional insurance in the Czech Republic. First part is concentrated on the history and the legal form of the accident insurance. Next paragraphs define the conception of the all risk insurance, another insurance classes and additional insurance. Furthermore I follow the comparing the offers of the particular insurance companies. Consequently I analyze and make up the conclusion over the comparsion of the individual offers. 3

4 1 ÚVOD Pojištění motorových vozidel Vymezení pojmu Historie havarijního pojištění motorových vozidel Právní úprava pojišťovnictví v předválečném Československu Vývoj pojištění v období druhé světové války Vývoj havarijního pojištění v letech Pojištění motorových vozidel v současnosti Legislativa v pojištění vozidel Zákon č. 168/1999 Sb Zákon č. 37/2007 Sb. a zákon č. 38/2004 Sb Havarijní pojištění Předmět pojištění Cena havarijního pojištění Havarijní pojištění typu All Risk Další druhy havarijního pojištění a pojištění doplňková Minikasko Pojištění proti ţivelným nebezpečím a odcizení Pojištění havárie Pojištění náhradního vozidla Úrazové pojištění přepravovaných osob Pojištění právní ochrany Pojištění skel Asistenční sluţby Zabezpečení vozidla Likvidace pojistných událostí Plnění na základě předloţených faktur a účtŧ za opravu vozidla Plnění na základě rozpočtu Porovnání nabídky jednotlivých pojišťoven Česká pojišťovna Varianty pojištění Slevy a bonusy Volitelná připojištění Kooperativa, pojišťovna, a.s Varianty pojištění Slevy a bonusy Doplňková připojištění ČSOB pojišťovna, a.s Varianty pojištění Slevy a bonusy Doplňková připojištění Česká podnikatelská pojišťovna, a.s Varianty pojištění Slevový program Doplňková připojištění Asistenční sluţby UNIQA pojišťovna, a.s Varianty pojištění Pojištění KASKO

5 3.5.3 Kasko Max Generali Pojišťovna, a.s Varianty pojištění Podmínky pojištění Doplňková pojištění Počet pojištěných vozidel v letech 2006 aţ Srovnání havarijního pojištění u vybraných pojišťoven Porovnání ceny pojištění ALL RISK Porovnání pojištění ALL RISK u vybraných pojišťoven Výsledky Závěry a doporučení Seznam pouţité literatury

6 1 ÚVOD K této práci mě vedl dlouhodobý zájem o finanční trhy a v rámci nich fungující konkurence mezi finančními institucemi poskytující pojištění motorových vozidel. Subjekty, které nabízejí tento finanční produkt, jsou pojišťovny. Na vývoj pojištění motorových vozidel a mnoha dalších sluţeb, tlačí vzájemná konkurence mezi pojišťovnami. Je to pochopitelné. Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhoţ se jen stěţí obejdou. Jeho uţívání však přináší nejen uţitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika. Sjednání povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je základní povinností kaţdého majitele motorového vozidla. V mé bakalářské práci je hlavním cílem zaměření na tuzemská kasko pojištění a jejich připojištění, především srovnání pojistných produktŧ a sluţeb hlavních pojišťoven. Výběr pojišťovny pro uzavření pojistné smlouvy o pojištění vozidla je ryze individuální záleţitostí a záleţí pouze na vlastníkovi vozidla. Kaţdý by měl zváţit pokud moţno výhody a nevýhody své volby. Některé pojišťovny nabízejí ke svému produktu rŧzné výhody pro klienty, jako např. asistenční sluţby, slevové kupóny na nákup zboţí a sluţeb, přísliby bonusŧ do budoucna apod. Je třeba zváţit dostupnost pojišťovny a jejich likvidátorŧ a pečlivě zjistit pojistné podmínky pojišťovny a rozsah plnění v případě pojistné události. Dŧleţité je i postavení pojišťovny na pojistném trhu, její finanční síla, základní kapitál apod.. Je tedy dobře zváţit, která pojišťovna nejlépe vyhovuje individuálním nárokŧm vlastníku vozidla. Literatury týkající se pojištění a pojišťovnictví jako takového, je v dnešní době poměrně velké mnoţství. Pro mou práci bude stěţejní literatura od Karla Schella, Historie právní úpravy pojišťovnictví a kniha od kolektivu autorŧ Marvan a Chaloupecký, Dějiny pojišťovnictví v Československu, jeţ povaţuji za velice kvalitní. Jsou zde v obecné rovině popsány všechny dŧleţité právní úpravy pojišťovnictví od zakládání pojišťoven aţ po současnost. Další velmi dŧleţitou literaturou, z které má práce čerpá jsou knihy od Zbyňka Stárka, Jak pojistit automobil a dále kniha od Karla Kopeckého, Povinné ručení. Tyto knihy pomáhají ukázat, jak fungují pojišťovny v pojištění. Najdeme zde vysvětlení, co to vŧbec povinné ručení je, význam havarijního pojištění a dalších připojištění, kasko pojištění a jak likvidovat pojistnou událost. 1

7 Tato práce, jak jsem jiţ zmínila úvodem, se bude zabývat pojištění motorových vozidel z pohledu konkurence mezi pojišťovnami a dopady této konkurence na spotřebitele. Jako hlavní cíl práce jsem si stanovila zaměření na tuzemská kasko pojištění a jejich připojištění. Pro srovnání pojistných produktŧ jsem si vybrala pojišťovny - ČSOB pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. s ohledem na regionální dostupnost a úroveň konkrétních sluţeb pro spotřebitele. Jako první dílčí cíl jsem si stanovila vysvětlení pojmu pojištění motorových vozidel, jeho historie, legislativní opatření a další moţnosti připojištění. Jako druhý dílčí cíl bych chtěla provést porovnání pojistných produktŧ a sluţeb hlavních pojišťoven. K pouţitým metodám v bakalářské práci uvádím, ţe na počátku je vyuţita metoda deskripce, kdy je zprvu obecně popsán vývoj pojišťovnictví v ČR, situace na trhu a následně situace u jednotlivých pojišťoven. Poté jsou jednotlivé pojišťovny, jejich sluţby a produkty v oblasti pojištění motorových vozidel porovnány pomocí komparace a následně jsou analyzovány výsledky tohoto srovnání. V závěru je pouţita metoda generalizace, kdy je zkonstatována v obecné rovině vhodnost konkrétní pojišťovny či několika pojišťoven pro určitou část klientely vzhledem k šíři a úrovni poskytovaných sluţeb. 2

8 2 Pojištění motorových vozidel Automobil se stal dopravním prostředkem, bez něhoţ se dnes stěţí obejdeme. Jeho uţívání však přináší i nezanedbatelná rizika. Jedním z nich je hrozba dopravních nehod spojených s nepříjemnými následky nejen na majetku, ale i na zdraví či ţivotech cestujících. Auto se svou vysokou hodnotou a zároveň sníţenou moţností dokonalého zabezpečení často stává předmětem odcizení. Nemalým rizikem mŧţe být i zničení či poškození ţivelní událostí, jakou byly například nedávné povodně. Proto bych se v této kapitole chtěla zmínit o vývoji pojištění motorových vozidel a její zákonné úpravě aţ po současnost. Také zde uvádím produkty, která havarijní pojištění obsahují a nabízejí. 2.1 Vymezení pojmu Pojištění motorových vozidel havarijní pojištění (kasko) má za úkol poskytnout pojistné plnění majiteli nebo drţiteli vozidla v případě pojistné události, tj. v případě poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla. Mŧţe jít o škody, které vzniknou v dŧsledku jakékoliv ţivelní události krádeţe, loupeţe, vandalství, poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla, neoprávněného pouţívání vozidla, dopravní nehodou, zpŧsobenou jakoukoliv událostí, včetně nesprávného jednání řidiče motorového vozidla Historie havarijního pojištění motorových vozidel Vznik pojišťovacího práva v moderním smyslu slova byl logicky zákonitě spjat s postupnou likvidací zpŧsobu výroby za feudalismu. Jiţ v římském právu se sice vyskytovala instituce tzv. collegia, tj. sdruţení osob za účelem vydělení škody v případě majetkové ztráty, známá je téţ smlouva Foebus nautikum a uvádějí se i jiné formy zajišťování, nicméně ţádnou 1 Pojišťovnictví, Akademické nakladatelství CERM, Brno,

9 z nich včetně těch, jeţ se vytvořily za feudalismu, nelze povaţovat za regulaci kvalitativně podobnou pojišťování v tom smyslu, jak jej chápeme v současné době 2. Zákon začal ukládat povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla nejprve jen některým majitelŧm a provozovatelŧm motorového vozidla. Tato povinnost se totiţ nejdříve týkala jen pilotŧ letadel Právní úprava pojišťovnictví v předválečném Československu Právní úprava pojišťovací smlouvy našla poprvé své oficiální vyjádření v rakouském občanském zákoníku z roku Podle tohoto občanského zákoníku z roku 1811, který platil na tehdejším území ČSR, byla odpovědnost za škodu zpŧsobenou vozidlem omezená na princip odpovědnosti za zavinění. Aţ v roce 1908 se tzv. automobilovým zákonem odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla pojištění rozšířilo na odpovědnost za následek nehody bez zavinění. Zásada dobrovolnosti na uzavření takového pojištění trvala aţ do konce roku Spolu s prohlubující se hospodářskou konjunkturou se v Československu v letech rozvíjel poměrně rychle i automobilismus. V souvislosti s tím narŧstal i zájem o havarijní pojištění automobilŧ (v tehdejší terminologii pojištění automobilŧ proti rozbití, pojištění autokaska), které umoţňovalo zvláště pojistit auto proti poţáru, proti rozbití a také pojistit odpovědnost vŧči třetím poškozeným osobám. V té době nebyl tento druh pojištění povinný. Podle statistických údajŧ 22 pojišťoven, provozujících v Československu havarijní pojištění, byl v prvním roce hospodářské konjunktury (1924) obchod v tomto druhu pojištění pro pojišťovny pasivní. Není proto divŧm ţe si tehdejší pracovníci stěţovali, ţe je skutečným uměním nalézt zajišťovatele, který by se byl spokojil s obvyklými podmínkami, nehledě k tomu, ţe v celé řadě případŧ bylo takové zajištění zásadně odmítáno. Pojišťovny se musely spokojit s mnohem menší provizí neţ u jiných druhŧ pojištění a navíc bylo nutno se rozdělit se zajistitelem i o jiné druhy pojištění, které vykazovaly příznivý škodní prŧběh 4. V roce 1925 vytvořili zástupci pojišťoven, provozujících v Československu havarijní pojištění, volné zájmové sdruţení pod názvem Autodohoda. 2 Historie právní úpravy pojišťovnictví, Eurolex Bohemia, Praha, Dějiny pojišťovnictví v Československu, Alfa Konti, Bratislava,

10 V Autodohodě se od samého počátku sdruţila převáţná většina zainteresovaných pojišťoven. Stranou zŧstalo zprvu jen několik pojišťoven, později uţ jen jedna. Reprezentanti Autodohody odstranili výhodové smlouvy jednotlivých pojišťoven s autokluby, uvedli tarify na správnou míru a bděli nad jejich dodrţováním. Škodní prŧběh se rok od roku lepšil, takţe se československý automobilový pojišťovací obchod stal atraktivním i pro domácí a zahraniční zajistitele Vývoj pojištění v období druhé světové války Počátkem roku 1940 se mezi pojišťovacími odborníky, praktiky a nejširší veřejností rozvinula diskuse o tarifech v pojištění motorových vozidel. V této souvislosti je zajímavé, jak tehdy bylo chápáno sociální rozvrstvení našeho obyvatelstva. V souvislosti s problematikou pojišťování motorových vozidel se dokonce objevily i návrhy na vytvoření speciální pojišťovny pro tento druh pojištění. Z válečných let se zachovalo jen málo věrohodných statistických údajŧ, z nichţ by bylo moţno získat ověřené, správné údaje o rozsahu obchodní činnosti pojišťoven. Válečné škody, pokud souvisely s válečnými událostmi, byly i nadále z pojištění vyloučeny s tím, ţe je hradila vláda Německé říše (respektive protektorátní vláda). Výjimkou bylo dopravní pojištění, které za zvláštní pojistné krylo i riziko válečných škod, ovšem jen v rozsahu zvláštních podmínek pro válečná nebezpečí Vývoj havarijního pojištění v letech Počátkem roku 1948 se jako předtím havarijní pojištění motorových vozidel občanŧ dojednávalo na pojistnou částku, kterou byla při pojištění nového vozidla jeho fakturovaná prodejní cena a při pojištění ojetého vozidla jeho dohodnutá časová cena. Později se havarijní pojištění sjednávalo bez pojistné částky podle zdvihového objemu v krychlových centimetrech. Na tomto základu se potom určovalo pojistné za konkrétní typ vozidla. Výše pojistného se přitom stanovovala podle toho, zda bylo motorové vozidlo vyrobeno v Československu, v některém ze socialistických státŧ, nebo v ostatních státech. Postupně se měnil i zpŧsob pojišťování, především osobních automobilŧ. Při pojišťování na pojistnou částku to bylo bez spoluúčasti pojištěného na škodě. 5

11 Při pojišťování bez pojistné částky (podle typu vozidla) se havarijní pojištění osobních automobilŧ dojednávalo buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí 300,- Kčs (od do ). Kromě základního pojištění se spoluúčastí (tzv. plného havarijního pojištění osobních automobilŧ ve vlastnictví občanŧ) se mohlo sjednat i tzv. omezené havarijní pojištění osobních automobilŧ, a to proti škodám ţivelním a pro případ odcizení. Toto omezené pojištění se sjednávalo bez spoluúčasti pojištěného na pojistné události. 5 Havarijní pojištění motorových vozidel se vztahovalo jen na pojistné události v Československu. Při cestách do ciziny se mohly za příplatek krátkodobě rozšířit i na pojistné události mimo území Československa, nejméně na období 7 dnŧ a nejvíce na dobu jednoho roku. Aţ do 1. července 1967 pojišťovna z havarijního pojištění hradila přiměřené náklady na opravu pojistnou událostí poškozeného vozidla, a to aţ do výše časové ceny, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí. Pojišťovna tyto náklady sníţila při výměně poškozených částí vozidla za nové podle stupně jejich opotřebení z doby před pojistnou událostí (tzv. amortizační sráţka). Při pojištění sjednávaných po 1. červenci 1967 se tato amortizační sráţka neodpočítávala. Pojišťovna hradila škodu (aţ do výše časové hodnoty vozidla) bez odečtení sráţky za opotřebení materiálu. Pojistné za havarijní pojištění bylo pevně stanoveno podle jednotlivých značek, typŧ a modelŧ vozidel. Za zvláštní pojistné bylo moţné k havarijnímu pojištění sjednat pojištění cestovních zavazadel a úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem Pojištění motorových vozidel v současnosti Otevřený trh a zvýšená nabídka přinesla konkurenční podmínky a také pestřejší nabídku produktŧ pojišťoven. Konkurence se nejprve projevila v rŧzné výši limitŧ pojistného plnění, dále se rozvíjela v oblasti asistenčních sluţeb a dalších vedlejších produktŧ. Po uplynutí přechodného období částečné regulace sazeb pojistného se, počínaje rokem 2003, začala projevovat konkurence i v sazbách (cenách) pojistného. Některé pojišťovny provádějí intenzivní segmentaci na trhu havarijního pojištění, přičemţ segmentační kritéria se neustále rozvíjejí 3. 5 Dějiny pojišťovnictví v československu, 3 díl, Praha

12 Tab.č.1.: Pojišťovny na českém trhu nabízející havarijní pojištění Allianz pojišťovna, a.s. Carlife PMP, spol. s r.o. Česká pojišťovna, a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s. Generali pojišťovna, a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Maxima pojišťovna a.s. Pojišťovna Slavia, a.s. UNIQA pojiš tovna Triglav Pojišťovna, a.s. DIREKT pojišťovna a.s. AXA pojišťovna a.s. 2.3 Legislativa v pojištění vozidel Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje problematiku pojištění odpovědnosti za škodu, která byla zpŧsobena provozem vozidla. Byl významně novelizován zákonem č. 137/2008Sb. Upravuje rozsah pojištění, práva a povinnosti pojištěného, podmínky pojistného plnění poškozeným a práva a povinnosti České kanceláře pojistitelŧ, která mj. spravuje garanční fond. Zákon dále upravuje povinnost pro vlastníky a provozovatele nepojištěných vozidel k úhradě příspěvku do garančního fondu Zákon č. 37/2007 Sb. a zákon č. 38/2004 Sb. K zákonu o pojišťovnictví se od 1. ledna 2005 připojily dva nové zákony zákon o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.) a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (zákon č. 38/2004 Sb.). Tyto zákony vyplývají z poţadavkŧ Evropské unie na právní systémy členských zemí a jejich hlavním smyslem je zvýšení ochrany spotřebitelŧ. Mezi dŧleţité změny, které tyto zákony přinášejí, patří: řidič musí být při sjednávání smlouvy srozumitelně a dŧkladně informován o svých právech a povinnostech prodejce pojištění je povinen písemně zaznamenat poţadavky klienta, zejména co přesně má být pojištěno a na jakou částku 7

13 zavádějí se časové lhŧty pro vyřízení pojistné události šetření a rozhodnutí je pojistitel povinen vydat do 3 měsícŧ a výplatu pak převést do 15 dnŧ od ukončení šetření pojišťovací zprostředkovatelé, agenti, makléři a likvidátoři pojistných událostí musí být registrováni u České národní banky a stanovují se pro ně stupně odborné zpŧsobilosti a rozsah odborného minima znalostí pro tyto zpŧsobilosti Havarijní pojištění Havarijní pojištění začíná tam, kde končí naše povinné ručení. Chrání totiţ především náš automobil. Neohlídá ho sice před případnými zloději a ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťastných situacích, která nás mohou kdykoliv potkat. Nabídka pojištění je široká a rozhodně se vyplatí vybírat. Zvolit si mŧţeme pojištění rizika samostatně nebo je rŧzně kombinovat, ale mŧţeme si vybrat i kompletní pojištění. Základní pojistná rizika, na které se mŧţeme pojistit: havárie krádeţ zničení či poškození ţivlem zásah cizí osoby (vandalismus) Existují ale i další rizika, která jsou vedlejší a ve většině případŧ je vhodné je připojistit. Připojistit si mŧţeme například pojištění čelního skla, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění úrazu přepravovaných osob, pojištění mimořádné výbavy a pojištění pro případ nákladŧ za nájem náhradního vozidla. Cena za pojištění se odvíjí od typu a značky vozidla, pořizovací ceny vozidla, stáří vozidla, zvoleného rizika pojištění (odcizení, havárie, ţivel, kompletní) a zvolené spoluúčasti (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné). Výslednou cenu většinou ovlivní také rŧzné slevy (pokud máme u stejné pojišťovny sjednané ještě jiné pojištění), zpŧsob platby, pŧvod vozidla (zda je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby) a rizikovost řidiče uţívající vozidlo (řidiči s bezeškodním prŧběhem povinného ručení mají levnější havarijní pojistné). 8

14 Kaţdá pojišťovna většinou počítá pojistné jiným zpŧsobem a mŧţe se stanovit jen část výše uvedených faktorŧ. Musíme si také zváţit, za jakých podmínek pro nás bude havarijní pojištění přínosem Předmět pojištění Předmětem havarijního pojištění jsou vozidla uvedená v pojistné smlouvě s platným technickým prŧkazem a českou registrační značkou (SPZ), která jsou zpŧsobilá pro provoz na pozemních komunikacích podle příslušných právních předpisŧ, včetně základní, doplňkové a povinné výbavy předepsané právními předpisy. Zvláštní výbava je předmětem pojištění, bylali sjednána a specifikována v pojistné smlouvě Cena havarijního pojištění Cena pojištění, tj. výše pojistného, který je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorŧ, mezi něţ patří: typ a značka vozidla pořizovací cena vozidla stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné) zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, ţivel, all risk) zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné) Rŧzné slevy: zpŧsob platby jestli je vozidlo tuzemské výroby nebo zahraniční výroby rizikovost řidičŧ uţívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním prŧběhem pojištění mají niţší pojistné) zpŧsob zabezpečení vyuţití zimních pneumatik za propojištěnost 6 9

15 2.4.3 Havarijní pojištění typu All Risk Havarijní pojištění typu All Risk, jak uţ jeho název vypovídá, souvisí s pojištěním všech pojistných nebezpečí. Pojištění zahrnuje vše, kromě vyloučených nebezpečí, specifikovaných v pojistných podmínkách pojistitele. Takové pojištění má své nezanedbatelné výhody. Postačí jediná návštěva u jediného pojistitele a naše smlouva je vyřízena. Dále platíme jediné inkaso a komunikujeme s jediným pojistitelem, pokud musíme něco ohledně své pojistky vyřídit. V případě nehody je také příjemnější všechno řešit prostřednictvím jediného pojistitele. Další výhodou All Risk pojištění bývá jeho cena. Zpracování All Risk pojistné smlouvy je pro pojišťovny přirozeně levnější neţ zpracovávat několik menších smluv. To se také promítne v ceně pojištění. All Risk pojistky nebývají sice nijak levné, jejich pojistné je ale zpravidla niţší, neţ by bylo pojistné stanovené pro všechny jeho sloţky dohromady. Budeme-li si chtít zajistit co nekomplexnější ochranu svého auta, je All Risk pojištění tím pravým řešením. Nabízí-li některá z pojišťoven pojištění All Risk, není vţdy zcela jasné, co všechno toto pojištění vlastně obsahuje. Ve většině případŧ však zahrnuje All Risk pojištění následující ochranu: pojištění proti havárii a poškození vozidla (i ţivlem) pojištění proti odcizení vozidla nebo vloupáním do něj pojištění proti vandalismu asistenční sluţbu Některé pojišťovny nabízejí All Risk pojistky jiţ vytvořené, jiné nabízejí svým klientŧm jakousi skládačku, kde si mŧţeme sami určit, co všechno má pojištění obsahovat. Většinou bývá All Risk nabízen jako komplexní produkt havarijního pojištění, některé pojišťovny ho pojímají i jako kombinaci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného ručení) s havarijním pojištěním. Výhoda takové pojistky pak bývá ještě markantnější, neboť pojišťovny často nabízejí nezanedbatelné slevy za propojištění právě těchto produktŧ. Výhodou, kromě niţší ceny, by měla být i skutečnost, ţe v případě propojištění povinného ručení s havarijním pojištěním se mohou sčítat limity asistenčních sluţeb, coţ zabezpečí vyšší pohodlí zejména při zahraničních cestách 7. 7 Jak pojistit automobil, CP Books, Brno,

16 2.4.4 Další druhy havarijního pojištění a pojištění doplňková Pojišťovny nabízejí rŧzné kombinace rizik a klient se mŧţe rozhodnout, proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat samostatně, zvolit kombinaci některých, anebo uzavřít kompletní pojištění. Kromě základních existují i další vedlejší rizika, které je moţné připojistit. Mezi rizika vyţadující připojištění mŧţeme zařadit např. doplňkové pojištění: minikasko (ţivelní škody, střet se zvěří, poţár, výbuch, vandalismus) pojištění proti odcizení pojištění havárie (včetně ţivelních škod a vandalismu) pojištění náhradního vozidla úrazové pojištění přepravovaných osob pojištění právní ochrany program technické pomoci při poruše vozidla pojištění čelního skla Minikasko Oblíbené pojištění vozidla Jedná se o atraktivní alternativu k běţně nabízenému havarijnímu pojištění. Tento typ pojištění je vhodný zejména pro dobré řidiče, kteří hledají pojistnou ochranu pouze před neodvratitelnými riziky, pro majitele starších vozidel, kteří mají zájem ochránit svŧj majetek, ale od pojištění vozidla nechtějí příliš investovat. Je vhodný i pro majitele vozidla, kteří hledají pojistnou ochranu proti základním rizikŧm bez odpočtu spoluúčasti. Charakteristika produktu minikasko: sjednává se na obecnou cenu vozidla pojištěná rizika: ţivelní škody, střet se zvěří, poţár, výbuch, škody zpŧsobené vandaly moţnost rozšíření o riziko odcizení výši pojistného neovlivňuje region registrace vozidla ani škodní prŧběh pojištění v kombinaci s povinným ručením poskytuje zdarma i technickou pomoc v případě poruchy vozidla 11

17 Pojištění proti živelným nebezpečím a odcizení Pojištění Odcizení a ţivel se vztahuje na: poškození, či zničení vozidla nebo jeho části v dŧsledku ţivelní události a odcizení (často jen celého vozidla) krádeţí vloupáním nebo loupeţným přepadením a vandalismus na vozidle. K tomuto pojištění je moţné připojistit např. úrazové pojištění přepravovaných osob a pojištění skel, pojištění zavazadel. Pojistník si po ukončení pojištění neodnáší od pojišťovny potvrzení o době trvání pojištění Pojištění havárie Pojištění Havárie a ţivel se vztahuje na poškození či zničení vozidla nebo jeho části, případně jeho výbavy v dŧsledku havárie nebo ţivelní události. K tomuto pojištění je moţné připojistit např. úrazové pojištění přepravovaných osob a pojištění skel, pojištění zavazadel. Pojistník si po ukončení pojištění odnáší od pojišťovny potvrzení o době trvání pojištění Pojištění náhradního vozidla Vztahuje se na úhradu nákladŧ vynaloţených pojistníkem na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v dŧsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodrţení max. denního limitu. Pojistné plnění není sniţováno o spoluúčast. Tuto pojistku je moţné sjednat pro vozidlo do 3,5t celkové hmotnosti, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla Úrazové pojištění přepravovaných osob Sjednává se pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehoţ následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Toto připojištění se vztahuje na plný počet sedadel ve vozidle, nebo pouze na sedadlo řidiče. Nabídka jednotlivých pojišťoven se liší hlavně v limitech pojistného plnění

18 Pojištění právní ochrany Předmětem pojištění právní ochrany pro vlastníky motorových vozidel je prosazování právních zájmŧ souvisejících s motorovým vozidlem, jehoţ registrační značka je uvedena v pojistné smlouvě. Pojištěnými osobami jsou tedy jak vlastník vozidla, tak celá posádka vozidla, pokud je oprávněna toto vozidlo uţívat. Pojištěné osoby mají právo na právní ochranu pouze při událostech, které jim vzniknou v souvislosti s pojištěným vozidlem. Pojištění právní ochrany pro vlastníky motorových vozidel se nevztahuje na události, které nastaly při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém prŧkazu, při řízení bez příslušného platného řidičského oprávnění, při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd, při uplatňování nárokŧ na náhradu škody na podnikatelsky přepravovaném nákladu a při sporech o náhradu škody, kterou třetí osoba uplatňuje vŧči pojištěné osobě Pojištění skel Pojištění se vztahuje na úhradu nákladŧ na opravu nebo výměnu skleněných výplní karoserie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, slouţících k výhledu z vozidla. Pojištění se sjednává pro případ havárie, ţivelní události, vandalismu. Krádeţ skla bývá vyloučena. Některé pojišťovny toto pojištění nabízejí uţ u povinného ručení. Bývá však výhodnější sjednat připojištění skel k havarijnímu pojištění s ohledem na spoluúčast. Připojištění skel k povinnému ručení často doprovází spoluúčast. U pojišťoven je moţné sjednat pojištění všech obvodových skel nebo jen čelního skla. 2.5 Asistenční služby Některé pojišťovny poskytují pojistníkovi i při pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla navíc výhody nad rámec zákona. Mezi ně patří například asistenční sluţba v ČR i po celé Evropě. Oprávněnou osobou je řidič pojištěného vozidla nebo některá z osob přepravovaných ve vozidle a pojištěným vozidlem je vozidlo, 9 13

19 pro které je u pojišťovny uzavřeno pojištění odpovědnosti z jeho provozu nebo havarijní pojištění 10. K uplatnění nároku na poskytnutí této sluţby ve většině případŧ postačí prokázání se Osvědčením o technickém prŧkazu vozidla (OTP), případně Dokladem o pojištění. Jsou li současně sjednány oba druhy pojištění, havarijní pojištění a povinné ručení, limity pojistného plnění shodné sluţby se sčítají. I kdyţ tato nabízená sluţba mŧţe mít některé odlišnosti v nabídce i limitu plnění, většinou zahrnuje: Je-li vozidlo po poruše či nehodě nepojízdné, pojišťovna uhradí: výlohy za příjezd silniční sluţby výlohy za naloţení vozidla a za jeřáb náklady na opravu vozidla na místě náklady na odtah vozidla. Samozřejmostí je moţnost vyuţít pomoci operátora firmy, která asistenční sluţbu pro pojišťovnu zajišťuje7. Asistenční sluţba zorganizuje i zapŧjčení sluţeb na úhradu nepojízdného pojištěného vozidla v zahraničí nebo na ubytování. Podmínkou však většinou je, ţe třetí osoba sloţí protihodnotu zapŧjčené částky cizí měny v tuzemsku na korunový účet asistenční sluţby nebo pobočky pojišťovny. Rozsah asistenčních sluţeb je stanoven ve smlouvě s příslušnou pojišťovnou, která tento rozsah specifikuje ve svých pojistných smlouvách a klienty o nich informuje. Poskytování asistenčních sluţeb se však na některé přesně specifikované události nevztahuje; např. na škody zpŧsobené úmyslně, na škody vzniklé výbuchem dopravovaných třaskavin, škody v dŧsledku válečných událostí a další Zabezpečení vozidla U motorového vozidla jsou dvě základní rizika odcizení odcizení celého vozu a vykradení cenných věcí z vozu. Přitom krádeţe vozidel se týkají jak nových vozŧ, tak i těch starších. Dnešní trh nabízí dva druhy zabezpečení mechanické a elektronické. 10 Povinné ručení, Grada, Praha,

20 Mechanické zabezpečení umoţňuje ochránit prakticky všechny typy automobilŧ před odcizením. Princip těchto bezpečnostních systémŧ zabezpečení vozidel spočívá v blokování řadícího mechanismu v poloze zpátečky. Existuje několik strategií zabezpečení vozidel. První metoda spočívá v omezení pohyblivosti vozidla, druhá v omezení atraktivity vozidla pro zloděje a třetí ve sledování nestandardního chování vozidla a jeho pohybu. Dlouholetá praxe potvrzuje, ţe i přes všechny elektronické vymoţenosti naší doby zŧstává stále základní metodou zabezpečení vozidel dobře a pevně mechanicky zamčený vŧz. Součástí elektronického zabezpečení autoalarm a také imobilizér, který brání elektronicky nastartovat vozidlo. Autoalarm je napojen na dveřní, kapotové a zavazadlové spínače. Dalším standardem je moţnost dálkově ovládat centrální zamykání 11. Předepsaný zpŧsob zabezpečení vozidla se u pojišťoven liší. Odvíjí se od typu vozidla, atraktivnosti pro zloděje a jeho ceny. Některé pojišťovny poţadují předloţení dokladu o zabezpečení jiţ při uzavření pojistné smlouvy, jiným stačí předloţit doklad aţ při pojistné události odcizením či vykradením vozidla. 2.7 Likvidace pojistných událostí Potenciální klient si ještě před uzavřením pojištění vytváří určitou představu a očekává jistou úroveň kvality sluţeb pojišťovny. Poté jako klient má pak moţnost porovnat své představy a svá očekávání s tím, jaké sluţby obdrţí a jak je vnímá. Rozdíl mezi očekávanými a vnímanými sluţbami determinuje pravděpodobnost sjednání dalšího nebo nového pojištění v budoucnu, případně setrvání u pojišťovny. Zpŧsob a kvalita likvidace má v hodnocení pojišťovny na pojistném trhu rozhodující význam, protoţe se jejím prostřednictvím v podstatě zhmotní sliby sdělené při uzavírání pojištění. Vznikne-li škoda na vozidle, je nutné vozidlo předvést pojišťovně, aby technik či likvidátor škodu ohledal, nafotil a provedl zápis o rozsahu poškození. Pojišťovny často mívají tzv. smluvní servisy, které pak mají oprávnění provádět prohlídku vozidla sami nebo do takového servisu pravidelně dochází likvidátor pojišťovny. Škodu mŧţe pojišťovna plnit na základě předloţených faktur a účtŧ a nebo na základě rozpočtu, který si s pojistníkem dohodne. V případě, ţe dojde k totální

21 škodě, pojišťovna uhradí obecnou cenu vozidla, coţ je cena, která je pro vozidlo daného typu, stáří, výbavy v daném místě a čase obvyklá. Zjištěná je pomocí programŧ nebo pomocí metodik znaleckých ústavŧ (např. IBS Expert, Eurotax) a její výpočet vychází z přesného určení typu a značky vozidla, jeho roku výroby, ujetých kilometrŧ a dalších faktorŧ jako je počet předchozích majitelŧ, zda se jedná o dovezené ojeté vozidlo, zda jiţ s vozidlem bylo havarováno, jaké má vozidlo vybavení, jak bylo o vozidlo pečováno, jak bylo provozováno, apod. Totální škoda nastane, je-li cena opravy vyšší neţ je obecná cena vozidla. Částečné neboli parciální škody jsou likvidovány v cenách nových. Nová cena je cena, za kterou lze daný díl v daném místě a čase pořídit nový Plnění na základě předložených faktur a účtů za opravu vozidla Z předloţených účtŧ a faktur pojišťovna neuhradí práce a materiál, který nesouvisel s opravou vozidla po dané nehodě. Uhradí jen ty práce a ten materiál, který pojišťovna uznala při prohlídce vozidla po nehodě. Tyto části jsou zaznamenávány do protokolu o prohlídce vozidla a přímo je určeno, které díly se mají vyměnit, které opravit, u poškozeného lakování či klempířských prací se obvykle určuje procentuální poškození. Protokol o prohlídce vozidla je i podkladem pro výpočet výše škody. Stane-li se, ţe se při opravě zjistí větší poškození, neţ je udáno v protokolu, či poškození dalších dílŧ či součástí, je dobré obrátit se znovu na pojišťovnu, aby provedla takzvané dohledání. Opravny v dnešní době jiţ většinou pouţívají pro výpočet ceny opravy podobné programy, jako má pojišťovna, takţe by se nemělo stát, ţe by pojišťovna některou práci neuznala. Kromě faktur za opravu mŧţeme předloţit pojišťovně i účty či faktury za materiál a náhradní díly, pokud je musel pojištěný sám pořídit. Samotné faktury mŧţe pojišťovně předloţit buď viník nehody nebo poškozená osoba, nebo po zplnomocnění učiní přímo opravna, která opravu prováděla. V tomto druhém případě se pak pojistné plnění vyřizuje přímo mezi pojišťovnou a opravnou, zatímco v prvním případě jde plnění na vlastníka vozidla. Je-li vozidlo ve vlastnictví leasingové společnosti, bývá pojistné plnění vinklováno. Drţitel vozidla pak musí leasingovou společnost poţádat o uvolnění pojistného plnění. 16

22 2.7.2 Plnění na základě rozpočtu Při plnění na základě rozpočtu pojišťovna zpracuje rozpočet opravy, projedná ho s pojištěným klientem a proplatí mu pojistné plnění bez předkládání faktur. Ke zpracování tohoto rozpočtu pouţívají pojišťovny počítačové programy, které v podstatě vychází z časových norem a postupŧ stanovených pro značkové opravny a z cen materiálŧ a náhradních dílŧ, které jsou v distribuční síti běţné. Program je tvořen jako skládanka po zadání poškozených součástí se provádí podle časových norem jejich demontáţ a pak montáţ nových dílŧ, případně i dílŧ souvisejících. U poškozených dílŧ, které se nemění, se zadává jejich oprava v závislosti na rozsahu poškození 7. 17

23 3 Porovnání nabídky jednotlivých pojišťoven Havarijní pojištění je určeno na krytí rizika škod vzniklých při havárii, krádeţí, ţivelní události či vandalismu. Pokud budeme mít uzavřeno havarijní pojištění a budeme řádně platit pojistné, pojišťovny nám vyplatí za určitých podmínek náhradu škody, kterou na vozidle utrpíme. Cena za takové pojištění, kterou je pojištěný povinen platit, se odvíjí od mnoha faktorŧ, mezi něţ patří například typ a značka vozidla, pořizovací cena vozidla či stáří vozidla, kde platí, ţe čím starší vozidlo, tím levnější pojistné. U tohoto pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, dŧleţitá je kvalita pojištění, která se odvíjí od limitŧ pojistného plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, od kvality asistenčních sluţeb, moţnosti kombinovat rizika apod. Na našem trhu nabízí havarijní pojištění celá řada pojišťoven, většinou pak ty, které mají mezi svými produkty i pojištění povinného ručení. Zatímco do tvorby základního pojistného není příliš vidět, nabízejí pojišťovny relativně transparentní systém nejrŧznějších bonusŧ a slev. Pojišťovny se jimi vzájemně odlišují a zároveň jejich tvorbou zvýhodňují méně rizikové klienty. Některé pojišťovny nabízejí slevy za nadstandardně zabezpečené vozidlo nebo naopak vozidlo nepojistí pokud nemá minimální zabezpečení. Zvýhodňují klienty z méně rizikových oblastí, např. dle statistik krádeţe vozidel. Informace dále uvedené vycházejí z nabídek jednotlivých pojišťoven. Při havarijním pojištění nelze předem ustanovit cenové tabulky nabízených pojištění, protoţe, jak jsem jiţ uvedla, cena havarijního pojištění na rozdíl od povinného ručení nevychází jen z obsahu motoru, ale z několika dalších kritérií. 3.1 Česká pojišťovna Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v ţivotním i neţivotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna nabízí 3 varianty havarijního pojištění: All Risk, Havárie a ţivel a Odcizení a ţivel. U všech tří variant pojištění mŧţeme do jedné pojistné smlouvy na havarijní pojištění sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla povinné ručení a tak splnit zákonnou povinnost a ochránit svŧj majetek. Výše pojistného se odvíjí od obecné ceny vozidla k datu vstupu do pojištění. 18

24 Asistenční sluţba standardně zahrnuje: zprostředkování pomoci při nehodě v ČR i v zahraničí, příjezd zásahového vozidla a práce mechanika do dvou hodin zdarma, odtah do nejbliţšího autorizovaného servisu zdarma, převoz do nejbliţšího autorizovaného servisu v ČR, pokud by oprava přesáhla 8 hodin opravy v zahraničí, v případě neekonomické opravy nebo odcizení vozidla zajištění a úhradu administrativních náleţitostí v souvislosti s jeho ponecháním v cizině, poradenství a předání vzkazu blízké osobě, vše prostřednictvím bezplatné linky pomoci. Česká pojišťovna nově poskytuje asistenční sluţby nejen svým klientŧm, ale i motoristŧm, jimţ klienti České pojišťovny zpŧsobili škodu. Z povinného ručení klientŧ České pojišťovny se poškozeným hradí nejen oprava vozidla. Nově mají moţnost vyuţít i asistenční sluţby, např. odtaţení vozidla do nejbliţšího servisu nebo opravu vozidla přivolaným mechanikem přímo na místě nehody 12. Českou pojišťovnu nalezneme na více neţ 700 obchodních místech po celé republice Varianty pojištění Havarijní pojištění mŧţete uzavřít v jedné ze tří variant, které se liší rozsahem pojištěných rizik. Tab.č.1.: Varianty pojištění u České pojišťovny Živelní událost 1) Havárie 2) Odcizení 3) Neoprávněné užití vozidla 4) All Risk Havárie a živel - - Odcizení a živel - Pramen: 1) Ţivelní události poţár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skla, zemin nebo lavin, pád stromŧ nebo stoţárŧ, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice

25 2) Havárie poškození nebo zničení pojištění věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. pŧsobením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.) Pro smlouvy s datem sjednání a pozdějším se havárií rovněţ rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části úmyslným jednáním (zásahem) třetí osoby. 3) Odcizení přivlastnění si pojištěné věci krádeţí nebo loupeţí 4) Neoprávněné uţití vozidla uţití vozidla proti vŧli oprávněné osoby Pojištění je možné sjednat ve variantách spoluúčastí: 1 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 5 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 10 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 20 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 30 % z pojistného plnění, minimálně však Kč Slevy a bonusy Bonus pro dobré řidiče bezeškodní řidič získá kaţdý rok bonus (slevu) z pojistného, který mŧţe dosáhnout aţ 50 %. Bonus je přebírán i od jiných pojišťoven, pokud je jeho existence doloţena. Vznik škody na vozidle představuje odečet 36 bezeškodních měsícŧ, klient tak mŧţe naopak přejít do systému malus, který představuje přiráţku k pojistnému. Sleva za zabezpečení - při zabezpečení vozidla proti odcizení mechanickým zabezpečovacím zařízením, pasivním nebo aktivním vyhledávacím systémem je moţné dále získat slevu ve výši 10 % na havarijní pojištění (netýká se varianty Havárie a ţivel ). Sleva za propojištěnost - 5% slevu z havarijního pojištění získá ten, kdo si sjedná havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu v jedné smlouvě, sleva je získána z havarijního pojištění. Sleva za vyuţívání doporučených autoopraven - pokud se klient ve své smlouvě zaváţe vyuţívat pro opravy svého poškozeného vozidla autoopravny doporučené Českou pojišťovnou, získá 4% slevu z havarijního pojištění Volitelná připojištění 20

26 čelní sklo úraz dopravovaných osob zavazadla a věci osobní potřeby pŧjčovné během opravy vozidla GAP pojištění pořizovací ceny vozidla asistenční sluţba POHODA Special varianta platná i pro případ poruchy (viz. Příloha č. 1) asistenční sluţba POHODA SOS nejširší varianty pojištění, platná i pro případ poruchy (viz. Příloha č. 1) Připojištění čelního skla není vázáno na sjednanou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění. Česká pojišťovna uhradí výměnu skla včetně práce autoservisu. Není účtována spoluúčast pojištěného. 3.2 Kooperativa, pojišťovna, a.s. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu, zaloţena byla v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelŧ aţ po velké prŧmyslové firmy. V havarijním pojištění nabízí pojišťovna široký výběr produktŧ. Pro osobní a uţitková vozidla fyzických a právnických osob je určeno Komplexní pojištění vozidel GLOBAL. Komplexní pojištění vozidel TANDEM je pojištění v jediném pojistném produktu. Nabízí také havarijní pojištění motocyklŧ. Pojišťovnu Kooperativu nalezneme na více neţ 300 obchodních místech po celé republice Varianty pojištění Komplexní pojištění vozidel GLOBAL - základním znakem produktu GLOBAL je jeho univerzálnost. Toto pojištění umoţňuje stavebnicovým zpŧsobem libovolně kombinovat veškerá pojištění týkající se vozidla tedy pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění i celou řadu dodatkových 21

27 připojištění. Komplexní pojistnou ochranu vozidla, osob, zavazadel, čelního skla, dále široké asistenční sluţby i povinné ručení či připojištění právní ochrany je moţné mít v jedné smlouvě 13. Produkt GLOBAL je určen především pro retailové pojištění osobních a uţitkových vozidel do 3,5 tuny, ale i motocyklŧ. Ve variantě Global pojišťovna nevychází z obecné ceny vozidla, jak je tomu u většiny pojišťoven. Při vstupu do pojištění obchodní zástupci vyuţívají počítačový program, kde je na kaţdé vozidlo dle typu, obsahu, výkonu a trvalého místa bydliště stanoveno základní pojistné, to je dále koeficienty upravováno. Jsou vyuţívány koeficienty za stáří vozidla, výbavu, zabezpečení a jiné. Tab.č.2.: Varianty GLOBAL Havárie Odcizení Živel Havárie Částečná havárie - Odcizení - Pramen: Komplexní pojištění vozidel TANDEM - je spojení povinného ručení, havarijního pojištění vozidla doplňkových připojištění v jediném pojistném produktu. Oproti programu Global je zde vycházeno z obecné ceny vozidla. Navíc je zdarma připojištěno čelní sklo. Škoda na čelním skle však má vliv na bezeškodní prŧběh

28 klienta. Princip likvidace škod je však u obou variant pojištění stejný. Částečné škody jsou pojišťovnou vypláceny v nové ceně, totální škoda a odcizení vozidla je vypláceno v ceně obecné. Tab.č.3.: Varianta TANDEM Havárie Odcizení Živel All risk Odcizení - Pramen: Pojištění je možné sjednat ve variantách spoluúčastí: 5 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 10 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 20 % z pojistného plnění, minimálně však Kč Slevy a bonusy Komplexní pojištění vozidel GLOBAL - bonusový systém pro řidiče, kteří jezdí bez nehod je připraven systém bonus, pomocí něhoţ lze v prŧběhu pojištění získat slevu na pojistném ve výši 5 % aţ 50 %. Za kaţdých 12 bezeškodních měsícŧ klient získává 5% slevu z pojistného. Prokázání bonusu musí klient doloţit potvrzením o době trvání pojištění. Bonus je také přebírán i od jiných pojišťoven. Vznik škody na vozidle představuje odečet 24 bezeškodních měsícŧ, klient se tak mŧţe dostat do systému malus, který představuje přiráţku k pojistnému. - asistenční sluţby jsou klientŧm poskytovány bez zvláštního příplatku - je moţné získat slevu ve výši 5 % za roční frekvenci placení pojistného - řidiči, kteří v zimním období vyuţívají zimních pneumatik, získávají slevu na pojistném ve výši 5 % - za vyšší, neţ předepsaný stupeň zabezpečení vozidla proti odcizení, je také započtena sleva na pojistném Komplexní pojištění vozidel TANDEM 23

29 - slevový systém je stejný jako u varianty Global Doplňková připojištění Komplexní pojištění vozidel GLOBAL - pojištění nestandardní výbavy - pojištění zavazadel přepravovaných pojištěných vozidel - úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem - pojištění věcí během silniční dopravy - pojištění čelního skla - pojištění nákladŧ na nájem náhradního vozidla - pojištění právní ochrany - asistenční sluţby (viz. Příloha č. 1) Komplexní pojištění vozidel TANDEM - pojištění zavazadel bez odcizení - úrazové pojištění - součástí havarijního pojištění typu all risk je automaticky pojištění čelního skla (bez spoluúčasti). 3.3 ČSOB pojišťovna, a.s. ČSOB pŧsobí jako univerzální banka na dvou národních trzích, a to českém a slovenském (prostřednictvím své zahraniční pobočky). V retailovém bankovnictví v ČR pŧsobí pod dvěma obchodními značkami ČSOB a Poštovní spořitelna. ČSOB pojišťovnu nalezneme na více neţ 230 obchodních místech po celé republice. V oblasti havarijního pojištění ČSOB pojišťovna nabízí moderní pojištění MOBILITY, které zajišťuje komplexní pojistnou ochranu vozidla, ale i těch kteří jej uţívají. Pojištěním MOBILITY lze sjednat havarijní pojištění motorového vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny, ale i povinné pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a tato pojištění je navíc moţné kombinovat s celou řadou připojištění, jako jsou odcizení vozidla, úrazové pojištění přepravovaných osob, zapŧjčení náhradního vozidla, připojištění zavazadel, čelního skla a nadstandardní asistenční sluţby. Havarijní pojištění u ČSOB dále obsahuje úhradu autorizovaných (značkových) servisŧ, úhradu nákladŧ na vyproštění, odtaţení a opravu vozidla, v případě totální škody náklady na znovupořízení vozidla a asistenční sluţbu ČSOB Pojišťovna assistance. 24

30 Je moţné volit ze dvou typŧ pojistných typŧ vozidla: - z modifikované ceny vozidla (výhodné pro zcela nová nebo mírně ojetá vozidla), kdy se pro stanovení výše pojistného vychází z nové pořizovací ceny vozidla, upravené koeficientem stáří vozidla, který navíc mimo bonusu automaticky kaţdoročně, aţ do stáří 6 let vozidla, sniţuje cenu pojištění - z obvyklé (trţní) ceny vozidla (vhodné pro ojetá vozidla), kdy se při stanovení výše pojistného vychází z trţní ceny vozidla Varianty pojištění Pojištění je moţné sjednat ve variantách spoluúčastí: 5 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 10 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 20 % z pojistného plnění, minimálně však Kč Tab.č.4.: Pojištění u ČSOB Havárie Živel Vandalismus Odcizení Havarijní pojištění - KASKO DOMINANT KASKO MINI - - Pramen: Slevy a bonusy Havarijní pojištění pracuje kaţdoročně s bonusy a malusy, tudíţ zohledňuje řidiče z hlediska zavinění škod. Za kaţdý rok pojištění bez zaviněné nehody získáváte 10% bonus aţ do výše 50-ti %. Vznik škody na vozidel představuje odečet 24 bezeškodních měsícŧ, klient mŧţe přejít do systému malus. Slevu 5 % lze téţ čerpat za věrnost ČSOB Pojišťovně v ostatních druzích pojištění či za kombinaci s povinným ručením a 3 % za případnou jednoroční splatnost pojistného. 25

31 3.3.3 Doplňková připojištění odcizení vozidla úrazové pojištění cestujících náhradní vozidlo zavazadla čelní sklo nadstandardní asistenční sluţby 14 (viz. Příloha č. 1) 3.4 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení a havarijního pojištění na pojistném trhu v České republice. ČPP předepsala v roce 2007 pojistné v celkové hodnotě 4,75 mld. Kč, coţ je o 9,4 pct více oproti minulému roku. Česká podnikatelská pojišťovna je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Českou podnikatelskou pojišťovnu nalezneme na více neţ 70 obchodních místech po celé republice. Česká podnikatelská pojišťovna nabízí 2 varianty pojištění s výběrem ze 3 kombinací rizik a 4 spoluúčasti, bonus za bezeškodní prŧběh, slevy na zabezpečení vozidla, rozsáhlé asistenční sluţby zdarma při nehodě i pouhé poruše a slevový program Varianty pojištění Tab.č.5.: Havarijní produkty u České podnikatelské pojišťovny Varianty Havárie Odcizení Živel Vandalismus ALL RISK Havárie - - Odcizení a živel - Pramen:

32 Pojištění je moţné sjednat ve variantách spoluúčastí: 3 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 5 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 10 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 15 % z pojistného plnění, minimálně však Kč Slevový program Sleva 5% při uzavřeném povinném ručení Sleva dle regionu provozu vozidla Sleva za zabezpečení vozidla - pokud má vozidlo aktivní vyhledávací zařízení nebo mechanické zabezpečení proti odcizení Sleva za bezeškodný prŧběh předchozího havarijního pojištění, a to ve výši 10% za kaţdý rok bez nehody, max. však do výše 50%. Vznik škody na vozidel představuje odečet 24 bezeškodních měsícŧ, klient mŧţe přejít do systému malus Doplňková připojištění Úrazové připojištění - pojistné krytí aţ do výše Kč za kaţdé sedadlo (standard - v ceně pojištění úrazové připojištění sedadel vozidla s limitem pojistného plnění ve výši Kč) Připojištění čelního skla vozidla - připojištění nelze sjednat u přívěsŧ a návěsŧ, u vozidel nad Kg je limit plnění vţdy ,-Kč Připojištění je se spoluúčastí ve výši 500,-Kč. Připojištění pronájmu náhradního vozidla - pojištění je sjednáno pro případ nákladŧ vynaloţených na zapŧjčení náhradního vozidla v případě havárie pojištěného vozidla, ke které došlo na území České republiky. Pojištěnému vzniká právo, aby pojistitel vyplatil částku odpovídající prokázaným nákladŧm na zapŧjčení náhradního vozidla, nejvýše však 1000,- Kč (vč. DPH) denně. Pojištění nákladŧ na zapŧjčení náhradního vozidla v případě havárie vozidla se poskytuje v rámci pojistného období na dobu max. 5 dnŧ. 27

33 Další připojištění jsou - pojištění nákladŧ na nájem náhradního vozidla, pojištění přírodních rizik, pojištění asistence plus, pojištění léčebných výloh v zahraničí Asistenční služby Viz. Příloha č UNIQA pojišťovna, a.s. UNIQA zahájila svoji činnost v roce Jako drţitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktŧ pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. Spoluzakladatelem a hlavním akcionářem UNIQA pojišťovny s podílem 83,33 % je největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA. UIQA pojišťovnu nalezneme na více neţ 90 obchodních místech po celé republice. UNIQA pojišťovna uplatňuje ve své cenové politice segmentační kritéria dle bydliště a věku motoristy. Niţší sazby mají starší klienti z menších měst, další zvýhodnění pak mají lékaři a drţitelé ZTP prŧkazu. 16 Pojišťovna nabízí havarijní pojištění ve třech variantách a to: Kompletní, Havárie a ţivel, Odcizení a ţivel Varianty pojištění Tab.č.6.: Havarijní produkty u pojišťovny UNIQA Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus Kompletní Havárie a živel -- - Odcizení a živel - - Pramen: Pojištění je moţné sjednat ve variantách spoluúčastí: 0 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 5 % z pojistného plnění, minimálně však 1 % z pojistné částky

34 5 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 10 % z pojistného plnění, minimálně však 2 % z pojistné částky 10 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 20 % z pojistného plnění, minimálně však 4 % z pojistné částky 30 % z pojistného plnění, minimálně však 6 % z pojistné částky 40 % z pojistného plnění, minimálně však 8 % z pojistné částky UNIQA při přijetí do pojištění doporučuje u většiny vozidel alespoň minimální zabezpečení- SBZ OCIS ( pískování skel a registrace vozu v databázi OCIS. Tato registrace platí do doby změny vlastníka vozidla). Klientŧm UNIQA poskytuje smluvní partner CEBIA 50% slevu z běţné ceny této sluţby. U draţších vozidel (zpravidla nad 1, Kč) vyţaduje UNIQA navíc kromě SBZ OCIS aktivní zabezpečení- např. SHERLOG. UNIQA za zabezpečení SBZ OCIS poskytuje 10% slevu z KASKO pojištění. V případě zabezpečení SBZ OCIS kombinovaného navíc s mechanickým zabezpečením pevně spojeným s vozidlem a zabezpečením aktivním UNIQA poskytuje slevy aţ 25% z kompletního KASKO pojištění Pojištění KASKO Komplexní program havarijního pojištění, který kryje škody vzniklé na vozidle i v případě, ţe jste sami viníkem nehody. Díky KASKU se není třeba bát ani odcizení vozu či jeho součástí, rozbití skla, ţivelních škod a dalších nepříjemných událostí. Pojištění obsahuje malou asistenci UNIQA (viz. Příloha č. 1). Aby pojištění bylo vhodné opravdu pro všechny klienty, mŧţeme si vybrat z těchto variant: - kompletní: komplexní havarijní pojištění, které chrání pro případ nehody, vandalismu, před pádem věci na vŧz, před ţivelními škodami a odcizením - havarijní: pojištění pro ty, kteří se chtějí chránit pro případ nehody, proti pádu věci a ţivelním škodám - odcizení: chrání v případě odcizení vozu či jeho části a před ţivelními škodami. Z této základní nabídky pojištění KASKO nelze uplatňovat nároky na zapŧjčení náhradního vozidla pro vozidlo ţádné tovární značky. 29

35 3.5.3 Kasko Max UNIQA má pro vybrané značky vozidel nový produkt, díky němuţ má klient nárok na pojistné plnění ve výši pořizovací ceny svého vozidla v případě totální škody po dobu 1 roku (KASKO MAX 12) nebo 2 let (KASKO MAX 24) nebo 3 let (KASKO MAX 36) po odečtení spoluúčasti a zbytkŧ. Produkt je určen pro nová vozidla. Všechny varianty KASKO MAX navíc obsahují: - příspěvek na zapŧjčení jiného vozidla - pojištění čelního skla se spoluúčastí pouze 5% z pojistného plnění minimálně 500 Kč bez vlivu na Bonus/Malus 3.6 Generali Pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje bezmála 3000 zaměstnancŧ a spolupracovníkŧ v celé České republice. Svým zákazníkŧm nabízí v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Na základě zkušeností z provozování pojištění motorových vozidel na českém (od roku 1994) i evropském trhu nabízí program komplexní pojistné ochrany pro motoristy. Zahrnuje jak zákonem předepsané povinné ručení, havarijní pojištění, tak i pojištění volitelná Varianty pojištění Tab.č.7.: Havarijní produkty u pojišťovny Generali Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus ALL RISK Havárie - Odcizení a živel Pramen: Pojištění je moţné sjednat ve variantách spoluúčastí: 5 % z pojistného plnění, minimálně však Kč

36 10 % z pojistného plnění, minimálně však Kč 20 % z pojistného plnění, minimálně však Kč Nejoblíbenější je pojištění typu "allrisk", které zahrnuje všechna dŧleţitá rizika: Poškození nebo ztrátu motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy zpŧsobené ţivelními událostmi, poţárem nebo výbuchem, střetem, zaviněným jednáním cizí osoby nebo odcizením. Pojištění však lze sjednat i na vybraná rizika podle individuální potřeby: - havárie (včetně ţivelní události a vandalismu) - odcizení (pro osobní a uţitková vozidla do 3,5t ve stáří 3-11 let) - minikasko (ţivelní škody, střet se zvěří, poţár, výbuch, vandalismus) Pojištění Komplet představuje cenově výhodný balíček zahrnující povinné ručení a pojištění kasko ve všech moţných variantách a kombinacích včetně bezplatného programu technické pomoci při poruše vozidla Podmínky pojištění pojištění se sjednává na aktuální cenu vozidla o nové vozy = prodejní cena o ojeté vozy = cena obecná sleva na pojistném za jízdu bez nehod o za jízdu bez nehod v pojištění allrisk a pojištění rizika havárie poskytujeme bonusy ve výši %. Vznik škody na vozidle přestavuje odečet bezeškoních měsícŧ podle procentuální výše vyplaceného pojistného plnění z pojistné částky vozidla. 25 % vyplaceného pojistného z pojistné částky představuje odečet 12 měsícŧ. 50 % vyplaceného pojistného z pojistné částky představuje odečet 24 měsícŧ. do 75 % vyplaceného pojistného z pojistné částky představuje odečet 36 měsícŧ a nad 75 % je to 48 měsícŧ

37 o první stupeň bonusu lze získat po 2 letech o sleva se počítá z celého pojistného o přebírá i bonus dosaţený v předchozím pojištění o bonus za bezeškodní prŧběh získávají i právnické osoby další slevy o % za nadstandardní zabezpečení o 5% z havarijního pojištění při současném pojištění POV a HAV o 20% z ceny za úrazové pojištění a pojištění právní ochrany v kombinaci s POV nebo HAV o 20% z havarijního pojištění pro drţitele prŧkazu ZTP o Doplňková pojištění - pojištění náhradního vozidla - pojištění skel - úrazové pojištění přepravovaných osob - pojištění zavazadel - pojištění právní ochrany - program technické pomoci při poruše vozidla (viz. Příloha č. 1) 3.7 Počet pojištěných vozidel v letech 2006 až 2008 Pro úplnost k přehledu pojišťoven uvádím počet pojištěných vozidel v letech 2006 aţ Toto pojištění se vztahuje jak na povinné ručení, tak i na havarijní pojištění. Tab.č.8.: Počet pojištěných vozidel u vybraných pojišťoven Počet pojištěných vozidel 32

38 Pojistitel Česká pojišťovna Kooperativa ČSOB ČPP UNIQA Generali Pramen: Graf č.1.: Vývoj pojištěných vozidel 4 Srovnání havarijního pojištění u vybraných pojišťoven Přestoţe havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je třeba vţdy zváţit. Ochrání náš vŧz před škodami zpŧsobenými ţivly nebo vzniklými v dŧsledku havárie, odcizení či neoprávněnou osobou. 33

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bakalářská práce Autor: Mgr. Eva Žilková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous,

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven

Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Hana Pšeničková Bankovní management

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví KRITÉRIA VÝBĚRU KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY U POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL The selection criteria for commercial insurance motor

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Pojištění v České republice: nové produkty v pojišťovnictví v ČR, Pojištění odpovědnosti za

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s.

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s. Vážený kliente, dovolte, abychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu komplexního autopojištění u Allianz pojišťovny, a. s. Rádi bychom Vás informovali o nejzajímavějších

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje

Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Martin Lípa Bankovní management Vedoucí práce: Ing, Helena

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Produkty komerčního neživotního pojištění se zaměřením na havarijní pojištění motorových vozidel. Klára Boříková

Produkty komerčního neživotního pojištění se zaměřením na havarijní pojištění motorových vozidel. Klára Boříková Produkty komerčního neživotního pojištění se zaměřením na havarijní pojištění motorových vozidel Klára Boříková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce bylo osvojení teoretických poznatkŧ

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé poškození

Více

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Bankovní institut vysoká škola Praha. Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Autor: Monika Zunová Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav

Více

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si pořídil tísňové zařízení naší společnosti do svého vozidla. Díky tomuto unikátnímu systému máte možnost využít další služby, které Vám naše společnost touto cestou

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby T013/ 13 Obsah ČÁST I. Doplňková pojištění Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Pojištění zavazadel 1 Článek 3: Pojištění úrazu

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více