Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu"

Transkript

1 Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu Třetí směrnice o řidičských oprávněních navržená Komisí Komise navrhla dne 21. října revizi evropské legislativy o řidičských průkazech, aby se snížily možnosti podvodů, zaručila se skutečná svoboda pohybu řidičů EU a posílila se bezpečnost na evropských silnicích. 1. Proč se navrhuje nový systém řidičských průkazů v Unii? Evropská legislativa o řidičských průkazech má přímý dopad na téměř každého z nás, Evropanů. Odhadem 60 % populace Unie je držitelem platného řidičského průkazu, tj. asi 200 milionů občanů. Velký počet těchto Evropanů dělá výlety přes hranice v Unii ze soukromých nebo pracovních důvodů a každý rok se mnoho Evropanů a jejich rodin stěhuje do jiné země EU. V tomto kontextu je tedy paradoxní, že není ještě zcela dosaženo volného pohybu řidičů EU. Vzhledem k různým obdobím platnosti nebo pravidlům lékařských testů současný nedostatek harmonizace systémů řidičských oprávnění vedl k právní nejistotě pro mnoho Evropanů, kteří se stěhují do jiného členského státu. Aby se dosáhlo vnitřního trhu fungujícího na 100 %, cíle stanoveného Evropskou radou v tzv. Lisabonské agendě, je třeba akce v oblasti řidičských průkazů, aby byl konečně zajištěn volný pohyb držitelů řidičských průkazů. Dnes obíhá v členských státech více než 80 různých modelů řidičských průkazů s různými oprávněními a dobami platnosti. Stěží je tedy možné nějaké vynucování v oblasti řidičských průkazů. Dále řidičský průkaz nejen umožňuje přístup ke všem druhům vozidel, možná s významnou hmotností a rozměry, ale v mnoha zemích EU může být rovněž použit jako identifikační dokument pro otevření bankovního účtu nebo pro rezervaci letenky. Po teroristických útocích v USA z 11. září 2001 byl aspekt ochrany proti podvodům u řidičských průkazů definován jako hlavní důvod k obavám. V neposlední řadě mají pravidla pro řidičské průkazy určitě dopad na silniční bezpečnost. S více než úmrtími na evropských silnicích každý rok Komise navrhuje využít pravidla pro řidičské průkazy na pomoc zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. 2. Dosavadní legislativa řidičských průkazů v Unii První část evropské legislativy ohledně řidičských průkazů se datuje do roku Směrnice Rady tehdy umožnila občanům EU stěhujícím se do jiného členského státu výměnu jejich řidičských průkazů bez skládání nových teoretických, praktických a lékařských zkoušek. Řidič ale musel vyměnit svůj průkaz během jednoho roku od usídlení se v novém členském státě. V r nová směrnice ustanovila povinnou zásadu vzájemného uznávání a zrušila potřebu výměny průkazů. Nicméně v praxi uplatnění této zásady bránil fakt, že nebyly harmonizovány doby platnosti průkazů a periodicita lékařských prohlídek. Protože národní právní systémy ohledně řidičských průkazů v 18 členských státech Evropského hospodářského prostoru se i nadále v těchto bodech liší, právní nejistota pro občany, kteří se usídlili v jiném členském státě, spíše vzrostla, než aby se zmenšila.

2 3. Cíle návrhů Komise 1. Snížení možností podvodů Stažení papírového modelu řidičského průkazu Aby se omezily různé modely průkazů, které jsou v oběhu, a aby se zvýšila ochrana proti podvodu, papírové řidičské průkazy Společenství by měly být postupně vyřazeny. Komise navrhuje, aby byl jediný evropský model řidičských průkazů, který bude vydáván, typu kreditní karty, jako je již vydávaný v některých zemích EU, což umožňuje větší ochranu proti padělání. Současné papírové řidičské průkazy nebudou vyměňovány, ale přestanou být vydávány od vstupu nové legislativy v platnost, což povede k postupnému vyřazování starých modelů. Zavedení nepovinných mikročipů Aby se ještě dále zvýšila ochrana proti podvodu, členské státy by mohly, pokud by chtěly, vložit do průkazů mikročip. Opakování informací vytištěných na kartě ještě jednou na mikročipu zvyšuje ochranu proti podvodu a zároveň zajišťuje ochranu dat. Samozřejmě bude respektována evropská legislativa o ochraně osobních údajů. Kromě toho použití mikročipu musí být omezeno na problémy spojené s řidičskými průkazy, jako je zaručení stažení průkazu po závažném přestupku, a mikročip nesmí být použit pro jiné účely. Zavedení povinného administrativního obnovování pro všechny nové průkazy Povinné a pravidelné administrativní obnovování řidičských průkazů by zajistilo, že všechny dokumenty v oběhu budou aktualizovány za použití nejmodernějších bezpečnostních znaků. Postupné snižování počtu modelů průkazů v oběhu usnadní prosazování, stejně tak větší podobnost držitele na fotografii v průkazu. Navrhuje se, aby všechny nové průkazy pro mopedy, motocykly, automobily, tříkolky a čtyřkolky měly maximální administrativní platnost na 10 let. Řidiči a jezdci nad 65 let věku by měli průkaz s maximální administrativní platností na 5 let. Navrhuje se, aby všechny nové řidičské průkazy pro nákladní automobily a autobusy měly maximální administrativní platnost na 5 let. Vzhledem k významu práv udělených takovými řidičskými průkazy by období platnosti těch již vydaných bylo od 65 let omezeno na 1 rok. Taková je již současná praxe ve většině členských států. Pravidlo by nemělo ovlivnit již získaná práva a bylo by aplikováno pouze na nové průkazy. Řidiči s průkazem vydaným před vstupem navrhované směrnice v platnost budou objektem těchto pravidel pouze, když jejich průkaz bude muset být obnoven nebo nahrazen v případě, že průkaz bude ztracen nebo odcizen. Mimo Evropskou unii Většina západních zemí omezuje platnost svých řidičských průkazů. V Japonsku řidiči musí obnovovat své průkazy každé tři roky a provádí se kontrola zraku. V USA a Kanadě řidiči musí obnovovat své průkazy každé 2 až 4 roky a průkazy nejsou uznávány mezi státy. 2. Zaručení volného pohybu občanů Toto nové pravidelné obnovování dokumentu by také odstranilo poslední zbývající překážky pro volný pohyb řidičů. Všechny nově vydané řidičské průkazy by měly mít stejnou administrativní platnost po celé Evropské unii. Všechny staré řidičské průkazy, které jsou ještě platné a v oběhu, by měly být uznávány bez omezení jejich platnosti nebo zavedení 1

3 lékařských kontrol. Právo řídit by mělo být jasně ustanoveno dokumentem samotným a tedy snadno uznávané držitelem, administrativními úřady a dozorčími úřady. Komise tedy navrhuje zrušit právo členských států uplatňovat své vlastní období platnosti na držitele průkazů vydaných jiným členským státem, kteří se usídlili na jejich území. Jejich průkazy zůstanou platné, jak je stanoveno na řidičském průkazu. Před vypršením si držitel bude muset obnovit řidičský průkaz tam, kde žije. Od tohoto data hostitelský členský stát uplatní nové administrativní období platnosti a může nařídit lékařskou kontrolu, je-li to požadováno po jejich vlastních občanech. Tato opatření konečně poskytnou nezbytnou právní jistotu pro držitele řidičského průkazu. Není to návrh na stažení všech existujících starých modelů řidičských průkazů. Musely by být vyměněny miliony řidičských průkazů, což je operace takového rozsahu, že by bylo obtížné to zvládnout, i kdyby se to rozložilo na období 5 až 10 let. Proto se navrhuje, aby omezení administrativní platnosti bylo aplikováno na řidičské průkazy vydané od data zavedení této směrnice. To povede k postupnému vyřazování starých modelů. Nicméně členské státy musí informovat Komisi o úrovni ochrany proti podvodům všech průkazů a rozhodnout o vyřazování starých modelů, kde je to nezbytné. Současné překážky pro svobodu pohybu řidičů V současnosti je princip vzájemného uznávání průkazů vydaných v členském státě brzděn národními opatřeními o platnosti průkazů a lékařských vyšetřeních. Občan EU, který se přestěhuje do jiného členského státu, musí projít lékařským vyšetřením nebo zjistí, že jeho průkaz vyprší jindy, než je uvedeno v jeho průkazu. V současnosti téměř všechny členské státy mají rozdílné režimy, pokud jde o lékařské prohlídky a období platnosti průkazů. To znamená, že prakticky žádný občan, který se normálně usídlí v jiném členském státě, neví, kdy jeho nebo její řidičský průkaz vyprší nebo neví, kdy má podstoupit lékařskou kontrolu předepsanou legislativou dané země. V některých členských státech jsou některé kategorie průkazů vydávány do konce života; v jiných průkazech musí být obnovovány v pravidelných intervalech nebo od určitého věku. Když se např. německý držitel průkazu přestěhuje do Nizozemska, bude mít dokument uvádějící, že oprávnění je platné do konce života. Nizozemsko uplatní svou legislativu o období platnosti a přinutí německého držitele průkazu vyměnit průkaz po 10 letech. Nebo když např. švédský držitel průkazu odejde žít do Španělska jako pensista, bude konfrontován se španělskou legislativou, která vyžaduje pravidelné lékařské kontroly a obnovování průkazů, místo čistě administrativního obnovování každých 10 let ve Švédsku. Tato situace vytváří právní nejistotu a nedostatek průhlednosti. To bylo vyjádřeno stížnostmi, které obdržela Komise od stovek občanů. Komise také navrhuje vyjasnění národních pravidel, kterými se řídí lékařské vyšetření: Pro řidiče těžkých nákladních vozidel a autobusů harmonizovat periodicitu těchto kontrol, které by musely být podstupovány při každém procesu obnovování; Pro řidiče automobilů a jezdce na motocyklech by bylo ponecháno na členských státech, zda budou tato vyšetření provedena či ne, ale pouze v době obnovování. Současná pravidla lékařských prohlídek v Unii Evropská legislativa prostřednictvím směrnice z r stanoví minimální standardy fyzické a duševní způsobilosti k řízení, kterým musí všichni držitelé průkazů vyhovět v době získání 2

4 průkazu a poté. Ale většinou je uplatňování tohoto pravidla v současnosti ponecháno na členských státech. Pro řidiče automobilů a motocyklů Žádná lékařská prohlídka není uložena pro získání průkazu nebo poté. Lékařská prohlídka je předepsána pouze v případě pochybnosti o žadatelově schopnosti řídit. Národní pravidla se velice liší, lze identifikovat tři hlavní přístupy: žádná povinná lékařská prohlídka, jakmile držitel průkazu získal úvodní řidičské oprávnění; povinná lékařská prohlídka po dosažení určitého věku a dále; nebo povinná lékařská prohlídka v intervalu 5 nebo 10 let. Pro řidiče autobusů a nákladních automobilů Směrnice požaduje periodické lékařské prohlídky. Intervaly mezi prohlídkami ale jsou ponechány na rozhodnutí členských států. V praxi všechny členské státy ukládají pravidelné lékařské prohlídky pro tuto skupinu řidičů, většinou v pětiletých intervalech. 3. Příspěvek ke zlepšení silniční bezpečnosti 1. Zavedení nové kategorie řidičských průkazů pro mopedy V Unii není dnes potřeba žádný průkaz pro mopedy. Ale čísla o nehodách ukazují velmi zvýšené riziko nehod, do kterých jsou zapleteni velmi mladí uživatelé silnic. V některých členských státech mají dovoleno řídit mopedy velmi mladí řidiči ve věku 14 let. Komise navrhuje zavedení nové kategorie harmonizovaného průkazu AM a povinné teoretické testy řízení pro lepší kontrolu této zranitelné skupiny silničních uživatelů a zvýšení jejich povědomí o požadavcích dopravy. Vyjasní to také situaci ohledně jezdců na mopedech překračujících hranice nebo pronajímajících si moped, když jsou na prázdninách. Věkový limit pro kategorii AM by byl 16 let. Ale Komise navrhuje, že členské státy mohou autorizovat přístup od 14 let věku, který by platil pouze na území státu. 2. Zavedení kritéria síla/hmotnost pro lehké motocykly (oprávnění kategorie A1) Lehké motocykly jsou dnes omezeny na 125 kubických centimetrů a 11 kw. Není uplatňováno žádné kritérium síla vůči hmotnosti. To by mohlo vést ke stále lehčím vozidlům, tedy dosažení stále rostoucího zrychlení a možností vysoké rychlosti. Komise navrhuje, aby pouze držitelé průkazu kategorie A1 mohli řídit lehké motocykly s kapacitou válců do 125 kubických centimetrů, se silou nepřekračující 11 kw a s poměrem síla/hmotnost do 0,1 kw/kg. Není navrhována změna věkového limitu pro kategorii A1, který může zůstat na 16 letech. Všechny členské státy musí zavést tuto kategorii průkazů, která existovala pouze v některých členských státech. 3. Posílení principu postupného přístupu k nejsilnějším motocyklům Současná legislativa umožňuje mnoha mladým jedincům bez praktických zkušeností jezdit na nejsilnější třídě motocyklů. Statistika nehod dokazuje, že riziko nehod u jezdců začátečníků těžkých motocyklů je vysoké zejména do 24 let věku. Je navíc nemožné kontrolovat, zda byly efektivně získány nějaké zkušenosti na slabých motocyklech. V zájmu 3

5 silniční bezpečnosti Komise tedy navrhuje zavedení nových kritérií vozidel, minimálního věku a přístupu. Nová kategorie A2 s novými technickými charakteristikami Současná kategorie A, která je rozdělena v současnosti na omezenou a neomezenou část bude rozdělena do dvou odlišných kategorií A2 a A. Pro kategorii A2 je zaveden dodatečný technický požadavek, aby se bylo možné vyhnout snižování nastavení motocyklů. Kategorie A2: motocykly, s nebo bez přívěsného vozíku, se silou nepřekračující 35 kw, s poměrem síla/hmotnost nepřekračujícím 0,2 kw/kg a neodvozené z vozidla o více než dvojnásobné síle. Kategorie A: motocykly s nebo bez přívěsného vozíku. Nové minimální věkové hranice a pravidla přístupu Pro kategorii A2 Komise navrhuje stanovit minimální věk na 18 let, což je současná praxe pro tento druh motocyklů. Pro kategorii A Komise navrhuje Pro postupný přístup zvýšit ze dvou na tři roky zkušenosti, které musí žadatel získat na motocyklu kategorie A2. Řidič také nyní musí složit specifickou praktickou zkoušku. Když jsou splněny tyto dvě podmínky, bude moci řídit vozidlo kategorie A od věku 21 let. Praktický test bude omezen na řízení v provozu, bez manévrování a uplatnění požadavků technické kontroly. Pozornost bude zaměřena na řízení mimo městské oblasti a na vysokorychlostní silniční infrastruktuře. Pro přímý přístup zvýšit minimální věkovou hranici ze současných 21 let na 24 let. Nebezpečí a nedostatky současné legislativy o motocyklech Aby mohl řídit motocykly přesahující poměr síla/hmotnost 0,16 kw/kg nebo o síle 25 kw, musí mít řidič v současnosti buď 2 roky předchozích zkušeností na menším motocyklu nebo musí dosáhnout věku 21 let. Tedy v současné kategorii A pro motocykly byla vytvořena omezená a neomezená kategorie. Omezená kategorie A je tvořena mnoha motocykly se sníženým nastavením. V mnoha případech výrobci vyrábějí motocykly pro neomezenou kategorii A v rozmezí 300 cm 3 až 1000 cm 3, které jsou potom uměle omezeny, aby spadaly do omezené kategorie A. Toto tzv. snižování nastavení někdy vede k výrobě motocyklů s charakteristikami, které nejsou konzistentní s omezenou silou. Navíc tyto motocykly mohou být také nedovoleně měněny před tím, než se na nich začne jezdit. Dále se řidiči mohou snadno vyhnout požadavku 2 let praktických řidičských zkušeností jednoduše tím, že počkají dva roky od získání průkazu kategorie omezené A : např. někteří žadatelé složí zkoušku v 18 letech, vůbec neřídí a pak si koupí těžký motocykl, když dosáhnou věku 20 let. Členské státy se mohou také vzdát požadavku předchozích řidičských zkušeností udělením přímého přístupu k neomezeným motocyklům ve věku 21 let. Téměř všechny členské státy umožňují přímý přístup. Tedy žadatelé mohou počkat, dokud nedosáhnou věku 21 let a v praxi tak mnozí činí, protože menší motocykly nejsou považovány za dostatečně atraktivní. 4

6 4. Nová pravidla pro přívěsy pro průkazy k řízení automobilů Komise navrhuje změnit z bezpečnostních důvodů současně pravidlo, podle kterého jednoduchý řidičský průkaz pro automobily kategorie B umožňuje řídit kombinaci vozidlo přívěs do 3500 kg, když maximální povolená hmotnost přívěsu nepřekračuje hmotnost bez nákladu tažného vozidla. Komise navrhuje zavést čistý hmotnostní limit spíše než poměr tažné vozidlo/přívěs. Nový hmotnostní limit musí být v souladu s technickými požadavky na brzdné systémy přívěsů, v současnosti stanovenými na 750 kg. Komise tedy navrhuje, aby přívěsy s maximální povolenou hmotností překračující 750 kg mohly být řízeny pouze s oprávněním B+E. Jednoduchý řidičský průkaz pro automobily už nebude stačit. Bude se to uplatňovat pouze na držitele průkazů vydaných po vstupu této navrhované směrnice v platnost. Komise nenavrhuje zrušit věkové hranice pro řízení automobilů a kombinací automobil/přívěs. Ty by zůstaly na 18 letech. Ale pokud se týče automobilů, členské státy mohou povolit přístup ke kategorii B od 17 let s omezením na území státu, jak je tomu i dnes. Nedostatky současné legislativy u kombinací vozidlo/přívěs Současné pravidlo o poměru tažné vozidlo/přívěs vede k praktickým problémům: řidiči, kteří změní buď tažné vozidlo nebo přívěs, mohou být povinni složit dodatečnou zkoušku pro kategorii B+E; některé kombinace vozidel překračující někdy 10 metrů délky mohou být v současné době řízeny s oprávněním kategorie B, i když vyžadují specifické schopnosti pro jejich bezpečné řízení. 5. Posílení principu postupného přístupu k nejsilnějším nákladním vozidlům a nákladním autům Nové definice V zájmu bezpečnosti Komise navrhuje doplnit kategorie nákladních vozidel a nákladních aut tak, aby: - odkazovaly na počet cestujících a ne na počet sedadel; - přinášely technické požadavky pro menší nákladní vozidla a autobusy v souladu s vozidly na trhu a učinily z nich povinnou kategorii v celé Unii.; - Kategorie C: motorová vozidla pro dopravu zboží, s maximální povolenou hmotností překračující 3500 kg a nepřepravující více než osm cestujících mimo řidiče. Mohou být kombinována s přívěsem do 750 kg. Kategorie C1: to samé co kategorie C, ale pro motorová vozidla s maximální povolenou hmotností nepřekračující 6000 kg. Všechny členské státy by musely tuto kategorii zavést. Kategorie D: motorová vozidla pro dopravu osob s kapacitou více než 8 cestujících kromě řidiče. Mohou být kombinována s přívěsem do 750 kg. Kategorie D1: to samé co kategorie D, ale pro motorová vozidla s kapacitou do 16 osob kromě řidiče a s maximální délkou nepřekračující sedm metrů. Mohou být kombinována s přívěsem do 750 kg. Všechny členské státy by nyní musely tuto kategorii zavést. 5

7 Protože vozidla v nových povinných kategoriích C1 a D1 se budou lišit pouze v účelu (pro dopravu zboží nebo osob), ale ne v dovednostech a znalostech potřebných pro jejich řízení, Komise navrhuje, aby byla mezi těmito kategoriemi zavedena rovnocennost. Držitel oprávnění C1 by automaticky mohl řídit vozidla D1 a naopak při respektování požadavků na minimální věkovou hranici. Nedostatky současné legislativy pro nákladní auta a autobusy Kategorie pro menší nákladní vozidla a autobusy, C1 a D1, v současnosti neexistují v každém členském státě. Tyto podkategorie ale umožňují lepší rozlišení mezi největšími nákladními vozidly a autobusy většinou používanými pro komerční dopravu a menšími vozidly používanými pro jiné účely. Jejich technické charakteristiky je třeba doplnit. Držitel oprávnění C1 může řídit vozidlo od 3500 do 7000 kg. V tomto rozmezí jsou na trhu dva různé typy vozidel. Vozidla s hmotností menší než 6000 kg nejsou vybavena vzduchovými brzdami nebo systémy zavěšení a jsou obecně stavěna na rozšířeném podvozku pro vozidla B. Vozidla překračující 6000 kg jsou vybavena vzduchovými brzdami/systémy zavěšení a jsou tedy spíše jako malá nákladní vozidla a liší se strukturálně od dodávek pod 6000 kg. Existence dvou technicky velmi odlišných typů vozidel ve stejné kategorii řidičských průkazů vede k mnoha nečekaným dopadům. V první řadě, držitel průkazu je trénován a zkoušen na menším vozidle, i když je také oprávněn řídit větší vozidlo, které vyžaduje odlišné jízdní dovednosti. Za druhé, vozidla mezi 6000 kg a 7500 kg jsou odvozena od kategorie nákladních vozidel do kg; jsou tedy snadno přetížitelná. Současné definice všech kategorií nákladních aut a autobusů odkazují na počet sedadel. To vede k situaci, kdy vozidlo jako autobus s převážně stojícími cestujícími a s pouze několika sedadly může být řízeno držitelem oprávnění kategorie B nebo D1, místo držitelem oprávnění kategorie D. Nová pravidla přístupu Komise navrhuje sladit výcvik, požadavky na minimální věkovou hranici a postupný přístup neprofesionálních řidičů s těmi pro profesionální řidiče, jak jsou stanoveny v nové směrnici 2003 o počáteční kvalifikaci a periodickém výcviku řidičů. Pro tyto řidiče byl stanoven postupný přístup. Stejné pravidlo bylo uplatněno pro profesionální a neprofesionální řidiče. Aby byl umožněn postupný přístup ke kategoriím C1, C, D1, D a jejich příslušným kategoriím s přívěsy: - průkazy C1 by byly vydávány od 18 let, průkazy kategorie C od 21 let; - podobné rozlišení by bylo učiněno pro kategorie D1, které by byly průkazy vydávány od 21 let, zatímco průkazy pro kategorii D by mohly být vydávány pouze od 24 let. 6. Zkušební průkazy pro řidiče začátečníky Komise navrhuje umožnit členským státům, budou-li chtít, omezit na tři roky administrativní platnost pro všechny řidičské průkazy vydané poprvé. Takto mohou být uplatněna specifická opatření pro řidiče začátečníky, aby mohli získat více zkušeností. 7. Zavedení minimálních požadavků na počáteční kvalifikaci a výcvik zkoušejících Nejsou žádné normy pro výcvik a vzdělání zkoušejících. V Unii se v současnosti velice liší. V některých členských státech nemají zkoušející téměř žádné specifické vzdělání nebo 6

8 dokonce ani nejsou držiteli průkazu pro kategorii, kterou zkoušejí. To není dále možné. Protože teoretické a praktické zkoušky byly harmonizovány podrobně, harmonizace minimálních požadavků na zkoušející by zajistila, že výsledky zkoušek jsou srovnatelné v EU. Pravidelný a odpovídající výcvik zkoušejících by měl také kladný vliv na silniční bezpečnost udržováním jejich dovedností a zkušeností ve stále rychleji se měnícím technickém prostředí. Komise tedy navrhuje stanovit základní podmínky pro vykonávání profese zkoušejícího a zavedení minimálních norem pro počáteční kvalifikaci stejně jako pravidelné doplňovací kurzy: - zkoušející by měli vždy vlastnit platný průkaz pro kategorii, kterou zkoušejí. Museli by získat počáteční kvalifikaci a museli by se účastnit pravidelného výcviku. - Museli by být rozsáhle cvičeni v základních předmětech a museli by získat počáteční kvalifikaci, než by mohli začít zkoušet. Postupný přístup by byl povinný. Za prvé, zkoušející by zkoušel kandidáty pro kategorii B, což představuje 90 % všech zkoušek, a teprve po získání zkušeností při těchto zkouškách a po získání další kvalifikace pro další kategorie by směl zkoušet kandidáty v jiných kategoriích. 7

9 Přehled nového navrhovaného systému průkazů Kategorie Obecné pravidlo Podmínky Výjimky AM 16 let Teoretická 14 let možné pouze na území státu A1 16 let Teoretická a praktická A2 18 let Teoretická a praktická (žádná teorie, je-li držitelem průkazu kategorie A1) A 21 let pro postupný přístup, Omezená praktická jsou-li minimálně 3 roky zkušeností na vozidle A2 A 24 let pro přímý přístup Teoretická a praktická B1 16 let Teoretická a praktická B a B+E 18 let Teoretická a praktická 17 let pro B pouze na území státu C1 a C1+E 18 let Teoretická a praktická C a C+E 21 let Teoretická a praktická D1 a D1+E 21 let Teoretická a praktická D a D+E 24 let Teoretická a praktická Pro profesionální řidiče jiná věková hranice a požadavky na výcvik, které je třeba splnit. Více informací viz směrnice 2003/59/ES 1 Totéž. Nižší věková hranice možná pro profesionální řidiče viz požadavky ve směrnici 2003/59/ES. Název originálu: Driving licence: ensuring security, safety and free movement Zdroj: Internet, MEMO z drivinglicence_en.pdf Překlad a korektura: ODIS 1 Úř. věst. č. L 226 z , s. 4 8

Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb

Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 18. ledna 2013 Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb Dne 19. ledna 2013 bude v rámci vstupu v platnost třetí směrnice EU o řidičských průkazech

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka.

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka. Příloha č. 1 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských i po 19. 1. 2013 převodní tabulka Skupina AM skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. ledna 2005 15820/03 EXT 1. Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. ledna 2005 15820/03 EXT 1. Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 19. ledna 2005 Meziinstitucionální soubor: 2003/0252 (COD) 15820/03 EXT 1 TRANS 360 CODEC 1773 NÁVRH Od: Komise Datum přijetí: 5. prosince 2003 Věc: Návrh směrnice Evropského

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0312/2006 2003/0252(COD) CS 27/09/2006 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 18. září 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských

Více

Vybrané změny zákona

Vybrané změny zákona Změny předpisů pro dopravu Ing. Josef Gerža Autoslužby Mirda s.r.o. Vybrané změny zákona 361/2000sb., o provozu na pozemních komunikacích 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa 1. Rozsah řidičského oprávnění Hlavní změny oproti stávající právní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 759/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

Více

Odborná způsobilost dopravce

Odborná způsobilost dopravce dopravce Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ANOTACE Obsah zákona ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč)

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč) Položka 16 Vydání Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,

Více

INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE K VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SPOLEČENSTVÍ (2002/C 77/03)

INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE K VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SPOLEČENSTVÍ (2002/C 77/03) INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE K VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SPOLEČENSTVÍ (2002/C 77/03) Cílem tohoto interpretačního sdělení je poskytnout základní informace k aktuální etapě vývoje právní úpravy Společenství

Více

Skupina Rozsah oprávnění Věk Poznámka. motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1

Skupina Rozsah oprávnění Věk Poznámka. motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1 Skupiny vozidel a podmínky udělení řidičského oprávnění (Zákon č. 361/2000 Sb., 80, 80a Skupiny vozidel, 81 Rovnocennost ŘO, 82 Podmínky udělení a držení ŘO, 83 Věk, 91 Další podmínky k udělení a držení

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha 337 8. funkční období 337 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

Akreditované. Školicí středisko

Akreditované. Školicí středisko Střední škola automobilní Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí Akreditované Školicí středisko K výuce odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů dle zákona č. 247/2000.Sb. 1. Identifikační

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (část,, odst., písm. a pod.) Navrhovaný předpis

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20. 6. 2013 2011/0327(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu

Více

Příloha č.1 Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění 1)Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin.

Příloha č.1 Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění 1)Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin. Příloha č.1 Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění 1)Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin. 2)Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postraním

Více

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.,

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., Strana 3042 Sbírka zákonů č. 284 / 2013 284 VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování

Více

Úřední věstník Evropské unie L 120. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 23. dubna 2014. České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 120. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 23. dubna 2014. České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 120 České vydání Právní předpisy Svazek 57 23. dubna 2014 Obsah II Nelegislativní akty ROZHONUTÍ 2014/209/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2014 o rovnocennosti skupin

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. Brusel 20. prosince 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 TRANS 317 CODEC 1459

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. Brusel 20. prosince 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 TRANS 317 CODEC 1459 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 20. prosince 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZECH (PŘEPRACOVANÉ

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

PŘÍLOHA SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.2.2017 COM(2017) 47 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých

Více

.: +420 777 69 69 69 - : @.

.: +420 777 69 69 69 - : @. .: +420 777 69 69 69 - : @. Sídlo společnosti: Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 777 696 969 E-mail: adus @ adus.cz Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) 2006L0126 CS 22.07.2014 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2012 SWD(2012) 82 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného

Více

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Metodický zpravodaj autoškol č. 77/2012- Informace, stanoviska Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Legislativní rámec a judikatura ve věci měření rychlosti motorových vozidel. Měření

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 školení řidičů Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Zdroj: BOZP info.cz (Státní zdravotní ústav) Zdravotní způsobilost řidiče motorových

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 43) Evropské unie 47) a upravuje a)

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ S 22.1.2013 Úřední věstník Evropské unie L 19/1 II (Nelegislativní akty) ROZHONUTÍ ROZHONUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 2012 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem (2012) 9358)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0040/

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0040/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0040/2016 12.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Komise (EU).../...

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25. srpna o rovnocennosti skupin řidičských průkazů. (oznámeno pod číslem K(2008) 3790) (2008/766/ES)

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25. srpna o rovnocennosti skupin řidičských průkazů. (oznámeno pod číslem K(2008) 3790) (2008/766/ES) 10.10.2008 S Úřední věstník Evropské unie L 270/31 ROZHONUTÍ KOMISE ze dne 25. srpna 2008 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem K(2008) 3790) (Text s významem pro EHP) (2008/766/ES)

Více

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ Původní doklad k mopedu Registrace, SPZ Moped Stadion nepodléhá ze zákona povinné registraci vozidel (přihlásit ho ale můžete na vlastní žádost), tzn. nemusí být vybaven registrační značkou, nemusí mít

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro dopravu a cestovní ruch PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2003/0252(COD) 4. 10. 2004 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o řidičských průkazech (KOM(2003)0621

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014

Z P R A V O D A J. číslo 83/2014 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 83/2014 OBSAH: Nehodovost řidičů MO, NA a BUS za 10.měsíců 2014 str. 2 Usměrnění činnosti MD k výkladu 52a odst. 2 zák. č. 247/2000 Sb. str. 3

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

I jízda na motocyklu může být bezpečná

I jízda na motocyklu může být bezpečná I jízda na motocyklu může být bezpečná EU27 - usmrceno o 43 % osob méně EU15 usmrceno o 47 % osob méně EU10 usmrceno o 38 % osob méně Změna počtu usmrcených v EU v letech 2001 2010 (v procentech) zdroj:

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 300 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor)

(Text s platností pro Evropský hospodářský prostor) SMĚRNICE KOMISE 2000/73/ES ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92/EHS o instalaci světelných zařízení a světelných signalizačních zařízení na dvoukolových

Více

TECHAGRO 2016

TECHAGRO 2016 04.04.2016 TECHAGRO 2016 Adresa Ministerstva dopravy ČR - schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích: Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží Ludvíka

Více

POKYN C VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

POKYN C VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ Jednotný trh: regulovaná oblast, normalizace a nový přístup Stavebnictví Brusel, září 2002 ENTR/G5 GK POKYN C (ke směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS)

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI MINISTERSTVO OPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI krajských úřadů k provádění zkoušek žadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky a výcviku č. 014 / 02-160 Č.j.: 1738/02-160 V Praze

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst.

Více

Z P R A V O D A J A U T O Š K O L

Z P R A V O D A J A U T O Š K O L M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 80/2013 OBSAH: Nehodovost řidičů MO, NA, BUS za ¾ roku 2013 str. 2 Digitální tachograf usměrnění činnosti změna str. 3 Usměrnění činnosti ŘO sk.

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu OSOBNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Náklady na povinné dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, hradí: a) tato osoba b) zaměstnavatel řidiče, jehož

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Profesní průkazy řidičů

Profesní průkazy řidičů Profesní průkazy řidičů ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI profesní průkazy řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor středního

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ,

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu , Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/200/27 Druh zadávacího řízení Zajištění správy

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 634/2004 Sb.,

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

Příloha směrnice 93/34/EHS se mění v souladu se zněním. uvedeným v příloze III této směrnice. Příloha I směrnice 95/1/ES se mění v souladu se zněním

Příloha směrnice 93/34/EHS se mění v souladu se zněním. uvedeným v příloze III této směrnice. Příloha I směrnice 95/1/ES se mění v souladu se zněním 8.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 66/7 SMĚRNICE KOMISE 2006/27/ES ze dne 3. března 2006, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 93/14/EHS o brzdových systémech dvoukolových

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2011 KOM(2011) 730 v konečném znění 2011/0330 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Ustanovení

Více