Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4"

Transkript

1 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od verze 4 - platnost: od Čj.: MZŠ 526/2013 Spisový znak: A. 01. Skartační znak/lhůta: A/10 Vyřízeno:

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU, VERZE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Třídní schůzky, hovorové hodiny, mítinky s rodiči Školská rada Policie ČR, Městská policie Pedagogicko-psychologické poradny, SPC, SVP, OSPOD Oblast environmentální výchovy Oblast počítačové gramotnosti Mezinárodní spolupráce CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Žáci se zdravotním postižením Žáci se sociálním znevýhodněním VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU I. stupeň II. stupeň POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK

3 5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: Organizační vymezení vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Organizační vymezení vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie

4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu

5 Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika vyučovacího předmětu: Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Konverzace v německém jazyce Charakteristika vyučovacího předmětu: Organizační vymezení vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah předmětu Ekologie Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sportovní hry Charakteristika vyučovacího předmětu Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH HODNOCENÍ A KLASIFIKACE CHOVÁNÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PROSPĚCHU ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY

6 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Masarykova základní škola, Brno Židenice, Kamenačky 4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 1.2 Předkladatel a zřizovatel Název školy: Masarykova základní škola Brno Adresa škola: ředitel školy: Kamenačky 3591/4, Brno Mgr. Jiří Šebela kontakty: tel / fax http: IČ: Bankovní spojení: /0100 IZO: Identifikátor právnické osoby: Koordinátor: Název zřizovatele: Adresa: Mgr. Marie Vaňková Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice Gajdošova 7, Brno kontakty: tel. ústř / fax http: 1.3 Platnost dokumentu, verze Od Verze: 4, platnost od Podpis ředitele školy. razítko školy 6

7 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Masarykova základní škola, Brno Židenice, Kamenačky 4 Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 je školou plně organizovanou. Ustálený počet žáků se v současnosti pohybuje mezi 300 až 320. V každém ročníku máme jednu nebo dvě třídy podle kolísající síly populace a úspěšnosti žáků při přijímání na víceletá gymnázia. Průměrná naplněnost ve třídách je 21,64 žáků. Kapacita školy je dle rejstříku škol 400 žáků. Součástí školy je i školní družina s kapacitou cca 150 dětí, zařazených v 5 odděleních, a školní klub, který organizuje využití volného času především pro žáky 2. stupně. Nabízená činnost se v něm mění podle zájmu dětí a kulturní a sportovní nabídky okolí. Školní klub má možnost navštěvovat přibližně 100 žáků druhého stupně. Vzhledem k mírně se měnícímu počtu žáků a zaměstnanců školy, jde o čísla rámcová. Přesné údaje každoročně obsahuje výroční zpráva školy. Žáci naší školy pocházejí především ze spádového obvodu školy stanoveného obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Brna č. 11/2012, kterou se stanoví spádové obvody základních škol. Což je území MČ Brno-Židenice, v menší míře navštěvují školu žáci z jiných spádových obvodů z nedalekých sídlišť Vinohrady a Líšeň a dalších částí Brna. Škola má velmi dobrou dopravní dostupnost několika linkami MHD. Škola se orientuje především na výuku základních předmětů, v maximální míře posilujeme hodinovou dotaci českého jazyka a matematiky. Snažíme se také o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků, proto naši žáci již od první ročníku mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Od 3. ročníku je výuka Aj povinná. Zkušení učitelé zde u dětí vytvářejí hravou a nenásilnou formou základy Aj. Od školního roku 2013/2014 byl do výuky zaveden druhý cizí jazyk: ruský jazyk (dále Rj.) nebo německý jazyk (Nj). V rámci nových úprav RVP ZV a následně i ŠVP školy, byly na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č. j. MSMT_2647/ ze dne 29. ledna 2013 provedeny oproti verzi č. 3 změny v těchto oblastech: Cizí jazyk a Další cizí jazyk, Matematika, Finanční gramotnost, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Dopravní výchova, Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi, aj.), Korupce a Obrana vlasti. Upravený RVP ZV vstupuje v účinnost 1. září Žáci po skončení základní školy ve většině případů nacházejí uplatnění na středních školách, popř. v učebních oborech s maturitou, v menší míře pak v učebních oborech. Přes nespornou náročnost požadavků pedagogů na výsledky výchovy a vzdělávání žáků se neztrácí ze zřetele vytváření příjemného a podnětného prostředí, dobrých osobních vtahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a zaměstnanci školy. Důležité je pro všechny zaměstnance stálé vytváření specifického příjemného klimatu menší školy, což je dáno kromě prostorových možností budov i spoluprací s menšími počty rodičů. Při škole působí Školská rada, která MZŠ Kamenačky pomáhá zakotvovat do rámce židenické veřejnosti a pomáhá spoluprací se zastupiteli a ÚMČ Židenice. Svůj vliv na klima školy mají také počty žáků ve třídách a v 7

8 neposlední řadě i tradice, kterou škola v Židenicích má. Pozitivní vliv na činnost školy má také Nadační fond zřízený při škole. 2.2 Vybavení školy Škola je situována v poměrně klidné oblasti Brna Židenice, její velká část leží na ulici Kamenáčky s velmi slabou dopravou. Autorem návrhu nedokončeného projektu byl uznávaný Ing. arch. Oskar Poříska. Škola se tedy skládá ze dvou budov z roku 1906 a 1932, propojených spojovací chodbou v úrovni prvního patra. Toto uspořádání umožňuje oddělení většiny tříd 1. a 2. stupně a tím vytvoření optimálních podmínek pro rozdílnou práci s dětmi různých věkových kategorií. Součástí areálu je školní dvůr, který je využíván v jarních a podzimních měsících na výuku tělesné výchovy, školní družinou k odpoledním volnočasovým pohybovým aktivitám a v neposlední řadě žáky a učiteli k relaxaci v době mezi vyučovacími hodinami, popř. k netradičním formám výuky. Škola je vybavena učebnou informatiky a multimediální učebnou. Obě učebny jsou využívány na výuku většiny předmětů. Multimediální učebna slouží zároveň i jako místnost pro různá školení a semináře. Škola nyní disponuje čtyřmi interaktivními tabulemi, dvěma na prvním a dvěma na druhém stupni, které jsou využívány v mnoha předmětech. Jedna ze tříd s interaktivní tabulí slouží zároveň i jako odborná učebna jazyků. Ve škole jsou též vybavené učebny fyziky, chemie, společenských věd, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Je zde rovněž vybavená kuchyňka, keramická dílna s vypalovací pecí a dílna pro pracovní činnosti. Škola má jednu tělocvičnu z roku 1932, u níž byly v roce 2006 vybudovány šatny se sociálním zařízením pro koedukovanou výuku TV. Tělocvična je ozvučená a je možno v ní promítat video dataprojektorem. V současnosti probíhá postupná rekonstrukce obou budov tak, aby jejich stav odpovídal nárokům na výchovu a vzdělávání na počátku 21. století. Stávající stav vyhovuje platným hygienickým normám. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen pedagogy, ředitelem, zástupkyní ředitele, vedoucí vychovatelkou ŠD, výchovnou poradkyní, preventistkou sociálně patologických jevů, koordinátorem ICT, koordinátorem ŠVP, vychovatelkami a asistenty pedagoga (dle aktuální potřeby), především u integrovaných žáků s poruchami učení a chování. Věkové složení pedagogických pracovníků je optimální od začínajících učitelů až po zkušené pedagogy s dlouholetou praxí na základní škole. Pedagogický sbor je smíšený s převahou žen v kolektivu. Všichni učitelé i vychovatelé jsou odborně i pedagogicky způsobilí, popř. si doplňují potřebné vzdělání. Rovněž informace o učitelském sboru a zaměstnancích budou předmětem dodatku ŠVP v dalších letech a jsou součástí Výročních zpráv školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno v souladu s plánem DVPP, charakteristickým znakem celého sboru je snaha o prohlubování odborného vzdělání a získávání nových informací a poznatků v oblasti pedagogické práci v celé její šíři. Výběr těchto aktivit je nutné provádět s ohledem na využitelnost nabytých poznatků ve výchovně vzdělávací praxi a v neposlední řadě na přidělené normativní finanční prostředky. Prioritou je především prevence sociálně patologických jevů, práce se žáky se sociálním či zdravotním znevýhodněním, počítačová gramotnost a environmentální výchova. 8

9 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Projektová výuka má již na naší škole svou tradici. Jedním z důvodů je, že tato metoda nabízí mnoho realizačních variant, posiluje motivaci žáků a učí je mnoha důležitým životním dovednostem, např. spolupracovat, diskutovat, formulovat své názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd. Mezi projekty, které realizujeme již delší dobu, patří: Vánoční dílničky a Školní vánoční jarmark jedná se o výrobu a prodej předmětů s vánoční tématikou; je to projekt probíhající v listopadu a prosinci, jehož cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a rozvíjet estetiku, finanční gramotnost a pochopení tradic. Den Země vytváření postoje k životnímu prostředí v rámci environmentální výchovy. Je to projekt probíhající v březnu a dubnu ve škole i mimo školu. Projekt je zakončen společnou prezentací jednotlivých tříd před publikem školy. Lyžařský výcvikový kurz 1. a 2. stupeň projekt zaměřený na získávání a prohlubování lyžařských dovedností. Lyžařský výcvikový kurz 1. a 2. stupeň Charakteristika Aktivita podporuje - osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání a sebepoznávání, sebepojetí a seberegulace, - sebeorganizace, psychohygienu a kreativitu. - sociální rozvoj: poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikaci. - morální rozvoj: řešení problémů, rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje. - environmentální výchovu: vztah člověka k životnímu prostředí, zdravý životní styl, vztah k prostředí - současně jde o vhodnou prevenci sociálně patologických jevů Komu je aktivita určena Aktivita je určena žákům 1. a 2. stupně. Průběh aktivity Lyžařský kurz pro 2. st. se realizuje týdenním pobytem dle schváleného programu v tuzemských sportovních horských střediscích. Lyžařský kurz pro 1. st. se uskutečňuje mimo školu v zimním sportovním zařízení TJ Sokol Němčičky u Hustopečí. Součástí výcviku je lyžařský výcvik dle platných metodik. Součástí výcviku mohou být alternativní zimní aktivity. Časové rozvržení Časová dotace aktivity je 5 dní, tři hodiny denně. Nejde o celotýdenní pobytovou akci, ale o formu každodenního dojíždění do areálu. Tato časová dotace se bude brát z časové dotace všech vyučovacích oborů. Aktivita se bude pravidelně opakovat jednou za školní rok. 9

10 Přínos aktivity pro vzdělávací činnost Masarykova základní škola, Brno Židenice, Kamenačky 4 Aktivity mají následující přínosy v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: - vede k porozumění sobě samému a druhým - napomáhá k zvládání vlastního chování - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti - umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací - podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny - rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí Aktivity mají následující přínosy v oblasti postojů a hodnot: - pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým - vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci - vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů - přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování - napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Třídní schůzky, hovorové hodiny, mítinky s rodiči Třídní schůzky a hovorové hodiny se konají pravidelně vždy před čtvrtletní klasifikací a slouží k podání informací o prospěchu a chování žáků. S jejich termínem jsou rodiče seznamováni již na začátku školního roku v informačním bulletinu školy a na internetových stránkách školy V případě nutnosti řešení konkrétních problémů v jednotlivých třídách svolává ředitel školy mítinky učitelů s rodiči, na nichž se jsou otevřeně projednávány otázky a problémy a společně se hledá řešení konkrétních situací Školská rada V souladu s platnými právními normami pracuje ve škole devítičlenná Školská rada při MZŠ Brno, Kamenačky 3591/4. Schůzky školské rady probíhají pravidelně, minimálně čtyřikrát ročně. Školská rada a vedení školy vyjadřují shodu v koncepčních záměrech rozvoje MZŠ Policie ČR, Městská policie Spolupráce s oběma subjekty se stále prohlubuje, jak v rámci bezpečnosti při cestě žáků do a ze školy, tak i ve výuce dopravní výchovy - formou besed a přednášek pro žáky 1. stupně přímo ve škole nebo na dopravním hřišti, kde si žáci mohli své teoretické poznatky vyzkoušet v praktických výukových lekcích (soutěž Empík cyklista). V rámci prevence kriminality pracovníky PČR i MP využíváme ke konzultacím a při řešení závažných případů chování našich žáků. Zde je třeba připomenout především blízké kontakty se služebnou PČR na ulici kpt. Jaroše. Tamější policisté přicházejí do školy nejen řešit konkrétní případy, ale též na besedy provádět prevenci kriminality mládeže. 10

11 2.5.4 Pedagogicko-psychologické poradny, SPC, SVP, OSPOD Prioritní je pro školu v této oblasti úzká spolupráce s PPP na ul. Zachova a ul. Kohoutova je v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s poruchami učení a chování, popř. i v oblasti péče o talentované a mimořádně nadané žáky. Je také navázána spolupráce s ostatními PPP s působností na území města Brna. S poradnami spolupracujeme také na psychologickém testování k volbě povolání. Vzhledem k tomu, že vzděláváme integrované žáky s autismem, s Aspergerovým syndromem a s dalšími poruchami chování z autistického spektra, spolupracujeme též se Speciálně pedagogickými centry na ulici Štolcova a Ibsenova. Žáky s největšími výchovnými problémy se nám daří po domluvě s rodiči umisťovat ve SVP Help me, popř. v léčebně ve Velké Bíteši. Škola rovněž spolupracuje s orgány zřizovatele, konkrétně s OSPODem, se sociálními kurátory Oblast environmentální výchovy Naši žáci pravidelně v rámci výuky navštěvují programy ve Středisku ekologické výchovy Lipka a Lesní jezírko v Soběšicích, Přírodovědecké stanice Kamenačky a ZOO Brno. Velmi dobrá spolupráce je v této oblasti také s ekologickým sdružením Rezekvítek. Takto získané poznatky žáci s úspěchem uplatňují ve výuce i v běžném životě. Projekt Den Země je každoročně propracovanější a má kvalitní výstup formou společné prezentace simulující ekokonferenci Oblast počítačové gramotnosti Projekt Peníze do škol přináší do školy nutné základní počítačové vybavení běžného standardu dvacátého prvního století. Škola má páteřní WI-FI síť propojenou se školním serverem. Vyučující zpracovávají digitální učební materiály na svých pracovních školních noteboocích. Využívají je běžně k výuce ve třídách vybavených multimediálními interaktivními tabulemi. Aby se u těchto zařízení vystřídali všechny třídy, žáci se s vyučujícími stěhují. Vyučující postupně procházejí kurzy potřebnými k ovládnutí tohoto software. Z uvedeného projektu byly zaplaceny také dvě interaktivní tabule v budově prvního stupně a část speciálního nábytku v multimediální učebně. Jde o projekt oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název i obsah projektu je Interaktivní výuka. Ve druhé etapě projektu budou ve škole instalovány nové servery včetně switchů, routerů a potřebné kabeláže, přestavěna a dovybavena PC učebna 2. stupně a dokončeno školení pedagogického sboru Mezinárodní spolupráce Byla navázána spolupráce se školou v rakouském Gars am Kamp. Tuto spolupráci čtyř židenických škol a školy rakouské iniciovala MZŠ Kamenačky a zastupitelé obce. Z rakouské strany jde o sportovní školu na věkové úrovni druhého stupně naší ZŠ. Delegace Brna-Židenic navštívila Gars a představitelé z Rakouska navštívili Brno. Žáci druhého stupně se v květnu 2013 zúčastnili přespolního běhu v Rakousku a organizováno je sportovní utkání s mezi židenickými školami a Garsem ve fotbalu, florbalu a přehazované. Rozvoj mezinárodní spolupráce je součásti projektu zastupitelů městské části Brno-Židenice a je závislý na jejich podpoře. 11

12 Žáci získávají potřebné zkušenosti v použití a znalosti cizích jazyků a ve fair přístupu ke sportu. Učí se také reprezentovat nejen sami sebe a školu, ale i městskou část Brno-Židenice, město Brno a Českou republiku. Svojí účastí na těchto mezinárodních sportovních událostech získávají potřebné kompetence. 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Škola využívá svá specifika a charakteristické podmínky, které ji odlišují od ostatních škol, a tím se profiluje především na: Menší školu s individuálním a hlubším poznání všech žáků. Multikulturní výchovu a toleranci k národnostním menšinám. Dokonalé zvládnutí stěžejních předmětů a konkurenceschopnost našich žáků při dalším studiu. Využívání kulturně sociálního prostředí města Brna a městské části Brno3-Židenice. Environmentální výuku a soulad s přírodou s využitím snadno dostupných přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí a přírodovědné stanice v těsném sousedství školy, popř. se sídlem přímo ve škole. Důraz na praktickou stránku výuky a její využití v praxi v rámci exkurzí, naučných výletů a předmětových projektů. Bohatou nabídku mimoškolní činnosti. Práci s žáky s poruchami učení a chování. Využití keramické dílny. Využívání učeben s multimediální technikou k rozšíření všeobecného přehledu, schopnosti komunikovat se světovou sítí a ke zvýšení zajímavosti výuky. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Cíleným působením učitelů a ostatních pedagogických pracovníků pomáháme žákům utvářet základní hodnoty a dovednosti důležité pro jejich osobnostní rozvoj, který je charakterizován klíčovými kompetencemi Kompetence k učení Vedeme žáky k dlouhodobé práci na osvojení znalostí, vyhledávání a třídění informací a posouzení vlastního učení. Vytváříme základní studijní návyky, vhodně žáky motivujeme problémovými otázkami. Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád. Vytváříme podmínky pro realizaci vlastních nápadů, projektů a referátů Kompetence k řešení problémů Společně s žáky hledáme vhodná řešení problémů a úloh, více způsobů řešení, a ověřujeme jejich správnost. Diskutujeme s žáky o příčinách chyb a možnostech jejich odstranění. Vedeme děti k aktivnímu podílu na všech fázích přípravy daných úkolů. Realizujeme projektové vyučování. 12

13 3.2.3 Kompetence komunikativní Masarykova základní škola, Brno Židenice, Kamenačky 4 Vyžadujeme v hodinách kultivované, věcné a srozumitelné vyjadřování ústní i písemné. Nasloucháme žákům a vedeme je k tomu aby i oni uměli naslouchat, diskutujeme s nimi a řídíme tuto diskusi vhodným směrem. Podporujeme vztahy ve třídách a mezi třídami Kompetence sociální a personální Používáme práci ve skupinách a dbáme na střídání rolí. Podporujeme zdravé sebevědomí a sebeúctu a vedeme žáky k ocenění práce druhých. Vedeme žáky ke zdvořilosti, respektu a toleranci k druhým Kompetence občanské Vlastním příkladem vedeme žáky k projevům slušného chování. Působíme na žáky, aby respektovali jeden druhého, jednotlivci kolektiv a kolektiv jednotlivce. Otevřeně diskutujeme individuální rozdíly. Podporujeme zájem o dění ve městě a blízkém okolí školy. Vedeme žáky k respektování tradic a kulturních hodnot Kompetence pracovní Vytváříme prostředí základních hygienických a pracovních návyků. Nabízíme širokou škálu mimoškolních aktivit a tím umožňujeme profilaci žáků. Výuku doplňujeme o exkurze a praktické ukázky užití získaných vědomostí. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při péči o žáky s SPV vycházíme z 16 školského zákona č. 561//2004 Sb., vyhlášky č.73//2005. Spolupracujeme s PPP na ulici Zachova a se všemi jeho pracovišti, zejména s PPP Kohoutova a Sládkova. Škola také spolupracuje se všemi SPC centry v Brně, například centrem na Štolcové a Ibsenově. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování se zapojují do všech činností školy. Naše škola umožňuje individuální integraci žáků do jednotlivých ročníků a tříd. Žáky integrujeme se souhlasem rodičů na základě doporučení z jednotlivých pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Pro individuálně integrované žáky vytváříme individuální vzdělávací plány, konzultované s PPP a SPC, podle kterých ve škole pracujeme. Se souhlasem rodičů a na základě doporučení uvedených odborných pracovišť integrujeme žáky s poruchami učení a chování i žáky s autismem. Máme velmi dobré zkušenosti s asistenty pedagoga. Asistent pedagoga individuálně pracuje s žákem a spolupracuje s třídním učitelem a výchovným poradcem. Práci asistentů na škole řídí výchovný poradce. Asistent úzce spolupracuje s rodiči, které pravidelně informuje o studijních výsledcích žáka. U těchto žáků je dbáno na individuální přístup ve vyučování, na časté změny činnosti, popřípadě na samostatnou práci s asistentem. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. Při plánování a realizaci vzdělávání těchto žáků vycházíme z konkrétní znalosti a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 13

14 Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků se snažíme uplatňovat následující pravidla a postupy: Individuální a diferencovaný přístup ve výuce, při stanovování obsahu, metod i forem výuky. Dostupnost vhodných kompenzačních pomůcek a učebnic. Zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků. Uplatnění zdravotního hlediska, respektování individuality a potřeb žáků. Individuální integrace individuální vzdělávací plány, asistenti pedagoga. Úzká spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků při jejich vzdělávání, podpora spolupráce s odborníky z jiných resortů. Úzká spolupráce s PPP a SPC Kroužek pro dyslektické žáky na 1. stupni Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky a jejich rodiče jsou velmi dobrou tradicí naší školy. Vzhledem k tomu, že připravenost žáků je dosti důležitá a zralost žáků při vstupu do 1. třídy není vždy na dobré úrovni, probíhají kroužky ve škole už několik let. Vedou je k tomu speciálně vyškolení učitelé. Zde se budoucí prvňáčci hravou formou připravují na bezproblémový začátek školní docházky Žáci se zdravotním postižením Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami popř. zdravotním znevýhodněním Na naší škole se poskytuje speciální vzdělávání žáků, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny na základě pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do speciálního vzdělávání. Speciální vzdělávání se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na úrovni zdravotního znevýhodnění s možností zohlednění a diferencovaného hodnocení. Žák je pak hodnocen dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Podle tohoto zákona se jedná o žáky: - se zrakovým postižením - se sluchovým postižením - s tělesným postižením - s mentálním postižením - s vadami řeči - s lékařskou diagnózou autismu - se specifickými poruchami učení nebo chování - zdravotně postižené z důvodu dlouhodobé nebo chronické nemoci Žáky se zrakovým, tělesným a mentálním postižením na naší škole nemáme. Jejich integrace v současné době není možná, protože naše škola nemá podmínky pro přijetí takto postižených žáků. Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením škola využívá postupy, formy a prostředky vzdělávání, které se přímo připraví pro konkrétního žáka. Dále při jeho vzdělávání zohledňuje speciální vzdělávací potřeby. 14

15 Tato opatření se zapracují do Individuálního vzdělávacího plánu žáka. Škola, po doporučení SPC nebo PPP, zajistí asistenta pedagoga do třídy, kterou navštěvuje vyšetřený žák. Konkrétní rozsah a organizace péče Individuální přístup, metody prodlouženého výkladu, dostatek času, celkové zklidnění, kladná motivace a hodnocení častou pochvalou, dyslektický kroužek, kroužky, konzultační hodiny pro rodiče. Dohoda o spolupráci s rodiči (způsob domácí přípravy, doporučené aktivity pro volný čas, popř. požadavek na lékařské vyšetření). Nutný kontakt s rodiči a jejich dohled na každodenní přípravu na vyučování, nutnost procvičování a utužování získaných poznatků a vědomostí. Podpora žákova sebevědomí, zařazení do žákovského kolektivu - rozvíjení mluveného projevu. Konzultace vždy po předběžné telefonické domluvě, kdy si rodič určí hodinu a den schůzky, které vyhovují právě jemu. Podíl žáka na řešení problémů Pravidelná návštěva dyslektického kroužku, snaha plnit řádně podle svých možností a schopností úkoly vyplývající z výuky. Nutná je informovanost všech učitelů, kteří žáka vzdělávají. Práce se třídním učitelem a metodikem prevence. Logopedická péče Porucha řečového rozvoje do značné míry žáka znevýhodňuje a zvyšuje riziko selhání. Proto budou v 1. a 2. třídách vyhledáváni žáci s vadami řeči. Po poradě s rodiči bude těmto žákům doporučena odborná logopedická péče. Specifické vývojové poruchy učení Ve 2. ročníku se pozornost učitelů zaměří na rozpoznání příznaků SVPU, které pak budou se souhlasem rodičů odborně diagnostikovány pracovníky pedagogicko-psychologické poradny: Dyslexie (neschopnost naučit se číst běžně používanými metodami) Dysortografie (nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby, potíže s aplikací pravopisných pravidel) Dysgrafie (výrazné obtíže v osvojování psaní, celková nápadná neobratnost písemného projevu) Dyskalkulie (porucha schopnosti operovat s číselnými symboly, obtíže s orientací v číselné řadě, záměna pořadí číslic, problémy v prostorové orientaci) Na naší škole máme žáky s autismem. Výuka těchto žáků probíhá formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích programů. Ve třídách je menší počet žáků. Podle stupně postižení je na základě doporučení speciálně vzdělávacího centra požadována přítomnost asistenta pedagoga. Na jeho doporučení jsou rovněž realizovány případné změny v učebním plánu, týkající se omezení v určitých předmětech. U všech takto integrovaných žáků je nutná pravidelná komunikace a spolupráce s rodinou. 15

16 3.3.2 Žáci se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Za žáka se sociálním znevýhodněním se považuje žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou. Dále je to žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Počet žáků patřících do této skupiny se stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez vážnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. Pozornost bude proto u těchto žáků věnována osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně bude zajištěna těmto žákům možnost získávat v průběhu školní docházky i takové informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. Dlouhodobým úkolem bude integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. ŠVP počítá s vypracováním IVP pro tyto žáky, které vycházejí z dobré znalosti rodinného prostředí a využívají výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním budou zabezpečeny tyto podmínky: - individuální nebo skupinová péče - poskytnutí informací všem vyučujícím v dané třídě - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, příp. s dalšími odborníky Pedagogičtí pracovníci jsou v rámci DVPP seznamování se současnými trendy, metodikou a možnostmi práce s těmito žáky. Žáci se sociálním znevýhodněním mohou využít konzultační hodiny, a to i formou individuálních konzultací. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s žákem se sociálním znevýhodněním / časté absence, problémy v kontaktu s rodiči, chování apod./ škola úzce spolupracuje s odborem na ochranu dětí v Židenicích. Rovněž v těchto případech se snaží škola mít ve třídě nižší počet žáků. Dále škola spolupracuje s neziskovými organizacemi Ratolest Brno, která pomáhá sociálně potřebným rodinám. 16

17 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Také žáci mimořádně nadaní mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat a těmto žákům vytvářet vhodné podmínky pro jejich harmonický rozvoj. Především je nutné mimořádné nadání žáka rozpoznat a stanovit si strategie pro jeho další zdárný rozvoj. K tomu naši pedagogové mohou se souhlasem rodičů či zákonných zástupců žáků využít pomoci pedagogickopsychologické poradny. Třídní učitel pak spolu s výchovným poradcem školy sleduje také osobnostní strukturu mimořádně nadaného žáka a vytváření nekonfliktních vztahů s vrstevníky i učiteli. Do výuky zařazujeme různé projekty. Usilujeme o to, aby učení bylo pro žáky zajímavé a inspirativní. Žáci jsou nuceni hledat cesty k řešení problémů. Snažíme se rozvíjet jejich myšlení, kreativitu a vzájemnou spolupráci. Snažíme se zapojit talentovaného žáka do výuky, aby bylo co nejefektivněji rozvíjeno jeho nadání. Škola poskytuje řadu zájmových kroužku, kde můžou žáci rozvíjet své nadání a schopnosti, např. v kroužku hudebním, sportovním, keramickém, výtvarném, matematickém apod. Žáci se zapojují do řady soutěží vědomostních, sportovních, hudebních. Pravidelně se zúčastňují olympiád v českém jazyce, matematice, dějepise. Toto vše vede k jedinému cíli, tj. aby se mimořádně nadané dítě naučilo zacházet se svými specifickými schopnostmi a maximálně je rozvíjelo. K dosažení toho používáme následující postupy: - Individuální vzdělávací plán - Doplnění, rozšíření a prohloubení školního vzdělávacího programu - Zadávání specifických úkolů - Maximální zapojení do rozsáhlejších prací a projektů - Vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech - Spolupráce s PPP - Rozhovory s žáky a jejich rodiči Výchovná poradkyně se setkává s rodiči a řeší s nimi případné problémy a navrhuje opatření. Zajišťuje také kariérové poradenství. Ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Shromažďuje informační materiály o středních školách a prezentuje je žákům. Organizuje besedy žáků se zástupci škol, návštěvu IPS na úřadu práce a návštěvu veletrhu středních škol. 17

18 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována formou integrace do jednotlivých předmětů. Průřezová témata podle RVP ZV: 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Výchova demokratického občana 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 4. Multikulturní výchova 5. Environmentální výchova 6. Mediální výchova 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání M ČJ Z PČ PŘ M ČJ Z PČ PŘ M ČJ Z PŘ CH M ČJ Z PŘ CH Sebepoznání a sebepojetí VV VV AJ VV AJ PŘ AJ VV OV AJ Seberegulace a sebeorganizace F F Psychohygiena TV TV TV TV PČ F TV OV PŘ OV F TV Kreativita PČ VV OV VV AJ VV Z VV F Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV Z AJ VV ČJ AJ Z PČ ČJ OV Mezilidské vztahy TV Z OV Komunikace PRV ČJ ČJ PČ OV VV OV VV Z AJ ČJ VV 18

19 Z AJ HV F Z AJ F Z AJ PČ Kooperace a kompetice TV M TV M TV M TV M TV ČJ Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Z M Hodnoty, postoje, praktická etika PRV TV TV Z OV M Z CH OV TV M OV D TV OV 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola PRV OV OV Z OV Z OV ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Občan, občanská společnost a stát VL Z OV Z OV Z OV Z OV Formy participace občanů v polit. životě VL OV Z D Z OV Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL VV Z D VV OV 19

20 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímají PRV AJ PRV AJ VL AJ VL AJ ČJ Z Z ČJ AJ RJ NJ Z AJ RJ NJ Z ČJ OV Objevujeme Evropu a svět VL HV AJ HV Z AJ AJ Z PŘ NJ RJ OV Z AJ NJ RJ Jsme Evropané VL ČJ D VV Z D AJ D 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference PRV VL VV TV D Z TV Z TV AJ RJ PŘ Z TV AJ Z VV Lidské vztahy PRV TV TV OV OV OV OV Etnický původ VL OV D Z PŘ AJ Z D Multikulturalita AJ AJ AJ INF AJ ČJ VV NJ AJ NJ AJ RJ Z ČJ NJ AJ RJ Z Princip sociálního smíru a solidarity PRV PRV Z Z Z OV 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní charakteristika

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platná verze pro školní rok 2013/2014 Obsah Obsah... 3 1. Identifikační údaje... 6 2. Charakteristika

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více