ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ KAROSÉRIÍ PŘI LAKOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ KAROSÉRIÍ PŘI LAKOVÁNÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ KAROSÉRIÍ PŘI LAKOVÁNÍ CAR DOOR LOCKING DURING VARNISHING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR MAREK VOLF Ing. JIŘÍ DVOŘÁČEK BRNO 2007

2 Abstrakt V práci je proveden rozbor kolizních situací, ke kterým dochází při procesu čištění, fosfátování a kataforéznímu základování v lakovně podniku Škoda Auto a.s. - závod Kvasiny. Je popsána technologie povrchových úprav a jsou vytipována kritická místa linky. Jsou navržena řešení pro zlepšení zajištění dveří karoserií. Je zpracován ideový návrh konstrukce kontrolní stanice včetně užitých komponent. Je popsán postup kontroly. Klíčová slova automobil, dveře, karoserie, lakování, lakovna, zabezpečení, zajištění, adaptér, přípravek, kolize, zachytávání, výrobní linka, ponorná lázeň, VBH, fosfátování, KTL, kataforéza, kontrolní stanice, postup kontroly, Škoda Auto, Fabia, Roomster, Superb, Kvasiny, Mladá Boleslav, PPG, Festo Bibliografická citace VOLF, M. Zabezpečení dveří karosérií při lakování, Brno. VUT - FSI, s. Abstract Thesis deal with collision situations during cleaning, phosphating and cataphoretic foundation in painting shop of Škoda Auto a.s. - plant Kvasiny. There is description of surfacing technology and pointing out critical places of assembly line. There are suggestions to improvement security of vehicle doors. Sketch of checkpoint is worked out, including components used. Sequence of control is described. Keywords car, vehikle, door, bodywork, varnishing, paint shop, locking, securing, fastening, adaptor, jig, collision, interception, assembly line, immersion bath, VBH, phosphating, KTL, cataphoretic foundation, checkpoint, sequence of control, Škoda Auto, Fabia, Roomster, Superb, Kvasiny, Mladá Boleslav, PPG, Festo Bibliographic Citation VOLF, M. Car door locking during varnishing, Brno. BUT - FME, pgs.

3

4 Poděkování Rád bych poděkoval následujícím lidem za přívětivou spolupráci: Panu Ing. Mizerovi, který mi jako člen vedení lakovny dal možnost započít práci na zajímavém projektu, u kterého je vysoká pravděpodobnost skutečné realizace. Panu Ing. Dvořáčkovi jako internímu vedoucímu práce, který byl tak ochoten a vzal si mne na starosti na půdě fakulty, ačkoliv to nebylo vůbec jeho povinností. Panu Ing. Rolečkovi jako externímu vedoucímu práce, který mě podrobně seznámil s prostředím lakovny. Poskytl mi vyčerpávající informace i velké množství užitečných rad a podkladů. Panu Ing. Chlebounovi, panu Ságnerovi a panu Bémovi, kteří mi poskytli také nespočet informací a tipů. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat i všem seřizovačům linek VBH a KTL, kteří mi věnovali také nemálo času při řešení projektu.

5

6 OBSAH OBSAH ÚVOD 13 Základní informace o problému 13 Předmět a význam práce 13 Současný stav řešení problému 13 1 ANALÝZA PŘÍČIN SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Přelakování adaptérů Prasklá nebo vytahaná pružina adaptéru Manipulace s karoseriemi při přepravě ze svařovny do lakovny 15 2 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Linka VBH Čištění (Cleaning) Aktivace (Activation) Fosfátování (Phosphating) Pasivace (Passivation) Oplach deionizovanou vodou (Rinsing by deionised water) Odvedení přebytečné vody Linka KTL teoretické pojednání Historie elektrolakování Teoretické základy kataforézního základování (KTL) Praktické poznatky z provozu KTL zařízeni v závodu Mladá Boleslav Linka KTL provoz v praxi Kataforetické vylučování Elektrický systém Anolytový okruh Ultrafiltrační systém: Oplachový systém Koagulační zařízení Vypalování kataforézy Závěr k technologii KTL Celkové zhodnocení kritických míst 33 3 NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ Výběr místa pro kontrolní stanici Rozvaha nad konstrukčním řešením kontrolní stanice Dodavatel konstrukčních prvků Návrh kontrolní stanice Princip provozu kontrolní stanice 37 4 ZÁVĚR 40 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 41 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN Použité zkratky Použité symboly Použité veličiny 42 7 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 43 8 SEZNAM PŘÍLOH 44 11

7 OBSAH 12

8 ÚVOD ÚVOD V lakovně podniku Škoda Auto a.s. závod Kvasiny (dále jen závod Kvasiny) se vyskytuje následující problém. Základní informace o problému Při průchodu karosérií lázněmi pro fosfátování (linka VBH) a lázněmi pro fosfátování (linka KTL) dochází opakovaně k otevření dveří karoserií vlivem špatně instalovaných přípravků. K otevření dveří může docházet na několika místech. Podle toho, kde k selhání zajištění dveří dojde, vznikají kolize, které mohou mít za následek poškození karoserie a hodinové až celodenní prostoje. Předmět a význam práce Předmětem této práce bude zanalyzovat příčiny a navrhnout optimální řešení problému. Za optimální řešení je předběžně považováno umístění stanice pro kontrolu zajištění dveří. Tato stanice musí být použitelná pro všechny typy karosérií, které lakovnou procházejí. Jedná se o vozy A04 (Fabia), A05 (Roomster) a B5 (Superb). Současný stav řešení problému Tento problém není v žádném závodu podniku Škoda Auto a.s. zatím nijak řešen. Jedná se tedy kromě závodu v Kvasinkách i o závod v Mladé Boleslavi. v závodu ve Vrchlabí lakovnu nemají. 13

9 ANALÝZA PŘÍČIN SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ 1 ANALÝZA PŘÍČIN SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Na konci pracovní linky na svařovně jsou obsluhou linky na všechny (tedy i páté) dveře u všech typů karosérií instalovány přípravky (dále jen adaptéry). Pracovník svařovny na tomto stanovišti je povinen zkontrolovat, jestli jsou adaptéry v odpovídajícím stavu. Jeho pochybení není již přípustné, protože během další cesty až po vstup do lázní v lakovně není funkčnost adaptérů spojitě kontrolována. Selhání funkčnosti adaptéru může nastat několika způsoby, které blíže rozvedu. 1.1 Přelakování adaptérů Jednotlivé adaptéry se používají na několik cyklů, nečistí se po jediném průchodu lakovnou, což je neekonomické. Nicméně po více průchodech lakovnou je nutné adaptéry očistit, aby nadále mohli plnit svou funkci. se vozí do závodu v Mladé Boleslavi k očištění.rozdíl mezi očištěným adaptérem a adaptérem, který již prošel lakovnou je zřejmý z následujících obrázků. Na Obr. 1 je adaptér po očištění. Obr. 1 Adaptér po očištění Z Obr. 1 je na adaptéru jasně viditelná povrchová koroze. Stihne se vytvořit během pár dnů. To však na samotnou funkčnost přípravku nemá vliv. Na Obr. 2 je adaptér po průchodu lakovnou. Obr. 2 Adaptér po průchodu lakovnou 14

10 ANALÝZA PŘÍČIN SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Právě při nadměrném nánosu laku nemusí jít správně nasadit a zajistit. Poté může dojít k jeho uvolnění a ztrátě funkce. Pokud se tedy pracovníkovi svařovny dostane do rukou příliš přelakovaný kus, neměl by ho použít. 1.2 Prasklá nebo vytahaná pružina adaptéru Adaptér je upevněn na karoserii pomocí páčky, jejíž hrot zapadá do technologického otvoru v ní (viz Obr. 3). Protože celý přípravek včetně pružiny zajišťovací páčky je vystaven značné tepelné zátěži, a to především v sušce, tak se po čase může stát, že se pružina vytahá nebo praskne. 1.2 Obr. 3 Pohled z vnitřku karoserie na upevněný přípravek Obsluha linky na svařovně má za povinnost kontrolovat stav pružiny a zhodnotit, zda bude plnit svou funkci. 1.3 Manipulace s karoseriemi při přepravě ze svařovny do lakovny Karoserie jsou převáženy ze svařovny do lakovny nákladními automobily. S tím je spojena nakládka a vykládka zdvižnými vozíky. Při těchto operacích jsou karoserie vystaveny menším rázům. Pokud je ale přípravek nainstalován správně a s karoseriemi je manipulováno podle předpisů, je selhání funkce adaptéru při těchto přesunech vysoce nepravděpodobné. Při manipulaci s karoseriemi v lakovně před vstupem do lázní je pravděpodobnost selhání také velice nízká. 1.3 Obr. 4 Otočný mechanismus za vstupem do lakovny 15

11 ANALÝZA PŘÍČIN SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Na Obr. 4 a Obr. 5 je tento manipulační prostor zachycen. Obr. 5 Linka za otočným mechanismem Na Obr. 5 je vpravo dole vidět část otočného mechanismu, který nasměruje karoserie do dopravní linky dlouhé cca 150m. Na jejím konci mění karosérie směr o 180, kde vstupuje do lázní VBH. (na Obr. 5 vlevo hned za sloupy je vlastně konec lázní VBH). Před vstupem do lázní VBH je kontrolováno uchycení karoserie k podstavci neboli SKIDu. Uchycení je realizováno pomocí čtyř excentrických čepů. Kontrolní stanice je zachycena na Obr. 6. Obr. 6 Stanice pro kontrolu uchycení karoserie ke SKIDu 16

12 ANALÝZA PŘÍČIN SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Ve stanici se karoserie podepře za prahy a deska, na které leží SKID, začne klesat. Pokud by SKID nezůstal viset na karoserii, tak jsou zde snímače, které tento stav detekují a případně zastaví linku a upozorní její obsluhu. Po této kontrole karoserie vstupuje do lázní VBH. 17

13 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ 2 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ V této kapitole je popsán technologický proces v lázních VBH (fosfátování) a lázních KTL (kataforéza). Na Obr. 7 je vlevo vstup do lázní VBH, ty pokračují až na konec výrobní haly. Tam se karoserie otočí a pokračují směrem k nám v boxech KTL. Nejblíže vpravo je tedy konec KTL. Obr. 7 Náhled na linky VBH a KTL 2.1 Linka VBH Před aplikací kataforézy na lince KTL je nutná kvalitní příprava povrchu každé karoserie. K dosažení optimálních výsledků a zajištění všech předností kataforézy je nutné, aby kovový materiál, na který bude kataforéza aplikována, prošel systémem předúprav, ze kterých se skládá linka VBH. Obr. 8 Schéma linky VBH 18

14 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Schéma linky VBH je znázorněno na Obr. 8. Lázně VBH jsou ponor/postřiková linka, na které se postupně provádí následující úpravy Čištění (Cleaning) K čištění se používají alkalické prostředky předehřáté na teplotu C. Musí se odstranit veškerá mastnota a další nečistoty, které ulpěly na povrchu karoserií během předchozí výroby. Na Obr. 9 je zachycen vstup do lázní VBH. U vstupu je SKID s karoserií chycen háky. Ihned za vstupem lze vidět první oplach karoserie Obr. 9 Vstup do lázní VBH Po oplachu je karoserie spuštěna a ponořena do první - čistící lázně (viz. Obr. 10). Právě při spouštění do lázní je velká pravděpodobnost otevření dveří a zároveň v tomto místě jejich otevření může způsobit nejzávažnější následky na celé lince. Otevřené dveře se totiž mohou zachytit o součásti linky a způsobit tak havárii. Na Obr. 10 si lze také povšimnout začátku zábradlí, které bylo po předcházejících kolizích nainstalováno do všech zón (celkem je na VBH 10 zón). Obr. 10 Sestup do čistící lázně VBH (náhled oknem) 19

15 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Poslední havárie vznikla tak, že se otevřené dveře zachytily o kryt řetězu, který pohání závěs se SKIDem. Karoserie se vytrhla ze SKIDu a uvízla na dně lázně. Následně další karoserie začaly také vstupovat do lázně a zachytily již uvízlou karoserii. Teprve pak vypadl pohon celé linky kvůli přetížení motoru, který otáčí s ozubenými koly pohánějícími tažný řetěz. Výsledkem tedy byly 3 totálně zdevastované skelety, které se musela obsluha linky rozřezat a odstranit po částech. Pokud se nyní dveře vyvlíknou z adaptéru, díky zábradlí se neotevřou se natolik, aby došlo k jejich zachycení. Přesto stále dojde k jejich odření o zábradlí což je pro pokračování ve výrobním procesu nepřípustné. a je nutná jejich výměna. Na Obr. 11 je hladina vlastní čistící lázně. Obr. 11 Náhled v polovině čistící lázně VBH Po výstupu z čistící lázně (viz. Obr. 12) je karoserie opět oplachována. Obr. 12 Výstup z čistící lázně VBH (náhled přímo z linky) 20

16 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Aktivace (Activation) Pro zajištění rovnoměrné a jemné struktury fosfátové vrstvy se provádí aktivace povrchu anorganickými solemi na bázi titanu. Z mikroskopického snímku na Obr. 13 je účinek aktivace zřejmý, vlevo je vzorek bez aktivace a vpravo vzorek po aktivaci. Po aktivaci je karoserie opět opláchnuta. Princip spouštění do aktivačních lázní je totožný jako u čištění. Je zde tedy stejné nebezpečí otevření dveří s obdobnými následky Obr. 13 Vliv aktivace před fosfátováním Fosfátování (Phosphating) Zde se používá tzv. trikationtový fosfát na bázi zinku, niklu a manganu Proces samotného fosfátování je mikroskopicky znázorněn na Obr. 14. Obr. 14 Vliv aktivace před fosfátováním Pasivace (Passivation) Tento proces je bezpodmínečně nutný a velice žádoucí, neboť značně zlepšuje korozní odolnost a přilnavost kataforézních povlaků. V současné době se provádí

17 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ pasivace chromovými nebo bezchromovými prostředky. V případě bezchromových prostředků to mohou být např. soli zirkonu. Na Obr. 15 je schématicky znázorněn princip pasivace, při němž dochází k zacelení pórů krystalické vrstvy fosfátu. Obr. 15 Zacelení pórů pasivací karoserie a reakce s krystalickou vrstvou fosfátu Oplach deionizovanou vodou (Rinsing by deionised water) Toto je finální čistící operace před vstupem do linky KTL. Spotřebovaná voda samozřejmě prochází recyklačním okruhem a je použita znovu Odvedení přebytečné vody Po oplachu je karoserie dopravena na zdvižné plošiny. Na Obr. 16 vlevo jsou odrazové terče k nimž jsou zrcadlově vpravo umístěny snímače (fotonky), které jsou napojeny na řídící systém plošiny. Díky specifickým tvarům karoserií lze takto rozpoznat o jaký typ se jedná a podle toho systém určí výšku, do jaké se daná karoserie zvedne. Nejdříve je karoserie sklopena směrem dozadu. Obr. 16 První fáze odvedení přebytečné vody 22

18 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ V druhé fázi je karoserie sklopena směrem dopředu (viz Obr. 17) Obr. 17 Druhá fáze odvedení přebytečné vody Je možné, že se špatné zajištění přípravku projeví až na tomto místě, následky naštěstí nejsou tak fatální jako při předchozích operacích. 2.2 Linka KTL teoretické pojednání Bezprostředně po výstupu z lázní VBH čeká karoserie další řada elektrochemických a dalších procesů které jsou uplatněny na lince KTL. V této části je především čerpáno z publikace [1], jejíž autorem je Ing. Michal Hahn Historie elektrolakování Princip elektrolakování byl vyvinut začátkem 60. let a zaveden do sériové hromadné výroby okolo roku Přednosti použití tohoto systému a) plně automatický ponorový proces, při kterém lak proniká do dutin b) lak je na vodní bázi s nízkým obsahem rozpouštědel c) elektrochemický proces umožňující nastavit požadovanou sílu vrstvy d) vhodným systémem oplachů jsou minimalizovány ztráty barvy e) zejména při katodickém systému je zajištěna dokonalá ochrana proti korozi a znamenitá stabilita Etapy vývoje elektrolakování 1. etapa: Okolo roku 1965 bylo zavedeno elektrolakování (ETL) v automobilovém průmyslu. Systémy byly stavěny na anodickém principu, tzv. anodické vylučování (ATL). V praxi to znamená, že karoserie je anoda, na které se vylučují anionty polymeru. 23

19 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ 2. etapa: Firmou PPG (Pittsburgh Plate Glass) bylo vyvinuto katodické vylučování (dále KTL) a ta posléze zavádí tento systém lakování v roce 1976 do automobilového průmyslu. Převaha této technologie vedla během několika málo let k přestavbě anodických systémů na systémy katodické. V dnešní době valná většina celkové produkce automobilů využívá systém KTL vyvíjený firmou PPG, kontrakt obsahuje především odběr materiálu (laku) přímo od firmy PPG nebo od jiného výrobce s licencí PPG. 3. generace: Firma PPG v roce 1982 zavádí pod obchodním názvem UNI-PRIME systém hustých (kompaktních) vrstev. Tento systém doplňuje antikorozní funkci podstatným zlepšením abrazivních vlastností filmu a vylepšenými rozlévacími schopnostmi, jenž snižují vliv drsnosti podkladu. Systém je založen na modulárním principu. Pojivo obsahuje 3 hlavní komponenty: a) základní pryskyřice zajištující korozní odolnost a hloubkovou účinnost b) komponenty zajištující pružnost vrstvy a tím odolnost proti abrazi c) komponenty ovlivňující sílu vrstvy působí tedy jako náhrada rozpouštědel Poměr těchto dílčích složek lze upravovat dle požadavků zákazníka. 4. generace Na základě modulárního systému byly tyto materiály vyvinuty v roce Materiály 4. generace mají následující vlastnosti: a) snížení obsahu rozpouštědel pod 1%. Jde o čistou technologii zejména z hlediska vypalování, neboť uniká minimální množství vedlejších produktů do ovzduší a snižují se náklady na údržbu vypalovacích pecí (vzniká v nich nános kondenzátu, který se musí odstraňovat) b) zlepšení rozlévacích schopností eliminuje vliv drsnosti podkladu c) zlepšení abrazivních vlastností za nízkých teplot (- 20 C) d) zlepšená elasticita a flexibilita vrstvy Budoucí vývoj Nízkoteplotní vypalovací systémy (teplota vypalování 120 C): Umožní při stavbě karoserie použít plastové díly. Bezodpadové technologie: Vznikají bezolovnaté netekuté odpady. Dále zavedení technologie umožňující bezchromové oplachy. KTL s velmi vysokou hloubkovou účinností: Základem tohoto projektu je úsilí o dosažení 10-tileté záruční doby v automobilovém průmyslu. Zatím je dosahováno slibných výsledků, které budou k dispozici v nejbližší budoucnosti Teoretické základy kataforézního základování (KTL) Pojmem KTL je chápán jako systém nanášení barvy, při kterém kovové díly v lakovací nádrži slouží při napájení stejnosměrným proudem jako katody. Na katodách probíhají elektro-chemické reakce, které vedou k vylučování lakového filmu. 24

20 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Složení materiálu používaného v KTL KTL materiál obsahuje kladně nabité částice barvy (největší částice úplně vlevo na Obr. 18), které v sobě mají zakomponován pigment a pojivo (umělá pryskyřice). Další složkou (viz. pravá Obr. 18) jsou záporně nabité zbytky org. kyseliny COO (např. anionty kyseliny octové). Jedná se v podstatě o elektro-neutrální koloidní roztok, kde na koloidní částici pryskyřice (CH 3 ) o velkém kladném náboji jsou nabaleny anionty jednoduché organické kyseliny. Pryskyřice je vysokomolekulární terciální amin, který v kyselém vodném prostředí vytváří následující strukturu. Obr. 18 Molekulární struktura koloidního roztoku Přídavkem organické kyseliny se tedy vytvoří koloidní roztok, jehož pryskyřičná část je nabitá kladně a kyselá část je nabitá záporně. Takto vytvořená lázeň po připojení stejnosměrného proudu na katodu (část karoserie, na kterou chceme aplikovat KTL nanášení) a na pevně instalovanou anodu umožňuje elektro-chemické procesy vedoucí k vyloučení KTL vrstvy. Elektrochemické procesy na elektrodách Procesy na katodě: a) Přenos: Migrace kladně nabité částice barvy elektroforetickým procesem ke katodě. b) Elektro-chemická reakce: Elektrolýza vody na vodík a hydroxylové ionty OH. c) Elektrokoagulace: Jedná se o tuto chemickou reakci: kladně nabitá částice + OH nerozpustná částice d) Tvorba povlaku: Dochází k vylučování ve vodě nerozpustného koagulátu. Zároveň probíhá elektroosmotický migrační proces, kterým se přebytečná voda dostává z povrchu filmu. Procesy na anodě: a) Migrace organické kyseliny k anodě b) Elektrolýza vody na kyslík a H + kationty c) Reakce H + + R-COO R-COOH d) Regulace ph - odvod přes dialyzační systém Zapojením stejnoměrného elektrického proudu je dominující reakcí rozklad vody. Na hranici mezi filmem a katodou dochází k obohacení ionty hydroxylu, a tím se posouvá ph do alkalické oblasti. Po dosažení dostatečně vysoké alkality, která závisí 25

21 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ na zásaditosti aniontů umělé pryskyřice, dochází ke koagulaci pryskyřice, na katodovém povrchu. Anodová reakce se vyznačuje tím, že se vytváří opačným pochodem v hraniční vrstvě volná organická kyselina, která je z lázně odváděna dialyzačním systémem. Všeobecné porovnání anodického a katodického elektrolakování Jak vyplývá z přehledu vývoje elektrolakování, anodický proces předcházel katodickému. I když teoretické základy jsou analogické, konečný efekt lakovacího procesu je rozdílný a bude účelné porovnat tyto dva postupy. Anodické elektrolakování je charakteristické těmito vlastnostmi: působení vrstvy materiálu z předúprav během vylučování v kyselé mezní vrstvě odbourávání fosfátové vrstvy proniknutí volných iontů železa do lakového filmu použité kyselé polymery podporují korozní napadení malá stabilita anaforetického pojiva vůči alkáliím Katodické elektrolakování je charakteristické těmito vlastnostmi: žádné nebo nepatrné působení na fosfátovanou vrstvu při reakcích na katodě kov nepřechází do roztoku zásadité pojivo působí proti korozi vysoká stálost vůči alkáliím dobrá hloubková účinnost možnost současného nanášení na různé materiály Z těchto vlastností vyplývá následující srovnání Anaforéza Kataforéza relativně silné vrstvy při nižší korozní odolnosti poměrně nízká vrstva při vysoké korozní odolnosti fosfátová vrstva, umožňující žádné nežádoucí vedlejší reakce přilnavost mezi kovem a lakem, optimální možnost při je odbourávána současném použití různých železo přechází do roztoku a druhů podkladových materiálů částečně proniká do lakové dobrá hloubková účinnost vrstvy při působení alkálií dochází ke zmýdelnění pojiva Ze srovnání obou systémů lakování vyplývají následující výhody kataforézy: 1) vyšší korozní odolnost 2) vyšší hloubková účinnost (optimální nanášení v dutinách) 3) přednosti při nanášení různých kombinací podkladových materiálů (ocelový plech spolu s pozinkovaným plechem a hliníkem) 4) dokonalá přilnavost filmu 26

22 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Praktické poznatky z provozu KTL zařízeni v závodu Mladá Boleslav Základní aspekty přechodu z ATL na KTL základování Po spojení firmy Škoda Auto s VW byla provedena komplexní analýza současného stavu. Na základě rozsáhlých kvalitativních rozborů, a dlouhodobých provozních zkoušek se dospělo k rozhodnutí, že první oblast, kde je nutno zásadně zlepšit kvalitu, je lakování karoserií. V tomto směru rozhodují o prodejnosti dvě kriteria a to korozní odolnost a vizuální estetická kvalita. Jednoznačným předpokladem k zajištění odpovídajících vlastností nátěrového systému karoserie je zavedení kataforetického základování. Tato základní změna procesu lakování podmínila změnu předúprav karoserií (trikationtový fosfát a pasivace) a změnu PVC materiálů na těsnění a ochranu spodku karoserií (zajištění přilnavosti PVC plastizolů ke kataforetické vrstvě). Tato zásadní změna technologie byla řešena následujícím postupem: určení vlastní technologie tzn. procesu základování karoserií výběr dodavatelů materiálů určení způsobu likvidace pevných, kapalných a plynných odpadů návrh a určení způsobu rekonstrukce stávající technologie základování výběr dodavatele technologie Rekonstrukci lakovny základu provedla firma DÜRR (SRN - Stuttgart) o celozávodní dovolené 1992 během 3 týdnů v tomto rozsahu: linky předúprav - vložení zóny pasivace, změna odkalovacího systému zóny fosfátování a zásadní změna postřikového systému linek předúprav rekonstrukce ATL na KTL zařízení rekonstrukce sušky kataforézy - zajištění předepsaných hodnot odpadního vzduchu a eliminace tvorby kondenzátu Rekonstrukce na kataforetické základování KTL Zásadním aspektem zavedení KTL bylo určení dodavatele kataforetické barvy. Na základě výběrového řízení byla zvolena firma PPG, dle jejíž požadavků provedla firma DÜRR vlastní rekonstrukci. Hlavní části rekonstrukce zařízeni: 1) KTL pracuje v kyselém prostředí, a proto zařízení musí odolávat v tomto prostředí korozi. Z tohoto důvodu byly máčecí vana, oplachová zóna (plást), zásobní tank povrstveny epoxidovou izolační vrstvou a ostatní součásti zařízení, t.j. cirkulační potrubí barvy, filtry, ultrafiltrační a anolytový systém, dávkovači čerpadla apod. musely být zhotoveny z nerezové oceli nebo umělé hmoty 2) Dokonalejší konstrukce ultrafiltrační jednotky (náhrada trubicových membrán spirálovými) zvýšila výkon ultrafiltrace. 3) Účinnější filtrací barvy (pytlíkové filtry) bylo dosaženo optimální čistoty lázně a stability provozu zařízení. 4) Moderní konstrukce dialýzních cel zlepšila těsnost proti průniku anolytu (kyselina octová) zpět do lázně a minimalizuje možnost proražení dialyzačních membrán. 27

23 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ 2.3 Linka KTL provoz v praxi Karoserie přicházejí do zařízení, kde se provádí kataforetické nanášení při ponoru celé karoserie v dvoulinkovém uspořádání. Následuje třístupňový postřikový oplach ultrafiltrátem a konečný oplach demineralizovanou vodou. Proces základování je ukončen vypalováním kataforetické vrstvy v sušce. Obsluha zařízení průběžně sleduje v nepřetržitém provozu technický stav zařízení, funkci jednotlivých systémů a doplňuje jednotlivé produkty do lázní. Nyní se zmíním o jednotlivých systémech KTL zařízení Kataforetické vylučování Vlastní proces KTL vylučování probíhá ve vaně o objemu kolem 100 m 3 při ponoru celé karoserie (viz. Obr. 19). Obr. 19 Ponor do lázně KTL Pro dosažení optimální homogenity a čistoty lázně barva nepřetržitě cirkuluje při současné filtraci pytlíkovými filtry. Nedílnou součástí vany je zásobní tank o objemu 120 m 3 pro možnost přečerpání lázně z vany (čištění vany, oprava dialyzačních cel apod.). Udržování a provoz lázně kataforézy se provádí dle předpisu firmy PPG. Každou směnu se sledují hodnoty sušiny, ph a vodivosti. Na základě těchto parametrů se doplňují následující základní produkty: emulze (pojivová složka) pigmentová pasta demineralizovaná voda Váhový poměr emulze a pigmentové pasty při doplňování v předepsaném poměru, ve kterém emulze převažuje. Týdně se provádí komplexní chemický rozbor lázní přímo u dodavatele barvy. Na základě, těchto rozborů se provádí doplňování přídavných látek a rozpouštědel, což je zejména kyselina octová a fenoxypropanol. 28

24 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ Doplňování materiálů Doplňování produktů se provádí třemi dávkovacími čerpadly pro jednotlivé komponenty přímo do okruhu pro cirkulaci barvy. Jednotlivě a nikdy ne. současně se doplňuji emulze, pigmentová pasta a přídavné látky (ph regulátor, přípravek na zlepšení rozlivu). Emulse je dodávána cisternami a skladována v nerezové nádrži o objemu 50m přímo u KTL zařízení. Pigmentová pasta a přídavné látky se transportují v nevratných obalech a to v kovových sudech o obsahu 250 kg a plastových sudech na 100 litrů. Ve spolupráci s PPG se připravuje kontejnerizace dodávek tak, aby obaly základních komponentů byly vratné. Charakteristiky lázně doporučené dodavatelem jsou následující: sušina [%] ph [-] vodivost při 20 C [μs/cm] poměr pojivo-pigment [-] rozpouštědla [%] teplota lázně [ C] doba vylučování [sec] tloušťka vrstvy [μm] Elektrický systém Do karoserií jsou před průchodem lázněmi vkládány na podlahu 2 magnetické kontakty. Kontakty jsou pomocí kabelů spojeny se sběračem proudu, který při zajetí karoserie do vany spojí elektrický obvod a dojde k vylučování barvy. Sběrač prochází postupně třemi nezávislými proudovými okruhy o různých napětích. Po vyjetí karoserie z KTL zařízení se magnetické kontakty vyjmou, zavěsí předepsaným způsobem na samostatný dopravník a vrátí se zpět na pracoviště vkládání kontaktů Anolytový okruh Po straně máčecí vany jsou umístěny dialyzační cely. Uvnitř jsou namontovány anody. Celkový počet dialyzačních cel s anodami je větší než 20 (minimálně 10 po každé straně vany), čímž je dosaženo optimálního poměru katodového povrchu k anodovému cca 4:1. Anodový prostor uvnitř cel je oddělen od lázně dialýzní membránou, která umožňuje průnik aniontů kyseliny octové k anodě, kde v mezní vrstvě vzniká kyselina octová. Prostor dialyzních cel je spojen s nádrží do tzv. anolytového okruhu. Udržování koncentrace kyseliny octové se provádí automatickou regulací vodivosti anolytu v určitém rozmezí [μs/cm]. Tento systém zabezpečuje plynulé odvádění kyseliny octové z máčecí vany, tedy udržuje konstantní ph a stabilitu vylučovacího procesu Ultrafiltrační systém: Při použití ultrafiltrace je barva v turbulentním proudění okolo semipermeabilní membrány pod určitým hydrostatickým tlakem. Membrána ve tvaru spirály působí jako molekulové síto a propouští pouze částice určité velikosti, v tomto případě vodu, rozpouštědla a rozpuštěné soli. Makromolekuly pojidla a velké částice

25 NÁSLEDKY SELHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ pigmentu membrána nepropustí a barva se vrací zpět do lázně. Před vlastní ultrafiltrací je barva filtrována pytlovými filtry s jemností v desítkách μm. Filtrát se odvádí do sběrné nádrže a slouží dále jako médium pro oplachování karoserií. Výkon ultrafiltrační jednotky se udává v jednotkách m/hod. Během provozu dochází k zanášení membrán a při poklesu výkonu pod určitou hranici je nutné provést propláchnutí a impregnaci ultrafiltrační jednotky zředěným roztokem kyseliny octové a butyl-glykolu. Optimální funkce ultrafiltrace je velmi důležitá pro provoz oplachového systému a stabilitu kataforetické lázně, neboť odvádí nežádoucí soli Oplachový systém Po vynoření karoserie z vany se provádí vícestupňový oplach celé karoserie. Účinný oplachový systém zabezpečuje optimální kvalitu povrchu lakového filmu a zajišťuje ekonomičnost a ekologičnost. celého procesu. Jedná se v podstatě o uzavřený okruh, kde oplachové medium (ultrafiltrát) se získává přímo z barvy a do lázně se prostřednictvím oplachů zase vrací. Další výhodou jsou minimální ztráty nevyloučené barvy výnosem karoseriemi. V lakovně v Mladé Boleslavi je instalován třístupňový postřikový oplach ultrafiltrátem. Třetí oplach se provádí čistým ultrafiltrátem, který je kaskádou sveden do vany na špinavý ultrafiltrát (recirkulát). Ve druhém stupni se intenzivně oplachuje recirkulátem v uzavřeném okruhu. Část recirkulátu je vedena do prvního oplachu, který je umístěn tak, že nejšpinavější ultrafiltrát stéká z karoserií přímo do vany. Za třístupňovým oplachem pomocí ultrafiltrátu se nakonec karoserie postřikují demineralizovanou vodou (viz. Obr. 20). Obr. 20 Postřikový demivodou Tento konečný oplach se dále zpracovává v koagulačním zařízení. Tento systém v Mladé Boleslavi Systém má určitou nevýhodu. Ve světě se obvykle používá v systému oplachů minimálně jeden ponorový, a tím se zajistí dokonalé propláchnutí dutin a stíněných míst. Tento problém byl v Mladé Boleslavi vyřešen optimálním nastavením trysek a instalací směrových ofuků tak, že nedochází k vytékání zbytků nevyloučené barvy na pohledově exponované partie. Přesto je zde možnost instalace ponorového oplachu, případně tzv. Slipper - Dip zóny (kombinace ponor - postřik). 30

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci..

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Katalog Elektrochemické Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Značí kovové povrchy: tmavé a světlé značení.. Zvládá pomědění, galvanizaci, pozlacení.... účinné,

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR Hydraulické válce Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR V350CBR V350CBRcat.CZ01-2007 Kompaktní hydraulické válce s průc 1 Příslušenství: Uzaviratelný zpětný ventil

Více

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0 VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 252 19 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač Bubla 15V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 2. Technické řešení... 3

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 04/2011 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odkalovací filtr FSMad

Odkalovací filtr FSMad Leden 2014 objednací kód FSMadxx.200 (typ F76S) Odkalovací filtr FSMad JEMNÝ FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM Použití KATALOGOVÝ LIST Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody.

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače

Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače Zavadil L., Dušek J., Hoppe V. SEV Litovel s.r.o. Palackého 34, 784 01 Litovel Česká republika E-mail: zavadil@sev-litovel.cz, hoppe@sev-litovel.cz

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POUŽITÍ Postřikové mazací systémy jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání směsí maziva a vzduchu pro ozubené převody různých strojů, strojních technologií a zařízení. Pomocí

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze 14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,

Více

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

NABÍDKA PRO KOOPERACI Průběžná prášková lakovací linka. SANTAL spol. s r. o. Jiráskova 738/II CZ Třeboň IČO:

NABÍDKA PRO KOOPERACI Průběžná prášková lakovací linka.  SANTAL spol. s r. o. Jiráskova 738/II CZ Třeboň IČO: NABÍDKA PRO KOOPERACI Průběžná prášková lakovací linka PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje česká rodinná firma s tradicí od roku 1991 se sídlem v Třeboni jádrem výrobního programu je školní nábytek

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela

ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela ThermoClean Soustava ohřevu teplé užitkové vody, vybavená systémem termické dezinfekce, která zamezuje množení bakterií rodu legionela Popis/Použití Soustava ThermoClean představuje kompaktní a efektivní

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

Pneumatický pohon nákladního výtahu

Pneumatický pohon nákladního výtahu VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Pneumatický pohon nákladního výtahu Název práce: Autor práce: Bc. Jaroslav Kyselý Typ práce: diplomová Studijní

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXF

Ventily se šikmým sedlem VZXF parametry a přehled dodávek Funkce Ventil se šikmým sedlem VZXF je ventil 2/2 s externím řízením. Ventily této konstrukce se spínají přídavným řídicím médiem. V klidové poloze je ventil uzavřen silou pružiny.

Více

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - Problematika Předmětem zkoušek je tekutý čistící prostředek SurTec 101, vhodný pro ponor i postřik, s přechodnou ochranou proti korozi. Pozadí zkoušek tvoří fakt, že

Více

Kompletní technologické celky pro: galvanické a chemické povrchové úpravy předúpravy povrchů

Kompletní technologické celky pro: galvanické a chemické povrchové úpravy předúpravy povrchů Již od roku 1991 rozvíjí AQUACOMP HARD vlastní know-how v oblasti povrchových úprav s tradicí z oboru sahající do poloviny 50. let. Současná technologická úroveň a kvalita zařízení odpovídá náročným evropským

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

Kosmická technologie v galvanizovnách

Kosmická technologie v galvanizovnách Kosmická technologie v galvanizovnách Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Využívání galvanických povlaků vyloučených ze slitinových lázní v současné době nabývá na významu vzhledem k požadavkům

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 02/2013 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Odsávací jednotka určená především k extrakci kouře generovaného při pájení a v elektronickém průmyslu.

Odsávací jednotka určená především k extrakci kouře generovaného při pájení a v elektronickém průmyslu. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Odsávací zařízení V1000 iq PC, barva Obj. číslo: 102003121 Výrobce: Bofa international LTD Popis Odsávací zařízení Bofa V1000 iq v sobě spojuje mimořádně

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO HYDRAULIKU PNEUMATIKU A MAZÁNÍ P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ PNEUMATIKA NOVINKY Pneumatické válce řady P1D dle norem ISO/VDMA Průměry pístu: 32-125 mm dle norem ISO a VDMA Tlak max. 10

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.04.2014

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.04.2014 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.04.2014 10/2014 ZÁRUKA 05 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším závodem

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Regulátory TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Strana 1 (celkem 8) TPM REG B/0702 POUŽITÍ Regulátory typu B jsou v zásadě určeny k napájení rodinných domků, společenských

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000. Tradice od roku 1956 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ Základní vlastnosti a zkoušky Konzistence, tekutost, sedimentace, hustota Obecně charakterizují zpracovatelnost nátěrových hmot Orientační určení konzistence

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální STŘEŠNÍ stavebnicový systém ocelových konstrukcí KONSTRUKCE na šikmou střechu pro FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXA

Ventily se šikmým sedlem VZXA technické údaje Funkce jsou externě řízené ventily, které jsou aktivovány přímým přívodem stlačeného vzduchu a používají se k uzavírání plynných nebo kapalných médií v potrubních systémech. Přitom se pomocí

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR 5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Přísavky 2.1. přisátí výrobků s hladkým a těsným povrchem. přísavky ze silikonu jsou přípustné pro použití při výrobě potravin

Přísavky 2.1. přisátí výrobků s hladkým a těsným povrchem. přísavky ze silikonu jsou přípustné pro použití při výrobě potravin Přísavky přisátí výrobků s hladkým a těsným povrchem přísavky ze silikonu jsou přípustné pro použití při výrobě potravin možnost přizpůsobení pro nerovné, klenuté a šikmé plochy s využitím měchu velmi

Více

Zařízení na čištění forem ZCF 1

Zařízení na čištění forem ZCF 1 Zařízení na čištění forem ZCF 1 Zařízení na čištění forem Popis zařízení Zařízení je určeno k odmaštění a odstranění vodního kamene z prostrou kanálů chladících okruhů formy. Čištění se provádí chemickými

Více

Praxe ve firmě GALVAN CZ, s. r. o.

Praxe ve firmě GALVAN CZ, s. r. o. Operační program: Název projektu: Student: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Ing. Sylvie Kopaňaková Praxe ve

Více

membránové dávkovací čerpadlo MEMDOS GMR

membránové dávkovací čerpadlo MEMDOS GMR Všeobecně Dávkovací čerpadla s dvojitou membránou série MEMDOS GMR se dodávají jako jednostupňová a dvoustupňová. Slouží k dávkování velkých množství při poměrně nepatrném protitlaku. Nejčastěji se používají

Více

LevControl Green+2 stopkynárna

LevControl Green+2 stopkynárna LevControl Green+2 stopkynárna LevControl Green+2 - je užitečným a nezbytným vybavením pro řemeslné pekárny i demo pekárny průmyslových provozů, cukrárny, pizzerie apod., kde probíhá výroba kynutých výrobků.

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Stavebnice více os 3.3. modulární. snadné a časově úsporné projektování. rychlá montáž systémů. stavebnice více os. Prvky systému

Stavebnice více os 3.3. modulární. snadné a časově úsporné projektování. rychlá montáž systémů. stavebnice více os. Prvky systému Stavebnice více os modulární snadné a časově úsporné projektování rychlá montáž systémů 005/10 - změny vyhrazeny výrobky 006/007 5 / -19 Stavebnice více os hlavní údaje Koncept Stavebnice více os pro manipulační

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek METODICKÝ LIST Téma DUM: Test Anotace: Autor: k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek Digitální učební materiál slouží k výuce pohonů

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Přímočaré pohony DGO 3.2. magnetický přenos síly bez mechanického spojení. vzduchotěsný systém bez úniků. průnik nečistot a prachu je vyloučen

Přímočaré pohony DGO 3.2. magnetický přenos síly bez mechanického spojení. vzduchotěsný systém bez úniků. průnik nečistot a prachu je vyloučen magnetický přenos síly bez mechanického spojení vzduchotěsný systém bez úniků průnik nečistot a prachu je vyloučen prostorově úsporná zástavba při dlouhých zdvizích 2005/07 změny vyhrazeny výrobky 2006/2007

Více

SEPARÁTORY OLEJE Z CHLADÍCÍCH EMULZÍ. NTA s.r.o. Komenského Fryšták

SEPARÁTORY OLEJE Z CHLADÍCÍCH EMULZÍ. NTA s.r.o. Komenského Fryšták Y OLEJE Z CHLADÍCÍCH EMULZÍ NTA s.r.o. Komenského 365 763 16 Fryšták www.nta.cz ntaoffice@nta.cz Řada separátorů oleje MAX a MiniMAX vyřeší jednoduchým a ekonomickým způsobem problémy způsobené degenerací

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

PRESSEINFORMATION TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESSEINFORMATION TISKOVÁ ZPRÁVA PRESSEINFORMATION TISKOVÁ ZPRÁVA EcoCWave od Dürr Ecoclean: Špičková kvalita, nízké provozní náklady a všestranné použití při čištění dílů na bázi vodných roztoků Filderstadt / Německo, červen 2014 - Dürr

Více

S ohřevem HDS 12/14-4 ST. Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání

S ohřevem HDS 12/14-4 ST. Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání S ohřevem HDS 12/14-4 ST Vysokotlaký čistič s ohřevem Vybavení: SDS-Systém Systém uvolnění tlaku Kontrola plamene Připraveno pro Servo Control Připraveno pro dálkové ovládání Objednací číslo: 1.699-919.0

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech SITUACE NA TRHU Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech Dnes představují hliníková vodicí ramena již nejběžnější typ používaný v německých vozidlech a jejich popularita na evropském

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody STAVEBNÍ PŘÍPRAVA Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrání Ohřev teplé vody Chlazení ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu

Více

Lineární osa AD...M pro pohon motorem Oboustranné kolejnice D10/D20

Lineární osa AD...M pro pohon motorem Oboustranné kolejnice D10/D20 Lineární osa AD...M Oboustranné kolejnice D10/D20 Axiální zatížení Radiální zatížení Připojovací rozměry pro šnekové převodovky A B C D 1 E H F d H7 G Typ AD210M 150 120 64 36 24,0 20 134,0 AD312M 180

Více