Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu"

Transkript

1 Řidičské průkazy: zajištění zabezpečení, bezpečnosti a volného pohybu Třetí směrnice o řidičských oprávněních navržená Komisí Komise navrhla dne 21. října revizi evropské legislativy o řidičských průkazech, aby se snížily možnosti podvodů, zaručila se skutečná svoboda pohybu řidičů EU a posílila se bezpečnost na evropských silnicích. 1. Proč se navrhuje nový systém řidičských průkazů v Unii? Evropská legislativa o řidičských průkazech má přímý dopad na téměř každého z nás, Evropanů. Odhadem 60 % populace Unie je držitelem platného řidičského průkazu, tj. asi 200 milionů občanů. Velký počet těchto Evropanů dělá výlety přes hranice v Unii ze soukromých nebo pracovních důvodů a každý rok se mnoho Evropanů a jejich rodin stěhuje do jiné země EU. V tomto kontextu je tedy paradoxní, že není ještě zcela dosaženo volného pohybu řidičů EU. Vzhledem k různým obdobím platnosti nebo pravidlům lékařských testů současný nedostatek harmonizace systémů řidičských oprávnění vedl k právní nejistotě pro mnoho Evropanů, kteří se stěhují do jiného členského státu. Aby se dosáhlo vnitřního trhu fungujícího na 100 %, cíle stanoveného Evropskou radou v tzv. Lisabonské agendě, je třeba akce v oblasti řidičských průkazů, aby byl konečně zajištěn volný pohyb držitelů řidičských průkazů. Dnes obíhá v členských státech více než 80 různých modelů řidičských průkazů s různými oprávněními a dobami platnosti. Stěží je tedy možné nějaké vynucování v oblasti řidičských průkazů. Dále řidičský průkaz nejen umožňuje přístup ke všem druhům vozidel, možná s významnou hmotností a rozměry, ale v mnoha zemích EU může být rovněž použit jako identifikační dokument pro otevření bankovního účtu nebo pro rezervaci letenky. Po teroristických útocích v USA z 11. září 2001 byl aspekt ochrany proti podvodům u řidičských průkazů definován jako hlavní důvod k obavám. V neposlední řadě mají pravidla pro řidičské průkazy určitě dopad na silniční bezpečnost. S více než úmrtími na evropských silnicích každý rok Komise navrhuje využít pravidla pro řidičské průkazy na pomoc zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. 2. Dosavadní legislativa řidičských průkazů v Unii První část evropské legislativy ohledně řidičských průkazů se datuje do roku Směrnice Rady tehdy umožnila občanům EU stěhujícím se do jiného členského státu výměnu jejich řidičských průkazů bez skládání nových teoretických, praktických a lékařských zkoušek. Řidič ale musel vyměnit svůj průkaz během jednoho roku od usídlení se v novém členském státě. V r nová směrnice ustanovila povinnou zásadu vzájemného uznávání a zrušila potřebu výměny průkazů. Nicméně v praxi uplatnění této zásady bránil fakt, že nebyly harmonizovány doby platnosti průkazů a periodicita lékařských prohlídek. Protože národní právní systémy ohledně řidičských průkazů v 18 členských státech Evropského hospodářského prostoru se i nadále v těchto bodech liší, právní nejistota pro občany, kteří se usídlili v jiném členském státě, spíše vzrostla, než aby se zmenšila.

2 3. Cíle návrhů Komise 1. Snížení možností podvodů Stažení papírového modelu řidičského průkazu Aby se omezily různé modely průkazů, které jsou v oběhu, a aby se zvýšila ochrana proti podvodu, papírové řidičské průkazy Společenství by měly být postupně vyřazeny. Komise navrhuje, aby byl jediný evropský model řidičských průkazů, který bude vydáván, typu kreditní karty, jako je již vydávaný v některých zemích EU, což umožňuje větší ochranu proti padělání. Současné papírové řidičské průkazy nebudou vyměňovány, ale přestanou být vydávány od vstupu nové legislativy v platnost, což povede k postupnému vyřazování starých modelů. Zavedení nepovinných mikročipů Aby se ještě dále zvýšila ochrana proti podvodu, členské státy by mohly, pokud by chtěly, vložit do průkazů mikročip. Opakování informací vytištěných na kartě ještě jednou na mikročipu zvyšuje ochranu proti podvodu a zároveň zajišťuje ochranu dat. Samozřejmě bude respektována evropská legislativa o ochraně osobních údajů. Kromě toho použití mikročipu musí být omezeno na problémy spojené s řidičskými průkazy, jako je zaručení stažení průkazu po závažném přestupku, a mikročip nesmí být použit pro jiné účely. Zavedení povinného administrativního obnovování pro všechny nové průkazy Povinné a pravidelné administrativní obnovování řidičských průkazů by zajistilo, že všechny dokumenty v oběhu budou aktualizovány za použití nejmodernějších bezpečnostních znaků. Postupné snižování počtu modelů průkazů v oběhu usnadní prosazování, stejně tak větší podobnost držitele na fotografii v průkazu. Navrhuje se, aby všechny nové průkazy pro mopedy, motocykly, automobily, tříkolky a čtyřkolky měly maximální administrativní platnost na 10 let. Řidiči a jezdci nad 65 let věku by měli průkaz s maximální administrativní platností na 5 let. Navrhuje se, aby všechny nové řidičské průkazy pro nákladní automobily a autobusy měly maximální administrativní platnost na 5 let. Vzhledem k významu práv udělených takovými řidičskými průkazy by období platnosti těch již vydaných bylo od 65 let omezeno na 1 rok. Taková je již současná praxe ve většině členských států. Pravidlo by nemělo ovlivnit již získaná práva a bylo by aplikováno pouze na nové průkazy. Řidiči s průkazem vydaným před vstupem navrhované směrnice v platnost budou objektem těchto pravidel pouze, když jejich průkaz bude muset být obnoven nebo nahrazen v případě, že průkaz bude ztracen nebo odcizen. Mimo Evropskou unii Většina západních zemí omezuje platnost svých řidičských průkazů. V Japonsku řidiči musí obnovovat své průkazy každé tři roky a provádí se kontrola zraku. V USA a Kanadě řidiči musí obnovovat své průkazy každé 2 až 4 roky a průkazy nejsou uznávány mezi státy. 2. Zaručení volného pohybu občanů Toto nové pravidelné obnovování dokumentu by také odstranilo poslední zbývající překážky pro volný pohyb řidičů. Všechny nově vydané řidičské průkazy by měly mít stejnou administrativní platnost po celé Evropské unii. Všechny staré řidičské průkazy, které jsou ještě platné a v oběhu, by měly být uznávány bez omezení jejich platnosti nebo zavedení 1

3 lékařských kontrol. Právo řídit by mělo být jasně ustanoveno dokumentem samotným a tedy snadno uznávané držitelem, administrativními úřady a dozorčími úřady. Komise tedy navrhuje zrušit právo členských států uplatňovat své vlastní období platnosti na držitele průkazů vydaných jiným členským státem, kteří se usídlili na jejich území. Jejich průkazy zůstanou platné, jak je stanoveno na řidičském průkazu. Před vypršením si držitel bude muset obnovit řidičský průkaz tam, kde žije. Od tohoto data hostitelský členský stát uplatní nové administrativní období platnosti a může nařídit lékařskou kontrolu, je-li to požadováno po jejich vlastních občanech. Tato opatření konečně poskytnou nezbytnou právní jistotu pro držitele řidičského průkazu. Není to návrh na stažení všech existujících starých modelů řidičských průkazů. Musely by být vyměněny miliony řidičských průkazů, což je operace takového rozsahu, že by bylo obtížné to zvládnout, i kdyby se to rozložilo na období 5 až 10 let. Proto se navrhuje, aby omezení administrativní platnosti bylo aplikováno na řidičské průkazy vydané od data zavedení této směrnice. To povede k postupnému vyřazování starých modelů. Nicméně členské státy musí informovat Komisi o úrovni ochrany proti podvodům všech průkazů a rozhodnout o vyřazování starých modelů, kde je to nezbytné. Současné překážky pro svobodu pohybu řidičů V současnosti je princip vzájemného uznávání průkazů vydaných v členském státě brzděn národními opatřeními o platnosti průkazů a lékařských vyšetřeních. Občan EU, který se přestěhuje do jiného členského státu, musí projít lékařským vyšetřením nebo zjistí, že jeho průkaz vyprší jindy, než je uvedeno v jeho průkazu. V současnosti téměř všechny členské státy mají rozdílné režimy, pokud jde o lékařské prohlídky a období platnosti průkazů. To znamená, že prakticky žádný občan, který se normálně usídlí v jiném členském státě, neví, kdy jeho nebo její řidičský průkaz vyprší nebo neví, kdy má podstoupit lékařskou kontrolu předepsanou legislativou dané země. V některých členských státech jsou některé kategorie průkazů vydávány do konce života; v jiných průkazech musí být obnovovány v pravidelných intervalech nebo od určitého věku. Když se např. německý držitel průkazu přestěhuje do Nizozemska, bude mít dokument uvádějící, že oprávnění je platné do konce života. Nizozemsko uplatní svou legislativu o období platnosti a přinutí německého držitele průkazu vyměnit průkaz po 10 letech. Nebo když např. švédský držitel průkazu odejde žít do Španělska jako pensista, bude konfrontován se španělskou legislativou, která vyžaduje pravidelné lékařské kontroly a obnovování průkazů, místo čistě administrativního obnovování každých 10 let ve Švédsku. Tato situace vytváří právní nejistotu a nedostatek průhlednosti. To bylo vyjádřeno stížnostmi, které obdržela Komise od stovek občanů. Komise také navrhuje vyjasnění národních pravidel, kterými se řídí lékařské vyšetření: Pro řidiče těžkých nákladních vozidel a autobusů harmonizovat periodicitu těchto kontrol, které by musely být podstupovány při každém procesu obnovování; Pro řidiče automobilů a jezdce na motocyklech by bylo ponecháno na členských státech, zda budou tato vyšetření provedena či ne, ale pouze v době obnovování. Současná pravidla lékařských prohlídek v Unii Evropská legislativa prostřednictvím směrnice z r stanoví minimální standardy fyzické a duševní způsobilosti k řízení, kterým musí všichni držitelé průkazů vyhovět v době získání 2

4 průkazu a poté. Ale většinou je uplatňování tohoto pravidla v současnosti ponecháno na členských státech. Pro řidiče automobilů a motocyklů Žádná lékařská prohlídka není uložena pro získání průkazu nebo poté. Lékařská prohlídka je předepsána pouze v případě pochybnosti o žadatelově schopnosti řídit. Národní pravidla se velice liší, lze identifikovat tři hlavní přístupy: žádná povinná lékařská prohlídka, jakmile držitel průkazu získal úvodní řidičské oprávnění; povinná lékařská prohlídka po dosažení určitého věku a dále; nebo povinná lékařská prohlídka v intervalu 5 nebo 10 let. Pro řidiče autobusů a nákladních automobilů Směrnice požaduje periodické lékařské prohlídky. Intervaly mezi prohlídkami ale jsou ponechány na rozhodnutí členských států. V praxi všechny členské státy ukládají pravidelné lékařské prohlídky pro tuto skupinu řidičů, většinou v pětiletých intervalech. 3. Příspěvek ke zlepšení silniční bezpečnosti 1. Zavedení nové kategorie řidičských průkazů pro mopedy V Unii není dnes potřeba žádný průkaz pro mopedy. Ale čísla o nehodách ukazují velmi zvýšené riziko nehod, do kterých jsou zapleteni velmi mladí uživatelé silnic. V některých členských státech mají dovoleno řídit mopedy velmi mladí řidiči ve věku 14 let. Komise navrhuje zavedení nové kategorie harmonizovaného průkazu AM a povinné teoretické testy řízení pro lepší kontrolu této zranitelné skupiny silničních uživatelů a zvýšení jejich povědomí o požadavcích dopravy. Vyjasní to také situaci ohledně jezdců na mopedech překračujících hranice nebo pronajímajících si moped, když jsou na prázdninách. Věkový limit pro kategorii AM by byl 16 let. Ale Komise navrhuje, že členské státy mohou autorizovat přístup od 14 let věku, který by platil pouze na území státu. 2. Zavedení kritéria síla/hmotnost pro lehké motocykly (oprávnění kategorie A1) Lehké motocykly jsou dnes omezeny na 125 kubických centimetrů a 11 kw. Není uplatňováno žádné kritérium síla vůči hmotnosti. To by mohlo vést ke stále lehčím vozidlům, tedy dosažení stále rostoucího zrychlení a možností vysoké rychlosti. Komise navrhuje, aby pouze držitelé průkazu kategorie A1 mohli řídit lehké motocykly s kapacitou válců do 125 kubických centimetrů, se silou nepřekračující 11 kw a s poměrem síla/hmotnost do 0,1 kw/kg. Není navrhována změna věkového limitu pro kategorii A1, který může zůstat na 16 letech. Všechny členské státy musí zavést tuto kategorii průkazů, která existovala pouze v některých členských státech. 3. Posílení principu postupného přístupu k nejsilnějším motocyklům Současná legislativa umožňuje mnoha mladým jedincům bez praktických zkušeností jezdit na nejsilnější třídě motocyklů. Statistika nehod dokazuje, že riziko nehod u jezdců začátečníků těžkých motocyklů je vysoké zejména do 24 let věku. Je navíc nemožné kontrolovat, zda byly efektivně získány nějaké zkušenosti na slabých motocyklech. V zájmu 3

5 silniční bezpečnosti Komise tedy navrhuje zavedení nových kritérií vozidel, minimálního věku a přístupu. Nová kategorie A2 s novými technickými charakteristikami Současná kategorie A, která je rozdělena v současnosti na omezenou a neomezenou část bude rozdělena do dvou odlišných kategorií A2 a A. Pro kategorii A2 je zaveden dodatečný technický požadavek, aby se bylo možné vyhnout snižování nastavení motocyklů. Kategorie A2: motocykly, s nebo bez přívěsného vozíku, se silou nepřekračující 35 kw, s poměrem síla/hmotnost nepřekračujícím 0,2 kw/kg a neodvozené z vozidla o více než dvojnásobné síle. Kategorie A: motocykly s nebo bez přívěsného vozíku. Nové minimální věkové hranice a pravidla přístupu Pro kategorii A2 Komise navrhuje stanovit minimální věk na 18 let, což je současná praxe pro tento druh motocyklů. Pro kategorii A Komise navrhuje Pro postupný přístup zvýšit ze dvou na tři roky zkušenosti, které musí žadatel získat na motocyklu kategorie A2. Řidič také nyní musí složit specifickou praktickou zkoušku. Když jsou splněny tyto dvě podmínky, bude moci řídit vozidlo kategorie A od věku 21 let. Praktický test bude omezen na řízení v provozu, bez manévrování a uplatnění požadavků technické kontroly. Pozornost bude zaměřena na řízení mimo městské oblasti a na vysokorychlostní silniční infrastruktuře. Pro přímý přístup zvýšit minimální věkovou hranici ze současných 21 let na 24 let. Nebezpečí a nedostatky současné legislativy o motocyklech Aby mohl řídit motocykly přesahující poměr síla/hmotnost 0,16 kw/kg nebo o síle 25 kw, musí mít řidič v současnosti buď 2 roky předchozích zkušeností na menším motocyklu nebo musí dosáhnout věku 21 let. Tedy v současné kategorii A pro motocykly byla vytvořena omezená a neomezená kategorie. Omezená kategorie A je tvořena mnoha motocykly se sníženým nastavením. V mnoha případech výrobci vyrábějí motocykly pro neomezenou kategorii A v rozmezí 300 cm 3 až 1000 cm 3, které jsou potom uměle omezeny, aby spadaly do omezené kategorie A. Toto tzv. snižování nastavení někdy vede k výrobě motocyklů s charakteristikami, které nejsou konzistentní s omezenou silou. Navíc tyto motocykly mohou být také nedovoleně měněny před tím, než se na nich začne jezdit. Dále se řidiči mohou snadno vyhnout požadavku 2 let praktických řidičských zkušeností jednoduše tím, že počkají dva roky od získání průkazu kategorie omezené A : např. někteří žadatelé složí zkoušku v 18 letech, vůbec neřídí a pak si koupí těžký motocykl, když dosáhnou věku 20 let. Členské státy se mohou také vzdát požadavku předchozích řidičských zkušeností udělením přímého přístupu k neomezeným motocyklům ve věku 21 let. Téměř všechny členské státy umožňují přímý přístup. Tedy žadatelé mohou počkat, dokud nedosáhnou věku 21 let a v praxi tak mnozí činí, protože menší motocykly nejsou považovány za dostatečně atraktivní. 4

6 4. Nová pravidla pro přívěsy pro průkazy k řízení automobilů Komise navrhuje změnit z bezpečnostních důvodů současně pravidlo, podle kterého jednoduchý řidičský průkaz pro automobily kategorie B umožňuje řídit kombinaci vozidlo přívěs do 3500 kg, když maximální povolená hmotnost přívěsu nepřekračuje hmotnost bez nákladu tažného vozidla. Komise navrhuje zavést čistý hmotnostní limit spíše než poměr tažné vozidlo/přívěs. Nový hmotnostní limit musí být v souladu s technickými požadavky na brzdné systémy přívěsů, v současnosti stanovenými na 750 kg. Komise tedy navrhuje, aby přívěsy s maximální povolenou hmotností překračující 750 kg mohly být řízeny pouze s oprávněním B+E. Jednoduchý řidičský průkaz pro automobily už nebude stačit. Bude se to uplatňovat pouze na držitele průkazů vydaných po vstupu této navrhované směrnice v platnost. Komise nenavrhuje zrušit věkové hranice pro řízení automobilů a kombinací automobil/přívěs. Ty by zůstaly na 18 letech. Ale pokud se týče automobilů, členské státy mohou povolit přístup ke kategorii B od 17 let s omezením na území státu, jak je tomu i dnes. Nedostatky současné legislativy u kombinací vozidlo/přívěs Současné pravidlo o poměru tažné vozidlo/přívěs vede k praktickým problémům: řidiči, kteří změní buď tažné vozidlo nebo přívěs, mohou být povinni složit dodatečnou zkoušku pro kategorii B+E; některé kombinace vozidel překračující někdy 10 metrů délky mohou být v současné době řízeny s oprávněním kategorie B, i když vyžadují specifické schopnosti pro jejich bezpečné řízení. 5. Posílení principu postupného přístupu k nejsilnějším nákladním vozidlům a nákladním autům Nové definice V zájmu bezpečnosti Komise navrhuje doplnit kategorie nákladních vozidel a nákladních aut tak, aby: - odkazovaly na počet cestujících a ne na počet sedadel; - přinášely technické požadavky pro menší nákladní vozidla a autobusy v souladu s vozidly na trhu a učinily z nich povinnou kategorii v celé Unii.; - Kategorie C: motorová vozidla pro dopravu zboží, s maximální povolenou hmotností překračující 3500 kg a nepřepravující více než osm cestujících mimo řidiče. Mohou být kombinována s přívěsem do 750 kg. Kategorie C1: to samé co kategorie C, ale pro motorová vozidla s maximální povolenou hmotností nepřekračující 6000 kg. Všechny členské státy by musely tuto kategorii zavést. Kategorie D: motorová vozidla pro dopravu osob s kapacitou více než 8 cestujících kromě řidiče. Mohou být kombinována s přívěsem do 750 kg. Kategorie D1: to samé co kategorie D, ale pro motorová vozidla s kapacitou do 16 osob kromě řidiče a s maximální délkou nepřekračující sedm metrů. Mohou být kombinována s přívěsem do 750 kg. Všechny členské státy by nyní musely tuto kategorii zavést. 5

7 Protože vozidla v nových povinných kategoriích C1 a D1 se budou lišit pouze v účelu (pro dopravu zboží nebo osob), ale ne v dovednostech a znalostech potřebných pro jejich řízení, Komise navrhuje, aby byla mezi těmito kategoriemi zavedena rovnocennost. Držitel oprávnění C1 by automaticky mohl řídit vozidla D1 a naopak při respektování požadavků na minimální věkovou hranici. Nedostatky současné legislativy pro nákladní auta a autobusy Kategorie pro menší nákladní vozidla a autobusy, C1 a D1, v současnosti neexistují v každém členském státě. Tyto podkategorie ale umožňují lepší rozlišení mezi největšími nákladními vozidly a autobusy většinou používanými pro komerční dopravu a menšími vozidly používanými pro jiné účely. Jejich technické charakteristiky je třeba doplnit. Držitel oprávnění C1 může řídit vozidlo od 3500 do 7000 kg. V tomto rozmezí jsou na trhu dva různé typy vozidel. Vozidla s hmotností menší než 6000 kg nejsou vybavena vzduchovými brzdami nebo systémy zavěšení a jsou obecně stavěna na rozšířeném podvozku pro vozidla B. Vozidla překračující 6000 kg jsou vybavena vzduchovými brzdami/systémy zavěšení a jsou tedy spíše jako malá nákladní vozidla a liší se strukturálně od dodávek pod 6000 kg. Existence dvou technicky velmi odlišných typů vozidel ve stejné kategorii řidičských průkazů vede k mnoha nečekaným dopadům. V první řadě, držitel průkazu je trénován a zkoušen na menším vozidle, i když je také oprávněn řídit větší vozidlo, které vyžaduje odlišné jízdní dovednosti. Za druhé, vozidla mezi 6000 kg a 7500 kg jsou odvozena od kategorie nákladních vozidel do kg; jsou tedy snadno přetížitelná. Současné definice všech kategorií nákladních aut a autobusů odkazují na počet sedadel. To vede k situaci, kdy vozidlo jako autobus s převážně stojícími cestujícími a s pouze několika sedadly může být řízeno držitelem oprávnění kategorie B nebo D1, místo držitelem oprávnění kategorie D. Nová pravidla přístupu Komise navrhuje sladit výcvik, požadavky na minimální věkovou hranici a postupný přístup neprofesionálních řidičů s těmi pro profesionální řidiče, jak jsou stanoveny v nové směrnici 2003 o počáteční kvalifikaci a periodickém výcviku řidičů. Pro tyto řidiče byl stanoven postupný přístup. Stejné pravidlo bylo uplatněno pro profesionální a neprofesionální řidiče. Aby byl umožněn postupný přístup ke kategoriím C1, C, D1, D a jejich příslušným kategoriím s přívěsy: - průkazy C1 by byly vydávány od 18 let, průkazy kategorie C od 21 let; - podobné rozlišení by bylo učiněno pro kategorie D1, které by byly průkazy vydávány od 21 let, zatímco průkazy pro kategorii D by mohly být vydávány pouze od 24 let. 6. Zkušební průkazy pro řidiče začátečníky Komise navrhuje umožnit členským státům, budou-li chtít, omezit na tři roky administrativní platnost pro všechny řidičské průkazy vydané poprvé. Takto mohou být uplatněna specifická opatření pro řidiče začátečníky, aby mohli získat více zkušeností. 7. Zavedení minimálních požadavků na počáteční kvalifikaci a výcvik zkoušejících Nejsou žádné normy pro výcvik a vzdělání zkoušejících. V Unii se v současnosti velice liší. V některých členských státech nemají zkoušející téměř žádné specifické vzdělání nebo 6

8 dokonce ani nejsou držiteli průkazu pro kategorii, kterou zkoušejí. To není dále možné. Protože teoretické a praktické zkoušky byly harmonizovány podrobně, harmonizace minimálních požadavků na zkoušející by zajistila, že výsledky zkoušek jsou srovnatelné v EU. Pravidelný a odpovídající výcvik zkoušejících by měl také kladný vliv na silniční bezpečnost udržováním jejich dovedností a zkušeností ve stále rychleji se měnícím technickém prostředí. Komise tedy navrhuje stanovit základní podmínky pro vykonávání profese zkoušejícího a zavedení minimálních norem pro počáteční kvalifikaci stejně jako pravidelné doplňovací kurzy: - zkoušející by měli vždy vlastnit platný průkaz pro kategorii, kterou zkoušejí. Museli by získat počáteční kvalifikaci a museli by se účastnit pravidelného výcviku. - Museli by být rozsáhle cvičeni v základních předmětech a museli by získat počáteční kvalifikaci, než by mohli začít zkoušet. Postupný přístup by byl povinný. Za prvé, zkoušející by zkoušel kandidáty pro kategorii B, což představuje 90 % všech zkoušek, a teprve po získání zkušeností při těchto zkouškách a po získání další kvalifikace pro další kategorie by směl zkoušet kandidáty v jiných kategoriích. 7

9 Přehled nového navrhovaného systému průkazů Kategorie Obecné pravidlo Podmínky Výjimky AM 16 let Teoretická 14 let možné pouze na území státu A1 16 let Teoretická a praktická A2 18 let Teoretická a praktická (žádná teorie, je-li držitelem průkazu kategorie A1) A 21 let pro postupný přístup, Omezená praktická jsou-li minimálně 3 roky zkušeností na vozidle A2 A 24 let pro přímý přístup Teoretická a praktická B1 16 let Teoretická a praktická B a B+E 18 let Teoretická a praktická 17 let pro B pouze na území státu C1 a C1+E 18 let Teoretická a praktická C a C+E 21 let Teoretická a praktická D1 a D1+E 21 let Teoretická a praktická D a D+E 24 let Teoretická a praktická Pro profesionální řidiče jiná věková hranice a požadavky na výcvik, které je třeba splnit. Více informací viz směrnice 2003/59/ES 1 Totéž. Nižší věková hranice možná pro profesionální řidiče viz požadavky ve směrnici 2003/59/ES. Název originálu: Driving licence: ensuring security, safety and free movement Zdroj: Internet, MEMO z drivinglicence_en.pdf Překlad a korektura: ODIS 1 Úř. věst. č. L 226 z , s. 4 8

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

SMĚRNICE KOMISE 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech

SMĚRNICE KOMISE 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech SMĚRNICE KOMISE 2000/56/ES ze dne 14. září 2000, kterou se mění a doplňuje směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech (COMMISSION DIRECTIVE 2000/56/EC of 14 September 2000 amending Council Directive

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky

o řidičských průkazech a o registru řidičů 1 Řidičský průkaz České republiky 31 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

(3) Na přední straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli řidičského průkazu:

(3) Na přední straně řidičského průkazu jsou pod číselnými kódy uváděny následující údaje o držiteli řidičského průkazu: 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Akademie dopravního vzdělávání Zpracované v aktuálním znění od 19. ledna 2013: 1) Povinné výměny řidičských průkazů 2) Změna v získávání profesních průkazů 3) Dopravně psychologická vyšetření řidičů 4)

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 ČÚZZS Praha 2009 Ing. Milan Kukla Úvodem Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace používání pyrotechnických výrobků.

Více

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES. ze dne 15. července 2003

Úřední věstník Evropské unie SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES. ze dne 15. července 2003 07/sv. 7 441 32003L0059 L 226/4 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 10.9.2003 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Pro vozidla v provedení dle legislativních předpisů z mimoevropských teritorií platí dle zákona č. 56/2001 Sb. v aktuálním

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část),478/2001 Sb.,175/2002 Sb.,320/2002

Více

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Fotografie: René Strandbygaard; zdroj: www.dsb.dk Úspěch souprav IC3 Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Peder Nørregaard Jespersen,

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Listopad 2007 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 1) Pan Špaček používá v roce 2014 k podnikání tyto vozidla: 1. osobní automobil 3T57982, pořízen 20. 3. 2014 a bylo používáno až do konce roku 2014. Objem motoru 1850 cm 3, první registrace vozidla byla

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 2004 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2002/0124(COD) 14. 10. 2004 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění

www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění www.autoskoly.cz VYHLÁŠKA č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů v aktuálním znění Datum účinnosti: 31.1.2001 Poslední změny provedeny vyhláškou č. 194/2006

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Zákon č. 238/2002 Sb.

Zákon č. 238/2002 Sb. Zákon č. 238/2002 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Obecná charakteristika dopravně bezpečnostních projektů realizovaných v letech 2005 2010 pod záštitou Ministerstva dopravy ČR

Obecná charakteristika dopravně bezpečnostních projektů realizovaných v letech 2005 2010 pod záštitou Ministerstva dopravy ČR Obecná charakteristika dopravně bezpečnostních projektů realizovaných v letech 2005 2010 pod záštitou Ministerstva dopravy ČR Srovnání evropských údajů týkajících se dopravní nehodovosti vypovídají, že

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Vyhláška č. 31/2001 Sb.

Vyhláška č. 31/2001 Sb. Vyhláška č. 31/2001 Sb. Vyhláška je uvedena k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 154/2003 Sb., vyhláškou č. 177/2004 Sb., vyhláškou č. 194/2006 Sb., vyhláškou

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více