Krycí list ve věci podání nabídky na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krycí list ve věci podání nabídky na"

Transkript

1 Příloha č. 1 výběrového řízení Krycí list ve věci podání nabídky na Zabezpečení nucených odtahů vozidel na území města Uherský Brod včetně jejich střežení na parkovišti a případného přitažení zpět 1. Vyhlašovatel: Název: Sídlo: IČO: Navenek zastupuje: Kontaktní osoba: město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, Uherský Brod Patrik Kunčar, starosta Ing. Roman Beránek Telefon: Uchazeč: Název: Právní forma: Sídlo/místo podnikání: IČO: DIČ: Statutární orgán (osoba oprávněná jednat): Kontaktní osoba: Telefon: 3. Cenová nabídka: 1. Odtah dokončený:...kč bez DPH...Kč vč. DPH 2. Odtah nedokončený:...kč bez DPH...Kč vč. DPH 3. Odtah dokončený včetně přitažení vozidla zpět na místo odtahu:...kč bez DPH...Kč vč. DPH 4. Služby parkoviště nuceně odtaženého vozidla / 1 den:...kč bez DPH...Kč vč. DPH Nabídková cena ( suma (pol. 1 až 4) / 4 )...Kč bez DPH...Kč vč. DPH 1

2 4. Dostupnost střeženého parkoviště: Vzdálenost od Masarykova nám., Uherský Brod... km 5. Dojezdový čas odtahového vozidla na místo odtahu: Od obdržení pokynu od oprávněné osoby...minut 6. Statutární orgán (osoba oprávněná jednat): Podpis: Jméno, příjmení funkce: Datum: Razítko: 2

3 Příloha č. 2 výběrového řízení Smlouva o provádění nucených odtahů vozidel na území města Uherský Brod včetně jejich střežení na parkovišti a případného přitažení zpět č.... kterou uzavřeli podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů tyto smluvní strany: 1. objednatel město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, Uherský Brod zastoupeno Patrikem Kunčarem, starostou IČO DIČ CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod číslo účtu / provozovatel sídlo: zápis v rejstříku/evidenci: zastoupen: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: takto: PREAMBULE Objednatel uzavírá tuto smlouvu s provozovatelem na základě výsledku výběrového řízení ve věci Zabezpečení nucených odtahů vozidel na území města Uherský Brod včetně jejich střežení na parkovišti a případného přitažení zpět vyhlášeného objednatelem. Účelem této smlouvy je zabezpečit nucené odtahy vozidel přednostně prostřednictvím provozovatele. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti za nuceně odtažené vozidlo a toho, že mu vzniká občanskoprávní vztah s vlastníkem nebo provozovatelem nuceně odtaženého vozidla. I. Předmět smlouvy Provozovatel se zavazuje v níže uvedených případech, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě provádět nucené odtahy vozidel na území města Uherský Brod včetně jejich střežení na parkovišti a případného přitažení zpět (dále jen nucený odtah vozidla )

4 II. Případy nuceného odtahu vozidel Provozovatel se zavazuje provádět nucený odtah vozidla v těchto případech: a. vozidlo tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci (o jeho odstranění rozhoduje policista nebo strážník městské policie podle 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, b. vozidlo neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti (o jeho odstranění rozhodne policista nebo strážník městské policie podle 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, c. vozidlo neoprávněně stojí na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice nebo jejich částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel (podle 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o odstranění silničního vozidla vlastník místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice na náklady jeho provozovatele. III. Způsob provádění nuceného odtahu vozidla Provozovatel se zavazuje při provádění nuceného odtahu vozidla provést tyto úkony: a. u odtahu dokončeného: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím odtahového vozidla se zdvihacím jeřábem, pořízení písemných protokolů o provedených úkonech, převezení odtahovaného vozidla na určené parkoviště, složení odtaženého vozidla na určeném parkovišti, předání vozidla obsluze parkoviště a přejímka vozidla včetně kontroly jeho stavu při převzetí. Za dokončený odtah se považuje i naložení vozidla na odtahové vozidlo bez případného následného odvozu, b. u odtahu nedokončeného: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu odtahovaného vozidla, spojení s odtahovým vozidlem se zdvihacím jeřábem, vyzdvižení odtahovaného vozidla bez naložení na odtahové vozidlo, složení vozidla zpět na místo, pořízení písemných protokolů o provedených úkonech. Za nedokončený odtah se považuje i zahájení jízdního výkonu na místo, c. u odtahu dokončeného včetně přitažení vozidla zpět na místo odtahu: jízdní výkon na místo, pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení) s použitím odtahového vozidla se zdvihacím jeřábem, pořízení písemných protokolů o provedených úkonech, převezení odtahovaného vozidla na určené parkoviště, složení odtaženého vozidla na určeném parkovišti, předání vozidla obsluze parkoviště, přejímka vozidla včetně kontroly jeho stavu při převzetí, přitažení vozidla zpět na místo odtahu, úkony spojené s výdejem vozidla vlastníkovi nebo provozovateli vozidla a další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla, d. služby parkoviště nuceně odtaženého vozidla: přejímka vozidla od dopravce, nonstop střežení vozidla na vlastním nebo pronajatém oploceném parkovišti od okamžiku jeho umístění na toto parkoviště, nonstop výdej vozidla a další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla, IV. Základní povinnosti provozovatele Provozovatel je povinen: a. provádět nucený odtah vozidla za pomocí odtahového vozidla se zdvihacím jeřábem, které umožní rychlý a kvalitní odtah včetně odtahu i z řady zaparkovaných vozidel a odtahu vozidel s automatickou převodovkou. b. provádět nucený odtah vozidla v rozsahu úkonů uvedených v čl. III. této smlouvy, vč. pořízení písemného protokolu o provedených úkonech v rozsahu dle přílohy č. 1 (dále jen protokol ), který je nedílnou součástí této smlouvy. c. vlastnit nebo mít právo dlouhodobého užívání oploceného střeženého parkoviště, přičemž výpovědní lhůta nesmí být kratší než jeden rok

5 d. bez zbytečného odkladu složit odtažené vozidlo na nonstop střežené oplocené parkoviště nacházející se na adrese: e. mít na střeženém parkovišti viditelně umístěn provozní řád k odtahu, uložení a vydávání nuceně odtažených vozidel. f. mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem a živelnými pohromami na nuceně odtahovaných a střežených vozidlech s minimálním plněním 5, Kč (slovy: pět milionů korun českých) a platnost pojistné smlouvy udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. g. dostavit se na místo odtahu vozidla nejpozději do minut od obdržení pokynu ze strany oprávněné osoby. h. držet nonstop dispečerskou službu pro zabezpečení a provedení nuceného odtahu, tj. za účelem operativního spojení vybavit vozidla provádějící nucený odtah a obsluhu střeženého parkoviště mobilní telekomunikační technikou. V. Další práva a povinnosti provozovatele Provozovatel je dále povinen: a. provádět nucený odtah vozidel nonstop na základě pokynu objednatele zastoupeného pro tento účel strážníkem Městské policie v Uherském Brodě (dále jen strážník ). b. dodržovat při provádění nuceného odtahu vozidla příslušné právní předpisy (čl. II. této smlouvy). c. počínat si při provádění nuceného odtahu vozidla tak, aby na vozidle ani třetím osobám nevznikla škoda, přičemž za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy odpovídá provozovatel podle obecně závazných právních předpisů. d. bezprostředně po skončení blokového čištění místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo jejich částí (čl. II. písm. c. této smlouvy) vrátit nuceně odtažené vozidlo zpět na místo, odkud bylo odtaženo. e. zajistit, aby vlastník či provozovatel (oprávněný držitel) nuceně odtaženého vozidla měl možnost si toto vozidlo kdykoliv vyzvednout; 1. za vlastníka se považuje osoba, která na jedno jméno vlastní občanský průkaz (platný cestovní pas), řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a má klíče od nuceně odtaženého vozidla, 2. za provozovatele se považuje osoba, která na jedno jméno vlastní občanský průkaz (platný cestovní pas) a řidičský průkaz, na jiné jméno osvědčení o registraci vozidla a má klíče od nuceně odtaženého vozidla. f. vydat nuceně odtažené vozidlo jeho vlastníkovi nebo provozovateli za těchto podmínek: 1. po ověření, že přestupek byl strážníkem s pachatelem projednán, 2. byla vlastníkem nebo provozovatelem uhrazena cena za nucený odtah vozidla vč. jeho střežení, 3. převzetí vozidla bylo vlastníkem nebo provozovatelem potvrzeno v protokolu. g. zajistit, aby objednatel byl po dobu platnosti této smlouvy informován o aktuálních telefonních číslech, na kterých je možné zjistit, zda konkrétní vozidlo bylo odtaženo a kde se nachází, dále o jménech odpovědných zaměstnanců poskytovatele a o dalších změnách, a to do 2 dnů, poté, co nastanou. h. vést evidenci všech protokolů. i. informovat bezodkladně objednatele, pokud nuceně odtažené vozidlo nebylo vyzvednuto ze střeženého parkoviště do 10 dnů ode dne jeho odtažení. VI. Povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen zajistit provozovateli součinnost Městské policie v Uherském Brodě v takovém rozsahu, aby poskytovatel mohl provádět nucené odtahy vozidel v případech, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvy. 2. Objednatel se zavazuje zabezpečit nucený odtah vozidla v případech cit. v čl. II. této smlouvy přednostně prostřednictvím provozovatele

6 VII. Zadržovací právo Provozovatel je oprávněn k zajištění své splatné pohledávky proti vlastníku nebo provozovateli nuceně odtaženého vozidla toto vozidlo zadržet ( 175 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů). VIII. Cena za nucený odtah vozidla Cena za nucený odtah vozidla je stanovena jako cena maximální 1 nařízením města Uherský Brod č...., o stanovení maximálních cen za nucené odtahy vozidel a za služby parkoviště určeného ke střežení nuceně odtažených vozidel. Cenu za nucený odtah vozidla je provozovatel oprávněn požadovat po vlastníkovi nebo provozovateli nuceně odtaženého vozidla. Provozovatel se zavazuje, že po objednateli nebude požadovat finanční náhradu za jízdní výkon na místo odtahu vozidla tvořícího překážku v provozu na pozemní komunikaci, pokud nebyly provedeny úkony dle čl. III. této smlouvy. IX. Sankce 1. Pro případ porušení této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši Kč za každý den a za každé jednotlivé porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy. 2. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti provozovatele uvedené v čl. IV. této smlouvy je uložení sankcí ze strany objednatele povinné. 3. Splatnost sankcí činí 14 dnů ode dne doručení faktury. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) nemají vliv na povinnost uhradit smluvní pokutu. X. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. 3. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí bez udání důvodů v jednoroční výpovědní době počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li provozovatel některou z povinností uvedených v č. IV. a V. této smlouvy. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení provozovateli. V pochybnostech se má za to, že bylo doručeno třetí den po odeslání písemnosti, i když se o tom provozovatel nedozvěděl (např. nepřevzal písemnost). 5. Smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemného číslovaného dodatku. 6. Není-li uvedeno jinak, řídí se smlouva obchodním zákoníkem. 7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro poskytovatele. 8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 protokol o odtažení motorového vozidla. V Uherské Brodě... V Patrik Kunčar starosta 1 cena nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení - 4 -

7 Odtahová služba Protokol o odtažení motorového vozidla č. Provozovatel - sídlo: SPZ Datum Značka Hodina IČ: DIČ: Barva Místo Provozovny - odtahové parkoviště A Zákon č. 361/2000 Sb. B Zákon č. 13/1997Sb. Na základě příkazu oprávněného orgánu byl proveden odtah motorového vozidla, které tvořilo překážku na pozemní komunikaci nebo neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti O odtahu rozhodl Služební číslo a podpis Na základě 19 odst. 6 vydal příkaz k odtahu motorového vozidla oprávněný orgán O odtahu rozhodl Razítko a podpis Výzva pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku ANO NE Nahlášeno do PC/AT Policie ČR - čas C Důvod odtahu zadokumentován: Odtah provedl: Parkoviště: Na parkovišti vozidlo převzal: D Poškození vozidla před naložením: sklo před. zad. blatník zadní L P anténa L P skla boční L P zrcátka L P zástěrky přední L P kapota před. zad. nárazník před. zad. zástěrky zadní L P střecha spoiler před. zad. disky přední L P stěrače L P zad. směrovky L P disky zadní L P dveře přední L P reflektor L P poklice přední L P dveře zadní L P skupinová svítilna L P poklice zadní L P dveře páté L P mlhovka přední L P pneumatiky přední L P blatník přední L P mlhovka zadní L P pneumatiky zadní L P plasty před. zad. boční L boční P rádio ve vozidle ANO NE jiné poškození: Odtah vozidla byl proveden na základě rozhodnutí oprávněného orgánu Potvrzení o převzetí vozidla Daňový doklad č. Datum zdanitelného plnění Nařízení města Uherský Brod o stanovení maximálních cen za nucené odtahy vozidel a za služby parkoviště určeného ke střežení nuceně odtažených vozidel Převzal číslo OP nebo pasu Základní sazba v Kč, odtah dokončený číslo ŘP Základní sazba v Kč, odtah nedokončený Základní sazba v Kč, odtah dokončený Bytem vč. přitažení vozidla zpět na místo odtahu Služby parkoviště za..... dnů Osvědčení o registraci vozidla Zaplaceno Kč Oprávněný držitel vozidla ANO NE Předal (jméno, podpis, razítko) Vozidlo a protokol převzal podpis

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více